Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności"

Transkrypt

1 Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu miast w Polsce, pilotażowym projektem kontraktowania usług organizacji pozarządowych przez samorząd lokalny. Projekt ten w Gdańsku był przygotowany, realizowany i współfinansowany przez trzech partnerów: Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Miasto Gdańsk oraz UMBRELLA PROJECT. Elementem tegoż projektu było powołanie tematycznych zespołów roboczych, które w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zawodowe uczestników, przygotować miały grunt pod przyszłe kontrakty finansowe ze środków samorządu. Spośród kilku uruchomionych zespołów roboczych, najbardziej zwartą, najaktywniejszą oraz najtrwalszą okazała się grupa złożona ze specjalistów zajmujących się problematyką pomocy ludziom bezdomnym. Grupa ta przez cały okres swojej działalności w latach 1997 do 2006 dążyła do pełnego sprofesjonalizowania swoich działań. Od dnia 11 września 2001 roku grupa założona w 1997 roku podpisała Porozumienie o współdziałaniu w ramach Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Porozumienie to było sygnowane przez ówczesną Sekretarz Stanu Minister Joannę Staręgę - Piasek. W roku 2002 pojawił się pomysł powołania Fundacji Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Zrzeszone w Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności organizacje zwróciły się do jednego z trzech pierwotnych inicjatorów tej oddolnej inicjatywy środowiska niosącego pomoc osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie, jakim jest Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, aby zostało Fundatorem Fundacji Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnosci. Fundacja RCIiWOP podjęła się tej zaszczytnej roli i w dniu roku uchwaliła poniższy statut, na mocy którego Fundacja Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnosci będzie mogła realizować swoje cele. I. Postanowienia ogólne Nazwą Fundacji jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 2. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk. 2. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu, a jej działalność jest ukierunkowana na realizację celów społecznie oraz gospodarczo użytecznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji celów określonych w 3 niniejszego statutu może ona prowadzić działalność także poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Fundacja może tworzyć oddziały zamiejscowe oraz inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. 5. Fundacja może, na potrzeby prowadzonej współpracy o zasięgu międzynarodowym, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 1

2 2 1. Ministrem właściwym ze względu na cel działania Fundacji jest Minister właściwy do spraw Zabezpieczenia Społecznego. 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 3. Fundacja używa stempli z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz logo, którego opis stanowi załącznik do niniejszego statutu. II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji. Celami Fundacji są: 3 1. Integracja i koordynacja działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządów lokalnych, środowiska naukowego, służby zdrowia, przedsiębiorców i innych zainteresowanych w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz profilaktyki i procesu wychodzenia z bezdomności. 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów regionu w tym społecznych, ekonomicznych i innych, a w szczególności przeciwdziałanie i wychodzenie z bezdomności, walka z bezrobociem i innymi patologiami społecznymi. 3. Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu rzetelnego rozumienia przyczyn, skutków oraz dróg wychodzenia z bezdomności. 4. Działania na rzecz uzyskania wpływu na tworzenie strategii polityki społecznej rozwiązywania problemów społecznych dotyczących bezdomności na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju. 5. Monitorowanie i diagnozowanie zagrożeń dotyczących osób, środowisk i zjawisk wynikających z szeroko rozumianego problemu wykluczenia społecznego. 6. Kreowanie spójnej polityki podmiotów wymienionych w 3 p.1 wobec rozwiązywania problemów osób znajdujących się w kręgu problemu bezdomności. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 4 1. Pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji wspólnych projektów. 2. Udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, finansowego i rzeczowego, podmiotom działającym w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji, określone w 3 niniejszego statutu. 3. Budowanie zasad, form i modeli porozumienia między sektorami: organizacji pozarządowych, sektora publicznego, samorządów lokalnych, agend rządowych, biznesu i nauki. 4. Organizacja szkoleń dla podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji, określone w 3 niniejszego statutu. 5. Organizacja badań socjodemograficznych i innych, które mają na celu zdiagnozowanie zagrożeń dotyczących osób, środowisk i zjawisk wynikających z szeroko rozumianego problemu wykluczenia społecznego. 6. Organizacja cyklicznych spotkań dla podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji, określone w 3 niniejszego statutu. 2

3 7. Stworzenie systemu przepływu informacji, współpracy, wspólnej promocji podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji, określone w 3 niniejszego statutu. 8. Wspieranie i obsługa podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji, określone w 3 niniejszego statutu, a także innych inicjatyw i nieformalnych płaszczyzn współpracy różnych podmiotów w sferze problematyki wykluczenia społecznego. 9. Wydawanie i publikowanie wydawnictw dotyczących szeroko pojętego zagadnienia wykluczenia społecznego. 10. Kampanie informacyjno edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na terenie kraju i zagranicy. 11. Organizowanie konferencji i seminariów dotyczących bezdomności i szeroko pojętego wykluczenia społecznego. 12. Podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie pomocy ludziom bezdomnym i zagrożonych bezdomnością oraz wzmocnienie procesu wychodzenia z bezdomności. 4a 1. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną, w zakresie: 1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Z, 2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Z, 3. Pozaszkolne formy edukacji 85.5, 4. Działalność wspomagająca edukację Z, 5. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania , 6. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87, 7. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z, 8. Doradztwo związane z zarządzaniem 70.2, 9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z, 10. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1, 11. Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z, 12. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.1, 13. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z, 14. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z, 15. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Z, 16. Działalność centrów telefonicznych Z, 17. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 90.0, 18. Działalność bibliotek A, 19. Badanie rynku i opinii publicznej Z. 2. Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną, w zakresie: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Z. 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 3

4 1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Z, 2. Pozaszkolne formy edukacji 85.5, 3. Działalność wspomagająca edukację Z, 4. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania , 5. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87, 6. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z, 7. Doradztwo związane z zarządzaniem 70.2, 8. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z, 9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1, 10. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią , 11. Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z, 12. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.1, 13. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z, 14. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, 15. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Z, 16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z, 17. Wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.2, 18. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3., 19. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z, 20. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Z, 21. Działalność centrów telefonicznych Z, 22. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 90.0, 23. Działalność bibliotek A, 24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach Z, 25. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z, Badanie rynku i opinii publicznej Z. III. Majątek Fundacji Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wynikający z aktu ustanowienia Fundacji oraz inne mienie uzyskane i nabyte odpłatnie lub nieodpłatnie przez Fundację w toku jej działania. 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 3. Fundacja w celu realizacji swoich zadań statutowych może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody Fundacji stanowią: 1. Subwencje, dotacje osób prawnych oraz instytucji publicznych. 2. Darowizny, spadki, zapisy. 6 4

5 3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 4. Dochody z majątku Fundacji. 5. Dochody z posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego. 6. Dochody z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych. 7. Dochody z inwestycji w papiery wartościowe. 8. Dochody z działalności gospodarczej Realizacja celów Fundacji, poprzez wykorzystanie dochodów pochodzących z otrzymanych subwencji, dotacji, darowizn, spadków oraz zapisów powinna następować z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składają osoby upoważnione do reprezentacji Fundacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. 3. Cały uzyskany dochód Fundacji przeznaczany jest na realizację celów statutowych. 4. Dochody z działalności Fundacji nie mogą stanowić przysporzeń majątkowych osobom uczestniczącym w jej władzach lub związanych z Fundacją stosunkiem pracy, za wyjątkiem należnych im kosztów z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług czy wynagrodzenia za pracę. 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 6. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 8 W ramach działalności fundacji zakazuje się: 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej lub powinowactwa do drugiego stopnia albo są związkami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami bliskimi, 2. Przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 4. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, 5. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. IV. Władze Fundacji. 9 Organami Fundacji są: 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 10 5

6 1. Rada Fundacji składa się z 5 do 7 członków powoływanych na czteroletnie kadencje. a) Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator. b) Od dnia powołania pierwszego składu, Rada Fundacji samodzielnie dokonuje zmian i uzupełnień swojego składu osobowego. 2. Przed upływem terminu przewidzianego postanowieniami niniejszego paragrafu, Rada powołuje następną Radę Fundacji. 3. Członkostwo w Radzie ustaje: a) w przypadku śmierci członka; b) w przypadku złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie; c) na skutek odwołania członka przez Radę. 4. W przypadku złożenia rezygnacji członek Rady pełni swoją funkcję do czasu powołania na jego miejsce nowego członka. 5. Rada Fundacji na swoim posiedzeniu jednorazowo może odwołać jednego swojego członka. 11 Do zakresu działania i kompetencji Rady należy: 1. Określanie kierunków działalności i nadzór nad działalnością Fundacji. 2. Dokonywanie zmian statutu Fundacji oraz celów Fundacji. 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 4. Przyznawanie Członkom Zarządu wynagrodzeń i gratyfikacji. 5. Powoływanie komisji przedmiotowych oraz określanie ich zasad i trybu działania. 6. Uchwalanie procedur związanych z udzielaniem pomocy przez Fundację. 7. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdań finansowych oraz podejmowanie decyzji w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi. 8. Opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd oraz rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu. 9. Tworzenie i likwidacja oddziałów zamiejscowych i innych jednostek organizacyjnych, a także spółek, określenie ich struktury i zasad funkcjonowania 10. Zatwierdzenie preliminarza budżetu i regulaminów wewnętrznych Fundacji, w tym zasad wynagradzania pracowników Fundacji. 11. Wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji. 12. Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych. 13. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych podmiotów. 14. Wykonywanie innych kompetencji przewidzianych postanowieniami niniejszego statutu Pracę Rady organizuje Prezes Rady, powoływany i odwoływany przez Radę, spośród jej członków. 2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezes Rady lub z jego upoważnienia jeden z członków Rady. 3. W przypadku nieobecności Prezesa Rady oraz osoby upoważnionej, zgodnie z pkt. 2 niniejszego paragrafu, do przewodniczenia posiedzeniom, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na nim członkowie Rady. 4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 4 miesiące. Posiedzenie w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdania 6

7 finansowego oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, powinno się odbyć w ciągu trzech miesięcy od upływu okresu sprawozdawczego O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym wszyscy członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Rady. 2. Decyzje Rady podejmowane są w drodze tajnego lub jawnego głosowania. Decyzję o sposobie głosowania podejmuje Rada podczas zebrania w drodze uchwały. 3. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia na sporządzonym i podpisanym przez protokolanta protokole. 4. Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd, łącznie ze sporządzaniem stosownych protokołów. 5. Szczegółowy tryb działania Rady określa przyjęty przez nią Regulamin. 13a 1. Zawarcie z członkiem Zarządu umowy lub jej zmiana, a także wypłata świadczeń, których wysokość nie wynika wprost z umowy, wymaga uchwały Rady. 2. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada, działając łącznie przez dwóch Członków Rady. 3. Każdy Członek Zarządu raz na pół roku przedstawia Radzie Fundacji sprawozdanie z realizowanych przez niego w ramach poszczególnych umów obowiązków. Akceptacja sprawozdania Członka Zarządu dokonywana jest przez Radę Fundacji w drodze uchwały. Z chwilą nie przyjęcia sprawozdania stosuje się zapisy regulaminu Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do: a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Fundacji. Członkowie Rady nie mogą: a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 3. Członkowie Rady promują Fundację, przyczyniają się do pozyskiwania środków na działalność oraz wspomagają realizację jej celów statutowych. 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych przez Radę Fundacji. 2. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes, powoływany przez Radę. 3. Powoływania na inne funkcje w Zarządzie dokonuje Rada Fundacji. 15 7

8 4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał, zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 5. Decyzje Zarządu podejmowane są w drodze tajnego lub jawnego głosowania. Decyzję o sposobie głosowania podejmuje Zarząd podczas zebrania w drodze uchwały. 6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa przyjęty przez Radę Regulamin Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a) przygotowywanie preliminarza budżetu Fundacji oraz sprawozdań z jego wykonania; b) opracowywanie i przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności Fundacji (co najmniej raz na rok); 17 Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Fundacji oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Radę Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa dwóch członków Zarządu, działających łącznie. 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu. V. Zmiana statutu 19 Decyzje w przedmiocie zmian statutu podejmuje Rada większością 2/3 głosu pełnego składu Rady. VI. Połączenie z inną fundacją Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 2. Połączenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, nie może spowodować istotnej zmiany celu Fundacji. 3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada, działając zwykłą większością oddanych głosów pełnego składu Rady. VII. Likwidacja Fundacji 21 8

9 1. Decyzja w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmie Rada, działając większością dwóch trzecich oddanych głosów pełnego składu Rady. 2. Rada, podejmując decyzję o likwidacji, powołuje równocześnie likwidatora Fundacji. 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, przeznacza się na realizację celów określonych w 3 niniejszego statutu. 4. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu r. Statut zmieniony uchwałą Rady Fundacji z dnia r. Przewodniczący Rady Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Mieczysław Wacławski 9

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02. TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.2007R Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 27 listopada 2003 roku i 2 grudnia 2003 r. Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Nasza Szkoła, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, zwana w dalszej części Statutu Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION

STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą INVEMAX FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Adam Łabędzki, Mateusz Łukaszewski, Marek Kozłowski, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły.

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT Postanowienia ogólne 1 Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Fundacji 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Absolvent.pl, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym

Bardziej szczegółowo

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. FUNDACJA SMA STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SMA, zwana dalej Fundacją, ma osobowość prawną. 2 Fundacja ustanawiana jest na czas nieoznaczony. 3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nagle Sami

Statut Fundacji Nagle Sami Statut Fundacji Nagle Sami (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Nagle Sami, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

ustanawiam statut Fundacji pod nazwą: FUNDACJA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

ustanawiam statut Fundacji pod nazwą: FUNDACJA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 18 lipca 2012 r. W związku z moim Zofii Kaczmarek oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji sporządzonym 21.10.2012 r. akt notarialny Rep. A nr 3775/2011, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Greenpeace Polska

Statut Fundacji Greenpeace Polska Statut Fundacji Greenpeace Polska I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Greenpeace Polska, zwana dalej: Fundacją została ustanowiona przez zagraniczną osobę prawną - Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne S T A T U T F U N D A C J I DBAM O Z D R O W I E Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Dbam o zdrowie zwana w dalszej części "Fundacją" ustanowiona przez Fundatora Spółkę Polska Grupa Farmaceutyczna

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA BIELECKI ART, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Janusza Bieleckiego oraz Spółkę SUPER KRAK

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne (Projekt statutu Fundacji Naszej Szkole) STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Naszej Szkole, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: zwanych dalej fundatorami,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALBERTICH STATUT

FUNDACJA ALBERTICH STATUT FUNDACJA ALBERTICH STATUT I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Albertich, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu 2. Fundacja została ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Kultury Świata. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Kultury Świata. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Kultury Świata Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kultury Świata zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez: Aleksandrę Gutowską zwaną dalej fundatorką, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Praworządni.pl

Statut. Fundacji Praworządni.pl Statut Fundacji Praworządni.pl ROZDZIAŁ I 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Praworządni.pl zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatorów Piotra Andrzeja Bochińskiego i Piotra Józefa Pająka - zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Instytut Globalnej Odpowiedzialności, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marcina Wojtalika i Marka Marczyńskiego, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Możesz wiedzieć więcej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Bożenę Cholewę, zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Małopolska Fundacja Piłkarska, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ZDEJMIJ KLĄTWĘ. POLSKIEJ FUNDACJI CCHS

STATUT FUNDACJI ZDEJMIJ KLĄTWĘ. POLSKIEJ FUNDACJI CCHS STATUT FUNDACJI ZDEJMIJ KLĄTWĘ. POLSKIEJ FUNDACJI CCHS ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne: 1. Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16.06.2015r., w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Partyzantów 8/109,

Bardziej szczegółowo

Fundacja WOLNEJ MYŚLI

Fundacja WOLNEJ MYŚLI Fundacja WOLNEJ MYŚLI Statut I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wolnej Myśli, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Mariusza Gawlika, Michała Przecha i Andrzeja Koraszewskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

Statut. Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. - tekst jednolity

Statut. Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. - tekst jednolity Statut Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej - tekst jednolity Wrocław 2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1 1. Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy

Bardziej szczegółowo

INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku

INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku STATUT FUNDACJI INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Innopolis, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA, zwana dalej Fundacją, działa na

Bardziej szczegółowo

Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare

Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare STATUT Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja PRZESTRZEŃ ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Izabelę Plur i Renatę Mazur-Ponikiewicz, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kamili Skolimowskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Teresę Skolimowską zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym jerzyk, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Artura

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PONAD WSZYSTKO

STATUT FUNDACJI PONAD WSZYSTKO STATUT FUNDACJI PONAD WSZYSTKO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja PONAD WSZYSTKO w treści statutu zwana Fundacją ustanowiona została przez Safir Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Pomocy Prawnej Subvenio

Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Pomocy Prawnej Subvenio Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Pomocy Prawnej Subvenio Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja ustanowiona przez Piotra Bożek, Agnieszkę Kupilas, Leszka Krupa zwanych dalej Fundatorami działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Siedzibą Fundacji jest Lublin. 2. Fundacja używa nazwy Fundacja imienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Witek i Mariusza Tarnopolskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1. Przepisy ogólne

STATUT. Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1. Przepisy ogólne STATUT Fundacji BENE VOBIS Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę BENE VOBIS. 2. Fundacja BENE VOBIS ustanowiona została przez fundatorki w osobach Hanny Rylke i Heleny Keller, oświadczeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT Fundacji BENE VOBIS Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę BENE VOBIS. 2. Fundacja BENE VOBIS ustanowiona została przez fundatorki w osobach Hanny Rylke i Heleny Keller, oświadczeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI HUMANITAS. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI HUMANITAS. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI HUMANITAS Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA HUMANITAS, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Aleksandra Dudka, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

STATUT FUNDACJI. im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego STATUT FUNDACJI im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja im. Fryderyka Skarbka

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji AEGIS

Statut Fundacji AEGIS Statut Fundacji AEGIS Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja AEGIS zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 2 z dn. 26.01.2010r. STATUT FUNDACJI CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja dla wspierania i rozwoju Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i utworzenia Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Magdalence pod

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. (tekst jednolity na dzień 25.02.2013r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. (tekst jednolity na dzień 25.02.2013r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI MÓWIMY OBRAZAMI (tekst jednolity na dzień 25.02.2013r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Mówimy Obrazami, zwana dalej "Fundacją", działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Monika Karlińska Nawara, zwana dalej,,fundatorem ustanowiła w Krakowie Aktem Notarialnym z dnia 25 kwietnia 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. jednolity 199Ir. Dz. U. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

Postanowienia Ogólne. jednolity 199Ir. Dz. U. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu. STATUT FUNDACJI DAR SERCA- SKAWINA PREAMBUŁA Fundacja DAR SERCA - SKAWINA powołana jest do życia jako dobroczynna, niedochodowa organizacja pozarządowa mająca na celu stworzenie żywego pomnika" Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚWIATŁO-ŻYCIE Tekst jednolity z dnia 27 lutego 2014 r.

STATUT FUNDACJI ŚWIATŁO-ŻYCIE Tekst jednolity z dnia 27 lutego 2014 r. Fundacja Światło-Życie wpisana do rejestru fundacji dnia 26 maja 1989 r. prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Wydział VII Cywilny pod numerem RF I 157; Sygn. akt VII Ns Rej F-70/89 Numer

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja nosi nazwę (Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY, zwana dalej "Fundacją" i została ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Wspierania Dialogu Międzykulturowego i Pomocy Migrantom Kompas, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji "IPPON"

STATUT. Fundacji IPPON STATUT Fundacji "IPPON" I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja IPPON, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez następujących fundatorów indywidualnych: 1. Agatę Martę Kalemba, 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji "Zdrowe Płuca" działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Zdrowe Płuca działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji "Zdrowe Płuca" działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą "Zdrowe Płuca" zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji. pod nazwą. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut fundacji. pod nazwą. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/05 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 19.02.2005r. Statut fundacji pod nazwą Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KOCI AZYL

STATUT FUNDACJI KOCI AZYL STATUT FUNDACJI KOCI AZYL I. Postanowienia Ogólne. Fundacja pod nazwą Koci Azyl zwana dalej Fundacją ustanowioną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Jeziorską w Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Cele i zasady działania fundacji

Cele i zasady działania fundacji Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kultury Świata zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez: Aleksandrę Gutowską zwaną dalej fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r.

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. STATUT FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Natura Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Piasecznego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus, z siedzibą w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Def-Box Siła dla Ciebie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz

Bardziej szczegółowo

Celem Fundacji jest: życiowej, w tym ich rodzin. zwolnieniem z pracy. działań wspomagających rozwój demokracji

Celem Fundacji jest: życiowej, w tym ich rodzin. zwolnieniem z pracy. działań wspomagających rozwój demokracji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Zmiana zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym za Repertorium A nr 7613/2007 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Dla Dziedzictwa. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Dla Dziedzictwa. Rozdział II. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Dla Dziedzictwa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Dla Dziedzictwa, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacja Generis

Statut Fundacja Generis Statut Fundacji Generis Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1., zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja została

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PICTURE DOC

STATUT FUNDACJI PICTURE DOC STATUT FUNDACJI PICTURE DOC (tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Fundacja Picture Doc, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 4 czerwca 2013 roku przez Dominique Roynette

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie. Rozdział I: Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie. Rozdział I: Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przetrwać Cierpienie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Małgorzatę Ostrowską-Czaję,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Be Proactive, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA KWIATY POLSKIE DLA PACJENTA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI FUNDACJA KWIATY POLSKIE DLA PACJENTA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI FUNDACJA KWIATY POLSKIE DLA PACJENTA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Kwiaty Polskie Dla Pacjenta, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Podoba, PESEL:

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji ENVISIO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji ENVISIO. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji ENVISIO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą ENVISIO zwana w dalszej części "Fundacją" ustanowiona w roku 2009 w Warszawie przez Fundatora TOMOHO UMEDA, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Fundacja na rzecz WZBS

Statut Fundacji. Fundacja na rzecz WZBS Statut Fundacji Fundacja na rzecz WZBS Fundacja na rzecz WZBS, zwana w dalszej części Statutu Fundacją, ustanowiona przez Warszawski Związek Brydża Sportowego, zwany dalej WZBS, reprezentowany przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FFORMA

STATUT FUNDACJI FFORMA STATUT FUNDACJI FFORMA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja FFORMA zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Warszawa, dnia 31 lipca 2013 (tekst jednolity z 25 października 2013) Fundacja Dla Dzieci, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Europejska Akademia Samorządowa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym przez:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA GPW. z siedzibą w Warszawie. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA GPW. z siedzibą w Warszawie. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA GPW z siedzibą w Warszawie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja GPW, dalej zwana Fundacją, została ustanowiona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Fundacji epaństwo

Tekst jednolity Statutu Fundacji epaństwo Tekst jednolity Statutu Fundacji epaństwo Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja epaństwo, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO-

S T A T U T POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO- S T A T U T POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO- ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa fundacji brzmi:,,polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - Echo - i w dalszej części statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym ''Dar Rogoźna''

STATUT Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym ''Dar Rogoźna'' 1 STATUT Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym ''Dar Rogoźna'' Tekst jednolity po zmianach 24 marca 2010 jako Organizacja Pożytku Publicznego ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI: ANKA ZET STUDIO

STATUT FUNDACJI: ANKA ZET STUDIO STATUT FUNDACJI: ANKA ZET STUDIO I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Anka Zet Studio, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją została ustanowiona w dniu 11.10.2006 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I. postanowienia ogólne. 3 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach.

STATUT. Rozdział I. postanowienia ogólne. 3 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach. STATUT Rozdział I. postanowienia ogólne. 1 1. Fundacja chorych na stwardnienie rozsiane - Neuro-wita zwana dalej Fundacją, działa na podstawie odpowiednich przepisów Prawa polskiego oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwenci na walizkach. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Absolwenci na walizkach. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Absolwenci na walizkach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Absolwenci na walizkach, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA KWIATY POLSKIE DLA PACJENTA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI FUNDACJA KWIATY POLSKIE DLA PACJENTA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI FUNDACJA KWIATY POLSKIE DLA PACJENTA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Kwiaty Polskie Dla Pacjenta, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRO KOLEJ

STATUT FUNDACJI PRO KOLEJ STATUT FUNDACJI PRO KOLEJ 1 1. Niniejszy Statut reguluje działalność fundacji pod nazwą Fundacja Pro Kolej, zwanej dalej Fundacją. 2. Fundacja ustanowiona została przez następujących Fundatorów: a) Przewozy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH Uchwalony 25 maja 2012 roku Gliwice 2012 Strona 1 z 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Instytut Studiów Migracyjnych, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ im. Tytusa Chałubińskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez spółkę pod firmą TATRA HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata

Statut. Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata Statut Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja im. prof. Mieczysława Zlata, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora w osobie Marty Skalskiej-Zlat

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Happy Animals

Statut Fundacji Happy Animals Statut Fundacji Happy Animals Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja przyjęła nazwę Fundacja Happy Animals i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją. 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Polsko Norweska Fundacja Rozwoju, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: Joannę Skibińską Lewandowską oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW uchwalony na spotkaniu założycielskim 18 stycznia 2012 r. ze zmianami uchwalonymi 19 marca 2012 r. przez członków założycieli Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI OMNIVEDA

STATUT FUNDACJI OMNIVEDA STATUT FUNDACJI OMNIVEDA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Omniveda, zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez SCIENCE CLUBS OF EUROPE s.r.o., z siedzibą: Praha 1 - Malá Strana, Velkopřevorské

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Integracji Społecznej PROM

Statut Fundacji Integracji Społecznej PROM Statut Fundacji Integracji Społecznej PROM 1 1/ Fundacja pod nazwą "Fundacja Integracji Społecznej - PROM" zwana dalej "Fundacją" ustanowiona zastała przez Monikę Dróżdż, będącą Fundatorem-założycielem

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zasady działania fundacji

Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zasady działania fundacji Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez: 1. Beata Szczepankowska

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja KOŃSKA SPRAWA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Renatę Kawę, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI AD HOC

STATUT FUNDACJI AD HOC STATUT FUNDACJI AD HOC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Ad Hoc zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorkę Agnieszkę Świątecką, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BUSINESS FOR FUTURE TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI BUSINESS FOR FUTURE TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI BUSINESS FOR FUTURE TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja zostaje ustanowiona przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Rybniku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity statutu fundacji ZWIERZĘTA EULALII z siedzibą w Mrągowie uchwalony dnia 25.07.2001r. przez Zarząd Zarząd Fundacji Zwierzęta Eulalii z siedzibą w Mrągowie w osobach Eulalia Wojnicz, Alimiria

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo