Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NA SWOIM JAK DOBRZE BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NA SWOIM JAK DOBRZE BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NA SWOIM JAK DOBRZE BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM Predyspozycje, motywacja i cała reszta czyli psychologiczne spojrzenie na zakładanie własnej firmy Przygotował: Jarosław Gromek Biuro Handlowe EUROCONSULT Zdzisław Lara Poznań, ul. Zwierzyniecka 10 tel/fax. (061) , tel. (061) NIP

2 Spis treści Predyspozycje, motywacja i cała reszta czyli psychologiczne spojrzenie na zakładanie własnej firmy Motywacja do podjęcia własnej działalności Co to jest motywacja? Jak zwiększyć motywację? Motywacja a własna działalność gospodarcza Nasze predyspozycje do róŝnych rodzajów działalności gospodarczej Typy osobowości Osobowość, a rodzaj działalności gospodarczej Osobowość przedsiębiorcy Jak dopasować firmę do siebie...17 B.H EuroConsult Strona 2

3 Predyspozycje, motywacja i cała reszta czyli psychologiczne spojrzenie na zakładanie własnej firmy Oglądając i czytając o biznesmenach, którzy odnieśli sukces, zastanawiamy się często, czy własna firma to coś dla mnie. Niektórzy próbowali własnej działalności i nie powiodło się im, stracili pieniądze, chęć do działania i wiarę w swoje moŝliwości. Inni wręcz przeciwnie, zaczynając od zdawałoby się drobiazgu w krótkim czasie zostali powaŝnymi grubymi rybami biznesu, z potęŝnym kapitałem, akcjami na giełdzie i własną limuzyną z kierowcą. Od czego więc zaleŝy powodzenie lub jego brak w biznesie? Czy kaŝdy moŝe zostać przedsiębiorcą? Jak sprawdzić własne predyspozycje do prowadzenia firmy? Czynników, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie sukcesu w działalności gospodarczej moŝe być bardzo wiele. Zacznijmy jednak od tak zwanych czynników psychologicznych które mogą zwiększyć szansę na sukces naszej firmy. NajwaŜniejsze z nich to: 1. Motywacja do podjęcia własnej działalności, 2. Posiadane predyspozycje do bycia przedsiębiorcą, 3. Pomysł na własną firmę, 4. Umiejętności w organizacji, planowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa 5. Posiadane zasoby: w głowie (wiedza, wykształcenie), w środkach trwałych (budynki, place, lokale, sprzęt, pojazdy, komputery itp.) i oczywiście w finansach. Przyjrzyjmy się po kolei poszczególnym czynnikom B.H EuroConsult Strona 3

4 1. Motywacja do podjęcia własnej działalności Podjęcie decyzji o rozpoczęciu własnej działalności moŝna porównać do decyzji o posiadaniu dziecka. Później juŝ nic nie jest takie samo. Nagle musisz być odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale takŝe za inny byt, ponosisz ryzyko swoich decyzji i prawie nie masz juŝ czasu dla siebie. Jest więc to jedna z waŝniejszych i odwaŝniejszych decyzji w Ŝyciu zawodowym człowieka. WaŜnym więc jest by mieć wystarczająco silną motywację do podjęcia tego wyzwania. Decyzja o załoŝeniu własnej firmy zapada z róŝnych powodów. Mogą to być np.: Chęć zarabiania duuuuŝych pieniędzy, Chęć zmiany statusu społecznego Chęć zmiany dotychczasowego sposobu Ŝycia, Chęć spełnienia własnych marzeń, wizji, pomysłów, Chęć udowodnienia sobie i innym, Ŝe ja teŝ mogę!, Niechęć do pracy etatowej, wysłuchiwania poleceń szefa który wie lepiej, Chęć samostanowienia o godzinach pracy, Kowalski moŝe, to ja teŝ Powodów załoŝenia własnej firmy moŝe być nieskończenie więcej i kaŝdy przyszły przedsiębiorca mógłby dopisać jeszcze kilka własnych. B.H EuroConsult Strona 4

5 1.1 Co to jest motywacja? Motywacja (z łacińskiego movere ruszać się z miejsca) to proces regulacji psychicznej nadający energię zachowaniu i ukierunkowujący je na osiągnięcie jakiegoś celu; takŝe względnie trwała tendencja (dąŝenie) do podejmowania czynności ukierunkowanych na określony cel; moŝe mieć charakter świadomy lub nieświadomy.(encyklopedia internetowa PWN) Procesy motywacyjne ukierunkowują nasze zachowanie na osiągnięcie określonych, istotnych dla nas stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych działań, czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników powodujących zmiany warunków zewnętrznych, zmiany w nas lub zmiany naszej sytuacji, połoŝenia. Jeśli świadomie dąŝymy do określonego wyniku, wówczas ten wynik będzie nazywany celem. Motywacja moŝe być wewnętrzna, gdy dąŝymy do zaspokojenia swoich potrzeb, wymagać, spełnienia marzeń i zewnętrzna, kiedy nasze działania są sterowane systemem kar i nagród, np. metoda kija i marchewki. Motywacja zewnętrzna moŝe na w pewnym momencie zniechęcać do działania. Silna motywacja wewnętrzna ma większą siłę sprawczą, a jej oddziaływanie powoduje trwalsze skutki. B.H EuroConsult Strona 5

6 1.2 Jak zwiększyć motywację? Naszą motywację do osiągnięcia określonego celu moŝemy wzmacniać poprzez róŝnorodne działania, np.: Przemyśl dokładnie co chcesz osiągnąć, co jest dla Ciebie naprawdę waŝne, na czym Ci zaleŝy czyli Przeanalizuj cele. Powiedz znajomym, co zamierzasz zrobić. Jeśli zaleŝy Ci na ich opinii o Tobie będziesz się dodatkowo starać, a osiągnięcie celu podniesie Twoją samoocenę. Ustal sobie jaką nagrodę otrzymasz po osiągnięciu celu. KaŜde działanie, nawet najbardziej uciąŝliwe jest łatwiejsze jeśli w perspektywie czeka nas upragniona rekompensata. Wykorzystaj wyobraźnię. Wyobraź sobie, Ŝe cel został osiągnięty, wyobraź sobie co musisz zrobić, aby go osiągnąć. Wizualizacja celu pomoŝe przekształcić nam abstrakcyjny cel w realną rzecz. Chęć spełnienia marzeń jest silnie motywująca. Pomyśl co się stanie jeśli nie zrealizujesz celu. Świadomość straty z nieosiągniętego celu i chęć jej uniknięcia będzie nas zachęcać do działania. Pomyśl co osiągniesz jeśli cel zrealizujesz. RównieŜ świadomość co zyskamy, jak zmieni się nasza sytuacja będzie nas zachęcało do dodatkowych starań. Zrób wreszcie pierwszy krok. Najtrudniej jest zacząć, potem juŝ jakoś idzie. Nie odkładaj rozpoczęcia działań w nieskończoność, bo moŝesz prawdopodobnie nigdy nie zacząć. Zacznij od czegoś prostego. Jeśli szybko i przy niewielkim wysiłku osiągniemy pierwsze sukcesy, zachęci to nas do dalszego działania. Jeśli rozpoczniemy od najtrudniejszych B.H EuroConsult Strona 6

7 działań, moŝemy na nich utknąć i zniechęcić się do dalszej pracy. Zastosuj metodę sera szwajcarskiego. DuŜe zadanie do wykonania to duŝy kawałek sera. MoŜemy go podzielić na małe kawałki proste, mechaniczne działania zajmujące 5-10 minut, które moŝemy wykonywać w wolnych chwilach. Takie działanie spowoduje, Ŝe duŝy kawałek sera stanie się serem szwajcarskim, w którym jest więcej dziur (juŝ wykonanych małych zadań) niŝ samego sera. Dobrze przygotuj się do działania. Łatwiej robić coś co znamy, o czym duŝo wiemy, wtedy zadanie wydaje się łatwiejsze. Im mniej wiedzy z zakresu naszego działania posiadamy, tym bardziej niewykonalne wydaje się nam zadanie i tym łatwiej się zniechęcamy. Dobra znajomość dziedziny, z którą się chcemy zmierzyć pozwoli nam takŝe na lepszą organizację pracy i wyodrębnienie mniejszych zadań do wykonania. Wszystko to pomoŝe nam odnieść sukces! Warto pamiętać słowa Charlesa Kemmonsa Wilsona: "Są dwa sposoby na to, Ŝeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na Ŝołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo." B.H EuroConsult Strona 7

8 1.3 Motywacja a własna działalność gospodarcza ZałoŜenie własnej firmy jest niewątpliwie duŝym wyzwaniem, ale jednocześnie moŝe stanowić zaspokojenie wielu naszych potrzeb: potrzeby bezpieczeństwa zatrudnienia, osiągnięcia sukcesu, samorealizacji, ale takŝe poprawy statusu, stanu naszych finansów i wielu innych. Jak wynika z raportu "Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004" sporządzonego przez Global Entrepreneurship Monitor dla 35% osób zakładających własną firmę motywacją jest brak etatowej pracy albo strach przed jej utratą. Firmy jednoosobowej działalności gospodarczej stanowią dzisiaj bardzo powaŝny odsetek wszystkich firm funkcjonujących na runku. Prawie co dziewiąty Polak zakłada lub rozwija własny interes. Decyzja o prowadzeniu własnego biznesu wprowadza często istotne zmiany w naszym Ŝyciu. Czasami jest ona podejmowana na skutek okoliczności zewnętrznych, braku innego wyjścia. Nie musi to być dla nas mniejszym złem. Ktoś, kto stracił pracę i nie moŝe znaleźć innego zatrudnienia otwiera własną firmę pełen obaw o swoją przyszłość i pieniądze. W wielu wypadkach okazuje się, Ŝe sobie doskonale radzi, a firma osiąga sukces. Zmiana w naszym Ŝyciu spowodowana prowadzeniem własnej firmy moŝe okazać się punktem zwrotnym do osiągnięcia sukcesu nie tylko na niwie zawodowej, ale takŝe w wielu innych obszarach. MoŜe pozwoli to odkryć w Tobie talenty i zdolności, których istnienia nigdy byś nie przypuszczał. MoŜe juŝ czas Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą Abraham Lincoln B.H EuroConsult Strona 8

9 2 Nasze predyspozycje do róŝnych rodzajów działalności gospodarczej. KaŜdy z nas chciałby mieć idealną pracę. Niestety rzeczywistość często rozmija się z naszymi wyobraŝeniami. Autorzy ksiąŝki Rób to do czego jesteś stworzony Paul i Barbara Tiger wymieniają kilka pytań, na które odpowiedzi mogą pomóc ocenić, czy nasza praca jest tą wymarzoną : Czy cieszysz się na myśl o pójściu do pracy, Czy czujesz się pobudzona przez to, co robisz (przez większość czasu), Czy czujesz, Ŝe twój wkład jest szanowany i doceniany, Czy odczuwasz dumę, mówiąc o swojej pracy, Czy lubisz i szanujesz ludzi, z którymi pracujesz, Czy optymistycznie patrzysz w przyszłość, Jeśli większość odpowiedzi jest pozytywna, moŝesz przypuszczać, Ŝe Twoja praca spełnia w duŝej mierze Twoje oczekiwania. Jeśli jest odwrotnie to znaczy, Ŝe przyszedł czas na zmiany. B.H EuroConsult Strona 9

10 Nie kaŝdy moŝe prowadzić kaŝdą działalność gospodarczą, ale kaŝdy moŝe znaleźć w sobie talent, wiedzę i umiejętności czyli predyspozycje do poprowadzenia konkretnej działalności. Jeśli lubimy rozpowszechniać zasłyszane informacje, to raczej nie zatrudnią nas jako następcę Jamesa Bonda, ale moŝemy się sprawdzić jako redaktor kroniki towarzyskiej. Warto więc zastanowić się, które cechy naszej osobowości mogą nam pomóc, a które będą przeszkadzać w prowadzeniu firmy. Osoby z lękiem wysokości nie sprawdzą się w robotach wysokościowych, a osoby nie potrafiące pływać nie powinny zatrudniać się na statkach, chyba Ŝe jako ich kapitanowie. Dzięki naszej osobowości odróŝniamy się od innych, zachowujemy się w charakterystyczny dla nas sposób. Poznanie własnych predyspozycji i określenie typu osobowości moŝe być pomocne w wyborze rodzaju aktywności zawodowej. 2.1 Typy osobowości Jako pierwszy typy osobowości opisał Hipokrates, wyróŝnił on cztery typy osobowości uzaleŝnione od zachowania poszczególnych osób i sposobu ich reagowania. Twierdził, Ŝe w organizmie człowieka występują cztery płyny: krew, flegma, Ŝółć i czarna Ŝółć. Typ osobowości był zaleŝny od przewagi B.H EuroConsult Strona 10

11 występowania poszczególnych składników. I tak: Sangwinik (przewaga krwi) to osoba optymistycznie postrzegająca świat, otwarta na ludzi, towarzyska i lubiana w towarzystwie. Dobrze czuje się będąc w centrum zainteresowania innych, czasami zabiegająca o przywództwo, władcza i dominująca. Twórcza i spontaniczna, często reagująca emocjonalnie, z duŝym ładunkiem energii i poczuciem humoru. Flegmatyk (przewaga flegmy) to osoba zrównowaŝona, starannie obserwująca i analizująca wszystko, powściągliwa i zdystansowana. Jest solidna, cierpliwa i łagodna, nie lubi pracować w pośpiechu. Choleryk (przewaga Ŝółci) to osoba impulsywna, ze skłonnościami do niezadowolenia i agresji, bywa uparta. Jej reakcje są silnie emocjonalne, szybkie i często pochopne. Jest obdarzona duŝym zapasem energii Ŝyciowej i aktywności. Lubią działać szybko, przewodzić, zarządzać i organizować pracę, takŝe innym. Wzbudzają respekt i zaufanie, ale łatwo się irytują, gdy ktoś ma odmienne zdanie. Melancholik (przewaga czarnej Ŝółci) to osoba postrzegająca świat w szarych barwach, pesymista obawiający się wszystkiego: przyszłości, siebie, innych. Wiecznie zmartwiona i niezadowolona. Dla niej szklanka jest zawsze w połowie pusta. B.H EuroConsult Strona 11

12 Inny podział osobowości zaproponował Carl Gustav Jung. WyróŜnił on dwa typy osobowości: Ekstrawertyka - osobę nastawioną na świat zewnętrzny bardziej niŝ na własne przeŝycia, zainteresowaną otoczeniem, prospołeczną, łatwo nawiązującą kontakty, dobrze orientującą się w otaczającej ją rzeczywistości i zaradną. Są to ludzie którzy reagują szybko i wyraźnie. Dają odpowiedzi, zanim nad nimi pomyślą. Trudno im się skoncentrować na słuchaniu. Robią duŝo szumu i zamieszania wokół siebie i dobrze się czują w takiej atmosferze. PodąŜają zgodnie z duchem czasu, kierują się ogólnie uznanymi normami postępowania. Introwertyka - osobę kierującą uwagę na własne przeŝycia, wykazującą brak zainteresowania otoczeniem, ze skłonnością do zamykania się w sobie i izolacji od innych. Osoby te troskliwie skrywają swe myśli i niechętnie dzielą się swoimi przemyśleniami. Czasem uwaŝają, Ŝe wszystko jest tak oczywiste, Ŝe nie ma potrzeby mówienia o tym. PowyŜsze podziały osobowości nie są jedyne, istnieje ich znacznie więcej i co chwila nowi autorzy proponują inne podziały i testy osobowości. W rzeczywistości, rzadko spotyka się czyste typy osobowości. KaŜdy z nas moŝe mieć w sobie trochę sangwinika i choleryka czy melancholika, ale warto zwrócić uwagę, który z typów ma przewagę w naszej osobowości. Jeśli sam masz problem z określeniem tego, warto porozmawiać z bliskimi i poznać ich ocenę. B.H EuroConsult Strona 12

13 MoŜna teŝ spróbować rozwiązać test załączony do e-booka lub poszukać testów w Internecie. Testy takie coraz częściej są wykorzystywane przy rekrutacjach nowych pracowników przez firmy lub przy rejestracji w biurach pośrednictwa pracy. Dzieje się tak dlatego, Ŝe to jacy jesteśmy ma wpływ nie tylko na naszą pracę, ale takŝe na funkcjonowanie w zespole, radzenie sobie ze stresem, pasją czasu itp. Jeśli masz wydajnie pracować, a praca ma stanowić źródło zadowolenia i satysfakcji nie tylko finansowej przez wiele lat, nie moŝesz wykonywać pracy niezgodnej z twoją naturą. Musisz być odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. 2.2 Osobowość, a rodzaj działalności gospodarczej Tylko niektóre cechy naszej osobowości będą miały znaczenie przy wyborze działalności gospodarczej, którą chcemy prowadzić. Istotne będzie to jak wyglądają nasze kontakty z innymi ludźmi, nasz stosunek do obowiązków i wykonywanych zadań, sposób ich realizacji, podatność na stres czy praca pod presją. Jeśli wykazujesz cechy ekstrawertyka - powinieneś działać z ludźmi i wśród nich. Będziesz się sprawdzać w duŝo aktywności, kreatywności, szybkiej reakcji zawodach, w których potrzeba itp. Jeśli jesteś raczej introwertykiem powinieneś poszukać spokojnego, cichego i stałego zajęcia dla indywidualisty. B.H EuroConsult Strona 13

14 Gdy przewaŝają w Twojej osobowości cechy sangwinika moŝesz śmiało podejmować się działalności, w której będziesz mieć częsty kontakt z ludźmi np. handel, usługi, ubezpieczenia, doradztwo, itp. Flegmatyk dobrze sprawdzi się w działaniach wymagających opanowania, spokoju i rozwagi np. doradztwo finansowe, usługi notarialne czy zegarmistrzowskie, itp. Jeśli dominuje w Tobie osobowość choleryka pomyśl o zarządzaniu (lub polityce) agencją reklamową, firmą kurierską itp. Warto takŝe przy wyborze rodzaju działalności zastanowić się jak reagujemy w róŝnych sytuacjach, czy nasza reakcja jest odpowiednia, czy przesadna, a moŝe niewystarczająca? Jak radzimy sobie ze stresem, czy jest on dla nas mobilizujący, czy wręcz przeciwnie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić w sytuacjach stresowych. Istotne w tym wszystkim jest to, Ŝe nie cechy osobowości nie są złe lub dobre, ale dobrze lub źle wykorzystane. Przemyśl to wszystko wybierając rodzaj swojej działalności, a na pewno łatwiej odniesiesz sukces. Co kieruje naszymi działaniami - rozwaga czy emocje? Jakie są Twoje zainteresowania, jesteś optymistą ciekawym świata i ludzi, czy pesymistą oczekującym tylko negatywnych skutków działań? Jak reagujesz na zmiany, jaki jest twój stosunek do nowości, czy szybko się uczysz? B.H EuroConsult Strona 14

15 Czy jesteś konserwatystą, czy osobą lubiącą nowinki techniczne i nowe rozwiązania? Wolisz w pracy rutynę, stabilność i powtarzalność, czy chcesz tworzyć ciągle coś nowego? Tajemnica szczęścia ukryta jest w tym, by widzieć wszystkie cuda świata i nigdy nie zapomnieć o dwóch kroplach oliwy na łyżce Paulo Coelho 3 Osobowość przedsiębiorcy Mówimy o kimś przedsiębiorczy człowiek, intuicyjnie wyczuwając jakimi cechami osobowości powinien charakteryzować się ktoś, kto prowadzi własną działalność gospodarczą. Najczęściej wymieniane cechy, którymi powinna być obdarzona taka osoba to: Zaradność, obrotność, inicjatywa, Samodzielność w działaniu i myśleniu, Łatwość podejmowania decyzji, Odporność na stres, Odpowiedzialność, Elastyczność, Rzetelność, solidność. B.H EuroConsult Strona 15

16 Przedsiębiorca poza tym powinien mieć zdolności organizacyjne, być elastycznym i CIERPLIWYM, bo jak mówi stare przysłowie: nie od razu Kraków zbudowano i na swoją nagrodę sukces, czasami trzeba poczekać. Szybkość zmian na rynku, mody i nowinki techniczne zmuszają nas często do szybkich reakcji i dostosowania się do oczekiwań klientów. Czasami wiąŝe się to ze zmianą profilu produkcji czy sposobu świadczenia usług. Nie moŝemy się przywiązywać do jednego sposobu funkcjonowania firmy, nawet duŝe korporacje reagują na zmiany na rynku. Dlatego teŝ poŝądaną cecho osobowości przedsiębiorcy jest otwartość na nowości i chęć przyswajania nowej wiedzy, nabywania doświadczeń w nowych dziedzinach. Istotną jest świadomość własnych ograniczeń i moŝliwości, poniewaŝ umoŝliwia ona nam podejmowanie świadomych decyzji, które niemal zawsze wiąŝą się w biznesie z pieniędzmi. Wiedza o własnych predyspozycjach zawodowych i cechach osobowościowych moŝe ułatwić nam podjęcie waŝnej decyzji dotyczącej naszego funkcjonowania na rynku pracy. B.H EuroConsult Strona 16

17 3.1 Jak dopasować firmę do siebie. Nie wola jest motorem naszego działania - lecz wyobraźnia E. Coue Czym powinna zajmować się idealna firma? Jaka działalność zapewni mam sukces? Czy lepiej inwestować w produkcję, czy w usługi, a moŝe w handel? Jak znaleźć samograja, który przy niewielkim nakładzie pracy będzie nam przynosił godziwe zyski przez wiele, wiele lat? Czy w ogóle taka działalność istnieje? O takich rzeczach myślimy, kiedy chcemy załoŝyć własną firmę. Porównujemy nasz pomysł na działalność do pomysłów innych. Warto wtedy rozpatrzeć następujące kwestie: Nisza rynkowa czy istnieje potencjalny, niezaspokojony popyt na usługi lub produkcję, którą chcemy prowadzić? MoŜe istnieje coś co jeszcze nie jest oferowane przez innych? Jak funkcjonują na rynku inne firmy prowadzące działalność, którą teŝ chcemy prowadzić czyli nasza konkurencja? Jak wyglądać będzie nasza oferta w stosunku do ich propozycji? Jak moŝemy przeciągnąć ich klientów do nas? Jakie posiadasz talenty, umiejętności, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie? Na ile mogą być one przydatne w prowadzeniu własnej firmy? B.H EuroConsult Strona 17

18 Jeśli masz kłopot z własną inwencją, poszukaj podpowiedzi w poradnikach o zakładaniu biznesu (np. w takich jak ten ) lub w Internecie. Najczęściej dobry pomysł na własny biznes jest definiowany przez takie określenia, jak: Innowacyjność jeśli otwieracie coś jako pierwsi, to Wy określacie zasady: zysk, marŝę, cenę sprzedaŝy itp. Konkurencyjność czy jesteście lepsi od konkurentów? Czy działając w tej samej branŝy, co wielu innych będziecie w stanie przebić ich ofertę? Dopasowanie do potrzeb rynkowych czy na działalność, którą chcecie prowadzić jest popyt na rynku i czy jest ona dopasowana do potrzeb obszaru, na którym będziecie działać? Płynność kapitałowa musicie pamiętać, Ŝe to co zostanie włoŝone w firmę nie odzyska się od razu. Najmniej kapitałochłonne są usługi, więcej kapitału wymaga handel, najdroŝsze są inwestycje w produkcję i najdłuŝej oczekuje się na zwrot kapitału. Zakładając firmę musisz przemyśleć, jak szybko chciałbyś odzyskać zainwestowane pieniądze i czy wystarczy Ci środków na prowadzenie jej zamin zacznie przynosić zyski. NiezaleŜność od czynnika ludzkiego zatrudnienie pracowników często bywa loterią, zdarza się, Ŝe osoby zatrudnione nie są specjalnie mocno zainteresowane rzetelnym wykonywaniem swoich obowiązków. Jeśli podejmujecie sie interesu, w którym zatrudniacie pracowników, musicie zadbać o odpowiedni system motywacji do pracy, np. finansowy. B.H EuroConsult Strona 18

19 "Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent wypocenia." Thomas Alva Edison Poszukując pomysłu na swoją firmę, trzeba zastanowić się takŝe, nie tylko nad tym, jak zarobić pieniądze, ale równieŝ nad tym, jaki będzie charakter pracy którą będziemy wykonywać czy będzie to praca stacjonarna, biurowa, czy fizyczna. Jaki będzie jej rodzaj, tzn. czy będziemy coś produkować, świadczyć usługi, czy prowadzić handel. Jakie są potrzeby lokalnego rynku, na którym będziemy działać, jakie kompetencje są niezbędne do prowadzenia tego biznesu i czy je posiadamy. Na jaką działalność istnieje popyt i czego oczekują klienci. Poznanie swoich oczekiwań i moŝliwości w aspekcie prowadzenia własnej firmy jest waŝne dlatego, Ŝe w duŝej mierze sukces naszego przedsięwzięcia zaleŝy od nas samych. Od naszego zaangaŝowania, zadowolenia i jakości pracy. Jeśli nie będziemy do końca zadowoleni z wykonywanej pracy, pomimo doskonałego pomysłu na działalność, moŝe nie utrzymać się na rynku lub przegrać z konkurencją. Dlatego warto poznać dobrze samego siebie: osobowość i kwalifikacje, gdyŝ będą one miały istotny wpływ na to, co i w jaki sposób będziemy robić. I jeszcze jedno warto pamiętać: Amerykański znawca i badacz procesów przedsiębiorczości Shapero stwierdził, Ŝe pomysł na biznes często upada, ale firma funkcjonuje, bowiem zmodyfikowała swoje działanie i dostosowała je do potrzeb rynku. B.H EuroConsult Strona 19

Przedsiębiorczość na wsi uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Przedsiębiorczość na wsi uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W POZNANIU Przedsiębiorczość na wsi uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa kody wartości czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat.

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Spis treści 1. Wstęp..................................... 9 2. Przedsiębiorczość co to

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ekonomia w praktyce

Spis treści. Ekonomia w praktyce ACE aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ekonomia w praktyce. Uwaga: Treści rozszerzone zostały oznaczone przez: * Wstęp 1. Masz pomysł masz działalność. 2.

Spis treści. Ekonomia w praktyce. Uwaga: Treści rozszerzone zostały oznaczone przez: * Wstęp 1. Masz pomysł masz działalność. 2. Spis treści Uwaga: Treści rozszerzone zostały oznaczone przez: * Ekonomia w praktyce Wstęp 1. Masz pomysł masz działalność 1.1. Pomysł na działalność 1.. Osoba przedsiębiorcza, czyli moje miejsce w biznesie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość młodych - materialne i niematerialne czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby poniŝej 25 roku Ŝycia

Przedsiębiorczość młodych - materialne i niematerialne czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby poniŝej 25 roku Ŝycia Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Anna Balawejder Nr albumu: 258489 Przedsiębiorczość młodych - materialne i niematerialne czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, w nowym semestrze zapraszam Was do przeczytania nowego Kwadransa Akademickiego. W tym numerze między innymi dowiecie się jak działa rynek Forex, będziecie mogli sprawdzić

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją STANISŁAWY MIELIMĄKI KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3. 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11. 2. Umiejętności...

Spis treści. 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3. 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11. 2. Umiejętności... Spis treści 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3 1. 1. Osobowość... 4 1. 2. Samoocena... 8 1. 2. 1. Test samooceny... 8 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11 2. Umiejętności...

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Dojrzała przedsiębiorczość -innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ MIĘKKICH

Dojrzała przedsiębiorczość -innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ MIĘKKICH Dojrzała przedsiębiorczość -innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ MIĘKKICH BLOKI TEMATYCZNE: Blok 1 Mapa Celów i Marzeń Opracował: Katarzyna Roszman

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa

Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Pracę wykonała Renata Szuwart Uczennica klasy Va Liceum Ekonomicznego pod kierunkiem mgr Beaty Janik Tomaszów Mazowiecki, Marzec 2005r. Spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Moje miłe media, czyli jak poskromić cyklon. Spis treści

Moje miłe media, czyli jak poskromić cyklon. Spis treści Bogusław Feliszek Spis treści 1. Po co nam media?... 3 2. Czy media mogą się poprawić?... 5 3. Kilka słów prawdy o dziennikarzach... 9 4. Masz prawo do milczenia... 12 5. Jak unikać konfliktu z dziennikarzem...

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Psychologia osiągnięć

Psychologia osiągnięć Sebastian Schabowski Psychologia osiągnięć 40 listów, które odmienią Twoje życie 2008 Spis treści NA CZYM SKUPIAJĄ SWOJĄ UWAGĘ LUDZIE SUKCESU?... 3 CZY TWOJE PRZEKONANIA CI SŁUŻĄ?... 4 DWA NIEZWYKLE WAŻNE

Bardziej szczegółowo

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem.

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem. Spis treści Wstęp...2 Fakty i mity...3 1. Czym jest konflikt...5 2. Dlaczego dochodzi do konfliktów...6 3. Jak rozwijają się konflikty...9 4. Jak ludzie zachowują się w sytuacjach konfliktu...12 5. Co

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT)

PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT) PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT) Poradnik skierowany jest głównie do zarządzających i właścicieli małych firm w aspekcie(zakresie) kosztów zakupowych, choć zarówno większe

Bardziej szczegółowo