Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13"

Transkrypt

1 Założenia działania informacja dla członków inicjatywy Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn

2 Spis treści 1 Podsumowanie Uwarunkowania Inicjatywa Klaster LifeScience Analiza SWOT Wyzwania i szanse Fundacja Klaster LifeScience Misja, wizja i cele strategiczne Relacje Fundacja Klaster LifeScience, a klaster life science w Małopolsce Zakres i program działania Fundacji Struktura organizacyjna Kluczowe czynniki sukcesu i ryzyka Koszty działania i finansowanie Założenia ogólne Założenia dotyczące źródeł finansowania działalności Fundacji i Klastra LifeScience 23 Tel , Fax str. 2

3 1 Podsumowanie a) Klaster LifeScience Kraków (Klaster) osiągnął silną pozycję na mapie klastrów w Regionie i Polsce oraz w instytucjach i sieciach współpracy w Europie i na Świecie. Pomimo faktu braku osobowości prawnej (Klaster jest administrowany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji), to w świadomości ludzi oraz w różnego rodzaju powiązaniach instytucjonalnych i środowiskowych, Klaster jest bytem posiadającym swoją markę i uznanie, funkcjonującym na takich samych zasadach, jak podobne instytucje na świecie. Pozycja Klastra równoznaczna jest z istotnym potencjałem generowania wymiernych korzyści dla członków Klastra oraz osiągania wymiernych rezultatów w zakresie innowacyjności sektora life science w Bio-Regionie Małopolska. b) Podobne inicjatywy w Europie 1, posiadające podobne cele i sposób działania, funkcjonują w oparciu o budżety w wysokości kilku milionów Euro rocznie, pochodzące ze środków samorządowych lub rządowych, przeznaczonych na realizację określonych zadań związanych z rozwojem tzw. ekosystemu dla innowacji. Suma kosztów, jakie zostały poniesione na rozwój Klastra w okresie od 2007 r. do końca 2011 r. wyniosły około 500 tys. zł. Główny ciężar utrzymania Klastrs (szacunkowo ponad 90 %) ponosiła spółka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jagiellońskie Centrum Innowacji. c) Wyniki obiektywnych badań, realizowanych w ramach projektów benchmarkingowych na poziomie krajowym i na poziomie europejskim potwierdzają diagnozę wewnętrzną, dotyczącą potrzeby zmian w wybranych aspektach działania Klastra. Do najważniejszych należy potrzeba posiadania osobowości prawnej oraz potrzeba zapewnienia środków finansowych na działalność podstawową. d) Ważnym kontekstem dla rozwoju działań w ramach inicjatywy Klastra są założenia Regionalnej Strategii Innowacji oraz założenia polityki klastrowej państwa: obszar life science został wpisany w RIS, jako jedna z dziedzin kluczowych dla specjalizacji regionalnej (regional smart specialisation); w ramach tej dziedziny zostały zidentyfikowane priorytety rozwoju, tworzące łącznie tzw. kierunek strategiczny Klastra Technologie i produkty dla zdrowia i jakości życia. Klaster złożył do Regionalnego Banku Projektów, tworzonego w związku z pracami nad Regionalną Strategią Rozwoju, propozycję programu o wartości 28 mln zł. w rekomendacjach Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej, kierowanej przez Ministerstwo Gospodarki, zakłada się skoncentrowanie wsparcia na poziomie centralnym na klastrach kluczowych, posiadających potencjał i zdolność realizacji długoterminowej strategii rozwoju innowacyjności. W rankingu PARP i innych centralnych instytucji, dotyczącym klastrów RP, LifeScience Kraków jest jednym z głównych kandydatów do uzyskania statusu Klastra Kluczowego e) Opracowany został plan zmian, którego celem było nadanie Klastrowi osobowości prawnej poprzez powołanie Fundacji Klaster LifeScience Kraków (Fundacji). Zmiana w sposobie działania Klastra ma na celu wzmocnienie zdolności pozyskiwania i absorbcji środków finansowych, wzmocnienie organizacyjne oraz zwiększenie zaangażowania Członków Klastra. Zakłada się przy tym, że zostanie zachowana ciągłości działania, w tym np. zostaną zachowane osiągnięć Klastra w relacjach z otoczeniem. f) Fundacja Klaster LifeScience Kraków została powołana w styczniu 2013 r. i zarejestrowana w dniu 16 kwietnia 2013 r. pod numerem KRS Fundatorami zostały Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Silvermedia Sp. z o.o., Eurokreator T&C Sp. z o.o. oraz Eco Plant Householding T&C Sp. z o.o. Łączny zadeklarowany fundusz założycielski wynosi 142 tys. zł. g) Działania Fundacji skupiać się będą na celach określanych z perspektywy (a) Bio-Regionu Małopolska oraz (b) Członków Klastra, tj. koordynacji i integracji działań, dostępu do informacji, rozwoju zasobów intelektualnych i rynku pracy, wsparcia działalności innowacyjnej i przedsiębiorczej oraz internacjonalizacji. Fundacja będzie narzędziem umożliwiającym członkom Klastra zwiększenie efektywności działania, a władzom samorządowym efektywną realizację sektorowej polityki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. h) Wykorzystując swoją unikalną pozycję lidera Klastra, sieci współpracy, kontakty oraz zasoby intelektualne i inne, Fundacja koncentrować się będzie na zadaniach przynoszących konkretne korzyści firmom i 1 Np. partnerzy Klastra w EDCA (Uppsala Bio, BIO Catalonia, BioTop Berlin, BioWin Wallonia) Tel , Fax str. 3

4 instytucjom działającym w obszarze life science. Przykładowo Fundacja będzie koordynować zakupy grupowe czy wspólne procedury przetargowe, dostęp do informacji, pozyskiwanie i rozwój zasobów osobowych, rozwój zasobów wiedzy. Będzie również realizować wspólne działania marketingowe, jak np. udział w targach branżowych. Poprzez sieci współpracy w Europie i na Świecie będzi ułatwiać ekspansję, rozwój i komercjalizację innowacji. i) Fundacja będzie korzystać ze wsparcia JCI stopniowo przechodząc na własny rachunek, a całkowitą samodzielność uzyska w 2014 r. j) W pierwszym etapie działania Fundacji konieczne jest zapewnienie stabilności finansowej Fundacji w okresie przejściowym do uzyskania pełnej samodzielności działania. Niniejszy dokument stanowić ma podstawę do dyskusji z aktualnymi i nowymi członkami Klastra LifeScience Kraków na temat ich udziału i zaangażowania w działania Klastra. W szczególności istotne jest uzyskanie konsensu w zakresie potrzeby, możliwości i sposobu finansowego i organizacyjnego wspierania działań Fundacji przez Członków Klastra oraz oczekiwanych, możliwych do uzyskania z tego tytułu korzyści. Prowadzone w tym zakresie konsultacje z Członkami Klastra będą miały na celu zbudowanie spójnego i długoterminowego programu Klastra LifeScience. Tel , Fax str. 4

5 2 Uwarunkowania 2.1 Inicjatywa Klaster LifeScience Powstanie Klastra, misja, cele i rozwój inicjatywy Klaster LifeScience Kraków powstał w 20 X 2006 r., jako wspólna inicjatywa instytucji i firm z Małopolski, które połączyły wizja rozwoju innowacyjności w sektorze biotechnologii i life science. Umowę o współpracy w ramach Klastra LifeScience podpisały łącznie 32 instytucje reprezentujące naukę, biznes, służbę zdrowia oraz władze lokalne i samorządowe. Argumentem za powołaniem Klastra była zgodna ocena partnerów porozumienia, co do istnienia w Krakowie bazy zalążka bio-klastra (etap 0 na rys.). Czynnikiem, który miał istotny wpływ na decyzję o utworzeniu Klastra były nadzieje na znaczące środki finansowe dedykowane wsparciu tego rodzaju inicjatyw 2. Misja Klastra została została trwale wpisana do dokumentu pt. Umowa o współpracy w ramach Klastra LifeScience w Krakowie : Tworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowobadawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Zakładanym rezultatem współpracy w ramach Klastra miał być (i nadal pozostaje) rozwój w Bio-Regionie Małopolska sektora gospodarki opartej na wiedzy. Głównym motywem i obszarem działania Klastra jest innowacyjność i przedsiębiorczość w dziedzinie biotechnologii i life sciences oraz skuteczna komercjalizacja wyników badań naukowych i efektywny transfer wiedzy do praktyki. Pierwsza wizja rozwoju Klastra opierała się na następujących założeniach 3 : a) KLASTER funkcjonuje jako Projekt - wspólne przedsięwzięcie wielu podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnej misji i osiągnięcia wspólnych celów. Jako taki, Projekt służy inicjowaniu i wspieraniu inicjatyw członków KLASTRA sam nie generuje przychodów. b) Źródłem finansowania przedsięwzięcia są składki członków oraz granty uzyskiwane na realizację celów programowych i rozwojowych KLASTRA. c) Funkcjonowanie KLASTRA ma istotny wpływ na tempo rozwoju regionu. d) KLASTER wyznacza ramy i czuwa nad zrównoważonym rozwojem sektora Life Scence w regionie. e) W ramach KLASTRA i dzięki jego funkcjonowaniu realizowany jest pełny cykl innowacyjności od generowania pomysłów, poprzez wszystkie etapy ich rozwoju, do komercjalizacji. Pierwszy program działania Klastra, zdefiniowany w czerwcu 2007 r., przewidywał rozwój inicjatywy w dwóch etapach oraz definiował listę podprogramów i zadań, jako propozycji, na których Klaster będzie się skupiał w etapie pierwszym, tj. w okresie ok. 2 lat. Program zawierał 3 obszary działania, 8 głównych celów programowych oraz 29 zadań 4. W kolejnych latach program ten był systematycznie uaktualniany, a w 2009 r. perspektywa zakładanych celów i działań została wydłużona. 2 Klaster aktualne działania ; CITTRU, X Założenia do projektu KLS, Kazimierz Murzyn, X 2006 (Załącznik #1) 4 Program działania Klastra LifeScience 2007 (załącznik #2) Tel , Fax str. 5

6 W marcu 2011 r. inicjatywę Klaster LifeScience tworzyło 71 instytucji tworzących zgodnie z kryterium działalności podstawowej - 6 grup interesów. Największą grupę stanowiły firmy prowadzące działalność w obszarze life science i biotechnologii (BioF- 42%) przed grupą instytucji i firm otoczenia biznesu (Biz- 23%). Trzecią siłę w Klastrze reprezentuje sektor ochrony zdrowia i usług medycznych (Med.- 16%). Grupy te od początku istnienia Klastra zanotowały największy wzrost liczby członków (Rysunek 2). Zakłada się, że w przyszłości w tych grupach będzie następował dalszy dynamiczny wzrost liczby członków Klastra. Rysunek 1 Członkowie Klastra w podziale wg. działalności Gov; 3; 4% Med; 11; 16% B&R; 5; 7% BioF; 30; 42% Edu; 6; 8% Biz; 16; 23% Rysunek 2 Zmiana liczby członków Klastra w latach w podziale wg. działalności gov b&r edu med biz biof Tel , Fax str. 6

7 W podziale wg. rodzaju i wielkości członków Klastra, największą grupę stanowią MSP (łącznie 49%), w czego przedsiębiorstwa mikro stanowią aż 32 % ogólnej liczby członków Klastra. Od początku działania Klastra liczba członków - przedsiębiorstw mikro, wzrosła o ponad 1000 %. Drugą grupę, pod względem dynamiki wzrostu stanowiły instytucje publiczne i przedsiębiorstwa małe (wzrost o 100 %) (Rysunek 4). Rysunek 3 Członkowie Klastra w podziale wg. rodzaju i wielkości GOV; 3; 4% Public; 20; 28% Enterprise; 13; 18% SME-ma; 6; 9% SME-sr; 6; 9% SME-mk; 23; 32% Rysunek 4 Zmiana liczby członków Klastra w latach w podziale wg. rodzaju i wielkości GOV SME-ma SME-sr Enterprise Public SME-mk Tel , Fax str. 7

8 Wszystkie działania inicjowane i realizowane przez Klaster w okresie zostały opisane w kolejnych raportach rocznych. Najważniejsze działania, które będą kontynuowane w latach przedstawia Tabela 1. Tabela 1 Aktualnie realizowane działania i projekty # Rodzaj i charakterystyka Termin Status projektu działania realizacji 1. Inicjatywa: Global Innovation Network, North Carolina, USA V.2009 r. - bezterminowo Inicjatywa w fazie rozwoju. Partnerzy z USA negocjują rozszerzenie współpracy w krajach Azjii i Ameryki Południowej. W EU Klaster rozbudowuje sieć współpracy w ramach projektów SMEGoNet i MRPO 8.2. Przewidziana składka członkowska w wysokości 1000 $ rocznie - koszt przewidziano w ramach projektu MRPO 8.2. Klaster jest współzałożycielem GIN i liderem w EU 2. Grupa tematyczna: Zespół Innowacji Klastra (Tech Transfer Group) 3. Grupa tematyczna: Diagnostyka Medyczna 4. Grupa tematyczna: Innowacyjny Szpital 5. Inicjatywa: European Diagnostic Cluster Alliance (EDCA) 6. Projekt: SMEsGoNet (SMART+ Interreg IVc) Klaster jest liderem projektu 7. Projekt: Klaster LifeScience Kraków budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio - regionów Europy (MRPO /10) 8. Projekt: Grid dziedzinowy Life Science POIG Projekt: PATHOS (EUSBSR) 10. Projekt: Think.GIN (grant US Dep. of Agriculture) IX 2011 r. VIII 2013 r. X r. - bezterminowo X 2010 r - bezterminowo IV 2011 r. - bezterminowo V 2011 r. VI 2013 VII 2011 r. XII 2012 r Start 2012 koniec 2014 Start VIII 2013 koniec VI 2014 Start XI 2013 Koniec IV 2015 Zespół realizuje przyjęty plan spotkania odbywają się systematycznie. Trwają konsultacje w sprawie nowej formalnej umowy pomiędzy partnerami projektu. Koncepcja ZIN została ujęta w nowych ofertach projektowych. Zostały przedstawione koncepcje trzech wspólnych projektów, które są aktualnie na różnych etapach konsultacji. Spotkania grupy odbywają się nieregularnie. Brak jest lidera Grupy. Grupa pozostaje na etapie dyskusji. Zdefiniowano założenia projektu oraz został złożony wniosek o dofinansowanie bez sukcesu. Rolę lidera przejął Szpital JP II. Temat jest przedmiotem działań w ramach sieci międzynarodowych CEBR i SCANBALT. W drugim przypadku został włączony w projekt PATHOS. Inicjatywa w trakcie organizacji i rozwoju sieci współpracy. Zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie wspólnych projektów. Klaster jest współzałożycielem inicjatywy. Projekt realizowany we współpracy z BioAratec (Hiszpania), Bolay University, CLUJ (Rumunia), Western Macedonia University (Grecja). Budżet 315 tys.. Klaster jest liderem projektu. Projekt zakończony. Projekt realizowany we współpracy ze 1.SKEMA Business School, Sophia Antipolis, Francja; 2.GENOPOLE, Evry, Francja; 3. BioCon Valley GmbH, Greifswald, Niemcy; 4. Biotechnology Cluster Aragonii (BIOARATEC), Saragossa, Hiszpania; 5.Latvian Biotechnology Association (LBA), Ryga, Łotwa; 6.Midlothian Council (Edinburgh Science Triangle Project), Edinburgh, Szkocja Klaster jest liderem projektu. Budżet: ,00 zł. Projekt zakończony. Projekt w trakcie realizacji. Liderem projektu jest Cyfronet Kraków, Klaster jest partnerem merytorycznym, liderem dziedziny life science. Budżet ok. 1 mln zł. Akronim od: Platforms Added Together for MED-TECH sector innovations Originate transnational Synergy. Projekt realizowany w ramach konsorcjum SCANBALT. Klaster jest liderem tematu Innowacyjny Szpital. Budget Cykl spotkań i wykładów z wybitnymi przedstawicielami nauki z USA w celu promocji postępów i rozwoju biotechnologii. Współpraca z MCB. Budżet USD. Tel , Fax str. 8

9 2.3 Analiza SWOT Tabela 2: Analiza SWOT Silne strony dot. bio regionu różnorodność zaplecza technicznego dla zaawansowanych technologii kapitał intelektualny kapitał ludzki postrzeganie w roli lidera bio-regionów w Polsce dot. inicjatywy różnorodność specjalizacji i kompetencji w przekroju Klastra zróżnicowana struktura członków, w tym spełnienie postulatu potrójnej helisy szeroka struktura kierowania Klastrem, w tym zaangażowanie władz regionalnych rozbudowane kontakty w kraju i za granicą duży stopień koncentracji geograficznej członków Klastra doświadczenie aktualnie realizowane projekty unikalne rozpoznawalność i marka Klastra silna pozycja w regionie i w kraju lokalizacja w mieście Kraków oraz powiązanie z Uniwersytetem Jagiellońskim (silne marki, rozpoznawalne na całym świecie) Słabe strony symptomy wygasający entuzjazm i mała aktywność członków Klastra mała liczba przedsięwzięć inicjowanych przez członków Klastra koncentracja know-how Klastra w jednej osobie "higieniczne" brak osobowości prawnej zbyt małe zatrudnienie w relacji do ilości zadań minimalne fundusze na administrację i działalność podstawową, brak funduszy na rozwój, małe zaangażowanie członków w finansowanie inicjatywy mały zakres usług świadczonych członkom Klastra strukturalne mała liczba silnych członków z sektora biznesu brak zasobów finansowych, uzależnienie od dobrowolnych dotacji członków Klastra Szanse znaczący potencjał dalszego wzrostu liczby członków możliwość kooperacji i rozwoju w nowych obszarach wysokich technologii, np. w ramach koncepcji smart specialisation lub poprzez nowe sektory (tzw. emerging industries) współpraca w realizacji celów rozwojowych zdefiniowanych w ramach perspektywy finansowej , w tym: o współrealizacja zadań ukierunkowanych na wykorzystanie wyników projektu Foresight Małopolska 2020 o realizacja programu Made in Klaster złożonego do Banku Projektów Regionalnych rozwój współpracy w ramach istniejących przedsięwzięć i sieci współpracy (EDCA, GIN oraz CEBR, SCANBALT), w tym udział w projektach europejskich Zagrożenia konieczność zabiegania o fundusze na działalność podstawową zamiast koncentracji na zadaniach Fundacji utrata płynności w sytuacji zatorów płatniczych przy rozliczaniu realizowanych projektów brak możliwości pozyskania środków na realizację projektów w okresie przejściowym pomiędzy aktualnym i przyszłym okresem finansowania ( ) konieczność redukowania kosztów spowodowana oczekiwaniami, co do szybkiego zbilansowania budżetu konieczność rezygnacji z szans w obliczu zbyt małych zasobów zamknięcie się w ramach obenych silnych stron regionu Tel , Fax str. 9

10 3 Wyzwania i szanse a) Szanse rozwoju Regionu Wiedzy Wg prof. dr hab. Jacka Gulińskiego (UAM) można wskazać cztery główne drogi rozwoju gospodarczego w budowie gospodarki opartej na wiedzy. Są to: (i) nowe technologie w tradycyjnych sektorach, (ii) motywowanie dużych firm do prowadzenia badań i wdrażania wyników prac badawczych oraz zlecania badań w sektorze B+R, (iii) tworzenie nowych firm opartych na innowacyjnych rozwiązaniach oraz (iv) stymulowanie rozwoju współpracy firma firma; firma otoczenie biznesu. Szanse zbudowania w Małopolsce silnego na skalę europejską - ośrodka innowacji w zakresie life science i bio-technologii wynikają z następujących przesłanek: Istnieje znaczący potencjał intelektualny szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych prowadzących działalność w obszarze biotechnologii i life science, w tym 13 uniwersytetów i instytutów badawczo-naukowych, blisko 4000 naukowców, w tym ponad 600 z tytułem profesora i ponad 2000 z tytułem naukowym dr i wyższym i 16 tys. studentów. W regionie, obok już działających, powstają nowe instytucje wsparcia biznesu i centra transferu technologii, w tym m.in. Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny, Biznes in Malopolska. Znaczące środki zostały zainwestowane w infrastrukturę badawczą i laboratoryjną w Regionie najważniejszymi przykładami są: pierwszy w Polsce dedykowany Park Technologiczny LIFESCIENCE (Jagiellońskie Centrum Innowacji), Małopolskie Centrum Biotechnologii (AKCENT), Centrum Terapii Hadronowej (IFJ), Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego (UJ). Nowe inicjatywy podejmowane są w ramach Klastra LifeScience Kraków, w tym np. projekty utworzenia środowiskowego laboratorium genetycznego, utworzenia Gridu Lifescience, czy powołanie w USA firmy Global Innovation Network (międzynarodowej organizacji wspierającej współpracę na polu innowacyjności) oraz powołanie European Diagnostic Cluster Alliance (europejskiej sieci współpracy wspierającej współpracę MSP zajmujących się diagnostyką medyczną). W celu lepszego wykorzystania rozwijających się zasobów wiedzy w Regionie, konieczne jest zwiększenie stopnia koordynacji działań sektora life science, jak również koordynacji współpracy międzysektorowej - zadanie to powinno być realizowane w powiązaniu z polityką rozwoju regionu wiedzy. b) Konkurencyjność Bio-Regionu Małopolska na arenie międzynarodowej Konkurencyjność Małopolski na mapie bio-regionów Europy i Świata jest zagregowanym wskaźnikiem, na który składa się szereg obiektywnych czynników. Żadna instytucja nie ma bezpośredniego wpływu na wszystkie te czynniki, ale istotnym elementem przewagi konkurencyjnej jest zdolność opracowania oferty, która odpowiada wymogom i oczekiwaniom potencjalnych inwestorów i kooperantów. Konieczne jest prowadzenie systematycznego monitorowania, syntetyzowania i prezentowania informacji o charakterze marketingowym, opracowanej z perspektywy sektorowej. c) Niski poziom innowacyjności wyzwania dla RSI W raportach i analizach dotyczących innowacyjności, Polska plasuje się na dalekich miejscach w porównaniu z krajami Europy. W oparciu o niezweryfikowane dane własne dotyczące innowacyjności w obszarze life science i biotechnologii w Małopolsce, można stwierdzić, że brak jest postępów w tym obszarze. Podniesienie wskaźnika innowacyjności powinno stać się głównym celem polityki realizowanej na poziomie kraju i regionów. Badania pokazują, że przedsiębiorstwa działające w ramach klastrów są bardziej innowacyjne oraz, że osiągają lepsze wyniki ekonomiczne. Tłumaczy się to m.in. lepszym przepływem informacji i wiedzy oraz szybszym tempem uczenia się firm. Klastry tworzą optymalne środowisko dla współpracy w formułach open innovation, czy też connect & develop polityka w tym zakresie powinna wzmacniać ich stymulującą rolę. Problemem jest również wadliwy Tel , Fax str. 10

11 system pomiaru innowacyjności, który nie uwzględnia faktycznych wyników, a skupia się na wskaźnikach pośrednich 5. Konieczne jest zwiększenie efektywności polityki i programów ukierunkowanych na rozwój innowacyjności oraz skuteczne ich wdrażanie na poziomie operacyjnym. d) Komercjalizacja i przedsiębiorczość akademicka Istnieje szereg barier stojących na drodze rozwoju innowacyjności, transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych. Problemy można podzielić na grupy w zależności od perspektywy, z jakiej zagadnienie jest oceniane. Z perspektywy regionu widoczne są: brak zrozumienia, współpracy i zaufania pomiędzy sferami nauki i biznesu oraz słaba współpraca ośrodków otoczenia biznesu z samorządem i przedsiębiorcami; brak regionalnej koordynacji działań różnych instytucji i zbyt duże rozproszenie inicjatyw proinnowacyjnych; słabe zainteresowanie kadry naukowej komercjalizacją wiedzy; małe zapotrzebowanie przedsiębiorstw na nowoczesne, krajowe technologie. Pracownicy uczelni i jednostek B&R, jako bariery wskazują na: obawy przed podejmowaniem własnej działalności gospodarczej i postrzeganie pracy etatowej jako rozwiązanie bardziej korzystne; relatywnie niski poziom wiedzy i kompetencji niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej; uczelnia, czy JBR są postrzegane jako podmioty, które nie są zainteresowane tym, aby jego pracownicy czy studenci rozwijali działalność gospodarczą; demotywujący charakter oddziaływania środowiska negatywne postawy środowiska akademickiego naukowego wobec praktycznych wdrożeń wyników prac naukowych; brak przejrzystej polityki i stosownych regulacji i procedur odnośnie komercjalizacji i transferu technologii; małe doświadczenie, brak procedur i innych instrumentów (mechanizmów) w istniejących w centrach transferu technologii; przyzwolenie społeczne na szarą strefę indywidualną działalność gospodarczą pracowników uczelni na rzecz przedsiębiorstw z jej pominięciem formalnym i finansowym. Zakładaniu firm przez pracowników nauki towarzyszy: zazdrość i ostracyzm otoczenia na uczelni; brak lub duże zróżnicowanie regulacji prawnych i administracyjnych na uczelniach i jednostkach B&R; poczucie konfliktu interesów pracownika nauki. W dziedzinie patentowania i licencjonowania postępowi w tym obszarze zagraża: nieefektywna polityka patentowa (lub jej brak) na uczelniach i w instytutach badawczych; ostracyzm środowiska naukowego wobec uczonych-praktyków; brak realnych rozwiązań, które przejęłaby gospodarka (zgłaszanie patentów na dorobek). Chociaż sytuacja w niektórych w/w obszarach ulega poprawie, to jednak stopień zaawansowania i postępu jest znacząco różny pomiędzy poszczególnymi uczelniami oraz instytutami badawczymi. Konieczne jest systematyczne oddziaływanie w kierunku integrowania i wdrażania trwałych zmian zarówno w sferze struktur, procesów i organizacji, jak i postaw. e) Wsparcie dla start-up ów Trudności w nawiązaniu porozumienia miedzy nauką i biznesem występują w prawie każdym regionie w kraju i dotyczą wszystkich sektorów wiedzy i nauki. Jednak w obszarze biotechnologii i life science skala problemu narasta ze względu na wysokie potrzeby inwestycyjne i kapitałochłonność procesu innowacji. Z drugiej strony sektor biotechnologii uważany jest za ten, który stanowić będzie jedną z najważniejszych sił napędowych światowej gospodarki. 5 Hugo Hollanders, Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology Tel , Fax str. 11

12 Szansą dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości są programy wsparcia dla nowo powstających firm typu start-up i spin-off. W Małopolsce zostały utworzone trzy spółki typu seed-capital inwestujące w nowe przedsięwzięcia z obszaru life science: JCI Ventures, zarządzana przez Jagiellońskie Centrum Innowacji, MedFund zarządzany przez MARR oraz fundusz zalążkowy MicroBioLab Sp. z o.o. Zakłada się, że ponad 100 nowych projektów z obszaru life science przejdzie proces pre-inkubacji. Na tej bazie powstanie, ok. 40 innowacyjnych start-up ów. Przygotowywane są projekty kolejnych funduszy inwestujących w nowe projekty z obszaru life science i biotechchnologii. Konieczne jest wdrożenie sektorowego programu (systemu) wsparcia, którego rezultatem będzie wzrost wskaźnika przetrwania nowych i młodych przedsiębiorstw, aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości na rynku. f) Założenia nowej polityki klastrowej państwa Założenia przyszłej polityki klastrowej w Polsce zostały wypracowane przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej, powołaną w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polskie klastry i polityka klastrowa. Grupę roboczą ds. polityki klastrowej tworzą przedstawiciele centralnych instytucji państwowych, w tym ministerstw i agend rządowych, oraz regionów, metropolii, organizacji przedsiębiorców i klastrów, a także eksperci. Przewodniczącą Grupy jest Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Wiceprzewodniczącą zaś Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Członkiem grupy roboczej jest również Dyrektor Klastra LifeScince Kraków, a Klaster jest wymieniany, jako jeden z docelowych beneficjentów nowej polityki. Cele proponowanej polityki klastrowej wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki unowocześnienie i modernizacja struktury polskiej gospodarki (jej zmiana na bardziej innowacyjną), rozwój silnych specjalizacji gospodarczych, które będą lokomotywami rozwoju kraju, jak i poszczególnych regionów realizacja koncepcji inteligentnych specjalizacji (smart specialization), wsparcie przekształcania się skupisk firm w dynamiczne klastry, w tym klastry o znaczeniu światowym (world class clusters) oraz postawania nowych skupisk (klastrów), zapewnienie, że otoczenie danego klastra, zwłaszcza w zakresie w jakim jest ono kształtowane przez środki i polityki publiczne, będzie jak najlepiej dostosowane do potrzeb rozwojowych firm tworzących dany klaster. Aby zapewnić optymalne warunki dla rozwoju bio-regionu i klastra life science i w pełni uczestniczyć w korzyściach, jakie planowanej. g) Wnioski z projektów benchmarkingowych W okresie , z inicjatywy PARP, zostały zrealizowane dwa badania bencharkingowe z udziałem Klastra LifeScience. Pełny opis oraz wnioski i rekomendacje są dostępne w raportach podsumowujących badanie dostępnych na życzenie w biurze Klastra 6. Najważniejsze uwagi i rekomendacje zawarte w tych raportach są następujące: Konieczna jest zmiana struktury formalno prawnej Klastra na taką, która zwiększy efektywność pozyskiwania funduszy oraz na jednoznaczne budowanie wartości i tożsamości Klastra, jako instytucji i partnera działań. Konieczne jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania Klastra, m.in. w celu ustabilizowania jego sytuacji finansowej. Konieczne jest reorganizacja i usystematyzowanie relacji i usług świadczonych członkom Klastra. 6 Benchmarking Report POL NGP0109 LifeScience Cluster Krakow July 2011 oraz Benchmarking klastrów w Polsce , Klaster LifeScience Kraków raport dedykowany 2010 Tel , Fax str. 12

13 4 Fundacja Klaster LifeScience Aby lepiej wykorzystać potencjał inicjatywy Klaster LifeScience, podjąć wyzwania stojące przed Bio- Regionem Małopolska oraz efektywnie wykorzystać szanse rozwoju w obszarze life science i biotechnologii zostanie powołana 7 Fundacja Klaster LifeScience w Krakowie (Fundacja). Fundacja, posiadając osobowość prawną, jako członek Innowacyjnego Klastra będzie równocześnie pełnić rolę lidera i koordynatora tego przedsięwzięcia. Misja i sposób działania Fundacji zapisane zostały w Statucie Fundacji, który w pełni odzwierciedla idee zawarte w Umowie o współpracy w ramach Klastra LifeScience w Krakowie z 2006 r. 4.1 Misja, wizja i cele strategiczne Misja Fundacja realizować będzie misję zdefiniowaną w Umowie o współpracy w ramach Klastra Life Science Kraków, zawartej w dniu 20 października 2006 w Krakowie: 1. Tworzenie sieci współpracy w obszarze life science, umożliwiającej efektywne łączenie i wykorzystywanie potencjału indywidualnych osób oraz instytucji - przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, otoczenia biznesu oraz władz lokalnych w Małopolsce. 2. Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych. 3. Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania istniejących możliwości oraz szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Wizja Rola Fundacji definiowana jest na trzech poziomach odniesienia: a. W Regionie: Fundacja aktywnie realizuje założenia polityki rozwoju Regionu Małopolska w obszarze life science i biotechnologii - jest w tym zakresie partnerem i narzędziem władz lokalnych i regionalnych oraz współpracuje z innymi instytucjami i inicjatywami, z którymi możliwa jest realizacja programów w ramach Strategii Rozwoju Regionu Małopolska oraz Regionalnej Strategii Innowacyjności. b. W Polsce: Fundacja jest rozpoznawana i doceniana, jako partner w realizacji polityki państwa w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości oraz jako lider wspólnych przedsięwzięć, których celem jest wzmacnianie i rozwój bio-regionów w Polsce. Współpracuje w tym zakresie z władzami i instytucjami państwowymi oraz z przedstawicielami innych bio-regionów w Polsce, w tym z władzami regionalnymi i instytucjami otoczenia biznesu. c. Globalnie: Fundacja jest rozpoznawana i identyfikowana, jako rzetelny partner w projektach i przedsięwzięciach dotyczących innowacyjności w obszarze life science (od badań po marketing produktów) oraz dotyczących rozwoju współpracy. Głównymi atutami Fundacji w tym kontekście są potencjał i kompetencje Partnerów oraz zorganizowana sieć współpracy w Regionie i w Polsce. 7 Na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U r. Nr 46 poz. 203 ;tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 21 poz. 97; tekst jednolity: Dz. U. 1991r. Nr 46 poz. 203) Tel , Fax str. 13

14 Cele strategiczne i mierniki sukcesu a) Cele strategiczne 2020 Małopolska liderem wśród rozwiniętych bio-regionów w Europie Centralnej i Wschodniej, posiadającym zdolność konkurowania i współpracy z rozwiniętymi klastrami w Europie i na Świecie. W Małopolsce istnieje funkcjonalny ekosystem wspierający innowacyjność i przedsiębiorczość w obszarze life science, dzięki któremu następuje samoistny i trwały rozwój tego sektora i gospodarki opartej na wiedzy b) Rezultaty mierniki sukcesu: sukcesem strategii realizowanej przez Fundację będą pozytywne rezultaty w obszarze life science i biotechnologii, mierzone na poziomie Bio-Regionu Kraków Małopolska oraz w odniesieniu do poszczególnych graczy zaangażowanych w działania Fundacji: Na poziomie regionu: wzrost nakładów na inwestycje oraz na projekty B&R i innowacyjne w Regionie, powstawanie nowych firm i nowych miejsc pracy, wdrożenia do praktyki innowacji produktowych, usługowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, bezpośrednie efekty wdrożeń innowacji w różnych obszarach życia, w tym w szczególności dotyczących zdrowia, środowiska, produkcji rolnej i żywności. W odniesieniu do przedsiębiorstw: wzrost konkurencyjności rynkowej, wzrost innowacyjności (produkty, marketing, procesy, organizacja, finansowanie). W odniesieniu do instytucji naukowych: wzrost liczby projektów innowacyjnych realizowanych we współpracy z partnerami Klastra w kraju i za granicą, wzrost liczby komercjalizowanych wyników badań. W odniesieniu do indywidualnych osób: wzrost liczby osób zaangażowanych we współpracę w obszarze innowacji (innowatorów). Sposób realizacji Powyższe założenia zostaną zrealizowane poprzez długoplanowe i systemowe działania, koordynowane przez Fundację, ukierunkowane na: rozwój i koordynację współpracy w ramach interdyscyplinarnych przedsięwzięć ukierunkowanych na innowacje w obszarze biotechnologii i life science, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów organizacyjnych, laboratoryjnych, marketingowych i osobowych, rozwój badań translacyjnych i rozwój nowych technologii, komercjalizację wyników badań oraz transfer wiedzy pomiędzy sektorami gospodarki, dyfuzję wyników badań i technologii do nowych i tradycyjnych sektorów gospodarki. Tel , Fax str. 14

15 4.2 Relacje Fundacja Klaster LifeScience, a klaster life science w Małopolsce Klasyczna definicja klastra odnosi się do geograficznej koncentracji działalności gospodarczej i innowacji. Proponowana w dokumentach EU definicja klastra jest następująca 8 : KLASTER: grupa firm, powiązanych ekonomicznie podmiotów i instytucji ulokowanych w bezpośredniej bliskości, które osiągnęły wystarczającą skalę, aby rozwinąć specjalizowane kompetencje, usługi, zasoby, dostawców i umiejętności. Termin bezpośrednia bliskość rozumiany jest głównie w sensie geograficznym. Przyjmuje się, że granice klastra wyznacza uzasadniony i akceptowany czas dojazdu do pracy lub udziału w spotkaniach i networkingu. W powyższym kontekście, małopolski klaster life science rozumiany, jako zjawisko społeczno-gospodarcze tworzą podmioty prowadzące działalność biznesową lub naukową w obszarze life science i biotechnologii oraz podmioty współpracujące, zlokalizowane w regionie, głównie w Krakowie i jego okolicach. Ze względu na dominującą rolę sektora nauki w regionie, klaster ten należy do grupy klastrów badawczych 9. Pojęcie Bio-Regionu występujące często w powiązaniu z pojęciem klastra odnosi się do tego samego zjawiska i jest zwykle wykorzystywane w kontekście politycznym, podkreślającym zaangażowanie i działania władz publicznych. Bardziej szczegółowa jest definicja klastrów innowacyjnych 10, mówiąca o celowym organizowaniu się podmiotów w celu uzyskania korzyści z funkcjonowania w klastrze : KLASTER INNOWACYJNY: grupa niezależnych przedsięwzięć firm start-up, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, organizacji badawczych działających w określonym sektorze i regionie, zorganizowanych w celu stymulowania innowacyjności poprzez promocję współpracy, współdzielenia zasobów oraz wymiany wiedzy i umiejętności, a także poprzez aktywny wkład w transfer technologii, networking i wymianę informacji pomiędzy podmiotami w klastrze. Kluczową cechą efektywnych klastrów są dobre relacje w ramach środowiska, nie członkowstwo potwierdzone szczegółową i wiążącą umową. Odróżnia to koncepcję klasycznego klastra od typowego porozumienia kooperacyjnego. Inicjatywa pn. Klaster LifeScience w Krakowie (w dalszej części opracowania w skrócie Klaster) jest siecią współpracy i przedsięwzięciem w rozumieniu powyższej definicji. Konieczność powołania Fundacji działającej na rzecz rozwoju klastra life science w Małopolsce wynika z jednej strony z potrzeby kontynuacji rozpoczętych w 2006 r. działań, których rezultatem jest dzisiejsza pozycja i potencjał rozwoju innowacyjnego Klastra. Z drugiej strony wyzwania i szanse widoczne w perspektywie końca bieżącej dekady wymagają zwiększenia zdolności wspólnej inicjatywy do efektywnego działania i do konkurowania z podobnymi inicjatywami w skali globalnej. Działalność i współpraca w ramch innowacyjnego klastra realizowana jest na dwóch płaszczyznach: a) Płaszczyzna merytoryczna odnosi się bezpośrednio do misji Klastra i dotyczy współpracy w zakresie tworzenia, rozwijania oraz komercjalizowania wiedzy z obszaru life science i biotechnologii; b) Płaszczyzna organizacyjna - dotyczy tworzenia, organizowania, rozwijania i koordynowania zasobów wykorzystywanych na płaszczyźnie merytorycznej dla celów współpracy podmiotów będących aktywnymi graczami innowacyjnego Klastra (Członków Klastra) oraz działających w Bio-Regionie Małopolska (tj. w klastrze w rozumieniu klasycznym). Cele i zadania Fundacji definiowane będą zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i merytorycznej. 8 THE CONCEPT OF CLUSTERS AND CLUSTER POLICIES AND THEIR ROLE FOR COMPETITIVENESS AND INNOVATION: MAIN STATISTICAL RESULTS AND LESSONS LEARNED; Commission Staff Working Document SEC (2008) inną grupę tworzą klastry branżowe. 10 Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation; Official Journal of the European Union (2006/C 323/01) Tel , Fax str. 15

16 4.3 Zakres i program działania Fundacji Głównym, długofalowym celem Fundacji będzie rozwój innowacyjnego klastra life science oraz rozwój regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania statutowe oraz działalność pomocniczą w pięciu obszarach tworzących łącznie tzw. ekosystem dla innowacji life science, tj.: I. Informacji i edukacji (przepływ danych, informacji i wiedzy) II. Integracji i koordynacji współpracy (synergia i efektywność wykorzystania zasobów) III. Innowacyjności i przedsiębiorczości ( wykorzystanie i komercjalizacja nowej wiedzy) IV. Rynku pracy (rozwój kompetencji i wsparcie talentów) V. Marketingu i internacjonalizacji (relacje z otoczeniem i pozycja konkurencyjna) Działalność statutowa Fundacji skupiać się będzie na problemach i potrzebach (również szansach) regionalnego ekosystemu innowacji, które bez Fundacji nie byłyby adresowane lub ich zaspokojenie (wykorzystanie) byłoby znacząco mniej efektywne ze względu na rozproszenie i fragmentaryczność podejmowanych działań. W szczególności zadaniem Fundacji będzie: a) ułatwianie dostępu do wiedzy, zwiększanie efektywność jej wymiany w celu zwiększania możliwości rozwoju innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych i innych, b) stymulowanie współpracy pomiędzy biznesem i nauką oraz zwiększanie efektu synergii w ramach i pomiędzy sektorami gospodarki, c) promocja i wsparcie transferu wiedzy z nauki do praktyki, d) wspieranie rozwoju kompetencji i talentów oraz wspieranie rozwoju rynku pracy, e) budowanie i rozwój wspólnych zasobów przy wykorzystaniu dostępnych funduszy rozwojowych, f) budowanie efektywnych relacji wewnątrz na zewnątrz innowacyjnego klastra oraz reprezentowanie środowiska w kontaktach z instytucjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. W tym kontekście Fundacja będzie działać na rzecz rozwoju całego Bio-Regionu i będzie pełnić funkcję katalizatora rozwoju tzw. regionalnego rynku wiedzy. Głównym celem operacyjnym Fundacji będzie definiowanie i koordynowanie realizacji Programu rozwoju regionalnego rynku wiedzy i innowacji w obszarze life science. Potrzeba opracowania takiego programu, oraz zdolność do jego implementacji ma strategiczne znaczenie w kontekście założeń nowego okresu programowania na lata , a w szczególności w odniesieniu do: (a) koncepcji inteligentnej specjalizacji, która znalazła się m.in. w Strategii Europa 2020 Unii Europejskiej, (b) Regionalnej Strategii Innowacji, w której sektor life science jest wpisane, jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Regionu Małopolski, (c) założeń polityki klastrowej państwa, w których długoterminowy plan rozwoju innowacji będzie jednym z kluczowych kryteriów przyznania statusu tzw. klastra kluczowego, co ma skutkować skoncentrowanym, znaczącym wsparciem finansowym dla członków takiego klastra. Wstępne założenia do tego programu zostały zawarte w dokumencie pt. Rekomendacje dot. priorytetów Regionalnej Strategii Innowacji w polu Life Science. Działalność pomocnicza Fundacji skupiać się będzie na specyficznych potrzebach członków Klastra, związanych z ich działalnością innowacyjną oraz na szansach wynikających z działania w ramach "wspólnego przedsięwzięcia pn. Klaster LifeScience Kraków. W tym zakresie Fundacja będzie działać na rzecz rozwoju członków innowacyjnego klastra. Działania Fundacji będą polegały na świadczeniu usług, które będą niosły wartość dla członków Klastra, dzięki (a) efektowi synergii z działalnością statutową Fundacji oraz (b) dzięki efektywnemu wykorzystywaniu unikalnej pozycji Klastra LifeSciene Kraków i pozycji Fundacji, jako lidera tego Klastra. Tel , Fax str. 16

17 Korzyści członków Klastra współpracujących z Fundacją będą wynikały m.in. z: a) efektywnego wykorzystywania wspólnych zasobów, m.in. wypracowanych w ramach działalności statutowej i pomocniczej lub wytworzonych w ramach działań i wspólnych projektów o charakterze komercyjnym, b) mniejszym kosztom prowadzenia działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej dzięki efektowi skali i łatwiejszemu dostępowi do zasobów materalnych, finansowych i intelektualnych, c) większej efektywności działania w sieci powiązań kooperacyjnych i możliwym dzięki temu strategiom specjalizacji i outsorcingu, d) profesjonalnych usług wsparcia procesów biznesowych (np. marketingu, logistyki, strategii, komunikacji), świadczonych przede wszystkim słabiej rozwiniętym podmiotom na etapie rozwoju. Co do zasady, Fundacja nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej w zakresie usług profesjonalnych w relacji do innych podmiotów w gospodarczych w regionie. Fundacja będzie, albo podejmować działania w przypadku występowania braków na rynku (np. w niszach dotyczących specyficznych potrzeb) albo wykorzystywać istniejące podmioty, ich ofertę i kompetencje dla realizacji krótkoterminowych, specyficznych celów. W celu zapewnienia usług na odpowiednio wysokim poziomie Fundacja będzie zawiązywać porozumienia z podmiotami specjalizującymi się w określonych dziedzinach usług i dostaw, będąc dla tych podmiotów partnerem tworzącym wartość dodaną (value added partner), dzięki: a) ułatwieniom i organizacji dostępu do klientów (rynku), b) większemu zaufaniu, c) profesjonalnemu pośrednictwu. Tabela 3 przedstawia kierunki i zakres działalności statutowej Fundacji. Tel , Fax str. 17

18 Tabela 3: Kierunki i zakres działalności statutowej Fundacji Klaster LifeScience Kraków Kierunek Zakres działania Przykłady realizowanych zadań Organizacja i zarzadzanie własnymi serwisami www i innymi zasobami online Strony WWW klastra Portale społecznościowe Opracowywanie i upowszechnianie informacji Pl.Grid + nt. Bio-Regionu i członków Klastra Oferta technologiczna i kooperacyjna I. Informacja i LifeScience Kraków edukacja Zarzadzanie informacją o Bio-Regionie w Bazy danych i katalog zasobów life serwisach krajowych i europejskich science w Regionie Wydawanie publikacji informujących o Bio- Regionie i działaniach Członków Klastra LifeScience Mapa Bio-Regionu(*) Europa Bio / CEBR Biuletyn Klastra II. Integracja i koordynacja współpracy III. Innowacyjność i przedsiębiorczość IV. Rynek pracy V. Marketing i internacjonalizacja Organizowanie i administrowanie wspólnymi zasobami w celu realizacji wspólnych projektów w obszarze life science Animowanie i koordynowanie współpracy w ramach partnerstw i organizacji krajowych, europejskich i międzynarodowych Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie współpracy w ramach regionalnych, krajowych i europejskich projektów współpracy rola lidera lub członka konsorcjum Animowanie spotkań i networkingu środowiska związanego z life science Organizowanie i koordynowanie współpracy w ramach wspólnych projektów o charakterze innowacyjnym rola animatora i koordynatora współpracy Organizowanie i koordynowanie współpracy w ramach Grup Zadaniowych Klastra (special interest groups) Wsparcie rozwoju talentów: identyfikacja, aktywizacja, mentoring Animowanie współpracy i udziału studentów w projektach rozwojowych Promocja Bio-Regionu Małopolska Reprezentowanie środowiska i lobbing w sprawach dotyczących Bio-Regionu i członków Klastra na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim Open Innovation Office / Bio Inkubator w Parku Life Science (*) CEBR GIN EDCA ScanBalt SMART+ MRPO 8.2 LifeScience Pl.Grid 7FP /Interreg(*) Spotkania Klubowe Klastra Dni otwarte członków Klastra Projekty rozwojowe w ramach programów NCBR, PARP, 7FP(*) Organizacja LifeScience Open Space, jako forum członków Klastra Innowacyjny szpital Diagnostyka medyczna Zespół Innowacji Inne grupy tematyczne(*) Organizacja woluntariatów, praktyk i staży Projekty innowacyjne z udziałem studentów (*) Współpraca w organizacji imprez, konferencji regionalnych Działania PR Komitet Biotechnologii PAN Grupa Robocza ds. Polityki Klastrowej PARP/ MG Klub Klastrów MG Forum Klastrów Małopolski Forum Naukowo-Przemysłowe inne Tel , Fax str. 18

19 Działalność pomocnicza Fundacji skupiać się będzie na specyficznych potrzebach członków Klastra, związanych z ich działalnością innowacyjną oraz na szansach wynikających z działania w ramach "wspólnego przedsięwzięcia pn. Klaster LifeScience Kraków. W tym zakresie Fundacja będzie działać na rzecz rozwoju członków innowacyjnego klastra. Działania Fundacji będą polegały na świadczeniu usług, które będą niosły wartość dla członków Klastra, dzięki (a) efektowi synergii z działalnością statutową Fundacji oraz (b) dzięki efektywnemu wykorzystywaniu unikalnej pozycji Klastra LifeSciene Kraków i pozycji Fundacji, jako lidera tego Klastra. Korzyści członków Klastra współpracujących z Fundacją będą wynikały m.in. z: e) efektywnego wykorzystywania wspólnych zasobów, m.in. wypracowanych w ramach działalności statutowej i pomocniczej lub wytworzonych w ramach działań i wspólnych projektów o charakterze komercyjnym, f) mniejszym kosztom prowadzenia działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej dzięki efektowi skali i łatwiejszemu dostępowi do zasobów materalnych, finansowych i intelektualnych, g) większej efektywności działania w sieci powiązań kooperacyjnych i możliwym dzięki temu strategiom specjalizacji i outsorcingu, h) profesjonalnych usług wsparcia procesów biznesowych (np. marketingu, logistyki, strategii, komunikacji), świadczonych przede wszystkim słabiej rozwiniętym podmiotom na etapie rozwoju. Co do zasady, Fundacja nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej w zakresie usług profesjonalnych w relacji do innych podmiotów w gospodarczych w regionie. Fundacja będzie, albo podejmować działania w przypadku występowania braków na rynku (np. w niszach dotyczących specyficznych potrzeb) albo wykorzystywać istniejące podmioty, ich ofertę i kompetencje dla realizacji krótkoterminowych, specyficznych celów. W celu zapewnienia usług na odpowiednio wysokim poziomie Fundacja będzie zawiązywać porozumienia z podmiotami specjalizującymi się w określonych dziedzinach usług i dostaw, będąc dla tych podmiotów partnerem tworzącym wartość dodaną (value added partner), dzięki: a) ułatwieniom i organizacji dostępu do klientów (rynku), b) większemu zaufaniu, c) profesjonalnemu pośrednictwu. Tel , Fax str. 19

20 Tabela 4: Program Fundacji w zakresie działalności usługowej Kierunek Zakres działania Uwagi przykłady usług Analizy i opracowania tematów na potrzeby wniosków Badania rynku, wyszukiwanie informacji, projektowych zadanie zlecone analizy przekrojowe (własne i zlecone) Monitoring mediów: technologie, projekty B&R, biznes I. Informacja i edukacja II. Integracja i koordynacja współpracy III. Innowacyjność i przedsiębiorczość IV. Rynek pracy V. Marketing i internacjonalizacja Organizacja tematycznych szkoleń/ seminariów / warsztatów w odpowiedzi na konkretne i specyficzne potrzeby członków Organizacja i zarzadzanie platformą współpracy online (LifeScience Kraków Intranet) - Współpraca w przygotowaniu i realizacji projektów merytorycznych, definiowanych przez członków Klastra rola specjalistycznego partnera konsorcjum lub podwykonawcy Wspieranie działalności innowacyjnej i przedsiębiorczej członków Klastra Organizowanie i koordynacja grupowych zakupów towarów i usług Usługi pośrednictwa pracy Organizacja/koordynacja procesu selekcji i naboru Usługi wyszukiwania / wypożyczania ekspertów i kompetencji Promocja członków innowacyjnego Klastra Organizacja i obsługa imprez targowych, wystawienniczych, konferencyjnych i innych badanie własne i zlecone Szkolenia i warsztaty zamknięte (wewnętrzne) z udziałem ekspertów z określonej dziedziny Seminaria i warsztaty problemowe (otwarte) z praktykami i ekspertami z określonej dziedziny Prowadzenie kont użytkowników umożliwiających dostęp do baz danych i zasobów informacji Udostępnianie e-platformy z aplikacjami wspomagającymi kooperację i wspólną realizację projektów i zadań Zarządzanie komunikacją i moderowanie współpracy na platformie intranetowej w ramach projektów realizowanych przez członków Klastra we współpracy z innymi partnerami i podmiotami Wyszukiwanie partnerów merytorycznych w kraju i za granicą Doradztwo na etapie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów Wykorzystanie zasobów i kompetencji Klastra w celu realizacji wybranych pakietów roboczych (np. marketing, komunikacja, dysseminacja) Administrowanie i koordynowanie działań grup interesów Pośredniczenie w kontaktach nauka <> biznes Usługi profesjonalne (marketing, finanse, prawo, własność intelektualna, zarządzanie projektmi, negocjacje) Wyszukiwanie partnerów, dostawców Tłumaczenia Usługi profesjonalne ( prawne, księgowe ) Ubezpieczenia Sprzęt laboratoryjny i odczynniki laboratoryjne Serwisy informacyjne / bazy danych Prowadzenie bazy danych ofert pracy Usługi pośrednictwa pracy Organizacja / koordynacja współpracy w ramach krótkoterminowych projektów Prowadzenie bazy danych ekspertów -kompetencji Opracowanie i wydawanie katalogów Usługi marketingu online Usługi marketingu bezpośredniego Organizacja udziału w wybranych imprezach branżowych Organizacja eventów i konferencji w imieniu członków Klastra Wspólpraca w organizacji regionalnych imprez promujących Bio-Region Tel , Fax str. 20

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia

Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia 2015 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia Szczecinek, 24 września 2015 r. Klaster kilka słów teorii Klaster = współpraca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej

Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej Maciej Dzierżanowski Ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Moderator Grupy roboczej ds. polityki klastrowej

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 Spis treści 1. Wstęp...3 2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 3. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH...4

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa 28 czerwca 2011 r. Gabriela Zenkner-Kłujszo Biuro Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Oferta Klastra narzędzie współpracy

Oferta Klastra narzędzie współpracy Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków Oferta Klastra narzędzie współpracy Kazimierz Murzyn www.lifescience.pl Jakość klastra wyznaczana jest przez jakość powiązań! Motorem napędowym wszystkich działań

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo