Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku"

Transkrypt

1 Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Na podstawie 21 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2011 z dnia11 kwietnia 2011 roku, wprowadza się szczegółowe zasady prowadzenia studiów podyplomowych Ekonomia społeczna w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Częśd I Postanowienia ogólne 1 1. Ilekrod w niniejszych zasadach jest mowa o: 1) studiach należy przez to rozumied studia podyplomowe Ekonomia społeczna, realizowane w ramach projektu, o którym mowa w pkt. 2, 2) projekcie należy przez to rozumied projekt Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, 3) umowie partnerskiej należy przez to rozumied Umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej zawartą w dniu 17 lutego 2010 roku w Warszawie pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Partnerami projektu, 4) umowie o dofinansowanie projektu należy przez to rozumied Umowę o dofinansowanie projektu systemowego: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą w Warszawie w dniu 11 marca 2010 roku, pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; nr umowy: UDA-POKL /09-00, 5) zasadach należy przez to rozumied niniejszy dokument, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 16, Kraków T: , F:

2 6) regulaminie należy przez to rozumied Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, stanowiący załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2011 z dnia11 kwietnia 2011 roku. 2. Określenia nie wymienione w ust.1 należy rozumied zgodnie z 1 ust.1 regulaminu. 3. Studia podyplomowe skierowane są do osób spełniających łącznie następujące kryteria: 1) formalne, tj.: a) posiadają wykształcenie wyższe w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365) tj. posiadają tytuł magistra, inżyniera lub licencjata, b) są zameldowane na terytorium Polski, c) dostarczyły w wyznaczonym terminie wypełnione 1 i podpisane następujące dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad, zaświadczenie o zatrudnieniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych zasad, odpis dyplomu ukooczenia studiów wyższych, dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), formularz dotyczący badania potrzeb edukacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych zasad, w przypadku kandydatów/kandydatek będących pracownikami/pracownicami organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej również wyciąg ze statutu, z zaznaczonym fragmentem potwierdzającym iż organizacja zajmuje się problematyką pomocy i integracji społecznej, 2) projektowe, tj. są pracownikami/pracownicami 2 lub wolontariuszami/wolontariuszkami jednej z instytucji wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszych zasad (spełnienie tego kryterium sprawdzane jest na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie, zawartej w formularzu zgłoszeniowym oraz zaświadczenia z miejsca pracy, o których mowa w pkt.1 lit. c), 3) merytoryczne, tj. przeszły pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną, o której mowa w dalszej części niniejszych zasad. 4. Słuchaczem/Słuchaczką nie może zostad osoba zatrudniona w instytucjach partnerskich projektu. Częśd II Rekrutacja 2 Do rekrutacji na studia nie mają zastosowania przepisy 6 regulaminu. Rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale Limit miejsc w każdej edycji studiów wynosi 40 słuchaczy. 1 Wszystkie pola w dokumentach rekrutacyjnych muszą byd wypełnione. 2 Za pracownika/pracownicę uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (zgodnie z art.2 Kodeksu pracy), jak również osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej (zgodnie z 1 umowy o dofinansowanie projektu). 2

3 2. Edycja studiów jest uruchamiana, jeżeli proces rekrutacji przejdzie pozytywnie minimum 30 kandydatów/kandydatek na słuchaczy/słuchaczki. 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły może podjąd decyzję o zmianie limitu miejsc w danej edycji studiów. 4. W przypadku braku dostatecznej liczby kandydatów/kandydatek w terminie zakooczenia rekrutacji dyrektor Szkoły może zadecydowad o zmianie tego terminu, jak również terminu rozpoczęcia zajęd. 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu naboru dokumentów rekrutacyjnych, w sytuacji, gdy liczba kandydatów/kandydatek przekroczy dwuipółkrotnośd liczby miejsc na tych edycjach, których dotyczy dany nabór. W takim przypadku informację o planowanym wstrzymaniu naboru Szkoła zamieszcza na stronie internetowej nie później niż dzieo roboczy przed wstrzymaniem rekrutacji Rekrutację na studia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna (dalej komisja), powołana przez dyrektora Szkoły. 2. Komisja liczy co najmniej trzech członków: dyrektora Szkoły oraz dwie inne wyznaczone przez niego osoby; spośród członków komisji dyrektor wskazuje przewodniczącego komisji i sekretarza. 3. Termin rozpoczęcia i zakooczenia rekrutacji ogłasza dyrektor Szkoły. 4. Informację o rekrutacji zamieszcza się na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeo w jej siedzibie. Informacji na temat studiów udziela się również telefonicznie, z wyłączeniem informacji, których przekazanie byłoby równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów/kandydatek i słuchaczy/słuchaczek Komplet dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 1 ust. 3 pkt.1 lit. c, należy złożyd osobiście lub wysład listem poleconym na adres Szkoły, w terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły dla każdej edycji. W przypadku wysłania listu poleconego decyduje data jego wpływu do Szkoły. 2. Wzory dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 1 ust.3 pkt.1 lit. c, tiret pierwszy i drugi, dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Szkoły. 3. W przypadku wątpliwości co do kwalifikowalności kandydata/kandydatki Szkoła może poprosid o dodatkowe dokumenty potwierdzające przynależnośd reprezentowanej przez kandydata/kandydatkę instytucji do grupy docelowej projektu, tj. jednej z instytucji wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszych zasad, a także dokumenty potwierdzające, że kandydat/kandydatka jest pracownikiem/pracownicą lub wolontariuszem/wolontariuszką jednej z tych instytucji Wszystkie edycje studiów poprzedzone są rekrutacją słuchaczy. Z zastrzeżeniem 8, w przypadku niezakwalifikowania się kandydata/kandydatki na daną edycję studiów, przy ubieganiu się o przyjęcie na kolejne edycje studiów podlega on ponownie procedurze rekrutacyjnej. 2. Rekrutacja ma charakter dwuetapowy obejmuje wstępną selekcję kandydatów/kandydatek oraz rozmowę kwalifikacyjną. 3. Selekcja wstępna (etap pierwszy) polega na weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata/kandydatkę pod kątem spełniania kryteriów formalnych i projektowych, o których mowa w 1 ust. 3 pkt Do drugiego etapu, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej, dopuszczani są wyłącznie kandydaci/kandydatki, którzy spełnili te kryteria. 4. Spełnienie przez kandydatów/kandydatki kryteriów, o których mowa w 1 ust.3 pkt.1-2, weryfikowane jest według stanu na dzieo zgłoszenia, tj. złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 3

4 5. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki informowani są telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej; informowani są wyłącznie kandydaci/kandydatki dopuszczeni/dopuszczone do drugiego etapu (pozytywny wynik selekcji wstępnej). 6. O koocowym wyniku rekrutacji, tj. przyjęciu lub nieprzyjęciu na daną edycję studiów, kandydaci/kandydatki, którzy wzięli/które wzięły udział w drugim etapie rekrutacji, informowani/informowane są listownie Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące elementy, które stanowią przedmiot oceny: 1) prezentacja motywacji do udziału w studiach, 2) prezentacja sposobu wykorzystania wiedzy zdobywanej na studiach podyplomowych, 3) prezentacja oczekiwao względem studiów. 2. Odpowiedzi kandydata/kandydatki oceniane są indywidualnie przez członków Komisji według skali punktowej określonej w załączniku nr 4 do niniejszych zasad. 3. Punkty uzyskane przez kandydata/kandydatkę od poszczególnych członków Komisji są sumowane. 4. Z posiedzeo Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. 5. Komisja sporządza listę kandydatów/kandydatek na słuchaczy, w kolejności odpowiadającej uzyskanej przez nich łącznej liczby punktów. Z zastrzeżeniem 3 ust.3, zakwalifikowani na studia, na edycję, której dotyczy rekrutacja, są kandydaci/kandydatki, którzy/które znajdują się na liście na pozycjach Osoby umieszczone na dalszych miejscach tworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji kandydata/kandydatki zakwalifikowanego/zakwalifikowanej na daną edycję studiów, osoby umieszczone na liście rezerwowej awansują odpowiednio na wyższe pozycje. W przypadku osób, które podczas rozmów kwalifikacyjnych uzyskały tę samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje kolejnośd zgłoszeo (numer zgłoszenia). 6. Lista rankingowa, o której mowa w ust.5, sporządzana jest z wykorzystaniem numerów zgłoszeo słuchaczy/słuchaczek i publikowana na stronie internetowej Szkoły. 7. Z zastrzeżeniem 3 ust.3, w przypadku, gdy jednocześnie prowadzona jest rekrutacja na kilka edycji studiów, liczba zakwalifikowanych kandydatów/kandydatek, o której mowa w ust.5, zostaje proporcjonalnie zmieniona. 8 Kandydat/kandydatka umieszczony/umieszczona na liście rezerwowej danej edycji studiów w procesie rekrutacji na kolejne edycje, na pisemny wniosek, może byd zwolniony/zwolniona z rozmowy kwalifikacyjnej, zachowując przy tym punktację z wcześniejszej rekrutacji, pod warunkiem że nadal spełnia kryteria, o których mowa w 1 ust. 3 pkt. 2. Częśd III Uczestnictwo w zajęciach 9 Przed rozpoczęciem studiów słuchacz/słuchaczka zobowiązany/zobowiązana jest do wypełnienia i podpisania dokumentów związanych z ewidencją uczestników/uczestniczek projektów na potrzeby Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) W celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach słuchacz/słuchaczka zobowiązuje się do podpisywana listy obecności. 2. Usprawiedliwienie ewentualnej nieobecności musi nastąpid poprzez wskazanie i udokumentowanie okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach. Pisemne 4

5 usprawiedliwienie należy dostarczyd do siedziby Szkoły w ciągu 14 dni od terminu zajęd, na których słuchacz/słuchaczka był nieobecny/była nieobecna lub nie później niż w trakcie kolejnego zjazdu. 3. W przypadku nieobecności (usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej) słuchacza/słuchaczki na więcej niż 40% zajęd w semestrze lub nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza/słuchaczki na więcej niż 20% zajęd w semestrze dyrektor Szkoły, na wniosek kierownika studiów, może skreślid słuchacza/słuchaczkę z listy słuchaczy. 4. Warunkiem zaliczenia semestru jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeo wszystkich przedmiotów objętych planem studiów. 5. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może w zastępstwie prowadzącego zajęcia dokonywad wpisu do indeksu należnej słuchaczowi/słuchaczce noty. 11 Nie mają zastosowania przepisy 16 ust.4 i ust.8 regulaminu w zakresie dotyczącym wniesienia opłaty, przy czym ponowne wpisanie na listę, złożenie pracy dyplomowej oraz przystąpienie do egzaminu koocowego i obrony pracy uwarunkowane jest, poza uzyskaniem zgody dyrektora Szkoły, również uruchomieniem kolejnej edycji studiów. Częśd IV Zasady finansowania studiów 12 Do studiów nie ma zastosowania 5, a w konsekwencji również 19 ust.2, regulaminu. Studia mają charakter nieodpłatny i są finansowane ze środków projektu W przypadku nieukooczenia studiów na skutek rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy słuchaczy/słuchaczek w związku z niezaliczeniem przedmiotu lub semestru, bądź w związku z uchylaniem się od innych obowiązków, nieobronienia pracy dyplomowej, słuchacz/słuchaczka zobowiązany/zobowiązana jest do zwrotu kosztów studiów przypadających na jednego słuchacza/słuchaczkę, tj. kwoty 8 131,16 zł (słownie: osiem tysięcy sto trzydzieści jeden zł i 16 gr), w terminie do 30 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia, na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Szkoły. 2. W przypadku nieuiszczenia przez słuchacza/słuchaczkę wpłaty, o której mowa w ust.1, w terminie określonym w ust.1, Szkoła skieruje do słuchacza/słuchaczki wezwanie do zapłaty, wyznaczając kolejny termin do dokonania zapłaty. 3. W przypadku nieuiszczenia zapłaty, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, Szkoła zastrzega sobie prawo do wejścia na drogę sądową. 4. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny i udokumentowany wniosek słuchacza/słuchaczki, dyrektor Szkoły, po uwzględnieniu opinii kierownika studiów, biorąc pod uwagę przypadki losowe, może zwolnid słuchacza/słuchaczkę z opłaty, o której mowa w ust. 1, w całości lub w części, w szczególności w sytuacji gdy słuchacz/słuchaczka zdecyduje się na dokooczenie studiów w kolejnej edycji Ze środków, o których mowa w 12, w całości pokrywane są koszty rekrutacji, organizacji zajęd dydaktycznych, obsługi administracyjnej, materiałów dydaktycznych, indeksów, świadectw ukooczenia studiów i dyplomów uczestnictwa w projekcie. 5

6 2. Słuchacz/słuchaczka może ubiegad się o refundację części kosztów zakwaterowania i dojazdów w związku z uczestnictwem w zajęciach, na zasadach określonych w 15, nie są natomiast refundowane koszty dojazdu kandydatów/kandydatek na rozmowy kwalifikacyjne Prawo do ubiegania się o refundację mają wyłącznie słuchacze/słuchaczki legitymujący się miejscem zameldowania poza gminą miejską Kraków. 2. Refundowane mogą byd koszty dojazdu i zakwaterowania poniesione przez słuchacza/słuchaczkę wyłącznie w terminach odbywania zajęd (tzw. zjazdów ). 3. W przypadku kosztów dojazdu refundowane będą koszty biletów środków transportu takich, jak PKS, PKP (II klasa) oraz innych przewoźników świadczących regularny przewóz osób, na trasie pomiędzy miejscem zameldowania a Krakowem, przejazd w sobotę i/lub niedzielę, w terminie odbywania się zjazdów. Z zastrzeżeniem ust. 5-8, maksymalna kwota refundacji jednego przejazdu wynosi 100 zł, przy czym nie będą refundowane jednostkowe koszty przejazdu, których wartośd jest niższa niż 5 zł. Z zastrzeżeniem ust. 14 nie będą refundowane koszty dojazdu komunikacją miejską oraz prywatnymi samochodami. 4. W przypadku kosztów zakwaterowania refundowane będą wyłącznie koszty noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa, z soboty na niedzielę, w terminie odbywania się zjazdów. Z zastrzeżeniem ust. 5-8, maksymalna kwota refundacji jednostkowego noclegu wynosi 100 zł. 5. Minimalna łączna kwota refundacji przypadająca na jednego uprawnionego wynosi 280 zł, a maksymalna zł, w obu przypadkach przy uwzględnieniu zapisów ust. 3-4 i Wysokośd refundacji przypadającej na uprawnionego/uprawnioną słuchacza/słuchaczkę uzależniona jest od łącznej liczby uprawnionych oraz od faktycznej wysokości poniesionych przez nich kosztów, przy uwzględnieniu ust. 3-5 i 7-8. Informacja o wysokości refundacji dla poszczególnych uprawnionych podana zostanie do wiadomości uprawnionych za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) po zakooczeniu danej edycji studiów, tj. po odbyciu się wszystkich zjazdów oraz po obronie pracy dyplomowej. 7. Łączna kwota refundacji w ramach jednej edycji studiów, liczącej 40 słuchaczy, ograniczona jest do kwoty zł. W przypadku przyjęcia liczby słuchaczy/słuchaczek innej niż wymieniona w zdaniu poprzedzającym, kwota refundacji zostanie zmieniona proporcjonalnie. Jeżeli w którejś z edycji studiów nie zostaną wykorzystane wszystkie środki przeznaczone na refundację, mogą byd one przeznaczone na zwiększenie puli środków dostępnych w kolejnej edycji. 8. W przypadku, gdyby łączna kwota kosztów dojazdu i zakwaterowania przypadających na wszystkich uprawnionych słuchaczy/słuchaczki przekroczyła kwotę określoną zgodnie z ust.7, wówczas kwota refundacji przypadająca na każdego uprawnionego/każdą uprawnioną zostanie proporcjonalnie zmniejszona tak, aby suma jednostkowych refundacji była równa kwocie określonej zgodnie z ust W celu uzyskania zgody na refundację, słuchacz/słuchaczka spełniający/spełniająca wymagania określone w ust. 1 zobowiązany/zobowiązana jest do złożenia, w terminie nie późniejszym niż termin pierwszego zjazdu, pisemnego podania skierowanego do koordynatora projektu, zawierającego uzasadnienie oraz orientacyjną kalkulację kosztów dojazdów i zakwaterowania w trakcie całych studiów. Wzór podania znajduje się na stronie internetowej Szkoły; podanie należy dostarczyd do sekretariatu studiów w miejsce wskazane na stronie internetowej Szkoły. 10. Podania o refundację będą rozpatrywane przez koordynatora projektu, po zasięgnięciu opinii kierownika studiów. W terminie do 14 dni od daty pierwszego zjazdu podana zostanie lista osób, którym została przyznana zgoda na refundację (tj. lista uprawnionych). Warunkiem faktycznego uzyskania refundacji jest spełnienie warunków określonych w ust W celu udokumentowania poniesionych wydatków uprawniony/uprawniona zobowiązany/zobowiązana jest do dostarczenia, najpóźniej do dnia obrony pracy dyplomowej, oryginałów biletów za przejazdy, wystawionych przez przewoźników, o których mowa w ust.3, 6

7 oraz oryginałów faktur (lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) z obiektów zbiorowego zakwaterowania, o których mowa w ust Refundacje realizowane będą wyłącznie po zakooczeniu studiów przez uprawnionych. Przez zakooczenie studiów rozumie się obronę pracy dyplomowej w terminie określonym w 16 ust. 2 i 3 regulaminu. 13. W sprawach spornych dotyczących refundacji i nie określonych w niniejszym paragrafie rozstrzygad będzie koordynator projektu. 14. W uzasadnionych przypadkach, gdy np. czas dojazdu PKP lub PKS wiązałby się z nadmiernymi uciążliwościami, związanymi z czasem przejazdu i liczbą przesiadek, koordynator projektu, pod warunkiem złożenia podania wraz z szczegółowym uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 9, może wyrazid zgodę na refundację kosztów dojazdu samochodem, do kwoty stanowiącej równowartośd biletu PKP lub PKS na przejazd od miejsca zameldowania do Krakowa. Częśd V Postanowienia koocowe Szczegółowe prawa i obowiązki stron regulują: umowa o naukę, niniejsze zasady, regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz inne akty prawa wewnętrznego Uczelni. 2. Umowa, o której mowa w ust.1, zawierana jest ze słuchaczem najpóźniej na 7 dni przed pierwszymi zajęciami. 3. Data zawarcia umowy, o której mowa w ust.1, jest datą rozpoczęcia przez słuchacza/słuchaczkę udziału w projekcie. 4. Umowa, o której mowa w ust.1, ulega rozwiązaniu w przypadku zerwania umowy o dofinansowanie projektu lub umowy partnerskiej. 5. Szkoła może zawiesid prowadzenie zajęd, a nawet zaprzestad prowadzenia już trwających studiów, w przypadku nie dającej się usunąd przeszkody w realizacji umowy o dofinansowanie projektu lub umowy partnerskiej, stanowiących podstawę finansowania studiów. 6. W terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust.3-4, dyrektor Szkoły informuje słuchaczy/słuchaczki na piśmie. Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu. 3. Lista podmiotów stanowiących grupę docelową projektu. 4. Kryteria oceny kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych Ekonomia społeczna. 5. Formularz dotyczący badania potrzeb edukacyjnych. Zatwierdzam, z zastosowaniem w odniesieniu do kandydatów na słuchaczy rozpoczynających udział w studiach od października 2011 r. Dyrektor Szkoły dr Jarosław Bober Kraków, 2 czerwca 2011 r. 7

8 Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA PODYPLOMOWE EKONOMIA SPOŁECZNA W PROJEKCIE ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza w przypadku niekompletności danych zgłoszenie kandydata/kandydatki może zostad odrzucone ze względów formalnych. WYPEŁNIA MSAP Nr edycji studiów Data złożenia Nr zgłoszenia Numer albumu WYPEŁNIA KANDYDAT/KANDYDATKA DANE OSOBOWE KANDYDATA/KANDYDATKI: Nazwisko Imiona Data urodzenia Miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki PESEL NIP Seria i numer dowodu osobistego ADRES ZAMELDOWANIA: Kod pocztowy Miejscowośd Ulica Nr domu Nr lokalu Województwo Numer telefonu kontaktowego ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnid, jeśli adres jest inny niż w adres zameldowania): 8

9 Kod pocztowy Miejscowośd Ulica Nr domu Nr lokalu UKOOCZONE STUDIA Nazwa szkoły wyższej Wydział Miejscowośd Rok ukooczenia Inne ukooczone kierunki studiów: zaoczne, wieczorowe, studia podyplomowe (proszę wpisad rodzaj studiów, uczelnię, kierunek, rok ukooczenia i uzyskane tytuły) OBECNE MIEJSCE ZATRUDNIENIA Nazwa i adres zakładu pracy Czas zatrudnienia (od-do) Pełnione stanowisko Zakres obowiązków Jestem osobą zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego jako (jeśli dotyczy, proszę zaznaczyd wybraną opcję poniżej): główny specjalista starszy specjalista pracy socjalnej koordynator specjalista pracy socjalnej starszy pracownik socjalny pracownik socjalny aspirant pracy socjalnej PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ Nazwa i adres poprzedniego zakładu pracy Czas zatrudnienia Pełnione stanowisko Zakres obowiązków 9

10 Nazwa i adres poprzedniego zakładu pracy Czas zatrudnienia Pełnione stanowisko Zakres obowiązków Inne SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE INFORMACJE DODATKOWE 1 (np. znajomośd języków obcych, przebyte szkolenia, dodatkowe umiejętności i kwalifikacje) INFORMACJE DODATKOWE 2 (np. zainteresowania zawodowe i pozazawodowe) INFORMACJE DODATKOWE 3 (np. informacje o niepełnosprawności wymagającej np. dodatkowego wsparcia w dotarciu na zajęcia) DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisany/a.. (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) oświadczam, że Proszę zaznaczyd właściwą odpowiedź: Uczestniczyłem/Uczestniczyłam już w inicjatywach realizowanych w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, np. seminariach lokalnych, szkoleniach, doradztwie, spotkaniach sieciujących, konferencjach, wizytach studyjnych, organizowanych przez partnerów projektu, tj.: Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Fundusz Współpracy, Instytut Spraw Publicznych, UNDP dla Europy i Krajów Wspólnoty Niepodległych Paostw Bratysława, Związek Lustracyjny Spółdzielni Prac. Jeśli tak, to proszę wymienid jakich i podad orientacyjny termin udziału:. 10

11 ... Nie pamiętam, czy uczestniczyłem/uczestniczyłam w inicjatywach realizowanych w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Nie uczestniczyłem/ nie uczestniczyłam w inicjatywach realizowanych w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Ponadto wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, jako słuchacz/słuchaczka studiów podyplomowych Ekonomia społeczna. Jednocześnie oświadczam, że 1. Informacje zawarte w niniejszym formularzu odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. 2. Jestem pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeo niezgodnych z prawdą. 3. Zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Zapoznałem/am się z Zasadami szczególnymi prowadzenia studiów podyplomowych Ekonomia społeczna Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Regulaminem studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 5. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zbieranych w celach związanych z rekrutacją na potrzeby projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U, z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 6. Spełniam kryteria dotyczące Uczestnika Projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, co oznacza, że jestem pracownikiem/pracownicą* lub wolontariuszem/wolontariuszką* jednej z poniższych instytucji: Lp. Instytucja Uszczegółowienie uprawnionych podmiotów 1 Instytucje pomocy i integracji społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Placówka specjalistyczna poradnictwa, w tym rodzinnego Placówka opiekuoczo-wychowawcza Ośrodek adopcyjno-opiekuoczy, Ośrodek wsparcia, Ośrodek interwencji kryzysowej Centrum Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) Klub Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) Organizacja pozarządowa (w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i Proszę zaznaczyd X w odpowiedn im miejscu UWAGI Wymagany opis działalności w 11

12 wolontariacie) działające w sferze pomocy i integracji społecznej Zakład Aktywności Zawodowej Warsztat Terapii Zajęciowej Inny podmiot prowadzący działalnośd w sferze pomocy i integracji społecznej (którego głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej) sferze pomocy i integracji społecznej Proszę określid rodzaj podmiotu Jaki? Organizacja pozarządowa opis działalności w sferze pomocy i integracji społecznej: 2 Instytucje rynku pracy Publiczne służby zatrudnienia (WUP, PUP) (w zakresie projektów wspólnych z Ochotnicze Hufce Pracy podmiotami pomocy i integracji społecznej), Agencje zatrudnienia tj. instytucje realizujące zadania na rzecz Instytucje szkoleniowe promocji zatrudnienia i przeciwdziałania Instytucje dialogu społecznego bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z dnia Instytucje partnerstwa lokalnego 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) Opis projektu realizowanego wspólnie z podmiotami pomocy i integracji społecznej: Wymagany opis projektu wspólnego z podmiotami pomocy i integracji społecznej 3 4 Organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej Pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej Zajmowane stanowisko: Zakres obowiązków: Wymagana kopia statutu organizacji Proszę podad nazwę stanowiska i opis obowiązków * niepotrzebne skreślid (miejscowośd, data) 12 (podpis)

13 Proszę wskazad źródło informacji o studiach podyplomowych (skąd Pani/Pan dowiedziała/ł się o naborze na studia)? informacja w Internecie (portal:...) informacja w prasie (tytuł:...) poczta elektroniczna (jeśli inny proszę podad jaki:...) pracodawca znajomi inne, proszę wpisad jakie... Gdzie jeszcze Pani/Pana zdaniem powinny znaleźd się informacje o rekrutacji? Załączniki: 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu 2. Odpis dyplomu ukooczenia studiów wyższych 3. Dwie fotografie 4. Kserokopia dowodu osobistego 5. Formularz dotyczący badania potrzeb edukacyjnych 6. Wyciąg ze statutu z zaznaczonym fragmentem, że organizacja zajmuje się problematyką pomocy i integracji społecznej (dotyczy kandydatów będących pracownikami organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej) 13

14 Załącznik nr PIECZĘD ZAKŁADU PRACY MIEJSCOWOŚD, DATA ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU dla kandydatów/kandydatek na słuchaczy/słuchaczki studiów podyplomowych Ekonomia społeczna organizowanych w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza w przypadku niekompletności danych zgłoszenie kandydata/kandydatki może zostad odrzucone ze względów formalnych. Zaświadczam, że Pani/Pan*... zamieszkała/y:... legitymująca/y się dowodem osobistym serii... nr... na dzieo wystawienia niniejszego zaświadczenia jest pracownikiem/pracownicą / wolontariuszem/wolontariuszką*:... (nazwa zakładu pracy) NIP:... REGON:... na podstawie* 3 : a. umowy o pracę, b. powołania, c. wyboru, d. mianowania, e. spółdzielczej umowy o pracę, f. umowy cywilnoprawnej, g. umowy wolontariatu, h. inne:... Okres zatrudnienia* 4 : a. Czas nieokreślony od... b. Czas określony od... do... Pracownik/pracownica znajduje się w okresie wypowiedzenia: TAK/NIE*. *Należy zaznaczyd właściwą kategorię. 14

15 Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie instytucja jest jedną z wymienionych poniżej: Lp. Instytucja Uszczegółowienie uprawnionych podmiotów Proszę zaznaczyd X w odpowiedn im miejscu 1 2 Instytucje pomocy i integracji społecznej Instytucje rynku pracy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej), tj. instytucje realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Placówka specjalistyczna poradnictwa, w tym rodzinnego Placówka opiekuoczo-wychowawcza Ośrodek adopcyjno-opiekuoczy, Ośrodek wsparcia, Ośrodek interwencji kryzysowej Centrum Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) Klub Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) Organizacja pozarządowa (w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) działające w sferze pomocy i integracji społecznej Zakład Aktywności Zawodowej Warsztat Terapii Zajęciowej Inny podmiot prowadzący działalnośd w sferze pomocy i integracji społecznej (którego głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej) Jaki? (Proszę określid rodzaj podmiotu) Publiczne służby zatrudnienia (WUP, PUP) Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia Instytucje szkoleniowe Instytucje dialogu społecznego Instytucje partnerstwa lokalnego 3 Organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się 15

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo