,.. ,1-' ~ a. i/lfj Ventures.pl ",,".. rd.~i1.~..~~~ RICS Marriott Centrum. Warszawa. srodowisko ekonomia spofeczenstwo dziedzictwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",.. ,1-' ~ a. i/lfj Ventures.pl ",,".. rd.~i1.~..~~~ RICS. 17-18.10.2011 Marriott Centrum. Warszawa. srodowisko ekonomia spofeczenstwo dziedzictwo"

Transkrypt

1 ",,"..,1-' ~ a i/lfj Ventures.pl,.. 'WIll» ~ Blue Business Media Marriott Centrum. Warszawa. UI rd.~i1.~..~~~ srodowisko ekonomia spofeczenstwo dziedzictwo PATRONAT HONOROWY: MINISTER INFRASTRUKTURY PATRONAT HONOROWY PREZVDENTA MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY Nl!th!'rlands Polish Chamber of Comm~rcl! PARTNERZY STRATEGICZNI:,. ~~iiiiii Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA POLSKI ZWL\ZEK PRACODAwc6w BUDOWNICTWA RICS the mark of properly professionalism wor1wide SPONSORZY:

2 Marriott Centrum. Warszawa. future 4~!!9 srodowisko ekonomia spoleczenstwo dziedzictwo ~~~~~~~~========~===~~~ Szanowni Panstwo, Mamy zaszczyt zaprosic Panstwa do udziatu w pionierskim wydarzeniu - konferencji i wystawie dotyczijcej rozwoju zr6wnowazonego budownictwa w Polsce: Future 4 Build, Return-On-Investment, Moz:liwosci i Zagroz:enia Budownictwa Zr6wnowaZ:onego. Jako doswiadczony organizator mi~dzynarodowych konferencji oraz branz:owych i konsumenckich targ6w, chcemy stworzyc platform~ biznesowij, promujijcij dyskusj~ 0 zr6wnowazonym budownictwie w Polsce. Opierajijc si~ na naszym doswiadczeniu i profesjonalizmie gwarantujemy wysoki poziom i merytorycznij wartosc organizowanego wydarzenia. Zmiany na rynku oraz wymogi dotyczijce zr6wnowazonego budownictwa w Polsce prowokujij wiele kontrowersyjnych i cz~sto trudnych pytan. Przepisy i dyrektywy Parlamentu Europejskiego, kt6re majq bye wprowadzone w zycie zmuszajij nas do stawienia czota nieuchronnym zmianom i modyfikacji obecnych modeli biznesowych. Konferencja Return-On-Investment, Moz:liwosci i Zagroz:enia Budownictwa Zr6wnowaz:onego jest dwudniowym spotkaniem branzowym oraz platformij wymiany ~ doswiadczen i wiedzy przez profesjonai ist6w, ekspert6w z Polski i zzagranicy. Kluczowym elementem Konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiqzan dla sektora zr6wnowazonego budownictwa w ramach Expo Arena. Wystawa, prezentacje najnowszych produkt6w oraz innowacji technologicznych pozwolij uczestnikom dostrzec potencjat tego rynku w Polsce. Dodatkowym elementem wyr6zniajijcym Future 4 Build jest model biznesowy wydarzenia, w ramach kt6rego mozliwe jest nawiijzanie nowych kontakt6w biznesowych, match-making oraz spotkania networkingowe. Future 4 Build jest corocznym wydarzeniem i unikalnij okazjq, aby w gronie lider6w i ekspert6w dyskutowac 0 swiatowych trendach i moz:liwosciach, ale r6wniez wsp61nie poszukiwac odpowiedzi i rozwiijzan dla wyzwan, kt6re pojawiajij si~ przed zr6wnowazonym budownictwem w Polsce. Mamy nadziej~ spotkac si~ z Panstwem w dniach pazdziernika w Hotelu Marriott w Warszawie. etl no Robinson Ut~ vent Director Magdalena Wolska-Omyla Plcu;dcr1 m:< U%/~M-O~ () Project Manag~ Wybitni eksperci ksztattujqcy branz:~ zr6wnowaz:onego budownictwa w Polsce i na swiecie Kierunki rozwoju oraz moz:liwosci generowania zysk6w Dyskusje 0 kluczowych zagadnieniach dla branz:y: pozyskiwanie funduszy, mi~dzynarodowe warunki ocen a standardy w Polsce, koszty i aspekty techniczne a taki:e implikacje dyrektyw unijnych dla obecnych modeli biznesowych Swiatowe trendy i innowacje - jakje wykorzystae dla generowania zysk6w i rozwoju biznesu EXPO ARENA Oferta wiodqcych mi~dzynarodowych i krajowych producent6w Interaktywne prezentacje, najnowsze produkty i nowosci Moz:liwose spotkan odbiorc6w z dostawcami i producentami Budowanie nowych kontakt6w biznesowych Strefa innowacyjnych rozwiqzan oraz salon prezentacji architekt6w

3 PROGRAM KONFERENCJI: 17 pazdziernika, poniedziatek 9:30 Rejestracja i poranna kawa 10:00 Powitanie przez prowadzqcego PRZYSZlOSC ZROWNOWAZONEGO BUDOWNICTWA W POLSCE 10:05 Zrownowazone budownictwo a biznes - ideologia czy rzeczywisty zysk? Bruce Robinson, Commercial Director, Sapphire Ventures 10:20 The case for investing in sustainability - regulatory, economic and social reasons John Pike, Secretary General, International Sustainability Alliance 10:50 Dyrektywa 31/2010/WE 0 charakterystyce energetycznej budynkow - przeksztalcenie i jej implikacje dla Polski Moderator: dr Aleksander Panek, Prezes, Narodowa Agencja Poszanowania Energii Eksperci: dr into Arkadiusz W~glarz, Dyrektor ds. zr6wnowatonego rozwoju, Zrzeszenie Audytorow Energetycznych Szymon Liszka, Prezes, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Krzysztof Sasin, Kierownik Marketingu i Sprzedaty Jednostki Biznesu EIB/KNX, ABB 11:25 Przerwa kawowa i czas na wymian~ wizyt6wek 11:45 Administracja i infrastruktura w Polsce a zrownowazone budownictwo - wyzwania Moderator: dr into arch. Magdalena Staniszkis Wojciech G~siak, Prezes, Izba Architektow RP Eksperci: dr Piotr Fogel, Kierownik Zespofu, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, UrziJd Stolecznego Miasta Warszawy 12:25 Zrownowazona urbanistyka - wizje rozwoju vs. mozliwosci w Polsce Moderator: Jolanta Pawlak, Pierwsza Warszawska Agenda 21 13:05 LUNCH Eksperci: prof. nzw. dr into arch. Marek Budzynski, Politechnika Warszawska Jochen Rabe, Dyrektor Projektu, Associate, dr into arch. Magdalena Staniszkis, Staniszkis Architekt Wojciech Januszczyk, Prezes, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu Andrzej Romiszewski, Wiceprezes OIU z/s w Warszawie, Krajowa Izba Urbanistow 14:05 Innowacyjne trendy w swiatowym budownictwie zrownowazonym Kamil Wyszkowski, Head of the Office, UN SG Innitative Global Compact Coordinator, United Nations Development Program for Europe and CIS Mariusz Zatylny, Architekt, Ekspert, United Nations Development Program Pawef Sroczynski, Ekspert, United Nations Development Program 14:45 Przerwa na kaw~ i czas na wymian~ wizyt6wek 15:05 Jak przyspieszyc transformacj~ i promowac energetycznie efektywne i zrownowazone budownictwo Armin Mayer, Program Manager, Energy Solutions & Institute for Building Efficiency 15:25 Energooszcz~dny, pasywny, zielony - od projektu do realizacji Moderator: Barbara Kawecka-Zygadfo, Architekt, Dziennikarz, Murator Plus Eksperci: Vincent Briard, Head of Sustainability, Products and Buildings, Knauf Insulation Jolanta Lessig, Kierownik Komunikacji Marketingowej, Pilkington Magdalena Stretton, Dyrektor Zarzqdzajqcy, Czfonek Zarzqdu, WSP Enviro Michael Smithing, Director; Sustainability Advisory Services, Eastern Europe, Colliers International 16:00 Koniec pierwszego dnia Konferencji

4 Marriott Centrum. Warszawa. future 4~E9 srodowisko. ekonomia spoleczenstwo dziedzictwo 18 pazdziernika, wtorek 9:30 Rejestracja i poranna kawa 13:20 Koszty i aspekty techniczne przystosowania budynku do norm zrownowazonego budownictwa INWESTYCJE I FUNDUSZE Arkadiusz W~glarz, Wiceprezes, 10:00 Pozyskiwanie funduszy na inwestycje Zrzeszenie Audytorow Energetycznych budownictwa zrownowazonego - dobre Krzysztof Apostolidis, Prezes, Fabryka Biznesu praktyki Jacek Ewy, Wiceprezes, Ingarden & Ewy Architekci Jan Rqczka, Prezes Zarzqdu, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Miros+aw Czarnik, Prezes, Gornosl",ski Park Przemyslowy 10:40 Mi4i!dzynarodowe systemy ocen a warunki polskie - poszukiwania optymalnego certyfikatu Moderator: Barbara Kawecka-Zygad+o, Architekt, Dziennikarz, Murator Plus Jochen Rabe, Dyrektor Projektu, Associate, 14:00 Przerwa kawowa i czas na wymian~ wizyt6wek 14:20 Innowacje i nowe technologie w zrownowazonym budownictwie Ewa Kosmala, Dyrektor Techniczny na Polsk~ i kraje bahyckie, Knauf Insulation Maria Dreger, Manager ds. Norm i Standard6w, Rockwool Polska Roland Leuck, Energy-consultant & regional market developer, Central & Eastern Europe, BASF Marcin Gawronski, Konsultant Breeam, 15:00 Dok",d zmierza zrownowazone budownictwo Grontmij Polska w Polsce, jak wykorzystae trendy europejskie Jerry Percy, Royal Institution of Chartered dla rozwoju budownictwa i jakie mog", bye Surveyors - oczekujemy na potwierdzenie Z tego korzysci 11:20 Przerwa kawowa i czas na wymian~ wizyt6wek TECHNOLOGIA IINNOWACJE Moderator: Craig Smith, Chairman, Association of Green Building Professionals Hans van de Sanden, Project Development Director, Grontmij Polska Guy Castelain Perry, Prezes, Investment 11:40 Czynniki niezb4i!dne dla stworzenia budynku Environments zero energetycznego Ian Booth, Cz+onek Zarzqdu, Dyrektor Warszawskiego Oddzia+u, Devin Saylor, Director, Sustainability Advisory Andrzej Koz+owski, Associate Director, Arup Polska Services, Eastern Europe, Colliers International Prof. Richard Laing, Royal Institution of Chartered Surveyors 12:20 LUNCH Marek Dqbrowski, Associate, Marcin Piotrowski, Sekretarz Generalny, Stowarzysenie Producentow Welny Mineralnej i Szklanej 15:40 Zakonczenie drugiego dnia Konferencji i rozdanie certyfikat6w ZAPRASZAM DO UDZIAtU W KONFERENCJI Magdalena Wolska-Omyta - Project Manager Tel.: faks:

5 PRELEGENCI KONFERENCJI: prof. nzw. dr arch. Marek Budzynski - Prezes, Marek Budzynski Architekt Prezes firmy Marek Budzynski Architekt - wielofunkcyjne zespoly miejskie, budynki publiczne, mieszkalne, projekty i plany przeksztalcania przestrzeni dla potrzeb podtrzymywania i rozwoju iycia miejskiego. Pan Budzynski dziaia w PW Pracownia Projektowania Miejskiego, specjalizuj'lc si~ w zwi'lzkach urbanistyki i architekturyw aspekcie zasad zr6wnowai:onego rozwoju. Armin Mayer - Program Manager, Institute for Building Efficiency Armin Mayer is Program Managerforthe Institute for Building Efficiency's activities in Europe, the Middle East and Africa. He works closely with policy-makers, market practitioners, civil society representatives and otherstakeholders to develop timely research, surveys, tools and other online resources designed to promote building efficiency improvements. Armin is a former European public affairs consultant and journalist specialized in energy, climate and environment issues. Barbara Kawecka-Zygadlo - Architekt i Dziennikarz, Murator Plus Zajmuje si~ popularyzacj'l zagadnien z dziedziny budownictwa i architektury, obecnie readaktorserwisu internetowego dla profesjonalistow Murator Plus dr in arch. Andrzej Romiszewski - Wiceprezes, Krajowa Rada Izby Urbanist6w Absolwent Wydzialu Architektury Politechniki Warszawskiej, kierownik Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego WA PW i Pracowni Planowania Przestrzennego WA Pw. Autor lub wsp6iautor prac naukowych i plan6w zzakresu planowania przestrzennego. Craig Smith - Founder and Chairman, Association of Green Building Professionals Mr. Smith is the publisher of EuropaProperty.com, printed publications include: The Wire, The CEE-Russia Real Estate Guides with 10 years operating in the region. As of July 1, 2011 the association has over 550 members Hans van de Sanden - Project Development Director, Grontmij Polska Hans van de Sanden jest licencjonowanym konsultantem BREEAM INTERNATIONAL I BREEAM-IN-USE w ramach firmy Grontmij Polska. Poprzednio pracowaj w branzy deweloperskiej oraz specjalizowaj si~ w dziedzinie rewitalizaeji miastw Polsce i Holandii. Jolanta Lessig - Kierownik Komunikacji Marketingowej, Pilkington Polska W branzy budowlanej pracuje od 19 lat. Od 1994 r. zwi'lzana z firm'l Pilkington Polska (Grupa NSG), w kt6rej odpowiada za dziaiania PR-owe i marketingowe w regionie Europy Wschodniej. Autorka wielu artykul6w na temat wykorzystania szkia w zr6wnowazonym budownictwie oraz prelegentka podczas konferencji i spotkan branzowych. Wsp6iorganizuje cykliczne seminaria dla architekt6w poswi~eone zastosowaniu nowoezesnych technologii warehitekturze. Wojciech Januszczyk - Prezes, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu Architekt krajobrazu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Architektury Krajobrazu KUL oraz wsp61zalozyciel pracowni projektowej oraz firmy Garden Concept w Lublinie. Od 2009 roku peini funkcj~ Prezesa Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK). Maria Dreger - Menad'er ds. Norm i Standard6w, Rockwool Polska Absolwentka Politechniki Krakowskiej, czlonek komitet6w technicznych PKN i CEN oraz zespoi6w roboczych w polskich i europejskich (EURIMA) organizacjach branzowych, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu standard6w dla nowoczesnego budownietwa. Roland Leuck - Energy - Consultant, Regional Market Developer, Central & Eastern Europe, BASF Energy consultatnt, engineer, working for LUWOGE (housing company) and then for BASF in Germany and in Central Europe. He writes Phd on low energy heating systems with seasonal thermal storages at the Bratislava university. He is also responsible for market development in Balkans and in Eastern Europe. mgr in. Ewa Kosmala - Technical Manager Poland & Baltics, Knauf Insulation Absolwentka Politechniki 5l'lskiej, audytor energetyczny - CEM, czlonek komitet6w technicznych PKN i organizacji branzowych, uczestniczy w opraeowywaniu standard6w dla zr6wnowazonego budownictwa. Jolanta Pawlak - Geograf, ekofizjograf. geolog i specjalista zarz~dzaniu zr6wnowazonym rozwojem Od 17 lat zajmuje si~ zagadnieniami zr6wnowa'onego rozwoju w planowaniu przestrzennym. Wsp6iautorka i koordynator projekt6w dotycz~cych instrument6w i wskainik6w pomocnych w zarzqdzaniu proeesami rozwoju. Autorka specjalistycznych publikacji 0 zr6wnowazonym rozwoju miast czy uwarunkowaniaeh przyrodniczyeh w planowaniu przestrzennym. OpraeowaJa raport "Zr6wnowazona gospodarka energetyczna w Polsce" na potrzeby europejskiego programu Intelligent Energy Europe. dr in. arch Magdalena Staniszkis - Architekt i Urbanista Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i prowadzi autorsk'l pracowni~ projektow'l. Autorka plan6w, projekt6w urbanistycznych i architektonicznych, zrealizowanych obiekt6w, publikacji z dziedziny urbanistyki i architektury. Czionek komisji eksperckich, wladz stowarzyszen i izb zawodowych. Laureatka konkurs6w i nagr6d za opracowania projektowe, zrealizowane budynki i publikacje Leszek Drogosz - Dyrektor Biura Infrastruktury i Z-ca Przewodnicz~cego Zespolu ds. Ochrony Klimatu w Urz~dzie m. st. Warszawy Realizuje zadania w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa zaopatrzenia mieszkanc6w w energi~ elektryczn'l, ciepio, paliwa gazowe i wod~. Zajmuje si~ zagadnieniami ochrony klimatu, efektywnosci energetycznej i odnawialnych ir6dei energii. Od lat wsp6ipracuje z organizacjami mi~dzynarodowymi i pozarz'ldowymi, reprezentuj'lc Warszaw~ m.in. w C40 Large Cities Climate Leadership Group, Energie-Cites. Gi6wny pomysiodawca Zespoiu ds. Ochrony Klimatu, dziaiaj~cego pod przewodnictwem Prezydenta m.st. Warszawy. dr in Arkadiusz W~glarz - Dyrektor ds. Zrownowa'onego Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Wiceprezes ZarzCJdu, Zrzeszenie Audytorow Energetycznych. Wsp6iautor kilkudziesi~ciu publikacji naukowych, kilkudziesi~ciu opracowan technicznych i artykui6w prasowych 0 tematyce budowlanej i efektywnosci energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finans6w, Ministerstwa 5rodowiska, Gi6wnego Inspektoratu Ochrony 5rodowiska, Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NF05iGW. Kierownik i wykonawca projekt6w realizowanych w ramach program6w: Phare, Save, SPR, 6PR, lee, bilateralnych. Odznaczony Zlotym Krzyiem Zasiugi przez Prezydenta RP za osi~gni~cia w dziedzinie efektywnosci energetycznej w budownictwie. Miroslaw Czarnik - Prezes Zarz~du, Gornosl~ski Park Przemyslowy Posiada ponad 2S-cio letnie doswiadczenie w tworzeniu strategii sprzedazowych oraz w budzetowaniu i zarz'ldzaniu projektami. Realizator 7 projekt6w unijnych. Inicjator Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszcz~dnego propaguj'lcego idee budownictwa zr6wnowazonego. Koordynator projektu budowy "zielonego budynku", w kt6rym zastosowano system TRIGENERACJI (produkcja pr'ldu, ciepia i chiodu z gazu). Ukonczyl studia Master of Business Administration Akademii Ekonomicznej w Krakowie i University Teesside w UK. Krzysztof Sasin - Kierownik Marketingu i SprzedaZy Jednostki Biznesu EIBjKNX, ABB W ABB pracuje od maja 2000 r. Przez ostatnie 10 lat zdobyi bardzo szerokie doswiadczenie i wiedz~ na temat systemu KNX oraz dogi~bn'l znajomosc'rynku w Polsce. W 2000 roku uzyskai uprawnienia KNX Tutor. W latach wyedukowai okoio 100 os6b oraz wydai stosowne certyfikaty zgodnie z wymaganiami Stowarzyszenia Europejskiej Magistrali Instalacyjnej (ElBA). AbsolwentWydziaiu Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Kamil Wyszkowski - Head of the Office, UN SG Innovative Global Compact Coordinator, United Nations Development Program Polska Ekspert w zakresle polityk ONZ i UE oraz wykluczenia spolecznego, innowacji oraz CSR. Pracuje w Programie Narod6w Zjednoczonych ds. Rozwoju. W Polsce odpowiada za koordynacje dzialan programowych UNDP oraz koordynacj~ Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. Na poziomie mi~dzynarodowym odpowiada za wzmacnianie wsp61pracy pomi~dzy przedstawicielstwami UNDP w krajach Europy i Wsp61noty Niepodlegiych Panstw (Europe and CIS). Absolwent wydziaiu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mariusz Zatylny - Architekt, Ekspert, United Nations Development Program Polska Ekspert w zakresie budownictwa naturalnego, zajmuje si~ promocjq i projektowaniem architektury naturalnej, budownietwa zr6wnowazonego, w tym pasywnego, permakultury, a takze co-housingu. W swoim dorobku ma takze wiele zrealizowanych inwestycji. W latach byl odpowiedzialny za remont zabytkowej kamienicy sr6dmiejskiej w todzi, wsp61pracowal takze przy rewitalizacji Centrum MANUFAKTURA w zabytkowym zespole poprzemysiowym Poznanskiego wtodzi. Pawel Sroczynski - Ekspert, United Nations Development Program Polska Ekspert do spraw budownictwa naturalnego, zalozyciel i strateg GrupyCohabitat - samoorganizuj'lcego si~ zespolu specjalist6w-pasjonat6w pracuj'lcych nad koncepcj'l Habitatu - autonomicznych, neo-plemiennych kolektyw6w mieszkaniowyeh tworzonyeh w duehu open-source. Pracuje jako architekt w i6dzkiej pracowni Cohabitat Atelier. Propagator idei open-source w architekturze, badacz naturalnych technik budowlanych. Autor pionierskich projekt6w wsp6lczesnie realizowanych budynk6w w technologiach naturalnych. Pomyslodawca i wsp6iorganizatorcohabitat GATHERING. dr ini:. Aleksander Panek - Prezes, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Prezes Zrzeszenia Audytorow Energetycznych, Wiceprezes Zarz~du Fundacji Poszanowania Energii Recenzent i czlonek komitet6w naukowych konferencji zagranicznych m.in. PLEA, Healthly Buildings i Sustainable Buildings. Autor m.in. ponad 100 artykui6w w czasopismach recenzowanych, publikacji w materialach konferencji mi~dzynarodowych i krajowych, a takze ekspertyz, opracowan i raport6w naukowych. Tematyka prac badawczych, projektowych i wdrozeniowych to: termomodernizaja, auditing energetyczny, termomodernizacja spelniaj~ca zasady zr6wnowazonego rozwoju, oeena energetyezna budynk6w, oeena zgodnosei budynk6w z zasadami rozwoju zr6wnowazonego I d PI

6 Marriott Centrum. Warszawa. future 4~ srodowisko o ekonomia o spoleczenstwo o dziedzictwo dr Jan R~czka - Prezes Zarz~du, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Od 2003 roku pracowal jako finansista w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Wczesniej byl pracownikiem Forum Europy Srodkowo-Wschodniej w Fundacji Batorego, gdzie organizowaf wizyty studialne, seminaria i konferencje dla przedstawicieli srodowisk opiniotw6rczych z innych kraj6w. W swojej dzialalnosci wykorzystuje mechanizmy rynkowe do finansowania inwestycji srodowiskowych ze srodk6w publicznych, natomiast w zarzqdzaniu NFOSiGW opiera si~ na kompetencjach menedzerskich sektora prywatnego. dr inz. Marcin Gawronski - Konsultant BREEAM, Grontmij Od lutego 2010 roku pracuje w poznanskim oddziale GrontmU Polska jako konsultant do spraw certyfikacji budynk6w w systemie BREEAM. Jego specjalnosci~jest oswietlenie. John Pike - BSc FRlCS, Secretary General, International Sustainability Alliance ISA is a not for profit member's organization, in partnership with the BRE Trust, of leading European corporate occupiers and property investors dedicated to achieving a more sustainable built environment through measurement of environmental data, benchmarking and research. John is a Fellow of the Royal Institute of Chartered Surveyors and was previously Property Director at a number of large UK Corporations including BT, Network Rail, HBOS pic and L10yds Banking Group. He is a Director of Wokingham Enterprises Ltd, a past Directorofthe BRE Trust and a past Chairman of the CBI Property Group. Vincent Briard - Head of Sustainability, Products and Buildings, Knauf Insulation Engineer by training, Mr. Briard worked all career for the energy efficiency, insulation industry at Owens Corning and Knauf Insulation. He held several leadership positions in the manufacturing, products and process development and marketing domains. For the last years he has been actively involved in several national and European industry associations such Eurima (insulation industry) and collaborated with universities and research institutes such Ecofys on projects relating to energy performance of buildings (recast ofthe EPBD) and sustainability of construction products (LCA). Guy Castelain Perry - Prezes, Investment Environments Guy Perry has over 25 years of experience in development, master-planning and architectural design on five continents. After holding senior positions with Kajima, HOK and TrizecHahn, over the last decade he created IN-VI to focused on sustainable development strategies in transition markets, notably Central Europe, Brazil and North Africa. IN-VI has a focus on the creation of new districts for which he has been the recipient of the UU global award of excellence and the ISOCARP award for excellence in planning. Guy has been a lecturer at MIT and has been an instructor at Harvard from which he holds two masters degrees. Magdalena Stretton - Dyrektor Zarz~dzaj~cy, Czlonek Zarz~du, WSP Enviro Posiada ponad pi~tnastoletnie doswiadczenie w konsultingu srodowiskowym, wykonuj~c oceny srodowiskowe, techniczne i BHP w Polsce i w Europie. Wykonala samodzielnie ponad sto projekt6w srodowiskowych i nadzorowala ponad trzysta projekt6w z tego zakresu. Posiada wyzsze wyksztaicenie w dziedzinie nauk biologicznych zdobyte na Uniwersytecie Londynskim (University College London) oraz MBA Szkoly Biznesu Politechniki Warszawskiej, prowadz~cej program wraz z London Business School. Magdalena jest licencjonowanym asesorem BREEAM International, obecnie prowadzi kilkanascie ocen BREEAM w Polsce i Rosji. Piotr Fogel - Kierownik Zespolu, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Geograf, urbanista, kieruje zespolem podstaw planowania przestrzennego i geoinformatyki w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Autor publikacji - artykul6w dotyczqcych r6wnowazenia rozwoju w planowaniu przestrzennym. Ekspert i doswiadczony praktyk w dziedzinie uwarunkowan srodowiskowych wzr6wnowazonym planowaniu miejscowym. Andrzej Kozlowski - Dyrektor Krakowskiego oddzialu, Arup Polska Jest rowniez leaderem strategicznego biznesu projekt6w sluzby zdrowia Grupy Arup Europa. Z wyksztakenia inzynier mechanik, swe doswiadczenie zawodowe zdobywaj uczestnicz(}c w projektowaniu i zarzqdzaniu realizacji obiekt6w budowlanych (w tym szpitalnych) w Europie, Bliskim Wschodzie i Kanadzie. Krzysztof Apostolidis - Prezes, Fabryka Biznesu Przedsi~biorca, laureat wielu prestizowych nagr6d, z branzq dewelopersk~ zwiqzany od ponad 20 lat. Inwestor m.in. budynku biurowego "Oktagon" na PI. Wolnosci w todzi, pierwszego klasy A w miescie, siedziby renomowanych instytucji finansowych, a takze nowoczesnego centrum logistycznego w Wolborzu. Zrewitalizowana przez K. Apostolidisa zabytkowa kamienica "Secesja 89" przy ul. Piotrkowskiej stala si~ jednq z 16dzkich wizytowek. Lokalny patriota, zaangaiowany w dziajalnosc: na rzeczy rozwoju todzi, spojeczny doradca prezydenta miasta i Konsul Honorowy Kr61estwa Danii. Jacek Ewy - Wiceprezes, Ingarden & EwY, Architekci Absolwent Wydzialu Architektury Politechnik Krakowskiej. Wsp61zalozyciel biura architektonicznego JET Atelier (1991) i Ingarden & Ewy, Architekci (1998). Autor i wsp61autor wielu projekt6w (Centrum Kongresowe w Krakowie, Rondo Business Park w Krakowie), nagradzanych licznymi wyroznieniami i nagrodami. W roku 2009 wraz z Krzysztofem Ingardenem otrzyma~ prestiiowe wyr6inienie architektoniczne Honorow~ Nagrod~ SARI'. Wojciech G~siak - Prezes,lzba Architekt6w RP Architekt z ponad 30-letnim doswiadczeniem zawodowym i politycznym. Laureat nagrod w konkursach architektonicznych i urbanistycznych, takze mi~dzynarodowych. W latach prezydent Radomia. Po zakonczeniu kadencji wr6cil do zawodu. Byl prezesem oddzialu radomskiego SARp, oraz wiceprezesem Zarz~du GI6wnego SARI' Pelnil r6wniez funkcj~ przewodnicz~cego Mazowieckiej Okr~gowej Izby Architekt6w RI' Prof Richard Laing - Royal Institution of Charted Surveyors Over the past 15 years, Professor Laing has led and participated numerous research commissions, including 'Streetscapes' (Scottish Enterprise), 'Greenspace' (EC Framework), 'Urban Connections (Aberdeen City) and CARE North (ERDF Interreg). These projects all dealt with the design of sustainable built environments, and have resulted in over70 published outputs. Szymon Liszka - Prezes, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Inzynier elektryk, urodzonyw 1968 w Bielsku Bialej, absolwentakademii G6rniczoHutniczej w Krakowie. Od 1997 pracownik FEWE zaangazowany w projekty zwiqzane z poszanowaniem energii, ochronq klimatu Ziemi, zr6wnowai:onym rozwojem energetycznym, odnawialnymi ±r6d~ami energii. Specjalizuje si~ w zagadnieniach zarzqdzania energiq, audytu energetycznego, planowania energetycznego, standaryzacji oraz pomiaru i weryfikacji efekt6w projekt6w efektywnosci energetycznej. Bruce Robinson - Commercial Director, Sapphire Ventures Controversial not particularly politically correct business and building owner in Poland who understands the concept of helping the planet but doesn't understand how building green can help business. They say there is money in being Green, so where is it? Ian Booth - Czlonek Zarz~du, Dyrektor Warszawskiego Oddzialu, W odpowiada za profesjonalny rozw6j kadry iniynierskiej, rozw6j biznesu oraz relacje z kluczowymi klientami. Jest liderem regionalnego zespolu projektuj~cego instalacje, odpowiedzialnym za rozw6j tych uslug w regionie Europy Centralnej. Podjego kierownictwem rozszerzylo swojq dziajalnosc 0 zr6wnowaione projektowanie oraz certyfikacje;!: srodowiskow(} i energetycznq budynk6w metod q BREEAM, LEED i DGNB. Jochen Rabe - Dyrektor ProjektulAssociate,, Berlin Konsultant ds. zarzqdzania zr6wnowaionym rozwojem, wykjadowca na Uniwersytecie Cambridge oraz Manchester School of Architecture. Specjalizuje si~ w korporacyjnych strategiach zr6wnowaionego rozwoju, zintegrowanej urbanistyce, zr6wnowaionej i zielonej infrastrukturze oraz innowacyjnych rozwi~zaniach systemowych. Jest autorem plan6w urbanistycznych przygotowanych dla Greenwich Peninsula, London and the Northern Quarter oraz Portsmouth. Opracowywal zr6wnowazon~ koncepcj~ urbanistyczn~ dla swi~tego miasta Mekki. Marcin Piotrowski - Politolog, Ekonomista, Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomosci, Sekretarz Generalny MIWO W przeszjosci zwi(}zany z wieloma organizacjami pozarzqdowymi. Wsp6Jautor kilku projekt6w ununych zwiqzanych z efektywnosciq energetyczn~ budownictwa. Doradca w zakresie bezpieczenstwa energetycznego, efektywnosci energetycznej w budownictwie oraz pozyskiwania finansowania inwestycji. Uczestnik prac legislacyjnych, w tym r6wniez pracach w komisjach sejmowych, obecnie Przewodnicz~cy Rady Miasta Marki. mgr inz. Marek D~browski - Associate, Posiada kilkunastoletnie doswiadczenie w projektowaniu konstrukcji, w szczeg61nosci inzynierii fasad. W zarzqdza pracami zespoju odpowiedzialnego za zr6wnowaione projektowanie oraz proces certyfikacji srodowiskowej i energetycznej budynk6w metod q BREEAM, LEED. Reprezentuje prowadzqc warsztaty i wyklady na temat zr6wnowaionego projektowania oraz certyfikacji budynk6w. Devin Saylor - Director, Sustainability Advisory Services, CEE, Colliers International Devin Saylorjoined the Sustainability Advisory Services at Colliers International in 2010 as a Director, Eastern Europe. Ms Saylor has more than 15 years of property experience. She has led LEED Accreditation and sustainability projects across the United States, as well as in Central and Southeast Europe. She is involved in the first LEED certified projects in Burgas, Bulgaria, Split and Zagreb Croatia. Michael Smithing - Director, Sustainability Advisory Services, CEE, Colliers International Michael Smithing is a Director, Eastern Europe responsible for Sustainability Advisory Services at Colliers International. Michael has been with Colliers since 1993 and was instrumental in establishing Colliers International in CEE. He has taken on the challenge of developing Colliers' Sustainability practice right here. Mike is a part of a team which provides Green certification and advisory services to Colliers clients across Eastern Europe.

7 Marriott Centrum. Warszawa.. future 4~E9 Gt6wny Patron Medialny: murator BUOOWA IREMONT KROK PO KROKU Patroni Medialni: insta/ator Builder muratorplus.pl budowlany serwis dla profesjonalist6w o rtlilom InJlJlJ.J -*,.~~ ENI:lllill '-V.. _ OSZCZ~ONIE BUDOWNICTWO POLSKIE muratordom.pl najlepsza strana damawa Doradca Energetyczny ARCH ITEKTURA ebuilder IllmlliD Europaproperty.~ Publications Events Conferences ~ ekobudowanie Facility _~ Manager ADM'i NisTRAT'oR "l(~ll~;' ( A ;A';"ce~n ',l!~.. 'I'O"O~CI IIIZOLAC.JE ZAPRASZAMY DO WSPOtPRACY W ZAKRESIE SPONSORINGU Edyta Olbratowska - Business Director tel , fax ap!?h~~~ =-=-========~~~~===~ Sapphire Ventures Sp. zo. o. ul. 12/14 Pr~dzynskiego Warszawa, Poland tel fax Blue Business Media Sp. zo. o. ul. Berka Joselewicza 21c Krakow, Poland tel fax :

RETURN-ON-INVESTMENT. future 4 build MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WYSTAWA

RETURN-ON-INVESTMENT. future 4 build MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WYSTAWA future 4 build MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WYSTAWA FUTURE 4 BUILD RETURN-ON-INVESTMENT MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO PATRONAT HONOROWY: MINISTER INFRASTRUKTURY PARTNERZY STRATEGICZNI:

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B:

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów Zaproszenie do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: budowanie strategii utrzymania kluczowego klienta biznesowego 10-11 grudnia 2013,

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B:

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów Zaproszenie do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: budowanie strategii utrzymania kluczowego klienta biznesowego 10-11 grudnia 2013,

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

16 KWIETNIA 2012 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20, WARSZAWA

16 KWIETNIA 2012 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI* 9:00 9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9:30 9:45 POWITANIE GOŚCI ANDRZEJ JONAS, REDAKTOR NACZELNY THE WARSAW VOICE PROWADZENIE KONFERENCJI ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA, THE WARSZAW VOICE BLOK

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

RYNEK APTECZNY W ROKU 2016 trendy, strategie rozwój WARSZAWA STADION NARODOWY. 19 MAJA 2016r.

RYNEK APTECZNY W ROKU 2016 trendy, strategie rozwój WARSZAWA STADION NARODOWY. 19 MAJA 2016r. WARSZAWA STADION NARODOWY 19 MAJA 2016r. ORGANIZATOR: Business Point Sp. z o.o. Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym wyjątkowym spotkaniu organizowanym przez Business Point.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone.

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Certyfikacja BREEAM i LEED a efektywność energetyczna budynków Daniel Hojniak Grontmij Polska Poznań, październik 2014 Profil firmy 2 Założona w 1915 Wiodąca europejska

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

na realizacje zintegrowanej perspektywy

na realizacje zintegrowanej perspektywy Monografie i Opracowania 578 Grazyna Lesniak-tebkowska Wptyw zewn^trznych uwarunkowari na realizacje zintegrowanej perspektywy zröwnowazonego rozwoju przedsi^biorstwa Kolegium Zarzqdzania i Finansöw Szkofa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

Kreatywne rozwiązania dla biznesu

Kreatywne rozwiązania dla biznesu Kreatywne rozwiązania dla biznesu Słowo wstępne Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam do włączenia się w działania Funduszu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI* PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO ZIELONYCH TECHNOLOGII BLOK I: CERTYFIKACJA ZIELONYCH BIUR

PROGRAM KONFERENCJI* PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO ZIELONYCH TECHNOLOGII BLOK I: CERTYFIKACJA ZIELONYCH BIUR PROGRAM KONFERENCJI* 9:00 9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9:30 9:45 POWITANIE GOŚCI ANDRZEJ JONAS, REDAKTOR NACZELNY THE WARSAW VOICE PROWADZENIE KONFERENCJI ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA, THE WARSZAW VOICE BLOK

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Kluczowe obszary aktywności: Energetyka zrównoważona środowiskowo Transport niskoemisyjny Inteligentne tekstylia Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych V Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona problematyce paliw silnikowych Organizatorzy Patron Honorowy 2014 Główny Partner Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych Partnerzy Patroni medialni

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości?

KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości? KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości? Data: 31 MARCA 2016 r. Miejsce: MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH Plac Sławika i Antalla 1 40-005 Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy Pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA

Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy Pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki 07 maja 2012 Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT Wydarzenia: I dzień - Konferencja II dzień - Szkolenie Wystawa technik EE i OZE Konkurs TOPTEN Okna 2014 Rekomendacje DAES Prezentacje domków NF 40 i NF 15 PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM.

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie Cel: prezentacja możliwości współpracy FORMEDIS Stron: 10 2/12 KIM JESTEŚMY? + jesteśmy

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM.

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie Cel: prezentacja możliwości współpracy FORMEDIS 2/13 KIM JESTEŚMY? + jesteśmy zespołem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDARZEŃ 2016 POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO PLGBC

PLAN WYDARZEŃ 2016 POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO PLGBC PLAN WYDARZEŃ 2016 POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO PLGBC O PLGBC WIZJA Budynki, które poprawiają jakość życia ich użytkowników, wpływają na odtwarzanie naturalnych ekosystemów oraz przyczyniają

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Miedzynarodowa Konferencja na temat Budownictwa Zrównoważonego Polish Green Building Council PLGBC (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego)

Miedzynarodowa Konferencja na temat Budownictwa Zrównoważonego Polish Green Building Council PLGBC (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) Miedzynarodowa Konferencja na temat Budownictwa Zrównoważonego Polish Green Building Council PLGBC (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) PROGRAM KONFERENCJI 12 Kwiecień 2011 08:00 09:00 Śniadanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Startup Day. Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012

Startup Day. Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012 Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012 Startup Day Data: 25 maja 2012, godz. 11.30 16.40 Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe (RCTB) ul. Wystawowa 1 Organizatorzy: Instytut Nauk Ekonomicznych i

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Pierre Mellinger 1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja 1972-1975 1972-1975 Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Uniwersytet Paryski, Francja - Dyplom Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów PROJEKT System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Konferencja Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Szanse i Bariery Rozwoju Recyklingu w Polsce. Targi EKOTECH 2015, Kielce 05 marca 2015 r. w godz. 12.00-16.00 Organizator: Klaster Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ergonomia Narzędziem Innowacji

Ergonomia Narzędziem Innowacji Instytut Wzornictwa Przemysłowego V Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna Ergonomia Narzędziem Innowacji 8 grudnia 2009 r., Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Organizatorzy: Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA REGIONALNA ODPOWIEDZIĄ NA KRYZYS

WSPÓŁPRACA REGIONALNA ODPOWIEDZIĄ NA KRYZYS Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią doroczną konferencję projektu AutoNet oraz spotkanie kooperacyjne dla firm branży motoryzacyjnej WSPÓŁPRACA REGIONALNA ODPOWIEDZIĄ NA KRYZYS 4 5 GRUDNIA 2012 Centrum

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego Zespół Doradców Gospodarczych TOR i SITK o. w Łodzi zapraszają na konferencję organizowaną przez RK Konferencje Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - ludzie, procedury, technika - przekształcanie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl Europa: Północ, Wschód biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012 ŚWINOUJŚCIE Honorowy Patronat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka www.bbf2012.pl Baltic Business Forum to: już 4 edycja

Bardziej szczegółowo

global compact yearbook 2014 Zaproszenie do współpracy

global compact yearbook 2014 Zaproszenie do współpracy global compact yearbook 2014 EDYCJA POLSKA Zaproszenie do współpracy Szanowni Państwo, Z wielką radością pragnę zaprosić do współtworzenia głównego dokumentu programowego UN Global Compact (UNGC) w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dedykowane dealerom marek

Szkolenie dedykowane dealerom marek Szkolenie dedykowane dealerom marek RESCUE REPORTAŻ Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami wynikającymi z wprowadzonej ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym. 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków. Patronat Honorowy

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym. 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków. Patronat Honorowy Bezpieczeństwo w sektorze paliwowo-energetycznym Patronat Honorowy 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków www.dga.pl/konferencja Główne tematy konferencji Jeśli potrzebujesz wsparcia w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. V Forum Gospodarcze InvestExpo

PROGRAM. V Forum Gospodarcze InvestExpo PROGRAM V Forum Gospodarcze InvestExpo 21 marca 2013 Hotel Arsenal Palace, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35 41-500 Chorzów Moderator: Aneta Zacharz, Andy Hoz Sp. z o.o. 09.00 09.30 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna GOSPODARKA I ENERGETYKA Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu jest

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

SPEKTAKULARNE PORAŻKI W PROJEKTACH IT Wnioski z doświadczeń

SPEKTAKULARNE PORAŻKI W PROJEKTACH IT Wnioski z doświadczeń V Spotkanie Zawodowe 2013-01-10 WEiTI PW R.ZAŁ.. 1951 SPEKTAKULARNE PORAŻKI W PROJEKTACH IT Wnioski z doświadczeń Piotr Malec Jacek Papużyński Maciej Bodych Piotr Malec Wszelkie prawa zastrzeŝone Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Sven Dekker - starszy ochotnik na misji w Ahmedabadzie w Indiach - doradztwo i szkolenia na temat biura Korporacji UWV w Amsterdamie, Real Estate. od 7 lat, obecnie dyrektor marketingu w elewacji. Jakub

Bardziej szczegółowo

FOR INSURANCE 9-10.04.2015, AIRPORT HOTEL OKĘCIE, WARSZAWA

FOR INSURANCE 9-10.04.2015, AIRPORT HOTEL OKĘCIE, WARSZAWA FORUM DISTRIBUTION & SALES FOR INSURANCE 9-10.04.2015, AIRPORT HOTEL OKĘCIE, WARSZAWA nadajemy sprzedazy nowa dynamike! DISTRIBUTION & SALES FOR INSURANCE INSPIRATORZY FORUM Marcin Olszewik Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast

Outsourcing Breakfast Outsourcing Breakfast 24 września 2013 temat: IT Contracting 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli branży

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Ergonomia Narzędziem Innowacji

Ergonomia Narzędziem Innowacji Instytut Wzornictwa Przemysłowego V Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna Ergonomia Narzędziem Innowacji 8 grudnia 2009 r., Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Organizatorzy: Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin / Pokazujemy jak budować sukces organizacji / / Wspieramy dzieląc się wiedzą / / Inspirujemy do działania prezentując dobre praktyki / / Wskazujemy na nowe trendy prowadzące do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW 28.11.2013, Gdańsk 1 HISTORIA I PROFIL ORGANIZACJI - utworzone w 1997 roku w celu promocji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce - od 2008 roku prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w opraciu o strategię CSR - dobre praktyki IBM

Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w opraciu o strategię CSR - dobre praktyki IBM Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w opraciu o strategię CSR - dobre praktyki IBM Executive Presentation IBM Polska IBM Polska BTO w Krakowie Pierwsze Centrum Przetwarzania Danych IBM Warszawa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Project Management Polska

Stowarzyszenie Project Management Polska Stowarzyszenie Project Management Polska International Project Management Association [IPMA] międzynarodowa organizacja non-profit nastawiona na profesjonalny rozwój dyscypliny zarządzania projektami istnieje

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Forum Business Transformers

Forum Business Transformers Forum Business Transformers 14 maja 2015, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa re-think re-design re-ward ZŁA INFORMACJA DOBRA INFORMACJA jest taka, że nie każda żaba zamieni się w księcia. każdy biznes

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED

Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Use of Integrated Energy Design www.zintegrowaneprojektowanie.pl Dr inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Energia w Horyzoncie 2020

Energia w Horyzoncie 2020 Energia w Horyzoncie 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r.

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r. Program konferencji: PRZESTRZEŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2014-2020 Planowanie przestrzenne w świetle Dyrektywy INSPIRE oraz Rozporządzenia GMES Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności handlowych

Windykacja należności handlowych Windykacja należności handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/11/7120/5877 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r.

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. Seminarium portalu TaxFin.pl VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. 26 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Przemek Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich

Bardziej szczegółowo

II CorporatE BankinG SummiT

II CorporatE BankinG SummiT II CorporatE BankinG SummiT 27-28 października 2015 r., warszawa Elita wpływająca na wzrost biznesu ZaproszeniE litarne spotkanie kluczowych decydentów reprezentujących 70 firm świadczących usługi finansowe

Bardziej szczegółowo

SusPurPol Założenia, realizacja i efekty projektu Suspurpol w Małopolsce 13.12.2007

SusPurPol Założenia, realizacja i efekty projektu Suspurpol w Małopolsce 13.12.2007 SusPurPol Założenia, realizacja i efekty projektu Suspurpol w Małopolsce 13.12.2007 Grażyna Schneider-Skalska Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechnika Krakowska Grupa tematyczna Green

Bardziej szczegółowo

Hotele. Polscy hotelarze uwierzyli w sieci rynek franczyzy hotelowej bije rekordy. Janusz Mitulski. Partner, Horwath HTL Poland

Hotele. Polscy hotelarze uwierzyli w sieci rynek franczyzy hotelowej bije rekordy. Janusz Mitulski. Partner, Horwath HTL Poland Hotele. Polscy hotelarze uwierzyli w sieci rynek franczyzy hotelowej bije rekordy Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL Poland Agenda I. Obraz sektora hotelowego w Polsce szanse, zagrożenia oraz perspektywy

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Sesji promującej produkt markowy Katowice MICE - Energia Spotkań

Ramowy Program Sesji promującej produkt markowy Katowice MICE - Energia Spotkań Ramowy Program Sesji promującej produkt markowy Katowice MICE - Energia Spotkań Data: 5 listopada 2009 roku, Godzina: 11:00 13:30 Miejsce: Warszawskie Centrum EXPO XXI, piętro I Sala B ul.prądzyńskiego12/14,

Bardziej szczegółowo