POLITECHNIKA BIAIOSTOCKA Bialystok University of Technology 15-35! Biatystok. ul. Wiejska 45A. let» fax www.pb.edu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA BIAIOSTOCKA Bialystok University of Technology 15-35! Biatystok. ul. Wiejska 45A. let»48 85 74690 10. fax 448 85 74690 15www.pb.edu."

Transkrypt

1 15-35! Biatystok. ul. Wiejska 45A. let» fax www.pb.edu.pl Oszacowanie wartosci zamowienia W zwia.zku z realizacja. zadari,,regionainego Punktu Kontaktowego" przez Politechnike, Biatostock^ zwracam sie_ z prosba, o okreslenie szacunkowej wartosci stworzenia strony internetowei zgodnie z ponizszym opisem. Zatozenia: 1. Stworzenie stronv internetowei. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres zamowienia: Specyfikacja witryny internetowej Regionalnego Punkt Kontaktowego 1. Ogolna koncepcja serwisu Zadaniem serwisu b^dzie prezentacja i promocja programu ramowego Horyzont 2020 oraz innych programow badawczych UE w postaci skategoryzowanych tresci, zdje,c oraz roznego rodzaju plikow multimedialnych, newslettera, forum dyskusyjnego oraz moduty wyszukiwania partnerow projektowych. Po zalogowaniu uzytkownika na stronie powtnien on uzyskiwac doste,p do odpowiednich tresci np. naukowiec do panelu naukowca, przedsiebiorca do panelu przedsie_biorcow a takze wszyscy uzyskuja. dost^p do forum, newlettera i mozliwosci wpisywania siq jako potencjalny partner oraz korzystania z wyszukiwarki partnerow. W zaleznosci od grupy osob do ktorych skierowana stworzone zostana. profile: a) naukowca -pracownicy naukowi prowadza.cy badania b) przedsie.biorcy - firmy zainteresowane prowadzonymi badaniami c) partnera - sa_ to jednostki wspotpracuja.ce z RPK Biarystok jako Lokalne Punkty Kontaktowe oraz jako potencjalna jednostka zainteresowana udziatem w horyzoncie ale poszukuja_ca partnerow do realizacji projektow Serwis powinnien sktadac sie_ ze strony gtownej (gdzie znajduje si^ wszystko) oraz strony partnerow (tzw. LPK) gdzie be,dq oni mogli rowniez zamieszczac swoje tresci dotycza.ce prowadzonych dziatah a takze zaktadki Siec RPK gdzie zamieszczone be.d$ dane informacyjne dotycz^ce catej sieci. 1. Zakres przedmiotu zamowienia Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowia.zany jest do: a) przeprowadzenia analizy i opracowania architektury informacji oraz przygotowania projektu funkcjonalnego serwisu WWW. b) zainstalowania i uruchomienia serwisu WWW w srodowisku technicznym udost^pnionym przez zamawiaja_cego (wirtualne serwery) c) zaprojektowania szaty graficznej serwisu www. d) zaprojektowania loga Regionalnego Punktu Kontaktowego e) udzielenia Zamawiaja_cemu licencji niewyta.cznej i bezterminowej na wszelkie utwory powstate w wyniku lub w zwiqzku z wykonywaniem umowy. f) swiadczenia asysty technicznej,

2 Btatystok, ul Wiejska 45A. (el * tax «xju.pl 2. Wymagania funkcjonatne serwisu WWW RPK a. wygla,d witryny Szata graficzna serwisu ma bye przejrzysta i czytelna (przygotowanie graficzne serwisu wraz z ewentualnymi zdj^ciami itp. lezy po stronie wykonawcy}. Wykonawca powinien przedstawic przynajmniej 3 projekty witryny wykorzystuj^c uktad witryny przedstawiony przez zamawiaja.cego. Zamawiaja,cy dopuszcza modyfikacj^ uktadu przez Wykonawce.., zarowno pod wzgle_dem graficznym jak i uktadowym. Grafika nie nasycona, kolory przyjemne dla oka. Tekst na stronie wyrazny, tatwy do przeczytania. Link! wyrozniaja.ee sie. z tekstu. Strona optymalizowana do poprawnego wyswietlania w rozdzielczosci 1920xl200px, umieszczona centralnie. Maksymalna szerokosctresci strony 960px. b. logo witryny Wykonawca zaprojektuje logo RPK Biatystok i przygotuje je w formacie wektorowym {3 rozne wersje do wyboru). c. wymagania funkcjonalne struktura serwisu Aktualnosci; Szkolenia; Horyzont 2020; Jak uczestniczyc w H 2020; Zostari Ekspertem KE; Multimedia; Kontakt; wymagania wobec systemu CMS Witryna internetowa zostanie zbudowana w oparciu o system CMS typu open source, popularny, z powszechnie doste_pnq dokumentacj^ funkcjonalna. i programistyczna., aby zapobiec zjawisku vendor lock, powinien umozliwiac rozszerzanie funkcjonalnosci poprzez dodatki oraz powinien posiadac repozytoria gotowych dodatkow stworzone przez roznych autorow. Wykonawca zainstaluje i udoste.pni zamawiajqcemu system CMS z funkcjonalnosci^: - wyszukiwarka - dynamiczna mapa strony - dynamiczny pasek nawigacji - system zarza_dzania aktualnosciami - system zarza.dzania banerami - modut poszukiwania partnerow

3 Bta*ystok.ul. Wiejska45A. tel fax MB www.pb.edu.pl - modut newslettera - modut sondy/ankiety - modut formularza zgtoszeniowego -forum dyskusyjne - modut umieszczania materiatow dydaktycznych/prezentacji (wraz z mozliwosci^ podlinkowania platformy E-learningowej PB) -galeria zdje_c - repozytorium plikow - system zarzqdzania plikami multimedialnymi - system zarza_dzania nawigacj$ i podstronarni serwisu - mechanizm zarza.dzania kontami administratorow - funkcjonalnosc CMS (panel administracyjny) wymagania nie funkcjonalne Strony serwisu powinny bye prawidtowo wyswietlane w nowszych wersjach przegla_darek takich jak: Internet Explorer, Firerfox, Safari, Opera, Google Chrome. Wykorzystane technologic powinny umozliwic zbudowanie jak najbardzie] optymalnych, wydajnych i funkcjonalnych rozwi^zan prawidtowo funkcjonuj^cych na najbardziej powszechnych ptatformach systemowych oraz przeglqdarkach. 3. Szkolenie Wykonawca przeprowadzi 6 godzinne szkolenie administratora serwisu po stronie zamawiajqcego. 4. Asysta techniczna Wykonawca przez okres 12 miesie,cy od daty przekazania serwisu WWW do eksploatacji, zobowi^zuje sie. do swiadczenia wsparcia technicznego. 5. Gwarancja RPK Wykonawca udzieli 12 miesie.cznej gwarancji na zainstalowany i uruchomiony serwis WWW

4 POLITECHNIKA BIAtOSTOCKA Biatystok, ul Wiejsko 45A, lei. t to.lax wwwpbedu.pl Ukfad witryny Str. Glowna Forum Wydarzenia Siec" KPK Kontakt Konto Pasekgdzie znajduje sis logo RPK i jakas grafika ( element wizualny strony) Po kliknie_ciu na poszczegolne dziaty w Manu Gtownym w tym miejscu rozwijacsie. be.dzie menu boczne poswi^cone Danemu dziatowi. Menu Gtowne Strony: Aktualnosci, Szkolenia; Horyzont 2020; Jak uczestniczyc w H 2020; Zostari Ekspertem KE; Multimedia; Kontakt Pole tresci Naukowiec- Po klikni^ciu pokazuj^ si^ na stronie tylko materiaty dotyczqce naukowcow Przedsie,biorca - po kliknie_ciu pokazuja.si^ tylko materiaty dotyczqce przedsie_biorcy Lokalne Punkty Kontaktowe - Materiaty i informacje o LPK Newsletter W tym Miejscu ma bye dziat Poszukiwanie Partnerowgdzie pokazywac be^da. sie_ zgtaszane che_ci udziatu w konsorcjach (zeby otrzymac petny doste.p be^dzie trzeba sie. zalogowac) Wszystkie powyzsze informacje dost^pne po zalogowaniu Pole z szybkim dost^pem do materiatow i publikacji ( dostep do pelnej funkcjonatnosci po zalogowaniu) Banery z odnosnikami na strony zaprzyjaznione lub z adresami stron pomocnych Stopka z logotypami, i informacjami o ftnansowaniu itp.

5 Domena i hosting POLITECHNIKA BIAtOSTOCKA Bfcriystok. ul. w»e)sko 45A. tel lax www.pb.edu.pl Domena i hosting 53 zapewnione przez Zamawiaja_cego. Wymagania dotyczqce wykonawcy: > Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli ustawy naktadaja, obowiqzek posiadania takich uprawnieh > Wykonawca posiada doswiadczenie w tworzeniu stron internetowych 2. Miejsce dostarczenia strony WWW: Politechnika Biatostocka, ul Wiejska 45A Biatystok. 3. Termin realizacji : do ustalenia z zamawiaj^cym. Maj^c na uwadze Pahstwa doswiadczenie w realizacji podobnych przedsiqwzie_c, zwracam sie^ z uprzejm prosbq o przygotowanie i przestanie do Biura ds. Rozwoju i Programow Mi^dzynarodowych (naadres szacunkowej catosciowej kalkulacji kosztow ww. zamowienia do dnia r. Uprzejmie prosze, o przesianie odpowiedzi do : Zaznaczam, ze niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowegq w mysl przepisow ustawy Prawo zamowieh publicznych i stuzy wyt^cznie rozpoznaniu rynku (zamawiaja^cy nie ma obowiqzku wyboru zadnej z ofert) Udziat w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynnosci zwiqzanych z przygotowaniem poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego. Kterownlk Blura ds i Pfogrambw Mi^dzynarodowych POLITECHNIKA BIALOSTOCKA BIURODS. ROZWOJU PflOGRAMbW MI5DZVNARODOWYCH Biatyatok. ul.wieiska 45A tel. (85) ; (86) Daniel tukasz Puch

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do MCKSiR-KO-8/2015 z dnia 16.07.2015 r. Lp. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Ilość Uwagi 1. Przygotowanie projektu, wykonanie

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu w związku z realizacją projektu ORKIESTRA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zaproszenia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i rejestracja domeny, opracowanie szaty graficznej i oprogramowania portalu promującego spożycie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Program Operacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66

Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66 Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66 Nazwa projektu: Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa będzie pełnić funkcję informacyjno promocyjną, jak również wspomagać codzienną pracę pracowników, studentów i partnerów UTP

Strona internetowa będzie pełnić funkcję informacyjno promocyjną, jak również wspomagać codzienną pracę pracowników, studentów i partnerów UTP Załącznik nr 1 do umowy: A. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia. Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie oraz wdrożenie serwisu internetowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający: Gmina Cekcyn, REGON: 092351104, NIP 561-14-96-808, Urząd Gminy w Cekcynie, REGON: 000531571,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska

Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska Strona1 Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska Obecnie serwis Barometr zawodów Małopolska znajduje się pod adresem www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl i:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem., Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Sygn. LdV/W2L/NF/graf_www Opracowanie wizualizacji graficznych na potrzeby projektu Webinar 2 learn (11.05.2012)

Sygn. LdV/W2L/NF/graf_www Opracowanie wizualizacji graficznych na potrzeby projektu Webinar 2 learn (11.05.2012) Sygn. LdV/W2L/NF/graf_www Opracowanie wizualizacji graficznych na potrzeby projektu Webinar 2 learn (11.05.2012) Zamawiający: Nowoczesna Firma S.A. ul. Wiertnicza 141, 02-952 Warszawa KRS: 0000372498 NIP:

Bardziej szczegółowo