Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze"

Transkrypt

1

2 Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport Pragma Faktoring S.A. za I półrocze 2015 r. Pierwsze półrocze 2015 r. pokazuje kolejne pozytywne efekty przyjętej strategii (zakładającej budowę zdywersyfikowanego portfela należności faktoringowych generującego powtarzalne przychody i przepływy oraz cechującego się wysoką płynnością). Kluczową w strategii Spółki jest usługa faktoringu, która ma dominować w portfelu i przychodach nad transakcjami pożyczkowymi, mającymi charakter uzupełniający. Zgodnie z tymi założeniami w I półroczu br. wartość portfela faktoringowego zwiększyła się o 16% r/r, natomiast portfel pożyczkowy uległ istotnemu zmniejszeniu. Należności faktoringowe stanowią 82% całości portfela. W I półroczu 2015 roku Spółka osiągnęła 28% wzrost przychodów brutto w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Zdecydowanie wzrosły również: zysk brutto (o 26%) oraz zysk netto (o 23%). Warto podkreślić również wartość otrzymanych na poczet portfela wpłat, które wyniosły w pierwszym półroczu 260 mln zł i były wyższe o 20% wobec otrzymanych rok wcześniej (217 mln zł). Istotnym zdarzeniem w działalności Spółki w okresie ostatnich kilku miesięcy był proces spłaty obligacji. W okresie od grudnia 2014 do marca 2015 Pragma Faktoring spłaciła terminowo 40 mln zł zadłużenia obligacyjnego, przy czym, co warte podkreślenia, uczyniła to bez tzw. rolowania (czyli pozyskiwania środków na spłatę obligacji przez kolejną emisję). Spółka wyróżnia się wysoką płynnością aktywów. Na koniec I półrocza wskaźnik aktywa obrotowe/aktywa ogółem był równy 94%. Poziom zobowiązań oprocentowanych netto (po pomniejszeniu o posiadaną gotówkę) Spółki, wynosi jedynie 135% wartości kapitałów własnych, co biorąc pod uwagę wysoką płynność i rotację aktywów należy ocenić za bardzo bezpieczny poziom Dodatkowo większość (75%) zobowiązań finansowych ma charakter długoterminowy. Wysoka płynność aktywów Pragma Faktoring i niski wskaźnik jej zadłużenia pozwoliła 14 czerwca br. na wypłatę akcjonariuszom dywidendy o wartości ,60 zł, co dało 1,56 zł na każdą akcję. Jesteśmy przekonani, że Pragma Faktoring będzie w kolejnych kwartałach regularnie zwiększać przychody i zyski, co w powiązaniu z bardzo dobrą sytuacją finansową Spółki, pozwoli na systematyczny wzrost jej wartości. Z poważaniem, Zarząd Pragma Faktoring S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu Grzegorz Pardela - Członek Zarządu Katowice, 20 sierpnia 2015 roku 1

3 Spis treści List do Inwestorów i Akcjonariuszy... 1 Wprowadzenie do śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Faktoring S.A... 3 Wybrane jednostkowe dane finansowe Pragma Faktoring S.A Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Pragma Faktoring S.A Noty do śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Faktoring S.A Sprawozdanie Zarządu z działalności Pragma Faktoring S.A Oświadczenie Zarządu Pragma Faktoring S.A Oświadczenie Zarządu Pragma Faktoring S.A

4 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA FAKTORING S.A. za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa: Pragma Faktoring S.A. (do dnia r. działająca pod firmą Grupa Finansowa Premium S.A.) Siedziba: Katowice, ul. Brynowska 72 Telefon: Fax: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: KRS: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Pragma Faktoring S.A. (dawniej Grupa Finansowa Premium S.A.) to pierwotnie spółka cywilna założona przez Michała Nawrota i Dariusza Piaseckiego. W 2001 roku wpisano Spółkę do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod nr RHB z siedzibą w Katowicach. Do dnia 16 listopada 2006 roku GF Premium sp. z o.o. wpisana była do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS W dniu 17 listopada 2006 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o przekształceniu Grupy Finansowej Premium Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Spółka Akcyjna została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem Od dnia r. akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 3

5 W dniu 14 grudnia 2010 r. Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ogłosiła wezwanie na zakup akcji uprawniających do wykonywania 66 % głosów. W wyniku wezwania w dniu r. Pragma Inkaso S.A. nabyła akcje stanowiące 58,23 % kapitału zakładowego Spółki i dające prawo do wykonywania 63,75 % głosów. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 Grupa Finansowa Premium S.A. zmieniła nazwę na Pragma Faktoring S.A. Obecnie Pragma Inkaso S.A. jest posiadaczem akcji, dających 83,49% udziału w kapitale zakładowym, z których może wykonywać dających 87,04% udziału w ogólnej liczbie głosów. Według Aktu Założycielskiego podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 2. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. Spółka działa na podstawie statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. 2. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki Skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku był następujący: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Tomasz Boduszek Jakub Holewa Agnieszka Kowalik Grzegorz Pardela Do dnia sporządzenia sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie. Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2015 roku był następujący: Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej Michał Kolmasiak Jacek Obrocki Rafał Witek Ireneusz Rymaszewski Marcin Nowak Do dnia sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 4

6 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2015 roku 1) Oświadczenie o zgodności Zarząd Spółki Pragma Faktoring S.A. oświadcza, że niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSSF oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku, 31 grudnia 2014 roku, 30 czerwca 2014 r. oraz jej wyniki finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku i porównywalnie z okresem od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych rodzajów ryzyka i zagrożeń. 2) Zasady prezentacji Począwszy od roku Pragma Faktoring S.A., zgodnie z uchwałą nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku (podjętej na podstawie art. 45 ust. 1b,1 c Ustawy o rachunkowości) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Spółka zastosowała w niniejszym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską ( MSSF ) obowiązujące na dzień 30 czerwca 2015 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Zarząd nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 3) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego jest złoty polski. 4) Przyjęte zasady rachunkowości W prezentowanym okresie Spółka nie wprowadziła zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w porównaniu do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za rok ) Informacja dotycząca wypłaconej (lub zdeklarowanej) dywidendy przez Spółkę Zysk z roku 2014 Spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy. 5

7 6) Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów W porównaniu z opublikowanymi informacjami w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym nie zostały opublikowane żadne nowe standardy ani zmiany do istniejących standardów, a których wprowadzenie miało by wpływ na sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku. Z poważaniem, Zarząd Pragma Faktoring S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu Grzegorz Pardela - Członek Zarządu Katowice, 20 sierpnia 2015 roku 6

8 WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. EURO w tys. EURO w tys. EURO półrocze 2015 rok 2014 półrocze 2014 półrocze 2015 rok 2014 półrocze 2014 I. Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 935) (8 255) (8 600) (710) (1 970) (2 058) VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 869) (936) IX. Przepływy pieniężne netto, razem (3 096) (749) X. Aktywa, razem XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał zakładowy XVI. Liczba akcji na koniec roku (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,66 1,56 0,54 0,16 0,37 0,13 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,66 1,56 0,54 0,16 0,37 0,13 XIX. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/eur) 14,98 15,87 14,47 3,57 3,72 3,48 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/eur) 14,98 15,87 14,47 3,57 3,72 3,48 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 1,56 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 XXII. Saldo faktoring XXIII. Wpłaty z faktoringu w roku

9 XXIV. Saldo pożyczki XXV. Wpłaty z pożyczek w roku Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień 30 czerwca 2015 średni kurs wyniósł: 4,1944; na dzień 31 grudnia 2014 średni kurs wyniósł: 4,2623; na dzień 30 czerwca 2014 średni kurs wyniósł: 4,1609; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015: 4,1341; średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014: 4,1893; średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014: 4,1784. Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. Z poważaniem, Zarząd Pragma Faktoring S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu Grzegorz Pardela - Członek Zarządu Katowice, 20 sierpnia 2015 roku 8

10 ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Wyszczególnienie Nota AKTYWA TRWAŁE , , ,60 Rzeczowe aktywa trwałe , , ,41 Wartości niematerialne , , ,83 Akcje i udziały ,36 Pozostałe aktywa długoterminowe 4 250, Inwestycje w nieruchomości , , ,00 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 AKTYWA OBROTOWE , , ,47 Należności z tytułu dostaw i usług , , ,08 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego , ,00 - Pozostałe aktywa obrotowe , , ,73 Wierzytelności nabyte Faktoring , , ,12 Pożyczki , , ,59 Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , ,65 Rozliczenia międzyokresowe , , ,30 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA Aktywa razem: , , ,07 9

11 Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Wyszczególnienie Nota KAPITAŁ WŁASNY , , ,49 Kapitał podstawowy , , ,00 Akcje własne Kapitał zapasowy z emisji , , ,73 Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego , , ,85 Niepodzielony wynik, w tym: (4 127,97) ,38 (74 565,09) Zysk (strata) netto okresu , , ,05 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , , ,77 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 Rezerwy długoterminowe ,92 578,72 326,86 Kredyty i pożyczki długoterminowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu obligacji , ,36 - Inne zobowiązania finansowe długoterminowe , , ,91 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , , ,81 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe , , ,80 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu obligacji , , ,43 Inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe , , ,86 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , , ,62 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego ,00 Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne , , ,06 Rezerwy krótkoterminowe , , ,18 Przychody przyszłych okresów , , ,86 Pasywa razem: , , ,07 Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie Nota Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , ,52 Przychody z tytułu zakupu wierzytelności ,64 Koszty zakupionych wierzytelności - (9 358,79) Przychody z tytułu zakupionych wierzytelnościami netto ,85 Przychody z tytułu faktoringu , ,85 Koszty faktoringu ( ,99) ( ,98) Przychód z tytułu faktoringu netto , ,87 Przychody z tytułu pożyczek , ,09 10

12 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych 7 906, ,32 Pozostałe przychody , ,62 Przychody ze sprzedaży netto ogółem , ,75 Koszty działalności operacyjnej 16 ( ,12) ( ,87) Amortyzacja ( ,97) ( ,65) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ( ,63) ( ,13) Pozostałe koszty podstawowe ( ,52) ( ,09) Koszty sprzedanych towarów i materiałów - - ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,88 Pozostałe przychody operacyjne , ,05 Pozostałe koszty operacyjne 18 ( ,25) ( ,67) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,26 Przychody finansowe , ,81 Koszty finansowe 20 ( ,98) ( ,02) ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM , ,05 Podatek dochodowy 21 ( ,00) ( ,00) ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ , ,05 Inne całkowite dochody - - CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY , ,05 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Wyszczególnienie RPP za okres: RPP za okres: PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) brutto , ,05 Korekty razem , ,44 Amortyzacja , ,65 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (66 607,25) - Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,42 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (2 416,19) (599,47) Zmiana stanu rezerw , ,21 Zmiana stanu należności , ,80 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych (5 385,09) ,39 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , ,44 Zapłacony podatek dochodowy (84 814,00) Inne korekty - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,49 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wydatki na nabycie wartości niematerialnych ( ,31) (41 525,00) Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - - Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (9 027,33) (35 081,41) Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - ( ,37) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów ,92 599,47 11

13 trwałych i inne Wpływy ze sprzedaży inwestycji długoterminowych - - Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ( ,49) ( ,34) Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży , ,78 Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik - - Pożyczki udzielone ( ,57) ( ,91) Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych , ,68 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ,15) ( ,10) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wydatki na zakup akcji własnych - - Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek , ,00 Spłaty kredytów i pożyczek ( ,00) ( ,22) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego ( ,48) (57 437,98) Dywidendy wypłacone ( ,60) - Wpływy z tytułu obligacji ,00 - Wypływy z tytułu spłaty obligacji ( ,00) - Odsetki zapłacone od obligacji ( ,00) ( ,00) Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek ( ,19) ( ,08) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ,15) ,72 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM ( ,64) ,11 BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: ( ,39) ,11 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych ,25 - ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,54 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM: , ,65 o ograniczonej możliwości dysponowania

14 Wyszczególnienie Kapitał podstawowy Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Akcje własne Kapitał zapasowy z emisji Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego Niepodzielony wynik Razem kapitał własny Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r ,00 (0,00) , , , ,88 Podział wyniku roku ,00 (4 167,00) Wypłata dywidendy ( ,60) ( ,60) Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01 do r , ,25 Stan na r ,00 (0,00) , ,77 (4 127,97) ,53 Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r ,00 (0,00) , , , ,45 Podział wyniku roku ,01 ( ,01) - Wynik z lat ubiegłych spółki przejętej ,91 ( ,00) ,91 Wypłata dywidendy Niepodzielony wynik spółki przejętej , ,92 Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01 do r , ,60 Stan na r ,00 (0,00) , , , ,88 Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r ,00 (0,00) , , , ,45 Podział wyniku roku ,01 ( ,01) - Wypłata dywidendy Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01.do r , ,05 Stan na r ,00 (0,00) , ,85 (74 565,09) ,49 13

15 NOTY DO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA FAKTORING S.A. za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku ZAŁĄCZONE NOTY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Lista Not Numer Nazwa 1 Rzeczowe aktywa trwałe 2 Wartości niematerialne 3 Akcje i udziały 4 Pozostałe aktywa długoterminowe 5 Inwestycje w nieruchomości 6 Należności 7 Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 Środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe 9 Kapitał własny 10 Rezerwy 11 Kredyty i pożyczki 12 Zobowiązania z tytułu obligacji 13 Inne zobowiązania finansowe 14 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 15 Przychody przyszłych okresów 16 Koszty według rodzaju 17 Pozostałe przychody operacyjne 18 Pozostałe koszty operacyjne 19 Przychody finansowe 20 Koszty finansowe 21 Podatek dochodowy 22 Transakcje i salda Spółki z podmiotami powiązanymi 23 Gwarancje i poręczenia 24 Instrumenty finansowe 25 Przeciętne zatrudnienie w etatach w Spółce 26 Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i kontrolujące Spółkę 27 Sezonowość lub cykliczność działalności Spółki 28 Segmenty operacyjne 29 Wynagrodzenie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 14

16 1. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny , , ,07 Środki transportu , , ,16 Pozostałe środki trwałe , , ,19 Inwestycje w obcym środku trwałym , , ,99 Środki trwałe w budowie RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM: , , , Rzeczowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu 15 Pozostałe środki trwałe Inwestycje w obcych środkach trwałych Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Wartość bilansowa brutto na , , , , ,77 Przyjęcia ze środków trwałych w budowie Nabycia bezpośrednie , ,33 Przyjęcie w ramach leasingu , ,44 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - (9 088,03) ( ,80) (30 122,85) ( ,68) Przeniesienie na środki trwałe Wartość bilansowa brutto na , , , , ,86 Wartość bilansowa brutto na , , , , , ,51 Przyjęcia ze środków trwałych w budowie , ,00 Nabycia bezpośrednie , , , ,81 Nabycie w ramach połączenia spółek , ,00 Przyjęcie w ramach leasingu Zmniejszenia z tytułu likwidacji Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - (10 552,77) ( ,48) (3 311,30) ( ,55) Razem

17 Przeniesienie na środki trwałe (7 057,00) - (7 057,00) Wartość bilansowa brutto na , , , , ,77 Wartość bilansowa brutto na , , , , , ,51 Przyjęcia ze środków trwałych w budowie , ,00 Nabycia bezpośrednie , , , ,21 Przyjęcie w ramach leasingu Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - (10 552,77) - (1 257,88) (11 810,65) Przeniesienie na środki trwałe (7 057,00) - (7 057,00) Wartość bilansowa brutto na , , , , , Rzeczowe aktywa trwałe umorzenie Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Inwestycje w obcych środkach trwałych Wartość umorzenia na , , , , ,95 Zwiększenie amortyzacji za okres , , , , ,79 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - (8 799,25) ( ,80) (25 087,90) - ( ,95) Wartość umorzenia na , , , , ,79 Wartość umorzenia na , , ,34 128, ,06 Zwiększenie amortyzacji za okres , , , , ,08 Zwiększenie amortyzacji w ramach połączenia spółek za okres , ,00 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - (6 632,48) (72 513,02) (2 563,69) - (81 709,19) Wartość umorzenia na , , , , ,95 Wartość umorzenia na , , ,34 128, ,06 Zwiększenie amortyzacji za okres , , , , ,45 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - (6 632,48) - (960,37) - (7 592,85) Wartość umorzenia na , , , , ,66 Razem 16

18 2. Wartości niematerialne Wartości niematerialne Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Pozostałe wartości niematerialne , , ,83 Systemy komputerowe w trakcie realizacji wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji , Zaliczki na wartości niematerialne , , ,00 WARTOŚCI NIEMATERIALNE RAZEM: , , , Wartości niematerialne w okresie sprawozdawczym Pozostałe wartości niematerialne Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji Zaliczki na wartości niematerialne Razem Wartość bilansowa brutto na , , ,38 Nabycie , , ,31 Przeniesienie na wartości niematerialne Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Wartość bilansowa brutto na , , , ,69 Wartość bilansowa brutto na , , ,88 Nabycie , ,50 Nabycie w ramach połączenia spółek 3 049, ,00 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - Wartość bilansowa brutto na , , ,38 Wartość bilansowa brutto na , , ,88 Nabycie , ,00 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Przeniesienie na wartości niematerialne Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z przeszacowania Wartość bilansowa brutto na , , , Wartości niematerialne umorzenie 17 Pozostałe wartości niematerialne i prawne Razem Wartość umorzenia na , ,08 Zwiększenie amortyzacji za okres , ,18 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - Wartość umorzenia na , ,26 Wartość umorzenia na , ,85 Zwiększenie amortyzacji za okres , ,40 Zwiększenie amortyzacji w ramach połączenia spółek za okres 1 270, ,25 Aktualizacja WNiP ,58 - Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - Wartość umorzenia na , ,08

19 Wartość umorzenia na , ,85 Zwiększenie amortyzacji za okres , ,20 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - Wartość umorzenia na , ,05 3. Akcje i udziały Akcje i udziały Siedziba Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. Katowice ,36 AKCJE I UDZIAŁY RAZEM: , Akcje i udziały - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu , ,36 Zwiększenia w okresie Nabycia Utworzenie nowej spółki Zmniejszenia - ( ,36) - Wycena Połączenie spółek ( ,36) - AKCJE I UDZIAŁY NA KONIEC OKRESU: ,36 4. Pozostałe aktywa długoterminowe Pozostałe aktywa długoterminowe Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Pożyczki 250, Wierzytelności nabyte Inne aktywa POZOSTAŁE AKTYWA DŁUGOTERMINOWE RAZEM: 250, Pozostałe aktywa długoterminowe - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu , ,00 Zwiększenia w okresie 250, Nabycia Pożyczki udzielone 250, Zmniejszenia - (1 230,00) (1 230,00) Zmiana terminu płatności - (1 230,00) (1 230,00) Sprzedaż POZOSTAŁE AKTYWA DŁUGOTERMINOWE NA KONIEC OKRESU: 250, Inwestycje w nieruchomości Inwestycje w nieruchomości Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Nieruchomość inwestycyjna 1 (przyjęta w ramach zobowiązań dłużnika Spółki) , , ,00 Nieruchomość inwestycyjna 2 (przyjęta w ramach , , ,00 18

20 zobowiązań dłużnika Spółki) Nieruchomość inwestycyjna 3 (przyjęta w ramach zobowiązań dłużnika Spółki) ,00 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI RAZEM: , , , Inwestycje w nieruchomości - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu , , ,63 Zwiększenia ,37 Przejęcie w ramach zobowiązań dłużnika Wycena do wartości godziwej ,37 Zmniejszenia - ( ,63) - Sprzedaż - ( ,63) - Wycena do wartości godziwej INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI NA KONIEC OKRESU: , , ,00 19

21 6. Należności Należności Wartość Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Wartość Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Wartość Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Należności z tytułu dostaw i usług ,89 ( ,69) , ,23 ( ,69) , ,77 (87 035,69) ,08 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 6 080, , , , Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Pozostałe należności i aktywa obrotowe ,69 (7 609,94) , ,62 (4 452,39) , , ,73 RAZEM NALEŻNOŚCI: ,58 ( ,63) , ,85 ( ,08) , ,50 (87 035,69) , Odpisy aktualizujące należności - zmiany stanu w okresie Odpisy na początek okresu , , ,69 Utworzenie 5 135, ,39 - Rozwiązanie (1 977,63) - - Wykorzystanie ODPISY NA KONIEC OKRESU: , , ,69 7. Krótkoterminowe aktywa finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień Specyfikacja Wartość Odpisy Wartość Odpisy Wartość Odpisy Wartość Wartość Wartość aktualizujące bilansowa aktualizujące bilansowa aktualizujące bilansowa Pożyczki udzielone ,48 ( ,57) , ,80 ( ,21) , ,59 ( ,00) ,59 Aktywa dostępne do sprzedaży ,76 ( ,32) , ,14 ( ,81) , ,49 ( ,37) ,12 20

22 w tym: Wierzytelności nabyte ,29 (39 670,29) ,29 (39 670,29) ,29 (39 670,29) - Faktoring ,47 ( ,03) , ,85 ( ,52) , ,20 ( ,08) ,12 RAZEM POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE: ,24 ( ,89) , ,94 ( ,02) , ,08 ( ,37) , Odpisy aktualizujące pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - zmiany stanu w okresie Odpisy na początek okresu , , ,39 Utworzenie odpisów zindywidualizowanych* , , ,40 Utworzenie odpisów zbiorczych (statystycznych)* , , ,37 Rozwiązanie odpisów zindywidualizowanych (53 927,80) (14 866,69) (11 358,79) Rozwiązanie odpisów zbiorczych (statystycznych) - (64 697,68) - Wykorzystanie ODPISY NA KONIEC OKRESU: , , ,37 *Począwszy od pierwszego półrocza 2014 r. Pragma Faktoring dokonuje w trakcie danego roku co kwartał stałego zbiorczego odpisywania wartości portfela w wysokości 0,2% kwot wypłaconych Klientom w danym okresie w ramach transakcji faktoringowych i pożyczkowych; odpis zbiorczy za dany okres jest pomniejszany o odpisy dokonane w tym okresie na zindywidualizowane transakcje, a w przypadku kiedy suma zindywidualizowanych odpisów jest wyższa nie jest dokonywany. Na koniec roku odpis zbiorczy będzie rozwiązywany. Wprowadzenie zasady zbiorczych, "statystycznych" odpisów ma na celu uwzględnianie w wynikach poszczególnych kwartałach ryzyka utraty wartości nabywanych w ich trakcie aktywów, które może się zmaterializować w przyszłości. 21

23 7.3 - Rotacja kluczowych aktywów: Wartość aktywów na początek okresu, w tym: , ,92 a. pożyczki , ,36 b. faktoring , ,56 Wartość aktywów na koniec okresu, w tym: , ,71 a. pożyczki , ,59 b. faktoring , ,12 Wpływy z aktywów w okresie, w tym: , ,46 a. pożyczki , ,68 b. faktoring , ,78 Wskaźnik % rotacji w okresie, w tym: 298,82% 268,40% a. pożyczki 155,21% 142,01% b. faktoring 343,58% 337,46% *Wskaźnik % rotacji wyliczony jako stosunek wpływów z aktywów w okresie / średnie saldo aktywów w okresie. 8. Środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe 8.1 Środki pieniężne Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Środki pieniężne w kasie , , ,41 Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,24 Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: , , , Rozliczenia międzyokresowe Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Koszty związane z umowami faktoringu , , ,67 Koszty związane z umowami pożyczek , , ,77 Pozostałe poniesione koszty przyszłych okresów , , ,86 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM: , , ,30 9. Kapitał własny Kapitał podstawowy Spółki Ilość akcji na dzień Ilość akcji na dzień Ilość akcji na dzień akcje seria A akcje seria B akcje seria C RAZEM: Najwięksi akcjonariusze Spółki na dzień Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Wartość posiadanych akcji Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie Pragma Inkaso SA , ,49% 87,04% Pozostali , ,51% 12,96% RAZEM: % 100% 22

24 9.3 Najwięksi akcjonariusze Spółki na dzień Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Wartość posiadanych akcji Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie Pragma Inkaso SA , ,49% 87,04% Pozostali , ,51% 12,96% RAZEM: % 100% 9.4 Najwięksi akcjonariusze Spółki na dzień Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Wartość posiadanych akcji Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie Pragma Inkaso SA , ,16% 85,22% Pozostali , ,84% 14,78% RAZEM: % 100% Zysk na akcję i rozwodniony zysk Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień na akcję przypadający akcjonariuszom Spółki Zysk netto za okres zakończony , , ,05 Średnia ważona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,66 1,56 0,54 Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,66 1,56 0, Wartość księgowa na akcję Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień i rozwodniona wartość księgowa na akcję przypadająca akcjonariuszom Spółki Wartość księgowa , , ,49 Średnia ważona liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję 14,98 15,87 14,47 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 14,98 15,87 14, Rezerwy Rezerwy długoterminowe Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień i krótkoterminowe Rezerwy emerytalne i rentowe 720,92 578,72 326,86 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 RAZEM REZERWY DŁUGOTERMINOWE: , , ,86 Rezerwy na wynagrodzenia , ,60 Rezerwy na niewykorzystane urlopy , , ,65 Rezerwy na premie Zarządu , , ,93 Pozostałe rezerwy , , ,00 RAZEM REZERWY KRÓTKOTERMINOWE: , , ,18 RAZEM REZERWY: , , ,04 23

25 Rezerwy - zmiany stanu w okresie Wartość rezerwy na początek okresu sprawozdawczego , , ,83 Utworzenie , , ,66 Wykorzystanie ( ,83) ( ,94) ( ,21) Rozwiązanie ( ,48) ( ,79) (94 581,24) WARTOŚĆ REZERWY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO: , , , Kredyty i pożyczki Kredyty i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Długoterminowe kredyty bankowe Długoterminowe pożyczki RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE: Krótkoterminowe kredyty bankowe , , ,55 Krótkoterminowe pożyczki, w tym: , ,25 Kapitał , , ,55 Kredyty bankowe , , ,55 Pożyczki , ,00 Odsetki , ,25 Kredyty bankowe Pożyczki , ,25 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE: , , ,80 24

26 Kredyty i pożyczki na koniec okresu stan na Wartość kredytu Saldo Wymagalne do 1 roku Wymagalne powyżej 1 roku 25 Waluta Stopa procentowa Data spłaty Zabezpieczenia Długoterminowe Razem kredyty i pożyczki długoterminowe Krótkoterminowe oprocentowanie hipoteka ustanowiona na w stosunku rocznym kredyt w nieruchomościach, weksel in blanco według stopy procentowej rachunku kredyt w rachunku Kredytobiorcy, poręczony przez , , ,89 - PLN równej wysokości stawki bieżącym do bieżącym Pragma Inkaso SA, przelew referencyjnej, dnia wierzytelności z umowy powiększonej r. ubezpieczenia o marżę banku kredyt w rachunku bieżącym kredyt w rachunku bieżącym kredyt w rachunku bieżącym , , ,60 - PLN , EUR , , ,11 - PLN oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego, ostateczny termin spłaty kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do dnia r. kredyt w rachunku bieżącym do dnia hipoteka ustanowiona na nieruchomości, weksel in blanco Kredytobiorcy, poręczony przez Pragma Inkaso SA, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia weksel własny in blanco kredytobiorcy, poręczenie przez Pragma Inkaso SA, klauzula potrącenia środków z rachunków bankowych kredytobiorcy prowadzonych w banku kredytodawcy, hipoteka na nieruchomości gruntowej niezabudowanej weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

27 kredyt w rachunku bieżącym Sprawozdanie Finansowe Pragma Faktoring S.A. za I półrocze 2015 r. Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe , , ,67 - PLN referencyjnej, powiększonej o marżę banku oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku r. kredyt w rachunku bieżącym do dnia r. weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości gruntowej niezabudowanej , , , Kredyty i pożyczki - dodatkowe informacje Stan na dzień Stan na dzień PLN EUR Dodatkowy limit kredytowy dostępny dla Spółki na podstawie zawartych umów , ,00 26

28 12. Zobowiązania z tytułu obligacji Zobowiązania z tytułu obligacji Wyszczególnienie Wartość nominalna Stan na dzień Wartość wg zamortyzowanego kosztu Odsetki od obligacji Data wykupu Zobowiązania z tytułu obligacji: , , ,00 - Seria E , , , Seria F , , , Seria G , , , Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe , , Seria E , , Seria F , , Seria G , , Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe , ,00 - Seria E , ,00 - Seria F , ,00 - Seria G , , Zobowiązania z tytułu obligacji Wyszczególnienie Wartość nominalna Stan na dzień Wartość wg zamortyzowanego kosztu Odsetki od obligacji Data wykupu Zobowiązania z tytułu obligacji: , , ,00 - Seria C , , , Seria D , , , Seria E , , , Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe , , Seria C Seria D Seria E , , Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe , , ,00 - Seria C , , ,00 - Seria D , , ,00 - Seria E , , Zobowiązania z tytułu obligacji Wyszczególnienie Wartość nominalna Stan na dzień Wartość wg zamortyzowanego kosztu Odsetki od obligacji Data wykupu Zobowiązania z tytułu obligacji: , , ,00 - Seria B , , ,

29 Seria C , , , Seria D , , , Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe Seria B Seria C Seria D Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe , , ,00 - Seria B , , ,00 - Seria C , , ,00 - Seria D , , ,00 - W pierwszym półroczu 2015 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka kontynuowała program emisji obligacji. Do publicznego obrotu na rynku Catalyst GPW wprowadzono w dniu 30 stycznia 2015 r. obligacje serii E o łącznej wartości 20 mln zł, 25 marca 2015 r. obligacje serii F o łącznej wartości 10 mln zł, a 21 maja 2015 r. obligacje serii G o wartości 10 mln zł. Ponadto Pragma Faktoring S.A. dokonała terminowych wykupów obligacji serii C i D. W chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania wyemitowanych jest łącznie 40 tys. obligacji o wartości nominalnej 40 mln zł. 13. Inne zobowiązania finansowe Inne zobowiązania finansowe Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Długoterminowe , , ,91 Zobowiązania z tytułu umów leasingu , , ,91 Krótkoterminowe , , ,86 Zobowiązania z tytułu umów leasingu , , , Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu Za okres zakończony Za okres zakończony finansowego Do 1 roku , ,86 Od roku do 5 lat , ,91 Powyżej 5 lat - - RAZEM MINIMALNE OPŁATY LEASINGOWE: , , Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: , , ,62 - w tym zobowiązania z tytułu dostaw niefinansowego majątku trwałego Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego ,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, , , ,87 28

30 ceł i ubezpieczeń społecznych Kwoty do zwrotu* , , ,89 Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania , , ,30 RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: , , ,68 *otrzymane wpłaty z tytułu cesji na zabezpieczenie, rozliczane na bieżąco z pierwotnymi wierzycielami 15. Przychody przyszłych okresów Przychody przyszłych okresów Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Przychody z tytułu pożyczek , , ,17 Przychody z umów faktoringu , , ,32 Pozostałe przychody , ,37 RAZEM PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW: , , , Koszty według rodzaju Koszty według rodzaju za okres Amortyzacja , ,65 Zużycie materiałów i energii , ,05 Usługi obce , ,30 Podatki i opłaty , ,57 Wynagrodzenia , ,91 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,22 Pozostałe koszty rodzajowe , ,17 RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU: , , Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne za okres Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 416,19 - Odwrócenie odpisów aktualizujących , ,79 aktualizacja nieruchomości ,37 Pozostałe , ,89 RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE: , , Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne za okres Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,33 Utworzenie odpisów aktualizujących* , ,77 Inne koszty operacyjne , ,57 RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE: , ,67 *Począwszy od pierwszego półrocza 2014 r. Pragma Faktoring dokonuje w trakcie danego roku co kwartał stałego zbiorczego odpisywania wartości portfela w wysokości 0,2 % kwot wypłaconych Klientom w danym okresie w ramach transakcji faktoringowych i pożyczkowych; odpis zbiorczy za dany okres jest pomniejszany o odpisy dokonane w tym okresie na zindywidualizowane transakcje, a w przypadku kiedy suma 29

31 zindywidualizowanych odpisów jest wyższa nie jest dokonywany. Na koniec roku odpis zbiorczy będzie rozwiązywany. Wprowadzenie zasady zbiorczych, "statystycznych" odpisów ma na celu uwzględnianie w wynikach poszczególnych kwartałach ryzyka utraty wartości nabywanych w ich trakcie aktywów, które może się zmaterializować w przyszłości. 19. Przychody finansowe Przychody finansowe za okres Odsetki 2 166,22 484,74 Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych - - Dodatnie różnice kursowe , ,02 Pozostałe przychody finansowe 314,54 771,05 RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE: , , Koszty finansowe Koszty finansowe za okres Odsetki , ,61 Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych - - Ujemne różnice kursowe - - Pozostałe koszty finansowe , ,41 RAZEM KOSZTY FINANSOWE: , , Podatek dochodowy Podatek dochodowy za okres Bieżący podatek dochodowy ,00 Odroczony podatek dochodowy , ,00 RAZEM PODATEK DOCHODOWY: , , Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w okresie Stan na początek okresu , ,00 Utworzenie - - Wykorzystanie ( ,00) ( ,00) Rozwiązanie - - RAZEM: , , Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w okresie Stan na początek okresu , ,00 Utworzenie , ,00 30

32 Wykorzystanie (60 183,00) Rozwiązanie - - RAZEM: , , Transakcje i salda Spółki z podmiotami powiązanymi Transakcje i salda Spółki z podmiotami powiązanymi na dzień Przychody z tytułu odsetek od umów pożyczki Przychody netto z tytułu usług windykacji Przychody netto z tytułu usług kupna wierzytelności i faktoringu Pragma Inkaso S.A Pragma Collect Sp. z o.o. S.K.A. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Pozostałe podmioty powiązane , , ,07-43, , ,50 Przychody z tytułu umowy najmu Przychody netto z tytułu pozostałych usług , ,07 - Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych Koszty z tytułu odsetek od pożyczek otrzymanych Koszty pośrednictwa , Koszty usług windykacyjnych , Koszty z tytułu poręczenia , , Pozostałe poniesione koszty , ,44 Zakup środków trwałych 2 400, Pożyczki udzielone przez Spółkę w okresie , , ,00 Saldo na koniec okresu z tytułu udzielonych pożyczek przez , ,29 - Spółkę Pożyczki otrzymane Saldo na koniec okresu z tytułu otrzymanych pożyczek przez Spółkę Należności z tytułu obrotu wierzytelnościami , Zobowiązania z tytułu obrotu wierzytelnościami ,91 Należności krótkoterminowe 2 672, ,00 - Należności krótkoterminowe sprzedaż udziałów - 689, Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Udziały Wypłacona dywidenda ,

33 Transakcje i salda Spółki z podmiotami powiązanymi na dzień Przychody z tytułu odsetek od umów pożyczki Przychody netto z tytułu usług windykacji Przychody netto z tytułu usług kupna wierzytelności i factoringu Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. Pragma Inkaso S.A Pragma Collect Sp. z o.o. S.K.A. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Brynowska 72 Sp. z o.o. Pozostałe podmioty powiązane , , , , ,04 Przychody z tytułu umowy najmu Przychody netto z tytułu pozostałych usług , , Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych Koszty z tytułu odsetek od pożyczek otrzymanych , Koszty pośrednictwa , Koszty usług windykacyjnych , Koszty z tytułu poręczenia , , Pozostałe poniesione koszty , , , ,00 Zakup środków trwałych Pożyczki udzielone przez Spółkę w okresie , ,68 Saldo na koniec okresu z tytułu udzielonych pożyczek przez Spółkę ,45 Pożyczki otrzymane , Saldo na koniec okresu z tytułu otrzymanych pożyczek przez Spółkę , Należności z tytułu obrotu wierzytelnościami , ,25 Zobowiązania z tytułu obrotu wierzytelnościami Należności krótkoterminowe , ,

34 Należności krótkoterminowe sprzedaż udziałów Zobowiązania krótkoterminowe 5 342, , , ,50 Udziały Wypłacona dywidenda Wszystkie transakcje przeprowadzane z podmiotami powiązanymi przez Spółkę były na warunkach rynkowych. Spółki stanowiące Grupę Kapitałową PRAGMA INKASO: Spółka dominująca w stosunku do Spółki to: Pragma Inkaso S.A. Pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej: Pragma Faktoring S.A. Pragma Collect Sp. z o.o. SKA Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Brynowska 72 Sp. z o.o. (Spółka została przejęta przez Pragma Inkaso S.A. zgodnie z Uchwałą nr 4/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach zwołanego na dzień 19 stycznia 2015 r.) Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Pozostałe Spółki będące podmiotami powiązanymi to: Invico S.A. Asseo Paper Sp. z o.o. Dom Maklerski BDM S.A. i podmioty powiązane DFI Sp. z o.o. Pragma Finanse Sp. z o.o. Inpol Papier Sp. z o.o. Pragma Collect Sp. z o.o. 33

35 23. Gwarancje i poręczenia Gwarancje i poręczenia otrzymane Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Od jednostek powiązanych , , ,00 Poręczenie spłaty pożyczek od Pragma Inkaso SA , ,00 Poręczenie spłaty kredytu od Pragma Inkaso SA , , ,00 Poręczenie dot. emisji obligacji od Pragma Inkaso SA , , ,00 Poręczenie dot. emisji obligacji serii C od Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A ,00 Udzielenie zabezpieczenia spłaty kredytu przez Pragma Inkaso SA , ,00 Poręczenie spłaty kredytu od Pragma Inkaso SA , ,00 - Poręczenie spłaty kredytu od Pragma Inkaso S.A , Poręczenie spłaty kredytu od Pragma Inkaso SA , Poręczenie spłaty kredytu od Pragma Collect Spółka z ograniczoną , odpowiedzialnością SKA Od pozostałych jednostek Gwarancje i poręczenia spłat kredytów i pożyczek RAZEM GWARANCJE I PORĘCZENIA OTRZYMANE: , , , Gwarancje i poręczenia udzielone Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Dla jednostek powiązanych , , ,00 Poręczenie spłaty pożyczki dla Pragma Inkaso SA , , ,00 Poręczenie spłaty kredytu dla Pragma Inkaso SA , ,00 Dla pozostałych jednostek Gwarancje i poręczenia spłat kredytów i pożyczek Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe według Na dzień Na dzień Na dzień kategorii Aktywa finansowe , , ,17 Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Pożyczki i należności własne wyceniane w zamortyzowanym koszcie , , ,59 Należności własne wyceniane w nominale , , ,08 34

36 Pozostałe aktywa obrotowe wyceniane w nominale , , ,73 Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa dostępne do sprzedaży , , ,12 Środki pieniężne , , ,65 Zobowiązania finansowe , , ,68 Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie , , ,00 Zobowiązania handlowe wyceniane w nominale , , ,62 Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne wyceniane w nominale , , ,06 35

37 Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień Specyfikacja Wymagalne do 1 roku Wymagalne od roku do 5 lat Wymagalne powyżej 5 lat Wymagalne do 1 roku Wymagalne od roku do 5 lat Wymagalne powyżej 5 lat Wymagalne do 1 roku Wymagalne od roku do 5 lat Wymagalne powyżej 5 lat Oprocentowanie stałe: ,34 250, , , Pożyczki udzielone ,90 250, , ,55 - Faktoring , , , Kredyty i pożyczki otrzymane , , Oprocentowanie zmienne: , , , , , ,91 - Pożyczki udzielone , , , Kredyty i pożyczki otrzymane , , , Obligacje , , , , , Zobowiązania z tytułu leasingów , , , , , , Instrumenty finansowe - ryzyko zmiany stopy procentowej Spółka jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ pożycza środki oprocentowane zarówno według stóp stałych, jak i zmiennych. Podobne z udzielanymi przez Spółkę pożyczkami. Analiza wrażliwości przeprowadzona poniżej pokazuje wpływ zmian stopy oprocentowania o 50 punktów procentowych w górę lub w dół w stosunku rocznym na wynik finansowy Spółki. Zaprezentowane wyliczenie poniżej zastosowano do instrumentów finansowych o zmiennej stopie oprocentowania. 36

38 Wpływ zmian stopy procentowej, przy udzielonych pożyczkach, jest równy czterokrotności zmiany z uwagi na konstrukcje obliczania oprocentowania udzielanych pożyczek. Instrumenty finansowe według kategorii Należności główne w zł Wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmiennej stopie % o 0,5% in plus Wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmienne stopie % o 0,5% in minus Pożyczki udzielone , ,41 ( ,41) Kredyty i pożyczki otrzymane ,27 (63 570,64) ,64 Obligacje wyemitowane ,00 ( ,00) ,00 Zobowiązania z tytułu leasingów ,21 (2 326,95) 2 326,95 RAZEM: ,82 (87 438,82) 24.4 Instrumenty finansowe ryzyko walutowe Spółka jest narażona na ryzyko walutowe z uwagi na posiadanie istotnych kontraktów w walucie. Spółka w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym obciąża kontrahentów powstałymi różnicami kursowymi. Instrumenty finansowe według kategorii Należności główne w EURO Wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmianie kursu waluty o 0,10% in plus Wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmianie kursu waluty o 0,10% in minus Pożyczki udzielone Faktoringi udzielone ,58 ( ,06) ,06 Kredyty i pożyczki otrzymane Zobowiązania z tytułu leasingów RAZEM: - ( ,06) , Zarządzanie ryzykiem płynności Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponosi zarząd Spółki, który wdrożył odpowiedni system zarządzania płynnością finansową Spółki. System służy do zarządzania krótko-, średnio- i długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania i zarządzania płynnością. Zarządzanie ryzykiem płynności w Spółce ma formę utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitału rezerwowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań finansowych. Nota 11 podaje szczegółowe informacje dotyczące niewykorzystanych linii kredytowych, którymi Spółka dysponuje jako narzędziami redukcji ryzyka płynności. Dla zabezpieczania płynności Spółka korzysta z kredytów i pożyczek opisanych w nocie 11, obligacji opisanych w nocie 12 i leasingów opisanych w nocie

39 Dodatkowo Spółka może korzystać z krótko-, średnio- i długoterminowych pożyczek od spółek Grupy Kapitałowej, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem utraty płynności. 25. Przeciętne zatrudnienie w etatach w Spółce Przeciętne zatrudnienie w etatach w Spółce w okresie Pracownicy fizyczni - - Pracownicy umysłowi RAZEM PRZECIĘTNA LICZBA ETATÓW: Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i kontrolujące Spółkę 26.1 Akcje Spółki w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio Imię i nazwisko Funkcja Ilość posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Tomasz Boduszek Prezes Zarządu ,47% 0,37% Agnieszka Kowalik Członek Zarządu ,17% 0,14% Członkowie Zarządu nie posiadają opcji na akcje Spółki Akcje Spółki w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej bezpośrednio Imię i nazwisko Michał Kolmasiak Funkcja Przewodniczący Rady Nadzorczej Ilość posiadanych akcji Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają opcji na akcje Spółki. Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA ,19% 0,15% Stan posiadania akcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie zmienił się od r. 27. Sezonowość lub cykliczność działalności Spółki Działalność Spółki nie charakteryzuje istotna sezonowość lub cykliczność. 28. Segmenty operacyjne Według przychodów brutto wartość udział wartość udział Kraj ,05 100,00% ,52 100,00% Zagranica - 0,00% - 0,00% RAZEM: ,05 100,00% ,52 100,00% Według przychodów netto wartość udział wartość udział Kraj ,06 100,00% ,75 100,00% Zagranica - 0,00% - 0,00% RAZEM: ,06 100,00% ,75 100,00% 38

40 Spółka prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie rozróżnia segmentów operacyjnych z tytułu rodzaju działalności. Podział przychodów klasyfikowany jest według kryterium obszaru geograficznego, w którym klienci Spółki prowadzą działalność. Z uwagi na bardzo niski udział klientów zagranicznych w sprzedaży ogółem Spółka klasyfikuje przychody z działalności na krajowe i zagraniczne bez wyodrębniania poszczególnych krajów. Spółka nie posiada żadnych aktywów za granicą, w miejscach prowadzenia działalności przez klientów zagranicznych, w związku z tym nie wyodrębnia aktywów i zobowiązań związanych z działalnością zagraniczną. 29. Wynagrodzenie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Za wykonanie półrocznego przeglądu sprawozdania finansowego , ,00 Za inne usługi, w tym wycena portfela - - RAZEM WYNAGRODZENIE: , ,00 Z poważaniem, Zarząd Pragma Faktoring S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu Grzegorz Pardela - Członek Zarządu Katowice, 20 sierpnia 2015 roku 39

41 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PRAGMA FAKTORING S.A. za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta Ocena działalności Pragma Faktoring S.A. w I półroczu 2015 roku W I półroczu 2015 roku Spółka osiągnęła 28% wzrost przychodów brutto w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Zdecydowanie wzrosły również: zysk brutto (o 26%) oraz zysk netto (o 23%). Na wyniki osiągnięte przez Pragma Faktoring S.A w I półroczu br. istotny wpływ miał przeprowadzany proces spłaty obligacji: w okresie od grudnia 2014 r. do marca 2015 r. spółka spłaciła 40 mln zł obligacji, bez tzw. rolowania, tj. najpierw dokonywała spłaty danej serii obligacji ze środków pochodzących ze spieniężania portfela, a dopiero następnie emitowała nową serię obligacji. W wyniku tego spółka była zmuszona w końcówce 2014 r. nieco zmniejszyć akcję sprzedażową w zakresie nowych transakcji (kumulacja gotówki na pierwszą spłatę w wysokości 15 mln zł), a z kolei w kolejnych miesiącach utrzymywała przejściowo duże nadwyżki gotówki na kolejne spłaty, co zwiększało poziom kosztów finansowych. Wartość otrzymanych na poczet portfela wpłat wyniosła w pierwszym półroczu 260 mln zł wobec 217 mln zł rok wcześniej. WPŁATY Z PORTFELA PRAGMA FAKTORING S.A. W I PÓŁROCZU 2015 ROKU (W TYS.ZŁ) Wpływy I półrocze 2015 I półrocze 2014 r/r Faktoring % Pożyczki % SUMA: % Pierwsze półrocze 2015 r. pokazuje kolejne pozytywne efekty przyjętej strategii (zakładającej budowę zdywersyfikowanego portfela należności faktoringowych (i w mniejszym stopniu pożyczkowych), generującego powtarzalne przychody i przepływy oraz cechującego się wysoką płynnością). Kluczową w strategii Spółki jest usługa faktoringu, która ma dominować w portfelu i przychodach nad transakcjami pożyczkowymi, mającymi charakter uzupełniający. Zgodnie z tymi założeniami w I półroczu br. wartość portfela faktoringowego zwiększyła się o 16% r/r, natomiast portfel pożyczkowy uległ istotnemu zmniejszeniu. Należności faktoringowe stanowią 82% całości portfela. 40

42 W I półroczu 2015 r. portfel Pragma Faktoring S.A. kształtował się następująco: STRUKTURA PORTFELA PRAGMA FAKTORING S.A. W 2015 ROKU (W TYS.ZŁ) Saldo Kontraktacja 2015 Wpływy 2015 Saldo Wartość faktoringu netto Kaucje Pożyczki Suma brutto Suma netto Zdecydowanie wrosła dywersyfikacja portfela faktoringowego poprzez wzrost ilości Klientów, Odbiorców i ilości sfinansowanych faktur. Systematyczny wzrost dywersyfikacji portfela w istotny sposób sprzyja jego bezpieczeństwu i niskiej szkodliwości. Okres DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO Obrót faktoringowy - należności sfinansowane (tys. zł) Liczba klientów Liczba odbiorców (płatników) Ilość faktur sfinansowanych przez Spółkę Obrót (tys. zł)/ Odbiorca 1 półrocze półrocze półrocze półrocze Portfel Spółki charakteryzuje również bardzo duża i wciąż rosnąca rotacja aktywów. ROTACJA KLUCZOWYCH AKTYWÓW Saldo początek półrocza I PÓŁROCZE 2015 (W TYS. ZŁ) Wpływy w trakcie półrocza Saldo na koniec półrocza Rotacja/ Aktywa Pragma Faktoring S.A. półrocze* Faktoring netto % Pożyczki netto % SUMA % *Wskaźnik % rotacji wyliczony jako stosunek wpływów z aktywów w okresie / średnie saldo aktywów w okresie. Sytuacja finansowa i płynnościowa Spółki Zarząd ocenia sytuację finansową Spółki jako bardzo dobrą. Spółka wyróżnia się wysoką płynnością aktywów. Na koniec I półrocza wskaźnik aktywa obrotowe/aktywa ogółem był równy 94%. Poziom zobowiązań oprocentowanych netto (po pomniejszeniu o posiadaną gotówkę) Spółki, wynosi jedynie 135% wartości kapitałów własnych, co biorąc pod uwagę wysoką płynność i rotację aktywów należy ocenić za bardzo bezpieczny poziom. Dodatkowo większość (75%) zobowiązań finansowych ma charakter długoterminowy. 41

43 Kalendarium W dniu 19 stycznia 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie papierów wartościowych sztuk obligacji na okaziciela serii E; 22 stycznia 2015 roku Zarząd Pragma Faktoring S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; 26 stycznia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii E. Pierwszy dzień notowań Obligacji został wyznaczony na dzień 30 stycznia 2015 roku; W dniu 29 stycznia 2015 roku Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich ( szt.) obligacji serii C; 17 lutego 2015 roku została zakończona subskrypcja oraz przydział Obligacji serii F Pragma Faktoring S.A. o łącznej wartości 10 mln zł; W dniu 6 marca 2015 roku Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich ( szt.) obligacji serii D; 9 marca 2015 roku nastąpiła rejestracja obligacji serii F w KDPW; 16 marca 2015 roku Zarząd Pragma Faktoring S.A. ogłosił, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2014, wynoszącego ,60 zł, w całości na wypłatę dywidendy, co daje 1,56 zł na każdą akcję; W dniu 19 marca 2015 roku Zarząd Pragma Faktoring S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii G, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; 19 marca 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii F. Pierwszy dzień notowań Obligacji został wyznaczony na dzień 25 marca 2015 roku; 16 kwietnia 2015 roku Pragma Faktoring S.A. zawarła z Atradius Cerdit Insurance NV S.A. w Warszawie umowy ubezpieczenia faktoringu na kolejny rok ubezpieczeniowy. Przedmiotem każdej z umów jest ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (dłużnika) lub przewlekłej zwłoki w zapłacie. Podpisanie umów pozwala Emitentowi na oferowanie klientom usługi faktoringowej w wersji z ubezpieczeniem dla każdego z typów faktoringu, w tym także faktoringu eksportowego co umożliwia finansowanie wierzytelności należnych od odbiorców mających siedziby na terenie państw Unii Europejskiej; 23 kwietnia 2015 roku została zakończona subskrypcja oraz przydział Obligacji serii G Pragma Faktoring S.A. o łącznej wartości 10 mln zł; W dniu 5 maja 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy o wartości ,60 zł, co daje 1,56 zł na każdą akcję. 12 maja 2015 roku nastąpiła rejestracja w KDPW sztuk obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,- zł każda; 42

44 18 maja 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 000,- zł każda. W dniu 20 maja 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 489/2015 o wyznaczeniu na dzień 22 maja 2015 roku pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii G; 14 czerwca 2015 roku spółka dokonała wypłaty dywidendy o wartości ,60 zł, co dało 1,56 zł na każdą akcję; Rada Nadzorcza w dniu 8 lipca 2015 roku dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2015 oraz rocznego sprawozdania finansowego. Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu. Opis podstawowej działalności W okresie sprawozdawczym Pragma Faktoring S.A. świadczyła usługi finansowe, polegające na udostępnianiu kontrahentom środków pieniężnych na podstawie umów faktoringu oraz w mniejszym stopniu pożyczek. Faktoring Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie faktoringu. W ramach faktoringu klasycznego finansuje całość lub większość obrotu swojego klienta, wykupując należności niewymagalne. Natomiast faktoring w wersji uproszczonej pozwala klientom na wybiórcze korzystanie z finansowania obrotu faktoringiem poprzez wskazywanie poszczególnych należności do wykupu przez faktora. W obu wariantach dla klientów dostępny jest także faktoring eksportowy. Pragma Faktoring S.A. świadczy usługi faktoringu pełnego i niepełnego (z regresem) przy czym w I półroczu 2015 r. zdecydowanie dominował w sprzedaży faktoring niepełny. W obu odmianach Spółka stosuje ubezpieczenie transakcji w wyspecjalizowanej ubezpieczalni. Jedną z usług dedykowanych do mikro i małych przedsiębiorstw jest usługa mikrofaktoringu. Dodatkowymi wariantami usług faktoringu jest faktoring odwrotny, wymagalnościowy, zamówieniowy oraz faktoring pakietów należności niskonominałowych. Pożyczki Pragma Faktoring S.A. udziela pożyczek krótkoterminowych (kilka-kilkanaście tygodni) dla przedsiębiorstw. Zabezpieczeniem są wierzytelności lub prawa rzeczowe. Pożyczka może mieć charakter jednorazowy lub odnawialny. Jest alternatywą dla kredytu bankowego, szczególnie atrakcyjną dla sektora MSP. Obecnie udzielane pożyczki w większości są zabezpieczone i rozliczane cesjami istniejących i przyszłych wierzytelności Klienta, a więc w istocie mają charakter quasi faktoringowy. Pożyczki takie mają charakter krótkoterminowy i są zawierane najczęściej w dwóch sytuacjach. Po pierwsze z Klientami mającymi bardzo drobne należności, często wystawiającymi faktury, kiedy to 43

45 finansowanie w oparciu o klasyczny faktoring byłoby kłopotliwe i pracochłonne. Po drugie są oferowane obecnym Klientom faktoringowym Grupy mającym dodatkowe zamówienia wymagające dodatkowych środków obrotowych. W takim przypadku Spółka udziela pożyczki na zakup surowców do produkcji, posiada zabezpieczenie na należnościach objętych faktoringiem oraz nowych kontraktach, a Klient po zrealizowaniu nowych zamówień rozlicza pożyczkę powstałymi w ten sposób należnościami zamieniając ją na klasyczny faktoring. Przychody ze sprzedaży netto Przychody netto to marża osiągana na transakcjach. Jako przychody ze sprzedaży netto są wykazywane: 1) wynagrodzenia faktoringowe; 2) prowizje i odsetki pożyczkowe PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO (W TYS. ZŁ) I półrocze 2015 I półrocze 2014 r/r Faktoring % Finansowanie i pożyczki % Pozostałe % RAZEM % W I półroczu 2015 roku o 5% wrosła wartość przychodów ze sprzedaży netto w ramach usługi faktoringu. Struktura przychodów ze sprzedaży netto Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł) % Faktoring I półrocze % Finansowanie i pożyczki 0 I półrocze

46 Wartość kontraktacji W I półroczu 2015 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 263,2 mln zł, co stanowi wzrost o 16% w stosunku do I półrocza 2014 roku. Zgodnie z realizowaną strategią widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 21% r/r oraz zmniejszenie wartości kontraktacji usług pożyczkowych o 10% r/r. Poniżej wartość poszczególnych segmentów usług w tys. zł. WARTOŚĆ KONTRAKTACJI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU (W TYS. ZŁ) I półrocze 2015 I półrocze 2014 r/r Faktoring z regresem % Faktoring bez regresu 0 0 0% Faktoring ubezpieczony bez regresu 2 8 0% Faktoring ubezpieczony z regresem % Faktoring eksportowy % FAKTORING RAZEM % POŻYCZKI % RAZEM % * faktoring nominowany w walucie obcej, należności z regresem, w większości przypadków także ubezpieczone Struktura kontraktacji w I półroczu 2015 r Wartość kontraktacji w I półroczu 2015 r. 11% % Faktoring Pożyczki Faktoring Pożyczki I półrocze 2015 I półrocze 2014 Klienci W I półroczu 2015 r. Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy z 100 nowymi Klientami. 45

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 2013 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 Do Akcjonariuszy i Inwestorów Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Szanowni Państwo Zakończony został kolejny

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo