SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA NA RZECZ ZIEMI W 2009 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA NA RZECZ ZIEMI W 2009 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA NA RZECZ ZIEMI W 2009 ROKU I. Informacje ogólne o organizacji Adres: ul. Leszczyńskiej 7, Oświęcim Tel./fax: , REGON: Data wpisu do rejestru: rok Nr w rejestrze KRS: Zarząd : Robert Wawręty (prezes), Piotr Rymarowicz (wiceprezes), Andrzej Krawczyński (skarbnik), Mateusz Ledwoń (sekretarz), Andrzej Ścierski (członek zarządu) Komisja Rewizyjna : Paweł Adamus, Anna Potaczek, Tomasz Walkowicz (do ) Najważniejsze cele statutowe Towarzystwa to: zachowanie, ochranianie i odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczego, pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywatel, ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń, działanie na rzecz zmniejszania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń oraz proekologicznego zagospodarowania odpadów, upowszechnianie wiedzy oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ekologicznych metod ochrony przeciwpowodziowej i zwiększania naturalnej retencji, ułatwianie dostępu do informacji o środowisku oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, przeciwdziałanie korupcji, a także upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą: 1) Prowadzenie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo. 2) Odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcja lub w uzasadnionych przypadkach introdukcja cennych gatunków. 3) Planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych - renaturyzacyjnych oraz rewitalizacyjnych obiektów przyrodniczych. 4) Wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną. 5) Wykup, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo. 6) Propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów. 7) Promocja ekologicznych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji. 8) Organizowanie i propagowanie ekoturystyki. 9) Tworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. 10) Powoływanie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych. 11) Prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie Internetu. 12) Współpraca z instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą posiadającymi podobne cele działania. 13) Doradztwo oraz tworzenie banków informacji. 14) Organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów, sympozjów, konferencji, warsztatów, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim. 15) Działalność wydawnicza i poligraficzna. 16) Studia i badania oraz monitoring przyrodniczy. 17) Opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów itp. 1

2 18) Lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych. 19) Inicjowanie i popieranie zrównoważonego rozwoju we wszelkich przejawach życia społecznego i gospodarczego. 20) Wspieranie techniczne i finansowe głównie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, ochroną praw zwierząt lub podejmujących działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności, a także praw człowieka, a w szczególnych przypadkach innych organizacji i instytucji działających w sferze zadań publicznych. 21) Upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich. 22) Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne. 23) Występowanie do właściwych - wg kompetencji - władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód. 24) Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności. 25) Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu niepokrywającym całości niezbędnych kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie 2 punkt 1-4, 6-21 oraz 25. Towarzystwo na rzecz Ziemi nie prowadzi działalności gospodarczej i nie uzyskuje jednocześnie z tego tytułu żadnych przychodów. II. Informacje o zrealizowanych projektach W 2009 roku w ramach działalności nieodpłatnej Towarzystwo realizowało 3 projekty, które uzyskały wsparcie finansowe ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji Fundusz Partnerstwa. Ponadto w ramach działalności odpłatnej zorganizowało wizytę studyjną dla organizacji Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) z Węgier. Działalność nieodpłatna 1. KAMPANIA DOŚĆ EKSPLOATACJI KRUSZYWA Z KORYTA WISŁY Okres realizacji: Celem projektu było ograniczenie pozyskiwania kruszywa z koryt rzek, w szczególności koryta Wisły, w wieloletniej perspektywie jedynie do niezbędnych przypadków. Ponadto: 1) Upowszechnienie wiedzy o negatywnych skutkach eksploatacji kruszywa z koryt rzek. 2) Promocja stanowiska TNZ w zakresie koniecznych zmian w przepisach dot. eksploatacji kruszywa z koryt rzek. 3) Uwzględnienie stanowiska Towarzystwa w nowelizowanej ustawie Prawo Wodne. 4) Uporządkowanie sytuacji w zakresie pozyskiwania kruszywa z koryt rzek (w wieloletniej perspektywie). 5) Ograniczenie negatywnych skutków eksploatacji kruszywa z koryt rzek, przeanalizowanie możliwości kompensacji. 6) Zaprzestanie eksploatacji kruszywa z Wisły w Broszkowicach, gm. Oświęcim. W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania: 1.1. Monitoring Dokonano analizy pozwoleń wodnoprawnych na eksploatację osadów z koryt rzecznych z lat w kontekście nakładania się miejsc poboru z obszarami Natura Zakres analizy obejmował eksploatację kamieni rzecznych, żwiru, piasku z koryta rzeki Wisły oraz jej dopływów. Uzyskane wyniki pozwoliły na przygotowanie raportu Przegląd decyzji i prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z poborem osadów z koryt rzek a sieć Natura Praca pozwoliła stwierdzić, że wydawanie zezwoleń na eksploatację osadów odbywa się z reguły bez ocen oddziaływania na środowisko. Zwrócono uwagę urzędom na nieprawidłowość takiego postępowania, w szczególności w przypadku realizacji przedsięwzięć w granicach lub sąsiedztwie obszarów Natura Wyniki raportu są dostępne na stronach internetowych TnZ Działania prawne 2

3 A. W porozumieniu z przedstawicielem mieszkańców, Towarzystwo wystąpiło do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału II Karnego zgłaszając udział przedstawiciela organizacji, w postępowaniu przeciwko osobie oskarżonej o uszkodzenie od bliżej nieustalonego dnia maja 2008 roku do 4 czerwca 2009 roku w Broszkowicach gruntu pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi oraz prowadzenie robót zagrażających wałom przeciwpowodziowym i polegających na wydobyciu kruszywa, tj. o przest. z art 190 ust. l i art. 191 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne w zw. z art. II 2 kk. B. W związku z wnioskiem PHU LECH L. H. Bętkowscy S.J., Wawrzeńczyce dot. poboru osadów (niepoprawnie zwanych we wniosku kruszywem lub przemiałami) z koryta rzeki Wisły km miejsce Okleśna Towarzystwo wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wskazując na konieczność zbadania, czy planowane przedsięwzięcie nie spowoduje obniżenia (wcięcia) koryta i obniżenia poziomu wód gruntowych, co w efekcie może mieć negatywny wpływ na: SOO Wiślisko (PLH12_50) poprzez obniżenie poziomu wody w starorzeczu (zmniejszenie powierzchni chronionego siedliska), pośrednio na OSO Dolina Dolnej Skawy, gdyż obniżenie poziomu Wisły może to uniemożliwić lub utrudnić pobór wody z Wisły w okresach deficytu wody przez Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, stopień wilgotności terenów nadrzecznych, a co za tym idzie na populację derkacza. W związku z tym Towarzystwo wystąpiło o przeprowadzenie oceny wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura Jednocześnie Towarzystwo wskazało na istnienie analogicznych zagrożeń w przypadku wszystkich przedsięwzięć związanych z poborem osadów w koryta rzeki Wisły, w szczególności realizowanych na wysokości i powyżej przylegających do Wisły ostoi sieci Natura C. Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie statusu strony w związku z planami eksploatacji osadów z koryta Soły Zorganizowanie konferencji 26 listopada w Instytucie Ochrony Przyrody w Krakowie zorganizowano konferencję Środowiskowe i społeczne skutki eksploatacji osadów z dolin rzek, w której łącznie wzięło udział 47 osób w tym przedstawiciele gmin, organów ochrony środowiska i organizacji pozarządowych. Podczas konferencji podjęto próbę systematyzacji kwestii związanych z eksploatacją osadów z dolin rzecznych w zależności od miejsca (koryto rzeki, strefa zalewowa, strefa nadzalewowa), najczęściej spotykanych powodów i uzasadnień oraz metod i skutków jej prowadzenia. Przedstawiono również podstawowe uwarunkowania prawne, aktualnie funkcjonujące procedury wydawania pozwoleń dla tego typu przedsięwzięć a także czynniki niezbędne do oszacowania rzeczywistej opłacalności takich działań. Uczestnicy konferencji, w tym przedstawiciele organizacji ekologicznych, zgodzili się ze stanowiskiem, że eksploatacja osadów z koryt rzek jest dopuszczalna tylko po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i w sytuacji, gdy akumulacja przewyższa erozję Opracowanie i wydanie broszury informacyjnej Opracowano i wydano w nakładzie 1000 egz. broszurę Eksploatacja osadów z koryt rzek. Broszura została przesłana lub osobiście przekazana do wydziałów środowiska Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i oddziałów Polskiego Związku Wędkarskiego. 2. EMISARIUSZE LOKALNEJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ I UMACNIANIE WSPÓŁPRACY NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA Okres realizacji: (etap I) Celem projektu jest udzielenie pomocy, w szczególności pomocy prawnej, lokalnym grupom mieszkańców obszarów wiejskich zagrożonym istnieniem lub planami realizacji instalacji potencjalnie uciążliwych dla zdrowia i/lub lokalnego środowiska, ich wzmocnienie i integracja, a także wsparcie działalności interwencyjnej TnZ. W ramach realizacji przeprowadzono następujące działania: 2.1. Przygotowanie Podręcznika lokalnej aktywności obywatelskiej Został opracowany i wydany Podręcznik lokalnej aktywności obywatelskiej zawierający schematy postępowania w poszczególnych przypadkach zagrożeń lokalnego środowiska i pozytywne przykłady skutecznych działań na rzecz lokalnego środowiska. W szczególności podręcznik zawiera: 3

4 Przykłady działań interwencyjnych. Udział w postępowaniach dotyczących środowiska - praktyczny poradnik prawny. Wprowadzenie do części prawnej. Zakładanie stowarzyszeń. Podstawowe prawa strony w postępowaniu administracyjnym. Dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku. Udział społeczny w najważniejszych procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Rys prawa wspólnotowego - Dyrektywa EIA. Rys prawa wspólnotowego - dyrektywy ptasia i siedliskowa. Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obszary Natura 2000 według prawa polskiego. Ustawa o ochronie przyrody. Pozwolenia zintegrowane. Szkody w środowisku. Prawo prasowe. Wzory wniosków i pism. Podręcznik został wydany w nakładzie 2 tys. egz. i dotychczas przekazano go uczestnikom warsztatów dla społeczności lokalnych w Białymstoku, Jeleniewie, Ustce i Orchowie. Ponadto (w ilości egzemplarzy celem dalszej dystrybucji) otrzymało go 20 grup lokalnych, organizacji i inne zainteresowane osoby/podmioty: Dystrybucja będzie kontynuowana do końca 2010 r Identyfikacja zagrożonych miejsc Spośród ok. 15 zgłoszeń dokonano wyboru 5 grup mieszkańców i lokalizacji, w których występują zagrożenia środowiska i/lub interesów obywateli. Za miejsca wymagające objęcia pełną pomocą przewidzianą w projektach uznano: Jeleniewo, Orchowo, Ustkę, Jeleniewo oraz Białystok. W pierwszych 4 przypadkach zaplanowano realizację farm wiatrowych zagrażających m.in. obszarom chronionym w tym obszarom Natura Z kolei w Białymstoku zaplanowano budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych o mocy przerobowej 120 tys Mg na rok wraz ze stacją waloryzacji żużla, zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z systemu oczyszczania spalin. Dla tych przedsięwzięć dokonano analizy i ocen oraz prognoz oddziaływania na środowisko ww. planowanych inwestycji. Potwierdziły się przypuszczenia, że raporty lub/i prognozy wpływu na środowisko były sporządzone nierzetelnie Warsztaty dla społeczności lokalnych Dla 5 zidentyfikowanych grup przeprowadzono specjalistyczne warsztaty. Przewodnią problematykę stanowił efektywny udział społeczny w procesach inwestycyjnych Konsultacje prawne i działalność interwencyjna TnZ W trakcie realizacji projektów udzielono 54 porad i konsultacji prawnych. Pomocą prawną objęci byli w z jednej strony przedstawiciele wytypowanych grup lokalnych, a z drugiej mieszkańcy z innych miejscowości z całej Polski zagrożonych inwestycjami uciążliwymi dla środowiska. Ponadto na bieżąco Towarzystwo brało udział w postępowaniach administracyjnych i interwencyjnych dot. następujących, wybranych inwestycji: Mała elektrownia wodna (MEW) na rzece Dunajec w Łącku km wraz z konieczną infrastrukturą techniczną. Mała Elektrownia Wodna Mielec w miejscowości Podleszany i Mielec na rzece Wisłoce w km ok Mała elektrownia wodna Kamion Toporów na rz. warcie km gm. Wierzchlas pow. Wielu. Budowa Małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Pałuszyce na rzece Dunajec w km km wraz z Budowa Małej Elektrowni Wodnej na rzece Dunajec w km w gminie Nowy Targ w miejscowości Harklowa. Budowa piętrząca na rzece Dunajec w km poniżej istniejącego mostu oraz mała elektrownia wodna o mocy instalowanej 375 kw w miejscowości Harklowa. 4

5 Budowa Małej Elektrowni Wodnej na rzece Dunajec km w miejscowości Mikołajowice wraz z Mała Elektrownia Wodna MEW-OSTRÓW na rzece Dunajec w km w miejscowości Ostrów gmina Wierzchosławice. Budowa Małej Elektrowni Wodnej na rzece Dunajec km w miejscowości Komorów wraz z Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Dunajec w sąsiedztwie km , w mieście Nowy Sącz (brzeg prawy) oraz w miejscowości Świniarsko gm. Chełmiec (brzeg lewy). Rozbudowa drogi gminnej Krzeczów Toporów w ramach projektu Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych, w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego. Działalność odpłatna W ramach działalności odpłatnej w dniach maja 2009r. zorganizowano wizytę studyjną dla organizacji Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) z Węgier. Podczas wizyty przedstawiciele HuMuSz wzięli udział w spotkaniu w Krakowskim Holdingu Komunalnym, spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i komitetów mieszkańców, ekspertami z dziedziny gospodarki odpadami i przedstawicielami Towarzystwa. Zwiedzili Kraków i Oświęcim. Piotr Rymarowicz Robert Wawręty Prezes Wiceprezes Oświęcim, 21 marca 2010r. 5

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r.

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r. POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Nowy Sącz, luty 2012r. Opracowano w ARCADIS Sp. z o. o., w Dziale Analiz Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1. Podstawa prawna opracowania...5 1.2. Forma realizacji zamówienia...5 1.3. Ogólna charakterystyka obszaru objętego programem...5 1.4. Koncepcja struktury programu...6 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU ZARZĄD POWIATU SUSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU Załącznik ANALIZA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 Autor: mgr inż. Michał Dąbrowski Współpraca: mgr Krzysztof Żygowski mgr Łukasz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

2 OCENA ZAWARTOŚCI PROJEKTU WRPO 2014+ ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI... 9

2 OCENA ZAWARTOŚCI PROJEKTU WRPO 2014+ ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI... 9 Data: 22.10.2013 Status: Prognoza oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Akceptacja: Opracowanie: ekovert Łukasz Szkudlarek

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo