W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET"

Transkrypt

1 K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 3 (18) marzec 2007 W numerze: AKTUALNOŚCI... 2 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY... 5 Z DZIEJÓW SŁUPSKA... 7 NASI PRZEDSIĘBIORCY... 9 INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WIEŚCI GMINNE Z MIAST I REGIONU WIADOMOŚCI GOSPODARCZE KIGNET IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZAPRASZAMY DO REKLAMY... 31

2 AKTUALNOŚCI Słupska Izba Przemysłowo Handlowa w kadencji Czas, jaki upłynął od r., czyli od obrad Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków SIPH, na którym wybrano obecny Zarząd był okresem instensywnej pracy słupskiej Izby. Działaniom tym przyświecał cel: jak lepiej sprostać oczekiwaniom i potrzebom przedsiebiorców. Był to jednocześnie czas ważnych przemian społeczno gospodarczych, funkcjonowania szeregu nowych aktów prawnych regulujących działalność przedsiębiorców, a przede wszystkim początek obecności Polski w strukturze Unii Europejskiej. Jest zatem rzeczą oczywistą, iż w tym przełomowym czasie działalność Zarządu SIPH ukierunkowana była w pierwszej kolejności na przygotowanie przedsiębiorców do funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim. Szereg szkoleń, seminariów i spotkań informacyjnych dla firm poświęconych było w szczególności prawnym aspektom funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości gospodarczej. W tym miejscu warto podkreślić fakt, iż nasza Izba została powołana przez przedsiębiorców i dla przedsiębiorców, jako skuteczny instrument reprezentowania ich interesów w kontaktach z instytucjami państwowymi i samorządami oraz urzędami. Aktualnie zrzeszamy blisko 100 podmiotów gospodarczych działających na terenie województwa pomorskiego głównie w powiecie słupskim, ale również w bytowskim, lęborskim i człuchowskim. Firmy będące członkami SIPH reprezentują różne branże i specjalności (budownictwo oraz usługi budowlane; produkcja okien; produkcja metalowa; ciepłownictwo i wentylacja; energetyka; produkcja mebli; branża motoryzacyjna; produkcja opakowań; tworzywa sztuczne; branża sanitarna; przetwórstwo ryb; branża turystyczna i hotelarska; usługi kosultingowe, prawne oraz szkoleniowe; branża poligraficzna i wydawnicza; usługi bankowe i finansowe; komputery, Internet). W trakcie trwania obecnej kadencji odbyło się 7 Walnych Zgromadzeń Członków SIPH, na których dokonywano podsumowania działalności Zarządu, zmian Statutu, a także uzupełniono skład Zarządu w związku z rezygnacją trzech członków z przyczyn zawodowych i losowych. W okresie tym Zarząd odbył 53 posiedzenia podejmując 95 uchwał. Uchwały dotyczyły nie tylko spraw członkowskich, ale m.in. rozwoju przedsiębiorczości i zwalczania bezrobocia w regionie słupskim, zmian struktury drogowej w mieście Słupsk i innych ważnych dla rozwoju gospodarczego. Do istotnych osiągnięć słupskiego samorządu gospodarczego należy bez wątpienia wykreowanie wizerunku SIPH jako organizacji coraz bardziej rozpoznawalnej nie tylko w naszym regionie, ale również na terenie kraju i poza jego granicami. Dzięki temu środowisko biznesowe jest postrzegane jako dynamiczne i aktywne. W tym miejscu warto odnotować, że nasza Izba stała się wyróżniającym członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Nasi przedstawiciele obecni są w organach KIG, a osiągnięcia Izby i słupskich przedsiębiorców promowane są w internetowym portalu KIG. Wielkie znaczenie ma fakt zaangażowania się SIPH w prace Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego. Chodzi o to, by interesy słupskich przedsiębiorców były skutecznie reprezentowane wobec władz wojewódzkich, szczególnie na tle Trójmiasta. Dla realizacji tego celu udało się zorganizować w Słupsku posiedzenie Sejmiku, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Pomorskiego. Posiedzenie Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego w Słupsku Nasza Izba była również jednym z inicjatorów i organizatorów I Pomorskiej Konferencji Przedsiębiorców, poświęconej problemowi wizerunku przedsiębiorcy i jego społecznego odbioru, która zgromadziła grono przedstawicieli lokalnego, jak i krajowego życia gospodarczego oraz świata 2

3 nauki. I Pomorska Konferencja Przedsiębiorców Konferencja Prasowa Sporo korzyści płynie z naszych kontaktów zagranicznych, stale podtrzymywanych i umacnianych zwłaszcza z polskimi i obcymi placówkami dyplomatycznymi oraz zagranicznymi izbami gospodarczymi. Dzięki nim otrzymujemy szereg ważnych informacji, możemy efektywniej poszukiwać partnerów handlowych i dostarczać naszym członkom wiadomości o potencjalnych kontrahentach. Są to tylko niektóre przykłady inicjatyw służących upowszechnianiu wizerunku SIPH, a tym samym zwiększaniu jej prestiżu i znaczenia. Trzeba również wspomnieć o rosnącej popularności naszej strony internetowej, która od swego powstania w marcu 2004 roku zanotowała już ponad odwiedzin. Towarzyszy jej wydanie katalogu firm członkowskich w czterech wersjach językowych, oraz ukazywanie się raz w miesiącu Kalejdoskopu Gospodarczego - elektronicznego biuletynu informacyjnopromocyjnego Izby. Na łamach tego wydawnictwa przekazujemy wiedzę o gospodarce w naszym regionie, prezentujemy firmy, a także publikowane są informacje dot. inwestycji oraz porady prawne i szkoleniowe dla przedsiębiorców. Nasza inicjatywa spotkała się dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców, do których zaliczają się organizacje zarówno krajowe jak i zagraniczne. Mając na uwadze zagranicznych partnerów od 1 stycznia br. biuletyn wydawany jest również w wersji angielskiej. Pragnąc zintensyfikować nasze działania w czasie obecnej kadencji podpisalismy szereg porozumień m.in. z: Izbą Celną w Gdyni, Wyższą Szkołą Biznesu Wiejskiego w Warcinie, Radą Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku czy też z Wyższą Hanzeatycka Szkołą Zarządzania w Słupsku. Funkcjonowanie Izby to jednak także, a może przede wszystkim, szereg codzinnych działań i czynności na rzecz naszych członków. To liczne interwencje w ich imieniu w różnych instytucjach i urzędach, to pomoc informacyjno doradcza w sprawach związanych z ubieganiem się o unijne fundusze strukturalne przeznaczone dla przedsiębiorców, czy też codzienne przekazywanie pocztą elektroniczną przez Biuro Izby dziesiątek informacji takich jak projekty ważnych aktów prawnych, oferty szkoleniowe, oferty kooperacyjne i handlowe itd. Trzeba zaznaczyć, ze wiekszość z nich firmy uzyskac mogą tylko dzięki członkostwu w Izbie. Ważny obszar naszej działalności stanowiła aktywność szkoleniowa dla naszych członków we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami. Dotyczyły one praktycznej wiedzy z zakresu nowych uregulowań prawnych. W okresie sprawozdawczym uczestniczyło w nich około 840 przedsiębiorców i ich pracowników. Od 8 lipca 2005 r. SIPH uczestniczy w ogólnokrajowym projekcie KIGNET Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiebiorstw, który jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej. Dzięki temu zwiększyły się nasze możliwości szkoleniowe i doradcze dla sektora MSP i co nie jest bez znaczenia zwiększyła i wzmocniła się baza materialna biura Izby. Przedstawione tu pokrótce sprawy podejmowane w mijającej kadencji pozwoliły nam stać się reprezentantem interesów zrzeszonych w naszej Izbie przedsiębiorców i naturalym sojusznikiem ich działalność. Dzieki temu dziś każdy członek SIPH jest w istocie członkiem ekskluzywnego grona, które łączy izbowa solidarność i które tworzymy wzajemnie wspierające się i broniące swoich interesów środowisko. Jak powstała nasza Izba Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała 31 maja 1993 roku, stając się kontynuatorką przedwojennej tradycji słupskiego samorządu gospodarczego. Od samego początku swego istnienia SIPH jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej izby regionalne i branżowe. Powstaniu SIPH przyświęcał cel zintegrowania słupskich środowisk gospodarczych, aby samodzielnie mogły walczyć o swoje interesy i wypowiadać się w sprawach istotnych dla przedsiębiorców regionu słupskiego. Pomysłodawcą powołania Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej był Stanisław Staniuk, nieżyjący 3

4 już nestor słupskich rzemieślników, pierwszy Prezes Izby, a później jej Prezes Honorowy. Obok niego wśród założycieli SIPH znaleźli się: Jan Bilko, Maciej Kobyliński, Mirosław Bulera, Eugeniusz Helski, Władysław Klimkowicz, Michał Korganowski, Jerzy Safader, Władysław Staniuk, Antoni Szreder, Jerzy Targowski, i Sylwester Wojewódzki. Wieloletnim następcą Stanisława Staniuka na stanowisku Prezesa Izby był Maciej Kobyliński - obecnie Prezydent Miasta Słupska i Honorowy Prezes SIPH. Wystawa gospodarcza zorganizowana w ramach Słupskich Dni Gospodarki 2006 Spotkanie przedsiębiorców z doradcą wicepremiera Republiki Iraku Konferencja w Kielcach W dniach lutego br. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu przy udziale Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych zorganizowała ogólnopolską konferencję nt. INWESTYCJE ZAGRANICZNE W SAMORZĄDACH WSPARCIE DLA INNOWACYJNYCH INWESTYCJI ORAZ STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ REGIONÓW. Na wstępie pragnę podkreślić pełen profesjonalizm organizatorów i duże zainteresowanie uczestników. Na program konferencji złożyły się wystąpienia: Pana Krzysztofa Partyka Głównego Specjalisty Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki, który zaprezentował dokument OECD nt. PodstawyPolityki na rzecz Inwestycji Pana Zdzisława Wojtasika Pełnomocnika Zarządu i Członka Rady Dyrektorów Polish American Chamber of Commerence Chicago, który wygłosił referat nt. Promocja regionalnych ofert inwestycyjnych na terenie Ameryki Pani Grażyny Sićko Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która nakreśliła problem dot. Wspierania i rozwoju atrakcyjności inwestycyjnej regionów; drugą część kontynuowała Pani Magdalena Pieńkowska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki, która przedstawiła także Strategię promocji gospodarki polskiej w latach Pani Mileny Jóźwik Krakowiak- Głównego Specjalisty Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki, która przedstawiła założenia Programu Operacyjnego- Innowacyjna Gospodarka- wsparcie dla innowacyjnych inwestycji w samorządach. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Podczas konferencji uczestnicy mieli przyjemność wysłuchania wystąpienia Pana Ministra Przemysława Gosiewskiego, który omówił m.in. sprawę zaangażowania Rządu w rozwój gospodarczy, a także perspektywiczne plany działań na rzecz rozwoju kraju. Myślę, że wyrażoną przeze mnie opinię dot. szkolenia popierają również pozostali uczestnicy. Jednocześnie chciałbym złożyć na ręce organizatorów podziękowania za stworzenie wyjątkowej atmosfery, zapewnienie uczestnikom komfortowych warunków, a przede wszystkim za doskonałe merytoryczne przekazanie bezcennej dla nas wiedzy i wszelkich informacji. Zdzisław Andrzej Walo Dyrektor Izby 4

5 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY BYĆ DOBRYM SZEFEM CZYLI KILKA SŁÓW O PRZYWÓDZTWIE W historii ludzkości mieliśmy do czynienia z wieloma fenomenami przywództwa. Warto więc sięgnąć do sprawdzonych wzorców postępowania by wypracować własny styl najlepiej odpowiadający predyspozycjom menedżera i sytuacji, w jakiej się znajduje. Może to być stosowana przez Temistoklesa zasada motywowania przez zasadę równości. Motywacja przez właściwe nastawienie ( Nigdy się nie poddam ) reprezentowana przez Aleksandra Wielkiego świecenie przykładem, poznanie wartości i ideałów pracowników, zwracanie bacznej uwagi na panującą wśród nich atmosferę, danie im powodu do dumy, zachęcanie, danie szansy aby spełniały się marzenia podwładnych. Innym przykładem są demonstracje (przykłady dawane podwładnym) przez Hannibala czyny przekonują bardziej niż słowa, przewaga moralna (np. ukazanie konkurencji jako działającej w nieetyczny sposób), wykorzystanie żądzy zysku, uznanie i ciągłe przypominanie pracownikom o ich sukcesach, zacieśnianie więzi osobistych z podwładnymi, bycie pewnym swoich decyzji (przekazywane jako niepewne nie będą z zaangażowaniem odbierane przez innych), dotrzymywanie wszystkich obietnic, możliwość dokonania przez pracowników wyboru utwierdzająca ich w przekonaniu, że decyzja pochodzi od nich samych. Papież Juliusz II zwracał uwagę na następujące warunki niezbędne do osiągnięcia najwyższych celów: zadanie, z którym pracownik się w pełni (świadomie) identyfikuje, które uważa za wyzwanie, z którego się cieszy, o którym wie, że mu sprosta, przy którym się uczy, dla którego może wykorzystać wszystkie swoje możliwości. Cesarzowa i Królowa Maria Teresa, zaczynała zawsze od dokładnego poznania plusów i minusów zaistniałej sytuacji. Doskonaliła panowanie nad swymi myślami i uczuciami. Koncentrowała się przede wszystkim nad mocnymi stronami swoich pracowników, akceptowała tych, którzy mieli odmienne poglądy. Starała się omawiać nowe trudne wyzwania tylko w przychylnej atmosferze. Przykładała dużą uwagę do tego, by współpracownicy byli zaangażowani w podejmowanie decyzji, ale decyzje podejmowała sama. Król Prus Fryderyk Wielki stosował przede wszystkim osobisty styl zarządzania bezpośredni kontakt z wszystkimi podwładnymi, także z tymi na szeregowych stanowiskach. Zawsze postępował według przyjętych przez siebie zasad moralnych i pilnował ich przestrzegania (autorytet moralny). Troszczył się o pozytywną atmosferę towarzyszącą podejmowaniu ważnych i trudnych zadań. Nie ukrywał trudności, przypominając jednocześnie o poprzednich sukcesach zarówno zespołowych, jak i indywidualnych. Ufał podwładnym i dawał temu wyraz. Admirał Nelson z kolei uważał za najważniejsze konsekwentne spełnianie swoich najskrytszych marzeń, przy jednoczesnym dawaniu pracownikom szansy na odniesienie sukcesu. Wykazywał się odwagą, dbał przy tym, by po jego stronie byli wszyscy podwładni. Był gotów zapłacić najwyższą cenę za swą kierowniczą rolę. Pozwalał pracownikom wziąć udział w podejmowaniu decyzji i okazywał im osobista troskę. 1 Chang Yü: Ludzie traktowani z łagodnością, sprawiedliwością, prawością będą jednomyślni i z ochotą spełnią polecenia dowódców. Ignorancja w problemach dowodzenia niszczy atmosferę odpowiedzialności. Metoda awansowania ludzi polega na tym, aby odpowiednio umieścić rozsądnych i głupców, mądrych i odważnych. Należy przydzielić im zadania tam, gdzie będą mogli się z nich wywiązać. Nie należy angażować ludzi do działań, do których się nie nadają. Dobieraj ich odpowiednio do ich zdolności i możliwości wykonania powierzonych zadań. 2 Sięgnąć możemy także do opracowanego przez amerykańskie Ministerstwo Pracy wzoru idealnego szefa opracowanego na podstawie badań oczekiwań pracowników, zgodnie z którym winien on cechować się następującymi właściwościami 3 : 1) Być lojalnym, inspirować i kontaktować się z pracownikami. 1 H. Ch. Altmann, Strategie sukcesu, Business Press, Warszawa Sun Tzu, Sztuka wojny, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1994, str. 14, 41, L. H. Haber, Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995, za: W. F. Glueck, Business Policy Management, Nowy Jork 1990 s

6 2) Być twórczym, optować za innowacjami, zachęcać do tego pracowników. 3) Interesować się blisko kwalifikacjami ludzi i pomagać przy ich podnoszeniu. 4) Systematycznie sprawdzać, czy pracownicy wykonują polecenia. 5) Starać się zrozumieć ich intencje i decyzje. 6) Stawiać potrzeby pracowników ponad swoje własne. 7) Umieć decydować i wybierać szybko najwłaściwszy wariant bez jałowych dyskusji i pytania wszystkich o zdanie. 8) Słuchać, co mówią pracownicy nie lekceważyć ich sądów i sugestii. 9) Skłaniać ludzi do maksymalnego wysiłku, ale bez przesadnych nacisków. 10) Interesować się osobistymi problemami pracowników, na pierwszym jednak miejscu stawiając pracę. 11) Być reformowalnym, elastycznym, iść z duchem czasu. 12) Zabiegać o szacunek podwładnych, bo szef bez autorytetu to żaden szef. Marcin Musiałek Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Literatura: 1. Altmann H. Ch., Strategie sukcesu, Business Press, Warszawa Gluck W. F., Business Policy Management, Nowy Jork Haber L. H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Sun Tzu, Sztuka wojny, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa

7 Z DZIEJÓW SŁUPSKA Słupskie Metro W początkach 2003 roku budynek mieszczący najpopularniejszą słupską restaurację Metro obchodził jubileusz stulecia. Warto więc poznać jego dzieje. Najpierw przyjrzyjmy się okolicy Nowej Bramy na początku XX w. Po obu stronach średniowiecznej bramy miejskiej jeszcze rozciągały się wówczas mury miejskie. Kiedy zamknięte nimi miasto nie mogło się dalej rozwijać, zainteresowanie dawnych Słupszczan przeniosło się na przedmieścia. Kiedy stanął nowy ratusz, atrakcyjne stały się sąsiadujące z nim tereny na ul. Ringstrasse (ul. Pierścieniowa, dzisiejsza Anny Łajming). Stał tu wtedy duży ryglowy magazyn należący do kupca Emila Wagnera, niewielkie budynki rzemieślników oraz szopy miejskiej straży pożarnej. W 1901 r. handlujący alkoholami i towarami kolonialnymi Emil Wagner dostał od policji budowlanej polecenie rozbiórki magazynu, bowiem szpecił otoczenie pięknego ratusza. Na jego miejscu kupiec postanowił wznieść obiekt handlowo-mieszkalny. Pierwszy projekt budynku stworzył Wilhelm Ruth, ale piękny dom z wieloma wykuszami nie został zrealizowany. W trakcie budowy Emil Wagner zmienił plany i wydzierżawił ją bardzo bogatemu i niezwykle przedsiębiorczemu kupcowi - Robertowi Landtowi, który wsławił się w Słupsku tym, że chciał kupić w 1900 r. budynek osiemnastowiecznego ratusza (stojący na dzisiejszym Starym Rynku), ale z powodu bojkotu drobnych kupców nie dokonał transakcji. W 1902 r. Robert Landt zlecił najbardziej znanemu słupskiemu architektowi, Eduardowi Kochowi, zmianę projektu domu towarowego przy ówczesnej Ringstrasse. Pan R Landt, urodzony w 1865 roku na Rugii, był człowiekiem przedsiębiorczym. W 1894 roku otworzył roku sklep tekstylny w kamienicy w Rynku pod nr - em 4. Wspomniany budynek ocalał, istnieje do dziś i mieści (o ile się nie mylę, i o ile numeracja budynków nie uległa zmianie) naszą zasłużoną Księgarnię Staromiejską. W chwili otwarcia firma zatrudniała dwanaście osób personelu. Pan Landt hołdował żelaznej zasadzie: oferował dobre towary po umiarkowanych, stałych cenach, bez zwykłego w tamtych czasach targowania się. Przynosiło mu to zrazu straty, bo kupującym ciężko było przyzwyczaić się do stałych cen: aż trzy czwarte klientów opuszczało sklep pana Landta, nie dokonawszy żadnych zakupów! Stopniowo jednak pan Landt zaczął wychodzić na swoje. Latem sklep otwierano o siódmej rano, a zamykano wieczorem w zależności od nastroju pryncypała (zwykle o 21.30). Przerwa obiadowa trwała pół godziny, śniadania zaś i podwieczorki spożywano na miejscu. Na przełomie wieków zajmowane pomieszczenia stały się dla szybko rozwijającej się firmy za ciasne. Pan Landt usiłował zrazu wynająć od miasta stary Ratusz, opuszczony przez władze w 1901 roku, z zamiarem jego przebudowy na dom towarowy. Plan obrotnego kupca, zamierzającego stworzyć coś w rodzaju praszczura dzisiejszych hipermarketów spalił na panewce, bowiem kupiectwo zgłosiło sprzeciw do Magistratu i Rady Miejskiej, twierdząc iż realizacja tego planu doprowadzi ich interesy do ruiny. W marcu 1903 roku pan Landt otworzył nowy sklep, nazwany Domem Towarowym przy Nowej Bramie. Kupcy i klientela przyjęli decyzję pana Landta z rezerwą, bo była to emigracja z bardzo dobrej okolicy Rynku. Ten jednak dobrze wiedział, czego chce, bowiem na uwagi kolegów po fachu i klienteli odpowiadał nieodmiennie: A choćbym nawet wyniósł się do Kublitz (Kobylnicy), to i tak wyjdę na swoje! Początkowo pan Landt wynajmował siedzibę swego sklepu za 10,000 marek rocznie, później zaś nabył budynek na własność. Już na pierwszy rzut oka gmach sprawiał wrażenie najnowocześniejszego w swoim rodzaju na całym Pomorzu. Klientela magazynu powiększyła się: do drobnych i średnio zamożnych klientów, których zakład miał jeszcze w Rynku, doszli bogatsi kupujący ze Stolpu i takich miast, jak Schlawe, Rügenwalde, Bütow, Laueni Rummelsburg (dziś to odpowiednio Sławno, Darłowo, Bytów, Lębork i Miastko). Wkrótce sklep zasłynął wśród całego okolicznego ziemiaństwa. 15 stycznia 1903 r. zakończono budowę Kaufhaus am Neuen Tor (Domu Handlowego przy Nowej Bramie), a w 1905 r. przedsiębiorca odkupił budynek od Wagnera. Dom towarowy Landta był przedsięwzięciem przynoszącym wysokie zyski. Dość zauważyć, że kupiec zatrudniał sto osób personelu! Zachęcony sukcesami, chciał powiększyć 7

8 istniejący budynek w 1910 r., przez dodanie jeszcze jednego piętra, ale zamiaru nie zrealizował, bowiem znowu zaprotestowali słupscy kupcy, obawiający się rosnącego w siłę konkurenta. Rozczarowany Landt postanowił zaniechać dalszej działalności i wszystkie swoje inwestycje odstąpił szwagrowi, Gustavowi Zeeckowi. W maju 1911 roku nowy właściciel podjął decyzję o zmianie przeznaczenia istniejącego obiektu, bowiem już otworzył najnowocześniejszy wówczas na Pomorzu dom towarowy (po drugiej stronie Nowej Bramy). Los zrządził, że po raz drugi w dziejach tego budynku o jego wyglądzie i funkcjach nie decydował właściciel. Elegancki lokal Cafe Reinhardt otworzył (w budynku należącym do Gustawa Zeecka) Walter Reinhardt w czerwcu 1912 r. Kolejne przebudowy dotykały budynek w latach 1921, 1927, W 1937 r. po jednym z remontów pojawił się szyld Reinhardt-Bar-Cabaret. Aż do wybuchu wojny lokal był elitarny. Wojna obeszła się z nim łaskawie nie uległ zniszczeniu. Kiedy w 1945 r. do Słupska zawitali pierwsi osadnicy polscy, ich radość z zakończenia wojennego koszmaru była tak ogromna, że szybko chcieli zrekompensować sobie stracone lata. 84 lokale gastronomiczne, jakie działały w Słupsku w 1946 r., cieszyły się wielką popularnością. Większość należała do przedwojennych restauratorów. Bristol (bo taka była pierwsza, powojenna nazwa dzisiejszego Metra ) przy ówczesnej ul. Spółdzielców prowadzili dwaj warszawiacy, panowie: Rogowski i Ossowski. Luksusowy lokal był miejscem towarzyskich spotkań przedwojennej inteligencji ze Lwowa, z Wilna, Warszawy, Łodzi. Przy małej kawie, kieliszeczku gorzałki i szachach cieszyli się nowi Słupszczanie, że los pozwolił im zacząć nowe życie na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Restauracja Bristol zmieniała właścicieli i nazwy. Znana była jako Continental, Piekiełko Lwowskie, Kasyno Oficerskie. W latach pięćdziesiątych los prywatnej gastronomii był przesądzony; kasyno najpierw uspółdzielczono. We wrześniu 1951 r. gastronomią słupską zaczęły władać Państwowe Zakłady Gastronomiczne, które miały doprowadzić do umasowienia żywienia zbiorowego. Później, na przełomie lat 1952 i 1953, ówczesny kierownik lokalu p. Dembiński stał się ojcem chrzestnym jego nowej nazwy: Metro, która miała wszem i wobec głosić, iż w stolicy Polski powstanie kolej podziemna. Nazwa została zaakceptowana i służy lokalowi po dziś dzień. Miało Metro swoją wielką, powojenną legendę. Był nią mistrz Jan Czarnecki, człowiek, który przez kilkadziesiąt lat był w Słupsku wyrocznią w sprawach kulinarnych. Jego wychowankowie zbudowali w latach 70. potęgę słupskiej gastronomii. Talenty ich nigdy by się nie ujawniły, gdyby na ich drodze nie stanął kolejny nieprzeciętny menedżer pan Tadeusz Szołdra. O golonkach w kapuście, pasztecikach filipowskich, giczkach baranich w sosie cebulowym opowiadają wszyscy kucharze, którym dane było terminować u mistrza Czarneckiego. Lata wielkiej prosperity słupskiej gastronomii przeminęły, mieszkańcy przestali bywać w lokalach. W 1979 r. przeprowadzono pierwszy po wojnie remont kapitalny Metra. Trwał do 1983 r. i zniszczył wszystko, co zostało po przedwojennych tradycjach. Kolejne zmiany zaszły na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy właściciel lokalu słupski PSS wydzierżawił lokal dwóm gastronomikom. Na parterze zagościła restauracja chińska Pod Smokiem, na piętrze pozostała restauracja Metro. To ona nawiązuje dziś do tradycji kuchni słupskiej z lat 70. Jej kierownik Władysław Piotrowicz, który związany jest z tym lokalem od 1962 r. postanowił przywrócić jego wnętrzu klimat z lat dwudziestych. W 1995 r. do Metra znowu wkroczyli budowlańcy. Kiedy zaproszono gości na bal sylwestrowy, znaleźli się w lokalu bliźniaczo podobnym do przedwojennej "Cafe Reinhardt". Tak więc historia lokalu zatoczyła jakby koło. P. Władysław Piotrowicz obecny kierownik lokalu twierdzi, że: Kilkadziesiąt lat w dziejach gastronomii, to cała epoka Inny smak ma ryba przechowana w lodzie, a inny w lodówce. Inny smak ma potrawa gotowana na drewnie, inny na węglu, a jeszcze inny na kuchni elektrycznej. Zmienił się smak przypraw i produktów stosowanych w gastronomii, zmieniły się technologie. Kiedy przed stu laty Robert Landt otwierał podwoje domu towarowego przy Nowej Bramie marzył o tłumach klientów, zostawiających tu swoje pieniądze. Choć czasy się zmieniły te marzenia nadal krążą w murach wiekowego jubilata. Chcecie je Państwo zobaczyć? Zapraszamy i życzymy smacznego! Opracowali: Wł. Piotrowicz i W.M. Wachniewski 8

9 NASI PRZEDSIĘBIORCY oknatrio Kilka słów o nas Budujesz nowy dom, remontujesz zabytkową kamienicę, czy wymieniasz stare okna w swoim mieszkaniu? Myśl o zakupie nowych okien kojarzy Ci się z pasmem niekończących się wizyt w firmie, pomiarów, stratą czasu. W rzeczywistości TWÓJ OKIENNY PROBLEM firma TRIO rozwiąże kompleksowo. Nowoczesna technika okienna firmy TRIO zapewnia idealną ochronę termiczną; sprawdza się w każdych warunkach klimatycznych. Proponujemy Państwu profile w systemie 3-, 4-, 5-, 6-komorowym. Pragniemy przedstawić państwu naszą ofertę na unikalny na naszym rynku program profili lakierowanych. Dysponujemy bogatą paletą barw co stwarza nowe nieograniczone możliowści w projektowaniu elewacji i aranżacji wnętrz w obiektach mieszkalnych, handlowo usługowych i użyteczności publicznej. Dzięki bogatej ofercie możemy realizować nawet najbardziej śmiałe pomysły. Naszym dużym atutem są krótkie terminy realizacji zamówień, przy wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Na nasze okna otrzymasz 5 lat gwarancji. IDEAL INTERTEC komorowy. System o szerokości 80 mm, Z uszczelnieniem Wewnętrznym. Pozostałe profile IDEAL IDEAL INTERTEC komorowy. 70 mm, z uszczelnieniem zewnetrznym. IDEAL INTERTEC komorowy. System o szerokości 60 mm, z uszczelnieniem zewnętrznym Słupsk tel ul. Sygietyńskiego 1 faks

10 INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę marzec 2007 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed Polakami niektóre rynki pracy państw UE-15, a w perspektywie do 2011 roku należy oczekiwać całkowitej liberalizacji dostępu do rynków pracy wszystkich państw UE-15. W efekcie mamy do czynienia ze zjawiskiem relatywnie silnego odpływu siły roboczej, którego czas trwania można szacować na przynajmniej dekadę. W tych warunkach należy liczyć się zarówno z krótkookresowymi (przejściowymi), jak i długookresowymi skutkami ekonomicznymi tego zjawiska, o których mowa w Analizie wpływu emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski. Generalnie zakłada się, iż głównym beneficjentem migracji jest jej uczestnik, natomiast korzyści (względnie straty) dla krajów wysyłających i przyjmujących migrantów są przedmiotem kontrowersji w literaturze fachowej. Główną nie podlegającą dyskusji korzyścią migracji jest spadek bezrobocia. Zidentyfikowane dla Polski zagrożenia związane z szokiem migracyjnym wskazują na ryzyko spadku długookresowego tempa wzrostu PKB, drenażu umiejętności, młodzieży i redukcji kapitału ludzkiego, pogorszenia struktury demograficznej społeczeństwa, wzrostu presji inflacyjnej, spadku rentowności eksportu, spadku, w dłuższym horyzoncie, atrakcyjności kraju jako miejsca inwestycji zagranicznych. Podkreślenia wymaga, iż ponieważ z Polski (i innych nowych państw członkowskich) do pracy za granicą wyjeżdżają zasadniczo ludzie młodzi, zjawisko migracji w powiązaniu z negatywnymi trendami demograficznymi, przyczynia się do pogorszenia struktury demograficznej populacji Polski ograniczając perspektywy rozwoju gospodarczego i zaostrzając niektóre problemy związane ze zjawiskiem starzejących się społeczeństw (finanse publiczne, rynek pracy, polityka społeczna). Wątpliwe są w tej sytuacji korzyści migracji związane z ułatwieniem kontaktów biznesowych i doświadczeniami zawodowymi migrantów, które mogliby dyskontować po powrocie do kraju. Perspektywa konwergencji gospodarczej, w tym w wymiarze dochodowym, oraz tendencje demograficzne (proces zmniejszenia liczebności i starzenia się populacji) będą czynnikami ograniczającymi "wypychanie" pracowników polskich za granicę i "przyciągającymi" ich z powrotem do kraju i jednocześnie poprawiającymi atrakcyjność Polski dla imigrantów z uboższych krajów ościennych oraz rozwijających się krajów Azji. Jednocześnie zachodzi potrzeba realizowania aktywnej polityki imigracyjnej ukierunkowanej na zaspokajanie niedoborów podaży w niektórych sektorach i zawodach oraz opanowanie nielegalnej imigracji do Polski, tak by z jednej strony skłaniać imigrantów z Europy Wschodniej i Azji do wychodzenia z szarej strefy, a z drugiej stworzyć system zachęt dla imigracji do Polski talentów, pracowników z zawodów deficytowych oraz pracowników o specyficznych i wysokich kwalifikacjach z krajów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego, zwłaszcza Ukrainy i Białorusi. Umożliwiłoby to: unormowanie sytuacji osób zatrudnionych w szarej strefie, zwiększenie ich kontrybucji do zatrudnienia, PKB i budżetu państwa, elastyczne reagowanie na pojawiające lub pogłębiające się niedobory pracowników różnych zawodów, np. w sektorze budowlanym czy medycznym, poprawę pozycję Polski w międzynarodowej konkurencji o pracowników naukowych i wysoko wykwalifikowanych ekspertów, zwłaszcza w kontekście tendencji do emigracji netto tej kategorii osób z Polski. Źródło: Paszport do eksportu Dzięki działaniu Paszport do eksportu ponad 90 mln euro w latach może zostać przeznaczone na wsparcie ok. tysiąca początkujących ale perspektywicznych firm eksportowych. Działanie jest 10

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 2 (5) luty 2006 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys KURS NA PRACĘ 1 2 KURS NA PRACĘ KURS NA PRACĘ 3 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys 3 Działania w zakresie przedsiębiorczości 5 Przedsiębiorczość w cenie 8 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys Z rodziną najlepiej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza nr 83/1 OD REDAKCJI Money, money, money... W roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. Money,Money,Money.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, m a j 2 0 0 6 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 A R K A D I U S Z R Z

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

w rozwój Krok po kroku www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Eksport nie tylko dla wielkich Kosmopolici z Podkarpacia

w rozwój Krok po kroku www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Eksport nie tylko dla wielkich Kosmopolici z Podkarpacia www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 3(11)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Krok

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Kapitał Województwa Śląskiego

Kapitał Województwa Śląskiego 1 Wrzesień 2013 G o s p o d a r k a S a m o r z ą d y N a u k a I n n o w a c j e Możemy spodziewać się rekordowej frekwencji Piotr Uszok: Zarówno kongresy, jak i targi są niepowtarzalną okazją do przedstawienia

Bardziej szczegółowo