Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych."

Transkrypt

1 Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej jest dost pny w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40; w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d w Warszawie, ul. Mazowiecka 13; w siedzibie Centralnej Tabeli Ofert w Warszawie, ul. Leszno 14; w siedzibie Oferujàcego w Warszawie, Al. Jana Paw a II 15 oraz POK Oferujàcego wymienionych w Za àczniku nr 5 do Prospektu. Na wprowadzenie do publicznego obrotu Obligacji obj tych niniejszym Prospektem zgody udzieli a Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d z siedzibà w Warszawie, Plac Powstaƒców Warszawy 1. W subskrypcji Obligacji obj tych niniejszym Prospektem uczestniczyç mo na wy àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych paƒstw Prospekt mo e byç traktowany jedynie jako materia informacyjny.

2 Prospekt Emisyjny Programu Obligacji z siedzibą w Warszawie Adres głównej strony internetowej Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu nie więcej niż sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda. Obligacje będą emitowane w ramach Programu Obligacji w rozumieniu 77 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia o Prospekcie. Poszczególne serie Obligacji emitowanych w ramach Programu Obligacji będą oznaczone literą A wraz z dodanym numerem kolejnym serii. Realizacja Programu Obligacji może nastąpić w drodze emisji jednej lub wielu serii Obligacji, przy czym Emitent przewiduje przeprowadzenie nie więcej niż pięciu serii Obligacji. W ramach każdej serii Obligacji może zostać wyemitowanych od do Obligacji, jednak łączna liczba wyemitowanych Obligacji w ramach wszystkich serii nie może być większa niż Obligacji. Rozpoczęcie subskrypcji pierwszej serii Obligacji planowane jest w dniu 9 grudnia 2002 r. Subskrypcja ostatniej serii Obligacji w ramach Programu Obligacji zostanie zakończona nie później niż w dniu 28 lutego 2003 r. Emitent może rozpocząć emisję kolejnej serii Obligacji przed zakończeniem subskrypcji poprzedniej serii. Obligacje wszystkich wyemitowanych serii zostaną wykupione przez Emitenta po wartości nominalnej w dniu 15 grudnia 2003 r. W ramach Programu Obligacji oferowane będą obligacje zerokuponowe, nie dające Obligatariuszowi prawa do oprocentowania. Obligacje będą oferowane z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Cena emisyjna będzie określona w terminie późniejszym, z uwzględnieniem aktualnych finansowych warunków rynkowych i będzie podawana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji danej serii. Cena Zakupu Obligacji będzie wzrastać w kolejnych dniach przeprowadzania zapisów. W ramach każdej serii Obligacji, Obligacje mogą być oferowane w trzech transzach różniących się rentownością, a w konsekwencji ceną emisyjną i Ceną Zakupu. Zapisy na Obligacje przyjmowane będą w POK Oferującego. Inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć zapis na liczbę Obligacji będącą wielokrotnością liczby 10, jednak na liczbę Obligacji nie większą niż oferowana w danej transzy lub serii. Przydział Obligacji zostanie dokonany według kolejności złożonych i opłaconych zapisów. Decyzje w sprawie emisji poszczególnych serii Obligacji określające liczbę Obligacji wchodzących w skład każdej z serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Obligacji oraz szczegółowe warunki ich emisji, w tym cenę emisyjną, Cenę Zakupu, ewentualny podział na transze, terminy, zasady i miejsca przyjmowania zapisów oraz warunki przydziału Obligacji, będą każdorazowo podejmowane przez Zarząd Emitenta nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji i zostaną określone w prospektach emisyjnych poszczególnych serii Obligacji, sporządzanych w trybie 94 ust. 4 Rozporządzenia o Prospekcie i publikowanych zgodnie z 7 ust. 6 Rozporządzenia w Sprawie Terminu Ważności Prospektu, tj. publikowanych, nie później niż przed rozpoczęciem zapisów na Obligacje danej serii, w trybie raportu bieżącego zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Z Obligacjami, które będą oferowane w ramach Programu Obligacji, nie są związane jakiekolwiek uprzywilejowania. Brak jest ograniczeń co do przenoszenia praw z Obligacji, poza ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczeniami wynikającymi ze szczegółowych przepisów i czynności prawnych dotyczących poszczególnych Obligatariuszy. Z Obligacjami nie są związane jakiekolwiek obowiązki świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta. Obligacje nie są zabezpieczone. Przeprowadzenie subskrypcji Obligacji nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. Przedmiotem obrotu na regulowanym urzędowym rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest akcji zwykłych na okaziciela serii od A do K oznaczonych wspólnym kodem PLBIG Akcje te notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji objętych zapisami do obrotu na rynku nieurzędowym prowadzonym przez CeTO odpowiednio w terminie jednego miesiąca od przydziału Obligacji w danej serii. G³ówne czynniki ryzyka: czynniki ryzyka związane z otoczeniem Banku czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta czynniki ryzyka związane z oferowanymi Obligacjami Szczegółowy opis czynników ryzyka zawarty został w Rozdziale I pkt 2 niniejszego Prospektu. Wprowadzenie Obligacji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie. Oœwiadczenie Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DSP /02-9/2002 z dnia 26 listopada 2002 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym. Podmiotem oferującym Obligacje w publicznym obrocie jest: Dom Maklerski BIG BG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15 Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 25 października 2002 r. i zawiera informacje aktualizujące jego treść do dnia 28 października 2002 r.

3 Termin ważności Prospektu Emisyjnego upływa z chwilą jego publikacji z wyjątkiem części dotyczących Programu Obligacji, których ważność upływa z dniem dokonania przydziału wszystkich Obligacji, jednak nie później niż w dniu 28 lutego 2003 r. Zgodnie z 94 Rozporządzenia o Prospekcie, niniejszy Prospekt nie zawiera raportów okresowych. Dniem bilansowym, na który sporządzono ostatnie zbadane przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, jest dzień 31 grudnia 2001 r. Poni sze raporty okresowe: raport roczny SAB-R 2001 za rok obrotowy 2001, przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 lutego 2002 r., skonsolidowany raport roczny SAB-RS 2001 za rok obrotowy 2001, przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 lutego 2002 r., raport półroczny SAB-P 2002 za I półrocze 2002 r., przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 sierpnia 2002 r., skonsolidowany raport półroczny za SAB-PS 2002 za I półrocze 2002 r., przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 sierpnia 2002 r. udostępnione zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem: w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, w siedzibie Oferującego w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, oraz w Centrum Informacyjnym KPWiG w Warszawie, ul. Mazowiecka 13. Niniejszy Prospekt w formie drukowanej wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia subskrypcji Obligacji, a także w trakcie trwania całego Programu Obligacji w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, w siedzibie Oferującego w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, ul. Mazowiecka 13, w siedzibie Centralnej Tabeli Ofert w Warszawie, ul. Leszno 14, oraz dodatkowo w formie elektronicznej w sieci Internet na stronie Skrót Prospektu zostanie opublikowany w dzienniku ogólnopolskim Rzeczpospolita co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia subskrypcji Obligacji. Prospekty kolejnych emisji Obligacji w ramach Programu Obligacji będą udostępniane do publicznej wiadomości przed każdą kolejną emisją, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji każdej nowej emisji w ramach Programu Obligacji, w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, Emitent będzie przekazywał równocześnie Komisji i CeTO informacje o każdej zmianie danych zawartych w niniejszym Prospekcie niezwłocznie po zajściu zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, zaś po upływie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom także Polskiej Agencji Prasowej (PAP). W przypadku, gdy informacje, o których mowa powyżej mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość papierów wartościowych, Emitent opublikuje je w dzienniku Rzeczpospolita w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. W okresie do dnia zakończenia subskrypcji ostatniej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Obligacji w siedzibie Emitenta dostępne będą wszelkie informacje, o których mowa w art. 81 ust.1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, przekazane do publicznej wiadomości przez Emitenta w okresie od dnia publikacji poprzedniego prospektu emisyjnego.

4 ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdzia³ I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej BIG Bank GDAŃSKI S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym o zasięgu ogólnopolskim. Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. powstał w 1989 r. W sierpniu 1992 r. BIG S.A. został pierwszym bankiem w Polsce notowanym na Giełdzie. W listopadzie 1992 r. BIG S.A. przejął kontrolę nad Łódzkim Bankiem Rozwoju S.A. z siedzibą w Łodzi (od listopada 1993 r.: BIG BANK S.A. z siedzibą w Warszawie) w pierwszej powojennej transakcji tego typu w sektorze bankowym. W 1997 r. w wyniku połączenia Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. i Banku GDAŃSKIEGO S.A. z siedzibą w Gdańsku powstał BIG Bank GDAŃSKI S.A. Od 30 lipca 1997 r. akcje połączonego Banku zaczęły być notowane pod postacią GDR-ów na giełdzie w Londynie. Wraz z ukształtowaniem się stabilnego akcjonariatu w 2000 r. oraz po połączeniu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z BIG BANKIEM S.A. (formalnie w dniu 5 stycznia 2001 r.) rozpoczął się proces aktywnego dostosowywania połączonego Banku do wymagań klientów i wyzwań coraz bardziej konkurencyjnego rynku usług finansowych. Proces ten, ujęty w ramy kilkunastu programów i zaplanowany na lata , w pierwszej kolejności przyniósł nową, precyzyjną segmentację klientów. Usługi dla klientów indywidualnych oferuje sieć Millennium, współpracę z małymi przedsiębiorstwami prowadzi nowa platforma Millennium Biznes na bazie oddziałów sieci detalicznej, serwis dla średnich przedsiębiorstw zorganizowany został w Regionalnych Centrach Współpracy z Klientami, znajdujących się we wszystkich województwach, a usługi dla klientów strategicznych Banku zostały skupione w centralnych jednostkach o zasięgu ogólnopolskim. Oferta Banku rozbudowana została o kompleksowe usługi z zakresu bankowości prywatnej, oferowane przez specjalnie stworzoną, posiadającą odrębną identyfikację i indywidualny system obsługi sieć Millennium PRESTIGE. Do chwili pełnego rozwinięcia nowych sieci dystrybucji działalność bankowa realizowana jest także w dotychczasowej, tradycyjnej sieci oddziałów BIG BG. Powstanie nowych linii biznesowych i zmodyfikowana organizacja współpracy z klientami umożliwiły rozpoczęcie krzyżowej sprzedaży produktów przez poszczególne sieci oraz rozwój usług bankowo-ubezpieczeniowych (bancassurance). Jednocześnie Bank za jeden z najistotniejszych priorytetów uznaje rozwój zautomatyzowanych kanałów dystrybucji, oferując możliwość korzystania z nich klientom ze wszystkich segmentów rynku, a jego oferta bankowa uzupełniana jest przez specjalistyczne oferty (leasing, usługi maklerskie, faktoring) firm z Grupy BIG. Na koniec września 2002 r. Grupa BIG składała się z podmiotu dominującego oraz 24 jednostek zależnych i stowarzyszonych. Do najważniejszych podmiotów ze względu na oferowane usługi Grupy BIG zalicza się: Dom Maklerski BIG BG, Bel Leasing, Forin. Bank poprzez podmiot zależny BIG BG Inwestycje kontroluje również akcje PZU S.A., odpowiadające 10% kapitału zakładowego tej spółki. W wyniku ukształtowania się w 2000 r. stabilnego akcjonariatu Banku, na dzień 30 września 2002 r. do akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji należeli: Banco Comercial Portugues S.A. z siedzibą w Portugalii (46,18% głosów na WZA Emitenta), Eureko B.V. z siedzibą w Holandii (19,98% głosów na WZA Banku). Banco Comercial Portugues jest dynamicznie rozwijającą się czołową portugalską grupą finansową, mającą na rynku rodzimym wiodącą pozycję we wszystkich ważniejszych rodzajach usług finansowych. Banco Comercial Portugues jest zarazem strategicznym partnerem Banku współpracującym w tworzeniu sieci detalicznej Millennium, a także udzielającym wsparcia w realizowanym programie restrukturyzacyjnym. Natomiast razem z Eureko B.V., paneuropejskim aliansem firm ubezpieczeniowych, Bank, działając w konsorcjum, nabył 10% kapitału zakładowego PZU S.A Podstawowe produkty i rynki działalności Emitenta Działalność Grupy BIG składa się z następujących podstawowych obszarów : działalność bankowa, działalność leasingowa, działalność faktoringowa, działalność maklerska. Ponadto dla działalności Banku istotne znaczenie mają inwestycje strategiczne w akcje PZU. Duże znaczenie dla obecnej i przyszłej działalności Banku ma realizowany obecnie program rozwoju sieci Millennium, a także restrukturyzacji linii biznesowych i obszarów wsparcia, opisany w pkt 1.4. niniejszego Rozdziału Prospektu. 3

5 Dzia³alnoœæ bankowa Działalność bankowa Grupy BIG jest prowadzona przez BIG Bank GDAŃSKI S.A. Można do niej zaliczyć działalność w zakresie przyjmowania depozytów, udzielania kredytów, prowadzenia rachunków bankowych, jak również wykonywania innych czynności na podstawie Prawa Bankowego. Dokładny opis działalności Banku zamieszczony jest w 5 Statutu stanowiącego Załącznik nr 2 do Prospektu. Dzia³alnoœæ depozytowa Działalność depozytowa Banku realizowana jest przez sieć wszystkich pięciu linii biznesowych. Bank oferuje szeroki zakres produktów depozytowych skierowanych zarówno do osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych, finansowych i jednostek budżetowych. Dominujący udział w pozyskiwaniu depozytów mają sieci Millennium i Millennium PRESTIGE, obsługujące klientów indywidualnych. Możliwe to jest dzięki szerokiej ofercie produktowej oraz wygodnemu dostępowi do środków zgromadzonych na rachunkach klientów (oddziały, bankomaty i centrum telefoniczne). Na koniec czerwca 2002 r. udział depozytów Banku w depozytach sektora bankowego wynosił 4,5%. Dzia³alnoœæ kredytowa Działalność kredytowa realizowana jest w oparciu o regulacje przyjęte przez Zarząd Banku, które określają w szczególności kompetencje i uprawnienia poszczególnych szczebli zarządzania w zakresie realizacji polityki kredytowej, segmenty rynku, którymi zainteresowany jest Bank, zalecenia w zakresie oferty produktowej, akceptowane ryzyko kredytowe, zasady stosowania prawnych form zabezpieczeń itp. Bank zainteresowany jest kredytowaniem segmentów: dużych podmiotów gospodarczych (przychody roczne powyżej 40 mln EURO), średnich podmiotów gospodarczych (przychody roczne między 0,8 mln EURO a 40 mln EURO), małych podmiotów gospodarczych (przychody roczne do 0,8 mln EURO), jednostek samorządowych, osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Bardzo dynamicznym segmentem rynku kredytowego jest działalność związana z udzielaniem kredytów hipotecznych, którą Bank rozpoczął we wrześniu 2001 r. W ramach poszczególnych segmentów preferowani są klienci przeprowadzający przez rachunek w Banku większość swoich obrotów, generujący zyski i dodatnie przepływy pieniężne oraz mający stabilną pozycję rynkową. Dla wybranych klientów ustalane są limity kredytowe określające możliwości maksymalnego angażowania przy określonym poziomie ryzyka. Stopień wykorzystania tych limitów monitorowany jest na bieżąco. Inne us³ugi bankowe Pośród innych usług świadczonych przez Bank wymienić należy dokonywanie rozliczeń na rzecz klientów zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym, realizację transakcji zabezpieczenia przed ryzykami oraz inne operacje na rynku pieniężnym lub kapitałowym. Wśród klientów Banku rośnie akceptacja zautomatyzowanych kanałów dystrybucji. W ciągu pierwszego półrocza 2002 r. liczba klientów korporacyjnych korzystających z elektronicznego systemu obsługi klientów ESOBIG wzrosła z 2500 do Uzupełnieniem działalności bankowej realizowanej na rzecz klientów jest działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym, realizowana na własne potrzeby Grupy BIG, w szczególności służąca zabezpieczeniu płynności i ograniczeniu innych ryzyk zgodnie z wymogami zewnętrznymi oraz regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie Dzia³alnoœæ leasingowa Prowadzeniem działalności leasingowej w ramach spółek zależnych wchodzących w skład Grupy BIG w poprzednich latach obrotowych zajmowały się dwie spółki: Bel Leasing i BG Leasing. Ujawniona w minionym roku zła sytuacja w portfelu należności spółki BG Leasing spowodowała, że realizacją przyjętej strategii Grupy BIG na rynku leasingowym zajmuje się wyłącznie spółka Bel Leasing. 4

6 ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Działalność leasingowa obejmuje usługi leasingu finansowego oraz operacyjnego środków transportu, maszyn i urządzeń przemysłowych (w tym budowlanych), sprzętu biurowego (w tym komputerów i oprogramowania), nieruchomości oraz sprzętu medycznego, jak również usługi najmu wymienionych grup przedmiotów. Bel Leasing jest spółką o uznanej renomie i znajduje się w ścisłej czołówce podmiotów działających na rynku usług leasingowych Dzia³alnoœæ faktoringowa W Grupie BIG działalność faktoringowa jest realizowana w Forin Sp. z o.o. Oferowane usługi faktoringowe to: faktoring właściwy (polegający na ostatecznym przeniesieniu na Forin wierzytelności), faktoring niewłaściwy (w tym przypadku ryzyko dokonania zapłaty przez odbiorcę nie jest przejmowane przez Forin; Forin realizuje funkcję finansowania i przejmuje obowiązek monitorowania i administrowania wierzytelności), faktoring zagraniczny. Pomimo relatywnie krótkiego okresu działalności Forin znajduje się w ścisłej czołówce podmiotów oferujących usługi faktoringowe Dzia³alnoœæ maklerska Działalność maklerska w Grupie BIG realizowana jest w ramach spółki Dom Maklerski BIG BG S.A. Na działalność tę składa się: pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi i prawami majątkowymi na GPW i CeTO, zarządzanie aktywami oraz realizowanie transakcji na rynku pierwotnym i doradztwo finansowe. DM BIG BG S.A. dysponuje siecią 14 punktów obsługi klienta na terenie całego kraju. Dyspozycje mogą być składane we wszystkich punktach obsługi klienta telefonicznie, a także przez Internet. W dniu 16 sierpnia 2001 r. DM BIG BG uruchomił profesjonalny serwis internetowy. Za jego pośrednictwem uzyskać można zarówno dostęp do szerokiej bazy informacji o rynku kapitałowym, jak i do usług brokerskich Sieć punktów obsługi klienta DM BIG BG S.A. prowadzi także sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz uczestniczy w transakcjach zawieranych na rynku pozagiełdowym CeTO. Wart podkreślenia jest fakt, że DM BIG BG S.A. jako pierwszy w kraju dokonał prezentacji wyników zarządzania aktywami zgodnie z międzynarodowymi standardami GIPS (Global Investment Performance Standards) i poddał je niezależnemu audytowi Bancassurance W dniu 5 listopada 1999 r. konsorcjum złożone z Banku i Eureko B.V. podpisało ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży akcji PZU S.A. Na mocy tej umowy Bank zobowiązał się do nabycia od Skarbu Państwa 10% akcji PZU S.A. Efektem tej inwestycji miał być m.in. rozwój usług typu bancassurance z największym podmiotem na polskim rynku ubezpieczeń. Bancassurance to oferowanie klientom banków produktów ubezpieczeniowych. W przypadku BBG klientom oferowane są produkty firmy partnerskiej PZU poprzez własne kanały dystrybucji Banku. Rozpoczęcie oferowania tych usług w roku 2000 zostało opóźnione przez spór ze Skarbem Państwa, zakończony podpisaniem umowy dodatkowej do Umowy Prywatyzacyjnej PZU S.A. w dniu 3 kwietnia 2001 r. W dniu 2 sierpnia 2001 r. Bank podpisał umowy z PZU i PZU Życie dotyczące współpracy w zakresie objęcia ochroną ubezpieczeniową klientów Banku. Umowy te stanowią początek realizacji zapowiedzianych w Umowie Prywatyzacyjnej PZU S.A. planów współpracy w zakresie rozszerzenia oferty tych podmiotów o wzajemną sprzedaż usług i produktów finansowych Zarz¹dzanie aktywami klientów Grupy Kapita³owej Usługi zarządzania aktywami klientów Grupy Kapitałowej prowadzone są przez Dom Maklerski BIG BG na podstawie umów zawartych z tymi klientami. W dniu 20 listopada 2001 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Jego jedynym akcjonariuszem jest Dom Maklerski BIG BG S.A. 5

7 Millennium TFI uzyskało zezwolenie na utworzenie czterech otwartych funduszy inwestycyjnych: Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego, Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych, Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, oraz dwóch zamkniętych funduszy inwestycyjnych: Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arbitraż plus 20, Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gwarantowany plus 20. Millennium TFI powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi powyższych funduszy inwestycyjnych Domowi Maklerskiemu BIG BG Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta Polska gospodarka osiągnęła punkt zwrotny w I kwartale 2002 r. Po prawie dwóch latach spadku stopniowo zwiększa się dynamika wzrostu gospodarczego. Emitent prognozuje, że w drugiej połowie 2002 r. PKB wzrośnie o ponad 2%, a w ostatnim kwartale 2003 r. o około 4%. Inna będzie struktura przyrostu podaży i popytu. O ile w ostatnich 4 kwartałach podstawowymi czynnikami podtrzymującymi wzrost gospodarczy były spożycie indywidualne i eksport, to w 2003 r. Bank oczekuje zmniejszenia kontrybucji spożycia indywidualnego oraz zwiększenia roli inwestycji. Oznacza to wyjście z recesji budownictwa oraz znacznego przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłu przetwórczego, w szczególności w gałęziach produkujących dobra inwestycyjne. Ożywienie gospodarcze w 2003 r. oraz w miarę rozsądna polityka fiskalna nie spowodują wzrostu presji inflacyjnej ani pogłębienia nierównowagi w bilansie płatniczym. Dodatkowo coraz większe prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia negocjacji i bliska perspektywa wejścia Polski do Unii Europejskiej mogą prowadzić do dalszego poluzowania polityki pieniężnej. Dlatego też Emitent zakłada dalszy spadek podstawowych stóp procentowych NBP (obniżenie o punktów bazowych stopy referencyjnej oraz odpowiednie dopasowanie pozostałych instrumentów polityki pieniężnej). Zmniejszenie podstawowych stóp procentowych NBP skłoni banki do dalszego obniżania oprocentowania depozytów. Wraz z nadal trudną sytuacją gospodarstw domowych (wysokie i wciąż rosnące bezrobocie) wpłynie to na dalsze zmniejszanie skłonności do oszczędzania w bankach. Z drugiej strony, ożywienie gospodarcze oraz wzrost rentowności w sektorze przedsiębiorstw może znacząco zwiększyć popyt na kredyty oraz stopniowo zmniejszać ryzyko kredytowe (Emitent spodziewa się od połowy 2003 r. zmniejszania udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym sektora). Ponadto poprawa sytuacji gospodarczej oraz niskie stopy procentowe dla osób prywatnych mogą zwiększyć popyt na kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne. W związku z tym Bank spodziewa się dalszego utrzymywania się znacznej różnicy w dynamice depozytów i kredytów. Niskie stopy procentowe oraz rozpoczęcie się procesu nominalnej konwergencji obniżą rentowności bonów skarbowych i obligacji. W przeciwieństwie do lat , mniejsza skala obniżek odpowiadać będzie relatywnie mniejszym przychodom finansowym z obrotu papierami wartościowymi. Celem Banku jest osiągnięcie w średnim terminie udziału w rynku na poziomie 6,5%, co pozwoli uzyskać rentowność kapitałów własnych (ROE) na poziomie przewyższającym 20% oraz wskaźnik kosztów do przychodów poniżej 60%. Bank planuje zrealizować swoje cele średnioterminowe poprzez organiczny rozwój wspomagany przez zdecydowane ukierunkowanie na funkcje handlowe, a zwłaszcza przez zwiększenie skali sprzedaży produktów spółek zależnych, oraz rygorystyczną kontrolę kosztów związaną z dywersyfikacją funkcji dystrybucyjnej oraz racjonalizację funkcji produkcyjnej Banku. Zgodnie ze swoją strategią średnioterminową, Bank wdrożył ostatnio program pełnej restrukturyzacji w wielu obszarach działalności, obejmujący takie elementy jak na przykład nowe podejście handlowe oparte na segmentacji rynku, racjonalizacja sieci, rekonfiguracja systemów, racjonalizacja jednostek wsparcia i optymalizacja logistyczna, co umożliwi budowę nowoczesnej i konkurencyjnej instytucji finansowej. Grupa ufa swej zdolności osiągnięcia celów średniookresowych poprzez organiczny wzrost po skutecznym wdrożeniu aktualnej strategii. W tym scenariuszu Bank nie przewiduje żadnych inwestycji kapitałowych w celu zwiększenia udziału w rynku. 6

8 ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Zgodnie z wewnętrzną prognozą rozwoju działalności Grupy, nie będzie potrzeby nowych emisji akcji w średniej perspektywie czasowej. Obecne fundusze własne Banku uważane są za wystarczające do wsparcia planowanego wzrostu w udziale rynkowym Grupy w warunkach, w których w ciągu najbliższych paru lat nie będzie wypłaty dywidendy, a całość zysku netto będzie reinwestowana w Bank. Bank może rozważyć możliwość zaciągnięcia nowej pożyczki podporządkowanej w okresie najbliższych trzech lat Opis strategii i rozwoju Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej Połączenie Banku z BIG BANKIEM S.A., a także ukształtowanie się stabilnej struktury akcjonariatu umożliwiło skoncentrowanie się na opracowaniu i wdrożeniu zaplanowanego na lata programu transformacji Banku i Grupy Kapitałowej BIG. Nadrzędnym celem programu jest dążenie do podwyższenia wartości Grupy BIG dla akcjonariuszy poprzez: zwiększenie przychodów przez podniesienie jakości oferty produktów i usług skierowanych do klientów, wykorzystanie synergii przez obniżenie kosztów operacyjnych wskutek racjonalizacji funkcji pomocniczych, maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów ludzkich przez przypisanie, w całej organizacji, priorytetowego znaczenia funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, wdrożenie nowej strategii marketingowej poprzez skierowanie różnych ofert produktów i usług właściwych dla poszczególnych segmentów klientów, wzrost wydajności związany z wdrożeniem nowej scentralizowanej platformy operacyjnej, centralizację decyzji kredytowych. Dotychczasową skomplikowaną sytuację w zakresie segmentacji klientów, platformy dystrybucyjnej oraz strategii znaków handlowych przed połączeniem banków ilustruje poniższy diagram: Segment Bankowoœæ detaliczna Small Business Bankowoœæ korporacyjna 2 jednostki biznesowe Oddzia³y Millennium Detaliczne oddzia³y BIG BG stare/nowe Korporacyjne oddzia³y BIG BG BIG BANK 5 typów oddzia³ów Systemy informatyczne ICBS ZORBA IBIS 3 systemy informatyczne Marka Millennium Bank Gdañski BIG Bank GDAÑSKI BIG BANK 4 marki handlowe Nowa strategia segmentacji Kluczowym elementem zmian jest implementacja nowej platformy operacyjnej umożliwiającej nowoczesną obsługę klientów wszystkich linii biznesowych wyodrębnionych w ramach nowej segmentacji klientów, czyli: Millennium sieci obsługującej klientów indywidualnych, Millennium Biznes sieci obsługującej małe firmy, Millennium PRESTIGE sieci obsługującej klientów indywidualnych o wysokim statusie majątkowym, Regionalnych Centrów Współpracy z Klientami obsługujących duże i średnie przedsiębiorstwa, Jednostki Centralnej obsługującej klientów strategicznych i segment dużych przedsiębiorstw. 7

9 Schemat nowej segmentacji przedstawiony jest poniżej: MILLENIUM PRESTIGE 17 placówek,,bankowoœci Prywatnej'' opartej na sieci Domu Maklerskiego z wykorzystaniem: - doradztwa inwestycyjnego ze strony wyspecjalizowanych opiekunów klientów - zintegrowanej oferty bankowej i inwestycyjnej MILLENNIUM Szeroka dostêpnoœæ sieci (301 oddzia³ów) Efektywnoœæ, wygoda i konkurencyjnoœæ jako podstawowe cechy Szeroka gama produktów Rozwój elektronicznych kana³ów dystrybucji Zamo ni i œrednio zamo ni klienci indywidualni Bardzo zamo ni klienci indywidualni Du e przedsiêbiorstwa Œrednie przedsiêbiorstwa Ma³e przedsiêbiorstwa Centralna jednostka obs³ugi klientów strategicznych: Kompletna oferta bankowa z uwzglêdnieniem produktów inwestycyjnych i skarbcowych Czêœæ operacyjna do obs³ugi transakcji 21 Regionalnych Centrów Wspó³pracy z Klientami: opiekunowie klienta oferuj¹cy pe³n¹ paletê produktów punkty obs³ugi operacyjnej w Regionalnych Centrach oraz oddzia³ach dla Ma³ych Przedsiêbiorstw (ze wzrastaj¹c¹ rol¹ elektronicznych oddzia³ów) MILLENNIUM BIZNES 146 oddzia³ów dla Ma³ych Przedsiêbiorstw z opiekunami klienta W momencie podjęcia decyzji o ujednoliceniu platformy informatycznej Bank obsługiwał klientów korporacyjnych przy wykorzystaniu systemu IBIS, klientów indywidualnych w klasycznych oddziałach detalicznych na bazie systemu ZORBA i na bazie systemu ICBS w powstałej w roku 1998 sieci detalicznej Millennium. W połowie 2001 r. Bank zdecydował, by skoncentrować całość swojej działalności detalicznej według koncepcji i pod marką Millennium. W konsekwencji oznaczało to przede wszystkim stworzenie możliwości operacyjnych umożliwiających obsługę klientów indywidualnych według jednolitego standardu i w czasie rzeczywistym we wszystkich placówkach Millennium w Polsce. Pod koniec pierwszego kwartału 2002 r. Bank rozpoczął automatyczne przenoszenie rachunków klientów obsługiwanych przez tradycyjne oddziały BBG na wcześniej rozbudowaną platformę informatyczną ICBS stosowaną przez Millennium. Jednocześnie trwał rozpoczęty proces przebudowy klasycznych oddziałów detalicznych BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A., dostosowujący je do standardu obsługi realizowanego przez sieć Millennium. W efekcie tych działań według stanu na 27 lipca 2002 r. przeniesiono wszystkie rachunki klientów działające w systemie ZORBA. W sierpniu 2002 r. Bank rozpoczął przenoszenie klientów z systemu oddziałowego IBIS, platformy BBG S.A., do obsługi klientów korporacyjnych. Według stanu na dzień 13 października 2002 r. proces przenoszenia rachunków klientów z systemów operacyjnych ZORBA i IBIS na jednolitą platformę informatyczną ICBS został pomyślnie zakończony. Oznacza to, że klienci indywidualni i korporacyjni Banku dysponują ogólnokrajową siecią oddziałów wyposażonych w pełni scentralizowany system ICBS, pozwalający na wykonywanie transakcji finansowych w oparciu o jednorodną ofertę i standard obowiązujący w oddziałach Millennium w całym kraju. Wprowadzenie wspólnej platformy informatycznej dla wszystkich linii biznesowych pozwoliło na szybszą realizację jednego z kluczowych założeń nowej strategii komercyjnej banku sprzedaży krzyżowej. Sprzedaż krzyżowa dotyczy współpracy między różnymi sieciami sprzedaży i polega na oferowaniu przez każdą z sieci pełnej gamy produktów wszystkich sieci (a nie wyłącznie produktów własnej sieci). W ramach Grupy BIG każda z pięciu istniejących linii biznesowych oferuje swoim klientom pełną gamę produktów finansowych dostępnych w Grupie BIG (np. usługi bankowe, ubezpieczenia, zarządzanie aktywami, usługi maklerskie, leasing, faktoring, kredyty hipoteczne itd). Millennium TFI, którego jednostki funduszy inwestycyjnych oferowane są od lutego 2002 r. poprzez oddziały BBG, dzięki prowadzeniu sprzedaży krzyżowej w sieci oddziałów Banku osiągnął poziom zarządzanych 8

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA. AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów. www.amrest.com.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA. AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów. www.amrest.com. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów www.amrest.com.pl Wprowadzającym akcje do publicznego obrotu jest International

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo