,.. ,1-' ~ a. i/lfj Ventures.pl ",,".. rd.~i1.~..~~~ RICS Marriott Centrum. Warszawa. srodowisko ekonomia spofeczenstwo dziedzictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",.. ,1-' ~ a. i/lfj Ventures.pl ",,".. rd.~i1.~..~~~ RICS. 17-18.10.2011 Marriott Centrum. Warszawa. srodowisko ekonomia spofeczenstwo dziedzictwo"

Transkrypt

1 ",,"..,1-' ~ a i/lfj Ventures.pl,.. 'WIll» ~ Blue Business Media Marriott Centrum. Warszawa. UI rd.~i1.~..~~~ srodowisko ekonomia spofeczenstwo dziedzictwo PATRONAT HONOROWY: MINISTER INFRASTRUKTURY PATRONAT HONOROWY PREZVDENTA MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY Nl!th!'rlands Polish Chamber of Comm~rcl! PARTNERZY STRATEGICZNI:,. ~~iiiiii Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA POLSKI ZWL\ZEK PRACODAwc6w BUDOWNICTWA RICS the mark of properly professionalism wor1wide SPONSORZY:

2 Marriott Centrum. Warszawa. future 4~!!9 srodowisko ekonomia spoleczenstwo dziedzictwo ~~~~~~~~========~===~~~ Szanowni Panstwo, Mamy zaszczyt zaprosic Panstwa do udziatu w pionierskim wydarzeniu - konferencji i wystawie dotyczijcej rozwoju zr6wnowazonego budownictwa w Polsce: Future 4 Build, Return-On-Investment, Moz:liwosci i Zagroz:enia Budownictwa Zr6wnowaZ:onego. Jako doswiadczony organizator mi~dzynarodowych konferencji oraz branz:owych i konsumenckich targ6w, chcemy stworzyc platform~ biznesowij, promujijcij dyskusj~ 0 zr6wnowazonym budownictwie w Polsce. Opierajijc si~ na naszym doswiadczeniu i profesjonalizmie gwarantujemy wysoki poziom i merytorycznij wartosc organizowanego wydarzenia. Zmiany na rynku oraz wymogi dotyczijce zr6wnowazonego budownictwa w Polsce prowokujij wiele kontrowersyjnych i cz~sto trudnych pytan. Przepisy i dyrektywy Parlamentu Europejskiego, kt6re majq bye wprowadzone w zycie zmuszajij nas do stawienia czota nieuchronnym zmianom i modyfikacji obecnych modeli biznesowych. Konferencja Return-On-Investment, Moz:liwosci i Zagroz:enia Budownictwa Zr6wnowaz:onego jest dwudniowym spotkaniem branzowym oraz platformij wymiany ~ doswiadczen i wiedzy przez profesjonai ist6w, ekspert6w z Polski i zzagranicy. Kluczowym elementem Konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiqzan dla sektora zr6wnowazonego budownictwa w ramach Expo Arena. Wystawa, prezentacje najnowszych produkt6w oraz innowacji technologicznych pozwolij uczestnikom dostrzec potencjat tego rynku w Polsce. Dodatkowym elementem wyr6zniajijcym Future 4 Build jest model biznesowy wydarzenia, w ramach kt6rego mozliwe jest nawiijzanie nowych kontakt6w biznesowych, match-making oraz spotkania networkingowe. Future 4 Build jest corocznym wydarzeniem i unikalnij okazjq, aby w gronie lider6w i ekspert6w dyskutowac 0 swiatowych trendach i moz:liwosciach, ale r6wniez wsp61nie poszukiwac odpowiedzi i rozwiijzan dla wyzwan, kt6re pojawiajij si~ przed zr6wnowazonym budownictwem w Polsce. Mamy nadziej~ spotkac si~ z Panstwem w dniach pazdziernika w Hotelu Marriott w Warszawie. etl no Robinson Ut~ vent Director Magdalena Wolska-Omyla Plcu;dcr1 m:< U%/~M-O~ () Project Manag~ Wybitni eksperci ksztattujqcy branz:~ zr6wnowaz:onego budownictwa w Polsce i na swiecie Kierunki rozwoju oraz moz:liwosci generowania zysk6w Dyskusje 0 kluczowych zagadnieniach dla branz:y: pozyskiwanie funduszy, mi~dzynarodowe warunki ocen a standardy w Polsce, koszty i aspekty techniczne a taki:e implikacje dyrektyw unijnych dla obecnych modeli biznesowych Swiatowe trendy i innowacje - jakje wykorzystae dla generowania zysk6w i rozwoju biznesu EXPO ARENA Oferta wiodqcych mi~dzynarodowych i krajowych producent6w Interaktywne prezentacje, najnowsze produkty i nowosci Moz:liwose spotkan odbiorc6w z dostawcami i producentami Budowanie nowych kontakt6w biznesowych Strefa innowacyjnych rozwiqzan oraz salon prezentacji architekt6w

3 PROGRAM KONFERENCJI: 17 pazdziernika, poniedziatek 9:30 Rejestracja i poranna kawa 10:00 Powitanie przez prowadzqcego PRZYSZlOSC ZROWNOWAZONEGO BUDOWNICTWA W POLSCE 10:05 Zrownowazone budownictwo a biznes - ideologia czy rzeczywisty zysk? Bruce Robinson, Commercial Director, Sapphire Ventures 10:20 The case for investing in sustainability - regulatory, economic and social reasons John Pike, Secretary General, International Sustainability Alliance 10:50 Dyrektywa 31/2010/WE 0 charakterystyce energetycznej budynkow - przeksztalcenie i jej implikacje dla Polski Moderator: dr Aleksander Panek, Prezes, Narodowa Agencja Poszanowania Energii Eksperci: dr into Arkadiusz W~glarz, Dyrektor ds. zr6wnowatonego rozwoju, Zrzeszenie Audytorow Energetycznych Szymon Liszka, Prezes, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Krzysztof Sasin, Kierownik Marketingu i Sprzedaty Jednostki Biznesu EIB/KNX, ABB 11:25 Przerwa kawowa i czas na wymian~ wizyt6wek 11:45 Administracja i infrastruktura w Polsce a zrownowazone budownictwo - wyzwania Moderator: dr into arch. Magdalena Staniszkis Wojciech G~siak, Prezes, Izba Architektow RP Eksperci: dr Piotr Fogel, Kierownik Zespofu, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, UrziJd Stolecznego Miasta Warszawy 12:25 Zrownowazona urbanistyka - wizje rozwoju vs. mozliwosci w Polsce Moderator: Jolanta Pawlak, Pierwsza Warszawska Agenda 21 13:05 LUNCH Eksperci: prof. nzw. dr into arch. Marek Budzynski, Politechnika Warszawska Jochen Rabe, Dyrektor Projektu, Associate, dr into arch. Magdalena Staniszkis, Staniszkis Architekt Wojciech Januszczyk, Prezes, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu Andrzej Romiszewski, Wiceprezes OIU z/s w Warszawie, Krajowa Izba Urbanistow 14:05 Innowacyjne trendy w swiatowym budownictwie zrownowazonym Kamil Wyszkowski, Head of the Office, UN SG Innitative Global Compact Coordinator, United Nations Development Program for Europe and CIS Mariusz Zatylny, Architekt, Ekspert, United Nations Development Program Pawef Sroczynski, Ekspert, United Nations Development Program 14:45 Przerwa na kaw~ i czas na wymian~ wizyt6wek 15:05 Jak przyspieszyc transformacj~ i promowac energetycznie efektywne i zrownowazone budownictwo Armin Mayer, Program Manager, Energy Solutions & Institute for Building Efficiency 15:25 Energooszcz~dny, pasywny, zielony - od projektu do realizacji Moderator: Barbara Kawecka-Zygadfo, Architekt, Dziennikarz, Murator Plus Eksperci: Vincent Briard, Head of Sustainability, Products and Buildings, Knauf Insulation Jolanta Lessig, Kierownik Komunikacji Marketingowej, Pilkington Magdalena Stretton, Dyrektor Zarzqdzajqcy, Czfonek Zarzqdu, WSP Enviro Michael Smithing, Director; Sustainability Advisory Services, Eastern Europe, Colliers International 16:00 Koniec pierwszego dnia Konferencji

4 Marriott Centrum. Warszawa. future 4~E9 srodowisko. ekonomia spoleczenstwo dziedzictwo 18 pazdziernika, wtorek 9:30 Rejestracja i poranna kawa 13:20 Koszty i aspekty techniczne przystosowania budynku do norm zrownowazonego budownictwa INWESTYCJE I FUNDUSZE Arkadiusz W~glarz, Wiceprezes, 10:00 Pozyskiwanie funduszy na inwestycje Zrzeszenie Audytorow Energetycznych budownictwa zrownowazonego - dobre Krzysztof Apostolidis, Prezes, Fabryka Biznesu praktyki Jacek Ewy, Wiceprezes, Ingarden & Ewy Architekci Jan Rqczka, Prezes Zarzqdu, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Miros+aw Czarnik, Prezes, Gornosl",ski Park Przemyslowy 10:40 Mi4i!dzynarodowe systemy ocen a warunki polskie - poszukiwania optymalnego certyfikatu Moderator: Barbara Kawecka-Zygad+o, Architekt, Dziennikarz, Murator Plus Jochen Rabe, Dyrektor Projektu, Associate, 14:00 Przerwa kawowa i czas na wymian~ wizyt6wek 14:20 Innowacje i nowe technologie w zrownowazonym budownictwie Ewa Kosmala, Dyrektor Techniczny na Polsk~ i kraje bahyckie, Knauf Insulation Maria Dreger, Manager ds. Norm i Standard6w, Rockwool Polska Roland Leuck, Energy-consultant & regional market developer, Central & Eastern Europe, BASF Marcin Gawronski, Konsultant Breeam, 15:00 Dok",d zmierza zrownowazone budownictwo Grontmij Polska w Polsce, jak wykorzystae trendy europejskie Jerry Percy, Royal Institution of Chartered dla rozwoju budownictwa i jakie mog", bye Surveyors - oczekujemy na potwierdzenie Z tego korzysci 11:20 Przerwa kawowa i czas na wymian~ wizyt6wek TECHNOLOGIA IINNOWACJE Moderator: Craig Smith, Chairman, Association of Green Building Professionals Hans van de Sanden, Project Development Director, Grontmij Polska Guy Castelain Perry, Prezes, Investment 11:40 Czynniki niezb4i!dne dla stworzenia budynku Environments zero energetycznego Ian Booth, Cz+onek Zarzqdu, Dyrektor Warszawskiego Oddzia+u, Devin Saylor, Director, Sustainability Advisory Andrzej Koz+owski, Associate Director, Arup Polska Services, Eastern Europe, Colliers International Prof. Richard Laing, Royal Institution of Chartered Surveyors 12:20 LUNCH Marek Dqbrowski, Associate, Marcin Piotrowski, Sekretarz Generalny, Stowarzysenie Producentow Welny Mineralnej i Szklanej 15:40 Zakonczenie drugiego dnia Konferencji i rozdanie certyfikat6w ZAPRASZAM DO UDZIAtU W KONFERENCJI Magdalena Wolska-Omyta - Project Manager Tel.: faks:

5 PRELEGENCI KONFERENCJI: prof. nzw. dr arch. Marek Budzynski - Prezes, Marek Budzynski Architekt Prezes firmy Marek Budzynski Architekt - wielofunkcyjne zespoly miejskie, budynki publiczne, mieszkalne, projekty i plany przeksztalcania przestrzeni dla potrzeb podtrzymywania i rozwoju iycia miejskiego. Pan Budzynski dziaia w PW Pracownia Projektowania Miejskiego, specjalizuj'lc si~ w zwi'lzkach urbanistyki i architekturyw aspekcie zasad zr6wnowai:onego rozwoju. Armin Mayer - Program Manager, Institute for Building Efficiency Armin Mayer is Program Managerforthe Institute for Building Efficiency's activities in Europe, the Middle East and Africa. He works closely with policy-makers, market practitioners, civil society representatives and otherstakeholders to develop timely research, surveys, tools and other online resources designed to promote building efficiency improvements. Armin is a former European public affairs consultant and journalist specialized in energy, climate and environment issues. Barbara Kawecka-Zygadlo - Architekt i Dziennikarz, Murator Plus Zajmuje si~ popularyzacj'l zagadnien z dziedziny budownictwa i architektury, obecnie readaktorserwisu internetowego dla profesjonalistow Murator Plus dr in arch. Andrzej Romiszewski - Wiceprezes, Krajowa Rada Izby Urbanist6w Absolwent Wydzialu Architektury Politechniki Warszawskiej, kierownik Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego WA PW i Pracowni Planowania Przestrzennego WA Pw. Autor lub wsp6iautor prac naukowych i plan6w zzakresu planowania przestrzennego. Craig Smith - Founder and Chairman, Association of Green Building Professionals Mr. Smith is the publisher of EuropaProperty.com, printed publications include: The Wire, The CEE-Russia Real Estate Guides with 10 years operating in the region. As of July 1, 2011 the association has over 550 members Hans van de Sanden - Project Development Director, Grontmij Polska Hans van de Sanden jest licencjonowanym konsultantem BREEAM INTERNATIONAL I BREEAM-IN-USE w ramach firmy Grontmij Polska. Poprzednio pracowaj w branzy deweloperskiej oraz specjalizowaj si~ w dziedzinie rewitalizaeji miastw Polsce i Holandii. Jolanta Lessig - Kierownik Komunikacji Marketingowej, Pilkington Polska W branzy budowlanej pracuje od 19 lat. Od 1994 r. zwi'lzana z firm'l Pilkington Polska (Grupa NSG), w kt6rej odpowiada za dziaiania PR-owe i marketingowe w regionie Europy Wschodniej. Autorka wielu artykul6w na temat wykorzystania szkia w zr6wnowazonym budownictwie oraz prelegentka podczas konferencji i spotkan branzowych. Wsp6iorganizuje cykliczne seminaria dla architekt6w poswi~eone zastosowaniu nowoezesnych technologii warehitekturze. Wojciech Januszczyk - Prezes, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu Architekt krajobrazu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Architektury Krajobrazu KUL oraz wsp61zalozyciel pracowni projektowej oraz firmy Garden Concept w Lublinie. Od 2009 roku peini funkcj~ Prezesa Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK). Maria Dreger - Menad'er ds. Norm i Standard6w, Rockwool Polska Absolwentka Politechniki Krakowskiej, czlonek komitet6w technicznych PKN i CEN oraz zespoi6w roboczych w polskich i europejskich (EURIMA) organizacjach branzowych, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu standard6w dla nowoczesnego budownietwa. Roland Leuck - Energy - Consultant, Regional Market Developer, Central & Eastern Europe, BASF Energy consultatnt, engineer, working for LUWOGE (housing company) and then for BASF in Germany and in Central Europe. He writes Phd on low energy heating systems with seasonal thermal storages at the Bratislava university. He is also responsible for market development in Balkans and in Eastern Europe. mgr in. Ewa Kosmala - Technical Manager Poland & Baltics, Knauf Insulation Absolwentka Politechniki 5l'lskiej, audytor energetyczny - CEM, czlonek komitet6w technicznych PKN i organizacji branzowych, uczestniczy w opraeowywaniu standard6w dla zr6wnowazonego budownictwa. Jolanta Pawlak - Geograf, ekofizjograf. geolog i specjalista zarz~dzaniu zr6wnowazonym rozwojem Od 17 lat zajmuje si~ zagadnieniami zr6wnowa'onego rozwoju w planowaniu przestrzennym. Wsp6iautorka i koordynator projekt6w dotycz~cych instrument6w i wskainik6w pomocnych w zarzqdzaniu proeesami rozwoju. Autorka specjalistycznych publikacji 0 zr6wnowazonym rozwoju miast czy uwarunkowaniaeh przyrodniczyeh w planowaniu przestrzennym. OpraeowaJa raport "Zr6wnowazona gospodarka energetyczna w Polsce" na potrzeby europejskiego programu Intelligent Energy Europe. dr in. arch Magdalena Staniszkis - Architekt i Urbanista Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i prowadzi autorsk'l pracowni~ projektow'l. Autorka plan6w, projekt6w urbanistycznych i architektonicznych, zrealizowanych obiekt6w, publikacji z dziedziny urbanistyki i architektury. Czionek komisji eksperckich, wladz stowarzyszen i izb zawodowych. Laureatka konkurs6w i nagr6d za opracowania projektowe, zrealizowane budynki i publikacje Leszek Drogosz - Dyrektor Biura Infrastruktury i Z-ca Przewodnicz~cego Zespolu ds. Ochrony Klimatu w Urz~dzie m. st. Warszawy Realizuje zadania w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa zaopatrzenia mieszkanc6w w energi~ elektryczn'l, ciepio, paliwa gazowe i wod~. Zajmuje si~ zagadnieniami ochrony klimatu, efektywnosci energetycznej i odnawialnych ir6dei energii. Od lat wsp6ipracuje z organizacjami mi~dzynarodowymi i pozarz'ldowymi, reprezentuj'lc Warszaw~ m.in. w C40 Large Cities Climate Leadership Group, Energie-Cites. Gi6wny pomysiodawca Zespoiu ds. Ochrony Klimatu, dziaiaj~cego pod przewodnictwem Prezydenta m.st. Warszawy. dr in Arkadiusz W~glarz - Dyrektor ds. Zrownowa'onego Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Wiceprezes ZarzCJdu, Zrzeszenie Audytorow Energetycznych. Wsp6iautor kilkudziesi~ciu publikacji naukowych, kilkudziesi~ciu opracowan technicznych i artykui6w prasowych 0 tematyce budowlanej i efektywnosci energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finans6w, Ministerstwa 5rodowiska, Gi6wnego Inspektoratu Ochrony 5rodowiska, Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NF05iGW. Kierownik i wykonawca projekt6w realizowanych w ramach program6w: Phare, Save, SPR, 6PR, lee, bilateralnych. Odznaczony Zlotym Krzyiem Zasiugi przez Prezydenta RP za osi~gni~cia w dziedzinie efektywnosci energetycznej w budownictwie. Miroslaw Czarnik - Prezes Zarz~du, Gornosl~ski Park Przemyslowy Posiada ponad 2S-cio letnie doswiadczenie w tworzeniu strategii sprzedazowych oraz w budzetowaniu i zarz'ldzaniu projektami. Realizator 7 projekt6w unijnych. Inicjator Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszcz~dnego propaguj'lcego idee budownictwa zr6wnowazonego. Koordynator projektu budowy "zielonego budynku", w kt6rym zastosowano system TRIGENERACJI (produkcja pr'ldu, ciepia i chiodu z gazu). Ukonczyl studia Master of Business Administration Akademii Ekonomicznej w Krakowie i University Teesside w UK. Krzysztof Sasin - Kierownik Marketingu i SprzedaZy Jednostki Biznesu EIBjKNX, ABB W ABB pracuje od maja 2000 r. Przez ostatnie 10 lat zdobyi bardzo szerokie doswiadczenie i wiedz~ na temat systemu KNX oraz dogi~bn'l znajomosc'rynku w Polsce. W 2000 roku uzyskai uprawnienia KNX Tutor. W latach wyedukowai okoio 100 os6b oraz wydai stosowne certyfikaty zgodnie z wymaganiami Stowarzyszenia Europejskiej Magistrali Instalacyjnej (ElBA). AbsolwentWydziaiu Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Kamil Wyszkowski - Head of the Office, UN SG Innovative Global Compact Coordinator, United Nations Development Program Polska Ekspert w zakresle polityk ONZ i UE oraz wykluczenia spolecznego, innowacji oraz CSR. Pracuje w Programie Narod6w Zjednoczonych ds. Rozwoju. W Polsce odpowiada za koordynacje dzialan programowych UNDP oraz koordynacj~ Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. Na poziomie mi~dzynarodowym odpowiada za wzmacnianie wsp61pracy pomi~dzy przedstawicielstwami UNDP w krajach Europy i Wsp61noty Niepodlegiych Panstw (Europe and CIS). Absolwent wydziaiu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mariusz Zatylny - Architekt, Ekspert, United Nations Development Program Polska Ekspert w zakresie budownictwa naturalnego, zajmuje si~ promocjq i projektowaniem architektury naturalnej, budownietwa zr6wnowazonego, w tym pasywnego, permakultury, a takze co-housingu. W swoim dorobku ma takze wiele zrealizowanych inwestycji. W latach byl odpowiedzialny za remont zabytkowej kamienicy sr6dmiejskiej w todzi, wsp61pracowal takze przy rewitalizacji Centrum MANUFAKTURA w zabytkowym zespole poprzemysiowym Poznanskiego wtodzi. Pawel Sroczynski - Ekspert, United Nations Development Program Polska Ekspert do spraw budownictwa naturalnego, zalozyciel i strateg GrupyCohabitat - samoorganizuj'lcego si~ zespolu specjalist6w-pasjonat6w pracuj'lcych nad koncepcj'l Habitatu - autonomicznych, neo-plemiennych kolektyw6w mieszkaniowyeh tworzonyeh w duehu open-source. Pracuje jako architekt w i6dzkiej pracowni Cohabitat Atelier. Propagator idei open-source w architekturze, badacz naturalnych technik budowlanych. Autor pionierskich projekt6w wsp6lczesnie realizowanych budynk6w w technologiach naturalnych. Pomyslodawca i wsp6iorganizatorcohabitat GATHERING. dr ini:. Aleksander Panek - Prezes, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Prezes Zrzeszenia Audytorow Energetycznych, Wiceprezes Zarz~du Fundacji Poszanowania Energii Recenzent i czlonek komitet6w naukowych konferencji zagranicznych m.in. PLEA, Healthly Buildings i Sustainable Buildings. Autor m.in. ponad 100 artykui6w w czasopismach recenzowanych, publikacji w materialach konferencji mi~dzynarodowych i krajowych, a takze ekspertyz, opracowan i raport6w naukowych. Tematyka prac badawczych, projektowych i wdrozeniowych to: termomodernizaja, auditing energetyczny, termomodernizacja spelniaj~ca zasady zr6wnowazonego rozwoju, oeena energetyezna budynk6w, oeena zgodnosei budynk6w z zasadami rozwoju zr6wnowazonego I d PI

6 Marriott Centrum. Warszawa. future 4~ srodowisko o ekonomia o spoleczenstwo o dziedzictwo dr Jan R~czka - Prezes Zarz~du, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Od 2003 roku pracowal jako finansista w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Wczesniej byl pracownikiem Forum Europy Srodkowo-Wschodniej w Fundacji Batorego, gdzie organizowaf wizyty studialne, seminaria i konferencje dla przedstawicieli srodowisk opiniotw6rczych z innych kraj6w. W swojej dzialalnosci wykorzystuje mechanizmy rynkowe do finansowania inwestycji srodowiskowych ze srodk6w publicznych, natomiast w zarzqdzaniu NFOSiGW opiera si~ na kompetencjach menedzerskich sektora prywatnego. dr inz. Marcin Gawronski - Konsultant BREEAM, Grontmij Od lutego 2010 roku pracuje w poznanskim oddziale GrontmU Polska jako konsultant do spraw certyfikacji budynk6w w systemie BREEAM. Jego specjalnosci~jest oswietlenie. John Pike - BSc FRlCS, Secretary General, International Sustainability Alliance ISA is a not for profit member's organization, in partnership with the BRE Trust, of leading European corporate occupiers and property investors dedicated to achieving a more sustainable built environment through measurement of environmental data, benchmarking and research. John is a Fellow of the Royal Institute of Chartered Surveyors and was previously Property Director at a number of large UK Corporations including BT, Network Rail, HBOS pic and L10yds Banking Group. He is a Director of Wokingham Enterprises Ltd, a past Directorofthe BRE Trust and a past Chairman of the CBI Property Group. Vincent Briard - Head of Sustainability, Products and Buildings, Knauf Insulation Engineer by training, Mr. Briard worked all career for the energy efficiency, insulation industry at Owens Corning and Knauf Insulation. He held several leadership positions in the manufacturing, products and process development and marketing domains. For the last years he has been actively involved in several national and European industry associations such Eurima (insulation industry) and collaborated with universities and research institutes such Ecofys on projects relating to energy performance of buildings (recast ofthe EPBD) and sustainability of construction products (LCA). Guy Castelain Perry - Prezes, Investment Environments Guy Perry has over 25 years of experience in development, master-planning and architectural design on five continents. After holding senior positions with Kajima, HOK and TrizecHahn, over the last decade he created IN-VI to focused on sustainable development strategies in transition markets, notably Central Europe, Brazil and North Africa. IN-VI has a focus on the creation of new districts for which he has been the recipient of the UU global award of excellence and the ISOCARP award for excellence in planning. Guy has been a lecturer at MIT and has been an instructor at Harvard from which he holds two masters degrees. Magdalena Stretton - Dyrektor Zarz~dzaj~cy, Czlonek Zarz~du, WSP Enviro Posiada ponad pi~tnastoletnie doswiadczenie w konsultingu srodowiskowym, wykonuj~c oceny srodowiskowe, techniczne i BHP w Polsce i w Europie. Wykonala samodzielnie ponad sto projekt6w srodowiskowych i nadzorowala ponad trzysta projekt6w z tego zakresu. Posiada wyzsze wyksztaicenie w dziedzinie nauk biologicznych zdobyte na Uniwersytecie Londynskim (University College London) oraz MBA Szkoly Biznesu Politechniki Warszawskiej, prowadz~cej program wraz z London Business School. Magdalena jest licencjonowanym asesorem BREEAM International, obecnie prowadzi kilkanascie ocen BREEAM w Polsce i Rosji. Piotr Fogel - Kierownik Zespolu, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Geograf, urbanista, kieruje zespolem podstaw planowania przestrzennego i geoinformatyki w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Autor publikacji - artykul6w dotyczqcych r6wnowazenia rozwoju w planowaniu przestrzennym. Ekspert i doswiadczony praktyk w dziedzinie uwarunkowan srodowiskowych wzr6wnowazonym planowaniu miejscowym. Andrzej Kozlowski - Dyrektor Krakowskiego oddzialu, Arup Polska Jest rowniez leaderem strategicznego biznesu projekt6w sluzby zdrowia Grupy Arup Europa. Z wyksztakenia inzynier mechanik, swe doswiadczenie zawodowe zdobywaj uczestnicz(}c w projektowaniu i zarzqdzaniu realizacji obiekt6w budowlanych (w tym szpitalnych) w Europie, Bliskim Wschodzie i Kanadzie. Krzysztof Apostolidis - Prezes, Fabryka Biznesu Przedsi~biorca, laureat wielu prestizowych nagr6d, z branzq dewelopersk~ zwiqzany od ponad 20 lat. Inwestor m.in. budynku biurowego "Oktagon" na PI. Wolnosci w todzi, pierwszego klasy A w miescie, siedziby renomowanych instytucji finansowych, a takze nowoczesnego centrum logistycznego w Wolborzu. Zrewitalizowana przez K. Apostolidisa zabytkowa kamienica "Secesja 89" przy ul. Piotrkowskiej stala si~ jednq z 16dzkich wizytowek. Lokalny patriota, zaangaiowany w dziajalnosc: na rzeczy rozwoju todzi, spojeczny doradca prezydenta miasta i Konsul Honorowy Kr61estwa Danii. Jacek Ewy - Wiceprezes, Ingarden & EwY, Architekci Absolwent Wydzialu Architektury Politechnik Krakowskiej. Wsp61zalozyciel biura architektonicznego JET Atelier (1991) i Ingarden & Ewy, Architekci (1998). Autor i wsp61autor wielu projekt6w (Centrum Kongresowe w Krakowie, Rondo Business Park w Krakowie), nagradzanych licznymi wyroznieniami i nagrodami. W roku 2009 wraz z Krzysztofem Ingardenem otrzyma~ prestiiowe wyr6inienie architektoniczne Honorow~ Nagrod~ SARI'. Wojciech G~siak - Prezes,lzba Architekt6w RP Architekt z ponad 30-letnim doswiadczeniem zawodowym i politycznym. Laureat nagrod w konkursach architektonicznych i urbanistycznych, takze mi~dzynarodowych. W latach prezydent Radomia. Po zakonczeniu kadencji wr6cil do zawodu. Byl prezesem oddzialu radomskiego SARp, oraz wiceprezesem Zarz~du GI6wnego SARI' Pelnil r6wniez funkcj~ przewodnicz~cego Mazowieckiej Okr~gowej Izby Architekt6w RI' Prof Richard Laing - Royal Institution of Charted Surveyors Over the past 15 years, Professor Laing has led and participated numerous research commissions, including 'Streetscapes' (Scottish Enterprise), 'Greenspace' (EC Framework), 'Urban Connections (Aberdeen City) and CARE North (ERDF Interreg). These projects all dealt with the design of sustainable built environments, and have resulted in over70 published outputs. Szymon Liszka - Prezes, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Inzynier elektryk, urodzonyw 1968 w Bielsku Bialej, absolwentakademii G6rniczoHutniczej w Krakowie. Od 1997 pracownik FEWE zaangazowany w projekty zwiqzane z poszanowaniem energii, ochronq klimatu Ziemi, zr6wnowai:onym rozwojem energetycznym, odnawialnymi ±r6d~ami energii. Specjalizuje si~ w zagadnieniach zarzqdzania energiq, audytu energetycznego, planowania energetycznego, standaryzacji oraz pomiaru i weryfikacji efekt6w projekt6w efektywnosci energetycznej. Bruce Robinson - Commercial Director, Sapphire Ventures Controversial not particularly politically correct business and building owner in Poland who understands the concept of helping the planet but doesn't understand how building green can help business. They say there is money in being Green, so where is it? Ian Booth - Czlonek Zarz~du, Dyrektor Warszawskiego Oddzialu, W odpowiada za profesjonalny rozw6j kadry iniynierskiej, rozw6j biznesu oraz relacje z kluczowymi klientami. Jest liderem regionalnego zespolu projektuj~cego instalacje, odpowiedzialnym za rozw6j tych uslug w regionie Europy Centralnej. Podjego kierownictwem rozszerzylo swojq dziajalnosc 0 zr6wnowaione projektowanie oraz certyfikacje;!: srodowiskow(} i energetycznq budynk6w metod q BREEAM, LEED i DGNB. Jochen Rabe - Dyrektor ProjektulAssociate,, Berlin Konsultant ds. zarzqdzania zr6wnowaionym rozwojem, wykjadowca na Uniwersytecie Cambridge oraz Manchester School of Architecture. Specjalizuje si~ w korporacyjnych strategiach zr6wnowaionego rozwoju, zintegrowanej urbanistyce, zr6wnowaionej i zielonej infrastrukturze oraz innowacyjnych rozwi~zaniach systemowych. Jest autorem plan6w urbanistycznych przygotowanych dla Greenwich Peninsula, London and the Northern Quarter oraz Portsmouth. Opracowywal zr6wnowazon~ koncepcj~ urbanistyczn~ dla swi~tego miasta Mekki. Marcin Piotrowski - Politolog, Ekonomista, Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomosci, Sekretarz Generalny MIWO W przeszjosci zwi(}zany z wieloma organizacjami pozarzqdowymi. Wsp6Jautor kilku projekt6w ununych zwiqzanych z efektywnosciq energetyczn~ budownictwa. Doradca w zakresie bezpieczenstwa energetycznego, efektywnosci energetycznej w budownictwie oraz pozyskiwania finansowania inwestycji. Uczestnik prac legislacyjnych, w tym r6wniez pracach w komisjach sejmowych, obecnie Przewodnicz~cy Rady Miasta Marki. mgr inz. Marek D~browski - Associate, Posiada kilkunastoletnie doswiadczenie w projektowaniu konstrukcji, w szczeg61nosci inzynierii fasad. W zarzqdza pracami zespoju odpowiedzialnego za zr6wnowaione projektowanie oraz proces certyfikacji srodowiskowej i energetycznej budynk6w metod q BREEAM, LEED. Reprezentuje prowadzqc warsztaty i wyklady na temat zr6wnowaionego projektowania oraz certyfikacji budynk6w. Devin Saylor - Director, Sustainability Advisory Services, CEE, Colliers International Devin Saylorjoined the Sustainability Advisory Services at Colliers International in 2010 as a Director, Eastern Europe. Ms Saylor has more than 15 years of property experience. She has led LEED Accreditation and sustainability projects across the United States, as well as in Central and Southeast Europe. She is involved in the first LEED certified projects in Burgas, Bulgaria, Split and Zagreb Croatia. Michael Smithing - Director, Sustainability Advisory Services, CEE, Colliers International Michael Smithing is a Director, Eastern Europe responsible for Sustainability Advisory Services at Colliers International. Michael has been with Colliers since 1993 and was instrumental in establishing Colliers International in CEE. He has taken on the challenge of developing Colliers' Sustainability practice right here. Mike is a part of a team which provides Green certification and advisory services to Colliers clients across Eastern Europe.

7 Marriott Centrum. Warszawa.. future 4~E9 Gt6wny Patron Medialny: murator BUOOWA IREMONT KROK PO KROKU Patroni Medialni: insta/ator Builder muratorplus.pl budowlany serwis dla profesjonalist6w o rtlilom InJlJlJ.J -*,.~~ ENI:lllill '-V.. _ OSZCZ~ONIE BUDOWNICTWO POLSKIE muratordom.pl najlepsza strana damawa Doradca Energetyczny ARCH ITEKTURA ebuilder IllmlliD Europaproperty.~ Publications Events Conferences ~ ekobudowanie Facility _~ Manager ADM'i NisTRAT'oR "l(~ll~;' ( A ;A';"ce~n ',l!~.. 'I'O"O~CI IIIZOLAC.JE ZAPRASZAMY DO WSPOtPRACY W ZAKRESIE SPONSORINGU Edyta Olbratowska - Business Director tel , fax ap!?h~~~ =-=-========~~~~===~ Sapphire Ventures Sp. zo. o. ul. 12/14 Pr~dzynskiego Warszawa, Poland tel fax Blue Business Media Sp. zo. o. ul. Berka Joselewicza 21c Krakow, Poland tel fax :

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany. września 2012 Hotel Westin, Warszawa ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI. Warsaw International Media Summit. i Prawie. Zmiany w Regulacjach i Prawie

Zmiany. września 2012 Hotel Westin, Warszawa ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI. Warsaw International Media Summit. i Prawie. Zmiany w Regulacjach i Prawie września Hotel Westin, Warszawa MEDÓW Warsaw nternational Media Summit Plan wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce: plany vs. realia Strategie zarządzania częstotliwościami- jak zrównoważyć wyzwania konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Usługi nowy obszar dla wzornictwa

Usługi nowy obszar dla wzornictwa Międzynarodowa Konferencja ZSZ Usługi nowy obszar dla wzornictwa 14 grudnia 2011 r., Warszawa Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7 Organizator: Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT

IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT PLATINUM PARTNER GOLD PARTNER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy na konferencji IDC Big Data and Business Analytics

Bardziej szczegółowo

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku,

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, Organizator: Patroni honorowi: konferencje GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Standardy CSR narzędzia ułatwiające zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu CSR

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW Warsaw International Media Summit MATERIAŁY KONFERENCYJNE WARSAW VI edycja kongresu Zmiany w Regulacjach VI Edycja Konferencji WARSAWŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW i Prawie 6th edition of the Congress

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo