IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego"

Transkrypt

1 IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego 8-10 września 2010r. Krynica Zdrój/Muszyna UWAGA: Program moŝe ulec zmianie Honorowy Patronat nad obradami Forum Regionów objęła Minister Rozwoju Regionalnego RP Pani ElŜbieta Bieńkowska HOTEL ACTIVA, MUSZYNA 12:00 : 20:00 Rejestracja gości 8 września 2010r CENTRUM KONGRESOWE, KRYNICA - ZDRÓJ 14:45-16:25 Pijalnia Główna sesja plenarna - Europa po Lizbonie strategie dla przyszłości Unia Europejska przyjęła Traktat Lizboński, który powinien uczynić z niej organizację dynamiczną i skutecznie zarządzaną. Europa staje ciągle wobec nowych wyzwań. DąŜy do poszerzenia i pogłębienia stref bezpieczeństwa i stabilizacji. Na globalnym rynku musi stać się efektywna i konkurencyjna. Ma za zadanie wspierać wartości humanistyczne i prawa człowieka, gwarantować wolność i bezpieczeństwo. Powinna chronić klimat i tworzyć warunki dla zrównowaŝonego rozwoju. Czy Europa po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego podoła tym wyzwaniom? Czy jednocząca się Europa będzie atrakcyjna dla Europejczyków? 17:05-18:20 Panel - Strategia Europa 2020 a polityka spójności Komisja Europejska ogłosiła nową strategię Europa 2020, która w zamyśle jej twórców - ma zastąpić nieskuteczną Strategię Lizbońską. Strategia Europa 2020 ma trzy priorytety: inteligentny rozwój oparty na wiedzy i innowacji, zrównowaŝony wzrost oparty na gospodarce niskoemisyjnej oraz wspieranie wzrostu zatrudnienia i spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej. Nie brakuje jednak głosów, Ŝe strategia ta niesie ryzyko segmentacji unijnego budŝetu ze szkodą dla polityki spójności. Warto zatem rozwaŝyć jak strategia Europa 2020 powinna być wprowadzana by finansowanie nowych celów, jak walka ze zmianami klimatycznymi czy innowacyjność, nie odbywała się kosztem nakładów na rolnictwo, ale była elementem uzupełniającym. Władysław Husejko - Marszałek Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Veaceslav Gututui - Wiceminister, Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, Mołdowa Jarosław Pawłowski Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Myron Jankiw Wiceprzewodniczący Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej, Ukraina 1

2 18:30-19:45 Panel - Klaster przemysłowy motorem rozwoju regionu KaŜdy region powinien tworzyć i rozwijać klastry wokół kilku specjalizacji, w których jest najmocniejszy. Członkowie klastrów zgromadzeni wokół ośrodków badawczych, uniwersytetów lub duŝych przedsiębiorstw, tworzą projekty, które mogą przyciągnąć najlepszych naukowców, inne firmy z danego sektora, a takŝe te, które oferują usługi powiązane. W zamian za udzielane wsparcie regiony korzystają z rosnącego znaczenia swoich klastrów i ich siły przyciągania nowych inwestorów. Pozostają jednak pytania : czy klastry są rzeczywiście skuteczne? Czy warto inwestować duŝe pieniądze w ich rozwój? Czy raczej nie powinny być finansowane przez sektor prywatny? Czy polityka klastrów sprawdza się w biedniejszych regionach? Tomasz Konik - Partner Deloitte, Deloitte Business Consulting SA, Polska Benoît Consigny - Dyrektor Oddziału w Krakowie, Enterprise Rhône Alpes International (ERAI), Polska Oleksandr Dombrovskij- Przewodniczący, Fundacja Transformacji Globalnych, Ukraina Roland Fleck - Wiceprezydent ds. Gospodarczych, Urząd Miasta Norymbergii, Niemcy Bruno Paing Wicedyrektor Klaster Minatec (Nanonauka i nanotechnologia), Francja Teresa Kamińska - Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polska 9 września 2010 HOTEL ACTIVA, ul. Złockie 78, MUSZYNA 8:50 Otwarcie Forum 8:55-9:10 Wykład inaugurujący Forum Regionów Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego 9:10 10:25 panel - Globalizacja, a lokalność pytania dla polityki regionalnej Globalizacja a lokalność czy te pojęcia muszą być koniecznie ze sobą konfrontowane? Czy wyzwaniem polityki regionalnej powinna być próba wykorzystania zjawisk globalnej konkurencji oraz lokalnych, a zarazem specyficznych potencjałów, w celu podniesienia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego tak całych państw i regionów, jak i lokalnych małych ojczyzn? Nowoczesna polityka regionalna nie moŝe być juŝ postrzegana jako polityka kompensacji niedorozwoju i prostej redystrybucji środków, działająca wyłącznie za pomocą mechanizmów wyrównawczych. Klucz do sukcesu nowoczesnej polityki regionalnej: zachowanie równowagi we wzmacnianiu wewnętrznego potencjału regionów i budowaniu ich przewag konkurencyjnych, a interwencja w obszarach, gdzie konieczne jest przełamanie barier rozwojowych. Marek Sowa - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 2

3 Veaceslav Gututui - Wiceminister, Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, Mołdowa Daniel Braun Wiceminister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Republika Czeska Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Georg Milbradt były Premier, Rząd Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, Niemcy Stanisław Kracik Wojewoda Małopolski 10:25 10 :45 Przerwa kawowa Sala A 10:45 12:00 Panel - Między biegunem wzrostu (ośrodki metropolitalne) a wspólnotami lokalnymi - równowaŝenie rozwoju Czy moŝliwy jest równomierny rozwój wszystkich regionów i ich poszczególnych części? Metropolie główny motor wzrostu gospodarczego i współtwórca sukcesu rozwojowego regionu, czy teŝ konkurent na drodze ku zmianom? Czy istnieje uniwersalna recepta na prowadzenie rozwoju regionalnego? Działania prorozwojowe jak wyznaczać i na czym koncentrować zakres interwencji publicznej? Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Ryński - Prezes Zarządu, Electus S.A. Mike Danson Profesor, Uniwersytet West of Scotland, Wielka Brytania Wołodymyr Horbowyj - Prezes Zarządu, Euroregion Karpaty-Ukraina Sala B ścieŝka Forum Regionów pod honorowym patronatem Prezesa NBP Pana Marka Belki pt.: Wieloletnia prognoza finansowa - nowe podejście do planowania i zarządzania finansami publicznymi Partnerzy ścieŝki: Komisja Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich, ING Bank Śląski S.A. 10:45-11:10 Wykład - Prognoza sytuacji makroekonomicznej dla Polski Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego 11:10-11:35 Wykład - Wieloletnie plany finansowe - doświadczenia europejskie Janusz Lewandowski Komisarz UE ds. BudŜetu i Programowania Finansowego 11:35 12:00 Wykład - Wieloletnia prognoza finansowa, załoŝenia, zakres wizja strony samorządowej Danuta Kamińska - Przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Skarbnik Miasta Katowic 12:00 12:15 Przerwa kawowa 12:15 13: 30 12:15 13:30 Panel - Rozwój społeczno gospodarczy w oparciu o potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Jak przyjmować, współcześnie interpretować i 3 Panel - Finansowanie inwestycji samorządowych w dobie kryzysu Kryzys gospodarczy i związane z nim mniejsze dochody jednostek samorządowych wymuszają

4 rozumieć dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Czy świadomość wspólnych korzeni kulturowych zachęca lokalne społeczności do działania? Czy zamyka je na innych? Co ogranicza rozwój własnej toŝsamości? ToŜsamość lokalna czy tylko kultura ludowa i folklor? kultura ludowa czy tylko atrakcja promocyjna? czy nie czas na program świetlica + jako siedliska aktywności lokalnej? Wzorce osobowe wyraz autentycznych postaw. Co dla młodego pokolenia poza pokazywaniem pamiątek? Czy potrafimy ustrzec się narracji ideologicznych? Jak dobrze pokazywać ludzi i ich postawy? Genius loci człowiek i architektura. Czy nie za duŝo szpetoty wokół nas? Jak jej zaradzić? Jak chronić krajobraz? Leszek Zegzda Gość specjalny: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska Dmitrij Czemakin Wice-Prezes, Kaliningradzka Izba Przemysłowo-Handlowa Rosja Marek Kamiński - Instytut Marka Kamińskiego, Polska Myron Jankiw Wiceprzewodniczący Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej Alibi Gaziz - Dyrektor Generalny Narodowy Park Krajobrazowy Burabai, Kazachstan poszukiwanie nowych i zwiększenie efektywności juŝ funkcjonujących alternatywnych sposobów finansowania inwestycji. Często bowiem rezygnacja z inwestycji moŝe być bardziej kosztowna niŝ jej kontynuowanie, nawet na zasadzie mniej korzystnych warunków finansowych. Dlatego np. warto jeszcze raz poszukać moŝliwości podniesienia efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego, by mimo obecnej sytuacji ekonomicznej rozwijać efektywnie działalność. Ponownego zweryfikowania wymaga lista projektów które mogą być zrealizowane z udziałem partnera prywatnego. W dobie kryzysu wydaje się takŝe zasadna weryfikacja kryteriów wyboru partnera z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Trzeba tez ponownie rozwaŝyć moŝliwości emisji obligacji samorządowych czy zaciągnięcia kredytów. Intensyfikacji wymaga poszukiwanie moŝliwości wykorzystanie funduszy europejskich. Krzysztof Bień - Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna Reiner Kneifel Haverkamp - Szef Działu, Zarząd Programu Operacyjnego w Kancelarii Landu Brandenburgii, Niemcy Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A Paweł Kuglarz - Partner Beiten Burkhardt, Radca Prawny Danuta Kamińska - Przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Skarbnik Miasta Katowic 13:30 13:45 Przerwa kawowa 13:45 15:00 13:45 14:10 Panel - Regionalne instrumenty wzmacniania kapitału społecznego Kapitał społeczny w strategicznych dokumentach krajowych oraz regionalnych. Czy jego waŝna rola w kreowaniu rozwoju jest odpowiednio doceniona? Co składa się na kapitał społeczny regionu i jak go wzmacniać? Jak kapitał społeczny wzmacnia potencjał rozwoju regionów? Katalog wybranych działań mających wesprzeć kapitał społeczny (w oparciu o Raport Polska 2030). Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa 4 Wykład - BudŜet zadaniowy w kontekście tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Lesław Fijał - Skarbnik, Urząd Miasta Krakowa 14:10 15:25 Panel - Wzmacnianie i poprawa przejrzystości finansów publicznych Unowocześnienie systemu zarządzania finansami publicznymi ma niebagatelne znaczenie w czasach, kiedy kryzys w strefie euro wymusił w wielu krajach odwaŝne reformy i nasilił międzynarodową konkurencję fiskalną. WdroŜenie przez rząd wieloletniego planu finansowego to krok w dobrym

5 Małopolskiego Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Gerd Harms Doradca Zarządu Enertrag AG, Niemcy Andy Churchill Dyrektor, Merseyside Network for Europe, Wielka Brytania Piotr Muszyński - Wiceprezes Zarządu TP ds. Operacyjnych Aleksiej Ignatiew - Dyrektor ds. Programów i Rozwoju, Agencja Regionalnego Rozwoju Gospodarczego, Rosja kierunku bo pozwala chociaŝ częściowo oderwać planowanie budŝetowe od bieŝącego kalendarza wyborczego. Czy taka zmiana wystarczy, aby nakierować politykę fiskalną na realizację długoterminowych zadań rozwojowych? Jakie są szanse na szybkie wdroŝenie budŝetu zadaniowego? Mateusz Szczurek - Główny ekonomista ING Banku Śląskiego Paneliści : Ludwik Kotecki - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów Bogdan Rzońca - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Adrian Jonca - Partner, Kancelaria BEITEN BURKHARD 15:00-15:15 Przerwa kawowa 15:15-16:30 15:25 15 :40 Przerwa kawowa 15:40 16: 55 Panel - Innowacyjność poprzez współpracę: od strategii rozwoju do praktyki Decydenci europejscy, mający wpływ na kształtowanie strategii rozwoju regionalnego poszukują najbardziej efektywnych i sprawdzonych rozwiązań umoŝliwiających podnoszenie potencjału innowacyjnego w regionach. Program INTERREG IVC stanowi odpowiedź na współczesne potrzeby i wyzwania regionów europejskich, umoŝliwiając im uczenie się od siebie nawzajem, poznawanie sprawdzonych rozwiązań i dostosowywanie dobrych praktyk do własnych potrzeb oraz uwarunkowań. Uwzględniając powyŝszy kontekst, niniejszy panel dyskusyjny, pozwoli na zaprezentowanie stanowiska w zakresie rozwiązań słuŝących poprawie polityk regionalnych w ramach Unii Europejskiej w dziedzinie innowacyjności, zarówno z perspektywy regionalnej, jak i programu INTERREG IVC. Partner: INTERREG IVC Program Thorsten Kohlisch - Koordynator Punktu Informacyjnego i Project Manager, INTERREG IVC Program, Polska Philippe Suinen - Dyrektor Generalny, Walońska Agencja ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych (AWEX), Belgia Thorsten Posselt - Dyrektor, Fraunhofer-Centrum ds. Europy Środkowej i Wschodniej, Niemcy Michal Kukula - Ekspert, Region Banska Bystrzyca, Słowacja Sven Andersson, Region Dalarna Dyrektor Wykonawczy, Szwecja 5 Panel - Marketing polityczny: kreatywność czy manipulacja? Czynnik behawioralny jest dzisiaj istotnym składnikiem sukcesu w polityce. Techniki marketingowe, które wykorzystują psychologię emocji, wywołują skojarzenia z manipulacją i demagogią. Przesłanie nacechowane emocjonalnie zawiera jednak takŝe pozytywny potencjał w postaci wzmacniania procesu demokratycznego. Czy marketing polityczny jest w stanie pozytywnie oddziałać na wyobraźnię elektoratu przyczyniając się do wzrostu demokracji uczestniczącej? Czy padnie on ofiarą podejrzliwości nieufnego wyborcy, który obawia się emocjonalnej manipulacji? Françoise Pons - Przewodnicząca, Europejskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Club Grande Europe, Francja Emmanuel Dupuy - Prezes, Instytut Prognoz i Bezpieczeństwa w Europie, Francja Eryk Mistewicz - Konsultant Polityczny, Strategia Plus, Polska Mark Pursey - BTP Advisers, Wielka Brytania Peter Schellinck - European News Agency, Belgia

6 Komentator: Michal Pultar - Centrum Rozwoju Projektów Europejskich, Region Hradec Kralove, Czechy Udział w dyskusji: Marcin Baron - Ekonomista, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Polska HOTEL KLIMEK, MUSZYNA 19:10 19:55 Program satyryczno fortepianowy Waldemara Malickiego 20:00 Uroczysty Bankiet 10 września 2010 CENTRUM KONGRESOWE, KRYNICA ZDRÓJ 09:00-10:25 Pijalnia Główna sesja plenarna - Nowa perspektywa finansowa UE Innowacyjność czy infrastruktura? Światowa gospodarka powoli wydostaje się z kryzysu, wzrost gospodarczy odnotowuje takŝe Unia Europejska. Czy ogólny wzrost gospodarczy UE przyczyni się do modernizacji Europy Środkowej? Czy priorytetem modernizacji regionu powinny być inwestycje w infrastrukturę czy innowacyjność? Unijna prezydencja Węgier i Polski w 2011 r. stwarza wyjątkową okazję na opracowanie budŝetu UE, który zapewni zrównowaŝony wzrost UE, w tym w szczególności regionu Europy Środkowej. 10:40 11:55 Panel - Polityka regionalna a gospodarka oparta na wiedzy Gospodarka oparta na wiedzy (GOW): próba oceny w perspektywie europejskiej; co dalej ze strategią lizbońską? kto odpowiada za politykę GOW? czy wspieranie innowacyjności w aktualnej formie wystarczy do kształtowania GOW? GOW perspektywa polska; kto odpowiada za kształtowanie i realizację polityki GOW? cele, wskaźniki parametryzujące oraz mechanizmy GOW; czy NSRR stwarza regionom szanse na kształtowanie GOW? Regiony a GOW; regiony wiedzy szansą dla polskich regionów? jak w strategii rozwoju regionów umiejscowiono GOW? formy komercjalizacji wyników badań naukowych, ich skuteczność w budowaniu GOW i propozycje zmian; Metropolie a GOW; rola metropolii i duŝych miast w kształtowaniu GOW i wzajemne relacje metropolii i regionu? Karol Musioł - Rektor, Uniwersytet Jagielloński, Polska Gość specjalny: Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Wasyl Horbal - Przewodniczący, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa, Ukraina Martin Guillermo Ramirez - Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Hiszpania Teresa Kamińska - Prezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Polska Fiedot Tumusow Deputowany, Duma Państwowa, Rosja 6

7 Tomasz Waligórski - Członek Zarządu, Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. 12:05 13:20 Panel - Polityka rolna a przyszłość europejskich regionów Wspólna Polityka Rolna jest jednym z najbardziej udanych przedsięwzięć Unii Europejskiej. Jej celem jest wzmacnianie gospodarki rolnej, wspieranie rolników, troska o ochronę środowiska uwzględniająca zmiany klimatyczne i gospodarki wodnej. Większość funduszy w ramach WPR trafia do regionów uwaŝanych za filary UE i jej państw członkowskich, dlatego teŝ Wspólna Polityka Rolna jest ściśle związana z Polityką Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak kryzys wpłynie na przyszłość europejskiego rolnictwa? Leszek Korzeniowski - Poseł na Sejm, Sejm RP Marek Sawicki - Minister, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mykoła PrysiaŜniuk Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy Vasile Bumacov - Wiceminister, Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu SpoŜywczego, Mołdowa Paolo Russo - Szef Komisji ds. Rolnictwa, Parlament Republiki Włoskiej 13:30-14:45 Panel - Współpraca regionalna a rozwój gospodarczy. Mechanizmy, zadania, efekty Współpraca regionalna jest niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarczego. Regiony są aktywnym organizatorem Ŝycia gospodarczego i poszukują takich mechanizmów wspierania aktywności gospodarczej i społecznej, które wpłyną na realny poziom Ŝycia mieszkańców. Unia Europejska tworzy nowe mechanizmy, intensyfikujące współpracę transgraniczną i międzynarodową. Przedmiotem debaty będzie omówienie istniejących i projektowanych mechanizmów współpracy jako elementów szerokiego programu integracji europejskiej. Georg Milbradt - były Premier, Rząd Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, Niemcy Gość specjalny: Tomasz Siemoniak - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Reiner Kneifel Haverkamp - Szef Działu, Zarząd Programu Operacyjnego w Kancelarii Landu Brandenburgii, Niemcy Oleg Obusznyj - Wiceprzewodniczący, Czernihowska Rada Obwodowa, Ukraina Solomon Ginzburg - Wiceprzewodniczący Stałego Komitetu, Kaliningradzka Duma Obwodowa, Rosja Ryszard Ścigała Prezydent Tarnowa, Polska Leonid Poliszczuk - Profesor, Uniwersytet Państwowy - WyŜsza Szkoła Ekonomii, Rosja Komentator: Zehra Odyakmaz - Profesor Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Gazi, Turcja 14:55-16:10 Rola i miejsce regionów w Europie jutra 7

8 Podczas dyskusji speakerzy zaprezentują elementy polityki regionalnej swoich krajów. Pozwoli to zidentyfikować podobieństwa i róŝnice w realizacji polityk regionalnych krajów, o róŝnym poziomie rozwoju gospodarczego. Będzie waŝnym elementem analizy przebiegu integracji (w tym regionalnej) w obrębie Europy, pokaŝe róŝne podejścia przy realizacji polityki decentralizacji i rozwoju autonomii terytorialnych. Dyskusja pomoŝe zidentyfikować problemy i perspektywy współpracy pomiędzy regionami Europy z punktu widzenia ich odmienności w rozwoju gospodarczym i zakresie plenipotencji samorządów regionalnych. Chiurcciu Vitali Główny Urząd ds. Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Międzynarodowych Kontaktów Ekonomicznych Gagauzji, Mołdowa Mihail Formuzal Przewodniczący, Komitet Wykonawczy Gagauzji, Mołdowa Gerd Harms Doradca Zarządu Enertrag AG, Niemcy Patrick Lusson - Dyrektor Przedstawicielstwa Regionu w Brukseli, Rada Regionalna Rodan-Alpy, Francja Halyna Lytwyn - Dyrektor Wykonawczy, Euroregion Karpaty-Ukraina, Ukraina Kazimierz Barczyk Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego 16:20 17:45 Pijalnia sesja plenarna - Zysk czy odpowiedzialność? Biznes i polityka w czasach kryzysu Przedmiotem dyskusji będą realne problemy związane z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu: - Współodpowiedzialność sektora finansowego za wywołanie kryzysu. - Czy i jaką ewolucję idei CSR wymusza kryzys więcej samoregulacji w odpowiedzi na wezwanie do nowych regulacji? - Jakie są szanse, Ŝe europejski biznes w większej niŝ dotąd skali uzna CSR za remedium antykryzysowe w przyszłości? 8

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja

Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Europejska, Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Województwa Lubelskiego

Województwa Lubelskiego Zarząd Województwa Lubelskiego PROJEKT Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 (z perspektywą do 2030 r.) L u b l i n, k w i e c i eń 2013 r. Wprowadzenie NajwaŜniejszym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o przyszłości bezpieczeństwa i stabilności Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA (projekt do konsultacji) Olsztyn, wrzesień 2013 r. SPIS TREŚCI: Proces aktualizacji Strategii... 4 1. Wizja rozwoju miasta do 2020 roku... 6 2. Procesy zewnętrzne istotne dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

POMYSŁ NA EUROPĘ. PERSPEKTYWA BIZNESU PRZEWODNIK PROGRAMOWY

POMYSŁ NA EUROPĘ. PERSPEKTYWA BIZNESU PRZEWODNIK PROGRAMOWY POMYSŁ NA EUROPĘ. PERSPEKTYWA BIZNESU PRZEWODNIK PROGRAMOWY Europa nie jest nam dana. Europa jest zadana. Musimy pozostawić przyszłym pokoleniom taką Europę, w której sami chcielibyśmy żyć. prof. Jerzy

Bardziej szczegółowo