Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny"

Transkrypt

1 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak ( ); M. JeŜewska ( ) K. Kliszcz ( ) P. Grzybowski ( ) M. Stokłosa ( ) J. Szkopek ( ) Indeks Zamknięcie Zmiana Indeks Zamknięcie Zmiana Indeks Zamknięcie Zmiana DJIA ,6 +1,52% FTSE ,8 +0,38% Miedź (LME) 6 590,0 +2,17% S&P ,5 +1,30% WIG ,3 +0,73% Ropa (Brent) 71,8 +3,20% NASDAQ 2 150,9 +1,17% BUX ,8 +1,59% USD/PLN 2,94-2,50% DAX 5 498,3 +0,24% PX 1 111,6 +1,72% EUR/PLN 4,06-1,32% CAC ,8 +0,15% PLBonds10 6,16-0,08% EUR/USD 1,38 +1,08% Informacje ze spółek i sektorów Getin Holding Kupuj - z dn Cena docelowa: 10,2 PLN Millennium Trzymaj - z dn Cena docelowa: 4,33 PLN PKO BP Trzymaj - z dn Cena docelowa: 39,6 PLN Ciech Trzymaj - z dn Cena docelowa: 39,90 PLN PKN Orlen Rekomendacja utajniona do dnia *** Zarząd TU Europa rekomenduje pozostawienie zysku za 2009 r. w spółce Zarząd ubezpieczyciela, będącego częścią grupy Getin Holding, rekomenduje WZA i Radzie Nadzorczej niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2009 rok. Uzasadnia to tym, Ŝe pozostawienie środków w spółce przyczyni się do dalszego jej dynamicznego rozwoju. Niedawno TU Europa ogłosiła plany debiutu na GPW i pozyskania nowych kapitałów. Pozostawienie zysku za ub. r. w spółce było zatem oczekiwane. (M. JeŜewska) Prawa do akcji będą notowane 11 lutego 11 lutego 2010 r. w trybie zwykłym na rynku podstawowym po raz pierwszy notowane będą prawa do akcji serii L Banku Millennium. Informacja techniczna. (M. JeŜewska) PKO BP Faktoring: celem pierwsza trójka Dotychczas bank PKO BP oferował faktoring w ramach oferty bankowej, jednak w ograniczonym zakresie. Obecnie PKO BP ma oddzielną spółkę, która w ciągu pół roku zdobyła 30 klientów, a w ub.r. liczba klientów wyniosła 155. Spółka zapowiada, Ŝe w do końca tego roku liczba klientów PKO BP Faktoring moŝe wzrosnąć do 100. Prognoza na 2010 zakłada, Ŝe spółka skupi wierzytelności za kwotę około 0,5 mld PLN. Do 2012 roku ma zostać jedną z trzech największych spółek w branŝy i osiągnąć próg rentowności. PKO BP nie zamierz konkurować ceną, bazując na klientach PKO BP. Atutem jest fakt, Ŝe bank pomimo kryzysu pozostał aktywny na rynku kredytów. PKO Faktoring przyznaje jednak, Ŝe w tym roku moŝe dojść do wojny cenowej w tym segmencie. Spółka oczekuje, Ŝe rynek na którym działa, wzrośnie w 2010 roku o około 10% (w 2009 obrót fakturami sięgną 50 mld PLN). Działalność PKO Faktoring ma śladowe znaczenie dla wyników PKO BP. Jeśli obrót FV ma sięgnąć w tym roku 55 mld PLN, a PKO BP będzie miła z tego 0,5 mld PLN, to PKO BP ma mały skrawek rynku. Faktoring jest jednak istotnym uzupełnieniem oferty korporacyjnej, a w ostatnim czasie, to tam bank notuje największe przyrosty udziałów rynkowych. (M. JeŜewska) Umowa na dostawę aminy Spółka podpisała z amerykańską grupą Air Products umowę na dostawę aminy (TDA) do spółki zaleŝnej Zachem. Umowa, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2018 roku, gwarantuje dostawę surowca na poziomie zgodnym z potrzebami spółki. Kontrakt jest renegocjowaną wersją umowy z dnia 25 października 2007 roku, dotyczącej współpracy z Grupą Air Products w zakresie dostaw TDA. Roczna wartość dostaw TDA realizowanych przez Air Products szacowana jest na ok. 80 mln USD, a łączna wartość umowy osiągnie 500 mln USD. PKN zarzuca Kolejom Litewskim praktyki monopolistyczne PKN Orlen szykuje skargę do Komisji Europejskiej, zarzucając państwowym Kolejom Litewskim m.in. zawyŝanie stawek za przewozy towarowe. We wrześniu 2008 Koleje Litewskie rozebrały część torów, pozwalających na transport ropy z MoŜejek do portów w Łotwie. W efekcie, droga wydłuŝyła się z 161 km do 241 km. Utrudniony jest teŝ transport do terminalu w Kłajpedzie (długość linii wzrosła o 95 km). Skutkiem sporu są koszty logistyki MoŜejek wyŝsze o mln USD rocznie i osłabienie pozycji Orlenu na Łotwie i w Estonii. Orlen posiada ekspertyzy, mówiące, Ŝe rozebrane tory były w lepszym stanie, niŝ niektóre odcinki dopuszczone do ruchu pasaŝerskiego. Orlen proponował partycypację w kosztach remontu, ta propozycja została jednak odrzucona. Prezes Orlen Lietuva przyznaje, Ŝe jedną z przyczyn zaniechania planów przejęcia kontroli nad którymś z portów bałtyckich jest protekcjonizm władz Litwy, chroniących interesy spółek państwowych. Skargę do KE moŝna teŝ interpretować jako kolejny krok w sporze o przejęcie przez Orlen kontroli Dom 10 lutego Inwestycyjny 2010 BRE Banku nie wyklucza złoŝenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 nad terminalem do tranzytu ropy w Kłajpedzie. Z nieoficjalnych wiadomości wynika, Ŝe sprawa moŝe być dość trudna, bo KE będzie chciała m.in. sprawdzić, czy Koleje Litewskie celowo rozebrały tory, aby Ŝądać wyŝszych opłat przewozowych od Orlenu. Police Rekomendacja utajniona do dnia *** Famur Rekomendacja utajniona do dnia *** Kopex Rekomendacja utajniona do dnia *** Kopex Rekomendacja utajniona do dnia *** Budownictwo Mostostal Warszawa Kupuj - z dn Cena docelowa: 79,6 PLN Pol-Aqua Ponowne uruchomienie linii produkcyjnej nawozów wieloskładnikowych Police poinformowały w bieŝącym komunikacie, Ŝe po przeprowadzeniu analizy sytuacji rynkowej oraz dokonaniu analizy kosztów podjął decyzję o uruchomieniu ostatniej z czasowo wyłączonych linii produkcyjnych nawozów wieloskładnikowych oraz jednej z czasowo zatrzymanych linii produkcyjnych kwasu fosforowego. Decyzje zarząd spółki motywuje rosnącymi cenami rynkowymi nawozów wieloskładnikowych, które spowodowały poprawę planowanych marŝ do poziomu zapewniającego rentowność linii. Plany budŝetowe Kopalni Trzy największe spółki węglowe (KW, JSW i KHW) poinformowały o załoŝonych na 2010 rok budŝetach. Wszystkie zakładają zamknięcie roku 2010 zyskiem netto. Kompania Węglowa zapowiada inwestycje na poziomie 800 mln PLN, a Jastrzębska Spółka Węglowa 650 mln PLN. Poziom inwestycji w Kompani Węglowej jest na niŝszym niŝ w 2009 roku poziomie, z kolei Jastrzębska Spółka Węglowa zakłada wydatki inwestycyjne na podobnym poziomie jak w 2009 roku. (J. Szkopek) Odejście handlowców Gazeta Parkiet poinformowała, Ŝe Katowicki Centrozap ma przejąć sześciu z ośmiu handlowców odpowiadających za handel energią w Spółce Kopex. Pracownicy posiadają uprawnienia maklerskie do handlu energią na międzynarodowych giełdach energii i cenne kontakty. Przychody segmentu stanowiły 31% przychodów za 1-3Q2009 i wygenerowały 10,8% zysku operacyjnego. W obecnym roku trudno będzie powtórzyć dobre wyniki operacyjne segmentu energii elektrycznej. Z pewnością wpłynie na to mniejsza zmienność na rynkach energii oraz mniejsza róŝnica między hurtowymi cenami energii między 2009, a 2010 rokiem. Od strony przychodów prawdopodobnie grupa posiada juŝ zakontraktowane umowy na dostawy energii w 2010 roku. Podtrzymujemy negatywną rekomendację dla Spółki Kopex. (J. Szkopek) Bilfinger Berger złoŝył najkorzystniejszą ofertę za 908 mln PLN ZłoŜono siedem ofert na budowę odcinka obwodnicy Warszawy na odcinku Konotopa Lotnisko. NajniŜszą cenę zaoferowało konsorcjum Bilfinger Berger oraz Mosty Łódź (908 mln PLN brutto). Następne były: konsorcjum Hochtief-Warbud-Pol-Aqua (1,1 mld PLN), konsorcjum Mostostalu Warszawa, Budimeksu i Strabagu (1,14 mld PLN), konsorcjum NDI Sopot, Intop, Pol-dróg (1,15 mld PLN), J&P Avax z Grecji (1,2 mld PLN), konsorcjum Polimeksu Mostostalu (1,3 mld PLN) oraz konsorcjum z PBG i Hydrobudową Polską (1,6 mld PLN). Wiadomość neutralna. (M. Stokłosa) Pozytywne zakończenie sporu z Gminą Wrocław Mostostal Warszawa wraz z J&P Avax i Wrobis podpisał ugodę z Gminą Wrocław w sprawie zakończenia kontraktu na budowę stadionu we Wrocławiu. Na mocy porozumienia, kara została zredukowana do 20,5 mln PLN (z blisko 73 mln PLN). Na zmniejszenie wymiaru kary pozwoliło przekazanie placu budowy wraz z zapleczem i sprzętem budowlanym nowemu generalnemu wykonawcy. Gdyby poprzednie konsorcjum nie przekazało placu robót wraz z zapleczem Max Boelg, mogłyby powstać dodatkowe opóźnienia w wysokości około 90 dni. Porozumienie przewiduje dodatkowo, Ŝe obie strony wycofają wszystkie prowadzone przeciwko sobie sprawy sądowe oraz zrezygnują z dochodzenia roszczeń. Bardzo dobra wiadomość. Porozumienie z Wrocławiem to nie tylko mniejsze kary do zapłaty, ale przede wszystkim ostateczny brak realizacji ryzyk dotyczących ewentualnego wpisania Mostostalu na czarną listę. UwaŜamy, Ŝe wiadomość rozwiewa obawy o przyszły wzrost przychodów w spółce. Nominalnie, po podpisaniu porozumienia kary są o 25,75 mln PLN mniejsze w części przypadającej na Grupę Mostostal (2% kapitalizacji spółki). UwaŜamy, Ŝe wpływ zdarzenia na wyniki Q moŝe być pozytywny. W prognozach załoŝyliśmy, Ŝe utworzone juŝ rezerwy to 33 mln PLN (z 36 mln PLN), dodatkowo trzeba będzie zaś utworzyć 3 mln PLN rezerw na kary i 6 mln PLN rezerw na naleŝności. Po podpisaniu porozumienia moŝna zakładać, Ŝe część rezerw utworzonych w Q będzie rozwiązana, nie powstaną teŝ dodatkowe nowe rezerwy. Skłanialibyśmy się do przyjęcia konserwatywnych załoŝeń (rozwiązanie około 10 mln PLN rezerw w Q4 2009). Rozwiązanie rezerw powiększy przychody, tzn. wpłynie na wzrost marŝy brutto ze sprzedaŝy. Na podstawie wstępnych szacunków moŝemy stwierdzić, Ŝe podpisanie ugody moŝe wpłynąć na rewizję prognoz w następującym wymiarze: marŝa zysku brutto ze sprzedaŝy wzrośnie z 10% do 11,3%, EBIT wzrośnie z 34,1 mln PLN do 53,1 mln PLN, zysk netto zaś z 24,1 mln PLN do 39,5 mln PLN. Oficjalną rewizję prognoz opublikujemy w komentarzu specjalnym. (M. Stokłosa) Rezygnacja p. Stefańskiego Pan Marek Stefański, załoŝyciel i były prezes Pol-Aqua, zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki. Nie wykluczone, Ŝe doszło do konfliktu byłego i bieŝącego 10 lutego

3 akcjonariusza. Wiadomość jest negatywna, co znalazło odzwierciedlenie we wczorajszej zmianie kursu. Spodziewamy się negatywnego zaskoczenia wynikami Q (czyszczenie bilansu przed konsolidacją przez Dragados), to jednak jest juŝ obecnie dyskontowane. UwaŜamy, Ŝe poziom cenowy w wysokości 15 PLN i poniŝej jest atrakcyjny w kontekście stopniowego zwiększania zaangaŝowania w spółkę (P/S 2010 około 0,3, przy rentowności 3% netto na koniec 2010 roku P/E 2010 = 10,7, EV/EBITDA 2010 = 5,5). (M. Stokłosa) Pozostałe wiadomości ze spółek BRE Zarząd BRE Banku nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy za '09. BRE Bank przedstawi nową strategię 1 marca tego roku. CLIF Comarch Enea Energomon-Pld Hyperion, MNI Infovide-Matrix Kredyt Inkaso ORCO PGNiG Rafako Wojas, Protektor Skanska S.A. wniosła pozew przeciwko Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. o zapłatę 709 tys. PLN. Zarząd uwaŝa pozew za bezzasadny. Comarch ma 200 klientów platformy ECOD w Wietnamie. Platforma Comarch ECOD (elektroniczna wymiana dokumentów) po sześciu miesiącach obecności na rynku wietnamskich zdobyła 200 klientów. Oznacza to, Ŝe tylu lokalnych dostawców jest gotowych do otrzymywania zamówień z sieci Metro poprzez platformę ECOD. Akcje Enei będą prawdopodobnie objęte przez inwestorów za minimum 16 PLN za akcję. Informację taką podała agencja Bloomberg, powołując się na osobę zbliŝoną do transakcji. Przy cenie 16 PLN za akcję wartość oferty mogłaby wynieść 1,13 mld PLN. EnergomontaŜ Południe ma kontrakt o wartości ok. 19,5 mln PLN. Firma budowlana, EnergomontaŜ Południe, otrzymała list intencyjny od Steinmϋller Instandsetzung Kraftwerke GmbH dotyczący zlecenia o wartości około 19,5 mln PLN. Wstępnie określony harmonogram prac zakłada, iŝ zlecenie będzie wykonywane w okresie od drugiego kwartału 2010 roku do końca roku. EnergomontaŜ-Południe bada kondycję finansową dwóch firm. Decyzja o akwizycji ma zapaść w ciągu dwóch miesięcy. W wezwaniu MNI Telecom do sprzedaŝy akcji Hyperionu redukcja wyniosła 23,6-proc. redukcja. CR Partners, spółka zaleŝna Infovide-Matrix, podpisała z KRUS umowę na świadczenie usług konsultingowych przy organizacji pionu IT klienta. Projekt zakończy się w grudniu tego roku. Przychody w styczniu 10 r. wyniosły 2,26 mln PLN. 100 tys. euro odszkodowania na rzecz Orco. Sąd w Pradze nakazał SOS Orco i Lubosowi Smrcce zapłacenie odszkodowania w wysokości 2,68 mln CZK, czyli około 100 tys. euro, na rzecz Orco Property Group. Rada Ministrów nie podjęła jeszcze Ŝadnej decyzji w sprawie akceptacji umowy gazowej z Rosją. Następne posiedzenie rządu zaplanowano za tydzień. Gazeta podaje, Ŝe aby umowa gazowa zawarta przez PGNiG oraz Gazprom weszła w Ŝycie, musi być zatwierdzona do najbliŝszego czwartku. Dziś w tej sprawie mają obradować zarząd i RN PGNiG. Rafako zleciło kontrakty o łącznej wartości 35,6 mln PLN. Firma budowlana Rafako zawarła, jako zamawiający, umowy z EnergomontaŜem Północ Bełchatów umowy o łącznej wartości 35,6 mln PLN. Umowa o największej wartości wynoszącej około 20,7 mln PLN dotyczy wykonania, dostawy i montaŝu konstrukcji kanałów spalin wraz z konstrukcją wsporczą oraz montaŝ urządzeń dla instalacji odsiarczania spalin w EC Siekierki. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na dostawę blisko 20,8 tys. par butów. Wstępny plan zakupów przedstawiony w grudniu zakładał nabycie w tym roku 11,8 tys. par butów. Transakcje osób powiązanych oraz funduszy EnergeomontaŜ-Pld Orbis Prezes zarządu nabył w dniach 3-5 lutego łącznie 4,84 mln akcji serii E po 3,45 PLN za akcję. Akcje zostały nabyte w ramach przysługujących osobie zarządzającej warrantów subskrypcyjnych. Prezes zarządu nabył łącznie akcji po średniej cenie 31,22 PLN za akcję. Optopol Członek RN zbył 5 lutego 1 tys. akcji po cenie 19,97 PLN za akcję. *** utajnione rekomendacje dostępne są w raportach wydanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku w ciągu ostatnich 4 dni 10 lutego

4 Techmex WSIP Komputronik posiada 6,33 proc. ogólnej liczby głosów spółki Techmex. Pekao Pioneer PTE zmniejszył udział w kapitale zakładowym do 0,03 proc. z 6,81 proc. przed dokonaniem zmiany. BPH FIO zmniejszył udział w kapitale zakładowym do 0,00 proc. z 6,88 proc. przed dokonaniem zmiany. Kalendarium spółek Środa / / MILLENNIUM Publikacja raportu za 4Q09. POL-AQUA NWZA spółki. SYNTHOS NWZA spółki. TU EUROPA NWZA w sprawie emisji akcji serii H spółki. Czwartek / / KĘTY Publikacja raportu za 4Q09. KREDYT BANK Publikacja raportu za 4Q09. LOTOS NWZA spółki. OPTOPOL Koniec przyjmowania zapisów na sprzedaŝ akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Canon Inc. Piątek / / AGORA Wprowadzenie do obrotu akcji serii B. AMBRA Dzień wypłaty dywidendy 0,10 zł na akcję. GANT Ostatni dzień notowań na rynku GPW praw poboru akcji serii N spółki. Poniedziałek / / KOMPUTRONIK Publikacja raportu za 4Q09. Wtorek / / ZCH POLICE NWZA w sprawie ustanowienia hipotek kaucyjnych. Kalendarium makro Środa / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 13:30 USA Wnioski o kredyt hipoteczny 21% 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego Grudzień -36 mld USD -36,4 mld USD 16:30 USA Zmiana zapasów ropy 1,5 mln brk 2,3 mln brk Czwartek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 465 tys. 480 tys. 14:30 USA SprzedaŜ bez samochodów Styczeń 0,5% m/m -0,2% m/m 14:30 USA SprzedaŜ detaliczna Styczeń 0,3% m/m -0,3% m/m 16:00 USA Zapasy niesprzedanych towarów Grudzień 0,2% m/m 0,4% m/m Piątek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 11:00 UE PKB s.a. - wst IV kw. 0,3% k/k 0,4% k/k 11:00 UE Produkcja przemysłowa s.a. Grudzień 0,2% m/m 1% m/m 14:00 Polska Saldo rachunku bieŝącego Grudzień -920 mln EUR mln EUR 14:00 Polska PodaŜ pieniądza M3 Styczeń 7,8% r/r 8,1% r/r 15:55 USA Indeks Uniwersytetu Michigan - wst Luty 75 74,4 Poniedziałek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 14:00 Polska Wskaźnik cen towarów i usług Styczeń 3,5% r/r konsumpcyjnych Wtorek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 14:00 Polska Wynagrodzenie Styczeń 6,5% r/r 14:00 Polska Zatrudnienie Styczeń -1,8% r/r 14:30 USA Indeks NY Empire State Luty 15,92 15:00 USA Napływ kapitałów długoterminowych Grudzień 126,8 mld USD 19:00 USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB Luty lutego

5 Spółka Aktualne rekomendacje DI BRE Banku S.A. Rekomendacja Cena docelowa Cena bieŝąca Data wydania Cena w dniu wydania AB Kupuj 15,13 14, ,55 9,9 ACTION Kupuj 18,49 17, ,98 11,2 AGORA Kupuj 23,70 21, ,75 18,8 ASBIS Utajniona do dnia ASSECO POLAND Kupuj 71,90 57, ,30 12,1 BUDIMEX Akumuluj 82,50 76, ,75 10,3 BZWBK Trzymaj 195,40 170, ,00 14,2 CENTRUM KLIMA Kupuj 15,10 12, ,50 13,0 CEZ Trzymaj 140,60 136, ,80 10,1 CIECH Trzymaj 39,90 30, ,49 12,0 CYFROWY POLSAT Utajniona do dnia DOM DEVELOPMENT Utajniona do dnia ELEKTROBUDOWA Trzymaj 169,30 161, ,00 14,9 EMPERIA HOLDING Trzymaj 70,30 83, ,30 12,3 ERBUD Utajniona do dnia EUROCASH Trzymaj 9,90 16, ,81 18,5 FAMUR Utajniona do dnia GETIN Kupuj 10,20 8, ,80 14,9 HANDLOWY Kupuj 90,30 72, ,55 14,4 ING BSK Akumuluj 811,60 663, ,00 12,1 J.W. CONSTRUCTION Kupuj 14,00 11, ,26 2,4 KĘTY Trzymaj 115,40 115, ,80 12,8 KGHM Redukuj 90,40 90, ,80 7,9 KOMPUTRONIK Trzymaj 11,56 8, ,39 9,7 KOPEX Utajniona do dnia KREDYT BANK Akumuluj 15,30 13, ,10 22,8 LOTOS Redukuj 26,60 26, ,94 8,6 LW BOGDANKA Utajniona do dnia MILLENNIUM Trzymaj 4,33 3, ,49 43,8 MONDI Trzymaj 56,00 69, ,00 15,7 MOSTOSTAL WARSZAWA Kupuj 79,60 63, ,00 12,4 NETIA Trzymaj 4,30 4, ,36 45,8 PBG Trzymaj 212,00 198, ,50 12,5 PEKAO Trzymaj 181,50 152, ,00 14,8 PGE Kupuj 27,49 21, ,00 11,6 PGNiG Akumuluj 4,11 3, ,73 10,8 PKN ORLEN Utajniona do dnia PKO BP Trzymaj 39,60 35, ,90 15,1 POLICE Utajniona do dnia POLIMEX MOSTOSTAL Utajniona do dnia POLNORD Kupuj 46,80 30, ,77 174,1 RAFAKO Utajniona do dnia SYGNITY Kupuj 18,10 12, ,15 TELEKOMUNIKACJA POLSKA Akumuluj 19,20 15, ,58 12,0 TRAKCJA POLSKA Trzymaj 4,20 3, ,10 15,9 TVN Kupuj 14,60 13, ,55 33,1 ULMA CONSTRUCCION POLSKA Trzymaj 82,20 78, ,50 16,5 UNIBEP Utajniona do dnia WSiP Trzymaj 17,20 16, ,61 12,8 ZA PUŁAWY Trzymaj 72,05 72, ,90 16,8 P/E lutego

6 Wycena banków z Europy środkowej i wschodniej / / P/E ROE P/BV Cena POLSKIE BANKI BZ WBK 170,0 14,5 15,3 14,2 18% 15% 14% 2,5 2,2 1,9 1,8% 0,0% 0,0% Getin 8,9 12,4 23,3 14,9 15% 7% 10% 1,8 1,6 1,5 0,0% 0,0% 0,0% Handlow y 72,3 15,7 16,5 14,4 11% 10% 10% 1,7 1,5 1,5 6,6% 0,0% 4,9% ING BSK 663,0 19,4 13,8 12,1 11% 14% 14% 2,0 1,8 1,6 1,8% 0,0% 0,0% Kredyt Bank 14,0 11,7 90,3 22,8 13% 2% 6% 1,4 1,4 1,3 3,7% 0,0% 0,0% Millennium 3,9 8,0-43,8 16% - 3% 1,2 1,2 1,2 4,9% 0,0% 0,0% Pekao 152,5 11,3 16,7 14,8 23% 14% 14% 2,5 2,2 2,1 6,3% 0,0% 4,8% PKO BP 35,8 11,5 19,3 15,1 24% 14% 14% 2,6 2,2 2,1 3,0% 2,8% 3,9% Mediana 12,1 16,7 14,9 15% 14% 12% 1,9 1,7 1,5 3,4% 0,0% 0,0% INWESTORZY POLSKICH BANKÓW AIB 1,1 1, % - - 0,1 0,2 0,2 30,6% 0,0% 0,0% BCP 0,7 7,8 14,6 10,5 7% 6% 7% 0,7 0,6 0,6 3,6% 3,8% 4,6% Citigroup 3, , % 0,2 0,6 0,6 30,4% 0,6% 0,3% Commerzbank 5,7 42, % - - 0,3 0,5 0,5 0,0% 0,0% 0,1% ING 6,3-54,6 6,3 3% 2% 11% 0,4 0,7 0,7 11,2% 0,1% 1,6% KBC 29, , % 0,7 0,9 0,8 6,1% 0,0% 2,0% UCI 1,9 6,6 17,4 12,8 7% 3% 5% 0,5 0,5 0,6 2,2% 1,7% 3,2% Mediana 7,2 17,4 10,5 7% 3% 7% 0,4 0,6 0,6 6,1% 0,1% 1,6% ZAGRANICZNE BANKI BEP 5,1 5,6 8,9 11,1 18% 10% 8% 0,9 0,8 0,8 9,4% 5,6% 4,7% Deutsche Bank 45,3-6,7 7,5-13% 11% 0,8 0,8 0,7 1,7% 2,2% 3,0% Erste Bank 25,9 7,7 10,3 10,8 13% 8% 9% 0,8 0,9 0,8 2,4% 1,8% 1,9% Komercni B. 3653,0 10,8 12,8 12,4 24% 17% 17% 2,5 2,2 2,0 5,2% 4,4% 4,5% OTP 5250,0 5,9 9,9 10,0 25% 12% 12% 1,2 1,2 1,1 2,7% 1,0% 2,8% Santander 9,6 7,5 9,0 8,8 16% 15% 14% 1,2 1,2 1,1 6,8% 5,8% 6,0% Turkiye Garanti B. 6,0 13,9 9,5 9,0 23% 24% 20% 2,8 2,1 1,7 0,6% 1,5% 2,5% Turkiye Halk B. 9,7 10,3 7,9 7,6 26% 29% 25% 2,6 2,2 1,9 5,1% 3,7% 4,1% Sbierbank 2,6 16,2 120,3 16,4 16% 1% 12% 2,4 2,4 2,1 0,5% 0,2% 0,6% VTB Bank 4,8 228, ,3% - - 1,1 1,5 1,5 0,7% 0,2% 0,2% Mediana 10,3 9,5 10,0 18% 13% 12% 1,2 1,3 1,3 2,6% 2,0% 2,9% Wycena spółek rafineryjno-gazowych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA SPÓŁKI RAFINERYJNE Lotos 26,1 38,8 12,6 13,5 0,4 0,6 0,6-4,4 8,6 1% 5% 4% 0,0% 0,0% 0,0% PKN Orlen 31,7 32,5 7,9 7,3 0,4 0,4 0,4-9,2 9,9 1% 5% 5% 5,1% 0,0% 0,0% MOL med ,0 6,0 6,5 4,9 0,7 0,8 0,7 8,0 18,7 10,4 12% 13% 14% 3,4% 2,0% 2,9% OMV med. 27,9 3,0 4,5 3,5 0,5 0,7 0,6 4,4 10,8 6,9 16% 15% 17% 4,5% 3,2% 3,7% Hellenic Petroleum* 8,3 7,0 8,3 7,8 0,4 0,6 0,5 10,1 11,9 12,7 5% 7% 6% 5,0% 5,2% 5,3% Tupras* 28,3 4,1 6,6 6,0 0,2 0,4 0,3 8,2 10,0 8,9 5% 5% 5% 13,2% 8,2% 9,7% Unipetrol* 137,0 4,5 7,7 4,9 0,3 0,4 0,3 25,8-20,9 6% 5% 7% 9,8% 0,2% 4,7% Mediana 19,2 7,2 6,1 0,4 0,7 0,6 6,2 10,0 9,2 6% 9% 10% 4% 1% 1% SPÓŁKI GAZOWE PGNiG 3,5 9,2 9,0 5,1 1,1 1,2 1,1 24,1 25,1 10,8 12% 13% 22% 5,4% 2,5% 2,1% Gazprom 177,4 2,9 4,9 4,4 1,3 1,8 1,6 3,8 6,7 5,7 45% 37% 36% 1,9% 1,0% 1,3% GDF Suez 26,3 4,4 4,3 3,9 0,8 0,7 0,7 10,1 12,4 11,5 17% 17% 18% 7,4% 5,7% 6,2% Gas Natural SDG 13,2 3,8 2,4 2,1 0,8 0,6 0,5 6,6 8,7 8,7 21% 24% 24% 8,2% 5,8% 6,2% Mediana 4,1 4,6 4,2 1,0 0,9 0,9 8,4 10,5 9,8 19% 20% 23% 6,4% 4,1% 4,1% * spółki nie uwzględnione w medianie śródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych 10 lutego

7 Wycena europejskich operatorów narodowych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA Netia 4,4 8,9 5,2 4,4 1,4 1,0 0,9 7,4-45,8 15% 20% 21% 0,0% - 2,2% TPSA 15,0 3,4 4,0 3,8 1,4 1,5 1,5 9,4 13,9 12,0 42% 39% 40% 11,3% 10,0% 10,1% Mediana 6,2 4,6 4,1 1,4 1,3 1,2 8,4 13,9 28,9 29% 29% 31% 6% 10% 6% OPERATORZY O ŚREDNIEJ KAPITALIZACJI Belgacom 25,4 5,0 5,1 5,1 1,7 1,6 1,6 9,7 10,0 10,4 33% 32% 32% 8,0% 8,2% 8,2% Cesky Telecom 424,0 4,9 5,2 5,4 2,2 2,3 2,3 12,0 12,2 11,8 44% 44% 43% 11,7% 10,8% 10,0% Hellenic Telekom 9,3 4,4 4,6 4,6 1,6 1,6 1,7 7,2 8,2 8,0 35% 36% 36% 8,4% 8,0% 8,5% Matav 684,0 4,0 4,2 4,3 1,6 1,6 1,7 8,2 8,8 8,9 39% 39% 39% 11,2% 10,9% 10,8% Portugal Telecom 7,4 5,2 5,3 5,0 1,9 1,9 1,8 12,1 11,6 11,2 36% 36% 36% 7,8% 7,7% 7,8% Telecom Austria 9,7 6,1 4,8 5,0 1,7 1,8 1,8 10,1 11,3 11,5 27% 37% 36% 7,7% 7,7% 7,8% Mediana 5,0 5,0 5,0 1,7 1,7 1,7 9,9 10,6 10,8 36% 36% 36% 8,2% 8,1% 8,3% OPERATORZY O NAJWIĘKSZEJ KAPITALIZACJI BT 1,3 2,9 3,4 3,0 0,8 0,8 0,8 5,6 9,5 9,3 28% 22% 27% 12,0% 6,1% 5,3% DT 9,4 4,3 4,1 4,1 1,3 1,3 1,3 13,0 14,5 13,2 31% 31% 32% 8,4% 8,3% 8,3% FT 16,4 4,4 4,9 5,0 1,6 1,7 1,7 8,1 9,3 8,9 36% 34% 34% 8,5% 8,6% 8,7% KPN 11,6 6,3 6,1 5,9 2,2 2,3 2,3 14,3 12,7 10,9 35% 38% 39% 5,2% 6,0% 6,8% Sw isscom 386,0 6,6 6,7 6,8 2,6 2,7 2,7 11,6 10,4 10,4 39% 40% 39% 5,5% 5,9% 6,2% TELEFONICA 16,7 5,7 5,8 5,7 2,2 2,3 2,2 10,5 9,8 9,0 39% 40% 39% 5,9% 6,9% 8,2% TeliaSonera 50,3 8,5 7,7 7,5 2,7 2,5 2,5 12,3 11,6 11,0 31% 32% 33% 4,1% 4,1% 4,5% TI 1,1 5,1 5,1 5,2 1,9 2,1 2,1 9,7 10,6 9,9 38% 40% 40% 5,6% 4,7% 5,1% Mediana 5,4 5,4 5,4 2,1 2,2 2,2 11,0 10,5 10,2 35% 36% 37% 5,8% 6,0% 6,5% Wycena spółek mediowych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA AGORA 21,5 8,4 7,8 6,1 0,8 0,9 0,8 50,5 32,3 18,8 10% 12% 14% 0,0% 1,6% 2,7% CYFROWY POLSAT 14,0 10,6 11,7 8,8 3,2 2,7 2,5 13,9 17,0 13,0 31% 23% 29% 1,0% 5,3% 3,9% TVN 13,6 8,1 11,5 11,0 3,0 3,3 2,8 13,1 24,6 33,1 37% 29% 26% 2,5% 4,2% 0,0% DZIENNIKI Daily Mail 4,4 7,0 8,3 7,8 1,2 1,2 1,3 9,4 12,3 11,1 17% 15% 17% 3,5% 3,3% 3,4% Gruppo Editorial 1,8 6,5 12,0 6,8 1,0 1,2 1,2 15,3 63,3 15,4 16% 10% 17% 0,0% 0,0% 3,7% Mcclatchy 4,7 7,2 8,6 9,4 1,5 2,0 2,2 7,7 14,3 28,5 21% 23% 24% 12,4% 1,9% - New York Times 11,7 7,9 8,9 9,1 0,9 1,1 1,1 16,9 62,4 27,1 11% 12% 12% 6,4% 0,0% 0,0% SPIR Comm 21,5 3,1 16,3 6,7 0,3 0,3 0,4 8, % 2% 5% 9,0% 16,7% 16,3% Trinity Mirror 1,4 3,9 5,2 5,1 0,8 0,9 0,9 4,2 7,9 7,2 20% 17% 18% 4,1% 0,0% 0,0% Washington Post 415, , Mediana 6,8 8,7 7,3 1,0 1,1 1,2 9,4 14,3 15,4 16% 14% 17% 5,2% 1,0% 3,4% TV Antena 3 Televis 6,8 8,6 22,6 12,2 1,8 2,2 2,0 14,9 37,2 18,0 21% 10% 16% 6,4% 2,4% 4,0% BSkyB PLC 5,3 10,8 9,8 8,8 2,1 2,0 1,8 20,4 20,1 16,9 20% 20% 21% 3,2% 3,3% 3,6% Canal Plus 5,8 6,4 6,2 6,1 0,3 0,3 0,3 15,7 16,3 15,5 5% 4% 4% 4,3% 4,6% 4,7% ITV PLC 0,5 10,5 12,9 10,1 1,3 1,4 1,4 19,3 45,5 23,9 13% 11% 14% 2,4% 0,0% 0,0% M6-Metropole Tel 18,1 9,1 9,1 8,6 1,7 1,7 1,6 18,5 18,2 17,4 18% 19% 19% 4,8% 4,6% 4,6% Mediaset SPA 5,3 5,0 6,3 5,6 1,8 2,0 1,9 13,7 20,6 16,9 36% 32% 34% 7,1% 5,0% 5,4% TF1-TV Francaise 11,6 9,5 17,3 16,6 1,2 1,3 1,3 17,5 36,9 38,1 12% 8% 8% 6,5% 2,6% 2,2% Mediana 9,1 9,8 8,8 1,7 1,7 1,6 17,5 20,6 17,4 18% 11% 16% 4,8% 3,3% 4,0% śródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych 10 lutego

8 Wycena spółek IT / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA AB 14,7 4,9 10,1 7,7 0,1 0,1 0,1 8,5 11,7 9,9 3% 1% 2% 0,0% 0,0% 0,0% ACTION 17,5 6,8 6,8 8,1 0,2 0,1 0,2 8,9 10,1 11,2 3% 2% 2% 1,5% 7,9% 2,1% ASBIS 4,4 5,5 13,1 5,5 0,1 0,1 0,1 20,6-12,0 1% 1% 1% 10,9% 0,0% 0,0% ASSECO POLAND 57,0 7,7 7,4 7,1 1,6 1,6 1,5 13,7 11,7 12,1 21% 22% 21% 2,7% 2,5% 2,5% KOMPUTRONIK 8,9 6,0 11,1 7,2 0,1 0,1 0,1 12,6 33,9 9,7 2% 1% 2% 0,0% 0,0% 0,0% SYGNITY 12,2 2,8-7,0 0,2 0,3 0, % - 4% 0,0% 0,0% 0,0% Mediana 5,8 10,1 7,1 0,2 0,1 0,2 12,6 11,7 11,2 3% 1% 2% 0,7% 0,0% 0,0% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Accenture 40,2 6,5 6,6 6,5 1,0 1,0 1,0 15,2 15,2 14,8 15% 15% 15% 1,0% 1,2% 2,3% Atos Origin 32,2 5,4 5,8 5,3 0,5 0,5 0,5 13,7 16,1 11,8 9% 9% 10% 1,3% 0,3% 0,6% CapGemini 31,3 4,0 5,1 4,9 0,4 0,4 0,4 9,3 16,1 13,8 10% 8% 9% 3,6% 2,4% 2,6% IBM 123,2 8,2 8,0 7,4 1,7 1,9 1,8 14,2 12,5 11,3 21% 24% 25% 1,5% 1,7% 1,8% Indra Sistemas 14,4 8,1 7,6 7,3 1,0 1,0 1,0 13,0 11,9 11,5 13% 13% 13% 4,0% 4,5% 4,8% LogicaCMG 1,2 7,6 7,6 7,1 0,7 0,6 0,6 10,3 11,0 10,1 9% 8% 9% 2,6% 2,6% 2,6% Microsoft 28,0 8,5 9,6 9,4 3,7 3,8 3,7 14,9 16,6 15,3 44% 39% 40% 1,5% 1,8% 1,9% Oracle 23,5 11,5 10,4 9,8 5,2 5,0 4,9 18,5 16,5 15,2 45% 48% 50% 0,0% 0,1% 0,9% SAP 31,9 10,8 11,0 9,6 3,1 3,3 3,2 17,9 18,8 16,1 28% 30% 33% 1,6% 1,5% 1,8% TietoEnator 16,0 6,7 8,3 6,8 0,7 0,8 0,8 12,3 15,9 12,8 10% 9% 11% 3,2% 2,6% 3,5% Mediana 7,9 7,8 7,2 1,0 1,0 1,0 13,9 16,0 13,3 14% 14% 14% 1,6% 1,7% 2,1% Wycena spółek budowlanych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA Budimex 76,1 11,9 8,8 7,8 0,5 0,6 0,5 18,5 11,1 10,3 4% 7% 6% 0,0% 7,7% 0,0% Elektrobudow a 161,0 8,6 9,0 9,8 0,8 1,0 1,0 12,7 14,3 14,9 10% 11% 10% 1,6% 2,2% 2,2% Erbud 48,2 8,8 8,1 9,2 0,6 0,6 0,5 65,2 14,0 13,4 6% 7% 5% 0,0% 0,0% 0,0% Mostostal Warszaw a 63,3 8,2 5,6 6,8 0,5 0,4 0,4 17,4 12,6 12,4 6% 7% 6% 0,0% 2,9% 4,0% PBG 198,5 13,0 10,7 8,7 1,7 1,3 0,9 16,9 13,9 12,5 13% 12% 10% 0,0% 0,0% 0,0% Polimex Mostostal 4,3 8,5 7,4 7,9 0,6 0,6 0,5 16,4 12,7 13,4 7% 8% 7% 0,2% 0,0% 0,0% Rafako 11,1 6,9 7,8 6,2 0,5 0,6 0,4-23,6 13,9 7% 7% 6% 0,0% 0,0% 0,0% Trakcja Polska 4,0 5,3 5,5 8,4 0,4 0,7 0,6 11,7 9,6 15,9 8% 12% 7% 0,0% 0,0% 0,0% Ulma Construccion 78,1 5,7 8,5 5,0 2,4 3,3 2,5 15,9-16,5 43% 39% 51% 0,0% 0,0% 0,0% Unibep 6,3 4,7 7,6 9,2 0,3 0,6 0,4 7,7 11,6 13,8 7% 7% 4% 0,0% 0,0% 0,0% Mediana 8,3 8,0 8,1 0,5 0,6 0,5 16,4 12,7 13,6 7% 7% 7% 0,0% 0,0% 0,0% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Acciona 81,0 7,4 19,7 15,1 1,7 3,1 2,8 10,4 27,0 19,7 23% 16% 19% 4,1% 3,3% 3,1% AMEC 7,5 10,1 8,2 7,2 0,7 0,7 0,7 18,1 16,1 14,0 7% 9% 9% 2,0% 2,2% 2,6% Bilfinger 50,1 4,1 4,5 3,3 0,2 0,2 0,2 10,3 15,8 10,8 4% 4% 5% 4,2% 3,6% 4,1% Ferrovial 6,9 15,5 4,5 4,5 10,5 0,9 0,9-104,0 51,6 68% 20% 20% 1,5% 6,0% 5,5% Hochtief 52,0 5,5 4,1 4,0 0,2 0,2 0,2 22,8 20,6 18,6 4% 5% 5% 2,7% 2,8% 2,8% NCC 117,8 4,3 5,8 7,4 0,2 0,3 0,3 7,3 12,3 15,3 5% 5% 4% 4,2% 3,2% 3,2% Skanska 117,5 6,4 6,0 7,5 0,3 0,3 0,3 13,9 14,1 17,9 4% 5% 4% 4,5% 4,5% 4,6% Vinci 38,0 7,2 7,4 7,3 1,1 1,1 1,1 11,8 12,9 13,5 15% 15% 15% 4,3% 4,1% 4,0% Mediana 6,8 5,9 7,3 0,5 0,5 0,5 11,8 15,9 16,6 6% 7% 7% 4,1% 3,4% 3,6% śródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych 10 lutego

9 Wycena spółek deweloperskich / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA Dom Development 41,0 7,6 11,7 29,8 1,8 1,9 2,4 7,4 12,8 36,9 24% 16% 8% 5,0% 2,0% 0,7% J.W. Construction 11,1 7,8 5,4 1,6 1,7 1,3 0,5 6,0 6,3 2,4 22% 24% 31% 0,0% 0,0% 0,0% Polnord 30,4 10,5 12,2 29,2 2,9 5,6 2,7 7,1 11,3-28% 46% 9% 0,0% 0,0% 0,0% Mediana 7,8 11,7 29,2 1,8 1,9 2,4 7,1 11,3 19,6 24% 24% 9% 0,0% 0,0% 0,0% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Barratt Developments 1,1 2,6 35,0 18,3 0,4 0,6 0,7 1, % 2% 4% 10,7% 0,0% 0,0% JM AB 110,5 5,3 14,3 10,2 0,7 1,0 0,9 10,0 28,4 18,3 13% 7% 9% 2,7% 1,6% 1,7% Kaufman & Broad 15,7 6,1 20,1 11,9 0,5 0,6 0,7 19,0-39,1 8% 3% 6% 9,6% 0,0% 0,0% Nexity 25,6 7,6 9,1 9,5 0,7 0,7 0,8 8,9 20,2 13,3 9% 8% 8% 3,2% 2,5% 2,6% Persimmon 4,1 8,8 31,5 21,5 1,1 1,3 1,2 13,3-47,1 12% 4% 6% 1,2% 0,0% 0,1% Mediana 6,1 20,1 11,9 0,7 0,7 0,8 10,0 24,3 28,7 12% 4% 6% 3,2% 0,0% 0,1% Wycena spółek sektora papierniczego / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA MONDI 69,4 12,3 19,7 8,3 2,7 3,1 2,3 24,6 54,2 15,7 22% 16% 27% 0,0% 0,0% 0,4% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Billerund 49,7 5,1 6,4 4,1 0,6 0,7 0,6 11,5 34,4 11,6 12% 10% 15% 5,8% 0,7% 3,0% Holmen 178,5 7,9 7,2 8,0 1,1 1,2 1,2 19,5 14,8 18,9 14% 16% 15% - 5,0% 5,0% INTL Paper 22,9 5,5 5,2 5,4 0,6 0,7 0,7 11,5 26,6 16,4 11% 13% 12% 4,4% 1,4% 0,4% M-Real 1,5 10,3 217,4 21,3 0,8 1,1 1, % 0% 5% 3,1% 0,0% 0,0% Norske Skog 8,2 7,6 8,1 9,2 0,7 0,9 1, % 11% 10% 0,0% 0,0% 0,0% Portucel EMP. 1,9 6,5 8,7 6,6 1,6 1,7 1,5 10,4 17,4 13,5 25% 20% 22% 4,4% 4,0% 4,4% Stora Enso 5,4 7,7 10,5 9,2 0,7 0,9 0,9 20,8-23,2 9% 9% 10% - 2,3% 2,5% Svenska 99,7 7,3 6,8 6,4 1,0 1,0 1,0 13,4 12,6 11,5 13% 14% 15% 4,3% 3,6% 3,8% UPM-Kymmene 7,6 6,2 7,9 6,9 0,9 1,1 1,0 14,1-20,1 14% 13% 15% 5,9% 4,9% 5,1% Mediana 7,3 7,9 6,9 0,8 1,0 1,0 13,4 17,4 16,4 12% 13% 15% 4,4% 2,3% 3,0% Wycena spółek górniczych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA KGHM 90,0 4,0 5,4 5,5 1,4 1,6 1,6 6,2 8,2 7,9 36% 30% 28% 10,0% 13,0% 8,5% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Anglo Amer. 23,6 3,3 6,2 4,5 1,3 1,8 1,5 4,8 11,2 7,9 39% 29% 34% 5,5% 0,3% 1,2% BHP Billiton 18,9 3,9 5,1 5,3 2,0 2,2 2,3 6,8 10,6 10,1 51% 44% 44% 3,3% 4,2% 4,5% Freeport-MCMOR 71,6 5,1 5,3 4,2 1,9 2,5 2,0 13,6 14,0 9,7 38% 47% 49% 2,5% 0,0% 1,0% Phelps Dodge 129,5 7, , , % - - 0,8% - - Rio Tinto 31,8 3,7 6,1 4,8 1,4 1,9 1,8 5,0 10,1 8,1 37% 32% 38% 3,5% 1,5% 3,0% Southern Peru 28,2 8,4 13,5 8,2 4,6 6,5 4,8 14,8 27,2 14,9 55% 48% 58% 6,9% 1,5% 3,5% Mediana 4,5 6,1 4,8 2,0 2,2 2,0 8,0 11,2 9,7 39% 44% 44% 3,4% 1,5% 3,0% śródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych 10 lutego

10 Indeks WIG Banki na tle WIG 20 (EUR) 700 Relatywne zmiany OTP i Komercni wobec indeksu WIG Banki (EUR) WIG 20 WIG Banki relativ e 920 WIG Banki OTP relativ e 700 Komercni relativ e Sektor paliwowy BRENT MARśA BRENT/NWE 3:2: TPSA na tle indeksu spółek telekomunikacyjnych BETELES - Bloomberg Europe 500 Telecom Services Index (EUR) Notowania operatorów narodowych: TPSA, węgierskiego Magyar Telecom i czeskiego SPT (EUR) 180 5, , , , TPSA relativ e BETELES ,1 2,5 TPSA Matav relativ e SPT relativ e śródło: Bloomberg 10 lutego

11 Indeks WIG Media na tle WIG 20 (EUR) 650 Indeks WIG IT na tle MSCI WIG 20 WIG Media relativ e 350 WIG IT MSCI relativ e 250 Indeks WIG Budownictwo na tle WIG 20 (EUR) 650 Indeks WIG Deweloperzy na tle WIG 20 (EUR) WIG 20 WIG Budownictwo relativ e 400 WIG 20 WIG Deweloperzy relativ e 300 Cena miedzi na LME 8000 USD/t 7200 KGHM na tle indeksu sektorowego (USD) M mining&metal KGHM relativ e śródło: Bloomberg 10 lutego

12 Michał Marczak tel. (+48 22) Dyrektor Zarządzający Dyrektor Departamentu Analiz Strategia, Telekomunikacja, Surowce, Metale, Media Departament Analiz: Marta JeŜewska tel. (+48 22) Wicedyrektor Banki Analitycy: Kamil Kliszcz tel. (+48 22) Paliwa, Chemia, Energetyka, Handel Piotr Grzybowski tel. (+48 22) IT, Media Maciej Stokłosa tel. (+48 22) Budownictwo, Deweloperzy Jakub Szkopek tel. (+48 22) Przemysł Departament SprzedaŜy Instytucjonalnej: Piotr Dudziński tel. (+48 22) Dyrektor Marzena Łempicka Wilim tel. (+48 22) Wicedyrektor Maklerzy: Emil Onyszczuk tel. (+48 22) Grzegorz Stępień tel. (+48 22) Tomasz Dudź tel. (+48 22) Michał Jakubowski tel. (+48 22) Tomasz Jakubiec tel. (+48 22) Grzegorz Strublewski tel. (+48 22) Prywatny Makler Jacek Szczepański tel. (+48 22) Dyrektor BSOZ Paweł Szczepanik tel. (+48 22) SprzedaŜ Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa 10 lutego

13 Wyjaśnienia uŝytych terminów i skrótów: EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaŝy EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłuŝne + oprocentowane poŝyczki - środki pienięŝne i ekwiwalent MarŜa EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaŝy Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest waŝna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% TRZYMAJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% REDUKUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% SPRZEDAJ - oczekujemy, Ŝe inwestycja przyniesie stratę większą niŝ 15%. Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. Niniejsze opracowanie wyraŝa wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem naleŝytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uwaŝa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakŝe dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani Ŝaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie moŝe być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Do rekomendacji wybrano istotne informacje z całej historii spółek będących przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej rekomendacji. Inwestowanie w akcje wiąŝe się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemoŝliwe. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Jest moŝliwe, Ŝe DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DI BRE Banku, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. DI BRE Banku S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla następujących spółek: Certyfikaty Skarbiec Nieruchomości, Erbud, Es- System, LW Bogdanka, Macrologic, Magellan, Mieszko, Mondi, Nepentes, Optopol, Pemug, Polimex-Mostostal, Torfarm. DI BRE Banku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi od następujących spółek: Agora, Ambra, Arkus, Bakalland, BRE Bank, Deutsche Bank, DZ Bank Polska, Elektrobudowa, Elzab, Energoaparatura, Erbud, Es-System, Farmacol, Ferrum, Fortis Bank, GTC, Intergroclin Auto, Koelner, Komputronik, LW Bogdanka, Magellan, Mennica, Mercor, Mieszko, Mostostal Warszawa, Nepentes, Odratrans, Pemug, PGF, PGNiG, Polimex-Mostostal, Polmos Lublin, Polnord, Prokom Software, Seco Warwick, Sfinks, Sokołów, Sygnity, Techmex, Torfarm, Unibep, WSiP, ZA Puławy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DI BRE było oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej spółek: Centrum Klima, LW Bogdanka, PGE. Asseco Poland świadczy usługi informatyczne na rzecz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w DI BRE Banku S.A. upowaŝnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje, inne niŝ analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF uwaŝana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duŝa wraŝliwość na zmiany załoŝeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnoŝników wyceny firm z branŝy; prosta w konstrukcji, lepiej niŝ DCF odzwierciedla bieŝący stan rynku; do jej wad moŝna zaliczyć duŝą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 10 lutego

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 17 marca 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami piątek, 5 czerwca 2015 komentarz specjalny Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami Cena bieżąca: 9,90 PLN PND PW; PNDP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 22 438 24 04 Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA 18 listopada 2009 Handel Polska Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA BRE Bank Securities Łukasz Dynysiuk (48 22) 697 47 36 lukasz.dynysiuk@dibre.com.pl Obecna cena: 2,41 PLN Nowe otwarcie Spółka jest dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 29.12.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 515,6 0,6% WIG otw. 26 734,1-0,3% CORMAY 1,20-25,0% NASDAQ 1 530,2 0,4% WIG zam. 26 776,3-0,2%

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 7 maja 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 255 WIG2 2 389 -.69% -2.6% 1.8% 45/149 WIG3 2 538 -.63% -2.5% 5.% 47/156 mwig4 3 377 -.55% -3.5% 3.5%

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. KRUK Polska, usługi finansowe Reuters: KRU.WA Bloomberg: KRU PW 9 kwietnia 2013 WyŜsze

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13.

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13. budownictwo 16 stycznia 213 kupuj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: 5.1 6.9 Budowanie wartości w trudnych czasach Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla späłki z zaleceniem kupuj i ceną

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Arctic Paper Branża papiernicza Reuters: ATC.WA Bloomberg: ATC PW 20 września 2013 Potencjał

Bardziej szczegółowo