Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w Programie SAPARD. Działanie 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w Programie SAPARD. Działanie 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

Transkrypt

1 Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w Programie SAPARD Działanie 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Schemat 4.1 Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Warszawa Opracowano w Departamencie Analiz i Programów ARiMR DAP- lipiec 2003 r. 1

3 Podstawa prawna ubiegania się o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD: Wieloletnia Umowa Finansowa pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisana w Brukseli w dniu 25 stycznia 2001 r. (M.P. Nr 30, poz. 502), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U.Nr 102, poz. 928 z późn. zm.). 4. RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH (Działanie 4) 4.1 Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych (Schemat 4.1) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą finansową a) Pomoc finansowa może być przeznaczona na realizację przedsięwzięć w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych, drobnej wytwórczości, usług dla ludności, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych lub instalacyjnych, usług turystycznych z uwzględnieniem agroturystyki, usług transportowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy, magazynowania lub przechowywania towarów, usług komunalnych, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. b) Szczegółowy wykaz działalności (na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, uzupełnionej liczbą porządkową wyszczególnień), w zakresie którego mogą być realizowane przedsięwzięcia, określa Załącznik nr 10 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Wykaz ten w części dotyczącej Schematu 4.1 stanowi również integralną część niniejszego materiału informacyjnego Podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową Pomoc finansowa może być udzielona rolnikom lub domownikom 1, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 1 Przez rolnika rozumie się osobę fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej; przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która spełnia następujące warunki: a) ukończyła 18 lat, b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. DAP- lipiec 2003 r. 2

4 4.1.3 Kryteria wyboru projektów 1. Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której znajduje się gospodarstwo wnioskodawcy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, kształtuje się na poziomie: nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 pkt powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 1 pkt 100% średniej krajowej powyżej średniej krajowej 0 pkt 2. Bezrobocie na terenie, gdzie znajduje się gospodarstwo Wnioskodawcy: gmina zagrożona szczególnie wysokim 1 pkt bezrobociem strukturalnym 2 bezrobocie w powiecie, w którym znajduje się 1 pkt gospodarstwo wnioskodawcy, jest wyższe od średniej bezrobocia dla województwa w każdym z ostatnich 6 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pomoc finansową na różnicowanie działalności 3. W gospodarstwie rolnym wnioskodawcy, na 1 1 pkt osobę pracującą w tym gospodarstwie (rolnika lub domownika) przypada nie więcej niż 15 ha przeliczeniowych powierzchni użytków rolnych. 4. Wiek Wnioskodawcy do 50 lat 1 pkt powyżej 50 lat 0 pkt a) Agencja zawiera umowy o udzielenie pomocy na realizację przedsięwzięć z Wnioskodawcami, których wnioski uzyskały co najmniej 2 punkty, do wyczerpania środków przewidzianych na udzielenie tej pomocy, b) W przypadku, gdy ilość środków finansowych na realizację wszystkich wniosków jest niewystarczająca, umowy zawiera się według kolejności - od Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał największą liczbę punktów do Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał co najmniej 2 punkty, do wyczerpania środków przewidzianych na udzielenie pomocy, z tym że: przy tej samej liczbie przyznanych punktów o kolejności zawierania umów decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy, w której ma być realizowane przedsięwzięcie, przypadająca na jednego mieszkańca, 2 Wg wykazu powiatów [gmin] zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów [gmin] zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1999 r., Nr 110, poz z późn. zm.) DAP- lipiec 2003 r. 3

5 przy tej samej liczbie punktów i tej samej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca o kolejności zawierania umów decyduje wcześniejszy czas zarejestrowania wniosku Koszty kwalifikowane a) Pomoc finansowa może objąć określone rodzaje kosztów przedsięwzięcia podlegających zwrotowi ze środków Programu SAPARD, tj. koszty: budowy lub remontu obiektów budowlanych, zakupu nowych maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakupu wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego niezbędnego do świadczenia usług turystycznych, a także zakupu zwierząt służących do celów terapeutycznych, sportowych lub rekreacyjnych, zakupu nowych środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, z tym że: - w przypadku, gdy wniosek o pomoc dotyczy działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług transportowych, kwalifikowany koszt zakupu środków transportu może stanowić do 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, - w przypadku, gdy wniosek o pomoc nie dotyczy działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług transportowych, kwalifikowany koszt zakupu środków transportu nie może stanowić więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. adaptacji środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, robót budowlanych, koszty transportu i koszty instalacji, materiałów i wyposażenia, które związane są bezpośrednio z wyżej wymienionymi kosztami i są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, studiów wykonalności i prac z nimi związanych, poniesione przed zawarciem umowy, jednakże nie wcześniej niż po dniu 9 lipca 2002 r., podatek VAT, o ile nie jest odzyskiwany przez podatnika. b) Pomoc finansowa na różnicowanie działalności może obejmować koszty kwalifikowane związane z dokończeniem już rozpoczętej inwestycji budowlanej. Kosztami kwalifikowanymi w ramach realizacji inwestycji budowy w toku są wyłącznie koszty poniesione na rzecz tych zadań inwestycyjnych, które zostaną wykonane po zawarciu umowy o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD. DAP- lipiec 2003 r. 4

6 4.1.5 Koszty niekwalifikowane Kosztami kwalifikowanymi nie mogą być: koszty zakupu materiałów lub towarów używanych, w szczególności maszyn lub urządzeń, koszty wynagrodzeń lub honorariów architektów, inżynierów oraz konsultantów, opłat sądowych, studiów wykonalności, nabycia patentów i licencji, dotyczących przygotowania lub realizacji danego przedsięwzięcia albo inwestycji, które przekraczają 12% całkowitych kosztów kwalifikowanych, koszty podatku od towarów i usług, jeżeli jest odliczany lub zwracany na zasadach określonych w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym Procedura przyznawania pomocy finansowej a) Złożenie w określonym terminie w oddziale regionalnym Agencji wniosku o pomoc finansową wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres gospodarstwa, opis prowadzonej działalności (m.in. opis gospodarstwa rolnego), opis planowanego przedsięwzięcia, plan finansowy przedsięwzięcia, wysokość wnioskowanej pomocy, wykaz załączników. Do wniosku dołącza się w szczególności: plan przedsięwzięcia, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedsięwzięcia, zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań materialnych (dotyczy małżonków nie posiadających rozdzielności majątkowej), zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), kopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (dotyczy przedsięwzięć o charakterze budowlanym), zaświadczenie REGON (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w momencie składania wniosku o pomoc finansową), zgodę właściciela nieruchomości (obiektu) na realizację planowanego przedsięwzięcia (dot. Wnioskodawców nie będących właścicielami nieruchomości). b) Weryfikacja formalna wniosku o pomoc finansową. DAP- lipiec 2003 r. 5

7 c) Ocena punktowa - wybór projektów kwalifikujących się do finansowania na podstawie kryteriów wyboru projektu. d) Wizytacja terenowa w miejscu realizacji przedsięwzięcia. e) Ocena ekonomiczno-techniczna wniosku o pomoc finansową. f) Podpisanie - w miarę dostępności środków finansowych - umowy określającej prawa i obowiązki rolnika/domownika i Agencji Umowa wnioskodawcy z Agencją Po uzyskaniu przez Wnioskodawcę zgody Agencji na współfinansowanie wnioskowanej inwestycji z Programu SAPARD, Agencja zawiera z Wnioskodawcą umowę określającą warunki i tryb udzielania pomocy finansowej, a także: kwotę udziału z Programu SAPARD w finansowaniu inwestycji, zakres rzeczowy inwestycji realizowanej z udziałem finansowym Programu SAPARD, termin zakończenia inwestycji. Umowa zobowiązuje Beneficjenta m.in. do: złożenia wraz z umową weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej, wypełnionej według wzoru określonego w załączniku do umowy, przestrzegania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w tym rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia od dnia określonego w umowie i jego zakończenia do dnia określonego w umowie, zrealizowania przedsięwzięcia zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem. Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu realizacji przedsięwzięcia mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy. Wniosek o aneks musi zostać złożony najpóźniej 4 tygodnie przed terminem zakończenia przedsięwzięcia przewidzianym pierwotnie w harmonogramie, który zostaje poddany weryfikacji przez oddział regionalny Agencji, przechowywania oryginałów dokumentów, w szczególności faktur i rachunków związanych z realizacją przedsięwzięcia przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania przez Agencję płatności, złożenia oświadczenia, że nie jest dłużnikiem Agencji z tytułu korzystania z pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD oraz, że zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Oddziału Regionalnego Agencji o zaistniałych w tym zakresie zmianach, poinformowania na piśmie sprzedawcy robót, usług i dostaw, że może on być kontrolowany przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich, Utrata pomocy finansowej i rozwiązanie umowy Beneficjent utraci prawo do pomocy finansowej, a otrzymaną pomoc zobowiązuje się zwrócić Agencji w całości między innymi w przypadku, gdy nastąpi: DAP- lipiec 2003 r. 6

8 zaprzestanie realizacji przedsięwzięcia, niezrealizowanie lub niepełne zrealizowanie przedsięwzięcia, zmiana przedmiotu przedsięwzięcia przewidzianego w planie przedsięwzięcia bez uprzedniej zgody Agencji wyrażonej na piśmie, dokonanie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego bez zawarcia porozumienia zmieniającego umowę w postaci aneksu, uniemożliwienie dokonania przez Agencję lub inne uprawnione podmioty kontroli dokumentów lub wizytacji terenowej przez okres 5 lat od dokonania płatności, nie udokumentowanie realizacji przedsięwzięcia w sposób określony w umowie, stwierdzenie niezgodności pomiędzy złożonym przez Beneficjenta wnioskiem o płatność, a rzeczywiście wykonanym zakresem przedsięwzięcia, niezłożenie wniosku o płatność w terminie określonym w umowie, niezłożenie wraz z wnioskiem o płatność: - oświadczenia o pochodzeniu usług, robót i dostaw, - oryginałów protokołów odbioru (w przypadku przedsięwzięć budowlanych), - wykazu faktur i rachunków dokumentujących poniesione koszty, - zestawienia rzeczowo-finansowego realizowanego przedsięwzięcia, - faktur i rachunków z potwierdzeniem dokonania zapłaty, wykorzystanie pomocy finansowej niezgodnie z przeznaczeniem, złożenie przez Beneficjenta fałszywych informacji lub oświadczeń, które miały istoty wpływ na przyznanie Beneficjentowi pomocy finansowej, umieszczenie Beneficjenta na liście dłużników Agencji, nie utrzymanie zabezpieczenia prawnego wykonania umowy przez okres realizacji przedsięwzięcia oraz przez rok od dnia dokonania płatności, W razie wystąpienia choćby jednego z wyżej wymienionych przypadków, Agencja wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym i wzywa Beneficjenta do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty przekazania przez Agencję pomocy finansowej na rzecz Beneficjenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty Forma pomocy finansowej Pomoc finansowa jest realizowana w formie zwrotu części poniesionych przez rolnika/domownika kosztów kwalifikowanych, do wysokości określonej w umowie. Rozliczenie kosztów nastąpi po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na podstawie dowodów poniesionych kosztów (rachunki, faktury). Zwrot zostanie dokonany w formie przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta. DAP- lipiec 2003 r. 7

9 Poziom pomocy finansowej a) Wysokość pomocy na różnicowanie działalności wynosi do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. b) Pomoc finansowa w ramach Schematu 4.1 nie może przekroczyć zł Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej a) Pomoc dla rolników/domowników może zostać udzielona pod warunkiem, że: przedsięwzięcie, którego dotyczy wniosek będzie związane z podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej, objętej zakresem działalności wspieranych w ramach Schematu 4.1. Szczegółowy wykaz działalności wg Klasyfikacji PKD, uzupełnionej liczbą porządkową wyszczególnień określa Załącznik nr 10 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, przedsięwzięcie znajduje uzasadnienie ekonomiczne, odzwierciedlone w przedłożonym planie przedsięwzięcia, przedsięwzięcie, ze względu na swe założenia techniczne, w powiązaniu z istniejącymi zasobami podmiotu, umożliwi prowadzenie działalności w zakresie i charakterze wskazanym we wniosku o pomoc finansową, o ile jest to wymagane przepisami prawa, podmiot przed złożeniem wniosku o płatność zarejestruje działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z planowaną działalnością gospodarczą oraz posiada wymagane przez prawo zezwolenia lub koncesje na jej prowadzenie, podmiot nie zalega z płatnościami z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. b) Pomoc finansowa w ramach Schematu 4.1 nie może być udzielona na realizację przedsięwzięcia objętego inną formą pomocy ze środków publicznych. c) Pomoc finansowa na różnicowanie działalności może być udzielona podmiotowi jeden raz w okresie realizacji Programu SAPARD. d) W przypadku usług, dostaw lub robót o jednostkowej wartości przewyższającej równowartość euro w złotych polskich, konieczne jest załączenie do wniosku o płatność ofert od co najmniej trzech dostawców. e) Pomoc finansowa nie może dotyczyć refinansowania kosztów sfinansowanych ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich lub ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, nieprzeznaczonych na realizację Programu SAPARD. f) Pomoc finansowa może być udzielona podmiotowi, który nie jest dłużnikiem Agencji z tytułu wcześniej udzielonej pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD. DAP- lipiec 2003 r. 8

10 g) Wnioski o płatność nie mogą być złożone później niż do 10 sierpnia ostatniego roku trwania rocznej umowy finansowej. h) Refundacja części kosztów kwalifikowanych, które mogą być objęte pomocą finansową w ramach Programu SAPARD, obejmuje koszty ponoszone na materiały, towary, usługi i roboty pochodzące z państw Unii Europejskiej lub z państw kandydujących (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Cypr, Malta, Turcja). i) Przedsięwzięcia wspierane w ramach tego Działania mogą być realizowane wyłącznie na obszarach wiejskich (włącznie z miastami liczącymi do 7 tysięcy mieszkańców) Siła wyższa W przypadku, gdy Wnioskodawca nie dotrzyma terminów określonych w procedurach, tj.: nie zgłosi się na podpisanie umowy w określonym przez Agencję terminie, nie zgłosi się na podpisanie aneksu w terminie wyznaczonym przez Agencję, nie złoży wniosku o sporządzenie aneksu do umowy w terminie przewidzianym w umowie, nie złoży wniosku o płatność w terminie przewidzianym w umowie, z powodu działania siły wyższej, może złożyć wniosek o uwzględnienie tego zdarzenia. Wniosek taki składa się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od chwili, z którą stało się możliwe przekazanie wiadomości o zajściu zdarzenia uniemożliwiającego dotrzymania terminu. Wniosek taki powinien wskazywać siłę wyższą jako przyczynę niezachowania terminów Ponowne rozpatrzenie wniosku W przypadku odrzucenia wniosku o pomoc finansową, odmowy udzielenia pomocy finansowej lub odmowy uwzględnienia wniosku o płatność Wnioskodawcy przysługuje prawo do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku do Agencji w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji. Pismo w sprawie ponownego rozpatrzenia, kierowane do Prezesa Agencji składa się we właściwym oddziale regionalnym Miejsce i terminy składania wniosków o pomoc finansową a) Formularze wniosków o pomoc finansową wraz z formularzem planu przedsięwzięcia uzyskać można nieodpłatnie w oddziałach regionalnych Agencji oraz na stronie internetowej Wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w oddziale regionalnym Agencji, właściwym terytorialnie dla miejsca DAP- lipiec 2003 r. 9

11 realizacji przedsięwzięcia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. b) Wnioski o pomoc finansową składa się w terminie ustalonym przez Agencję, nie krótszym niż 20 dni kalendarzowych. c) Agencja poda termin składania wniosków o pomoc finansową do publicznej wiadomości co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym i lokalnym w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków. d) Wnioski o pomoc finansową złożone po wyznaczonym terminie będą odrzucone bez dalszego rozpatrywania. DAP- lipiec 2003 r. 10

12 Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych (wykaz działalności wspieranych) A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową związaną z uprawami rolnymi, warzywnictwem i ogrodnictwem: 01 przygotowanie pól, ogrodów i sadów do uprawy, 02 zagospodarowanie trwałych rolniczo - naturalnych użytków zielonych - łąk i pastwisk, 03 siew, sadzenie i prace pielęgnacyjne, 04 nawożenie i zraszanie oraz ochronę upraw przed szkodnikami i chorobami, w tym również usługi agrolotnicze, 05 sprzęt zbóż i innych upraw; zbiór warzyw i owoców, 06 przycinanie gałęzi drzew i krzewów owocowych, 07 przygotowanie zbiorów do sprzedaży przez: oczyszczanie, obcinanie, sortowanie, suszenie, wyłuskiwanie itp., 08 uruchamianie i obsługę systemów irygacyjnych dla celów rolniczych, 09 wynajem maszyn i urządzeń rolniczych z obsługą B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność związaną z utrzymaniem ogrodów, parków, cmentarzy, obiektów sportowych: 01 sadzenie, uprawę i utrzymanie roślin (prace pielęgnacyjne),. 02 przycinanie żywopłotów i gałęzi drzew Z.00 Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 01. przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej, przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż, 02. przemiał ryżu: produkcję ryżu mielonego, polerowanego, lukrowanego, parowanego lub preparowanego; produkcję mąki ryżowej, 03. przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechów jadalnych, 04. wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej, 05. wytwarzanie preparowanej mąki wieloskładnikowej do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich 01. produkcję gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, 02. przygotowanie jednoskładnikowych (nie mieszanych) pasz dla zwierząt gospodarskich Z Produkcja pasz dla zwierząt domowych 01. produkcję pasz i innego pożywienia dla zwierząt domowych (psów, kotów, rybek itd.). DAP- lipiec 2003 r. 11

13 17.12.Z Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej 01. przygotowanie włókien: odtłuszczanie i karbonizację wełny, zgrzeblenie, 02. wytwarzanie przędzy wełnianej, zarówno w całości z wełny jak i z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej 01. czesanie włókien wełnianych - wytwarzanie przędz wełnianych czesankowych, 02. wytwarzanie przędzy, zarówno wełnianej jak i z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp., 03. wytwarzanie przędz wełnianych czesankowo-zgrzebnych (półczesankowych) Z Produkcja przędzy lnianej 01. trzepanie lnu, 02. wytwarzanie przędzy lnianej jak i przędzy z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów dziewiarskich, tkackich Z Produkcja tkanin wełnianych czesankowych 01. produkcję tkanin wełnianych czesankowych w całości z wełny, jak i z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych B.00 Działalność usługowa w zakresie naprawy wyrobów z brezentu i wyposażenia kempingowego A Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyjątkiem działalności usługowej 01. produkcję szpagatów, wyrobów powroźniczych, lin i kabli z włókien, taśm włókienniczych i podobnych materiałów impregnowanych lub nie impregnowanych, pokrywanych lub oplatanych gumą lub plastykiem, 02. produkcję wiązanych sieci ze szpagatów, powrozów lub lin, 03. produkcję wyrobów z lin i sieci: sieci rybackich, odbijaczy dla statków, wyładunkowych odbojników i amortyzatorów, zawiesi, lin i kabli zaopatrzonych w metalowe pierścienie itp B.00 Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana 01. produkcję taśm łącznie z taśmami złożonymi z osnowy bez wątku wykonanymi przy użyciu środków klejących, 02. produkcję filcu, 03. produkcję etykiet, emblematów itp. z materiałów włókienniczych, 04. produkcję ozdób: wstążek, tasiemek, pomponów itp., 05. produkcję tiulów i innych wyrobów ażurowych wykończonych koronką lub innymi motywami ozdobnymi haftowanymi lub wyszywanymi, 06. produkcję wyrobów włókienniczych impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych plastykiem, 07. produkcję artykułów tekstylnych z waty i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów, 08. produkcję przędzy metalizowanej lub plecionej z drutem, nici gumowanych i lin pokrytych tkaniną, przędzy lub taśm pokrytych, impregnowanych, powlekanych lub oplecionych gumą lub plastykiem, DAP- lipiec 2003 r. 12

14 09. produkcję różnych tekstyliów: tkanin kordowych do opon wykonanych z przędzy o dużej wytrzymałości, kalki płóciennej; płótna gruntowanego dla malarzy, bukramu i podobnych usztywnionych wyrobów tekstylnych, materiałów włókienniczych powlekanych gumą lub substancjami amylowymi, 10. produkcję różnych wyrobów tekstylnych: knotów, siatek żarowych do lamp gazowych i rurkowych siatek do palników gazowych, węży z materiałów włókienniczych impregnowanych lub pokrytych gumą lub plastykiem, pasów transmisyjnych, przenośników taśmowych, tkanin do przesiewania i przecedzania Z Produkcja dzianin 01. produkcję dzianin: o splocie rządkowym lub kolumienkowym; siatek i zasłon okiennych dzianych na maszynach typu Raschel lub podobnych; produkcję innych materiałów włókienniczych przeszywanych splotem kolumienkowym Z Produkcja wyrobów pończoszniczych 01. produkcję pończoch, skarpetek, rajstop i innych wyrobów pończoszniczych Z Produkcja odzieży dzianej 01. produkcję odzieży dzianej: pulowerów, swetrów, rozpinanych swetrów, kamizelek i podobnych wyrobów dzianych Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich 01. wyprawianie i barwienie skór futerkowych oraz skór porośniętych włosiem: skrobanie, zmiękczanie tłuszczem, garbowanie, wybielanie, strzyżenie i usuwanie włosia oraz barwienie, 02. produkcję wyrobów ze skór futerkowych: odzieży i artykułów ubraniowych, dekoracyjnych skór futerkowych do zawieszania na ścianie, mat futrzanych, pasów itp., produkcję różnych artykułów ze skór futerkowych: dywanów, (futrzaków), niewypchanych pufów itp., 03. produkcję sztucznych futer i wyrobów z nich wytwarzanych Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich 01. produkcję toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych artykułów ze skóry, mieszanek skóry lub innych materiałów, takich jak: plastyk, materiały tekstylne, włókna wulkanizowane lub karton, przy użyciu technologii stosowanych do wyrobu przedmiotów ze skóry, 02. produkcję niemetalowych pasków do zegarków, 03. produkcję różnych artykułów ze skór lub mieszanek skóry: pasów napędowych, uszczelek itp., 04. produkcję wyrobów rymarskich i uprzęży A Produkcja obuwia, z wyjątkiem sportowego 01. produkcję obuwia o dowolnym przeznaczeniu, nieprzemakalnego, wodoodpornego z wyjątkiem obuwia sportowego, z różnych materiałów oraz przy zastosowaniu różnych procesów technologicznych łącznie z modelowaniem, 02. produkcję getrów, kamaszy i podobnych artykułów, 03. produkcję części obuwia: cholewek i ich części, zelówek, obcasów. DAP- lipiec 2003 r. 13

15 20.10.A Produkcja wyrobów tartacznych 01. piłowanie, heblowanie i obróbkę mechaniczną drewna, 02. produkcję drewnianych podkładów kolejowych, 03. produkcję drewnianych materiałów podłogowych, nie połączonych, 04. produkcję wełny drzewnej, mączki drzewnej, wiórów, 05. suszenie drewna B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna 01. impregnację i obróbkę chemiczną drewna konstrukcyjnego i stolarskiego z użyciem środków konserwujących lub innych substancji Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 01. produkcję wyrobów i elementów konstrukcyjnych przeznaczonych głównie dla budownictwa: belek, dźwigarów, krokwi, rozpór dachowych, drzwi, okien, okiennic i ram okiennych, schodów, poręczy i ogrodzeń, wałków dekoracyjnych, listew profilowanych, gontów i podobnych elementów drewnianych, bloków parkietowych, klepek itp. połączonych w formę płyt, produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów z drewna Z Produkcja opakowań drewnianych 01. produkcję skrzyń, pudełek, klatek, bębnów i podobnych opakowań drewnianych, 02. produkcję palet, palet skrzyniowych i innych opakowań transportowych, 03. produkcję beczek, kadzi, balii i innych wyrobów bednarskich, 04. produkcję drewnianych bębnów Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna 01. produkcję różnych wyrobów z drewna: trzonków, uchwytów i korpusów do: narzędzi, mioteł, szczotek i pędzli, drewnianych form i kopyt szewskich, wieszaków ubraniowych, drewnianych artykułów gospodarstwa domowego i naczyń kuchennych, giętych wieszaków na płaszcze i kapelusze, drewnianych statuetek i ornamentów, drewna intrasjowanego, drewna inkrustowanego, drewnianych kasetek i szkatułek na biżuterię, sztućce i podobne artykuły, drewnianych szpulek, przykrywek, wrzecion, szpulek na nici oraz podobnych artykułów z drewna toczonego, innych artykułów drewnianych Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania 01. przetwarzanie korka naturalnego, 02. produkcję wyrobów z korka naturalnego lub aglomerowanego, 03. produkcję plecionek i produktów wyplatanych, jak: maty, wycieraczki, ekrany itp., 04. produkcję koszy i innych wyrobów wikliniarskich Z Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych 01. produkcję artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych z papieru i waty celulozowej: produkcję bibułek czyszczących, produkcję chusteczek do nosa, ręczników, serwetek, produkcję papieru toaletowego, produkcję podpasek higienicznych i tamponów, pieluszek papierowych i podkładek pieluszkowych dla niemowląt, produkcję kubków, talerzy i tacek. DAP- lipiec 2003 r. 14

16 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 01. produkcję wyrobów powszechnego użytku z tworzyw sztucznych: wyposażenia kuchennego, stołowego, artykułów toaletowych, 02. produkcję różnych wyrobów z tworzyw sztucznych: nakryć głowy, izolacji, elementów plastykowych oświetleniowych, wyposażenia biur, szkół, elementów ubioru i odzieży zgrzewanej, okuć meblowych, statuetek, pasów transmisyjnych, taśm przenośnikowych, 03. produkcję pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie sklasyfikowaną Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 01. produkcję ceramiki stołowej i innych ceramicznych wyrobów gospodarstwa domowego oraz ceramicznych wyrobów toaletowych, 02. produkcję figurek i innych ozdobnych wyrobów ceramicznych Z Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych 01. produkcję słojów i słoików ceramicznych oraz innych naczyń tego typu stosowanych do transportu lub przechowywania towarów, 02. produkcję pozostałych wyrobów ceramicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowaną Z Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego 01. cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni dla budownictwa, drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobków na cmentarzach itp., 02. obróbkę surowego kamienia dostarczonego z kamieniołomów, 03. produkcję kostek, płyt nawierzchniowych, krawężników, płyt i płytek chodnikowych itp. wyrobów Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 01. produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, żaluzji, bram, progów metalowych Z Produkcja narzędzi 01. produkcję noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń mechanicznych, 02. produkcję narzędzi ręcznych (kleszcze, śrubokręty, wkrętaki itp.), 03. produkcję narzędzi ręcznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie takich jak: łopaty, motyki, sekatory, 04. produkcję pił do cięcia i ostrzy do nich, łącznie z tarczami tnącymi i łańcuchami, 05. produkcję wymiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych, zarówno z napędem ręcznym jak i mechanicznym, a także do obrabiarek: wierteł, przebijaków, matryc, noży frezarskich, 06. produkcję imadeł, zacisków, 07. produkcję narzędzi kowalskich: kowadeł, palenisk kowalskich itp Z Produkcja wyrobów z drutu 01. produkcję metalowych kabli, taśm plecionych i podobnych wyrobów, 02. produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, rusztów, siatek, tkanin itp., 03. produkcję gwoździ i pinezek. DAP- lipiec 2003 r. 15

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ... Zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa...

Spis treści. ... Zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa... załącznik Zasady udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Procedury rejestracji działalności gospodarczej

Procedury rejestracji działalności gospodarczej Procedury rejestracji działalności gospodarczej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Usługi dostarczone nierezydentom

Dział 1. Usługi dostarczone nierezydentom GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za... kwartał 2010 r. Adresat: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity PREAMBUŁA Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej działającej pod firmą: Mo- BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa z siedzibą w Korzennej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo