PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-411-1/05/DN-10/05 Kraków, dn. 15 września 2005 r. DECYZJA Nr RKR - 55/2005 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 ww. ustawy i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. Nr 18, poz. 172, ze zm), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania antymonopolowego w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakazy, o których mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, praktykę polegającą na nadużywaniu przez Parafię Najśw. Serca Pana Jezusa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cechowej 144, pozycji dominującej na lokalnym rynku usług cmentarnych na terenie cmentarza należącego do tej Parafii, poprzez bezpośrednie narzucanie nieuczciwych cen, tj. pobieranie opłat za prawo podjęcia prac przy grobach, w wysokości uzależnionej od rodzaju użytego materiału kamieniarskiego i nie mającej związku z kosztami Parafii ponoszonymi w celu umożliwienia przeprowadzenia ww. prac., oraz stwierdza się zaniechanie stosowania ww. praktyki z dniem 28 czerwca 2005 r. U z a s a d n i e n i e W dniu 7 stycznia 2005 r., postanowieniem Nr RKR-5/2005 zostało wszczęte z urzędu - postępowanie antymonopolowe pod zarzutem nadużywania przez Parafię Najśw. Serca Pana Jezusa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cechowej 144 (zwaną dalej Parafią ), pozycji dominującej na lokalnym rynku usług cmentarnych na terenie cmentarza parafialnego, polegającego na pobieraniu opłat za prawo podjęcia prac przy grobach w wysokości uzależnionej od wartości użytego materiału kamieniarskiego i nie mającej uzasadnienia w kosztach Parafii związanych z umożliwieniem przeprowadzenia ww. prac - co może stanowić naruszenie art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej ustawą o ochronie (...). Postępowanie antymonopolowe zostało poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, podjętym na skutek skargi konsumenckiej, w której skarżący podał, iż na cmentarzu należącym do Parafii obowiązują zróżnicowane opłaty za możliwość postawienia płyty nagrobkowej. Skarżący podkreślił, iż opłaty te są tym wyższe, im droższy jest materiał kamieniarski użyty do budowy nagrobków Kraków, Pl. Szczepański 5, Tel/fax (012) , ,

2 W toku postępowania antymonopolowego, organ antymonopolowy ustalił, co następuje: Parafia jest właścicielem cmentarza parafialnego zlokalizowanego na osiedlu Piaski Stare w Krakowie. Wysokość opłat pobieranych na tym cmentarzu ustalana jest w drodze uchwały przez Parafialną Radę Gospodarczą. W dacie wszczęcia postępowania antymonopolowego na cmentarzu obowiązywały opłaty wprowadzone Uchwałą Parafialnej Rady Gospodarczej w sprawie nowej wysokości opłat cmentarnych podjętą na zebraniu 30 czerwca 2004 r. (zwaną dalej Uchwałą ) - k. 4 akt postępowania. Uchwała zawiera 14 pozycji cennikowych związanych z tzw. pokładnym (pkt 1-2 Uchwały), wykupieniem miejsca pod grób (pkt 3-8 Uchwały) oraz z udzieleniem pozwolenia na podjęcie prac przy grobach (pkt 9-14 Uchwały). Opłaty związane z umożliwieniem prac przy grobach określono w Uchwale jako opłaty dla firmy kamieniarskiej i dotyczyły: I tak: grobów ziemnych (pkt 9 i 10 Uchwały) w tym przypadku opłaty zróżnicowane były w zależności od wielkości grobu, na którym planowano postawić nagrobek; grobów wyposażonych w tzw. piwnice grobowe (pkt Uchwały) - w tej grupie opłat, przy tej samej szerokości grobu obowiązywała wyższa opłata za możliwość postawienia nagrobka z kamienia, a niż w przypadku nagrobka wykonanego z tańszego materiału budowlanego, np. z lastryko. - za prawo podjęcia prac przy grobie o pojedynczej szerokości piwnicy grobowej pobierano opłatę w wysokości: 200 zł dla nagrobków z lastryko (pkt 11 Uchwały) 350 zł dla nagrobków z kamienia (pkt 12 Uchwały) - za prawo podjęcia prac przy grobie o podwójnej szerokości piwnicy grobowej pobierano opłatę w wysokości: 350 zł dla nagrobków z lastryko (pkt 13 Uchwały) 550 zł dla nagrobków z kamienia (pkt 14 Uchwały) Uznając, iż różnicowanie opłat cmentarnych w powyższy sposób może nosić znamiona praktyki ograniczającej konkurencję, organ antymonopolowy przedstawił Parafii swoje stanowisko, szczegółowo je uzasadniając na tle obowiązującego stanu prawnego i utrwalonego orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnoszącego się do sprawy. Jednocześnie wezwał Parafię do przedstawienia wysokości kosztów, na podstawie których zróżnicowała opłaty cmentarne. Odpowiadając na wezwanie (k w aktach postępowania) Parafia nie wyjaśniła z jakimi czynnościami i kosztami wiąże się wysokość poszczególnych opłat cmentarnych. Podała, iż przyczyna różnicowania opłat w zależności od wartości inwestycji leży w zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Opłaty te ustalone były wówczas w wysokości 10% wartości prac kamieniarskich wykonywanych na grobach, jednakże z uwagi na częste przypadki przedstawiania zaniżonych rachunków w stosunku do rzeczywistej wartości prac zaszła potrzeba odmiennego uregulowania 2

3 opłat cmentarnych. I tak, Rada Parafialna ustaliła opłaty w oparciu o informacje dotyczące rodzaju użytego materiału kamieniarskiego. Parafia podkreśliła, iż powyższe różnicowanie opłat jest zgodne z zasadami współżycia społecznego i obowiązującą moralnością. Ponadto, argumentując swoje stanowisko, Parafia zakwestionowała kompetencje organu antymonopolowego do oceny jej działań. Podniosła, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami. Dla podkreślenia, iż sposób ustalania opłat cmentarnych leży w jej wyłącznej gestii, Parafia przytoczyła również przepis art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.), w myśl którego utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych. Parafia podkreśliła również, iż nie może być traktowana jak przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a ustawy o ochronie ( ), ponieważ nie świadczy usług o charakterze użyteczności publicznej. Parafia nie podzieliła także stanowiska organu antymonopolowego, iż rynkiem właściwym w ujęciu geograficznym jest w przedmiotowej sprawie rynek usług cmentarnych na terenie cmentarza należącego do Parafii. W jej ocenie - skoro na obszarze Gminy Miejskiej Kraków działa kilkanaście cmentarzy komunalnych i wyznaniowych - nie można ograniczać terytorialnie rynku właściwego do terenu konkretnego cmentarza. W toku postępowania antymonopolowego organ antymonopolowy otrzymał telefoniczną informację od konsumenta, zgodnie z którą Parafialna Rada Gospodarcza ogłosiła nową uchwałę w sprawie wysokości opłat cmentarnych. Na wezwanie organu antymonopolowego Parafia przedłożyła tę uchwałę (k. 21 akt postępowania). Została ona podjęta w dniu 14 kwietnia 2005 r. i podobnie - jak poprzednia - zawierała 14 punktów dotyczących opłat cmentarnych. W nowej uchwale wysokość wszystkich opłat pozostała na niezmienionym poziomie. Jedyną zmianą było usunięcie w pkt sformułowań w brzmieniu: dla firm kamieniarskich. W dniach 3 i 28 czerwca 2005 r. proboszcz Parafii, zapoznał się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie oraz uzyskał dodatkowe wyjaśnienia odnośnie stanowiska organu antymonopolowego w przedmiotowej sprawie. W dniu 29 czerwca 2005 r. organowi antymonopolowemu przedłożona została Uchwała Parafialnej Rady Gospodarczej w celu uproszczenia pobierania opłat cmentarnych podjęta na zebraniu 28 czerwca 2005 r. (k. 25 akt postępowania). W uchwale tej Rada zrezygnowała z różnicowania opłat za prawo podjęcia prac przy grobie ze względu na rodzaj użytego materiału kamieniarskiego, uzależniają wysokość opłaty wyłącznie od wielkości grobu. I tak, dotychczasowe opłaty, ujęte w poprzednich dwóch uchwałach w pkt 11-14, w ostatniej uchwale zostały ujęte w pkt 12 i 13, w brzmieniu: 3

4 pkt 12. Opłata za prawo podjęcia pracy nad wykładaniem piwnicy grobowej o szerokości pojedynczej tzw. trójka zł pkt 13. Opłata za prawo podjęcia pracy nad wykładaniem piwnicy grobowej o szerokości podwójnej tzw. szóstka zł Mając powyższe ustalenia na uwadze organ antymonopolowy zważył, co następuje: Art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie (...) - ogranicza zastosowanie jej przepisów wyłącznie do podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Warunkiem koniecznym do uruchomienia procedur i zastosowania instrumentów określonych w ustawie jest zatem, aby działania przedsiębiorców którym zarzucono naruszenie jej przepisów stanowiły potencjalne zagrożenie interesu publicznego, nie zaś jednostki lub grupy. Takie stanowisko konsekwentnie prezentuje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawniej Sąd Antymonopolowy). W wyroku z dnia r. (sygn. akt XVII Ama 92/00) Sąd stwierdził, że Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym nie jest pojęciem jednolitym i stałym. W każdej sprawie winien on być ustalony i konkretyzowany co do swych wymagań. Organ administracji Prezes Urzędu winien być w toku postępowania i przy wydawaniu decyzji rzecznikiem tego interesu, albowiem wynika to z jego zadań w strukturze administracji publicznej art. 7 k.p.a. Publiczny znaczy dotyczący ogółu, dotykający ogółu a nie jednostki, czy też określonej grupy. A zatem podstawą do zastosowania przez Prezesa Urzędu przepisów ustawy antymonopolowej winno być uprzednie stwierdzenie, że został naruszony interes publicznoprawny, a nie interes prawny jednostki czy też grupy. Podobnie na temat interesu publicznego Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wypowiedział w wielu innych wyrokach, np. z dnia r. (sygn. akt XVII Ama 80/00), z dnia r. (sygn. akt XVII Ama 108/00), z dnia r. (sygn. akt XVII Ama 78/00). Powyższe stanowisko znalazło również potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w uzasadnieniu wyroku z dnia r. (sygn. akt I CKN 1217/98) stwierdził, że ustawa antymonopolowa ma charakter publicznoprawny. Ingeruje, gdy w wyniku pewnych ogólnych zjawisk zagrożona jest sama instytucja konkurencji. W uzasadnieniu do wyroku z dnia r. (sygn. akt III SK 2/04) Sąd Najwyższy dodał, iż naruszenie indywidualnego interesu (w powołanym wyroku konsumenta), nie wyklucza dopuszczalności równoczesnego uznania, że dochodzi do naruszenia publicznego zbiorowego interesu, jeżeli indywidualne pogwałcenie przepisów ustawy mogłoby w jakikolwiek sposób prowadzić do ustanowienia lub utrwalenia monopolistycznych praktyk rynkowych, które wywołują skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W niniejszej sprawie postępowanie dotyczy powszechnego różnicowania opłat za prawo podjęcia prac kamieniarskich przy grobach w zależności od rodzaju użytego materiału. Powyższe działanie Parafii, mające swoje źródło w uchwale Parafialnej Rady Gospodarczej, narusza potencjalnie interesy nieoznaczonego kręgu adresatów tej uchwały, tj. wszystkich aktualnych i przyszłych dysponentów grobów na cmentarzu parafialnym, będących konsumentami w rozumieniu art. 4 ust. 11 ustawy o ochronie ( ). Oznacza to, iż do niniejszej sprawy zastosowanie mają przepisy ustawy oraz, że przedmiotowe postępowanie prowadzone było w interesie publicznym. 4

5 Przepisy wprowadzające zakaz stosowania praktyk ograniczających konkurencję, zawarte w art. 5 i 8 ustawy o ochronie ( ) stosuje się jedynie do przedsiębiorców i ich związków. Definicja przedsiębiorcy zawarta jest w art. 4 ww. ustawy. Zgodnie z pkt 1 lit a) tego przepisu, ilekroć w ustawie mowa jest o przedsiębiorcy rozumie się przez to nie tylko przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, a także osobę fizyczną, osobę prawna a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Cmentarze są niewątpliwie obiektami użyteczności publicznej, a zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie prowadzenia cmentarza, w tym chowania zmarłych i przekazywania w użytkowanie terenu pod miejsce pochówku jest świadczeniem usług o charakterze użyteczności publicznej. W niniejszej sprawie usługi te świadczy Parafia. Zatem - pomimo że Parafia nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej - w konsekwencji należy przyjąć, iż posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu cytowanego wyżej art. 4 pkt 1 lit a) ustawy o ochronie ( ). Organ antymonopolowy nie kwestionuje podniesionego przez Parafię prawa do swobodnego sprawowania władzy duchowej i zarządzania swoimi sprawami, w tym cmentarzem. Będąc właścicielem cmentarza, może ona - również w zgodzie z treścią art. 140 k.c. - rozporządzać cmentarzem w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego z wyłączeniem innych osób i korzystać z cmentarza zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, a w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z niego. Korzystając z tych uprawnień Parafia może, w drodze uchwały Rady Parafialnej, ustalać zasady i sposób korzystania z terenów i obiektów cmentarnych, a także wysokość opłat za korzystanie z cmentarza, co uczyniła w uchwale Parafialnej Rady Gospodarczej z dnia 30 czerwca 2004 r. Powyższe nie oznacza jednak, iż w niniejszej sprawie działania Parafii jako przedsiębiorcy - co należy podkreślić - nie podlegają jakimkolwiek normom prawnym i ograniczeniom. Jedną z ustaw określających granice wykonywania przez właściciela swojego prawa - o której mowa w art. 140 k.c. - jest ustawa o ochronie (...). Ustawa ta obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, których działania wywołują lub mogą wywołać skutki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust 2 ustawy). Powyższe okoliczności - jak również to, iż Parafia występuje także jako strona umów zawieranych z dysponentami grobów, a więc jako uczestnik obrotu gospodarczego dodatkowo uzasadniają przyznanie jej statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o ochronie (...). Art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie (...) zawiera bezwzględny zakaz nadużywania przez przedsiębiorców pozycji dominującej na rynku właściwym. Aby zatem działania przedsiębiorcy można było zakwalifikować jako jedną z praktyk ograniczających konkurencję wymienionych szczegółowo w art. 8 ust. 2 ustawy, należy uprzednio dowieść, iż przedsiębiorca ten pozycję dominującą na rynku właściwym faktycznie posiada. 5

6 Rynek właściwy stosownie do definicji zawartej w art. 4 pkt 8 ustawy to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Jak wynika z powyższej definicji, rynek właściwy określa się w ujęciu produktowym i geograficznym. Z kolei przez pozycję dominującą zgodnie z treścią art. 4 pkt 9 ustawy rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym, przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Domniemywa się, że przedsiębiorca posiada pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Usługi związane z chowaniem zmarłych, z uwagi na ich specyfikę, dzielą się co do zasady na: - usługi pogrzebowe, na które składają się wszelkie czynności związane z pochówkiem zmarłego, takie jak np. przygotowanie zwłok, wykopanie grobu, transport zwłok i organizacja pogrzebu; - usługi cmentarne, na które składają się wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem cmentarza, takie jak utrzymanie i wyposażenie cmentarza w urządzenia cmentarne, utrzymanie cmentarza jako terenu zielonego, nadzór nad korzystaniem z cmentarza w tym zakładanie grobów, utrzymanie ładu i porządku na terenie cmentarza w tym umożliwianie przeprowadzania prac kamieniarskich. Powyższy podział na rynek usług pogrzebowych i rynek usług cmentarnych znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (np. wyrok z dn r., sygn. akt XVII Ama 28/99 oraz z dnia r. sygn. akt XVII Ama 28/01). Należy także nadmienić, iż stosownie do art. 4 ust. 6 tej ustawy ochronie (...), wszelkie usługi, a zatem zarówno usługi pogrzebowe, jak i usługi cmentarne są towarem, o którym mowa w cytowanej definicji rynku właściwego. Usługi pogrzebowe tworzą odrębny rynek właściwy od strony produktowej, tj. rynek usług pogrzebowych. Na rynku tym funkcjonują wyspecjalizowane firmy, które rywalizują między sobą. Rynek usług pogrzebowych jest rynkiem w pełni lub potencjalnie konkurencyjnym. W przeciwieństwie do usług pogrzebowych, usługi cmentarne są nierozerwalnie związane z konkretnym terenem, na którym zlokalizowany jest dany cmentarz. Specyfika usług cmentarnych powoduje, iż właściciel/administrator danego cmentarza nie spotyka się z konkurencją. Powyższe stanowisko, w świetle którego rynek usług cmentarnych posiada lokalny i ograniczony do terenu określonego cmentarza zasięg, potwierdza utrwalone orzecznictwo Sądu. W wyroku z dnia 21 stycznia 1998 r. (sygn. akt XVII Ama 51/97) ówczesny Sądu Antymonopolowy stwierdził, iż pod względem terytorialnym rynek usług cmentarnych należy zaliczyć do rynku lokalnego. Przynajmniej zasadniczo usługi cmentarne zaspokajają potrzeby społeczności lokalnej. Stwierdził również, iż w świetle doświadczenia życiowego o wyborze cmentarza, jako miejsca pochówku, 6

7 w niewielkim stopniu decydują elementy konkurencji pomiędzy administratorami poszczególnych cmentarzy. Wybór cmentarza jest w zasadniczej mierze determinowany szczególnymi względami wolą osoby zmarłej, wyznaniowym charakterem cmentarza, istnieniem grobów osób bliskich, prestiżem cmentarza itp. Powyższe względy prowadzą do wniosku, że w sytuacji istnienia w gminie (mieście) dwóch lub więcej cmentarzy, są one w niewielkim stopniu substytutywne z punktu widzenia osób zlecających pogrzeb. zatem za lokalny rynek usług cmentarnych należy zasadniczo uznać obszar danego cmentarza. Przedsiębiorca pełniący tam na zasadzie wyłączności, funkcję administratora cmentarza, jako nie spotykający się z konkurencją innego przedsiębiorcy, posiada pozycję monopolistyczną. W świetle powyższej argumentacji, nie można podzielić stanowiska Parafii, jakoby rynkiem właściwym w niniejszej sprawie był rynek usług cmentarnych rozszerzony do terenu całej Gminy Kraków. Zaliczenie wszystkich cmentarzy z terenu gminy do jednego rynku właściwego, naruszyłoby bowiem zasadę substytutywności zawartą w ustawowej definicji tego rynku. Osoby, które wydzierżawiły na konkretnym cmentarzu tereny pod groby należy traktować jako użytkowników na trwale związanych z dzierżawionym gruntem, nie tylko poprzez poczynione na tym gruncie nakłady finansowe związane z pochówkiem i robotami kamieniarskimi. Te powiązania powodują, iż osoby te nie mogą zmienić lokalizacji grobu na inny cmentarz bez uciążliwości finansowych, formalnych, a nawet psychicznych, np. związanych z ekshumacją zwłok. Biorąc powyższe pod uwagę organ antymonopolowy uznał, iż w okolicznościach faktycznych analizowanej sprawy rynkiem właściwym w ujęciu produktowym jest rynek usług cmentarnych natomiast rynkiem właściwym w ujęciu geograficznym jest teren cmentarza Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Krakowie. Na tak określonym rynku właściwym Parafia, jako właściciel i jedyny dysponent cmentarza zajmuje pozycję dominującą, gdyż - jak stanowi cytowana wyżej definicja - nie spotyka się z konkurencją w zakresie świadczonych tam usług. Przesłankami koniecznymi do stwierdzenia, iż przedsiębiorca narusza zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie ( ), jest - oprócz posiadania pozycji dominującej - jej nadużywanie, poprzez bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen. W niniejszej sprawie należy zatem dowieść, iż Parafia narzuca ceny za usługi cmentarne oraz, że ceny te są nieuczciwe. Jak wspomniano, opłaty obowiązujące na cmentarzu należącym do Parafii ustalane zostały przez jej Radę Gospodarczą. Ustalając opłaty kierowano się zasadą, iż jest ona wyższa w przypadku, gdy dysponent grobu wykonuje nagrobek z kamienia i niższa gdy nagrobek wykonywany jest z lastryka. W przypadku grobu o pojedynczej szerokości piwnicy grobowej różnica w opłacie wynosiła 150 zł, w przypadku grobu o podwójnej szerokości różnica wynosiła 200 zł. Zasada ta obowiązywała wszystkich dotychczasowych, a w przypadku dalszego jej stosowania, także przyszłych użytkowników miejsca pod grób lub użytkowników wykonujących nagrobki na grobach już istniejących. Ponieważ - o czym świadczy interwencja konsumenta - zasada różnicowania opłat obowiązywała powszechnie i nie było możliwości odstąpienie od niej, uznać należy, iż przedmiotowe opłaty były przez Parafię narzucane. 7

8 W ocenie organu antymonopolowego narzucanie opłat za prawo podjęcia prac przy grobie, zróżnicowanych w zależności od rodzaju materiału użytego do tych prac, stanowi zakazaną praktykę polegającą na narzucaniu nieuczciwych cen, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie (...). Powyższa ustawa nie zawiera definicji ceny nieuczciwej. Kierując się jednak orzecznictwem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzić należy, iż ceną nieuczciwą może być nie tylko - jak stanowi powołany wyżej przepis - cena nadmiernie wygórowana (czego w niniejszej sprawie organ antymonopolowy nie badał) lub cena rażąco niska, ale także cena, która nie ma oparcia w kosztach towaru lub usługi. I tak, w wyroku z dnia z dnia r., sygn. akt XVII Ama 95/03, Sąd OKiK uznał za nieuczciwą cenę, która nie wynika z konkretnej kalkulacji lecz jest ustalana w oparciu o ocenę możliwości finansowych nabywcy. Powołane wyżej orzeczenie i zawarte w nim kryteria ceny nieuczciwej znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie. Organ antymonopolowy ani nie kwestionuje zasadności pobierania przez Parafię opłat cmentarnych ani też - w niniejszej sprawie - nie ocenia samej ich wysokości. Oczywistym jest, że administrując cmentarzem Parafia ponosi koszty jego eksploatacji. Na wysokość tych kosztów niewątpliwie ma również wpływ wykonywanie na terenie cmentarza prac kamieniarskich przy grobach. Do robót tych wykorzystywana jest woda i energia elektryczna. Roboty te mogą powodować np. zużycie, zabrudzeniem dróg lub alejek dojazdowych. Nie znajduje natomiast uzasadnienia, aby wysokość opłat cmentarnych stanowiących odpowiednik ponoszonych przez Parafię kosztów utrzymania cmentarza miała być ustalana w oparciu o kryterium rodzaju materiału kamieniarskiego użytego do wykonania nagrobka i nie miała jakiegokolwiek związku z wysokością kosztów związanych z danym świadczeniem. Ponieważ w toku postępowania antymonopolowego Parafia nie przedstawiła argumentów na okoliczność, iż ponosi wyższe koszty w przypadku, gdy na grobie budowany jest nagrobek z drogiego materiału, np. z marmuru, niż w przypadku, gdy na grobie tej samej wielkości stawiany jest nagrobek z lastryko, należy uznać za udowodnione, że związek pomiędzy ww. elementami nie występuje. W świetle powyższego zastosowane przez Parafię zróżnicowanie powoduje, iż grupa użytkowników grobów, którzy wykonują nagrobek z kamienia, finansuje część kosztów ponoszonych przez Parafię w związku ze świadczeniem usług cmentarnych na rzecz tych użytkowników, którzy wykonują nagrobek z lastryka. Nie można podzielić stanowiska Parafii, zgodnie z którym jeżeli kogoś stać na kosztowną inwestycję, powinien liczyć się z wyższymi opłatami. Ocena zgodności działań Parafii z zasadami współżycia społecznego i ogólnie przyjętą moralnością nie należy do właściwości organu antymonopolowego, który winien kierować się przepisami obowiązującego prawa. Reasumując organ antymonopolowy uznał, iż nieuczciwą - w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie ( ) - jest opłata za prawo do podjęcia prac przy grobach w wysokości uzależnionej od rodzaju użytego materiału kamieniarskiego i nie mająca 8

9 związku z kosztami Parafii ponoszonymi w celu umożliwienia przeprowadzenia ww. prac. Stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie ( ) jeżeli zachowanie rynkowe przedsiębiorcy przestało naruszać zakazy określone w art. 8 ustawy, Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za ograniczająca konkurencję i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania. W przedmiotowej sprawie Parafialna Rada Gospodarcza, podjęła w dniu 28 czerwca 2005 r. uchwałę wprowadzającą w życie opłaty za prawo podjęcia prac przy grobach. Wysokość nowych opłat nie jest już uzależniona od rodzaju zużytego materiału kamieniarskiego, a jedynie od wielkości grobu. Podjęcie i wejście w życie ww. uchwały oznacza zaprzestanie stosowania przez Parafię praktyki ograniczającej konkurencję. Uwzględniając zatem, że działania Parafii wypełniają wszystkie przesłanki z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz, iż w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie powołany wyżej przepis art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie (...) - orzeczono, jak sentencji. Stosownie do treści art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie (...), w związku z art k.p.c. od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie Kraków, Plac Szczepański 5. Z upoważnienia Prezesa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Delegatury UOKiK w Krakowie Barbara du Vall Otrzymują: 1. Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa ul. Cechowa Kraków 2. RKR a/a 9

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-411-4/11/BR- 9 /11 Kraków, dn. 14 listopada 2011r. DECYZJA Nr RKR- 43 /2011 I. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/25/03/DL Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 3/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE L.dz. RKR-61-1/06/KCH- 7 /06 Kraków, dn. 18 kwietnia 2006 r. DECYZJA nr RKR - 16 /2006 Na podstawie art. 23e ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 12/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 listopada 2008 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSA Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 410-1/04/JO/NS Warszawa, 1.09.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 9/2004 Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr CCII /2005

Protokół Nr CCII /2005 Protokół Nr CCII /2005 Z dnia 04.08.2005 roku z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr RBG - 45/2013

Decyzja Nr RBG - 45/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Znak: RBG-411-04/13/MB-Sz Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG - 2/2013

DECYZJA NR RBG - 2/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28lutego 2008 r. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/6/12/DL Warszawa, dnia 07 maja 2012 r. DECYZJA Nr DKK -42/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 maja 1998 r. III RN 34/98

Wyrok z dnia 8 maja 1998 r. III RN 34/98 Wyrok z dnia 8 maja 1998 r. III RN 34/98 1. Koncesja ma charakter publicznoprawnego uprawnienia podmiotowego i z tej przyczyny co do zasady wyłączona jest z obrotu cywilnoprawnego. 2. Organ podatkowy wykonujący

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-421-00012/04/EK Warszawa,23.02.2005 r. DECYZJA Nr DAR - 2 /2005 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Katowicach 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43 tel. 32 256 46 96, 32 255 26 47, 32 255 44 04 fax 32 256 37 64 E-mail: katowice@uokik.gov.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 1/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Roman

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XVI/145/2012 z dnia 13 marca

Bardziej szczegółowo

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 22 stycznia 2004 r.

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 22 stycznia 2004 r. Sygn. akt II SA 3310/03 WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 22 stycznia 2004 r. (dotyczy postanowienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zawieszenia postępowania w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG - 21/ 2011

DECYZJA NR RBG - 21/ 2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. 52-345-56-44, Fax 52-345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR - 47/2004

DECYZJA Nr RKR - 47/2004 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-410-6/04/MS-6/04 Kraków, dn. 31 grudnia 2004r. DECYZJA Nr RKR - 47/2004 Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO/61-82/04/AS Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1957/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Grażyna Arlet Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Danuta Renata

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98

Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98 Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98 Zakład pracy do czasu uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej korzysta z uprawnień przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-62(10)/12/AB Łódź, dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 19/2012

DECYZJA RLU Nr 19/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR 17/2011

DECYZJA Nr RKR 17/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98, E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-61-8/11/MS- /2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1 Kamil Rawa Testy na Aplikacje Częśd II Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Piotrem Konieckiewiczem, pewnego popołudnia wpadliśmy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD. 411-5/04/AW 2004r. Gdańsk, dnia 20 września DECYZJA RGD. 16/2004 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-49/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 18/15. Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 18/15. Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 18/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lutego 2016 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa Zakładów Mleczarskich L. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-21/08/MSK Warszawa, dn. 22 września 2008 r. DECYZJA Nr RWA - 33/2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. r. DOLiS/DEC- 22/13 dot. DOLiS-440-[ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-1220/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Bożena Nagórska - Protasiuk Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -22/2014

DECYZJA NR RBG -22/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 10 września 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 92/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2009 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr RBG-18/2012

Decyzja Nr RBG-18/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. (52) 345-56-44, Fax (52) 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Znak: RBG-411-01/12/MB-Sz Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-3595/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 18 grudnia 2014r. RKT-61-41/13/SB DECYZJA Nr RKT-44/2014 Stosownie do art. 33 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl Łódź, dnia 6 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/44/14/DL Warszawa, dnia 20 października 2014 r. DECYZJA Nr DKK-137/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-27/13/PP-19/15 Kraków, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA NR RKR - 2/2015 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-430-1( )/14/AM Łódź, dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych 1 Cele dokumentu Do podstawowych zasad polityki Prezesa UOKiK należą m.in. otwartość na kontakty z otoczeniem oraz przejrzystość podejmowanych działań. Niniejsze Wyjaśnienia oparte są na założeniu, że

Bardziej szczegółowo

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 126 Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 Akty prawne (inne niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów): Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 marca 2004 r. III SK 13/04

Wyrok z dnia 9 marca 2004 r. III SK 13/04 Wyrok z dnia 9 marca 2004 r. III SK 13/04 1. Spółka Akcyjna "Polskie Koleje Państwowe" nie jest przedsiębiorcą działającym na rynku produktowym "organizowania usług przewozów taksówkowych". 2. Rynek właściwy

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak. Protokolant Piotr Jabłoński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak. Protokolant Piotr Jabłoński Sygn. akt UZP/ZO/0-2528/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Aleksander Szczęch Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak Tomasz Paweł

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Urszula Wiercińska

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Urszula Wiercińska Sygn. akt VIACa 980/06 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Urszula Wiercińska Sędzia SA Regina Owczarek - Jędrasik

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II UK 145/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RBG - 21/2009

DECYZJA RBG - 21/2009 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61-23/11/JS

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 348/14. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 348/14. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 348/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. TREŒÆ: Poz.: DECYZJE PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

UZASADNIENIE. TREŒÆ: Poz.: DECYZJE PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW TREŒÆ: Poz.: DECYZJE PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 16 - z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie uznania za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie przez Krajową Radę Notarialną w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Antoni Górski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Antoni Górski (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 223/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 kwietnia 2016 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Antoni Górski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku I.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 87/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 października 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 Łódź, dnia 7 marca 2014 roku... Decyzja nr 05/01/I/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5 Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98 E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-411-7/10/DN- 19/11 Kraków, dn. 06 maja

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 1820/14 WYROK z dnia 15 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 277/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt III SK 4/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2014 r. SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa S. O. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 217/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 listopada 2012 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE L.dz.RKR-61-14/10/LP/10/11 Kraków, dn. 11 maja 2011 r. Decyzja Nr RKR -15/2011 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 48/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 25 tel.(071) 323 63 80, fax (071) 323 63 98 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30.

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-656907-V/10/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 437/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2012 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 523/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2013 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Go 17/14 - Wyrok Data orzeczenia 2014-02-26 Data wpływu 2014-01-13 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CSK 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 26/04

DECYZJA RLU Nr 26/04 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI Delegatura w Lublinie 20-079 Lublin, ul. Dolna 3-go Maja 5 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 686/14. Dnia 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 686/14. Dnia 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V CSK 686/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 2 stycznia 2012 r. DOLiS/DEC-820/10 dot. DOLiS-440-820/10/OS/I D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-229/12-3/PM Data 2012.08.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych -->

Bardziej szczegółowo

RKR-430-2/15/BR- 5 /2015 Kraków, dnia 19 sierpnia 2015 r. DECYZJA nr RKR - 7/2015

RKR-430-2/15/BR- 5 /2015 Kraków, dnia 19 sierpnia 2015 r. DECYZJA nr RKR - 7/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5 31-011 Kraków tel./fax 12 421-75-79, 421-74-98 e-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-430-2/15/BR- 5 /2015 Kraków,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 01 października 2012 r. r. DOLiS/DEC-933/12/59061, 59062 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo