SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Znak sprawy: ZP-O /14 Kraków, dnia 27 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ ROZDZIAŁ I - Informacje podstawowe: 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Muzeum Archeologiczne w Krakowie ul. Senacka 3, Kraków tel , ; fax ; 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej Pzp w dalszej części SIWZ j. t. D. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-90. Prace finansowane są w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Małopolskiego i współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. W zakres robót wchodzą: - prace budowlane na elewacjach: usuwanie starych tynków, czyszczenie tynków, prace murowe, kotwienie gzymsów, iniekcje spękań, tynkowanie itp., - prace dekarskie: remont 3 dachów pokrytych blachą miedzianą (pokrycie blachą miedzianą - 2, dachówką ceramiczną 1), obróbki blacharskie i zakładanie rur spustowych, zakładanie płotków przeciwśniegowych itp., - prace konserwatorskie: konserwacje i rekonstrukcje gzymsów, profili pod gzymsami, konserwacja sgraffito, konserwacja kamienia, konserwacja dekoracji sztukatorskich, konserwacja drzwi drewnianych, konserwacja elementów i detali metalowych, konserwacja elementów oświetlenia zewnętrznego na elewacjach itp., - prace elektryczne: wykonanie instalacji odgromowych, schowanie pod tynkiem kabli elektrycznych i instalacji niskoprądowych, itp. Wykonanie robót winno być poprzedzone przeprowadzeniem rozpoznania konserwatorskiego tynków i detali architektonicznych na obecność warstw malarskich. Szczegółowy zakres zamawianych prac zawierają załączniki nr 1 11 do SIWZ.

2 2 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych - D. U. z 2012 r. poz. 1372: Główny przedmiot: Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty: Tynkowanie Malowanie wnętrz i fasad budynków Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami realizacji zamówienia zawartymi w SIWZ, tj zgodnie z: 1) Projektem budowlanym: Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej autor: mgr inż. Lech Sobieszek, data opracowania: grudzień załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Rewizją dot. części elektrycznej Projektu budowlanego (j.w.) autor: mgr inż. Paweł Sojka, data opracowania: grudzień 2013 r. załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Programem prac konserwatorskich dotyczącym elewacji Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3, autorstwa: mgr Małgorzaty Zagórskiej-Slaniny i mgr Marii Marzec, data opracowania - listopad 2009 r. załącznik nr 3 do SIWZ 4) Programem prac konserwatorskich dotyczącym ryzalitu zachodniego elewacji północnej budynku przy ul. Poselskiej 2, autorstwa: mgr Małgorzaty Zagórskiej-Slaniny, miejsce i data opracowania: Kraków 2013 załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 1011/10 z dnia r. na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym załącznik nr 5 do SIWZ, 6) Decyzją 55/14 z dnia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianie pozwolenia konserwatorskiego nr 1011/10 z dnia r. załącznik nr 6 do SIWZ, 7) Decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 522/2014 z dnia r. - załącznik nr 7 do SIWZ, 8) Przedmiarem robót remontowych i renowacyjnych załącznik Nr 8 do SIWZ, 9) Przedmiarem robót elektrycznych załącznik nr 9 dosiwz, 10) Specyfikacją Techniczną Wykonania I Odbioru Robót Remontu Elewacji oraz 3 dachów Muzeum Archeologicznego w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej na roboty remontowe i renowacyjne - autor: mgr inż. arch. Barbara Brachowska-Więcek, data opracowania: grudzień 2013 r. oraz Specyfikacją Techniczną SST na roboty elektryczne autor: Paweł Sojka, data opracowania: styczeń 2014 r. załącznik nr 10 do SIWZ, 11) Warunkami techniczno-organizacyjnymi dla robót objętych zamówieniem - załącznik nr 11 do SIWZ, Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte w dalszej części SIWZ, m. innymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ. 4. Egzemplarz SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego 4. Termin wykonania zamówienia. 1. Z uwagi na konieczność pozyskiwania środków na wykonanie zamówienia zakłada się: a) czas trwania zamówienia do 48 m-cy od dnia zawarcia umowy, b) etapową realizację prac, do wysokości przyznanych na dany etap środków. 2. W 2014 r. realizowany będzie etap I pn. Remont konserwatorski elewacji zachodniej I etap, finansowany ze środków dotacji celowej i współfinansowany ze środków NFRZK, w następujących terminach: a) rozpoczęcie realizacji etapu I od dnia przekazania terenu budowy, b) zakończenie rzeczowe realizacji etapu I do dnia r.

3 3 c) zakończenie finansowe zadania I etapu, rozumiane jako termin dokonania końcowej zapłaty na rachunek wykonawcy do dnia 30 grudnia 2014 r. 3. Wartość prac etapu I ustalona została na kwotę netto ,19 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych19/100) plus należny wykonawcy podatek od towarów i usług VAT. 4. Zakres robót w 2014 r. może ulec zwiększeniu tylko w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków na jego sfinansowanie. 5. Roboty w kolejnych etapach będą się rozpoczynać z chwilą uzyskania przez Zamawiającego gwarancji środków na pokrycie kosztów realizacji prac. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Do wykonania przedmiotu zamówienia nie są wymagane koncesje, zezwolenia lub licencje stąd Zamawiający nie stawia warunku ich posiadania, ani potwierdzania. b) Wiedza i doświadczenie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich: pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków remonty konserwatorskie zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia tj.: min. 3 remonty konserwatorskie elewacji tynkowanych z wystrojem architektonicznym, z elementami kamiennymi, o wartości brutto zamówienia min ,- zł każde, obejmujące: - uzupełnienie elementów elewacji zaprawą barwioną w masie, malowanie w technice laserunkowej i malowanie konserwatorskie elementów metalowych co najmniej w jednym zamówieniu, - konserwacje rzeźbiarskich detali architektonicznych co najmniej w dwóch zamówieniach, w tym min. jedna realizacja w zakresie konserwacji kamiennego detalu barokowego, - konserwacje sgraffito co najmniej w dwóch zamówieniach, - konserwacje zewnętrznych drzwi drewnianych i elementów metalowych (bram, metalowych ogrodzeń itp.) o wartości brutto wykonanych prac min ,- zł każde co najmniej w dwóch zamówieniach. min. 2 remonty dachów z pokryciem dachówką ceramiczną wraz z instalacją odgromową o wartości brutto zamówienia min ,- zł każde, min. 2 remonty dachów z pokryciem blachą miedzianą wraz z instalacją odgromową o wartości brutto zamówienia min ,- zł każde, i udowodnią, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien złożyć wraz z ofertą wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym

4 4 okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Złożone w ofercie przez wykonawcę wykazy robót oraz dowody (poświadczenia) winny umożliwiać ocenę spełniania postawionych przez Zamawiającego wymogów w sposób wyczerpujący. Zgodnie z 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (D.U. z 2013 r., poz. 231), dowodami w przypadku zamówień na roboty budowlane są poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, Jeśli wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane na rzecz Zamawiającego tj. Muzeum Archeologicznego w Krakowie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Powołanie się przez wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia jako podwykonawca. c) Potencjał techniczny: Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót oraz środków transportu określone są w dokumentacji technicznej zamówienia. Ocenie zostanie poddane oświadczenie (w trybie art. 22 ust.1 wzór w załączniku nr 13 do SIWZ), potwierdzające dysponowanie przez wykonawcę wskazanym w dokumentacji technicznej, w tym w przedmiarze robót, potencjałem technicznym we własnym zakresie lub czy potencjał ten zostanie mu udostępniony, na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia, przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Dla potwierdzenia spełniania tego warunku wykonawca winien wykazać, iż wskazane przez niego osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych i kierownik prac konserwatorskich, posiadają uprawnienia do wykonywania czynności, określone odrębnymi przepisami: - kierownik budowy, posiada uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub z ograniczeniami nieistotnymi dla przedmiotu zamówienia wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Zaświadczenie WKZ), uzyskane na podstawie przepisów, o których mowa w 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych D.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987; - kierownik robót elektrycznych posiada uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub z ograniczeniami nieistotnymi dla przedmiotu zamówienia wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, - kierownik prac konserwatorskich posiada kwalifikacje zawodowe oraz praktykę zawodową, określone w 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych

5 5 i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych D. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987 tj. posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbył po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków, lub uzyskał zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji na podstawie przepisów, o których mowa w 31 powołanego Rozporządzenia (Zaświadczenie WKZ), - lub osoby te posiadają kwalifikacje zawodowe uznane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej D. U.z 2008 r. Nr 63, poz. 394, z późn. zm. Dla potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca winien złożyć wraz z ofertą: - oświadczenie (w trybie art. 22 ust.1 wzór w załączniku nr 13 do SIWZ) złożone przez wykonawcę, potwierdzające dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia we własnym zakresie lub udostępnionymi na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; - wykaz osób - wg wzoru w załączniku nr 15 do SIWZ, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy i kierownik robót elektrycznych) oraz pracami konserwatorskimi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - oświadczenie, że osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi posiadają wymagane uprawnienia określone w przepisach odrębnych wzór w załączniku nr 18 do SIWZ. e) sytuacja ekonomiczna i finansowa: Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcę na etapie składania ofert obowiązuje złożenie oświadczenia (w trybie art. 22 ust. 1) wg wzoru w załączniku nr 13 do SIWZ, iż znajduje się on w sytuacji ekonomicznej oraz posiada własne środki finansowe gwarantujące należyte wykonanie zamówienia lub środki finansowe niezbędne do wykonania zamówienia zostaną mu udostępnione przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Wymóg formy pisemnej tego zobowiązania spełnia wyłącznie oryginał dokumentu zawierający podpis osoby upoważnionej pod treścią oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków przez wykonawców na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły spełnia nie spełnia.

6 6 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia w załączniku nr 13 do SIWZ; 2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wzór wykazu w załączniku nr 16 do SIWZ; 3) dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wzór wykazu w załączniku nr 17 do SIWZ, 5) oświadczenie, że kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych oraz kierownik prac konserwatorskich posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia prac konserwatorskich wzór w załączniku nr 18 do SIWZ; 6) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca wskaże, iż będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór w załączniku nr 14 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie art. 23, ust. 2 Pzp; 4) pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu nie jest wskazana jako upoważniona do reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkcie 6.2 ust. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w nin. pkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wzór w załączniku nr 15 do SIWZ;

7 7 7) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Żądane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty wykonawca składa wraz z ofertą art. 44 Pzp. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem zobowiązania podmiotu trzeciego obowiązkowo składane w oryginale. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wygenerowany elektronicznie nie wymaga potwierdzenia za zgodność ze stanem faktycznym. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty - 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (D. U. z 2013 r. poz. 231). Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Gdy ofertę składają podmioty działające wspólnie złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dotyczy każdego z nich. Przedłożone wraz z ofertą oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy, którzy w terminie składania ofert nie złożą wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożą oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa. zostaną wezwani przez Zamawiającego do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w takim przypadku Zamawiający dokona zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, a w przypadku konieczności złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia tych wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie art. 26 ust. 4 Pzp. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną przez zamawiającego lub wykonawcę, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 4. Dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do oferty winny być złożone wyłącznie w formie pisemnej w sposób obowiązujący dla składania ofert. 5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 6. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert art. 38, ust. 1, pkt. 3 Pzp.

8 8 7. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której zamieszczona jest SIWZ. 8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. W przypadku wystąpienia takiej konieczności zastosowanie mają przepisy art. 38 ust. 3 Pzp. 9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej na której jest SIWZ (www.ma.krakow.pl). 10. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian w wyniku zmiany treści SIWZ, jeśli jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach z tyt. zmiany treści SIWZ 12. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której jest SIWZ (www.ma.krakow.pl). 13. Zapytania dot. przedmiotu zamówienia, wnioski o przesłanie i interpretację SIWZ itp. należy kierować w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, Kraków lub faxem pod nr , lub em na adres: 14. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach: - merytorycznych (przedmiotu zamówienia) - mgr inż. Adam Słota, tel ; - formalnych (procedury przetargowej) - mgr Teresa Zielińska, tel wewn. 23, 8. Wymagania dotyczące wadium. Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy Pzp przepisów art. 36 ust. 1 pkt. 8 tej ustawy nie stosuje się. 9. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert z zastrzeżeniem jak w pkcie Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą art. 85 ust. 2 Pzp. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Art. 23 ust. 3 Pzp. 3. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), składający

9 9 odrębne oferty muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w nin. postępowaniu. 4. Oferta winna być sporządzona i złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym, na formularzu oferty, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. 6. Dla celów dowodowych zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy oraz ponumerowane (dot. również załączników do oferty) i spięte w sposób trwały, zapobiegający zdekompletowaniu. W przypadku pominięcia przez wykonawcę zastrzeżonych w tym punkcie czynności, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z ich zaniechania. 7. Formularz oferty i jego załączniki, oświadczenia oraz kopie dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i winny być opatrzone pieczątką imienną wykonawcy i/lub pieczęcią firmową. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: a) osoby fizyczne, b) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.; c) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; d) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; e) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez pozostałych uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału i winno określać zakres udzielonego pełnomocnictwa oraz okres jego ważności. 8. Wszelkie poprawki w treści oferty lub załącznikach sporządzonych przez wykonawcę, winny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę, z równoczesnym zamieszczeniem daty dokonania poprawki. 9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 10. Zmiana lub wycofanie oferty winno być wniesione w formie pisemnej i złożone wg zasad ustalonych dla składania ofert, przy czym koperta winna być dodatkowo opatrzona napisem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, umożliwiających zachowanie poufności jej treści, z napisem: Oferta na roboty budowlane pn. Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3. PRZETARG NIEOGRANICZONY Termin składania ofert: 03 lipca 2014 r., godz oraz danymi wykonawcy: imię i nazwisko, nazwa wykonawcy (firma), adres lub czytelną pieczątką firmową. 12. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie (art. 84 ust. 2 Pzp), stąd zaniechanie przez wykonawcę podania na kopercie adresu zwrotnego, skutkować będzie otwarciem oferty dla ustalenia jego danych adresowych. 13. Informacje w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien w trwały sposób wydzielić, z zastrzeżeniem, że informacje te nie mogą być udostępniane art. 8 ust. 3 Pzp,

10 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Senacka 3, I piętro, pokój nr 11 (Sekretariat) lub przesłać na adres pocztowy Zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, Kraków. 2. Termin składania ofert upływa w dniu 03 lipca 2014 r. o godz , 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lipca 2014 r. o godz , w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Senacka 3, I piętro, pokój nr 11 (Sekretariat). 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach. 7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp. 9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert, zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. Zamawiający wyklucza wykonawcę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp oraz w przypadkach, o których mowa w art. 24b pkt. 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą art. 24 ust Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 8 Pzp. 12. Do ustalenia przez Zamawiającego, czy oferta zawiera rażąco niską cenę zastosowanie mają przepisy art. 90 ust. 1 i 2 Pzp, a w przypadku nie złożenia wyjaśnień przez wykonawcę lub potwierdzenia się w wyniku ich złożenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie ust. 3 tego artykułu. 13. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 Pzp, w odniesieniu do zastosowanego trybu zamówienia. 14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 92 ust. 1 Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert (w tym postępowaniu kryterium cena) i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkcie 14 lit. a), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

11 Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej przy zachowaniu następujących założeń: a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i w przedmiarze robót załączniki nr 1,2,3, 4, 8, 9, 10 do SIWZ, b) ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w przedmiarach robót muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również uwzględniać koszty: - wynikające z załączonych Warunków techniczno-organizacyjnych zał. nr 11 do SIWZ, - inne wynikające z niniejszej SIWZ, w tym pozwoleń i decyzji oraz z wzoru umowy załączniki odpowiednio nr 5, 6, 7 i 19 do SIWZ, c) nie dopuszcza się stosowania opustów zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty, d) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający z przedstawionych w przedmiarze robót norm nakładów rzeczowych. 2. Cena oferty (cena brutto) równa się cenie kosztorysowej netto powiększonej o należny podatek od towarów i usług VAT wg stawki podatkowej obowiązującej wykonawcę, z zastrzeżeniem jak w pkcie Za prawidłowe ustalenie stawki VAT odpowiedzialność ponosi wykonawca. 4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. Przewiduje się płatności wynagrodzenia w częściach, przy czym płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy i podwykonawcom następować będą z zachowaniem trybu i zasad przewidzianych we wzorze umowy załącznik nr 19 do SIWZ. UWAGA! Wykonawca winien załączyć do kosztorysu ofertowego wszystkie zestawienia tj. zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu oraz tabelę elementów scalonych i złożyć je wraz z ofertą. Niezłożenie wraz z ofertą kosztorysu szczegółowego (na roboty remontowe i renowacyjne oraz roboty elektryczne) z zestawieniami nie podlega uzupełnieniu i stanowi podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryterium oceny ofert w tym postępowaniu jest: Cena brutto 100 %, 3. Punkty przyznawane za kryterium cena brutto będą liczone wg następującego wzoru: C = (C naj : C o ) x 10 pkt. gdzie: C - liczba punktów przyznana danej ofercie C naj najniższa cena spośród ważnych ofert, C o - cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany, 4. Wszystkie wyliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 6. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

12 12 7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 8. Jeśli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez zamawiającego. 9. W ofertach dodatkowych wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust. 1 pkt. 2 Pzp), z zastrzeżeniem jak w punkcie Określony w pkcie 1 termin zawarcia umowy może zostać skrócony jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna, nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden wykonawca (art. 94 ust. 2 pkt. 1b), pkt..3 i oraz pkt. 3 lit. a) Pzp, pod warunkiem dopełnienia przez wykonawcę formalności opisanych w pktach 3 i 4 nin. ustępu SIWZ: 3. Przed terminem wyznaczonym na podpisanie umowy Wykonawca, który zostanie zaproszony do podpisania umowy winien doręczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną. 4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wykonawca zaproszony do jej podpisania winien doręczyć Zamawiającemu: a) dwa (dodatkowe) egzemplarze kosztorysu ofertowego, b) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót w dwóch egzemplarzach (w uzgodnieniu z Zamawiającym), c) trzy egzemplarze, w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentów dotyczących uprawnień kierownika budowy, w tym uprawnień konserwatorskich (zaświadczenia WKZ lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej) oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, d) trzy egzemplarze oświadczenia osoby wyznaczonej do kierowania robotami o przyjęciu obowiązków kierownika budowy - oryginały, e) jeden egzemplarz, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dokumentów dotyczących uprawnień kierownika robót elektrycznych oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, f) trzy egzemplarze, w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentów dotyczących uprawnień kierownika prac konserwatorskich, w tym uprawnień konserwatorskich (zaświadczenia WKZ lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej), g) dwa egzemplarze planu BIOZ, h) opłaconą polisę do umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na okres wykonywania zamówienia, w wysokości sumy gwarancyjnej min ,- zł - w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, i) na podstawie art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (D.U z 2000 r. nr 94, poz z późn. zm.), wykonawca będący spółką kapitałową w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawi uchwałę (kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem) wspólników do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, lub wyciąg z umowy spółki, jeżeli umowa spółki stanowi inaczej.

13 13 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdzie którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 Pzp podstawa: art. 94 ust Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy Pzp przepisów art. 36 ust. 1 pkt. 15 tej ustawy nie stosuje się. 16. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wzór umowy stanowi załącznik Nr 19 do SIWZ. Zamawiający stawia warunek, aby zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie: 1. termin płatności wynagrodzenia wynosił 30 dni od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu, 2. okres rękojmi rozszerzonej wynosił min. 60 m-cy od daty bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 1. Odwołanie: Stosownie do art. 180 ust. 1 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. 1) W postępowaniu niniejszym odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności zamawiającego: a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, rozumianego zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jako określenie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w sposób związany i proporcjonalny do przedmiotu udzielanego zamówienia wskazanych w SIWZ, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego. 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej - ul. Postępu 17a, WARSZAWA, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp. 5) Wobec czynności: a) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia b) odrzucenia oferty odwołującego odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

14 14 6) Wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7) Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania przesyła kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Szczegółowe zasady przystąpienia do odwołania określa art. 185 Pzp. Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej precyzuje art. 179 Pzp. Prawo do wniesienia odwołania, jego zakres, formę, terminy, zasady uiszczenia wpisu, terminy rozpoznania przez Izbę itd. regulują przepisy Rozdziału 2 Odwołanie w Dziale VI Pzp. Wysokość wpisu i innych kosztów w postępowaniu odwoławczym określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania D.U. z 2010 r. Nr 41, poz Informowanie o naruszeniu prawa: 1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 3) Na czynności, o których mowa w pkcie 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp. 3. Skarga do sądu: 1) Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na orzeczenie Izby. 2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 3) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub części. 4) Sprawy związane z wnoszeniem skarg na orzeczenia Izby reguluje Rozdział 3 Skarga do sądu w Dziale VI. ustawy Pzp. W przypadku skorzystania ze środków ochrony prawnej przez któregokolwiek z uczestników postępowania, termin związania warunkami oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ulega przedłużeniu do chwili prawomocnego zakończenia procedur w przedmiocie rozpoznania środków ochrony prawnej.

15 15 ROZDZIAŁ II: Informacje dodatkowe: 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot: Do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia art. 93 ust. 4 Pzp. 9. Informacje dotyczące wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia: Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak wskazania Zamawiający uzna za deklarację wykonawcy wykonania zamówienia siłami własnymi. 11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: Jeżeli umowa o podwykonawstwo: 1. niespełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 Pzp. Wykaz załączników do SIWZ: 1. Projekt budowlany: Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej autor: mgr inż. Lech Sobieszek, data opracowania: grudzień załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Rewizja dot. części elektrycznej Projektu budowlanego (j.w.) autor: mgr inż. Paweł Sojka, data opracowania: grudzień 2013 r. załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Program prac konserwatorskich dotyczący elewacji Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3, autorstwa: mgr Małgorzaty Zagórskiej-Slaniny i mgr Marii Marzec, data opracowania - listopad 2009 r. - załącznik nr 3 do SIWZ,

16 16 4. Program prac konserwatorskich dotyczący ryzalitu zachodniego elewacji północnej budynku przy ul. Poselskiej 2, autorstwa: mgr Małgorzaty Zagórskiej-Slaniny, miejsce i data opracowania: Kraków 2013 załącznik nr 4 do SIWZ, 5. Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 1011/10 z dnia r. na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym - załącznik nr 5 do SIWZ, 6. Decyzja 55/14 z dnia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianie pozwolenia konserwatorskiego nr 1011/10 z dnia r. załącznik nr 6 do SIWZ, 7. Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 522/2014 z dnia r. - załącznik nr 7 do SIWZ, 8. Przedmiar robót remontowych i renowacyjnych załącznik Nr 8 do SIWZ, 9. Przedmiar robót elektrycznych - załącznik Nr 9 do SIWZ, 10. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Remontu Elewacji oraz 3 dachów Muzeum Archeologicznego w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej odgromowej na roboty remontowe i renowacyjne - autor: mgr inż. arch. Barbara Brachowska-Więcek, data opracowania: grudzień 2013 r. oraz Specyfikacja Techniczna SST na roboty elektryczne autor: Paweł Sojka, data opracowania: styczeń 2014 r. r. załącznik nr 10 do SIWZ, 11. Warunki techniczno-organizacyjne dla robót objętych zamówieniem - załącznik nr 11 do SIWZ, 12. Formularz oferty załącznik nr 12 do SIWZ, 13. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik nr 13 do SIWZ, 14.. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 Pzp załącznik nr 14 do SIWZ, 15. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 15 do SIWZ, 16. Wykaz wykonanych robót załącznik nr 16 do SIWZ, 17. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia załącznik nr 17 do SIWZ, 18. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia załącznik nr 18 do SIWZ, 19. Wzór umowy załącznik nr 19 do SIWZ.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont pokrycia dachu wraz z remontem więźby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.etnomuzeum.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.etnomuzeum.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.etnomuzeum.eu Kraków: Remont konserwatorski elewacji budynku przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont Oddziału Klinicznego Endokrynologii na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Remont bieżący Izby Przyjęć w budynku przy ul. M. Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem południowo wschodniej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraków: remont i modernizacja pomieszczeń toalet na parterze budynku Filharmonii w Krakowie (oznaczenie postępowania: ZG.215-ZP4/11) Numer ogłoszenia: 159874-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl Kraków: Prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic i fundamentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji sprężonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: DA-ZP 271-289 /11 Kraków, dnia 20 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ ROZDZIAŁ I - Informacje podstawowe: 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-01-15 11:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw.gdansk.pl Gdańsk: Remont dolnego rygla ramy mostu zwodzonego przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.bip.klodzko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.bip.klodzko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.bip.klodzko.pl Kłodzko: Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Kościuszki w Kłodzku Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeas.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeas.lodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeas.lodz.pl Łódź: Remont elewacji budynku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kraków: Prace konserwatorsko-remontowe pn. Całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu zabudowań dawnej Szkoły Przemysłowej położonym przy zbiegu ul. Krupnicza i Wenecja - w Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Naprawa uszkodzonego gzymsu na zabytkowym budynku Teatru Starego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl 1 z 7 2012-05-31 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kowary: Remont sali gimnastycznej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach Numer ogłoszenia: 208293-2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Rewitalizacja elewacji z izolacją ścian piwnic wraz z przebudową klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-05 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicz... 1 z 6 2015-04-28 14:35 Gdańsk: Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krotoszyn.bip.net.pl Krotoszyn: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Żelazka Ogłoszenie opublikowano

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62, Warszawa: Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl Gorlice: Organizacja stażu-wizyty zawodoznawczej dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo