Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13"

Transkrypt

1 Założenia działania informacja dla członków inicjatywy Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn

2 Spis treści 1 Podsumowanie Uwarunkowania Inicjatywa Klaster LifeScience Analiza SWOT Wyzwania i szanse Fundacja Klaster LifeScience Misja, wizja i cele strategiczne Relacje Fundacja Klaster LifeScience, a klaster life science w Małopolsce Zakres i program działania Fundacji Struktura organizacyjna Kluczowe czynniki sukcesu i ryzyka Koszty działania i finansowanie Założenia ogólne Założenia dotyczące źródeł finansowania działalności Fundacji i Klastra LifeScience 23 Tel , Fax str. 2

3 1 Podsumowanie a) Klaster LifeScience Kraków (Klaster) osiągnął silną pozycję na mapie klastrów w Regionie i Polsce oraz w instytucjach i sieciach współpracy w Europie i na Świecie. Pomimo faktu braku osobowości prawnej (Klaster jest administrowany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji), to w świadomości ludzi oraz w różnego rodzaju powiązaniach instytucjonalnych i środowiskowych, Klaster jest bytem posiadającym swoją markę i uznanie, funkcjonującym na takich samych zasadach, jak podobne instytucje na świecie. Pozycja Klastra równoznaczna jest z istotnym potencjałem generowania wymiernych korzyści dla członków Klastra oraz osiągania wymiernych rezultatów w zakresie innowacyjności sektora life science w Bio-Regionie Małopolska. b) Podobne inicjatywy w Europie 1, posiadające podobne cele i sposób działania, funkcjonują w oparciu o budżety w wysokości kilku milionów Euro rocznie, pochodzące ze środków samorządowych lub rządowych, przeznaczonych na realizację określonych zadań związanych z rozwojem tzw. ekosystemu dla innowacji. Suma kosztów, jakie zostały poniesione na rozwój Klastra w okresie od 2007 r. do końca 2011 r. wyniosły około 500 tys. zł. Główny ciężar utrzymania Klastrs (szacunkowo ponad 90 %) ponosiła spółka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jagiellońskie Centrum Innowacji. c) Wyniki obiektywnych badań, realizowanych w ramach projektów benchmarkingowych na poziomie krajowym i na poziomie europejskim potwierdzają diagnozę wewnętrzną, dotyczącą potrzeby zmian w wybranych aspektach działania Klastra. Do najważniejszych należy potrzeba posiadania osobowości prawnej oraz potrzeba zapewnienia środków finansowych na działalność podstawową. d) Ważnym kontekstem dla rozwoju działań w ramach inicjatywy Klastra są założenia Regionalnej Strategii Innowacji oraz założenia polityki klastrowej państwa: obszar life science został wpisany w RIS, jako jedna z dziedzin kluczowych dla specjalizacji regionalnej (regional smart specialisation); w ramach tej dziedziny zostały zidentyfikowane priorytety rozwoju, tworzące łącznie tzw. kierunek strategiczny Klastra Technologie i produkty dla zdrowia i jakości życia. Klaster złożył do Regionalnego Banku Projektów, tworzonego w związku z pracami nad Regionalną Strategią Rozwoju, propozycję programu o wartości 28 mln zł. w rekomendacjach Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej, kierowanej przez Ministerstwo Gospodarki, zakłada się skoncentrowanie wsparcia na poziomie centralnym na klastrach kluczowych, posiadających potencjał i zdolność realizacji długoterminowej strategii rozwoju innowacyjności. W rankingu PARP i innych centralnych instytucji, dotyczącym klastrów RP, LifeScience Kraków jest jednym z głównych kandydatów do uzyskania statusu Klastra Kluczowego e) Opracowany został plan zmian, którego celem było nadanie Klastrowi osobowości prawnej poprzez powołanie Fundacji Klaster LifeScience Kraków (Fundacji). Zmiana w sposobie działania Klastra ma na celu wzmocnienie zdolności pozyskiwania i absorbcji środków finansowych, wzmocnienie organizacyjne oraz zwiększenie zaangażowania Członków Klastra. Zakłada się przy tym, że zostanie zachowana ciągłości działania, w tym np. zostaną zachowane osiągnięć Klastra w relacjach z otoczeniem. f) Fundacja Klaster LifeScience Kraków została powołana w styczniu 2013 r. i zarejestrowana w dniu 16 kwietnia 2013 r. pod numerem KRS Fundatorami zostały Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Silvermedia Sp. z o.o., Eurokreator T&C Sp. z o.o. oraz Eco Plant Householding T&C Sp. z o.o. Łączny zadeklarowany fundusz założycielski wynosi 142 tys. zł. g) Działania Fundacji skupiać się będą na celach określanych z perspektywy (a) Bio-Regionu Małopolska oraz (b) Członków Klastra, tj. koordynacji i integracji działań, dostępu do informacji, rozwoju zasobów intelektualnych i rynku pracy, wsparcia działalności innowacyjnej i przedsiębiorczej oraz internacjonalizacji. Fundacja będzie narzędziem umożliwiającym członkom Klastra zwiększenie efektywności działania, a władzom samorządowym efektywną realizację sektorowej polityki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. h) Wykorzystując swoją unikalną pozycję lidera Klastra, sieci współpracy, kontakty oraz zasoby intelektualne i inne, Fundacja koncentrować się będzie na zadaniach przynoszących konkretne korzyści firmom i 1 Np. partnerzy Klastra w EDCA (Uppsala Bio, BIO Catalonia, BioTop Berlin, BioWin Wallonia) Tel , Fax str. 3

4 instytucjom działającym w obszarze life science. Przykładowo Fundacja będzie koordynować zakupy grupowe czy wspólne procedury przetargowe, dostęp do informacji, pozyskiwanie i rozwój zasobów osobowych, rozwój zasobów wiedzy. Będzie również realizować wspólne działania marketingowe, jak np. udział w targach branżowych. Poprzez sieci współpracy w Europie i na Świecie będzi ułatwiać ekspansję, rozwój i komercjalizację innowacji. i) Fundacja będzie korzystać ze wsparcia JCI stopniowo przechodząc na własny rachunek, a całkowitą samodzielność uzyska w 2014 r. j) W pierwszym etapie działania Fundacji konieczne jest zapewnienie stabilności finansowej Fundacji w okresie przejściowym do uzyskania pełnej samodzielności działania. Niniejszy dokument stanowić ma podstawę do dyskusji z aktualnymi i nowymi członkami Klastra LifeScience Kraków na temat ich udziału i zaangażowania w działania Klastra. W szczególności istotne jest uzyskanie konsensu w zakresie potrzeby, możliwości i sposobu finansowego i organizacyjnego wspierania działań Fundacji przez Członków Klastra oraz oczekiwanych, możliwych do uzyskania z tego tytułu korzyści. Prowadzone w tym zakresie konsultacje z Członkami Klastra będą miały na celu zbudowanie spójnego i długoterminowego programu Klastra LifeScience. Tel , Fax str. 4

5 2 Uwarunkowania 2.1 Inicjatywa Klaster LifeScience Powstanie Klastra, misja, cele i rozwój inicjatywy Klaster LifeScience Kraków powstał w 20 X 2006 r., jako wspólna inicjatywa instytucji i firm z Małopolski, które połączyły wizja rozwoju innowacyjności w sektorze biotechnologii i life science. Umowę o współpracy w ramach Klastra LifeScience podpisały łącznie 32 instytucje reprezentujące naukę, biznes, służbę zdrowia oraz władze lokalne i samorządowe. Argumentem za powołaniem Klastra była zgodna ocena partnerów porozumienia, co do istnienia w Krakowie bazy zalążka bio-klastra (etap 0 na rys.). Czynnikiem, który miał istotny wpływ na decyzję o utworzeniu Klastra były nadzieje na znaczące środki finansowe dedykowane wsparciu tego rodzaju inicjatyw 2. Misja Klastra została została trwale wpisana do dokumentu pt. Umowa o współpracy w ramach Klastra LifeScience w Krakowie : Tworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowobadawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Zakładanym rezultatem współpracy w ramach Klastra miał być (i nadal pozostaje) rozwój w Bio-Regionie Małopolska sektora gospodarki opartej na wiedzy. Głównym motywem i obszarem działania Klastra jest innowacyjność i przedsiębiorczość w dziedzinie biotechnologii i life sciences oraz skuteczna komercjalizacja wyników badań naukowych i efektywny transfer wiedzy do praktyki. Pierwsza wizja rozwoju Klastra opierała się na następujących założeniach 3 : a) KLASTER funkcjonuje jako Projekt - wspólne przedsięwzięcie wielu podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnej misji i osiągnięcia wspólnych celów. Jako taki, Projekt służy inicjowaniu i wspieraniu inicjatyw członków KLASTRA sam nie generuje przychodów. b) Źródłem finansowania przedsięwzięcia są składki członków oraz granty uzyskiwane na realizację celów programowych i rozwojowych KLASTRA. c) Funkcjonowanie KLASTRA ma istotny wpływ na tempo rozwoju regionu. d) KLASTER wyznacza ramy i czuwa nad zrównoważonym rozwojem sektora Life Scence w regionie. e) W ramach KLASTRA i dzięki jego funkcjonowaniu realizowany jest pełny cykl innowacyjności od generowania pomysłów, poprzez wszystkie etapy ich rozwoju, do komercjalizacji. Pierwszy program działania Klastra, zdefiniowany w czerwcu 2007 r., przewidywał rozwój inicjatywy w dwóch etapach oraz definiował listę podprogramów i zadań, jako propozycji, na których Klaster będzie się skupiał w etapie pierwszym, tj. w okresie ok. 2 lat. Program zawierał 3 obszary działania, 8 głównych celów programowych oraz 29 zadań 4. W kolejnych latach program ten był systematycznie uaktualniany, a w 2009 r. perspektywa zakładanych celów i działań została wydłużona. 2 Klaster aktualne działania ; CITTRU, X Założenia do projektu KLS, Kazimierz Murzyn, X 2006 (Załącznik #1) 4 Program działania Klastra LifeScience 2007 (załącznik #2) Tel , Fax str. 5

6 W marcu 2011 r. inicjatywę Klaster LifeScience tworzyło 71 instytucji tworzących zgodnie z kryterium działalności podstawowej - 6 grup interesów. Największą grupę stanowiły firmy prowadzące działalność w obszarze life science i biotechnologii (BioF- 42%) przed grupą instytucji i firm otoczenia biznesu (Biz- 23%). Trzecią siłę w Klastrze reprezentuje sektor ochrony zdrowia i usług medycznych (Med.- 16%). Grupy te od początku istnienia Klastra zanotowały największy wzrost liczby członków (Rysunek 2). Zakłada się, że w przyszłości w tych grupach będzie następował dalszy dynamiczny wzrost liczby członków Klastra. Rysunek 1 Członkowie Klastra w podziale wg. działalności Gov; 3; 4% Med; 11; 16% B&R; 5; 7% BioF; 30; 42% Edu; 6; 8% Biz; 16; 23% Rysunek 2 Zmiana liczby członków Klastra w latach w podziale wg. działalności gov b&r edu med biz biof Tel , Fax str. 6

7 W podziale wg. rodzaju i wielkości członków Klastra, największą grupę stanowią MSP (łącznie 49%), w czego przedsiębiorstwa mikro stanowią aż 32 % ogólnej liczby członków Klastra. Od początku działania Klastra liczba członków - przedsiębiorstw mikro, wzrosła o ponad 1000 %. Drugą grupę, pod względem dynamiki wzrostu stanowiły instytucje publiczne i przedsiębiorstwa małe (wzrost o 100 %) (Rysunek 4). Rysunek 3 Członkowie Klastra w podziale wg. rodzaju i wielkości GOV; 3; 4% Public; 20; 28% Enterprise; 13; 18% SME-ma; 6; 9% SME-sr; 6; 9% SME-mk; 23; 32% Rysunek 4 Zmiana liczby członków Klastra w latach w podziale wg. rodzaju i wielkości GOV SME-ma SME-sr Enterprise Public SME-mk Tel , Fax str. 7

8 Wszystkie działania inicjowane i realizowane przez Klaster w okresie zostały opisane w kolejnych raportach rocznych. Najważniejsze działania, które będą kontynuowane w latach przedstawia Tabela 1. Tabela 1 Aktualnie realizowane działania i projekty # Rodzaj i charakterystyka Termin Status projektu działania realizacji 1. Inicjatywa: Global Innovation Network, North Carolina, USA V.2009 r. - bezterminowo Inicjatywa w fazie rozwoju. Partnerzy z USA negocjują rozszerzenie współpracy w krajach Azjii i Ameryki Południowej. W EU Klaster rozbudowuje sieć współpracy w ramach projektów SMEGoNet i MRPO 8.2. Przewidziana składka członkowska w wysokości 1000 $ rocznie - koszt przewidziano w ramach projektu MRPO 8.2. Klaster jest współzałożycielem GIN i liderem w EU 2. Grupa tematyczna: Zespół Innowacji Klastra (Tech Transfer Group) 3. Grupa tematyczna: Diagnostyka Medyczna 4. Grupa tematyczna: Innowacyjny Szpital 5. Inicjatywa: European Diagnostic Cluster Alliance (EDCA) 6. Projekt: SMEsGoNet (SMART+ Interreg IVc) Klaster jest liderem projektu 7. Projekt: Klaster LifeScience Kraków budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio - regionów Europy (MRPO /10) 8. Projekt: Grid dziedzinowy Life Science POIG Projekt: PATHOS (EUSBSR) 10. Projekt: Think.GIN (grant US Dep. of Agriculture) IX 2011 r. VIII 2013 r. X r. - bezterminowo X 2010 r - bezterminowo IV 2011 r. - bezterminowo V 2011 r. VI 2013 VII 2011 r. XII 2012 r Start 2012 koniec 2014 Start VIII 2013 koniec VI 2014 Start XI 2013 Koniec IV 2015 Zespół realizuje przyjęty plan spotkania odbywają się systematycznie. Trwają konsultacje w sprawie nowej formalnej umowy pomiędzy partnerami projektu. Koncepcja ZIN została ujęta w nowych ofertach projektowych. Zostały przedstawione koncepcje trzech wspólnych projektów, które są aktualnie na różnych etapach konsultacji. Spotkania grupy odbywają się nieregularnie. Brak jest lidera Grupy. Grupa pozostaje na etapie dyskusji. Zdefiniowano założenia projektu oraz został złożony wniosek o dofinansowanie bez sukcesu. Rolę lidera przejął Szpital JP II. Temat jest przedmiotem działań w ramach sieci międzynarodowych CEBR i SCANBALT. W drugim przypadku został włączony w projekt PATHOS. Inicjatywa w trakcie organizacji i rozwoju sieci współpracy. Zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie wspólnych projektów. Klaster jest współzałożycielem inicjatywy. Projekt realizowany we współpracy z BioAratec (Hiszpania), Bolay University, CLUJ (Rumunia), Western Macedonia University (Grecja). Budżet 315 tys.. Klaster jest liderem projektu. Projekt zakończony. Projekt realizowany we współpracy ze 1.SKEMA Business School, Sophia Antipolis, Francja; 2.GENOPOLE, Evry, Francja; 3. BioCon Valley GmbH, Greifswald, Niemcy; 4. Biotechnology Cluster Aragonii (BIOARATEC), Saragossa, Hiszpania; 5.Latvian Biotechnology Association (LBA), Ryga, Łotwa; 6.Midlothian Council (Edinburgh Science Triangle Project), Edinburgh, Szkocja Klaster jest liderem projektu. Budżet: ,00 zł. Projekt zakończony. Projekt w trakcie realizacji. Liderem projektu jest Cyfronet Kraków, Klaster jest partnerem merytorycznym, liderem dziedziny life science. Budżet ok. 1 mln zł. Akronim od: Platforms Added Together for MED-TECH sector innovations Originate transnational Synergy. Projekt realizowany w ramach konsorcjum SCANBALT. Klaster jest liderem tematu Innowacyjny Szpital. Budget Cykl spotkań i wykładów z wybitnymi przedstawicielami nauki z USA w celu promocji postępów i rozwoju biotechnologii. Współpraca z MCB. Budżet USD. Tel , Fax str. 8

9 2.3 Analiza SWOT Tabela 2: Analiza SWOT Silne strony dot. bio regionu różnorodność zaplecza technicznego dla zaawansowanych technologii kapitał intelektualny kapitał ludzki postrzeganie w roli lidera bio-regionów w Polsce dot. inicjatywy różnorodność specjalizacji i kompetencji w przekroju Klastra zróżnicowana struktura członków, w tym spełnienie postulatu potrójnej helisy szeroka struktura kierowania Klastrem, w tym zaangażowanie władz regionalnych rozbudowane kontakty w kraju i za granicą duży stopień koncentracji geograficznej członków Klastra doświadczenie aktualnie realizowane projekty unikalne rozpoznawalność i marka Klastra silna pozycja w regionie i w kraju lokalizacja w mieście Kraków oraz powiązanie z Uniwersytetem Jagiellońskim (silne marki, rozpoznawalne na całym świecie) Słabe strony symptomy wygasający entuzjazm i mała aktywność członków Klastra mała liczba przedsięwzięć inicjowanych przez członków Klastra koncentracja know-how Klastra w jednej osobie "higieniczne" brak osobowości prawnej zbyt małe zatrudnienie w relacji do ilości zadań minimalne fundusze na administrację i działalność podstawową, brak funduszy na rozwój, małe zaangażowanie członków w finansowanie inicjatywy mały zakres usług świadczonych członkom Klastra strukturalne mała liczba silnych członków z sektora biznesu brak zasobów finansowych, uzależnienie od dobrowolnych dotacji członków Klastra Szanse znaczący potencjał dalszego wzrostu liczby członków możliwość kooperacji i rozwoju w nowych obszarach wysokich technologii, np. w ramach koncepcji smart specialisation lub poprzez nowe sektory (tzw. emerging industries) współpraca w realizacji celów rozwojowych zdefiniowanych w ramach perspektywy finansowej , w tym: o współrealizacja zadań ukierunkowanych na wykorzystanie wyników projektu Foresight Małopolska 2020 o realizacja programu Made in Klaster złożonego do Banku Projektów Regionalnych rozwój współpracy w ramach istniejących przedsięwzięć i sieci współpracy (EDCA, GIN oraz CEBR, SCANBALT), w tym udział w projektach europejskich Zagrożenia konieczność zabiegania o fundusze na działalność podstawową zamiast koncentracji na zadaniach Fundacji utrata płynności w sytuacji zatorów płatniczych przy rozliczaniu realizowanych projektów brak możliwości pozyskania środków na realizację projektów w okresie przejściowym pomiędzy aktualnym i przyszłym okresem finansowania ( ) konieczność redukowania kosztów spowodowana oczekiwaniami, co do szybkiego zbilansowania budżetu konieczność rezygnacji z szans w obliczu zbyt małych zasobów zamknięcie się w ramach obenych silnych stron regionu Tel , Fax str. 9

10 3 Wyzwania i szanse a) Szanse rozwoju Regionu Wiedzy Wg prof. dr hab. Jacka Gulińskiego (UAM) można wskazać cztery główne drogi rozwoju gospodarczego w budowie gospodarki opartej na wiedzy. Są to: (i) nowe technologie w tradycyjnych sektorach, (ii) motywowanie dużych firm do prowadzenia badań i wdrażania wyników prac badawczych oraz zlecania badań w sektorze B+R, (iii) tworzenie nowych firm opartych na innowacyjnych rozwiązaniach oraz (iv) stymulowanie rozwoju współpracy firma firma; firma otoczenie biznesu. Szanse zbudowania w Małopolsce silnego na skalę europejską - ośrodka innowacji w zakresie life science i bio-technologii wynikają z następujących przesłanek: Istnieje znaczący potencjał intelektualny szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych prowadzących działalność w obszarze biotechnologii i life science, w tym 13 uniwersytetów i instytutów badawczo-naukowych, blisko 4000 naukowców, w tym ponad 600 z tytułem profesora i ponad 2000 z tytułem naukowym dr i wyższym i 16 tys. studentów. W regionie, obok już działających, powstają nowe instytucje wsparcia biznesu i centra transferu technologii, w tym m.in. Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny, Biznes in Malopolska. Znaczące środki zostały zainwestowane w infrastrukturę badawczą i laboratoryjną w Regionie najważniejszymi przykładami są: pierwszy w Polsce dedykowany Park Technologiczny LIFESCIENCE (Jagiellońskie Centrum Innowacji), Małopolskie Centrum Biotechnologii (AKCENT), Centrum Terapii Hadronowej (IFJ), Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego (UJ). Nowe inicjatywy podejmowane są w ramach Klastra LifeScience Kraków, w tym np. projekty utworzenia środowiskowego laboratorium genetycznego, utworzenia Gridu Lifescience, czy powołanie w USA firmy Global Innovation Network (międzynarodowej organizacji wspierającej współpracę na polu innowacyjności) oraz powołanie European Diagnostic Cluster Alliance (europejskiej sieci współpracy wspierającej współpracę MSP zajmujących się diagnostyką medyczną). W celu lepszego wykorzystania rozwijających się zasobów wiedzy w Regionie, konieczne jest zwiększenie stopnia koordynacji działań sektora life science, jak również koordynacji współpracy międzysektorowej - zadanie to powinno być realizowane w powiązaniu z polityką rozwoju regionu wiedzy. b) Konkurencyjność Bio-Regionu Małopolska na arenie międzynarodowej Konkurencyjność Małopolski na mapie bio-regionów Europy i Świata jest zagregowanym wskaźnikiem, na który składa się szereg obiektywnych czynników. Żadna instytucja nie ma bezpośredniego wpływu na wszystkie te czynniki, ale istotnym elementem przewagi konkurencyjnej jest zdolność opracowania oferty, która odpowiada wymogom i oczekiwaniom potencjalnych inwestorów i kooperantów. Konieczne jest prowadzenie systematycznego monitorowania, syntetyzowania i prezentowania informacji o charakterze marketingowym, opracowanej z perspektywy sektorowej. c) Niski poziom innowacyjności wyzwania dla RSI W raportach i analizach dotyczących innowacyjności, Polska plasuje się na dalekich miejscach w porównaniu z krajami Europy. W oparciu o niezweryfikowane dane własne dotyczące innowacyjności w obszarze life science i biotechnologii w Małopolsce, można stwierdzić, że brak jest postępów w tym obszarze. Podniesienie wskaźnika innowacyjności powinno stać się głównym celem polityki realizowanej na poziomie kraju i regionów. Badania pokazują, że przedsiębiorstwa działające w ramach klastrów są bardziej innowacyjne oraz, że osiągają lepsze wyniki ekonomiczne. Tłumaczy się to m.in. lepszym przepływem informacji i wiedzy oraz szybszym tempem uczenia się firm. Klastry tworzą optymalne środowisko dla współpracy w formułach open innovation, czy też connect & develop polityka w tym zakresie powinna wzmacniać ich stymulującą rolę. Problemem jest również wadliwy Tel , Fax str. 10

11 system pomiaru innowacyjności, który nie uwzględnia faktycznych wyników, a skupia się na wskaźnikach pośrednich 5. Konieczne jest zwiększenie efektywności polityki i programów ukierunkowanych na rozwój innowacyjności oraz skuteczne ich wdrażanie na poziomie operacyjnym. d) Komercjalizacja i przedsiębiorczość akademicka Istnieje szereg barier stojących na drodze rozwoju innowacyjności, transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych. Problemy można podzielić na grupy w zależności od perspektywy, z jakiej zagadnienie jest oceniane. Z perspektywy regionu widoczne są: brak zrozumienia, współpracy i zaufania pomiędzy sferami nauki i biznesu oraz słaba współpraca ośrodków otoczenia biznesu z samorządem i przedsiębiorcami; brak regionalnej koordynacji działań różnych instytucji i zbyt duże rozproszenie inicjatyw proinnowacyjnych; słabe zainteresowanie kadry naukowej komercjalizacją wiedzy; małe zapotrzebowanie przedsiębiorstw na nowoczesne, krajowe technologie. Pracownicy uczelni i jednostek B&R, jako bariery wskazują na: obawy przed podejmowaniem własnej działalności gospodarczej i postrzeganie pracy etatowej jako rozwiązanie bardziej korzystne; relatywnie niski poziom wiedzy i kompetencji niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej; uczelnia, czy JBR są postrzegane jako podmioty, które nie są zainteresowane tym, aby jego pracownicy czy studenci rozwijali działalność gospodarczą; demotywujący charakter oddziaływania środowiska negatywne postawy środowiska akademickiego naukowego wobec praktycznych wdrożeń wyników prac naukowych; brak przejrzystej polityki i stosownych regulacji i procedur odnośnie komercjalizacji i transferu technologii; małe doświadczenie, brak procedur i innych instrumentów (mechanizmów) w istniejących w centrach transferu technologii; przyzwolenie społeczne na szarą strefę indywidualną działalność gospodarczą pracowników uczelni na rzecz przedsiębiorstw z jej pominięciem formalnym i finansowym. Zakładaniu firm przez pracowników nauki towarzyszy: zazdrość i ostracyzm otoczenia na uczelni; brak lub duże zróżnicowanie regulacji prawnych i administracyjnych na uczelniach i jednostkach B&R; poczucie konfliktu interesów pracownika nauki. W dziedzinie patentowania i licencjonowania postępowi w tym obszarze zagraża: nieefektywna polityka patentowa (lub jej brak) na uczelniach i w instytutach badawczych; ostracyzm środowiska naukowego wobec uczonych-praktyków; brak realnych rozwiązań, które przejęłaby gospodarka (zgłaszanie patentów na dorobek). Chociaż sytuacja w niektórych w/w obszarach ulega poprawie, to jednak stopień zaawansowania i postępu jest znacząco różny pomiędzy poszczególnymi uczelniami oraz instytutami badawczymi. Konieczne jest systematyczne oddziaływanie w kierunku integrowania i wdrażania trwałych zmian zarówno w sferze struktur, procesów i organizacji, jak i postaw. e) Wsparcie dla start-up ów Trudności w nawiązaniu porozumienia miedzy nauką i biznesem występują w prawie każdym regionie w kraju i dotyczą wszystkich sektorów wiedzy i nauki. Jednak w obszarze biotechnologii i life science skala problemu narasta ze względu na wysokie potrzeby inwestycyjne i kapitałochłonność procesu innowacji. Z drugiej strony sektor biotechnologii uważany jest za ten, który stanowić będzie jedną z najważniejszych sił napędowych światowej gospodarki. 5 Hugo Hollanders, Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology Tel , Fax str. 11

12 Szansą dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości są programy wsparcia dla nowo powstających firm typu start-up i spin-off. W Małopolsce zostały utworzone trzy spółki typu seed-capital inwestujące w nowe przedsięwzięcia z obszaru life science: JCI Ventures, zarządzana przez Jagiellońskie Centrum Innowacji, MedFund zarządzany przez MARR oraz fundusz zalążkowy MicroBioLab Sp. z o.o. Zakłada się, że ponad 100 nowych projektów z obszaru life science przejdzie proces pre-inkubacji. Na tej bazie powstanie, ok. 40 innowacyjnych start-up ów. Przygotowywane są projekty kolejnych funduszy inwestujących w nowe projekty z obszaru life science i biotechchnologii. Konieczne jest wdrożenie sektorowego programu (systemu) wsparcia, którego rezultatem będzie wzrost wskaźnika przetrwania nowych i młodych przedsiębiorstw, aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości na rynku. f) Założenia nowej polityki klastrowej państwa Założenia przyszłej polityki klastrowej w Polsce zostały wypracowane przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej, powołaną w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polskie klastry i polityka klastrowa. Grupę roboczą ds. polityki klastrowej tworzą przedstawiciele centralnych instytucji państwowych, w tym ministerstw i agend rządowych, oraz regionów, metropolii, organizacji przedsiębiorców i klastrów, a także eksperci. Przewodniczącą Grupy jest Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Wiceprzewodniczącą zaś Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Członkiem grupy roboczej jest również Dyrektor Klastra LifeScince Kraków, a Klaster jest wymieniany, jako jeden z docelowych beneficjentów nowej polityki. Cele proponowanej polityki klastrowej wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki unowocześnienie i modernizacja struktury polskiej gospodarki (jej zmiana na bardziej innowacyjną), rozwój silnych specjalizacji gospodarczych, które będą lokomotywami rozwoju kraju, jak i poszczególnych regionów realizacja koncepcji inteligentnych specjalizacji (smart specialization), wsparcie przekształcania się skupisk firm w dynamiczne klastry, w tym klastry o znaczeniu światowym (world class clusters) oraz postawania nowych skupisk (klastrów), zapewnienie, że otoczenie danego klastra, zwłaszcza w zakresie w jakim jest ono kształtowane przez środki i polityki publiczne, będzie jak najlepiej dostosowane do potrzeb rozwojowych firm tworzących dany klaster. Aby zapewnić optymalne warunki dla rozwoju bio-regionu i klastra life science i w pełni uczestniczyć w korzyściach, jakie planowanej. g) Wnioski z projektów benchmarkingowych W okresie , z inicjatywy PARP, zostały zrealizowane dwa badania bencharkingowe z udziałem Klastra LifeScience. Pełny opis oraz wnioski i rekomendacje są dostępne w raportach podsumowujących badanie dostępnych na życzenie w biurze Klastra 6. Najważniejsze uwagi i rekomendacje zawarte w tych raportach są następujące: Konieczna jest zmiana struktury formalno prawnej Klastra na taką, która zwiększy efektywność pozyskiwania funduszy oraz na jednoznaczne budowanie wartości i tożsamości Klastra, jako instytucji i partnera działań. Konieczne jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania Klastra, m.in. w celu ustabilizowania jego sytuacji finansowej. Konieczne jest reorganizacja i usystematyzowanie relacji i usług świadczonych członkom Klastra. 6 Benchmarking Report POL NGP0109 LifeScience Cluster Krakow July 2011 oraz Benchmarking klastrów w Polsce , Klaster LifeScience Kraków raport dedykowany 2010 Tel , Fax str. 12

13 4 Fundacja Klaster LifeScience Aby lepiej wykorzystać potencjał inicjatywy Klaster LifeScience, podjąć wyzwania stojące przed Bio- Regionem Małopolska oraz efektywnie wykorzystać szanse rozwoju w obszarze life science i biotechnologii zostanie powołana 7 Fundacja Klaster LifeScience w Krakowie (Fundacja). Fundacja, posiadając osobowość prawną, jako członek Innowacyjnego Klastra będzie równocześnie pełnić rolę lidera i koordynatora tego przedsięwzięcia. Misja i sposób działania Fundacji zapisane zostały w Statucie Fundacji, który w pełni odzwierciedla idee zawarte w Umowie o współpracy w ramach Klastra LifeScience w Krakowie z 2006 r. 4.1 Misja, wizja i cele strategiczne Misja Fundacja realizować będzie misję zdefiniowaną w Umowie o współpracy w ramach Klastra Life Science Kraków, zawartej w dniu 20 października 2006 w Krakowie: 1. Tworzenie sieci współpracy w obszarze life science, umożliwiającej efektywne łączenie i wykorzystywanie potencjału indywidualnych osób oraz instytucji - przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, otoczenia biznesu oraz władz lokalnych w Małopolsce. 2. Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych. 3. Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania istniejących możliwości oraz szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Wizja Rola Fundacji definiowana jest na trzech poziomach odniesienia: a. W Regionie: Fundacja aktywnie realizuje założenia polityki rozwoju Regionu Małopolska w obszarze life science i biotechnologii - jest w tym zakresie partnerem i narzędziem władz lokalnych i regionalnych oraz współpracuje z innymi instytucjami i inicjatywami, z którymi możliwa jest realizacja programów w ramach Strategii Rozwoju Regionu Małopolska oraz Regionalnej Strategii Innowacyjności. b. W Polsce: Fundacja jest rozpoznawana i doceniana, jako partner w realizacji polityki państwa w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości oraz jako lider wspólnych przedsięwzięć, których celem jest wzmacnianie i rozwój bio-regionów w Polsce. Współpracuje w tym zakresie z władzami i instytucjami państwowymi oraz z przedstawicielami innych bio-regionów w Polsce, w tym z władzami regionalnymi i instytucjami otoczenia biznesu. c. Globalnie: Fundacja jest rozpoznawana i identyfikowana, jako rzetelny partner w projektach i przedsięwzięciach dotyczących innowacyjności w obszarze life science (od badań po marketing produktów) oraz dotyczących rozwoju współpracy. Głównymi atutami Fundacji w tym kontekście są potencjał i kompetencje Partnerów oraz zorganizowana sieć współpracy w Regionie i w Polsce. 7 Na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U r. Nr 46 poz. 203 ;tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 21 poz. 97; tekst jednolity: Dz. U. 1991r. Nr 46 poz. 203) Tel , Fax str. 13

14 Cele strategiczne i mierniki sukcesu a) Cele strategiczne 2020 Małopolska liderem wśród rozwiniętych bio-regionów w Europie Centralnej i Wschodniej, posiadającym zdolność konkurowania i współpracy z rozwiniętymi klastrami w Europie i na Świecie. W Małopolsce istnieje funkcjonalny ekosystem wspierający innowacyjność i przedsiębiorczość w obszarze life science, dzięki któremu następuje samoistny i trwały rozwój tego sektora i gospodarki opartej na wiedzy b) Rezultaty mierniki sukcesu: sukcesem strategii realizowanej przez Fundację będą pozytywne rezultaty w obszarze life science i biotechnologii, mierzone na poziomie Bio-Regionu Kraków Małopolska oraz w odniesieniu do poszczególnych graczy zaangażowanych w działania Fundacji: Na poziomie regionu: wzrost nakładów na inwestycje oraz na projekty B&R i innowacyjne w Regionie, powstawanie nowych firm i nowych miejsc pracy, wdrożenia do praktyki innowacji produktowych, usługowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, bezpośrednie efekty wdrożeń innowacji w różnych obszarach życia, w tym w szczególności dotyczących zdrowia, środowiska, produkcji rolnej i żywności. W odniesieniu do przedsiębiorstw: wzrost konkurencyjności rynkowej, wzrost innowacyjności (produkty, marketing, procesy, organizacja, finansowanie). W odniesieniu do instytucji naukowych: wzrost liczby projektów innowacyjnych realizowanych we współpracy z partnerami Klastra w kraju i za granicą, wzrost liczby komercjalizowanych wyników badań. W odniesieniu do indywidualnych osób: wzrost liczby osób zaangażowanych we współpracę w obszarze innowacji (innowatorów). Sposób realizacji Powyższe założenia zostaną zrealizowane poprzez długoplanowe i systemowe działania, koordynowane przez Fundację, ukierunkowane na: rozwój i koordynację współpracy w ramach interdyscyplinarnych przedsięwzięć ukierunkowanych na innowacje w obszarze biotechnologii i life science, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów organizacyjnych, laboratoryjnych, marketingowych i osobowych, rozwój badań translacyjnych i rozwój nowych technologii, komercjalizację wyników badań oraz transfer wiedzy pomiędzy sektorami gospodarki, dyfuzję wyników badań i technologii do nowych i tradycyjnych sektorów gospodarki. Tel , Fax str. 14

15 4.2 Relacje Fundacja Klaster LifeScience, a klaster life science w Małopolsce Klasyczna definicja klastra odnosi się do geograficznej koncentracji działalności gospodarczej i innowacji. Proponowana w dokumentach EU definicja klastra jest następująca 8 : KLASTER: grupa firm, powiązanych ekonomicznie podmiotów i instytucji ulokowanych w bezpośredniej bliskości, które osiągnęły wystarczającą skalę, aby rozwinąć specjalizowane kompetencje, usługi, zasoby, dostawców i umiejętności. Termin bezpośrednia bliskość rozumiany jest głównie w sensie geograficznym. Przyjmuje się, że granice klastra wyznacza uzasadniony i akceptowany czas dojazdu do pracy lub udziału w spotkaniach i networkingu. W powyższym kontekście, małopolski klaster life science rozumiany, jako zjawisko społeczno-gospodarcze tworzą podmioty prowadzące działalność biznesową lub naukową w obszarze life science i biotechnologii oraz podmioty współpracujące, zlokalizowane w regionie, głównie w Krakowie i jego okolicach. Ze względu na dominującą rolę sektora nauki w regionie, klaster ten należy do grupy klastrów badawczych 9. Pojęcie Bio-Regionu występujące często w powiązaniu z pojęciem klastra odnosi się do tego samego zjawiska i jest zwykle wykorzystywane w kontekście politycznym, podkreślającym zaangażowanie i działania władz publicznych. Bardziej szczegółowa jest definicja klastrów innowacyjnych 10, mówiąca o celowym organizowaniu się podmiotów w celu uzyskania korzyści z funkcjonowania w klastrze : KLASTER INNOWACYJNY: grupa niezależnych przedsięwzięć firm start-up, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, organizacji badawczych działających w określonym sektorze i regionie, zorganizowanych w celu stymulowania innowacyjności poprzez promocję współpracy, współdzielenia zasobów oraz wymiany wiedzy i umiejętności, a także poprzez aktywny wkład w transfer technologii, networking i wymianę informacji pomiędzy podmiotami w klastrze. Kluczową cechą efektywnych klastrów są dobre relacje w ramach środowiska, nie członkowstwo potwierdzone szczegółową i wiążącą umową. Odróżnia to koncepcję klasycznego klastra od typowego porozumienia kooperacyjnego. Inicjatywa pn. Klaster LifeScience w Krakowie (w dalszej części opracowania w skrócie Klaster) jest siecią współpracy i przedsięwzięciem w rozumieniu powyższej definicji. Konieczność powołania Fundacji działającej na rzecz rozwoju klastra life science w Małopolsce wynika z jednej strony z potrzeby kontynuacji rozpoczętych w 2006 r. działań, których rezultatem jest dzisiejsza pozycja i potencjał rozwoju innowacyjnego Klastra. Z drugiej strony wyzwania i szanse widoczne w perspektywie końca bieżącej dekady wymagają zwiększenia zdolności wspólnej inicjatywy do efektywnego działania i do konkurowania z podobnymi inicjatywami w skali globalnej. Działalność i współpraca w ramch innowacyjnego klastra realizowana jest na dwóch płaszczyznach: a) Płaszczyzna merytoryczna odnosi się bezpośrednio do misji Klastra i dotyczy współpracy w zakresie tworzenia, rozwijania oraz komercjalizowania wiedzy z obszaru life science i biotechnologii; b) Płaszczyzna organizacyjna - dotyczy tworzenia, organizowania, rozwijania i koordynowania zasobów wykorzystywanych na płaszczyźnie merytorycznej dla celów współpracy podmiotów będących aktywnymi graczami innowacyjnego Klastra (Członków Klastra) oraz działających w Bio-Regionie Małopolska (tj. w klastrze w rozumieniu klasycznym). Cele i zadania Fundacji definiowane będą zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i merytorycznej. 8 THE CONCEPT OF CLUSTERS AND CLUSTER POLICIES AND THEIR ROLE FOR COMPETITIVENESS AND INNOVATION: MAIN STATISTICAL RESULTS AND LESSONS LEARNED; Commission Staff Working Document SEC (2008) inną grupę tworzą klastry branżowe. 10 Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation; Official Journal of the European Union (2006/C 323/01) Tel , Fax str. 15

16 4.3 Zakres i program działania Fundacji Głównym, długofalowym celem Fundacji będzie rozwój innowacyjnego klastra life science oraz rozwój regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania statutowe oraz działalność pomocniczą w pięciu obszarach tworzących łącznie tzw. ekosystem dla innowacji life science, tj.: I. Informacji i edukacji (przepływ danych, informacji i wiedzy) II. Integracji i koordynacji współpracy (synergia i efektywność wykorzystania zasobów) III. Innowacyjności i przedsiębiorczości ( wykorzystanie i komercjalizacja nowej wiedzy) IV. Rynku pracy (rozwój kompetencji i wsparcie talentów) V. Marketingu i internacjonalizacji (relacje z otoczeniem i pozycja konkurencyjna) Działalność statutowa Fundacji skupiać się będzie na problemach i potrzebach (również szansach) regionalnego ekosystemu innowacji, które bez Fundacji nie byłyby adresowane lub ich zaspokojenie (wykorzystanie) byłoby znacząco mniej efektywne ze względu na rozproszenie i fragmentaryczność podejmowanych działań. W szczególności zadaniem Fundacji będzie: a) ułatwianie dostępu do wiedzy, zwiększanie efektywność jej wymiany w celu zwiększania możliwości rozwoju innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych i innych, b) stymulowanie współpracy pomiędzy biznesem i nauką oraz zwiększanie efektu synergii w ramach i pomiędzy sektorami gospodarki, c) promocja i wsparcie transferu wiedzy z nauki do praktyki, d) wspieranie rozwoju kompetencji i talentów oraz wspieranie rozwoju rynku pracy, e) budowanie i rozwój wspólnych zasobów przy wykorzystaniu dostępnych funduszy rozwojowych, f) budowanie efektywnych relacji wewnątrz na zewnątrz innowacyjnego klastra oraz reprezentowanie środowiska w kontaktach z instytucjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. W tym kontekście Fundacja będzie działać na rzecz rozwoju całego Bio-Regionu i będzie pełnić funkcję katalizatora rozwoju tzw. regionalnego rynku wiedzy. Głównym celem operacyjnym Fundacji będzie definiowanie i koordynowanie realizacji Programu rozwoju regionalnego rynku wiedzy i innowacji w obszarze life science. Potrzeba opracowania takiego programu, oraz zdolność do jego implementacji ma strategiczne znaczenie w kontekście założeń nowego okresu programowania na lata , a w szczególności w odniesieniu do: (a) koncepcji inteligentnej specjalizacji, która znalazła się m.in. w Strategii Europa 2020 Unii Europejskiej, (b) Regionalnej Strategii Innowacji, w której sektor life science jest wpisane, jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Regionu Małopolski, (c) założeń polityki klastrowej państwa, w których długoterminowy plan rozwoju innowacji będzie jednym z kluczowych kryteriów przyznania statusu tzw. klastra kluczowego, co ma skutkować skoncentrowanym, znaczącym wsparciem finansowym dla członków takiego klastra. Wstępne założenia do tego programu zostały zawarte w dokumencie pt. Rekomendacje dot. priorytetów Regionalnej Strategii Innowacji w polu Life Science. Działalność pomocnicza Fundacji skupiać się będzie na specyficznych potrzebach członków Klastra, związanych z ich działalnością innowacyjną oraz na szansach wynikających z działania w ramach "wspólnego przedsięwzięcia pn. Klaster LifeScience Kraków. W tym zakresie Fundacja będzie działać na rzecz rozwoju członków innowacyjnego klastra. Działania Fundacji będą polegały na świadczeniu usług, które będą niosły wartość dla członków Klastra, dzięki (a) efektowi synergii z działalnością statutową Fundacji oraz (b) dzięki efektywnemu wykorzystywaniu unikalnej pozycji Klastra LifeSciene Kraków i pozycji Fundacji, jako lidera tego Klastra. Tel , Fax str. 16

17 Korzyści członków Klastra współpracujących z Fundacją będą wynikały m.in. z: a) efektywnego wykorzystywania wspólnych zasobów, m.in. wypracowanych w ramach działalności statutowej i pomocniczej lub wytworzonych w ramach działań i wspólnych projektów o charakterze komercyjnym, b) mniejszym kosztom prowadzenia działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej dzięki efektowi skali i łatwiejszemu dostępowi do zasobów materalnych, finansowych i intelektualnych, c) większej efektywności działania w sieci powiązań kooperacyjnych i możliwym dzięki temu strategiom specjalizacji i outsorcingu, d) profesjonalnych usług wsparcia procesów biznesowych (np. marketingu, logistyki, strategii, komunikacji), świadczonych przede wszystkim słabiej rozwiniętym podmiotom na etapie rozwoju. Co do zasady, Fundacja nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej w zakresie usług profesjonalnych w relacji do innych podmiotów w gospodarczych w regionie. Fundacja będzie, albo podejmować działania w przypadku występowania braków na rynku (np. w niszach dotyczących specyficznych potrzeb) albo wykorzystywać istniejące podmioty, ich ofertę i kompetencje dla realizacji krótkoterminowych, specyficznych celów. W celu zapewnienia usług na odpowiednio wysokim poziomie Fundacja będzie zawiązywać porozumienia z podmiotami specjalizującymi się w określonych dziedzinach usług i dostaw, będąc dla tych podmiotów partnerem tworzącym wartość dodaną (value added partner), dzięki: a) ułatwieniom i organizacji dostępu do klientów (rynku), b) większemu zaufaniu, c) profesjonalnemu pośrednictwu. Tabela 3 przedstawia kierunki i zakres działalności statutowej Fundacji. Tel , Fax str. 17

18 Tabela 3: Kierunki i zakres działalności statutowej Fundacji Klaster LifeScience Kraków Kierunek Zakres działania Przykłady realizowanych zadań Organizacja i zarzadzanie własnymi serwisami www i innymi zasobami online Strony WWW klastra Portale społecznościowe Opracowywanie i upowszechnianie informacji Pl.Grid + nt. Bio-Regionu i członków Klastra Oferta technologiczna i kooperacyjna I. Informacja i LifeScience Kraków edukacja Zarzadzanie informacją o Bio-Regionie w Bazy danych i katalog zasobów life serwisach krajowych i europejskich science w Regionie Wydawanie publikacji informujących o Bio- Regionie i działaniach Członków Klastra LifeScience Mapa Bio-Regionu(*) Europa Bio / CEBR Biuletyn Klastra II. Integracja i koordynacja współpracy III. Innowacyjność i przedsiębiorczość IV. Rynek pracy V. Marketing i internacjonalizacja Organizowanie i administrowanie wspólnymi zasobami w celu realizacji wspólnych projektów w obszarze life science Animowanie i koordynowanie współpracy w ramach partnerstw i organizacji krajowych, europejskich i międzynarodowych Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie współpracy w ramach regionalnych, krajowych i europejskich projektów współpracy rola lidera lub członka konsorcjum Animowanie spotkań i networkingu środowiska związanego z life science Organizowanie i koordynowanie współpracy w ramach wspólnych projektów o charakterze innowacyjnym rola animatora i koordynatora współpracy Organizowanie i koordynowanie współpracy w ramach Grup Zadaniowych Klastra (special interest groups) Wsparcie rozwoju talentów: identyfikacja, aktywizacja, mentoring Animowanie współpracy i udziału studentów w projektach rozwojowych Promocja Bio-Regionu Małopolska Reprezentowanie środowiska i lobbing w sprawach dotyczących Bio-Regionu i członków Klastra na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim Open Innovation Office / Bio Inkubator w Parku Life Science (*) CEBR GIN EDCA ScanBalt SMART+ MRPO 8.2 LifeScience Pl.Grid 7FP /Interreg(*) Spotkania Klubowe Klastra Dni otwarte członków Klastra Projekty rozwojowe w ramach programów NCBR, PARP, 7FP(*) Organizacja LifeScience Open Space, jako forum członków Klastra Innowacyjny szpital Diagnostyka medyczna Zespół Innowacji Inne grupy tematyczne(*) Organizacja woluntariatów, praktyk i staży Projekty innowacyjne z udziałem studentów (*) Współpraca w organizacji imprez, konferencji regionalnych Działania PR Komitet Biotechnologii PAN Grupa Robocza ds. Polityki Klastrowej PARP/ MG Klub Klastrów MG Forum Klastrów Małopolski Forum Naukowo-Przemysłowe inne Tel , Fax str. 18

19 Działalność pomocnicza Fundacji skupiać się będzie na specyficznych potrzebach członków Klastra, związanych z ich działalnością innowacyjną oraz na szansach wynikających z działania w ramach "wspólnego przedsięwzięcia pn. Klaster LifeScience Kraków. W tym zakresie Fundacja będzie działać na rzecz rozwoju członków innowacyjnego klastra. Działania Fundacji będą polegały na świadczeniu usług, które będą niosły wartość dla członków Klastra, dzięki (a) efektowi synergii z działalnością statutową Fundacji oraz (b) dzięki efektywnemu wykorzystywaniu unikalnej pozycji Klastra LifeSciene Kraków i pozycji Fundacji, jako lidera tego Klastra. Korzyści członków Klastra współpracujących z Fundacją będą wynikały m.in. z: e) efektywnego wykorzystywania wspólnych zasobów, m.in. wypracowanych w ramach działalności statutowej i pomocniczej lub wytworzonych w ramach działań i wspólnych projektów o charakterze komercyjnym, f) mniejszym kosztom prowadzenia działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej dzięki efektowi skali i łatwiejszemu dostępowi do zasobów materalnych, finansowych i intelektualnych, g) większej efektywności działania w sieci powiązań kooperacyjnych i możliwym dzięki temu strategiom specjalizacji i outsorcingu, h) profesjonalnych usług wsparcia procesów biznesowych (np. marketingu, logistyki, strategii, komunikacji), świadczonych przede wszystkim słabiej rozwiniętym podmiotom na etapie rozwoju. Co do zasady, Fundacja nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej w zakresie usług profesjonalnych w relacji do innych podmiotów w gospodarczych w regionie. Fundacja będzie, albo podejmować działania w przypadku występowania braków na rynku (np. w niszach dotyczących specyficznych potrzeb) albo wykorzystywać istniejące podmioty, ich ofertę i kompetencje dla realizacji krótkoterminowych, specyficznych celów. W celu zapewnienia usług na odpowiednio wysokim poziomie Fundacja będzie zawiązywać porozumienia z podmiotami specjalizującymi się w określonych dziedzinach usług i dostaw, będąc dla tych podmiotów partnerem tworzącym wartość dodaną (value added partner), dzięki: a) ułatwieniom i organizacji dostępu do klientów (rynku), b) większemu zaufaniu, c) profesjonalnemu pośrednictwu. Tel , Fax str. 19

20 Tabela 4: Program Fundacji w zakresie działalności usługowej Kierunek Zakres działania Uwagi przykłady usług Analizy i opracowania tematów na potrzeby wniosków Badania rynku, wyszukiwanie informacji, projektowych zadanie zlecone analizy przekrojowe (własne i zlecone) Monitoring mediów: technologie, projekty B&R, biznes I. Informacja i edukacja II. Integracja i koordynacja współpracy III. Innowacyjność i przedsiębiorczość IV. Rynek pracy V. Marketing i internacjonalizacja Organizacja tematycznych szkoleń/ seminariów / warsztatów w odpowiedzi na konkretne i specyficzne potrzeby członków Organizacja i zarzadzanie platformą współpracy online (LifeScience Kraków Intranet) - Współpraca w przygotowaniu i realizacji projektów merytorycznych, definiowanych przez członków Klastra rola specjalistycznego partnera konsorcjum lub podwykonawcy Wspieranie działalności innowacyjnej i przedsiębiorczej członków Klastra Organizowanie i koordynacja grupowych zakupów towarów i usług Usługi pośrednictwa pracy Organizacja/koordynacja procesu selekcji i naboru Usługi wyszukiwania / wypożyczania ekspertów i kompetencji Promocja członków innowacyjnego Klastra Organizacja i obsługa imprez targowych, wystawienniczych, konferencyjnych i innych badanie własne i zlecone Szkolenia i warsztaty zamknięte (wewnętrzne) z udziałem ekspertów z określonej dziedziny Seminaria i warsztaty problemowe (otwarte) z praktykami i ekspertami z określonej dziedziny Prowadzenie kont użytkowników umożliwiających dostęp do baz danych i zasobów informacji Udostępnianie e-platformy z aplikacjami wspomagającymi kooperację i wspólną realizację projektów i zadań Zarządzanie komunikacją i moderowanie współpracy na platformie intranetowej w ramach projektów realizowanych przez członków Klastra we współpracy z innymi partnerami i podmiotami Wyszukiwanie partnerów merytorycznych w kraju i za granicą Doradztwo na etapie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów Wykorzystanie zasobów i kompetencji Klastra w celu realizacji wybranych pakietów roboczych (np. marketing, komunikacja, dysseminacja) Administrowanie i koordynowanie działań grup interesów Pośredniczenie w kontaktach nauka <> biznes Usługi profesjonalne (marketing, finanse, prawo, własność intelektualna, zarządzanie projektmi, negocjacje) Wyszukiwanie partnerów, dostawców Tłumaczenia Usługi profesjonalne ( prawne, księgowe ) Ubezpieczenia Sprzęt laboratoryjny i odczynniki laboratoryjne Serwisy informacyjne / bazy danych Prowadzenie bazy danych ofert pracy Usługi pośrednictwa pracy Organizacja / koordynacja współpracy w ramach krótkoterminowych projektów Prowadzenie bazy danych ekspertów -kompetencji Opracowanie i wydawanie katalogów Usługi marketingu online Usługi marketingu bezpośredniego Organizacja udziału w wybranych imprezach branżowych Organizacja eventów i konferencji w imieniu członków Klastra Wspólpraca w organizacji regionalnych imprez promujących Bio-Region Tel , Fax str. 20

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo