Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT"

Transkrypt

1 Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka Kozienice, czerwiec

2 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka Kozienice, ul. Radomska 23, woj. mazowieckie Telefon: , tel./fax.: Prezes Zarządu Irena Bielawska Ekspert zewnętrzny: dr Leszek Leśniak Główny Specjalista Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Spis treści str. 1. Streszczenie Tło Definicje i uszczegółowienie rozumienia określeń (pojęć) używanych w dokumentach ewaluacyjnych Cel ewaluacji ex post Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka Narzędzia badawcze 9 6. Metodologia badawcza Wyniki badań Wnioski

3 1. Streszczenie Badanie zostało zrealizowane w okresie kwiecień czerwiec 2015 roku dotyczyło poglądów mieszkańców obszaru i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze, na temat najważniejszych problemów oraz poglądów mieszkańców obszaru i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze na temat głównych kierunków rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka. Zakres badania obejmował problematykę związaną z: 1. oceną warunków życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka, 2. oceną aktywność lokalnej społeczności zamieszkującej obszar funkcjonowania Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka,, 3. identyfikacją uczestnictwa mieszkańców obszaru w różnych formach aktywności kreowanej przez Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka, 4. identyfikacją głównych czynników mających pozytywny wpływ na realizację celów LSR, 5. określeniem poziomu zainteresowania mieszkańców działaniami LGD, 6. preferencjami mieszkańców obszaru w zakresie inwestycji, 7. identyfikacją najważniejszych czynników mających pozytywny wpływ na rozwój obszaru działania LGD, 8. opisu oczekiwanej zmiany w najbliższych 5-7 latach w miejscowościach obszary, 9. zainteresowaniem realizacją projektu(ów) w ramach nowej LSR oraz zakresu tematycznego tych projektów. Najważniejsze wnioski z badania: 1. Respondenci, którzy są przedstawicielami lokalnych społeczności oczekują poprawy jakości życia na obszarze, mając świadomość, że może to nastąpić w drodze inwestowania w poprawę infrastruktury społecznej, jednocześnie podkreślają, że konieczny jest lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów. 2. Mieszkańcy, zdaniem respondentów, oczekują rozwoju oferty spędzania wolnego czasu. 3. Respondenci zauważają związek pomiędzy wzrostem aktywności gospodarczej a wzrostem dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług, a także wiążą rozwój obszaru z rozwojem infrastruktury technicznej na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD. 3

4 4. Mieszkańcy, zdaniem respondentów mniejszą wagę przywiązują do takich kwestii, jak: rozwój usług turystycznych poprzez wykorzystanie walorów kulturalnych, czy budowa marki turystycznej obszaru poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów turystycznych, a także utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych wokół LGD. 5. Respondenci nie przywiązują najwyższej wagi do kwestii związanych z kształtowaniem proekologicznych postaw mieszkańców, jak również wyrównywania możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców. 6. Zdaniem respondentów mieszkańcy oczekują przede wszystkim indywidualnego doradztwa i pomocy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, a także oczekują specjalistycznych szkoleń tematycznych związanych z naborami wniosków o przyznanie pomocy. 7. W nowym okresie programowania LGD Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka będzie musiało się zmierzyć z takimi problemami jak wzrost jakości życia na obszarze aby powstały lepsze warunki dla życia i pracy zwłaszcza młodego pokolenia, zaktywizowanie lokalnych społeczności oraz wzrost kompetencji mieszkańców do umiejętnego korzystania z lokalnego potencjału przyrodniczego. 8. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju i działalność aktywizująca Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka spowodowała, że partnerstwo jest rozpoznawalne, zwłaszcza wśród aktywniejszej części lokalnych społeczności. Jednocześnie mieszkańcy zainteresowani działalnością partnerstwa są dobrze zorientowani w zakresie wsparcia jakie było dostępne za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka. 9. Respondenci pozytywnie postrzegają swoją sytuacje finansową. Ze względu na sondażowy charakter badania trudno dokonać bardziej wnikliwej analizy, bowiem nie znane są kryteria jakimi respondenci się kierowali dokonując oceny swojej sytuacji finansowej. 10. Najważniejszymi obszarami wymagającymi wsparcia w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju są: zachowanie dziedzictwa lokalnego, wzmocnienie kapitały społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodu, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 4

5 2. Tło: Polskie lokalne grupy działania (LGD) zakończyły proces wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LSR). W trakcie zarządzania procesami realizacyjnymi, nabyły nowej wiedzy o obszarze, który jest objęty ich LSR, a także nowego doświadczenia z zakresu organizowania naborów wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach PROW działanie Wdrażanie LSR. To co jest ważne, to nowe spojrzenie na opracowane przez LGD dokumenty strategiczne i ocena ich przydatności w realizacji zadań wynikających z umów ramowych zawartych z Samorządem Województwa (SW). Przeprowadzona w 2011 roku kampania oceny i weryfikacji wskaźników w LSR (ewaluacja wskaźników) wykazała jak dalece niedoskonałe są te dokumenty strategiczne i jak trudne w zarządzaniu realizacyjnym. Przeprowadzone analizy i opracowane raporty: Raport końcowy Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (w zakresie osi 4.Leader) oraz Sprawozdanie Specjalne nr 5 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Wdrożenie podejścia Leader w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pokazują całą złożoność problemu, jednocześnie wskazując obszary problemowe (zagrożenia) i rekomendując rozwiązania możliwe do wdrożenia w nowym, w latach Definicje i uszczegółowienie rozumienia określeń (pojęć) używanych w dokumentach ewaluacyjnych: Jak należy rozumieć ewaluacje: To ocena wartości strategii z zastosowaniem określonych kryteriów w celu jej usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia. Polega na zbieraniu, analizie oraz interpretacji danych na temat znaczenia i wartości strategii przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla mieszkańców obszaru objętego realizacją strategii. Służy ocenie efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności zrealizowanych operacji w kontekście założonych celów, porównywanie produktów i rezultatów z wskaźnikami zapisanymi w strategii. Wytyczne UE w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata definiują ewaluację jako osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. 5

6 Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii. Ewaluacja może służyć wielu celom. Najczęściej ewaluacja prowadzona jest dla: Zbadania potrzeb np. mieszkańców obszaru, przyszłych beneficjentów, Określenie kierunków i celów działań Poprawy przejrzystości podejmowanych działań Poznawania mechanizmów wdrażania programów, planów strategicznych i operacji, Zwiększenie skuteczności i efektywności programów/strategii/operacji, Wspomagania procesu podejmowania decyzji, Identyfikowania słabych i mocnych stron interwencji, Sygnalizowania pojawiających się problemów, Określania stopnia zgodności z przyjętymi założeniami, Zwiększania profesjonalizmu świadczonych usług, Pogłębianie odpowiedzialności za program/strategię/operację, Demokratyzacji procesu zarządzania. Rodzaje ewaluacji: ex-ante (przed realizacją programu/strategii/operacji) mid-term/on-going/ewaluacja bieżąca (podczas realizacji programu/strategii/operacji) ex-post (po zakończeniu realizacji programu/strategii/operacji) Ewaluacja ex-ante: Przeprowadzana jest przed wdrażaniem programu/strategii/operacji, Ocenia na ile planowana interwencja jest trafna z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji, Bada kontekst społeczny, gospodarczy, prawny, Służy identyfikacji potencjalnych trudności, zagrożeń, Diagnozuje potrzeby i oczekiwania grupy docelowej (mieszkańców Obszaru). 6

7 Ewaluacja mid-term: Realizowana jest mniej więcej w połowie wdrażania interwencji, Poddaje analizie osiągnięte na tym etapie produkty i rezultaty, Dokonuje pierwszej oceny jakości realizacji programu/strategii/operacji, Ocenia poczynione na etapie programowania założenia (cele, wskaźniki), Diagnozuje kontekst realizacji programu/strategii/operacji, Może przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji interwencji oraz aktualizacji przyjętych założeń programu/strategii/operacji. Ewaluacja ex-post: Przeprowadzana jest po zakończeniu realizacji programu/strategii/operacji, Ocenia na ile udało się osiągnąć założone cele, Ocenia skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność i użyteczność, Bada długotrwałe efekty (oddziaływanie) programu/strategii/operacji oraz ich trwałość, Stanowi cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji. Etapy procesu ewaluacji: Planowanie ewaluacji, Projektowanie ewaluacji, Zbieranie i analiza danych, Raportowanie, Wykorzystanie wyników ewaluacji. Przystępując do przeprowadzania ewaluacji trzeba ją precyzyjnie zaplanować, by jak najskuteczniej wykorzystać czas i posiadane zasoby. Unika się w ten sposób również niebezpieczeństwa przeprowadzenia ewaluacji mało efektywnej, zwiększa się natomiast jej użyteczność. Im lepiej zaplanowana ewaluacja, tym większa szansa na przeprowadzenie jej w taki sposób, który dostarczy istotnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji, odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom jej odbiorców i użytkowników. 7

8 Kryteria ewaluacji: Służą wskazaniu, co w ramach prowadzonej ewaluacji będzie podlegało ocenie, Są pryzmatem przez który ewaluator patrzy na ewaluowane przedsięwzięcie, oceniając program/strategię/operację pod kątem stopnia spełniania określonego kryterium. Najczęściej stosowane kryteria ewaluacji: Trafność (relevance) kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele programu/strategii/operacji odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym programem/strategią/operacją i/lub realnym potrzebom mieszkańców (beneficjentów), Efektywność (efficiency) kryterium to pozwala ocenić poziom ekonomiczności programu/strategii/operacji, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie, rzeczowe i poświęcony czas, Skuteczność (effectiveness) kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele programu/strategii/operacji zdefiniowane na etapie opracowania planu strategicznego (programowania) zostały osiągnięte, Oddziaływanie/wpływ (impact) kryterium to pozwala ocenić związek pomiędzy celem operacji i celami ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez docelowych beneficjentów miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi w danym sektorze, regionie lub w całym kraju, Trwałość efektów (sustainability) kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty operacji na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tej operacji w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju. Metody zbierania danych w ewaluacji: Analiza dokumentów Wywiady Kwestionariusze Obserwacja 8

9 Inne metody zbierania danych użyteczne w ewaluacji: Analiza dostępnych danych Dane z systemu monitoringu Studium przypadku Grupy fokusowe Opinie ekspertów 4. Cel ewaluacji ex post Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka : Badanie ewaluacyjne ustali w jakim stopniu została zrealizowana Lokalna Strategia Rozwoju, czy cele zostały zrealizowane, a zaplanowane wskaźniki osiągane i w jakim stopniu, ustali również jakie problemy występują w procesie zarządzania realizacją strategii oraz zidentyfikuje istotne bariery we wdrażaniu LSR. W podsumowaniu zostaną zapisane wnioski wynikające z badania ewaluacyjnego. Dla poprawnego przeprowadzenia badania ewaluacyjnego zakłada się zastosowanie co najmniej trzech metod badawczych, co nie stanowi ograniczenia w zakresie zastosowania większej liczby metod badawczych. Jako podstawowe metody badawcze zostaną zastosowane: a) kwerenda dokumentów zastanych, wytworzonych i/lub archiwizowanych w LGD, a także wytworzonych przez beneficjentów a archiwizowanych (przechowywanych) w LGD; b) ankieta sondażowa wśród mieszkańców obszaru objętego wdrażaniem LSR na próbie przypadkowej około 200 osób; c) ankieta internetowa wśród mieszkańców obszaru objętego wdrażaniem LSR na próbie przypadkowej około 100 osób 6. Narzędzia badawcze: Dla każdej metody badawczej zostanie opracowane adekwatne narzędzie badawcze. W przypadku kwerendy dokumentów specyfikacja zakresu danych poszukiwanych w dokumentach; w przypadku ankiety sondażowej i ankiety internetowej kwestionariusz ankietowy. 9

10 7. Metodologia badawcza: Należy założyć, że rezultaty przeprowadzonych badań będą stanowić ważne uzupełnienie informacji już zgromadzonych, na temat potencjału LGD i procesu wdrażania LSR. Będą też przydatne w procesie identyfikacji i oceny zmian jakie zostały wywołane realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej oraz do przeprowadzenia diagnozy obszaru, identyfikacji problemów ich przyczyn i następstw. Badania posłużą również zdefiniowaniu potencjału samego partnerstwa, jego problemów i szans wzmocnienia, co będzie miało znaczenie dla udoskonalenia procesów zarządzania strategicznego rozwojem obszaru objętego oddziaływaniem Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka. Rezultaty przeprowadzonych badań ewaluacyjnych stanowią ważne uzupełnienie informacji już zgromadzonych, na temat potencjału obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Będą też przydatne w procesie identyfikacji i oceny zmian jakie zostały wywołane realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej oraz do przeprowadzenia diagnozy obszaru, identyfikacji problemów ich przyczyn i następstw. Badania posłużą również zdefiniowaniu potencjału samego partnerstwa, jego problemów i szans wzmocnienia, co będzie miało znaczenie dla udoskonalenia procesów zarządzania strategicznego rozwojem obszaru objętego oddziaływaniem Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka. Cel główny Rozpoznanie i ocena jakości wdrażania LSR i uzyskanych wyników poprzez ustalenie stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów i wskaźników, a także identyfikacja barier rozwoju lokalnego oraz ustalenie poziomu potencjału Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka. Cele szczegółowe 1. Zgromadzenie wiedzy niezbędnej do oceny jakości zmiany wywołanej wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ocena stopnia osiągnięcia celów i wskaźników w kontekście oczekiwań lokalnych społeczności. 2. Ustalenie aktualnego stanu potencjału społecznego partnerstwa, określenie determinantów wpływających na aktywność członków w samym Stowarzyszeniu oraz w swoich lokalnych środowiskach, jako realizatorów polityki rozwoju obszaru kreowanej przez partnerstwo. 10

11 3. Zgromadzenie wiedzy niezbędnej do ustalenia stopnia rozpoznawalności LGD, odbioru społecznego i zdolności wpływania na zachowania mieszkańców i podmiotów obszaru w zakresie aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań wynikających z LSR. Pytania badawcze 1. Jakie były główne oczekiwania mieszkańców obszaru, w realizacji których wsparcia mogło udzielić Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka? 2. W jakim stopniu mieszkańcy obszaru identyfikują pozytywne zmiany, które wystąpiły w latach z wdrażaniem LSR przez Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka? 3. Jaki jest poziom realizowanych celów i wskaźników w kontekście oczekiwań lokalnych społeczności? 4. Jakie są główne determinanty aktualnego stanu aktywności członków Stowarzyszenia oraz w jaki sposób można ich zaktywizować? 11

12 8. Wyniki badań: W badaniu ilościowym techniką ankieta internetowa wzięło udział 209 osób. Ankieta adresowana była do mieszkańców obszaru. 102 respondentów to kobiety, 81 to mężczyźni, w 26 przypadkach brak danych. Na wykresie 1. wizualizacja rozkładu odpowiedzi na pytanie o płeć respondentów. Wykres 1. Płeć respondentów. 26; tj. 12,44% 102; tj. 48,80% 81; tj. 38,76% kobieta mężczyzna brak danych Wiek respondentów w podziale na pięć grup przedstawia tabela 1. Tabela 1. Wiek respondentów. L.p. Wyszczególnienie Liczba wskazań Procent ogółu respondentów lat 16 7,66% lat 18 8,61% lat 43 20,57% lat 51 24,40% i więcej 5 2,39% 6. Brak danych 76 36,36% Na wykresie 2. przedstawiona została wizualizacja udziału poszczególnych grup wiekowych respondentów całej próbie badanych. 12

13 Wykres 2. Wiek respondentów. 76; tj. 36,36% 16; tj. 7,66% 18; tj. 8,61% 43; tj. 20,57% 5; tj. 2,39% 51; tj. 24,40% brak danych 11 respondentów posiada wykształcenie podstawowe, 6 gimnazjalne, 45 zasadnicze zawodowe, 82 średnie, 38 wyższe, w 27 przypadkach odnotowano brak danych. Na wykresie 3. przedstawiona została wizualizacja poziomu wykształcenia respondentów z procentowym wskaźnikiem udziału poszczególnych grup w całej próbie badanych. Wykres 3. Wykształcenie respondentów. 27; tj. 12,92% 11; tj.5,26% 6; tj. 2,87% 38; tj. 18,18% 45; tj. 21,53% 82; tj. 39,23% podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie wyższe brak danych Respondenci zadeklarowali, że reprezentują następujące sektory: społeczny 103 osoby, gospodarczy 60 osób, publiczny 23 osoby, w 23 przypadkach odnotowano brak danych. 13

14 Na wykresie 4. przedstawiona została wizualizacja reprezentacji poszczególnych sektorów z procentowym wskaźnikiem udziału poszczególnych grup w całej próbie badanych. Wykres 4. Reprezentacja sektorów. 23; tj. 11,00% 23; tj.11,00% 103;tj. 49,28% 60; tj. 28,71% społeczny gospodarczy publiczny brak danych Uogólniając, grupa docelowa objęta badaniem to w przeważającej mierze kobiety (blisko 49% respondentów), przy czym ponad 12% respondentów nie wskazało płci co oznacza, że wśród respondentów, którzy wskazali płeć kobiety stanowią blisko 56%. Dominują mieszkańcy w wieku między 35 a 64 rokiem (blisko 45% ogółu respondentów), przy czym ponad 36% respondentów nie wskazało wieku co oznacza, że wśród respondentów, którzy wskazali wiek wymieniona wyżej grupa stanowi blisko 71%. Zdecydowana większość wśród badanych legitymuje się średnim wykształceniem (ponad 39% respondentów), przy czym blisko 13% respondentów nie wskazało wykształcenia co oznacza, że wśród respondentów, którzy wskazali wykształcenie wymieniona wyżej grupa stanowi blisko 45%. Najliczniej reprezentowany wśród respondentów jest sektor społeczny (ponad 49% ogółu respondentów), przy czym 11% respondentów nie wskazało sektora, który reprezentuje co oznacza, że wśród respondentów, którzy wskazali sektor, reprezentacja sektora społecznego stanowi ponad 55%. Należy zauważyć, że wśród badanych jest duża nadreprezentacja osób ze średnim wykształceniem (średnia dla wsi wynosi około 33%), niewielka nadreprezentacja kobiet (średnia dla wsi niewiele przekracza wskaźnik 50%) oraz znaczna nadreprezentacja osób w wieku lata (gdzie średnia dla kraju wynosi około 54%). Reprezentacja sektora 14

15 społecznego wśród respondentów odzwierciedla ogólnokrajową tendencję. Wykazane różnice nie stanowią przeszkody dla uogólnienia wyników badania, ze względu na jego diagnostycznych charakter. Ważne obszary wsparcia zdaniem mieszkańców Respondenci odpowiadając na pytanie o to jakie przedsięwzięcia w ich opinii w największym stopniu przyczynią się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD Puszcza Kozienicka zdefiniowali obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania ze strony władz LGD przy budowie nowej lokalnej strategii rozwoju. Respondenci dokonali 634 wyborów spośród 16 zaproponowanych obszarów wsparcia. Do najważniejszych pięciu, zdaniem respondentów należy zaliczyć: Po pierwsze: Inwestycje w poprawę infrastruktury społecznej związanej z poprawa jakości życia dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych (62 wskazania tj. 9,8% wszystkich wskazań). Po drugie: Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów (55 wskazań tj. 8,7% wszystkich wskazań). Po trzecie: Rozwój oferty spędzania wolnego czasu (51 wskazań tj. 8,1% wszystkich wskazań). Po czwarte i po piąte: Wzrost aktywności gospodarczej i dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług oraz rozwój infrastruktury na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD (po 48 wskazań tj. po 7,6% wszystkich wskazań). Natomiast do najmniej ważnych pięciu zdaniem respondentów należy zaliczyć: Po pierwsze: Znana marka turystyczna wdrażanie innowacyjnych produktów turystycznych (16 wskazań tj. 2,5% wszystkich wskazań). Po drugie: Utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych wokół LGD (17 wskazań tj. 2,7% wszystkich wskazań). Po trzecie: Społeczność przyjazna środowisku (27 wskazań tj. 4,2% wszystkich wskazań). Po czwarte i po piąte: Obszar wyrównujący możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców oraz turystyka wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych wykorzystanie walorów kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji, w tym rozwój i wyposażenie infrastruktury (po 29 wskazań tj. po 4,6% wszystkich wskazań). Na wykresie 5. Przedstawiono wizualizację wszystkich przedsięwzięć wraz z liczbą wskazań. 15

16 Wykres 5. Przedsięwzięcia zaspakajające potrzeby mieszkańców Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna gmin: Magnuszew, Grabów nad Pilicą, Głowaczów, Kozienice, Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów. Znana marka turystyczna wdrażanie innowacyjnych produktów turystycznych. Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów. Wzrost aktywności gospodarczej i dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług. Rozwój umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru LGD. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu. Obszar wyrównujący możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców. Utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych wokół LGD. Społeczność przyjazna środowisku. Ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie zużycia energii. Rozwój infrastruktury na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego obszaru, w tym inwestycje w poprawę infrastruktury związanej z dziedzictwem kulturowym. Tworzenie i rozwój produktów lokalnych. Turystyka - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych - wykorzystanie walorów kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji, w tym rozwój i wyposażenie infrastruktury. Wsparcie finansowe przedsiębiorstw. Inwestycje w poprawę infrastruktury społecznej związanej z poprawa jakości życia dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. Inne. 16

17 Analizując odpowiedzi na powyższe pytanie nasuwają się następujące wnioski: 1. Respondenci, którzy są przedstawicielami lokalnych społeczności oczekują poprawy jakości życia na obszarze, mając świadomość, że może to nastąpić w drodze inwestowania w poprawę infrastruktury społecznej, jednocześnie podkreślają, że konieczny jest lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów. 2. Mieszkańcy, zdaniem respondentów, oczekują rozwoju oferty spędzania wolnego czasu. 3. Respondenci zauważają związek pomiędzy wzrostem aktywności gospodarczej a wzrostem dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług, a także wiążą rozwój obszaru z rozwojem infrastruktury technicznej na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD. 4. Mieszkańcy, zdaniem respondentów mniejszą wagę przywiązują do takich kwestii, jak: rozwój usług turystycznych poprzez wykorzystanie walorów kulturalnych, czy budowa marki turystycznej obszaru poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów turystycznych, a także utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych wokół LGD. 5. Respondenci nie przywiązują najwyższej wagi do kwestii związanych z kształtowaniem proekologicznych postaw mieszkańców, jak również wyrównywania możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców. Wsparcie dla sektorów w ramach LGD W celu określenia pozycji poszczególnych sektorów na obszarze LGD zapytano respondentów o to, który sektor ich zdaniem wymaga największego wsparcia w ramach LGD w przyszłości. W opinii respondentów najmocniejszą pozycję na obszarze mają kościoły i związki wyznaniowe, one też będą oczekiwały najmniejszego wsparcia ze strony LGD w przyszłości. Natomiast najsłabszą pozycję na obszarze mają rolnicy i oni będą oczekiwać (potrzebować) największego wsparcia. Interesująco przedstawia się ocena pozostałych sektorów (środowisk społeczno-zawodowych) dokonana przez respondentów Społeczność lokalna posiada, w ocenie respondentów, niewiele wyższą pozycję na obszarze niż rolnicy, a instytucje kultury posiadają dwukrotnie wyższą pozycję na obszarze, w opinii respondentów, niż kościoły i związki wyznaniowe. Pełny obraz oceny pozycji poszczególnych sektorów (środowisk społeczno-zawodowych) na obszarze w opinii respondentów przedstawiono na wykresie 6. 17

18 Wykres 6. Pozycji poszczególnych sektorów na obszarze LGD. 12; tj. 2,49% 24; tj. 4,98% 2; tj. 0,41% 74; tj. 15,35% 45; tj. 9,34% 106; tj. 21,99% 53; tj. 11,00% 126; tj. 26,14% 40; tj. 8,30% organizacje pozarządowe jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcy kościoły i związki wyznaniowe Inne społeczność lokalna rolnicy osoby fizyczne instytucje kultury Respondenci dokonali 482 wyborów spośród 8 zaproponowanych sektorów opisanych jako środowiska społeczno-zawodowe. Ponadto mogli wskazać odpowiedź inne, z tej możliwości skorzystało zaledwie dwóch respondentów. Przedstawione na wykresie liczby odnoszą się do wskazań na poszczególne sektory, natomiast wskaźnik procentowy odnosi się do liczby wszystkich wskazań (n = 482). Analizując dokonane wybory przez respondentów można stwierdzić, że w ich ocenie rolnicy i lokalna społeczność (mieszkańcy) obszaru wymagają i będą wymagać największego wsparcia. Uzupełnieniem dla tej analizy są odpowiedzi na pytanie o rodzaj wsparcia jakiego mogą oczekiwać, zdaniem respondentów, mieszkańcy przy ubieganiu się o środki UE. W kafeterii odpowiedzi zaproponowanych w ankiecie umieszczono następujące propozycje: indywidualne doradztwo, specjalistyczne szkolenia tematyczne (finanse, prawo i inne), pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i załączników, koordynacja/liderowanie w ramach grupy podobnych projektów, inne. 18

19 Zdaniem respondentów mieszkańcy oczekują przede wszystkim indywidualnego doradztwa i pomocy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, a także oczekują specjalistycznych szkoleń tematycznych związanych z naborami wniosków o przyznanie pomocy. Preferencje wraz ze wskaźnikami procentowymi odnoszącymi się do wszystkich wskazań (n= 394) przedstawiono na wykresie 7. Wykres 7. Preferowane rodzaje wsparcia. 55; tj. 13,96% 4; tj. 1,02% 117; tj. 29,70% 117; tj. 29,70% 101; tj. 25,63% indywidualne doradztwo specjalistyczne szkolenia tematyczne (finanse, prawo i inne) pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i załączników koordynacja/liderowanie w ramach grupy podobnych projektów inne (jakie?) Bariery rozwoju Oceniając wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w okresie programowania , respondenci wskazali na problemy, które stanowiły bariery rozwoju lokalnego. Bezwzględnie, na pierwszym miejscu, jako najważniejszą barierę rozwoju respondenci wskazali brak pracy, bezrobocie, niskie dochody ludności (ponad 35% wszystkich wskazań). Następnie brak infrastruktury komunalnej (drogi, wodociągi, kanalizacja, prąd, gaz, telefon, odpady komunalne) (blisko 15% wskazań). Jako kolejne co do ważności bariery rozwoju respondenci wskazali niska mobilność ludności wiejskiej (niewiele ponad 14% wszystkich wskazań) oraz brak możliwości rozwoju kultury (biblioteki, świetlice, domy kultury, kino, 19

20 imprezy kulturalne (ponad 11% wszystkich wskazań). Na wykresie 8. Przedstawione zostały wszystkie zidentyfikowane bariery oraz liczba wskazań i procentowy udział wskazań w stosunku do wszystkich wskazań (n = 470). Wykres 8. Bariery rozwoju. 43; tj. 9,15% 66; tj. 14,04% 2; tj. 0,43% 166; tj. 35,32% 32; tj. 6,81% 53; tj. 11,28% 39; tj. 8,30 69; tj. 14,68% brak pracy, bezrobocie, niskie dochody ludności brak infrastruktury komunalnej (drogi, wodociągi, kanalizacja, prąd, gaz, telefon, odpady komunalne) słaba jakość szkół (warunki nauczania, dostępność do szkół, jakość usług edukacyjnych) brak możliwości rozwoju kultury (biblioteki, świetlice, domy kultury, kino, imprezy kulturalne brak możliwość uprawiania sportu (słabe obiekty sportowe, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne itp. nie wystarczająca promocja (popularyzacja) gminy niska mobilność ludności wiejskiej inne Respondenci mieli możliwość wskazać jakie problemy na obszarze LGD, wymagają w przyszłości rozwiązania. Na wykresie 9 przedstawiono wyniki uzyskanych odpowiedzi. 20

21 Wykres 8. Najważniejsze problemy do rozwiązania na obszarze LGD budowa tras rowerowych 1 rozwój bazy turystycznej i zwiększenie poziomu usług turystycznych niewykorzystanie cennych walorów przyrodniczych niewykorzystanie walorów Wisły, Radomki i Pilicy niedoinwestowanie i niedostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej, w szczególności placówek kulturalnych, turystycznych, ale także szkół oraz placówek opiekuńczych i służby zdrowia słaba aktywność społeczna brak jednolitej informacji turystycznej słabe wykorzystanie bogatej historii, tradycji i folkloru słabe wykorzystanie dużych zasobów wolnej siły roboczej, pracowitość i pomysłowość mieszkańców słabe wykorzystanie istniejących już baz turystycznych i tradycji w tej dziedzinie problemy i potrzeby w sferze społecznej, ekonomicznej, kulturalnej, szkolnictwa, infrastruktury brak perspektyw rozwoju dla młodych ludzi inne 21

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo