KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK III Tarnów Rok akademicki 2014/2015

2 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Moduł Praktyczna Nauka Języka Angielskiego obejmuje następujące przedmioty: PNJA Rozumienie tekstu czytanego PNJA Rozumienie tekstu czytanego opcje a) teksty prawnicze b) teksty medyczne c) teksty ekonomiczne PNJA Sprawności produktywne PNJA Praktyczne zastosowanie języka (Use of English) PNJA Tłumaczenia PNJA Tłumaczenia opcje a) teksty prawnicze b) teksty medyczne c) teksty ekonomiczne Punkty ECTS: V semestr - 15 punktów VI semestr 17 punktów

3 PNJA Rozumienie tekstu czytanego Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Studia niestacjonarne 2 Kierunek studiów Filologia 3 Nazwa modułu PNJA Rozumienie tekstu czytanego kształcenia/przedmiotu 4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów III 9 Semestr 5 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator 13 Prowadzący mgr Marta Pałucka 14 Język wykładowy język angielski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku 17 Wymagania wstępne brak 18 Efekty kształcenia WIEDZA: - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych technik czytania zorientowaną na zastosowanie praktyczne UMIEJĘTNOŚCI: - opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej - potrafi ocenić przydatność różnorodnych technik i strategii do realizacji określonych zadań - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

4 - potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i użycia języka KOMPETENCJE SPOŁECZNE: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - ma świadomość różnorodności kulturowej - wykazuje się umiejętnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów 19 Stosowane metody dydaktyczne ćwiczenia praktyczne, dyskusja, praca indywidualna i w grupach 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia forma pisemna: testu wyboru, pytania otwarte, wyjaśnianie znaczenia słów i wyrażeń na podstawie kontekstu, porządkowanie akapitów i zdań 21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach i trzech testów pisemnych. 22 Treści kształcenia (skrócony opis) Doskonalenie umiejętności czytania, rozumienia i interpretacji tekstów pisanych. Pogłębianie znajomości języka poprzez analizę zróżnicowanych tematycznie tekstów. 23 Treści kształcenia (pełny opis) - określanie głównych myśli zawartych w tekście - wyszukiwanie konkretnych informacji - analiza organizacji tekstu: wskazywanie powiązań językowych i logicznych pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu - przewidywanie rozwoju argumentacji - wyciąganie wniosków - odróżnianie faktów od opinii - ocena argumentów przedstawionych przez autora tekstu - ocena środków stylistycznych i strategii stosowanych przez autora 24 Literatura podstawowa i Literatura podstawowa

5 uzupełniająca 25 Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określania liczby punktów ECTS 27 Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 28 Liczba punktów ECTS- zajęcia o charakterze praktycznym bieżące artykuły z prasy brytyjskiej i amerykańskiej Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge University Press Literatura uzupełniająca Gude, K. Proficiency Masterclass. Oxford University Press Jones, C., T. Bastow. Inside Out. Macmillan Heinemann Newbrook, J., J. Wilson. New Proficiency Gold. Longman Pye, D., S. Greenall. CAE Reading Skills. Cambridge University Press PNJA Rozumienie tekstu czytanego opcje Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Studia niestacjonarne 2 Kierunek studiów Filologia 3 Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu 4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu 5 Kod Erasmusa PNJA Rozumienie tekstu czytanego opcje a) teksty prawnicze b) teksty medyczne c) teksty ekonomiczne

6 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu do wyboru 8 Rok studiów III 9 Semestr 6 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator 13 Prowadzący mgr Marta Pałucka 14 Język wykładowy język angielski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku 17 Wymagania wstępne brak 18 Efekty kształcenia WIEDZA: - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych technik czytania zorientowaną na zastosowanie praktyczne - zna podstawową terminologię w języku angielskim z zakresu wybranej dziedziny UMIEJĘTNOŚCI: - opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej - potrafi ocenić przydatność różnorodnych technik i strategii do realizacji określonych zadań - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków - potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i użycia języka KOMPETENCJE SPOŁECZNE: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych - potrafi współdziałać i pracować w grupie,

7 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia przyjmując w niej różne role - ma świadomość różnorodności kulturowej - wykazuje się umiejętnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów ćwiczenia praktyczne, dyskusja, praca indywidualna i w grupach forma pisemna: testu wyboru, pytania otwarte, wyjaśnianie znaczenia słów i wyrażeń na podstawie kontekstu, porządkowanie akapitów i zdań, weryfikacja informacji 21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach i trzech testów pisemnych. 22 Treści kształcenia (skrócony opis) Doskonalenie umiejętności czytania, rozumienia i interpretacji tekstów pisanych. Pogłębianie znajomości języka angielskiego poprzez analizę tekstów z wybranej dziedziny. 23 Treści kształcenia (pełny opis) - określanie głównych myśli zawartych w tekście - wyszukiwanie konkretnych informacji - analiza organizacji tekstu: wskazywanie powiązań językowych i logicznych pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu - przewidywanie rozwoju argumentacji - wyciąganie wniosków - odróżnianie faktów od opinii - ocena argumentów przedstawionych przez autora tekstu - ocena środków stylistycznych i strategii stosowanych przez autora 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 25 Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określania liczby punktów ECTS 27 Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału - artykuły z prasy brytyjskiej i amerykańskiej o wybranej tematyce - branżowe słowniki języka angielskiego

8 nauczyciela akademickiego 28 Liczba punktów ECTS- zajęcia o charakterze praktycznym

9 PNJA Sprawności produktywne Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Studia niestacjonarne 2 Kierunek studiów Filologia 3 Nazwa modułu PNJA Sprawności produktywne kształcenia/przedmiotu 4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów III 9 Semestr 3 i 4 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator 13 Prowadzący mgr Grzegorz Nawrocki 14 Język wykładowy Język angielski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku 17 Wymagania wstępne Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym 18 Efekty kształcenia WIEDZA: Student: - zna zasady ortografii i interpunkcji angielskiej, - zna formy i struktury wypowiedzi (listy, opowiadania, eseje), - zna właściwe słownictwo i kolokacje w zależności od formy i treści wypowiedzi, - ma podstawową wiedze o regułach stylu formalnego i nieformalnego UMIEJĘTNOŚCI: Student: - posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim

10 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia - umie napisać w określonym czasie (ok. 60 minut) krótką wypowiedź pisemną na zadany temat - potrafi wyszukać, zanalizować i poprawić błędy językowe w wypowiedziach pisemnych - umie zastosować właściwą formę i styl wypowiedzi pisemnej KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student: - efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania - potrafi współdziałać i pracować w grupie - rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych Analiza przykładowych tekstów, ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, praca w grupie i indywidualna, analiza błędów dokonana przez studentów oraz przez prowadzącego zajęcia. Analiza i poprawa prac pisemnych (grupowych i indywidualnych), sprawdziany pisemne, egzamin pisemny z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (komponent Pisanie - Writing) 21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną po semestrze 3, zaliczenie bez oceny po semestrze 4. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest - czynne uczestnictwo w zajęciach, - zaliczenie wszystkich prac pisemnych, - zaliczenie egzaminu próbnego w 4 semestrze. 22 Treści kształcenia (skrócony opis) Kurs doskonali sprawność pisania na poziomie C1/C2 oraz zapoznaje z podstawowymi, najczęściej spotykanymi, krótkimi (do słów) formami wypowiedzi pisemnej. Celem zajęć jest również rozwój umiejętności mówienia oraz ogólnych umiejętności komunikowania się w stopniu zaawansowanym

11 23 Treści kształcenia (pełny opis) Zakres tematyczny zajęć: Poprawność językowa: zasady ortografii, interpunkcji i układu tekstu Określenie celu pisania określonych typów tekstów: określenie struktury tekstu Sztuka argumentacji Omówienie aspektów stylu i rejestru Właściwy dobór tematu eseju, określenie adresata i celu pisania danej formy Robienie notatek do danej formy i układanie planu wypowiedzi pisemnej Poprawa błędów i korekta koleżeńska Listy formalne a listy nieformalne: styl (słownictwo, struktury językowe, audience awareness) Listy formalne: różne typy listów formalnych, analiza typowych zwrotów Listy formalne: pisanie listu do wydawcy w odpowiedzi na artykuł z gazety Rodzaje teksów i rodzaje instrukcji na egzaminie Teksty argumentacyjne Porównywanie i kontrast, porównywanie prac studentów Ćwiczenia z zakresu kilku podstawowych rodzajów komunikacji werbalnej, takich jak dyskusja, debata, negocjacje czy krótka prezentacja. 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 25 Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określania liczby punktów ECTS 27 Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału Literatura obowiązkowa: V. Evans Successful Writing - Proficiency: Student's Book Express Publishing Materiały własne prowadzącego

12 nauczyciela akademickiego 28 Liczba punktów ECTS- zajęcia o charakterze praktycznym PNJA Praktyczne zastosowanie języka (Use of English) Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Studia niestacjonarne 2 Kierunek studiów Filologia 3 Nazwa modułu Praktyczne zastosowanie języka (Use of English) kształcenia/przedmiotu 4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu obowiązkowy 8 Rok studiów 3 9 Semestr 5, 6 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator 13 Prowadzący mgr Rusnak Krzysztof 14 Język wykładowy angielski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku 17 Wymagania wstępne brak 18 Efekty kształcenia Wiedza: 1 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu słownictwa języka angielskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w odniesieniu do słownictwa ogólnego (słownictwo opisujące rzeczywistość fizyczną jak i abstrakcyjną) jak i specyficznego (czyli idiomów, kolokacji, czasowników frazowych, etc.)

13 19 Stosowane metody dydaktyczne 2 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie poprawnej pisowni wyrazów angielskich, które często sprawiają kłopoty ortograficzne 3 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie poprawnej wymowy wyrazów trudnych bądź wyrazów pułapek. 4 ma świadomość związków etymologicznych zaawansowanej leksyki angielskiej z łaciną i greką. 5 ma wiedzę na temat różnic w rejestrze stylów leksykalnych (słownictwo formalne, standardowe, potoczne) Umiejętności: 1 potrafi operować wiedzą leksykalno-językową w sposób efektywny i logiczny a nie mechanicznoodtwórczy 2 potrafi dokonać logicznej analizy kontekstu językowego i stosując myślenie porównawczoskojarzeniowe, analityczne, syntetyczne, efektywnie rozwiązywać zadania leksykalnojęzykowe na poziomie C2 3 umie rozróżnić i zastosować odpowiedni rejestr leksykalny (słownictwo formalne, standardowe lub potoczne) i w razie potrzeby, efektywnie ta wiedzą operować Kompetencje: 1 rozumie potrzebę uczenia sie przez całe życie oraz doskonalenia swoich kompetencji językowych 2 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role 3 wykazuje sie kreatywnością, umiejętnością krytycznego oraz elastycznego myślenia, jest gotowy do podejmowania wyzwań i rozwiązywania problemów metoda logicznej analizy kontekstu językowego, metoda porównawczo-skojarzeniowa oraz analityczno-syntetyczna testy pisemne cząstkowe + semestralne + ustne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia 21 Forma i warunki zaliczenia zaliczenie testu semestralnego jak i testów cząstkowych

14 22 Treści kształcenia (skrócony opis) słownictwo ogólne i specyficzne poziom C2, dyktanda ortograficzne, poprawna wymowa słówek trudnych, ćwiczenia w rozwiązywaniu testów poziom C2 23 Treści kształcenia (pełny opis) Zajęcia obejmują 50 procent obowiązkowego materiału (vide literatura podstawowa), pozostałe 50 procent jest realizowane samodzielnie przez studentów Semestr 1: 1 Objaśnienie programu nauczania i literatura przedmiotu oraz inne materiały dydaktyczne, warunki formalne: zaliczenia, obecności, objaśnienie formy prowadzenia zajęć 2 Analiza przykładowego testu egzaminacyjnego (egzamin końcowy z przedmiotu) 3 Analiza przykładowego testu egzaminacyjnego (egzamin końcowy z przedmiotu) oraz testu semestralnego 4,5,6,7,8,9,10,11 Ćwiczenia ze słownictwa poziom C2 (prezentacje studentów w oparciu o podręcznik pod merytorycznym nadzorem wykładowcy). Ćwiczenia te obejmują 8 rozdziałów podręcznika i realizowane są w trakcie podanych powyżej zajęć. W tym okresie realizowane są również dwa testy cząstkowe (dyktanda ortograficzne). 12 Test semestralny 13 Omówienie testu semestralnego po poprawie (analiza odpowiedzi) + ćwiczenia z rozwiązywania testów z Use of English z egzaminów z lat poprzednich 14 Ustne zaliczenie na mispronounced words 15 Ćwiczenie rozwiązywania testów z Use of English z egzaminów z lat poprzednich Semestr 2: 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24 Ćwiczenia ze słownictwa poziom C2 (prezentacje studentów w oparciu o podręcznik pod merytorycznym nadzorem wykładowcy). Ćwiczenia te obejmują 7 rozdziałów podręcznika i realizowane są w trakcie podanych powyżej zajęć. W tym okresie

15 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca realizowane są również dwa testy cząstkowe (dyktanda ortograficzne. 25 Ćwiczenia z rozwiązywania testów z Use of English z egzaminów z lat poprzednich 26 Test semestralny 27 Omówienie testu semestralnego po poprawie (analiza odpowiedzi) + ćwiczenia z rozwiązywania testów z Use of English z egzaminów z lat poprzednich 28 Dyktando ortograficzne powtórkowo-końcowe obejmujące całą listę słówek + ćwiczenia z rozwiązywania testów z Use of English z egzaminów z lat poprzednich 29 Ćwiczenia z rozwiązywania testów z Use of English z egzaminów z lat poprzednich 30 Ćwiczenia z rozwiązywania testów z Use of English z egzaminów z lat poprzednich Literatura podstawowa: 1 V. Evans, CPE Use of English Examination Practice 1, Express Publishing 2 J. Shostak, Vocabulary Workshop Level E, Sadlier-Oxford 3 select exam tests from previous years as well as CPE tests 4 spelling list prepared by the teacher Literatura uzupełniająca: 1 R. Side, G. Wellman, Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Longman (vocabulary parts only) 2 M. Skipper, Advanced Grammar and Vocabulary, Express Publishing (vocabulary parts only) 3 J. Szymański, Sentence Correction Tests, Altravox Press

16 PNJA Tłumaczenia Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Studia niestacjonarne 2 Kierunek studiów Filologia 3 Nazwa modułu PNJA Tłumaczenia kształcenia/przedmiotu 4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu 8 Rok studiów III 9 Semestr 5 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator 13 Prowadzący mgr Renata Cierpich 14 Język wykładowy język angielski i język polski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku 17 Wymagania wstępne Brak 18 Efekty kształcenia WIEDZA ma podstawową wiedzę z zakresu nauk flologicznych (językoznawstwa i kulturoznawstwa) zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, lub edukacyjnej FI1P_W01 ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu językoznawstwa i kulturoznawstwa zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej lub edukacyjnej H1P_W02 zna podstawową terminologię z zakresu językoznawstwa i kulturoznawstwa zwiazaną z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej FI1P_W03 ma podstawową wiedzę o budowie i

17 funkcjach systemu kultury lub edukacji FI1P_W04 ma podstawową wiedzę o odbiorcach kultury i edukacji FI1P _W09 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej lub edukacyjnej FI1P _W10 UMIEJĘTNOŚCI ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego FI1P _U01 opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej lub edukacyjnej FI1P _U02 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł FI1P _U04 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów FI1P _U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności kulturalnej lub edukacyjnej FI1P _U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie filologii i wybranej specjalizacji w języku polskim i języku angielskimfi1p _U14 posiada rozszerzone umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych FI1P _U15 potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i użycia języka FI1P _U16 KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

18 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych FI1P _K01 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role FI1P _K02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania FI1P _K03 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu FI1P _K04 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy FI1P _K05 uczestniczy w różnych przejawach i formach życia kulturalnego regionu i kraju oraz wykazuje zainteresowanie życiem kulturalnym krajów anglojęzycznych, korzystajac z różnych mediów FI1P _K06 charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i różnorodność kulturową, jest świadomy wyzwań globalnych FI1P _K07 jest gotowy do podejmowania wyzwań, wykazuje się kreatywnością, umiejęnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów FI1P _K08 - ćwiczenia praktyczne - konsultacje (regularne i w indywidualnych przypadkach) - metody podające - metody rozwiązywania problemów - praca w grupach - analiza polskich i angielskich zdań i tekstów oraz ich tłumaczeń, - porównywanie tłumaczeń dokonanych przez studentów, - dyskusje nad błędami i sposobami ich unikania Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Przygotowywanie wszelkich zadań na bieżąco (indywidualnie, w parach i większych grupach)

19 oraz relacjonowanie zadawanych zagadnień w różnych formach (wypowiedź pisemna, ustna, prezentacja, projekt itp.) Tłumaczenie przeanalizowanych słów, fraz i zdań w formie ustnej i/lub pisemnej. Samodzielne tłumaczenie fragmentu tekstu. 21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie przedmiotu na ocenę co najmniej dostateczną student może uzyskać poprzez: Uczestnictwo w zajęciach. Przygotowywanie pisemnych i/lub ustnych zadań domowych Pisemne tłumaczenie na zajęciach co najmniej jednego fragmentu tekstu Zaliczenie przedmiotu na ocenę wyższą o pół stopnia student może uzyskać poprzez dodatkowe opracowanie wybranego tematu lub planu lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń tłumaczeniowych, bądź przedstawienie innej formy własnej pracy zaakceptowanej przez nauczyciela; termin złożenia prac dodatkowych upływa w dniu ostatnich zajęć w grudniu. 22 Treści kształcenia (skrócony opis) Metody manipulowania tekstem. Błędy tłumaczenia i ich źródła. Nazwy własne. Sposoby tłumaczenia tła kulturowego. 23 Treści kształcenia (pełny opis) Metody manipulowania tekstem: łączenie, dzielenie, zmiana kolejności, uogólnianie, upraszczanie, usuwanie, uzupełnianie, unikanie powtórzeń, zmiana części mowy i form gramatycznych (przeczenia, czas, liczba, bezokoliczniki). Błędy tłumaczenia i ich źródła (polisemia, synonimia, kalki językowe, wielofunkcyjne słowa: you, as, and.. Błędy stylistyczne, frazeologiczne i gramatyczne. Nazwy własne: nazwy geograficzne, imiona i nazwiska, nazwy zbiorowe. Sposoby tłumaczenia tła kulturowego: uogólnianie, adaptacja, objaśnianie,

20 przypisy, pomijanie. 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 25 Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określania liczby punktów ECTS 27 Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 28 Liczba punktów ECTS- zajęcia o charakterze praktycznym Literatura podstawowa: Belczyk, A. Poradnik tłumacza. Kraków: IDEA Literatura uzupełniająca: Macpherson, R English for Writers and Translators. Warszawa: PWN. Piotrowska, M. Learning Translation Learning the Impossible. Kraków: Universitas Szpila, G. Make Friends with False Friends. Kraków: Wydawnictwo EGIS Tabakowska, E. O przekładzie na przykładzie. Kraków: Znak Różne czasopisma anglojęzyczne ( np. National Geographic Newsweek, Time ) PNJA Tłumaczenia opcje Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Studia niestacjonarne 2 Kierunek studiów Filologia 3 Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu 4 Kod modułu PNJA Tłumaczenia opcje a) teksty prawnicze b) teksty medyczne c) teksty ekonomiczne

21 kształcenia/przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 7 Rodzaj modułu 8 Rok studiów III 9 Semestr 6 10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 11 Liczba godzin Koordynator 13 Prowadzący mgr Renata Cierpich 14 Język wykładowy 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku 17 Wymagania wstępne zaliczenie kursu z tłumaczeń języka angielskiego 18 Efekty kształcenia WIEDZA ma podstawową wiedzę z zakresu nauk filologicznych (językoznawstwa i kulturoznawstwa) zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności administracyjnej, biznesowej, edukacyjnej lub słuzby zdrowia FI1P_W01 ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu nauk flologicznych zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności edukacyjnej, administracyjnej, biznesowej lub słuzby zdrowia H1P_W02 zna podstawową terminologię z zakresu nauk flologicznych zwiazaną z wybraną sferą działalności administracyjnej, biznesowej, edukacyjnej lub słuzby zdrowia FI1P_W03 ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu administracji lub edukacji FI1P_W04 ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności administracyjnej, biznesowej, edukacyjnej lub słuzby zdrowia j FI1P_W06 ma podstawową wiedzę o prawnych i

22 ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej, edukacyjnej lub słuzby zdrowia FI1P_W07 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i wzorcowych zachowaniach związanych z wybraną sferą działalności administracyjnej, biznesowej, edukacyjnej lub słuzby zdrowia FI1P_W08 ma podstawową wiedzę o odbiorcach kultury, edukacji podmiotach administracji, podmiotach działalności biznesowej lub służby zdrowia FI1P _W09 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej, edukacyjnej lub służby zdrowia FI1P _W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej i prawa autorskiego UMIEJĘTNOŚCI ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego FI1P _U01 opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej administracyjnej, biznesowej, edukacyjnej lub służby zdrowia FI1P _U02 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł FI1P _U04 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów FI1P _U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i

23 rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej, edukacyjnej lub służby zdrowia FI1P _U07 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej, edukacyjnej lub służby zdrowia FI1P _U08 potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej,edukacyjnej lub służby zdrowia FI1P _U11 potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej edukacyjnej lub służby zdrowia FI1P _U12 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie filologii i wybranej specjalizacji w języku polskim i języku obcym FI1P _U14 posiada rozszerzone umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych FI1P _U15 potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i użycia języka FI1P _U16 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych FI1P _K01 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role FI1P _K02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania FI1P _K03 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga

24 dylematy związane z wykonywaniem zawodu FI1P _K04 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy FI1P _K05 uczestniczy w różnych przejawach i formach życia kulturalnego regionu i kraju oraz wykazuje zainteresowanie życiem kulturalnym krajów wybranego obszaru językowego, korzystajac z różnych mediów FI1P _K06 charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i różnorodność kulturową, jest świadomy wyzwań globalnych FI1P _K07 jest gotowy do podejmowania wyzwań, wykazuje się kreatywnością, umiejęnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów FI1P _K08 19 Stosowane metody dydaktyczne 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia - ćwiczenia praktyczne - konsultacje (regularne i w indywidualnych przypadkach) - metody podające - metody rozwiązywania problemów - praca indywidualne i w grupach - analiza polskich i angielskich słów, fraz, zdań i tekstów/ dokumentów z dziedziny prawa, ekonomii lub medycyny oraz ich tłumaczeń, - porównywanie tłumaczeń dokonanych przez studentów, - dyskusje nad błędami i sposobami ich unikania Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Przygotowywanie wszelkich zadań na bieżąco (indywidualnie, w parach i większych grupach) oraz relacjonowanie zadawanych zagadnień w różnych formach (wypowiedź pisemna, ustna, prezentacja, projekt itp.) Tłumaczenie przeanalizowanych słów, fraz i zdań z dziedziny prawa, biznesu lub medycyny w formie ustnej i/lub pisemnej. Samodzielne

25 tłumaczenie fragmentu tekstu/ dokumentu prawniczego, biznesowego lub medycznego. 21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie przedmiotu na ocenę co najmniej dostateczną student może uzyskać poprzez: Uczestnictwo w zajęciach. Przygotowywanie pisemnych i/lub ustnych zadań domowych Pisemne tłumaczenie na zajęciach co najmniej jednego fragmentu tekstu /dokumentu prawniczego, biznesowego lub medycznego. Zaliczenie przedmiotu na ocenę wyższą o pół stopnia student może uzyskać poprzez dodatkowe opracowanie wybranego tematu lub planu lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń tłumaczeniowych z dziedziny prawa, biznesu lub medycyny, bądź przedstawienie innej formy własnej pracy zaakceptowanej przez nauczyciela; termin złożenia prac dodatkowych upływa w dniu ostatnich zajęć w maju. 22 Treści kształcenia (skrócony opis) Prawo: Systemy prawne; Gałęzie prawa, Umowy; Dokumenty. Medycyna: Anatomia i fizjologia w języku angielskim. Dokumentacja medyczna. Pacjent i lekarz. Biznes i ekonomia: Tłumaczenie tekstów ekonomicznych. Tłumaczenie korespondencji handlowej. Język ekonomii i biznesu. Tłumaczenie terminów fachowych i specjalistycznych. Korekta i redakcja tekstu. Elementy kulturowe. 23 Treści kształcenia (pełny opis) Prawo: System prawa w Polsce, W. Brytanii, USA i Unii Europejskiej. Gałęzie prawa: Prawo konstytucyjne Prawo administracyjne materialne, Prawo administracyjne formalne, Prawo finansowe, Prawo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo