PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r. Rozpoczęcie godz Lista obecności członków komisji i zaproszonych gości w załączeniu Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul.piastowskiej 14 w Opolu Obrady prowadził BERNARD PTASZYŃSKI Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki. PORZĄDEK OBRAD: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu drogi kategorii dróg krajowych. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg krajowych. 3. Informacja nt. stanu realizacji wniosków Komisji zgłoszonych a nie zrealizowanych w 2007 roku. 4. Informacja nt. aktualnego stanu wdraŝania RPO WO na lata Informacja nt. pierwszego etapu programu Opolskie tutaj zostaję. 6. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2007 rok. 7. Aktualne i planowane działania w zakresie infrastruktury turystycznej związane z promocją województwa oraz przygotowaniem do organizacji Euro Sprawy róŝne. * * * Bernard Ptaszyński, Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki przywitał członków komisji i zaproszonych gości. Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad. Poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowego punktu 7a - projektu uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na podpisanie Oświadczeń Stron dotyczących zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata , zawartego dnia 10 sierpnia 2007r. pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego. Następnie poprosił członków Komisji, aby zgłosili ewentualne dodatkowe sprawy, które wymagają omówienia na posiedzeniu, a które nie zostały uwzględnione w porządku obrad, pod rygorem ich późniejszego nieuwzględnienia. Porządek obrad posiedzenia ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 1

2 Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu drogi kategorii dróg krajowych. G.SZYMAŃSKI (dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki) omówił projekt uchwały w załączeniu. J.CZERWIŃSKI (członek Komisji) co na tą zmianę miasto Głubczyce? G.SZYMAŃSKI miasto Głubczyce o to wnioskowało. Miasto zamknęło drogę w uzgodnieniu z GDDKiA, a ta opinia jest na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury, bo to oni zmieniają kategorię drogi po uzyskaniu zgody samorządu województwa. J.CZERWIŃSKI czy to miasto zaproponowało taki przebieg drogi? G.SZYMAŃSKI tak, to jest jedyne wyjście dla miasta poza planowaną w przyszłości budową obwodnicy. B.PTASZYŃSKI czy to się wiąŝe z jakimiś kosztami dla województwa? G.SZYMAŃSKI nie, to jest tylko administracyjne zmiana przebiegu drogi. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? GŁOSOWANIE - JEDNOGŁOŚNIE ***WNIOSEK*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu drogi kategorii dróg krajowych. Ad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg krajowych. B.PTASZYŃSKI w związku z tym, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały jest związany z poprzednim projektem uchwały, który omówił G.Szymański, dotyczącym pozbawienia drogi kategorii dróg krajowych i nadania tej kategorii czy są pytania? nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? GŁOSOWANIE - JEDNOGŁOŚNIE ***WNIOSEK*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg krajowych. Ad. 3. Informacja nt. stanu realizacji wniosków Komisji zgłoszonych a nie zrealizowanych w 2007 roku. 2

3 G.SZYMAŃSKI naszego Departamentu dotyczy tylko wniosek związany z budową węzła w Prószkowie, ale na ostatnim posiedzeniu Komisji był dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA i wypowiedział się w tym zakresie. W tej chwili mogę tylko dodać, Ŝe w najbliŝszy piątek jest spotkanie Generalnego Dyrektora GDDKiA z dyrektorem oddziału regionalnego w sprawie tej propozycji. Po tym spotkaniu będzie wydana opinia pozytywna lub negatywna w kierunku realizacji tego zadania. Myślę, Ŝe byłoby wskazane abym na następnym posiedzeniu Komisji przekazał informację związane z ustaleniami jakie zapadną podczas tego spotkania. J.CZERWIŃSKI chciałbym uzyskać odpowiedź na temat realizacji wniosku nr. 32, bo do chwili obecnej nie ma stanowiska ani Ŝadnej propozycji ze strony Zarządu. B.PTASZYŃSKI w związku z tym, Ŝe trwa posiedzenie Zarządu i obecnie nie ma nikogo kto mógłby udzielić nam odpowiedzi proponuje przejść do omawiania następnego punktu naszego dzisiejszego porządku, a do tego wrócimy później. Ad. 4. Informacja nt. aktualnego stanu wdraŝania RPO WO na lata A.OKUPNIAK omówiła przedmiotową informację w załączeniu. J.CZERWIŃSKI mam pytanie odnośnie projektów kluczowych, bo było 18 a jest 14 rozpoczętych. Jakie projekty nie zostały jeszcze rozpoczęte i kto jest beneficjentem? A.OKUPNIAK projekt Mosznej, projekt z zakresu działania 1.4.2, projekt gminy Ozimek, projekt w działaniu gmina Prudnik oraz projekt miasta Opole. J.CZERWIŃSKI projekt Mosznej jest w działaniu A.OKUPNIAK w harmonogramie jest zapisane, Ŝe te projekty mają jeszcze czas na przygotowanie. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie z beneficjentami, bo niektórzy mają problemy z dokumentacją, a umowy są w trakcie przygotowania. J.CZERWIŃSKI dlaczego projekty, których beneficjentem jest samorząd województwa są rozpoczęte a pozostałe są opóźnione, co jest przyczyną? A.OKUPNIAK to nie dlatego, Ŝe to jest Moszna czy co innego, tylko dlatego, Ŝe w tym działaniu nabór jest planowany dopiero na przyszły rok. J.CZERWIŃSKI nie rozumiemy się, skoro jest lista projektów kluczowych to te projekty kluczowe moŝna rozpoczynać od razu. Proszę nie wprowadzać w błąd Komisji. Proszę o konkretną odpowiedź dlaczego projekt Mosznej nie został rozpoczęty pomimo, Ŝe inne projekty, których beneficjentem jest samorząd województwa rozpoczęto? A.OKUPINAK zostało to tak przygotowane aby w pierwszej kolejności poszły te projekty chodzi o umowy i decyzje. Natomiast całe działanie zostało przesunięte z racji tego, Ŝe planowane rozpoczęcie inwestycji zepchnięto na przyszły rok J.KOTYŚ (członek Komisji Wicemarszałek Województwa Opolskiego) kaŝdy zgłaszając projekty kluczowe zgłaszał harmonogram realizacji zgodnie z harmonogramem zgłoszonym na etapie konkursu na listę indykatywną 3

4 B.PTASZYŃSKI czyli jest tak, Ŝe jeśli projekt jest projektem kluczowym to projekty w ramach działania 4.1 moŝna rozpocząć w przyszłym roku A.OKUPNIAK są tak zaplanowane przez beneficjantów. B.PTASZYŃSKI czyli de facto w roku 2009 czy 2008? J.CZERWIŃSKI czym innym jest konkurs na określone działanie, bo konkurs na jedno rusza wtedy a na drugie wtedy a czym innym są projekty kluczowe. Rozumiem, Ŝe podmiotom zewnętrznym moŝe się nie spieszyć, ale jeśli beneficjentem jest samorząd województwa to tu jest kwestia woli a nie jakichś uwarunkowań zewnętrznych kwestia podjęcia uchwały przez Zarząd. Pamiętajmy, Ŝe tu jest kwestia studiów wykonalności, uzyskania odpowiednich pozwoleń itp., a nie ma bariery prawnej Ŝeby te projekty juŝ rozpocząć. We wszystkich projektach rozpoczęto działania odpowiednio wcześniej bo ich realizacja jest odległa w czasie. Czyli w niektórych projektach, których realizacja jest odległa to juŝ teraz są uchwały i rozpoczęta procedura, która czasami jest dłuŝsza i bardziej pracochłonna niŝ sama realizacja, a w jeden projekt został odsunięty i nie ma uchwały w tym zakresie. Chcę wiedzieć dokładnie dlaczego tak się stało, bo naleŝało dołoŝyć odpowiedniej staranności aby wszystkie projekty odpowiednio wcześnie rozpocząć, po to choćby Ŝeby wykonać studium wykonalności itp. Mówię to dlatego Ŝeby nikt za 1,5 roku nie tłumaczył się, Ŝe nie zdąŝyliśmy bo było duŝo rzeczy do zrobienia. Co stało na przeszkodzie Ŝeby Zarząd podjął uchwałę i przystąpił do realizacji? A.OKUPNIAK teraz wiem o co panu chodzi. To są 4 projekty z zakresu turystyki, gdzie wchodzi pomoc publiczna. Pomoc publiczna jeszcze nie jest uregulowana wszystkimi wymaganymi rozporządzeniami i w związku z tym będzie jeszcze kwestia szczegółowego rozpisania kaŝdego projektu na elementy, które mogą pomoc publiczna zawierać i te które nie będą jej zawierały. Dlatego turystyka musi poczekać na uregulowania ministerstwa. J.CZERWIŃSKI do kiedy to będzie rozstrzygnięte przez ministerstwo? A.OKUPNIAK nie ma daty granicznej. J.CZERWIŃSKI to wydaje się sensowna odpowiedź. A.OKUPNIAK nie mając pełnej wiedzy co będzie pomocą publiczną a co nie, nie moŝemy powierzać beneficjentowi. Pomoc publiczna będzie się wiązała z poziomem dofinansowania na projekty czy na ich elementy. Dopóki to nie będzie rozstrzygnięte nie moŝna powiedzieć jaki będzie poziom dofinansowania. J.KOTYŚ pomoc maksymalna nie występuje tam gdzie jest element komercyjny, a tam gdzie ten element jest moŝe ona być niŝsza. Nie ma konkretnej listy co się moŝe kwalifikować bez względu na to czy ten element komercyjny tam wystąpi czy nie. To jest przyczyna z powodu której cała ta wspomniana grupa czeka na wyjaśnienie. J.CZERWIŃSKI Zarząd mógłby taką uchwałę podjęć i rozpocząć czynności, które SA czasochłonne i wstrzymują realizację inwestycji. B.PTASZYŃSKI w ZPORR na była zasada, Ŝe pieniędzy nie moŝna było wydatkować jeśli się nie miało dopiętego wniosku. Czy tu to równieŝ obowiązuje? 4

5 A.OKUPNIAK ZPORR nie obejmował pomocy publicznej i kaŝdy beneficjent mógł rozpocząć realizację wcześniej na własne ryzyko. Natomiast teraz tam gdzie wystąpi pomoc publiczna chodzi o konkretne uregulowanie od kiedy moŝna liczyć koszty kwalifikowane. Nie moŝe być wpisane i skompletowane dopóki nie ma wydatkowanej pomocy publicznej. Jeśli Zarząd Województwa wyda jakieś wiąŝące beneficjenta decyzje, a później wejdą rozporządzenia które będą w inny sposób to regulować to będzie problem. B.PTASZYŃSKI byłyby to pieniądze, których nie będziemy mogli odzyskać. A.OKUPNIAK byłyby to koszty niekwalifikowane. Na przykład studium wykonalności jest kosztem kwalifikowanym ale sprawy związane z przysłowiowym wbiciem łopaty w ziemię czyli konkretne ramy one muszą być wykonalne po podjęciu decyzji o dofinansowaniu wniosku. Dokumentacja przygotowawcza jest kosztem kwalifikowanym. J.CZERWIŃSKI czy moŝna rozpocząć bez uchwały Zarządu? A.OKUPNIAK tak. J.CZERWIŃSKI czy nie podjęcie przez Zarząd tej uchwały wstrzymuje jakiekolwiek sprawy przygotowawcze jak studium wykonalności, przejęcie gruntów itd.? B.PTASZYŃSKI myślę, Ŝe A.Okupniak choć bardzo kompetentna nie chce udzielać wiąŝącej odpowiedzi, dlatego proponuję aby Zarząd dał ją na piśmie. J.KOTYŚ myślę konkretnie o Mosznej i tam są dwie rzeczy. Kwestia Ŝeby móc coś zrobić w zamku to trzeba najpierw wyprowadzić sanatorium i zbudować de facto nową jednostkę. Jedyna droga to przejęcie od Agencji gruntu przylegającego do parku, po to aby to mogło nastąpić gmina musi opracować zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego a potem są kwestie rozmów z Agencją. Dokumentacje dokumentacyjne nie muszą zaleŝeć od podpisania dokumentu, o którym tutaj mowa bo to decyzja tylko od nas i momentu od którego mamy moŝliwość osadzenia czegoś na tym gruncie. Tą sprawą zajmuje się Departament Zdrowia. To, Ŝe nie jest podpisany dokument nie ogranicza nas w działaniach, jeśli są ograniczenia to gdzie indziej. J.CZERWIŃSKI wypowiedział się w sprawie Musznej ze wskazaniem, iŝ nie podjęcie teraz odpowiednich działań przeciąga w czasie realizację przedsięwzięcia. B.PTASZYŃSKI przy realizacji projektów sporządza się harmonogram czy taki został zrobiony? J.KOTYŚ jest taki harmonogram i był omawiany na ostatnim posiedzeniu Zarządu, ale poniewaŝ te sprawy mnie bezpośrednio nie podlegają nie chciałbym się wypowiadać. Myślę, Ŝe propozycja będzie aby przygotować informację na ten temat. Działania, o których mówił J.Czerwiński nie hamują tego co moŝna zrobić w kwestii dokumentacji tylko jest kwestia czy przy dokumentacji te rzeczy będzie moŝna uznać za koszt kwalifikowany. B.PTASZYŃSKI obawy J.Czerwińskiego skłaniają się do tego aby projekt zrealizować i boi się Ŝe by na skutek przesunięcia w czasie nie okazało się w 2015 roku Ŝe pieniędzy nie moŝna dostać. Proszę aby Zarząd przygotował taki harmonogram i omówił na posiedzeniu. 5

6 J.PAWLICKI (członek Komisji) w związku z naborem do wsparcia usług turystycznych i sportowych mam dwa pytania. Pierwsze czy kwota 15mln euro to jest kwota jednorazowa, która funkcjonuje do 2013 roku, czy będzie jeszcze inny nabór? A.OKUPNIAK to jest kwota alokacji na 7 lat na to działanie. Na kaŝde działanie określa się konkretną kwotę alokacji. J.PAWLICKI na jaką kwotę był ten pierwszy nabór 15 kwietnia? A.OKUPNIAK przyznam, Ŝe nie wiem na jaką alokację to opiewa, sprawdzić ale będzie jeszcze nabór. musiałabym to J.PAWLICKI ile tych naborów będzie? A.OKUPNIAK z tego co pamiętam następny jest w przyszłym roku. J.PAWLICKI kontynuując wypowiedź w sprawie Mosznej, Ŝe ona będzie się mieściła w usługach turystycznych czy w środkach na turystykę, to w pierwszym naborze wniosku Mosznej nie było. A.OKUPNIAK Moszna to inne działanie, a tutaj jest Moszna to działanie TeŜ związane z turystyką ale to nie to działanie i nie ta pula. J.CZERWIŃSKI czy my moŝemy mniej pieniędzy dostać z UE na refundację tylko dlatego, Ŝe będzie rozróŝnienie na działalność hotelowa bądź słuŝbę zdrowia? J.KOTYŚ jeśli charakter tego zadania byłby związany ze słuŝbą zdrowia wówczas ten projekt przestał by istnieć bo to działanie z innej branŝy, czyli jeśli nie będzie miła cech turystyki to wtedy wypada. M.SZYMKOWICZ (członek Komisji) wtedy musiałby naleŝeć do działania 5.2.lecznictwo stacjonarne, a tu są znacznie ograniczone środki, mniejsze niŝ w turystyce. W działaniu moŝna Mosznę umieścić bo tam sa większe środki. J.KOTYŚ nie było moŝliwości zwiększenia puli kosztem innych dziedzin, bo był sztywny schemat ustalony przez KE. 7% na infrastrukturę społeczną w tym nie więcej niŝ 3% na słuŝbę zdrowia. J.CZERWIŃSKI czyli wypychaliście działania do innych działań po to aby pieniądze, które zostaną były stricte przeznaczone na szpitale. To nie jest złe posunięcie. B.PTASZYŃKI inaczej ta kwota byłaby znikoma w porównaniu z potrzebami. J.KOTYŚ tak jak wspomniałem 7% na infrastrukturę społeczną w tym nie więcej niŝ 3% na słuŝbę zdrowia. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. aktualnego stanu wdraŝania RPO WO na lata

7 Ad. 5. Informacja nt. realizacji pierwszego etapu programu Opolskie tutaj zostaję. J.KOTYŚ omówił przedmiotową informację dokonując prezentacji multimedialnej w załączeniu. W.ZADKA (z-ca dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) kontynuował prezentację multimedialną. B.PTASZYŃSKI czy prowadzone są działania monitoringowe związane z powrotami na Opolszczyznę? W.ZADKA na dzień dzisiejszy trudno jest w jakiś konkretny sposób zmierzyć jak ten program wpływa na ilość powrotów. W tej chwili naszym celem jest powstrzymanie tego zjawiska a kwestia powrotów to musimy mieć na uwadze, Ŝe jest to program długoletni. My staramy się w róŝny sposób wpływać na to, aby ludzie nie podejmowali decyzji o wyjazdach za pracą i mamy tu do czynienia ze współpraca z róŝnymi jednostkami oraz z pracodawcami. Ponadto zachęcamy osoby, które wróciły na Opolszczyznę, aby na stronie internetowej podzieliły się swoimi doświadczeniami z innymi. J.KOTYŚ zwracamy uwagę, aby komunikaty na Internecie były wiarygodne, Ŝeby nie było sytuacji, Ŝe ktoś pisze słuchajcie przyjeŝdŝajcie tutaj, bo jest eldorado. Obecnie jest taka tendencja, ale problem w tym Ŝeby zdać sobie sprawę, Ŝe sytuacja moŝe się zmienić za rok za dwa. Profesor Jończy przeprowadzał takie badania w powiatach Opolszczyzny, gdzie z wypełnionych ankiet wynikało, ze osoby które wyjechały mogą wrócić ale decyduje o tym poziom zarobków. Obecnie te osoby oczekują wynagrodzenia od 2-2,8tys. netto. Taki poziom oczekiwanych wynagrodzeń wydaje się być wiarygodny jeśli się weźmie przykładowo zarobki w fabryce BMW w Monachium, gdzie pracownicy mają 1,3tys.. ZwaŜywszy na obecny kurs to co to jest dziś 1,3tys... Problem naszego programu polega na tym, Ŝe nie mamy na kim się wzorować bo nikt wcześniej takiego programu nie prowadził. W ubiegłym roku mieliśmy doświadczenie z Internetem, gdzie wykupiliśmy linki, które były widoczne tylko za granica, dodatkowo są plakaty, ulotki i bilbordy. Ponadto chcielibyśmy postawić na edukację w tym zakresie. W.ZADKA w sprawie tego aspektu edukacyjnego spotkaliśmy się na konferencji poza naszym województwem, gdzie rozmawialiśmy o tym programie i pozytywnym elementem tego programu jest to, Ŝe coraz częściej głośno mówi się o potrzebie świadomego wyboru dokonywanego przez młodych ludzi na przyszłość, zwłaszcza jeśli chodzi podjęcie pracy za granicą. Z takich badań przeprowadzonych w zeszłym roku wynikało, Ŝe 67% ludzi zakładało, Ŝe wyjedzie. Natomiast wśród studentów ten procent był trochę mniejszy. J.CZERWIŃSKI główna siła raŝenia tego programu to strona internetowa. Czy monitoruje się ilość wejść na stronę, co najbardziej przykuwa uwagę odwiedzających? Chcecie docierać do środowiska polonijnego z tego co wiem są czasopisma wydawane w języku polskim, które obsługują emigrantów. Czy nie moŝna przekazać środków finansowych i choćby raz się ogłosić z odpowiednią szatą graficzną i wskazać adres strony, aby dotrzeć do tych środowisk, poniewaŝ one są w miarę hermetyczne. W.ZADKA oczywiście liczba wejść na stronę jest monitorowana. Efektem tego monitorowania jest aktualizacja tej strony oraz zmiany, które na niej nastąpiły w porównaniu do pierwszego miesiąca jej funkcjonowania. Największym zainteresowaniem cieszy wejście poprzez tą stronę na bazę ofert pracy i zakładkę dotyczącą przedsiębiorczości, ale równieŝ 7

8 atrakcje dotyczące naszego regionu. Dodatkowo poprzez tą stronę moŝna wejść jeszcze na inne narzędzia, które jako samorząd województwa opracowujemy. Poprzez tą stronę współpracujemy równieŝ w zakresie takiego ogólnopolskiego programu Wracaj do Polski, który jest adresowany do osób pracujących za granicą. J.KOTYŚ na pewno jest to ciekawa propozycja i ją rozwaŝymy. Zarząd rozpatruje ofertę modernizacji naszych wszystkich serwisów internetowych i to jest dobry okres na pewne korekty aby to dopasować do przyszłych kampanii promocyjnych i wspólnego wizerunku. Na początku zakładaliśmy, Ŝe wystarczy strona Opolskie tutaj zostaję z linkami na strony województwa i nie trzeba dawać informacji gospodarczej. Tymczasem zapotrzebowanie jest takie, Ŝe trzeba dawać na ta stronę wszystko co ma związek z pracą, płacą i sprawami bytu człowieka. A.KOKOT (wiceprzewodniczący Komisji) chciałbym zauwaŝyć, Ŝe jest bardzo duŝy oddźwięk tego programu w terenie i tak trzeba trzymać. Chciałbym zawnioskować o nasilenie współpracy z pracodawcami w ramach tego programu. B.PTASZYŃSKI myślę, Ŝe UMWO ma niewielką moŝliwość o tego, aby zdopingować pracodawców do podnoszenia płac, co miałoby spowodować ich pozostanie w kraju. Ściąganie nowych inwestorów i powstawanie nowych miejsc pracy powoduje, Ŝe pracodawcy podbierają sobie pracowników z reguły wykwalifikowanych ale równieŝ tych niewykwalifikowanych i sądzę, Ŝe taki wzrost konkurencji to jest mechanizm, który doprowadzi do tego, Ŝe pracodawcy będą więcej płacić. Jeśli Zarząd będzie widział jakieś inne moŝliwości to chętnie się przyłączę do współpracy, poniewaŝ to jest bardzo pozytywne jeśli ludzie dzięki temu będą lepiej zarabiali. J.KOTYŚ często słyszę co wy tak biegacie za nowymi inwestorami, dajcie zarobić tym którzy są to nie jest głos pracownika tylko właściciela jednej z opolskich firm. To jest to o czym wspomniał B.Ptaszyński konkurencja. Musimy jeszcze aktywniej działać w ramach bazy terenów i pozyskiwać inwestora, kształcić gminy, bo tam jest potencjał lokalizacyjny ale nie zawsze dobrze wykorzystywany. Miejmy na uwadze, Ŝe bezrobocie na Opolszczyźnie spadło z 18% do 12% w tym roku i jeśli taki trend się utrzyma to za chwilę zacznie się bitwa między pracodawcami o pracownika. L.DAROWSKI (członek Komisji) niedawno były regionalne targi edukacyjne przygotowane z wielkim rozmachem. Myślę, Ŝe spełniły swoje zadanie, ale odbyły się tuŝ przed egzaminem gimnazjalnym i frekwencja byłaby na pewno wyŝsza gdyby odbyły się w innej dacie. W.ZADKA termin targów był konsultowany i pierwotnie myśleliśmy o innej dacie, ale w tym roku z uwagi na pewne komplikacje wyjątkowo odbyły się w kwietniu. J.KOTYŚ potrzebna byłaby jakaś organizacja pozarządowa, która chciałaby być partnerem społecznym tego programu. B.PTASZYŃSKI są jeszcze pytania? nie było. Ad. 6. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2007 rok. M.PIECHNIK (z-ca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy) omówiła przedmiotową informację w załączeniu. 8

9 J.CZERWIŃSKI czy ta informacja jest z podziałem na powiaty? M.PIECHNIK tak, w informacji jest dokonany podział na powiaty na str.12. B.PTASZYŃSKI czym jest spowodowany spadek bezrobocia w powiecie Nyskim? M.PIECHNIK ofertami pracy, środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację osób bezrobotnych, dotacjami na zakładanie działalności gospodarczej. B.PTASZYŃSKI czyli generalnie to nie było związane z jakąś nowa inwestycją. M.SZYMKOWICZ to jest chyba związane z tym, Ŝe w Nysie padły 3 duŝe przedsiębiorstwa razem z załogą. Ci ludzie przez wiele lat nie mogli sobie poradzić. Pracodawcy na ich majątku m.in. stworzyli mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają określoną liczbę osób. L.DAROWSKI czego dotyczą szkolenia? M.PIECHNIK wynikają z potrzeb pracodawców i preferencji bezrobotnych. Najczęściej to są szkolenia z zakresu usług w tym teŝ pod działalność gospodarczą. J.PAWLICKI jakie jest zainteresowanie robotami publicznymi? M.PIECHNIK było bardzo duŝo gmin, gdzie było bardzo duŝe bezrobocie i wsparcie socjalne trzeba było kierować do nich. Tutaj przewaŝał powiat nyski, który nadal bardzo duŝo robi na rzecz osób bezrobotnych w postaci robót publicznych. Jest teŝ inna forma tzw. praca społecznie uŝyteczna i to są takie krótkookresowe zajęcia. Polityka rynku pracy obecnie poszła w innym kierunku, a mianowicie idziemy w kierunku przedsiębiorczości i zapewnienia odpowiednich kwalifikacji dla przedsiębiorców, a nie działań parasocjalnych. Kiedy nie było ofert pracy, kiedy było duŝe bezrobocie to działania socjalne są jest jak najbardziej wskazane. Natomiast kiedy pojawiają się miejsca pracy to kierujemy środki tam, gdzie moŝemy zapewnić przedsiębiorcy wysoko wykwalifikowaną kadrę. J.CZERWIŃSKI co do rozkładu bezrobocia ale takŝe oferowanych miejsc pracy na terenie województwa. Nie wiem czy wszyscy zauwaŝyli ale powiat prudnicki i głubczycki stopniowo wpadają w obszar największego bezrobocia. Nie wiem z czym to jest związane. Średnia bezrobocia w województwie maleje i dobrze, ale proszę zauwaŝyć, Ŝe w niektórych powiatach spadła o 1000 a w niektórych o 1. Pan Suski obiecał raport dotyczący Prudnika, ale do tej pory go nie dostałem. Najlepszym ale i najdroŝszym sposobem jest dotacja na utworzenie nowego miejsca pracy. Niestety są pewne nisze, w których te dotacje nic nie zdziałały. Miejmy na uwadze, Ŝe są bezrobotni w wieku powyŝej 50 lat, których nie przekwalifikujemy, nie nauczymy obsługi komputera itp., dlatego brakuje tu robót publicznych. Mamy duŝe potrzeby w zakresie melioracji czy dróg lokalnych, dlaczego nie moŝna wykorzystać do tego bezrobotnych w ramach robót publicznych. Skorzysta na tym gmina i skorzysta na tym bezrobotny. M.PIECHNIK prace społecznie uŝyteczne i roboty publiczne są realizowane co roku. My koordynujemy te prace. Bezrobotni byli kierowani m.in. do prac melioracyjnych. Propozycja Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest przeznaczyć w tym roku 2,3mln na prace publiczne. Wsparcie socjalne kierowane jest do osób powyŝej 50 roku Ŝycia, bo tylko te osoby mogą brać udział w tych pracach w związku z zapisami ustawy. Z tego co pamiętam to dyrektor PUP w Prudniku nie zgłosiła zapotrzebowania gmin w powiecie prudnickim na prace 9

10 publiczne. Przykro nam ale jeśli samorząd lokalny nie widzi takiej potrzeby to PUP tego nie zorganizuje. B.PTASZYŃSKI pan Suski powiedział, Ŝe to zaleŝy od dyrektorów PUP-ów, bo niektórzy są bardziej aktywni, a niektórzy mniej. M.PIECHNIK my prowadzimy regionalną politykę z udziałem PUP-ów. Szczerze mówiąc nie wyobraŝam sobie prowadzenia tego bez udziału PUP-ów. Między innymi realizujemy program Kapitał ludzki, gdzie jest 6 priorytet, gdzie finansujemy projektu PUP-ów i tam nie moŝna powiązać projektów socjalnych. RównieŜ realizujemy i wdraŝamy priorytet 7 z polityką społeczną szeroko rozumianą. Czyli są to i gminne OPSy i PCPRy. Były na etapie konsultacji i zgłoszenia przez OPSy i PCPRy projektów socjalnych, czyli zwiększane były środki o dostępności dla pomocy społecznej i PCPRów. Między innymi tam jest o aktywizacji wyjścia, tą jedną z form i to mogą być łączone formy dla osób tych, które są w opiece społecznej. B.PTASZYŃSKI moŝe się zdarzyć, Ŝe do 2013 prześpimy te gminy i one totalnie upadną jeśli nie będą się aktywizować. Trzeba tych leniwych dyrektorów na dole kopnąć w 4 litery, a my moŝemy w tym pomóc. Mamy turystykę i sądzę, Ŝe powiat głubczycki mógłby na tym pojechać i prudnicki pewnie teŝ. Znalazłby się teŝ szereg innych tematów, na których moŝna byłoby skorzystać z dotacji unijnych, ale jeśli nie będzie inicjatywy oddolnej to nic z tego nie będzie. T.KAROL (Wicemarszałek Województwa Opolskiego) w Paczkowie był realizowany taki projekt przyuczania ludzi do zawodów budowlanych i prawda jest tak, Ŝe ci którzy chcieli pracować to bardzo szybko opuścili budowę i dostali lepsze oferty znacznie korzystniejsze niŝ te, które były w Paczkowie. A z pozostałymi skończyło się tak, Ŝe na którymś etapie budowa została przerwana na skutek śmiertelnego wypadku. Osobiście jako wiceburmistrz Paczkowa i następnie jako dyrektor szkoły często korzystałam z tych robót publicznych i muszę przyznać, Ŝe to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, bo potrzebny jest ścisły nadzór. Poza tym miałam do czynienia z takimi sytuacjami jak kradzieŝe itp. J.PAWLICKI czy moŝecie skoordynować środki pomocowe z WUPu z Funduszem Gwarancyjnym, bo często się zdarza Ŝe bezrobotny ma pomysł ale nie ma pieniędzy, pieniądze które mu się oferuje są niewystarczające. M.PIECHNIK jeśli są dotacje to jest ewentualnie poręczenie osób trzecich Pamiętajmy, Ŝe aby nie zwracać dotacji trzeba przez rok utrzymać działalność gospodarczą. B.PTASZYŃSKI czy jest moŝliwość pomóc bezrobotnemu w uzyskaniu poŝyczki bankowej z gwarancją Funduszu Gwarancyjnego, jeśli potrzebuje więcej pieniędzy na realizację pomysłu niŝ mu się oferuje? M.PIECHNIK nie wiem jakie podejście o tego ma Fundusz Poręczeń. J.CZERWIŃSKI to się nazywa montaŝ finansowy, bo ten człowiek który do was przyjdzie nie jest w stanie sięgnąć po te pieniądze sam i chodzi o to Ŝeby mu pomóc. M.PIECHNIK pamiętajmy, Ŝe w 6 priorytecie będziemy dawać dotację do poziomu 40 tys. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. 10

11 ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2007 rok. Ad. 7. Aktualne i planowane działania w zakresie infrastruktury turystycznej związane z promocją województwa oraz przygotowaniem do organizacji Euro T.KAROL otrzymaliście państwo informację, więc przedstawię w skrócie najwaŝniejsze kwestie. Polsce powierzono organizacje Euro Rozgrywki mają odbywać się w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, jako alternatywa jest Kraków i Chorzów ale nadal są dyskusje. Biorąc pod uwagę nasze połoŝenie geograficzne postanowiliśmy to wykorzystać i tu działania idą w dwóch kierunkach. Pierwszy to rozwój bazy sportowej bo liczymy, Ŝe będą to ośrodki pobytowe, a druga rzecz to promocja całego regionu, gdzie naleŝy wykorzystać nasze walory turystyczne. Przygotowujemy się w ten sposób rozwój bazy i całej infrastruktury turystycznej. Podpisany jest list intencyjny pomiędzy województwem opolskim a dolnośląskim w sprawie wspólnej organizacji pewnych przedsięwzięć. Odbyły się juŝ dwa spotkania z branŝą turystyczno-hotelarską. W ramach inwestycji w mikro przedsiębiorstwach, wsparcia usług turystycznych, wsparcie usług turystyczno-rekreacyjnosportowych. Spotkania spełniły nasze oczekiwania i było duŝe zainteresowanie. Potencjalnych beneficjentów zgłosiło ponad 50 i wskazano im kierunki, kto moŝe im pomóc czyli przedstawiciele OCRG i nasze DPO. Liczymy na rozwój bazy hotelarsko-turystycznej. Drugą sprawą jest zainteresowanie samorządów dotyczące budowy ośrodków sportowowypoczynkowych. Na centra pobytowe zgłosiły się Brzeg, Kluczbork, Grodków oraz Opole. Po przedstawieniu tych wszystkich załoŝeń i prezentacji kaŝdego samorządu odnośnie tego jak widzi rozwój swojej infrastruktury sportowej wskazaliśmy, Ŝe moŝna wykorzystać środki z RPO na realizacje tych przedsięwzięć. Następna sprawą są prace związane z wdroŝeniem karty regionalnej, która będzie uprawniać turystów do bezpłatnej lub częściowo płatnej wejść na instytucje kultury objętych tym programem, promocja zniŝek przy korzystaniu z hoteli, restauracji czy pabów objętych programem. Trwają rozmowy z TP S.A. w zakresie szczegółowej taryfikacji karty regionalnej i do tego włączony jest równieŝ OROT. Wspólnie z województwem dolnośląskim planujemy inwestycje, produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, a takŝe na bazie porozumienia będziemy realizować przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowe. Kolejną sprawa są infokioski i utworzenie całego systemu wzdłuŝ pasa autostrady A4. w ramach tego porozumienia będziemy składać projekt szlakiem cystersów, który w głównej mierze jest prowadzony przez województwo dolnośląskie jako, Ŝe dysponuje większą liczbą obiektów, natomiast my mamy tylko jeden. Kolejną sprawa jest serwis internetowy, który omówi M.Miga. kolejną sprawą jest w ramach kampanii marketingowej Opolskie piłka w grze planowane są takie działania jak wydawnictwa promocyjne, organizacja kampanii medialnej itp. Następną sprawą jest projekt rządowy Orlik 2012 te 9 gmin, które mamy zaplanowane mamy pełną deklarację i przygotowanie tych gmin do realizacji tego programu. Następna istotną rzeczą jest planowanie wspólnej kampanii promocyjnej w województwie opolskim na rzecz wprowadzenia przynajmniej jednego meczu, Ŝeby odbył się w województwie śląskim, a dokładnie w Chorzowie. Następną rzeczą jest organizacja spotkań i konferencji dla przedsiębiorców oraz na temat moŝliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i tu chcemy wykorzystać Kapitał ludzki dla całej branŝy hotelarsko gastronomicznej, a druga rzeczą są zajęcia sportowe oraz ponoszenie umiejętności zawodowych związanych z przygotowaniem do Euro. Jest jeszcze propozycja, która pojawiła się po pobycie na Ukrainie, aby zorganizować jeden wspólny mecz między Województwem Opolskim a naszym partnerskim regionem Ivano-Frankiwskim. Prezentacje co do internetowej promocji województwa opolskiego przeprowadzi M.Miga i tu proszę o ewentualne, wnioski propozycje i uwagi. 11

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. ze spotkania zespołu roboczego

PROTOKÓŁ. ze spotkania zespołu roboczego PROTOKÓŁ ze spotkania zespołu roboczego ds. monitoringu w ramach zleconego zadania publicznego pn. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (Promocja gospodarcza miasta

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r.

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. PROTOKÓŁ NR 62-1/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. Komisja rozpoczęła posiedzenie o godzinie 16:00, zakończyła

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne 3 Podmioty Ekonomii Społecznej Spółdzielnie socjalne Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp Dlaczego spółdzielnie socjalne są potrzebne? 1 > > Co to jest spółdzielnia socjalna?

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Ramy analizy... 2 Kierunki zmian... 3 Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 z XXXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 czerwca 2008r. o godz.11.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 1.Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady. Posiedzenie Rady Gminy Jastków otworzył Przewodniczący Rady Gminy p.witold Nakonieczny.

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo