Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w Programie SAPARD. Działanie 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w Programie SAPARD. Działanie 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

Transkrypt

1 Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w Programie SAPARD Działanie 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Schemat 4.1 Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Warszawa Opracowano w Departamencie Analiz i Programów ARiMR DAP- lipiec 2003 r. 1

3 Podstawa prawna ubiegania się o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD: Wieloletnia Umowa Finansowa pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisana w Brukseli w dniu 25 stycznia 2001 r. (M.P. Nr 30, poz. 502), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U.Nr 102, poz. 928 z późn. zm.). 4. RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH (Działanie 4) 4.1 Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych (Schemat 4.1) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą finansową a) Pomoc finansowa może być przeznaczona na realizację przedsięwzięć w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych, drobnej wytwórczości, usług dla ludności, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych lub instalacyjnych, usług turystycznych z uwzględnieniem agroturystyki, usług transportowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy, magazynowania lub przechowywania towarów, usług komunalnych, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. b) Szczegółowy wykaz działalności (na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, uzupełnionej liczbą porządkową wyszczególnień), w zakresie którego mogą być realizowane przedsięwzięcia, określa Załącznik nr 10 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Wykaz ten w części dotyczącej Schematu 4.1 stanowi również integralną część niniejszego materiału informacyjnego Podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową Pomoc finansowa może być udzielona rolnikom lub domownikom 1, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 1 Przez rolnika rozumie się osobę fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej; przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która spełnia następujące warunki: a) ukończyła 18 lat, b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. DAP- lipiec 2003 r. 2

4 4.1.3 Kryteria wyboru projektów 1. Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której znajduje się gospodarstwo wnioskodawcy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, kształtuje się na poziomie: nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 pkt powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 1 pkt 100% średniej krajowej powyżej średniej krajowej 0 pkt 2. Bezrobocie na terenie, gdzie znajduje się gospodarstwo Wnioskodawcy: gmina zagrożona szczególnie wysokim 1 pkt bezrobociem strukturalnym 2 bezrobocie w powiecie, w którym znajduje się 1 pkt gospodarstwo wnioskodawcy, jest wyższe od średniej bezrobocia dla województwa w każdym z ostatnich 6 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pomoc finansową na różnicowanie działalności 3. W gospodarstwie rolnym wnioskodawcy, na 1 1 pkt osobę pracującą w tym gospodarstwie (rolnika lub domownika) przypada nie więcej niż 15 ha przeliczeniowych powierzchni użytków rolnych. 4. Wiek Wnioskodawcy do 50 lat 1 pkt powyżej 50 lat 0 pkt a) Agencja zawiera umowy o udzielenie pomocy na realizację przedsięwzięć z Wnioskodawcami, których wnioski uzyskały co najmniej 2 punkty, do wyczerpania środków przewidzianych na udzielenie tej pomocy, b) W przypadku, gdy ilość środków finansowych na realizację wszystkich wniosków jest niewystarczająca, umowy zawiera się według kolejności - od Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał największą liczbę punktów do Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał co najmniej 2 punkty, do wyczerpania środków przewidzianych na udzielenie pomocy, z tym że: przy tej samej liczbie przyznanych punktów o kolejności zawierania umów decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy, w której ma być realizowane przedsięwzięcie, przypadająca na jednego mieszkańca, 2 Wg wykazu powiatów [gmin] zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów [gmin] zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1999 r., Nr 110, poz z późn. zm.) DAP- lipiec 2003 r. 3

5 przy tej samej liczbie punktów i tej samej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca o kolejności zawierania umów decyduje wcześniejszy czas zarejestrowania wniosku Koszty kwalifikowane a) Pomoc finansowa może objąć określone rodzaje kosztów przedsięwzięcia podlegających zwrotowi ze środków Programu SAPARD, tj. koszty: budowy lub remontu obiektów budowlanych, zakupu nowych maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakupu wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego niezbędnego do świadczenia usług turystycznych, a także zakupu zwierząt służących do celów terapeutycznych, sportowych lub rekreacyjnych, zakupu nowych środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, z tym że: - w przypadku, gdy wniosek o pomoc dotyczy działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług transportowych, kwalifikowany koszt zakupu środków transportu może stanowić do 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, - w przypadku, gdy wniosek o pomoc nie dotyczy działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług transportowych, kwalifikowany koszt zakupu środków transportu nie może stanowić więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. adaptacji środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, robót budowlanych, koszty transportu i koszty instalacji, materiałów i wyposażenia, które związane są bezpośrednio z wyżej wymienionymi kosztami i są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, studiów wykonalności i prac z nimi związanych, poniesione przed zawarciem umowy, jednakże nie wcześniej niż po dniu 9 lipca 2002 r., podatek VAT, o ile nie jest odzyskiwany przez podatnika. b) Pomoc finansowa na różnicowanie działalności może obejmować koszty kwalifikowane związane z dokończeniem już rozpoczętej inwestycji budowlanej. Kosztami kwalifikowanymi w ramach realizacji inwestycji budowy w toku są wyłącznie koszty poniesione na rzecz tych zadań inwestycyjnych, które zostaną wykonane po zawarciu umowy o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD. DAP- lipiec 2003 r. 4

6 4.1.5 Koszty niekwalifikowane Kosztami kwalifikowanymi nie mogą być: koszty zakupu materiałów lub towarów używanych, w szczególności maszyn lub urządzeń, koszty wynagrodzeń lub honorariów architektów, inżynierów oraz konsultantów, opłat sądowych, studiów wykonalności, nabycia patentów i licencji, dotyczących przygotowania lub realizacji danego przedsięwzięcia albo inwestycji, które przekraczają 12% całkowitych kosztów kwalifikowanych, koszty podatku od towarów i usług, jeżeli jest odliczany lub zwracany na zasadach określonych w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym Procedura przyznawania pomocy finansowej a) Złożenie w określonym terminie w oddziale regionalnym Agencji wniosku o pomoc finansową wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres gospodarstwa, opis prowadzonej działalności (m.in. opis gospodarstwa rolnego), opis planowanego przedsięwzięcia, plan finansowy przedsięwzięcia, wysokość wnioskowanej pomocy, wykaz załączników. Do wniosku dołącza się w szczególności: plan przedsięwzięcia, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedsięwzięcia, zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań materialnych (dotyczy małżonków nie posiadających rozdzielności majątkowej), zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), kopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (dotyczy przedsięwzięć o charakterze budowlanym), zaświadczenie REGON (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w momencie składania wniosku o pomoc finansową), zgodę właściciela nieruchomości (obiektu) na realizację planowanego przedsięwzięcia (dot. Wnioskodawców nie będących właścicielami nieruchomości). b) Weryfikacja formalna wniosku o pomoc finansową. DAP- lipiec 2003 r. 5

7 c) Ocena punktowa - wybór projektów kwalifikujących się do finansowania na podstawie kryteriów wyboru projektu. d) Wizytacja terenowa w miejscu realizacji przedsięwzięcia. e) Ocena ekonomiczno-techniczna wniosku o pomoc finansową. f) Podpisanie - w miarę dostępności środków finansowych - umowy określającej prawa i obowiązki rolnika/domownika i Agencji Umowa wnioskodawcy z Agencją Po uzyskaniu przez Wnioskodawcę zgody Agencji na współfinansowanie wnioskowanej inwestycji z Programu SAPARD, Agencja zawiera z Wnioskodawcą umowę określającą warunki i tryb udzielania pomocy finansowej, a także: kwotę udziału z Programu SAPARD w finansowaniu inwestycji, zakres rzeczowy inwestycji realizowanej z udziałem finansowym Programu SAPARD, termin zakończenia inwestycji. Umowa zobowiązuje Beneficjenta m.in. do: złożenia wraz z umową weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej, wypełnionej według wzoru określonego w załączniku do umowy, przestrzegania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w tym rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia od dnia określonego w umowie i jego zakończenia do dnia określonego w umowie, zrealizowania przedsięwzięcia zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem. Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu realizacji przedsięwzięcia mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy. Wniosek o aneks musi zostać złożony najpóźniej 4 tygodnie przed terminem zakończenia przedsięwzięcia przewidzianym pierwotnie w harmonogramie, który zostaje poddany weryfikacji przez oddział regionalny Agencji, przechowywania oryginałów dokumentów, w szczególności faktur i rachunków związanych z realizacją przedsięwzięcia przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania przez Agencję płatności, złożenia oświadczenia, że nie jest dłużnikiem Agencji z tytułu korzystania z pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD oraz, że zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Oddziału Regionalnego Agencji o zaistniałych w tym zakresie zmianach, poinformowania na piśmie sprzedawcy robót, usług i dostaw, że może on być kontrolowany przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich, Utrata pomocy finansowej i rozwiązanie umowy Beneficjent utraci prawo do pomocy finansowej, a otrzymaną pomoc zobowiązuje się zwrócić Agencji w całości między innymi w przypadku, gdy nastąpi: DAP- lipiec 2003 r. 6

8 zaprzestanie realizacji przedsięwzięcia, niezrealizowanie lub niepełne zrealizowanie przedsięwzięcia, zmiana przedmiotu przedsięwzięcia przewidzianego w planie przedsięwzięcia bez uprzedniej zgody Agencji wyrażonej na piśmie, dokonanie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego bez zawarcia porozumienia zmieniającego umowę w postaci aneksu, uniemożliwienie dokonania przez Agencję lub inne uprawnione podmioty kontroli dokumentów lub wizytacji terenowej przez okres 5 lat od dokonania płatności, nie udokumentowanie realizacji przedsięwzięcia w sposób określony w umowie, stwierdzenie niezgodności pomiędzy złożonym przez Beneficjenta wnioskiem o płatność, a rzeczywiście wykonanym zakresem przedsięwzięcia, niezłożenie wniosku o płatność w terminie określonym w umowie, niezłożenie wraz z wnioskiem o płatność: - oświadczenia o pochodzeniu usług, robót i dostaw, - oryginałów protokołów odbioru (w przypadku przedsięwzięć budowlanych), - wykazu faktur i rachunków dokumentujących poniesione koszty, - zestawienia rzeczowo-finansowego realizowanego przedsięwzięcia, - faktur i rachunków z potwierdzeniem dokonania zapłaty, wykorzystanie pomocy finansowej niezgodnie z przeznaczeniem, złożenie przez Beneficjenta fałszywych informacji lub oświadczeń, które miały istoty wpływ na przyznanie Beneficjentowi pomocy finansowej, umieszczenie Beneficjenta na liście dłużników Agencji, nie utrzymanie zabezpieczenia prawnego wykonania umowy przez okres realizacji przedsięwzięcia oraz przez rok od dnia dokonania płatności, W razie wystąpienia choćby jednego z wyżej wymienionych przypadków, Agencja wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym i wzywa Beneficjenta do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty przekazania przez Agencję pomocy finansowej na rzecz Beneficjenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty Forma pomocy finansowej Pomoc finansowa jest realizowana w formie zwrotu części poniesionych przez rolnika/domownika kosztów kwalifikowanych, do wysokości określonej w umowie. Rozliczenie kosztów nastąpi po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na podstawie dowodów poniesionych kosztów (rachunki, faktury). Zwrot zostanie dokonany w formie przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta. DAP- lipiec 2003 r. 7

9 Poziom pomocy finansowej a) Wysokość pomocy na różnicowanie działalności wynosi do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. b) Pomoc finansowa w ramach Schematu 4.1 nie może przekroczyć zł Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej a) Pomoc dla rolników/domowników może zostać udzielona pod warunkiem, że: przedsięwzięcie, którego dotyczy wniosek będzie związane z podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej, objętej zakresem działalności wspieranych w ramach Schematu 4.1. Szczegółowy wykaz działalności wg Klasyfikacji PKD, uzupełnionej liczbą porządkową wyszczególnień określa Załącznik nr 10 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, przedsięwzięcie znajduje uzasadnienie ekonomiczne, odzwierciedlone w przedłożonym planie przedsięwzięcia, przedsięwzięcie, ze względu na swe założenia techniczne, w powiązaniu z istniejącymi zasobami podmiotu, umożliwi prowadzenie działalności w zakresie i charakterze wskazanym we wniosku o pomoc finansową, o ile jest to wymagane przepisami prawa, podmiot przed złożeniem wniosku o płatność zarejestruje działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z planowaną działalnością gospodarczą oraz posiada wymagane przez prawo zezwolenia lub koncesje na jej prowadzenie, podmiot nie zalega z płatnościami z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. b) Pomoc finansowa w ramach Schematu 4.1 nie może być udzielona na realizację przedsięwzięcia objętego inną formą pomocy ze środków publicznych. c) Pomoc finansowa na różnicowanie działalności może być udzielona podmiotowi jeden raz w okresie realizacji Programu SAPARD. d) W przypadku usług, dostaw lub robót o jednostkowej wartości przewyższającej równowartość euro w złotych polskich, konieczne jest załączenie do wniosku o płatność ofert od co najmniej trzech dostawców. e) Pomoc finansowa nie może dotyczyć refinansowania kosztów sfinansowanych ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich lub ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, nieprzeznaczonych na realizację Programu SAPARD. f) Pomoc finansowa może być udzielona podmiotowi, który nie jest dłużnikiem Agencji z tytułu wcześniej udzielonej pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD. DAP- lipiec 2003 r. 8

10 g) Wnioski o płatność nie mogą być złożone później niż do 10 sierpnia ostatniego roku trwania rocznej umowy finansowej. h) Refundacja części kosztów kwalifikowanych, które mogą być objęte pomocą finansową w ramach Programu SAPARD, obejmuje koszty ponoszone na materiały, towary, usługi i roboty pochodzące z państw Unii Europejskiej lub z państw kandydujących (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Cypr, Malta, Turcja). i) Przedsięwzięcia wspierane w ramach tego Działania mogą być realizowane wyłącznie na obszarach wiejskich (włącznie z miastami liczącymi do 7 tysięcy mieszkańców) Siła wyższa W przypadku, gdy Wnioskodawca nie dotrzyma terminów określonych w procedurach, tj.: nie zgłosi się na podpisanie umowy w określonym przez Agencję terminie, nie zgłosi się na podpisanie aneksu w terminie wyznaczonym przez Agencję, nie złoży wniosku o sporządzenie aneksu do umowy w terminie przewidzianym w umowie, nie złoży wniosku o płatność w terminie przewidzianym w umowie, z powodu działania siły wyższej, może złożyć wniosek o uwzględnienie tego zdarzenia. Wniosek taki składa się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od chwili, z którą stało się możliwe przekazanie wiadomości o zajściu zdarzenia uniemożliwiającego dotrzymania terminu. Wniosek taki powinien wskazywać siłę wyższą jako przyczynę niezachowania terminów Ponowne rozpatrzenie wniosku W przypadku odrzucenia wniosku o pomoc finansową, odmowy udzielenia pomocy finansowej lub odmowy uwzględnienia wniosku o płatność Wnioskodawcy przysługuje prawo do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku do Agencji w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji. Pismo w sprawie ponownego rozpatrzenia, kierowane do Prezesa Agencji składa się we właściwym oddziale regionalnym Miejsce i terminy składania wniosków o pomoc finansową a) Formularze wniosków o pomoc finansową wraz z formularzem planu przedsięwzięcia uzyskać można nieodpłatnie w oddziałach regionalnych Agencji oraz na stronie internetowej Wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w oddziale regionalnym Agencji, właściwym terytorialnie dla miejsca DAP- lipiec 2003 r. 9

11 realizacji przedsięwzięcia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. b) Wnioski o pomoc finansową składa się w terminie ustalonym przez Agencję, nie krótszym niż 20 dni kalendarzowych. c) Agencja poda termin składania wniosków o pomoc finansową do publicznej wiadomości co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym i lokalnym w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków. d) Wnioski o pomoc finansową złożone po wyznaczonym terminie będą odrzucone bez dalszego rozpatrywania. DAP- lipiec 2003 r. 10

12 Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych (wykaz działalności wspieranych) A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową związaną z uprawami rolnymi, warzywnictwem i ogrodnictwem: 01 przygotowanie pól, ogrodów i sadów do uprawy, 02 zagospodarowanie trwałych rolniczo - naturalnych użytków zielonych - łąk i pastwisk, 03 siew, sadzenie i prace pielęgnacyjne, 04 nawożenie i zraszanie oraz ochronę upraw przed szkodnikami i chorobami, w tym również usługi agrolotnicze, 05 sprzęt zbóż i innych upraw; zbiór warzyw i owoców, 06 przycinanie gałęzi drzew i krzewów owocowych, 07 przygotowanie zbiorów do sprzedaży przez: oczyszczanie, obcinanie, sortowanie, suszenie, wyłuskiwanie itp., 08 uruchamianie i obsługę systemów irygacyjnych dla celów rolniczych, 09 wynajem maszyn i urządzeń rolniczych z obsługą B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność związaną z utrzymaniem ogrodów, parków, cmentarzy, obiektów sportowych: 01 sadzenie, uprawę i utrzymanie roślin (prace pielęgnacyjne),. 02 przycinanie żywopłotów i gałęzi drzew Z.00 Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 01. przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej, przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż, 02. przemiał ryżu: produkcję ryżu mielonego, polerowanego, lukrowanego, parowanego lub preparowanego; produkcję mąki ryżowej, 03. przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechów jadalnych, 04. wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej, 05. wytwarzanie preparowanej mąki wieloskładnikowej do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich 01. produkcję gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, 02. przygotowanie jednoskładnikowych (nie mieszanych) pasz dla zwierząt gospodarskich Z Produkcja pasz dla zwierząt domowych 01. produkcję pasz i innego pożywienia dla zwierząt domowych (psów, kotów, rybek itd.). DAP- lipiec 2003 r. 11

13 17.12.Z Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej 01. przygotowanie włókien: odtłuszczanie i karbonizację wełny, zgrzeblenie, 02. wytwarzanie przędzy wełnianej, zarówno w całości z wełny jak i z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej 01. czesanie włókien wełnianych - wytwarzanie przędz wełnianych czesankowych, 02. wytwarzanie przędzy, zarówno wełnianej jak i z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp., 03. wytwarzanie przędz wełnianych czesankowo-zgrzebnych (półczesankowych) Z Produkcja przędzy lnianej 01. trzepanie lnu, 02. wytwarzanie przędzy lnianej jak i przędzy z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów dziewiarskich, tkackich Z Produkcja tkanin wełnianych czesankowych 01. produkcję tkanin wełnianych czesankowych w całości z wełny, jak i z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych B.00 Działalność usługowa w zakresie naprawy wyrobów z brezentu i wyposażenia kempingowego A Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyjątkiem działalności usługowej 01. produkcję szpagatów, wyrobów powroźniczych, lin i kabli z włókien, taśm włókienniczych i podobnych materiałów impregnowanych lub nie impregnowanych, pokrywanych lub oplatanych gumą lub plastykiem, 02. produkcję wiązanych sieci ze szpagatów, powrozów lub lin, 03. produkcję wyrobów z lin i sieci: sieci rybackich, odbijaczy dla statków, wyładunkowych odbojników i amortyzatorów, zawiesi, lin i kabli zaopatrzonych w metalowe pierścienie itp B.00 Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana 01. produkcję taśm łącznie z taśmami złożonymi z osnowy bez wątku wykonanymi przy użyciu środków klejących, 02. produkcję filcu, 03. produkcję etykiet, emblematów itp. z materiałów włókienniczych, 04. produkcję ozdób: wstążek, tasiemek, pomponów itp., 05. produkcję tiulów i innych wyrobów ażurowych wykończonych koronką lub innymi motywami ozdobnymi haftowanymi lub wyszywanymi, 06. produkcję wyrobów włókienniczych impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych plastykiem, 07. produkcję artykułów tekstylnych z waty i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów, 08. produkcję przędzy metalizowanej lub plecionej z drutem, nici gumowanych i lin pokrytych tkaniną, przędzy lub taśm pokrytych, impregnowanych, powlekanych lub oplecionych gumą lub plastykiem, DAP- lipiec 2003 r. 12

14 09. produkcję różnych tekstyliów: tkanin kordowych do opon wykonanych z przędzy o dużej wytrzymałości, kalki płóciennej; płótna gruntowanego dla malarzy, bukramu i podobnych usztywnionych wyrobów tekstylnych, materiałów włókienniczych powlekanych gumą lub substancjami amylowymi, 10. produkcję różnych wyrobów tekstylnych: knotów, siatek żarowych do lamp gazowych i rurkowych siatek do palników gazowych, węży z materiałów włókienniczych impregnowanych lub pokrytych gumą lub plastykiem, pasów transmisyjnych, przenośników taśmowych, tkanin do przesiewania i przecedzania Z Produkcja dzianin 01. produkcję dzianin: o splocie rządkowym lub kolumienkowym; siatek i zasłon okiennych dzianych na maszynach typu Raschel lub podobnych; produkcję innych materiałów włókienniczych przeszywanych splotem kolumienkowym Z Produkcja wyrobów pończoszniczych 01. produkcję pończoch, skarpetek, rajstop i innych wyrobów pończoszniczych Z Produkcja odzieży dzianej 01. produkcję odzieży dzianej: pulowerów, swetrów, rozpinanych swetrów, kamizelek i podobnych wyrobów dzianych Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich 01. wyprawianie i barwienie skór futerkowych oraz skór porośniętych włosiem: skrobanie, zmiękczanie tłuszczem, garbowanie, wybielanie, strzyżenie i usuwanie włosia oraz barwienie, 02. produkcję wyrobów ze skór futerkowych: odzieży i artykułów ubraniowych, dekoracyjnych skór futerkowych do zawieszania na ścianie, mat futrzanych, pasów itp., produkcję różnych artykułów ze skór futerkowych: dywanów, (futrzaków), niewypchanych pufów itp., 03. produkcję sztucznych futer i wyrobów z nich wytwarzanych Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich 01. produkcję toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych artykułów ze skóry, mieszanek skóry lub innych materiałów, takich jak: plastyk, materiały tekstylne, włókna wulkanizowane lub karton, przy użyciu technologii stosowanych do wyrobu przedmiotów ze skóry, 02. produkcję niemetalowych pasków do zegarków, 03. produkcję różnych artykułów ze skór lub mieszanek skóry: pasów napędowych, uszczelek itp., 04. produkcję wyrobów rymarskich i uprzęży A Produkcja obuwia, z wyjątkiem sportowego 01. produkcję obuwia o dowolnym przeznaczeniu, nieprzemakalnego, wodoodpornego z wyjątkiem obuwia sportowego, z różnych materiałów oraz przy zastosowaniu różnych procesów technologicznych łącznie z modelowaniem, 02. produkcję getrów, kamaszy i podobnych artykułów, 03. produkcję części obuwia: cholewek i ich części, zelówek, obcasów. DAP- lipiec 2003 r. 13

15 20.10.A Produkcja wyrobów tartacznych 01. piłowanie, heblowanie i obróbkę mechaniczną drewna, 02. produkcję drewnianych podkładów kolejowych, 03. produkcję drewnianych materiałów podłogowych, nie połączonych, 04. produkcję wełny drzewnej, mączki drzewnej, wiórów, 05. suszenie drewna B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna 01. impregnację i obróbkę chemiczną drewna konstrukcyjnego i stolarskiego z użyciem środków konserwujących lub innych substancji Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 01. produkcję wyrobów i elementów konstrukcyjnych przeznaczonych głównie dla budownictwa: belek, dźwigarów, krokwi, rozpór dachowych, drzwi, okien, okiennic i ram okiennych, schodów, poręczy i ogrodzeń, wałków dekoracyjnych, listew profilowanych, gontów i podobnych elementów drewnianych, bloków parkietowych, klepek itp. połączonych w formę płyt, produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów z drewna Z Produkcja opakowań drewnianych 01. produkcję skrzyń, pudełek, klatek, bębnów i podobnych opakowań drewnianych, 02. produkcję palet, palet skrzyniowych i innych opakowań transportowych, 03. produkcję beczek, kadzi, balii i innych wyrobów bednarskich, 04. produkcję drewnianych bębnów Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna 01. produkcję różnych wyrobów z drewna: trzonków, uchwytów i korpusów do: narzędzi, mioteł, szczotek i pędzli, drewnianych form i kopyt szewskich, wieszaków ubraniowych, drewnianych artykułów gospodarstwa domowego i naczyń kuchennych, giętych wieszaków na płaszcze i kapelusze, drewnianych statuetek i ornamentów, drewna intrasjowanego, drewna inkrustowanego, drewnianych kasetek i szkatułek na biżuterię, sztućce i podobne artykuły, drewnianych szpulek, przykrywek, wrzecion, szpulek na nici oraz podobnych artykułów z drewna toczonego, innych artykułów drewnianych Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania 01. przetwarzanie korka naturalnego, 02. produkcję wyrobów z korka naturalnego lub aglomerowanego, 03. produkcję plecionek i produktów wyplatanych, jak: maty, wycieraczki, ekrany itp., 04. produkcję koszy i innych wyrobów wikliniarskich Z Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych 01. produkcję artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych z papieru i waty celulozowej: produkcję bibułek czyszczących, produkcję chusteczek do nosa, ręczników, serwetek, produkcję papieru toaletowego, produkcję podpasek higienicznych i tamponów, pieluszek papierowych i podkładek pieluszkowych dla niemowląt, produkcję kubków, talerzy i tacek. DAP- lipiec 2003 r. 14

16 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 01. produkcję wyrobów powszechnego użytku z tworzyw sztucznych: wyposażenia kuchennego, stołowego, artykułów toaletowych, 02. produkcję różnych wyrobów z tworzyw sztucznych: nakryć głowy, izolacji, elementów plastykowych oświetleniowych, wyposażenia biur, szkół, elementów ubioru i odzieży zgrzewanej, okuć meblowych, statuetek, pasów transmisyjnych, taśm przenośnikowych, 03. produkcję pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie sklasyfikowaną Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 01. produkcję ceramiki stołowej i innych ceramicznych wyrobów gospodarstwa domowego oraz ceramicznych wyrobów toaletowych, 02. produkcję figurek i innych ozdobnych wyrobów ceramicznych Z Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych 01. produkcję słojów i słoików ceramicznych oraz innych naczyń tego typu stosowanych do transportu lub przechowywania towarów, 02. produkcję pozostałych wyrobów ceramicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowaną Z Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego 01. cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni dla budownictwa, drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobków na cmentarzach itp., 02. obróbkę surowego kamienia dostarczonego z kamieniołomów, 03. produkcję kostek, płyt nawierzchniowych, krawężników, płyt i płytek chodnikowych itp. wyrobów Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 01. produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, żaluzji, bram, progów metalowych Z Produkcja narzędzi 01. produkcję noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń mechanicznych, 02. produkcję narzędzi ręcznych (kleszcze, śrubokręty, wkrętaki itp.), 03. produkcję narzędzi ręcznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie takich jak: łopaty, motyki, sekatory, 04. produkcję pił do cięcia i ostrzy do nich, łącznie z tarczami tnącymi i łańcuchami, 05. produkcję wymiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych, zarówno z napędem ręcznym jak i mechanicznym, a także do obrabiarek: wierteł, przebijaków, matryc, noży frezarskich, 06. produkcję imadeł, zacisków, 07. produkcję narzędzi kowalskich: kowadeł, palenisk kowalskich itp Z Produkcja wyrobów z drutu 01. produkcję metalowych kabli, taśm plecionych i podobnych wyrobów, 02. produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, rusztów, siatek, tkanin itp., 03. produkcję gwoździ i pinezek. DAP- lipiec 2003 r. 15

17 29.24.B.00 Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana B.00 Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych Z Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych 01. produkcję nadmuchiwanych jednostek pływających, 02. produkcję łodzi żaglowych wyposażonych w silnik lub nie, 03. produkcję łodzi motorowych, 04. produkcję innych łodzi sportowych i wycieczkowych: kajaków, czółen, skifów, 05. naprawę i konserwację łodzi wycieczkowych i sportowych Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana 01. produkcję pojazdów bez napędu mechanicznego, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, 02. produkcję taczek, wózków bagażowych, ręcznych wózków na zakupy itp., 03. produkcję pojazdów ciągnionych przez zwierzęta Z Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia 01. produkcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych i mieszkań z dowolnego materiału, 02. produkcję krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp. z dowolnego materiału, 03. produkcję krzeseł i siedzeń z dowolnego materiału do pojazdów, 04. wykańczanie krzeseł i siedzeń, takie jak tapicerowanie Z Produkcja mebli kuchennych 01. produkcję mebli stanowiących wyposażenie kuchni, metalowych, drewnianych oraz z innych materiałów A Produkcja mebli pozostała, z wyjątkiem działalności usługowej 01. produkcję mebli do sypialni, pokoi wypoczynkowych, ogrodów itp., B Działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli 01. lakierowanie, pozłacanie, malowanie mebli, 02. restaurowanie i renowację mebli Z Produkcja gier i zabawek 01. produkcję lalek, ubiorów i akcesoriów do lalek, 02. produkcję zabawek-zwierząt, 03. produkcję zabawek na kółkach przeznaczonych do jeżdżenia, w tym rowerów trzykołowych, 04. produkcję instrumentów muzycznych - zabawek, 05. produkcję artykułów do gier towarzyskich, 06. produkcję kart do gry, 07. produkcję tablic do gry w strzałki, automatów do gry, stołów bilardowych, gier automatycznych dla kasyn itp., 08. produkcję gier elektronicznych: gier wideo, szachów itp., 09. produkcję modeli o zmniejszonej skali i podobnych modeli rekreacyjnych, kolejek elektrycznych, zestawów do montażu takich modeli itp., DAP- lipiec 2003 r. 16

18 10. produkcję układanek (puzzli) itp Z Produkcja imitacji biżuterii 01. produkcję sztucznej biżuterii z dowolnego materiału Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli 01. produkcję mioteł i szczotek, w tym także szczotek będących elementami składowymi maszyn, ręcznych mechanicznych szczotek do zamiatania podłóg, zmiotek i zmywaków do odkurzania wykonanych z piór, pędzli malarskich, pędzli ławkowych i wałkowych, wałków gumowych i innych pędzli, szczotek oraz mioteł, 02. produkcję szczotek do butów i ubrań Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana 01. produkcję piór i ołówków wszelkich typów, mechanicznych i nie mechanicznych, 02. produkcję wkładów grafitowych do ołówków, 03. produkcję pieczątek: datowników, numeratorów, ręcznych urządzeń do drukowania lub wytłaczania naklejek, etykiet, drukarek ręcznych, gotowych taśm nasączonych tuszem do maszyn do pisania i poduszek do pieczętowania, 04. produkcję wózków dziecięcych, 05. produkcję parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, pejczów, biczów, guzików, zatrzasków, napów, suwaków, 06. produkcję zapalniczek i zapałek, 07. produkcję artykułów osobistego użytku: fajek, grzebieni, spinek do włosów, spryskiwaczy i rozpylaczy do perfum, termosów i innych naczyń próżniowych do użytku osobistego lub domowego, peruk, sztucznych bród, sztucznych rzęs, 08. produkcję karuzel, huśtawek, strzelnic i innych urządzeń tego rodzaju, 09. produkcję linoleum i innych utwardzonych wykładzin podłogowych nieplastykowych, 10. produkcję rozmaitych artykułów: świec, cienkich świeczek i podobnych artykułów, sztucznych kwiatów, owoców i liści, różnych "żartobliwości" (dziwnych zabawek), przetaków, sit, manekinów wystawowych itp., 11. działalność związaną z wypychaniem zwierząt. F BUDOWNICTWO Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne 01. burzenie i rozbiórkę budynków, budowli i innych obiektów budowlanych, a także sprzedaż materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki, 02. odwadnianie terenu budowy, 03. oczyszczanie terenu budowy, 04. usuwanie głazów, przeszkód naturalnych oraz inne działania przygotowawcze na placu budowy, 05. roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów dla różnych konstrukcji, niwelacja terenu, przemieszczanie ziemi, 06. przygotowanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, 07. drenowanie terenów rolniczych i leśnych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych DAP- lipiec 2003 r. 17

19 01. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 02. instalowanie rynien i rur spustowych, 03. pokrywanie dachów blachą, papą, dachówkami i innymi materiałami pokryciowymi, 04. malowanie dachów, 05. zabezpieczanie budynków przed wpływami atmosferycznymi Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 01. zakładanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych, 02. instalowanie markiz i zasłon w budynkach, 03. montaż płotów, ogrodzeń, balustrad i podobnych konstrukcji, 04. pozostałe budowlane prace instalacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane Z Tynkowanie 01. wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 02. zakładanie siatek i listew podtynkowych w budynkach i budowlach, 03. zakładanie suchych tynków Z Zakładanie stolarki budowlanej 01. zakładanie elementów stolarki budowlanej: drewnianych, z tworzyw sztucznych, metalowych i z innych materiałów, 02. wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane i inne elementy wbudowane nie pochodzące z produkcji własnej jednostki wyposażającej, 03. instalowanie boazerii, futryn drzwiowych i okiennych oraz żaluzji z listewek z dowolnego materiału, podsufitek na konstrukcji metalowej, nie pochodzące z produkcji własnej jednostki instalującej, 04. wykonywanie drewnianych przegród ruchomych i ścianek działowych z drewna A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 01. układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli, 02. układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłóg i ścian, 03. układanie wykładzin dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych, wykładzin z tworzyw sztucznych, 04. wykładanie ścian i podłóg piaskowcem, marmurem, granitem itp., wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli, 05. tapetowanie A Malowanie 01. wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków, 02. malowanie obiektów inżynierskich lądowych B Szklenie 01. szklenie okien, 02. instalowanie pokryć szklanych, luster i innych elementów szklanych Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 01. czyszczenie zewnętrznych ścian budynków za pomocą piaskowania, pary wodnej i db h d DAP- lipiec 2003 r. 18

20 podobnych metod, 02. zakładanie w budynkach i budowlach dekoracyjnych elementów metalowych, 03. pozostałe budowlane prace wykończeniowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych 01. konserwację i naprawę pojazdów mechanicznych: wykonywanie napraw mechanicznych, wykonywanie napraw instalacji elektrycznej, wykonywanie przeglądów, wykonywanie napraw nadwozia, wykonywanie napraw części silnika, lakierowanie i malowanie itp., wykonywanie napraw szyb i okien, 02. wykonywanie napraw, zakładanie i wymianę opon i dętek w pojazdach mechanicznych, 03. wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach mechanicznych, 04. instalowanie części i akcesoriów w pojazdach mechanicznych B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi 01. udzielanie pomocy drogowej, holowanie, 02. mycie, polerowanie, woskowanie itp Z. Naprawa obuwia i innych wyrobów skórzanych 01. naprawę obuwia, walizek i podobnych artykułów z innych materiałów Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana 01. naprawę mebli domowych, artykułów oświetleniowych oraz pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 02. naprawę i przeróbki odzieży, wyrobów włókienniczych użytku domowego oraz cerowanie artystyczne, 03. strojenie fortepianów i pianin, 04. naprawę sprzętu fotograficznego i kamer, 05. usługi ekspresowe: dorabianie kluczy, foliowanie dokumentów itp., 06. naprawę rowerów, sprzętu sportowego i kempingowego Z.00 Schroniska turystyczne Z Pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych 01. zakwaterowanie lub zapewnienie miejsca na namiot, przyczepę lub samochód Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane 01. zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, gospodarstwach wiejskich (wczasy pod gruszą), domach wiejskich, kwaterach prywatnych, pokojach gościnnych, domkach letniskowych; na polach biwakowych, w domach kempingowych oraz w innych miejscach krótkotrwałego pobytu jak: schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, 02. usługi sypialne w wagonach kolejowych oraz w innych środkach transportu. 03. usługi internatów, burs, domów akademickich, hoteli robotniczych B Pozostałe placówki gastronomiczne Podklasa ta obejmuje sprzedaż posiłków i napojów w: 01. barach szybkiej obsługi, 02. barach mlecznych, DAP- lipiec 2003 r. 19

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Program S A P A R D Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa D01/4/1 PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Przewodnik dla Beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Co oznacza działalność rozwijana Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek do LGD Umowa z ARiMR INWESTYCJA Co oznacza podejmuje działalność

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 92 poz. 1047 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 92 poz. 1047 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 92 poz. 1047 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już działalność do aplikowania w ramach następujących działań: Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 312 Kielce 2012 1 Cel działania: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24)

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24) LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności 12 09-230 Bielsk (24) 261-54-38 lgd_bielsk@op.pl www.lgdbielsk.pl Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej

Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Dz. 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw opr. Adam Gumularz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1372 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 1)

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1372 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1372 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 1) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Podklasa ta nie obejmuje:

Podklasa ta nie obejmuje: Załącznik nr 1 Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 2)

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 2) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 1125 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 2) Na podstawie art. 2c

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjenci: Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych grupa takich rolników. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWA PRAWNA Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maraca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu\Rolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 19.06.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu - projektów beneficjenci,

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:00:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:00:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.11.2016 godz. 22:00:01 Numer KRS: 0000206391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, dn r.

Oleśnica, dn r. Oleśnica, dn. 09.11.2016r. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 2013 Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ARiMR, 30.11.2010 r. 1 (działanie 312) Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji; 2. Dowody zapłaty

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 1 z 6 2014-07-09 11:23 i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI MENU Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Regulacje Kontakt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r. Projekt nr 16 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ BROSZURA INFORMACYJNA 2010 Agroturystyka, zdefiniowana jest jako forma wypoczynku, która realizowana jest na terenach wiejskich o charakterze rolniczym oparta

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Zarząd Mercor SA informuje, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 5, nr 6 oraz nr 7 podjętymi

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo