P 2012P 2013P 2014P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P"

Transkrypt

1 KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku liczymy się z pogorszeniem wyników sektora bankowego o przynajmniej 1-15% r/r). Nasza pozytywna ocena Pragmy Faktoring wynika jednak z podjętych działań restrukturyzujących portfel należności oraz realnej perspektywy poprawy ROE w 212 do poziomu 14.7%. Podsumowując, liczymy że wyniki za 212 rok powinny wpłynąć na poprawę klimatu inwestycyjnego wokół spółki i uważamy, że przy dobrej strukturze portfela faktoringu i pożyczek ryzyko dalszych spadków jest już ograniczone. Obecnie bowiem Pragma Faktoring przy cenie 13.5 PLN wyceniana jest na mln PLN. Po 3Q 11 nadwyżka aktywów finansowych nad zobowiązaniami oprocentowanymi wynosiła mln PLN, a na koniec 211 powinna wynosić mln PLN. Dlatego bazując na naszej wycenie wydajemy zalecenie Kupuj z ceną docelową 16.5 PLN/akcję. Spółka oferuje usługi finansowe w postaci faktoringu i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Chociaż udział spółki w krajowym rynku finansowania jest znikomy, to jednak specjalizacja w segmencie MSP zapewnia bardzo wysokie marże i zadowalającą stopę zwrotu z posiadanej bazy kapitałowej (nawet uwzględniając koszt finansowania zewnętrznego). Uważamy, że działając w ramach grupy kapitałowej Pragma Inakso, świadczenie usług finansowych przez spółkę jest obecnie obarczone mniejszym ryzykiem niż w latach poprzednich z uwagi na szereg dodatkowych kompetencji i mechanizmów kontrolnych czy monitorujących jakość dłużnika. Dlatego pozytywnie oceniamy założenia spółki na 212 rok i decyzję o zwiększeniu bazy kapitałowej. Dzięki temu w 212 roku liczymy na dalszą poprawę wyników i wzrost ROE do poziomu 14.7%. Zwracamy uwagę na poprawę wyników spółki w okresie 1-3Q 11, czyli po przejęciu przez Pragma Inakso. Jest to efekt m.in. i) dokonanych wcześniej odpisów, ii) przeprowadzonej restrukturyzacji, oraz iii) funkcjonowania w ramach jednej grupy kapitałowej (korzyści z cross sellingu, zwiększenie liczby handlowców, poprawa zarządzania ryzykiem dłużnika, lepsza jakość portfela). Dodatkowo istotną zmianą w sposobie działania Pragmy Faktoring, po przejęciu, jest także inna strategia dotycząca wykorzystania zadłużenia zewnętrznego na potrzeby prowadzonej działalności. Nowy zarząd spółki zdecydował się bowiem na uwzględnianie kapitału obcego, co pozwoliło na istotne zwiększenie wartości portfela pracującego i poprawę rentowności ROE. Obecną sytuację w zakresie bazy kapitałowej oceniamy za dobrą, choć zwiększenie ekspozycji na pożyczki o coraz dłuższym okresie trwania uważamy za ryzykowne P 212P 213P 214P Przychody [mln PLN] Zysk netto [mln PLN] Wart portfela / Zadłużenie x 1.4x 1.6x 1.6x 1.6x P/BV P/E DPS ROE 1.8% -.2% 1.8% 14.7% 14.7% 14.4% ROA 1.7% -.2% 6.7% 5.9% 5.8% 5.7% Wycena dochodowa [PLN] Wycena porównawcza [PLN] Wycena końcowa [PLN] 16.5 Potencjał do wzrostu / spadku 2% Koszt kapitału 11.% Cena rynkowa [PLN] 13.5 Kapitalizacja [mln PLN] Ilość akcji [mln. szt.] 2.6 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 24. Cena minimalna za 6 mc [PLN] Stopa zwrotu za 3 mc -26% Stopa zwrotu za 6 mc -21% Stopa zwrotu za 9 mc -17% Akcjonariat: Pragma Inkaso 79.43% Pozostali 2.57% Maciej Bobrowski tel. (-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 4-96 Katowice Pragma Faktoring WIG znormalizowany 1/1/21 11/16/21 12/29/21 2/1/211 3/24/211 5/1/211 6/21/211 8/3/211 9/15/211 1/27/211 12/12/211 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA... 4 WYCENA DOCHODOWA (NA PODSTAWIE ZYSKU REZYDUALNEGO)... 5 WYCENA PORÓWNAWCZA... 6 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q INFORMACJE O SPÓŁCE... 1 PRZEJĘCIE SPÓŁKI PRZEZ PRAGMA INKASO STRATEGIA STRUKTURA PRZYCHODÓW SEGMENT USŁUG FAKTORINGU SEGMENT POŻYCZEK AKTYWA ODSETKOWE ORAZ PASYWA ODSETKOWE PORÓWNANIE WYNIKÓW PRAGMY FAKTORING Z DUŻYMI FAKTORAMI PROGNOZA SPÓŁKI NA 211 I 212 ROK ZAŁOŻENIA DO WYCENY RYNEK FAKTORINGU W POLSCE... 2 FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ BANKI W POLSCE DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Spółka oferuje usługi finansowe w postaci faktoringu i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Chociaż udział spółki w krajowym rynku finansowania jest znikomy, to jednak specjalizacja w segmencie MSP zapewnia bardzo wysokie marże i zadowalającą stopę zwrotu z posiadanej bazy kapitałowej (nawet uwzględniając koszt finansowania zewnętrznego). Uważamy, że działając w ramach grupy kapitałowej Pragma Inakso, świadczenie usług finansowych przez spółkę jest obecnie obarczone mniejszym ryzykiem niż w latach poprzednich z uwagi na szereg dodatkowych kompetencji i mechanizmów kontrolnych czy monitorujących jakość dłużnika. Dlatego pozytywnie oceniamy założenia spółki na 212 rok i decyzję o zwiększeniu bazy kapitałowej. Dzięki temu w 212 roku liczymy na dalszą poprawę wyników i wzrost ROE do poziomu 14.7%. Inwestorzy powinni być jednak świadomi, że obecnie utrzymuje się podwyższony poziom ryzyka działalności sektora finansowego, a w przypadku Pragma Faktoring mają istotnie mniejszą możliwość monitorowania potencjalnych zagrożeń niż dla innych notowanych na GPW instytucji finansowych (banków) nadzorowanych przez KNF. Nasza końcowa wycena wskazuje na wartość spółki na poziomie 42.3 mln PLN, czyli 16.5 PLN/akcję. Jest to ponad 2% powyżej aktualnej ceny rynkowej. Spodziewamy się, że wyniki realizowanej strategii pozwolą na przyszły wzrost wartości spółki. W szczególności pozytywnie oceniamy podjęte działania restrukturyzacyjne po wejściu w skład grupy kapitałowej Pragma Inakso, w tym: i) poprawę jakości portfela należności w postaci faktoringu i pożyczek, co ma szczególne znaczenie w okresie pogarszającej się koniunktury gospodarczej, oraz ii) wzrost rentowności ROE, która dotychczas była na niewystarczającym poziomie. Podsumowanie wyceny Pragma Faktoring waga [PLN/akcję] Wycena dochodowa 5% Wycena porównawcza 5% Wycena końcowa 16.5 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 3

4 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Ryzyko jakości portfela należności (pożyczek i faktoringu) Funkcjonowanie w ramach grupy Pragma Inakso pozwala Pragmie Faktoring na korzystanie ze wspólnych działów oceny ryzyka, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji. Niemniej w scenariuszu pogorszenia sytuacji makro inwestorzy powinni mieć na uwadze ryzyko jakości portfela i pojawienia się utraty wartości (większej niż to przyjęto w modelu). Zwracamy uwagę, że spółka w sprawozdaniach wykazuje jedynie odpisy na zagrożone finansowanie (pożyczki, faktoring). Na podstawie danych nie ma można jednak zdefiniować, które należności powinny należeć do zagrożonych i tym samym trudno kontrolować wskaźnik pokrycia należności zagrożonych przez rezerwy. Na podstawie sprawozdawczości pewnym elementem kontrolnym mogą być rotacje pożyczek i faktoringu (wydłużenie okresu kredytowania ogółem może świadczyć o zwiększeniu ryzyka działalności). Ryzyko wzrostu konkurencji i spadku marż Wraz z dalszym rozwojem krajowego rynku faktoringu należy oczekiwać zaostrzenia konkurencji ze strony największych podmiotów (faktorów bankowych) także w obszarze MSP, czyli w obszarze gdzie działa Pragma Faktoring. Poza wzmożoną walką o klienta, Pragma Faktoring może odczuć także presję na obniżenie kosztów oferowanych usług. Obecne marże wykazywane na portfelu pracującym przez Pragmę Faktoring uważamy za bardzo wysokie i jest to zasługa specjalizacji, dobrego know-how oraz działania przy ograniczonej konkurencji. Natomiast w faktoringu bankowym ceny korzystania z usług faktorów są istotnie niższe zarówno w zakresie oprocentowania kapitału jak i na poziome pozostałych składników opłat. Ryzyko dostępności do kapitału Spółka po wejściu w skład grupy kapitałowej Pragma Inkaso zmieniła politykę w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego. Zwracamy uwagę, że prognozowany wzrost wyników w kolejnych latach jest powiązany ze zwiększeniem bazy kapitałowej. Tym samym jeśli spółka nie zdoła zwiększyć wartości portfela pracującego m.in. za pomocą obligacji, przyszły założony wzrost wyników może być zagrożony. Ryzyko ograniczenia ubezpieczeń W scenariuszu pogorszenia sytuacji makro należy liczyć się z tym, że podobnie jak w 29 roku firmy ubezpieczeniowe, na których polisach opiera się np. faktoring bez regresu, zmniejszą dostępne limity ubezpieczeniowe. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że w takim scenariuszu kluczowe znaczenie będzie miało postrzeganie danej branży, a nie kondycja finansowa pojedynczego klienta. Tym samym nadmierna ekspozycja na obszar obarczony podwyższonym ryzykiem może mieć negatywny wpływ na przyszłe rezultaty Pragmy Faktoring. Ryzyko zbyt dużej ekspozycji na finansowanie poszczególnych segmentów gospodarki Spółka nie podaje koncentracji finansowania poszczególnych branż. Tym samym istnieje ryzyko, że występuje/wystąpi nadmierna koncentracja finansowania wybranych branż i ewentualne przyszłe problemy tychże mogą mieć istotny wpływ na wyniki. Zwracamy uwagę w szczególności na firmy budowlane. Szacujemy, że może to być ok. 2-3% wartości portfela należności Pragma Faktoring. Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, że jest to obszar gospodarki, który coraz częściej nie spełnia już wymogów bezpieczeństwa i nie jest finansowany przez banki. Wg naszych prognoz segment rynku budownictwa związany z budową dróg i autostrad skurczy się z ponad 28 mld PLN w 211 roku do około 12 mld PLN w 214 roku. W pozostałych obszarach budownictwa spadki będą mniejsze lub nawet zakładamy wzrost (energetyka, tory). Ogółem spodziewamy się, że do 214 roku wartość rynku budowlanego w Polsce spadnie o ok. 15% względem roku 211. Tym samym po 212/213 roku liczymy się z tym, że udział klientów z tego segmentu rynku istotnie spadnie. Biorąc pod uwagę wzrost liczby handlowców oraz działalność w ramach grupy Pragma Inkaso zakładamy, że spółce uda się jednak zastąpić powstałą lukę nowymi kontraktami i w latach 212/213 nie oczekujemy spadku akcji finansowania przez Pragmę Faktoring. Zwracamy też uwagę, że niższy udział branży budowlanej w portfelu Pragmy powinien mieć pozytywny wpływ na jakość portfela spółki. Ryzyko zmiany poszczególnych pozycji w portfelu należności W 2Q 11 występuje różnica w CF netto z faktoringu a wartością bilansową portfela faktoringu. Wartość bilansowa portfela faktoringu jest mniejsza o ok. 7.3 mln PLN aniżeli wynikałoby to z CF netto. Jednocześnie bez pokrycia w CF o podobną kwotę została zwiększona w 2Q 11 wartość bilansowa pożyczek. Powstała różnica, jak informuje spółka, wynika ze zmiany sposobu prezentacji należności na kontach po wejściu Pragma Faktoring w skład grupy kapitałowej Pragma Inkaso (dawne GF Premium wykazywało należności na innych kontach). Ryzyko zmiany kosztu kapitału Po zmianie polityki w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego spółka na koniec 3Q 11 posiadała ok mln PLN zadłużenia w postaci obligacji, kredytów i pożyczek. Na koniec 211 roku szacujemy, że zadłużenie to wzrośnie do ok. 5.9 mln PLN. W kolejnych latach model biznesowy oparty jest na dalszym wzroście portfela należności przy jednoczesnym wzroście zadłużenia. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że Pragma Faktoring obsługuje zadłużenie w oparciu o zmienną stopę (głównie WIBOR 6M+marża). Dlatego wzrost stóp procentowych może mieć negatywny wpływ na wyniki, w szczególności jeśli Pragma Faktoring nie będzie mogła zrekompensować tego przez podwyższenie opłat za udostępniane w ramach świadczonych usług aktywa finansowe. 4

5 WYCENA DOCHODOWA (NA PODSTAWIE ZYSKU REZYDUALNEGO) Wyceny spółki dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych zysków rezydualnych w okresie Przez zysk rezydualny rozumiemy zysk powstały po odjęciu kosztu kapitału zainwestowanego w działalność Pragma Faktoring (różnica wyrażonego w jednostkach pieniężnych zwrotu z kapitału i kosztu kapitału). Po okresie szczegółowej prognozy (+22) uwzględniamy także zdyskontowaną wartość rezydualną. Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 1 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1.. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): Zakładamy wzrost ROE do poziomu 14.69% w 212 roku. Jest to wynik przeprowadzonej restrukturyzacji po wejściu w skład grupy kapitałowej Pragma Inakso. W kolejnych latach prognozy zakładamy, że ROE utrzyma się powyżej 14%, docelowo po okresie szczegółowej prognozy przyjęliśmy spadek do 13.5%. Szczegółowe założenia dotyczące bazy kapitałowej oraz dynamiki akcji finansowania przedstawiliśmy w osobnym rozdziale. Maksymalny próg zadłużenia ustaliliśmy wg obowiązującego obecnie progu zabezpieczeń dla obligacji (zabezpieczenie = aktywa finansowe w postaci portfela faktoringu i pożyczek x 1.6). Wzrost po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 2.7%. Docelowy poziom dywidendy to 8% zysku netto. Wycena została sporządzona na dzień roku. Wycena za pomocą zdyskontowanych zysków rezydualnych >22 Kapitał własny eop Wynik netto ROE 1.76% 14.69% 14.72% 14.41% 14.32% 14.29% 14.14% 13.9% 13.72% 13.53% Koszt kapitału własnego 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% ROE - Koszt kapitału własnego -.2% 3.7% 3.8% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 2.9% 2.8% 2.6% Stopa dywidendy z zysku za dany rok 85% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Zysk rezydualny PV zysku rezydualnego Suma PV zysku rezydualnego za okres Wartość rezydualna r= 2.7% PV wartości rezydualnej 658 Wartość kapitałów własnych na początek 211 roku 5539 Przeprowadzony skup akcji własnych w 211 roku Wypłacona dywidenda w 211 roku Wycena spółki [tys. PLN] Liczba akcji [tys. szt.] 2566 Wycena 1 akcji [PLN] Koszt kapitału własnego 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% Stopa wolna od ryzyka 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% Premia za ryzyko 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% Beta Wynik netto zmiana r/r % 3.6% 1.1% 2.5% 2.9% 2.1% 1.3% 1.7% 1.5% Zadłużenie %/ Kapitał własny eop 1.4x 1.46x 1.47x 1.49x 1.5x 1.5x 1.5x 1.51x 1.51x 1.51x Wartość portfela pracującego / Zadłużenie % eop 1.39x 1.64x 1.6x 1.6x 1.6x 1.6x 1.6x 1.6x 1.6x 1.6x Wartość odpisów / Wartość portfela pracującego.43%.94% 1.48% 1.43% 1.32% 1.2% 1.11% 1.7% 1.7% 1.7% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 5

6 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o prognozy na lata do wybranych banków notowanych na GPW (ze względu na specyfikę spółki dobór właściwej grupy porównawczej jest wg nas utrudniony). Działalność Pragma Faktoring polega na finansowaniu przedsiębiorstw z obszaru MSP (działalność windykacyjna skupiona jest w Pragmie Inkaso). Pozycja spółka na tle instytucji bankowych lub innych podmiotów powiązanych z zagranicznym kapitałem jest słaba m.in. ze względu na skalę działania, bazę kapitałową, liczbę klientów czy możliwość dostępu do kapitału oraz jego koszt pozyskania. Dodatkowo jak pokazały wyniki za okres spółka osiągając wysokie marże na portfelu pracującym jest obarczona jednocześnie istotnym ryzykiem utraty wartości należności w trudnych okresach makro. Inwestorzy powinni też uwzględniać małą płynność obrotu akcjami Pragma Faktoring. Dlatego uważamy, że spółka powinna być handlowana z dyskontem do grupy porównawczej ustaliliśmy poziom 25%. Analiza oparta jest na wskaźnikach P/E oraz P/BV na lata Wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę. Na podstawie danych wybranej grupy banków, wycena porównawcza sugeruje wartość 1 akcji Pragma Faktoring na poziomie PLN. Waga wyceny porównawczej w końcowej wycenie wynosi 5%. Wycena porównawcza Banki na GPW MCap [mln PLN] Kurs [PLN] zmiana kursu [%] P/E P/BV ROE ROE 1m 3m 6m * * * BANK BPH % -1% -42% % 5.4% PKO BANK POLSKI % 4% -25% % 15.9% BANK PEKAO SA % 6% -16% % 13.% BANK ZACHODNI WBK % -2% -6% % 16.1% GETIN HOLDING % -4% -47% % 1.6% BRE BANK % 14% -27% % 11.2% BANK HANDLOWY % 6% -24% % 1.6% ING BANK SLASKI % 7% -13% % 12.8% BANK MILLENNIUM % -18% -35% % 8.7% KREDYT BANK % -2% -44% % 9.% BGZ % 5% -23% % 4.7% Mediana % 1.6% Pragma Faktoring % -26% -21% % 14.7% premia/dyskonto -34.8% -43.4% -41.9% -41.% -28.% -3.% Wycena wg wskaźnika Waga 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźnika [PLN] Należne dyskonto do grupy porównawczej 25% 25% Wycena końcowa spółki [mln PLN] Wycena 1 akcji [PLN] *- zakładamy, że wyniki sektora bankowego w 212 roku ulegną pogorszeniu o ok. 1-15% r/r (konsensus Bloomberg a zakłada poprawę wyników r/r). Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg, spółka Rentowność ROE 11 oraz aktualne wskaźniki P/BV 11 dla grupy porównawczej 2,5 BZ WBK 2, BANK PEKAO PKO BBP P/BV 211 1,5 1, BANK HANDLOWY BANK MILLENNIUM ING BS BRE BANK GETIN HOLDING,5 BANK BPH BGZ Pragma Faktoring KREDYT BANK,,% 2,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% 16,% 18,% 2,% ROE 21 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg, spółka 6

7 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 11 Zwracamy uwagę na poprawę wyników spółki, po przejęciu jej przez Pragma Inkaso. Jest to efekt m.in. i) dokonanych wcześniej odpisów, ii) przeprowadzonej restrukturyzacji, oraz iii) funkcjonowania w ramach jednej grupy kapitałowej Pragma Inkaso (korzyści z cross sellingu, zwiększenie liczby handlowców, poprawa zarządzania ryzykiem dłużnika, lepsza jakość portfela). Istotną zmianą w sposobie działania Pragmy Faktoring, po przejęciu przez Pragma Inakso, jest także inna strategia dotycząca wykorzystania zadłużenia zewnętrznego na potrzeby prowadzonej działalności. Nowy zarząd spółki zdecydował się bowiem na uwzględnianie kapitału obcego, co pozwoliło na istotne zwiększenie wartości portfela pracującego i poprawę rentowności ROE. Obecną sytuację w zakresie bazy kapitałowej oceniamy za dobrą, choć zwiększenie ekspozycji na pożyczki o coraz dłuższym okresie trwania uważamy za ryzykowne (z uwagi na koszt pożyczek oferowanych przez Pragmę Faktoring ich długość powinna wynosić do ok. 6 mc, wydłużenie tego okresu oceniamy jako ryzykowne). Osiągnięte wyniki za okres 1-3Q 11 uważamy za podstawę do dalszego wzrostu w 212 roku, gdyż wskazują one na dalsze zapotrzebowanie na zwiększenie wartości portfela pracującego pożyczek i faktoringu. W samym 3Q 11 przychody spółki wzrosły o 2.1% r/r do poziomu 3.76 mln PLN i jest to efekt wzrostu wartości portfela pracującego (pożyczek i faktoringu). Poziom kosztów operacyjnych wyniósł 1.9 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 32.3% r/r. Pozytywnie oceniamy niższe koszty wynagrodzeń dzięki zaprzestaniu opłacania poprzednich władz spółki. Jednocześnie wzrosły jednak pozostałe koszty, co wiążemy m.in. z transakcjami z podmiotami zależnymi (Pragma Inakso). Zwracamy też uwagę, że na poziomie finansowym istotnie wzrosły koszty obsługi zadłużenia (dodatkowo ten efekt deformuje fakt, że wyniki za 3Q 1 na poziomie salda finansowego były zaburzone przez proces restrukturyzacji). Ogółem wzrost kosztów obsługi zadłużenia wpłynął na spadek wyniku netto w 3Q 11 do poziomu 1.22 mln PLN. Wyniki spółki za 3Q 11 [tys. PLN] 3Q'1 3Q'11 zmiana r/r 1-3Q'1 1-3Q'11 zmiana r/r Przychody netto % % Przychody z tyt obrotu wierzytelnościami netto % % Przychody ze sprzedaży pozostałych usług % % Przychody z tow i mat Koszty z dział. operacyjnej % % Amortyzacja % % Wynagrodzenia % % Pozostałe koszty % % Koszty tow i mat Wynik na sprzedaży % % EBITDA % % EBIT % % Przychody fin % % Koszty fin % % Wynik brutto % % Wynik netto % % Wart. bilansowa portfela (pożyczki + faktoring) [mln PLN] % Przychody netto zanualizowane / Wart. bilansowa portfela 29.6% 27.2% -2.5pkt.% W kolejnych kwartałach koszty obsługi zadłużenia powinny wzrastać w miarę jak spółka będzie zwiększała efekt dźwigni. Tym samym uważamy, że kluczowym nośnikiem informującym o wyniku spółki będzie zysk netto (uwzględniający koszty zaciągniętego zadłużenia na potrzeby portfela pracującego) a nie EBIT/EBITDA. 7

8 Wyniki skonsolidowane spółki w ujęciu kwartalnym Q'8 2Q'8 3Q'8 4Q'8 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% Przychody netto tys. PLN (lewa skala) ROE (prawa skala) Wartość bilansowa portfela pracującego oraz przychody netto 6 35% 5 3% 4 25% % 1 15% 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 1% Wartość bilansowa portfela pracującego w usłudze finansowania (pożyczki + faktoring) [mln PLN] Przychody netto zanualizowane / Śr wart. bilansowa portfela udzielonych pożyczek i faktoringu Struktura przychodów netto Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 Faktoring [tys. PLN] Finansowanie i pożyczki [tys. PLN] Pozostałe [tys. PLN] 8

9 Wartość bilansowa udzielonych przez spółkę pożyczek i factoringu oraz zadłużenie oprocentowane Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4 Wartość bilansowa portfela pracującego w usłudze finansowania (pożyczki + faktoring) [mln PLN] Zobow finansowe [mln PLN] Koszt ryzyka i dokonane odpisy aktualizujące wartość portfela pożyczek i faktoringu 25% 23% 18% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 16% 12% 11% 11% 11% 5% 1% 9% % 1% 1% 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11-3% -11% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Koszt ryzyka (wartość zanualizowana odpisu w okresie / (Pożyczki + Faktoring netto) Odpisy aktualizujące / (Pożyczki + Faktoring brutto) 9

10 INFORMACJE O SPÓŁCE Pragma Faktoring należy do grupy kapitałowej Pragma Inkaso. Spółka w ramach grupy specjalizuje się w świadczeniu usług finansowych polegających na udostępnianiu środków pieniężnych na podstawie umów faktoringu i pożyczek. Główne produkty/usługi oferowane przez spółkę: 1. Faktoring Faktoring klasyczny spółka finansuje całość lub większość obrotu swojego klienta, wykupując należności niewymagalne Faktoring uproszczony pozwala klientom na wybiórcze korzystanie z finansowania obrotu faktoringiem poprzez wskazywanie poszczególnych należności do wykupu Faktoring eksportowy dla klientów, którzy chcą finansować obrót z zagranicznym odbiorcą (w wariancie klasycznym lub uproszczonym) Faktoring pełny (bez regresu) dla klientów, którzy chcą uzyskać finansowanie oraz przenieść ryzyko niewypłacalności dłużnika na faktora Faktoring niepełny (z regresem) dla klientów, którzy chcą uzyskać finansowanie oraz wsparcie w zarządzaniu portfelem należności 2. Pożyczki - spółka udziela pożyczek krótkoterminowych dla przedsiębiorstw. Zabezpieczeniem dla takiego finansowania dla Pragmy Faktoring są wierzytelności lub prawa rzeczowe. Udzielane pożyczki mają najczęściej charakter jednorazowy, jednak są również pożyczki odnawialne. Usługa ta jest dla sektora MSP alternatywą dla kredytu bankowego. W celu świadczenia usług polegających na finansowaniu działalności innych podmiotów (najczęściej z obszaru MSP), Pragma Faktoring musi dysponować odpowiednią wielkością portfela pracującego (środków pieniężnych) zarówno na potrzeby faktoringu jak i pożyczek. Tym samym kluczowe znaczenie dla rentowności Pragmy Faktoring ma koszt kapitału oraz uzyskiwane marże na kapitale jaki spółka udostępnia w ramach świadczonych usług (z uwzględnieniem ryzyka odpisów). Na koniec 3Q 11 portfel pracujący na rzecz usług faktoringu i pożyczek, po uwzględnieniu odpisów, wynosił mln PLN. 1

11 PRZEJĘCIE SPÓŁKI PRZEZ PRAGMA INKASO Spółka GF Premium (poprzednia nazwa Pragma Faktoring) w okresie 29/21 wpadła w problemy w związku z nieudanymi inwestycjami oraz pogorszeniem się jakości portfela należności (pożyczek i factoringu). Pod koniec 21 roku doszło do porozumienia akcjonariuszy na mocy którego, Pragma Inakso przejęła kontrolę nad GF Premium (dziś Pragma Faktoring). Pragma Inakso wydało mln PLN za pakiet 2.38 mln szt. akcji (śr. cena zakupu 1 akcji wyniosła 2.4 PLN). Implikowana wycena GF Premium przy warunkach transakcji (pozostałe nieskupione akcje po cenie 18 PLN/akcję) wyniosła 68. mln PLN. Spółka został wyceniona zatem przy wskaźniku P/BV 1 = 1.23x. Po przejęciu kontroli Pragma Inakso miała 58.23% w kapitale Pragmy Faktoring. Równolegle połączonym projektem zmiany struktury własnościowej był także skup akcji własnych przeprowadzony przez Pragma Faktoring. Spółka skupiła w celu umorzenia akcje za ok mln PLN (ok PLN/akcję). Po umorzeniu akcji własnych Pragma Inakso zwiększyło swój udział w kapitale Pragma Faktoring do poziomu 79.43%. W 3Q 11 Pragma Faktoring wypłaciła dywidendę w wysokości 1.49 mln PLN, czyli 4.9 PLN/akcję, z czego dla Pragma Inkaso przypadło mln PLN. Tym samym przejęcie kontroli (79.43% kapitału) przez Pragma Inakso nad Pragma Faktoring gotówkowo kosztowało mln PLN. Oznacza to, że licząc na koniec 3Q 11 premia (rozumiana jako nadwyżka wartości aktywów finansowych nad pasywami odsetkowymi) jaką zapłaciła Pragma Inkaso za przejęcie kontroli nad Pragma Faktoring wyniosła ok. 7.3 mln PLN. Przy założeniu, że na przejętym po dawnym GF Premium portfelu należności nie pojawi się nieoczekiwana utrata wartości, transakcję oceniamy pozytywnie. Koszt przejęcia kontroli nad Pragma Faktoring A Koszt gotówkowy przejęcia kontroli 79.43% kapitału (koszt wezwania - otrzymana dywidenda w 3Q'11) [mln PLN] 33.3 B Wartość aktywów finansowych Pragma Faktoring 3Q'11 eop [mln PLN] 62.2 b1 Należności z faktoringu i pożyczek [mln PLN] 56.9 b2 Środki pieniężne i ekwiwalenty [mln PLN] 5.3 C Zadłużenie oprocentowane 3Q'11 eop [mln PLN] 29.5 D Nadwyżka aktywów finansowych nad pasywami odsetkowymi 3Q'11 eop [mln PLN] 32.7 E Nadwyżka aktywów finansowych nad pasywami odsetkowymi przypadająca Pragmie Inkaso [mln PLN] 26. F Premia zapłacona za przejęcie (A-E)[mln PLN] 7.3 STRATEGIA Pragma Faktoring zamierza zwiększać zaangażowanie kapitałowe w oferowane usługi finansowania przedsiębiorstw MSP za pomocą faktoringu. Dodatkowo spółka liczy na większy popyt na oferowane usługi finansowania dostaw i pożyczki. Tym samym w latach oczekujemy, że spółka będzie chciała agresywnie zwiększyć wartość portfela pracującego. Inwestorzy powinni mieć jednak na uwadze, że zwiększanie działalności w okresie pogorszenia sytuacji marko (banki już ograniczają finansowanie dla niektórych obszarów) może mieć negatywny wpływ na jakość portfela należności i na przyszłą wartość odpisów. W przypadku grupy kapitałowej Pragma uważamy jednak, że jej silną stroną jest posiadanie kompetencji w zakresie odpowiedniego rozpoznania jakości wierzytelności i stron transakcji (dłużników) oraz doświadczenie w procesie windykacji. 11

12 STRUKTURA PRZYCHODÓW Spółka w sprawozdaniach publikuje przychody brutto oraz przychody netto. W zakresie faktoringu przychody brutto to wpłaty na poczet wierzytelności nabytych w ramach usługi faktoringu oraz wynagrodzenie z umowy faktoringu. Z kolei przychody netto z usług faktoringu to przychody brutto pomniejszone o kwoty należne klientom z tytułu nabycia wierzytelności. W zakresie pożyczek przychody brutto są tożsame z przychodami netto. Obserwując strukturę portfela faktoringu widać, że w 211 roku w pozysku wzrósł udział faktoringu o mniejszym ryzyku dla Pragmy Faktoring (wzrósł udział faktoringu z regresem i z ubezpieczeniem). Dodatkowo elementem zabezpieczenia dla Pragmy jest stosowana formuła wypłacania zaliczek (ok. 9% wartości brutto faktur). Najbardziej narażoną częścią portfela są pożyczki choć są one zabezpieczone to i tak traktujemy je jako aktywa o podwyższonym ryzyku. Struktura pozysku w okresie 1-3Q 21/211 [mln PLN] 1-3Q'1 1-3Q'11 Faktoring z regresem (niepełny nieubezpieczony) Faktoring bez regresu (pełny nieubezpieczony) Faktoring ubezp bez regresu (pełny ubezpieczony) Faktoring odwrócony Faktoring ubezp z regresem (niepełny ubezpieczony) Faktoring eksportowy..72 Pożyczki Struktura przychodów netto Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 Faktoring [tys. PLN] Finansowanie i pożyczki [tys. PLN] Pozostałe [tys. PLN] 12

13 SEGMENT USŁUG FAKTORINGU Segment usług faktoringu w okresie 3Q 1-1Q 11 istotnie zwiększył wartość portfela. Zmieniała się też na bardziej bezpieczną struktura należności (opisana w osobnym rozdziale). Istotny wzrost tego segmentu jest wynikiem zwiększenia bazy akcji finansowania dzięki emisji obligacji oraz miało to związek z przeniesieniem do Pragmy Faktoring części umów faktoringowych ze spółki dominującej Pragma Inkaso (w ramach grupy kapitałowej to Pragma Faktoring ma być podmiotem rozwijającym usługi faktoringu oraz pożyczek). Spadek wartości portfela faktoringu w 2Q 11 nie ma pokrycia w przepływach CF (różnica w kwocie ok. 7.3 mln PLN). W ostatnich 2 kwartałach spółka utrzymuje CF netto z usług factoringu na podobnym poziomie, co świadczy o wyhamowaniu akcji zwiększenia finansowania klientów netto (wpływ na to miały ograniczone wolne środki finansowe przeprowadzono skup akcji oraz wypłacono dywidendę nie powiększając pasywów przeznaczonych na finansowanie działalności). Dynamika akcji finansowania przez faktoring oraz rentowność portfela faktoringu [mln PLN] ,6 58, ,9 3, -32,1-22,2 24,6 22,6-27,5-29,5 3,4-35, ,8-57,2 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 Nabycie akt fin dostępnych do sprzedaży (faktoring)[mln PLN] - lewa skala Wpływy z akt fin dostępnych do sprzedaży (faktoring)[mln PLN] - lewa skala CF netto z usługi faktoringu [mln PLN] -prawa skala 35, % 4% 35% 3% 25% 2% W 2Q 11 występuje różnica w CF netto z faktoringu a wartością bilansową portfela faktoringu. Wartość bilansowa portfela faktoringu jest mniejsza o ok. 7.3 mln PLN aniżeli wynikałoby to z CF netto. Jednocześnie bez pokrycia w CF o podobną kwotę została zwiększona w 2Q 11 wartość bilansowa pożyczek. Powstała różnica, jak informuje spółka, wynika ze zmiany sposobu prezentacji należności na kontach po wejściu Pragma Faktoring w skład grupy kapitałowej Pragma Inkaso (dawne GF Premium wykazywało należności na innych kontach) ,5 18,7 23,1 28, 29, 27,2 15% 1% 5 5% 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 % Wartość bilansowa portfela faktoringu [mln PLN] - lewa skala Przychody netto z faktoringu (prowizje+odsetki+opłaty za usługi) zanualizowane / Wartość bilansowa portfela należności -prawa skala 13

14 SEGMENT POŻYCZEK Spółka w okresie procesu przejmowania dokonała istotnego ograniczenia akcji pożyczkowej. W 4Q 1 doszło do spadku wartości bilansowej portfela pożyczek do poziomu 12.2 mln PLN. Od 1Q 11 spółka ponownie zwiększyła zaangażowanie środków w usługi pożyczek. W 211 roku dynamika akcji zwiększania wartości portfela pożyczek jest większa niż faktoringu i dotyczy to zwłaszcza okresu 1Q 11 i 3Q 11. Zwracamy jednak uwagę, że za wzrost portfela pożyczek odpowiadały także pożyczki dla spółki dominującej Pragma Inakso. Na koniec 3Q 11 wartość pożyczek udzielonych temu podmiotowi wynosiła 4.98 mln PLN. Na koniec 4Q 11 zakładamy, że wszystkie pożyczki dla podmiotów powiązanych zostaną spłacone. Tym samym wartość portfela pożyczek będzie mniejsza niż portfela factoringu. Dynamika akcji udzielania pożyczek oraz rentowność portfela pożyczek [mln PLN] ,2 7,4 5,5 11, 4,9 9,2 7, , ,6-5,3-1 -1,4-9,7-11, ,9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 Pożyczki udzielone [mln PLN] - lewa skala Otrzymane spłaty pożyczek [mln PLN] - lewa skala CF netto z usługi faktoringu [mln PLN] -prawa skala 29,7 24,7 21,6 21,1 21,4 17,3 12, % 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% W 2Q 11 występuje różnica w CF netto z salda pożyczek a wartością bilansową portfela pożyczek. Wartość bilansowa portfela pożyczek jest większa o ok mln PLN aniżeli wynikałoby to z CF netto. Jednocześnie bez pokrycia w CF o podobną kwotę została zmniejszona w 2Q 11 wartość bilansowa portfela faktoringu. Powstała różnica, jak informuje spółka, wynika ze zmiany sposobu prezentacji należności na kontach po wejściu Pragma Faktoring w skład grupy kapitałowej Pragma Inkaso (dawne GF Premium wykazywało należności na innych kontach). 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 % Wartość bilansowa pożyczek [mln PLN] - lewa skala Przychody netto zanualizowane (prowizje+odsetki) / wartość bilansowa pożyczek 14

15 AKTYWA ODSETKOWE ORAZ PASYWA ODSETKOWE Jak już zwracaliśmy uwagę, po przejęciu spółki przez Pragmę Inkaso doszło do zmiany polityki w zakresie wykorzystywania w działalności środków zewnętrznych. Wykorzystywanie zadłużenia pozwoliło na zwiększenie akcji finansowania klientów w postaci pożyczek i faktoringu. W 2Q 11 spółka pozyskała środki z emisji obligacji na kwotę 25 mln PLN. Dodatkowo spółka posiadała kredyty/pożyczki od osób powiązanych na kwotę 3 mln PLN. Do końca 211 roku zakładamy, że spółka jeszcze wyemituje kolejną serię obligacji na kwotę 15 mln PLN, oraz wykorzysta limity kredytowe w bankach. Tym samym na koniec 211 zakładamy, że pasywa odsetkowe wyniosą 5.86 mln PLN. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w 211 roku CF finansowy jest zaburzony za sprawą procesu przejęcia. Spółka w 2Q 11 wydała ok mln PLN na skup akcji własnych (od poprzednich właścicieli), oraz w 3Q 11 wypłaciła dywidendę w wysokości aż 1.5 mln PLN (suma zysku netto za okres wyniosła jedynie 6.7 mln PLN). Tym samym wypływ gotówki w kwocie 24 mln PLN był istotnym uszczupleniem bazy kapitałowej, która mogła zostać przeznaczona na zwiększenie akcji finansowania klientów. W kolejnych latach przyjęliśmy, że spółka nadal będzie posiłkowała się zadłużeniem zewnętrznym z maksymalnym progiem ograniczonym przez wartość wymaganego zabezpieczenia w postaci: 1.6 x wartość portfela (pożyczek i faktoringu). Udział zadłużenia w finansowaniu portfela pracującego na potrzeby faktoringu i pożyczek 12 9% Q'12Q'13Q'14Q'11Q'112Q'113Q'114Q'111Q'122Q'123Q'124Q'12 // % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Spółka dopiero po wejściu w skład grupy kapitałowej Pragma Inakso zaczęła wykorzystywać zadłużenie do zwiększenia akcji finansowania klientów. W modelu zakładamy, że max próg zadłużenia będzie ograniczony tak aby zabezpieczeniem pod pasywa odsetkowe była wartość portfela pożyczek i faktoringu x 1.6. Pasywa odsetkowe [mln PLN] - lewa skala Wartość bilansowa pożyczek i faktoringu [mln PLN] - lewa skala Pasywa odsetkowe jako % Wartości bilansowej portfela faktoringu i pożyczek - prawa skala Docelowo w modelu zakładamy, że koszt pasywów odsetkowych będzie wynosił ok. 9.3% i długoterminowo uważamy, że jest to założenie ostrożne (wzrost udziału w rynku, lepszy standing finansowy będzie sprzyjał obniżeniu kosztu finansowania zewnętrznego). Zakładamy także, że spółce uda się utrzymać obecną wysoką rentowność portfela pracującego. Przyjęliśmy, że w 212 roku marża na portfelu wyniesie 26.2%, a docelowo będzie to 24.6% (wejście w transakcje o bardziej powtarzalnym charakterze docelowo wymusi obniżenie marż). Założona w modelu koszt pasywów odsetkowych oraz rentowność portfela pracującego 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Przychody netto / Wartość portfela pożyczek i faktoringu Koszty pasywów odsetkowych / Pasywa odsetkowe 15

16 PORÓWNANIE WYNIKÓW PRAGMY FAKTORING Z DUŻYMI FAKTORAMI Porównując wyniki Pragmy Faktoring za okres z wybranymi faktorami o większym udziale w rynku widać istotne różnice w osiąganych rezultatach. Spółka pokazuje bardzo wysokie wyniki odnosząc przychody netto (odsetki, prowizje oraz opłaty za usługi) do wartości portfela pracującego. Marża ta nie występuje u konkurentów na tak wysokim poziomie. Równocześnie jednak ROE dla Pragmy Faktoring jest najniższe z grupy porównawczej. Wynikało to z braku wykorzystania pasywów odsetkowych oraz wskazuje na istotnie większe ryzyko utraty wartości portfela (wpływ odpisów na wynik netto). Po wejściu w skład grupy kapitałowej Pragma Inkaso doszło do optymalizacji kapitału oraz nastąpiła poprawa jakości portfela faktoringu i pożyczek. Zgodnie z naszymi prognozami w roku 211 i 212 spółka powinna istotnie poprawić ROE utrzymując wysokie marże na portfelu należności. Jak już wskazywaliśmy jest to wynik działania w niszy rynkowej MSP, gdzie koszty finansowania są wyższe niż dla przedsiębiorstw posiadających stałe linie kredytowe/faktoringowe w bankach. Porównanie rentowności faktorów w 29 roku ROE 29 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,% -5,% ING Commercial Services Pekao Faktoring Polfactor BZWBK Faktor Bibby Financial Services Pragma Faktoring,%,% 5,% 1,% 15,% 2,% 25,% 3,% Przychody netto / Wartość bilansowa portfela należności Porównanie rentowności faktorów w 21 roku ROE 21 25,% 2,% 15,% 1,% -5,% Pekao Faktoring Polfactor BZWBK Faktor 5,% Pragma Faktoring,%,% 5,% 1,% 15,% 2,% 25,% 3,% Przychody netto / Wartość bilansowa portfela należności Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Monitor B, spółka Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Monitor B, spółka Oczekiwane efekty poprawy wyników działalności Pragmy Faktoring w latach ,% 15,% ,% ROE 5,% 29,% 21,% 5,% 1,% 15,% 2,% 25,% 3,% 35,% 4,% -5,% Przychody netto / Wartość bilansowa portfela należności 16

17 PROGNOZA SPÓŁKI NA 211 I 212 ROK W przyszłości aby zwiększyć wartość portfela pracującego spółka będzie chciała korzystać z finansowania zewnętrznego. Obecne wymogi dla wyemitowanych obligacji zakładają, że zabezpieczeniem spłaty jest portfel należności x 1.6. W naszych założeniach w prognozie utrzymujemy ten poziom zabezpieczenia jako górny pułap korzystania z finansowania zewnętrznego (suma wartości obligacji i kredytów). Spółka planuje na przełomie 211/212 wyemitować kolejną serię obligacji o wartości 15 mln PLN. Będzie to stanowiło ok. 34% wartości bilansowej portfela pracującego (pożyczki + factoring), co powinno na istotne zwiększenie skali działania. Uważamy, że popyt na usługi Pragmy w 212 roku będzie duży jednak zwracamy uwagę, że taki szybki wzrost może być obarczony szeregiem ryzyk wynikających z jakości należności i poszczególnych dłużników. Bowiem w porównaniu z największymi faktorami na rynku spółka specjalizuje się w obszarze MSP. Tym samym są to słabsi jakościowo klienci, którzy muszą akceptować odpowiednio wyższy koszt kapitału. Pragma Faktoring opublikowała oficjalną prognozę na 211 i 212 rok. Zakłada ona dalszy wzrost akcji finansowania przedsiębiorstw MSP. Uważamy, że wyższe wolumeny sprzedaży w 212 są bardzo prawdopodobne, tym bardziej, że już obecnie można obserwować stopniowe ograniczanie finansowania poszczególnych obszarów przez wybrane banki. Z drugiej jednak strony dynamiczne zwiększania akcji kredytowej w okresie niepewności makro zwiększy ryzyko wzrostu zagrożonych należności i pojawienia się nieuwzględnianych w prognozie odpisów. Prognozy spółki na 211 i 212 rok vs przyjęte w modelu prognozy BDM [mln PLN] P spółka 212P spółka zmiana r/r 211P BDM 212P BDM Przychody brutto % Przychody netto % Wynik netto % Zawirowania gospodarcze w latach 29/21 wskazują, że pogorszenie sytuacji makro oraz wzrost udziału należności z utratą wartości (zagrożonych kredytów) w bankach mogą sygnalizować pojawienie się ponadprzeciętnych odpisów wartości również w spółce. Ekspozycja wyników spółki na pogorszenie sytuacji makro 2 14% ,1% 9,6% 11,5% 11,2% 12,2% 12,2% 12,3% 11,5% 1,9% 12% 1,7% 1% 8,4% 8% -5 1Q'8 2Q'8 6,3% 6,3% 3Q'8 5,7% 4Q'8 6,3% 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 6% -1 4% % -2 5 % Wynik netto Pragma Faktoring [tys. PLN] - lewa skala PKB zmiana r/r -prawa skala Udział należności przedsiębiorstw wobec banków z utratą wartości [%] - prawa skala, NBP 17

18 W dłuższym horyzoncie czasowym negatywny wpływ na wyniki spółki może mieć spadek wartości rynku budownictwa. Wg naszych prognoz segment rynku budownictwa związany z budową dróg i autostrad skurczy się z ponad 28 mld PLN w 211 roku do około 12 mld PLN w 214 roku. W pozostałych obszarach budownictwa spadki będą mniejsze lub nawet zakładamy wzrost (energetyka, tory). Ogółem spodziewamy się, że do 214 roku wartość rynku budowlanego w Polsce spadnie o ok. 15% względem roku 211. Wartość portfela pracującego Pragmy Faktoring na potrzeby finansowania całej branży szacujemy na ok. 2-3%. Tym samym po 212/213 roku liczymy się, że udział klientów z tego segmentu rynku istotnie spadnie. Biorąc pod uwagę wzrost spółki pod względem liczby handlowców oraz działalność w ramach grupy Pragma Inkaso zakładamy, że spółce uda się jednak zastąpić powstałą lukę nowymi kontraktami i w latach 212/213 nie oczekujemy spadku akcji finansowania przez Pragmę Faktoring. Zwracamy też uwagę, że niższy udział branży budowlanej w portfelu Pragmy powinien mieć pozytywny wpływ na jakość portfela spółki. Już dziś zresztą branża ta należy do obszarów, których banki nie chcą kredytować z uwagi na przyszłe ryzyko kondycji finansowej i pogarszającą się zdolność do regulowania należności. ZAŁOŻENIA DO WYCENY Nasze założenia na 211 i 212 są zbieżne z prognozami spółki. W kolejnych kwartałach spodziewamy się wzrostu popytu na usługi finansowania oferowane przez Pragmę Faktoring. Tym samym wzrost bazy kapitałowej poprzez emisję obligacji powinien już na przełomie 1/2Q 12 wpłynąć na istotne zwiększenie należności z udzielonych pożyczek i usług factoringu. Głównego ryzyka dla wyników nie upatrujemy w dynamice wzrostu przychodów netto, bo będą one zależały od prowadzonej zwiększonej akcji finansowania, lecz w ewentualnych odpisach na utratę wartości należności/portfela. W modelu założyliśmy, że średni odpis na portfelu pożyczek w latach wyniesie odpowiednio 1.11% oraz 1.73%. W kolejnych latach prognozy śr odpisy spadają do 1.2% wartości portfela. W przypadku faktoringu odpisy założyliśmy na mniejszym poziomie. W latach przyjęliśmy je odpowiednio na poziomie.82% i 1.31%. Docelowo w kolejnych latach odpisy wynoszą 1.2% wartości portfela. Założenia te mogą być na najbliższe 2 lata ambitne do realizacji, szczególnie jeśli dojdzie do pogorszenia jakości dłużników i należności (efekt zawirowań makro z 29 roku pokazaliśmy w osobnym rozdziale). Założyliśmy, że spółka do końca 211 roku wyemituje kolejną serię obligacji na kwotę 15 mln PLN. Pozwoli to na zwiększenia akcji finansowania zarówno poprzez factoring jak i pożyczki. W kolejnych latach prognozy zakładamy, że spółka nadal będzie korzystała z pasywów odsetkowych jako bazy dla prowadzonej akcji finansowania. Docelowe maksymalne zadłużenie w modelu ustaliliśmy wg formuły: max. pasywa odsetkowe = (wartość portfela pożyczek i faktoringu) /1.6, czyli na podobnych zasadach co obecne wymogi dla zabezpieczeń wyemitowanych obligacji. W segmencie faktoringu zakładamy, że usługa będzie kontynuowana na zaliczkowaniu 9% wartości brutto faktur. Średni okres finansowania przyjęliśmy na 68 dni. Rentowność portfela zakładamy na poziomie 23.25% w 212 roku, a docelowo na poziomie 21%. Zdajemy sobie sprawę, że jest to istotnie więcej niż wykazują najwięksi faktorzy działający na rynku. Niemniej przyjęty poziom portfela i obsługiwane transakcje nadal są skoncentrowane na MSP i nie zakładamy wyjścia w obszar większych transakcji charakteryzujących się innymi rentownościami. Niemniej długoterminowo marże na portfelu powinny ulec obniżeniu (zarówno odsetki jak i pozostałe pobierane prowizje i opłaty za usługi). W segmencie pożyczek zakładamy dalsze zwiększanie zaangażowania. W 212 roku uwzględniamy wzrost wartości bilansowej pożyczek do 4.5 mln PLN, tj. o 11.7 mln PLN więcej niż na koniec 211 roku. Średni okres na jaki udzielane będą pożyczki ustaliliśmy na 245 dni. Jest to specyficzna forma finansowania przedsiębiorstw MSP i zapewnia wyższe marże niż usługa factoringu. Działalność ta jest jednak obarczona wyższym ryzykiem. Docelowo w modelu zakładamy, że wartość portfela pożyczek będzie stanowiła ok % wartości ogółu portfela przeznaczonego na finansowanie klientów. 18

19 Założenia do prognoz wyników [mln PLN] 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q' Przychody netto Przychody z tyt obrotu wierzytelnościami netto Przychody z obrotu wierzytelnościami Koszty wierzytelności Przychody ze sprzedaży pozostałych usług Koszty z dział operacyjnej Amortyzacja Wynagrodzenia Pozostałe koszty Wynik na sprzedaży Saldo pozostałej działalności operacyjnej Saldo działalności finansowej Wynik netto Aktywa finansowe (wartość bilansowa) Faktoring Pożyczki Inne (środki pieniężne, inne należności) Zobowiązania finansowe Obligacje Kredyty, pożyczki, inne Aktywa finansowe / Zobowiązania finansowe 12.89x 2.49x 2.9x 1.69x 1.7x 1.74x 1.62x 1.66x 66.99x 1.69x 1.66x 1.66x 1.65x Zobowiązania finansowe / Kapitał własny.7x.65x.84x 1.41x 1.39x 1.32x 1.56x 1.47x.1x 1.41x 1.47x 1.48x 1.5x Odpisy na utratę wartości Faktoring Pozyczki Inne Zmiana wartości portfela (faktoring + pożyczki) Pożyczki udzielone klientom Spłaty pozyczek udzielonych Nabycie akt fin z tyt. faktoringu Wpływy z faktoringu Odpisy z tyt. utraty wartości ( % portfela pracującego).19%.19% -.1%.15%.19%.21%.29%.29% 9.72%.43%.94% 1.48% 1.43% 19

20 RYNEK FAKTORINGU W POLSCE Rynek faktoringu w Polsce od kilku lat dynamicznie rośnie. Wyjątkiem był jednak rok 29 przynajmniej dla firm skupionych w PZF, kiedy to zanotowano mniejszą aktywność przedsiębiorstw. Największy udział w rynku faktorów mają banki lub podmioty od nich zależne. Jest to związane z dostępnością do kapitału i kosztem jego pozysku. Dodatkowo istnieje istotna różnica w warunkach pomiędzy powtarzalnymi dużymi transakcjami a małymi jednorazowymi. Tym samym pozycja małych faktorów w walce o obsługę dużych przedsiębiorstw jest niekonkurencyjna. Obroty faktoringu w Polsce [mld PLN] 7 64, ,9 51, , ,6 7,9 1,3 12, 13,2 14,2 17, Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PZF Obroty faktoringu w Polsce [mld PLN] 1-3Q'11 udział w obrotach w ramach PZF Raiffeisen Bank Polska % Coface Poland Factoring % ING Commercial Finance % Pekao Faktoring % Polfactor % Bank Millennium % SEB Commercial Finance % BZ WBK Faktor % PKO BP Faktoring % Bibby Financial Services % Fortis Commercial Finance % IFIS Finance % Obroty firm zrzeszonych w PZF w okresie 1-3Q 11 wyniosły mld PLN, co oznacza wzrost o ok. 17.3% r/r. Dominujący udział mają podmioty powiązane z dużymi instytucjami finansowymi. Pragma Faktoring, która od 211 roku należy do PZF jest najmniejszym podmiotem pod względem obrotów tego związku. Arvato Services Polska.46 1.% Pragma Faktoring*.14.3% Razem [mld PLN] % * - dane prezentowane przez PZF uwzględniają także przychody z innych usług niż faktoring; wg sprawozdań okresowych Pragma Faktoring, sama usługa faktoringu w okresie 1-3Q 11 wygenerowała 139 mln PLN przychodów. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PZF Pragma Inakso należy do małych faktorów i specjalizuje się w obsłudze firm z obszaru MSP. Dla dużych faktorantów często progiem zawarcia umowy jest kwota ok. 4 mln PLN. W przypadku Pragmy są to istotnie mniejsze wartości. Tym samym niszowy charakter Pragmy Faktoring wpływa na to, że spółka na tle całego rynku obsługuje mniejsze transakcje lecz przy wyższych opłatach/prowizjach. W przyszłości zwiększenie przez Pragmę wolumenów i wartości obsługiwanych transakcji wymusi wg nas obniżkę opłat za usługi, co może negatywnie wpłynąć na spread odsetkowy (Pragma Faktoring korzysta z droższego kapitału niż najwięksi faktorzy obecni na krajowym rynku). 2

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A.

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. Miejsce w strukturze Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. na dzień 30.06.2013 roku Podmioty Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r. Sfinks Polska 2.0 Warszawa, 19 listopada 2015 r. SYTUACJA NA RYNKU GASTRONOMICZNYM Przychody z działalności gastronomicznej (w mld zł) 21,68 22,78 24,87 26,17 28,27 Wzrost sprzedaży w punktach HoReCa o

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Historia 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Czerwiec 2007 publiczna emisja akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Historia Premium

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 30.06.2014. Katowice, 25.08.2014 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 30.06.2014. Katowice, 25.08.2014 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 30.06.2014 Kluczowe założenia Strategii Kontynuacja budowy zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1 5 maja 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 892.5 986.9 Kolejny wzrost wynikäw operacyjnych Wyniki w I kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo