dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

Transkrypt

1 dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zalecenia w sprawie zmiany stosowania niektórych postanowień Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ , ze szczególnym uwzględnieniem zmiany formatu planu kontroli procedur zawierania umów i sprawozdania z realizacji planu kontroli (zalecenia IZ PO IiŚ nr 11/2010) 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Cel wprowadzenia wytycznych nr 11/2010 Przedmiotowe zalecenia mają przede wszystkim na celu uproszczenie formatu planu kontroli procedur zawierania umów oraz sprawozdania z realizacji planu kontroli w stosunku do obowiązujących wzorów określonych w rozdziale 7 i rozdziale 9 załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3 Rozwiązania zaproponowane w przedmiotowych zaleceniach zostaną ujęte z treści załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli podczas ich najbliŝszej aktualizacji. Z zastrzeŝeniem kwestii uregulowanych w Zaleceniach nr 11/2010 pozostałe postanowienia Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli pozostają bez zmian, do czasu wejścia w Ŝycie ww. aktualizacji Wytycznych w zakresie kontroli. (w styczniu br. planowane jest przesłanie do konsultacji wewn.- IC i IK NSRO, następnie na przełomie lutego i marca br. Planowane jest przeprowadzenie konsultacji zewn.) 3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4 Uwaga do tabeli A Dane przedstawione w kolumnie 4, 7-8 zamieszczane są narastająco i aktualizowane zgodnie z kwartalnym cyklem planowania -> tabela 4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5 Zasady sporządzania planu kontroli 1. Przekazywanie do IZ planu kontroli do 25 dnia po rozpoczęciu kaŝdego kwartału, zgodnie ze wzorem określonym w tabeli A. 2. IP samodzielnie ma określić zasady oraz termin sporządzania i przekazywania do IP szczegółowego formatu planu kontroli w celu zapewnienia wyboru do kontroli procedur zawierania umów w ramach danego projektu, zgodnie z kryteriami zawartymi w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli, po uprzednim zaakceptowaniu przez IZ. 5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

6 Uwaga do tabeli B Dane przedstawiane w kolumnie 6-7 zamieszczane są narastająco i aktualizowane zgodnie z kwartalnym cyklem sprawozdania. tabela 6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 Zasady sporządzania z sprawozdania realizacji planu kontroli Przekazywanie sprawozdania z realizacji planu kontroli do IZ do 25 dnia po zakończeniu kaŝdego kwartału, zgodnie z formatem określonym w tabeli B. W tabeli naleŝy przedstawić kontrole zakończone w danym kwartale, tj. kontrole w stosunku do których wyczerpano tok procedury odwoławczej. Od momentu wejścia w Ŝycie zaleceń nr 12/2010 ( r.) sporządza się kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonej obligatoryjnej kontroli (zmiany umów powodujące wzrost wynagrodzenia, tryby niekonkurencyjne), zgodnie z formatem przedstawionym w tabeli C. Niniejsze sprawozdanie obejmujące wyłącznie wyniki weryfikacji wydatków, które zostały zakończone w danym kwartale, przekazuje się do IZ do dnia 25 dnia po zakończeniu kaŝdego kwartału 7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

8 Zasady sporządzania sprawozdania z realizacji planu kontroli W odniesieniu do pozostałych zmian w umowach (aneksów) sporządza się kwartalne sprawozdanie z realizacji kontroli, zgodnie z formatem tabeli D. Sprawozdanie to przeznaczone jest wyłącznie na potrzeby IP/IW i przekazywane jest instytucji wyŝszego szczebla (IZ lub IP) tylko na wyraźne Ŝądanie, do 25 dnia po zakończeniu kaŝdego kwartału. 8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

9 Ramy czasowe obowiązywania zaleceń 1. Formaty planu kontroli uwzględniające zmiany określone w Zaleceniach nr 11/2010 naleŝy stosować od najbliŝszego okresu sprawozdawczego (tj. plany kontroli na I kwartał 2011 r.) 2. Sprawozdanie z realizacji planów kontroli procedur zawierania umów oraz sprawozdania z realizacji planów kontroli zmian w umowach obejmujące IV kwartał 2010 r. sporządza się zgodnie z dotychczas obowiązującymi wzorami. 3. Sprawozdania z wykonania planu kontroli obejmujące kolejny okres sprawozdawczy sporządza się zgodnie z nowymi wzorami określonymi w Zaleceniach nr 11/ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10 UWAGA! Od momentu wejścia w Ŝycie Zaleceń IZ PO IiŚ nr 12/2010 dotyczących wymogów kontroli wniosków o płatność w odniesieniu do wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych ( r.) zmiany umów, które zwiększają wartość oraz udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych podlegają obligatoryjnej kontroli przed zatwierdzeniem wniosku o płatność zawierającego wydatek wynikający z takiej zmiany. Kontrola ma być przeprowadzona zgodnie z trybem zawartym w ww. Zaleceniach. 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

11 Od momentu wejścia w Ŝycie Zaleceń nr 12/2010 właściwa instytucja kontrolująca w oparciu o Rozdział 4 Załącznika nr 2 (Kontrola zmian w umowach (aneksów)) prowadzi w trybie doraźnym wyłącznie kontrole ex-post pozostałych zmian w umowach nieprowadzących do zwiększenia wartości zamówienia podstawowego (zarówno w odniesieniu do aneksów do umów niepodlegających jak i podlegających regulacji ustawy Pzp). 11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

12 Uwaga! Od momentu wejścia w Ŝycie Zaleceń nr 12/2010 ( r.) w odniesieniu do zamówień w nich określonych (zmiany umów powodujące wzrost wynagrodzenia, tryby niekonkurencyjne) nie sporządza się planów kontroli ex-post zmian w umowach w zakresie uregulowanym w rozdziale 4 i 7 obowiązującego Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli. Bowiem te wydatki poniesione w wyniku zawarcia tego rodzaju umów (zmian w umowach) podlegają obligatoryjnej kontroli prowadzonej przed zatwierdzeniem wniosku o płatność zawierającego taki wydatek. 12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

13 Minimalna wartość poddawanych kontroli umów w ramach kaŝdego projektu wynosząca 20% z ogólnej planowanej przez beneficjenta szacunkowej wartości zamówień (tzn. ogólnej planowanej przez beneficjenta szacunkowej wartości zamówień określonej w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie) patrz: pkt 6 rozdziału 8.2 Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli. Kwota ta obejmuje takŝe umowy kontrolowane w trybie doraźnym (podrozdział 8.2 Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli) Nie obejmuje natomiast umów i zmian (aneksów) kontrolowanych w trybie określonym w zaleceniach nr 12/2010. (zmiany umów powodujące wzrost wynagrodzenia, tryby niekonkurencyjne) 13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

14 Dziękuj kuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. b) niespójność może doprowadzić do błędnego zrozumienia zapisów wytycznych;

Wytyczne. b) niespójność może doprowadzić do błędnego zrozumienia zapisów wytycznych; Lp. 1 2 3 Dokument Punkt dokumentu Instytucja zgłaszająca uwagę 2.1. ust. 6 a) Rozdział 4 pkt. 3 b) całość c) Podrozdział 2.6.3 Schemat Poziomów sprawozda wczości w ramach priorytetów Treść uwagi Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY RAPORTOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH FINANSOWYCH W RAMACH PO KL 2007-2013 Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział/sekcja/pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie Stanowisko

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 29 lutego 2008r. ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. W odpowiedzi Rządu RP na zarzuty formalne KE dotyczące niezgodności polskiego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo