IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego"

Transkrypt

1 IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego 8-10 września 2010r. Krynica Zdrój/Muszyna UWAGA: Program moŝe ulec zmianie Honorowy Patronat nad obradami Forum Regionów objęła Minister Rozwoju Regionalnego RP Pani ElŜbieta Bieńkowska HOTEL ACTIVA, MUSZYNA 12:00 : 20:00 Rejestracja gości 8 września 2010r CENTRUM KONGRESOWE, KRYNICA - ZDRÓJ 14:45-16:25 Pijalnia Główna sesja plenarna - Europa po Lizbonie strategie dla przyszłości Unia Europejska przyjęła Traktat Lizboński, który powinien uczynić z niej organizację dynamiczną i skutecznie zarządzaną. Europa staje ciągle wobec nowych wyzwań. DąŜy do poszerzenia i pogłębienia stref bezpieczeństwa i stabilizacji. Na globalnym rynku musi stać się efektywna i konkurencyjna. Ma za zadanie wspierać wartości humanistyczne i prawa człowieka, gwarantować wolność i bezpieczeństwo. Powinna chronić klimat i tworzyć warunki dla zrównowaŝonego rozwoju. Czy Europa po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego podoła tym wyzwaniom? Czy jednocząca się Europa będzie atrakcyjna dla Europejczyków? 17:05-18:20 Panel - Strategia Europa 2020 a polityka spójności Komisja Europejska ogłosiła nową strategię Europa 2020, która w zamyśle jej twórców - ma zastąpić nieskuteczną Strategię Lizbońską. Strategia Europa 2020 ma trzy priorytety: inteligentny rozwój oparty na wiedzy i innowacji, zrównowaŝony wzrost oparty na gospodarce niskoemisyjnej oraz wspieranie wzrostu zatrudnienia i spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej. Nie brakuje jednak głosów, Ŝe strategia ta niesie ryzyko segmentacji unijnego budŝetu ze szkodą dla polityki spójności. Warto zatem rozwaŝyć jak strategia Europa 2020 powinna być wprowadzana by finansowanie nowych celów, jak walka ze zmianami klimatycznymi czy innowacyjność, nie odbywała się kosztem nakładów na rolnictwo, ale była elementem uzupełniającym. Władysław Husejko - Marszałek Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Veaceslav Gututui - Wiceminister, Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, Mołdowa Jarosław Pawłowski Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Myron Jankiw Wiceprzewodniczący Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej, Ukraina 1

2 18:30-19:45 Panel - Klaster przemysłowy motorem rozwoju regionu KaŜdy region powinien tworzyć i rozwijać klastry wokół kilku specjalizacji, w których jest najmocniejszy. Członkowie klastrów zgromadzeni wokół ośrodków badawczych, uniwersytetów lub duŝych przedsiębiorstw, tworzą projekty, które mogą przyciągnąć najlepszych naukowców, inne firmy z danego sektora, a takŝe te, które oferują usługi powiązane. W zamian za udzielane wsparcie regiony korzystają z rosnącego znaczenia swoich klastrów i ich siły przyciągania nowych inwestorów. Pozostają jednak pytania : czy klastry są rzeczywiście skuteczne? Czy warto inwestować duŝe pieniądze w ich rozwój? Czy raczej nie powinny być finansowane przez sektor prywatny? Czy polityka klastrów sprawdza się w biedniejszych regionach? Tomasz Konik - Partner Deloitte, Deloitte Business Consulting SA, Polska Benoît Consigny - Dyrektor Oddziału w Krakowie, Enterprise Rhône Alpes International (ERAI), Polska Oleksandr Dombrovskij- Przewodniczący, Fundacja Transformacji Globalnych, Ukraina Roland Fleck - Wiceprezydent ds. Gospodarczych, Urząd Miasta Norymbergii, Niemcy Bruno Paing Wicedyrektor Klaster Minatec (Nanonauka i nanotechnologia), Francja Teresa Kamińska - Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polska 9 września 2010 HOTEL ACTIVA, ul. Złockie 78, MUSZYNA 8:50 Otwarcie Forum 8:55-9:10 Wykład inaugurujący Forum Regionów Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego 9:10 10:25 panel - Globalizacja, a lokalność pytania dla polityki regionalnej Globalizacja a lokalność czy te pojęcia muszą być koniecznie ze sobą konfrontowane? Czy wyzwaniem polityki regionalnej powinna być próba wykorzystania zjawisk globalnej konkurencji oraz lokalnych, a zarazem specyficznych potencjałów, w celu podniesienia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego tak całych państw i regionów, jak i lokalnych małych ojczyzn? Nowoczesna polityka regionalna nie moŝe być juŝ postrzegana jako polityka kompensacji niedorozwoju i prostej redystrybucji środków, działająca wyłącznie za pomocą mechanizmów wyrównawczych. Klucz do sukcesu nowoczesnej polityki regionalnej: zachowanie równowagi we wzmacnianiu wewnętrznego potencjału regionów i budowaniu ich przewag konkurencyjnych, a interwencja w obszarach, gdzie konieczne jest przełamanie barier rozwojowych. Marek Sowa - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 2

3 Veaceslav Gututui - Wiceminister, Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, Mołdowa Daniel Braun Wiceminister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Republika Czeska Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Georg Milbradt były Premier, Rząd Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, Niemcy Stanisław Kracik Wojewoda Małopolski 10:25 10 :45 Przerwa kawowa Sala A 10:45 12:00 Panel - Między biegunem wzrostu (ośrodki metropolitalne) a wspólnotami lokalnymi - równowaŝenie rozwoju Czy moŝliwy jest równomierny rozwój wszystkich regionów i ich poszczególnych części? Metropolie główny motor wzrostu gospodarczego i współtwórca sukcesu rozwojowego regionu, czy teŝ konkurent na drodze ku zmianom? Czy istnieje uniwersalna recepta na prowadzenie rozwoju regionalnego? Działania prorozwojowe jak wyznaczać i na czym koncentrować zakres interwencji publicznej? Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Ryński - Prezes Zarządu, Electus S.A. Mike Danson Profesor, Uniwersytet West of Scotland, Wielka Brytania Wołodymyr Horbowyj - Prezes Zarządu, Euroregion Karpaty-Ukraina Sala B ścieŝka Forum Regionów pod honorowym patronatem Prezesa NBP Pana Marka Belki pt.: Wieloletnia prognoza finansowa - nowe podejście do planowania i zarządzania finansami publicznymi Partnerzy ścieŝki: Komisja Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich, ING Bank Śląski S.A. 10:45-11:10 Wykład - Prognoza sytuacji makroekonomicznej dla Polski Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego 11:10-11:35 Wykład - Wieloletnie plany finansowe - doświadczenia europejskie Janusz Lewandowski Komisarz UE ds. BudŜetu i Programowania Finansowego 11:35 12:00 Wykład - Wieloletnia prognoza finansowa, załoŝenia, zakres wizja strony samorządowej Danuta Kamińska - Przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Skarbnik Miasta Katowic 12:00 12:15 Przerwa kawowa 12:15 13: 30 12:15 13:30 Panel - Rozwój społeczno gospodarczy w oparciu o potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Jak przyjmować, współcześnie interpretować i 3 Panel - Finansowanie inwestycji samorządowych w dobie kryzysu Kryzys gospodarczy i związane z nim mniejsze dochody jednostek samorządowych wymuszają

4 rozumieć dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Czy świadomość wspólnych korzeni kulturowych zachęca lokalne społeczności do działania? Czy zamyka je na innych? Co ogranicza rozwój własnej toŝsamości? ToŜsamość lokalna czy tylko kultura ludowa i folklor? kultura ludowa czy tylko atrakcja promocyjna? czy nie czas na program świetlica + jako siedliska aktywności lokalnej? Wzorce osobowe wyraz autentycznych postaw. Co dla młodego pokolenia poza pokazywaniem pamiątek? Czy potrafimy ustrzec się narracji ideologicznych? Jak dobrze pokazywać ludzi i ich postawy? Genius loci człowiek i architektura. Czy nie za duŝo szpetoty wokół nas? Jak jej zaradzić? Jak chronić krajobraz? Leszek Zegzda Gość specjalny: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska Dmitrij Czemakin Wice-Prezes, Kaliningradzka Izba Przemysłowo-Handlowa Rosja Marek Kamiński - Instytut Marka Kamińskiego, Polska Myron Jankiw Wiceprzewodniczący Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej Alibi Gaziz - Dyrektor Generalny Narodowy Park Krajobrazowy Burabai, Kazachstan poszukiwanie nowych i zwiększenie efektywności juŝ funkcjonujących alternatywnych sposobów finansowania inwestycji. Często bowiem rezygnacja z inwestycji moŝe być bardziej kosztowna niŝ jej kontynuowanie, nawet na zasadzie mniej korzystnych warunków finansowych. Dlatego np. warto jeszcze raz poszukać moŝliwości podniesienia efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego, by mimo obecnej sytuacji ekonomicznej rozwijać efektywnie działalność. Ponownego zweryfikowania wymaga lista projektów które mogą być zrealizowane z udziałem partnera prywatnego. W dobie kryzysu wydaje się takŝe zasadna weryfikacja kryteriów wyboru partnera z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Trzeba tez ponownie rozwaŝyć moŝliwości emisji obligacji samorządowych czy zaciągnięcia kredytów. Intensyfikacji wymaga poszukiwanie moŝliwości wykorzystanie funduszy europejskich. Krzysztof Bień - Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna Reiner Kneifel Haverkamp - Szef Działu, Zarząd Programu Operacyjnego w Kancelarii Landu Brandenburgii, Niemcy Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A Paweł Kuglarz - Partner Beiten Burkhardt, Radca Prawny Danuta Kamińska - Przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Skarbnik Miasta Katowic 13:30 13:45 Przerwa kawowa 13:45 15:00 13:45 14:10 Panel - Regionalne instrumenty wzmacniania kapitału społecznego Kapitał społeczny w strategicznych dokumentach krajowych oraz regionalnych. Czy jego waŝna rola w kreowaniu rozwoju jest odpowiednio doceniona? Co składa się na kapitał społeczny regionu i jak go wzmacniać? Jak kapitał społeczny wzmacnia potencjał rozwoju regionów? Katalog wybranych działań mających wesprzeć kapitał społeczny (w oparciu o Raport Polska 2030). Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa 4 Wykład - BudŜet zadaniowy w kontekście tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Lesław Fijał - Skarbnik, Urząd Miasta Krakowa 14:10 15:25 Panel - Wzmacnianie i poprawa przejrzystości finansów publicznych Unowocześnienie systemu zarządzania finansami publicznymi ma niebagatelne znaczenie w czasach, kiedy kryzys w strefie euro wymusił w wielu krajach odwaŝne reformy i nasilił międzynarodową konkurencję fiskalną. WdroŜenie przez rząd wieloletniego planu finansowego to krok w dobrym

5 Małopolskiego Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Gerd Harms Doradca Zarządu Enertrag AG, Niemcy Andy Churchill Dyrektor, Merseyside Network for Europe, Wielka Brytania Piotr Muszyński - Wiceprezes Zarządu TP ds. Operacyjnych Aleksiej Ignatiew - Dyrektor ds. Programów i Rozwoju, Agencja Regionalnego Rozwoju Gospodarczego, Rosja kierunku bo pozwala chociaŝ częściowo oderwać planowanie budŝetowe od bieŝącego kalendarza wyborczego. Czy taka zmiana wystarczy, aby nakierować politykę fiskalną na realizację długoterminowych zadań rozwojowych? Jakie są szanse na szybkie wdroŝenie budŝetu zadaniowego? Mateusz Szczurek - Główny ekonomista ING Banku Śląskiego Paneliści : Ludwik Kotecki - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów Bogdan Rzońca - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Adrian Jonca - Partner, Kancelaria BEITEN BURKHARD 15:00-15:15 Przerwa kawowa 15:15-16:30 15:25 15 :40 Przerwa kawowa 15:40 16: 55 Panel - Innowacyjność poprzez współpracę: od strategii rozwoju do praktyki Decydenci europejscy, mający wpływ na kształtowanie strategii rozwoju regionalnego poszukują najbardziej efektywnych i sprawdzonych rozwiązań umoŝliwiających podnoszenie potencjału innowacyjnego w regionach. Program INTERREG IVC stanowi odpowiedź na współczesne potrzeby i wyzwania regionów europejskich, umoŝliwiając im uczenie się od siebie nawzajem, poznawanie sprawdzonych rozwiązań i dostosowywanie dobrych praktyk do własnych potrzeb oraz uwarunkowań. Uwzględniając powyŝszy kontekst, niniejszy panel dyskusyjny, pozwoli na zaprezentowanie stanowiska w zakresie rozwiązań słuŝących poprawie polityk regionalnych w ramach Unii Europejskiej w dziedzinie innowacyjności, zarówno z perspektywy regionalnej, jak i programu INTERREG IVC. Partner: INTERREG IVC Program Thorsten Kohlisch - Koordynator Punktu Informacyjnego i Project Manager, INTERREG IVC Program, Polska Philippe Suinen - Dyrektor Generalny, Walońska Agencja ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych (AWEX), Belgia Thorsten Posselt - Dyrektor, Fraunhofer-Centrum ds. Europy Środkowej i Wschodniej, Niemcy Michal Kukula - Ekspert, Region Banska Bystrzyca, Słowacja Sven Andersson, Region Dalarna Dyrektor Wykonawczy, Szwecja 5 Panel - Marketing polityczny: kreatywność czy manipulacja? Czynnik behawioralny jest dzisiaj istotnym składnikiem sukcesu w polityce. Techniki marketingowe, które wykorzystują psychologię emocji, wywołują skojarzenia z manipulacją i demagogią. Przesłanie nacechowane emocjonalnie zawiera jednak takŝe pozytywny potencjał w postaci wzmacniania procesu demokratycznego. Czy marketing polityczny jest w stanie pozytywnie oddziałać na wyobraźnię elektoratu przyczyniając się do wzrostu demokracji uczestniczącej? Czy padnie on ofiarą podejrzliwości nieufnego wyborcy, który obawia się emocjonalnej manipulacji? Françoise Pons - Przewodnicząca, Europejskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Club Grande Europe, Francja Emmanuel Dupuy - Prezes, Instytut Prognoz i Bezpieczeństwa w Europie, Francja Eryk Mistewicz - Konsultant Polityczny, Strategia Plus, Polska Mark Pursey - BTP Advisers, Wielka Brytania Peter Schellinck - European News Agency, Belgia

6 Komentator: Michal Pultar - Centrum Rozwoju Projektów Europejskich, Region Hradec Kralove, Czechy Udział w dyskusji: Marcin Baron - Ekonomista, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Polska HOTEL KLIMEK, MUSZYNA 19:10 19:55 Program satyryczno fortepianowy Waldemara Malickiego 20:00 Uroczysty Bankiet 10 września 2010 CENTRUM KONGRESOWE, KRYNICA ZDRÓJ 09:00-10:25 Pijalnia Główna sesja plenarna - Nowa perspektywa finansowa UE Innowacyjność czy infrastruktura? Światowa gospodarka powoli wydostaje się z kryzysu, wzrost gospodarczy odnotowuje takŝe Unia Europejska. Czy ogólny wzrost gospodarczy UE przyczyni się do modernizacji Europy Środkowej? Czy priorytetem modernizacji regionu powinny być inwestycje w infrastrukturę czy innowacyjność? Unijna prezydencja Węgier i Polski w 2011 r. stwarza wyjątkową okazję na opracowanie budŝetu UE, który zapewni zrównowaŝony wzrost UE, w tym w szczególności regionu Europy Środkowej. 10:40 11:55 Panel - Polityka regionalna a gospodarka oparta na wiedzy Gospodarka oparta na wiedzy (GOW): próba oceny w perspektywie europejskiej; co dalej ze strategią lizbońską? kto odpowiada za politykę GOW? czy wspieranie innowacyjności w aktualnej formie wystarczy do kształtowania GOW? GOW perspektywa polska; kto odpowiada za kształtowanie i realizację polityki GOW? cele, wskaźniki parametryzujące oraz mechanizmy GOW; czy NSRR stwarza regionom szanse na kształtowanie GOW? Regiony a GOW; regiony wiedzy szansą dla polskich regionów? jak w strategii rozwoju regionów umiejscowiono GOW? formy komercjalizacji wyników badań naukowych, ich skuteczność w budowaniu GOW i propozycje zmian; Metropolie a GOW; rola metropolii i duŝych miast w kształtowaniu GOW i wzajemne relacje metropolii i regionu? Karol Musioł - Rektor, Uniwersytet Jagielloński, Polska Gość specjalny: Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Wasyl Horbal - Przewodniczący, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa, Ukraina Martin Guillermo Ramirez - Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Hiszpania Teresa Kamińska - Prezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Polska Fiedot Tumusow Deputowany, Duma Państwowa, Rosja 6

7 Tomasz Waligórski - Członek Zarządu, Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. 12:05 13:20 Panel - Polityka rolna a przyszłość europejskich regionów Wspólna Polityka Rolna jest jednym z najbardziej udanych przedsięwzięć Unii Europejskiej. Jej celem jest wzmacnianie gospodarki rolnej, wspieranie rolników, troska o ochronę środowiska uwzględniająca zmiany klimatyczne i gospodarki wodnej. Większość funduszy w ramach WPR trafia do regionów uwaŝanych za filary UE i jej państw członkowskich, dlatego teŝ Wspólna Polityka Rolna jest ściśle związana z Polityką Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak kryzys wpłynie na przyszłość europejskiego rolnictwa? Leszek Korzeniowski - Poseł na Sejm, Sejm RP Marek Sawicki - Minister, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mykoła PrysiaŜniuk Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy Vasile Bumacov - Wiceminister, Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu SpoŜywczego, Mołdowa Paolo Russo - Szef Komisji ds. Rolnictwa, Parlament Republiki Włoskiej 13:30-14:45 Panel - Współpraca regionalna a rozwój gospodarczy. Mechanizmy, zadania, efekty Współpraca regionalna jest niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarczego. Regiony są aktywnym organizatorem Ŝycia gospodarczego i poszukują takich mechanizmów wspierania aktywności gospodarczej i społecznej, które wpłyną na realny poziom Ŝycia mieszkańców. Unia Europejska tworzy nowe mechanizmy, intensyfikujące współpracę transgraniczną i międzynarodową. Przedmiotem debaty będzie omówienie istniejących i projektowanych mechanizmów współpracy jako elementów szerokiego programu integracji europejskiej. Georg Milbradt - były Premier, Rząd Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, Niemcy Gość specjalny: Tomasz Siemoniak - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Reiner Kneifel Haverkamp - Szef Działu, Zarząd Programu Operacyjnego w Kancelarii Landu Brandenburgii, Niemcy Oleg Obusznyj - Wiceprzewodniczący, Czernihowska Rada Obwodowa, Ukraina Solomon Ginzburg - Wiceprzewodniczący Stałego Komitetu, Kaliningradzka Duma Obwodowa, Rosja Ryszard Ścigała Prezydent Tarnowa, Polska Leonid Poliszczuk - Profesor, Uniwersytet Państwowy - WyŜsza Szkoła Ekonomii, Rosja Komentator: Zehra Odyakmaz - Profesor Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Gazi, Turcja 14:55-16:10 Rola i miejsce regionów w Europie jutra 7

8 Podczas dyskusji speakerzy zaprezentują elementy polityki regionalnej swoich krajów. Pozwoli to zidentyfikować podobieństwa i róŝnice w realizacji polityk regionalnych krajów, o róŝnym poziomie rozwoju gospodarczego. Będzie waŝnym elementem analizy przebiegu integracji (w tym regionalnej) w obrębie Europy, pokaŝe róŝne podejścia przy realizacji polityki decentralizacji i rozwoju autonomii terytorialnych. Dyskusja pomoŝe zidentyfikować problemy i perspektywy współpracy pomiędzy regionami Europy z punktu widzenia ich odmienności w rozwoju gospodarczym i zakresie plenipotencji samorządów regionalnych. Chiurcciu Vitali Główny Urząd ds. Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Międzynarodowych Kontaktów Ekonomicznych Gagauzji, Mołdowa Mihail Formuzal Przewodniczący, Komitet Wykonawczy Gagauzji, Mołdowa Gerd Harms Doradca Zarządu Enertrag AG, Niemcy Patrick Lusson - Dyrektor Przedstawicielstwa Regionu w Brukseli, Rada Regionalna Rodan-Alpy, Francja Halyna Lytwyn - Dyrektor Wykonawczy, Euroregion Karpaty-Ukraina, Ukraina Kazimierz Barczyk Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego 16:20 17:45 Pijalnia sesja plenarna - Zysk czy odpowiedzialność? Biznes i polityka w czasach kryzysu Przedmiotem dyskusji będą realne problemy związane z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu: - Współodpowiedzialność sektora finansowego za wywołanie kryzysu. - Czy i jaką ewolucję idei CSR wymusza kryzys więcej samoregulacji w odpowiedzi na wezwanie do nowych regulacji? - Jakie są szanse, Ŝe europejski biznes w większej niŝ dotąd skali uzna CSR za remedium antykryzysowe w przyszłości? 8

IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego

IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego 8-10 września 2010r. Krynica Zdrój/Muszyna UWAGA: Program moŝe ulec zmianie Honorowy Patronat nad obradami Forum Regionów objęła Minister Rozwoju Regionalnego RP Pani

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA 23 22 CZERWCA czerwca 2013 2015 PONIEDZIAŁEK 12.00 12.45 Lunch 12.45 13.00 Przywitanie Gości 13.00 13.20 Hazard moralny na rynkach finansowych Marek Belka,

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012 Правительство Калининградской области The Kaliningrad Office of the Consulate-General of Sweden in Saint-Petersburg Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Калининградская

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. V Forum Gospodarcze InvestExpo

PROGRAM. V Forum Gospodarcze InvestExpo PROGRAM V Forum Gospodarcze InvestExpo 21 marca 2013 Hotel Arsenal Palace, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35 41-500 Chorzów Moderator: Aneta Zacharz, Andy Hoz Sp. z o.o. 09.00 09.30 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2 4 września 2014

VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2 4 września 2014 VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2 4 września 2014 Godzina 14:00-15:30 16:00 17:00 Metropolie versus regiony: kształtowanie polityki rozwoju regionalnego 2 września 2014 Sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

7-8 kwietnia 2011 KATOWICE/CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE

7-8 kwietnia 2011 KATOWICE/CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE 7-8 kwietnia 2011 PROGRAM III FORUM GOSPODARCZEGO INVESTEXPO 7-8 KWIETNIA 2011 9.30-10.00 Uroczyste otwarcie III Forum Gospodarczego InvestExpo Wystąpienia: Prezydent Miasta Chorzów, Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku PROJEKT PROGRAMU stan na 07.05.2008 r. Kołobrzeg, dn. 18-20

Bardziej szczegółowo

Konferencja Dzień Ukraińskiego Biznesu w Polsce 14-15 maja 2015 r. w Warszawie Miejsce: Gmach Ministerstwa Gospodarki RP, Plac Trzech Krzyży 3/5

Konferencja Dzień Ukraińskiego Biznesu w Polsce 14-15 maja 2015 r. w Warszawie Miejsce: Gmach Ministerstwa Gospodarki RP, Plac Trzech Krzyży 3/5 Konferencja Dzień Ukraińskiego Biznesu w Polsce 14-15 maja 2015 r. w Warszawie Miejsce: Gmach Ministerstwa Gospodarki RP, Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 14-15 maja 201 5 r. PROGRAM KONFERENCJI Dzień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

XXV JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LIDERÓW KULTURY

XXV JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LIDERÓW KULTURY FORUM POLSKIEJ KULTURY SAMORZĄDOWEJ wymiana doświadczeń * kreowanie nowoczesnego myślenia w kulturze * rzecznictwo interesów * integracja europejska XXV JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LIDERÓW KULTURY

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP. Konferencje Krakowskie organizowane są regularnie od 2008 roku. Ten cykl debat z udziałem wybitnych naukowców, polityków i intelektualistów tworzy jedyną i wyjątkową tego typu inicjatywę realizowaną przez

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE Wydanie drugie rozszerzone na lata 2007-2013 Redakcja Zbigniew Bajko Bartosz Jóźwik Marcin Szewczak Wydawnictwo KUL Lublin Spis treści Noty o autorach 11 Wykaz skrótów

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY MIĘDZYNARODOWY EKSPERCKI OKRĄGŁY STÓŁ PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY 23 listopada 2010 roku Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU ROMAN CIEPIELA WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKEIGO MOSKWA 18-19 WRZEŚNIA 2009 odzyskanie KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU NAJISTOTNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE Warszawa, 7 września 2006 rok Agenda Historia współpracy Przesłanki współpracy Cele współpracy Formy współpracy Wysokość wsparcia finansowego Współpraca

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Interreg IV programy UE 2007-2013 Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Nasza sieć Bazy danych UE Narodowi koordynatorzy programów Komisja UE Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo

7 8 września 2013 r. E D Y C J A I I. w w w. f o r u m - k a r p a c k i e. p l

7 8 września 2013 r. E D Y C J A I I. w w w. f o r u m - k a r p a c k i e. p l 7 8 września 2013 r. E D Y C J A I I w w w. f o r u m - k a r p a c k i e. p l PROGRAM FORUM P I ĄT E K 6 W R Z E Ś N I A 2 0 1 3 Przyjazd i zakwaterowanie gości Montaż ekspozycji wystawienniczych Hala

Bardziej szczegółowo

X EUROPEJSKIE FORUM TURYSTYKI KRAKÓW, 5-7 października 2011

X EUROPEJSKIE FORUM TURYSTYKI KRAKÓW, 5-7 października 2011 X EUROPEJSKIE FORUM TURYSTYKI KRAKÓW, 5-7 października 2011 STYMULOWANIE KONKURENCYJNOŚCI W EUROPEJSKIM SEKTORZE TURYSTYKI 05 października 2011 15:30 Transfer uczestników z hoteli do Teatru im. Juliusza

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl Europa: Północ, Wschód biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012 ŚWINOUJŚCIE Honorowy Patronat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka www.bbf2012.pl Baltic Business Forum to: już 4 edycja

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

fundacja. przestrzenie dialogu

fundacja. przestrzenie dialogu Zaproszenie Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję pt. Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia, która odbędzie się 27 maja 2010 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Startup Day. Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012

Startup Day. Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012 Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012 Startup Day Data: 25 maja 2012, godz. 11.30 16.40 Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe (RCTB) ul. Wystawowa 1 Organizatorzy: Instytut Nauk Ekonomicznych i

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI Patronat Honorowy: Dr Jan Telus, JM Rektor WSETiNS Mgr Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna Krosno,12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Projekt Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska składał się z dwóch zasadniczych elementów.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY 28.08.2006 r. 4.09.2006 r. 5.09.2006 r. Spotkanie B2B Fundusze strukturalne dla sektora MSP w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 2013 Czas na eksport cz. I Unijne

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo