Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT"

Transkrypt

1 Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka Kozienice, czerwiec

2 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka Kozienice, ul. Radomska 23, woj. mazowieckie Telefon: , tel./fax.: Prezes Zarządu Irena Bielawska Ekspert zewnętrzny: dr Leszek Leśniak Główny Specjalista Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Spis treści str. 1. Streszczenie Tło Definicje i uszczegółowienie rozumienia określeń (pojęć) używanych w dokumentach ewaluacyjnych Cel ewaluacji ex post Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka Narzędzia badawcze 9 6. Metodologia badawcza Wyniki badań Wnioski

3 1. Streszczenie Badanie zostało zrealizowane w okresie kwiecień czerwiec 2015 roku dotyczyło poglądów mieszkańców obszaru i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze, na temat najważniejszych problemów oraz poglądów mieszkańców obszaru i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze na temat głównych kierunków rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka. Zakres badania obejmował problematykę związaną z: 1. oceną warunków życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka, 2. oceną aktywność lokalnej społeczności zamieszkującej obszar funkcjonowania Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka,, 3. identyfikacją uczestnictwa mieszkańców obszaru w różnych formach aktywności kreowanej przez Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka, 4. identyfikacją głównych czynników mających pozytywny wpływ na realizację celów LSR, 5. określeniem poziomu zainteresowania mieszkańców działaniami LGD, 6. preferencjami mieszkańców obszaru w zakresie inwestycji, 7. identyfikacją najważniejszych czynników mających pozytywny wpływ na rozwój obszaru działania LGD, 8. opisu oczekiwanej zmiany w najbliższych 5-7 latach w miejscowościach obszary, 9. zainteresowaniem realizacją projektu(ów) w ramach nowej LSR oraz zakresu tematycznego tych projektów. Najważniejsze wnioski z badania: 1. Respondenci, którzy są przedstawicielami lokalnych społeczności oczekują poprawy jakości życia na obszarze, mając świadomość, że może to nastąpić w drodze inwestowania w poprawę infrastruktury społecznej, jednocześnie podkreślają, że konieczny jest lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów. 2. Mieszkańcy, zdaniem respondentów, oczekują rozwoju oferty spędzania wolnego czasu. 3. Respondenci zauważają związek pomiędzy wzrostem aktywności gospodarczej a wzrostem dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług, a także wiążą rozwój obszaru z rozwojem infrastruktury technicznej na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD. 3

4 4. Mieszkańcy, zdaniem respondentów mniejszą wagę przywiązują do takich kwestii, jak: rozwój usług turystycznych poprzez wykorzystanie walorów kulturalnych, czy budowa marki turystycznej obszaru poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów turystycznych, a także utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych wokół LGD. 5. Respondenci nie przywiązują najwyższej wagi do kwestii związanych z kształtowaniem proekologicznych postaw mieszkańców, jak również wyrównywania możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców. 6. Zdaniem respondentów mieszkańcy oczekują przede wszystkim indywidualnego doradztwa i pomocy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, a także oczekują specjalistycznych szkoleń tematycznych związanych z naborami wniosków o przyznanie pomocy. 7. W nowym okresie programowania LGD Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka będzie musiało się zmierzyć z takimi problemami jak wzrost jakości życia na obszarze aby powstały lepsze warunki dla życia i pracy zwłaszcza młodego pokolenia, zaktywizowanie lokalnych społeczności oraz wzrost kompetencji mieszkańców do umiejętnego korzystania z lokalnego potencjału przyrodniczego. 8. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju i działalność aktywizująca Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka spowodowała, że partnerstwo jest rozpoznawalne, zwłaszcza wśród aktywniejszej części lokalnych społeczności. Jednocześnie mieszkańcy zainteresowani działalnością partnerstwa są dobrze zorientowani w zakresie wsparcia jakie było dostępne za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka. 9. Respondenci pozytywnie postrzegają swoją sytuacje finansową. Ze względu na sondażowy charakter badania trudno dokonać bardziej wnikliwej analizy, bowiem nie znane są kryteria jakimi respondenci się kierowali dokonując oceny swojej sytuacji finansowej. 10. Najważniejszymi obszarami wymagającymi wsparcia w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju są: zachowanie dziedzictwa lokalnego, wzmocnienie kapitały społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodu, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 4

5 2. Tło: Polskie lokalne grupy działania (LGD) zakończyły proces wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LSR). W trakcie zarządzania procesami realizacyjnymi, nabyły nowej wiedzy o obszarze, który jest objęty ich LSR, a także nowego doświadczenia z zakresu organizowania naborów wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach PROW działanie Wdrażanie LSR. To co jest ważne, to nowe spojrzenie na opracowane przez LGD dokumenty strategiczne i ocena ich przydatności w realizacji zadań wynikających z umów ramowych zawartych z Samorządem Województwa (SW). Przeprowadzona w 2011 roku kampania oceny i weryfikacji wskaźników w LSR (ewaluacja wskaźników) wykazała jak dalece niedoskonałe są te dokumenty strategiczne i jak trudne w zarządzaniu realizacyjnym. Przeprowadzone analizy i opracowane raporty: Raport końcowy Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (w zakresie osi 4.Leader) oraz Sprawozdanie Specjalne nr 5 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Wdrożenie podejścia Leader w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pokazują całą złożoność problemu, jednocześnie wskazując obszary problemowe (zagrożenia) i rekomendując rozwiązania możliwe do wdrożenia w nowym, w latach Definicje i uszczegółowienie rozumienia określeń (pojęć) używanych w dokumentach ewaluacyjnych: Jak należy rozumieć ewaluacje: To ocena wartości strategii z zastosowaniem określonych kryteriów w celu jej usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia. Polega na zbieraniu, analizie oraz interpretacji danych na temat znaczenia i wartości strategii przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla mieszkańców obszaru objętego realizacją strategii. Służy ocenie efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności zrealizowanych operacji w kontekście założonych celów, porównywanie produktów i rezultatów z wskaźnikami zapisanymi w strategii. Wytyczne UE w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata definiują ewaluację jako osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. 5

6 Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii. Ewaluacja może służyć wielu celom. Najczęściej ewaluacja prowadzona jest dla: Zbadania potrzeb np. mieszkańców obszaru, przyszłych beneficjentów, Określenie kierunków i celów działań Poprawy przejrzystości podejmowanych działań Poznawania mechanizmów wdrażania programów, planów strategicznych i operacji, Zwiększenie skuteczności i efektywności programów/strategii/operacji, Wspomagania procesu podejmowania decyzji, Identyfikowania słabych i mocnych stron interwencji, Sygnalizowania pojawiających się problemów, Określania stopnia zgodności z przyjętymi założeniami, Zwiększania profesjonalizmu świadczonych usług, Pogłębianie odpowiedzialności za program/strategię/operację, Demokratyzacji procesu zarządzania. Rodzaje ewaluacji: ex-ante (przed realizacją programu/strategii/operacji) mid-term/on-going/ewaluacja bieżąca (podczas realizacji programu/strategii/operacji) ex-post (po zakończeniu realizacji programu/strategii/operacji) Ewaluacja ex-ante: Przeprowadzana jest przed wdrażaniem programu/strategii/operacji, Ocenia na ile planowana interwencja jest trafna z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji, Bada kontekst społeczny, gospodarczy, prawny, Służy identyfikacji potencjalnych trudności, zagrożeń, Diagnozuje potrzeby i oczekiwania grupy docelowej (mieszkańców Obszaru). 6

7 Ewaluacja mid-term: Realizowana jest mniej więcej w połowie wdrażania interwencji, Poddaje analizie osiągnięte na tym etapie produkty i rezultaty, Dokonuje pierwszej oceny jakości realizacji programu/strategii/operacji, Ocenia poczynione na etapie programowania założenia (cele, wskaźniki), Diagnozuje kontekst realizacji programu/strategii/operacji, Może przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji interwencji oraz aktualizacji przyjętych założeń programu/strategii/operacji. Ewaluacja ex-post: Przeprowadzana jest po zakończeniu realizacji programu/strategii/operacji, Ocenia na ile udało się osiągnąć założone cele, Ocenia skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność i użyteczność, Bada długotrwałe efekty (oddziaływanie) programu/strategii/operacji oraz ich trwałość, Stanowi cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji. Etapy procesu ewaluacji: Planowanie ewaluacji, Projektowanie ewaluacji, Zbieranie i analiza danych, Raportowanie, Wykorzystanie wyników ewaluacji. Przystępując do przeprowadzania ewaluacji trzeba ją precyzyjnie zaplanować, by jak najskuteczniej wykorzystać czas i posiadane zasoby. Unika się w ten sposób również niebezpieczeństwa przeprowadzenia ewaluacji mało efektywnej, zwiększa się natomiast jej użyteczność. Im lepiej zaplanowana ewaluacja, tym większa szansa na przeprowadzenie jej w taki sposób, który dostarczy istotnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji, odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom jej odbiorców i użytkowników. 7

8 Kryteria ewaluacji: Służą wskazaniu, co w ramach prowadzonej ewaluacji będzie podlegało ocenie, Są pryzmatem przez który ewaluator patrzy na ewaluowane przedsięwzięcie, oceniając program/strategię/operację pod kątem stopnia spełniania określonego kryterium. Najczęściej stosowane kryteria ewaluacji: Trafność (relevance) kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele programu/strategii/operacji odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym programem/strategią/operacją i/lub realnym potrzebom mieszkańców (beneficjentów), Efektywność (efficiency) kryterium to pozwala ocenić poziom ekonomiczności programu/strategii/operacji, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie, rzeczowe i poświęcony czas, Skuteczność (effectiveness) kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele programu/strategii/operacji zdefiniowane na etapie opracowania planu strategicznego (programowania) zostały osiągnięte, Oddziaływanie/wpływ (impact) kryterium to pozwala ocenić związek pomiędzy celem operacji i celami ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez docelowych beneficjentów miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi w danym sektorze, regionie lub w całym kraju, Trwałość efektów (sustainability) kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty operacji na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tej operacji w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju. Metody zbierania danych w ewaluacji: Analiza dokumentów Wywiady Kwestionariusze Obserwacja 8

9 Inne metody zbierania danych użyteczne w ewaluacji: Analiza dostępnych danych Dane z systemu monitoringu Studium przypadku Grupy fokusowe Opinie ekspertów 4. Cel ewaluacji ex post Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka : Badanie ewaluacyjne ustali w jakim stopniu została zrealizowana Lokalna Strategia Rozwoju, czy cele zostały zrealizowane, a zaplanowane wskaźniki osiągane i w jakim stopniu, ustali również jakie problemy występują w procesie zarządzania realizacją strategii oraz zidentyfikuje istotne bariery we wdrażaniu LSR. W podsumowaniu zostaną zapisane wnioski wynikające z badania ewaluacyjnego. Dla poprawnego przeprowadzenia badania ewaluacyjnego zakłada się zastosowanie co najmniej trzech metod badawczych, co nie stanowi ograniczenia w zakresie zastosowania większej liczby metod badawczych. Jako podstawowe metody badawcze zostaną zastosowane: a) kwerenda dokumentów zastanych, wytworzonych i/lub archiwizowanych w LGD, a także wytworzonych przez beneficjentów a archiwizowanych (przechowywanych) w LGD; b) ankieta sondażowa wśród mieszkańców obszaru objętego wdrażaniem LSR na próbie przypadkowej około 200 osób; c) ankieta internetowa wśród mieszkańców obszaru objętego wdrażaniem LSR na próbie przypadkowej około 100 osób 6. Narzędzia badawcze: Dla każdej metody badawczej zostanie opracowane adekwatne narzędzie badawcze. W przypadku kwerendy dokumentów specyfikacja zakresu danych poszukiwanych w dokumentach; w przypadku ankiety sondażowej i ankiety internetowej kwestionariusz ankietowy. 9

10 7. Metodologia badawcza: Należy założyć, że rezultaty przeprowadzonych badań będą stanowić ważne uzupełnienie informacji już zgromadzonych, na temat potencjału LGD i procesu wdrażania LSR. Będą też przydatne w procesie identyfikacji i oceny zmian jakie zostały wywołane realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej oraz do przeprowadzenia diagnozy obszaru, identyfikacji problemów ich przyczyn i następstw. Badania posłużą również zdefiniowaniu potencjału samego partnerstwa, jego problemów i szans wzmocnienia, co będzie miało znaczenie dla udoskonalenia procesów zarządzania strategicznego rozwojem obszaru objętego oddziaływaniem Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka. Rezultaty przeprowadzonych badań ewaluacyjnych stanowią ważne uzupełnienie informacji już zgromadzonych, na temat potencjału obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Będą też przydatne w procesie identyfikacji i oceny zmian jakie zostały wywołane realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej oraz do przeprowadzenia diagnozy obszaru, identyfikacji problemów ich przyczyn i następstw. Badania posłużą również zdefiniowaniu potencjału samego partnerstwa, jego problemów i szans wzmocnienia, co będzie miało znaczenie dla udoskonalenia procesów zarządzania strategicznego rozwojem obszaru objętego oddziaływaniem Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka. Cel główny Rozpoznanie i ocena jakości wdrażania LSR i uzyskanych wyników poprzez ustalenie stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów i wskaźników, a także identyfikacja barier rozwoju lokalnego oraz ustalenie poziomu potencjału Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka. Cele szczegółowe 1. Zgromadzenie wiedzy niezbędnej do oceny jakości zmiany wywołanej wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ocena stopnia osiągnięcia celów i wskaźników w kontekście oczekiwań lokalnych społeczności. 2. Ustalenie aktualnego stanu potencjału społecznego partnerstwa, określenie determinantów wpływających na aktywność członków w samym Stowarzyszeniu oraz w swoich lokalnych środowiskach, jako realizatorów polityki rozwoju obszaru kreowanej przez partnerstwo. 10

11 3. Zgromadzenie wiedzy niezbędnej do ustalenia stopnia rozpoznawalności LGD, odbioru społecznego i zdolności wpływania na zachowania mieszkańców i podmiotów obszaru w zakresie aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań wynikających z LSR. Pytania badawcze 1. Jakie były główne oczekiwania mieszkańców obszaru, w realizacji których wsparcia mogło udzielić Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka? 2. W jakim stopniu mieszkańcy obszaru identyfikują pozytywne zmiany, które wystąpiły w latach z wdrażaniem LSR przez Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka? 3. Jaki jest poziom realizowanych celów i wskaźników w kontekście oczekiwań lokalnych społeczności? 4. Jakie są główne determinanty aktualnego stanu aktywności członków Stowarzyszenia oraz w jaki sposób można ich zaktywizować? 11

12 8. Wyniki badań: W badaniu ilościowym techniką ankieta internetowa wzięło udział 209 osób. Ankieta adresowana była do mieszkańców obszaru. 102 respondentów to kobiety, 81 to mężczyźni, w 26 przypadkach brak danych. Na wykresie 1. wizualizacja rozkładu odpowiedzi na pytanie o płeć respondentów. Wykres 1. Płeć respondentów. 26; tj. 12,44% 102; tj. 48,80% 81; tj. 38,76% kobieta mężczyzna brak danych Wiek respondentów w podziale na pięć grup przedstawia tabela 1. Tabela 1. Wiek respondentów. L.p. Wyszczególnienie Liczba wskazań Procent ogółu respondentów lat 16 7,66% lat 18 8,61% lat 43 20,57% lat 51 24,40% i więcej 5 2,39% 6. Brak danych 76 36,36% Na wykresie 2. przedstawiona została wizualizacja udziału poszczególnych grup wiekowych respondentów całej próbie badanych. 12

13 Wykres 2. Wiek respondentów. 76; tj. 36,36% 16; tj. 7,66% 18; tj. 8,61% 43; tj. 20,57% 5; tj. 2,39% 51; tj. 24,40% brak danych 11 respondentów posiada wykształcenie podstawowe, 6 gimnazjalne, 45 zasadnicze zawodowe, 82 średnie, 38 wyższe, w 27 przypadkach odnotowano brak danych. Na wykresie 3. przedstawiona została wizualizacja poziomu wykształcenia respondentów z procentowym wskaźnikiem udziału poszczególnych grup w całej próbie badanych. Wykres 3. Wykształcenie respondentów. 27; tj. 12,92% 11; tj.5,26% 6; tj. 2,87% 38; tj. 18,18% 45; tj. 21,53% 82; tj. 39,23% podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie wyższe brak danych Respondenci zadeklarowali, że reprezentują następujące sektory: społeczny 103 osoby, gospodarczy 60 osób, publiczny 23 osoby, w 23 przypadkach odnotowano brak danych. 13

14 Na wykresie 4. przedstawiona została wizualizacja reprezentacji poszczególnych sektorów z procentowym wskaźnikiem udziału poszczególnych grup w całej próbie badanych. Wykres 4. Reprezentacja sektorów. 23; tj. 11,00% 23; tj.11,00% 103;tj. 49,28% 60; tj. 28,71% społeczny gospodarczy publiczny brak danych Uogólniając, grupa docelowa objęta badaniem to w przeważającej mierze kobiety (blisko 49% respondentów), przy czym ponad 12% respondentów nie wskazało płci co oznacza, że wśród respondentów, którzy wskazali płeć kobiety stanowią blisko 56%. Dominują mieszkańcy w wieku między 35 a 64 rokiem (blisko 45% ogółu respondentów), przy czym ponad 36% respondentów nie wskazało wieku co oznacza, że wśród respondentów, którzy wskazali wiek wymieniona wyżej grupa stanowi blisko 71%. Zdecydowana większość wśród badanych legitymuje się średnim wykształceniem (ponad 39% respondentów), przy czym blisko 13% respondentów nie wskazało wykształcenia co oznacza, że wśród respondentów, którzy wskazali wykształcenie wymieniona wyżej grupa stanowi blisko 45%. Najliczniej reprezentowany wśród respondentów jest sektor społeczny (ponad 49% ogółu respondentów), przy czym 11% respondentów nie wskazało sektora, który reprezentuje co oznacza, że wśród respondentów, którzy wskazali sektor, reprezentacja sektora społecznego stanowi ponad 55%. Należy zauważyć, że wśród badanych jest duża nadreprezentacja osób ze średnim wykształceniem (średnia dla wsi wynosi około 33%), niewielka nadreprezentacja kobiet (średnia dla wsi niewiele przekracza wskaźnik 50%) oraz znaczna nadreprezentacja osób w wieku lata (gdzie średnia dla kraju wynosi około 54%). Reprezentacja sektora 14

15 społecznego wśród respondentów odzwierciedla ogólnokrajową tendencję. Wykazane różnice nie stanowią przeszkody dla uogólnienia wyników badania, ze względu na jego diagnostycznych charakter. Ważne obszary wsparcia zdaniem mieszkańców Respondenci odpowiadając na pytanie o to jakie przedsięwzięcia w ich opinii w największym stopniu przyczynią się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD Puszcza Kozienicka zdefiniowali obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania ze strony władz LGD przy budowie nowej lokalnej strategii rozwoju. Respondenci dokonali 634 wyborów spośród 16 zaproponowanych obszarów wsparcia. Do najważniejszych pięciu, zdaniem respondentów należy zaliczyć: Po pierwsze: Inwestycje w poprawę infrastruktury społecznej związanej z poprawa jakości życia dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych (62 wskazania tj. 9,8% wszystkich wskazań). Po drugie: Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów (55 wskazań tj. 8,7% wszystkich wskazań). Po trzecie: Rozwój oferty spędzania wolnego czasu (51 wskazań tj. 8,1% wszystkich wskazań). Po czwarte i po piąte: Wzrost aktywności gospodarczej i dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług oraz rozwój infrastruktury na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD (po 48 wskazań tj. po 7,6% wszystkich wskazań). Natomiast do najmniej ważnych pięciu zdaniem respondentów należy zaliczyć: Po pierwsze: Znana marka turystyczna wdrażanie innowacyjnych produktów turystycznych (16 wskazań tj. 2,5% wszystkich wskazań). Po drugie: Utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych wokół LGD (17 wskazań tj. 2,7% wszystkich wskazań). Po trzecie: Społeczność przyjazna środowisku (27 wskazań tj. 4,2% wszystkich wskazań). Po czwarte i po piąte: Obszar wyrównujący możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców oraz turystyka wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych wykorzystanie walorów kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji, w tym rozwój i wyposażenie infrastruktury (po 29 wskazań tj. po 4,6% wszystkich wskazań). Na wykresie 5. Przedstawiono wizualizację wszystkich przedsięwzięć wraz z liczbą wskazań. 15

16 Wykres 5. Przedsięwzięcia zaspakajające potrzeby mieszkańców Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna gmin: Magnuszew, Grabów nad Pilicą, Głowaczów, Kozienice, Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów. Znana marka turystyczna wdrażanie innowacyjnych produktów turystycznych. Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów. Wzrost aktywności gospodarczej i dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług. Rozwój umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru LGD. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu. Obszar wyrównujący możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców. Utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych wokół LGD. Społeczność przyjazna środowisku. Ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie zużycia energii. Rozwój infrastruktury na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego obszaru, w tym inwestycje w poprawę infrastruktury związanej z dziedzictwem kulturowym. Tworzenie i rozwój produktów lokalnych. Turystyka - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych - wykorzystanie walorów kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji, w tym rozwój i wyposażenie infrastruktury. Wsparcie finansowe przedsiębiorstw. Inwestycje w poprawę infrastruktury społecznej związanej z poprawa jakości życia dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. Inne. 16

17 Analizując odpowiedzi na powyższe pytanie nasuwają się następujące wnioski: 1. Respondenci, którzy są przedstawicielami lokalnych społeczności oczekują poprawy jakości życia na obszarze, mając świadomość, że może to nastąpić w drodze inwestowania w poprawę infrastruktury społecznej, jednocześnie podkreślają, że konieczny jest lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów. 2. Mieszkańcy, zdaniem respondentów, oczekują rozwoju oferty spędzania wolnego czasu. 3. Respondenci zauważają związek pomiędzy wzrostem aktywności gospodarczej a wzrostem dochodów mieszkańców w oparciu o świadczenie usług, a także wiążą rozwój obszaru z rozwojem infrastruktury technicznej na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD. 4. Mieszkańcy, zdaniem respondentów mniejszą wagę przywiązują do takich kwestii, jak: rozwój usług turystycznych poprzez wykorzystanie walorów kulturalnych, czy budowa marki turystycznej obszaru poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów turystycznych, a także utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych wokół LGD. 5. Respondenci nie przywiązują najwyższej wagi do kwestii związanych z kształtowaniem proekologicznych postaw mieszkańców, jak również wyrównywania możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców. Wsparcie dla sektorów w ramach LGD W celu określenia pozycji poszczególnych sektorów na obszarze LGD zapytano respondentów o to, który sektor ich zdaniem wymaga największego wsparcia w ramach LGD w przyszłości. W opinii respondentów najmocniejszą pozycję na obszarze mają kościoły i związki wyznaniowe, one też będą oczekiwały najmniejszego wsparcia ze strony LGD w przyszłości. Natomiast najsłabszą pozycję na obszarze mają rolnicy i oni będą oczekiwać (potrzebować) największego wsparcia. Interesująco przedstawia się ocena pozostałych sektorów (środowisk społeczno-zawodowych) dokonana przez respondentów Społeczność lokalna posiada, w ocenie respondentów, niewiele wyższą pozycję na obszarze niż rolnicy, a instytucje kultury posiadają dwukrotnie wyższą pozycję na obszarze, w opinii respondentów, niż kościoły i związki wyznaniowe. Pełny obraz oceny pozycji poszczególnych sektorów (środowisk społeczno-zawodowych) na obszarze w opinii respondentów przedstawiono na wykresie 6. 17

18 Wykres 6. Pozycji poszczególnych sektorów na obszarze LGD. 12; tj. 2,49% 24; tj. 4,98% 2; tj. 0,41% 74; tj. 15,35% 45; tj. 9,34% 106; tj. 21,99% 53; tj. 11,00% 126; tj. 26,14% 40; tj. 8,30% organizacje pozarządowe jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcy kościoły i związki wyznaniowe Inne społeczność lokalna rolnicy osoby fizyczne instytucje kultury Respondenci dokonali 482 wyborów spośród 8 zaproponowanych sektorów opisanych jako środowiska społeczno-zawodowe. Ponadto mogli wskazać odpowiedź inne, z tej możliwości skorzystało zaledwie dwóch respondentów. Przedstawione na wykresie liczby odnoszą się do wskazań na poszczególne sektory, natomiast wskaźnik procentowy odnosi się do liczby wszystkich wskazań (n = 482). Analizując dokonane wybory przez respondentów można stwierdzić, że w ich ocenie rolnicy i lokalna społeczność (mieszkańcy) obszaru wymagają i będą wymagać największego wsparcia. Uzupełnieniem dla tej analizy są odpowiedzi na pytanie o rodzaj wsparcia jakiego mogą oczekiwać, zdaniem respondentów, mieszkańcy przy ubieganiu się o środki UE. W kafeterii odpowiedzi zaproponowanych w ankiecie umieszczono następujące propozycje: indywidualne doradztwo, specjalistyczne szkolenia tematyczne (finanse, prawo i inne), pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i załączników, koordynacja/liderowanie w ramach grupy podobnych projektów, inne. 18

19 Zdaniem respondentów mieszkańcy oczekują przede wszystkim indywidualnego doradztwa i pomocy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, a także oczekują specjalistycznych szkoleń tematycznych związanych z naborami wniosków o przyznanie pomocy. Preferencje wraz ze wskaźnikami procentowymi odnoszącymi się do wszystkich wskazań (n= 394) przedstawiono na wykresie 7. Wykres 7. Preferowane rodzaje wsparcia. 55; tj. 13,96% 4; tj. 1,02% 117; tj. 29,70% 117; tj. 29,70% 101; tj. 25,63% indywidualne doradztwo specjalistyczne szkolenia tematyczne (finanse, prawo i inne) pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i załączników koordynacja/liderowanie w ramach grupy podobnych projektów inne (jakie?) Bariery rozwoju Oceniając wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w okresie programowania , respondenci wskazali na problemy, które stanowiły bariery rozwoju lokalnego. Bezwzględnie, na pierwszym miejscu, jako najważniejszą barierę rozwoju respondenci wskazali brak pracy, bezrobocie, niskie dochody ludności (ponad 35% wszystkich wskazań). Następnie brak infrastruktury komunalnej (drogi, wodociągi, kanalizacja, prąd, gaz, telefon, odpady komunalne) (blisko 15% wskazań). Jako kolejne co do ważności bariery rozwoju respondenci wskazali niska mobilność ludności wiejskiej (niewiele ponad 14% wszystkich wskazań) oraz brak możliwości rozwoju kultury (biblioteki, świetlice, domy kultury, kino, 19

20 imprezy kulturalne (ponad 11% wszystkich wskazań). Na wykresie 8. Przedstawione zostały wszystkie zidentyfikowane bariery oraz liczba wskazań i procentowy udział wskazań w stosunku do wszystkich wskazań (n = 470). Wykres 8. Bariery rozwoju. 43; tj. 9,15% 66; tj. 14,04% 2; tj. 0,43% 166; tj. 35,32% 32; tj. 6,81% 53; tj. 11,28% 39; tj. 8,30 69; tj. 14,68% brak pracy, bezrobocie, niskie dochody ludności brak infrastruktury komunalnej (drogi, wodociągi, kanalizacja, prąd, gaz, telefon, odpady komunalne) słaba jakość szkół (warunki nauczania, dostępność do szkół, jakość usług edukacyjnych) brak możliwości rozwoju kultury (biblioteki, świetlice, domy kultury, kino, imprezy kulturalne brak możliwość uprawiania sportu (słabe obiekty sportowe, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne itp. nie wystarczająca promocja (popularyzacja) gminy niska mobilność ludności wiejskiej inne Respondenci mieli możliwość wskazać jakie problemy na obszarze LGD, wymagają w przyszłości rozwiązania. Na wykresie 9 przedstawiono wyniki uzyskanych odpowiedzi. 20

21 Wykres 8. Najważniejsze problemy do rozwiązania na obszarze LGD budowa tras rowerowych 1 rozwój bazy turystycznej i zwiększenie poziomu usług turystycznych niewykorzystanie cennych walorów przyrodniczych niewykorzystanie walorów Wisły, Radomki i Pilicy niedoinwestowanie i niedostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej, w szczególności placówek kulturalnych, turystycznych, ale także szkół oraz placówek opiekuńczych i służby zdrowia słaba aktywność społeczna brak jednolitej informacji turystycznej słabe wykorzystanie bogatej historii, tradycji i folkloru słabe wykorzystanie dużych zasobów wolnej siły roboczej, pracowitość i pomysłowość mieszkańców słabe wykorzystanie istniejących już baz turystycznych i tradycji w tej dziedzinie problemy i potrzeby w sferze społecznej, ekonomicznej, kulturalnej, szkolnictwa, infrastruktury brak perspektyw rozwoju dla młodych ludzi inne 21

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI Kryteria oceny wniosków Ocena wniosków składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ Historia podejścia Leader Ponad połowa ludności UE mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują 90% terytorium Unii. Leader jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH 1 FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR wg

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt Granty (wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1. Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców

Cel ogólny 1. Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/11 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 24 listopada 2011 r. 4. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU Załącznik nr 4 do ogłoszenia naboru nr 5/2017 Lokalne kryteria wyboru Podejmowanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

RAZEM BUDUJEMY LOKALNĄ STARTEGIĘ ROZWOJU

RAZEM BUDUJEMY LOKALNĄ STARTEGIĘ ROZWOJU RAZEM BUDUJEMY LOKALNĄ STARTEGIĘ ROZWOJU Spotkania konsultacyjne w gminach: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Tarnowiec dla obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2 Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER w ramach PROW 2014-2020 1. Podejście LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/IV/2015/W Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 23 grudnia 2015 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych,

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych, 82 MATRYCA LOGICZNA 2009 2015 I cel strategiczny / ogólny Wskaźniki oddziaływania Źródła weryfikacji Założenia / uwagi I. Poprawa jakości życia na terenie LGD Do końca 2015 roku wzrost odsetka mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze 1.1 CELE 1.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy

Załącznik nr 11. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania 2014-2020 Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR?

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR? . (miejscowość, data) Karta oceny operacji składanych w ramach projektów grantowych w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Dane dotyczące oceniającego Imię i nazwisko oceniającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.2. DO OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/ Kryteria wyboru

Załącznik Nr 1.2. DO OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/ Kryteria wyboru Załącznik Nr 1.2. DO OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/216 - Kryteria wyboru dla operacji zgodnych z zakresem przedsięwzięcia 1.1 LSR, tj.: Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie LP NAZWA KRYTERIUM ZAKRES PUNKTÓW

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie LP NAZWA KRYTERIUM ZAKRES PUNKTÓW Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalne kryteria oceny operacji dla z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, tworzenia i rozwijania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Etap pierwszy: Zgodność operacji (projektu) z LSR. Lp. Kryterium Zgodny. Niezgodny. (nie) (tak)

Etap pierwszy: Zgodność operacji (projektu) z LSR. Lp. Kryterium Zgodny. Niezgodny. (nie) (tak) Etap pierwszy: Zgodność operacji () z LSR Załącznik Nr 2.2. DO OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/216 - Kryteria wyboru dla operacji zgodnych z zakresem przedsięwzięcia 2.1 LSR tj.:

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA

MONITORING I EWALUACJA MONITORING I EWALUACJA Forum Sekretarzy Samorządów PolskiPołudniowej Jacek Kwiatkowski FRDL MISTiA Kraków, 07.09.2010 r. Definicje Monitoring-kontrola (ocena) dynamiczna to ocena postępów i efektów dokonywana

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH 2011-2012 1. Wprowadzenie 2. Kryteria ewaluacji zapisane w LSROR 3. Ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Tabela 1. Działania samorządowe PROW 2014-2020. Typ operacji Warunki kwalifikowalności Limity wydatków Inwestycje w środki trwałe Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje: zgodne z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN r.

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN r. WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN 22.11.2016 r. 1. Kryteria Wyboru Operacji Indywidualnych Lp. Strona Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie II. Ocena 0 założenia operacji nie są nierealne do 0 założenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O NABORZE NR 1/2016 Z DNIA 29.07.2016 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru LGD Kraina Nafty. wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Lokalne kryteria wyboru LGD Kraina Nafty. wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 1 do Uchwały WZC nr 7/2016 z dnia 15.06.2016 r. Lokalne kryteria wyboru LGD Kraina Nafty

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI. w ramach wdrażania LSR na lata

KRYTERIA WYBORU OPERACJI. w ramach wdrażania LSR na lata KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2022 przez Stowarzyszenie LGD Dolina Giełczwi W związku z brakiem podziału operacji ze względu na typ/rodzaj działania, kryteria różnicuje się

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/12/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry z dnia 28.12.2015 r. Przez projekt zgodny z LSR rozumie się projekt, który: zakłada

Bardziej szczegółowo

10 pkt wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 100 tys. zł. 1. Wnioskowana kwota pomocy

10 pkt wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 100 tys. zł. 1. Wnioskowana kwota pomocy Kryteria dla przedsięwzięcia 1.1.1. Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanego z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW

SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia służące osiąganiu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje. Wizja rozwoju SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta OPIS PROJEKTU wg lokalnych kryteriów wyboru projektu dla naboru zwykłego Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa. Numer identyfikacyjny nadawany przez ARiMR:..... Dokładny adres: Miejscowość:... Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Rzeszów, 3 grudnia 2014 LEADER LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. Podstawowe reguły RLKS przewidziane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze Nr 3/2016 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR Zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo