PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r. Rozpoczęcie godz Lista obecności członków komisji i zaproszonych gości w załączeniu Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul.piastowskiej 14 w Opolu Obrady prowadził BERNARD PTASZYŃSKI Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki. PORZĄDEK OBRAD: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu drogi kategorii dróg krajowych. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg krajowych. 3. Informacja nt. stanu realizacji wniosków Komisji zgłoszonych a nie zrealizowanych w 2007 roku. 4. Informacja nt. aktualnego stanu wdraŝania RPO WO na lata Informacja nt. pierwszego etapu programu Opolskie tutaj zostaję. 6. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2007 rok. 7. Aktualne i planowane działania w zakresie infrastruktury turystycznej związane z promocją województwa oraz przygotowaniem do organizacji Euro Sprawy róŝne. * * * Bernard Ptaszyński, Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki przywitał członków komisji i zaproszonych gości. Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad. Poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowego punktu 7a - projektu uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na podpisanie Oświadczeń Stron dotyczących zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata , zawartego dnia 10 sierpnia 2007r. pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego. Następnie poprosił członków Komisji, aby zgłosili ewentualne dodatkowe sprawy, które wymagają omówienia na posiedzeniu, a które nie zostały uwzględnione w porządku obrad, pod rygorem ich późniejszego nieuwzględnienia. Porządek obrad posiedzenia ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 1

2 Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu drogi kategorii dróg krajowych. G.SZYMAŃSKI (dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki) omówił projekt uchwały w załączeniu. J.CZERWIŃSKI (członek Komisji) co na tą zmianę miasto Głubczyce? G.SZYMAŃSKI miasto Głubczyce o to wnioskowało. Miasto zamknęło drogę w uzgodnieniu z GDDKiA, a ta opinia jest na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury, bo to oni zmieniają kategorię drogi po uzyskaniu zgody samorządu województwa. J.CZERWIŃSKI czy to miasto zaproponowało taki przebieg drogi? G.SZYMAŃSKI tak, to jest jedyne wyjście dla miasta poza planowaną w przyszłości budową obwodnicy. B.PTASZYŃSKI czy to się wiąŝe z jakimiś kosztami dla województwa? G.SZYMAŃSKI nie, to jest tylko administracyjne zmiana przebiegu drogi. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? GŁOSOWANIE - JEDNOGŁOŚNIE ***WNIOSEK*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu drogi kategorii dróg krajowych. Ad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg krajowych. B.PTASZYŃSKI w związku z tym, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały jest związany z poprzednim projektem uchwały, który omówił G.Szymański, dotyczącym pozbawienia drogi kategorii dróg krajowych i nadania tej kategorii czy są pytania? nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? GŁOSOWANIE - JEDNOGŁOŚNIE ***WNIOSEK*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg krajowych. Ad. 3. Informacja nt. stanu realizacji wniosków Komisji zgłoszonych a nie zrealizowanych w 2007 roku. 2

3 G.SZYMAŃSKI naszego Departamentu dotyczy tylko wniosek związany z budową węzła w Prószkowie, ale na ostatnim posiedzeniu Komisji był dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA i wypowiedział się w tym zakresie. W tej chwili mogę tylko dodać, Ŝe w najbliŝszy piątek jest spotkanie Generalnego Dyrektora GDDKiA z dyrektorem oddziału regionalnego w sprawie tej propozycji. Po tym spotkaniu będzie wydana opinia pozytywna lub negatywna w kierunku realizacji tego zadania. Myślę, Ŝe byłoby wskazane abym na następnym posiedzeniu Komisji przekazał informację związane z ustaleniami jakie zapadną podczas tego spotkania. J.CZERWIŃSKI chciałbym uzyskać odpowiedź na temat realizacji wniosku nr. 32, bo do chwili obecnej nie ma stanowiska ani Ŝadnej propozycji ze strony Zarządu. B.PTASZYŃSKI w związku z tym, Ŝe trwa posiedzenie Zarządu i obecnie nie ma nikogo kto mógłby udzielić nam odpowiedzi proponuje przejść do omawiania następnego punktu naszego dzisiejszego porządku, a do tego wrócimy później. Ad. 4. Informacja nt. aktualnego stanu wdraŝania RPO WO na lata A.OKUPNIAK omówiła przedmiotową informację w załączeniu. J.CZERWIŃSKI mam pytanie odnośnie projektów kluczowych, bo było 18 a jest 14 rozpoczętych. Jakie projekty nie zostały jeszcze rozpoczęte i kto jest beneficjentem? A.OKUPNIAK projekt Mosznej, projekt z zakresu działania 1.4.2, projekt gminy Ozimek, projekt w działaniu gmina Prudnik oraz projekt miasta Opole. J.CZERWIŃSKI projekt Mosznej jest w działaniu A.OKUPNIAK w harmonogramie jest zapisane, Ŝe te projekty mają jeszcze czas na przygotowanie. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie z beneficjentami, bo niektórzy mają problemy z dokumentacją, a umowy są w trakcie przygotowania. J.CZERWIŃSKI dlaczego projekty, których beneficjentem jest samorząd województwa są rozpoczęte a pozostałe są opóźnione, co jest przyczyną? A.OKUPNIAK to nie dlatego, Ŝe to jest Moszna czy co innego, tylko dlatego, Ŝe w tym działaniu nabór jest planowany dopiero na przyszły rok. J.CZERWIŃSKI nie rozumiemy się, skoro jest lista projektów kluczowych to te projekty kluczowe moŝna rozpoczynać od razu. Proszę nie wprowadzać w błąd Komisji. Proszę o konkretną odpowiedź dlaczego projekt Mosznej nie został rozpoczęty pomimo, Ŝe inne projekty, których beneficjentem jest samorząd województwa rozpoczęto? A.OKUPINAK zostało to tak przygotowane aby w pierwszej kolejności poszły te projekty chodzi o umowy i decyzje. Natomiast całe działanie zostało przesunięte z racji tego, Ŝe planowane rozpoczęcie inwestycji zepchnięto na przyszły rok J.KOTYŚ (członek Komisji Wicemarszałek Województwa Opolskiego) kaŝdy zgłaszając projekty kluczowe zgłaszał harmonogram realizacji zgodnie z harmonogramem zgłoszonym na etapie konkursu na listę indykatywną 3

4 B.PTASZYŃSKI czyli jest tak, Ŝe jeśli projekt jest projektem kluczowym to projekty w ramach działania 4.1 moŝna rozpocząć w przyszłym roku A.OKUPNIAK są tak zaplanowane przez beneficjantów. B.PTASZYŃSKI czyli de facto w roku 2009 czy 2008? J.CZERWIŃSKI czym innym jest konkurs na określone działanie, bo konkurs na jedno rusza wtedy a na drugie wtedy a czym innym są projekty kluczowe. Rozumiem, Ŝe podmiotom zewnętrznym moŝe się nie spieszyć, ale jeśli beneficjentem jest samorząd województwa to tu jest kwestia woli a nie jakichś uwarunkowań zewnętrznych kwestia podjęcia uchwały przez Zarząd. Pamiętajmy, Ŝe tu jest kwestia studiów wykonalności, uzyskania odpowiednich pozwoleń itp., a nie ma bariery prawnej Ŝeby te projekty juŝ rozpocząć. We wszystkich projektach rozpoczęto działania odpowiednio wcześniej bo ich realizacja jest odległa w czasie. Czyli w niektórych projektach, których realizacja jest odległa to juŝ teraz są uchwały i rozpoczęta procedura, która czasami jest dłuŝsza i bardziej pracochłonna niŝ sama realizacja, a w jeden projekt został odsunięty i nie ma uchwały w tym zakresie. Chcę wiedzieć dokładnie dlaczego tak się stało, bo naleŝało dołoŝyć odpowiedniej staranności aby wszystkie projekty odpowiednio wcześnie rozpocząć, po to choćby Ŝeby wykonać studium wykonalności itp. Mówię to dlatego Ŝeby nikt za 1,5 roku nie tłumaczył się, Ŝe nie zdąŝyliśmy bo było duŝo rzeczy do zrobienia. Co stało na przeszkodzie Ŝeby Zarząd podjął uchwałę i przystąpił do realizacji? A.OKUPNIAK teraz wiem o co panu chodzi. To są 4 projekty z zakresu turystyki, gdzie wchodzi pomoc publiczna. Pomoc publiczna jeszcze nie jest uregulowana wszystkimi wymaganymi rozporządzeniami i w związku z tym będzie jeszcze kwestia szczegółowego rozpisania kaŝdego projektu na elementy, które mogą pomoc publiczna zawierać i te które nie będą jej zawierały. Dlatego turystyka musi poczekać na uregulowania ministerstwa. J.CZERWIŃSKI do kiedy to będzie rozstrzygnięte przez ministerstwo? A.OKUPNIAK nie ma daty granicznej. J.CZERWIŃSKI to wydaje się sensowna odpowiedź. A.OKUPNIAK nie mając pełnej wiedzy co będzie pomocą publiczną a co nie, nie moŝemy powierzać beneficjentowi. Pomoc publiczna będzie się wiązała z poziomem dofinansowania na projekty czy na ich elementy. Dopóki to nie będzie rozstrzygnięte nie moŝna powiedzieć jaki będzie poziom dofinansowania. J.KOTYŚ pomoc maksymalna nie występuje tam gdzie jest element komercyjny, a tam gdzie ten element jest moŝe ona być niŝsza. Nie ma konkretnej listy co się moŝe kwalifikować bez względu na to czy ten element komercyjny tam wystąpi czy nie. To jest przyczyna z powodu której cała ta wspomniana grupa czeka na wyjaśnienie. J.CZERWIŃSKI Zarząd mógłby taką uchwałę podjęć i rozpocząć czynności, które SA czasochłonne i wstrzymują realizację inwestycji. B.PTASZYŃSKI w ZPORR na była zasada, Ŝe pieniędzy nie moŝna było wydatkować jeśli się nie miało dopiętego wniosku. Czy tu to równieŝ obowiązuje? 4

5 A.OKUPNIAK ZPORR nie obejmował pomocy publicznej i kaŝdy beneficjent mógł rozpocząć realizację wcześniej na własne ryzyko. Natomiast teraz tam gdzie wystąpi pomoc publiczna chodzi o konkretne uregulowanie od kiedy moŝna liczyć koszty kwalifikowane. Nie moŝe być wpisane i skompletowane dopóki nie ma wydatkowanej pomocy publicznej. Jeśli Zarząd Województwa wyda jakieś wiąŝące beneficjenta decyzje, a później wejdą rozporządzenia które będą w inny sposób to regulować to będzie problem. B.PTASZYŃSKI byłyby to pieniądze, których nie będziemy mogli odzyskać. A.OKUPNIAK byłyby to koszty niekwalifikowane. Na przykład studium wykonalności jest kosztem kwalifikowanym ale sprawy związane z przysłowiowym wbiciem łopaty w ziemię czyli konkretne ramy one muszą być wykonalne po podjęciu decyzji o dofinansowaniu wniosku. Dokumentacja przygotowawcza jest kosztem kwalifikowanym. J.CZERWIŃSKI czy moŝna rozpocząć bez uchwały Zarządu? A.OKUPNIAK tak. J.CZERWIŃSKI czy nie podjęcie przez Zarząd tej uchwały wstrzymuje jakiekolwiek sprawy przygotowawcze jak studium wykonalności, przejęcie gruntów itd.? B.PTASZYŃSKI myślę, Ŝe A.Okupniak choć bardzo kompetentna nie chce udzielać wiąŝącej odpowiedzi, dlatego proponuję aby Zarząd dał ją na piśmie. J.KOTYŚ myślę konkretnie o Mosznej i tam są dwie rzeczy. Kwestia Ŝeby móc coś zrobić w zamku to trzeba najpierw wyprowadzić sanatorium i zbudować de facto nową jednostkę. Jedyna droga to przejęcie od Agencji gruntu przylegającego do parku, po to aby to mogło nastąpić gmina musi opracować zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego a potem są kwestie rozmów z Agencją. Dokumentacje dokumentacyjne nie muszą zaleŝeć od podpisania dokumentu, o którym tutaj mowa bo to decyzja tylko od nas i momentu od którego mamy moŝliwość osadzenia czegoś na tym gruncie. Tą sprawą zajmuje się Departament Zdrowia. To, Ŝe nie jest podpisany dokument nie ogranicza nas w działaniach, jeśli są ograniczenia to gdzie indziej. J.CZERWIŃSKI wypowiedział się w sprawie Musznej ze wskazaniem, iŝ nie podjęcie teraz odpowiednich działań przeciąga w czasie realizację przedsięwzięcia. B.PTASZYŃSKI przy realizacji projektów sporządza się harmonogram czy taki został zrobiony? J.KOTYŚ jest taki harmonogram i był omawiany na ostatnim posiedzeniu Zarządu, ale poniewaŝ te sprawy mnie bezpośrednio nie podlegają nie chciałbym się wypowiadać. Myślę, Ŝe propozycja będzie aby przygotować informację na ten temat. Działania, o których mówił J.Czerwiński nie hamują tego co moŝna zrobić w kwestii dokumentacji tylko jest kwestia czy przy dokumentacji te rzeczy będzie moŝna uznać za koszt kwalifikowany. B.PTASZYŃSKI obawy J.Czerwińskiego skłaniają się do tego aby projekt zrealizować i boi się Ŝe by na skutek przesunięcia w czasie nie okazało się w 2015 roku Ŝe pieniędzy nie moŝna dostać. Proszę aby Zarząd przygotował taki harmonogram i omówił na posiedzeniu. 5

6 J.PAWLICKI (członek Komisji) w związku z naborem do wsparcia usług turystycznych i sportowych mam dwa pytania. Pierwsze czy kwota 15mln euro to jest kwota jednorazowa, która funkcjonuje do 2013 roku, czy będzie jeszcze inny nabór? A.OKUPNIAK to jest kwota alokacji na 7 lat na to działanie. Na kaŝde działanie określa się konkretną kwotę alokacji. J.PAWLICKI na jaką kwotę był ten pierwszy nabór 15 kwietnia? A.OKUPNIAK przyznam, Ŝe nie wiem na jaką alokację to opiewa, sprawdzić ale będzie jeszcze nabór. musiałabym to J.PAWLICKI ile tych naborów będzie? A.OKUPNIAK z tego co pamiętam następny jest w przyszłym roku. J.PAWLICKI kontynuując wypowiedź w sprawie Mosznej, Ŝe ona będzie się mieściła w usługach turystycznych czy w środkach na turystykę, to w pierwszym naborze wniosku Mosznej nie było. A.OKUPNIAK Moszna to inne działanie, a tutaj jest Moszna to działanie TeŜ związane z turystyką ale to nie to działanie i nie ta pula. J.CZERWIŃSKI czy my moŝemy mniej pieniędzy dostać z UE na refundację tylko dlatego, Ŝe będzie rozróŝnienie na działalność hotelowa bądź słuŝbę zdrowia? J.KOTYŚ jeśli charakter tego zadania byłby związany ze słuŝbą zdrowia wówczas ten projekt przestał by istnieć bo to działanie z innej branŝy, czyli jeśli nie będzie miła cech turystyki to wtedy wypada. M.SZYMKOWICZ (członek Komisji) wtedy musiałby naleŝeć do działania 5.2.lecznictwo stacjonarne, a tu są znacznie ograniczone środki, mniejsze niŝ w turystyce. W działaniu moŝna Mosznę umieścić bo tam sa większe środki. J.KOTYŚ nie było moŝliwości zwiększenia puli kosztem innych dziedzin, bo był sztywny schemat ustalony przez KE. 7% na infrastrukturę społeczną w tym nie więcej niŝ 3% na słuŝbę zdrowia. J.CZERWIŃSKI czyli wypychaliście działania do innych działań po to aby pieniądze, które zostaną były stricte przeznaczone na szpitale. To nie jest złe posunięcie. B.PTASZYŃKI inaczej ta kwota byłaby znikoma w porównaniu z potrzebami. J.KOTYŚ tak jak wspomniałem 7% na infrastrukturę społeczną w tym nie więcej niŝ 3% na słuŝbę zdrowia. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. aktualnego stanu wdraŝania RPO WO na lata

7 Ad. 5. Informacja nt. realizacji pierwszego etapu programu Opolskie tutaj zostaję. J.KOTYŚ omówił przedmiotową informację dokonując prezentacji multimedialnej w załączeniu. W.ZADKA (z-ca dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) kontynuował prezentację multimedialną. B.PTASZYŃSKI czy prowadzone są działania monitoringowe związane z powrotami na Opolszczyznę? W.ZADKA na dzień dzisiejszy trudno jest w jakiś konkretny sposób zmierzyć jak ten program wpływa na ilość powrotów. W tej chwili naszym celem jest powstrzymanie tego zjawiska a kwestia powrotów to musimy mieć na uwadze, Ŝe jest to program długoletni. My staramy się w róŝny sposób wpływać na to, aby ludzie nie podejmowali decyzji o wyjazdach za pracą i mamy tu do czynienia ze współpraca z róŝnymi jednostkami oraz z pracodawcami. Ponadto zachęcamy osoby, które wróciły na Opolszczyznę, aby na stronie internetowej podzieliły się swoimi doświadczeniami z innymi. J.KOTYŚ zwracamy uwagę, aby komunikaty na Internecie były wiarygodne, Ŝeby nie było sytuacji, Ŝe ktoś pisze słuchajcie przyjeŝdŝajcie tutaj, bo jest eldorado. Obecnie jest taka tendencja, ale problem w tym Ŝeby zdać sobie sprawę, Ŝe sytuacja moŝe się zmienić za rok za dwa. Profesor Jończy przeprowadzał takie badania w powiatach Opolszczyzny, gdzie z wypełnionych ankiet wynikało, ze osoby które wyjechały mogą wrócić ale decyduje o tym poziom zarobków. Obecnie te osoby oczekują wynagrodzenia od 2-2,8tys. netto. Taki poziom oczekiwanych wynagrodzeń wydaje się być wiarygodny jeśli się weźmie przykładowo zarobki w fabryce BMW w Monachium, gdzie pracownicy mają 1,3tys.. ZwaŜywszy na obecny kurs to co to jest dziś 1,3tys... Problem naszego programu polega na tym, Ŝe nie mamy na kim się wzorować bo nikt wcześniej takiego programu nie prowadził. W ubiegłym roku mieliśmy doświadczenie z Internetem, gdzie wykupiliśmy linki, które były widoczne tylko za granica, dodatkowo są plakaty, ulotki i bilbordy. Ponadto chcielibyśmy postawić na edukację w tym zakresie. W.ZADKA w sprawie tego aspektu edukacyjnego spotkaliśmy się na konferencji poza naszym województwem, gdzie rozmawialiśmy o tym programie i pozytywnym elementem tego programu jest to, Ŝe coraz częściej głośno mówi się o potrzebie świadomego wyboru dokonywanego przez młodych ludzi na przyszłość, zwłaszcza jeśli chodzi podjęcie pracy za granicą. Z takich badań przeprowadzonych w zeszłym roku wynikało, Ŝe 67% ludzi zakładało, Ŝe wyjedzie. Natomiast wśród studentów ten procent był trochę mniejszy. J.CZERWIŃSKI główna siła raŝenia tego programu to strona internetowa. Czy monitoruje się ilość wejść na stronę, co najbardziej przykuwa uwagę odwiedzających? Chcecie docierać do środowiska polonijnego z tego co wiem są czasopisma wydawane w języku polskim, które obsługują emigrantów. Czy nie moŝna przekazać środków finansowych i choćby raz się ogłosić z odpowiednią szatą graficzną i wskazać adres strony, aby dotrzeć do tych środowisk, poniewaŝ one są w miarę hermetyczne. W.ZADKA oczywiście liczba wejść na stronę jest monitorowana. Efektem tego monitorowania jest aktualizacja tej strony oraz zmiany, które na niej nastąpiły w porównaniu do pierwszego miesiąca jej funkcjonowania. Największym zainteresowaniem cieszy wejście poprzez tą stronę na bazę ofert pracy i zakładkę dotyczącą przedsiębiorczości, ale równieŝ 7

8 atrakcje dotyczące naszego regionu. Dodatkowo poprzez tą stronę moŝna wejść jeszcze na inne narzędzia, które jako samorząd województwa opracowujemy. Poprzez tą stronę współpracujemy równieŝ w zakresie takiego ogólnopolskiego programu Wracaj do Polski, który jest adresowany do osób pracujących za granicą. J.KOTYŚ na pewno jest to ciekawa propozycja i ją rozwaŝymy. Zarząd rozpatruje ofertę modernizacji naszych wszystkich serwisów internetowych i to jest dobry okres na pewne korekty aby to dopasować do przyszłych kampanii promocyjnych i wspólnego wizerunku. Na początku zakładaliśmy, Ŝe wystarczy strona Opolskie tutaj zostaję z linkami na strony województwa i nie trzeba dawać informacji gospodarczej. Tymczasem zapotrzebowanie jest takie, Ŝe trzeba dawać na ta stronę wszystko co ma związek z pracą, płacą i sprawami bytu człowieka. A.KOKOT (wiceprzewodniczący Komisji) chciałbym zauwaŝyć, Ŝe jest bardzo duŝy oddźwięk tego programu w terenie i tak trzeba trzymać. Chciałbym zawnioskować o nasilenie współpracy z pracodawcami w ramach tego programu. B.PTASZYŃSKI myślę, Ŝe UMWO ma niewielką moŝliwość o tego, aby zdopingować pracodawców do podnoszenia płac, co miałoby spowodować ich pozostanie w kraju. Ściąganie nowych inwestorów i powstawanie nowych miejsc pracy powoduje, Ŝe pracodawcy podbierają sobie pracowników z reguły wykwalifikowanych ale równieŝ tych niewykwalifikowanych i sądzę, Ŝe taki wzrost konkurencji to jest mechanizm, który doprowadzi do tego, Ŝe pracodawcy będą więcej płacić. Jeśli Zarząd będzie widział jakieś inne moŝliwości to chętnie się przyłączę do współpracy, poniewaŝ to jest bardzo pozytywne jeśli ludzie dzięki temu będą lepiej zarabiali. J.KOTYŚ często słyszę co wy tak biegacie za nowymi inwestorami, dajcie zarobić tym którzy są to nie jest głos pracownika tylko właściciela jednej z opolskich firm. To jest to o czym wspomniał B.Ptaszyński konkurencja. Musimy jeszcze aktywniej działać w ramach bazy terenów i pozyskiwać inwestora, kształcić gminy, bo tam jest potencjał lokalizacyjny ale nie zawsze dobrze wykorzystywany. Miejmy na uwadze, Ŝe bezrobocie na Opolszczyźnie spadło z 18% do 12% w tym roku i jeśli taki trend się utrzyma to za chwilę zacznie się bitwa między pracodawcami o pracownika. L.DAROWSKI (członek Komisji) niedawno były regionalne targi edukacyjne przygotowane z wielkim rozmachem. Myślę, Ŝe spełniły swoje zadanie, ale odbyły się tuŝ przed egzaminem gimnazjalnym i frekwencja byłaby na pewno wyŝsza gdyby odbyły się w innej dacie. W.ZADKA termin targów był konsultowany i pierwotnie myśleliśmy o innej dacie, ale w tym roku z uwagi na pewne komplikacje wyjątkowo odbyły się w kwietniu. J.KOTYŚ potrzebna byłaby jakaś organizacja pozarządowa, która chciałaby być partnerem społecznym tego programu. B.PTASZYŃSKI są jeszcze pytania? nie było. Ad. 6. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2007 rok. M.PIECHNIK (z-ca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy) omówiła przedmiotową informację w załączeniu. 8

9 J.CZERWIŃSKI czy ta informacja jest z podziałem na powiaty? M.PIECHNIK tak, w informacji jest dokonany podział na powiaty na str.12. B.PTASZYŃSKI czym jest spowodowany spadek bezrobocia w powiecie Nyskim? M.PIECHNIK ofertami pracy, środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację osób bezrobotnych, dotacjami na zakładanie działalności gospodarczej. B.PTASZYŃSKI czyli generalnie to nie było związane z jakąś nowa inwestycją. M.SZYMKOWICZ to jest chyba związane z tym, Ŝe w Nysie padły 3 duŝe przedsiębiorstwa razem z załogą. Ci ludzie przez wiele lat nie mogli sobie poradzić. Pracodawcy na ich majątku m.in. stworzyli mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają określoną liczbę osób. L.DAROWSKI czego dotyczą szkolenia? M.PIECHNIK wynikają z potrzeb pracodawców i preferencji bezrobotnych. Najczęściej to są szkolenia z zakresu usług w tym teŝ pod działalność gospodarczą. J.PAWLICKI jakie jest zainteresowanie robotami publicznymi? M.PIECHNIK było bardzo duŝo gmin, gdzie było bardzo duŝe bezrobocie i wsparcie socjalne trzeba było kierować do nich. Tutaj przewaŝał powiat nyski, który nadal bardzo duŝo robi na rzecz osób bezrobotnych w postaci robót publicznych. Jest teŝ inna forma tzw. praca społecznie uŝyteczna i to są takie krótkookresowe zajęcia. Polityka rynku pracy obecnie poszła w innym kierunku, a mianowicie idziemy w kierunku przedsiębiorczości i zapewnienia odpowiednich kwalifikacji dla przedsiębiorców, a nie działań parasocjalnych. Kiedy nie było ofert pracy, kiedy było duŝe bezrobocie to działania socjalne są jest jak najbardziej wskazane. Natomiast kiedy pojawiają się miejsca pracy to kierujemy środki tam, gdzie moŝemy zapewnić przedsiębiorcy wysoko wykwalifikowaną kadrę. J.CZERWIŃSKI co do rozkładu bezrobocia ale takŝe oferowanych miejsc pracy na terenie województwa. Nie wiem czy wszyscy zauwaŝyli ale powiat prudnicki i głubczycki stopniowo wpadają w obszar największego bezrobocia. Nie wiem z czym to jest związane. Średnia bezrobocia w województwie maleje i dobrze, ale proszę zauwaŝyć, Ŝe w niektórych powiatach spadła o 1000 a w niektórych o 1. Pan Suski obiecał raport dotyczący Prudnika, ale do tej pory go nie dostałem. Najlepszym ale i najdroŝszym sposobem jest dotacja na utworzenie nowego miejsca pracy. Niestety są pewne nisze, w których te dotacje nic nie zdziałały. Miejmy na uwadze, Ŝe są bezrobotni w wieku powyŝej 50 lat, których nie przekwalifikujemy, nie nauczymy obsługi komputera itp., dlatego brakuje tu robót publicznych. Mamy duŝe potrzeby w zakresie melioracji czy dróg lokalnych, dlaczego nie moŝna wykorzystać do tego bezrobotnych w ramach robót publicznych. Skorzysta na tym gmina i skorzysta na tym bezrobotny. M.PIECHNIK prace społecznie uŝyteczne i roboty publiczne są realizowane co roku. My koordynujemy te prace. Bezrobotni byli kierowani m.in. do prac melioracyjnych. Propozycja Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest przeznaczyć w tym roku 2,3mln na prace publiczne. Wsparcie socjalne kierowane jest do osób powyŝej 50 roku Ŝycia, bo tylko te osoby mogą brać udział w tych pracach w związku z zapisami ustawy. Z tego co pamiętam to dyrektor PUP w Prudniku nie zgłosiła zapotrzebowania gmin w powiecie prudnickim na prace 9

10 publiczne. Przykro nam ale jeśli samorząd lokalny nie widzi takiej potrzeby to PUP tego nie zorganizuje. B.PTASZYŃSKI pan Suski powiedział, Ŝe to zaleŝy od dyrektorów PUP-ów, bo niektórzy są bardziej aktywni, a niektórzy mniej. M.PIECHNIK my prowadzimy regionalną politykę z udziałem PUP-ów. Szczerze mówiąc nie wyobraŝam sobie prowadzenia tego bez udziału PUP-ów. Między innymi realizujemy program Kapitał ludzki, gdzie jest 6 priorytet, gdzie finansujemy projektu PUP-ów i tam nie moŝna powiązać projektów socjalnych. RównieŜ realizujemy i wdraŝamy priorytet 7 z polityką społeczną szeroko rozumianą. Czyli są to i gminne OPSy i PCPRy. Były na etapie konsultacji i zgłoszenia przez OPSy i PCPRy projektów socjalnych, czyli zwiększane były środki o dostępności dla pomocy społecznej i PCPRów. Między innymi tam jest o aktywizacji wyjścia, tą jedną z form i to mogą być łączone formy dla osób tych, które są w opiece społecznej. B.PTASZYŃSKI moŝe się zdarzyć, Ŝe do 2013 prześpimy te gminy i one totalnie upadną jeśli nie będą się aktywizować. Trzeba tych leniwych dyrektorów na dole kopnąć w 4 litery, a my moŝemy w tym pomóc. Mamy turystykę i sądzę, Ŝe powiat głubczycki mógłby na tym pojechać i prudnicki pewnie teŝ. Znalazłby się teŝ szereg innych tematów, na których moŝna byłoby skorzystać z dotacji unijnych, ale jeśli nie będzie inicjatywy oddolnej to nic z tego nie będzie. T.KAROL (Wicemarszałek Województwa Opolskiego) w Paczkowie był realizowany taki projekt przyuczania ludzi do zawodów budowlanych i prawda jest tak, Ŝe ci którzy chcieli pracować to bardzo szybko opuścili budowę i dostali lepsze oferty znacznie korzystniejsze niŝ te, które były w Paczkowie. A z pozostałymi skończyło się tak, Ŝe na którymś etapie budowa została przerwana na skutek śmiertelnego wypadku. Osobiście jako wiceburmistrz Paczkowa i następnie jako dyrektor szkoły często korzystałam z tych robót publicznych i muszę przyznać, Ŝe to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, bo potrzebny jest ścisły nadzór. Poza tym miałam do czynienia z takimi sytuacjami jak kradzieŝe itp. J.PAWLICKI czy moŝecie skoordynować środki pomocowe z WUPu z Funduszem Gwarancyjnym, bo często się zdarza Ŝe bezrobotny ma pomysł ale nie ma pieniędzy, pieniądze które mu się oferuje są niewystarczające. M.PIECHNIK jeśli są dotacje to jest ewentualnie poręczenie osób trzecich Pamiętajmy, Ŝe aby nie zwracać dotacji trzeba przez rok utrzymać działalność gospodarczą. B.PTASZYŃSKI czy jest moŝliwość pomóc bezrobotnemu w uzyskaniu poŝyczki bankowej z gwarancją Funduszu Gwarancyjnego, jeśli potrzebuje więcej pieniędzy na realizację pomysłu niŝ mu się oferuje? M.PIECHNIK nie wiem jakie podejście o tego ma Fundusz Poręczeń. J.CZERWIŃSKI to się nazywa montaŝ finansowy, bo ten człowiek który do was przyjdzie nie jest w stanie sięgnąć po te pieniądze sam i chodzi o to Ŝeby mu pomóc. M.PIECHNIK pamiętajmy, Ŝe w 6 priorytecie będziemy dawać dotację do poziomu 40 tys. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. 10

11 ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2007 rok. Ad. 7. Aktualne i planowane działania w zakresie infrastruktury turystycznej związane z promocją województwa oraz przygotowaniem do organizacji Euro T.KAROL otrzymaliście państwo informację, więc przedstawię w skrócie najwaŝniejsze kwestie. Polsce powierzono organizacje Euro Rozgrywki mają odbywać się w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, jako alternatywa jest Kraków i Chorzów ale nadal są dyskusje. Biorąc pod uwagę nasze połoŝenie geograficzne postanowiliśmy to wykorzystać i tu działania idą w dwóch kierunkach. Pierwszy to rozwój bazy sportowej bo liczymy, Ŝe będą to ośrodki pobytowe, a druga rzecz to promocja całego regionu, gdzie naleŝy wykorzystać nasze walory turystyczne. Przygotowujemy się w ten sposób rozwój bazy i całej infrastruktury turystycznej. Podpisany jest list intencyjny pomiędzy województwem opolskim a dolnośląskim w sprawie wspólnej organizacji pewnych przedsięwzięć. Odbyły się juŝ dwa spotkania z branŝą turystyczno-hotelarską. W ramach inwestycji w mikro przedsiębiorstwach, wsparcia usług turystycznych, wsparcie usług turystyczno-rekreacyjnosportowych. Spotkania spełniły nasze oczekiwania i było duŝe zainteresowanie. Potencjalnych beneficjentów zgłosiło ponad 50 i wskazano im kierunki, kto moŝe im pomóc czyli przedstawiciele OCRG i nasze DPO. Liczymy na rozwój bazy hotelarsko-turystycznej. Drugą sprawą jest zainteresowanie samorządów dotyczące budowy ośrodków sportowowypoczynkowych. Na centra pobytowe zgłosiły się Brzeg, Kluczbork, Grodków oraz Opole. Po przedstawieniu tych wszystkich załoŝeń i prezentacji kaŝdego samorządu odnośnie tego jak widzi rozwój swojej infrastruktury sportowej wskazaliśmy, Ŝe moŝna wykorzystać środki z RPO na realizacje tych przedsięwzięć. Następna sprawą są prace związane z wdroŝeniem karty regionalnej, która będzie uprawniać turystów do bezpłatnej lub częściowo płatnej wejść na instytucje kultury objętych tym programem, promocja zniŝek przy korzystaniu z hoteli, restauracji czy pabów objętych programem. Trwają rozmowy z TP S.A. w zakresie szczegółowej taryfikacji karty regionalnej i do tego włączony jest równieŝ OROT. Wspólnie z województwem dolnośląskim planujemy inwestycje, produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, a takŝe na bazie porozumienia będziemy realizować przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowe. Kolejną sprawa są infokioski i utworzenie całego systemu wzdłuŝ pasa autostrady A4. w ramach tego porozumienia będziemy składać projekt szlakiem cystersów, który w głównej mierze jest prowadzony przez województwo dolnośląskie jako, Ŝe dysponuje większą liczbą obiektów, natomiast my mamy tylko jeden. Kolejną sprawa jest serwis internetowy, który omówi M.Miga. kolejną sprawą jest w ramach kampanii marketingowej Opolskie piłka w grze planowane są takie działania jak wydawnictwa promocyjne, organizacja kampanii medialnej itp. Następną sprawą jest projekt rządowy Orlik 2012 te 9 gmin, które mamy zaplanowane mamy pełną deklarację i przygotowanie tych gmin do realizacji tego programu. Następna istotną rzeczą jest planowanie wspólnej kampanii promocyjnej w województwie opolskim na rzecz wprowadzenia przynajmniej jednego meczu, Ŝeby odbył się w województwie śląskim, a dokładnie w Chorzowie. Następną rzeczą jest organizacja spotkań i konferencji dla przedsiębiorców oraz na temat moŝliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i tu chcemy wykorzystać Kapitał ludzki dla całej branŝy hotelarsko gastronomicznej, a druga rzeczą są zajęcia sportowe oraz ponoszenie umiejętności zawodowych związanych z przygotowaniem do Euro. Jest jeszcze propozycja, która pojawiła się po pobycie na Ukrainie, aby zorganizować jeden wspólny mecz między Województwem Opolskim a naszym partnerskim regionem Ivano-Frankiwskim. Prezentacje co do internetowej promocji województwa opolskiego przeprowadzi M.Miga i tu proszę o ewentualne, wnioski propozycje i uwagi. 11

12 M.MIGA (pełnomocnik UMWO ds. Euro 2012) dokonał analizy funkcjonujących serwisów internetowych o tematyce turystycznej na Opolszczyźnie oraz prezentacji załoŝeń portalu internetowego poświęconego turystyce w województwie opolskim pod kątem przygotowań do organizacji Euro 2012 w załączeniu B.PTASZYŃSKI co do przewodnika i mapy turystycznej to musimy mieć na uwadze, Ŝe z Internetu mapy o odpowiedniej wielkości i jakości się nie wydrukuje, przewodnika o objętości np. 200 stron równieŝ się nie wydrukuje. T.KAROL co do przewodnika z uwagi na cenę opracowania nie jesteśmy w stanie tego rozdawać za darmo. To są rzeczy, które się sprzedaje i nie moŝe tego robić departament i OROT. MoŜemy prowadzić rozmowy z wydawnictwami, Ŝe jest zapotrzebowanie na taką publikację, ale w ramach naszych moŝliwości pozostają tylko mniejsze opracowania. B.PTASZYŃSKI nie rozumiem czemu nie moŝna zaryzykować i wypuścić partii takich przewodników początkowo w dwóch językach niemiecki i angielskim. Nie mówię, Ŝe musimy to rozdawać, ale naleŝałoby podjąć działania w kierunku przygotowania tego i stworzenia moŝliwości zakupu. M.MIGA to są rzeczy zbyt drogie, ale pracujemy nad tym, chociaŝ będziemy musieli zdecydować jaką to przybierze formę. Turyści najczęściej korzystają z Internetu i musimy pamiętać, Ŝe Opolszczyzna wysoko stoi jeśli chodzi o poziom informatyzacji. J.CZERWIŃSKI kiedy to będzie funkcjonowało? T.KAROL będzie przedstawiona propozycja na Zarządzie. Przygotowania są w trakcie, mamy wspólną prezentację i jest juŝ porozumienie z województwem dolnośląskim. Chcemy być jako dwa województwa wiodące. Kiedy to będzie funkcjonować mam nadzieję, Ŝe na następnym posiedzeniu Zarząd się do tego odniesie. W przyszłym tygodniu jest spotkanie i przedstawimy województwo dolnośląskie, bo cały czas idziemy do wspólnej promocji. M.MIGA jest jeszcze kwestia nowej promocji marketingowej województwa. Nie moŝemy zrobić kroku dopóki nie będzie księgi znaków. To propozycja pełnomocnika ds. Euro 2012 odnośnie spięcia sportu i turystyki w jeden serwis. Teraz jesteśmy uzaleŝnieni od procedur formalnoprawnych, poniewaŝ nie moŝe być kolejnego portalu, który jest niezgodny z załoŝeniami Opolskie kwitnące, które jest priorytetem. Czyli czekamy na księgę znaków, dostosowujemy portal do księgi znaków i ruszamy z uruchomieniem. J.CZERWIŃSKI czyli kiedy to wystartuje? M.MIGA sądzimy, Ŝe do końca tego roku portal zostanie uruchomiony. J.PAWLICKI wspieracie się z innym województwem w promocji, ale to przecieŝ konkurencja. M.MIGA portal jest portalem ale zespół ma promocję w zakresie duŝych projektów powyŝej 10mln. Jeśli mamy zrobić infokioski i szlak cystersów to sami tego nie zrobimy. Portal jest naszym portalem. Ale jeśli chodzi o promocje wzdłuŝ pada autostradowego A4 to uwaŝam, Ŝe trzeba podjąć takie wyzwanie, bo będzie nam łatwiej realizować takie projekty, ale oczywiście w województwie opolskim będziemy to realizować na własną rękę. 12

13 J.CZERWIŃSKI dobrze byłoby uruchomić przynajmniej ta warstwę turystyczna jeszcze przed wakacjami. Województwo dolnośląskie ma nad nami przewagę i to moŝe się skończyć tak, Ŝe zaczną nam narzucać standardy. ZałoŜenia tego portalu są dobre, ale to potęŝny projekt i ogrom pracy, która jest do wykonania. T.KAROL ostatnio było spotkanie z branŝą gastronomiczną i okazało się, Ŝe jest bardzo duŝe zainteresowanie. Staramy się prowadzić działania równolegle. Mimo iŝ w Opolskim Ŝaden mecz mistrzostw się nie odbędzie to wielu ludzi będzie tędy przejeŝdŝać i na pewno będą przy okazji chcieli coś zobaczyć. J.CZERWIŃSKI chciałbym, aby to uruchomiono przed wakacjami, choćby tylko pewną część tego portalu i proszę tez zwrócić uwagę na kwestię oceny turystów. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. Ad. 7a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na podpisanie Oświadczeń Stron dotyczących zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata , zawartego dnia 10 sierpnia 2007r. pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego. B.PTASZYŃSKI wszyscy członkowie Komisji zapoznali się z projektem przedmiotowej uchwały. Czy są pytania? nie było. Wszystko zostało dokładnie opisane, dlatego proponuję aby przejść do zaopiniowania projektu bez otwierania dyskusji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? GŁOSOWANIE - JEDNOGŁOŚNIE ***WNIOSEK*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na podpisanie Oświadczeń Stron dotyczących zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata , zawartego dnia 10 sierpnia 2007r. pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego. Ad. 8. Sprawy róŝne. J.PAWLICKI co do zakupu siedziby UMWO czy w tym temacie coś się realizuje cz juŝ zrezygnowano z tego pomysłu? T.KAROL na Zarządzie mówiono o prawym skrzydle budynku i mamy nadzieję, Ŝe wojewoda przekaŝe nam to skrzydło, bo starostwo się przenosi. Ponadto przejmujemy kolejne budynki. B.PTASZYŃSKI chciałbym poinformować, Ŝe następne posiedzenie odbędzie się 20 maja o godz i będzie to posiedzenie wyjazdowe na teren Dinoparku w Krasiejowie. W drodze powrotnej zatrzymamy się w Ośrodku Szkolenia Kadr SłuŜby Więziennej, gdzie rozpoczniemy omawianie części merytorycznej posiedzenia. Czy są pytania? nie było. * * * 13

14 Na tym Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję, podziękował członkom komisji i przybyłym gościom za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. ZAKOŃCZENIE Czas trwania 4 godziny * * * Protokołował: Radosław Nowosielecki STARSZY SPECJALISTA BIURO SEJMIKU 14

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków Komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. Rozpoczęcie godz. 13 10 Lista obecności członków Komisji w załączeniu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005

P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005 P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia jakie odbyło się w dniu 02 marca 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20 I. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 od 7 września do końca roku 2007 sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Podstawowym celem działań informacyjnych i promocyjnych Samorządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r.

Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r. Protokół nr 21/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r. Rozpoczęcie: godz: 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.00 Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura Protokolant - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP.

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP. Szanowni Państwo Zapraszamy wszystkie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z obszaru województwa dolnośląskiego do udziału w indywidualnym projekcie kluczowym realizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r.

Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r. Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r. Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie. Początek obrad o godz. 10.00 zakończenie 13.00.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana 1 Informacje ogólne 1. Projekt pt. Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana realizowany jest przez Fundację EOS na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Plusy i minusy unijnej pomocy

Plusy i minusy unijnej pomocy Plusy i minusy unijnej pomocy Tegoroczne nabory wniosków potwierdzają, Ŝe pomimo kryzysu gospodarczego polscy przedsiębiorcy wciąŝ podejmują nowe inwestycje i prowadzą badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Człowiek najlepsza inwestycja Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne Europejski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I Rafał Cieślak Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I 1. Wstęp Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz osobami

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół nr 64/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 13.00 Obecni: Sebastian Burdzy- Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XXIV POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ Z XXIV POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2015 ROKU PROTOKÓŁ Z XXIV POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2015 ROKU Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła Zawarte w dniu:... w Szczecinie, Pomiędzy: Porozumienie Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez 1.... 2...... zwanym w dalszej części umowy Liderem Partnerstwa a:... zwanymi w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 18 / 12 w dniu 24 maja 2012 roku

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 18 / 12 w dniu 24 maja 2012 roku KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 18 / 12 w dniu 24 maja 2012 roku Posiedzenie odbyło się w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul Prószkowskiej. Posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r. Rozpoczęcie godz. 13 10 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 47/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 października 2014r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 47/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 października 2014r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 47/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 października 2014r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków Komisji i

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałaj

R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałaj R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania

Bardziej szczegółowo

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa klastrowa porównanie form organizacyjno prawnych Uczestnicy klastra formy prawne Przedsiębiorcy: o osoby fizyczne prowadzące

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Marszałka Województwa Opolskiego z dniat1~ Lt~7(j».4bA 2009r.

Marszałka Województwa Opolskiego z dniat1~ Lt~7(j».4bA 2009r. Zarządzenie nr /{ b< ~ / 2009 Marszałka Województwa Opolskiego z dniat1~ Lt~7(j».4bA 2009r. w sprawie akceptacji list rankingowych wniosków ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 4717/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 54/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 54/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 19.03.2010r. Protokół nr 54/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 19.03.2010r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 230/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 marca 2005 r.

UCHWAŁA NR 230/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 marca 2005 r. UCHWAŁA NR 230/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów słuŝących rehabilitacji, w związku z potrzebami

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Sobota, 2-7 lutego SEMINARIA INFORMACYJNE: EURO NA ZDROWIE W nadchodzącym tygodniu odbędą się seminaria informacyjne

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis projektu:

Szczegółowy opis projektu: W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo