Klastry odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Jak budować strategię rozwoju opartą na współpracy?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klastry odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Jak budować strategię rozwoju opartą na współpracy?"

Transkrypt

1 Klastry odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Jak budować strategię rozwoju opartą na współpracy? Miejsce: Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Administracyjno-Biblioteczne, Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawskich 12, Rzeszów Termin: 22 lutego 2012 r. Godzina: Rzeczywistość gospodarczą kształtują zachodzące na świecie zmiany o charakterze m.in. społecznym, technologicznym czy geopolitycznym. Do najistotniejszych naleŝy dynamiczny rozwój Internetu, który sprawił, Ŝe działanie w globalnej sieci stało się nie tylko podstawowym narzędziem promocji czy dystrybucji produktów i usług, ale takŝe przyczyniło się do upowszechnienia w praktyce gospodarczej nowych modeli biznesowych m.in. opartych na szerszej kooperacji podmiotów z branŝy. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej zmieniły się równieŝ na skutek kryzysu finansowego oraz szybkiego wzrostu gospodarczego obserwowanego w krajach rozwijających się. Ich konsekwencją było, z jednej strony, ograniczenie moŝliwości nabywczych konsumentów z krajów rozwiniętych, z drugiej, ciągły wzrost siły nabywczej w krajach rozwijających się. Zachodzące zmiany są wielkim wyzwaniem, zarówno dla indywidualnych podmiotów działających na rynku, jak i całych ekosystemów gospodarczych. Obserwujemy, Ŝe konkurencja na rynku staje się coraz intensywniejsza. Podmioty czy grupy podmiotów, które są zdolne je szybko zidentyfikować i odpowiednio dostosować do nich swoje strategie, zwiększą swoje szanse na przetrwanie i rozwój. Niestety, szybkość, kompleksowość oraz skala zachodzących zmian sprawia, Ŝe mniejsze podmioty - z uwagi na ograniczone zasoby finansowe oraz kompetencje - nie są w stanie samodzielnie sprostać nowym wyzwaniom. Jednym z optymalnych modeli działania w tych warunkach moŝe być przyjęcie strategii większej otwartości, łączącej zasoby i kompetencje, a w konsekwencji opartej na ściślejszej współpracy pomiędzy kluczowymi aktorami Ŝycia gospodarczego, naukowego czy samorządowego. Zawiązanie i utrzymanie tego typu współpracy jest zadaniem niezwykle trudnym. Aby kooperacja była moŝliwa, niezbędne jest podjęcie szeregu działań na rzecz mobilizacji partnerów, a takŝe zmierzających do ustanowienia wspólnych celów i opracowania strategii rozwoju współpracy. Kluczowe w tych działaniach jest nastawienie na budowę relacji winwin wśród kooperantów. Ma to istotny wpływ na zwiększanie ich zaangaŝowania w budowanie strategii, jak równieŝ na szybkość reakcji w przypadku konieczności jej modyfikacji w obliczu zmieniających się warunków rynkowych. Celem panelu dyskusyjnego jest identyfikacja i przedyskutowanie wśród ekspertów kluczowych wyzwań stojących przed podmiotami Ŝycia społeczno-gospodarczego oraz znalezienie sposobów, którymi najlepiej w oparciu o posiadane przewagi - na te wyzwania odpowiedzieć. W dyskusji wezmą udział m.in. praktycy, którzy podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem w zakresie opracowywania i wdraŝania wspólnych strategii w klastrach.

2 Tezy do dyskusji: 1) Globalizacja, rozwój technologii komunikacyjnych sprawia, Ŝe coraz łatwiejsze i tańsze jest łączenie zasobów będących w posiadaniu róŝnych, niezaleŝnych podmiotów. Innowacje coraz częściej powstają, nie tyle poprzez tworzenie zupełnie nowej technologii, co poprzez łączenie tych juŝ istniejących. Zmiany te wymagają od przedsiębiorstw przyjęcia nowych modeli biznesowych, opartych na większej otwartości na współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz na angaŝowaniu w działanie firmy pracowników o róŝnorodnych kompetencjach (np. interpersonalnych, kulturowych). 2) W gospodarce globalnej, coraz większe znaczenie odgrywają kraje rozwijające się, których społeczeństwa stają się bardziej zamoŝne. Wzrost zamoŝności społeczeństwa w tych krajach znajduje odzwierciedlenie we wzroście popytu, ale takŝe w zmianie jego struktury. Stwarza to potencjalnie duŝe szanse rozwoju dla polskich firm, jednak wymaga od nich uwzględnienia specyfiki i wzorów kulturowych tych społeczeństw. 3) Aby utrzymać konkurencyjność na rynku niezbędne jest, nie tylko śledzenie trendów w branŝy, ale równieŝ bieŝące uwzględnienie ich w strategii rozwoju - indywidualnej i całego środowiska kooperacyjnego. Obecnie, moŝna zaobserwować kilka trendów, które będą miały istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i na nowo zdefiniują przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw, w tym m.in.: - powrót do lokalizacji wytwarzania blisko rynku zbytu oraz zmniejszenie skali produkcji wielu wyrobów - wymianie globalnej podlegać będą głównie produkty o wysokiej wartości dodanej; - wzrost automatyzacji w procesach wytwarzania produktów i usług, w szczególności o niŝszej wartości dodanej; - wzrastająca presja na obniŝenie energochłonności oraz konieczność uwzględniania w cenie dodatkowych kosztów (w tym np. środowiskowych); 4) Inicjatywy klastrowe w Polsce bardzo często nie posiadają długookresowej strategii rozwoju, co przejawia się, nie tyle brakiem oficjalnego dokumentu nazwanego "strategia", ale koncentracją działań na bieŝących problemach i przedsięwzięciach. Odpowiedź na nadchodzące wyzwania wymaga myślenia i planowania w zdecydowanie dłuŝszej perspektywie czasowej. Aby móc zareagować z wyprzedzeniem oraz, aby podejmowane działania były skuteczne, niezbędne jest teŝ ciągłe śledzenie zachodzących zmian w swojej dziedzinie działania. 5) Dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia mogą sprawić, Ŝe wcześniej ustanowione przez partnerów kierunki działań przestaną być aktualne. Strategia klastra powinna pozostawać na tyle elastyczna, by moŝna było korygować wcześniejsze plany w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania, szanse i zagroŝenia. Budowanie strategii powinno więc przybierać bardziej postać procesu niŝ pojedynczego przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu dokumentu musi mieć charakter ciągły i rozwojowy.

3 Program spotkania: Zwiedzanie Centrum Kształcenia Operatorów "CEKSO" dla zainteresowanych Adres: Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45B, Rzeszów Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie współpracuje z Doliną Lotniczą w ramach inicjatywy Centrum Kształcenia Operatorów "CEKSO - w ramach przedsięwzięcia, zajmuje się kształceniem specjalistycznych kadr dla przemysłu lotniczego. Placówka dysponuje ponad 60 pracowniami wyposaŝonymi w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny oraz około 50- osobową specjalistyczną kadrą nauczycielską. Posiada uprawnienia do nadawania kwalifikacji w 13 zawodach Rejestracja gości Przywitanie uczestników i otwarcie spotkania Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Moderacja spotkania Stanisław Szultka, ekspert w przedsięwzięciu Polskie klastry i polityka klastrowa Dlaczego się udało? - przyczyny sukcesu Doliny Lotniczej. Wnioski z doświadczeń i kluczowe wyzwania. Marek Darecki, Prezes Zarządu WSK Rzeszów UTC, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dolina Lotnicza Trendy i wyzwania II dekady XXI wieku nowe uwarunkowania dla biznesu i ich konsekwencje - Jakie są kluczowe wyzwania dla przedsiębiorstw w obecnej dekadzie? - Zmiany zachodzące w społeczeństwie, gospodarce, technologii, geopolityce - jakie będą ich konsekwencje i jak się do nich przygotować? - Czy i w jaki sposób moŝna odpowiedzieć na te wyzwania poprzez ściślejszą współpracę niezaleŝnych podmiotów? - Jakie będą nowe modele biznesu oparte w większym stopniu na otwartości, współpracy, sieciach jakie rodzą szanse, a jakie zagroŝenia? Edwin Bendyk, Redaktor Tygodnika Polityka Stefan Dunin-Wąsowicz, Wiceprezes Zarządu BPI Polska sp. z o.o. Radosław Pyffel, Prezes Centrum Studiów Polska Azja dr Bogusław Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Pytania i dyskusja Lunch Jak wspólnie odpowiadać na wyzwania przyszłości? - doświadczenia i wnioski dla strategii rozwoju klastrów - Czy współpraca w ramach klastrów słuŝy poprawie efektywności bieŝącej działalności przedsiębiorstw czy odpowiada na wyzwania przyszłości?

4 - Proces czy dokument - co jest kluczowe dla skutecznej strategii klastra? - Czy koordynatorzy inicjatyw mają wystarczające kompetencje i inne zasoby, aby identyfikować i reagować na wyzwania przyszłości? - Jak budować zaangaŝowanie, łączyć potrzeby i kompetencje róŝnych podmiotów dla kluczowych/strategicznych przedsięwzięć dla klastra? Paweł Wacnik, Prezes Zarządu INNpuls sp. z o.o. Barbara Szymoniuk, Prezes Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna Zdzisław Nowakowski, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu prof. dr hab. inŝ. Leszek Woźniak, Prorektor ds. Kształcenia, Politechnika Rzeszowska Ireneusz Drzewiecki, Wiceprezes Zarządu, Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego Pytania i dyskusja Podsumowanie i zakończenie spotkania Panel dyskusyjny jest organizowany w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie jest objęte honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Panel dyskusyjny jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie

5 Informacje o panelistach Marek Darecki, Prezes Zarządu WSK Rzeszów UTC, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dolina Lotnicza Prezes Zarządu WSK Rzeszów; Prezes Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego oraz Stowarzyszenia Dolina Lotnicza ; od 2008 roku równieŝ Prezes Pratt Whitney Poland odpowiadający za całość działalności firmy w Polsce; szef rady programowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Polskich Platform Technologicznych; od grudnia 2010r. członek europejskiej High Level Group, wypracowującej wizję rozwoju europejskiego przemysłu lotniczego do roku 2050; jeden z głównych inicjatorów i koordynatorów rozwoju klastra Dolina Lotnicza; działalnością inicjatywy zarządza ze stanowiska prezesa juŝ od 2003 roku, czyli od początku jej formalnego powstania; Edwin Bendyk, Redaktor Tygodnika Polityka absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor tygodnika "Polityka", wykładowca Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz Centrum Nauk Społecznych PAN; członek Paneli Głównych Narodowego Programu Foresight Polska 2020, programu foresight Kadry dla Nowoczesnej Gospodarki i regionalnego programu foresight Pomorze 2030, ekspert kluczowy programu regionalnego foresight Mazovia. zajmuje się przede wszystkim problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na Ŝycie społeczne; autor ksiąŝek Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności, Antymatriks. Człowiek w labiryncie sieci i projektu Polska 2.0, czyli smutek peryferiów. Stefan Dunin-Wąsowicz, Wiceprezes Zarządu BPI Polska sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu BPI Polska sp. z o.o.; członek Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego; w swojej karierzem pełnił funkcje m.in. dyrektora finansowego i dyrektora ds. rozwoju w Hewlett-Packard, Agilent Technologies i Philips Medical Systems we Francji, Austrii Szwajcarii i USA; specjalizuje się w doradztwie dla zarządów w zakresie budowania strategii przedsiębiorstw, fuzji, przejęć, integracji organizacji, zarządzania procesami i zmianami; obecnie współpracuje z Świętokrzysko-Podkarpackim Klastrem Energetycznym obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii. dr Bogusław Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa); absolwent studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej (E-biznes i Techniki Internetu); stypendysta m.in. San Francisco State University oraz George Washington University; Fundator Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, twórca i wieloletni prezes Centrum Kreowania Liderów oraz załoŝyciel Międzynarodowej Szkoły MenedŜerów; załoŝyciel Ośrodka Szkoleniowego dla Liderów w Kłudzienku koło Warszawy; ekspert w dziedzinie edukacji dorosłych, jeden z pierwszych specjalistów w Polsce zajmujących się tematem przywództwa; autor metod kształcących zachowania i umiejętności przywódcze; współpracuje z US Polish Trade Council w ramach organizacji misji biznesowych dla polskich firm do przedsiębiorstw z Doliny Krzemowej; Radosław Pyffel, Prezes Centrum Studiów Polska Azja Prezes Centrum Studiów Polska Azja; polski dziennikarz, publicysta; absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim; były stypendysta m.in: Uniwersytetu Pekińskiego i Uniwersytetu

6 Sun Yat Sena w Kantonie; ekspert od spraw chińskich i azjatyckich; autor artykułów na ten temat m.in w "Newsweeku", "Polska The Times", "Wprost" oraz ksiąŝek i innych opracowań eksperckich. prof. dr hab. inŝ. Leszek Woźniak, Prorektor ds. Kształcenia, Politechnika Rzeszowska Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Rzeszowskiej; kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności; absolwent Wydziału Ekonomii w Rzeszowie oraz Akademii Rolniczej w Krakowie; zaangaŝowany w liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze powiązane z tematyką ekoinnowacyjności, kształtowania polityki ekologicznej regionu, metodologii foresight (m.in. Foresight POLSKA 2020, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego); w ramach kariery naukowej zajmował się równieŝ analizą potencjału klastrów na Podkarpaciu; współpracuje z klastrami regionalnymi jako przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej. dr inŝ. Barbara Szymoniuk, Prezes Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna Prezes Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna; pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej; doktor ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz inŝynier produkcji (Politechnika Lubelska); ekspert z zakresu klastrów oraz marketingu w przedsiębiorstwach przemysłowych; zaangaŝowana w działania wielu międzynarodowych instytutów naukowych i organizacji, m.in. Chartered Institute of Marketing, Regional Project Association, UNIDO, OECD; jedna z inicjatorów powstania i koordynatorów klastra Dolina Ekologicznej śywności, w której odpowiedzialna była m.in. za kształtowanie strategii promocji. Zdzisław Nowakowski, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (CEKSO Dolina Lotnicza) Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu; absolwent Politechniki Warszawskiej; aktywny działacz samorządowy (m.in. jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu ( ) oraz Członek Zarządu Związku Miast Polskich ( )); zaangaŝowany w rozwój Doliny Lotniczej w ramach inicjatywy klastra pn. CEKSO ośrodki kształcenia operatorów. Paweł Wacnik, Prezes Zarządu INNpuls sp. z o.o. Prezes Zarządu INNpuls Sp. z o.o.; absolwent europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studium stosunków międzynarodowych na WyŜszej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu; certyfikowany project manager; z klastrami związany jako prezes firmy INNpuls, specjalizującej się w świadczeniu usług doradczych dla inicjatyw klastrowych; jeden z głównych inicjatorów powstania klastra Poligen Podkarpackiego Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. Ireneusz Drzewiecki, Wiceprezes Zarządu, Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego wiceprezes Mieleckiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.; zaangaŝowany w rozwój klastra Green Cars, w ramach którego współpracują polskie firmy działające na rynku samochodów elektrycznych.

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Tom I Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu staŝe dla pracowników PWSZ w Krośnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel Rozdział Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel 1 Streszczenie Koncepcja współczesnej gospodarki opartej na wiedzy to pewna wizja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Publikacja stanowi podsumowanie prac w ramach projektu Wyprzedzić zmianę partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego powiatu sztumskiego.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Wrocław, styczeo-czerwiec 2011r. 1 Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo