Program Równouprawnienia North West Regional College

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Równouprawnienia North West Regional College"

Transkrypt

1 Program Równouprawnienia North West Regional College Opracowany na podstawie ust. 75 oraz Załącznika 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej Na życzenie niniejszy dokument może zostać udostępniony w innych formatach. Prosimy o kontakt w celu przedstawienia nam swoich wymogów (zob. dane kontaktowe na str. 10 ). North West Regional College Strand Road Londonderry BT48 7AL Dokument zatwierdzony przez Komisję ds. Równouprawnienia w Irlandii Północnej (the Equality Commission for Northern Ireland) w dniu 25 stycznia 2012 r. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 1

2 Przedmowa Ust. 75 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej (zwanej dalej Ustawą") wymaga, aby w sprawowaniu funkcji związanych z Irlandią Północną, organy publiczne poświęcały należytą uwagę konieczności promowania równości szans oraz dobrych stosunków między osobami różnej wiary, o różnych poglądach politycznych lub różnego pochodzenia rasowego. 1 W Programie Równouprawnienia przedstawiamy, w jaki sposób North West Regional College proponuje spełniać obowiązki ustawowe, jakie nakłada na niego ust. 75 wyżej wymienionej Ustawy. Przeznaczymy i zaangażujemy niezbędne zasoby, a mianowicie zasoby ludzkie, czas i środki finansowe, aby upewnić się, że spełniamy obowiązki ustawowe nałożone przez ust. 75 Ustawy, a Program Równouprawniania jest wdrażany terminowo i efektywnie. Zobowiązujemy się do wprowadzenia efektywnych ustaleń wewnętrznych, mających na celu dopełnianie obowiązków ustawowych określonych przez ust. 75, jak również monitorowanie i weryfikację postępów w tym zakresie. Opracujemy i wprowadzimy w życie program informowania i szkolenia pracowników, mający za zadanie zaznajomienie wszystkich członków personelu oraz władz szkoły z Programem Równouprawnienia, a także wynikającymi z niego obowiązkami. Jako Przewodniczący Władz Szkolnych oraz Dyrektor i Prezes Zarządu College'u, jesteśmy w pełni zaangażowani w efektywną realizację zdefiniowanych przez ust. 75 obowiązków ustawowych w zakresie wszystkich funkcji placówki (łącznie ze świadczeniem usług, zatrudnieniem oraz zaopatrzeniem) poprzez skuteczne wdrażanie naszego Programu Równouprawnienia. Zdajemy sobie sprawę z ról, jakie muszą pełnić społeczność, sektor ochotniczy oraz ogół społeczeństwa, aby obowiązki ustawowe nałożone przez ust. 75 były spełniane w sposób efektywny. Nasze zobowiązanie do promocji równości szans oraz dobrych stosunków przedstawia nasz Program Równouprawnienia. Program ten przewiduje 1 Zob. punkt 1.1 naszego Programu Równouprawnienia. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 2

3 również możliwość złożenia skargi przez osoby, które uważają, iż naruszyliśmy jego założenia. W imieniu North West Regional College oraz naszego personelu, z przyjemnością wyrażamy nasze poparcie dla Programu Równouprawnienia, który został opracowany zgodnie z ust. 75 i Załącznikiem 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej, a także w oparciu o wskazówki Komisji ds. Równouprawnienia w Irlandii Północnej. H. Faulkner S. Murphy Przewodniczący Dyrektor i Prezes Zarządu Władz Szkolnych Dn. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 3

4 Spis treści Celem wyjaśnienia: Przedmowa oraz Załączniki 3 i 4 wchodzą w skład Programu Równouprawnienia. Strona Przedmowa 2 Rozdział 1 Wprowadzenie 6 Ust. 75 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej 6 Nasza propozycja spełniania obowiązków określonych przez ust. 75, dotyczących określonych funkcji North West Regional 6 College Kim jesteśmy i co robimy 7 Rozdział 2 Ocena realizacji obowiązków określonych przez ust Obowiązki i składanie sprawozdań 9 Plan i metody działania 11 Rozdział 3 Przeprowadzanie konsultacji 13 Rozdział 4 Ocena, monitorowanie oraz publikowanie informacji dotyczących skutków realizacji polityki 17 Ocena potencjalnego wpływu stosowanej polityki lub polityki, którą proponuje się wdrożyć na promowanie równych szans 17 Przegląd polityki pod kątem jej wpływu na 18 równouprawnienie Ocena wpływu polityki na równouprawnienie 20 Publikowanie wyników oceny potencjalnego wpływu stosowanej polityki lub polityki, którą proponuje się wdrożyć na promowanie równych szans 21 Informacje podlegające publikacji 21 Sposób publikowania informacji 22 is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 4

5 Miejsce publikacji informacji 22 Monitorowanie niekorzystnych skutków naszych polityk równouprawnienia 22 Publikacja wyników monitorowania 23 Rozdział 5 Szkolenie personelu 25 Zobowiązania placówki dotyczące szkolenia 25 personelu Cele szkolenia 25 Szerzenie wiedzy i szkolenia 26 Monitorowanie i ocena 26 Rozdział 6 Zapewnienie publicznego dostępu do dostarczanych przez nas informacji i usług oraz ocena ich dostępności 28 Dostęp do informacji 28 Dostęp do usług 29 Ocena publicznego dostępu do informacji i usług 29 Rozdział 7 Harmonogram stosowania metod działania proponowanych w niniejszym Programie Równouprawnienia 30 Rozdział 8 Procedura składania zażaleń 31 Rozdział 9 Publikacja Programu Równouprawnienia 33 Rozdział 10 Weryfikacja Programu Równouprawnienia 34 Załącznik 1 Schemat organizacyjny 35 Załącznik 2 Przykład grup zaliczających się do określonych przez ust. 75 kategorii osób w Irlandii Północnej 36 Załącznik 3 Lista uczestników konsultacji 37 Załącznik 4 Harmonogram stosowania proponowanych metod działania 40 is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 5

6 Załącznik 5 Słownik pojęć 56 Załącznik 6 Plan Szerzenia Równouprawnienia 63 is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 6

7 Rozdział 1 Wprowadzenie Ust. 75 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej 1.1 Ust. 75 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej (zwanej dalej Ustawą") wymaga, aby North West Regional College spełniał dwa obowiązki ustawowe. Ust. 75 par. 1 W sprawowaniu funkcji związanych z Irlandią Północną wymaga się od nas poświęcenia odpowiedniej uwagi potrzebie promowania polityki równych szans wśród: osób różnej wiary, o różnych poglądach politycznych, różnego pochodzenia rasowego, wieku, stanu cywilnego lub orientacji seksualnej; mężczyzn i kobiet ogółem; osób niepełnosprawnych oraz osób pełnosprawnych, a także wśród osób posiadających podopiecznych pozostających na ich utrzymaniu oraz osób nie posiadających podopiecznych. Ust. 75 par. 2 Ponadto, niezależnie od wyżej wymienionych obowiązków, w sprawowaniu funkcji związanych z Irlandią Północną, wymaga się od nas uwzględnienia konieczności promowania dobrych stosunków między osobami różnej wiary, o różnych poglądach politycznych lub różnego pochodzenia rasowego. Sprawowane funkcje" obejmują prawa i obowiązki" władz publicznych. 2 Obejmują one funkcje związane z zatrudnieniem oraz zaopatrzeniem. Zob. bardziej szczegółowe wyjaśnienie naszych funkcji w rozdziale Kim jesteśmy i co robimy" poniżej. Nasza propozycja realizacji obowiązków nałożonych przez ust. 75, dotyczących określonych funkcji North West Regional College. 2 Ust. 98 punkt 1 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 7

8 1.2 Par. 4.1 Załącznika 9 do Ustawy wymaga od North West Regional College, jako wyznaczonego organu władz publicznych, określenia w Programie Równouprawnienia propozycji realizacji obowiązków nałożonych na niego przez ust. 75, dotyczących określonych funkcji. Niniejszy Program Równouprawnienia został opracowany z zamiarem spełnienia tego wymogu. Program nie tylko przedstawia poczynione przez nas ustalenia dotyczące realizacji wymogów ustawowych określonych przez ust. 75, lecz również nasz plan ich wdrażania. 1.3 Zobowiązujemy się do spełniania obowiązków określonych przez ust. 75 w obrębie całej naszej organizacji oraz przeznaczymy i zaangażujemy niezbędne zasoby, a mianowicie zasoby ludzkie, czas i środki finansowe, aby upewnić się, że spełniamy obowiązki ustawowe nałożone przez ust. 75, a nasz Program Równouprawniania jest skutecznie realizowany. Kim jesteśmy i co robimy 1.4 North West Regional College powstał w sierpniu 2007 r., w wyniku połączenia North West Institute of Further and Higher Education oraz Limavady College of Further and Higher Education. Placówka położona jest na obszarze podlegającym Radzie Miasta Derry (Derry City Council), Radzie Okręgu Limavady (Limavady Borough Council) i Radzie Rejonowej Strabane (Strabane District Counci). College oferuje szeroki zakres zawodowych programów edukacyjnych i szkoleniowych na poziomach Cele strategiczne College'u przedstawiają się następująco: opracowanie i realizacja programu nauczania, który zapewnia możliwości wszechstronnej edukacji i szkolenia, w celu spełnienia potrzeb całej populacji studenckiej, jak również potrzeb przedsiębiorstw, przemysłu i społeczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim równych szans i możliwości w zakresie zróżnicowania kulturowego; wspieranie szerzenia rozwoju gospodarczego poprzez zachęcanie jednostek do pełnego osiągnięcia swojego potencjału, przy wykorzystaniu marketingu i zewnętrznych sieci, aby zwiększyć obecność w profilu College'u grup o niskiej liczbie reprezentantów; is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 8

9 świadczenie zróżnicowanych usług wsparcia, stanowiących podstawę programu nauczania studentów, promowanie postępu oraz wzbogacanie doświadczeń studentów; rozwijanie procesów ciągłego udoskonalania w zakresie wszystkich programów nauczania, jak i w zakresie pełnionych przez College funkcji; dbanie o stabilizację finansową College'u, pozwalającą na jego utrzymywanie się i osiąganie celów strategicznych; dostosowane nieruchomości College u do obecnego, jak i przyszłego programu nauczania oraz strategii organizacyjnej, tak aby rozwijać one u studentów umiejętności, których wymaga gospodarka XXI wieku; opracowanie ścieżek rozwoju w sektorze akademickim, aby umożliwić podnoszenie umiejętności. 1.6 Funkcje College'u obejmują: Program nauczania Usługi dla studentów Finanse (łącznie z zaopatrzeniem) Nieruchomości Rozwój pracowników W celu spełniania powyższych funkcji, College wykonuje różnego rodzaju czynności korporacyjne, obejmujące m.in. rekrutację pracowników, utrzymanie nieruchomości College'u, opracowywanie i świadczenie usług, jak i dostarczanie usług, produktów oraz sprzętu. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 9

10 Rozdział 2 Ocena realizacji obowiązków określonych przez ust. 75 (Załącznik 9, par. 4(2) lit. a) 2.1 Sposoby oceny realizowania ustawowych obowiązków nałożonych na nas przez ust. 75 są określone w innych odpowiednich rozdziałach niniejszego Programu Równouprawnienia. Ponadto oceniamy, w jakim stopniu spełniamy wymogi ustawowe w sposoby przedstawione poniżej. Obowiązki i składanie sprawozdań 2.2 Zobowiązujemy się spełniać nasze obowiązki określone przez ust. 75 we wszystkich aspektach naszej pracy. 2.3 Ogólną odpowiedzialność za zapewnienie efektywnej realizacji naszego Programu Równouprawnienia ponosi Dyrektor i Prezes Zarządu, który odpowiada przed Władzami Szkolnymi za opracowanie, wdrażanie, utrzymywanie oraz weryfikację Programu Równouprawnienia, zgodnie z ust. 75 i Załącznikiem 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej, a także wszelkimi zasadami dobrej praktyki lub innymi wskazówkami wydanymi przez Komisję ds. Równouprawnienia. Osoba ta odpowiada też za włączenie równouprawnienia do głównego nurtu polityki w obrębie wszystkich funkcji College u. 2.4 Dyrektor i Prezes Zarządu stworzył Grupę Roboczą ds. Równouprawnienia, składającą się ze starszych kierowników, przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli ds. wsparcia, przedstawicieli akademickich i przedstawicieli studentów, aby pomóc w nadzorze nad efektywną realizacją założeń ust. 75 w obrębie organizacji, a także ocenić stopień stosowania się College'u do wymogów prawnych. pełni, w imieniu Dyrektora i Prezesa Zarządu oraz Władz Szkolnych, kluczową rolę nadzorczosprawozdawczą, a poprzez kontakty z innymi kierownikami w College'u oraz innymi regionalnymi College'ami (Północnoirlandzkie Forum ds. Równouprawnienia w Kształceniu Uzupełniającym - NI Further Education Equality Forum), dokonuje co kwartał oceny działalności Dyrektora i Prezesa Zarządu, a is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 10

11 także Władz Szkolnych pod względem stosowania się do wymogów ustawy, składając pod koniec roku formalny raport na ręce Władz Szkolnych. W razie konieczności, wszelkie przypadki niestosowania się do Ustawy poza w/w skalą czasową będą przekazywane Dyrektorowi i Prezesowi Zarządu. 2.5 Dyrektor i Prezes Zarządu będzie weryfikować stosowane metody sporządzania raportów oraz zarządzania, a - w razie konieczności - podejmie kroki mające na celu ich udoskonalenie. 2.6 W razie pytań lub komentarzy dotyczących Programu Równouprawnienia, główną osobą do kontaktu jest w pierwszej kolejności, którego adres podany jest poniżej. Odpowiedzi udzieli się najszybciej, jak będzie to możliwe. Kate Duffy North West Regional College Strand Road LONDONDERRY BT48 7AL Tel./SMS: Telefon tekstowy: Cele wynikające z obowiązków prawnych zostaną włączone w nasze plany strategiczne i plany działalności Opisy stanowisk pracowników będą odzwierciedlać wkład pracowników w spełnianie wymogów prawnych, określonych przez ust. 75, jak również ich wkład we wdrażanie Programu Równouprawnienia. 2.9 Wykładowcy będą mieć możliwość dokonania analizy oraz podania przykładów promowania przez nich równouprawnienia, integracji i nauki zgodnej z programem nauczania, poprzez proces samooceny Poprawa jakości: podwyższanie standardów". 3 Zob. załącznik 4: Harmonogram stosowania proponowanych metod działania" oraz ust niniejszego Programu Równouprawnienia. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 11

12 2.10 College będzie sporządzać doroczne raporty z postępów w realizacji założeń Programu Równouprawnienia, w celu spełnienia prawnych obowiązków określonych przez ust. 75 (doroczny raport z realizacji założeń ust. 75) Doroczny raport z realizacji założeń ust. 75 będzie wysyłany do Komisji ds. Równouprawnienia 31 sierpnia każdego roku, a w jego sporządzaniu stosować się będzie wszelkie wydane przez Komisję wskazówki dotyczące sporządzania dorocznych raportów Raport z realizacji założeń ust. 75 jest dostępny na naszej stronie internetowej, lub poprzez kontakt z osobą ds. równouprawnienia, wymienioną w punkcie College będzie w ściśle współpracował z Komisją ds. Równouprawnienia, aby zapewnić stałe postępy we wdrażaniu Programu Równouprawnienia. Plan i metody działania 2.14 College opracował Plan Szerzenia Równouprawnienia, aby promować równość szans oraz dobre stosunki. Plan Szerzenia Równouprawnienia jest określony w Załączniku 6 do Programu Równouprawnienia, lecz nie wchodzi on w skład zatwierdzonego Programu W celu połączenia Planu z cyklem planowania działalności placówki, Plan Szerzenia Równouprawnienia będzie podlegał dorocznej weryfikacji i aktualizacji, zgodnie z cyklem planowania działalności College'u W ramach procesu konsultacji dotyczącej Programu Równouprawnienia, dokonaliśmy również konsultacji w sprawie Planu Szerzenia Równouprawnienia Co roku będziemy monitorować postęp dokonany w wyniku stosowaniu metod działania, a w razie konieczności Plan Szerzenia Równouprawnienia będzie modyfikowany, tak aby był skuteczny oraz stosowny do funkcji i działalności placówki. College będzie informował Komisję ds. Równouprawnienia o wszelkich zmianach lub poprawkach wprowadzonych do Planu is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 12

13 Szerzenia Równouprawnienia w ramach dorocznego raportu z postępów realizacji założeń ust Raport ten będzie zawierał informacje dotyczące postępów w stosowaniu metod działania określonych w Planie Szerzenia Równouprawnienia Plan Szerzenia Równouprawnienia będzie dostępny na naszej stronie internetowej, lub poprzez kontakt z osobą wymienioną w punkcie 2.6. W razie potrzeby osoba ta może też dostarczyć Plan Szerzenia Równouprawnienia w innym formacie. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 13

14 Rozdział 3 Przeprowadzanie konsultacji (Załącznik 9, par. 4(2) lit. a) w kwestiach, w których zastosowanie mogą mieć prawne obowiązki (według ust. 75 par. 1 lub 2) (łącznie z określeniem osób, z którymi należy przeprowadzić konsultacje) (Załącznik 9, par. 4(2) lit. b), dotyczących potencjalnego wpływu stosowanej polityki lub polityki, którą proponuje się wdrożyć na równość szans. 3.1 Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest konsultacja w sprawie wszystkich aspektów realizacji naszych obowiązków ustawowych w zakresie równouprawnienia. Dlatego też będziemy przeprowadzać konsultacje dotyczące Programu Równouprawnienia, oceny wpływu polityk na równouprawnienie oraz innych kwestii uznanych przez College za mające związek z obowiązkami ustawowymi określonymi przez ust Zobowiązujemy sie przeprowadzać konsultacje zgodnie z zasadami określonymi w publikacji Komisji ds. Równouprawnienia p.t. Ust. 75 Ustawy z 1998 o Irlandii Północnej przewodnik dla organów państwowych (kwiecień 2010 r.)": Wszystkie osoby, z którymi przeprowadza się konsultację (zob. Załącznik 3), zostaną poinformowane (pocztą zwykłą lub elektroniczną) o sprawie lub polityce, której dotyczy konsultacja. Ma to na celu upewnienie się, że wiedzą one o wszystkich odbywających się konsultacjach. Następnie, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zarówno naszych, jak i osób biorących udział w konsultacji, zastosujemy ukierunkowane podejście do konsultacji w stosunku do osób, które mogą być szczególnie zainteresowane sprawą lub polityką będącą przedmiotem konsultacji lub wobec których sprawa ma szczególne zastosowanie. Obejmuje to m.in. konsultacje regionalne i lokalne, konsultacje tematyczne, dotyczące określonego sektora itp Konsultacje ze stronami zainteresowanymi będą odbywać się możliwie najwcześniej i co pewien czas zasięgać się będzie ich opinii odnośnie preferowanych metod konsultacji. Metody konsultacji mogą obejmować: is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 14

15 spotkania bezpośrednie; grupy fokusowe; pisemne dokumenty z możliwością udzielenia pisemnych komentarzy; ankiety; informacje lub zawiadomienia przesyłane pocztą elektroniczną, z możliwością uczestnictwa w konsultacji lub rezygnacji z niego; dyskusje internetowe lub konsultacje telefoniczne. Powyższa lista metod przeprowadzania konsultacji nie jest wyczerpująca i możemy opracować inne, dodatkowe metody przeprowadzania konsultacji, które będą bardziej odpowiadały stronom zainteresowanym i przedmiotom konsultacji Weźmiemy pod uwagę dostępność oraz format każdej ze stosowanych przez nas metod konsultacji, tak aby usunąć wszelkie czynniki stojące na przeszkodzie procesowi konsultacji z którąkolwiek z zainteresowanych grup lub osób. Na życzenie, informacje zostaną również bezzwłocznie udostępnione w innych formatach W razie konieczności zapewni się szkolenie dla osób przeprowadzających konsultacje, aby upewnić się, iż posiadają one odpowiednie umiejętności efektywnego porozumiewania się z uczestnikami konsultacji W celu zapewnienia grupom odpowiedniej ilości czasu na wzajemne konsultacje, stanowiące element procesu formułowania opinii, okres konsultacji będzie trwał co najmniej dwanaście tygodni. Jednakże, w wyjątkowych okolicznościach, gdzie taka skala czasowa będzie nieodpowiednia (np. w przypadku wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej lub prawa krajowego, stosowania się do wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pilnych spraw dotyczących zdrowia publicznego lub 4 Szczegółowe informacje na temat dostępnych alternatywnych formatów znajdują się w rozdziale 6 naszego Programu Równouprawnienia. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 15

16 stosowania się do orzeczeń sądu), możemy skrócić czas konsultacji do ośmiu lub mniej tygodni przed terminem wdrożenia danej polityki. Możemy następnie kontynuować konsultacje po wprowadzeniu polityki w życie oraz dokonać weryfikacji polityki w ramach naszego obowiązku jej monitorowania W wyjątkowych okolicznościach, gdzie bezwzględnie wymaga się od nas natychmiastowego wdrożenia polityki, możemy przeprowadzić konsultacje po jej wdrożeniu, aby upewnić się, że rozważone zostały wszelkie jej skutki W pewnych okolicznościach, np. w okresie wakacyjnym, rozpatrzy się możliwość przedłużenia okresu konsultacji Zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby, których dotyczy przedmiot konsultacji oraz grupy przedstawicieli mogą mieć różne potrzeby. Dlatego też podejmiemy odpowiednie kroki, aby umożliwić pełen ich udział we wszystkich spotkaniach. Rozważymy np. porę dnia, odpowiedniość miejsca spotkania, a zwłaszcza to, czy jest ono przystosowane dla osób niepełnosprawnych, sposób przeprowadzenia spotkania, użycie odpowiedniego języka, potrzebę obecności tłumacza lub tłumacza języka migowego, a także to, czy konieczne jest zapewnienie opieki nad dziećmi czy wsparcia dla innych opiekunów W celu zapewnienia sprawnej konsultacji, wszelkie stosowne informacje zostaną udostępnione jej uczestnikom w odpowiednim formacie. Obejmuje to szczegółowe informacje dotyczące proponowanej polityki, będącej przedmiotem konsultacji, jak i wszelkich danych ilościowych i jakościowych Podejmując decyzję dotyczącą polityki, która jest stosowana lub którą proponuje się wdrożyć, weźmiemy pod uwagę wszelkie dokonane w związku z nią oceny i konsultacje. 5 Szczegóły dotyczące monitorowania skutków realizacji polityki przedstawione są w punktach poniżej. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 16

17 Osobom, które odpowiedziały na konsultację terminowo zapewnimy informacje zwrotne. Sporządzony zostanie raport, zawierający informacje na temat polityki będącej przedmiotem konsultacji, uzyskane komentarze na jej temat, a także naszą analizę i odpowiedzi na te komentarze. Informacje zwrotne zostaną udzielone w formatach odpowiadających uczestnikom konsultacji. (Zob. również punkt 6.3). 3.3 Lista osob, z którymi przeprowadza się konsultacje znajduje się w Załączniku 3 do Programu Równouprawnienia. Uzyskać można ją też na naszej stronie internetowej, lub poprzez kontakt z osobą ds. równouprawnienia, wymienioną w punkcie Lista dotycząca konsultacji nie jest wyczerpująca i podlega dorocznej weryfikacji, aby upewnić się, że odpowiada naszym funkcjom i polityce. 3.5 Wszelkie osoby lub organizacje, które chcą zostać dodane do listy uczestników konsultacji, usunięte z niej lub które chcą, aby ich dane zostały poprawione, prosimy o kontakt z osobą ds. równouprawnienia, wymienioną w punkcie 2.6 i podanie jej swoich danych kontaktowych oraz przedmiotu zainteresowania. Prosimy również o poinformowanie nas wówczas o wszelkich wymogach otrzymywania informacji w określonym formacie lub języku. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 17

18 Rozdział 4 Ocena, monitorowanie oraz publikowanie informacji dotyczących skutków realizacji polityki (Załącznik 9, par. 4(2) lit. b; Załącznik 9, par. 4(2) lit. c; Załącznik 9, par. 4(2) lit. d; Załącznik 9, par. 9(1); Załącznik 9, par. 9(2)) Sposoby oceny wpływu stosowanej polityki lub polityki, którą proponuje się wdrożyć na równość szans (Załącznik 9, par. 4(2) lit. b) 4.1 W kontekście ust. 75, polityka" jest określona w sposób bardzo ogólny i obejmuje wszystkie stosowane lub proponowanie przez nas sposoby sprawowania naszych funkcji, które mają związek z Irlandią Północną. Niniejszy Program Równouprawnienia używa pojęcia polityka" w odniesieniu do dowolnej (proponowanej, poprawionej lub stosowanej) strategii, inicjatywy polityki, praktyki lub decyzji, zarówno utrwalonej na piśmie, jak i niepisanej, niezależnie od nadanej jej nazwy, np. wersja wstępna", pilotażowa", wyższego szczebla" lub sektorowa". 4.2 Podejmując decyzję dotyczącą polityki, która jest stosowana lub którą proponuje się wdrożyć, weźmiemy pod uwagę wszelkie dokonane w związku z nią oceny i konsultacje, zgodnie w wymogami Załącznika 9, par. 9(2) Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej. 4.3 W celu określenia potencjalnych skutków realizacji polityki, College dokona jej przeglądu oraz oceni jej wpływ na promowanie równości szans i dobrych stosunków. Dokonując oceny skutków, nawiążemy do zamierzonych rezultatów danej polityki, a także weźmiemy pod uwagę wskazówki wydane przez Komisję ds. Równouprawnienia: wskazówki dotyczące przeglądu polityk, łącznie z szablonem dokonywania przeglądu, według zaleceń Komisji, przedstawionych w dokumencie p.t. Ust. 75 Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej przewodnik dla organów państwowych (kwiecień 2010 r.)" oraz wskazówki Komisji dotyczące oceniania wpływu polityki na równouprawnienie, przedstawione w dokumencie p.t. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 18

19 Praktyczne wskazówki dotyczące oceny wpływu polityki na równouprawnienie (luty 2005 r.)." Przegląd polityki pod kątem jej wpływu na równouprawnienie 4.4 Celem przeglądu polityki jest stwierdzenie, czy istnieje prawdopodobieństwo wpływu danej polityki na równość szans i/lub dobre stosunki w organizacji. 4.5 Przeglądu dokonuje się na najwcześniejszym możliwym etapie procesu opracowywania lub weryfikacji polityki. Polityka, którą proponuje się wdrożyć zostanie poddana przeglądowi przed wprowadzeniem jej w życie. W przypadku strategii lub polityki, która ma być realizowana stopniowo, jej przegląd będzie miał miejsce na różnych etapach jej wdrażania. 4.6 Osoby pracujące nad rozwojem polityki maję obowiązek dopilnować, aby polityka została poddana przeglądowi pod względem jej wpływu na równouprawnienie, a także, jako osoby upoważnione do wprowadzania do niej zmian, pełnią przewodnią rolę w tym procesie. Jednakże w proces przeglądu polityki powinni być również zaangażowani inni odpowiedni członkowie zespołu, np. specjaliści ds. równouprawnienia oraz osoby realizujące politykę. 4.7 W ramach procesu przeglądu, w stosunku do każdej polityki zadaje się następujące pytania: Jaki może być potencjalny wpływ polityki na równość szans wśród osób, których ona dotyczy, biorąc pod uwagę każdą z kategorii określonych przez ust. 75? (mały/duży/żaden) Czy istnieją możliwości lepszego promowania równości szans wśród osób zaliczających się do kategorii określonych przez ust. 75? Jaki może być potencjalny wpływ polityki na stosunki między osobami różnego wyznania, o różnych poglądach politycznych lub należących do różnych grup rasowych? (mały/duży/żaden) Czy istnieją możliwości lepszego promowania dobrych stosunków miedzy osobami różnego wyznania, o różnych is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 19

20 poglądach politycznych lub należących do różnych grup rasowych? 4.8 W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, weźmiemy pod uwagę wszelkie stosowne informacje oraz zebrane dane, zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Rozważając te dowody, będziemy mieć wzgląd na różne potrzeby, doświadczenia oraz priorytety każdej z kategorii osób określonych przez ust. 75. Każda decyzja podjęta w ramach procesu przeglądu będzie oparta na dostępnych informacjach. 4.9 Dokonanie przeglądu polityki oraz rozważenie odpowiedzi na cztery pytania przedstawione w punkcie 4.7 powyżej będzie miało jeden z trzech poniższych rezultatów: 1. stwierdzi się, że polityka może potencjalnie mieć niekorzystny wpływ na równouprawnienie i zarządzi się dokonanie oceny jej wpływu na równouprawnienie; 2. stwierdzi się, że polityka nie wywiera wpływu na równouprawnienie po zastosowaniu środków łagodzących jej skutki 6 lub wdrożeniu proponowanej polityki zastępczej; 3. stwierdzi się, że polityka nie wywiera wpływu na równouprawnienie oraz nie ma konieczności zastosowania środków łagodzących jej skutki ani wdrożenia proponowanej polityki zastepczej Jeżeli w wyniku przeglądu stwierdzi się, że potencjalny wpływ polityki na równość szans i/lub dobre stosunki w jednej lub kilku kategoriach osób jest mały, rozważymy zastosowanie środków łagodzących skutki realizacji tej polityki, jak również wdrożenie innej polityki, która w lepszy sposób promowałaby równość szans i/lub dobre stosunki. W pewnych okolicznościach konieczne może być przejście do oceny skutków, aniżeli łagodzenia wpływu polityki W przypadku łagodzenia skutków, określimy w szablonie przeglądu powody uzasadniające naszą decyzję, łącznie z proponowanymi zmianami, poprawkami lub polityką zastępczą. 6 Łagodzenie niekorzystnych skutków polityki - w sytuacjach, gdzie ocena ( tym przypadku przegląd polityki) wykaże, iż określona polityka wywiera niekorzystny wpływ na równość szans i/lub dobre stosunki, organ publiczny musi rozważyć inne metody realizacji założeń polityki, które wywierają mniej niekorzystny wpływ na stosowne kategorie określone przez ust. 75. is a trading name of Foyle Language Services Ltd, which is a sworn Translation Company and corporate member of the Institute of Translators. 20

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7.1.9. KODEKS DOBREJ PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 22 CZERWCA 2005 r. PREZYDIUM Parlamentu Europejskiego, - uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji Sprawozdanie ogólne 2010 Rok rejestracji Informacja prawna Opinie lub stanowiska zawarte w niniejszym sprawozdaniu ogólnym niekoniecznie odzwierciedlają pod względem prawnym oficjalne stanowisko Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo