Program Równouprawnienia North West Regional College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Równouprawnienia North West Regional College"

Transkrypt

1 Program Równouprawnienia North West Regional College Opracowany na podstawie ust. 75 oraz Załącznika 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej Na życzenie niniejszy dokument może zostać udostępniony w innych formatach. Prosimy o kontakt w celu przedstawienia nam swoich wymogów (zob. dane kontaktowe na str. 10 ). North West Regional College Strand Road Londonderry BT48 7AL Dokument zatwierdzony przez Komisję ds. Równouprawnienia w Irlandii Północnej (the Equality Commission for Northern Ireland) w dniu 25 stycznia 2012 r. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 1

2 Przedmowa Ust. 75 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej (zwanej dalej Ustawą") wymaga, aby w sprawowaniu funkcji związanych z Irlandią Północną, organy publiczne poświęcały należytą uwagę konieczności promowania równości szans oraz dobrych stosunków między osobami różnej wiary, o różnych poglądach politycznych lub różnego pochodzenia rasowego. 1 W Programie Równouprawnienia przedstawiamy, w jaki sposób North West Regional College proponuje spełniać obowiązki ustawowe, jakie nakłada na niego ust. 75 wyżej wymienionej Ustawy. Przeznaczymy i zaangażujemy niezbędne zasoby, a mianowicie zasoby ludzkie, czas i środki finansowe, aby upewnić się, że spełniamy obowiązki ustawowe nałożone przez ust. 75 Ustawy, a Program Równouprawniania jest wdrażany terminowo i efektywnie. Zobowiązujemy się do wprowadzenia efektywnych ustaleń wewnętrznych, mających na celu dopełnianie obowiązków ustawowych określonych przez ust. 75, jak również monitorowanie i weryfikację postępów w tym zakresie. Opracujemy i wprowadzimy w życie program informowania i szkolenia pracowników, mający za zadanie zaznajomienie wszystkich członków personelu oraz władz szkoły z Programem Równouprawnienia, a także wynikającymi z niego obowiązkami. Jako Przewodniczący Władz Szkolnych oraz Dyrektor i Prezes Zarządu College'u, jesteśmy w pełni zaangażowani w efektywną realizację zdefiniowanych przez ust. 75 obowiązków ustawowych w zakresie wszystkich funkcji placówki (łącznie ze świadczeniem usług, zatrudnieniem oraz zaopatrzeniem) poprzez skuteczne wdrażanie naszego Programu Równouprawnienia. Zdajemy sobie sprawę z ról, jakie muszą pełnić społeczność, sektor ochotniczy oraz ogół społeczeństwa, aby obowiązki ustawowe nałożone przez ust. 75 były spełniane w sposób efektywny. Nasze zobowiązanie do promocji równości szans oraz dobrych stosunków przedstawia nasz Program Równouprawnienia. Program ten przewiduje 1 Zob. punkt 1.1 naszego Programu Równouprawnienia. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 2

3 również możliwość złożenia skargi przez osoby, które uważają, iż naruszyliśmy jego założenia. W imieniu North West Regional College oraz naszego personelu, z przyjemnością wyrażamy nasze poparcie dla Programu Równouprawnienia, który został opracowany zgodnie z ust. 75 i Załącznikiem 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej, a także w oparciu o wskazówki Komisji ds. Równouprawnienia w Irlandii Północnej. H. Faulkner S. Murphy Przewodniczący Dyrektor i Prezes Zarządu Władz Szkolnych Dn. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 3

4 Spis treści Celem wyjaśnienia: Przedmowa oraz Załączniki 3 i 4 wchodzą w skład Programu Równouprawnienia. Strona Przedmowa 2 Rozdział 1 Wprowadzenie 6 Ust. 75 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej 6 Nasza propozycja spełniania obowiązków określonych przez ust. 75, dotyczących określonych funkcji North West Regional 6 College Kim jesteśmy i co robimy 7 Rozdział 2 Ocena realizacji obowiązków określonych przez ust Obowiązki i składanie sprawozdań 9 Plan i metody działania 11 Rozdział 3 Przeprowadzanie konsultacji 13 Rozdział 4 Ocena, monitorowanie oraz publikowanie informacji dotyczących skutków realizacji polityki 17 Ocena potencjalnego wpływu stosowanej polityki lub polityki, którą proponuje się wdrożyć na promowanie równych szans 17 Przegląd polityki pod kątem jej wpływu na 18 równouprawnienie Ocena wpływu polityki na równouprawnienie 20 Publikowanie wyników oceny potencjalnego wpływu stosowanej polityki lub polityki, którą proponuje się wdrożyć na promowanie równych szans 21 Informacje podlegające publikacji 21 Sposób publikowania informacji 22 is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 4

5 Miejsce publikacji informacji 22 Monitorowanie niekorzystnych skutków naszych polityk równouprawnienia 22 Publikacja wyników monitorowania 23 Rozdział 5 Szkolenie personelu 25 Zobowiązania placówki dotyczące szkolenia 25 personelu Cele szkolenia 25 Szerzenie wiedzy i szkolenia 26 Monitorowanie i ocena 26 Rozdział 6 Zapewnienie publicznego dostępu do dostarczanych przez nas informacji i usług oraz ocena ich dostępności 28 Dostęp do informacji 28 Dostęp do usług 29 Ocena publicznego dostępu do informacji i usług 29 Rozdział 7 Harmonogram stosowania metod działania proponowanych w niniejszym Programie Równouprawnienia 30 Rozdział 8 Procedura składania zażaleń 31 Rozdział 9 Publikacja Programu Równouprawnienia 33 Rozdział 10 Weryfikacja Programu Równouprawnienia 34 Załącznik 1 Schemat organizacyjny 35 Załącznik 2 Przykład grup zaliczających się do określonych przez ust. 75 kategorii osób w Irlandii Północnej 36 Załącznik 3 Lista uczestników konsultacji 37 Załącznik 4 Harmonogram stosowania proponowanych metod działania 40 is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 5

6 Załącznik 5 Słownik pojęć 56 Załącznik 6 Plan Szerzenia Równouprawnienia 63 is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 6

7 Rozdział 1 Wprowadzenie Ust. 75 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej 1.1 Ust. 75 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej (zwanej dalej Ustawą") wymaga, aby North West Regional College spełniał dwa obowiązki ustawowe. Ust. 75 par. 1 W sprawowaniu funkcji związanych z Irlandią Północną wymaga się od nas poświęcenia odpowiedniej uwagi potrzebie promowania polityki równych szans wśród: osób różnej wiary, o różnych poglądach politycznych, różnego pochodzenia rasowego, wieku, stanu cywilnego lub orientacji seksualnej; mężczyzn i kobiet ogółem; osób niepełnosprawnych oraz osób pełnosprawnych, a także wśród osób posiadających podopiecznych pozostających na ich utrzymaniu oraz osób nie posiadających podopiecznych. Ust. 75 par. 2 Ponadto, niezależnie od wyżej wymienionych obowiązków, w sprawowaniu funkcji związanych z Irlandią Północną, wymaga się od nas uwzględnienia konieczności promowania dobrych stosunków między osobami różnej wiary, o różnych poglądach politycznych lub różnego pochodzenia rasowego. Sprawowane funkcje" obejmują prawa i obowiązki" władz publicznych. 2 Obejmują one funkcje związane z zatrudnieniem oraz zaopatrzeniem. Zob. bardziej szczegółowe wyjaśnienie naszych funkcji w rozdziale Kim jesteśmy i co robimy" poniżej. Nasza propozycja realizacji obowiązków nałożonych przez ust. 75, dotyczących określonych funkcji North West Regional College. 2 Ust. 98 punkt 1 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 7

8 1.2 Par. 4.1 Załącznika 9 do Ustawy wymaga od North West Regional College, jako wyznaczonego organu władz publicznych, określenia w Programie Równouprawnienia propozycji realizacji obowiązków nałożonych na niego przez ust. 75, dotyczących określonych funkcji. Niniejszy Program Równouprawnienia został opracowany z zamiarem spełnienia tego wymogu. Program nie tylko przedstawia poczynione przez nas ustalenia dotyczące realizacji wymogów ustawowych określonych przez ust. 75, lecz również nasz plan ich wdrażania. 1.3 Zobowiązujemy się do spełniania obowiązków określonych przez ust. 75 w obrębie całej naszej organizacji oraz przeznaczymy i zaangażujemy niezbędne zasoby, a mianowicie zasoby ludzkie, czas i środki finansowe, aby upewnić się, że spełniamy obowiązki ustawowe nałożone przez ust. 75, a nasz Program Równouprawniania jest skutecznie realizowany. Kim jesteśmy i co robimy 1.4 North West Regional College powstał w sierpniu 2007 r., w wyniku połączenia North West Institute of Further and Higher Education oraz Limavady College of Further and Higher Education. Placówka położona jest na obszarze podlegającym Radzie Miasta Derry (Derry City Council), Radzie Okręgu Limavady (Limavady Borough Council) i Radzie Rejonowej Strabane (Strabane District Counci). College oferuje szeroki zakres zawodowych programów edukacyjnych i szkoleniowych na poziomach Cele strategiczne College'u przedstawiają się następująco: opracowanie i realizacja programu nauczania, który zapewnia możliwości wszechstronnej edukacji i szkolenia, w celu spełnienia potrzeb całej populacji studenckiej, jak również potrzeb przedsiębiorstw, przemysłu i społeczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim równych szans i możliwości w zakresie zróżnicowania kulturowego; wspieranie szerzenia rozwoju gospodarczego poprzez zachęcanie jednostek do pełnego osiągnięcia swojego potencjału, przy wykorzystaniu marketingu i zewnętrznych sieci, aby zwiększyć obecność w profilu College'u grup o niskiej liczbie reprezentantów; is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 8

9 świadczenie zróżnicowanych usług wsparcia, stanowiących podstawę programu nauczania studentów, promowanie postępu oraz wzbogacanie doświadczeń studentów; rozwijanie procesów ciągłego udoskonalania w zakresie wszystkich programów nauczania, jak i w zakresie pełnionych przez College funkcji; dbanie o stabilizację finansową College'u, pozwalającą na jego utrzymywanie się i osiąganie celów strategicznych; dostosowane nieruchomości College u do obecnego, jak i przyszłego programu nauczania oraz strategii organizacyjnej, tak aby rozwijać one u studentów umiejętności, których wymaga gospodarka XXI wieku; opracowanie ścieżek rozwoju w sektorze akademickim, aby umożliwić podnoszenie umiejętności. 1.6 Funkcje College'u obejmują: Program nauczania Usługi dla studentów Finanse (łącznie z zaopatrzeniem) Nieruchomości Rozwój pracowników W celu spełniania powyższych funkcji, College wykonuje różnego rodzaju czynności korporacyjne, obejmujące m.in. rekrutację pracowników, utrzymanie nieruchomości College'u, opracowywanie i świadczenie usług, jak i dostarczanie usług, produktów oraz sprzętu. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 9

10 Rozdział 2 Ocena realizacji obowiązków określonych przez ust. 75 (Załącznik 9, par. 4(2) lit. a) 2.1 Sposoby oceny realizowania ustawowych obowiązków nałożonych na nas przez ust. 75 są określone w innych odpowiednich rozdziałach niniejszego Programu Równouprawnienia. Ponadto oceniamy, w jakim stopniu spełniamy wymogi ustawowe w sposoby przedstawione poniżej. Obowiązki i składanie sprawozdań 2.2 Zobowiązujemy się spełniać nasze obowiązki określone przez ust. 75 we wszystkich aspektach naszej pracy. 2.3 Ogólną odpowiedzialność za zapewnienie efektywnej realizacji naszego Programu Równouprawnienia ponosi Dyrektor i Prezes Zarządu, który odpowiada przed Władzami Szkolnymi za opracowanie, wdrażanie, utrzymywanie oraz weryfikację Programu Równouprawnienia, zgodnie z ust. 75 i Załącznikiem 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej, a także wszelkimi zasadami dobrej praktyki lub innymi wskazówkami wydanymi przez Komisję ds. Równouprawnienia. Osoba ta odpowiada też za włączenie równouprawnienia do głównego nurtu polityki w obrębie wszystkich funkcji College u. 2.4 Dyrektor i Prezes Zarządu stworzył Grupę Roboczą ds. Równouprawnienia, składającą się ze starszych kierowników, przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli ds. wsparcia, przedstawicieli akademickich i przedstawicieli studentów, aby pomóc w nadzorze nad efektywną realizacją założeń ust. 75 w obrębie organizacji, a także ocenić stopień stosowania się College'u do wymogów prawnych. pełni, w imieniu Dyrektora i Prezesa Zarządu oraz Władz Szkolnych, kluczową rolę nadzorczosprawozdawczą, a poprzez kontakty z innymi kierownikami w College'u oraz innymi regionalnymi College'ami (Północnoirlandzkie Forum ds. Równouprawnienia w Kształceniu Uzupełniającym - NI Further Education Equality Forum), dokonuje co kwartał oceny działalności Dyrektora i Prezesa Zarządu, a is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 10

11 także Władz Szkolnych pod względem stosowania się do wymogów ustawy, składając pod koniec roku formalny raport na ręce Władz Szkolnych. W razie konieczności, wszelkie przypadki niestosowania się do Ustawy poza w/w skalą czasową będą przekazywane Dyrektorowi i Prezesowi Zarządu. 2.5 Dyrektor i Prezes Zarządu będzie weryfikować stosowane metody sporządzania raportów oraz zarządzania, a - w razie konieczności - podejmie kroki mające na celu ich udoskonalenie. 2.6 W razie pytań lub komentarzy dotyczących Programu Równouprawnienia, główną osobą do kontaktu jest w pierwszej kolejności, którego adres podany jest poniżej. Odpowiedzi udzieli się najszybciej, jak będzie to możliwe. Kate Duffy North West Regional College Strand Road LONDONDERRY BT48 7AL Tel./SMS: Telefon tekstowy: Cele wynikające z obowiązków prawnych zostaną włączone w nasze plany strategiczne i plany działalności Opisy stanowisk pracowników będą odzwierciedlać wkład pracowników w spełnianie wymogów prawnych, określonych przez ust. 75, jak również ich wkład we wdrażanie Programu Równouprawnienia. 2.9 Wykładowcy będą mieć możliwość dokonania analizy oraz podania przykładów promowania przez nich równouprawnienia, integracji i nauki zgodnej z programem nauczania, poprzez proces samooceny Poprawa jakości: podwyższanie standardów". 3 Zob. załącznik 4: Harmonogram stosowania proponowanych metod działania" oraz ust niniejszego Programu Równouprawnienia. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 11

12 2.10 College będzie sporządzać doroczne raporty z postępów w realizacji założeń Programu Równouprawnienia, w celu spełnienia prawnych obowiązków określonych przez ust. 75 (doroczny raport z realizacji założeń ust. 75) Doroczny raport z realizacji założeń ust. 75 będzie wysyłany do Komisji ds. Równouprawnienia 31 sierpnia każdego roku, a w jego sporządzaniu stosować się będzie wszelkie wydane przez Komisję wskazówki dotyczące sporządzania dorocznych raportów Raport z realizacji założeń ust. 75 jest dostępny na naszej stronie internetowej, lub poprzez kontakt z osobą ds. równouprawnienia, wymienioną w punkcie College będzie w ściśle współpracował z Komisją ds. Równouprawnienia, aby zapewnić stałe postępy we wdrażaniu Programu Równouprawnienia. Plan i metody działania 2.14 College opracował Plan Szerzenia Równouprawnienia, aby promować równość szans oraz dobre stosunki. Plan Szerzenia Równouprawnienia jest określony w Załączniku 6 do Programu Równouprawnienia, lecz nie wchodzi on w skład zatwierdzonego Programu W celu połączenia Planu z cyklem planowania działalności placówki, Plan Szerzenia Równouprawnienia będzie podlegał dorocznej weryfikacji i aktualizacji, zgodnie z cyklem planowania działalności College'u W ramach procesu konsultacji dotyczącej Programu Równouprawnienia, dokonaliśmy również konsultacji w sprawie Planu Szerzenia Równouprawnienia Co roku będziemy monitorować postęp dokonany w wyniku stosowaniu metod działania, a w razie konieczności Plan Szerzenia Równouprawnienia będzie modyfikowany, tak aby był skuteczny oraz stosowny do funkcji i działalności placówki. College będzie informował Komisję ds. Równouprawnienia o wszelkich zmianach lub poprawkach wprowadzonych do Planu is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 12

13 Szerzenia Równouprawnienia w ramach dorocznego raportu z postępów realizacji założeń ust Raport ten będzie zawierał informacje dotyczące postępów w stosowaniu metod działania określonych w Planie Szerzenia Równouprawnienia Plan Szerzenia Równouprawnienia będzie dostępny na naszej stronie internetowej, lub poprzez kontakt z osobą wymienioną w punkcie 2.6. W razie potrzeby osoba ta może też dostarczyć Plan Szerzenia Równouprawnienia w innym formacie. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 13

14 Rozdział 3 Przeprowadzanie konsultacji (Załącznik 9, par. 4(2) lit. a) w kwestiach, w których zastosowanie mogą mieć prawne obowiązki (według ust. 75 par. 1 lub 2) (łącznie z określeniem osób, z którymi należy przeprowadzić konsultacje) (Załącznik 9, par. 4(2) lit. b), dotyczących potencjalnego wpływu stosowanej polityki lub polityki, którą proponuje się wdrożyć na równość szans. 3.1 Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest konsultacja w sprawie wszystkich aspektów realizacji naszych obowiązków ustawowych w zakresie równouprawnienia. Dlatego też będziemy przeprowadzać konsultacje dotyczące Programu Równouprawnienia, oceny wpływu polityk na równouprawnienie oraz innych kwestii uznanych przez College za mające związek z obowiązkami ustawowymi określonymi przez ust Zobowiązujemy sie przeprowadzać konsultacje zgodnie z zasadami określonymi w publikacji Komisji ds. Równouprawnienia p.t. Ust. 75 Ustawy z 1998 o Irlandii Północnej przewodnik dla organów państwowych (kwiecień 2010 r.)": Wszystkie osoby, z którymi przeprowadza się konsultację (zob. Załącznik 3), zostaną poinformowane (pocztą zwykłą lub elektroniczną) o sprawie lub polityce, której dotyczy konsultacja. Ma to na celu upewnienie się, że wiedzą one o wszystkich odbywających się konsultacjach. Następnie, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zarówno naszych, jak i osób biorących udział w konsultacji, zastosujemy ukierunkowane podejście do konsultacji w stosunku do osób, które mogą być szczególnie zainteresowane sprawą lub polityką będącą przedmiotem konsultacji lub wobec których sprawa ma szczególne zastosowanie. Obejmuje to m.in. konsultacje regionalne i lokalne, konsultacje tematyczne, dotyczące określonego sektora itp Konsultacje ze stronami zainteresowanymi będą odbywać się możliwie najwcześniej i co pewien czas zasięgać się będzie ich opinii odnośnie preferowanych metod konsultacji. Metody konsultacji mogą obejmować: is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 14

15 spotkania bezpośrednie; grupy fokusowe; pisemne dokumenty z możliwością udzielenia pisemnych komentarzy; ankiety; informacje lub zawiadomienia przesyłane pocztą elektroniczną, z możliwością uczestnictwa w konsultacji lub rezygnacji z niego; dyskusje internetowe lub konsultacje telefoniczne. Powyższa lista metod przeprowadzania konsultacji nie jest wyczerpująca i możemy opracować inne, dodatkowe metody przeprowadzania konsultacji, które będą bardziej odpowiadały stronom zainteresowanym i przedmiotom konsultacji Weźmiemy pod uwagę dostępność oraz format każdej ze stosowanych przez nas metod konsultacji, tak aby usunąć wszelkie czynniki stojące na przeszkodzie procesowi konsultacji z którąkolwiek z zainteresowanych grup lub osób. Na życzenie, informacje zostaną również bezzwłocznie udostępnione w innych formatach W razie konieczności zapewni się szkolenie dla osób przeprowadzających konsultacje, aby upewnić się, iż posiadają one odpowiednie umiejętności efektywnego porozumiewania się z uczestnikami konsultacji W celu zapewnienia grupom odpowiedniej ilości czasu na wzajemne konsultacje, stanowiące element procesu formułowania opinii, okres konsultacji będzie trwał co najmniej dwanaście tygodni. Jednakże, w wyjątkowych okolicznościach, gdzie taka skala czasowa będzie nieodpowiednia (np. w przypadku wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej lub prawa krajowego, stosowania się do wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pilnych spraw dotyczących zdrowia publicznego lub 4 Szczegółowe informacje na temat dostępnych alternatywnych formatów znajdują się w rozdziale 6 naszego Programu Równouprawnienia. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 15

16 stosowania się do orzeczeń sądu), możemy skrócić czas konsultacji do ośmiu lub mniej tygodni przed terminem wdrożenia danej polityki. Możemy następnie kontynuować konsultacje po wprowadzeniu polityki w życie oraz dokonać weryfikacji polityki w ramach naszego obowiązku jej monitorowania W wyjątkowych okolicznościach, gdzie bezwzględnie wymaga się od nas natychmiastowego wdrożenia polityki, możemy przeprowadzić konsultacje po jej wdrożeniu, aby upewnić się, że rozważone zostały wszelkie jej skutki W pewnych okolicznościach, np. w okresie wakacyjnym, rozpatrzy się możliwość przedłużenia okresu konsultacji Zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby, których dotyczy przedmiot konsultacji oraz grupy przedstawicieli mogą mieć różne potrzeby. Dlatego też podejmiemy odpowiednie kroki, aby umożliwić pełen ich udział we wszystkich spotkaniach. Rozważymy np. porę dnia, odpowiedniość miejsca spotkania, a zwłaszcza to, czy jest ono przystosowane dla osób niepełnosprawnych, sposób przeprowadzenia spotkania, użycie odpowiedniego języka, potrzebę obecności tłumacza lub tłumacza języka migowego, a także to, czy konieczne jest zapewnienie opieki nad dziećmi czy wsparcia dla innych opiekunów W celu zapewnienia sprawnej konsultacji, wszelkie stosowne informacje zostaną udostępnione jej uczestnikom w odpowiednim formacie. Obejmuje to szczegółowe informacje dotyczące proponowanej polityki, będącej przedmiotem konsultacji, jak i wszelkich danych ilościowych i jakościowych Podejmując decyzję dotyczącą polityki, która jest stosowana lub którą proponuje się wdrożyć, weźmiemy pod uwagę wszelkie dokonane w związku z nią oceny i konsultacje. 5 Szczegóły dotyczące monitorowania skutków realizacji polityki przedstawione są w punktach poniżej. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 16

17 Osobom, które odpowiedziały na konsultację terminowo zapewnimy informacje zwrotne. Sporządzony zostanie raport, zawierający informacje na temat polityki będącej przedmiotem konsultacji, uzyskane komentarze na jej temat, a także naszą analizę i odpowiedzi na te komentarze. Informacje zwrotne zostaną udzielone w formatach odpowiadających uczestnikom konsultacji. (Zob. również punkt 6.3). 3.3 Lista osob, z którymi przeprowadza się konsultacje znajduje się w Załączniku 3 do Programu Równouprawnienia. Uzyskać można ją też na naszej stronie internetowej, lub poprzez kontakt z osobą ds. równouprawnienia, wymienioną w punkcie Lista dotycząca konsultacji nie jest wyczerpująca i podlega dorocznej weryfikacji, aby upewnić się, że odpowiada naszym funkcjom i polityce. 3.5 Wszelkie osoby lub organizacje, które chcą zostać dodane do listy uczestników konsultacji, usunięte z niej lub które chcą, aby ich dane zostały poprawione, prosimy o kontakt z osobą ds. równouprawnienia, wymienioną w punkcie 2.6 i podanie jej swoich danych kontaktowych oraz przedmiotu zainteresowania. Prosimy również o poinformowanie nas wówczas o wszelkich wymogach otrzymywania informacji w określonym formacie lub języku. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 17

18 Rozdział 4 Ocena, monitorowanie oraz publikowanie informacji dotyczących skutków realizacji polityki (Załącznik 9, par. 4(2) lit. b; Załącznik 9, par. 4(2) lit. c; Załącznik 9, par. 4(2) lit. d; Załącznik 9, par. 9(1); Załącznik 9, par. 9(2)) Sposoby oceny wpływu stosowanej polityki lub polityki, którą proponuje się wdrożyć na równość szans (Załącznik 9, par. 4(2) lit. b) 4.1 W kontekście ust. 75, polityka" jest określona w sposób bardzo ogólny i obejmuje wszystkie stosowane lub proponowanie przez nas sposoby sprawowania naszych funkcji, które mają związek z Irlandią Północną. Niniejszy Program Równouprawnienia używa pojęcia polityka" w odniesieniu do dowolnej (proponowanej, poprawionej lub stosowanej) strategii, inicjatywy polityki, praktyki lub decyzji, zarówno utrwalonej na piśmie, jak i niepisanej, niezależnie od nadanej jej nazwy, np. wersja wstępna", pilotażowa", wyższego szczebla" lub sektorowa". 4.2 Podejmując decyzję dotyczącą polityki, która jest stosowana lub którą proponuje się wdrożyć, weźmiemy pod uwagę wszelkie dokonane w związku z nią oceny i konsultacje, zgodnie w wymogami Załącznika 9, par. 9(2) Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej. 4.3 W celu określenia potencjalnych skutków realizacji polityki, College dokona jej przeglądu oraz oceni jej wpływ na promowanie równości szans i dobrych stosunków. Dokonując oceny skutków, nawiążemy do zamierzonych rezultatów danej polityki, a także weźmiemy pod uwagę wskazówki wydane przez Komisję ds. Równouprawnienia: wskazówki dotyczące przeglądu polityk, łącznie z szablonem dokonywania przeglądu, według zaleceń Komisji, przedstawionych w dokumencie p.t. Ust. 75 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej przewodnik dla organów państwowych (kwiecień 2010 r.)" oraz wskazówki Komisji dotyczące oceniania wpływu polityki na równouprawnienie, przedstawione w dokumencie p.t. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 18

19 Praktyczne wskazówki dotyczące oceny wpływu polityki na równouprawnienie (luty 2005 r.)." Przegląd polityki pod kątem jej wpływu na równouprawnienie 4.4 Celem przeglądu polityki jest stwierdzenie, czy istnieje prawdopodobieństwo wpływu danej polityki na równość szans i/lub dobre stosunki w organizacji. 4.5 Przeglądu dokonuje się na najwcześniejszym możliwym etapie procesu opracowywania lub weryfikacji polityki. Polityka, którą proponuje się wdrożyć zostanie poddana przeglądowi przed wprowadzeniem jej w życie. W przypadku strategii lub polityki, która ma być realizowana stopniowo, jej przegląd będzie miał miejsce na różnych etapach jej wdrażania. 4.6 Osoby pracujące nad rozwojem polityki maję obowiązek dopilnować, aby polityka została poddana przeglądowi pod względem jej wpływu na równouprawnienie, a także, jako osoby upoważnione do wprowadzania do niej zmian, pełnią przewodnią rolę w tym procesie. Jednakże w proces przeglądu polityki powinni być również zaangażowani inni odpowiedni członkowie zespołu, np. specjaliści ds. równouprawnienia oraz osoby realizujące politykę. 4.7 W ramach procesu przeglądu, w stosunku do każdej polityki zadaje się następujące pytania: Jaki może być potencjalny wpływ polityki na równość szans wśród osób, których ona dotyczy, biorąc pod uwagę każdą z kategorii określonych przez ust. 75? (mały/duży/żaden) Czy istnieją możliwości lepszego promowania równości szans wśród osób zaliczających się do kategorii określonych przez ust. 75? Jaki może być potencjalny wpływ polityki na stosunki między osobami różnego wyznania, o różnych poglądach politycznych lub należących do różnych grup rasowych? (mały/duży/żaden) Czy istnieją możliwości lepszego promowania dobrych stosunków miedzy osobami różnego wyznania, o różnych is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 19

20 poglądach politycznych lub należących do różnych grup rasowych? 4.8 W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, weźmiemy pod uwagę wszelkie stosowne informacje oraz zebrane dane, zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Rozważając te dowody, będziemy mieć wzgląd na różne potrzeby, doświadczenia oraz priorytety każdej z kategorii osób określonych przez ust. 75. Każda decyzja podjęta w ramach procesu przeglądu będzie oparta na dostępnych informacjach. 4.9 Dokonanie przeglądu polityki oraz rozważenie odpowiedzi na cztery pytania przedstawione w punkcie 4.7 powyżej będzie miało jeden z trzech poniższych rezultatów: 1. stwierdzi się, że polityka może potencjalnie mieć niekorzystny wpływ na równouprawnienie i zarządzi się dokonanie oceny jej wpływu na równouprawnienie; 2. stwierdzi się, że polityka nie wywiera wpływu na równouprawnienie po zastosowaniu środków łagodzących jej skutki 6 lub wdrożeniu proponowanej polityki zastępczej; 3. stwierdzi się, że polityka nie wywiera wpływu na równouprawnienie oraz nie ma konieczności zastosowania środków łagodzących jej skutki ani wdrożenia proponowanej polityki zastepczej Jeżeli w wyniku przeglądu stwierdzi się, że potencjalny wpływ polityki na równość szans i/lub dobre stosunki w jednej lub kilku kategoriach osób jest mały, rozważymy zastosowanie środków łagodzących skutki realizacji tej polityki, jak również wdrożenie innej polityki, która w lepszy sposób promowałaby równość szans i/lub dobre stosunki. W pewnych okolicznościach konieczne może być przejście do oceny skutków, aniżeli łagodzenia wpływu polityki W przypadku łagodzenia skutków, określimy w szablonie przeglądu powody uzasadniające naszą decyzję, łącznie z proponowanymi zmianami, poprawkami lub polityką zastępczą. 6 Łagodzenie niekorzystnych skutków polityki - w sytuacjach, gdzie ocena ( tym przypadku przegląd polityki) wykaże, iż określona polityka wywiera niekorzystny wpływ na równość szans i/lub dobre stosunki, organ publiczny musi rozważyć inne metody realizacji założeń polityki, które wywierają mniej niekorzystny wpływ na stosowne kategorie określone przez ust. 75. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 20

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACJI I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI NIEPRZEWIDZIANYCH

PROCEDURA REKLAMACJI I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI NIEPRZEWIDZIANYCH PROCEDURA REKLAMACJI I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI NIEPRZEWIDZIANYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych i ma na celu wspieranie

Bardziej szczegółowo

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Polski (Polish) Nasze zobowiązanie Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Staramy się działać jak najlepiej dla naszych rezydentów, pacjentów, klientów, oraz ich krewnych i opiekunów. Zwykle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi.

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi. Niniejsze informacje dotyczą skarg, wpływających do policji od 22 listopada 2012 r. włącznie. Odwołania od skarg, które wpłynęły przed 22 listopada 2012 r. będą rozpatrywane w innym trybie. Potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE SUKCESU ARKUSZ INFORMACYJNY DLA RODZICÓW

STRATEGIE SUKCESU ARKUSZ INFORMACYJNY DLA RODZICÓW STRATEGIE SUKCESU ARKUSZ INFORMACYJNY DLA RODZICÓW Szkoła, do której uczęszcza Państwa dziecko, bierze udział w pasjonującym projekcie dotyczącym programu nauczania pod kątem Promowania Alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne Wielopole, 01.10.2009r REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Radosny start malucha - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 64/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr R 64/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr R 64/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania wsparcia studentom niepełnosprawnym w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu nr 2015-1-PL01-KA102-015390 Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników w programie PO WER.

Regulamin rekrutacji do projektu nr 2015-1-PL01-KA102-015390 Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników w programie PO WER. Regulamin rekrutacji do projektu nr 2015-1-PL01-KA102-015390 Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników w programie PO WER. I Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: pt. Zespół żłobków Jacek

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Numer Projektu: WND-POKL.09.01.01-26-044/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydział Informacji dla Pacjentów

Wydział Informacji dla Pacjentów Ustawa o wolności informacyjnej (Freedom of Information Act) z 2000 r. Informator Wydział Informacji dla Pacjentów Czym jest ustawa o wolności informacyjnej (Freedom of Information Act w skrócie FOI Act)?

Bardziej szczegółowo

Jak promować zdrowie w pracy

Jak promować zdrowie w pracy Jak promować zdrowie w pracy Cztery kroki do zdrowej organizacji Stałe zaangażowanie zainteresowanych Zaangażowanie kierownictwa Włączenie pracowników Łączenie potrzeb pracowników i firmy Nie ma uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««2009 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia WERSJA TYMCZASOWA 2004/0165(COD) 28.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 1 Informacje o Projekcie: 1. Projekt Jesteśmy dla Was - jesteśmy ważni! jest współfinasowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Publicznego. Przedszkola Nr 5. ul. Kaszubska 4

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Publicznego. Przedszkola Nr 5. ul. Kaszubska 4 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju ul. Kaszubska 4 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju ul. Kaszubska 4 Podstawa

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Opiekun Prawny Dziecka Pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszego rozwiązania dla dzieci potrzebujących ochrony. (Polish)

Opiekun Prawny Dziecka Pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszego rozwiązania dla dzieci potrzebujących ochrony. (Polish) Opiekun Prawny Dziecka Pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszego rozwiązania dla dzieci potrzebujących ochrony (Polish) Co to jest CAFCASS? Zadaniem Usług Poradnictwa Sądowego i Wsparcia Dzieci i Rodziny (The

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie

WZÓR. UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie WZÓR UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie [pełna nazwa urzędowa instytucji wysyłającej] [pełny adres zarejestrowanej siedziby] dalej zwana

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Oławy e-integracja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Oławy e-integracja Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 150/0050/2013 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 grudnia 2013 roku Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

K&P Safety Culture Award 2013

K&P Safety Culture Award 2013 REGULAMIN KONKURSU K&P Safety Culture Award 2013 Guenther Kirschstein & Partner Polska Ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków Tel. +48 500 111 355 E-Mail: polska@kirschstein.org www.kirschstein.org REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Konsultacja w sprawie propozycji powiększenia szkoły podstawowej New Marston Primary School w Oksfordzie

Konsultacja w sprawie propozycji powiększenia szkoły podstawowej New Marston Primary School w Oksfordzie Konsultacja w sprawie propozycji powiększenia szkoły podstawowej New Marston Primary School w Oksfordzie Consultation on the proposal to expand New Marston Primary School, Oxford 17 stycznia 2011 7 marca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2015 r. Regulamin organizacji staży zagranicznych w ramach projektu pt.: PWP Projektowanie gier i przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 16.12.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1788/2009, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie fabryki asfaltu w Sewliewie w Bułgarii CM\887583.doc

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Zapytanie ofertowe nr 3/2015 Zapytanie ofertowe nr /05 na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 06-0 dla Stowarzyszenia Blisko Krakowa I. Zamawiający: Blisko Krakowa ul. Żwirki i Wigury -050 Skawina II. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt. Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

Projekt. Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi Projekt Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ PRZEZ STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE,,KLINIKA PRAWA W KUJAWSKO-POMORSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W BYDGOSZCZY Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia pomocy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów Numer Publikacji EA-2/13M S1 2013 Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów CEL Celem niniejszego suplementu jest dostarczenie wyjaśnień i udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI. W Pradze, dnia 27 listopada 2008

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI. W Pradze, dnia 27 listopada 2008 PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI W Pradze, dnia 27 listopada 2008 1 Spis treści 1. Cel procedury 2. Postanowienia wstępne 3. Reklamacja od klienta 4. Skarga od klienta 5. Uzasadniona reklamacja 6. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH Parzymiechy, dn. 15.11.2012r REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH 1 Warunki rejestracji i naboru

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Jakość praktyk/ staży w programie Erasmus+ Warszawa, 21 października 2014 Karta Erasmusa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo