CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH"

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Jak co roku, zbliżające się Zebranie Przedstawicieli najwyższy organ Banku, oceniający jego ubiegłoroczne działania i zatwierdzający plany na rok bieżący, poprzedziły zebrania grup członkowskich. Zebrania są w pewnym sensie wyrazem demokracji bezpośredniej, gdyż trudno byłoby w jednym miejscu przeprowadzić debatę na temat Banku w obecności bez mała 4 tys. osób, bo tylu członków liczy Bank funkcjonujący od ponad 110 lat i na obszarze dwóch województw. Na przełomie kwietnia i maja br. odbyło się 15 zebrań. W mniejszej grupie i bardziej jednorodnej terytorialnie, socjologicznie łatwiej jest dyskutować oraz formułować wnioski, które potem przedstawiciele grup przeniosą na obrady Zebrania Przedstawicieli. Tegoroczne, podobnie jak w latach ubiegłych, mam nadzieję, że odbywać się będzie w dobrej atmosferze, gdyż mimo trudnego roku w gospodarce, Bank zakończył go dobrym wynikiem. Informowałem o tym szczegółowo w marcowym numerze Naszego Banku. Myślę, że ten trend utrzyma się i w tym roku, gdyż obserwujemy zwiększanie się sumy bilansowej (najogólniej rzecz biorąc wysokości aktywów Banku). Jaki będzie to miało skutek dla Banku na koniec 2010 roku, zadecyduje wiele czynników, także i tych, na które Bank nie ma wpływu jak choćby wysokość stopy redyskonta weksli czy inne uwarunkowania zewnętrzne. Tegoroczne zebrania grup członkowskich miały między innymi ocenić wynik fi nansowy wypracowany w 2009 roku, ale również dokonać wyboru nowych członków do Rady Nadzorczej na następną czteroletnią kadencję. Jej poprzedni skład, który wkrótce za- dokończenie na str.2 Komentarz

2 dokończenie ze str.1 Komentarz kończy działalność, był świadkiem wielu zmian, jakie zaszły w Banku i o wielu z nich decydował oraz je zatwierdzał. Razem z Zarządem odpowiadał za funkcjonowanie Banku. Mimo pozornie sprzecznych kompetencji (Zarząd zarządza a Rada kontroluje), udało się nam w czasie tych czterech lat pracować zgodnie i wspólnie osiągać wytyczone cele. W imieniu Zarządu wyrażam wszystkim członkom Rady minionej kadencji podziękowanie za wsparcie i trud, jaki włożyli w rozwój Banku. Zebrania grup członkowskich, oprócz ustanowienia nowego składu Rady Nadzorczej, dokonały jeszcze jednego ważnego wyboru obdarzyły wybranych członków Rady Nadzorczej zaufaniem, bo to oni będą nadzorować oraz koordynować działalność Banku i pracę Zarządu. Tak więc Bank w nowej wewnętrznej strukturze społeczno-organizacyjnej rozpoczyna kolejne lata działalności. Mam nadzieję, że będą to lata nie mniej udane, niż poprzednie. W tym roku otworzyliśmy nową placówkę bankową w Warszawie, kończą się prace nad oddaniem kolejnej, tym razem w Łodzi. Bank coraz bardziej wychodzi na zewnątrz, bo winien się rozwijać i ma ku temu solidne podstawy. Władysław Klażyński Prezes Zarzadu Orzeł Agrobiznesu 30 marca br. w Domu Literatury w Warszawie wręczone zostały nominacje w konkursie Orzeł Agrobiznesu fi rmom z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia, które odniosły sukces rynkowy w ostatnim okresie. Organizatorem konkursu jest Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS, a patronat honorowy nad konkursem sprawuje Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu RP. Od niedawna wśród laureatów poprzednich edycji konkursu pojawiły się banki spółdzielcze. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach znalazł się wśród nominowanych do tegorocznej edycji tego prestiżowego konkursu. Nominację dla Banku z rąk wicemarszałek Ewy Kierzkowskiej, odebrał Władysław Klażyński, prezes Banku. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele samorządów, bo to właśnie oni, doceniając wkład nominowanych w rozwój lokalnej społeczności, rekomendowali banki spółdzielcze do tej prestiżowej nagrody. W trzecim kwartale tego roku ogłoszone zostaną wyniki tegorocznego konkursu. red. W interesie klientów Pojęcie MiFID stanowiące skrót od angielskiego Markets in Financial Instruments Directive oznacza dyrektywę w sprawie rynku instrumentów finansowych. Jej celem jest wprowadzenie standardów usług finansowych w państwach Unii Europejskiej w taki sposób, aby zapewniona była ochrona klientów. Zgodnie z zasadami MiFID, fi rmy inwestycyjne zobowiązane są: działać uczciwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie klienta przekazywać rzetelne informacje o produktach inwestycyjnych oraz ryzyka związane z ich stosowaniem. Realizując obowiązki określone w Dyrektywie, bank klasyfi kuje klientów, dostosowując poziom ochrony inwestycyjnej do kategorii im przyznanej. Na podstawie ankiety klasyfi kacyjnej dokonuje się oceny adekwatności klienta, która wskaże instrumenty fi nansowe dla niego odpowiednie. Zaklasyfi kowania klientów dokonuje się do jednej z trzech kategorii: Klienta detalicznego Do tej grupy zalicza się tzw. klientów nieprofesjonalnych. Klienci detaliczni są w wyższym stopniu chronieni przed ryzykiem inwestycyjnym, otrzymują szczegółowe informacje o produktach oferowanych przez bank oraz dotyczące ryzyka związanego z inwestowaniem. Trwają końcowe prace przed uruchomieniem nowej lokalizacji Punktu Obsługi Klienta Nr 2 w Łodzi. Punkt będzie się mieścił w nowo wybudowanej wielofunkcyjnej hali przy Rynku Bałuckim (róg ulicy Zgierskiej i Ceglanej). To już druga (po warszawskiej) nowa placówka poszerzająca bazę Banku w tym roku. Klienta profesjonalnego Są nimi klienci posiadający doświadczenie oraz wiedzę umożliwiającą podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, z którym się one wiążą. Spełniający kryteria określone w Dyrektywie klienci profesjonalni są chronieni w mniejszym stopniu, otrzymują informacje ogólne o produktach inwestycyjnych oraz o ryzyku z nimi związanym. Uprawniony kontrahent Uprawnionego kontrahenta jest klient profesjonalny, który działa w sekdokończenie na str.4 2 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

3 Podsumowanie kadencji Rozmowa z Janem Siejką, Przewodniczącym Rady Nadzorczej w latach Panie Przewodniczący, zebrania grup członkowskich wyłoniły skład Rady na najbliższe cztery lata. Jak ocenia Pan pracę Rady w minionej kadencji? Tej oceny może dokonać najpełniej Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się niebawem. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że był to dla wszystkich organów samorządowych czas wytężonej pracy, której efekty widoczne są gołym okiem. W tym, co nasz Bank osiągnął w minionych czterech latach, jest też udział członków Rady Nadzorczej, czyli organu sprawującego nadzór właścicielski nad działalnością Banku. Warto przypomnieć, że w tym czasie Bank o ponad 60 proc. zwiększył sumę bilansową, uruchomił kilka nowych placówek, zwiększył swoje kapitały i z powodzeniem wyszedł z sytuacji kryzysowej na rynkach fi nansowych. i poglądach. Czy łatwo było członkom Rady wypracować wspólne stanowisko w poszczególnych kwestiach? To, że Rada Nadzorcza jest ciałem wieloosobowym jest jej zaletą. Wybierana jest przez członków Banku w sposób świadomy i spośród ludzi, do których członkowie Banku mają zaufanie. Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach są ludźmi znającymi zasady funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw, a także odpowiedzialnymi i posiadającymi doświadczenie. Radokończenie na str.4 Czy w związku z rozwojem banków zwiększa się zakres działalności Rady i czy potrzebne są zmiany w ich funkcjonowaniu? W samej idei funkcjonowania rad nadzorczych nie. Natomiast ogromne zmiany zaszły w zakresie ich działalności. Proszę zobaczyć, jak bardzo zmieniły się banki spółdzielcze w ostatnich latach zwiększył się ich zasięg i obszar działania. Dzisiaj decyzje kredytowe podejmowane w naszym Banku osiągają wielomilionowe wartości. Problem bezpieczeństwa i odpowiedzialności zyskał zupełnie inny, znacznie większy wymiar. Decyzjami i regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego nałożono na rady nadzorcze dużo większy zakres odpowiedzialności, niż ponosiły one kilkanaście lat temu, a banki funkcjonują dziś w innych warunkach zewnętrznych, w których pojawiły się nowe zjawiska i zagrożenia, o których przed kilku laty nikt nie myślał. Rada Nadzorcza to zespół ludzi o różnym doświadczeniu, zawodach CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 3

4 dokończenie ze str.3 Podsumowanie kadencji da w kończącej się kadencji pracowała w osiemnastoosobowym składzie, a to wystarczające grono, aby zachowując zasady kolegialności, móc jednocześnie rozpoznać dokładnie problemy, przedyskutować je i podjąć właściwe decyzje. W czasie ostatniej kadencji Rady Nadzorczej Bank osiągnął najbardziej dynamiczne przyrosty wszystkich wskaźników. W drugiej części kadencji działał w trudnej sytuacji gospodarczej, która dotyczyła jego najbliższego otoczenia I wyszedł z tej sytuacji obronną ręką. To jest, oczywiście, zasługa przede wszystkim Zarządu, który potrafi przewidywać piętrzące się przed Bankiem zagrożenia. Jakimi cechami powinien się, Pana zdaniem, charakteryzować członek rady nadzorczej banku spółdzielczego? Jest mi trochę trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że takimi, którymi są obdarzeni moi koledzy, członkowie Rady Nadzorczej kończącej właśnie kadencję. Mają oni, jak już wspomniałem, olbrzymie doświadczenie zawodowe i znajomość zagadnień ze sfery ekonomii i organizacji. Kolejną cechą, oprócz wiedzy, na pewno powinna być odpowiedzialność, bowiem w imieniu udziałowców członkowie rad sprawują nadzór nad ogromnym majątkiem banku i jego działalnością. Członkom rady nadzorczej współczesnego dynamicznego banku spółdzielczego potrzebna jest również umiejętność analizowania zachodzących zjawisk w nim samym i jego otoczeniu oraz jasnego formułowania swoich poglądów i ocen. Pragnę stwierdzić, że w kończącej swoją pracę Radzie Nadzorczej miałem okazję pracować ze wspaniałymi, oddanymi Bankowi ludźmi. Jestem przekonany, że nowa Rada Nadzorcza, która będzie pracować w nieco zmniejszonym 15-osobowym składzie, zdając po czterech latach sprawozdanie ze swej działalności będzie mogła mieć równie dużo powodów do satysfakcji ze swojej pracy. Dziękuję za rozmowę Andrzej Malanowski dokończenie ze str.2 W interesie klientów torze fi nansowym i co do którego zakłada się, że posiada doświadczenie pozwalające mu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o jego profi l korporacyjny w przypadku uprawnionych kontrahentów ochrona banku jest najmniejsza, obejmuje przekazywanie niezbędnych informacji dokumentujących realizowane transakcje. Klasyfi kowanie do odpowiedniej kategorii może podlegać zmianie na wniosek klienta, jeżeli spełnia on warunki określone w Dyrektywie. Postanowieniami objęte są: depozyty i lokaty transakcje wymiany walutowej z natychmiastową dostawą, papiery wartościowe (bony skarbowe, bony pieniężne, obligacje Skarbu Państwa, dłużne papiery wartościowe podmiotów korporacyjnych), Po prostu przyłóż palec W Banku Polskiej Spółdzielczości Banku S.A., z którym zrzeszony jest Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, stanął pierwszy w Europie bankomat biometryczny. To duże wydarzenie, mamy do czynienia z technologią XXI wieku powiedział dr hab. Remigiusz Kaszubski ze Związku Banków Polskich. Z badań Bankomat biometryczny w Oddziale Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy ul. Płockiej w Warszawie transakcje pochodne (forward, FRA, SWAP walutowy), jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, inne transakcje na nieregulowanym rynku kapitałowym. Źródło: Materiały Banku BPS S.A. wynika informuje z kolei Mirosław Potulski, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości, że 51 procent ankietowanych boi się skimmingu, 31 procent jest w stanie zapłacić więcej za lepszą ochronę, a 60 procent jest za wprowadzeniem bankomatów biometrycznych. 82 procent badanych jest zdania, że najlepsza technologia to chroniąca tożsamość. Jaki to ma sens biznesowy? Po pierwsze, zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i szybkość transakcji oraz zwiększa zaufanie do banku. Po drugie, pozwoli na zagospodarowanie ok. 25 procent krążącej w obiegu gotówki, ułatwiając np. wypłatę zasiłków. Obniży też koszty obsługi. Wystarczy zeskanować w banku palec, a następnie przyłożyć go do bankomatu, aby odebrać zasiłek. Nie jest potrzebna karta, numer PIN. Ta technologia zwalnia z noszenia w kieszeni stosownych kart i zapamiętywania numerów zapewniających dostęp do konta, czyli będzie niezwykle pomocna i atrakcyjna dla wszystkich klientów. Przewidujemy, że do końca 2010 roku w Grupie BPS będzie około 200 tego typu bankomatów poinformował prezes Mirosław Potulski. 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

5 Dlaczego pierwszy tego typu bankomat stanął w banku spółdzielczym? Ponieważ banki spółdzielcze są jednymi z bardziej innowacyjnych instytucji bankowych. Ich centrale są na miejscu ich działania, więc proces decyzyjny jest krótki. Różnią się tym na plus od wielkich organizmów bankowych, posiadających bardzo rozległą i międzynarodową strukturę. BS-y posiadają ponadto bardzo dużą sieć. Technologia uwierzytelniania biometrycznego Finger Vein ID fi rmy Hitachi jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologii biometrycznych. W technologii Finger Vein fi rmy Hitachi identyfi kowane są wzory naczyń krwionośnych palca, które znajdują się wewnątrz ludzkiego ciała. Eliminuje to groźbę oszustwa, zwiększając przy tym bezpieczeństwo i niezawodność. Ponieważ każdy człowiek ma indywidualny wzór naczyń krwionośnych, niezmieniający się przez całe życie, technologia ta stanowi idealną metodę identyfi kacji. Technologia Finger Vein została opracowana przez Hitachi w Japonii, gdzie służyła do systemów kontroli dostępu w elektrowniach jądrowych, w których wymagany jest najwyższy z możliwych stopień zabezpieczeń. W 2005 r. technologia Finger Vein fi rmy Hitachi została wykorzystana w największym projekcie biometrycznym na świecie, a więc do uwierzytelniania transakcji bankowych (ponad 65 tys. bankomatów stosuje czytniki biometryczne Finger Vein i 79% banków w tym japońska poczta). Zastosowania te świadczą o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i niezawodności tej technologii, gdyż oparta na identyfi kacji indywidualnego układu żył w palcach, pozwala ona użytkownikom dodatkowo zachować prywatność, a to stanowi istotny argument w dyskusjach o masowych wdrożeniach biometrii w bankowości. Od 2007 r. fi rma promuje zastosowanie biometrii do uwierzytelniania transakcji bankowych i to właśnie polska bankowość ma być w najbliższym czasie największym i najbardziej znaczącym odbiorcą tej technologii Nie istnieje możliwość skopiowania naczyń krwionośnych, ani posłużenia się np. odciętym palcem, gdyż bankomat nie zareaguje na taką tkankę. Anna Lewkowska BS.net. Bank inny niż wszystkie Jako wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, pracujący w Katedrze Finansów i Bankowości, studiując ogólnopolskie rankingi banków natknąłem się na Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, który zainteresował mnie najpierw od strony stricte naukowej, a później i praktycznej, bo stałem się jego klientem, a potem członkiem. Nie chcę w żaden sposób lukrować opinii o tym Banku, jednak życzyłbym nie tylko sobie, aby inne banki, a w szczególności komercyjne, osiągały takie wyniki, jak on. Dla mnie istotny jest sposób, w jaki Bank przeszedł trudny okres kryzysu rynków fi nansowych. Osiągnął wysoką pozycję wśród innych tego typu instytucji. Mimo zastojów na rynkach, zwiększył swoją sumę bilansową, wzrosła liczba jego placówek i pod każdym względem zasługuje na najwyższą ocenę. Standardy, które wypełnia skierniewicki Bank Spółdzielczy, odpowiadają najnowszym zapisom drugiej rekomendacji bazylejskiej, czyli międzynarodowym postanowieniom dotyczącym działalności bankowej. Właściwie wychodzą one już naprzeciw trzeciej rekomendacji, która zacznie obowiązywać wszystkie instytucje fi nansowe od 2011 roku. Dla klientów oznacza to, że ich depozyty są ulokowane bezpiecznie. Płynność fi nansowa banku jest elementem, który może bezpośrednio zagrażać jego działalności. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach w relacjach między aktywami a pasywami ma tak zwaną nadwyżkę płynności, co w dzisiejszych czasach rzadko zdarza się na rynku usług bankowych. Podkreślić należy, że zarządza nią w sposób racjonalny lokując w bezpieczne instrumenty fi nansowe. dr Henryk Mikulski Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kadencji Stanisław Bartkowicz reprezentuje grupę Głuchów Barbara Bartosik reprezentuje grupę Skierniewice Stanisław Bujak reprezentuje grupę Żyrardów Danuta Dańczak reprezentuje grupę Łyszkowice Marian Dańczak reprezentuje grupę Łyszkowice Jerzy Dyśko reprezentuje grupę Głuchów Jan Dziedzic reprezentuje grupę Skierniewice Longin Parys reprezentuje grupę Łyszkowice Grzegorz Pęcherzewski reprezentuje grupę Skierniewice Danuta Roguz reprezentuje grupę Głuchów Zbigniew Roter reprezentuje grupę Bolimów Adam Rykowski reprezentuje grupę Skierniewice Jan Siejka reprezentuje grupę Nowy Kawęczyn Jan Wach reprezentuje grupę Maków Adam Zaręba reprezentuje grupę Puszcza Mariańska Przewodniczący wybrany zostanie na pierwszym posiedzeniu Rady. CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 5

6 Informacje dotyczące usługi Faktoringu w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach Faktoring to rodzaj działalności fi nansowej prowadzonej przez Bank polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z fi nansowaniem klientów. Podstawowe produkty oferowane przez Bank to: faktoring krajowy niepełny niepełny to znaczy, że Bank nie przejmuje i nie ponosi ryzyka wypłacalności KONTRAHENTA. Brak spłaty przez KONTRAHENTA całości lub części wierzytelności powoduje zwrotne przejście zaległej kwoty wierzytelności wraz z odsetkami na FAKTORANTA. W ramach umowy faktoringowej występują trzy podmioty prawne: faktorant dostawca towarów lub usług, który dokonuje sprzedaży wierzytelności, kontrahent odbiorca towarów lub usług zobowiązany do zapłaty, faktor nabywca wierzytelność od faktoranta (BANK). SCHEMAT TRANSAKCJI FAKTORINGOWEJ 1) Faktorant dostarcza towar/świadczy usługę (powstaje wierzytelność). 2) Faktorant kontaktuje się z naszym Bankiem, wypełnia wymagane dokumenty. 3) Analizujemy sytuację fi nansową fi rmy (wierzytelności aktualne i przyszłe), umowy z kontrahentami i proponujemy optymalne warunki współpracy (wyznaczamy limit faktoringowy). 4) Faktorant przesyła do Banku dokumenty niezbędne do wykupu wierzytelności (faktury można dostarczyć faxem oryginał w terminie późniejszym). 5) Bank nabywa wierzytelność. Następuje wypłata zaliczki. 6) Bank monitoruje stan płatności od Kontrahenta. 7) Kontrahent dokonuje płatność z tytułu nabytych przez Bank wierzytelności. Podstawowe cechy faktoringu: termin płatności jest nie krótszy niż 14 i nie dłuższy niż 90 dni, liczony od daty wystawienia faktury, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykup wierzytelności o terminach płatności nie krótszych niż 7 dni i nie dłuższych niż 180 dni faktury są niewymagalne należności wynikające z faktury są ściśle oznaczone, odpowiednio udokumentowane i bezsporne co do istnienia oraz nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności prawem zastawu. Propozycja warunków, na jakich Bank może świadczyć przyszłemu Faktorantowi usługi faktoringowe zawiera w szczególności: 1) wysokość limitu wykupu (limitu faktoringowego), 2) wysokości limitów Kontrahentów, 3) okres obowiązywania limitu, 4) minimalną wysokość nabywanych faktur, 5) minimalny i maksymalny okres płatności faktur, może być określony dla wszystkich kontrahentów jednakowo lub zróżnicowany, 6) wysokość stopy dyskontowej, 7) rodzaj i wysokość prowizji, 8) dopuszczalny okres opóźnienia jeżeli dotyczy. Korzyści z usługi faktoringowej: wzrost obrotów fi rmy bez angażowania środków własnych, poprawa rentowności przedsiębiorstwa, poprawa wiarygodności w oczach dostawców i instytucji fi nansowych banków, poprawa płynności fi nansowej przedsiębiorstwa, poprawa wskaźników i struktury bilansu, możliwości uzyskania rabatów u swoich dostawców. Za świadczone usługi faktoringowe Bank pobiera prowizję oraz odsetki od wierzytelności. Ektywność windykacji a Dynamiczny rozwój rynków finansowych i wzrost sprzedaży produktów bankowych wiąże się ze wzrostem niespłaconych przez klientów zobowiązań oraz pojawianiem się nadużyć w rozliczeniach finansowych. W takich warunkach bardzo istotnymi stają się sprawne działania windykacyjne. Dziś jest to część rynku usług finansowych, co z punktu widzenia przemysłu bankowego ma bardzo istotne znaczenie. Windykacja, od łacińskiego vindicatio, oznacza dosłownie dochodzenie roszczeń, obronę konieczną. Od czasów Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja prawna rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. We współczesnym znaczeniu windykacja więc jest dochodzeniem własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Nie jest ona miłym rozdziałem kontaktów między klientem a bankiem, bowiem kojarzona jest z komornikiem zajmującym mienie. Egzekucja komornicza jest jednak ostatnim etapem windykacji, a działania windykacyjne podejmowane są znacznie szybciej. Im wcześniej podjęte są próby rozmów z bankiem o problemach finansowych, dają one większe możliwości ich rozwiązania. Windykacja miękka (polubowna) najczęściej skutkuje spłatą zaległości po rozmowie telefonicznej lub wysłaniu pism nakłaniających dłużnika do spłaty zadłużenia oraz informujących o konsekwencji windykacji sądowej 1. Postępowanie takie jest tańsze dla dłużnika, ponieważ generuje stosunkowo niewielkie koszty egzekucyjne, natomiast z punktu widzenia banku jest mniej czasochłonne. Zaległościom powstałym na skutek nieoczekiwanego pogorszenia się sytuacji fi nansowej klientów towarzyszy najczęściej chęć spłaty i współpraca dłużnika. Wobec przejawiania przez niego dobrej woli, bank jest skłonny iść na ustępstwa w drodze negocjacji, będąc świadomym, że problemy fi nansowe dłużnika mogą się skończyć i powróci on do grona rzetelnych płatników. Windykacja twarda (sądowa) stosowana jest przeważnie w przypad- 6 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

7 i a efektywność działalności bankowej ku braku chęci współpracy ze strony dłużnika. Sprowadza się ona do uzyskania klauzuli wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny, co jest podstawą do egzekucji komorniczej 2. Ten rodzaj windykacji generuje duże koszty, które dodatkowo obciążają dłużnika, a negocjacje w spłacie uzależniają go od Prawa bankowego i cywilnego. Z uwagi na powzięcie w niektórych przypadkach podejrzenia działań przestępczych, trafi ć one mogą nawet do prokuratury w celu rozpoznania 3. Prawo bankowe nakłada na bank i jego pracowników obowiązek przeciwdziałania wykorzystywaniu jego działalności do celów mających związek z przestępstwem, a działania windykacyjne służą właśnie przeciwdziałaniu takim przypadkom 4. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, dbając nie tylko o efektywność swoich działań, ale i o klientów terminowo regulujących swoje należności, zobowiązany jest do prowadzenia rzetelnych procesów windykacyjnych. Jego działania, które prowadzą do minimalizacji należności przeterminowanych, dają możliwość obniżenia kosztów, a co za tym idzie zmniejszenia cen oferowanych usług bankowych. W celu zabezpieczenia działań fi nansowych klien- tów, nasz Bank tworzy odpowiednie rezerwy zabezpieczające nieterminowo regulowane zobowiązania 5. Polityka windykacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach zorientowana jest na dobrowolne porozumienie z dłużnikiem, co umożliwia efektywniejsze wykorzystanie kapitału Banku, nie tylko w celach zarobkowych, ale i wspomagających rozwój naszego Regionu poprzez wspomaganie zagrożonych przedsięwzięć. Michał Grzybowski 1 Instrukcja windykacji należności Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z czerwca 2007 roku; 3 I 2 Instrukcja windykacji należności Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z czerwca 2007 roku; 72 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe; art. 106a ust. 1 4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe; art. 106 ust. 1 i art Wspomniane rezerwy są światowym standardem bezpieczeństwa oraz powszechnie obowiązującą normą europejską, ich poziom określają dyrektywy Unii Europejskiej. Nasz Bank spełnia wszystkie wspomniane normy. POZIOMO A1 pisemne polecenie zapłaty A3 Wisła albo Odra E4 atak B6 zbiór wysepek wulkanicznych G6 z rąk twórcy A8 pełno w niej koni H9 kolor na ścianie A10 rozbudowana rodzina F10 przodek krowy A12 uprowadzona w polskim fi lmie 1993 roku G12 cel poszukiwaczy A14 daje imię szkole I14 w parze ze zbrodnią G15 mała Agnieszka A16 powtórka I16 natchnienie H18 część obiadu A19 warszawskie lotnisko G20 mała część do zbadania A21 przychodzą do Banku J22 chińskie zboże (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883). PIONOWO 1A smok z Komodo 14A chroni kobietę przed deszczem 6B zbiór wierszy pod jakimś kątem 1C gotówkowy lub hipoteczny 14C częste na Śląsku 6D szef w szpitalu 1E chemiczna nazwa spirytusu 14E nieprzemakalny materiał 7F słaba u Achillesa 3G deszcz lub grad 20G jeden z kolorów w talii 8H zwana Czarnym Lądem 18H poważny prezent 4I między nocą a dniem 14I bardzo mała czarna 8J duża papuga 20J za nim barmani 12K zaraz po rybach 6L wychodzi spod pędzla 16L awantura (J20, A2, E4, B19) (A5, L9) (I17, B6, L22, G6, C15) (A14, G3, H15, L6, H18, F9)... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać na adres Banku lub składać w naszych placówkach do 31 lipca br. Wśród nadesłanych poprawnych rozwiązań krzyżówki z poprzedniego numeru naszego czasopisma zostały wylosowane następujące osoby: Kamil Bińczak z Kutna, Genowefa Kruszewska i Jadwiga Marcinkowska ze Skierniewic. Serdecznie gratulujemy! CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 7

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn przy budynku UG; tel Płock; ul. Bielska 45; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Warszawa, ul. Rudnickiego 3 A, lok. 20 H; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, Zakład Energetyczny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, Zakład Energetyczny, ul. Mostowa 30; tel Łowicz, ul. Stanisławskiego 28; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and); tel Maków, ul. Główna 45; tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3; tel Sochaczew, Zakład Energetyczny, ul. Kusocińskiego 7; tel Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16b nr lok. 8; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Żyrardów, ul. Szarych Szeregów 1; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Międzynarodowy Dzień

Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień Święto to zostało proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako doroczny festiwal mający za cel ukazanie solidarności spółdzielców i ich skuteczności działania. Każdego

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 Nowa placówka Komentarz Jeszcze nie tak dawno na Zebraniu Przedstawicieli dokonaliśmy oceny wyników 2007

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat miały wśród nich

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 1 Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan s. 8 Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie s. 32 NR 1/2014 (174) Liczysz

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Chcemy sprostać oczekiwaniom Początkowo jako filia, rozpoczęła działalność w Łowiczu od lipca 1999 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie s. 24 Magia papierowego teatru s. 48 NR 2/2015 Liczysz się dla nas www.sgb.pl Spis treści 4 Aktualności

Bardziej szczegółowo

REZERWY NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW

REZERWY NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW Uwaga terminologiczna: W rozdziale tym w szczególności stosowane będą trzy pojęcia o zbliżonym znaczeniu. Dla potrzeb niniejszego rozdziału należy rozumieć je następująco: rezerwa celowa rezerwa na jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo