CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. ZP-271-5/13 załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności na rzecz Uczestników Projektu systemowego Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części. CZĘŚĆ I KURSY KOMPUTEROWE 1. Opis przedmiotu zamówienia Kursy komputerowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla 18 Uczestników Projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia obejmuje następujące kursy: Komputerowy poziom podstawowy dla 15 osób, w podziale na dwie grupy; Grafika komputerowa dla 3 osób Zamawiający informuje, że osoby skierowane do odbycia poszczególnych kursów będących przedmiotem zamówienia posiadają aktualne badania wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak istnienia przeciwwskazań do odbycia w/w kursów Termin realizacji zamówienia: Komputerowy poziom podstawowy - po dniu podpisania umowy do dnia 22 listopada 2013 r Grafika komputerowa - po dniu podpisania umowy do dnia 13 grudnia 2013 r. 1.5 Szczegółowy harmonogram czasowy kursów zostanie ustalony z Wykonawcą nie później niż w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy. Zamawiający informuje, że przy ustalaniu czasowego harmonogramu realizacji kursów Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić: udział Uczestników Projektu w innych niż wskazane w części I zamówienia zajęciach, możliwość równoległej realizacji poszczególnych kursów w ramach przedmiotowej części, zdolność percepcji i przyswajalności materiału przez osoby, w tym niepełnosprawne, biorące udział w poszczególnych kursach. 1.6 Miejsce i czas realizacji zamówienia: wymaga się, aby: zajęcia w ramach kursu Komputerowy poziom podstawowy odbywały się w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Gorlice, 1

2 zajęcia w ramach kursu Grafika komputerowa odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub innym zapewnionym przez niego miejscu na terenie miasta Gorlice Zajęcia odbywały się w wybrane dni tygodnia: od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zajęcia każdorazowo nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o 8.00 i trwać dłużej niż do godz Dzienny wymiar godzinowy zajęć nie może przekroczyć 5 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji zajęć dłuższych niż 2 godziny dydaktyczne Wykonawca zapewni po każdych 2 godzinach 10 minutową przerwę, którą nie wlicza się do czasu przewidzianego na realizację poszczególnych kursów. 1.7 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, programy obydwu kursów. Programy będą podlegać pisemnej akceptacji Zamawiającego pod względem ich zgodności z wymogami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Programy kursów muszą uwzględniać: realizację zajęć teoretycznych i praktycznych, minimalny zakres merytoryczny poszczególnych kursów opisany w pkt Zakres merytoryczny może zostać poszerzony o dodatkowe elementy związane z tematyką kursu. Wykonawca opracowując programy kursów może wykorzystać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów kursów zawodowych dostępnych w bazach danych m.in Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e - learning. 1.9 WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PONADTO: zapewnić do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiednio dostosowane pomieszczenia (wraz z zapleczem sanitarnym dot. kursu komputerowego - podstawy, które muszą być wyposażone dodatkowo w: odpowiednią, do liczby osób biorących udział w kursie, ilość miejsc siedzących i stolików, flipchart / tablicę klasyczną/ magnetyczną wraz ze stosownym wyposażeniem, inny niezbędny sprzęt umożliwiający właściwą realizację kursu zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia - o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zapewnić dla każdego uczestnika bezzwrotny komplet materiałów pomocniczych do wykorzystania w trakcie zajęć, w tym: notatnik A5, długopis, pendrive (o pojemności co najmniej 4GB), a także, w zależności od kursu, komplet materiałów ćwiczeniowych/dydaktycznych np. płyty CD/DVD, podręczniki bądź inne opracowania tematyką nawiązujące do przedmiotu poszczególnych kursów. Sposób oznakowania tych materiałów zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed rozpoczęciem kursów. Ponadto, Wykonawca przedłoży wraz z fakturą VAT/rachunkiem: oryginał imiennych list potwierdzenia odbioru w/w materiałów (ze wskazaniem ich rodzaju i ilości) przez uczestników poszczególnych kursów, jeden komplet materiałów ćwiczeniowych/dydaktycznych tożsamych z przekazanym uczestnikom zapewnić ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników kursów w trakcie ich trwania a także w drodze na nie i z powrotem na kwotę minimalną zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą VAT / rachunkiem po zakończeniu kursów, dołożyć wszelkiej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa osób uczestniczących w kursach, prowadzić, odrębnie dla każdego kursu, listy obecności potwierdzające udział uczestników w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Lista obecności musi zostać sporządzona odrębnie na każde zajęcia i być opatrzona podpisem osoby prowadzącej. Wzór w/w listy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca po zakończeniu wszystkich zajęć, 2

3 w ramach kursów, przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT/rachunkiem wskazane listy obecności, zorganizować i przeprowadzić po zakończeniu każdego z kursów egzamin sprawdzający stopień opanowania materiału będącego przedmiotem poszczególnych kursów. Czas niezbędny do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego nie może zostać wliczony do ogólnej liczby godzin przewidzianych na realizację poszczególnych kursów prowadzić odrębną dokumentację przebiegu każdego kursu obejmującą w szczególności: dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy poszczególnych zajęć edukacyjnych; protokół z egzaminu sprawdzającego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie umiejętności, niezwłocznie telefonicznie informować Zamawiającego o nieobecności uczestników kursów na zajęciach, zapewnić tylko na kurs Komputerowy - podstawy, na każdą przerwę w trakcie trwania zajęć, wszystkim uczestnikom kursów poczęstunek w postaci: świeże ciasto/ciastka lub/i drożdżówki w ilości adekwatnej do wielkości danej grupy, w nieograniczonej ilości kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda mineralna, przekazać uczestnikom kursów informację o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przekazać wraz z fakturą VAT/rachunkiem jedno pisemne oświadczenie Wykonawcy w tej sprawie. Wzór oświadczenia, o którym mowa wyżej Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne, poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zajęć dot. kursu komputerowego podstawy Zamawiający zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych kursów. O planowanej liczbie uczestników Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach poszczególnych kursów. Ilość uczestników kursów nie może być pomniejszona o więcej niż łącznie: w przypadku kursu Komputerowego - poziom podstawowy - o 4 osoby, w przypadku kursu Grafika komputerowa o 1 osobę. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktyczną liczbę osób, które rozpoczęły poszczególne kursy z uwzględnieniem w/w zapisu Po zakończeniu każdego kursu Wykonawca zobowiązany jest wystawić dla wszystkich uczestników: zaświadczenie o jego ukończeniu, na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186), certyfikat, którego wzór i ologowanie zostanie ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia przez pracowników Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą lub inne uprawnione podmioty, oraz udzielania stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie, a także na żądanie Zamawiającego. 3

4 1.13 Minimalny zakres merytorycznego przedmiotu zamówienia. Zakres merytoryczny kursu Wymiar godzinowy (1 godzina = 45 minut) Wymagania dodatkowe 1. Kurs Komputerowy poziom podstawowy MODUŁ I: teoretyczno - praktyczny (10 godzin), obejmujący zapoznanie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania i użytkowania komputera i urządzeń z nim współpracujących (drukarka, skaner, kamera internetowa). 60 godzin, w tym: a) 10 godzin zajęć teoretyczno praktycznych, Wykonawca zapewni sprawny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym legalnym oprogramowaniem i wyposażeniem. MODUŁ II: praktyczny (50 godzin), obejmujący: 1. obsługę systemu operacyjnego Windows 7 lub systemu równoważnego pod względem funkcjonalności, 2. pakietu Microsoft Office (wersja 2007 lub nowsza) lub pakietu równoważnego pod względem funkcjonalności, 3. Internetu, w szczególności: a) edytor tekstu Microsoft WORD lub program równoważny pod względem funkcjonalności zagadnienia podstawowe b) arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel lub program równoważny pod względem funkcjonalności zagadnienia podstawowe, c) Internet Explorer/ Opera/ Firefox lub program równoważny pod względem funkcjonalności w tym: bankowość elektroniczna, portale społecznościowe, komunikatory typu skyp e lub równoważny. d) Obsługa elektronicznego konta pocztowego. b) 50 godzin zajęć praktycznych. Zamawiający wymaga, aby każdy uczestnik kursu pracował na samodzielnym stanowisku komputerowym. 2. Kurs Grafika komputerowa MODUŁ I: teoretyczno praktyczny obejmujący zapoznanie, obsługę i praktyczne zastosowanie oprogramowania do tworzenia grafiki wektorowej w programie CorelDRAW lub równoważnym pod względem funkcjonalności. MODUŁ II teoretyczno praktyczny obejmujący zapoznanie, obsługę i praktyczne zastosowanie oprogramowania do tworzenia grafiki rastrowej w programie Adobe Photoshop lub równoważnym pod względem funkcjonalności. 80 godzin, Wykonawca zapewni sprawny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym legalnym oprogramowaniem i wyposażeniem. Zamawiający wymaga, aby każdy uczestnik kursu pracował na samodzielnym stanowisku komputerowym. CZĘŚĆ II KURSY EKONOMICZNE 2 Opis przedmiotu zamówienia Kursy ekonomiczne 2.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla 16 Uczestników Projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące kursy: Księgowość małych firm dla 4 osób, Sprzedawca magazynier dla 8 osób, Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej dla 4 osób Zamawiający informuje, że osoby skierowane do odbycia poszczególnych kursów będących przedmiotem zamówienia posiadają aktualne badania wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak istnienia przeciwwskazań do odbycia w/w kursów Termin realizacji zamówienia: Księgowość małych firm po dniu podpisania umowy do 13 grudnia 2013 r Sprzedawca magazynier - od 18 listopada 2013 r. do 13 grudnia 2013 r Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej - od stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r. 2.5 Szczegółowy harmonogram czasowy kursów zostanie ustalony z Wykonawcą nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy. Zamawiający informuje, że przy ustalaniu czasowego harmonogramu realizacji kursów Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić: udział Uczestników Projektu w zajęciach innych niż wskazane w części II zamówienia, możliwość równoległej realizacji poszczególnych kursów w ramach przedmiotowej części, zdolność percepcji i przyswajalności materiału przez osoby, w tym niepełnosprawne, biorące udział w poszczególnych kursach, 2.6 Miejsce i czas realizacji zamówienia: wymaga się, aby: zajęcia w ramach kursów Księgowość małych firm i Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub innym zapewnionym przez niego miejscu na terenie miasta Gorlice W przypadku kursu Sprzedawca magazynier Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na terenie miasta Gorlice, miejsce do przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych Zajęcia realizowane będą w wybrane dni tygodnia: od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zajęcia każdorazowo nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o 8.00 i trwać dłużej niż do godz Dzienny wymiar godzinowy zajęć nie może przekroczyć 5 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji zajęć dłuższych niż 2 godziny dydaktyczne Wykonawca zapewni po każdych 2 godzinach 10 minutową przerwę, którą nie wlicza się do czasu przewidzianego na realizację poszczególnych kursów. 2.7 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, programy wszystkich kursów. Programy będą podlegać pisemnej akceptacji Zamawiającego pod względem ich zgodności z wymogami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Programy kursów muszą uwzględniać: realizację zajęć teoretycznych i praktycznych, minimalny zakres merytoryczny poszczególnych kursów opisany w pkt Zakres merytoryczny może zostać poszerzony o dodatkowe elementy związane z tematyką kursu. Wykonawca opracowując program kursów może wykorzystać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów kursów zawodowych dostępnych w bazach danych m.in Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e learning 2.9 WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PONADTO: zapewnić do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiednio dostosowane pomieszczenia (wraz z zapleczem sanitarnym dot. kursu sprzedawcy, które muszą być wyposażone dodatkowo w: odpowiednią, do liczby osób biorących udział w kursie, ilość miejsc siedzących i stolików, flipchart / tablicę klasyczną/ magnetyczną wraz ze stosownym wyposażeniem, 5

6 inny niezbędny sprzęt umożliwiający właściwą realizację kursu zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia - o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zapewnić dla każdego uczestnika bezzwrotny komplet materiałów pomocniczych w tym: notatnik A5, długopis, a także w zależności od kursu komplet materiałów ćwiczeniowych/dydaktycznych np. płyty CD/DVD, podręczniki bądź inne opracowania tematyką nawiązujące do przedmiotu poszczególnych kursów. Sposób oznakowania tych materiałów zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed rozpoczęciem kursów. Ponadto, Wykonawca przedłoży wraz z fakturą VAT/rachunkiem: oryginał imiennych list potwierdzenia odbioru w/w materiałów (ze wskazaniem ich rodzaju i ilości) przez uczestników poszczególnych kursów, jeden komplet materiałów ćwiczeniowych/dydaktycznych tożsamych z przekazanymi uczestnikom zapewnić ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika kursów w trakcie ich trwania a także w drodze na nie i z powrotem na kwotę minimalną zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą VAT / rachunkiem po zakończeniu kursów, dołożyć wszelkiej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa osób uczestniczących w kursach, a także warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzić, odrębnie dla każdego kursu, listy obecności potwierdzające udział uczestników w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Lista obecności musi zostać sporządzona odrębnie na każde zajęcia i być opatrzona podpisem osoby prowadzącej. Wzór w/w listy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca po zakończeniu wszystkich zajęć, w ramach kursów, przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT/rachunkiem wskazane listy obecności, zorganizować i przeprowadzić po zakończeniu każdego z kursów egzamin sprawdzający stopień opanowania materiału będącego przedmiotem poszczególnych kursów. Czas niezbędny do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego nie może zostać wliczony do ogólnej liczby godzin przewidzianych na realizację poszczególnych kursów prowadzić odrębną dokumentację przebiegu każdego kursu obejmującą w szczególności: dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy poszczególnych zajęć edukacyjnych; protokół z egzaminu sprawdzającego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie umiejętności, zapewnić tylko na kurs Sprzedawca magazynier, na każdą przerwę w trakcie trwania zajęć, wszystkim uczestnikom kursów poczęstunek w postaci: świeże ciasto/ciastka lub/i drożdżówki w ilości adekwatnej do wielkości danej grupy, w nieograniczonej ilości kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda mineralna, niezwłocznie telefonicznie informować Zamawiającego o nieobecności uczestników kursów na zajęciach, przekazać uczestnikom kursów informację o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przekazać wraz z fakturą VAT/rachunkiem jedno pisemne oświadczenie Wykonawcy w tej sprawie. Wzór oświadczenia, o którym mowa wyżej Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne, poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zajęć dot. kursu sprzedawcy, 2.10 Zamawiający zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych kursów. O planowanej liczbie uczestników Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach poszczególnych kursów. Ilość uczestników kursów nie może być pomniejszona 6

7 łącznie o więcej niż 4 osoby. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktyczną liczbę osób, które rozpoczęły poszczególne kursy z uwzględnieniem w/w zapisu Po zakończeniu każdego kursu Wykonawca zobowiązany jest wystawić dla wszystkich uczestników: zaświadczenie o jego ukończeniu, na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) certyfikat, którego wzór i ologowanie zostanie ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia przez pracowników Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą lub inne uprawnione podmioty, oraz udzielania stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie, a także na żądanie Zamawiającego Minimalny zakres merytorycznego przedmiotu zamówienia. Zakres merytoryczny kursu Wymiar godzinowy (1 godzina =45 minut) Wymagania dodatkowe I. Kurs Księgowość małych firm MODUŁ I: teoretyczny (60 godzin) obejmujący w szczególności: a) system podatkowy w Polsce informacje ogólne, b) obowiązki wynikające z ustawy o działalności gospodarczej, c) podatek dochodowy od osób fizycznych, d) formy opodatkowania, e) podmioty gospodarcze uprawnione do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, f) dowody księgowe będące podstawą zapisów w księdze, g) podatek VAT, h) zasady prowadzenia ewidencji księgi podatkowej przychodów i rozchodów, i) koszty uzyskania przychodów i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, j) remanent, zamknięcie księgi i ustalenie dochodów, k) ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz obowiązki wobec ZUS, l) wynagrodzenia, formy zatrudnienia pracowników, rozliczenia. MODUŁ II: praktyczny (60 godzin) obejmujący w szczególności: a) komputerową obsługę programów finansowo-księgowych - program typu Symfonia, Rachmistrz lub równoważny pod względem funkcjonalności, b) praktyczne zasady funkcjonowania programu komputerowego Płatnik. 120 godzin, w tym: a) 60 godzin zajęć teoretycznych, b) 60 godzin zajęć praktycznych. Wykonawca zapewni sprawny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym legalnym oprogramowaniem i wyposażeniem. Zamawiający wymaga, aby każdy uczestnik kursu pracował na samodzielnym stanowisku komputerowym. II. Kurs sprzedawca magazynier MODUŁ I: teoretyczny (30 godzin), obejmujący podstawy teoretyczno - praktyczne związane z pracą na stanowisku sprzedawcy, w szczególności: a) organizacja stanowiska i miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP i ppoż, b) zaopatrzenie i zakup towarów w jednostce handlu 70 godzin, w tym: a) 30 godzin zajęć teoretycznych, Wykonawca zapewni sprawny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym legalnym oprogramowaniem i wyposażeniem, a także urządzenia fiskalne 7

8 hurtowego, c) organizacja gospodarki magazynowej, d) towaroznawstwo, rozmieszczenie i przechowywanie towarów w jednostkach handlu hurtowego, e) profesjonalna obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży, f) obsługa reklamacji, g) kultura osobista i etyka zawodowa na stanowisku sprzedawcy, MODUŁ II: praktyczny (40 godzin) obejmujący naukę obsługi urządzeń fiskalnych i wspomagających system sprzedaży, w szczególności: a) zapoznanie się z możliwościami i funkcjonowaniem programu do fakturowania i programu magazynowego (magazyn, inwentaryzacja, obrót magazynowy, zakup, sprzedaż, zamówienia, zestawienia), b) obsługa urządzeń fiskalnych oraz urządzeń wspomagających system sprzedaży: czytnik kodów kreskowych, terminale płatnicze, wagi, rejestracja sprzedaży. b) 40 godzin zajęć praktycznych oraz wspomagające system sprzedaży, których jakość zapewni należyte wykonanie zamówienia. Ilość sprzętu, o którym mowa wyżej musi być adekwatna do liczby uczestników kursu. III. Kurs Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej MODUŁ I: teoretyczny (70 godzin), obejmujący w szczególności: a) zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce, b) zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, tworzenie spółek osobowych c) wybór formy organizacyjno - prawnej a kwestie podatkowe, d) środki na prowadzenie firmy, e) promocja firmy, f) nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami, 70 godzin, Wykonawca zapewni: a) niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji założonego planu zajęć, b) niezbędny sprzęt umożliwiającym praktyczną naukę omawianych zagadnień. g) podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości firmy, h) płatnik podstawy, i) biznes plan - ścieżka od pomysłu do własnej firmy, CZĘŚĆ III - KURS OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I DZIECI 3 Opis przedmiotu zamówienia Kurs Opiekun osób starszych i dzieci 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla 11 Uczestników Projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3.2 Zamawiający informuje, że osoby skierowane do odbycia kursu będącego przedmiotem zamówienia posiadają aktualne badania wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak istnienia przeciwwskazań do odbycia kursu. 3.3 Termin realizacji zamówienia: po dniu podpisania umowy do dnia 13 grudnia 2013 r. z tym, że szczegółowy harmonogram czasowy kursu zostanie ustalony z Wykonawcą nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy. Zamawiający informuje, że przy ustalaniu czasowego harmonogramu realizacji kursu Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić: udział Uczestników Projektu w zajęciach innych niż wskazane w części III zamówienia, zdolność percepcji i przyswajalności materiału przez osoby, w tym niepełnosprawne, biorące udział w kursie, 8

9 3.4 Miejsce i czas realizacji zamówienia: wymaga się, aby zajęcia teoretyczne obywały się w siedzibie Zamawiającego lub innym zapewnionym przez niego miejscu na terenie miasta Gorlice. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsce do przeprowadzenia zajęć praktycznych. W przypadku realizacji zajęć praktycznych poza terenem miasta Gorlice Wykonawca zapewni transport Uczestników z Gorlic do miejsca realizacji zajęć i z powrotem. Zajęcia realizowane będą w wybrane dni tygodnia: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zajęcia każdorazowo nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o 8.00 i trwać dłużej niż do godz Dzienny wymiar godzinowy zajęć nie może przekroczyć 5 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji zajęć dłuższych niż 2 godziny dydaktyczne Wykonawca zapewni po każdych 2 godzinach 10 minutową przerwę, którą nie wlicza się do czasu przewidzianego na realizację kursu. 3.5 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, program kursu. Program będzie podlegał pisemnej akceptacji Zamawiającego pod względem jego zgodności z wymogami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Program kursu musi uwzględniać: realizację zajęć teoretycznych i praktycznych, minimalny zakres merytoryczny kursu opisany w pkt Zakres merytoryczny może zostać poszerzony o dodatkowe elementy związane z tematyką kursu. Wykonawca opracowując program kursu może wykorzystać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów kursów zawodowych dostępnych w bazach danych m.in Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursu metodą e - learning. 3.7 WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PONADTO: zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia - o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zapewnić dla każdego uczestnika bezzwrotny komplet materiałów pomocniczych w tym: notatnik A5, długopis, a także komplet materiałów dydaktycznych/ćwiczeniowych np. płyty CD/DVD, podręczniki bądź inne opracowania tematyką nawiązujące do przedmiotu kursu. Sposób oznakowania tych materiałów zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed rozpoczęciem kursu. Ponadto, Wykonawca przedłoży wraz z fakturą VAT/rachunkiem: oryginał imiennych list potwierdzenia odbioru w/w materiałów (ze wskazaniem ich rodzaju i ilości) przez uczestników kursu, jeden komplet materiałów ćwiczeniowych/dydaktycznych przekazanych uczestnikom zapewnić ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika kursu w trakcie jego trwania a także w drodze na niego i z powrotem na kwotę minimalną zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą VAT / rachunkiem po zakończeniu kursu, dołożyć wszelkiej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa osób uczestniczących w kursie, a także warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzić listy obecności potwierdzające udział uczestników w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Lista obecności musi zostać sporządzona odrębnie na każde zajęcia i być opatrzona podpisem osoby prowadzącej. Wzór w/w listy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca po zakończeniu wszystkich zajęć, w ramach kursu, przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT/rachunkiem wskazane listy obecności, zorganizować i przeprowadzić po zakończeniu kursu egzamin sprawdzający stopień opanowania materiału będącego przedmiotem kursu. Czas niezbędny do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego nie może zostać wliczony do ogólnej liczby godzin przewidzianych na realizację kursu prowadzić dokumentację przebiegu kursu obejmującą w szczególności: dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy poszczególnych zajęć edukacyjnych; protokół z egzaminu sprawdzającego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie umiejętności, 9

10 3.7.8 zapewnić, na każdą przerwę w trakcie trwania zajęć praktycznych, wszystkim uczestnikom kursu poczęstunek w postaci: świeże ciasto/ciastka lub/i drożdżówki w ilości adekwatnej do wielkości danej grupy, w nieograniczonej ilości kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda mineralna, niezwłocznie telefonicznie informować Zamawiającego o nieobecności uczestników kursu na zajęciach, przekazać uczestnikom kursu informację o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przekazać wraz z fakturą VAT/rachunkiem jedno pisemne oświadczenie Wykonawcy w tej sprawie. Wzór oświadczenia, o którym mowa wyżej Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne, poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zajęć, 3.8 Zamawiający zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników kursu. O planowanej liczbie uczestników Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach przedmiotowego kursu. Ilość uczestników kursu nie może być pomniejszona o więcej niż 3 osoby. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktyczną liczbę osób, które rozpoczęły kurs z uwzględnieniem w/w zapisu. 3.9 Po zakończeniu kursu Wykonawca zobowiązany jest wystawić dla wszystkich uczestników: zaświadczenie o jego ukończeniu, na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) certyfikat, którego wzór i ologowanie zostanie ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia przez pracowników Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą lub inne uprawnione podmioty, oraz udzielania stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie, a także na żądanie Zamawiającego Minimalny zakres merytorycznego przedmiotu zamówienia. Zakres merytoryczny kursu Wymiar godzinowy (1 godzina =45 minut) Wymagania dodatkowe I. Kurs Opiekun osób starszych i dzieci MODUŁ teoretyczno praktyczny (80 godzin) w proporcji: godz. opieka nad dzieckiem, godz. opieka nad osobą starszą - w tym 30 godzin zajęć praktycznych. Program kursu musi obejmować w szczególności: a) rola i zadania opiekuna osób starszych i dzieci, b) podstawy psychologii rozwojowej, wychowawczej i społecznej w odniesieniu do tematyki kursu, c) komunikacja z podopiecznym i jego najbliższym otoczeniem, d) anatomia i fizjologia dziecka i osoby starszej, e) opieka i pielęgnacja dzieci i osób starszych, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy przedmeczynej, f) rozwiązywanie problemów zdrowotnych wieku rozwojowego i geriatrycznego wybrane zagadnienia farmakoterapii, g) zasady zdrowego żywienia dzieci i osób starszych, h) organizacja czasu wolnego podopiecznego, i) bhp i etyka zawodu opiekuna. 80 godzin, 1. Wykonawca w celu realizacji zajęć teoretyczno - praktycznych zapewni sprawny zestaw do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 2. Wykonawca w trakcie realizacji zajęć praktycznych zapewni wszystkim uczestnikom kursu niezbędną odzież ochronną oraz środki zabezpieczające np. rękawiczki jednorazowe. 10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo