Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny"

Transkrypt

1 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak ( ); M. JeŜewska ( ) K. Kliszcz ( ) P. Grzybowski ( ) M. Stokłosa ( ) J. Szkopek ( ) Indeks Zamknięcie Zmiana Indeks Zamknięcie Zmiana Indeks Zamknięcie Zmiana DJIA ,6 +1,52% FTSE ,8 +0,38% Miedź (LME) 6 590,0 +2,17% S&P ,5 +1,30% WIG ,3 +0,73% Ropa (Brent) 71,8 +3,20% NASDAQ 2 150,9 +1,17% BUX ,8 +1,59% USD/PLN 2,94-2,50% DAX 5 498,3 +0,24% PX 1 111,6 +1,72% EUR/PLN 4,06-1,32% CAC ,8 +0,15% PLBonds10 6,16-0,08% EUR/USD 1,38 +1,08% Informacje ze spółek i sektorów Getin Holding Kupuj - z dn Cena docelowa: 10,2 PLN Millennium Trzymaj - z dn Cena docelowa: 4,33 PLN PKO BP Trzymaj - z dn Cena docelowa: 39,6 PLN Ciech Trzymaj - z dn Cena docelowa: 39,90 PLN PKN Orlen Rekomendacja utajniona do dnia *** Zarząd TU Europa rekomenduje pozostawienie zysku za 2009 r. w spółce Zarząd ubezpieczyciela, będącego częścią grupy Getin Holding, rekomenduje WZA i Radzie Nadzorczej niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2009 rok. Uzasadnia to tym, Ŝe pozostawienie środków w spółce przyczyni się do dalszego jej dynamicznego rozwoju. Niedawno TU Europa ogłosiła plany debiutu na GPW i pozyskania nowych kapitałów. Pozostawienie zysku za ub. r. w spółce było zatem oczekiwane. (M. JeŜewska) Prawa do akcji będą notowane 11 lutego 11 lutego 2010 r. w trybie zwykłym na rynku podstawowym po raz pierwszy notowane będą prawa do akcji serii L Banku Millennium. Informacja techniczna. (M. JeŜewska) PKO BP Faktoring: celem pierwsza trójka Dotychczas bank PKO BP oferował faktoring w ramach oferty bankowej, jednak w ograniczonym zakresie. Obecnie PKO BP ma oddzielną spółkę, która w ciągu pół roku zdobyła 30 klientów, a w ub.r. liczba klientów wyniosła 155. Spółka zapowiada, Ŝe w do końca tego roku liczba klientów PKO BP Faktoring moŝe wzrosnąć do 100. Prognoza na 2010 zakłada, Ŝe spółka skupi wierzytelności za kwotę około 0,5 mld PLN. Do 2012 roku ma zostać jedną z trzech największych spółek w branŝy i osiągnąć próg rentowności. PKO BP nie zamierz konkurować ceną, bazując na klientach PKO BP. Atutem jest fakt, Ŝe bank pomimo kryzysu pozostał aktywny na rynku kredytów. PKO Faktoring przyznaje jednak, Ŝe w tym roku moŝe dojść do wojny cenowej w tym segmencie. Spółka oczekuje, Ŝe rynek na którym działa, wzrośnie w 2010 roku o około 10% (w 2009 obrót fakturami sięgną 50 mld PLN). Działalność PKO Faktoring ma śladowe znaczenie dla wyników PKO BP. Jeśli obrót FV ma sięgnąć w tym roku 55 mld PLN, a PKO BP będzie miła z tego 0,5 mld PLN, to PKO BP ma mały skrawek rynku. Faktoring jest jednak istotnym uzupełnieniem oferty korporacyjnej, a w ostatnim czasie, to tam bank notuje największe przyrosty udziałów rynkowych. (M. JeŜewska) Umowa na dostawę aminy Spółka podpisała z amerykańską grupą Air Products umowę na dostawę aminy (TDA) do spółki zaleŝnej Zachem. Umowa, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2018 roku, gwarantuje dostawę surowca na poziomie zgodnym z potrzebami spółki. Kontrakt jest renegocjowaną wersją umowy z dnia 25 października 2007 roku, dotyczącej współpracy z Grupą Air Products w zakresie dostaw TDA. Roczna wartość dostaw TDA realizowanych przez Air Products szacowana jest na ok. 80 mln USD, a łączna wartość umowy osiągnie 500 mln USD. PKN zarzuca Kolejom Litewskim praktyki monopolistyczne PKN Orlen szykuje skargę do Komisji Europejskiej, zarzucając państwowym Kolejom Litewskim m.in. zawyŝanie stawek za przewozy towarowe. We wrześniu 2008 Koleje Litewskie rozebrały część torów, pozwalających na transport ropy z MoŜejek do portów w Łotwie. W efekcie, droga wydłuŝyła się z 161 km do 241 km. Utrudniony jest teŝ transport do terminalu w Kłajpedzie (długość linii wzrosła o 95 km). Skutkiem sporu są koszty logistyki MoŜejek wyŝsze o mln USD rocznie i osłabienie pozycji Orlenu na Łotwie i w Estonii. Orlen posiada ekspertyzy, mówiące, Ŝe rozebrane tory były w lepszym stanie, niŝ niektóre odcinki dopuszczone do ruchu pasaŝerskiego. Orlen proponował partycypację w kosztach remontu, ta propozycja została jednak odrzucona. Prezes Orlen Lietuva przyznaje, Ŝe jedną z przyczyn zaniechania planów przejęcia kontroli nad którymś z portów bałtyckich jest protekcjonizm władz Litwy, chroniących interesy spółek państwowych. Skargę do KE moŝna teŝ interpretować jako kolejny krok w sporze o przejęcie przez Orlen kontroli Dom 10 lutego Inwestycyjny 2010 BRE Banku nie wyklucza złoŝenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 nad terminalem do tranzytu ropy w Kłajpedzie. Z nieoficjalnych wiadomości wynika, Ŝe sprawa moŝe być dość trudna, bo KE będzie chciała m.in. sprawdzić, czy Koleje Litewskie celowo rozebrały tory, aby Ŝądać wyŝszych opłat przewozowych od Orlenu. Police Rekomendacja utajniona do dnia *** Famur Rekomendacja utajniona do dnia *** Kopex Rekomendacja utajniona do dnia *** Kopex Rekomendacja utajniona do dnia *** Budownictwo Mostostal Warszawa Kupuj - z dn Cena docelowa: 79,6 PLN Pol-Aqua Ponowne uruchomienie linii produkcyjnej nawozów wieloskładnikowych Police poinformowały w bieŝącym komunikacie, Ŝe po przeprowadzeniu analizy sytuacji rynkowej oraz dokonaniu analizy kosztów podjął decyzję o uruchomieniu ostatniej z czasowo wyłączonych linii produkcyjnych nawozów wieloskładnikowych oraz jednej z czasowo zatrzymanych linii produkcyjnych kwasu fosforowego. Decyzje zarząd spółki motywuje rosnącymi cenami rynkowymi nawozów wieloskładnikowych, które spowodowały poprawę planowanych marŝ do poziomu zapewniającego rentowność linii. Plany budŝetowe Kopalni Trzy największe spółki węglowe (KW, JSW i KHW) poinformowały o załoŝonych na 2010 rok budŝetach. Wszystkie zakładają zamknięcie roku 2010 zyskiem netto. Kompania Węglowa zapowiada inwestycje na poziomie 800 mln PLN, a Jastrzębska Spółka Węglowa 650 mln PLN. Poziom inwestycji w Kompani Węglowej jest na niŝszym niŝ w 2009 roku poziomie, z kolei Jastrzębska Spółka Węglowa zakłada wydatki inwestycyjne na podobnym poziomie jak w 2009 roku. (J. Szkopek) Odejście handlowców Gazeta Parkiet poinformowała, Ŝe Katowicki Centrozap ma przejąć sześciu z ośmiu handlowców odpowiadających za handel energią w Spółce Kopex. Pracownicy posiadają uprawnienia maklerskie do handlu energią na międzynarodowych giełdach energii i cenne kontakty. Przychody segmentu stanowiły 31% przychodów za 1-3Q2009 i wygenerowały 10,8% zysku operacyjnego. W obecnym roku trudno będzie powtórzyć dobre wyniki operacyjne segmentu energii elektrycznej. Z pewnością wpłynie na to mniejsza zmienność na rynkach energii oraz mniejsza róŝnica między hurtowymi cenami energii między 2009, a 2010 rokiem. Od strony przychodów prawdopodobnie grupa posiada juŝ zakontraktowane umowy na dostawy energii w 2010 roku. Podtrzymujemy negatywną rekomendację dla Spółki Kopex. (J. Szkopek) Bilfinger Berger złoŝył najkorzystniejszą ofertę za 908 mln PLN ZłoŜono siedem ofert na budowę odcinka obwodnicy Warszawy na odcinku Konotopa Lotnisko. NajniŜszą cenę zaoferowało konsorcjum Bilfinger Berger oraz Mosty Łódź (908 mln PLN brutto). Następne były: konsorcjum Hochtief-Warbud-Pol-Aqua (1,1 mld PLN), konsorcjum Mostostalu Warszawa, Budimeksu i Strabagu (1,14 mld PLN), konsorcjum NDI Sopot, Intop, Pol-dróg (1,15 mld PLN), J&P Avax z Grecji (1,2 mld PLN), konsorcjum Polimeksu Mostostalu (1,3 mld PLN) oraz konsorcjum z PBG i Hydrobudową Polską (1,6 mld PLN). Wiadomość neutralna. (M. Stokłosa) Pozytywne zakończenie sporu z Gminą Wrocław Mostostal Warszawa wraz z J&P Avax i Wrobis podpisał ugodę z Gminą Wrocław w sprawie zakończenia kontraktu na budowę stadionu we Wrocławiu. Na mocy porozumienia, kara została zredukowana do 20,5 mln PLN (z blisko 73 mln PLN). Na zmniejszenie wymiaru kary pozwoliło przekazanie placu budowy wraz z zapleczem i sprzętem budowlanym nowemu generalnemu wykonawcy. Gdyby poprzednie konsorcjum nie przekazało placu robót wraz z zapleczem Max Boelg, mogłyby powstać dodatkowe opóźnienia w wysokości około 90 dni. Porozumienie przewiduje dodatkowo, Ŝe obie strony wycofają wszystkie prowadzone przeciwko sobie sprawy sądowe oraz zrezygnują z dochodzenia roszczeń. Bardzo dobra wiadomość. Porozumienie z Wrocławiem to nie tylko mniejsze kary do zapłaty, ale przede wszystkim ostateczny brak realizacji ryzyk dotyczących ewentualnego wpisania Mostostalu na czarną listę. UwaŜamy, Ŝe wiadomość rozwiewa obawy o przyszły wzrost przychodów w spółce. Nominalnie, po podpisaniu porozumienia kary są o 25,75 mln PLN mniejsze w części przypadającej na Grupę Mostostal (2% kapitalizacji spółki). UwaŜamy, Ŝe wpływ zdarzenia na wyniki Q moŝe być pozytywny. W prognozach załoŝyliśmy, Ŝe utworzone juŝ rezerwy to 33 mln PLN (z 36 mln PLN), dodatkowo trzeba będzie zaś utworzyć 3 mln PLN rezerw na kary i 6 mln PLN rezerw na naleŝności. Po podpisaniu porozumienia moŝna zakładać, Ŝe część rezerw utworzonych w Q będzie rozwiązana, nie powstaną teŝ dodatkowe nowe rezerwy. Skłanialibyśmy się do przyjęcia konserwatywnych załoŝeń (rozwiązanie około 10 mln PLN rezerw w Q4 2009). Rozwiązanie rezerw powiększy przychody, tzn. wpłynie na wzrost marŝy brutto ze sprzedaŝy. Na podstawie wstępnych szacunków moŝemy stwierdzić, Ŝe podpisanie ugody moŝe wpłynąć na rewizję prognoz w następującym wymiarze: marŝa zysku brutto ze sprzedaŝy wzrośnie z 10% do 11,3%, EBIT wzrośnie z 34,1 mln PLN do 53,1 mln PLN, zysk netto zaś z 24,1 mln PLN do 39,5 mln PLN. Oficjalną rewizję prognoz opublikujemy w komentarzu specjalnym. (M. Stokłosa) Rezygnacja p. Stefańskiego Pan Marek Stefański, załoŝyciel i były prezes Pol-Aqua, zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki. Nie wykluczone, Ŝe doszło do konfliktu byłego i bieŝącego 10 lutego

3 akcjonariusza. Wiadomość jest negatywna, co znalazło odzwierciedlenie we wczorajszej zmianie kursu. Spodziewamy się negatywnego zaskoczenia wynikami Q (czyszczenie bilansu przed konsolidacją przez Dragados), to jednak jest juŝ obecnie dyskontowane. UwaŜamy, Ŝe poziom cenowy w wysokości 15 PLN i poniŝej jest atrakcyjny w kontekście stopniowego zwiększania zaangaŝowania w spółkę (P/S 2010 około 0,3, przy rentowności 3% netto na koniec 2010 roku P/E 2010 = 10,7, EV/EBITDA 2010 = 5,5). (M. Stokłosa) Pozostałe wiadomości ze spółek BRE Zarząd BRE Banku nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy za '09. BRE Bank przedstawi nową strategię 1 marca tego roku. CLIF Comarch Enea Energomon-Pld Hyperion, MNI Infovide-Matrix Kredyt Inkaso ORCO PGNiG Rafako Wojas, Protektor Skanska S.A. wniosła pozew przeciwko Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. o zapłatę 709 tys. PLN. Zarząd uwaŝa pozew za bezzasadny. Comarch ma 200 klientów platformy ECOD w Wietnamie. Platforma Comarch ECOD (elektroniczna wymiana dokumentów) po sześciu miesiącach obecności na rynku wietnamskich zdobyła 200 klientów. Oznacza to, Ŝe tylu lokalnych dostawców jest gotowych do otrzymywania zamówień z sieci Metro poprzez platformę ECOD. Akcje Enei będą prawdopodobnie objęte przez inwestorów za minimum 16 PLN za akcję. Informację taką podała agencja Bloomberg, powołując się na osobę zbliŝoną do transakcji. Przy cenie 16 PLN za akcję wartość oferty mogłaby wynieść 1,13 mld PLN. EnergomontaŜ Południe ma kontrakt o wartości ok. 19,5 mln PLN. Firma budowlana, EnergomontaŜ Południe, otrzymała list intencyjny od Steinmϋller Instandsetzung Kraftwerke GmbH dotyczący zlecenia o wartości około 19,5 mln PLN. Wstępnie określony harmonogram prac zakłada, iŝ zlecenie będzie wykonywane w okresie od drugiego kwartału 2010 roku do końca roku. EnergomontaŜ-Południe bada kondycję finansową dwóch firm. Decyzja o akwizycji ma zapaść w ciągu dwóch miesięcy. W wezwaniu MNI Telecom do sprzedaŝy akcji Hyperionu redukcja wyniosła 23,6-proc. redukcja. CR Partners, spółka zaleŝna Infovide-Matrix, podpisała z KRUS umowę na świadczenie usług konsultingowych przy organizacji pionu IT klienta. Projekt zakończy się w grudniu tego roku. Przychody w styczniu 10 r. wyniosły 2,26 mln PLN. 100 tys. euro odszkodowania na rzecz Orco. Sąd w Pradze nakazał SOS Orco i Lubosowi Smrcce zapłacenie odszkodowania w wysokości 2,68 mln CZK, czyli około 100 tys. euro, na rzecz Orco Property Group. Rada Ministrów nie podjęła jeszcze Ŝadnej decyzji w sprawie akceptacji umowy gazowej z Rosją. Następne posiedzenie rządu zaplanowano za tydzień. Gazeta podaje, Ŝe aby umowa gazowa zawarta przez PGNiG oraz Gazprom weszła w Ŝycie, musi być zatwierdzona do najbliŝszego czwartku. Dziś w tej sprawie mają obradować zarząd i RN PGNiG. Rafako zleciło kontrakty o łącznej wartości 35,6 mln PLN. Firma budowlana Rafako zawarła, jako zamawiający, umowy z EnergomontaŜem Północ Bełchatów umowy o łącznej wartości 35,6 mln PLN. Umowa o największej wartości wynoszącej około 20,7 mln PLN dotyczy wykonania, dostawy i montaŝu konstrukcji kanałów spalin wraz z konstrukcją wsporczą oraz montaŝ urządzeń dla instalacji odsiarczania spalin w EC Siekierki. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na dostawę blisko 20,8 tys. par butów. Wstępny plan zakupów przedstawiony w grudniu zakładał nabycie w tym roku 11,8 tys. par butów. Transakcje osób powiązanych oraz funduszy EnergeomontaŜ-Pld Orbis Prezes zarządu nabył w dniach 3-5 lutego łącznie 4,84 mln akcji serii E po 3,45 PLN za akcję. Akcje zostały nabyte w ramach przysługujących osobie zarządzającej warrantów subskrypcyjnych. Prezes zarządu nabył łącznie akcji po średniej cenie 31,22 PLN za akcję. Optopol Członek RN zbył 5 lutego 1 tys. akcji po cenie 19,97 PLN za akcję. *** utajnione rekomendacje dostępne są w raportach wydanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku w ciągu ostatnich 4 dni 10 lutego

4 Techmex WSIP Komputronik posiada 6,33 proc. ogólnej liczby głosów spółki Techmex. Pekao Pioneer PTE zmniejszył udział w kapitale zakładowym do 0,03 proc. z 6,81 proc. przed dokonaniem zmiany. BPH FIO zmniejszył udział w kapitale zakładowym do 0,00 proc. z 6,88 proc. przed dokonaniem zmiany. Kalendarium spółek Środa / / MILLENNIUM Publikacja raportu za 4Q09. POL-AQUA NWZA spółki. SYNTHOS NWZA spółki. TU EUROPA NWZA w sprawie emisji akcji serii H spółki. Czwartek / / KĘTY Publikacja raportu za 4Q09. KREDYT BANK Publikacja raportu za 4Q09. LOTOS NWZA spółki. OPTOPOL Koniec przyjmowania zapisów na sprzedaŝ akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Canon Inc. Piątek / / AGORA Wprowadzenie do obrotu akcji serii B. AMBRA Dzień wypłaty dywidendy 0,10 zł na akcję. GANT Ostatni dzień notowań na rynku GPW praw poboru akcji serii N spółki. Poniedziałek / / KOMPUTRONIK Publikacja raportu za 4Q09. Wtorek / / ZCH POLICE NWZA w sprawie ustanowienia hipotek kaucyjnych. Kalendarium makro Środa / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 13:30 USA Wnioski o kredyt hipoteczny 21% 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego Grudzień -36 mld USD -36,4 mld USD 16:30 USA Zmiana zapasów ropy 1,5 mln brk 2,3 mln brk Czwartek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 465 tys. 480 tys. 14:30 USA SprzedaŜ bez samochodów Styczeń 0,5% m/m -0,2% m/m 14:30 USA SprzedaŜ detaliczna Styczeń 0,3% m/m -0,3% m/m 16:00 USA Zapasy niesprzedanych towarów Grudzień 0,2% m/m 0,4% m/m Piątek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 11:00 UE PKB s.a. - wst IV kw. 0,3% k/k 0,4% k/k 11:00 UE Produkcja przemysłowa s.a. Grudzień 0,2% m/m 1% m/m 14:00 Polska Saldo rachunku bieŝącego Grudzień -920 mln EUR mln EUR 14:00 Polska PodaŜ pieniądza M3 Styczeń 7,8% r/r 8,1% r/r 15:55 USA Indeks Uniwersytetu Michigan - wst Luty 75 74,4 Poniedziałek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 14:00 Polska Wskaźnik cen towarów i usług Styczeń 3,5% r/r konsumpcyjnych Wtorek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 14:00 Polska Wynagrodzenie Styczeń 6,5% r/r 14:00 Polska Zatrudnienie Styczeń -1,8% r/r 14:30 USA Indeks NY Empire State Luty 15,92 15:00 USA Napływ kapitałów długoterminowych Grudzień 126,8 mld USD 19:00 USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB Luty lutego

5 Spółka Aktualne rekomendacje DI BRE Banku S.A. Rekomendacja Cena docelowa Cena bieŝąca Data wydania Cena w dniu wydania AB Kupuj 15,13 14, ,55 9,9 ACTION Kupuj 18,49 17, ,98 11,2 AGORA Kupuj 23,70 21, ,75 18,8 ASBIS Utajniona do dnia ASSECO POLAND Kupuj 71,90 57, ,30 12,1 BUDIMEX Akumuluj 82,50 76, ,75 10,3 BZWBK Trzymaj 195,40 170, ,00 14,2 CENTRUM KLIMA Kupuj 15,10 12, ,50 13,0 CEZ Trzymaj 140,60 136, ,80 10,1 CIECH Trzymaj 39,90 30, ,49 12,0 CYFROWY POLSAT Utajniona do dnia DOM DEVELOPMENT Utajniona do dnia ELEKTROBUDOWA Trzymaj 169,30 161, ,00 14,9 EMPERIA HOLDING Trzymaj 70,30 83, ,30 12,3 ERBUD Utajniona do dnia EUROCASH Trzymaj 9,90 16, ,81 18,5 FAMUR Utajniona do dnia GETIN Kupuj 10,20 8, ,80 14,9 HANDLOWY Kupuj 90,30 72, ,55 14,4 ING BSK Akumuluj 811,60 663, ,00 12,1 J.W. CONSTRUCTION Kupuj 14,00 11, ,26 2,4 KĘTY Trzymaj 115,40 115, ,80 12,8 KGHM Redukuj 90,40 90, ,80 7,9 KOMPUTRONIK Trzymaj 11,56 8, ,39 9,7 KOPEX Utajniona do dnia KREDYT BANK Akumuluj 15,30 13, ,10 22,8 LOTOS Redukuj 26,60 26, ,94 8,6 LW BOGDANKA Utajniona do dnia MILLENNIUM Trzymaj 4,33 3, ,49 43,8 MONDI Trzymaj 56,00 69, ,00 15,7 MOSTOSTAL WARSZAWA Kupuj 79,60 63, ,00 12,4 NETIA Trzymaj 4,30 4, ,36 45,8 PBG Trzymaj 212,00 198, ,50 12,5 PEKAO Trzymaj 181,50 152, ,00 14,8 PGE Kupuj 27,49 21, ,00 11,6 PGNiG Akumuluj 4,11 3, ,73 10,8 PKN ORLEN Utajniona do dnia PKO BP Trzymaj 39,60 35, ,90 15,1 POLICE Utajniona do dnia POLIMEX MOSTOSTAL Utajniona do dnia POLNORD Kupuj 46,80 30, ,77 174,1 RAFAKO Utajniona do dnia SYGNITY Kupuj 18,10 12, ,15 TELEKOMUNIKACJA POLSKA Akumuluj 19,20 15, ,58 12,0 TRAKCJA POLSKA Trzymaj 4,20 3, ,10 15,9 TVN Kupuj 14,60 13, ,55 33,1 ULMA CONSTRUCCION POLSKA Trzymaj 82,20 78, ,50 16,5 UNIBEP Utajniona do dnia WSiP Trzymaj 17,20 16, ,61 12,8 ZA PUŁAWY Trzymaj 72,05 72, ,90 16,8 P/E lutego

6 Wycena banków z Europy środkowej i wschodniej / / P/E ROE P/BV Cena POLSKIE BANKI BZ WBK 170,0 14,5 15,3 14,2 18% 15% 14% 2,5 2,2 1,9 1,8% 0,0% 0,0% Getin 8,9 12,4 23,3 14,9 15% 7% 10% 1,8 1,6 1,5 0,0% 0,0% 0,0% Handlow y 72,3 15,7 16,5 14,4 11% 10% 10% 1,7 1,5 1,5 6,6% 0,0% 4,9% ING BSK 663,0 19,4 13,8 12,1 11% 14% 14% 2,0 1,8 1,6 1,8% 0,0% 0,0% Kredyt Bank 14,0 11,7 90,3 22,8 13% 2% 6% 1,4 1,4 1,3 3,7% 0,0% 0,0% Millennium 3,9 8,0-43,8 16% - 3% 1,2 1,2 1,2 4,9% 0,0% 0,0% Pekao 152,5 11,3 16,7 14,8 23% 14% 14% 2,5 2,2 2,1 6,3% 0,0% 4,8% PKO BP 35,8 11,5 19,3 15,1 24% 14% 14% 2,6 2,2 2,1 3,0% 2,8% 3,9% Mediana 12,1 16,7 14,9 15% 14% 12% 1,9 1,7 1,5 3,4% 0,0% 0,0% INWESTORZY POLSKICH BANKÓW AIB 1,1 1, % - - 0,1 0,2 0,2 30,6% 0,0% 0,0% BCP 0,7 7,8 14,6 10,5 7% 6% 7% 0,7 0,6 0,6 3,6% 3,8% 4,6% Citigroup 3, , % 0,2 0,6 0,6 30,4% 0,6% 0,3% Commerzbank 5,7 42, % - - 0,3 0,5 0,5 0,0% 0,0% 0,1% ING 6,3-54,6 6,3 3% 2% 11% 0,4 0,7 0,7 11,2% 0,1% 1,6% KBC 29, , % 0,7 0,9 0,8 6,1% 0,0% 2,0% UCI 1,9 6,6 17,4 12,8 7% 3% 5% 0,5 0,5 0,6 2,2% 1,7% 3,2% Mediana 7,2 17,4 10,5 7% 3% 7% 0,4 0,6 0,6 6,1% 0,1% 1,6% ZAGRANICZNE BANKI BEP 5,1 5,6 8,9 11,1 18% 10% 8% 0,9 0,8 0,8 9,4% 5,6% 4,7% Deutsche Bank 45,3-6,7 7,5-13% 11% 0,8 0,8 0,7 1,7% 2,2% 3,0% Erste Bank 25,9 7,7 10,3 10,8 13% 8% 9% 0,8 0,9 0,8 2,4% 1,8% 1,9% Komercni B. 3653,0 10,8 12,8 12,4 24% 17% 17% 2,5 2,2 2,0 5,2% 4,4% 4,5% OTP 5250,0 5,9 9,9 10,0 25% 12% 12% 1,2 1,2 1,1 2,7% 1,0% 2,8% Santander 9,6 7,5 9,0 8,8 16% 15% 14% 1,2 1,2 1,1 6,8% 5,8% 6,0% Turkiye Garanti B. 6,0 13,9 9,5 9,0 23% 24% 20% 2,8 2,1 1,7 0,6% 1,5% 2,5% Turkiye Halk B. 9,7 10,3 7,9 7,6 26% 29% 25% 2,6 2,2 1,9 5,1% 3,7% 4,1% Sbierbank 2,6 16,2 120,3 16,4 16% 1% 12% 2,4 2,4 2,1 0,5% 0,2% 0,6% VTB Bank 4,8 228, ,3% - - 1,1 1,5 1,5 0,7% 0,2% 0,2% Mediana 10,3 9,5 10,0 18% 13% 12% 1,2 1,3 1,3 2,6% 2,0% 2,9% Wycena spółek rafineryjno-gazowych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA SPÓŁKI RAFINERYJNE Lotos 26,1 38,8 12,6 13,5 0,4 0,6 0,6-4,4 8,6 1% 5% 4% 0,0% 0,0% 0,0% PKN Orlen 31,7 32,5 7,9 7,3 0,4 0,4 0,4-9,2 9,9 1% 5% 5% 5,1% 0,0% 0,0% MOL med ,0 6,0 6,5 4,9 0,7 0,8 0,7 8,0 18,7 10,4 12% 13% 14% 3,4% 2,0% 2,9% OMV med. 27,9 3,0 4,5 3,5 0,5 0,7 0,6 4,4 10,8 6,9 16% 15% 17% 4,5% 3,2% 3,7% Hellenic Petroleum* 8,3 7,0 8,3 7,8 0,4 0,6 0,5 10,1 11,9 12,7 5% 7% 6% 5,0% 5,2% 5,3% Tupras* 28,3 4,1 6,6 6,0 0,2 0,4 0,3 8,2 10,0 8,9 5% 5% 5% 13,2% 8,2% 9,7% Unipetrol* 137,0 4,5 7,7 4,9 0,3 0,4 0,3 25,8-20,9 6% 5% 7% 9,8% 0,2% 4,7% Mediana 19,2 7,2 6,1 0,4 0,7 0,6 6,2 10,0 9,2 6% 9% 10% 4% 1% 1% SPÓŁKI GAZOWE PGNiG 3,5 9,2 9,0 5,1 1,1 1,2 1,1 24,1 25,1 10,8 12% 13% 22% 5,4% 2,5% 2,1% Gazprom 177,4 2,9 4,9 4,4 1,3 1,8 1,6 3,8 6,7 5,7 45% 37% 36% 1,9% 1,0% 1,3% GDF Suez 26,3 4,4 4,3 3,9 0,8 0,7 0,7 10,1 12,4 11,5 17% 17% 18% 7,4% 5,7% 6,2% Gas Natural SDG 13,2 3,8 2,4 2,1 0,8 0,6 0,5 6,6 8,7 8,7 21% 24% 24% 8,2% 5,8% 6,2% Mediana 4,1 4,6 4,2 1,0 0,9 0,9 8,4 10,5 9,8 19% 20% 23% 6,4% 4,1% 4,1% * spółki nie uwzględnione w medianie śródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych 10 lutego

7 Wycena europejskich operatorów narodowych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA Netia 4,4 8,9 5,2 4,4 1,4 1,0 0,9 7,4-45,8 15% 20% 21% 0,0% - 2,2% TPSA 15,0 3,4 4,0 3,8 1,4 1,5 1,5 9,4 13,9 12,0 42% 39% 40% 11,3% 10,0% 10,1% Mediana 6,2 4,6 4,1 1,4 1,3 1,2 8,4 13,9 28,9 29% 29% 31% 6% 10% 6% OPERATORZY O ŚREDNIEJ KAPITALIZACJI Belgacom 25,4 5,0 5,1 5,1 1,7 1,6 1,6 9,7 10,0 10,4 33% 32% 32% 8,0% 8,2% 8,2% Cesky Telecom 424,0 4,9 5,2 5,4 2,2 2,3 2,3 12,0 12,2 11,8 44% 44% 43% 11,7% 10,8% 10,0% Hellenic Telekom 9,3 4,4 4,6 4,6 1,6 1,6 1,7 7,2 8,2 8,0 35% 36% 36% 8,4% 8,0% 8,5% Matav 684,0 4,0 4,2 4,3 1,6 1,6 1,7 8,2 8,8 8,9 39% 39% 39% 11,2% 10,9% 10,8% Portugal Telecom 7,4 5,2 5,3 5,0 1,9 1,9 1,8 12,1 11,6 11,2 36% 36% 36% 7,8% 7,7% 7,8% Telecom Austria 9,7 6,1 4,8 5,0 1,7 1,8 1,8 10,1 11,3 11,5 27% 37% 36% 7,7% 7,7% 7,8% Mediana 5,0 5,0 5,0 1,7 1,7 1,7 9,9 10,6 10,8 36% 36% 36% 8,2% 8,1% 8,3% OPERATORZY O NAJWIĘKSZEJ KAPITALIZACJI BT 1,3 2,9 3,4 3,0 0,8 0,8 0,8 5,6 9,5 9,3 28% 22% 27% 12,0% 6,1% 5,3% DT 9,4 4,3 4,1 4,1 1,3 1,3 1,3 13,0 14,5 13,2 31% 31% 32% 8,4% 8,3% 8,3% FT 16,4 4,4 4,9 5,0 1,6 1,7 1,7 8,1 9,3 8,9 36% 34% 34% 8,5% 8,6% 8,7% KPN 11,6 6,3 6,1 5,9 2,2 2,3 2,3 14,3 12,7 10,9 35% 38% 39% 5,2% 6,0% 6,8% Sw isscom 386,0 6,6 6,7 6,8 2,6 2,7 2,7 11,6 10,4 10,4 39% 40% 39% 5,5% 5,9% 6,2% TELEFONICA 16,7 5,7 5,8 5,7 2,2 2,3 2,2 10,5 9,8 9,0 39% 40% 39% 5,9% 6,9% 8,2% TeliaSonera 50,3 8,5 7,7 7,5 2,7 2,5 2,5 12,3 11,6 11,0 31% 32% 33% 4,1% 4,1% 4,5% TI 1,1 5,1 5,1 5,2 1,9 2,1 2,1 9,7 10,6 9,9 38% 40% 40% 5,6% 4,7% 5,1% Mediana 5,4 5,4 5,4 2,1 2,2 2,2 11,0 10,5 10,2 35% 36% 37% 5,8% 6,0% 6,5% Wycena spółek mediowych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA AGORA 21,5 8,4 7,8 6,1 0,8 0,9 0,8 50,5 32,3 18,8 10% 12% 14% 0,0% 1,6% 2,7% CYFROWY POLSAT 14,0 10,6 11,7 8,8 3,2 2,7 2,5 13,9 17,0 13,0 31% 23% 29% 1,0% 5,3% 3,9% TVN 13,6 8,1 11,5 11,0 3,0 3,3 2,8 13,1 24,6 33,1 37% 29% 26% 2,5% 4,2% 0,0% DZIENNIKI Daily Mail 4,4 7,0 8,3 7,8 1,2 1,2 1,3 9,4 12,3 11,1 17% 15% 17% 3,5% 3,3% 3,4% Gruppo Editorial 1,8 6,5 12,0 6,8 1,0 1,2 1,2 15,3 63,3 15,4 16% 10% 17% 0,0% 0,0% 3,7% Mcclatchy 4,7 7,2 8,6 9,4 1,5 2,0 2,2 7,7 14,3 28,5 21% 23% 24% 12,4% 1,9% - New York Times 11,7 7,9 8,9 9,1 0,9 1,1 1,1 16,9 62,4 27,1 11% 12% 12% 6,4% 0,0% 0,0% SPIR Comm 21,5 3,1 16,3 6,7 0,3 0,3 0,4 8, % 2% 5% 9,0% 16,7% 16,3% Trinity Mirror 1,4 3,9 5,2 5,1 0,8 0,9 0,9 4,2 7,9 7,2 20% 17% 18% 4,1% 0,0% 0,0% Washington Post 415, , Mediana 6,8 8,7 7,3 1,0 1,1 1,2 9,4 14,3 15,4 16% 14% 17% 5,2% 1,0% 3,4% TV Antena 3 Televis 6,8 8,6 22,6 12,2 1,8 2,2 2,0 14,9 37,2 18,0 21% 10% 16% 6,4% 2,4% 4,0% BSkyB PLC 5,3 10,8 9,8 8,8 2,1 2,0 1,8 20,4 20,1 16,9 20% 20% 21% 3,2% 3,3% 3,6% Canal Plus 5,8 6,4 6,2 6,1 0,3 0,3 0,3 15,7 16,3 15,5 5% 4% 4% 4,3% 4,6% 4,7% ITV PLC 0,5 10,5 12,9 10,1 1,3 1,4 1,4 19,3 45,5 23,9 13% 11% 14% 2,4% 0,0% 0,0% M6-Metropole Tel 18,1 9,1 9,1 8,6 1,7 1,7 1,6 18,5 18,2 17,4 18% 19% 19% 4,8% 4,6% 4,6% Mediaset SPA 5,3 5,0 6,3 5,6 1,8 2,0 1,9 13,7 20,6 16,9 36% 32% 34% 7,1% 5,0% 5,4% TF1-TV Francaise 11,6 9,5 17,3 16,6 1,2 1,3 1,3 17,5 36,9 38,1 12% 8% 8% 6,5% 2,6% 2,2% Mediana 9,1 9,8 8,8 1,7 1,7 1,6 17,5 20,6 17,4 18% 11% 16% 4,8% 3,3% 4,0% śródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych 10 lutego

8 Wycena spółek IT / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA AB 14,7 4,9 10,1 7,7 0,1 0,1 0,1 8,5 11,7 9,9 3% 1% 2% 0,0% 0,0% 0,0% ACTION 17,5 6,8 6,8 8,1 0,2 0,1 0,2 8,9 10,1 11,2 3% 2% 2% 1,5% 7,9% 2,1% ASBIS 4,4 5,5 13,1 5,5 0,1 0,1 0,1 20,6-12,0 1% 1% 1% 10,9% 0,0% 0,0% ASSECO POLAND 57,0 7,7 7,4 7,1 1,6 1,6 1,5 13,7 11,7 12,1 21% 22% 21% 2,7% 2,5% 2,5% KOMPUTRONIK 8,9 6,0 11,1 7,2 0,1 0,1 0,1 12,6 33,9 9,7 2% 1% 2% 0,0% 0,0% 0,0% SYGNITY 12,2 2,8-7,0 0,2 0,3 0, % - 4% 0,0% 0,0% 0,0% Mediana 5,8 10,1 7,1 0,2 0,1 0,2 12,6 11,7 11,2 3% 1% 2% 0,7% 0,0% 0,0% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Accenture 40,2 6,5 6,6 6,5 1,0 1,0 1,0 15,2 15,2 14,8 15% 15% 15% 1,0% 1,2% 2,3% Atos Origin 32,2 5,4 5,8 5,3 0,5 0,5 0,5 13,7 16,1 11,8 9% 9% 10% 1,3% 0,3% 0,6% CapGemini 31,3 4,0 5,1 4,9 0,4 0,4 0,4 9,3 16,1 13,8 10% 8% 9% 3,6% 2,4% 2,6% IBM 123,2 8,2 8,0 7,4 1,7 1,9 1,8 14,2 12,5 11,3 21% 24% 25% 1,5% 1,7% 1,8% Indra Sistemas 14,4 8,1 7,6 7,3 1,0 1,0 1,0 13,0 11,9 11,5 13% 13% 13% 4,0% 4,5% 4,8% LogicaCMG 1,2 7,6 7,6 7,1 0,7 0,6 0,6 10,3 11,0 10,1 9% 8% 9% 2,6% 2,6% 2,6% Microsoft 28,0 8,5 9,6 9,4 3,7 3,8 3,7 14,9 16,6 15,3 44% 39% 40% 1,5% 1,8% 1,9% Oracle 23,5 11,5 10,4 9,8 5,2 5,0 4,9 18,5 16,5 15,2 45% 48% 50% 0,0% 0,1% 0,9% SAP 31,9 10,8 11,0 9,6 3,1 3,3 3,2 17,9 18,8 16,1 28% 30% 33% 1,6% 1,5% 1,8% TietoEnator 16,0 6,7 8,3 6,8 0,7 0,8 0,8 12,3 15,9 12,8 10% 9% 11% 3,2% 2,6% 3,5% Mediana 7,9 7,8 7,2 1,0 1,0 1,0 13,9 16,0 13,3 14% 14% 14% 1,6% 1,7% 2,1% Wycena spółek budowlanych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA Budimex 76,1 11,9 8,8 7,8 0,5 0,6 0,5 18,5 11,1 10,3 4% 7% 6% 0,0% 7,7% 0,0% Elektrobudow a 161,0 8,6 9,0 9,8 0,8 1,0 1,0 12,7 14,3 14,9 10% 11% 10% 1,6% 2,2% 2,2% Erbud 48,2 8,8 8,1 9,2 0,6 0,6 0,5 65,2 14,0 13,4 6% 7% 5% 0,0% 0,0% 0,0% Mostostal Warszaw a 63,3 8,2 5,6 6,8 0,5 0,4 0,4 17,4 12,6 12,4 6% 7% 6% 0,0% 2,9% 4,0% PBG 198,5 13,0 10,7 8,7 1,7 1,3 0,9 16,9 13,9 12,5 13% 12% 10% 0,0% 0,0% 0,0% Polimex Mostostal 4,3 8,5 7,4 7,9 0,6 0,6 0,5 16,4 12,7 13,4 7% 8% 7% 0,2% 0,0% 0,0% Rafako 11,1 6,9 7,8 6,2 0,5 0,6 0,4-23,6 13,9 7% 7% 6% 0,0% 0,0% 0,0% Trakcja Polska 4,0 5,3 5,5 8,4 0,4 0,7 0,6 11,7 9,6 15,9 8% 12% 7% 0,0% 0,0% 0,0% Ulma Construccion 78,1 5,7 8,5 5,0 2,4 3,3 2,5 15,9-16,5 43% 39% 51% 0,0% 0,0% 0,0% Unibep 6,3 4,7 7,6 9,2 0,3 0,6 0,4 7,7 11,6 13,8 7% 7% 4% 0,0% 0,0% 0,0% Mediana 8,3 8,0 8,1 0,5 0,6 0,5 16,4 12,7 13,6 7% 7% 7% 0,0% 0,0% 0,0% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Acciona 81,0 7,4 19,7 15,1 1,7 3,1 2,8 10,4 27,0 19,7 23% 16% 19% 4,1% 3,3% 3,1% AMEC 7,5 10,1 8,2 7,2 0,7 0,7 0,7 18,1 16,1 14,0 7% 9% 9% 2,0% 2,2% 2,6% Bilfinger 50,1 4,1 4,5 3,3 0,2 0,2 0,2 10,3 15,8 10,8 4% 4% 5% 4,2% 3,6% 4,1% Ferrovial 6,9 15,5 4,5 4,5 10,5 0,9 0,9-104,0 51,6 68% 20% 20% 1,5% 6,0% 5,5% Hochtief 52,0 5,5 4,1 4,0 0,2 0,2 0,2 22,8 20,6 18,6 4% 5% 5% 2,7% 2,8% 2,8% NCC 117,8 4,3 5,8 7,4 0,2 0,3 0,3 7,3 12,3 15,3 5% 5% 4% 4,2% 3,2% 3,2% Skanska 117,5 6,4 6,0 7,5 0,3 0,3 0,3 13,9 14,1 17,9 4% 5% 4% 4,5% 4,5% 4,6% Vinci 38,0 7,2 7,4 7,3 1,1 1,1 1,1 11,8 12,9 13,5 15% 15% 15% 4,3% 4,1% 4,0% Mediana 6,8 5,9 7,3 0,5 0,5 0,5 11,8 15,9 16,6 6% 7% 7% 4,1% 3,4% 3,6% śródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych 10 lutego

9 Wycena spółek deweloperskich / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA Dom Development 41,0 7,6 11,7 29,8 1,8 1,9 2,4 7,4 12,8 36,9 24% 16% 8% 5,0% 2,0% 0,7% J.W. Construction 11,1 7,8 5,4 1,6 1,7 1,3 0,5 6,0 6,3 2,4 22% 24% 31% 0,0% 0,0% 0,0% Polnord 30,4 10,5 12,2 29,2 2,9 5,6 2,7 7,1 11,3-28% 46% 9% 0,0% 0,0% 0,0% Mediana 7,8 11,7 29,2 1,8 1,9 2,4 7,1 11,3 19,6 24% 24% 9% 0,0% 0,0% 0,0% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Barratt Developments 1,1 2,6 35,0 18,3 0,4 0,6 0,7 1, % 2% 4% 10,7% 0,0% 0,0% JM AB 110,5 5,3 14,3 10,2 0,7 1,0 0,9 10,0 28,4 18,3 13% 7% 9% 2,7% 1,6% 1,7% Kaufman & Broad 15,7 6,1 20,1 11,9 0,5 0,6 0,7 19,0-39,1 8% 3% 6% 9,6% 0,0% 0,0% Nexity 25,6 7,6 9,1 9,5 0,7 0,7 0,8 8,9 20,2 13,3 9% 8% 8% 3,2% 2,5% 2,6% Persimmon 4,1 8,8 31,5 21,5 1,1 1,3 1,2 13,3-47,1 12% 4% 6% 1,2% 0,0% 0,1% Mediana 6,1 20,1 11,9 0,7 0,7 0,8 10,0 24,3 28,7 12% 4% 6% 3,2% 0,0% 0,1% Wycena spółek sektora papierniczego / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA MONDI 69,4 12,3 19,7 8,3 2,7 3,1 2,3 24,6 54,2 15,7 22% 16% 27% 0,0% 0,0% 0,4% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Billerund 49,7 5,1 6,4 4,1 0,6 0,7 0,6 11,5 34,4 11,6 12% 10% 15% 5,8% 0,7% 3,0% Holmen 178,5 7,9 7,2 8,0 1,1 1,2 1,2 19,5 14,8 18,9 14% 16% 15% - 5,0% 5,0% INTL Paper 22,9 5,5 5,2 5,4 0,6 0,7 0,7 11,5 26,6 16,4 11% 13% 12% 4,4% 1,4% 0,4% M-Real 1,5 10,3 217,4 21,3 0,8 1,1 1, % 0% 5% 3,1% 0,0% 0,0% Norske Skog 8,2 7,6 8,1 9,2 0,7 0,9 1, % 11% 10% 0,0% 0,0% 0,0% Portucel EMP. 1,9 6,5 8,7 6,6 1,6 1,7 1,5 10,4 17,4 13,5 25% 20% 22% 4,4% 4,0% 4,4% Stora Enso 5,4 7,7 10,5 9,2 0,7 0,9 0,9 20,8-23,2 9% 9% 10% - 2,3% 2,5% Svenska 99,7 7,3 6,8 6,4 1,0 1,0 1,0 13,4 12,6 11,5 13% 14% 15% 4,3% 3,6% 3,8% UPM-Kymmene 7,6 6,2 7,9 6,9 0,9 1,1 1,0 14,1-20,1 14% 13% 15% 5,9% 4,9% 5,1% Mediana 7,3 7,9 6,9 0,8 1,0 1,0 13,4 17,4 16,4 12% 13% 15% 4,4% 2,3% 3,0% Wycena spółek górniczych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA KGHM 90,0 4,0 5,4 5,5 1,4 1,6 1,6 6,2 8,2 7,9 36% 30% 28% 10,0% 13,0% 8,5% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Anglo Amer. 23,6 3,3 6,2 4,5 1,3 1,8 1,5 4,8 11,2 7,9 39% 29% 34% 5,5% 0,3% 1,2% BHP Billiton 18,9 3,9 5,1 5,3 2,0 2,2 2,3 6,8 10,6 10,1 51% 44% 44% 3,3% 4,2% 4,5% Freeport-MCMOR 71,6 5,1 5,3 4,2 1,9 2,5 2,0 13,6 14,0 9,7 38% 47% 49% 2,5% 0,0% 1,0% Phelps Dodge 129,5 7, , , % - - 0,8% - - Rio Tinto 31,8 3,7 6,1 4,8 1,4 1,9 1,8 5,0 10,1 8,1 37% 32% 38% 3,5% 1,5% 3,0% Southern Peru 28,2 8,4 13,5 8,2 4,6 6,5 4,8 14,8 27,2 14,9 55% 48% 58% 6,9% 1,5% 3,5% Mediana 4,5 6,1 4,8 2,0 2,2 2,0 8,0 11,2 9,7 39% 44% 44% 3,4% 1,5% 3,0% śródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych 10 lutego

10 Indeks WIG Banki na tle WIG 20 (EUR) 700 Relatywne zmiany OTP i Komercni wobec indeksu WIG Banki (EUR) WIG 20 WIG Banki relativ e 920 WIG Banki OTP relativ e 700 Komercni relativ e Sektor paliwowy BRENT MARśA BRENT/NWE 3:2: TPSA na tle indeksu spółek telekomunikacyjnych BETELES - Bloomberg Europe 500 Telecom Services Index (EUR) Notowania operatorów narodowych: TPSA, węgierskiego Magyar Telecom i czeskiego SPT (EUR) 180 5, , , , TPSA relativ e BETELES ,1 2,5 TPSA Matav relativ e SPT relativ e śródło: Bloomberg 10 lutego

11 Indeks WIG Media na tle WIG 20 (EUR) 650 Indeks WIG IT na tle MSCI WIG 20 WIG Media relativ e 350 WIG IT MSCI relativ e 250 Indeks WIG Budownictwo na tle WIG 20 (EUR) 650 Indeks WIG Deweloperzy na tle WIG 20 (EUR) WIG 20 WIG Budownictwo relativ e 400 WIG 20 WIG Deweloperzy relativ e 300 Cena miedzi na LME 8000 USD/t 7200 KGHM na tle indeksu sektorowego (USD) M mining&metal KGHM relativ e śródło: Bloomberg 10 lutego

12 Michał Marczak tel. (+48 22) Dyrektor Zarządzający Dyrektor Departamentu Analiz Strategia, Telekomunikacja, Surowce, Metale, Media Departament Analiz: Marta JeŜewska tel. (+48 22) Wicedyrektor Banki Analitycy: Kamil Kliszcz tel. (+48 22) Paliwa, Chemia, Energetyka, Handel Piotr Grzybowski tel. (+48 22) IT, Media Maciej Stokłosa tel. (+48 22) Budownictwo, Deweloperzy Jakub Szkopek tel. (+48 22) Przemysł Departament SprzedaŜy Instytucjonalnej: Piotr Dudziński tel. (+48 22) Dyrektor Marzena Łempicka Wilim tel. (+48 22) Wicedyrektor Maklerzy: Emil Onyszczuk tel. (+48 22) Grzegorz Stępień tel. (+48 22) Tomasz Dudź tel. (+48 22) Michał Jakubowski tel. (+48 22) Tomasz Jakubiec tel. (+48 22) Grzegorz Strublewski tel. (+48 22) Prywatny Makler Jacek Szczepański tel. (+48 22) Dyrektor BSOZ Paweł Szczepanik tel. (+48 22) SprzedaŜ Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa 10 lutego

13 Wyjaśnienia uŝytych terminów i skrótów: EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaŝy EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłuŝne + oprocentowane poŝyczki - środki pienięŝne i ekwiwalent MarŜa EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaŝy Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest waŝna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% TRZYMAJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% REDUKUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% SPRZEDAJ - oczekujemy, Ŝe inwestycja przyniesie stratę większą niŝ 15%. Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. Niniejsze opracowanie wyraŝa wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem naleŝytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uwaŝa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakŝe dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani Ŝaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie moŝe być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Do rekomendacji wybrano istotne informacje z całej historii spółek będących przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej rekomendacji. Inwestowanie w akcje wiąŝe się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemoŝliwe. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Jest moŝliwe, Ŝe DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DI BRE Banku, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. DI BRE Banku S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla następujących spółek: Certyfikaty Skarbiec Nieruchomości, Erbud, Es- System, LW Bogdanka, Macrologic, Magellan, Mieszko, Mondi, Nepentes, Optopol, Pemug, Polimex-Mostostal, Torfarm. DI BRE Banku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi od następujących spółek: Agora, Ambra, Arkus, Bakalland, BRE Bank, Deutsche Bank, DZ Bank Polska, Elektrobudowa, Elzab, Energoaparatura, Erbud, Es-System, Farmacol, Ferrum, Fortis Bank, GTC, Intergroclin Auto, Koelner, Komputronik, LW Bogdanka, Magellan, Mennica, Mercor, Mieszko, Mostostal Warszawa, Nepentes, Odratrans, Pemug, PGF, PGNiG, Polimex-Mostostal, Polmos Lublin, Polnord, Prokom Software, Seco Warwick, Sfinks, Sokołów, Sygnity, Techmex, Torfarm, Unibep, WSiP, ZA Puławy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DI BRE było oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej spółek: Centrum Klima, LW Bogdanka, PGE. Asseco Poland świadczy usługi informatyczne na rzecz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w DI BRE Banku S.A. upowaŝnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje, inne niŝ analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF uwaŝana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duŝa wraŝliwość na zmiany załoŝeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnoŝników wyceny firm z branŝy; prosta w konstrukcji, lepiej niŝ DCF odzwierciedla bieŝący stan rynku; do jej wad moŝna zaliczyć duŝą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 10 lutego

Komentarz specjalny. Polimex Mostostal MOSD.WA; PXM.PW. Słaba struktura wyników Q1 2010

Komentarz specjalny. Polimex Mostostal MOSD.WA; PXM.PW. Słaba struktura wyników Q1 2010 17 maja 2010 Budownictwo Polska Polimex Mostostal MOSD.WA; PXM.PW BRE Bank Securities Akumuluj (Niezmieniona) Maciej Stokłosa (48 22) 697 47 41 maciej.stoklosa@dibre.com.pl Obecna cena 4,61 PLN, Cena docelowa

Bardziej szczegółowo

Millennium MIL.PW; BIGW.WA

Millennium MIL.PW; BIGW.WA 13 lutego 2009 Banki Polska Millennium MIL.PW; BIGW.WA BRE Bank Securities Kupuj (Niezmieniona) Marta Jeżewska (48 22) 697 47 37 marta.jezewska@dibre.com.pl Straty na opcjach w wynikach 4Q08 Obecna cena

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne

Opracowanie cykliczne 29 marca 2006 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Polska Departament Sprzedaży Instytucjonalnej i Analiz Kalendarium 29.03.06 RPP ostatni dzień posiedzenia Netia walne zgromadzenie akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 2 grudnia 2008 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM ESSM. WA; ESS.PW

ES-SYSTEM ESSM. WA; ESS.PW 10 listopada 2009 Przemysł Polska Jakub Szkopek (48 22) 697 47 40 jakub.szkopek@dibre.com.pl Obecna cena 5,07 PLN ES-SYSTEM ESSM. WA; ESS.PW Wyniki 3Q2009 BRE Bank Securities W trzecim kwartale 2009 przychody

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Rata kredytu na 300 tys. PLN na 30 lat przy odpowiednim otoczeniu makroekonomicznym

Komentarz specjalny. Rata kredytu na 300 tys. PLN na 30 lat przy odpowiednim otoczeniu makroekonomicznym 27 października 2008 Banki Polska Marta Jeżewska (48 22) 697 47 37 marta.jezewska@dibre.com.pl Sektor bankowy BRE Bank Securities Wpływ umocnienia CHF na zdolność kredytową gospodarstw domowych WIG Banki

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji. Kalendarium. Informacje ze spółek i sektorów. BRE Bank Securities. Opracowanie cykliczne. ZCH Police. Projekt elektrociepłowni.

Rynek akcji. Kalendarium. Informacje ze spółek i sektorów. BRE Bank Securities. Opracowanie cykliczne. ZCH Police. Projekt elektrociepłowni. 8 września 2009 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny ES-SYSTEM ESSM.WA; ESS.PW. Wyniki 1H2009

Komentarz specjalny ES-SYSTEM ESSM.WA; ESS.PW. Wyniki 1H2009 28 sierpnia 29 Przemysł Polska Łukasz Dynysiuk (48 22) 697 47 4 praktykanci@dibre.com.pl Obecna cena 5,88 PLN ES-SYSTEM ESSM.WA; ESS.PW Wyniki 1H29 BRE Bank Securities Wyniki za pierwsze półrocze były

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 9 stycznia 2009 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Seco/Warwick SWGR.WA; SWG.PW

Seco/Warwick SWGR.WA; SWG.PW 5 marca 2010 BRE Bank Securities Dobra inwestycyjne Polska Jakub Szkopek (48 22) 697 47 40 jakub.szkopek@dibre.com.pl Seco/Warwick SWGR.WA; SWG.PW Wyniki 4Q2009 BRE Bank Securities Obecna cena 31,50 PLN

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny BPH BPHW.WA; BPH.PW. Połączenie

Komentarz specjalny BPH BPHW.WA; BPH.PW. Połączenie 30 lipca 2009 BRE Bank Securities Banki Polska Marta Jeżewska (48 22) 697 47 37 marta.jezewska@dibre.com.pl Obecna cena 49,0 PLN BPH BPHW.WA; BPH.PW Połączenie BRE Bank Securities Ogłoszone dziś zaktualizowane

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

Amica AMIW.WA; AMC.PW

Amica AMIW.WA; AMC.PW 19 marca 2010 Przemysł elektromaszynowy Polska Amica AMIW.WA; AMC.PW BRE Komentarz Bank Securities specjalny Jakub Szkopek (48 22) 697 47 40 jakub.szkopek@dibre.com.pl Obecna cena 39,30 PLN Szansa na wyŝszą

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. PA Nova. NVAAa.WA; NVAA.PW

Komentarz specjalny. PA Nova. NVAAa.WA; NVAA.PW 22 sierpnia 2007 Budownictwo Polska PA Nova NVAAa.WA; NVAA.PW BRE Bank Securities Samer Masri (48 22) 697 47 36 samer.masri@dibre.com.pl Plany rozwojowe spółki po debiucie Obecna cena 43,90 PLN Spółka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny. 28.11.08 AB Publikacja raportu rocznego za 2007 rok. 28.11.08 Noble Bank NWZA w sprawie nabycia akcji spółki.

Komentarz poranny. 28.11.08 AB Publikacja raportu rocznego za 2007 rok. 28.11.08 Noble Bank NWZA w sprawie nabycia akcji spółki. 27 listopada 2008 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717)

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny. USA 16:00 Indeks cen nieruchomości - FHFA poprzednia wartość: 0,9% m/m; prognoza: 0,4% m/m

Komentarz poranny. USA 16:00 Indeks cen nieruchomości - FHFA poprzednia wartość: 0,9% m/m; prognoza: 0,4% m/m 25 sierpnia 2009 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717)

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny. USA 16:00 Sprzedaż nowych domów poprzednia wartość: 337 tys.; prognoza: 340 tys.

Komentarz poranny. USA 16:00 Sprzedaż nowych domów poprzednia wartość: 337 tys.; prognoza: 340 tys. 24 kwietnia 2009 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 3 grudnia 2008 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 2 kwietnia 2008 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 14 stycznia 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 26 marca 2009 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. ostatni dzień wezwania do sprzedaży własnych akcji

Opracowanie cykliczne. ostatni dzień wezwania do sprzedaży własnych akcji 9 lutego 2006 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Polska Departament Sprzedaży Instytucjonalnej i Analiz Kalendarium 09.02.06 Drugi NFI, NFI im. Kwiatkowskiego, ostatni

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy 2 marca 2010 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Sektor IT Polska COMW.WA; SGN.PW Kupuj (Niezmieniona) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 marca 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 17 marca 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 4 maja 2009 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 16 października 2008 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 31 grudnia 2009 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 8 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 8 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Altus Na koniec grudnia, wartość aktywów pod zarządzaniem wyniosła 9,29 mld PLN. Agora Średnia dzienna sprzedaż Gazety Wyborczej oraz innych dzienników w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-02-09

Puls parkietu - rynek akcji 2011-02-09 SK-15 SK-45 SK-200 WIG 48500 48000 47500 47000 46500 46000 45500 45000 44500 44000 43500 43000 42500 December 2011 February SK-15 SK-45 SP500 SK-200 Decem ber 2011 February 15000 10000 x100 1330 1320 1310

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - 2014-12-30

Puls parkietu - 2014-12-30 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje Indeks Zamknięcie dzienna tyg. [t/t] 51 159,1-0,68% - 0,44% 2 302,6-0,88% -0,20% 0,61% 3 473,3-0,55% 0,13% -0,32%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 4 sierpnia 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 4 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 4 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek NFI EMF Spółka zależna Empik Internet podpisała umowę sprzedaży 93,43% udziałów w Learning System Poland za 38,1 mln PLN. Livechat Software Na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 31 maja 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Altus TFI Wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec grudnia 2016 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 5 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 5 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek CCC W grudniu przychody ze sprzedaży wyniosły 223 mln PLN (-2% r/r), w tym sprzedaż detaliczna 212 mln PLN (-5% r/r); w całym 2015 roku przychody wzrosły o

Bardziej szczegółowo

Prognozy wyników kwartalnych

Prognozy wyników kwartalnych 18 lipca 2006 BRE Bank Securities Sektor bankowy Opracowanie cykliczne Prognozy wyników kwartalnych BRE Bank Securities WIG 41 508 WIG 541122 Średnie 16,3 Średnie 15,4 II kwartał 2006 Zespół Analiz: (+48

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 14 grudnia 2007 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Handlowy

Aktualizacja raportu. Handlowy 1 kwietnia 2008 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Banki Polska Handlowy BAHA.WA; BHW.PW Kupuj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 13 kwietnia 2007 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); M.Jeżewska (22 6974737); A.Lis (22 6974742); K.Radojewski (22 6974701) K. Kliszcz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 31 lipca 2008 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 28 grudnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 28 grudnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek 4Fun Media Spółka spodziewa się, że EBIT oraz EBITDA w 2015 będą niższe od ogłoszonych prognoz (odpowiednio 3,56 mln PLN oraz 5,8 mln PLN) o 15%, zaś zysk

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Securities. BRE Bank Securities. marża EBITDA 30,1% 26,5% 20,3% 20,1% 23,7%

BRE Bank Securities. BRE Bank Securities. marża EBITDA 30,1% 26,5% 20,3% 20,1% 23,7% 31 października 2008 Aktualizacja raportu Mondi BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 grudnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 grudnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Alior KNF zgodził się na zaliczenie 183,4 mln PLN z emisji obligacji podporządkowanych do kalkulacji wskaźnika Tier II. Bank BGŻ BNP Paribas Bank szacuje wpływy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne

Opracowanie cykliczne 1 marca 2005 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Polska Departament Sprzedaży Instytucjonalnej i Analiz Kalendarium 1.03.2005 PROKOM KGHM SANOK PKOBP FARMACOL NETIA

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Alma Market Spółka ogłosiła plan kolejnych zwolnień grupowych obejmujący 425 pracowników. Harper Hygienics NWZA w dn. 16 lutego podejmie decyzję o przeniesieniu

Bardziej szczegółowo

Portfel zamówień na rok 2012. Perspektywa przetargów energetycznych. DuŜe przetargi energetyczne

Portfel zamówień na rok 2012. Perspektywa przetargów energetycznych. DuŜe przetargi energetyczne BRE Bank Securities 26 stycznia 2012 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Polimex Mostostal PXM PW; MOSD.WA Kupuj (Podtrzymana) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free

Bardziej szczegółowo

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY informatyka ISSN 1508-308X Warszawa, 5.07.04 Cena spadła, podnosimy rekomendację Podnosimy rekomendację dla u, choć nie zmieniła się nasza prognoza dla

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 21 maja 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 18 marca 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne

Opracowanie cykliczne 26 października 2005 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Polska Departament Sprzedaży Instytucjonalnej i Analiz Kalendarium 26.10.05 TPSA publikacja raportu za III kw. Ceramika Nowa do

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Securities. BRE Bank Securities

BRE Bank Securities. BRE Bank Securities 24 września 2008 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717)

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 19 czerwca 2006 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); M.Jeżewska (22 6974737); A.Lis (22 6974742); M.Mierzwa (22 6974741); K.Radojewski

Bardziej szczegółowo

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11 Roczna struktura aktywów grudzień 2010 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Erbud Spółka podpisała kontrakt na przebudowę budynku kina Neptun w Gdańsku za 38,2 mln PLN. Gino Rossi Spółka opublikowała dane o przychodach za grudzień

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: 4Q14 Kons. vs kons. Citi vs Citi 4Q13 r/r Składki przypisane brutto 4,476 4,245 5% 4,245 5% 4,077 10% Wynik na

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 30.09.10r w tys. zł 01.01.09 r do 30.09.09

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 21 października stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 21 października stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Budimex Konsorcjum z Budimeksem na czele (95% udział) podpisało kontrakt na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól za 158 mln PLN. Erbud Spółka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 22 listopada 2007 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K.

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 kwietnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 kwietnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Agora Sprzedaż Gazety Wyborczej spadła w marcu o 5,15% r/r do 186,791 sztuk. AviaAm WZA zadecydowało o wypłaci dywidendy w wysokości 0,09 EUR na akcję (3,9

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 października stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 października stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Ambra ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 PLN na akcję (stopa dywidendy 5,8%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 21 października, dzień wypłaty

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 20 października 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717)

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Kruszwica KSW PW; KSWP.WA

Komentarz specjalny. Kruszwica KSW PW; KSWP.WA 25 lipca 2013 Przemysł spożywczy Komentarz specjalny Kruszwica Komentarz specjalny BRE Bank Securities Polska KSW PW; KSWP.WA Jakub Szkopek (48 22) 697 47 40 jakub.szkopek@dibre.com.pl Obecna cena 33,5

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 18 grudnia 2006 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); M.Jeżewska (22 6974737); A.Lis (22 6974742); M.Mierzwa (22 6974741); K.Radojewski

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 grudnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 grudnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Agora Spółka planuje zwiększyć liczbę osób objętych zwolnieniami grupowymi ze 135 do ok. 190. Altus Na koniec listopada wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 sierpnia stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 sierpnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek ABC Data Spółka podpisała umowę przejęcia 81,3% udziałów w S4E (podmiot notowany na New Connect) za 19,8-25,4 mln PLN w zależności od uzyskanych wyników finansowych.

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 20 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 20 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek PKP Cargo CEO Maciej Libiszewski cytowany przez PAP poinformował, że Spółka chce w 2017 zacieśnić współpracę z partnerami w Europie oraz w Chinach. W kraju

Bardziej szczegółowo

0.3% -0.5% 1.3% WIG50

0.3% -0.5% 1.3% WIG50 Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Action Spółka opublikowała wyniki za I kwartał Przychody 1324 1299 2% 1132 17% EBITDA 25.8 24.6 5% 22.6 14% EBIT 23.5 22.1 6% 20.3 16% Zysk netto 17.3 16.9

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji

Puls parkietu - rynek akcji Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje Indeks Zamknięcie dzienna tyg. [t/t] 43 145,6-1,33% - -3,15% 2 310,3-1,72% -0,40% -3,40% 2 407,5-0,38% 0,96%

Bardziej szczegółowo

ING BSK. Akumuluj. Banki. BRE Bank Securities. Cena docelowa 696,0 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

ING BSK. Akumuluj. Banki. BRE Bank Securities. Cena docelowa 696,0 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 30 października 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Banki Polska SLAS.WA; BSK.PW Akumuluj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 3 marca stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 3 marca stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Emperia Spółka może być zobowiązana do zapłaty podatku w wysokości 182,3 mln PLN wraz z odsetkami z tytuły zysku ze sprzedaży Tradisu w 2011. Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 24 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 24 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Pekao PZU i PFR podpisali porozumienie akcjonariuszy w związku z kupnem akcji spółki. Obaj akcjonariusze zobowiązali się do głosowania za podjęciem uchwał

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 22 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 22 stycznia stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Pekao Luigi Lovaglio, prezes banku w wywiadzie dla Pulsu Biznesu powiedział, że Pekao może przejąć inny bank bez ekspozycji na ryzyko frankowych kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 12 stycznia 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 16 marca 2015 6 stron. Asseco Poland Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał:

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 16 marca 2015 6 stron. Asseco Poland Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Asseco Poland Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Przychody 1833 1785 3% 1701 8% EBITDA 246 268-8% 212 16% EBIT 178 200-11% 126 41% Zysk netto 89.9 112-20%

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Budimex

Aktualizacja raportu. Budimex BRE Bank Securities 27 lutego 2012 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float 100 PLN 92.6 85.2 77.8 70.4 Budownictwo Polska Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 stycznia stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Agora Spółka nabyła 53% udziałów GoldenLine za 8,48 mln PLN (obecnie kontroluje 89% akcji). Wyniki za I kwartał zostaną obciążone kwotą 5,5 mln PLN z tytułu

Bardziej szczegółowo

ATM Ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures.

ATM Ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures. Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Budimex Konsorcjum Budimeksu i Mostostal Kraków podpisało z Gaz- Systemem umowę na budowę gazociągu. Wartość umowy to 63,8 mln PLN netto. EuCo EuCO planuje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 7 stycznia 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 sierpnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 sierpnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Lotos Skarb Państwa może wziąć udział w ofercie publicznej Lotosu wykorzystując do tego środki zgromadzone w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. Vantage

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 14 kwietnia 2008 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 2 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 2 stycznia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Best Wynik netto za IV kwartał zostanie obciążony kwotą 41 mln PLN z tytuły odpisu wartości udziałów Kredyt Inkaso. Budimex Spółka podpisała kontrakt na budowę

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Orzeł Biały OBIA.WA; OBL.PW. Dobry 3Q10...

Komentarz specjalny. Orzeł Biały OBIA.WA; OBL.PW. Dobry 3Q10... 27 września 21 Przemysł Polska Jakub Szkopek (48 22) 697 47 4 jakub.szkopek@dibre.com.pl Obecna cena: 19,34 PLN Orzeł Biały OBIA.WA; OBL.PW Dobry 3Q1... BRE Bank Securities W I-VII 21 roku produkcja akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 2 sierpnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 2 sierpnia stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek ABM Solid Spółka podpisała kontrakt na dostawę konstrukcji stalowej dla Nowak-Mosty za 12,3 mln PLN. Action Sąd wydał postanowienie o rozpoczęciu postępowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r. ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 3 marca 2008 BRE Bank Securities Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22

Bardziej szczegółowo