P 2012P 2013P 2014P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P"

Transkrypt

1 KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku liczymy się z pogorszeniem wyników sektora bankowego o przynajmniej 1-15% r/r). Nasza pozytywna ocena Pragmy Faktoring wynika jednak z podjętych działań restrukturyzujących portfel należności oraz realnej perspektywy poprawy ROE w 212 do poziomu 14.7%. Podsumowując, liczymy że wyniki za 212 rok powinny wpłynąć na poprawę klimatu inwestycyjnego wokół spółki i uważamy, że przy dobrej strukturze portfela faktoringu i pożyczek ryzyko dalszych spadków jest już ograniczone. Obecnie bowiem Pragma Faktoring przy cenie 13.5 PLN wyceniana jest na mln PLN. Po 3Q 11 nadwyżka aktywów finansowych nad zobowiązaniami oprocentowanymi wynosiła mln PLN, a na koniec 211 powinna wynosić mln PLN. Dlatego bazując na naszej wycenie wydajemy zalecenie Kupuj z ceną docelową 16.5 PLN/akcję. Spółka oferuje usługi finansowe w postaci faktoringu i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Chociaż udział spółki w krajowym rynku finansowania jest znikomy, to jednak specjalizacja w segmencie MSP zapewnia bardzo wysokie marże i zadowalającą stopę zwrotu z posiadanej bazy kapitałowej (nawet uwzględniając koszt finansowania zewnętrznego). Uważamy, że działając w ramach grupy kapitałowej Pragma Inakso, świadczenie usług finansowych przez spółkę jest obecnie obarczone mniejszym ryzykiem niż w latach poprzednich z uwagi na szereg dodatkowych kompetencji i mechanizmów kontrolnych czy monitorujących jakość dłużnika. Dlatego pozytywnie oceniamy założenia spółki na 212 rok i decyzję o zwiększeniu bazy kapitałowej. Dzięki temu w 212 roku liczymy na dalszą poprawę wyników i wzrost ROE do poziomu 14.7%. Zwracamy uwagę na poprawę wyników spółki w okresie 1-3Q 11, czyli po przejęciu przez Pragma Inakso. Jest to efekt m.in. i) dokonanych wcześniej odpisów, ii) przeprowadzonej restrukturyzacji, oraz iii) funkcjonowania w ramach jednej grupy kapitałowej (korzyści z cross sellingu, zwiększenie liczby handlowców, poprawa zarządzania ryzykiem dłużnika, lepsza jakość portfela). Dodatkowo istotną zmianą w sposobie działania Pragmy Faktoring, po przejęciu, jest także inna strategia dotycząca wykorzystania zadłużenia zewnętrznego na potrzeby prowadzonej działalności. Nowy zarząd spółki zdecydował się bowiem na uwzględnianie kapitału obcego, co pozwoliło na istotne zwiększenie wartości portfela pracującego i poprawę rentowności ROE. Obecną sytuację w zakresie bazy kapitałowej oceniamy za dobrą, choć zwiększenie ekspozycji na pożyczki o coraz dłuższym okresie trwania uważamy za ryzykowne P 212P 213P 214P Przychody [mln PLN] Zysk netto [mln PLN] Wart portfela / Zadłużenie x 1.4x 1.6x 1.6x 1.6x P/BV P/E DPS ROE 1.8% -.2% 1.8% 14.7% 14.7% 14.4% ROA 1.7% -.2% 6.7% 5.9% 5.8% 5.7% Wycena dochodowa [PLN] Wycena porównawcza [PLN] Wycena końcowa [PLN] 16.5 Potencjał do wzrostu / spadku 2% Koszt kapitału 11.% Cena rynkowa [PLN] 13.5 Kapitalizacja [mln PLN] Ilość akcji [mln. szt.] 2.6 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 24. Cena minimalna za 6 mc [PLN] Stopa zwrotu za 3 mc -26% Stopa zwrotu za 6 mc -21% Stopa zwrotu za 9 mc -17% Akcjonariat: Pragma Inkaso 79.43% Pozostali 2.57% Maciej Bobrowski tel. (-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 4-96 Katowice Pragma Faktoring WIG znormalizowany 1/1/21 11/16/21 12/29/21 2/1/211 3/24/211 5/1/211 6/21/211 8/3/211 9/15/211 1/27/211 12/12/211 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA... 4 WYCENA DOCHODOWA (NA PODSTAWIE ZYSKU REZYDUALNEGO)... 5 WYCENA PORÓWNAWCZA... 6 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q INFORMACJE O SPÓŁCE... 1 PRZEJĘCIE SPÓŁKI PRZEZ PRAGMA INKASO STRATEGIA STRUKTURA PRZYCHODÓW SEGMENT USŁUG FAKTORINGU SEGMENT POŻYCZEK AKTYWA ODSETKOWE ORAZ PASYWA ODSETKOWE PORÓWNANIE WYNIKÓW PRAGMY FAKTORING Z DUŻYMI FAKTORAMI PROGNOZA SPÓŁKI NA 211 I 212 ROK ZAŁOŻENIA DO WYCENY RYNEK FAKTORINGU W POLSCE... 2 FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ BANKI W POLSCE DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Spółka oferuje usługi finansowe w postaci faktoringu i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Chociaż udział spółki w krajowym rynku finansowania jest znikomy, to jednak specjalizacja w segmencie MSP zapewnia bardzo wysokie marże i zadowalającą stopę zwrotu z posiadanej bazy kapitałowej (nawet uwzględniając koszt finansowania zewnętrznego). Uważamy, że działając w ramach grupy kapitałowej Pragma Inakso, świadczenie usług finansowych przez spółkę jest obecnie obarczone mniejszym ryzykiem niż w latach poprzednich z uwagi na szereg dodatkowych kompetencji i mechanizmów kontrolnych czy monitorujących jakość dłużnika. Dlatego pozytywnie oceniamy założenia spółki na 212 rok i decyzję o zwiększeniu bazy kapitałowej. Dzięki temu w 212 roku liczymy na dalszą poprawę wyników i wzrost ROE do poziomu 14.7%. Inwestorzy powinni być jednak świadomi, że obecnie utrzymuje się podwyższony poziom ryzyka działalności sektora finansowego, a w przypadku Pragma Faktoring mają istotnie mniejszą możliwość monitorowania potencjalnych zagrożeń niż dla innych notowanych na GPW instytucji finansowych (banków) nadzorowanych przez KNF. Nasza końcowa wycena wskazuje na wartość spółki na poziomie 42.3 mln PLN, czyli 16.5 PLN/akcję. Jest to ponad 2% powyżej aktualnej ceny rynkowej. Spodziewamy się, że wyniki realizowanej strategii pozwolą na przyszły wzrost wartości spółki. W szczególności pozytywnie oceniamy podjęte działania restrukturyzacyjne po wejściu w skład grupy kapitałowej Pragma Inakso, w tym: i) poprawę jakości portfela należności w postaci faktoringu i pożyczek, co ma szczególne znaczenie w okresie pogarszającej się koniunktury gospodarczej, oraz ii) wzrost rentowności ROE, która dotychczas była na niewystarczającym poziomie. Podsumowanie wyceny Pragma Faktoring waga [PLN/akcję] Wycena dochodowa 5% Wycena porównawcza 5% Wycena końcowa 16.5 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 3

4 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Ryzyko jakości portfela należności (pożyczek i faktoringu) Funkcjonowanie w ramach grupy Pragma Inakso pozwala Pragmie Faktoring na korzystanie ze wspólnych działów oceny ryzyka, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji. Niemniej w scenariuszu pogorszenia sytuacji makro inwestorzy powinni mieć na uwadze ryzyko jakości portfela i pojawienia się utraty wartości (większej niż to przyjęto w modelu). Zwracamy uwagę, że spółka w sprawozdaniach wykazuje jedynie odpisy na zagrożone finansowanie (pożyczki, faktoring). Na podstawie danych nie ma można jednak zdefiniować, które należności powinny należeć do zagrożonych i tym samym trudno kontrolować wskaźnik pokrycia należności zagrożonych przez rezerwy. Na podstawie sprawozdawczości pewnym elementem kontrolnym mogą być rotacje pożyczek i faktoringu (wydłużenie okresu kredytowania ogółem może świadczyć o zwiększeniu ryzyka działalności). Ryzyko wzrostu konkurencji i spadku marż Wraz z dalszym rozwojem krajowego rynku faktoringu należy oczekiwać zaostrzenia konkurencji ze strony największych podmiotów (faktorów bankowych) także w obszarze MSP, czyli w obszarze gdzie działa Pragma Faktoring. Poza wzmożoną walką o klienta, Pragma Faktoring może odczuć także presję na obniżenie kosztów oferowanych usług. Obecne marże wykazywane na portfelu pracującym przez Pragmę Faktoring uważamy za bardzo wysokie i jest to zasługa specjalizacji, dobrego know-how oraz działania przy ograniczonej konkurencji. Natomiast w faktoringu bankowym ceny korzystania z usług faktorów są istotnie niższe zarówno w zakresie oprocentowania kapitału jak i na poziome pozostałych składników opłat. Ryzyko dostępności do kapitału Spółka po wejściu w skład grupy kapitałowej Pragma Inkaso zmieniła politykę w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego. Zwracamy uwagę, że prognozowany wzrost wyników w kolejnych latach jest powiązany ze zwiększeniem bazy kapitałowej. Tym samym jeśli spółka nie zdoła zwiększyć wartości portfela pracującego m.in. za pomocą obligacji, przyszły założony wzrost wyników może być zagrożony. Ryzyko ograniczenia ubezpieczeń W scenariuszu pogorszenia sytuacji makro należy liczyć się z tym, że podobnie jak w 29 roku firmy ubezpieczeniowe, na których polisach opiera się np. faktoring bez regresu, zmniejszą dostępne limity ubezpieczeniowe. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że w takim scenariuszu kluczowe znaczenie będzie miało postrzeganie danej branży, a nie kondycja finansowa pojedynczego klienta. Tym samym nadmierna ekspozycja na obszar obarczony podwyższonym ryzykiem może mieć negatywny wpływ na przyszłe rezultaty Pragmy Faktoring. Ryzyko zbyt dużej ekspozycji na finansowanie poszczególnych segmentów gospodarki Spółka nie podaje koncentracji finansowania poszczególnych branż. Tym samym istnieje ryzyko, że występuje/wystąpi nadmierna koncentracja finansowania wybranych branż i ewentualne przyszłe problemy tychże mogą mieć istotny wpływ na wyniki. Zwracamy uwagę w szczególności na firmy budowlane. Szacujemy, że może to być ok. 2-3% wartości portfela należności Pragma Faktoring. Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, że jest to obszar gospodarki, który coraz częściej nie spełnia już wymogów bezpieczeństwa i nie jest finansowany przez banki. Wg naszych prognoz segment rynku budownictwa związany z budową dróg i autostrad skurczy się z ponad 28 mld PLN w 211 roku do około 12 mld PLN w 214 roku. W pozostałych obszarach budownictwa spadki będą mniejsze lub nawet zakładamy wzrost (energetyka, tory). Ogółem spodziewamy się, że do 214 roku wartość rynku budowlanego w Polsce spadnie o ok. 15% względem roku 211. Tym samym po 212/213 roku liczymy się z tym, że udział klientów z tego segmentu rynku istotnie spadnie. Biorąc pod uwagę wzrost liczby handlowców oraz działalność w ramach grupy Pragma Inkaso zakładamy, że spółce uda się jednak zastąpić powstałą lukę nowymi kontraktami i w latach 212/213 nie oczekujemy spadku akcji finansowania przez Pragmę Faktoring. Zwracamy też uwagę, że niższy udział branży budowlanej w portfelu Pragmy powinien mieć pozytywny wpływ na jakość portfela spółki. Ryzyko zmiany poszczególnych pozycji w portfelu należności W 2Q 11 występuje różnica w CF netto z faktoringu a wartością bilansową portfela faktoringu. Wartość bilansowa portfela faktoringu jest mniejsza o ok. 7.3 mln PLN aniżeli wynikałoby to z CF netto. Jednocześnie bez pokrycia w CF o podobną kwotę została zwiększona w 2Q 11 wartość bilansowa pożyczek. Powstała różnica, jak informuje spółka, wynika ze zmiany sposobu prezentacji należności na kontach po wejściu Pragma Faktoring w skład grupy kapitałowej Pragma Inkaso (dawne GF Premium wykazywało należności na innych kontach). Ryzyko zmiany kosztu kapitału Po zmianie polityki w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego spółka na koniec 3Q 11 posiadała ok mln PLN zadłużenia w postaci obligacji, kredytów i pożyczek. Na koniec 211 roku szacujemy, że zadłużenie to wzrośnie do ok. 5.9 mln PLN. W kolejnych latach model biznesowy oparty jest na dalszym wzroście portfela należności przy jednoczesnym wzroście zadłużenia. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że Pragma Faktoring obsługuje zadłużenie w oparciu o zmienną stopę (głównie WIBOR 6M+marża). Dlatego wzrost stóp procentowych może mieć negatywny wpływ na wyniki, w szczególności jeśli Pragma Faktoring nie będzie mogła zrekompensować tego przez podwyższenie opłat za udostępniane w ramach świadczonych usług aktywa finansowe. 4

5 WYCENA DOCHODOWA (NA PODSTAWIE ZYSKU REZYDUALNEGO) Wyceny spółki dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych zysków rezydualnych w okresie Przez zysk rezydualny rozumiemy zysk powstały po odjęciu kosztu kapitału zainwestowanego w działalność Pragma Faktoring (różnica wyrażonego w jednostkach pieniężnych zwrotu z kapitału i kosztu kapitału). Po okresie szczegółowej prognozy (+22) uwzględniamy także zdyskontowaną wartość rezydualną. Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 1 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1.. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): Zakładamy wzrost ROE do poziomu 14.69% w 212 roku. Jest to wynik przeprowadzonej restrukturyzacji po wejściu w skład grupy kapitałowej Pragma Inakso. W kolejnych latach prognozy zakładamy, że ROE utrzyma się powyżej 14%, docelowo po okresie szczegółowej prognozy przyjęliśmy spadek do 13.5%. Szczegółowe założenia dotyczące bazy kapitałowej oraz dynamiki akcji finansowania przedstawiliśmy w osobnym rozdziale. Maksymalny próg zadłużenia ustaliliśmy wg obowiązującego obecnie progu zabezpieczeń dla obligacji (zabezpieczenie = aktywa finansowe w postaci portfela faktoringu i pożyczek x 1.6). Wzrost po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 2.7%. Docelowy poziom dywidendy to 8% zysku netto. Wycena została sporządzona na dzień roku. Wycena za pomocą zdyskontowanych zysków rezydualnych >22 Kapitał własny eop Wynik netto ROE 1.76% 14.69% 14.72% 14.41% 14.32% 14.29% 14.14% 13.9% 13.72% 13.53% Koszt kapitału własnego 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% ROE - Koszt kapitału własnego -.2% 3.7% 3.8% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 2.9% 2.8% 2.6% Stopa dywidendy z zysku za dany rok 85% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Zysk rezydualny PV zysku rezydualnego Suma PV zysku rezydualnego za okres Wartość rezydualna r= 2.7% PV wartości rezydualnej 658 Wartość kapitałów własnych na początek 211 roku 5539 Przeprowadzony skup akcji własnych w 211 roku Wypłacona dywidenda w 211 roku Wycena spółki [tys. PLN] Liczba akcji [tys. szt.] 2566 Wycena 1 akcji [PLN] Koszt kapitału własnego 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% Stopa wolna od ryzyka 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% Premia za ryzyko 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% Beta Wynik netto zmiana r/r % 3.6% 1.1% 2.5% 2.9% 2.1% 1.3% 1.7% 1.5% Zadłużenie %/ Kapitał własny eop 1.4x 1.46x 1.47x 1.49x 1.5x 1.5x 1.5x 1.51x 1.51x 1.51x Wartość portfela pracującego / Zadłużenie % eop 1.39x 1.64x 1.6x 1.6x 1.6x 1.6x 1.6x 1.6x 1.6x 1.6x Wartość odpisów / Wartość portfela pracującego.43%.94% 1.48% 1.43% 1.32% 1.2% 1.11% 1.7% 1.7% 1.7% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 5

6 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o prognozy na lata do wybranych banków notowanych na GPW (ze względu na specyfikę spółki dobór właściwej grupy porównawczej jest wg nas utrudniony). Działalność Pragma Faktoring polega na finansowaniu przedsiębiorstw z obszaru MSP (działalność windykacyjna skupiona jest w Pragmie Inkaso). Pozycja spółka na tle instytucji bankowych lub innych podmiotów powiązanych z zagranicznym kapitałem jest słaba m.in. ze względu na skalę działania, bazę kapitałową, liczbę klientów czy możliwość dostępu do kapitału oraz jego koszt pozyskania. Dodatkowo jak pokazały wyniki za okres spółka osiągając wysokie marże na portfelu pracującym jest obarczona jednocześnie istotnym ryzykiem utraty wartości należności w trudnych okresach makro. Inwestorzy powinni też uwzględniać małą płynność obrotu akcjami Pragma Faktoring. Dlatego uważamy, że spółka powinna być handlowana z dyskontem do grupy porównawczej ustaliliśmy poziom 25%. Analiza oparta jest na wskaźnikach P/E oraz P/BV na lata Wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę. Na podstawie danych wybranej grupy banków, wycena porównawcza sugeruje wartość 1 akcji Pragma Faktoring na poziomie PLN. Waga wyceny porównawczej w końcowej wycenie wynosi 5%. Wycena porównawcza Banki na GPW MCap [mln PLN] Kurs [PLN] zmiana kursu [%] P/E P/BV ROE ROE 1m 3m 6m * * * BANK BPH % -1% -42% % 5.4% PKO BANK POLSKI % 4% -25% % 15.9% BANK PEKAO SA % 6% -16% % 13.% BANK ZACHODNI WBK % -2% -6% % 16.1% GETIN HOLDING % -4% -47% % 1.6% BRE BANK % 14% -27% % 11.2% BANK HANDLOWY % 6% -24% % 1.6% ING BANK SLASKI % 7% -13% % 12.8% BANK MILLENNIUM % -18% -35% % 8.7% KREDYT BANK % -2% -44% % 9.% BGZ % 5% -23% % 4.7% Mediana % 1.6% Pragma Faktoring % -26% -21% % 14.7% premia/dyskonto -34.8% -43.4% -41.9% -41.% -28.% -3.% Wycena wg wskaźnika Waga 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźnika [PLN] Należne dyskonto do grupy porównawczej 25% 25% Wycena końcowa spółki [mln PLN] Wycena 1 akcji [PLN] *- zakładamy, że wyniki sektora bankowego w 212 roku ulegną pogorszeniu o ok. 1-15% r/r (konsensus Bloomberg a zakłada poprawę wyników r/r). Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg, spółka Rentowność ROE 11 oraz aktualne wskaźniki P/BV 11 dla grupy porównawczej 2,5 BZ WBK 2, BANK PEKAO PKO BBP P/BV 211 1,5 1, BANK HANDLOWY BANK MILLENNIUM ING BS BRE BANK GETIN HOLDING,5 BANK BPH BGZ Pragma Faktoring KREDYT BANK,,% 2,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% 16,% 18,% 2,% ROE 21 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg, spółka 6

7 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 11 Zwracamy uwagę na poprawę wyników spółki, po przejęciu jej przez Pragma Inkaso. Jest to efekt m.in. i) dokonanych wcześniej odpisów, ii) przeprowadzonej restrukturyzacji, oraz iii) funkcjonowania w ramach jednej grupy kapitałowej Pragma Inkaso (korzyści z cross sellingu, zwiększenie liczby handlowców, poprawa zarządzania ryzykiem dłużnika, lepsza jakość portfela). Istotną zmianą w sposobie działania Pragmy Faktoring, po przejęciu przez Pragma Inakso, jest także inna strategia dotycząca wykorzystania zadłużenia zewnętrznego na potrzeby prowadzonej działalności. Nowy zarząd spółki zdecydował się bowiem na uwzględnianie kapitału obcego, co pozwoliło na istotne zwiększenie wartości portfela pracującego i poprawę rentowności ROE. Obecną sytuację w zakresie bazy kapitałowej oceniamy za dobrą, choć zwiększenie ekspozycji na pożyczki o coraz dłuższym okresie trwania uważamy za ryzykowne (z uwagi na koszt pożyczek oferowanych przez Pragmę Faktoring ich długość powinna wynosić do ok. 6 mc, wydłużenie tego okresu oceniamy jako ryzykowne). Osiągnięte wyniki za okres 1-3Q 11 uważamy za podstawę do dalszego wzrostu w 212 roku, gdyż wskazują one na dalsze zapotrzebowanie na zwiększenie wartości portfela pracującego pożyczek i faktoringu. W samym 3Q 11 przychody spółki wzrosły o 2.1% r/r do poziomu 3.76 mln PLN i jest to efekt wzrostu wartości portfela pracującego (pożyczek i faktoringu). Poziom kosztów operacyjnych wyniósł 1.9 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 32.3% r/r. Pozytywnie oceniamy niższe koszty wynagrodzeń dzięki zaprzestaniu opłacania poprzednich władz spółki. Jednocześnie wzrosły jednak pozostałe koszty, co wiążemy m.in. z transakcjami z podmiotami zależnymi (Pragma Inakso). Zwracamy też uwagę, że na poziomie finansowym istotnie wzrosły koszty obsługi zadłużenia (dodatkowo ten efekt deformuje fakt, że wyniki za 3Q 1 na poziomie salda finansowego były zaburzone przez proces restrukturyzacji). Ogółem wzrost kosztów obsługi zadłużenia wpłynął na spadek wyniku netto w 3Q 11 do poziomu 1.22 mln PLN. Wyniki spółki za 3Q 11 [tys. PLN] 3Q'1 3Q'11 zmiana r/r 1-3Q'1 1-3Q'11 zmiana r/r Przychody netto % % Przychody z tyt obrotu wierzytelnościami netto % % Przychody ze sprzedaży pozostałych usług % % Przychody z tow i mat Koszty z dział. operacyjnej % % Amortyzacja % % Wynagrodzenia % % Pozostałe koszty % % Koszty tow i mat Wynik na sprzedaży % % EBITDA % % EBIT % % Przychody fin % % Koszty fin % % Wynik brutto % % Wynik netto % % Wart. bilansowa portfela (pożyczki + faktoring) [mln PLN] % Przychody netto zanualizowane / Wart. bilansowa portfela 29.6% 27.2% -2.5pkt.% W kolejnych kwartałach koszty obsługi zadłużenia powinny wzrastać w miarę jak spółka będzie zwiększała efekt dźwigni. Tym samym uważamy, że kluczowym nośnikiem informującym o wyniku spółki będzie zysk netto (uwzględniający koszty zaciągniętego zadłużenia na potrzeby portfela pracującego) a nie EBIT/EBITDA. 7

8 Wyniki skonsolidowane spółki w ujęciu kwartalnym Q'8 2Q'8 3Q'8 4Q'8 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% Przychody netto tys. PLN (lewa skala) ROE (prawa skala) Wartość bilansowa portfela pracującego oraz przychody netto 6 35% 5 3% 4 25% % 1 15% 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 1% Wartość bilansowa portfela pracującego w usłudze finansowania (pożyczki + faktoring) [mln PLN] Przychody netto zanualizowane / Śr wart. bilansowa portfela udzielonych pożyczek i faktoringu Struktura przychodów netto Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 Faktoring [tys. PLN] Finansowanie i pożyczki [tys. PLN] Pozostałe [tys. PLN] 8

9 Wartość bilansowa udzielonych przez spółkę pożyczek i factoringu oraz zadłużenie oprocentowane Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4 Wartość bilansowa portfela pracującego w usłudze finansowania (pożyczki + faktoring) [mln PLN] Zobow finansowe [mln PLN] Koszt ryzyka i dokonane odpisy aktualizujące wartość portfela pożyczek i faktoringu 25% 23% 18% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 16% 12% 11% 11% 11% 5% 1% 9% % 1% 1% 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11-3% -11% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Koszt ryzyka (wartość zanualizowana odpisu w okresie / (Pożyczki + Faktoring netto) Odpisy aktualizujące / (Pożyczki + Faktoring brutto) 9

10 INFORMACJE O SPÓŁCE Pragma Faktoring należy do grupy kapitałowej Pragma Inkaso. Spółka w ramach grupy specjalizuje się w świadczeniu usług finansowych polegających na udostępnianiu środków pieniężnych na podstawie umów faktoringu i pożyczek. Główne produkty/usługi oferowane przez spółkę: 1. Faktoring Faktoring klasyczny spółka finansuje całość lub większość obrotu swojego klienta, wykupując należności niewymagalne Faktoring uproszczony pozwala klientom na wybiórcze korzystanie z finansowania obrotu faktoringiem poprzez wskazywanie poszczególnych należności do wykupu Faktoring eksportowy dla klientów, którzy chcą finansować obrót z zagranicznym odbiorcą (w wariancie klasycznym lub uproszczonym) Faktoring pełny (bez regresu) dla klientów, którzy chcą uzyskać finansowanie oraz przenieść ryzyko niewypłacalności dłużnika na faktora Faktoring niepełny (z regresem) dla klientów, którzy chcą uzyskać finansowanie oraz wsparcie w zarządzaniu portfelem należności 2. Pożyczki - spółka udziela pożyczek krótkoterminowych dla przedsiębiorstw. Zabezpieczeniem dla takiego finansowania dla Pragmy Faktoring są wierzytelności lub prawa rzeczowe. Udzielane pożyczki mają najczęściej charakter jednorazowy, jednak są również pożyczki odnawialne. Usługa ta jest dla sektora MSP alternatywą dla kredytu bankowego. W celu świadczenia usług polegających na finansowaniu działalności innych podmiotów (najczęściej z obszaru MSP), Pragma Faktoring musi dysponować odpowiednią wielkością portfela pracującego (środków pieniężnych) zarówno na potrzeby faktoringu jak i pożyczek. Tym samym kluczowe znaczenie dla rentowności Pragmy Faktoring ma koszt kapitału oraz uzyskiwane marże na kapitale jaki spółka udostępnia w ramach świadczonych usług (z uwzględnieniem ryzyka odpisów). Na koniec 3Q 11 portfel pracujący na rzecz usług faktoringu i pożyczek, po uwzględnieniu odpisów, wynosił mln PLN. 1

11 PRZEJĘCIE SPÓŁKI PRZEZ PRAGMA INKASO Spółka GF Premium (poprzednia nazwa Pragma Faktoring) w okresie 29/21 wpadła w problemy w związku z nieudanymi inwestycjami oraz pogorszeniem się jakości portfela należności (pożyczek i factoringu). Pod koniec 21 roku doszło do porozumienia akcjonariuszy na mocy którego, Pragma Inakso przejęła kontrolę nad GF Premium (dziś Pragma Faktoring). Pragma Inakso wydało mln PLN za pakiet 2.38 mln szt. akcji (śr. cena zakupu 1 akcji wyniosła 2.4 PLN). Implikowana wycena GF Premium przy warunkach transakcji (pozostałe nieskupione akcje po cenie 18 PLN/akcję) wyniosła 68. mln PLN. Spółka został wyceniona zatem przy wskaźniku P/BV 1 = 1.23x. Po przejęciu kontroli Pragma Inakso miała 58.23% w kapitale Pragmy Faktoring. Równolegle połączonym projektem zmiany struktury własnościowej był także skup akcji własnych przeprowadzony przez Pragma Faktoring. Spółka skupiła w celu umorzenia akcje za ok mln PLN (ok PLN/akcję). Po umorzeniu akcji własnych Pragma Inakso zwiększyło swój udział w kapitale Pragma Faktoring do poziomu 79.43%. W 3Q 11 Pragma Faktoring wypłaciła dywidendę w wysokości 1.49 mln PLN, czyli 4.9 PLN/akcję, z czego dla Pragma Inkaso przypadło mln PLN. Tym samym przejęcie kontroli (79.43% kapitału) przez Pragma Inakso nad Pragma Faktoring gotówkowo kosztowało mln PLN. Oznacza to, że licząc na koniec 3Q 11 premia (rozumiana jako nadwyżka wartości aktywów finansowych nad pasywami odsetkowymi) jaką zapłaciła Pragma Inkaso za przejęcie kontroli nad Pragma Faktoring wyniosła ok. 7.3 mln PLN. Przy założeniu, że na przejętym po dawnym GF Premium portfelu należności nie pojawi się nieoczekiwana utrata wartości, transakcję oceniamy pozytywnie. Koszt przejęcia kontroli nad Pragma Faktoring A Koszt gotówkowy przejęcia kontroli 79.43% kapitału (koszt wezwania - otrzymana dywidenda w 3Q'11) [mln PLN] 33.3 B Wartość aktywów finansowych Pragma Faktoring 3Q'11 eop [mln PLN] 62.2 b1 Należności z faktoringu i pożyczek [mln PLN] 56.9 b2 Środki pieniężne i ekwiwalenty [mln PLN] 5.3 C Zadłużenie oprocentowane 3Q'11 eop [mln PLN] 29.5 D Nadwyżka aktywów finansowych nad pasywami odsetkowymi 3Q'11 eop [mln PLN] 32.7 E Nadwyżka aktywów finansowych nad pasywami odsetkowymi przypadająca Pragmie Inkaso [mln PLN] 26. F Premia zapłacona za przejęcie (A-E)[mln PLN] 7.3 STRATEGIA Pragma Faktoring zamierza zwiększać zaangażowanie kapitałowe w oferowane usługi finansowania przedsiębiorstw MSP za pomocą faktoringu. Dodatkowo spółka liczy na większy popyt na oferowane usługi finansowania dostaw i pożyczki. Tym samym w latach oczekujemy, że spółka będzie chciała agresywnie zwiększyć wartość portfela pracującego. Inwestorzy powinni mieć jednak na uwadze, że zwiększanie działalności w okresie pogorszenia sytuacji marko (banki już ograniczają finansowanie dla niektórych obszarów) może mieć negatywny wpływ na jakość portfela należności i na przyszłą wartość odpisów. W przypadku grupy kapitałowej Pragma uważamy jednak, że jej silną stroną jest posiadanie kompetencji w zakresie odpowiedniego rozpoznania jakości wierzytelności i stron transakcji (dłużników) oraz doświadczenie w procesie windykacji. 11

12 STRUKTURA PRZYCHODÓW Spółka w sprawozdaniach publikuje przychody brutto oraz przychody netto. W zakresie faktoringu przychody brutto to wpłaty na poczet wierzytelności nabytych w ramach usługi faktoringu oraz wynagrodzenie z umowy faktoringu. Z kolei przychody netto z usług faktoringu to przychody brutto pomniejszone o kwoty należne klientom z tytułu nabycia wierzytelności. W zakresie pożyczek przychody brutto są tożsame z przychodami netto. Obserwując strukturę portfela faktoringu widać, że w 211 roku w pozysku wzrósł udział faktoringu o mniejszym ryzyku dla Pragmy Faktoring (wzrósł udział faktoringu z regresem i z ubezpieczeniem). Dodatkowo elementem zabezpieczenia dla Pragmy jest stosowana formuła wypłacania zaliczek (ok. 9% wartości brutto faktur). Najbardziej narażoną częścią portfela są pożyczki choć są one zabezpieczone to i tak traktujemy je jako aktywa o podwyższonym ryzyku. Struktura pozysku w okresie 1-3Q 21/211 [mln PLN] 1-3Q'1 1-3Q'11 Faktoring z regresem (niepełny nieubezpieczony) Faktoring bez regresu (pełny nieubezpieczony) Faktoring ubezp bez regresu (pełny ubezpieczony) Faktoring odwrócony Faktoring ubezp z regresem (niepełny ubezpieczony) Faktoring eksportowy..72 Pożyczki Struktura przychodów netto Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 Faktoring [tys. PLN] Finansowanie i pożyczki [tys. PLN] Pozostałe [tys. PLN] 12

13 SEGMENT USŁUG FAKTORINGU Segment usług faktoringu w okresie 3Q 1-1Q 11 istotnie zwiększył wartość portfela. Zmieniała się też na bardziej bezpieczną struktura należności (opisana w osobnym rozdziale). Istotny wzrost tego segmentu jest wynikiem zwiększenia bazy akcji finansowania dzięki emisji obligacji oraz miało to związek z przeniesieniem do Pragmy Faktoring części umów faktoringowych ze spółki dominującej Pragma Inkaso (w ramach grupy kapitałowej to Pragma Faktoring ma być podmiotem rozwijającym usługi faktoringu oraz pożyczek). Spadek wartości portfela faktoringu w 2Q 11 nie ma pokrycia w przepływach CF (różnica w kwocie ok. 7.3 mln PLN). W ostatnich 2 kwartałach spółka utrzymuje CF netto z usług factoringu na podobnym poziomie, co świadczy o wyhamowaniu akcji zwiększenia finansowania klientów netto (wpływ na to miały ograniczone wolne środki finansowe przeprowadzono skup akcji oraz wypłacono dywidendę nie powiększając pasywów przeznaczonych na finansowanie działalności). Dynamika akcji finansowania przez faktoring oraz rentowność portfela faktoringu [mln PLN] ,6 58, ,9 3, -32,1-22,2 24,6 22,6-27,5-29,5 3,4-35, ,8-57,2 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 Nabycie akt fin dostępnych do sprzedaży (faktoring)[mln PLN] - lewa skala Wpływy z akt fin dostępnych do sprzedaży (faktoring)[mln PLN] - lewa skala CF netto z usługi faktoringu [mln PLN] -prawa skala 35, % 4% 35% 3% 25% 2% W 2Q 11 występuje różnica w CF netto z faktoringu a wartością bilansową portfela faktoringu. Wartość bilansowa portfela faktoringu jest mniejsza o ok. 7.3 mln PLN aniżeli wynikałoby to z CF netto. Jednocześnie bez pokrycia w CF o podobną kwotę została zwiększona w 2Q 11 wartość bilansowa pożyczek. Powstała różnica, jak informuje spółka, wynika ze zmiany sposobu prezentacji należności na kontach po wejściu Pragma Faktoring w skład grupy kapitałowej Pragma Inkaso (dawne GF Premium wykazywało należności na innych kontach) ,5 18,7 23,1 28, 29, 27,2 15% 1% 5 5% 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 % Wartość bilansowa portfela faktoringu [mln PLN] - lewa skala Przychody netto z faktoringu (prowizje+odsetki+opłaty za usługi) zanualizowane / Wartość bilansowa portfela należności -prawa skala 13

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014 MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Zdrowe momentum MAGELLAN Wycena Cena bieżąca [PLN] 80,5 Wycena końcowa [PLN] 100,3 Potencjał 24,6% Rekomendacja Podstawowe dane MAGELLAN (YTD = 2,3%) MW TRADE

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.)

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.) maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 KRUK / Kredyt Inkaso Wierzytelności 14.05.2015 Przetasowania na rynku Data raportu (14 pkt.) Aktualnie na rynku

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN 11-7-12 26-7-12 1-8-12 28-8-12 12-9-12 27-9-12 12-1-12 29-1-12 14-11-12 29-11-12 14-12-12 7-1-13 22-1-13 6-2-13 21-2-13 8-3-13 25-3-13 11-4-13 29-4-13 16-5-13 3-6-13 18-6-13 3-7-13 213-7-16 Usługi finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 SPIS TREŚCI portret inwestycji 1 konkurs piękności 7 kokpit inwestora 2 liczydło centusia 9 szkielet spółki 3 kalejdoskop 11 szybka wróżba

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo