OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A."

Transkrypt

1 1. Statystyki obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst Na koniec listopada 2014 roku wartość wszystkich emisji na rynku Catalyst wyniosła blisko 53,3 mld zł, podczas gdy na początku 2012 roku było to 34,7 mld zł (wzrost o prawie 54%). W październiku 2014 zaobserwować można spadek wartości emisji o ok. 6,6 mld zł, co jest spowodowane głównie wykupem jednej z największych serii obligacji Banku BGK w kwocie ok. 6,9 mld zł. W analizowanym okresie (prawie trzech lat) liczba emitentów oraz ilość notowanych serii uległy praktycznie podwojeniu. W styczniu 2012 roku na Catalyst obecnych było 74 emitentów, a na koniec listopada już 150, natomiast ilość notowanych serii wzrosła z poziomu 155 do 354 na koniec listopada bieżącego roku. Wykres 1: Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wykres numer 2 poniżej przedstawia średnią marżę na obligacjach korporacyjnych o wartości poniżej 200 mln zł wyliczoną jako różnica średniego oprocentowania obligacji ważonego wielkością emisji oraz średniej wartości WIBOR 3M. Większość serii obligacji posiada trzy miesięczny lub dłuższy okres odsetkowy, w związku z czym w okresach obniżek stóp procentowych oprocentowanie obligacji obniża się z minimum trzymiesięcznym opóźnieniem w porównaniu do WIBOR 3M i jest to odzwierciedlone w przejściowo podwyższonej marży. W okresach małej zmienności indeksu WIBOR 3M (okresy zaznaczone na niebiesko na wykresie poniżej) pokazywany jest rzeczywisty (a nie przejściowo podwyższony) poziom marży. W okresie styczeń 2012 sierpień 2012 średnia marża dla obligacji o wartości poniżej 200 mln zł wynosiła ok. 4,45%. W okresie październik 2013 lipiec 2014 WIBOR 3M utrzymywał się na stałym poziomie ok. 2,7%, a średnia marża sukcesywnie obniżała się z ok. 4,5% do ok. 4,1%. Głównym powodem spadku marży były nowe emisje z niższym kuponem (np. Alior Bank 180 mln zł z kuponem na koniec lipca 2014: 4,19%, Agencja Rozwoju Przemysłu 150 mln zł z kuponem na koniec lipca 2014: 4,20%, Bank Pocztowy ok. 148 mln zł z kuponem na koniec lipca 2014: 4,11%) oraz wykupy obligacji przed lub w terminie wykupu (np. Ciech 160 mln zł z kuponem na koniec października 2013: 7,67%, GHELAMCO INVEST 150 mln zł z kuponem na koniec października 2013: 7,71%, LC Corp 100 mln zł z kuponem na koniec października 2013: 6,71%).

2 Wykres 2: Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Poniżej przedstawione zostały podstawowe statystyki na temat obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst (nieuwzględniające obligacji zerokuponowych, autoryzowanych oraz w walutach obcych) o wielkości emisji do 200 mln PLN, przygotowane na podstawie danych na koniec listopada 2014: średnia wartość emisji wyniosła 30,4 mln PLN, średnie oprocentowanie ważone wielkością emisji wyniosło 6,36%, mediana oprocentowania kształtowała się na poziomie 7,38%, średnia marża na bazie WIBOR 3M i średniego oprocentowania ważonego wielkością emisji wyniosła 4,33%, najmniejszy zaoferowany kupon wyniósł 3,32% (4-letnie obligacje PKN ORLEN o zmiennym oprocentowaniu), a największy 15% (3-letnie obligacje spółki Ekopaliwa Chełm o stałym oprocentowaniu), współczynnik korelacji pomiędzy oprocentowaniem a wielkością emisji wyniósł -0,56, co wskazuje na ujemną zależność (wraz ze wzrostem wielkości emisji, oprocentowanie obligacji spada), jednocześnie nie jest to bardzo silna zależność. W październiku 2014 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 50pb z 2,5% do 2,0%, poprzednia obniżka miała miejsce w lipcu 2013 roku, kiedy to podstawowa stopa referencyjna spadła z 2,75% do 2,5%. W dniu RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Od początku bieżącego roku średnie ważone oprocentowanie obligacji o wartości do 200 mln zł spadło z ok. 7,0% do ok. 6,4%. Warto dodać, że obniżki stóp procentowych na rynku obligacji widoczne są z pewnym opóźnieniem wynikającym z aktualizacji kuponu dokonywanej przez emitentów w zależności od okresu odsetkowego np. raz na 3 miesiące, dlatego październikowa obniżka stóp procentowych nie jest jeszcze w pełni odzwierciedlona w oprocentowaniu papierów dłużnych notowanych na Catalyst. 2

3 Wykres numer 3 poniżej prezentuje zmiany poziomów kuponu dla poszczególnych przedziałów wielkości emisji obligacji korporacyjnych. Wykres 3: Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Najciekawsze emisje w ostatnim okresie Transakcje DM BDM S.A. Od początku roku do połowy listopada 2014 roku DM BDM przeprowadził publiczne i prywatne emisje obligacji korporacyjnych oraz spółdzielczych na łączną kwotę prawie 120 mln zł. Wśród zrealizowanych projektów na uwagę zasługuje, przeprowadzona w kwietniu 2014 r., emisja obligacji spółki PCC Rokita SA, podczas której po raz pierwszy na rynku wykorzystana została w praktyce możliwość przeprowadzania oferty kaskadowej. Seria BA o wartości 22 mln zł wyemitowana w ramach II Programu Obligacji, podzielona została na Transzę Otwartą (5 mln zł) skierowaną do inwestorów indywidualnych oraz Transzę Kaskadową (17 mln zł), której adresatem był DM BDM. Następie BDM, w drodze oferty publicznej na podstawie zatwierdzonego prospektu, zaoferował objęte obligacje inwestorom indywidualnym w 4 transzach kaskadowych w II i III kwartale br. Zapisy w pierwszej transzy o wartości 4 mln zł wyczerpały pulę dostępnych obligacji w przeciągu dwóch dni. Obligacje były 3

4 sprzedawane po cenie uwzględniającej naliczone odsetki, a przydział dokonany został na zasadzie kolejności zapisów z redukcją zapisów złożonych w drugim i ostatnim dniu oferty. Kolejne 3 transze o łącznej wartości 13 mln zł również cieszyły się powodzeniem, pomimo okresu wakacyjnego za każdym razem termin zapisów ulegał skróceniu. Druga seria obligacji (BB) w ramach programu wyemitowana w październiku br. nie przewidywała możliwości skorzystania z kaskadowego trybu oferty publicznej z racji zastosowania preferencyjnego przydziału. Prawo pierwszeństwa do objęcia obligacji serii BB uzyskali inwestorzy, którzy subskrybowali 2 lata temu obligacje spółki serii AA, zapadające na początku października W listopadzie 2014 DM BDM przeprowadził emisję zabezpieczonych obligacji serii D spółki Pragma Inkaso S.A. o wartości 10 mln zł. Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na certyfikatach funduszu inwestycyjnego Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Emitent przeznaczył pozyskane środki na zakup kolejnych certyfikatów ww. funduszu. Fundusz Pragma 1 FIZ inwestuje zgromadzone środki w zakup pakietów wierzytelności. Wybrane emisje na rynku obligacji korporacyjnych PKN Orlen, Ghelamco Invest, Echo Investment, PCC Rokita, Best, LZMO, Robinson Europe, Mikrokasa, Biomax rosnąca popularność ofert publicznych obligacji na rynku Catalyst W ostatnim czasie na rynku obligacji korporacyjnych pojawia się coraz więcej emisji papierów dłużnych przeprowadzanych w formie oferty publicznej. Najważniejszym czynnikiem decydującym o takim sposobie oferty jest przede wszystkim możliwość skierowania jej do nieoznaczonego adresata bez ograniczenia ilościowego inwestorów. Takim motywem kierował się na pewno PKN Orlen przeprowadzając w okresie roku (maj 2013-maj 2014) w ramach programu obligacji o wartości 1 mld zł 6 emisji, w których każdorazowo obligacje przydzielone zostały ponad 600 inwestorom (przy czym seria B i C znalazły odpowiednio i nabywców). Podobny cel pozyskania szerokiego grona inwestorów przyświecał spółce PCC Rokita, która z uwagi na duże zainteresowanie papierami dłużnymi zdecydowała się na uruchomienie drugiego programu publicznych obligacji. Ostateczna wartość pierwszego programu wyniosła 95 mln zł, a obligacje zostały objęte przez inwestorów (w każdej z 4 serii było to ponad 400 inwestorów). W ramach drugiego programu przeprowadzono dotychczas 2 emisje, z których pierwszą sprzedawano częściowo w trybie kaskadowym. Emitent w transzy otwartej (5 mln zł) i kaskadowej (17 mln zł) przydzielił obligacje serii BA łącznie 190 inwestorom, przy czym do puli tej nie zostali wliczeni inwestorzy, którzy nabywali obligacje od DM BDM sprzedawane w transzach kaskadowych. Seria BB znalazła 375 nabywców. Z dużych publicznych transakcji o podobnym rozproszeniu inwestycji (wartość średniego zapisu) można jeszcze wymienić obligacje spółki z branży windykacyjnej Best (95 mln zł przydzielone w dwóch transzach łącznie blisko 2 tys. inwestorów). Z kolei Echo Investment w ramach programu obligacji pozyskało prawie 1,5 tys. inwestorów dla 4 serii obligacji o łącznej wartości 200 mln zł, co przekłada się na średnio 360 inwestorów w każdej z transz. W powyższych przykładach ofert publicznych głównym kryterium decyzji o takim sposobie transakcji była możliwość pozyskania dużego grona inwestorów oraz możliwość prowadzenia szerokiej kampanii marketingowej. W przypadku oferty prywatnej udostępnienie informacji umożliwiających podjęcie decyzji o ich nabyciu może być skierowane maksymalnie do 149 adresatów. Ponadto, zgodnie z wprowadzonymi w ostatnim czasie zmianami zapisów ustawy o ofercie, zakazane jest publikowanie jakichkolwiek informacji marketingowych mających zachęcić do wzięcia udziału w ofercie prywatnej. Prawdopodobnie te ostatnie zmiany legislacyjne 4

5 spowodowały, że część emitentów, pomimo małej wartości emisji obligacji, zdecydowała się na przeprowadzenie oferty publicznej. Z zaoferowaniem papierów wartościowych szerokiemu gronu inwestorów wiąże się bowiem konieczność sporządzenia prospektu, co znacząco podnosi koszt i wydłuża czas przygotowania oferty (zatwierdzenie prospektu przez KNF trwa zwykle 2-3 miesiące). Od tej zasady możliwe są jednak pewne odstępstwa. W przypadku wartości oferty mniejszej niż 2,5 mln euro zamiast prospektu wymagane jest sporządzenie memorandum informacyjnego (jego zakres w dużej części pokrywa się z zawartością wymaganą dla prospektu, ale w przeciwieństwie do niego nie jest on zatwierdzany przez KNF). Na takie rozwiązanie zdecydowały się m.in. spółki takie jak: LZMO (wartość oferty 6 mln zł), Robinson Europe (wartość oferty 1 mln zł), Biomax (wartość oferty 2 mln zł), Mikrokasa (wartość oferty 2 mln zł). Jedynie w przypadku producenta ceramicznych wkładów kominowych LZMO obligacje przydzielone zostały większej liczbie inwestorów niż 149 (LZMO 228 inwestorów, Robinson Europe 31 inwestorów, Biomax 57 inwestorów, Mikrokasa 44 inwestorów). Nawet pomimo nie sporządzania prospektu emisyjnego koszty pozyskania finansowania w tak małych ofertach publicznych wyrażone jako % uzyskanych wpływów są jednak wysokie (średnia dla 4 powyżej opisanych emisji wyniosła prawie 8%, podczas gdy dla ogółu dużych ofert jest to zwykle niecałe 2%). Innym wyjątkiem od konieczności od sporządzenia prospektu, a także memorandum informacyjnego jest oferta publiczna kierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oferta w której każdy z inwestorów nabywa papiery o wartości co najmniej 100 tys. euro, a także oferta, w której pozyskane przez emitenta środki są mniejsze niż 100 tys. euro. Z tego rozwiązania skorzystała m.in. spółka Ghelamco Invest emitując 4 serie obligacji PA, PB, PC i PD o łącznej wartości nominalnej ponad 300 mln zł. Obecnie na rynku obligacji korporacyjnych prowadzonych jest kilka publicznych ofert o zróżnicowanej wielkości, z czego cześć dotyczy programów obligacji. Fundusz Hipoteczny Dom chce pozyskać 10 mln zł, Ghelamco Invest w ramach programu o wartości 250 mln zł liczy na wpływy z pierwszej transzy w wysokości 50 mln zł, a 4fun Media chce wyemitować obligacje za 6 mln zł. Mikrokasa zdecydowała się na uruchomienie programu obligacji o wartości 8 mln zł, z czego I transza 2 mln zł wyemitowana została w listopadzie br., a Capital Park w dniu uzyskał zatwierdzenie przez KNF prospektu, na podstawie którego może wyemitować obligacje o łącznej wartości 100 mln zł. 3. Wybrani emitenci obligacji korporacyjnych transakcje DM BDM PCC Rokita SA PCC Rokita SA to największa spółka z branży chemicznej na Dolnym Śląsku. Producent i dystrybutor ponad 250 produktów chemicznych wykorzystywanych w wielu ważnych branżach gospodarki (przemysł tworzyw sztucznych, budowlany, tekstylny, chemiczny). Część międzynarodowej Grupy PCC działającej w segmencie chemii, energii i logistyki. DM BDM jako doradca finansowy współpracuje z PCC Rokita od 2011 roku i dotychczas pełnił funkcję oferującego dla 10 emisji obligacji spółki na kwotę 5

6 ponad 180 mln zł oraz funkcję oferującego w Pierwszej Ofercie Publicznej akcji o wartości blisko 100 mln zł przeprowadzonej w czerwcu br. Z uwagi na duże powodzenie przeprowadzonych ofert papierów dłużnych emitent zdecydował się na uruchomienie II Programu Emisji Obligacji. W styczniu 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny, który jest podstawą dla publicznych ofert obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. PCC Rokita udzieliła zgody na sprzedaż swoich obligacji przez DM BDM w drodze oferty publicznej na podstawie zatwierdzonego prospektu. Grupa jako pierwszy podmiot na rynku zdecydowała się wykorzystać w praktyce możliwość przeprowadzania oferty kaskadowej. Dzięki zmianie Ustawy o ofercie, DM BDM, po przeprowadzeniu oferty przez emitenta, może publicznie i w sposób ciągły oferować nabyte na własny rachunek obligacje. Obrazowo mówiąc, obligacje dostępne są dla inwestorów indywidualnych w Punktach Obsługi Klienta DM BDM, w podobny sposób jak lokata w okienku bankowym, do wyczerpania transzy przeznaczonej dla tej formy sprzedaży. W kwietniu 2014 roku emitent przeprowadził pierwszą emisję obligacji w ramach II Programu. Wartość nominalna obligacji serii BA wyniosła 22 mln zł i podzielona została na Transzę Otwartą (5 mln zł) skierowaną do inwestorów indywidualnych oraz Transzę Kaskadową (17 mln zł), której adresatem był DM BDM. Okres zapadalności obligacji serii BA wynosi 5 lat, a oprocentowanie jest stałe na poziomie 5,5%. Obligacje w Transzy Otwartej cieszyły się dużym zainteresowaniem redukcja wyniosła 57,14%. Obligacje zostały zarejestrowane przez KDPW i dopuszczone do obrotu na rynku Catalyst. Obligacje objęte przez DM BDM przeznaczone zostały do dalszej odsprzedaży inwestorom indywidualnym. Pierwsza transza obligacji sprzedawanych przez DM BDM w ofercie kaskadowej o wartości 4 mln zł uruchomiona została 20 maja 2014 roku, a zapisy wyczerpały pulę dostępnych obligacji w przeciągu dwóch dni. Obligacje były sprzedawane po cenie uwzględniającej naliczone odsetki, a przydział dokonany został na zasadzie kolejności zapisów z redukcją zapisów złożonych w drugim i ostatnim dniu oferty. Kolejne 3 transze o łącznej wartości 13 mln zł sprzedawane były cyklicznie przez BDM w ofertach kaskadowych w II i III kwartale br. Pomimo okresu wakacyjnego za każdym razem termin zapisów ulegał skróceniu ze względu na wyczerpanie się puli oferowanych obligacji. W październiku br. Emitent przeprowadził drugą emisję obligacji w ramach trwającego Programu. Łączna wartość nominalna obligacji serii BB wyniosła 25 mln zł, a parametry oferty (nominał, oprocentowanie, okres zapadalności, okres odsetkowy) były takie same jak w przypadku wcześniejszej serii BA. Różnica między tymi dwoma emisjami dotyczyła natomiast sposobu przydziału. W związku z przypadającym na październik br. wykupem obligacji serii AA, inwestorzy będący pierwotnymi nabywcami dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych 2 lata temu uzyskali prawo pierwszeństwa. Wartość obligacji przydzielonych w ramach przydziału preferencyjnego wyniosła 13,3 mln zł, natomiast inwestorom bez prawa pierwszeństwa przydzielono obligacje za 11,7 mln zł, co oznacza redukcję na tym poziomie przydziału w wysokości prawie 47%. Ważność prospektu będącego podstawą II Programu Obligacji wygasa pod koniec stycznia 2015 roku. W III kwartale 2014 roku spółka uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o prawie 25 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co pozwoliło na zmniejszenie różnicy między wartościami sprzedaży narastająco w okresach I-III 6

7 kwartałów 2013 i Na dzień przychody ze sprzedaży wyniosły 819 mln zł i były tylko o 4% niższe niż w 2013 roku (na dzień różnica ta wynosiła 10% na niekorzyść I półrocza 2014 i wynikała głównie z niższych przychodów PCC Rokita SA w zakresie obrotu energią elektryczną). Dzięki stabilizacji cen w segmencie alkaliów począwszy od II kwartału 2013 roku (po ich dynamicznym wzroście z powodu obniżonej podaży na rynku w 1Q 2013) oraz dzięki krótszemu postojowi remontowemu w 3 kwartale br. spółka poprawiła rentowność na wszystkich poziomach w porównaniu do 3Q 2013 roku (marża EBIT 6,2% w 3Q2014 vs. 3,9% w 3Q 2013, marża zysku netto 5,3% w 3Q 2014 vs. 1,9% w 3Q 2013). Pozwoliło to na uzyskanie w okresie 3 pierwszych kwartałów rentowności na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka, kontynuując program inwestycyjny, którego celem jest znaczna redukcja zużycia energii i zwiększenie mocy produkcyjnych, wydała w IIIQ br. na inwestycje około 70 mln zł. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Pragma Inwestycje należy do Grupy Pragma Inkaso i zajmuje się udzielaniem finansowania dłużnego oraz hybrydowego na projekty inwestycyjne, deweloperskie i transakcje kapitałowe. Spółka finansuje transakcje M&A i transakcje na rynku nieruchomości, refinansuje wymagalne zobowiązania oraz udziela pożyczek na dowolny cel. Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu z działalności Zarządu Pragma Inkaso (spółki dominującej wobec Pragma Inwestycje) skala działalności Pragma Inwestycje począwszy od 2014 r. jest systematycznie ograniczana, a uwalniane w ten sposób środki Grupa przeznacza na rozwój działalności faktoringowej. Spółka nie jest zainteresowana emisją kolejnych serii obligacji, tym samym obligacje serii C, których termin wykupu przypada w kwietniu 2015 r., nie będą rolowane. Współpraca spółki Pragma Inwestycje i DM BDM rozpoczęła się w 2012 roku i obejmowała 4 emisje prywatne, każda po 10 mln zł. Na koniec listopada br. całkowite saldo zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych obligacji (bez narosłych odsetek) wynosiło 20 mln zł. Pragma Inwestycje osiągnęła w 3 pierwszych kwartałach 2014 roku 5,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (w porównaniu do 6,7 mln zł w analogicznym okresie 2013 roku), zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 1,8 mln zł oraz stratę netto w wysokości 0,8 mln zł. Poniesiona strata była w głównej mierze efektem utworzenia odpisu na kwotę ponad 2,7 mln zł dotyczącego rozliczenia grupy wierzytelności połączonego z częściową redukcją należności (w wyniku tej operacji spółka uwolniła ponad 7 mln zł gotówki z dotychczas niepracujących aktywów). Pragma Faktoring SA Pragma Faktoring to spółka z Grupy Pragma Inkaso, której przedmiotem działalności są przede wszystkim usługi faktoringowe, a także udzielanie krótkoterminowych pożyczek na finansowanie kapitału obrotowego. DM BDM rozpoczął współpracę ze spółką w 2011 roku i dotychczas przeprowadził dla niej 4 prywatne emisje obligacji na łączną kwotę 65 mln zł. W ramach Programu Obligacji o wartości 100 mln zł do wyemitowania pozostają obligacje do łącznej kwoty 75 mln zł (w pierwszym kwartale 2013 roku spółka wyemitowała 2 serie obligacji o łącznej wartości 25 mln zł). Na grudzień br. przypada termin 7

8 wykupu obligacji serii B na kwotę 15 mln zł, które spółka będzie chciała rolować. W pierwszych 3 kwartałach 2014 r. spółka finalizowała wprowadzanie zmian w stosowanym modelu biznesowym, między innymi w zakresie faktoringu obniżone zostały wynagrodzenia spółki z jednoczesnym skierowaniem usług do nowych grup klientów, posiadających zdywersyfikowane i regularnie generowane należności. Zdaniem zarządu pozwoliło to na zawarcie dużej ilości nowych umów faktoringowych z różnych branż, które pozwalają osiągać powtarzalne przychody i przepływy na rozproszonym portfelu aktywów. W efekcie taki portfel mimo niższych marż generuje wyższe przychody niż miało to miejsce w przeszłości. Opisana wyżej modyfikacja strategii spółki ma swoje odzwierciedlenie w osiąganych wynikach, które w 3 pierwszych kwartałach 2014 roku były istotnie lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W 3 pierwszych kwartałach 2014 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 14,6 mln zł w porównaniu do 12,7 mln zł w analogicznym okresie 2013 r., natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7,0 mln zł wobec 5,4 mln zł w pierwszych 3 kwartałach 2013 r. Wyniki netto w analizowanych okresach nie są porównywalne ze względu na znaczne aktywo podatkowe rozliczone w wyniku 2013 r. Voxel SA Zakres działalności Voxel obejmuje usługi w zakresie wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej, a także usługi w obszarze teleradiologii i outsourcingu usług medycznych. Ponadto, w 2012 roku Spółka uruchomiła produkcję radiofarmaceutyków na własne potrzeby, a w połowie 2013 r. uzyskała pozwolenie na sprzedaż wyprodukowanych znaczników firmom zewnętrznym. DM BDM współpracuje ze spółką Voxel od 2011 roku zarówno w obszarze emisji akcji jak i obligacji. W 2012 roku spółka za pośrednictwem DM BDM przeniosła się z rynku NewConnect na główny parkiet GPW oraz wyemitowała obligacje o wartości 12 mln zł. W 2013 roku DM BDM przeprowadził dla spółki 2 emisje obligacji na łączną kwotę 17 mln zł, prywatną emisję akcji o wartości 13 mln zł, a także emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje o wartości blisko 2 mln zł. Natomiast w 2014 roku BDM pośredniczył w ofercie prywatnej obligacji spółki na kwotę 10 mln zł. W okresie 3 pierwszych kwartałów 2014 roku Grupa Voxel osiągnęła niższe przychody niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek o około 10%), poprawiając jednocześnie marżę brutto ze sprzedaży (26,1% po trzech kwartałach 2014 vs. 24,4% w analogicznym okresie roku 2013). Wzrost rentowności możliwy był dzięki zmianie struktury sprzedaży polegającej na zwiększeniu przychodów w zakresie usług medycznych i komercyjnej sprzedaży radiofarmaceutyków przy spadku sprzedaży sprzętu medycznego realizowanej przez spółkę zależną Alteris S.A. Uzyskany w okresie I-IIIQ 2014 wynik operacyjny był niższy w porównaniu do 2013 o około 2,2 mln zł, co było wynikiem jednorazowych zdarzeń odnotowanych w roku ubiegłym (sprzedaż nierentownej pracowni TK w Olsztynie i rozwiązanie rezerwy na zobowiązania), a także utworzenia w 2014 roku rezerw w spółce zależnej Alteris S.A. oraz przesunięcia fakturowania niektórych kontraktów na IV kwartał W I połowie br. emitent uruchomił dwie nowe pracownie diagnostyki obrazowej PET w Brzozowie i Białymstoku. Są to inwestycje o wysokiej stopie zwrotu, jednakże na chwilę obecną działają wyłącznie w oparciu o badania komercyjne. W trzecim kwartale 2014 Voxel S.A. zakończył negocjacje dotyczące rozpoczęcia 8

9 badań PET w pracowniach w Białymstoku i Brzozowie. Starania Zarządu finalnie doprowadziły do ogłoszenia przez poszczególne odziały NFZ postępowań na badania typu PET. Obecnie Spółka czeka na obustronne podpisanie umów oraz pełnopłatne rozpoczęcie badań w ramach kontraktu z NFZ. Zakończono także rejestrację i proces uzyskiwania wszelkich formalnych zgód dotyczących eksportu radiofarmaceutyków na terenie Czech i Słowacji. Od listopada planowana jest sprzedaż próbnych serii radiofarmaceutyków. W dniach 23 i 24 października br. na GPW miały miejsce transakcje pakietowe, w wyniku których TOTAL FIZ nie jest już akcjonariuszem Voxel S.A., a znaczącym akcjonariuszem stało się TFI PZU (wzrost udziału w głosach na WZA z 3,9% przed transakcją do 11,3% obecnie). 4. Zapowiedzi rynkowe odnośnie przyszłych emisji obligacji korporacyjnych KRUK SA uchwalenie II Programu Emisji Obligacji Publicznych o wartości do 150 mln zł KRUK to spółka dominująca Grupy KRUK lidera na polskim rynku obrotu wierzytelności (zakup pakietów wierzytelności na własny rachunek) oraz w zakresie świadczenia usług windykacji na zlecenie (inkaso). Grupa świadczy swoje usługi na rynku polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim oraz rozpoczyna prowadzenie działalności na rynku niemieckim. W 3 pierwszych kwartałach br. spółka wypracowała ponad 367 mln zł przychodów ze sprzedaży (o 22% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r.), a zysk netto osiągnął poziom 126 mln zł (58% więcej niż w 3 pierwszych kwartałach 2013 r.) Nakłady inwestycyjne Grupy KRUK na zakup nowych portfeli wierzytelności wyniosły w 3 pierwszych kwartałach 2014 r. łącznie 355 mln zł. Spłaty z istniejących portfeli były zgodne z oczekiwaniami spółki i wyniosły 528 mln zł (38% więcej niż rok wcześniej). W sierpniu br. spółka poinformowała o rozpoczęciu działalności na rynku niemieckim za pośrednictwem nowoutworzonej spółki KRUK Deutschland GmbH. W 2013 roku KRUK jako pierwsza firma z branży zarządzania wierzytelnościami przeprowadził emisję obligacji publicznych. Seria obligacji T1 o wartości 15 mln zł została wyemitowana w ramach uruchomionego w listopadzie 2013 roku Programu Emisji Obligacji o wartości do 150 mln zł. Organizatorem emisji był DM BDM S.A. W dniu zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne i w związku z tym złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Wielkość i częstotliwość emisji obligacji w ramach nowego programu będzie bezpośrednio uzależniona od zapotrzebowania spółki na dodatkowe środki finansowe w związku z prowadzonymi i planowanymi zakupami portfeli wierzytelności. 9

10 5. Wyniki BDM Obligo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BDM Obligo jest to fundusz utworzony i zarządzany przez TFI BDM SA. Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w obligacje korporacyjne. Poniżej przedstawiamy wyniki OBLIGO na tle funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne (dane na koniec września 2014). Dane w % 3M 6M 12M FIZ BDM Obligo 0,68 0,96 3,19 Trzeci kwartyl 1,20 2,70 5,10 Drugi kwartyl 1,00 2,17 4,85 Pierwszy kwartyl 0,80 1,75 4,08 Średnia dla grupy 1,06 2,74 5,96 Pozycja w grupie 14/16 15/16 14/15 Źródło: Analizy.pl, TFI BDM 6. BDM Obligacje - rachunek inwestycyjny dedykowany obligacjom Dla Klientów zainteresowanych inwestowaniem w obligacje DM BDM przygotował specjalną ofertę. Bezpłatny rachunek inwestycyjny wraz z aneksem Obligacje BDM Obligacje. BDM Obligacje to rachunek inwestycyjny przeznaczony do gromadzenia i obrotu obligacjami. Na rachunku można nabywać obligacje z publicznych emisji jak również z wtórnego rynku Catalyst. BDM Obligacje daje też możliwość księgowania obligacji przeniesionych z innego rachunku. Więcej na 10

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.)

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) Sprawozdanie Zarządu ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. 1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Kryzys finansowy wpłynął na istotne ograniczenia w możliwości finansowania przedsiębiorstwa kredytem bankowym. W poprzednich latach był on łatwy do uzyskania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.)

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.) maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 KRUK / Kredyt Inkaso Wierzytelności 14.05.2015 Przetasowania na rynku Data raportu (14 pkt.) Aktualnie na rynku

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo