Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku"

Transkrypt

1 Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Na podstawie 21 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2011 z dnia11 kwietnia 2011 roku, wprowadza się szczegółowe zasady prowadzenia studiów podyplomowych Ekonomia społeczna w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Częśd I Postanowienia ogólne 1 1. Ilekrod w niniejszych zasadach jest mowa o: 1) studiach należy przez to rozumied studia podyplomowe Ekonomia społeczna, realizowane w ramach projektu, o którym mowa w pkt. 2, 2) projekcie należy przez to rozumied projekt Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, 3) umowie partnerskiej należy przez to rozumied Umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej zawartą w dniu 17 lutego 2010 roku w Warszawie pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Partnerami projektu, 4) umowie o dofinansowanie projektu należy przez to rozumied Umowę o dofinansowanie projektu systemowego: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą w Warszawie w dniu 11 marca 2010 roku, pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; nr umowy: UDA-POKL /09-00, 5) zasadach należy przez to rozumied niniejszy dokument, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 16, Kraków T: , F:

2 6) regulaminie należy przez to rozumied Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, stanowiący załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2011 z dnia11 kwietnia 2011 roku. 2. Określenia nie wymienione w ust.1 należy rozumied zgodnie z 1 ust.1 regulaminu. 3. Studia podyplomowe skierowane są do osób spełniających łącznie następujące kryteria: 1) formalne, tj.: a) posiadają wykształcenie wyższe w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365) tj. posiadają tytuł magistra, inżyniera lub licencjata, b) są zameldowane na terytorium Polski, c) dostarczyły w wyznaczonym terminie wypełnione 1 i podpisane następujące dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad, zaświadczenie o zatrudnieniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych zasad, odpis dyplomu ukooczenia studiów wyższych, dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), formularz dotyczący badania potrzeb edukacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych zasad, w przypadku kandydatów/kandydatek będących pracownikami/pracownicami organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej również wyciąg ze statutu, z zaznaczonym fragmentem potwierdzającym iż organizacja zajmuje się problematyką pomocy i integracji społecznej, 2) projektowe, tj. są pracownikami/pracownicami 2 lub wolontariuszami/wolontariuszkami jednej z instytucji wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszych zasad (spełnienie tego kryterium sprawdzane jest na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie, zawartej w formularzu zgłoszeniowym oraz zaświadczenia z miejsca pracy, o których mowa w pkt.1 lit. c), 3) merytoryczne, tj. przeszły pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną, o której mowa w dalszej części niniejszych zasad. 4. Słuchaczem/Słuchaczką nie może zostad osoba zatrudniona w instytucjach partnerskich projektu. Częśd II Rekrutacja 2 Do rekrutacji na studia nie mają zastosowania przepisy 6 regulaminu. Rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale Limit miejsc w każdej edycji studiów wynosi 40 słuchaczy. 1 Wszystkie pola w dokumentach rekrutacyjnych muszą byd wypełnione. 2 Za pracownika/pracownicę uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (zgodnie z art.2 Kodeksu pracy), jak również osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej (zgodnie z 1 umowy o dofinansowanie projektu). 2

3 2. Edycja studiów jest uruchamiana, jeżeli proces rekrutacji przejdzie pozytywnie minimum 30 kandydatów/kandydatek na słuchaczy/słuchaczki. 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły może podjąd decyzję o zmianie limitu miejsc w danej edycji studiów. 4. W przypadku braku dostatecznej liczby kandydatów/kandydatek w terminie zakooczenia rekrutacji dyrektor Szkoły może zadecydowad o zmianie tego terminu, jak również terminu rozpoczęcia zajęd. 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu naboru dokumentów rekrutacyjnych, w sytuacji, gdy liczba kandydatów/kandydatek przekroczy dwuipółkrotnośd liczby miejsc na tych edycjach, których dotyczy dany nabór. W takim przypadku informację o planowanym wstrzymaniu naboru Szkoła zamieszcza na stronie internetowej nie później niż dzieo roboczy przed wstrzymaniem rekrutacji Rekrutację na studia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna (dalej komisja), powołana przez dyrektora Szkoły. 2. Komisja liczy co najmniej trzech członków: dyrektora Szkoły oraz dwie inne wyznaczone przez niego osoby; spośród członków komisji dyrektor wskazuje przewodniczącego komisji i sekretarza. 3. Termin rozpoczęcia i zakooczenia rekrutacji ogłasza dyrektor Szkoły. 4. Informację o rekrutacji zamieszcza się na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeo w jej siedzibie. Informacji na temat studiów udziela się również telefonicznie, z wyłączeniem informacji, których przekazanie byłoby równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów/kandydatek i słuchaczy/słuchaczek Komplet dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 1 ust. 3 pkt.1 lit. c, należy złożyd osobiście lub wysład listem poleconym na adres Szkoły, w terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły dla każdej edycji. W przypadku wysłania listu poleconego decyduje data jego wpływu do Szkoły. 2. Wzory dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 1 ust.3 pkt.1 lit. c, tiret pierwszy i drugi, dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Szkoły. 3. W przypadku wątpliwości co do kwalifikowalności kandydata/kandydatki Szkoła może poprosid o dodatkowe dokumenty potwierdzające przynależnośd reprezentowanej przez kandydata/kandydatkę instytucji do grupy docelowej projektu, tj. jednej z instytucji wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszych zasad, a także dokumenty potwierdzające, że kandydat/kandydatka jest pracownikiem/pracownicą lub wolontariuszem/wolontariuszką jednej z tych instytucji Wszystkie edycje studiów poprzedzone są rekrutacją słuchaczy. Z zastrzeżeniem 8, w przypadku niezakwalifikowania się kandydata/kandydatki na daną edycję studiów, przy ubieganiu się o przyjęcie na kolejne edycje studiów podlega on ponownie procedurze rekrutacyjnej. 2. Rekrutacja ma charakter dwuetapowy obejmuje wstępną selekcję kandydatów/kandydatek oraz rozmowę kwalifikacyjną. 3. Selekcja wstępna (etap pierwszy) polega na weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata/kandydatkę pod kątem spełniania kryteriów formalnych i projektowych, o których mowa w 1 ust. 3 pkt Do drugiego etapu, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej, dopuszczani są wyłącznie kandydaci/kandydatki, którzy spełnili te kryteria. 4. Spełnienie przez kandydatów/kandydatki kryteriów, o których mowa w 1 ust.3 pkt.1-2, weryfikowane jest według stanu na dzieo zgłoszenia, tj. złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 3

4 5. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki informowani są telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej; informowani są wyłącznie kandydaci/kandydatki dopuszczeni/dopuszczone do drugiego etapu (pozytywny wynik selekcji wstępnej). 6. O koocowym wyniku rekrutacji, tj. przyjęciu lub nieprzyjęciu na daną edycję studiów, kandydaci/kandydatki, którzy wzięli/które wzięły udział w drugim etapie rekrutacji, informowani/informowane są listownie Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące elementy, które stanowią przedmiot oceny: 1) prezentacja motywacji do udziału w studiach, 2) prezentacja sposobu wykorzystania wiedzy zdobywanej na studiach podyplomowych, 3) prezentacja oczekiwao względem studiów. 2. Odpowiedzi kandydata/kandydatki oceniane są indywidualnie przez członków Komisji według skali punktowej określonej w załączniku nr 4 do niniejszych zasad. 3. Punkty uzyskane przez kandydata/kandydatkę od poszczególnych członków Komisji są sumowane. 4. Z posiedzeo Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. 5. Komisja sporządza listę kandydatów/kandydatek na słuchaczy, w kolejności odpowiadającej uzyskanej przez nich łącznej liczby punktów. Z zastrzeżeniem 3 ust.3, zakwalifikowani na studia, na edycję, której dotyczy rekrutacja, są kandydaci/kandydatki, którzy/które znajdują się na liście na pozycjach Osoby umieszczone na dalszych miejscach tworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji kandydata/kandydatki zakwalifikowanego/zakwalifikowanej na daną edycję studiów, osoby umieszczone na liście rezerwowej awansują odpowiednio na wyższe pozycje. W przypadku osób, które podczas rozmów kwalifikacyjnych uzyskały tę samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje kolejnośd zgłoszeo (numer zgłoszenia). 6. Lista rankingowa, o której mowa w ust.5, sporządzana jest z wykorzystaniem numerów zgłoszeo słuchaczy/słuchaczek i publikowana na stronie internetowej Szkoły. 7. Z zastrzeżeniem 3 ust.3, w przypadku, gdy jednocześnie prowadzona jest rekrutacja na kilka edycji studiów, liczba zakwalifikowanych kandydatów/kandydatek, o której mowa w ust.5, zostaje proporcjonalnie zmieniona. 8 Kandydat/kandydatka umieszczony/umieszczona na liście rezerwowej danej edycji studiów w procesie rekrutacji na kolejne edycje, na pisemny wniosek, może byd zwolniony/zwolniona z rozmowy kwalifikacyjnej, zachowując przy tym punktację z wcześniejszej rekrutacji, pod warunkiem że nadal spełnia kryteria, o których mowa w 1 ust. 3 pkt. 2. Częśd III Uczestnictwo w zajęciach 9 Przed rozpoczęciem studiów słuchacz/słuchaczka zobowiązany/zobowiązana jest do wypełnienia i podpisania dokumentów związanych z ewidencją uczestników/uczestniczek projektów na potrzeby Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) W celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach słuchacz/słuchaczka zobowiązuje się do podpisywana listy obecności. 2. Usprawiedliwienie ewentualnej nieobecności musi nastąpid poprzez wskazanie i udokumentowanie okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach. Pisemne 4

5 usprawiedliwienie należy dostarczyd do siedziby Szkoły w ciągu 14 dni od terminu zajęd, na których słuchacz/słuchaczka był nieobecny/była nieobecna lub nie później niż w trakcie kolejnego zjazdu. 3. W przypadku nieobecności (usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej) słuchacza/słuchaczki na więcej niż 40% zajęd w semestrze lub nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza/słuchaczki na więcej niż 20% zajęd w semestrze dyrektor Szkoły, na wniosek kierownika studiów, może skreślid słuchacza/słuchaczkę z listy słuchaczy. 4. Warunkiem zaliczenia semestru jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeo wszystkich przedmiotów objętych planem studiów. 5. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może w zastępstwie prowadzącego zajęcia dokonywad wpisu do indeksu należnej słuchaczowi/słuchaczce noty. 11 Nie mają zastosowania przepisy 16 ust.4 i ust.8 regulaminu w zakresie dotyczącym wniesienia opłaty, przy czym ponowne wpisanie na listę, złożenie pracy dyplomowej oraz przystąpienie do egzaminu koocowego i obrony pracy uwarunkowane jest, poza uzyskaniem zgody dyrektora Szkoły, również uruchomieniem kolejnej edycji studiów. Częśd IV Zasady finansowania studiów 12 Do studiów nie ma zastosowania 5, a w konsekwencji również 19 ust.2, regulaminu. Studia mają charakter nieodpłatny i są finansowane ze środków projektu W przypadku nieukooczenia studiów na skutek rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy słuchaczy/słuchaczek w związku z niezaliczeniem przedmiotu lub semestru, bądź w związku z uchylaniem się od innych obowiązków, nieobronienia pracy dyplomowej, słuchacz/słuchaczka zobowiązany/zobowiązana jest do zwrotu kosztów studiów przypadających na jednego słuchacza/słuchaczkę, tj. kwoty 8 131,16 zł (słownie: osiem tysięcy sto trzydzieści jeden zł i 16 gr), w terminie do 30 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia, na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Szkoły. 2. W przypadku nieuiszczenia przez słuchacza/słuchaczkę wpłaty, o której mowa w ust.1, w terminie określonym w ust.1, Szkoła skieruje do słuchacza/słuchaczki wezwanie do zapłaty, wyznaczając kolejny termin do dokonania zapłaty. 3. W przypadku nieuiszczenia zapłaty, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, Szkoła zastrzega sobie prawo do wejścia na drogę sądową. 4. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny i udokumentowany wniosek słuchacza/słuchaczki, dyrektor Szkoły, po uwzględnieniu opinii kierownika studiów, biorąc pod uwagę przypadki losowe, może zwolnid słuchacza/słuchaczkę z opłaty, o której mowa w ust. 1, w całości lub w części, w szczególności w sytuacji gdy słuchacz/słuchaczka zdecyduje się na dokooczenie studiów w kolejnej edycji Ze środków, o których mowa w 12, w całości pokrywane są koszty rekrutacji, organizacji zajęd dydaktycznych, obsługi administracyjnej, materiałów dydaktycznych, indeksów, świadectw ukooczenia studiów i dyplomów uczestnictwa w projekcie. 5

6 2. Słuchacz/słuchaczka może ubiegad się o refundację części kosztów zakwaterowania i dojazdów w związku z uczestnictwem w zajęciach, na zasadach określonych w 15, nie są natomiast refundowane koszty dojazdu kandydatów/kandydatek na rozmowy kwalifikacyjne Prawo do ubiegania się o refundację mają wyłącznie słuchacze/słuchaczki legitymujący się miejscem zameldowania poza gminą miejską Kraków. 2. Refundowane mogą byd koszty dojazdu i zakwaterowania poniesione przez słuchacza/słuchaczkę wyłącznie w terminach odbywania zajęd (tzw. zjazdów ). 3. W przypadku kosztów dojazdu refundowane będą koszty biletów środków transportu takich, jak PKS, PKP (II klasa) oraz innych przewoźników świadczących regularny przewóz osób, na trasie pomiędzy miejscem zameldowania a Krakowem, przejazd w sobotę i/lub niedzielę, w terminie odbywania się zjazdów. Z zastrzeżeniem ust. 5-8, maksymalna kwota refundacji jednego przejazdu wynosi 100 zł, przy czym nie będą refundowane jednostkowe koszty przejazdu, których wartośd jest niższa niż 5 zł. Z zastrzeżeniem ust. 14 nie będą refundowane koszty dojazdu komunikacją miejską oraz prywatnymi samochodami. 4. W przypadku kosztów zakwaterowania refundowane będą wyłącznie koszty noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa, z soboty na niedzielę, w terminie odbywania się zjazdów. Z zastrzeżeniem ust. 5-8, maksymalna kwota refundacji jednostkowego noclegu wynosi 100 zł. 5. Minimalna łączna kwota refundacji przypadająca na jednego uprawnionego wynosi 280 zł, a maksymalna zł, w obu przypadkach przy uwzględnieniu zapisów ust. 3-4 i Wysokośd refundacji przypadającej na uprawnionego/uprawnioną słuchacza/słuchaczkę uzależniona jest od łącznej liczby uprawnionych oraz od faktycznej wysokości poniesionych przez nich kosztów, przy uwzględnieniu ust. 3-5 i 7-8. Informacja o wysokości refundacji dla poszczególnych uprawnionych podana zostanie do wiadomości uprawnionych za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) po zakooczeniu danej edycji studiów, tj. po odbyciu się wszystkich zjazdów oraz po obronie pracy dyplomowej. 7. Łączna kwota refundacji w ramach jednej edycji studiów, liczącej 40 słuchaczy, ograniczona jest do kwoty zł. W przypadku przyjęcia liczby słuchaczy/słuchaczek innej niż wymieniona w zdaniu poprzedzającym, kwota refundacji zostanie zmieniona proporcjonalnie. Jeżeli w którejś z edycji studiów nie zostaną wykorzystane wszystkie środki przeznaczone na refundację, mogą byd one przeznaczone na zwiększenie puli środków dostępnych w kolejnej edycji. 8. W przypadku, gdyby łączna kwota kosztów dojazdu i zakwaterowania przypadających na wszystkich uprawnionych słuchaczy/słuchaczki przekroczyła kwotę określoną zgodnie z ust.7, wówczas kwota refundacji przypadająca na każdego uprawnionego/każdą uprawnioną zostanie proporcjonalnie zmniejszona tak, aby suma jednostkowych refundacji była równa kwocie określonej zgodnie z ust W celu uzyskania zgody na refundację, słuchacz/słuchaczka spełniający/spełniająca wymagania określone w ust. 1 zobowiązany/zobowiązana jest do złożenia, w terminie nie późniejszym niż termin pierwszego zjazdu, pisemnego podania skierowanego do koordynatora projektu, zawierającego uzasadnienie oraz orientacyjną kalkulację kosztów dojazdów i zakwaterowania w trakcie całych studiów. Wzór podania znajduje się na stronie internetowej Szkoły; podanie należy dostarczyd do sekretariatu studiów w miejsce wskazane na stronie internetowej Szkoły. 10. Podania o refundację będą rozpatrywane przez koordynatora projektu, po zasięgnięciu opinii kierownika studiów. W terminie do 14 dni od daty pierwszego zjazdu podana zostanie lista osób, którym została przyznana zgoda na refundację (tj. lista uprawnionych). Warunkiem faktycznego uzyskania refundacji jest spełnienie warunków określonych w ust W celu udokumentowania poniesionych wydatków uprawniony/uprawniona zobowiązany/zobowiązana jest do dostarczenia, najpóźniej do dnia obrony pracy dyplomowej, oryginałów biletów za przejazdy, wystawionych przez przewoźników, o których mowa w ust.3, 6

7 oraz oryginałów faktur (lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) z obiektów zbiorowego zakwaterowania, o których mowa w ust Refundacje realizowane będą wyłącznie po zakooczeniu studiów przez uprawnionych. Przez zakooczenie studiów rozumie się obronę pracy dyplomowej w terminie określonym w 16 ust. 2 i 3 regulaminu. 13. W sprawach spornych dotyczących refundacji i nie określonych w niniejszym paragrafie rozstrzygad będzie koordynator projektu. 14. W uzasadnionych przypadkach, gdy np. czas dojazdu PKP lub PKS wiązałby się z nadmiernymi uciążliwościami, związanymi z czasem przejazdu i liczbą przesiadek, koordynator projektu, pod warunkiem złożenia podania wraz z szczegółowym uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 9, może wyrazid zgodę na refundację kosztów dojazdu samochodem, do kwoty stanowiącej równowartośd biletu PKP lub PKS na przejazd od miejsca zameldowania do Krakowa. Częśd V Postanowienia koocowe Szczegółowe prawa i obowiązki stron regulują: umowa o naukę, niniejsze zasady, regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz inne akty prawa wewnętrznego Uczelni. 2. Umowa, o której mowa w ust.1, zawierana jest ze słuchaczem najpóźniej na 7 dni przed pierwszymi zajęciami. 3. Data zawarcia umowy, o której mowa w ust.1, jest datą rozpoczęcia przez słuchacza/słuchaczkę udziału w projekcie. 4. Umowa, o której mowa w ust.1, ulega rozwiązaniu w przypadku zerwania umowy o dofinansowanie projektu lub umowy partnerskiej. 5. Szkoła może zawiesid prowadzenie zajęd, a nawet zaprzestad prowadzenia już trwających studiów, w przypadku nie dającej się usunąd przeszkody w realizacji umowy o dofinansowanie projektu lub umowy partnerskiej, stanowiących podstawę finansowania studiów. 6. W terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust.3-4, dyrektor Szkoły informuje słuchaczy/słuchaczki na piśmie. Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu. 3. Lista podmiotów stanowiących grupę docelową projektu. 4. Kryteria oceny kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych Ekonomia społeczna. 5. Formularz dotyczący badania potrzeb edukacyjnych. Zatwierdzam, z zastosowaniem w odniesieniu do kandydatów na słuchaczy rozpoczynających udział w studiach od października 2011 r. Dyrektor Szkoły dr Jarosław Bober Kraków, 2 czerwca 2011 r. 7

8 Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA PODYPLOMOWE EKONOMIA SPOŁECZNA W PROJEKCIE ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza w przypadku niekompletności danych zgłoszenie kandydata/kandydatki może zostad odrzucone ze względów formalnych. WYPEŁNIA MSAP Nr edycji studiów Data złożenia Nr zgłoszenia Numer albumu WYPEŁNIA KANDYDAT/KANDYDATKA DANE OSOBOWE KANDYDATA/KANDYDATKI: Nazwisko Imiona Data urodzenia Miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki PESEL NIP Seria i numer dowodu osobistego ADRES ZAMELDOWANIA: Kod pocztowy Miejscowośd Ulica Nr domu Nr lokalu Województwo Numer telefonu kontaktowego ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnid, jeśli adres jest inny niż w adres zameldowania): 8

9 Kod pocztowy Miejscowośd Ulica Nr domu Nr lokalu UKOOCZONE STUDIA Nazwa szkoły wyższej Wydział Miejscowośd Rok ukooczenia Inne ukooczone kierunki studiów: zaoczne, wieczorowe, studia podyplomowe (proszę wpisad rodzaj studiów, uczelnię, kierunek, rok ukooczenia i uzyskane tytuły) OBECNE MIEJSCE ZATRUDNIENIA Nazwa i adres zakładu pracy Czas zatrudnienia (od-do) Pełnione stanowisko Zakres obowiązków Jestem osobą zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego jako (jeśli dotyczy, proszę zaznaczyd wybraną opcję poniżej): główny specjalista starszy specjalista pracy socjalnej koordynator specjalista pracy socjalnej starszy pracownik socjalny pracownik socjalny aspirant pracy socjalnej PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ Nazwa i adres poprzedniego zakładu pracy Czas zatrudnienia Pełnione stanowisko Zakres obowiązków 9

10 Nazwa i adres poprzedniego zakładu pracy Czas zatrudnienia Pełnione stanowisko Zakres obowiązków Inne SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE INFORMACJE DODATKOWE 1 (np. znajomośd języków obcych, przebyte szkolenia, dodatkowe umiejętności i kwalifikacje) INFORMACJE DODATKOWE 2 (np. zainteresowania zawodowe i pozazawodowe) INFORMACJE DODATKOWE 3 (np. informacje o niepełnosprawności wymagającej np. dodatkowego wsparcia w dotarciu na zajęcia) DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisany/a.. (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) oświadczam, że Proszę zaznaczyd właściwą odpowiedź: Uczestniczyłem/Uczestniczyłam już w inicjatywach realizowanych w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, np. seminariach lokalnych, szkoleniach, doradztwie, spotkaniach sieciujących, konferencjach, wizytach studyjnych, organizowanych przez partnerów projektu, tj.: Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Fundusz Współpracy, Instytut Spraw Publicznych, UNDP dla Europy i Krajów Wspólnoty Niepodległych Paostw Bratysława, Związek Lustracyjny Spółdzielni Prac. Jeśli tak, to proszę wymienid jakich i podad orientacyjny termin udziału:. 10

11 ... Nie pamiętam, czy uczestniczyłem/uczestniczyłam w inicjatywach realizowanych w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Nie uczestniczyłem/ nie uczestniczyłam w inicjatywach realizowanych w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Ponadto wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, jako słuchacz/słuchaczka studiów podyplomowych Ekonomia społeczna. Jednocześnie oświadczam, że 1. Informacje zawarte w niniejszym formularzu odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. 2. Jestem pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeo niezgodnych z prawdą. 3. Zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Zapoznałem/am się z Zasadami szczególnymi prowadzenia studiów podyplomowych Ekonomia społeczna Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Regulaminem studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 5. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zbieranych w celach związanych z rekrutacją na potrzeby projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U, z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 6. Spełniam kryteria dotyczące Uczestnika Projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, co oznacza, że jestem pracownikiem/pracownicą* lub wolontariuszem/wolontariuszką* jednej z poniższych instytucji: Lp. Instytucja Uszczegółowienie uprawnionych podmiotów 1 Instytucje pomocy i integracji społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Placówka specjalistyczna poradnictwa, w tym rodzinnego Placówka opiekuoczo-wychowawcza Ośrodek adopcyjno-opiekuoczy, Ośrodek wsparcia, Ośrodek interwencji kryzysowej Centrum Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) Klub Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) Organizacja pozarządowa (w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i Proszę zaznaczyd X w odpowiedn im miejscu UWAGI Wymagany opis działalności w 11

12 wolontariacie) działające w sferze pomocy i integracji społecznej Zakład Aktywności Zawodowej Warsztat Terapii Zajęciowej Inny podmiot prowadzący działalnośd w sferze pomocy i integracji społecznej (którego głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej) sferze pomocy i integracji społecznej Proszę określid rodzaj podmiotu Jaki? Organizacja pozarządowa opis działalności w sferze pomocy i integracji społecznej: 2 Instytucje rynku pracy Publiczne służby zatrudnienia (WUP, PUP) (w zakresie projektów wspólnych z Ochotnicze Hufce Pracy podmiotami pomocy i integracji społecznej), Agencje zatrudnienia tj. instytucje realizujące zadania na rzecz Instytucje szkoleniowe promocji zatrudnienia i przeciwdziałania Instytucje dialogu społecznego bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z dnia Instytucje partnerstwa lokalnego 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) Opis projektu realizowanego wspólnie z podmiotami pomocy i integracji społecznej: Wymagany opis projektu wspólnego z podmiotami pomocy i integracji społecznej 3 4 Organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej Pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej Zajmowane stanowisko: Zakres obowiązków: Wymagana kopia statutu organizacji Proszę podad nazwę stanowiska i opis obowiązków * niepotrzebne skreślid (miejscowośd, data) 12 (podpis)

13 Proszę wskazad źródło informacji o studiach podyplomowych (skąd Pani/Pan dowiedziała/ł się o naborze na studia)? informacja w Internecie (portal:...) informacja w prasie (tytuł:...) poczta elektroniczna (jeśli inny proszę podad jaki:...) pracodawca znajomi inne, proszę wpisad jakie... Gdzie jeszcze Pani/Pana zdaniem powinny znaleźd się informacje o rekrutacji? Załączniki: 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu 2. Odpis dyplomu ukooczenia studiów wyższych 3. Dwie fotografie 4. Kserokopia dowodu osobistego 5. Formularz dotyczący badania potrzeb edukacyjnych 6. Wyciąg ze statutu z zaznaczonym fragmentem, że organizacja zajmuje się problematyką pomocy i integracji społecznej (dotyczy kandydatów będących pracownikami organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej) 13

14 Załącznik nr PIECZĘD ZAKŁADU PRACY MIEJSCOWOŚD, DATA ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU dla kandydatów/kandydatek na słuchaczy/słuchaczki studiów podyplomowych Ekonomia społeczna organizowanych w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza w przypadku niekompletności danych zgłoszenie kandydata/kandydatki może zostad odrzucone ze względów formalnych. Zaświadczam, że Pani/Pan*... zamieszkała/y:... legitymująca/y się dowodem osobistym serii... nr... na dzieo wystawienia niniejszego zaświadczenia jest pracownikiem/pracownicą / wolontariuszem/wolontariuszką*:... (nazwa zakładu pracy) NIP:... REGON:... na podstawie* 3 : a. umowy o pracę, b. powołania, c. wyboru, d. mianowania, e. spółdzielczej umowy o pracę, f. umowy cywilnoprawnej, g. umowy wolontariatu, h. inne:... Okres zatrudnienia* 4 : a. Czas nieokreślony od... b. Czas określony od... do... Pracownik/pracownica znajduje się w okresie wypowiedzenia: TAK/NIE*. *Należy zaznaczyd właściwą kategorię. 14

15 Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie instytucja jest jedną z wymienionych poniżej: Lp. Instytucja Uszczegółowienie uprawnionych podmiotów Proszę zaznaczyd X w odpowiedn im miejscu 1 2 Instytucje pomocy i integracji społecznej Instytucje rynku pracy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej), tj. instytucje realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Placówka specjalistyczna poradnictwa, w tym rodzinnego Placówka opiekuoczo-wychowawcza Ośrodek adopcyjno-opiekuoczy, Ośrodek wsparcia, Ośrodek interwencji kryzysowej Centrum Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) Klub Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) Organizacja pozarządowa (w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) działające w sferze pomocy i integracji społecznej Zakład Aktywności Zawodowej Warsztat Terapii Zajęciowej Inny podmiot prowadzący działalnośd w sferze pomocy i integracji społecznej (którego głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej) Jaki? (Proszę określid rodzaj podmiotu) Publiczne służby zatrudnienia (WUP, PUP) Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia Instytucje szkoleniowe Instytucje dialogu społecznego Instytucje partnerstwa lokalnego 3 Organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się 15

16 statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej Administracja publiczna działająca bezpośrednio w obszarze pomocy i 4 integracji społecznej *Należy zaznaczyd właściwą kategorię. Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia, jako wymóg uczestnictwa w studiach podyplomowych Ekonomia społeczna realizowanych w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. DATA PIECZĘD I PODPIS KIEROWNIKA ZAKŁADU PRACY LUB OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ 16

17 Załącznik nr 3 Lista podmiotów stanowiących grupę docelową projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, tj. tych, których pracownicy/pracownice są uprawnieni/uprawnione do udziału w studiach podyplomowych Ekonomia społeczna Lp. Instytucja Uszczegółowienie uprawnionych podmiotów 1 Instytucje pomocy i integracji społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Placówka specjalistyczna poradnictwa, w tym rodzinnego Placówka opiekuoczo-wychowawcza Ośrodek adopcyjno-opiekuoczy, Ośrodek wsparcia, Ośrodek interwencji kryzysowej Centrum Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) Klub Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) Organizacja pozarządowa (w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) działające w sferze pomocy i integracji społecznej Zakład Aktywności Zawodowej Warsztat Terapii Zajęciowej Inny podmiot prowadzący działalnośd w sferze pomocy i integracji społecznej (którego głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej) Instytucje rynku pracy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej), tj. instytucje realizujące Publiczne służby zatrudnienia (WUP, PUP) Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia zadania na rzecz promocji 2 zatrudnienia i Instytucje szkoleniowe przeciwdziałania bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z Instytucje dialogu społecznego dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. Instytucje partnerstwa lokalnego U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) 3 Organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej 4 Pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej 17

18 Załącznik nr 4 Kryteria oceny kandydatów/kandydatek na słuchaczy/słuchaczki studiów podyplomowych Ekonomia społeczna Lp. Przedmiot oceny - zagadnienie Punktacja 1 Motywacja do udziału w studiach Potencjalne wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach, 0-10 jej zastosowanie w miejscu pracy 3 Oczekiwania względem studiów

19 Załącznik nr 5 Formularz dotyczący badania potrzeb edukacyjnych Szanowni Paostwo! Niniejsza ankieta dotyczy badania potrzeb edukacyjnych potencjalnych słuchaczy studiów podyplomowych Ekonomia społeczna (ES). MSAP UEK realizując te studia pragnie oferowad swoim słuchaczom produkt odpowiadający ich potrzebom i oczekiwaniom, dlatego zwracamy się do Pana/Pani z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z treścią ankiety i udzielenie odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Wyniki badao zostaną wykorzystane wyłącznie do ewentualnej modyfikacji programu studiów ES, zgodnej z oczekiwaniami naszych słuchaczy. CZĘŚD 1. PYTANIA WPROWADZAJĄCE 1. Proszę wskazad, w której z poniższych rodzajów instytucji Pan/Pani obecnie pracuje/jest wolontariuszem? Proszę o zaznaczenie wszystkich opcji, które dotyczą Pana/Pani (można zaznaczyd kilka odpowiedzi) i dodatkowo wskazanie, od ilu miesięcy taka sytuacja ma miejsce. Obecne miejsce pracy/wolontariatu: Od ilu Instytucja Uszczegółowienie miesięcy? Instytucje pomocy i integracji społecznej Instytucje rynku pracy 1.1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 1.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1.3 Ośrodek Pomocy Społecznej 1.4 Dom Pomocy Społecznej 1.5 Placówka specjalistyczna poradnictwa, w tym rodzinnego 1.6 Placówka opiekuoczo-wychowawcza 1.7 Ośrodek adopcyjno-opiekuoczy, Ośrodek wsparcia, Ośrodek interwencji kryzysowej 1.8 Centrum Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) 1.9 Klub Integracji Społecznej (jako jednostka zatrudnienia socjalnego) 1.10 Organizacja pozarządowa (w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) działająca w sferze pomocy i integracji społecznej 1.11 Zakład Aktywności Zawodowej 1.12 Warsztat Terapii Zajęciowej 1.13 Inny podmiot prowadzący działalnośd w sferze pomocy i integracji społecznej (którego głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej) 1.14 Publiczne służby zatrudnienia (WUP, PUP) 1.15 Ochotnicze Hufce Pracy 1.16 Agencje zatrudnienia 1.17 Instytucje szkoleniowe 1.18 Instytucje dialogu społecznego 1.19 Instytucje partnerstwa lokalnego 1.20 Organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej 1.21 Pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej 19

20 2. Jaki jest charakter obecnie wykonywanej przez Pana/Panią pracy / jakie zajmuje Pan/Pani stanowisko (np. pracownik księgowości, specjalista, dyrektor etc.)? 3. Czy poza obecną aktywnością zawodową i społeczną związaną z ekonomią społeczną miał(a) Pan/Pani w przeszłości inne doświadczenia z ekonomią społeczną? 3.1 tak PRZEJDŹ DO PYTANIA nie PRZEJDŹ DO PYTANIA 5 4. W której instytucji miał(a) Pan/Pani w przeszłości do czynienia z ekonomią społeczną? Proszę o zaznaczenie wszystkich opcji, które dotyczą Pana/Pani (można zaznaczyd kilka odpowiedzi) i dodatkowo wskazanie, ile miesięcy taka sytuacja miała miejsce. Przeszłe związki z ekonomią społeczną jako: 4.1 pracownik/wolontariusz instytucji pomocy i integracji społecznej 4.2 pracownik/wolontariusz instytucji rynku pracy 4.3 pracownik/wolontariusz organizacji pozarządowej lub instytucji ES 4.4 pracownik/wolontariusz administracji publicznej 4.5 pracownik/wolontariusz innej instytucji zajmującej się ekonomią społeczną (jakiej?) Ile miesięcy one trwały? 5. Jak ocenia Pan/Pani swój poziom znajomości problematyki ekonomii społecznej? Proszę o zaznaczenie 1 odpowiedzi. 5.1 jest bardzo wysoki 5.2 jest wysoki 5.3 jest średni 5.4 jest niski 5.5 jest bardzo niski CZĘŚD 2. OCZEKIWANIA WOBEC STUDIÓW 6. Jakie są Pana/Pani najważniejsze oczekiwania wobec studiów ES? Proszę o wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi. zdobycie wiedzy ogólnej, poglądowej na temat szeroko rozumianej ekonomii 6.1 społecznej poszerzenie horyzontów myślenia i zwiększenie poziomu wiedzy na temat nowych 6.2 sposobów rozwiązywania problemów społecznych zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ES (w 6.3 tym: tworzenia, zarządzania, finansowania) zwiększenie mojego poziomu umiejętności i kwalifikacji (jako obecnego lub 6.4 przyszłego pracownika/wolontariusza podmiotu ekonomii społecznej) zwiększenie mojego poziomu umiejętności i kwalifikacji w zakresie funkcjonowania podmiotów ES (jako obecnego lub przyszłego pracownika/wolontariusza 6.5 administracji publicznej/instytucji pomocy i integracji społecznej/instytucji rynku pracy) poznanie problematyki współpracy między podmiotami ES a administracją 6.6 publiczną/instytucjami pomocy i integracji społecznej/instytucjami rynku pracy 6.7 poznanie problematyki współpracy między podmiotami ES a biznesem 20

WYPEŁNIA MSAP Data złożenia Nr zgłoszenia Nr edycji Numer albumu

WYPEŁNIA MSAP Data złożenia Nr zgłoszenia Nr edycji Numer albumu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA PODYPLOMOWE EKONOMIA SPOŁECZNA REALIZOWANE PRZEZ MAŁOPOLSKĄ SZKOŁĘ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE W PROJEKCIE ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) Część I Postanowienia ogólne

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) Część I Postanowienia ogólne Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZENEJ

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 16 grudnia 2011 roku

Wersja z dnia 16 grudnia 2011 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

5 Zasady uczestnictwa i organizacji

5 Zasady uczestnictwa i organizacji Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych, studiach magisterskich uzupełniających i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu systemowego: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3 Kryteria uczestnictwa

Informacje ogólne. 3 Kryteria uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych i specjalizacjach II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu systemowego ROPS w Toruniu pn. Akademia pomocy i integracji społecznej wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN określający zasady rekrutacji na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna Załącznik nr do Regulaminu Rekrutacji WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godzina wpływu Pieczątka Realizatora projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 29 maja 2012 roku

Wersja z dnia 29 maja 2012 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12. Data i podpis osoby przyjmującej Numer formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY PROJEKT NR WND-POKL.09.05.00-04-149/08 PT. INICJATOR SPOŁECZNY INICJATYWA EDUKACYJNA W NASZYCH RĘKACH WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. FORMULARZ APLIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godz.wpływu Pieczątka Realizatora Projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Oferowane wsparcie

Bardziej szczegółowo

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email:

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email: FORMULARZ REKRUTACYJNY OSÓB PRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Prawnik certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Prawnik certyfikowanym Project Managerem Projekt Prawnik certyfikowanym Project Managerem współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AGROTURYSTYKA INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AGROTURYSTYKA INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 1. Ankieta rekrutacyjna. 2. Oświadczenie o posiadaniu zatrudnienia poza rolnictwem. 3. Oświadczeniu o zajmowaniu się rękodziełem lub rzemiosłem. * Prosimy o wypełnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 1 Informacje o projekcie 1. realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM w okresie od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnia WSB Numer albumu 1. DANE PERSONALNE KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Imię (imiona) Nazwisko Zdjęcie Nazwisko rodowe Data urodzenia Miejsce urodzenia urodzenia Imię ojca, matki Płeć (K / M) PESEL Wiek

Bardziej szczegółowo

Projekt Projektodawca ROPS Organizator kursu IPiIS Nowi pracownicy socjalni Ustawa Rozporządzenie

Projekt Projektodawca ROPS Organizator kursu IPiIS Nowi pracownicy socjalni Ustawa Rozporządzenie REGULAMIN REKRUTACJI NA KURS SPECJALISTYCZNY PRACOWNIK SOCJALNY I STOPNIA REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO BĄDŹ AKTYWNY, BĄDŹ NAJLEPSZY SZKOLENIA ORAZ SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA KADR INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Szybki powrót na rynek pracy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Szybki powrót na rynek pracy Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Szybki powrót na rynek pracy CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Projekt Dla mistrza i czeladnika jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dla mistrza i czeladnika jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EGZAMIN MISTRZOWSKI Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Numer: /FM/EK/2010 CZĘŚĆ I Dane podstawowe 1. Wybór zawodu (prosimy zaznaczyć właściwą opcję) Branża spożywcza Branża

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Postanowienia ogólne 1 Regulamin stosuje się do studiów podyplomowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Człowiek najlepsza inwestycja KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza do Biura Projektu. podpis (wypełnia pracownik ) Data rozpoczęcia udziału w projekcie: / / Dane uczestnika Imię (imiona):..... Nazwisko:..... Płeć (proszę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego

REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie w projekcie Parasol dla rozwoju społecznego powiatu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania:

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKTYWNI = KREATYWNI FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X I. IDENTYFIKACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WARSZTATY I SZKOLENIA komputerowe

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Droga do pracy, UDA POKL.07.04.00 10 028/13 00, "Droga do pracy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PS-451-2/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015 r.

Zarządzenie nr PS-451-2/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015 r. Zarządzenie nr PS-451-2/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Wpłynęło: Proszę wypełnić drukowanymi literami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Dn.... Nr... Do kogo:... Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania PESEL Telefon kontaktowy, e-mail

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Projekt Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! nr POKL.06.01.01-30-099/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Projektu REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA Nazwisko...Imię... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Priorytet Działanie Poddziałanie Nowy zawód nowe możliwości VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w gminie 8.1.2. Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. PESEL dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA. PESEL dziecka KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie JACEK i OLA IDĄ DO PRZEDSZKOLA Imię (imiona) i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia dziecka PESEL dziecka Adres zamieszkania dziecka miasto wieś województwo:.

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA REALIZATOR PROJEKTU

WYPEŁNIA REALIZATOR PROJEKTU Data wpływu WYPEŁNIA REALIZATOR PROJEKTU Podpis przyjmującego KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja Wpłynęło dnia/godz..... Nr kolejny........ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w ramach Działania 9.5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM na lata 2013-2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 7A/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki z dnia 04.02.2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.. (imię i nazwisko) (data urodzenia) wyrażam gotowość udziału w projekcie Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Komputer moja przyszłość

Komputer moja przyszłość Data i godzina wpływu formularza. Podpis osoby przyjmującej.. Nr w rejestrze (Nr kolejny/ Nr naboru / Rok) FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Komputer moja przyszłość realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz

Bardziej szczegółowo

a) Nazwisko... Imię g)telefon komórkowy..., tel. stacjonarny h) Adres poczty elektronicznej (e-mail ojca).

a) Nazwisko... Imię g)telefon komórkowy..., tel. stacjonarny h) Adres poczty elektronicznej (e-mail ojca). Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu Schematom STOP!... FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt systemowy Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany.

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Razem dla Mazowsza Edukacja w działaniu w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Profesjonalna kadra studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIU z obszaru luk kompetencyjnych kadry IES (zarządzanie strategiczne w organizacji pozarządowej) organizowanego w ramach realizowanego przez miasto stołeczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Strona1 zał. nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Strona2... (imię i nazwisko) Zabrze, dnia......... (adres) Prowadzący studia podyplomowe: Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Roosevelta 26-28,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wypełnia osoba bezrobotna. 2. Adres zamieszkania i numer telefonu Nr domu nr mieszkania.

Wypełnia osoba bezrobotna. 2. Adres zamieszkania i numer telefonu Nr domu nr mieszkania. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice, tel. 913842934, fax. 913864506 e-mail: szkolenie@pupgryfice.pl ================================================================== WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Marketing sportowy szansą rozwoju Sportu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Internet oknem na świat 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Internet oknem na świat 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Internet oknem na świat 2 Załącznik nr 1 do Regulaminu Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami, pola oznaczone kwadratem należy wypełnić znakiem X. 1. DANE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU wpływu formularza* (*wypełnia osoba przyjmująca formularz) Podpis osoby przyjmującej formularz CZĘŚĆ A. DANE PROJEKTU BENEFICJENT TYTUŁ PROJEKTU Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.02-00-F45/13 Informacje ogólne 1 1. Regulamin dotyczy projektu Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie: Podaj rękę systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu: Numer z rejestru formularzy: Osoba przyjmująca: I. Dane osobowe kandydata: FORMULARZ REKRUTACYJNY Imię/Imiona: Nazwisko: Płeć K M Data i miejsce urodzenia: Dowód osobisty: seria nr wydany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu. "Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja sensoryczna" 1 - Definicje

Regulamin projektu. Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja sensoryczna 1 - Definicje Regulamin projektu "Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja sensoryczna" 1 - Definicje 1. Projekt - "Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja sensoryczna" realizowany przez PSOUU Koło

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnika projektu:

Zgłoszenie uczestnika projektu: Zgłoszenie uczestnika projektu: Imię i nazwisko.. Adres.... PESEL Telefon e-mail.. Wykształcenie brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne 1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie POKL. 09.06.02-06-

Bardziej szczegółowo