IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRECI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY KSI EK ONLINE C++. Projetowanie systemów informatycznych. Vademecum profesjonalisty Autor: John Laos T³umaczenie: Wojciech Moch (rozdz. 1 4), Micha³ Dadan (rozdz. 5, 6), Rados³aw Mery (rozdz. 7 10, dod. A C) ISBN: Tytu³ orygina³u: Large-Scale C++ Software Design Format: B5, stron: 688 Przy³ady na ftp: 52 B C++ nie jest tylo rozszerzeniem jêzya C, ale wprowadza zupe³nie nowy model programowania. Stopieñ sompliowania C++ mo e byæ przyt³aczaj¹cy nawet dla dowiadczonych programistów C, jedna zazwyczaj nie sprawia im problemów napisanie i uruchomienie ma³ego, niebanalnego programu w C++. Niestety, bra dyscypliny dopuszczalny przy tworzeniu ma³ych programów, zupe³nie nie sprawdza siê w du ych projetach. Podstawowe u ycie technologii C++ nie wystarczy do budowy du ych projetów. Na niezorientowanych czea wiele pu³ape. Ksi¹ a ta opisuje metody projetowania du ych systemów wysoiej jaoci. Adresowana jest do dowiadczonych programistów C++ próbuj¹cych stworzyæ architeturê ³atw¹ w obs³udze i mo liw¹ do ponownego wyorzystania. Nie zawarto w niej teoretycznego podejcia do programowania. W tej si¹ ce znajduj¹ siê pratyczne wsazówi wyp³ywaj¹ce z wieloletnich dowiadczeñ espertów C++ tworz¹cych ogromne systemy wielostanowisowe. Autor poazuje, ja nale y projetowaæ systemy, nad tórymi pracuj¹ seti programistów, s³adaj¹ce siê z tysiêcy las i prawdopodobnie milionów linii odu. W si¹ ce opisano: Tworzenie programów wielopliowych w C++ Konstruowanie omponentów Podzia³ projetu fizycznego na poziomy Ca³owit¹ i czêciow¹ izolacjê, regu³y jej stosowania Tworzenie paietów i ich podzia³ na poziomy Projetowanie funcji Implementowanie metod Dodati do si¹ i opisuj¹ przydatny wzorzec projetowy hierarchiê protoo³ów, implementowanie interfejsu C++ zgodnego ze standardem ANSI C oraz paiet s³u ¹cy do orelania i analizowania zale noci.

2 W.1. Od C do C W.2. Ja używać C++ do tworzenia dużych projetów W.2.1. Zależności cyliczne W.2.2. Nadmierne zależności na etapie onsolidacji...18 W.2.3. Nadmierne zależności na etapie ompilacji W.2.4. Globalna przestrzeń nazw W.2.5. Projet logiczny i fizyczny W.3. Ponowne użycie W.4. Jaość W.4.1. Kontrola jaości W.4.2. Zapewnienie jaości W.5. Narzędzia W.6. Podsumowanie Programy wielopliowe w C Delaracja a definicja Konsolidacja (łączenie) wewnętrzna a zewnętrzna Plii nagłówowe (.h) Plii implementacji (.c) Delaracje typedef Instrucje sprawdzające Kila słów na temat stylu Identyfiatory Nazwy typów Nazwy identyfiatorów sładające się z wielu słów Nazwy sładowych las Kolejność ułożenia sładowych w lasie Iteratory Logiczna notacja projetu Relacja Jest Relacja Używa-W-Interfejsie Relacja Używa-W-Implementacji Relacja Używa Relacje Ma i Trzyma Relacja Był

3 6 C++. Projetowanie systemów informatycznych. Vademecum profesjonalisty 1.7. Dziedziczenie i warstwy Minimalizacja Podsumowanie Przegląd Dostęp do pól lasy Globalna przestrzeń nazw Dane globalne Wolne funcje Wyliczenia, stałe i delaracje typedef Mara preprocesora Nazwy w pliach nagłówowych Kontrola dołączeń Dodatowa ontrola dołączeń Doumentacja Sposoby nazywania identyfiatorów Podsumowanie Komponenty a lasy Reguły projetów fizycznych Relacja ZależyOd Zależności impliowane Wydobywanie rzeczywistych zależności Przyjaźń Przyjaźń na odległość i zależności impliowane Przyjaźń i oszustwo Podsumowanie Metafora dla testowania oprogramowania Złożony podsystem Problemy z testowaniem dobrych interfejsów Projetowanie zorientowane na testowalność Testowanie pojedynczych modułów Acyliczne zależności fizyczne Numery poziomów Źródła numeracji poziomów Używanie numerów poziomów w oprogramowaniu Testowanie hierarchiczne i przyrostowe Testowanie złożonych podsystemów Testowalność ontra testowanie Cyliczne zależności fizyczne Suma zależności omponentów Jaość projetu fizycznego Podsumowanie Nietóre przyczyny cylicznych zależności fizycznych Rozszerzenie Wygoda Wewnętrzna zależność

4 Spis treści Wyniesienie Obniżenie Nieprzezroczyste wsaźnii Głupie dane Redundancja Wywołania zwrotne Klasa-menedżer Fatoring Wynoszenie enapsulacji Podsumowanie Od enapsulacji do izolacji Koszty powiązań na etapie ompilacji Konstrucje w języu C++ a zależności na etapie ompilacji Dziedziczenie (Jest) a zależności na etapie ompilacji Podział na warstwy (Ma/Trzyma) a zależności na etapie ompilacji Funcje inline a zależności na etapie ompilacji Sładowe prywatne a zależności na etapie ompilacji Sładowe chronione a zależności na etapie ompilacji Funcje sładowe generowane przez ompilator a zależności na etapie ompilacji Dyretywy include a zależności na etapie ompilacji Argumenty domyślne a zależności na etapie ompilacji Wyliczenia a zależności na etapie ompilacji Technii częściowej izolacji Rezygnacja z dziedziczenia prywatnego Usuwanie osadzonych danych sładowych Usuwanie prywatnych funcji sładowych Usuwanie sładowych chronionych Usuwanie prywatnych danych sładowych Usuwanie funcji generowanych przez ompilator Usuwanie dyretyw include Usuwanie argumentów domyślnych Usuwanie wyliczeń Technii całowitej izolacji Klasa protoołu W pełni izolująca lasa onretna Izolujące omponenty otaczające Pojedyncze omponenty otaczające Wieloomponentowe warstwy otaczające Interfejs proceduralny Architetura interfejsu proceduralnego Tworzenie i usuwanie nieprzezroczystych obietów Uchwyty Uzysiwanie dostępu do nieprzezroczystych obietów i manipulowanie nimi Dziedziczenie a nieprzezroczyste obiety Izolować czy nie izolować Koszt izolacji Kiedy nie należy izolować Ja izolować Do jaiego stopnia należy izolować Podsumowanie

5 8 C++. Projetowanie systemów informatycznych. Vademecum profesjonalisty 7.1. Od omponentów do paietów Zarejestrowane prefisy paietów Potrzeba stosowania prefisów Przestrzenie nazw Zachowanie integralności paietu Podział paietów na poziomy Znaczenie podziału paietów na poziomy Technii podziału paietów na poziomy Podział systemu Wytwarzanie oprogramowania w wielu ośrodach Izolacja paietów Grupy paietów Proces wydawania oprogramowania Strutura wydania Łaty Program main Faza startu Strategie inicjalizacji Technia przebudzenia w stanie zainicjowania Technia jawnego wywoływania funcji init Technia wyorzystania specjalnego licznia Technia sprawdzania za ażdym razem Porządowanie Przegląd Podsumowanie Abstracje i omponenty Projet interfejsu omponentu Poziomy enapsulacji Pomocnicze lasy implementacyjne Podsumowanie Specyfiacja interfejsu funcji Operator czy metoda? Wolny operator czy sładowa lasy? Metoda wirtualna czy niewirtualna? Metoda czysto wirtualna czy nie czysto wirtualna? Metoda statyczna czy niestatyczna? Metody stałe czy modyfiowalne? Metody publiczne, chronione czy prywatne Zwracanie wyniu przez wartość, referencję czy wsaźni? Zwracanie wartości typu const czy nie-const? Argument opcjonalny czy obowiązowy? Przeazywanie argumentów przez wartość, referencję lub wsaźni Przeazywanie argumentów jao const lub nie-const Funcja zaprzyjaźniona czy niezaprzyjaźniona? Funcja inline czy nie inline?

6 Spis treści Typy podstawowe użyte w interfejsie Użycie typu short w interfejsie Użycie walifiatora unsigned w interfejsie Zastosowanie typu long w interfejsie Zastosowanie typów float, double oraz long double w interfejsie Funcje specjalnego przeznaczenia Operatory onwersji Semantya wartości generowanych przez ompilator Destrutor Podsumowanie Pola Wyrównanie naturalne Użycie typów podstawowych w implementacji Użycie onstrucji typedef w implementacji Definicje funcji Samoontrola Unianie przypadów szczególnych Podział zamiast powielania Zbytnia przebiegłość nie popłaca Zarządzanie pamięcią Wartości stanu logicznego i fizycznego Parametry fizyczne Systemy przydziału pamięci Zarządzanie pamięcią na poziomie lasy Dodawanie własnych mechanizmów zarządzania pamięcią Zabloowana pamięć Zarządzanie pamięcią na poziomie obietu Użycie szablonów w dużych projetach Implementacje szablonów Zarządzanie pamięcią w szablonach Wzorce a szablony Podsumowanie Protocol Hierarchy strutury las Cel Znany też jao Motywacja Zares zastosowania Strutura Elementy sładowe Współpraca Konsewencje Implementacja Przyładowy od Znane zastosowania Porewne wzorce

7 10 C++. Projetowanie systemów informatycznych. Vademecum profesjonalisty B.1. Wyrywanie błędu aloacji pamięci B.2. Definiowanie procedury main (tylo ANSI C) C.1. Korzystanie z poleceń adep, cdep i ldep C.2. Doumentacja wiersza polecenia C.3. Architetura paietu idep C.4. Kod źródłowy D.1. Definicje D.2. Główne reguły projetowe D.3. Poboczne reguły projetowe D.4. Wsazówi D.5. Zasady

8 Rozdział 9. Celem projetowania funcji jest zapewnienie łatwego i wydajnego dostępu do operacji zdefiniowanych przez abstrację. Języ C++ zapewnia swobodę definiowania interfejsu na poziomie funcji. Czy funcja ma być operatorem, metodą lub wolnym operatorem, w jai sposób będą przeazywane argumenty oraz w jai sposób będą przeazywane wynii to elementy należące do tego etapu procesu projetowania. Styl programowania to tylo jeden z elementów, tóre odgrywają rolę w podejmowaniu tego typu decyzji projetowych. Wiele z nich zostanie omówionych w niniejszym rozdziale. W języu C++ mamy do dyspozycji wiele odmian podstawowych typów reprezentujących liczby całowite (ja np.,, itp.). Typy te zapewniają dodatową swobodę. Nierozważne ich wyorzystanie może sompliować lub nawet osłabić interfejs. Operator onwersji dla typów definiowanych przez użytownia umożliwia ompilatorowi wyonywanie niejawnej onwersji na lub z typu definiowanego przez użytownia. Uważne projetowanie wymaga przeanalizowania możliwych zalet niejawnej onwersji w zestawieniu z niejednoznacznościami oraz możliwością powstania błędów w związu z obniżeniem bezpieczeństwa typów. Nietóre inne funcje, w przypadu gdy nie zostaną oreślone jawnie, gdy zajdzie taa potrzeba mogą być zdefiniowane automatycznie przez ompilator. Podjęcie decyzji dotyczących dopuszczalności generowania definicji funcji przez ompilator wymaga uważnej analizy. W tym rozdziale opiszemy szielet projetowania interfejsu omponentu na poziomie pojedynczej funcji. Omówimy obszerną przestrzeń projetową dostępną dla autorów omponentów i wsażemy decyzje projetowe, tóre są orzystne lub nieorzystne. Przeonamy się, ile poziomów swobody w przestrzeni projetu interfejsu funcji można wyeliminować bez strat w suteczności. Uzysany szielet pomoże nam opracowywać interfejsy prostsze, bardziej jednolite i łatwiejsze do utrzymania.

9 462 Część III Zagadnienia dotyczące projetu logicznego Zgodnie z podstawowymi zasadami przedstawionymi w rozdziale 2., podczas oreślania interfejsu funcji w języu C++ należy zwrócić uwagę na ila aspetów: Czy funcja jest operatorem, czy nim nie jest? Czy jest wolnym operatorem, czy elementem sładowym lasy? Czy jest to metoda wirtualna, czy niewirtualna? Czy jest to metoda czysto wirtualna, czy też nie czysto wirtualna? Metoda stała czy modyfiowalna? Metoda typu czy nie-? Metoda publiczna (), chroniona () czy prywatna ()? Wyni zwracany przez wartość, referencję czy wsaźni? Zwracany wyni typu czy nie-? Argument opcjonalny czy obowiązowy? Argumenty przeazywane przez wartość, referencję czy wsaźni? Przeazywane argumenty typu czy nie-? Istnieją taże dwa aspety dotyczące organizacji, tóre należy wziąć pod uwagę, pomimo tego, że nie są one częścią logicznego interfejsu: Czy jest to funcja zaprzyjaźniona, czy też nie? Funcja typu inline, czy nie typu inline? Pomiędzy tymi aspetami istnieje wiele wzajemnych zależności. Zazwyczaj odpowiedź na jedno z pytań ma wpływ na odpowiedź na inne. W dalszej części niniejszego rozdziału omówimy wymienione zagadnienia osobno i podamy wsazówi umożliwiające podjęcie optymalnych decyzji projetowych 1. Oprócz operatorów generowanych przez ompilator (np. przypisania), jedynym powodem utworzenia z funcji operatora jest wygodna notacja wewnątrz lientów. Zwróćmy uwagę, że inaczej niż w przypadu notacji typowej dla funcji, notacja operatorowa nie zależy od ontestu wywołanie funcji w wyniu interpretacji operatora wywołanego przez metodę będzie taie samo ja w przypadu wywołania w zasięgu pliu 2. Rozważne wyorzystywanie przeciążania operatorów ma naturalną i oczywistą przewagę nad notacją funcyjną w szczególności w przypadu typów logicznych i arytmetycznych definiowanych przez użytownia. 1 Zobacz też meyers, pozycja 19, str ellis, punt , str. 332.

10 Rozdział 9. Projetowanie funcji 463 Przeanalizujmy dwa różne modele sładni poazane na listingu 9.1 odpowiadające dwóm różnym interfejsom dla omponentu zbioru liczb całowitych. Na listingu 9.1a poazano suteczny sposób zastosowania notacji operatorowej. Natura abstracji zbioru powoduje, że znaczenie tych operatorów staje się intuicyjne nawet dla tych programistów, tórzy nie znają poazywanego omponentu. Na listingu 9.1b poazano odpowiedni sładni z zastosowaniem bardziej nieporęcznej notacji funcyjnej 3. Dwa modele sładni dla abstracji zbioru liczb całowitych (a) z przeciążaniem operatorów (b) bez przeciążania operatorów Podstawowym powodem stosowania mechanizmu przeciążania operatorów powinna być czytelność (w więszym stopniu niż łatwość używania). 3 Nietóre metody zdefiniowano jao statyczne, aby umożliwić tę samą symetryczną niejawną onwersję argumentów, ja w przypadu odpowiadających im operatorów (patrz punt 9.1.5). Styl aapitów głęboo zagnieżdżonych wywołań funcji na rysunu 9.1b zapożyczono z taich języów, ja LISP i CLOS, gdzie taie onstrucje występują bardzo często.

11 464 Część III Zagadnienia dotyczące projetu logicznego W omawianej apliacji obsługi zbioru liczb całowitych notacja operatorowa w oczywisty sposób poprawia zarówno czytelność, ja też łatwość używania. Przez czytelność rozumiemy zdolność inżyniera oprogramowania do rozróżniania w szybi i precyzyjny sposób znanego odu treści funcji od nieznanego odu źródłowego. Łatwość używania dotyczy tego, ja łatwo programista może sutecznie wyorzystać obiet w celu utworzenia nowego oprogramowania. Zazwyczaj od źródłowy odczytuje się więcej razy, niż się go zapisuje ( w przypadu więszości dużych, wyorzystywanych przez długi ores czasu systemów oprogramowania, oszty utrzymania przeraczają oszty wytwarzania od 2 do 4 razy 4 ). Semantya przeciążonych operatorów powinna być naturalna, oczywista i intuicyjna dla lientów. Podczas projetowania często można otrzymać zgrabne i łatwe w użyciu apliacje operatorów, tóre nie mają intuicyjnego znaczenia dla programistów, nie znających naszego omponentu. Nierozsądne stare przyzwyczajenia, ja np. zdefiniowanie jednoargumentowego operatora jao sładowej lasy w celu odwrócenia olejności znaów w ciągu, jest nie na miejscu w środowisu projetowym dużej sali. Papieriem lamusowym odpowiadającym na pytanie czy zastosować notację operatorową powinno być stwierdzenie, czy istnieje naturalne i intuicyjne znaczenie natychmiast zrozumiałe dla nowych lientów, tóre poprawia poziom czytelności (lub przynajmniej go nie pogarsza) 5. Syntatyczne właściwości przeciążonych operatorów dla typów definiowanych przez użytownia powinny być lustrzaną opią właściwości zdefiniowanych dla typów podstawowych. Na poziomie semantycznym dość trudno dostarczyć szczegółowych wsazówe odnośnie tego co jest, a co nie jest intuicyjne. Jedna na poziomie syntatycznym, biorąc za podstawę implementację podstawowych typów języa, można sformułować ila zdecydowanych i dobrze zdefiniowanych stwierdzeń. Wzorowanie syntatycznych właściwości operatorów zdefiniowanych przez użytownia na predefiniowanych operatorach C++ pozwala na uninięcie niespodziane i sprawia, że sposób ich używania jest łatwiejszy do przewidzenia. W języu C++ ażde wyrażenie ma wartość. Istnieją dwa podstawowe typy wartości tzw. lwartości (ang. lvalue) oraz pwartości (ang. rvalue) 6. Lwartość to taa wartość, dla tórej można wyznaczyć adres. Jeżeli lwartość może się znaleźć po lewej stronie wyrażenia przypisania, mówi się o niej, że jest modyfiowalna, w innym przypadu oreśla się ją jao lwartość niemodyfiowalną 7. Do pwartości nie można przypisać wartości, ani 4 sommerville, punt 1.2.1, str Patrz też cargill, rozdział 5., str Pojęcia te pochodzą z lasycznego języa C: pojęcie lwartość oznacza, że wartość wyrażenia może się znaleźć po lewej stronie instrucji przypisania, natomiast pwartość może się znaleźć wyłącznie po jej prawej stronie. Wraz z pojawieniem się onstrucji w języu C++ i ANSI C, lwartości dzieli się teraz na dwie odmiany: modyfiowalne i niemodyfiowalne (patrz stroustrup, punt 2.1.2, str ). 7 ellis, podrozdział 3.7, str

12 Rozdział 9. Projetowanie funcji 465 nie można pobrać jej adresu 8. Najprostszą lwartością jest identyfiator zmiennej. Jeżeli zmienna nie jest zadelarowana jao, jest to lwartość modyfiowalna. Nietóre operatory, ja np. operator przypisania () i jego odmiany ( ), preinrementacji () i prederementacji () zastosowane do typów podstawowych, zwracają modyfiowalne lwartości. Operatory te zawsze zwracają zapisywalną referencję do modyfiowanego argumentu. Np. hipotetyczna definicja operatorów dla podstawowego typu (w przypadu jego implementacji jao lasy C++) może mieć postać taą, ja poazano na listingu 9.2. Hipotetyczna implementacja podstawowego typu double 8 Pola bitowe są wyjątiem w tym sensie, że mogą się znaleźć po lewej stronie wyrażenia przypisania, ale zgodnie z ARM (ellis, podrozdział 9.6, str. 184) nie można wyznaczyć ich adresu. Zasada ta dotyczy taże zmiennych tymczasowych typów zdefiniowanych przez użytownia, tóre nie posiadają nazwy (patrz punt 9.1.2).

13 466 Część III Zagadnienia dotyczące projetu logicznego Inne operatory poazane na listingu 9.2 zwracają pwartość, ponieważ nie ma możliwości zwrócenia odpowiedniej lwartości. W przypadu symetrycznych operatorów binarnych (ja np. oraz ) wartość do zwrócenia nie jest ani argumentem lewym, ani prawym, ale nową wartością uzysaną na podstawie obydwu, a zatem wyni musi być zwrócony przez wartość 9. Operatory równości (, ) oraz operatory relacyjne (,,, ) zawsze zwracają pwartość typu o wartości 0 lub 1, a zatem i w tym przypadu żaden z argumentów wejściowych nie jest odpowiednią wartością do zwrócenia. Operatory postinrementacji i postderementacji to interesujący przypade specjalny w tym sensie, że są to jedyne operatory, tóre modyfiują obiet, a zatem nie ma odpowiedniej lwartości do zwrócenia: Jao bardziej subtelny przyład przeanalizujmy dwa modele sładni odpowiadające abstracji ogólnej tabeli symboli, poazane na listingu 9.3. W obu przypadach na podstawie parametru typu tworzona jest tabela symboli, dodawane są dwa symbole, a następnie poszuuje się parametru foo według nazwy. Ponieważ możliwe jest, że w tabeli nie ma symbolu o oreślonej nazwie, zatem funcja wyszuująca nie powinna zwracać wyniu przez wartość, ani przez referencję ta więc wyni jest zwracany przez wsaźni (zwróćmy uwagę na to, w jai sposób i do jaiego stopnia wyorzystano zalety enapsulacji). Porównajmy tę sytuację z zastosowaniem operatora w odniesieniu do tablicy wartości. Spodziewamy się uzysać referencję do poindesowanej wartości, nie zaś wsaźni, tóry może mieć wartość. Ta różnica w sładni pomiędzy zastosowaniem operatora na listingu 9.3a oraz zastosowaniem operatora dla typów podstawowych powoduje, że notacja z wywołaniem funcji poazana na listingu 9.3b jest w tym przypadu lepsza. Zarezerwowanie notacji operatorowej dla tych przypadów, iedy sładnia stanowi lustrzane odbicie odpowiadającej jej sładni dla typów podstawowych, wzmacnia suteczność przeciążania operatorów. Dwa modele sładni dla abstracji ogólnej tabeli symboli (a) z przeciążaniem operatorów (b) bez przeciążania operatorów Na listingu 9.4. zestawiono delaracje więszości operatorów języa C++ w postaci, w jaiej użyto by ich w odniesieniu do podstawowych typów języa (podstawowe operatory nie dają zbyt wielu informacji). 9 Bardziej szczegółowe objaśnienie znajduje się w meyers, pozycja 23, str

14 Rozdział 9. Projetowanie funcji 467 Podsumowanie właściwości nietórych podstawowych operatorów Zwróćmy uwagę, że operatory jednoargumentowe, tóre nie modyfiują argumentów, nie muszą być sładowymi. Przyładowo, jednoargumentowy operator z powodzeniem działa dla typu zdefiniowanego przez użytownia, ja np., pomimo tego, że dla tego typu nie zdefiniowano operatora : Kod poazany powyżej działa dlatego, ponieważ typ wie, w jai sposób ma się przeształcić na podstawowy typ (), dla tórego zdefiniowano operator. Gdyby operator potratowano jao sładową hipotetycznej definicji lasy, nie można byłoby wyonać zdefiniowanej przez użytownia onwersji, a wyonanie poazanego powyżej odu zaończyłoby się błędem ompilacji. Aby wyłączyć możliwość niejawnej onwersji argumentów wolnego jednoargumentowego operatora, należy zdefiniować operację jao metodę np. zamiast operatora Patrz też murray, podrozdział 2.5, str. 44.

15 468 Część III Zagadnienia dotyczące projetu logicznego Decyzja dotycząca tego, czy funcja definiująca operator ma być sładową lasy, czy wolną funcją, zależy od tego, czy pożądana jest niejawna onwersja typu srajnego lewego operandu. Jeżeli operator modyfiuje ten operand, wówczas taa onwersja nie jest pożądana. Języ C++ sam w sobie jest obietywnym i właściwym standardem, według tórego należy modelować operatory definiowane przez użytownia. Efet implementacji operator+= jao wolnej funcji Zastanówmy się nad tym, co mogłoby się zdarzyć, gdybyśmy zdefiniowali operator onatenacji () dla lasy jao wolną funcję, zamiast emulacji podejścia zapożyczonego z typów podstawowych. Zgodnie z tym, co poazano na rysunu 9.1, utworzenie operatora jao wolnej funcji umożliwiło niejawną onwersję jego lewego operandu na tymczasowy obiet (oznaczony tu jao ) o wartości foo. Chociaż w przypadu typów podstawowych ta zmienna tymczasowa byłaby pwartością, to właśnie do tymczasowego obietu dołączono wartość bar (bez powstania błędu ompilacji) 11. Ponieważ taie działanie zasoczyłoby i zdenerwowało użytowniów, dobrze byłoby, aby je wyłączyć. 11 Obecnie w języu C++ dozwolone jest modyfiowanie nienazwanych tymczasowych zmiennych typu zdefiniowanego przez użytownia nieposiadających nazwy. Patrz murray, punt 2.7.3, str

16 Rozdział 9. Projetowanie funcji 469 Z drugiej strony spodziewamy się, że nietóre operatory (np. oraz ) będą działać bez względu na olejność ich argumentów. Przeanalizujmy operator, tóry służy do onatenacji dwóch ciągów znaów i zwraca wyni swojego działania przez wartość. Języ C++ pozwala na zdefiniowanie operatora jao sładowej lub niesładowej. To samo dotyczy operatora. Jeżeli zdecydujemy się na zdefiniowanie tych operatorów jao sładowych, wówczas narazimy się na możliwość następującego, nienormalnego działania naszych lientów: Problem polega na tym, że delaracje: oraz umożliwiają niejawną onwersję typu na po prawej stronie za pomocą onstrutora następującej postaci: natomiast taa onwersja dla argumentu po lewej stronie nie jest możliwa 12. Jeżeli operatory te będą wolne, problem symetrii dla lasy zostanie rozwiązany, do czasu dodania operatora onwersji: Na listingu 9.5 poazano problem powstały w wyniu dodania operatora onwersji (rzutowania) z typu na. Co jest dość dziwne, dwa niewątpliwie podobne operatory oraz nie są identyczne pod względem przeciążania, w co (niestety naiwnie) chcielibyśmy wierzyć. Różnica polega na tym, że teraz istnieją dwa sposoby interpretacji operatora : Jawna onwersja typu na i porównanie za pomocą. Niejawna onwersja typu na i porównanie za pomocą wbudowanego operatora dla typów wsaźniowych. Tai problem nie istnieje dla operatora, ponieważ w języu C++ nie ma sposobu dodania dwóch typów wsaźniowych i dlatego w tym przypadu nie ma niejednoznaczności. 12 ellis, punt , str. 333.

17 470 Część III Zagadnienia dotyczące projetu logicznego Niejednoznaczności wyniające z zastosowania dwóch operatorów onwersji W przypadu lasy wyorzystywanej w pratyce nie będziemy polegać na niejawnej onwersji w celu uzysania wartości znaowej, ze względu na obawę, że taa dodatowa onstrucja i destrucja spowoduje zbytni spade wydajności. Zamiast tego zdefiniujemy osobne przeciążone wersje operatora, tórych zadaniem będzie ja najbardziej wydajna obsługa ażdej z trzech możliwości, a tym samym rozwiązanie problemów niejednoznaczności. Niespójności powstałe w wyniu przeciążania operatorów mogą być oczywiste, denerwujące i osztowne dla użytowniów. Zgodnie z tym, co poazano na listingu 9.6, dla umożliwienia zaaceptowania wartości po lewej stronie operatora jesteśmy zmuszeni do zdefiniowania co najmniej jednej z funcji operatorów porównania jao wolnej funcji. Wyni zaimplementowania operatora == jao funcji sładowej

18 Rozdział 9. Projetowanie funcji 471 Na czym polega problem zdefiniowania jednej wersji funcji jao sładowej w przypadu, gdy zdefiniowano wszystie trzy wersje tego operatora? Otóż problem polega na tym, że bra symetrii mógłby zasoczyć użytowniów. W przypadu gdy jeden obiet może być niejawnie przeształcony na, a drugi na, spodziewamy się, że porząde porównania jest nieistotny. Jeżeli zatem onstrucja ompiluje się bez problemów, podobnie powinno być w przypadu zapisu (wynii wyonania obu onstrucji powinny być identyczne). Jedna jeżeli wersja: nie będzie dostępna jao wolna funcja, wówczas nie będzie sposobu przeprowadzenia następującej onwersji:

19 472 Część III Zagadnienia dotyczące projetu logicznego Wniose jest tai, że operator zawsze powinien być zdefiniowany jao wolna funcja niezależnie od zastosowania innych funcji. Te same powody dotyczą innych operatorów dwuargumentowych, tóre nie modyfiują żadnego z operandów i zwracają swój wyni przez wartość. Przyład, jai daje sam języ, jest bezstronnym i użytecznym modelem, tóry może służyć lientom do tworzenia podstawowych syntatycznych i asjomatycznych właściwości operatorów. Celem modelowania podstawowych operacji nie jest umożliwianie niejawnych onwersji samo w sobie, ale raczej zapewnienie symetrii po to, by uninąć niespodziane. W przypadu zastosowania przeciążania operatorów w szeroim zaresie należy się spodziewać, że abstracja może być wyorzystywana wielorotnie w wielu sytuacjach. Użytownicy omponentów wielorotnego użytu docenią spójny i profesjonalny interfejs niezależnie od syntatycznych niespodziane. Zwróćmy uwagę na to, że w języu C++ wymagane jest, aby zdefiniować jao sładowe następujące operatory 13 : przypisania, indesu, dostępu do sładowej lasy, wywołania funcji, onwersji, przydział pamięci (statyczny), zwolnienie pamięci (statyczne). Dynamiczne wiązanie umożliwia definiowanie metod, do tórych dostęp odbywa się za pomocą lasy podstawowej, przez rzeczywisty podtyp obietu, w odróżnieniu do typu wsaźnia lub referencji użytej w wywołaniu. W celu zapewnienia dynamicznego wiązania funcję należy zadelarować jao wirtualną (). W języu C++ wirtualne mogą być tylo metody. Jedna wniose, że polimorficzne działanie operatora wymaga, aby stał się funcją sładową, gdy w innym przypadu byłby wolną funcją, jest błędny. W celu osiągnięcia polimorficznego działania operatorów nie trzeba naruszać zagadnień syntatycznych, ja np. symetrycznej niejawnej onwersji operatorów dwuargumentowych. Na rysunu 9.2 poazano, w jai sposób operatory symetryczne mogą i powinny pozostać operatorami wolnymi pomimo zastosowania poliformizmu. Zamiast przeształcania ażdego z sześciu operatorów porównań i relacji na wirtualne metody lasy, opracowano jedną wirtualną metodę porównawczą. Te sześć operatorów w dalszym ciągu będzie działać symetrycznie bez względu na niejawną onwersję dowolnego typu. 13 ellis, podrozdział 12.3c, str. 306; stroustrup94, punt 3.6.2, str

WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW

WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW DECYZJE nr 13 czerwiec 2010 WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW Paweł Hanczar* Uniwersytet Eonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Problem wyznaczania tras pojazdów jest znany już od

Bardziej szczegółowo

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Python. Receptury IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

Python. Receptury IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RTF. Leksykon kieszonkowy

RTF. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Ajax. Zaawansowane programowanie

Ajax. Zaawansowane programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

MS Windows 2000 od rodka

MS Windows 2000 od rodka IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

J2ME. Almanach IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

J2ME. Almanach IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG J2ME. Almanach Autor: Kim Topley T³umaczenie: Pawe³ Gonera (rozdz. 0-5), Micha³ Dadan (rozdz. 6-18) ISBN: 83-7361-118-5

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo