4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.3 Finansowanie działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności środków finansowych oraz warunki, na których przedsiębiorcy mogą z nich korzystać wpływają dość istotnie na koszty i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, w tym szczególnie działalności inwestycyjnej. Z drugiej strony, warunki pozyskiwania tego typu środków (np. kredytów bankowych) w dużym stopniu zależą od bieżącej oraz prognozowanej koniunktury gospodarczej. W Polsce w dalszym ciągu najpopularniejszym źródłem finansowania działalności, w tym inwestycji, są kapitały własne, jednak rola kapitału zewnętrznego systematycznie rośnie. Obok kredytów bankowych, coraz bardziej popularne staje się wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego, funduszy typu PC/VC, leasingu czy faktoringu. Akcesja do UE umożliwiła również przedsiębiorcom dostęp do pokaźnych środków z funduszy strukturalnych. Badania NBP wskazują na spadek, począwszy od 1 kw r., liczby przedsiębiorstw deklarujących finansowanie nowo planowanych inwestycji środkami własnymi. Na przestrzeni 2004 r. odsetek tych przedsiębiorstw spadał sukcesywnie z 50% do 42,9%. Od IV kw r. do I kw r. miał miejsce ponowny wzrost wykorzystania środków własnych w finansowaniu inwestycji (do 44,8%). Od II połowy 2006 r. udział przedsiębiorstw deklarujących sfinansowanie środkami własnymi nowo planowanych inwestycji ustabilizował się na poziomie ok. 40%. Deklarowane wykorzystanie kredytu bankowego, jako źródła sfinansowania projektowanych inwestycji, nieco spadło w ostatnim czasie z 38% ankietowanych przez NBP przedsiębiorstw w IV kw r. do 34,1% w I kw r.. Wykres 38 Główne źródło finansowania nowo planowanych inwestycji. Grupa inwestorów 104 % ,0 49,6 48,2 46,4 43,7 42,9 29,6 30,7 30,4 29,5 29,6 30,3 27,6 26,0 24,1 19,7 20,4 21,5 kredyt środki własne inne źródła 47,0 43,4 40,0 36,2 31,9 32,4 23,8 24,7 20,6 44,8 37,3 17,9 38,5 35,4 26,1 39,0 40,3 38,0 34,1 23,0 25, Q Q Q Q Q Q Q3 Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie danych NBP Q Q Q Q Q Q Sytuacja na rynku depozytowo-oszczędnościowym Bardzo dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2006 r. wpłynęły na dynamikę depozytów złożonych w bankach. W końcu dnia 2006 r. nominalna wartość zobowiązań banków 104 Przedsiębiorstwa planujące dokonanie inwestycji w ciągu najbliższego kwartału (następującego po kwartale, w którym przeprowadzono ankietę). 96

2 wobec przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 126,3 mld zł. W ciągu roku wzrosła więc o 26%, czyli znacznie bardziej niż na przestrzeni 2005 r. (17%). Jeszcze w większym stopniu wzrosły depozyty mikroprzedsiębiorstw. Na koniec dnia 2006 r. ich wartość wyniosła 17,4 mld, co oznacza wzrost o 28% w stosunku do dnia 2005 r. W obu pach przedsiębiorstw (mikro i większe 105 ) są to największe roczne przyrosty depozytów zanotowane na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, co potwierdza znakomitą kondycję finansową polskich firm. Nominalna wartość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom większym wyniosła pod koniec ubiegłego roku 136,5 mld (wzrost o 15%). Pomimo tego, że oznaczało to najwyższy roczny przyrost wartości zaciąganych kredytów od 2000 r., wynik nie jest imponujący, biorąc pod uwagę znacznie szybsze tempo zanotowane w drugiej połowie lat 90. (20 30% rocznie). Jest to jednak znacznie więcej niż 2,6-proc. wzrost zaobserwowany w 2005 r. Nieco bardziej, bo o 18,5%, wzrosła w ubiegłym roku wartość kredytów udzielanych mikroprzedsiębiorcom, osiągając poziom 19,5 mld zł. Wykres 39 Depozyty i kredyty przedsiębiorstw większych w bankach w latach Wykres 40 Depozyty i kredyty mikroprzedsiębiorstw w bankach w latach mln zł Źródło: mln zł kredyty kredyty depozyty depozyty Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie danych NBP Struktura udzielonych w 2006 r. kredytów dla przedsiębiorstw pozostawała zbliżona do tej z 2005 r. Wg stanu na dzień 2006 r. największą część stanowiły kredyty na inwestycje (30,9% udzielonych kredytów) oraz operacyjne (28,3%). Następne w kolejności to: kredyty na rachunku bieżącym (22,1%), na nieruchomości (15,2%), pozostałe kredyty i pożyczki (2,9%) oraz kredyty eksportowe (0,2%). Uwagę zwraca duży wzrost wartości udzielonych kredytów na nieruchomości (32,2%). Po raz kolejny spadła za to wartość kredytów eksportowych (-22,1%). 105 Tutaj definiowane jako przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób. 97

3 Wykres 41 Kredyty udzielone przedsiębiorstwom wg kategorii mln zł na rachunku bieżącym operacyjne na nieruchomości eksportowe na inwestycje pozostałe kredyty i pozyczki 0 sty 03 kwi 03 Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie danych NBP. lip 03 paź 03 sty 04 kwi 04 lip 04 paź 04 sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 Z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki wśród MSP wynika, że w 2006 r. z kredytu bankowego korzystał co trzeci przedsiębiorca. Co czwarta firma wystąpiła w 2006 r. o kredyt inwestycyjny lub obrotowy (co piąty mikroprzedsiębiorca oraz co drugi mały i średni przedsiębiorca). Z badania wynika, że w przypadku ubiegania się o kredyt obrotowy lub inwestycyjny, banki o wiele przychylniej traktowały wnioski kredytowe małych i średnich przedsiębiorców niż firm mikro. O ile pozytywnie rozpatrzono tylko połowę wniosków kredytowych mikroprzedsiębiorstw, w przypadku małych i średnich firm odsetek ten wyniósł 80%. Średnie oprocentowanie kredytu w 2006 r. wyniosło ok. 9% 106 i było o 1 pkt. proc. niższe niż w 2005 r. Poziom oprocentowania był bardzo zróżnicowany w poszczególnych pach firm. Mikroprzedsiębiorcy płacili odsetki w wysokości średnio ok. 11%, mali 8,5%, natomiast średni 6%. Wykres 42 Rozkład oprocentowania kredytów dla MSP 30% 25% 20% % firm 15% 10% 5% 0% 0-2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% 10-12% 12-14% 14-16% 16-18% 18-20% 20-22% >22% oprocentowanie kredytów Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie badania MG Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2007 r. 106 Ankietowani najczęściej wskazywali oprocentowanie w wysokości 8% (dominanta), identyczną wartość przyjęła również mediana. 98

4 4.3.2 Leasing Leasing jest obecnie jedną z najbardziej popularnych form finansowania inwestycji przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora MSP. W latach rynek leasingowy charakteryzował się wysoką dynamiką. Dogodne i mało sformalizowane warunki finansowania oferowane w ramach umowy leasingowej wychodziły naprzeciw potrzebom sektora MSP, wykazującego wówczas duże zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła finansowania 107. Późniejsza recesja gospodarcza, na którą nałożyły się również problemy wynikające z braku systemowych uregulowań prawnych dotyczących leasingu, wpłynęła na spadek wartości środków oddanych w leasing w latach Począwszy od 2002 r. obserwuje się ponowny, dynamiczny rozwój rynku leasingowego, wzmacniany w ostatnich 2 latach świetną koniunkturą gospodarczą i wzrastającym popytem inwestycyjnym. Ramka 10 Leasing Leasing jest umową cywilno-prawną, uregulowaną przez Kodeks Cywilny, na mocy której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania określonego dobra (środka trwałego), którego jest właścicielem, w zamian za określone płatności, tzw. raty leasingowe. Okres użytkowania przedmiotu leasingu jest ściśle określony. Umowa leasingu w swojej formule jest porównywalna do umowy najmu. Leasing umożliwia realizację inwestycji bez znaczących nakładów kapitałowych, ponieważ koszty użytkowania przedmiotu leasingu są pokrywane z bieżących przychodów firmy, uzyskanych dzięki jego użytkowaniu. Daje to firmie możliwości zaoszczędzenia środków pieniężnych potrzebnych na działalność i inwestycje. Realne oprocentowanie leasingu jest z reguły wyższe niż kredytu bankowego, jednakże za leasingiem przemawia wiele innych korzyści, co w praktyce czyni go tańszym od kredytu. Do korzyści ze stosowania tej formy finansowania działalności można zaliczyć: Korzyści podatkowe: w leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu, w wyniku czego płacone podatki są niższe; w przypadku finansowania przez leasing kapitałowy klient sam amortyzuje przedmiot leasingu podczas trwania umowy leasingowej; Korzyści bilansowe: leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, więc suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku; leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu silnego wizerunku firmy; Poprawa sprawozdań finansowych: możliwość odliczania rat leasingowych dla potrzeb podatku dochodowego wpływa na poprawę sprawozdań finansowych; Łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi: umowa leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie ważne przy ustalaniu długoterminowych budżetów; Uwolnienie zamrożonych środków: leasing zwrotny umożliwia uwolnienie środków zamrożonych w zakupionym sprzęcie, co bardzo korzystnie wpływa na przepływy pieniężne w firmie; Proste i szybkie procedury: średni czas realizacji umowy leasingu, od decyzji poprzez podpisanie umowy do odbioru przedmiotu leasingu to 7 dni. Dla porównania, przy kredycie trwa to średnio od 2 do 3 tygodni Por. M.Kruk, Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju [w:] Bank i kredyt, nr 3/2006, str Źródło: IPO.pl Doradca dla biznesu (www.ipo.pl) 99

5 W 2006 r. branża leasingowa osiągnęła rekordowe wyniki. Całkowita wartość wyleasingowanych środków wyniosła 21,5 mld zł 109, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do 2005 r. Największą część zakupów inwestycyjnych sfinansowanych w ramach leasingu ruchomości stanowiły środki transportu drogowego 12,1 mld zł (wzrost o 37%) oraz maszyny i urządzenia przemysłowe 6,3 mld zł (wzrost o 49%). Konsekwencją dynamicznego wzrostu branży budowlanej jest ponad dwukrotny wzrost wartości wyleasingowanych maszyn i urządzeń budowlanych, co zapewniło tej pie największy udział (21%) w całym portfelu maszyn i urządzeń. Na drugim miejscu, z 6-proc. udziałem, znajduje się leasing maszyn poligraficznych. Zdecydowanie gorzej rozwijał się w ubiegłym roku rynek leasingu nieruchomości. Jego wartość osiągnęła 2 mld zł, co oznacza spadek o 17% w stosunku do 2005 r. Średnia wartość umowy zawieranej w ramach leasingu nieruchomości zmniejszyła się z 33,7 mln zł do 18,8 mln zł. Świadczy to jednak o coraz większym znaczeniu małych i średnich przedsiębiorstw w portfelu umów leasingu nieruchomości. Ubiegły rok nie przyniósł zmian, jeśli chodzi o pozycję największych firm leasingowych. Czołówkę w dalszym ciągu tworzą: Europejski Fundusz Leasingowy (12,2% udziału w rynku), Raiffeissen Leasing Polska (10,3%) oraz BRE Leasing (9,9%). Bardzo dobre perspektywy co do koniunktury gospodarczej w 2007 r., w tym szczególnie spodziewany wysoki wzrost inwestycji, pozwalają przypuszczać, że będzie to rok dalszego, bardzo dynamicznego wzrostu branży Faktoring Faktoring jest stosunkowo nowym instrumentem finansowania działalności przedsiębiorstw. Polega on na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. Faktoring stanowi alternatywę przede wszystkim dla kredytu bankowego i cesji wierzytelności. Usługa ta może często być dla firm, szczególnie tych najmniejszych, jedynym dostępnym źródłem pozyskania kapitału obrotowego, ponieważ nie wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów, jakie wiążą się z uzyskaniem kredytu bankowego. 109 Źródło: Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (www.leasing.org.pl) 100

6 Ramka 11 Faktoring Z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia (definicja Ottawska, 1988), firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności: finansuje bezsporne i niewymagalne należności; prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników; egzekwuje należności; przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy. Firmy świadczące usługi faktoringowe (faktorzy) dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i eksportowej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora. Typowy adresat faktoringu to firma: prowadząca sprzedaż z odroczoną płatnością; o dużym zapotrzebowaniu na elastyczne finansowanie; utrzymująca stałą współpracę z odbiorcami; realizująca ekspansywną strategię zwiększenia obrotów m.in. poprzez stosunkowo długie terminy płatności. Firma korzystająca z faktoringu uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansami, w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności i przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w eksporcie 110. Z usług faktoringowych korzysta wciąż znikomy odsetek przedsiębiorców. Mimo swoich zalet, jest to wciąż instrument mało znany wśród przedsiębiorców. Niemniej jednak faktoring rozwija się w ostatnim okresie dość dynamicznie. W 2006 r. podmioty zajmujące się faktoringiem wykupiły wierzytelności za 25,6 mld zł, z czego na firmy faktoringowe przypadło 14,3 mld, a na banki 11,3 mld zł 111. Brak w pełni porównywalnych danych za 2005 r. uniemożliwia wiarygodne określenie dynamiki rynku r/r. Polski Związek Faktorów szacuje wzrost osiągnięty w 2006 r na 20% 112. Do głównych czynników wzrostu rynku faktoringowego w ostatnich latach w Polsce można zaliczyć: zatory płatnicze, niedobór bieżących środków w obrocie gospodarczym, ograniczony dostęp do kapitałów i nieprawidłowa struktura kapitałowa podmiotów, rygorystyczne procedury bankowe, niewydolny system sądowniczy, długotrwały proces dochodzenia wierzytelności Publiczny rynek kapitałowy Ostatnie dwa lata to okres dynamicznego rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i, w konsekwencji, coraz większego zainteresowania tą formą 110 Źródło: Polski Związek Faktorów (www.faktoring.pl) 111 Źródło: Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2006 r., GUS, r. 112 Z danych Polskiego Związku Faktorów (www.faktoring.pl), uwzględniających mniejszą liczbę podmiotów niż w badaniu GUS wynika, że obroty branży faktoringowej wzrosły z 14,2 mld zł w 2005 r. do 17 mld zł w 2006r. Na tle danych GUS wartości te wydają się być znacznie zaniżone, szczególnie w odniesieniu do aktywności faktoringowej banków. 113 M.Barowicz, Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej [w:] Bank i kredyt, nr 11 12/2006, str

7 finansowania działalności przedsiębiorstw. Publiczny rynek kapitałowy jest z założenia przeznaczony dla dojrzałych przedsiębiorstw, spełniających odpowiednie wymogi z zakresu ładu korporacyjnego oraz mających dobre perspektywy rozwoju. Notowanie walorów danej spółki na giełdzie znacznie zwiększa jej wiarygodność wobec banków i instytucji finansowych, ułatwiając pozyskanie kapitału również z innych źródeł i czyniąc go mniej kosztownym (np. niższe odsetki od kredytów dzięki zwiększonemu ratingowi). Status spółki giełdowej to również lepsza rozpoznawalność marki, większa wiarygodność przy zdobywaniu nowych kontraktów i kontrahentów, a także możliwość pozyskania inwestora strategicznego na korzystnych warunkach. Rok 2006, na który przypadło 15-lecie istnienia GPW, okazał się dotychczas najlepszym w historii warszawskiej giełdy. Indeks WIG wzrósł o 42% w stosunku do 2005 r., osiągając poziom pkt. Kapitalizacja spółek wzrosła o prawie 50%, osiągając wartość 636 mld zł 114, co stanowi 60% PKB. Warto zwrócić uwagę, że ubiegły rok był trzecim z kolei, w którym liczba debiutów przekroczyła 30, co plasuje pod tym względem GPW w czołówce giełd europejskich. Wykres 43 Kapitalizacja spółek krajowych notowanych na GPW (w mld zł) Źródło: GPW. Tabela 25 Podstawowe dane o GPW Liczba notowanych spółek zmiana r/r (%) - 2% -6% -6% 13% 11% 11% Liczba debiutujących spółek zmiana r/r (%) - -31% -44% 20% 500% -3% 9% Liczba wycofań zmiana r/r (%) - -56% 375% 0% -53% 11% -10% Kapitalizacja ogółem (mln zł)* zmiana r/r (%) - 0,2% -15% 52% 74% 46% 50% w tym kapitalizacja spółek krajowych zmiana r/r (%) - 0,2% -15% 27% 53% 44% 42% * spółki krajowe i zagraniczne (bez obligacji krajowych i obligacji zagranicznych). Źródło: GPW. 114 Bez obligacji krajowych i zagranicznych, których kapitalizacja osiągnęła wartość, odpowiednio, 323,4 mld zł i 0,72 mld zł. 102

8 W najbliższym czasie na Giełdzie Papierów Wartościowych zostanie uruchomiony alternatywny system obrotu (ASO) o nazwie New Connect. Nowy rynek będzie stanowił platformę finansowania i obrotu wtórnego dla małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Zasadniczo będzie on przeznaczony dla firm działających w obszarze wysokich technologii, choć nie wyklucza się również przedsiębiorstw działających w innych sektorach. Rynek New Connect będzie miał status rynku zorganizowanego, lecz działać będzie poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Tym samym oferta powinna spotkać się z zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy nie byliby w stanie sprostać kryteriom rynku regulowanego. Oczekuje się, iż skupienie w jednym miejscu młodych, dynamicznych spółek przyniesie konkretne rezultaty w postaci wzrostu nakładów na działalność w obszarze B+R oraz we wdrażaniu efektów badań w projektach biznesowych. New Connect powinien również wpłynąć korzystnie na rozwój segmentu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych akceptujących wyższe ryzyko w zamian za potencjalnie wyższe zyski z inwestycji 115. Rynek Papierów Wartościowych CeTO (Centralna Tabela Ofert), stanowiący drugi segment regulowanego rynku kapitałowego, obejmuje następujące elementy: rynek instrumentów dłużnych, na którym notowane są listy zastawne, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, obligacje bankowe oraz obligacje skarbowe, rynek akcji, na którym notowane są akcje małych i średnich przedsiębiorstw, rynek certyfikatów inwestycyjnych. W 2004 roku CeTO weszła w alians strategiczny z pą MTS 116. W wyniku połączenia powstał podmiot o nazwie MTS-CeTO S.A. Zgodnie z realizowaną strategią podstawowym przedmiotem działalności MTS-CeTO S.A. jest prowadzenie scentralizowanego obrotu papierami dłużnymi: skarbowymi oraz pozaskarbowymi w formie: rynku nieregulowanego (MTS) oraz regulowanego rynku pozagiełdowego (CeTO). Zdecydowanie dominującym segmentem CeTO jest obrót instrumentami dłużnymi, mimo że w założeniu rynek ten był przeznaczony dla spółek niespełniających odpowiednich standardów giełdowych. Od kilku lat rynek CeTO przeżywa wyraźny kryzys, a dane za 2006 r. wskazują już na bardzo głęboki regres. Wartość obrotu całego rynku spadła w ubiegłym roku 8-krotnie: z 1,4 mld zł do 179 ml zł, na co zasadniczy wpływ miał 91-proc. spadek obrotu obligacjami. Ubiegły rok upłynął pod znakiem dalszego spadku obrotu akcjami z 74 mln zł do 53 mln zł. Niemniej jednak ich udział w wolumenie obrotu wzrósł sztucznie z 5% do 30%. 115 Źródło: GPW (www.newconnect.pl). 116 Grupa MTS stanowi obecnie wiodący w Europie rynek papierów wartościowych o stałym dochodzie. System ten obejmuje ponad 1000 uczestników a przeciętny dzienny wolumen transakcji przekracza 85 miliardów euro (liczone pojedynczo); (źródło: 103

9 Tabela 26 Roczne wskaźniki rynku CeTO Rynek papierów wartościowych CeTO Wartość obrotu (tys. zł) Liczba notowanych instrumentów Rynek akcji Wartość obrotu ogółem (tys. zł) Liczba notowanych akcji Rynek obligacji Wartość obrotu ogółem (tys. zł) Liczba notowanych obligacji Rynek listów zastawnych Wartość obrotu (tys. zł) Liczba notowanych listów zastawnych Rynek certyfikatów Wartość obrotu (tys. zł) Liczba notowanych certyfikatów Źródło: MTS-CeTO (www.mts-ceto.pl) Private Equity/Venture Capital Private equity (PE) to określenie obejmujące wszelkie inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Z kolei venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity i obejmuje inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw: uruchamiania (seed), wczesnego rozwoju lub początkowej fazy ekspansji (start-up). Charakterystyczną cechą działalności funduszy VC jest dostarczanie przedsiębiorstwom zarówno finansowego, jak i pozafinansowego wsparcia w celu uzyskania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, a dzięki temu realizacji zysku ze sprzedaży udziałów. Zainwestowany kapitał pozwala zazwyczaj na bardzo szybki wzrost firmy, a tym samym generuje wysokie zyski dla inwestora, który po okresie szybkiego wzrostu odsprzedaje swoje udziały w firmie założycielom lub wprowadza je na giełdę. Fundusze VC mogą realizować zyski również w inny sposób, np. poprzez sprzedaż udziałów w spółce inwestorowi branżowemu/finansowemu, sprzedaż innemu funduszowi venture capital, a także poprzez spisanie inwestycji (tj. jej likwidację). Charakterystyczne dla funduszy PE/VC jest to, że inwestując w daną spółkę biorą na siebie część ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia, oczekując wyższych niż przeciętne możliwych do osiągnięcia zysków. 104

10 Ramka 12 Rodzaje podmiotów dokonujących inwestycji Private Equity Podmioty dokonujące inwestycji private equity w Polsce można w uproszczeniu podzielić na następujące py 117 : Fundusze specjalne korzystające z powierzonych środków publicznych, pomocowych lub specjalnych funduszy rozwojowych; ich cele inwestycyjne są zazwyczaj jednoznacznie ukierunkowane (np. wspieranie MSP lub tworzenie infrastruktury w danym regionie, ochrona środowiska) i nie zawsze oparte na komercyjnych zasadach. Fundusze jak i spółki zarządzające są zazwyczaj zarejestrowane w Polsce. Fundusze komercyjne (w tym regionalne i ponadregionalne) korzystające głównie z powierzonych środków osób prywatnych oraz komercyjnych inwestorów instytucjonalnych prowadzące stałą działalność inwestycyjną na terenie Polski. Inwestorami funduszy tego typu są osoby prywatne, międzynarodowe podmioty rynku finansowego (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze powiernicze specjalnego przeznaczenia), instytucje (np. uniwersytety), regiony administracyjne, fundacje, przedsiębiorstwa, międzynarodowe organizacje finansowe wspierające różne inicjatywy o zasięgu krajowym lub międzynarodowym (np. EBOR) itp. Międzynarodowe podmioty komercyjne (w tym regionalne i ponadregionalne) nie koncentrujące się na konkretnych krajach, ale raczej na projektach. Fundusze te nie prowadzą stałej działalności inwestycyjnej w Polsce (np. niektóre dokonały jednej czy dwóch inwestycji na początku lat dziewięćdziesiątych), ale alokują posiadane środki w krajach, gdzie warunki inwestycyjne są najlepsze. Do tej py należą też podmioty będące spółkami zależnymi międzynarodowych banków komercyjnych i inwestycyjnych, a wielkość środków pozostających w ich dyspozycji zależy od zasobności spółki nadrzędnej. Podmioty, które nie zarządzają konkretnym funduszem, ale posiadają dostęp do środków inwestycyjnych pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych (osób fizycznych i prawnych). Inwestycje są realizowane zarówno przez specjalistów rynku private equity (np. krajowe firmy doradcze), jak i osoby prywatne związane z danym sektorem. Kapitału dostarczają polscy i zagraniczni inwestorzy. Grupa ta obejmuje również typowych inwestorów określanych jako "business angels", którzy inwestują środki własne. Rynek PE/VC jest w Polsce jest jeszcze stosunkowo mało rozwinięty, ale należy spodziewać się, że jego znaczenie dla gospodarki, w szczególności wpływ na rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych, będzie coraz większe. W 2005 roku inwestycje instytucji typu PE/VC z siedzibą w Polsce wyniosły 154 mln euro, co stanowiło wzrost o 18% w porównaniu z 2004 r. Liczba transakcji spadła w tym okresie z 44 do 32, co oznacza, że średnia wartość transakcji wzrosła z 3 mln euro do 4,8 mln euro. Jeśli chodzi o inwestycje ulokowane w kraju, ich wartość spadła o ponad 2 mln euro względem 2004 r., osiągając wartość 120 mln euro. Pozostała część została ulokowana w innych krajach europejskich 118. Biorąc pod uwagę strukturę inwestycji PE/VC, największa część zainwestowanych środków dotyczyła refinansowania (64,6%). Pozostałą część stanowił wykup (32,3%) oraz inwestycje w start-up (0,3%). Podobnie jak w roku 2004 r., nie dokonano żadnej inwestycji dotyczącej kapitału zalążkowego (seed-capital). Udział wartości inwestycji PE/VC w PKB w 2005 r. zmniejszył się z 0,065% do 0,045%, czyli do poziomu wielokrotnie niższego niż średnia dla Europy (0,39% PKB). 117 Źródło: Private Equity Consulting (www.private-equity.pl). 118 Źródło: EVCA 2006 Yearbook. 105

11 Wykres 44 Inwestycje PE/VC jako %PKB w wybranych państwach europejskich % 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,223 Dania 0,861 Szwecja 0,662 0,600 Wlk.Brytania Niderlandy 0,475 0,471 0,453 Hiszpania Finlandia Francja 0,388 0,305 0,247 0,240 0,217 0,203 0,180 0,167 0,159 0,123 0,120 0,112 0,088 0,083 0,079 Europa Szwajcaria Niemcy Norwegia Grecja Włochy Portugalia Węgry Belgia Bośnia i Hercegowina Estonia Czechy Rumunia Austria Irlandia 0,073 0,070 0,068 0,052 CEE Litwa Łotwa Słowacja 0,045 Polska 0,030 0,007 0,002 Źródło: Central and Eastern Europe Statistics 2005, European Private Equity&Venture Capital Association (EVCA), November Serbia i Czarnogóra Słowenia Chorwacja Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Rok 2006 był ostatnim rokiem realizacji rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w latach Kapitał dla przedsiębiorczych. Celem programu było stworzenie zintegrowanego, efektywnego systemu regionalnych i lokalnych instytucji finansowych służących wzmocnieniu dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Fundusze pożyczkowe zapewniają dostęp do zewnętrznego kapitału przez udzielanie pożyczek oraz przygotowują mikro i małych przedsiębiorców do efektywnego finansowania w przyszłości ze strony systemu bankowego. Dla wielu przedsiębiorców fundusze pożyczkowe stanowią jedyną szansę zaistnienia na rynku, trwania oraz rozwoju. Zgodnie z założeniami programu Kapitał dla przedsiębiorczych system funduszy pożyczkowych tworzą regionalne i lokalne instytucje prowadzące działalność pożyczkową oraz PARP, którego zadaniem jest organizacja systemu. Z kolei w skład systemu funduszy poręczeń kredytowych wchodzą Bank Gospodarstwa Krajowego (a w jego ramach Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych) oraz regionalne i lokalne instytucje prowadzące działalność poręczycielską. W latach ze środków budżetu państwa oraz środków uzyskanych od Banku Gospodarstwa Krajowego udzielono wsparcia dla około 70 wniosków funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na łączną kwotę ponad 100 mln złotych. Jednocześnie ok. 100 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych otrzymało pomoc doradczą i szkoleniową dla swoich pracowników. W ramach programów Phare dokapitalizowano 7 funduszy poręczeniowych na kwotę ponad 6 mln euro. Natomiast w ramach programu SPO WKP wsparcie przeznaczone na powiększenie kapitałów funduszy przyznano 39 funduszom pożyczkowym (na realizację 53 projektów) na łączną kwotę 346,0 mln złotych oraz 29 funduszom poręczeniowych (na realizację 39 projektów) na kwotę 366,5 mln złotych. 106

12 W połowie 2006 r. działało w Polsce 70 instytucji prowadzących 76 funduszy pożyczkowych 119, z czego najmniej liczną pę stanowiły fundusze bardzo małe (tj. o kapitale pożyczkowym mniejszym od 1 mln zł). Łącznie fundusze dysponowały kapitałem w wysokości 630,8 mln zł. W stosunku do stanu na koniec I półrocza 2005 r. kapitał pożyczkowy wzrósł zatem o 162,4 mln zł, czyli o 34,7 %. Największy kapitał w kolejności posiadały: Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie (81,3 mln zł, tj. 12,9% kapitału pożyczkowego funduszy), Fundusz Mikro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (72,2 mln zł, tj. 11,4% kapitału pożyczkowego funduszy), Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu (49,7 mln zł, tj. 7,9% kapitału pożyczkowego funduszy), Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (39,1 mln zł, tj. 6,2% kapitału pożyczkowego funduszy) oraz Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach (39,0 mln zł, tj. 6,2% kapitału pożyczkowego funduszy). Spośród wszystkich funduszy, najwięcej pożyczek udzielił Fundusz Mikro Sp. z o.o., tj. 86 tys. Stanowiły one 70,8% ogólnej liczby pożyczek. Były to jednak pod względem wartości jedne z mniejszych pożyczek. Przeciętna ich wartość wynosiła 7,7 tys. zł. Również w rankingu instytucji według ogólnej wartości udzielonych pożyczek pierwsze miejsce zajął Fundusz Mikro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (665,8 mln zł, tj. 37,4% ogólnej wartości pożyczek). Począwszy od 1992 r. do 30 czerwca 2006 r. fundusze pożyczkowe udzieliły łącznie 121,4 tys. pożyczek o łącznej wartości 1.781,4 mln zł i przyczyniły się do powstania 42,5 tys. miejsc pracy. Wśród pożyczek, zarówno w ujęciu ilościowym, jak wartościowym dominowały pożyczki: przeznaczone na cele inwestycyjne stanowiły one ponad dwie trzecie ogółu pożyczek, dla przedsiębiorców działających w handlu i usługach, w kwocie do 10 tys. zł (ale w I półroczu 2006 r. odnotowano dość duży wzrost udziału pożyczek o wartości od 50 do 120 tys. zł), udzielane przedsiębiorcom zatrudniającym do 9 osób (ale wzrasta udział pożyczek udzielanych przedsiębiorcom zatrudniającym od 10 do 49 osób). 54 fundusze poręczeń kredytowych 120, które wzięły udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Krajowe Stowarzyszenie Poręczeń Kredytowych, w połowie 2006 r. dysponowały kapitałem w wysokości 355 mln zł. Oprócz nich funkcjonuje działający na skalę ogólnopolską Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, którego zaangażowanie środków finansowych w poręczenia kredytów gospodarczych według stanu na 30 czerwca 2006 r. wynosiło ok. 512,4 mln zł 121. Wśród objętych badaniem funduszy poręczeniowych najwięcej było funduszy bardzo małych (o kapitale do 1 mln zł) i małych (o kapitale od ponad 1 do 3 mln zł) po 14 funduszy. Począwszy od 1994 r. fundusze udzieliły ponad 12 tys. poręczeń. Warto zwrócić uwagę na poważny przyrost liczby poręczeń udzielonych od czerwca 2005 roku do czerwca 2006 roku. Udzielono wówczas poręczeń, czyli jedną trzecią całkowitej liczby poręczeń w ujęciu 119 Na podstawie danych zawartych w Raporcie o Funduszach Pożyczkowych w Polsce stan na r., Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych. 120 Na podstawie danych zawartych w Raporcie o Funduszach Poręczeń Kredytowych w Polsce stan na r., Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. 121 BGK udzielił 4728 poręczeń kredytów gospodarczych na łączną kwotę 1.036,3 mln zł. 107

13 historycznym, tj. od początku działania funduszy. Najwięcej poręczeń udzieliły: POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie (505 poręczeń), Kujawsko- -Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (444 poręczenia) oraz Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (252 poręczenia). Łączna wartość poręczeń udzielonych w tym okresie to ponad 316 mln zł. 67% tej wartości przypadało na fundusze bardzo duże (dysponujące kapitałem powyżej 12 mln zł). Pod tym względem na trzech pierwszych miejscach uplasowały się: POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie (48,6 mln zł), Lubelski Fundusz Poręczeń Sp. z o.o. (34,9 mln zł) oraz Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (23,0 mln zł). Najczęściej poręczanym zobowiązaniem były kredyty obrotowe. Stanowiły one co do wartości 71% poręczanych zobowiązań. Niecałe 24% poręczeń stanowiły kredyty inwestycyjne. Poręczenia innych instrumentów miały mniejsze znaczenie. Również pod względem liczby udzielonych poręczeń, dominował kredyt obrotowy (70%), a drugą dużą pę stanowiły kredyty inwestycyjne (18%). Biorąc pod uwagę sektor działania poręczeniobiorcy, dominują: handel (41%), usługi i transport (28%) oraz produkcja (17%). Pozostałe sektory budownictwo i inne wykazują dużo mniejszy udział. W strukturze udzielonych poręczeń dominują poręczenia o małej wartości (do 50 tys. zł). Stanowią one 52% ogółu poręczeń udzielonych w okresie czerwiec 2005 czerwiec Warto zauważyć, że w tym czasie udzielono również 30 poręczeń o wartości powyżej 500 tys. zł (prawie dwukrotne więcej niż w poprzednim roku) i 212 poręczeń o wartości od 250 do 500 tys. zł (o 73% więcej). Blisko 3/4 poręczeń trafiło do mikroprzedsiębiorców, około ¼ beneficjentów poręczeń stanowiły firmy małe Pomoc publiczna 122 Począwszy od dnia akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, jednym z istotniejszych wyzwań polskiej polityki gospodarczej była konieczność zreformowania zasad udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. Niezbędne było podjęcie takich działań, które zmierzają do ograniczenia wspierania wybranych sektorów gospodarki na rzecz pomocy horyzontalnej oraz regionalnej. Nieodzownym stało się także uczynienie zasad udzielania pomocy publicznej bardziej transparentnymi z myślą o beneficjentach pomocy, a także o organach udzielających pomocy Pomoc publiczna to pomoc udzielana przez Państwo Członkowskie lub ze źródeł państwowych, w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych wyrobów, w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi maja 2004 roku nastąpiły zasadnicze zmiany w regulacjach prawnych z zakresu pomocy publicznej. Od dnia akcesji Polska zobowiązana jest stosować bezpośrednio przepisy wspólnotowe dotyczące pomocy publicznej, w szczególności określające warunki dopuszczalności pomocy oraz tryb postępowania przed Komisją Europejską. Tryb postępowania w sprawach związanych z pomocą publiczną na szczeblu krajowym reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291, z późn. zm.). 108

14 Na podstawie wstępnych danych 124, ogólna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku wyniosła 4,2 mld zł. W kontekście analizy pomocy publicznej istotna jest ocena, jaką część pomocy przeznaczonej dla podmiotów gospodarczych stanowią bezpośrednie wydatki z budżetu (dotacje, wniesienie kapitału do spółki, kredyty preferencyjne), a jaką część stanowi pomoc bierna, polegająca na rezygnacji z należnych budżetowi wpływów. W UE preferowana jest pomoc aktywna bezpośrednia, jej udział kształtuje się na poziomie około ¾ wydatków na te cele. Według wstępnych danych za rok 2006, w Polsce udział bezpośrednich wydatków w ogólnej wartości pomocy był wyższy niż uszczuplenia wpływu do budżetu i wynosił ok. 93%. Mając na uwadze, że dotacja jest najbardziej przejrzystą formą pomocy publicznej, Polska w 2006 r. z ponad 90% udziałem tej formy pomocy wypada korzystnie na tle średniej UE. W porównaniu z poprzednimi latami, struktura pomocy publicznej z roku 2006 jest najbardziej zbliżona do optymalnej struktury pomocy nakreślonej przez Strategię Lizbońską. Bodźcem dla wydatków krajowych w formie dotacji stały się fundusze strukturalne. Natomiast niski udział pasywnych form pomocy (uszczuplenia wpływów do budżetu) wynika głównie z istotnego ograniczenia pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację, która w przypadku dużych przedsiębiorstw (a taka pomoc dominowała) może być udzielana tylko pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji KE. Tabela 27 Struktura pomocy publicznej w Polsce i UE według form pomocy (w %) Formy pomocy UE-25 Polska średnioroczna Grupa A.1 Dotacje 37,8 9,2 24,9 77,1 91,3 50,5 Grupa A.2. Subsydia podatkowe 26,9 66,0 50,1 17,8 2,8 39,5 Grupa B. Subsydia kapitałowo-inwestycyjne 0,3 4,9 15,8 0,0 0,2 1,3 Grupa C. Miękkie kredytowanie 11,5 11,3 3,5 3,1 1,6 5,6 Grupa D. Poręczenia i gwarancje 21,8 5,4 5,8 2,0 0,0 3,1 Inne 1,6 3,1 0,0 0,0 4,1 - Razem 100,0 100,0 100,0 100, ,0 Źródło: State Aid Scoreboard autumn 2006 update, Commission of the European Communities, Brussels, COM (2006) 761 final; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 r., UOKIK, dzień 2006; wstępne dane UOKiK za 2006 r. Zarówno w Polsce, jak i UE udział pomocy horyzontalnej w pomocy publicznej ogółem był najwyższy w porównaniu z pozostałymi kategoriami pomocy dopuszczalnej. Ze względu na poważne różnice w sprawozdawczości, a także w metodologii kwalifikowania określonego wsparcia udzielonego przedsiębiorstwu do wyodrębnionych kategorii pomocy trudno dokonać wiarygodnego porównania sytuacji UE-25 oraz Polski w zakresie celów przeznaczenia pomocy publicznej. Warto jednak podkreślić, że bez względu na metodologię obliczeń, zarówno w państwach UE- 25, jak i w Polsce następuje przekierowanie udzielanej pomocy. Z roku na rok zmniejsza się skala wsparcia udzielona przedsiębiorstwom z tzw. sektorów wrażliwych, wzrasta znaczenie 124 Dane wstępne UOKiK, bez pomocy udzielonej przez aparat skarbowy, która w 2005 r. stanowiła ok. 15% ogólnej wartości pomocy publicznej. 125 Dotyczy pomocy publicznej kierowanej do przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. 126 Dane wstępne UOKiK. 109

15 celów o charakterze horyzontalnym oraz pomocy regionalnej. Wykorzystanie pomocy w zakresie dwóch ostatnich obszarów stanowi ważne narzędzie w realizacji polityki spójności. Tabela 28 Struktura pomocy publicznej w Polsce i UE według celu przeznaczenia (w %) Polska UE * 2005 Pomoc horyzontalna 50,5 49,9 60,0 65,0 Pomoc sektorowa 32,0 28,8 16,7 16,0 Pomoc regionalna 9,7 21,0 23,0 19,0 Inne tytuły 7,8 0,3 0,3 - Ogółem 100,0 100, ,0 * dane wstępne UOKiK. Źródło: State Aid Scoreboard autumn 2006 update, Commission of the European Communities, Brussels, COM (2006) 761 final; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 r, UOKIK, dzień Zgodnie ze wstępnymi danymi UOKiK, największymi beneficjentami pomocy publicznej udzielonej w 2006 r. były następujące podmioty: PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (828,9 mln zł), Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (262,3 mln zł), Kompania Węglowa S.A. (185,9 mln zł) oraz LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. (176,2 mln zł) Środki funduszy strukturalnych szansą na rozwój przedsiębiorstw Ważnym źródłem finansowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, są środki pochodzące z funduszy strukturalnych. W ramach oferowanego przez nie wsparcia firmy mają możliwość ubiegania się o środki finansowe na rozbudowę i modernizację bazy produkcyjno-usługowej, uzyskanie dostępu do specjalistycznych usług doradczych, wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, doskonalenie kwalifikacji kadr czy też osiągnięcie standardów UE w zakresie ochrony środowiska. Podstawowym programem skierowanym do przedsiębiorców w ramach perspektywy finansowej jest Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP). Ponadto firmy są beneficjentami SPO Rozwój zasobów ludzkich (SPO RZL) oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Z kolei przedsiębiorczość na obszarach wiejskich wspiera również SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata (SPO ROL). Celem SPO WKP jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terytorium Polski w warunkach jednolitego rynku europejskiego. Działania w ramach SPO WKP obejmują zarówno bezpośrednią pomoc dla przedsiębiorców na doradztwo i inwestycje, jak i pośrednią poprzez zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Wsparcie oferowane przez ten program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Jego miarą jest wartość złożonych wniosków, która w chwili obecnej przekracza 3,5-krotnie kwotę alokacji na cały okres programowania. Nie przekłada się to jednak na wartość wypłaconych środków, która jest rzeczywistym miernikiem stopnia wykorzystania środków unijnych. Łączna ich kwota wyniosła wg stanu na koniec I kwartału 2007 r. 1,59 mld zł, czyli 32,5% alokacji środków wspólnotowych na lata Z kolei kwota zakontraktowanych środków wyniosła na koniec marca br. 84% alokacji Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Stan realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Informacja za okres od 1 do 31 marca 2007 r.) 110

16 Wg danych na koniec marca 2007 r. najwięcej wniosków złożono w ramach działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (zakończono nabór wniosków), poddziałania Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw złożonych wniosków (nabór w trybie ciągłym) oraz działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo złożonych wniosków (zakończono nabór wniosków). Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach SPO RZL skoncentrowane jest w działaniu 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Jego celem jest podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez inwestycje w kadry i pracowników przedsiębiorstw. Zakres wsparcia udzielanego w ramach działania obejmuje doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw poprzez kursy zawodowe w zakresie języków obcych, szersze zastosowanie technologii informacyjnych oraz nabywanie lub dostosowanie umiejętności związanych ze zmianami technologicznymi, ułatwianie transferu wiedzy i zacieśnianie współpracy między szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami (kursy zaawansowanych technologii, zachęcanie kadry kierowniczej oraz pracowników przedsiębiorstw do kontynuowania nauki na poziomie wyższym, jak również do odbywania staży w instytucjach naukowo-badawczych), ułatwienie wprowadzania nowych form zatrudnienia i nowych form organizacji pracy (w tym pracy czasowej, rotacji pracy, telepracy, dostosowanie organizacji i form zatrudnienia do zmian technologicznych z uwzględnieniem poprawy warunków pracy). Ponadto przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą korzystać ze wsparcia przewidzianego w ramach poszczególnych działań priorytetu I SPO RZL. Celem priorytetu I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy. Ma on służyć również działaniom na rzecz bezrobotnych oraz osób z p szczególnego ryzyka. Celem priorytetu jest też wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia. W ramach ZPORR przedsiębiorcy mogą korzystać z działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa: Działanie 2.5 ma na celu stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw wraz z zapewnieniem im pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Kwalifikujące się projekty obejmują następujące formy wsparcia: świadczenie usług doradczych z zakresu zasad prowadzenia działalności gospodarczej, rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju, przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa. Działanie 3.4 jest ukierunkowane na podniesienie jakości i efektywności zarządzania, a także na poprawę zdolności inwestycyjnych nowo powstałych przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy oraz dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych. Dofinansowanie projektu doradczego może wynieść do 20 tys. zł, zaś projektu inwestycyjnego do 200 tys. zł. 111

17 Tabela 29 Wsparcie przedsiębiorców w ramach SPO WKP Działanie Cel Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą badawczo- -naukową a gospodarką Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Poddziałanie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje wspierania biznesu Wartość podpisanych umów 128 (w mln zł) % alokacji 147,9 100,5 ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji 712,6 89,3 rozwój parków przemysłowych i naukowo - technologicznych oraz tworzenie inkubatorów technologicznych; wsparcie projektów o charakterze inwestycyjnym (tworzenie i rozwój infrastruktury parków przemysłowych i naukowo-technologicznych, budowa, remont oraz wyposażenie inkubatorów technologicznych) oraz doradczych (przygotowanie studiów wykonalności, biznes planów, ocen oddziaływania na środowisko) rozwój badań stosowanych i prac rozwojowych, inwestycje związane z budową i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw oraz laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości, projekty badawcze prowadzone przez Centra Zaawansowanych Technologii oraz w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (foresight) poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie i poprawę jakości usług świadczonych on-line przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych ułatwienie MSP dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej, z zakresu m.in.: doradztwa w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na JRE, powstawania firm opartych na zaawansowanych technologiach, zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie poprawa oferty produktowej i technologicznej przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami poprawa dostępu polskich przedsiębiorstw do rynków zagranicznych poprzez dofinansowanie pokrycia części kosztów udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą 678,3 103, ,7 442, ,8 93,9 666, , ,4 68,9 128 Stan na dzień 31 marca 2007 r. 112

18 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska zwiększenie konkurencyjności MSP poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej; wsparcie projektów m.in. z zakresu: działań modernizacyjnych w MSP, wdrażania wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych i praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa, wdrażania i komercjalizacji technologii i produktów innowacyjnych oraz zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej współfinansowane są projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza oraz realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, a w szczególności dostosowywania się do wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT), wynikających z konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wspierana jest także działalność inwestycyjna przedsiębiorstw związana z gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych ,3 743,1 91,7 113

19 Wg stanu na r. wartość dokonanych refundacji z kont programowych wyniosła, dla działania 2.5 i działania 3.4, odpowiednio 14,8% i 37,6% alokacji na lata , a wartość zakontraktowanych środków odpowiednio 97,5% i 91,2% alokacji. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest realizowane dodatkowo przez działanie 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów, realizowane w ramach SPO ROL. Oferuje ono wsparcie dla projektów związanych z realizacją inwestycji służących podjęciu przez rolników i domowników dodatkowej działalności gospodarczej. Wg stanu na dzień r. w ramach tego działania złożono wniosków na łączną kwotę 524,8 mln zł. i zrealizowano płatności na łączną kwotę 194,8 mln zł. Przedsiębiorczość na wsi wspierają w mniejszym stopniu inne działania przewidziane w Programie (1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) są dokumentem określającym kierunki wydatkowania środków dostępnych z budżetu Unii Europejskiej w latach NSRO jest instrumentem odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych, uwzględniając jednocześnie zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata (SRK) oraz Krajowego Programu Reform na lata Za cel strategiczny NSRO uznano: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski. Obok celu strategicznego, NSRO zakłada realizację celów horyzontalnych, wynikających ze Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią wyzwań. Jednym z takich celów jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług. Kluczowym instrumentem w ramach NSRO, nastawionym na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez podnoszenie ich innowacyjności jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, (PO IG). Łączna wielkość środków publicznych zaangażowanych w realizację programu w latach wyniesie ok. 9,7 mld euro, z czego ze środków UE będzie pochodziło ok. 8,3 mld euro. 40% środków zostanie przeznaczone na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców. Z pozostałej puli skorzystają inne kategorie beneficjentów jednostki administracji centralnej, instytucje sfery B+R, instytucje otoczenia biznesu, a także obywatele. W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, przy czym chodzi tutaj o innowacyjność co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o wsparcie m.in. następujących przedsięwzięć: przedsięwzięcia o wysokim stopniu innowacyjności bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i branżę, z wyłączeniem branż wykluczonych na podstawie odrębnych przepisów, projekty wysoko innowacyjne o dużej wartości, np. inwestycje powyżej 2 mln euro, 128 Strategia Rozwoju Kraju, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 czerwca 2006 r. jest podstawowym dokumentem okreslającym cele polityki rozwoju w Polsce w latach

20 świadczenie usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business-b2b) oraz przedsięwzięcia z zakresu gospodarki elektronicznej realizowane przez rozpoczynające działalność gospodarczą małe i średnie przedsiębiorstwa, wsparcie dla przedsiębiorców działających na Jednolitym Rynku Europejskim, prace badawczo-rozwojowe zamawiane przez przedsiębiorców, wdrożenia wyników prac B+R oraz nowych technologii, inwestycje związane z działalnością B+R przedsiębiorstw, inicjowanie nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym, wsparcie powiązań kooperacyjnych. Uzupełnieniem działań przewidzianych w PO IG są pozostałe programy przyczyniające się również do rozwoju przedsiębiorczości, realizowane w ramach NSRO: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) W PO KL przewidziano działania komplementarne do działań wspieranych na poziomie centralnym i regionalnym, mające na celu wzmocnienie potencjału kadrowego przedsiębiorstw poprzez specjalistyczne szkolenia i rozwój usług doradczych nakierowanych na specyficzne potrzeby przedsiębiorców. Na wsparcie szeroko rozumianej przedsiębiorczości przeznaczono ok. 2,4 mld euro, co stanowi 25% alokacji dla całego PO KL (9,7 mld euro). Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Program zakłada wsparcie dla przedsięwzięć związanych z budową infrastruktury oraz dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, a także projektów związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Na realizację PO IiŚ zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro, z czego ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27,8 mld euro (w tym ze środków Funduszu Spójności 21,5 mld euro oraz EFRR 6,3 mld euro). W ramach PO IiŚ przedsiębiorstwa (duże) będą mogły skorzystać z ok. 2,9 mld euro. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) W Regionalnych Programach Operacyjnych przewidziano m.in. bezpośrednie wsparcie finansowe na inwestycje przedsiębiorstw, wsparcie powstawania nowych firm, wsparcie udziału w targach, wystawach oraz misjach krajowych i zagranicznych, a także wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Z ogólnej kwoty alokacji na RPO, która wynosi 15,9 mld euro, przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z ok. 3,9 mld euro (24,6% alokacji). Tym samym RPO stanowią bardzo istotne źródło wsparcia dla firm działających na rynkach lokalnych i regionalnych. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Celem programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). Projekty realizowane w ramach PO RPW będą współfinansowane z EFRR, a pula środków przeznaczonych na ten cel to ok. 2,3 mld euro. W ramach Priorytetu I Nowoczesna gospodarka współfinansowane będą m.in. następujące przedsięwzięcia: budowa i uruchomienie parków przemysłowych, parków technologicznych, przygotowanie obszarów produkcyjnych oraz strefy nowoczesnych usług i produkcji, wspieranie sieci współpracy dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej (np. identyfikacja i rozwój klastrów). W obecnej perspektywie finansowej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , przewiduje się także działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości 115

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo