Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności"

Transkrypt

1 Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu miast w Polsce, pilotażowym projektem kontraktowania usług organizacji pozarządowych przez samorząd lokalny. Projekt ten w Gdańsku był przygotowany, realizowany i współfinansowany przez trzech partnerów: Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Miasto Gdańsk oraz UMBRELLA PROJECT. Elementem tegoż projektu było powołanie tematycznych zespołów roboczych, które w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zawodowe uczestników, przygotować miały grunt pod przyszłe kontrakty finansowe ze środków samorządu. Spośród kilku uruchomionych zespołów roboczych, najbardziej zwartą, najaktywniejszą oraz najtrwalszą okazała się grupa złożona ze specjalistów zajmujących się problematyką pomocy ludziom bezdomnym. Grupa ta przez cały okres swojej działalności w latach 1997 do 2006 dążyła do pełnego sprofesjonalizowania swoich działań. Od dnia 11 września 2001 roku grupa założona w 1997 roku podpisała Porozumienie o współdziałaniu w ramach Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Porozumienie to było sygnowane przez ówczesną Sekretarz Stanu Minister Joannę Staręgę - Piasek. W roku 2002 pojawił się pomysł powołania Fundacji Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Zrzeszone w Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności organizacje zwróciły się do jednego z trzech pierwotnych inicjatorów tej oddolnej inicjatywy środowiska niosącego pomoc osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie, jakim jest Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, aby zostało Fundatorem Fundacji Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnosci. Fundacja RCIiWOP podjęła się tej zaszczytnej roli i w dniu roku uchwaliła poniższy statut, na mocy którego Fundacja Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnosci będzie mogła realizować swoje cele. I. Postanowienia ogólne Nazwą Fundacji jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 2. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk. 2. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu, a jej działalność jest ukierunkowana na realizację celów społecznie oraz gospodarczo użytecznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji celów określonych w 3 niniejszego statutu może ona prowadzić działalność także poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Fundacja może tworzyć oddziały zamiejscowe oraz inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. 5. Fundacja może, na potrzeby prowadzonej współpracy o zasięgu międzynarodowym, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 1

2 2 1. Ministrem właściwym ze względu na cel działania Fundacji jest Minister właściwy do spraw Zabezpieczenia Społecznego. 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 3. Fundacja używa stempli z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz logo, którego opis stanowi załącznik do niniejszego statutu. II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji. Celami Fundacji są: 3 1. Integracja i koordynacja działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządów lokalnych, środowiska naukowego, służby zdrowia, przedsiębiorców i innych zainteresowanych w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz profilaktyki i procesu wychodzenia z bezdomności. 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów regionu w tym społecznych, ekonomicznych i innych, a w szczególności przeciwdziałanie i wychodzenie z bezdomności, walka z bezrobociem i innymi patologiami społecznymi. 3. Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu rzetelnego rozumienia przyczyn, skutków oraz dróg wychodzenia z bezdomności. 4. Działania na rzecz uzyskania wpływu na tworzenie strategii polityki społecznej rozwiązywania problemów społecznych dotyczących bezdomności na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju. 5. Monitorowanie i diagnozowanie zagrożeń dotyczących osób, środowisk i zjawisk wynikających z szeroko rozumianego problemu wykluczenia społecznego. 6. Kreowanie spójnej polityki podmiotów wymienionych w 3 p.1 wobec rozwiązywania problemów osób znajdujących się w kręgu problemu bezdomności. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 4 1. Pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji wspólnych projektów. 2. Udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, finansowego i rzeczowego, podmiotom działającym w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji, określone w 3 niniejszego statutu. 3. Budowanie zasad, form i modeli porozumienia między sektorami: organizacji pozarządowych, sektora publicznego, samorządów lokalnych, agend rządowych, biznesu i nauki. 4. Organizacja szkoleń dla podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji, określone w 3 niniejszego statutu. 5. Organizacja badań socjodemograficznych i innych, które mają na celu zdiagnozowanie zagrożeń dotyczących osób, środowisk i zjawisk wynikających z szeroko rozumianego problemu wykluczenia społecznego. 6. Organizacja cyklicznych spotkań dla podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji, określone w 3 niniejszego statutu. 2

3 7. Stworzenie systemu przepływu informacji, współpracy, wspólnej promocji podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji, określone w 3 niniejszego statutu. 8. Wspieranie i obsługa podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji, określone w 3 niniejszego statutu, a także innych inicjatyw i nieformalnych płaszczyzn współpracy różnych podmiotów w sferze problematyki wykluczenia społecznego. 9. Wydawanie i publikowanie wydawnictw dotyczących szeroko pojętego zagadnienia wykluczenia społecznego. 10. Kampanie informacyjno edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na terenie kraju i zagranicy. 11. Organizowanie konferencji i seminariów dotyczących bezdomności i szeroko pojętego wykluczenia społecznego. 12. Podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie pomocy ludziom bezdomnym i zagrożonych bezdomnością oraz wzmocnienie procesu wychodzenia z bezdomności. 4a 1. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną, w zakresie: 1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Z, 2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Z, 3. Pozaszkolne formy edukacji 85.5, 4. Działalność wspomagająca edukację Z, 5. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania , 6. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87, 7. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z, 8. Doradztwo związane z zarządzaniem 70.2, 9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z, 10. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1, 11. Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z, 12. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.1, 13. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z, 14. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z, 15. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Z, 16. Działalność centrów telefonicznych Z, 17. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 90.0, 18. Działalność bibliotek A, 19. Badanie rynku i opinii publicznej Z. 2. Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną, w zakresie: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Z. 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 3

4 1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Z, 2. Pozaszkolne formy edukacji 85.5, 3. Działalność wspomagająca edukację Z, 4. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania , 5. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87, 6. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z, 7. Doradztwo związane z zarządzaniem 70.2, 8. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z, 9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1, 10. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią , 11. Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z, 12. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.1, 13. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z, 14. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, 15. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Z, 16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z, 17. Wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.2, 18. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3., 19. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z, 20. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Z, 21. Działalność centrów telefonicznych Z, 22. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 90.0, 23. Działalność bibliotek A, 24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach Z, 25. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z, Badanie rynku i opinii publicznej Z. III. Majątek Fundacji Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wynikający z aktu ustanowienia Fundacji oraz inne mienie uzyskane i nabyte odpłatnie lub nieodpłatnie przez Fundację w toku jej działania. 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 3. Fundacja w celu realizacji swoich zadań statutowych może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody Fundacji stanowią: 1. Subwencje, dotacje osób prawnych oraz instytucji publicznych. 2. Darowizny, spadki, zapisy. 6 4

5 3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 4. Dochody z majątku Fundacji. 5. Dochody z posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego. 6. Dochody z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych. 7. Dochody z inwestycji w papiery wartościowe. 8. Dochody z działalności gospodarczej Realizacja celów Fundacji, poprzez wykorzystanie dochodów pochodzących z otrzymanych subwencji, dotacji, darowizn, spadków oraz zapisów powinna następować z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składają osoby upoważnione do reprezentacji Fundacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. 3. Cały uzyskany dochód Fundacji przeznaczany jest na realizację celów statutowych. 4. Dochody z działalności Fundacji nie mogą stanowić przysporzeń majątkowych osobom uczestniczącym w jej władzach lub związanych z Fundacją stosunkiem pracy, za wyjątkiem należnych im kosztów z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług czy wynagrodzenia za pracę. 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 6. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 8 W ramach działalności fundacji zakazuje się: 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej lub powinowactwa do drugiego stopnia albo są związkami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami bliskimi, 2. Przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 4. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, 5. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. IV. Władze Fundacji. 9 Organami Fundacji są: 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 10 5

6 1. Rada Fundacji składa się z 5 do 7 członków powoływanych na czteroletnie kadencje. a) Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator. b) Od dnia powołania pierwszego składu, Rada Fundacji samodzielnie dokonuje zmian i uzupełnień swojego składu osobowego. 2. Przed upływem terminu przewidzianego postanowieniami niniejszego paragrafu, Rada powołuje następną Radę Fundacji. 3. Członkostwo w Radzie ustaje: a) w przypadku śmierci członka; b) w przypadku złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie; c) na skutek odwołania członka przez Radę. 4. W przypadku złożenia rezygnacji członek Rady pełni swoją funkcję do czasu powołania na jego miejsce nowego członka. 5. Rada Fundacji na swoim posiedzeniu jednorazowo może odwołać jednego swojego członka. 11 Do zakresu działania i kompetencji Rady należy: 1. Określanie kierunków działalności i nadzór nad działalnością Fundacji. 2. Dokonywanie zmian statutu Fundacji oraz celów Fundacji. 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 4. Przyznawanie Członkom Zarządu wynagrodzeń i gratyfikacji. 5. Powoływanie komisji przedmiotowych oraz określanie ich zasad i trybu działania. 6. Uchwalanie procedur związanych z udzielaniem pomocy przez Fundację. 7. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdań finansowych oraz podejmowanie decyzji w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi. 8. Opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd oraz rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu. 9. Tworzenie i likwidacja oddziałów zamiejscowych i innych jednostek organizacyjnych, a także spółek, określenie ich struktury i zasad funkcjonowania 10. Zatwierdzenie preliminarza budżetu i regulaminów wewnętrznych Fundacji, w tym zasad wynagradzania pracowników Fundacji. 11. Wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji. 12. Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych. 13. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych podmiotów. 14. Wykonywanie innych kompetencji przewidzianych postanowieniami niniejszego statutu Pracę Rady organizuje Prezes Rady, powoływany i odwoływany przez Radę, spośród jej członków. 2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezes Rady lub z jego upoważnienia jeden z członków Rady. 3. W przypadku nieobecności Prezesa Rady oraz osoby upoważnionej, zgodnie z pkt. 2 niniejszego paragrafu, do przewodniczenia posiedzeniom, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na nim członkowie Rady. 4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 4 miesiące. Posiedzenie w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdania 6

7 finansowego oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, powinno się odbyć w ciągu trzech miesięcy od upływu okresu sprawozdawczego O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym wszyscy członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Rady. 2. Decyzje Rady podejmowane są w drodze tajnego lub jawnego głosowania. Decyzję o sposobie głosowania podejmuje Rada podczas zebrania w drodze uchwały. 3. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia na sporządzonym i podpisanym przez protokolanta protokole. 4. Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd, łącznie ze sporządzaniem stosownych protokołów. 5. Szczegółowy tryb działania Rady określa przyjęty przez nią Regulamin. 13a 1. Zawarcie z członkiem Zarządu umowy lub jej zmiana, a także wypłata świadczeń, których wysokość nie wynika wprost z umowy, wymaga uchwały Rady. 2. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada, działając łącznie przez dwóch Członków Rady. 3. Każdy Członek Zarządu raz na pół roku przedstawia Radzie Fundacji sprawozdanie z realizowanych przez niego w ramach poszczególnych umów obowiązków. Akceptacja sprawozdania Członka Zarządu dokonywana jest przez Radę Fundacji w drodze uchwały. Z chwilą nie przyjęcia sprawozdania stosuje się zapisy regulaminu Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do: a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Fundacji. Członkowie Rady nie mogą: a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 3. Członkowie Rady promują Fundację, przyczyniają się do pozyskiwania środków na działalność oraz wspomagają realizację jej celów statutowych. 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych przez Radę Fundacji. 2. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes, powoływany przez Radę. 3. Powoływania na inne funkcje w Zarządzie dokonuje Rada Fundacji. 15 7

8 4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał, zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 5. Decyzje Zarządu podejmowane są w drodze tajnego lub jawnego głosowania. Decyzję o sposobie głosowania podejmuje Zarząd podczas zebrania w drodze uchwały. 6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa przyjęty przez Radę Regulamin Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a) przygotowywanie preliminarza budżetu Fundacji oraz sprawozdań z jego wykonania; b) opracowywanie i przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności Fundacji (co najmniej raz na rok); 17 Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Fundacji oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Radę Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa dwóch członków Zarządu, działających łącznie. 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu. V. Zmiana statutu 19 Decyzje w przedmiocie zmian statutu podejmuje Rada większością 2/3 głosu pełnego składu Rady. VI. Połączenie z inną fundacją Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 2. Połączenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, nie może spowodować istotnej zmiany celu Fundacji. 3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada, działając zwykłą większością oddanych głosów pełnego składu Rady. VII. Likwidacja Fundacji 21 8

9 1. Decyzja w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmie Rada, działając większością dwóch trzecich oddanych głosów pełnego składu Rady. 2. Rada, podejmując decyzję o likwidacji, powołuje równocześnie likwidatora Fundacji. 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, przeznacza się na realizację celów określonych w 3 niniejszego statutu. 4. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu r. Statut zmieniony uchwałą Rady Fundacji z dnia r. Przewodniczący Rady Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Mieczysław Wacławski 9

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne: 1. Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo