PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-411-1/05/DN-10/05 Kraków, dn. 15 września 2005 r. DECYZJA Nr RKR - 55/2005 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 ww. ustawy i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. Nr 18, poz. 172, ze zm), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania antymonopolowego w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakazy, o których mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, praktykę polegającą na nadużywaniu przez Parafię Najśw. Serca Pana Jezusa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cechowej 144, pozycji dominującej na lokalnym rynku usług cmentarnych na terenie cmentarza należącego do tej Parafii, poprzez bezpośrednie narzucanie nieuczciwych cen, tj. pobieranie opłat za prawo podjęcia prac przy grobach, w wysokości uzależnionej od rodzaju użytego materiału kamieniarskiego i nie mającej związku z kosztami Parafii ponoszonymi w celu umożliwienia przeprowadzenia ww. prac., oraz stwierdza się zaniechanie stosowania ww. praktyki z dniem 28 czerwca 2005 r. U z a s a d n i e n i e W dniu 7 stycznia 2005 r., postanowieniem Nr RKR-5/2005 zostało wszczęte z urzędu - postępowanie antymonopolowe pod zarzutem nadużywania przez Parafię Najśw. Serca Pana Jezusa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cechowej 144 (zwaną dalej Parafią ), pozycji dominującej na lokalnym rynku usług cmentarnych na terenie cmentarza parafialnego, polegającego na pobieraniu opłat za prawo podjęcia prac przy grobach w wysokości uzależnionej od wartości użytego materiału kamieniarskiego i nie mającej uzasadnienia w kosztach Parafii związanych z umożliwieniem przeprowadzenia ww. prac - co może stanowić naruszenie art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej ustawą o ochronie (...). Postępowanie antymonopolowe zostało poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, podjętym na skutek skargi konsumenckiej, w której skarżący podał, iż na cmentarzu należącym do Parafii obowiązują zróżnicowane opłaty za możliwość postawienia płyty nagrobkowej. Skarżący podkreślił, iż opłaty te są tym wyższe, im droższy jest materiał kamieniarski użyty do budowy nagrobków Kraków, Pl. Szczepański 5, Tel/fax (012) , ,

2 W toku postępowania antymonopolowego, organ antymonopolowy ustalił, co następuje: Parafia jest właścicielem cmentarza parafialnego zlokalizowanego na osiedlu Piaski Stare w Krakowie. Wysokość opłat pobieranych na tym cmentarzu ustalana jest w drodze uchwały przez Parafialną Radę Gospodarczą. W dacie wszczęcia postępowania antymonopolowego na cmentarzu obowiązywały opłaty wprowadzone Uchwałą Parafialnej Rady Gospodarczej w sprawie nowej wysokości opłat cmentarnych podjętą na zebraniu 30 czerwca 2004 r. (zwaną dalej Uchwałą ) - k. 4 akt postępowania. Uchwała zawiera 14 pozycji cennikowych związanych z tzw. pokładnym (pkt 1-2 Uchwały), wykupieniem miejsca pod grób (pkt 3-8 Uchwały) oraz z udzieleniem pozwolenia na podjęcie prac przy grobach (pkt 9-14 Uchwały). Opłaty związane z umożliwieniem prac przy grobach określono w Uchwale jako opłaty dla firmy kamieniarskiej i dotyczyły: I tak: grobów ziemnych (pkt 9 i 10 Uchwały) w tym przypadku opłaty zróżnicowane były w zależności od wielkości grobu, na którym planowano postawić nagrobek; grobów wyposażonych w tzw. piwnice grobowe (pkt Uchwały) - w tej grupie opłat, przy tej samej szerokości grobu obowiązywała wyższa opłata za możliwość postawienia nagrobka z kamienia, a niż w przypadku nagrobka wykonanego z tańszego materiału budowlanego, np. z lastryko. - za prawo podjęcia prac przy grobie o pojedynczej szerokości piwnicy grobowej pobierano opłatę w wysokości: 200 zł dla nagrobków z lastryko (pkt 11 Uchwały) 350 zł dla nagrobków z kamienia (pkt 12 Uchwały) - za prawo podjęcia prac przy grobie o podwójnej szerokości piwnicy grobowej pobierano opłatę w wysokości: 350 zł dla nagrobków z lastryko (pkt 13 Uchwały) 550 zł dla nagrobków z kamienia (pkt 14 Uchwały) Uznając, iż różnicowanie opłat cmentarnych w powyższy sposób może nosić znamiona praktyki ograniczającej konkurencję, organ antymonopolowy przedstawił Parafii swoje stanowisko, szczegółowo je uzasadniając na tle obowiązującego stanu prawnego i utrwalonego orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnoszącego się do sprawy. Jednocześnie wezwał Parafię do przedstawienia wysokości kosztów, na podstawie których zróżnicowała opłaty cmentarne. Odpowiadając na wezwanie (k w aktach postępowania) Parafia nie wyjaśniła z jakimi czynnościami i kosztami wiąże się wysokość poszczególnych opłat cmentarnych. Podała, iż przyczyna różnicowania opłat w zależności od wartości inwestycji leży w zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Opłaty te ustalone były wówczas w wysokości 10% wartości prac kamieniarskich wykonywanych na grobach, jednakże z uwagi na częste przypadki przedstawiania zaniżonych rachunków w stosunku do rzeczywistej wartości prac zaszła potrzeba odmiennego uregulowania 2

3 opłat cmentarnych. I tak, Rada Parafialna ustaliła opłaty w oparciu o informacje dotyczące rodzaju użytego materiału kamieniarskiego. Parafia podkreśliła, iż powyższe różnicowanie opłat jest zgodne z zasadami współżycia społecznego i obowiązującą moralnością. Ponadto, argumentując swoje stanowisko, Parafia zakwestionowała kompetencje organu antymonopolowego do oceny jej działań. Podniosła, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami. Dla podkreślenia, iż sposób ustalania opłat cmentarnych leży w jej wyłącznej gestii, Parafia przytoczyła również przepis art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.), w myśl którego utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych. Parafia podkreśliła również, iż nie może być traktowana jak przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a ustawy o ochronie ( ), ponieważ nie świadczy usług o charakterze użyteczności publicznej. Parafia nie podzieliła także stanowiska organu antymonopolowego, iż rynkiem właściwym w ujęciu geograficznym jest w przedmiotowej sprawie rynek usług cmentarnych na terenie cmentarza należącego do Parafii. W jej ocenie - skoro na obszarze Gminy Miejskiej Kraków działa kilkanaście cmentarzy komunalnych i wyznaniowych - nie można ograniczać terytorialnie rynku właściwego do terenu konkretnego cmentarza. W toku postępowania antymonopolowego organ antymonopolowy otrzymał telefoniczną informację od konsumenta, zgodnie z którą Parafialna Rada Gospodarcza ogłosiła nową uchwałę w sprawie wysokości opłat cmentarnych. Na wezwanie organu antymonopolowego Parafia przedłożyła tę uchwałę (k. 21 akt postępowania). Została ona podjęta w dniu 14 kwietnia 2005 r. i podobnie - jak poprzednia - zawierała 14 punktów dotyczących opłat cmentarnych. W nowej uchwale wysokość wszystkich opłat pozostała na niezmienionym poziomie. Jedyną zmianą było usunięcie w pkt sformułowań w brzmieniu: dla firm kamieniarskich. W dniach 3 i 28 czerwca 2005 r. proboszcz Parafii, zapoznał się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie oraz uzyskał dodatkowe wyjaśnienia odnośnie stanowiska organu antymonopolowego w przedmiotowej sprawie. W dniu 29 czerwca 2005 r. organowi antymonopolowemu przedłożona została Uchwała Parafialnej Rady Gospodarczej w celu uproszczenia pobierania opłat cmentarnych podjęta na zebraniu 28 czerwca 2005 r. (k. 25 akt postępowania). W uchwale tej Rada zrezygnowała z różnicowania opłat za prawo podjęcia prac przy grobie ze względu na rodzaj użytego materiału kamieniarskiego, uzależniają wysokość opłaty wyłącznie od wielkości grobu. I tak, dotychczasowe opłaty, ujęte w poprzednich dwóch uchwałach w pkt 11-14, w ostatniej uchwale zostały ujęte w pkt 12 i 13, w brzmieniu: 3

4 pkt 12. Opłata za prawo podjęcia pracy nad wykładaniem piwnicy grobowej o szerokości pojedynczej tzw. trójka zł pkt 13. Opłata za prawo podjęcia pracy nad wykładaniem piwnicy grobowej o szerokości podwójnej tzw. szóstka zł Mając powyższe ustalenia na uwadze organ antymonopolowy zważył, co następuje: Art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie (...) - ogranicza zastosowanie jej przepisów wyłącznie do podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Warunkiem koniecznym do uruchomienia procedur i zastosowania instrumentów określonych w ustawie jest zatem, aby działania przedsiębiorców którym zarzucono naruszenie jej przepisów stanowiły potencjalne zagrożenie interesu publicznego, nie zaś jednostki lub grupy. Takie stanowisko konsekwentnie prezentuje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawniej Sąd Antymonopolowy). W wyroku z dnia r. (sygn. akt XVII Ama 92/00) Sąd stwierdził, że Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym nie jest pojęciem jednolitym i stałym. W każdej sprawie winien on być ustalony i konkretyzowany co do swych wymagań. Organ administracji Prezes Urzędu winien być w toku postępowania i przy wydawaniu decyzji rzecznikiem tego interesu, albowiem wynika to z jego zadań w strukturze administracji publicznej art. 7 k.p.a. Publiczny znaczy dotyczący ogółu, dotykający ogółu a nie jednostki, czy też określonej grupy. A zatem podstawą do zastosowania przez Prezesa Urzędu przepisów ustawy antymonopolowej winno być uprzednie stwierdzenie, że został naruszony interes publicznoprawny, a nie interes prawny jednostki czy też grupy. Podobnie na temat interesu publicznego Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wypowiedział w wielu innych wyrokach, np. z dnia r. (sygn. akt XVII Ama 80/00), z dnia r. (sygn. akt XVII Ama 108/00), z dnia r. (sygn. akt XVII Ama 78/00). Powyższe stanowisko znalazło również potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w uzasadnieniu wyroku z dnia r. (sygn. akt I CKN 1217/98) stwierdził, że ustawa antymonopolowa ma charakter publicznoprawny. Ingeruje, gdy w wyniku pewnych ogólnych zjawisk zagrożona jest sama instytucja konkurencji. W uzasadnieniu do wyroku z dnia r. (sygn. akt III SK 2/04) Sąd Najwyższy dodał, iż naruszenie indywidualnego interesu (w powołanym wyroku konsumenta), nie wyklucza dopuszczalności równoczesnego uznania, że dochodzi do naruszenia publicznego zbiorowego interesu, jeżeli indywidualne pogwałcenie przepisów ustawy mogłoby w jakikolwiek sposób prowadzić do ustanowienia lub utrwalenia monopolistycznych praktyk rynkowych, które wywołują skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W niniejszej sprawie postępowanie dotyczy powszechnego różnicowania opłat za prawo podjęcia prac kamieniarskich przy grobach w zależności od rodzaju użytego materiału. Powyższe działanie Parafii, mające swoje źródło w uchwale Parafialnej Rady Gospodarczej, narusza potencjalnie interesy nieoznaczonego kręgu adresatów tej uchwały, tj. wszystkich aktualnych i przyszłych dysponentów grobów na cmentarzu parafialnym, będących konsumentami w rozumieniu art. 4 ust. 11 ustawy o ochronie ( ). Oznacza to, iż do niniejszej sprawy zastosowanie mają przepisy ustawy oraz, że przedmiotowe postępowanie prowadzone było w interesie publicznym. 4

5 Przepisy wprowadzające zakaz stosowania praktyk ograniczających konkurencję, zawarte w art. 5 i 8 ustawy o ochronie ( ) stosuje się jedynie do przedsiębiorców i ich związków. Definicja przedsiębiorcy zawarta jest w art. 4 ww. ustawy. Zgodnie z pkt 1 lit a) tego przepisu, ilekroć w ustawie mowa jest o przedsiębiorcy rozumie się przez to nie tylko przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, a także osobę fizyczną, osobę prawna a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Cmentarze są niewątpliwie obiektami użyteczności publicznej, a zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie prowadzenia cmentarza, w tym chowania zmarłych i przekazywania w użytkowanie terenu pod miejsce pochówku jest świadczeniem usług o charakterze użyteczności publicznej. W niniejszej sprawie usługi te świadczy Parafia. Zatem - pomimo że Parafia nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej - w konsekwencji należy przyjąć, iż posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu cytowanego wyżej art. 4 pkt 1 lit a) ustawy o ochronie ( ). Organ antymonopolowy nie kwestionuje podniesionego przez Parafię prawa do swobodnego sprawowania władzy duchowej i zarządzania swoimi sprawami, w tym cmentarzem. Będąc właścicielem cmentarza, może ona - również w zgodzie z treścią art. 140 k.c. - rozporządzać cmentarzem w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego z wyłączeniem innych osób i korzystać z cmentarza zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, a w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z niego. Korzystając z tych uprawnień Parafia może, w drodze uchwały Rady Parafialnej, ustalać zasady i sposób korzystania z terenów i obiektów cmentarnych, a także wysokość opłat za korzystanie z cmentarza, co uczyniła w uchwale Parafialnej Rady Gospodarczej z dnia 30 czerwca 2004 r. Powyższe nie oznacza jednak, iż w niniejszej sprawie działania Parafii jako przedsiębiorcy - co należy podkreślić - nie podlegają jakimkolwiek normom prawnym i ograniczeniom. Jedną z ustaw określających granice wykonywania przez właściciela swojego prawa - o której mowa w art. 140 k.c. - jest ustawa o ochronie (...). Ustawa ta obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, których działania wywołują lub mogą wywołać skutki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust 2 ustawy). Powyższe okoliczności - jak również to, iż Parafia występuje także jako strona umów zawieranych z dysponentami grobów, a więc jako uczestnik obrotu gospodarczego dodatkowo uzasadniają przyznanie jej statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o ochronie (...). Art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie (...) zawiera bezwzględny zakaz nadużywania przez przedsiębiorców pozycji dominującej na rynku właściwym. Aby zatem działania przedsiębiorcy można było zakwalifikować jako jedną z praktyk ograniczających konkurencję wymienionych szczegółowo w art. 8 ust. 2 ustawy, należy uprzednio dowieść, iż przedsiębiorca ten pozycję dominującą na rynku właściwym faktycznie posiada. 5

6 Rynek właściwy stosownie do definicji zawartej w art. 4 pkt 8 ustawy to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Jak wynika z powyższej definicji, rynek właściwy określa się w ujęciu produktowym i geograficznym. Z kolei przez pozycję dominującą zgodnie z treścią art. 4 pkt 9 ustawy rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym, przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Domniemywa się, że przedsiębiorca posiada pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Usługi związane z chowaniem zmarłych, z uwagi na ich specyfikę, dzielą się co do zasady na: - usługi pogrzebowe, na które składają się wszelkie czynności związane z pochówkiem zmarłego, takie jak np. przygotowanie zwłok, wykopanie grobu, transport zwłok i organizacja pogrzebu; - usługi cmentarne, na które składają się wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem cmentarza, takie jak utrzymanie i wyposażenie cmentarza w urządzenia cmentarne, utrzymanie cmentarza jako terenu zielonego, nadzór nad korzystaniem z cmentarza w tym zakładanie grobów, utrzymanie ładu i porządku na terenie cmentarza w tym umożliwianie przeprowadzania prac kamieniarskich. Powyższy podział na rynek usług pogrzebowych i rynek usług cmentarnych znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (np. wyrok z dn r., sygn. akt XVII Ama 28/99 oraz z dnia r. sygn. akt XVII Ama 28/01). Należy także nadmienić, iż stosownie do art. 4 ust. 6 tej ustawy ochronie (...), wszelkie usługi, a zatem zarówno usługi pogrzebowe, jak i usługi cmentarne są towarem, o którym mowa w cytowanej definicji rynku właściwego. Usługi pogrzebowe tworzą odrębny rynek właściwy od strony produktowej, tj. rynek usług pogrzebowych. Na rynku tym funkcjonują wyspecjalizowane firmy, które rywalizują między sobą. Rynek usług pogrzebowych jest rynkiem w pełni lub potencjalnie konkurencyjnym. W przeciwieństwie do usług pogrzebowych, usługi cmentarne są nierozerwalnie związane z konkretnym terenem, na którym zlokalizowany jest dany cmentarz. Specyfika usług cmentarnych powoduje, iż właściciel/administrator danego cmentarza nie spotyka się z konkurencją. Powyższe stanowisko, w świetle którego rynek usług cmentarnych posiada lokalny i ograniczony do terenu określonego cmentarza zasięg, potwierdza utrwalone orzecznictwo Sądu. W wyroku z dnia 21 stycznia 1998 r. (sygn. akt XVII Ama 51/97) ówczesny Sądu Antymonopolowy stwierdził, iż pod względem terytorialnym rynek usług cmentarnych należy zaliczyć do rynku lokalnego. Przynajmniej zasadniczo usługi cmentarne zaspokajają potrzeby społeczności lokalnej. Stwierdził również, iż w świetle doświadczenia życiowego o wyborze cmentarza, jako miejsca pochówku, 6

7 w niewielkim stopniu decydują elementy konkurencji pomiędzy administratorami poszczególnych cmentarzy. Wybór cmentarza jest w zasadniczej mierze determinowany szczególnymi względami wolą osoby zmarłej, wyznaniowym charakterem cmentarza, istnieniem grobów osób bliskich, prestiżem cmentarza itp. Powyższe względy prowadzą do wniosku, że w sytuacji istnienia w gminie (mieście) dwóch lub więcej cmentarzy, są one w niewielkim stopniu substytutywne z punktu widzenia osób zlecających pogrzeb. zatem za lokalny rynek usług cmentarnych należy zasadniczo uznać obszar danego cmentarza. Przedsiębiorca pełniący tam na zasadzie wyłączności, funkcję administratora cmentarza, jako nie spotykający się z konkurencją innego przedsiębiorcy, posiada pozycję monopolistyczną. W świetle powyższej argumentacji, nie można podzielić stanowiska Parafii, jakoby rynkiem właściwym w niniejszej sprawie był rynek usług cmentarnych rozszerzony do terenu całej Gminy Kraków. Zaliczenie wszystkich cmentarzy z terenu gminy do jednego rynku właściwego, naruszyłoby bowiem zasadę substytutywności zawartą w ustawowej definicji tego rynku. Osoby, które wydzierżawiły na konkretnym cmentarzu tereny pod groby należy traktować jako użytkowników na trwale związanych z dzierżawionym gruntem, nie tylko poprzez poczynione na tym gruncie nakłady finansowe związane z pochówkiem i robotami kamieniarskimi. Te powiązania powodują, iż osoby te nie mogą zmienić lokalizacji grobu na inny cmentarz bez uciążliwości finansowych, formalnych, a nawet psychicznych, np. związanych z ekshumacją zwłok. Biorąc powyższe pod uwagę organ antymonopolowy uznał, iż w okolicznościach faktycznych analizowanej sprawy rynkiem właściwym w ujęciu produktowym jest rynek usług cmentarnych natomiast rynkiem właściwym w ujęciu geograficznym jest teren cmentarza Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Krakowie. Na tak określonym rynku właściwym Parafia, jako właściciel i jedyny dysponent cmentarza zajmuje pozycję dominującą, gdyż - jak stanowi cytowana wyżej definicja - nie spotyka się z konkurencją w zakresie świadczonych tam usług. Przesłankami koniecznymi do stwierdzenia, iż przedsiębiorca narusza zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie ( ), jest - oprócz posiadania pozycji dominującej - jej nadużywanie, poprzez bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen. W niniejszej sprawie należy zatem dowieść, iż Parafia narzuca ceny za usługi cmentarne oraz, że ceny te są nieuczciwe. Jak wspomniano, opłaty obowiązujące na cmentarzu należącym do Parafii ustalane zostały przez jej Radę Gospodarczą. Ustalając opłaty kierowano się zasadą, iż jest ona wyższa w przypadku, gdy dysponent grobu wykonuje nagrobek z kamienia i niższa gdy nagrobek wykonywany jest z lastryka. W przypadku grobu o pojedynczej szerokości piwnicy grobowej różnica w opłacie wynosiła 150 zł, w przypadku grobu o podwójnej szerokości różnica wynosiła 200 zł. Zasada ta obowiązywała wszystkich dotychczasowych, a w przypadku dalszego jej stosowania, także przyszłych użytkowników miejsca pod grób lub użytkowników wykonujących nagrobki na grobach już istniejących. Ponieważ - o czym świadczy interwencja konsumenta - zasada różnicowania opłat obowiązywała powszechnie i nie było możliwości odstąpienie od niej, uznać należy, iż przedmiotowe opłaty były przez Parafię narzucane. 7

8 W ocenie organu antymonopolowego narzucanie opłat za prawo podjęcia prac przy grobie, zróżnicowanych w zależności od rodzaju materiału użytego do tych prac, stanowi zakazaną praktykę polegającą na narzucaniu nieuczciwych cen, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie (...). Powyższa ustawa nie zawiera definicji ceny nieuczciwej. Kierując się jednak orzecznictwem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzić należy, iż ceną nieuczciwą może być nie tylko - jak stanowi powołany wyżej przepis - cena nadmiernie wygórowana (czego w niniejszej sprawie organ antymonopolowy nie badał) lub cena rażąco niska, ale także cena, która nie ma oparcia w kosztach towaru lub usługi. I tak, w wyroku z dnia z dnia r., sygn. akt XVII Ama 95/03, Sąd OKiK uznał za nieuczciwą cenę, która nie wynika z konkretnej kalkulacji lecz jest ustalana w oparciu o ocenę możliwości finansowych nabywcy. Powołane wyżej orzeczenie i zawarte w nim kryteria ceny nieuczciwej znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie. Organ antymonopolowy ani nie kwestionuje zasadności pobierania przez Parafię opłat cmentarnych ani też - w niniejszej sprawie - nie ocenia samej ich wysokości. Oczywistym jest, że administrując cmentarzem Parafia ponosi koszty jego eksploatacji. Na wysokość tych kosztów niewątpliwie ma również wpływ wykonywanie na terenie cmentarza prac kamieniarskich przy grobach. Do robót tych wykorzystywana jest woda i energia elektryczna. Roboty te mogą powodować np. zużycie, zabrudzeniem dróg lub alejek dojazdowych. Nie znajduje natomiast uzasadnienia, aby wysokość opłat cmentarnych stanowiących odpowiednik ponoszonych przez Parafię kosztów utrzymania cmentarza miała być ustalana w oparciu o kryterium rodzaju materiału kamieniarskiego użytego do wykonania nagrobka i nie miała jakiegokolwiek związku z wysokością kosztów związanych z danym świadczeniem. Ponieważ w toku postępowania antymonopolowego Parafia nie przedstawiła argumentów na okoliczność, iż ponosi wyższe koszty w przypadku, gdy na grobie budowany jest nagrobek z drogiego materiału, np. z marmuru, niż w przypadku, gdy na grobie tej samej wielkości stawiany jest nagrobek z lastryko, należy uznać za udowodnione, że związek pomiędzy ww. elementami nie występuje. W świetle powyższego zastosowane przez Parafię zróżnicowanie powoduje, iż grupa użytkowników grobów, którzy wykonują nagrobek z kamienia, finansuje część kosztów ponoszonych przez Parafię w związku ze świadczeniem usług cmentarnych na rzecz tych użytkowników, którzy wykonują nagrobek z lastryka. Nie można podzielić stanowiska Parafii, zgodnie z którym jeżeli kogoś stać na kosztowną inwestycję, powinien liczyć się z wyższymi opłatami. Ocena zgodności działań Parafii z zasadami współżycia społecznego i ogólnie przyjętą moralnością nie należy do właściwości organu antymonopolowego, który winien kierować się przepisami obowiązującego prawa. Reasumując organ antymonopolowy uznał, iż nieuczciwą - w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie ( ) - jest opłata za prawo do podjęcia prac przy grobach w wysokości uzależnionej od rodzaju użytego materiału kamieniarskiego i nie mająca 8

9 związku z kosztami Parafii ponoszonymi w celu umożliwienia przeprowadzenia ww. prac. Stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie ( ) jeżeli zachowanie rynkowe przedsiębiorcy przestało naruszać zakazy określone w art. 8 ustawy, Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za ograniczająca konkurencję i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania. W przedmiotowej sprawie Parafialna Rada Gospodarcza, podjęła w dniu 28 czerwca 2005 r. uchwałę wprowadzającą w życie opłaty za prawo podjęcia prac przy grobach. Wysokość nowych opłat nie jest już uzależniona od rodzaju zużytego materiału kamieniarskiego, a jedynie od wielkości grobu. Podjęcie i wejście w życie ww. uchwały oznacza zaprzestanie stosowania przez Parafię praktyki ograniczającej konkurencję. Uwzględniając zatem, że działania Parafii wypełniają wszystkie przesłanki z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz, iż w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie powołany wyżej przepis art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie (...) - orzeczono, jak sentencji. Stosownie do treści art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie (...), w związku z art k.p.c. od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie Kraków, Plac Szczepański 5. Z upoważnienia Prezesa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Delegatury UOKiK w Krakowie Barbara du Vall Otrzymują: 1. Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa ul. Cechowa Kraków 2. RKR a/a 9

Decyzja Nr RBG-18/2012

Decyzja Nr RBG-18/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. (52) 345-56-44, Fax (52) 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Znak: RBG-411-01/12/MB-Sz Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-5/13/AŻ Warszawa, dn. 20 kwietnia 2015 r. DECYZJA Nr RWA- 2/2015 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-4/2011/WS

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-68/08/09/10/AW Gdańsk, dnia 14 stycznia 2010 r. DECYZJA NR RGD. 2/2010 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-2/12/MF Warszawa, dn. 28 grudnia 2012 r. DECYZJA NR DDK-3/2012 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/21/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER DDK-61-18/14/MF Warszawa, dn. 20 lipca 2015 r. DECYZJA NR DDK-12/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ -61/46/13/PG

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-1/08/AH Warszawa, dn. 28 sierpnia 2008 r. DECYZJA NR DDK 17/2008 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-11/13/HK Gdańsk, dnia 31 grudnia 2013r. DECYZJA NR RGD.37/2013 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 12/2011

DECYZJA nr RPZ 12/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/5/11/AR

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91)

Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91) Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91) w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII Spis treści Wstęp Bartosz Łuć Krótko o prawie str. 2 Opracowania prawnicze

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK - 127/2013

DECYZJA nr DKK - 127/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/33/13/MIW Warszawa, dnia 14 października 2013 r. DECYZJA nr DKK - 127/2013 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo