Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej"

Transkrypt

1 Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw, określanych w języku angielskim jako spin-off i spin-out. Dla potrzeb związanych z projektami współfinansowanymi z EFS w ramach PO KL, przyjmuje się następujące definicje: Spin off nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni). Spin out nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania. Jak jasno widać z powyższych definicji, że mechanizm powstawania obu rodzajów firm odpryskowych jest taki sam, różnią się one natomiast stopniem powiązania z jednostką macierzystą. Ich cechą wspólną jest cel komercjalizacja innowacyjnych pomysłów mających swoje źródło w instytucji badawczej, naukowej, lub naukowo-dydaktycznej. Firmy odpryskowe, działając na polu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w działalności gospodarczej, poprawiają efektywność gospodarki kraju poprzez zwiększenie jej konkurencyjności, a także są źródłem nowych miejsc pracy, co z kolei

2 przekłada się na zwiększenie przychodów i podniesienie stopy życiowej. Dalszym, bardziej długofalowym efektem, jest ożywienie gospodarcze poprzez pobudzenie popytu, wynikające ze zwiększenia ilości wolnego pieniądza na rynku. Dlatego też tworzenie firm odpryskowych leży w interesie nie tylko osób czy podmiotów je zakładających, lecz całego społeczeństwa. 1. Charakterystyka przedsiębiorczości akademickiej Przedsiębiorczość akademicka, komercjalizująca wyniki badań naukowych, zaczęła powstawać u schyłku XIX wieku, jednak jej intensywny rozwój nastąpił dopiero w Stanach Zjednoczonych pod koniec XX wieku, a w Europie jeszcze kilkanaście lat później. Aby firmy odpryskowe mogły być swobodnie tworzone konieczna była zmiana funkcjonowania uczelni i instytucji naukowo-badawczych, a zwłaszcza ich relacji z światem biznesu. Uczelnie, zgodnie z modelem humboldtowskim 1 starały się zachować niezależność badawczą i korzystały przede wszystkim z publicznych środków finansowania, stawiając sobie naukę za cel sam w sobie. Obecnie, w dobie zmian gospodarczych i postępującego procesu globalizacji, łączących się ze wzrostem mechanizmów wolnorynkowych, uczelnie wyższe zmuszone są odnaleźć się na rynku i korzystać z innych źródeł finansowania, stają się przedsiębiorczymi akademiami. Postęp nowoczesnych technologii, do których muszą mieć dostęp naukowcy, aby pozostawać na bieżąco w swoich dziedzinach, które wymagają zakupy drogiego sprzętu, skłania uczelnie do szukania innych źródeł finansowania. Rozwiązaniem wydają się być ukierunkowane zlecenia badawcze, wsparte przez kapitał prywatny. Dodatkowo zwiększa się presja społeczeństwa wobec przydatności prowadzonych badań 2. Raport European Innowvation Scoreboard za rok 2009 wskazuje, że Polska pod względem poziomu innowacyjności gospodarki pozostaje w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej 3. Raport dzieli kraje na cztery grupy: liderów (np. Niemcy), państwa lokujące się na poziomie średniej dla całej UE (np. Francja), państwa o poziomie poniżej średniej (np. Polska) oraz państwa o dużych zaległością, które jednak szybko poprawiają 1 Tzw. uniwersytet badawczy. 2 Por. P. Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Warszawa 2006, s Por. European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, PRO INNO Europe, 2011.

3 swoją pozycję (Bułgaria, Rumunia i Łotwa). Polska zajmuje piąte miejsce od końca, w swojej grupie ma wyniki lepsze tylko od Litwy 4. Słaba pozycja Polski jako kraju o innowacyjnej gospodarce jest niepokojąca, zwłaszcza że obecnie to innowacyjność decyduje o sukcesie gospodarczym i rozwoju społecznym. Jak słusznie zauważa Magdalena Wójtowicz: W dobie globalizacji gospodarki i coraz większej konkurencji niemożliwy jest trwały rozwój gospodarczy jakiegokolwiek regionu o ile nie będzie on oparty o nowoczesne rozwiązania i innowacyjność 5. Kluczową dla wzrostu innowacyjności jest współpraca nauki i przemysłu, dlatego coraz większą uwagę zwraca się na komercjalizację badań naukowych. Potencjał innowacyjny jest bowiem ściśle związany z potencjałem badawczym danego regionu, konieczne jest jednak funkcjonowanie na danym obszarze przedsiębiorstw, które będą umiały współpracować z instytucjami naukowobadawczymi i przekształcić ich potencjał na innowacje pożądane na rynku. Komercjalizacja badań naukowych może przybierać różne formy: sprzedaż wynalazku, udostępnienie licencji, prowadzeniu usług analitycznych i eksperckich dla podmiotów gospodarczych, udostępnianie przedsiębiorcom baz danych, a także założenie działalności gospodarczej, czyli firmy odpryskowej (spin-off lub spin-out). Takie firmy to najprostsza forma komercjalizacji nauki, stanowiąca kontynuację badań stosowanych, które mogą okazać się użyteczne dla przemysłu (to wspólny obszar łańcucha tworzenia wartości dla klienta przestawionego na Rysunku 1), a zarazem niezwykle efektywna. 4 Por. Tamże, s M. Wójtowicz, Analiza potencjału nauki w Małopolsce, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków 2007, s. 2.

4 Rysunek 1: Łańcuch tworzenia wartości dla klienta w uczelni i w przedsiębiorstwie. Źródło: Transfer technologii z uczelni do biznesu, red. Krzysztof Santarek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa Firmy odpryskowe to zazwyczaj małe podmioty gospodarcze, zatrudniające kilka lub kilkanaście osób, dużą część swoich działań podzlecające podwykonawcom. Najczęściej związane są one z sektorem wysokich technologii 6. Można wyróżnić trzy elementy charakterystyczne dla firm odpryskowych: (1) Pracownicy instytucji naukowo/badawczej wśród założycieli firmy, (2) Bazowanie firmy na technologii przekazanej w formie licencji, (3) Wsparcie finansowe podmiotu przez sektor publiczny 7. Spółki tego rodzaju posiadają bardzo duży potencjał oraz przyczyniają się do upowszechniania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w gospodarce. Nazywane są również przedsiębiorczością technologiczną, przedsiębiorczością innowacyjną, firmami profesorskimi itp. Ze względu na stopień powiązania kluczowych czynników można wyróżnić trzy typy akademickich spółek odpryskowych: ortodoksyjny, hybrydowy i technologiczny. Różnice pomiędzy tymi typami przedstawione zostały w Tabeli 1. Tabela 1: Typy akademickich firm odpryskowych. TYP CHARAKTERYSTYKA 6 Por. P. Tamowicz, dz. cyt., s , 7 Por. Tamże, s. 12.

5 Ortodoksyjny Hybrydowy Technologiczny Podmiot bazuje na akademiku-wynalazcy oraz transferowanej technologii. Podmiot bazuje na transferowanej technologii, podczas gdy akademicy (wszyscy zaangażowani w projekt lub tylko niektórzy) mogą nadal pozostać w ramach uczelni, pełniąc w spółce funkcje doradcze (rada naukowa), kontrolne (rada nadzorcza), itd. Podmiot bazuje na technologii przenoszonej z uczelni, jednakże akademik (wynalazca) nie ma żadnego kontaktu z nowo powstałą firmą. Może jednakże posiadać w niej udziały lub świadczyć na jej rzecz usługi doradcze. Źródło: Tamowicz Piotr, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Warszawa Rozwój przedsiębiorczości akademickiej i dostrzeżenie jej znaczenia dla budowania innowacyjnej gospodarki zaowocował powstawaniem programów wspierających komercjalizację badań naukowych. Można dokonać różnego rodzaju klasyfikacji form takiego wsparcia warto za Piotrem Tamowiczem przyjrzeć się dwóm podziałom. Pierwszy wyróżnia cztery modele wsparcia charakterystyczne dla Europy za kryterium rozróżniające przyjmując sposób organizacji i poziom zaangażowania czynnika publicznego: (1) Model top-down (wertykalny) (2) Model sieciowy (3) Model ograniczonego rozwoju (incermental) (4) Technopol. Model wertykalny przydatny jest w początkowej fazie rozwoju sektora firm odpryskowych w danym kraju, opiera się bowiem na publicznych agencjach przyznających środki rządowe na ogólnokrajowe programy. Powolny rozwój poszczególnych elementów wsparcia charakteryzuje model ograniczonego rozwoju, natomiast na zróżnicowanej współpracy uczelni i jednostek badawczych z sektorem publicznym oparty jest model sieciowy. Technopol to model zakładający powstanie

6 specyficznej infrastruktury wywołującej silne impulsy zmieniające wewnętrzną kulturę instytucji naukowej 8. Drugi rodzaj klasyfikacji wsparcia przyjmuje za kryterium cel i zasoby przeznaczone dla danego systemu wsparcia i wyróżnia trzy rodzaje inkubacji firm odpryskowych: (1) Model słabej selekcji (2) Model wspierający (3) Model inkubacyjny. Oparty na niedużych zasobach finansowych i logistycznych model słabej selekcji zakłada uruchomienie jak największej liczby projektów, podmiotów, nie zważając na ich jakość. Natomiast model wspierający zwraca już uwagę na efektywność projektu, gdyż jego podstawą są korzyści uzyskane z handlu licencjami. Trzeci z modeli, inkubacyjny, jeszcze bardziej uwzględnia powodzenie projektu i dlatego opiera się na poszukiwaniu najlepszego momentu na wprowadzenie go na rynek 9. Rozwój różnego rodzaju modeli wsparcia dla firm odpryskowych wiąże się jednak z dużym ryzykiem. Zachodzi bowiem obawa, że pomoc finansowa i infrastrukturalna będzie udzielana bez wcześniejszej odpowiedniej selekcji, która pozwoli wyłowić projekty i podmioty wartościowe, które będą wzrastać i się rozwijać, a odrzucić te których jedynym celem jest kontynuacja badań bez efektów rynkowych. Strategia duża selekcja duże wsparcie, proponowana przez Piotra Tamowicza, wydaje się tutaj najodpowiedniejsza Największe problemy komercjalizacji nauki oraz czynniki gwarantujące sukces Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. przeprowadziło badanie wśród 133 pracowników naukowych (profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów pracujących na następujących wydziałach UJ: Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Chemii, Biologii i Nauki o Ziemi, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, 8 Tamże, s Por. Tamże, s Por. Tamże, s

7 Lekarskiego Collegium Medicum oraz poza UJ), które wskazało największe problemy w komercjalizacji badań naukowych na terenie Polski, a zwłaszcza Małopolski 11. Ankietowani do największych problemów zaliczyli: (1) Finanse (2) Brak odpowiedniego sprzętu do badań (3) Brak osób pomocnych przy komercjalizacji (4) Kwestie prawne (5) Brak zainteresowania inwestorów pracą naukowców (6) Prowadzenie na uczelniach głównie badań podstawowych (7) Brak czasu pracowników naukowych na prowadzenie badań komercyjnych (8) Obawy pracowników naukowych związane z komercjalizacją (9) Polityka Uniwersytetu i jego podejście do komercjalizacji (10) Brak tradycji współpracy nauki z biznesem w Polsce 12. Największym problemem według naukowców jest niski poziom dofinansowania nauki w Polsce, który nie pozwala na zakup sprzętów i materiałów niezbędnych do prowadzenia zaawansowanych badań. Dostrzegają oni również negatywne skutki braku komunikacji pomiędzy ludźmi nauki, a przedsiębiorcami, któremu mogliby przeciwdziałać specjalni pośrednicy. Mieliby oni za zadanie zainteresować inwestorów badaniami naukowców, a naukowcom wskazywać aktualne potrzeby rynku. Naukowcy obawiają się również komplikacji prawnych wynikających z niejasnych przepisów dotyczących komercjalizacji badań. Przeszkody we współpracy nauki i biznesu wynikają również z niskiego zainteresowania badaniami i współpracą z naukowcami wśród inwestorów oraz braku czasów naukowców, którzy są zbyt zajęci obowiązkami dydaktycznymi. Dodatkowo rozwój przedsiębiorczości akademickiej utrudnia polityka samego Uniwersytetu kładącego nacisk na publikacje i nieuwzględniającego osiągnięć komercyjnych, patentów jako elementu dorobku naukowego, a także obawy naukowców przed utratą niezależności badawczej Por. Raport nt. barier komercjalizacji wyników badań naukowych w dziedzinie Life Science w Małopolsce, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., kwiecień Tamże, s Por. Tamże, s

8 Badania Jagiellońskiego Centrum Innowacji potwierdziły również, że pracownicy naukowi z województwa małopolskiego rzadko podejmują działania zmierzające do komercjalizacji wyników ich badań naukowych 14, chociaż większość z nich jest taką możliwością zainteresowana. Jednocześnie równie rzadko dostają propozycje współpracy ze strony świata biznesu tylko 15% badanych otrzymało propozycję współpracy od prywatnych inwestorów 15. Naukowcy, którzy starali się uzyskać wsparcie sektora biznesowego dla swoich badań, najczęściej uzyskiwali wsparcie ze strony międzynarodowych korporacji i prywatnego biznesu krajowego (patrz: Rysunek 2). Rysunek 2: Podmioty uczestniczące aktywnie w komercjalizacji badań naukowych. Źródło: Raport nt. barier komercjalizacji wyników badań naukowych w dziedzinie Life Science w Małopolsce, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., kwiecień Naukowcy przebadani w ramach badania przeprowadzonego przez Jagiellońskie Centrum Innowacji wskazali również najważniejsze elementy procesu komercjalizacji. Do trzech najistotniejszych zaliczyli: odpowiednie warunki finansowania, dobór odpowiedniego zespołu badawczego oraz komunikację z odpowiednimi ośrodkami 14 Jak pokazują wyniki badania, zaledwie ponad 10% (14 osób) próbowało komercjalizować swoje projekty naukowe. Pozostałe 90% badanych, czyli 119 osób, nigdy nie podejmowało takich starań. Tamże, s Por. Tamże, s. 16.

9 naukowymi. Podkreślali również znaczenie komunikacji z inwestorami, dostęp do odpowiedniego zaplecza badawczego oraz szybkość samego procesu badawczego 16. Aby firma mogła osiągnąć sukces, szczególnie firma odpryskowa, konieczny jest dobry pomysł. Innowacyjny charakter przedsięwzięcia to podstawa, dlatego też warto poświęcić czas i energię na to, aby pomysł dokładnie opracować i przemyśleć. W związku z tym, że działalność spółek spin-off i spin-out opiera się na współpracy z biznesem, konieczna jest umiejętność nawiązania dobrych relacji z przedsiębiorcami określenie reguł współpracy i wzajemnych zobowiązań może być bardzo pomocne. Ważne jest również dostosowanie się do potrzeb danego sektora gospodarki, obserwowanie rządzących nim trendów i znalezienie niszy dla swojego przedsięwzięcia. Najlepiej jeśli firma będzie mogła działać nie tylko na rynku krajowym, ale także międzynarodowym, zyskując większą liczbę potencjalnych klientów. Niezwykle istotne jest również zarządzanie spółką sprawne zarządzanie połączone z potencjałem naukowym stanowi wręcz gwarancję sukcesu. 3. Wsparcie dla działalności firm odpryskowych Tworzenie i działalność firm odpryskowych, podobnie jak wszelka inna działalność gospodarcza, wiąże się jednak z ryzykiem. Oprócz ryzyka typowego dla każdego rodzaju działalności gospodarczej, które jest możliwe do (przynajmniej zgrubnego) oszacowania, firmy odpryskowe ponoszą dodatkowe ryzyko wynikające z faktu, że proponowane przez nie innowacyjne rozwiązania mogą nie odpowiadać potrzebom rynku. Czynniki ryzyka w połączeniu z często wysoką kapitałową barierą wejścia na rynek oraz brakiem umiejętności i wiedzy na temat zarządzania firmą powodują, że stosunek ilości powstających firm odpryskowych do potencjału naukowego jest w Małopolsce bardzo niekorzystny. Brak wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w gospodarce często jest postrzegany jako marnotrawienie potencjału, stąd takiej sytuacji stara się przeciwdziałać cały szereg podmiotów, powołanych przez władze i samorządy różnego szczebla. Korzystając z funduszy własnych oraz finansowania unijnego, za cel stawiają sobie one wspieranie przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw odpryskowych. 16 Por. Tamże, s

10 W ten nurt działań wpisują się również działania szkoleniowe, budujące know-how i zmniejszające obawy potencjalnych przedsiębiorców, takie jak Wiedza kluczem do sukcesu. Jedną z najbardziej poszukiwanych form wsparcia dla firm typu spin-off/spin-out jest wsparcie kapitałowe. Przyszli przedsiębiorcy mają innowacyjne pomysły, lecz brakuje im środków niezbędnych do rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności. Często potrzeby jest zakup urządzeń lub sprzętu o znacznej wartości, również prace badawczorozwojowe wymagają znacznych nakładów. Wsparcie w tym zakresie oferują fundusze zalążkowe. Najczęściej wykorzystują one w większym lub mniejszym stopniu publiczne środki finansowe, natomiast finansowanie które oferują jest z założenia finansowaniem zwrotnym. W przeciwieństwie do różnego rodzaju dotacji, oferowanych za pośrednictwem Urzędów Pracy, których celem jest stworzenie i utrzymanie miejsc pracy, tego rodzaju finansowanie ma na celu stworzenie zdrowej firmy, zdolnej do wygenerowania nadwyżki finansowej (zysku). Najczęściej stosowany model finansowania z wykorzystaniem funduszu zalążkowego zakłada stworzenie spółki, w której fundusz obejmuje udziały w zamian za kapitał, stając się inwestorem finansowym (mniejszościowym, nie angażującym się bezpośrednio w zarządzanie spółką). Przedsiębiorca wnosi do spółki swoją wiedzę i pomysł, zwykle również sam zarządza powstałym przedsiębiorstwem. Fundusz zalążkowy poprzez proces selekcji stara się wybrać pomysły, które mają szansę na powodzenie, co w perspektywie kilku (zwykle 2-5) lat spowoduje wzrost wartości spółki i umożliwi zbycie udziałów z zyskiem. Uzyskane w ten sposób środki wracają do funduszu i mogą być inwestowane w inne przedsięwzięcia. W podobny sposób działa instytucja aniołów biznesu, jednak tutaj finansowanie pochodzi ze środków prywatnych, a inwestor często zastrzega sobie prawo pewnego wpływu na zarządzanie firmą. Aniołowie biznesu często nie wycofują się ze spółki, korzystając z przypadającej na nich części zysku wypracowanego przez spółkę. Również podobny jest mechanizm działania funduszy typu venture capital, zajmują się jednak one inwestowaniem w już istniejące firmy, wspierając je kapitałem rzędu od kilkuset tysięcy złotych wzwyż. Inną instytucją wspierającą działalność typu spin-off/spin-out są klastry. Są to podmioty powoływane w celu stworzenia sieci współpracy i wykorzystanie efektu synergii w pewnym obszarze. Klastry zwykle zakładane są przez uczelnie lub placówki

11 naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz firmy działające w danej branży lub na jej obrzeżach. Klaster stanowi wyśmienite forum wymiany doświadczeń oraz ułatwia znalezienie partnerów zarówno w zakresie działalności gospodarczej, jak i podczas prac badawczo rozwojowych czy koncepcyjnych. Ponadto podmioty współdziałające w ramach klastra występując wspólnie mają znacznie silniejszą pozycję podczas różnego rodzaju negocjacji niż każdy z nich z osobna, natomiast ich kapitał doświadczenia, zdobyty w różnych obszarach uzupełnia się, pozwalając uniknąć wielu błędów i szybciej oraz sprawniej osiągnąć zakładane cele. Dzięki uczestnictwu w klastrze firmy mają szansę na poznanie dobrych praktyk stosowanych w firmach działających w danej branży, uniknąć najczęściej popełnianych błędów oraz szybciej wejść na rynek. Oznacza to mniejsze koszty dla przedsiębiorstwa oraz dla całej gospodarki oraz zwiększa szansę na osiągnięcie przez firmę sukcesu finansowego. Bardzo podobną do klastrów instytucją są parki technologiczne, jednak zwykle nie są one skoncentrowane na jednym obszarze działalności i zwykle nie obejmują placówek badawczych, a jedynie firmy wykorzystujące nowe technologie. Podsumowując, firmy odpryskowe są cennym elementem gospodarki, wpływającym na jej unowocześnienie i zwiększającym jej konkurencyjność. Ze względu na swoją specyfikę obarczone są jednak większym ryzykiem niż inne rodzaje działalności gospodarczej. Dlatego podejmuje się działania wspierające tego rodzaju firmy. Do najczęściej stosowanych metod należy wsparcie kapitałowe za pośrednictwem funduszy kapitału zalążkowego oraz wsparcie z zakresie biznesowego know-how poprzez tworzenie klastrów czy parków technologicznych. 4. Założenie firmy odpryskowej Utworzenie spółki typu spin-off pomiędzy uczelnią a pracownikiem naukowym, czy też firmy typu spin-out, wymaga od pracownika naukowego, studenta czy absolwenta rozpoczęcia działalności gospodarczej 17. Na samym początku planowania działalności spin-off czy spin-out należy zastanowić się nad formą działalności jaką przybierze nowa firma. Kwestią kluczową 17 Por. Poradnik Komercjalizacja dóbr intelektualnych, czyli jak założyć firmę na Uczelni, red. Ewa Jakubowska, Lidia Trzcińska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, z dnia , s. 33.

12 jest tu sprawa sprawowania kontroli w przyszłej firmie. Jak można przeczytać w poradniku wydanym przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Przy wyborze formy działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym m. in. rodzaj i skalę planowanej działalności, liczbę wspólników, wymagania założycielskie, zakres odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania firmy, formę opodatkowania, rodzaj prowadzonej księgowości, zakres kierowania i kontroli firmy, możliwości finansowania działalności i pozyskiwania kapitału 18. Zakładając firmę można dokonać wyboru spośród następujących wariantów: jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki. Spółka może przyjąć formę spółki cywilnej oraz spółki prawa handlowego, która dzieli się na spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowe (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością). Po wyborze formy działalności należy formalnie rozpocząć działalność nowego tworu czyli założyć firmę. Można to uczynić w siedmiu krokach. Krok pierwszy - dobry pomysł na działalność Działania zmierzające do rozpoczęcia działalności gospodarczej powinny być rozpoczęte sporządzeniem mini biznesplanu. Biznesplan polega na zaplanowaniu, przewidzeniu warunków działania firmy w określonych ramach czasowych, wyznacza cele i zadania oraz niezbędne środki (również finansowe) oraz sposoby ich realizacji. Przyszły przedsiębiorca powinien wyznaczyć przedmiot działalności firmy, ocenić jej efektywność, przeanalizować rynek określonej branży - rozpoznać popyt na oferowane usługi czy towary oraz podaż - czyli potencjalną konkurencję i jej pozycję na rynku. Ważną sprawą jest określenie potrzebnych do uruchomienia działalności środków - maszyn, urządzeń, pomieszczeń a także środków finansowych. Nie każdy podejmujący działalność gospodarczą ma odpowiednią ilość środków finansowych. W tej sytuacji można skorzystać z pomocy banków, funduszy poręczeniowych i kredytowych lub - w przypadku osób bezrobotnych - pożyczki z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 18 Tamże.

13 Krok drugi - rejestracja działalności gospodarczej Osoby planujące prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej lub osobowej zobowiązane są - oprócz sporządzenia stosownej umowy spółki i dopełnienia wielu innych formalności - dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zasady wpisu do KRS określają przepisy ustaw: o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późń. zm.) przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) Osoby fizyczne pragnące prowadzić działalność gospodarczą indywidualnie lub jako wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są zgłosić się w Urzędzie Miasta / Gminy, na terenie której zamieszkują, celem złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Za miejsce zamieszkania przedsiębiorcy uważa się tę miejscowość, w której przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgłoszenie powinno zawierać następujące niezbędne dane: - oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nazwę pod jaką będzie działała firma zgodnie z art Kodeksu cywilnego) oraz jego numer ewidencyjny PESEL (jeżeli taki posiada), - oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, - określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)-(załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r., Nr 33, poz. 289 z późn. zm.). PKD jest udostępniane do wglądu na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego - wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji - data ta nie może być wcześniejsza niż dokonanie wpisu. Tak więc

14 przedsiębiorca nie może podjąć, a więc i rozpocząć działalności przed zgłoszeniem i uzyskaniem wpisu. Do składanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy załączyć dowód wpłaty kwoty 100 złotych. Zgodnie z Ustawą Prawo działalności gospodarczej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w Urzędzie, organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (tak jest w teorii, natomiast w praktyce trwa to znacznie krócej). Organ może wydać również decyzję o odmowie wpisu, jeżeli: 1) zgłoszenie dotyczy działalności nie objętej przepisami Prawa działalności gospodarczej, 2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, 3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. (art. 88c Prawa działalności gospodarczej). Należy podkreślić, że przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, jak również informację o zaprzestaniu wykonywania działalności. Obowiązku zgłoszenia zmian należy dopełnić w ciągu 14 dni od dnia ich zaistnienia. (art. 7d, ust. 1 Prawa działalności gospodarczej). Krok trzeci - uzyskanie w urzędzie statystycznym numeru regon Podstawą prawną funkcjonowania rejestru REGON jest Ustawa z dnia 25 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763 z późn. zm.) regulujące kwestie szczególne prowadzenia rejestru. Przedsiębiorcy są zobowiązani do posiadania numeru identyfikacyjnego Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych do celów statystycznych. Rejestr ten obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty wykonujące działalność rolniczą. Jest on prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany i nosi skróconą nazwę REGON. W celu uzyskania numeru REGON należy wypełnić druk RG-1 -"wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem".

15 Krok czwarty - formalności w urzędzie skarbowym We właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym przedsiębiorca musi dokonać kilku istotnych zgłoszeń, tj.: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu i zobowiązani są posiadać numer NIP. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP służy do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Zgłoszenia do rejestru należy dokonać na druku NIP-1, który można ściągnąć ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (zakładka "Podatki formularze podatkowe - NIP"). Według polskiego ustawodawstwa każdy podatnik może posiadać tylko jeden numer NIP. Jeżeli rozpoczynający działalność przedsiębiorca posiada już numer NIP - powinien złożyć formularz NIP-1 jako zgłoszenie aktualizacyjne. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje decyzję o nadaniu numeru NIP w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Jeżeli którekolwiek w danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym w Urzędzie Skarbowym ulegną zmianie - podatnik ma obowiązek dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego. Należy pamiętać, że podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego składają zgłoszenia aktualizacyjne w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, dla pozostałych podatników termin ten wynosi 30 dni. Idąc do Urzędu Skarbowego należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, dokument potwierdzający prawo do lokalu wskazywanego jako siedziba firmy, umowę rachunku bankowego - jeżeli taka została już podpisana. Od dnia 1 stycznia 2007 roku zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać na oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym". Kolejną ważną sprawą jest forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. O tym, czy przedsiębiorca ma prawo do wyboru formy

16 opodatkowania, czy też takiego prawa nie ma - decyduje charakter działalności, którą przedsiębiorca zamierza prowadzić. Jeżeli jest uprawniony do skorzystania z płacenia podatku w formie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych czy też w formie karty podatkowej - musi podjąć decyzję, czy chce z tego prawa skorzystać. Jeżeli natomiast przedsiębiorca szacuje, że aby uzyskać przychody ze swojej działalności będzie musiał ponosić duże wydatki - wtedy korzystniejsze może okazać się płacenie podatku dochodowego według skali progresywnej. Od roku 2004 przedsiębiorca - o ile spełnia pewne warunki - ma prawo do płacenia 19% podatku od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Dokładniejsze informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Zasady ogólne - podstawowa forma opodatkowania, nie ma warunków ograniczających możliwość opodatkowania w tej formie. Wysokość podatku dochodowego płaconego na zasadach ogólnych zależy od faktycznie uzyskanych dochodów. Ustalenie podstawy opodatkowania (dochodu) opiera się na zapisach dokonywanych w prowadzonej przez przedsiębiorcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księdze rachunkowej. Opodatkowanie na zasadach ogólnych pociąga za sobą najwięcej obowiązków. Przedsiębiorca musi pamiętać o comiesięcznym obliczaniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy i wpłacaniu ich na stosowne konto Urzędu Skarbowego. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - od roku 2004 można płacić podatek w tej formie bez względu na wysokość osiągniętych przychodów - po złożeniu stosownego pisemnego oświadczenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Nie każda działalność gospodarcza może być opodatkowana w formie ryczałtu - np. prowadzenie aptek, kantorów, lombardów, wykonywanie większości wolnych zawodów wyklucza tę formę. Podstawą opodatkowania ryczałtem jest przychód, którego nie można pomniejszać o koszty uzyskania przychodów. Szczegółowe informacje o stosowaniu poszczególnych stawek ryczałtu można znaleźć w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 27 listopada 1998 r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm. Podatnik rozliczający się w formie ryczałtu jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów i comiesięcznego ustalania kwoty podatku, który należy wpłacić

17 na rachunek Urzędu Skarbowego. Osoby rozliczające się w formie ryczałtu nie mogą korzystać ze wspólnego z małżonkiem rozliczenia rocznego ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Karta podatkowa - aby płacić podatek w formie karty podatkowej, trzeba prowadzić działalność gospodarczą uprawniającą do tego typu opodatkowania (lista tych działalności jest bardzo obszerna) oraz przed rozpoczęciem działalności złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego stosowny wniosek na formularzu PIT-16. Po jego rozpatrzeniu naczelnik wyda stosowną decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Stawki karty podatkowej określane są kwotowo, a ich wysokość zależy m.in. od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej ma najmniej obowiązków w stosunku do fiskusa. Jest bowiem zwolniony z tzw. obowiązków sprawozdawczych - nie prowadzi żadnych ksiąg, nie składa zeznań podatkowych czy deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu. Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy opodatkowanego kartą podatkową jest terminowe wpłacanie na rachunek urzędu skarbowego kwoty określonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w decyzji - pomniejszonej o zapłaconą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie w postaci karty podatkowej niesie ze sobą również pewne niedogodności - przedsiębiorca nie może korzystać z różnorodnych form ulg i odliczeń (np. ulgi rehabilitacyjnej), nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Od 1 stycznia 2002 roku "kartowicze" przejęli obowiązki podatników podatku VAT oraz obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej według zasad ogólnych. 19% podatek dochodowy - podstawą opodatkowania jest dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Ustalenie dochodu jest dokonywane w oparciu o zapisy w prowadzonej przez przedsiębiorcę księdze przychodów i rozchodów lub księdze rachunkowej. Przed obliczeniem podatku dochód ten można pomniejszyć o składki zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych). Obliczony od dochodu podatek obniża się o kwotę zapłaconej składki na

18 ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru składki). Przedsiębiorca, który chce rozliczać się według 19% stawki podatkowej musi powiadomić o tym fakcie na piśmie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Tą formą opodatkowania objęte będą wszystkie prowadzone przez przedsiębiorcę działalności, do których stosuje się przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (od działalności prowadzonej osobiście jak i tej w spółce niemającej osobowości prawnej). Podatnik jest zobowiązany do wpłacania na konto Urzędu Skarbowego w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - comiesięcznych zaliczek na podatek. Przedsiębiorca wybierający 19% podatek dochodowy nie może korzystać z prawa do wspólnego opodatkowania z małżonkiem, z rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz z innych ulg i zwolnień. Kolejną decyzją, jaką musi podjąć przedsiębiorca jest opodatkowanie prowadzonej działalności podatkiem od towarów i usług VAT. Jest to odrębny podatek, płacony niezależnie od podatku dochodowego. Zasady funkcjonowania podatku VAT reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług VAT (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Na podatniku podatku VAT ciążą pewne obowiązki, ale przysługują mu też prawa. Przedsiębiorca dla własnego dobra musi znać najważniejsze przepisy związane z podatkiem VAT. Krok piąty - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Osoba rozpoczynająca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu oraz dobrowolnie - chorobowemu (wraz z osobami z nią współpracującymi) - zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm. Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy, osób współpracujących oraz pracowników stanowią spore obciążenie finansowe, ale muszą być płacone regularnie i terminowo. Zgłoszenia obowiązku ubezpieczeniowego należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia (tj. od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej). Zgłoszenia należy dokonać na stosownych formularzach we właściwym dla siedziby, miejsca wykonywania działalności oddziale lub inspektoracie ZUS. Przedsiębiorca zobowiązany jest ponadto dokonywać zgłoszeń aktualizacyjnych, składać deklaracje rozliczeniowe

19 i dokonywać wyrejestrowania z ubezpieczeń osób, co do których wygasł tytuł do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Przedsiębiorca dokonuje obliczenia, wpłaca i rozlicza należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość stawek na poszczególne ubezpieczenia wyrażana jest w formie stóp procentowych od kwot podawanych do publicznej wiadomości przez ZUS. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r., nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Mogą opłacać niższe składki ubezpieczeniowe przez okres 24 miesięcy. Krok szósty założenie rachunku bankowego. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (art.22 ust.1) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość Euro. Ponadto zapłata podatków przez podatników prowadzących księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Założenie rachunku bankowego związane jest z koniecznością podpisania umowy z bankiem (potrzebne będą oryginały niektórych dokumentów oraz pieczątka). Wybierając bank należy kierować się oprócz oczywistego rachunku ekonomicznego

20 dostępnością banku, siecią bankomatów, bliskością placówki oraz wygodą w zakresie obsługi klienta. Krok siódmy pozostałe urzędy i instytucje, które powinien odwiedzić przedsiębiorca. W przypadku niektórych profili działalności gospodarczej konieczna może się okazać wizyta w następujących urzędach lub instytucjach: - Państwowa Inspekcja Sanitarna; - Państwowa Inspekcja Pracy; - Państwowa Inspekcja Handlowa; - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Niezbędnym krokiem do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest też przygotowanie przemyślanego biznesplanu. Biznes plan dokładnie określa przedsięwzięcie, identyfikuje jego podstawowe cele i zadania. Dokładne przygotowanie się przed rozpoczęciem działalności, zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu. Biznes plan jest narzędziem umożliwiającym określenie stopnia ryzyka związanego z wdrożeniem nowego przedsięwzięcia. Zawiera także elementy strategii rozwoju, plany związane z inwestycjami, zasady organizacji, marketingu, sprzedaży i finansów. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko narzędzie, które jeżeli nie zostanie właściwie skonstruowane do niczego się nie przyda. Poniżej przedstawione kroki, pokazują jak przygotować się do stworzenia dobrego Biznes Planu.

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Nauki Administracji Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo