ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCNO KRAJOZNAWCZEGO W KRAKOWIE OPRACOWANIE: JERZY WIĄCKOWSKI

2 Spis treści Od autora... 3 Wstęp... 3 Powstanie Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie na tle kształtowania się modelu zorganizowanej turystyki studenckiej Lata międzywojenne Kształtowanie się zorganizowanej turystyki studenckiej w Krakowie w okresie powojennym Powołanie Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Krakowie i pierwsze lata jego działalności Rozwój organizacyjny Oddziału... 5 Organizacja Oddziału Akademickiego PTTK Podstawowe akty prawne i dokumenty normujące działalność OA PTTK w Krakowie Miejsce Oddziału Akademickiego w strukturze PTTK Stan organizacyjny Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie Władze Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie Biuro Oddziału Akademickiego PTTK Źródła finansowania Działalność Oddziału Akademickiego PTTK Cele i środki działania Działalność turystyczno-krajoznawcza Sympozja krajoznawcze i sesje naukowe Kontakty z regionem Działalność Wojewódzkiej Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Działalność szkoleniowa Działalność wydawnicza Działalność Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Działalność gospodarcza oddziału Źródła:

3 Od autora Przedstawiona praca Organizacja i działalność Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie dotyczy okresu sprzed lat, ale wobec braku innych materiałów historycznych może częściowo wypełni tę lukę. Ponieważ została zaprezentowana tak jak powstała w roku 1984, bez żadnych zmian i uzupełnień, należy pamiętać, że ilekroć jest w niej mowa o czasie bieżącym, to dotyczy to pierwszej połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku!!! Także odwoływanie się do aktów normatywnych, przepisów, regulaminów i statutów dotyczy stanu prawnego z tamtego okresu. Innym zagadnieniem jest wiarygodność zawartych w pracy danych statystycznych. Pochodzą one z oficjalnych źródeł (np. GUS), ale pamiętać należy jak je tworzono. My przedstawialiśmy zebrane z kół i klubów dane w Zarządzie Wojewódzkim PTTK, który je sprawdzał, i jeśli coś tam się nie podobało, trzeba się było mocno tłumaczyć. Taką sytuację mieliśmy na przykład w 1982 roku, kiedy to na własną rękę przeprowadziliśmy weryfikację członków Oddziału. Skreśliliśmy z ewidencji tzw. martwe dusze, które nie płaciły składek od lat i nie przejawiały żadnego kontaktu ze środowiskiem. Statystyczny spadek ilości członków spowodował niezłe zamieszanie w ZW PTTK, a na nasze argumenty, że nie chcemy utrzymywać fikcji słyszeliśmy, że to niepolitycznie, że przecież wszyscy wykazują wzrosty, to i my nie możemy być na końcu. Nie ulegliśmy jednak presji i danych nie zmieniliśmy. Kraków 2007 Wstęp Przedmiotem niniejszego opracowania jest organizacja i działalność Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie. Dla zapoznania się z całokształtem działalności Oddziału niezbędne było skrótowe naświetlenie historii powstania Oddziału, co zawiera część pierwsza pracy. Przedstawiono tu pobieżnie działalność Oddziału w okresie międzywojennym, warunki powstania OA po wojnie, oraz rozwój form organizacyjnych. W części drugiej przedstawiono obecną strukturę organizacyjną i usytuowanie Oddziału w PTTK, jak również podstawowe akty prawne normujące jego działalność. Część trzecia pracy zawiera możliwie szerokie omówienie całokształtu działalności Oddziału. W zasadzie przedmiotem analizy jest działalność aktualna, ale w wielu wypadkach dla pełniejszego zobrazowania szczególnie istotnych zagadnień, przedstawiono i ich rys historyczny. Dla porównania sytuacji bieżącej z najbardziej dla Oddziału charakterystycznymi okresami, niektóre aktualne dane statystyczne zaprezentowano w zestawieniu z danymi z lat 1969 i Dla szerszego zobrazowania działalności bieżącej przytaczane są dane z ostatnich trzech lat działalności. Takie ukształtowanie pracy podyktowane zostało chęcią jak najpełniejszego przedstawienia Oddziału, oraz dostępnością źródeł, których wykaz kończy opracowanie. Kraków

4 Powstanie Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie na tle kształtowania się modelu zorganizowanej turystyki studenckiej 1. Lata międzywojenne Bezpośrednim antenatem dzisiejszego Oddziału Akademickiego PTTK był założony w okresie międzywojennym Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Początkowo, w roku 1925, ukonstytuowało się pierwsze akademickie Koło PTT, które w roku 1930 liczyło już 196 członków. Działalność Koła rozwinęła się do tego stopnia, że w październiku 1930 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia PTT powołano Akademicki Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z siedzibą przy ul. Grodzkiej 64 w lokalu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oddział zrzeszał młodzież i pracowników naukowych wyższych szkół Krakowa. Jednym z ważniejszych dokonań Oddziału była popularyzacja Beskidu Małego poprzez wytyczanie szlaków turystycznych. Prace znakarskie prowadzono również w innych rejonach Beskidów Zachodnich i w Tatrach. Oddział utworzył tzw. Fundusz dla badań naukowych w Karpatach, co umożliwiło młodzieży akademickiej prowadzenie badań naukowych, zwłaszcza geograficznych, na terenie Karpat. Z innych działań wymienić należy współpracę z Oddziałem PTT w Rabce przy budowie schroniska na Luboniu Wielkim. Zmiana przepisów o organizacjach młodzieżowych spowodowała, że w kwietniu 1933 roku Rozporządzeniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Oddział Akademicki PTT przestał istnieć. Środowisko akademickie Krakowa kontynuowało swoją działalność w ramach prac Oddziału Krakowskiego PTT i PTK (Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego). 2. Kształtowanie się zorganizowanej turystyki studenckiej w Krakowie w okresie powojennym Początków zorganizowanej turystyki studenckiej okresu powojennego należy szukać w pracy towarzystwa tzw. Bratniaków (Bratnia Pomoc Studentom), które w ramach społeczno-ekonomicznej działalności umożliwiało studentom również uprawianie turystyki. Przełomową datą w rozwoju turystyki studenckiej jest rok 1950, kiedy to utworzono Zrzeszenie Studentów Polskich organizację o programie społeczno-politycznym, oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizację specjalistyczną. Początkowo ZSP w swojej działalności ograniczało się do prowadzenia akcji wczasowej wykupywanej od PTTK czy FWP (Fundusz Wczasów Pracowniczych). W latach pięćdziesiątych powstają Uczelniane Koła PTTK (AGH, UJ, AM i WSE), które stopniowo przejmują na siebie ciężar organizacyjny turystyki na uczelniach krakowskich. Na wiosnę 1954 roku powstają pierwsze komisje wczasów ZSP. Zasadnicze ożywienie turystyczne środowiska studenckiego nastąpiło w 1955 roku, kiedy to bazując na inicjatywach społecznych grupa zapaleńców zorganizowała pierwsze cztery obozy wędrowne obsługiwane w całości przez studencki aktyw turystyczny. Po tej akcji letniej powstało w Krakowie Koło Przewodników Studenckich, które wzięło na swoje barki ciężar rozwijającej się dynamicznie turystyki studenckiej. Łączyło ono w swoich szeregach aktyw turystyczny działający w ZSP, PTTK czy ZMP. Stało się koniecznością powołanie specjalistycznej agendy wykonawczej - w październiku 1956 roku powstaje Biuro Wczasów, Podróży i Turystyki ZSP (nazwane w 1960 roku Biurem Podróży i Turystyki 4

5 Almatur ). Zajęło się ono głównie organizacją turystyki zagranicznej oraz prowadzeniem akcji letniej. 3. Powołanie Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Krakowie i pierwsze lata jego działalności. Dążąc do uzyskania autonomii turystyki w środowisku studenckim powołano w 1956 roku grupę organizacyjną Oddziału Międzyuczelnianego PTTK, w skład której weszli: Janusz Trzebiatowski, Włodzimierz Kulczycki, Zbigniew Wyżga i M. Huzarski. Bazą dla tworzonego Oddziału były Koła PTTK działające już na terenie krakowskich uczelni w ramach Oddziału Krakowskiego PTTK. Od 1953 roku istniały koła przy AM i WSE, od 1955 roku przy AGH, UJ, ASP, WSP, PK, a od 1956 roku przy WSWF i PWSM. W marcu 1957 roku założono Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie. Jego pierwszym prezesem został Janusz Trzebiatowski, wiceprezesami Włodzimierz Kulczycki i Andrzej Urbański, a sekretarzem Zbigniew Wyżga. Podstawą działania Oddziału stał się Statut PTTK, władzami Zjazd, Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Na mocy uchwały III Krajowego Zjazdu Delegatów PTTK, podjętej w marcu 1958 roku, wprowadzono w stosunku do oddziałów nowy Statut PTTK. Ustanawiał on osobowość prawną oddziałów jako podstawowe założenie organizacyjne Towarzystwa. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Krakowie po uciążliwych i długich staraniach został zarejestrowany w Urzędzie Spraw Wewnętrznych miasta Krakowa jako organizacja z osobowością prawną dnia 3 lutego 1962 roku. W dniu roku Zarząd Główny PTTK wyraził zgodę na proponowaną przez Zarząd Oddziału zmianę nazwy Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Krakowie na Oddział Akademicki PTTK w Krakowie. Nawiązano w ten sposób do tradycji działającego w latach Oddziału Akademickiego PTT. Od początku istnienia Oddział ściśle współpracował ze Zrzeszeniem Studentów Polskich w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Zasady współpracy zostały sformułowane w 1963 roku we wspólnych wytycznych, a potem utrwalone porozumieniem między Radą Naczelną ZSP a Zarządem Głównym PTTK. Oddziały akademickie dysponujące kadrami turystycznymi skupionymi w kołach PTTK, klubach i komisjach specjalistycznych były fachowymi organami działalności turystycznej, natomiast ZSP poprzez Komisje Turystyki i Sportu i BPiT Almatur koordynowało i częściowo finansowało tę działalność. Z inicjatywy OM PTTK w Krakowie już w 1957 roku zorganizowano II Krajową Naradę Studenckiego Aktywu Turystycznego, podczas której określono formy międzyorganizacyjnej współpracy. II Krajowa Narada wystąpiła z inicjatywą utworzenia przez Zarząd Główny PTTK Komisji Turystyki Studenckiej, która w ostateczności utworzona została jako Komisja Młodzieżowa. Z inicjatywy pracujących w niej działaczy OM PTTK w Krakowie Komisja ta doprowadziła do sformułowania statusu przewodnika studenckiego. 4. Rozwój organizacyjny Oddziału W momencie utworzenia Oddziału wspomniane już uczelniane Koła PTTK działające wcześniej w ramach Oddziału Krakowskiego, znalazły się w strukturach Oddziału Międzyuczelnianego PTTK. 5

6 Stan organizacyjny Oddziału ulegał zmianom w poszczególnych latach, a liczba członków uzależniona była głównie od rekrutacji wśród studentów początkowych lat studiów, oraz od aktywności samych kół. Liczebność członków PTTK w poszczególnych kołach zmniejszała się zwykle w skutek odchodzenia po ukończeniu studiów. W roku 1960 Oddział zrzeszał 11 Kół i liczył w sumie około 1500 członków. W 1964 roku działalność Oddziału objęła 7 z 11 uczelni Krakowa. Działały tam uczelniane Koła PTTK, a liczba członków utrzymywała się na poziomie 1500 osób, co stanowiło jednak tylko ok. 6% studentów Krakowa. Wzrost aktywności Oddziału zaowocował powstaniem począwszy od 1967 roku kół na małych uczelniach, tj. PWSM i ASP, powołaniem Koła pracowniczego przy WSE i Koła osiedlowego na miasteczku studenckim, a także reaktywowaniem Koła przy WSWF. W sumie jednak tylko niewiele kół może się poszczycić nieprzerwaną, ożywioną działalnością wynikającą przede wszystkim ze stałej rekrutacji wśród studentów lat pierwszych. Na początku lat sześćdziesiątych uczelniany aktyw turystyczny organizował się także w kluby turystyczne (np. Klub Włóczęgów na WSP). Niezależnie przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK powstawały w latach komisje statutowe: komisja turystyki górskiej, pieszej, narciarskiej, komisja krajoznawcza, szkoleniowa, informacji i propagandy. Komisje te, nie mając zaplecza w postaci większej liczby członków, działały raczej słabo i dopiero przejęcie ich funkcji przez kluby specjalistyczne ustabilizowało te struktury. W latach działał Międzyuczelniany Klub Narciarski zajmujący się głównie organizowaniem szkolenia kadr. Po ustaniu jego działalności, w oparciu o pomoc organizacyjną i finansową ZSP, powołany został bazujący na poprzednich kadrach Akademicki Klub Narciarski Szreń. Działający początkowo na AGH Szreń z upoważnienia Oddziału Międzyuczelnianego prowadził w latach centralną akcję szkoleniową. Kluby te pełniły rolę Oddziałowej Komisji Turystyki Narciarskiej zajmując się od 1961 roku (z przerwami) szkoleniem i organizowaniem zimowych imprez turystycznych. W 1963 roku w skład Oddziału weszło Studenckie Koło Przewodników Turystycznych (później SKPG). W 1964 roku Koło liczyło 50 członków, w tym 20 z uprawnieniami przewodników beskidzkich, 22 przodowników GOT, 7 przodowników OTP, 8 przodowników turystyki narciarskiej i 15 strażników ochrony przyrody. W 1967 roku Koło zmieniło nazwę na Studenckie Koło Przewodników Górskich (SKPG). Od początku swego istnienia pełniło rolę szkoły aktywu turystycznego dla Oddziału. Działająca od 1968 roku Komisja Szkoleniowa wypracowała bardzo skuteczny system szkolenia nowych kadr. Znaczny rozwój wszystkich form działalności SKPG nastąpił w latach siedemdziesiątych. W 1971 roku, po wieloletnich staraniach władz oddziału, powstała Komisja Ochrony Przyrody i Studencka Grupa Rejonowa Straży Ochrony Przyrody. Prowadziła ona rozległą działalność szkoleniową, informacyjną i interwencyjno-profilaktyczną. Również w 1971 roku utworzono Komisję Turystyki Kajakowej bazującą na Akademickim Klubie Turystyki Kajakowej Bystrze. Klub ten oprócz stałej akcji szkoleniowej organizował wiele imprez kajakowych, np. ogólnopolski wiosenny spływ kajakowy na Nidzie. W tym samym okresie funkcję Komisji Turystyki Podwodnej Oddziału pełnić zaczyna Akademicki Klub Podwodny Krab. Powstał on już w 1965 roku przy Radzie Uczelnianej ZSP AGH, rok później był zarejestrowany w Komisji Turystyki Podwodnej Zarządu Głównego PTTK, a od 1972 roku traktowany jest jako klub środowiskowy. Akademicki Klub Podwodny Krab prowadzi stałe szkolenia na różne stopnie 6

7 płetwonurka, organizuje wyjazdy do wielu akwenów i wyprawy na ciepłe morza. Podejmuje się także prowadzenia wielu akcji i prac na zlecenia. W 1972 roku powołano Komisję Turystyki Pieszej i utworzono Referat Turystyki Pieszej, a później Akademicki Klub Turystyki Pieszej Wibram, wypełniając lukę jaka istniała w tym zakresie w działalności organizacyjnej Oddziału. Od 1974 roku funkcję Komisji Turystyki Żeglarskiej zaczyna pełnić Krakowski Yacht Club. W 1979 roku powstała Komisja Turystyki Kolarskiej, której rolę pełnił Akademicki Klub Turystyki Kolarskiej Zryw. W latach w struktury organizacyjne Oddziału weszły 2 kluby działające na Politechnice Krakowskiej Yacht Club PTTK Neptun i Akademicki Klub Jeździecki Studentów PK. Organizacja Oddziału Akademickiego PTTK 1. Podstawowe akty prawne i dokumenty normujące działalność OA PTTK w Krakowie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zostało uznane za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Konsekwencją tego rozporządzenia była zmiana Statutu PTTK. Obecnie podstawowym aktem prawnym jest Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nadany Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia r. W oparciu o postanowienia Statutu PTTK, Zarząd Główny PTTK uchwalił w 1979 roku Regulamin Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Oddziału, który precyzuje zadania dla poszczególnych ogniw PTTK. Od 1980 roku weszły w życie uchwalone przez ZG PTTK: Regulamin Ramowy Komisji Społecznych PTTK oraz Regulamin Koła Terenowego PTTK i Regulamin Koła Zakładowego PTTK. Powyższe akty prawne i regulaminy w sposób kompleksowy normują działalność PTTK. Obowiązują one również i Oddział Akademicki PTTK. W marcu 1980 roku Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Dzielnicowego Kraków-Śródmieście ujął w ewidencję oddziałów stowarzyszeń wyższej użyteczności Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Krakowie przy ul. Westerplatte 5 pod poz. 18/80. Również w 1980 roku Zarząd Główny PTTK upoważnił Zarząd Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie do podejmowania czynności prawnych w zakresie praw i zobowiązań niezbędnych do realizacji zadań Oddziału. Działalność gospodarcza prowadzona przez Oddział wykonywana jest w oparciu o zgodę Zarządu Głównego z kwietnia 1980 r. i obejmuje: 1. obsługę ruchu turystycznego; 2. prace prowadzone przez płetwonurków. 2. Miejsce Oddziału Akademickiego w strukturze PTTK Oddział Akademicki PTTK w Krakowie jest oddziałem środowiskowym. Działa na terenie wyższych uczelni Krakowa skupiając studentów i pracowników uczelni. Usytuowanie Oddziału w strukturze PTTK przedstawia schemat na następnej stronie. 7

8 Zarząd Oddziału Akademickiego PTTK poprzez Zarząd Wojewódzki w Krakowie podlega Zarządowi Głównemu. W poszczególnych branżach (piesza, górska, kajakowa, żeglarska, płetwonurków, narciarska) istnieje również zależność pionowa, lecz jest ona bardzo luźna polega zwykle na uczestnictwie w pracach Komisji wyższych szczebli, które koordynują działalność w swoich branżach. Zarząd Główny PTTK Zarząd Wojewódzki PTTK w Krakowie Komisje statutowe ZG PTTK Zarząd Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie Wojewódzkie Komisje Turystki Kwalifikowanej i Komisje Problemowe Uczelniane Koła PTTK studenckie i pracownicze Kluby turystyki kwalifikowanej pełniące funkcje Oddziałowych Komisji Turystyki Kwalifikow. owanej. 3. Stan organizacyjny Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie. Koła PTTK: Obecnie Oddział Akademicki skupia następujące jednostki organizacyjne: 1. Koło nr1 przy Radzie Osiedla Studenckiego im. 20-lecia PRL 2. Koło nr 2 studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki Hawiarska Koliba ) 3. Koło nr 4 studentów Akademii Muzycznej 4. Koło nr 5 studentów Akademii Medycznej 5. Koło nr 6 studentów Akademii Wychowania Fizycznego 6. Koło nr 7 studentów Akademii Ekonomicznej 7. Koło nr 8 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 8. Koło nr 9 studentów Politechniki Krakowskiej 9. Koło nr 10 studentów Akademii Rolniczej 8

9 10. Koło nr 12 pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej 11. Koło nr 13 przy Biurze Oddziału Akademickiego PTTK 12. Koło nr 14 przy Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej 13. Koło nr 16 studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej 14. Koło nr 17 pracowników Akademii Ekonomicznej Komisje i Kluby Turystyki Kwalifikowanej: 1. Komisja Turystyki Górskiej Studenckie Koło Przewodników Górskich 2. Komisja Turystyki Pieszej Akademicki Klub Turystyki Pieszej Wibram 3. Komisja Narciarska Akademicki Klub Narciarski Szreń 4. Komisja Turystyki Kolarskiej Akademicki Klub Turystyki Kolarskiej Zryw 5. Komisja Turystyki Kajakowej Akademicki Klub Turystyki Kajakowej Bystrze 6. Komisja Turystyki Żeglarskiej Yacht Club Politechniki Krakowskiej Neptun 7. Komisja Działalności Podwodnej Akademicki Klub Podwodny Krab 8. Komisja Krajoznawcza 9. Komisja Ochrony Przyrody Studencka Grupa Rejonowa Straży Ochrony Przyrody 10. Studencki Klub Narciarski Firn Akademii Górniczo-Hutniczej 11. Akademicki Klub Jeździecki Politechniki Krakowskiej Niektóre kluby działają równocześnie na prawach kół PTTK (Krab, Zryw, SKN Firn AGH, YC PK Neptun, SGR SOP, AKJ PK). Członkowstwo w klubach w ostatnich latach przedstawia się następująco: Liczba członków AKTP Wibram SKPG AKN Szreń SKN Firn AGH AKTK Zryw Yacht Club PK AKJ PK AKTK Bystrze AKP Krab SGR SOP Razem Liczba członków Oddziału w różnych okresach działalności wykazuje dużą stabilność, co prezentuje poniższe zestawienie: Rok Liczba członków

10 4. Władze Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie Władzami Oddziału są: 1. Zjazd Oddziału 2. Zarząd Oddziału 3. Komisja Rewizyjna Oddziału Kadencja władz Oddziału trwa 2 lata. Zjazd Oddziału Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału. Do kompetencji Zjazdu należy: - uchwalanie kierunków działania Oddziału; - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oddziału; - udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału na wniosek komisji rewizyjnej oddziału; - wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej oddziału; - wybór delegatów na zjazd wojewódzki; - wybór członków oddziałowego sądu koleżeńskiego; - rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze oddziału, delegatów i członków. Zarząd Oddziału Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością oddziału w okresie między zjazdami i ponosi odpowiedzialność za swą pracę przed zjazdem oddziału i innymi władzami nadrzędnymi. Do zakresu działania zarządu oddziału należy m.in.: - wykonywanie uchwał władz nadrzędnych i zjazdu oddziału; - uchwalanie planów działania i projektu budżetu oddziału, zatwierdzanie budżetów kół oraz sprawozdań z ich wykonania; - reprezentowanie PTTK na terenie swego działania; - powoływanie i rozwiązywanie kół, ustalanie terenu ich działania oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności; - zawieszanie uchwał walnych zebrań kół oraz uchylanie uchwał zarządów kół jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych; - zawieszanie w czynnościach zarządów kół, jeśli działalność ich jest niezgodna z przepisami prawa lub statutem. W razie zawieszenia zarządu koła, zarząd oddziału powołuje tymczasowy zarząd koła, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez walne zebranie koła; - organizowanie kształcenia kadr turystycznych i krajoznawczych według zasad określonych przez Zarząd Główny PTTK; - powoływanie komisji i komitetów jako organów pomocniczych zarządu oddziału; - zarządzanie funduszami i majątkiem w granicach budżetu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny; - występowanie z upoważnienia Zarządu Głównego w imieniu PTTK przed organami sądowymi i arbitrażowymi w sprawach związanych z działalnością oddziału; - składanie sprawozdań z działalności oddziału władzom wojewódzkim i zjazdowi oddziału. 10

11 Zarząd Oddziału stanowi 18 członków wybieranych przez zjazd oddziału. Na czele zarządu stoi prezydium w składzie 9-cioosobowym w tym prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością oddziału między posiedzeniami zarządu oddziału w zakresie ustalonym przez zarząd z wyjątkiem: - zwoływania zjazdu oddziału; -ustalania planów działalności i projektu budżetu oddziału, zatwierdzania budżetów kół oraz sprawozdań z ich wykonania. Komisja Rewizyjna Oddziału W skład Komisji rewizyjnej oddziału wchodzi 5 członków wybranych przez zjazd oddziału, w tym prezes, wiceprezes i sekretarz. Do zakresu działania oddziałowej komisji rewizyjnej należy: - kontrolowanie i ocena całokształtu działalności oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej; - nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych kół i klubów; - składanie zarządowi oddziału corocznych uwag o wykonaniu budżetu i o wynikach przeprowadzonych kontroli; - składanie zjazdowi oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu oddziału. 5. Biuro Oddziału Akademickiego PTTK Aparat wykonawczy Zarządu Oddziału stanowi biuro oddziału. Struktura biura jest niewielka i przedstawia się następująco: Kierownik Biura Urzędujący Wiceprezes Wojewódzka Regionalna Pracownia Krajoznawcza Specjalista ds. szkoleń Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Specjalista ds. ORT Pion finansowo-księgowy Główny Księgowy Instruktor ds. finansowych Obsada biura jest 5-cio osobowa, w tym główny księgowy i specjalista ds. ORT pracują w wymiarze ½ etatu. Przy tak niewielkiej obsadzie pracowników zdecydowana większość zadań Oddziału realizowana jest przez aktyw społeczny. Główne zadania biura to obsługa administracyjna, finansowa i księgowa kół i klubów, bieżący nadzór merytoryczny nad ich działalnością i zabezpieczenie organizacyjne niektórych działań szkoleniowych i programowych. 11

12 6. Źródła finansowania Szeroka działalność programowa Oddziału warunkowana jest posiadanymi środkami finansowymi. Środki te uzyskiwane są z następujących źródeł: - dotacje Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego PTTK; - dofinansowania imprez i szkoleń Urzędu Miasta Krakowa; - akcje zlecone BPiT Almatur ; - dochody z tytułu członkowstwa; - dochody własne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto działalność kół i klubów uczelnianych finansowana jest ze środków poszczególnych uczelni. Podstawowymi dotacjami są dotacje PTTK oraz pomoc władz uczelni wyższych. Ponieważ dotacje te są zbyt niskie w stosunku do potrzeb, oddział rozwija własną działalność gospodarczą, głównie w ramach Biura Obsługi Ruchu Turystycznego. Dochody z BORT stanowią obecnie ok. 10% wszystkich dochodów oddziału. Działalność Oddziału Akademickiego PTTK 1. Cele i środki działania Cele i środki działania OA PTTK zawierają się w celach całego Towarzystwa. Dokładnie precyzuje je statut PTTK, gdzie stwierdza się iż: Celem PTTK jest: - budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego, kształtowanie postaw obywatelskich, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesnych osiągnięciach i perspektywach rozwoju Polski; - rozwijanie turystyki i krajoznawstwa; - krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych; - szerzenie kultury turystyki, wykorzystywanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki; - szerzenie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska człowieka oraz czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez państwo; - aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr kultury; - popularyzowanie dorobku Polski wśród turystów zagranicznych oraz ułatwianie turystom polskim wyjeżdżającym za granicę poznawania walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów. PTTK realizuje swoje cele w szczególności poprzez: - zrzeszanie osób zainteresowanych turystyką i krajoznawstwem, tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania ich wiedzy i zainteresowań; - organizowanie i obsługę wycieczek i innych imprez turystyczno-krajoznawczych, rozwijanie turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach oraz innych dziedzin turystyki; - nadawanie sprawnościowych odznak turystyczno-krajoznawczych oraz stosowanie form metodycznych, służących podnoszeniu wychowawczych walorów turystyki; - krzewienie zasad prawidłowego uprawiania turystyki i krajoznawstwa; - organizowanie społecznej opieki nad zabytkami kultury i pomnikami przyrody; 12

13 - kształcenie i doskonalenie społecznych kadr turystyczno-krajoznawczych, nadawanie odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych, jak również wykonywanie prac wymagających tych kwalifikacji; - organizowanie i wykonywanie przewodnictwa turystycznego; - inicjowanie i popieranie prac naukowych oraz twórczości w ramach w zakresie turystyki i krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków kultury; zakładanie i prowadzenie muzeów, zbiorów krajoznawczych, bibliotek, pracowni krajoznawczych; - prowadzenie poradnictwa oraz informacji w zakresie turystyki i krajoznawstwa; - prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki krajowej i zagranicznej w ramach zezwoleń wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej. 2. Działalność turystyczno-krajoznawcza Bezsprzecznie jednym z bardziej liczących się aspektów działalności turystycznokrajoznawczej Oddziału jest werbunek nowych turystów i wychowywanie działaczy kontynuujących swoją aktywność w przyszłym środowisku zawodowym. Jest to więc swoista szkoła, w której najważniejszy przedmiot stanowi wychowanie do turystyki realizowane podczas licznych imprez turystyczno-krajoznawczych w formie konkretnego działania organizatorskiego. Dwadzieścia pięć lat temu działalność turystyczno-krajoznawcza Oddziału wyrażała się głównie w organizowaniu różnych i licznych rajdów oraz wycieczek. Podkreślano jednak, że imprezy te miały charakter turystyczny z bardzo dużym nasyceniem treściami krajoznawczymi, a z wykluczeniem wyczynowości. Preferowały one zachowania turystyczne, koleżeństwo, rozwijanie zainteresowań i zdobywanie wiadomości, a nie liczbę przebytych kilometrów, czy zdobytych szczytów. Faktem jest, że środowisko akademickie wylansowało imprezy rajdowe. Już w 1956 roku ruszył I Rajd Babiogórski z zakończeniem na Hali Krupowej. Rajd ten dał początek potężnej, rozrastającej się stale akcji organizowania różnego rodzaju rajdów, zlotów, złazów itp. Pod względem programowym i organizacyjnym były to czołowe imprezy turystyczne środowiska studenckiego, cieszące się olbrzymim powodzeniem w całym kraju. Na XIII Rajd im. Wł. Kulczyckiego przybyło ponad 2000 uczestników reprezentujących nie tyko środowisko studenckie, ale i zakłady pracy czy młodzież szkolną. W czerwcu 1960 roku odbył się I Wszechstudencki Rajd Tatrzański. Do centralnych rajdów należał również organizowany od jesieni 1961 Roku Rajd pod Parasolem. Wiosną 1962 roku ruszyły Rajdy Zimowe, a od 1965 roku Rajdy Wiosenne. W okresie największego rozwoju rajdów w połowie lat sześćdziesiątych odbyły się tak ciekawe i wartościowe imprezy jak Zlot do Krzykawki w 100-lecie śmierci Francesco Nullo, Rajd 15-lecia ZSP, Rajd 1000-lecia w Niedzicy w 1966 roku z pierwszym chyba w Polsce widowiskiem światło-dźwięk, Rajdy Studentów Lat I-szych, czy Rajd Szlakami Kultury Ludowej. W połowie lat sześćdziesiątych rozwinęły się na szeroką skalę rajdy i złazy uczelniane. Każda uczelnia, ba, nawet każdy wydział organizował swoją firmową imprezę rajdową. Wśród nich wyróżniały się Rajdy Politechniki Krakowskiej, Ogólnopolskie Rajdy WSP i SN-ów, Rajdy UJ Bez Nazwy, Rajdy AGH Szlakami Walk z Faszyzmem, Rajdy Nocne. Ściągały one olbrzymie tłumy uczestników; nierzadko tylko na ich zakończeniach rektorzy uczelni mogli się spotkać z większością swoich studentów. Na imprezach tego typu zanotowano w Oddziale w roku 1964 ponad 4000 uczestników, co stanowiło 40% uczestników imprez całego okręgu krakowskiego PTTK. Pod koniec lat sześćdziesiątych 13

14 imprezy te zaczęły się przeżywać, brakowało nowych pomysłów, a duża frekwencja stanowiła poważną trudność organizacyjną. Rozpoczęto więc powolną deglomerację turystyki rajdowej na małe imprezy uczelniane i wydziałowe; upowszechniano tzw. małą turystykę sobotnio-niedzielną organizowaną w najbliższej okolicy Krakowa, a także zwrócono baczniejszą uwagę na rozwój turystyki kwalifikowanej. Poszukiwano również nowych form programowych. W 1971 roku odbył się ostatni XVI Rajd Górski im. Wł. Kulczyckiego. Został zastąpiony organizowaną od 1972 roku bardziej kameralną imprezą nazwaną Ludziom Gór i mającą charakter memorialny. Utrzymano Wszechstudencki Rajd Tatrzański, ale bez centralnego zakończenia. W!974 roku zaczęto organizować imprezę o dużej wymowie społecznej Rajd dla Niewidomych, a także zorganizowano dwa Rajdy Szlakami Kurierów Zakopane- Budapeszt. Od 1969 roku organizowano Sympozja Krajoznawcze, o których mowa osobno. Oddział włączył się w obchody 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego organizując w 1963 roku Rajd Scholarów UJ, a w roku 1966 Rajd 600-Lecia UJ, oraz współredagując specjalny numer Światowida. Z tej okazji odbyło się także szereg prelekcji i spotkań klubowych. Podobnie aktywie uczestniczył Oddział w obchodach 1000-lecia Państwa Polskiego, oraz w obchodach 25-lecia PRL. 100-lecie turystyki polskiej Oddział uczcił specjalnym rajdem, sesją naukową i okolicznościowymi publikacjami. Oprócz centralnej działalności turystyczno-krajoznawczej odnotować należy także inne wypracowane formy działalności uczelnianych kół PTTK. Oprócz wzmiankowanych już rajdów i złazów wymienić należy niezliczoną i nie rejestrowaną w większości ilość zgrupowań, obozów wędrownych, wycieczek, zimowisk, kuligów, wieczorków z piosenką turystyczną, odczytów i prelekcji, czy wreszcie roboczych zebrań organizacyjnych. Już w 1964 roku zorganizowano np. pierwszy konkurs fotografii turystycznej; konkursy te organizowane były z okazji różnych jubileuszy. Trzeba jednak przyznać, że aktywność poszczególnych kół PTTK i ilość organizowanych imprez podlegała dużym wahaniom. Pod koniec omawianego okresu Oddział dążył do stworzenia dobrych warunków do uprawiania turystyki kwalifikowanej. Powstało wiele klubów specjalistycznych i odpowiednich komisji. Efektem tych starań były m.in. liczne i poważne wyprawy klubów specjalistycznych. Zapoczątkowała je w 1974 roku I Wyprawa SKPG w Hindukusz. Rok później, w 1975, odbyła się Wyprawa SKPG w Góry Turcji i Iranu. W 1977 roku SKPG wyjechało w Himalaje Zachodnie, a AKP Krab zorganizował Wyprawę Koral nad Zatokę Perską oraz wyjazdy do Grecji. Studencka Grupa Rejonowa Straży Ochrony Przyrody urządziła szkoleniowy wyjazd do Parku Grand Paradiso w Alpach Włoskich. Efektem wyprawy SKPG w Hindukusz było zorganizowanie turnusów krajoznawczych Afganistan Pakistan. Studenckie Koło Przewodników Górskich prowadziło także ogólnopolskie turnusy w górach Bułgarii, oraz szlak Alpy Julijskie Dolomity. Osobnym zagadnieniem, któremu poświęcono wiele troski, było propagowanie kultury turystycznej. Służyły tej sprawie wzory dobrej, wartościowej piosenki turystycznej wydawano śpiewniki takich autorów jak Andrzej Mróz, popierano działalność śpiewających grup turystycznych oraz organizowanie Giełd Piosenki Turystycznej. Przy Oddziale działały turystyczne kabarety, takie jak Kmiecie w latach 60-tych, a od 1970 roku kabaret SKPG Skafander, które swoimi występami uświetniały wiele imprez turystycznych. Wzory kultury na szlaku tworzyły także Komisja Ochrony Przyrody i Studencka Grupa Rejonowa SOP, które wspólnie opracowały i wydały m.in. informator dla organizatorów imprez turystycznych pod tytułem Turystyczne savoir-vivre. 14

15 Dane statystyczne obrazujące działalność Oddziału Akademickiego PTTK w różnych okresach Wycieczki i imprezy turystyki kwalifikowanej Imprezy Ogółem Piesze Górskie Narciarskie Kolarskie Motorowe Żeglarskie Kajakowe Płetwon. Inne powszech. Imprez Uczestn Imprez Uczestn Imprez Uczestn Imprez Uczestn Imprez Uczestn

16 3. Sympozja krajoznawcze i sesje naukowe Wyjątkowy typ imprez turystycznych stanowiły sympozja krajoznawcze organizowane przez SKPG od 1969 roku. Były one nie tylko zjazdami studenckiego aktywu turystycznego; towarzyszyła im zawsze niezmiernie bogata oprawa krajoznawcza, znacznie wykraczająca poza stereotyp wycieczki szkoleniowo-krajoznawczej. Poszczególne sympozja poświęcone były regionom, w których koncentrowała się działalność SKPG, a więc Spiszowi, Pieninom, Orawie, Ziemi Sądeckiej, Tatrom, Skalnemu Podhalu. Organizatorzy starali się na przykładzie niewielkiego regionu, czasami nawet pojedynczego obiektu, wyeksponować wszystkie treści krajoznawcze pokazać jak wiele problemów związanych z historią, sztuką, folklorem, przyrodą można wydobyć i w sposób aktywizujący przedstawić. Kontakt z zespołami folklorystycznymi i artystami ludowymi na tle przyrody, widowiska inscenizowane przez członków SKPG, zwiedzanie wybranego zabytku wzbogacone nie o kilkunastominutową, standardową informację, lecz wnikliwe i szerokie, ilustrujące prawidłowości rządzące sztuką objaśnienia konserwatora zakończone dyskusją. Dobór środków programowych zapewniał atrakcyjny charakter imprezom i był wzorem właściwej organizacji imprez krajoznawczych. Pierwsze sympozjum krajoznawcze w Niedzicy było tematycznie związane ze Spiszem, a kulminacyjnym punktem programu było widowisko światło-dźwięk ilustrujące sceny z historii zamku w wykonaniu studenckiego zespołu turystycznego Kmiecie. Czas przeznaczony na sympozjalne gadulstwo wykorzystano na zwiedzanie Spisza, a sympozjum zmobilizowało Komisję Wydawniczą i Szkoleniową PTTK do wydania serii skryptów szkoleniowych w formie opracowań monograficznych z zakresu krajoznawstwa. II Sympozjum (1971 rok) odbyło się na Orawie w Zubrzycy Górnej. Większość pozycji programowych rozegrana została w Orawskim Parku Etnograficznym (występy zespołów regionalnych, prelekcje H. Pieńkowskiej i W. Jostowej}. III Sympozjum (1972 rok) otwarto w Krakowie kabaretem w Jamie Michalikowej. Poświęcone było Pieninom. Wielką atrakcją dla uczestników jak i samych flisaków był nocny spływ Dunajcem przy świetle pochodni. Jak wynikało z ich opowiadań, żaden z nich wcześniej nie pływał w nocy, a jedynie ojce pływali i to przy świetle księżyca za czasów J. Szalaja. Niezmiernie ciekawa była inscenizacja legend pienińskich w Wąwozie Sobczyńskim w wykonaniu grupy SKPG Skafander. Na III Sympozjum rozpoczęto stałą współpracę z mgr Bogusławem Krasnowolskim, który kompleksowo prowadził zwiedzanie kościółka w Grywałdzie. W programie sympozjum zmieściły się jeszcze obrady poświęcone problematyce pracy krajoznawczej w środowisku studenckim, a także wycieczka do Czerwonego Klasztoru. IV Sympozjum odbyło się w Suchej Dolinie, a jego program zawierał dogłębne studium cerkiewki w Powroźniku, występy zespołów regionalnych w amfiteatrze leśnym, oraz inscenizację sztuki Dziewczę z Sącza w wykonaniu Skafandra. V Sympozjum Krajoznawcze, które rozpoczęło się od zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce, poświęcone było regionowi Skalnego Podhala. W programie znalazły się głęboka analiza architektury góralskiej, spotkanie z Witoldem H. Paryskim na temat poszukiwaczy skarbów i ich roli w historii Tatr, występ zespołu góralskiego Halny na Rusinowej Polanie, oraz wycieczka do Orawskich Zamków. Oddział Akademicki był inicjatorem i współorganizatorem kilku sesji naukowych poświęconych problemom turystyki studenckiej. 16

17 W 1970 roku wspólnie z Katedrą Turystyki WSWF zorganizowano Ogólnopolskie Sympozjum na temat społeczno-wychowawczej roli turystyki w środowisku studenckim (materiały z konferencji opublikował w 1971 roku WSWF). W 1974 roku na zakończenie obchodów 100-lecia turystyki polskiej Oddział Akademicki zorganizował sesję naukową Studenci w 100-leciu turystyki polskiej nastawioną nie tylko na zagadnienia historyczne, ale również na wypracowanie przyszłego modelu turystyki studenckiej, W 1979 roku Oddział był organizatorem ogólnopolskiego sejmiku Zainteresowania krajoznawcze młodzieży akademickiej, który był głosem środowiska akademickiego na Kongres Krajoznawczy. 4. Kontakty z regionem W przeciwieństwie do terenowych oddziałów PTTK, Oddział Akademicki nie posiada określonego obszaru działalności. Jednakże od początku jego istnienia ukierunkowano geograficznie działalność na region karpacki, a zwłaszcza obszar Tatr, Pienin, Gorców, Beskidu Wyspowego i Sądeckiego. Sytuacja ta usankcjonowana została zresztą porozumieniem między poszczególnymi akademickimi środowiskami. W swojej działalności programowej Oddział oczywiście nie ograniczał się do eksploracji tego obszaru (zwracano np. dużą uwagę na najbliższą okolicę Krakowa i Wyżynę Krakowsko- Częstochowską), nie mniej jednak z wymienionymi grupami górskimi środkowej części Karpat nawiązano najtrwalsze kontakty. Już od początku lat sześćdziesiątych w krakowskim środowisku akademickim rozwinęła się tzw. turystyka społeczna będąca typem daleko posuniętego powiązania turystyki z krajoznawstwem. Największe osiągnięcia zanotowano w tym zakresie na WSE, gdzie cała akcja kierowana przez dr Krzysztofa Stokłosę w wykonaniu Koła PTTK i ZU ZMW przyjęła największe rozmiary. W ramach imprez turystycznych zbierano materiały krajoznawcze, opracowywano monografie wiosek, rozpracowywano problemy demograficzne i historyczne mało znanych terenów. W latach rozpoczęto prace nad inwentaryzacją krajoznawczą prowadzoną przez studentów wakacyjnego obozu krajoznawczego WSE, plonem którego było opracowanie pt. Migracje ludności Orawy w latach Budowa zapory wodnej na Dunajcu w Czorsztynie i przewidywany (w pierwotnej wersji inwestycji) szeroki zasięg zbiornika czorsztyńskiego spowodował wzrost zainteresowania regionem Spisza, którego część miała się znaleźć na dnie zalewu. Członkowie Studenckiego Koła Przewodników Górskich i działacze OM PTTK w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przeprowadzili na tym terenie w latach szereg imprez turystycznych i dużych akcji połączonych z penetracją wiosek spiskich oraz zbieraniem eksponatów do tworzonego w zamku niedzickim Muzeum Regionalnego Ziemi Spiskiej. Zebrano cenną kolekcję starych zegarów, wiele narzędzi gospodarskich, wyroby ceramiczne i obrazy na szkle. Pożyteczną akcją przeprowadzoną w regionie limanowskim było zbieranie książek do bibliotek wiejskich. Z prowadzonych pod hasłem ochrony zabytków akcji na szczególną uwagę zasługują odgruzowanie zamku w Ojcowie oraz udział grup studenckich w pracach adaptacyjnych przy zamku w Korzkwi. W ostatnim okresie można mówić o większym zainteresowaniu regionem krakowskim w związku z podjęciem przez Komisję Krajoznawczą prac w ramach akcji 17

18 programowej PTTK Polska naszych dni. Prace te mają charakter inwentaryzacyjny i realizowane są głównie przez studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF. W roku 1983 członkowie Studenckiej Grupy Straży Ochrony Przyrody wykonali na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Nowym Sączu inwentaryzację zanieczyszczeń rzeki Grajcarek i Sopotnickiego Potoku. Oddział włączał się również w prace nad renowacją szlaków turystycznych np. w roku 1964 odnowiono kilka szlaków w okolicach Krakowa. Na uwagę zasługuje również współpraca ze środowiskiem szkolnym, Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Polskim Związkiem Niewidomych w zakresie organizowania imprez turystycznych i szkolenia kadr. W swojej działalności Oddział Akademicki w Krakowie ściśle współpracuje z organizacją studencką. Większość klubów specjalistycznych OA znajduje się równocześnie w strukturach Zrzeszenia Studentów Polskich. 5. Działalność Wojewódzkiej Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Pracownia Krajoznawcza Oddziału istnieje od 1974 roku. Początkowo zakres działań Pracowni ograniczał się tylko do środowiska akademickiego. Od 1982 roku pracownia ma charakter wojewódzki służy wszystkim oddziałom PTTK w województwie małopolskim. Ogólny kierunek działalności nadaje pracowni Wojewódzka Komisja Krajoznawcza złożona z działaczy komisji i klubów prowadzących działalność szkoleniową oraz instruktorów krajoznawczych. Pracownia gromadzi zbiory biblioteczne o tematyce krajoznawczej: książki, mapy, przewodniki, informatory, roczniki czasopism turystycznych krajowych i zagranicznych. Posiada zbiór przeźroczy krajoznawczych o tematyce geograficznej, etnograficznej, zabytkowej, sztuki ludowej, topografii Tatr i Beskidów, a także kolekcję taśm magnetofonowych o tematyce: sztuka ludowa, muzyka poważna, piosenka turystyczna. W jej wyposażeniu znajduje się sprzęt audiowizualny. Pomoce te wykorzystywane są przez wykładowców i prelegentów podczas prowadzonych na kursach szkoleniowych zajęć teoretycznych. Aktualny stan posiadania Wojewódzkiej Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Biblioteka Inne przeźrocza woluminów czytelników szkoleniowe +depozyt ZW PTTK Wartość inwentarz w tym nie studenci czytelników czynnych depozyt wypożyczeń Razem czasopisma taśmy magnetof. Sprzęt audiowizualny ,7 tys.zł 68,7 tys.zł Ponadto Pracownia: - w zakresie szkolenia współpracuje z komisjami i klubami turystycznymi oraz organizuje szkolenia podstawowe; - organizuje wystawy i prelekcje; 18

19 - prowadzi terenowy referat weryfikacyjny górskiej odznaki turystycznej; - sprawuje opiekę nad działalnością wydawniczą oddziału. 6. Działalność szkoleniowa Jednym z ważniejszych kierunków działalności Oddziału było i jest szkolenie kadry turystycznej i wychowywanie działaczy społecznych. W środowisku studenckim ten kierunek działania ma szczególny aspekt kończenie studiów przez działaczy i podejmowanie przez nich pracy zawodowej zmusza do ciągłego szukania nowego narybku. Z drugiej strony Oddział w ten sposób dostarcza zakładom pracy czy oddziałom terenowym wysokokwalifikowanej kadry. Ciągła rotacja kadry zmusza więc do permanentnego szkolenia. Stąd też za całą działalność w tym zakresie Oddział zyskał sobie miano trzynastej uczelni Krakowa. Od początku swego istnienia, to jest od 1955 roku, Koło Przewodników Studenckich prowadziło stałą działalność szkoleniową. W pierwszym okresie celom szkolenia służyły głównie zebrania koła i wycieczki, a uwieńczeniem szkolenia był egzamin na przodownika GOT PTTK. W 1963 roku, po unormowaniu przez GKKFiT zasad szkolenia i nadawania uprawnień przewodnickich, członkowie KPS posiadający odpowiedni zasób wiadomości teoretycznych i umiejętności praktyczne przystąpili do egzaminów państwowych. W czerwcu 1963 roku pierwszych 12 członków KPS otrzymało państwowe uprawnienia przewodników beskidzkich. W tym okresie powstał już dwustopniowy system szkolenia kadry: I stopień - kurs organizatorów turystyki, II stopień - kurs przewodnicki. Uzupełnieniem tego systemu były obozy szkoleniowe, np. realizowane na początku lat sześćdziesiątych szkolenia turystyczne młodych nauczycieli. W miarę tworzenia specjalistycznych komisji i klubów turystyki kwalifikowanej uruchamiano szkolenia kadr dla ich potrzeb. Oprócz kształcenia przewodników, organizatorów turystyki i kierowników wycieczek szkolnych najwcześniej, bo już w 1962 roku, zorganizowano kursy na stopień przodowników GON i instruktorów PZN. Nieco później ruszyły kursy strażników ochrony przyrody. Na początku lat siedemdziesiątych zorganizowano pierwsze szkolenia przodowników turystyki kajakowej i pieszej oraz żeglarskiej. Największą ciągłość i wypracowany system wykazuje szkolenie przewodników prowadzonych w dwóch specjalizacjach, tj. na przewodników beskidzkich i przewodników tatrzańskich. Dwukrotnie zorganizowano także kursy przewodników miejskich po Krakowie, a na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w ramach zajęć fakultatywnych prowadzony był kurs przewodników terenowych. Corocznie uprawnienia wewnętrzne (kandydatów na przewodników) otrzymuje kilkadziesiąt osób, z których najlepsi ubiegają się o uprawnienia państwowe. Największe rozmiary przybrało szkolenie podstawowe na stopień organizatora turystyki. Od 1967 roku prowadzi się je na poszczególnych uczelniach, a od lat siedemdziesiątych często łączy się je w drugiej fazie szkolenia z kształceniem na uprawnienia przodownika wybranej formy turystyki kwalifikowanej. Corocznie kursy kończy kilkaset osób zasilając uczelniane koła i kluby PTTK. Oddział wykształcił własną kadrę wykładowców skupionych wokół Komisji Szkoleniowej SKPG. 19

20 W latach 1982 i 1983 szkolenie w Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie przedstawiało się następująco Absolwentów Słuchaczy Osób Upr.OT Upr.inne fizycznych 1 Kurs organizatorów turystyki PK XI 82 III Kurs organizatorów turystyki i przodowników turystyki kolarskiej Zryw III-V 83 3 Kurs organizatorów turystyki Wibram IV-V Kurs Strażników Ochrony Przyrody II VI Kurs Studenckiego Koła Przewodników Górskich XI 82 X Szkolenie SKPG na uprawnienia Państwowe I IX Razem Na koniec 1983 roku liczebność zarejestrowanej w Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie kadry przedstawiała się następująco Organizatorzy Turystyki 397 Strażnicy Ochrony Przyrody 160 Przewodnicy 245 Kształcenia kadr 36 Imprez na orientację 1 Instruktorzy Krajoznawstwa 5 Przewodnictwa 10 Nurkowania swobodnego 16 Turystyki pieszej 2 Turystyki górskiej 50 Przodownicy Turystyki narciarskiej 10 Turystyki żeglarskiej 20 Turystyki kajakowej 96 Turystyki kolarskiej 69 Razem Działalność wydawnicza Już od 1964 roku Oddział prowadzi stałą działalność wydawniczą, głównie dla potrzeb środowiska. Są to przeważnie informatory krajoznawcze oraz materiały szkoleniowe. 20

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

Oddział Akademicki. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. w Krakowie

Oddział Akademicki. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. w Krakowie Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie Oddział w strukturze PTTK Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (1873) + Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906) Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PRZY ODDZIALE PTTK BESKID ŚLĄSKI W CIESZYNIE

REGULAMIN KLUBU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PRZY ODDZIALE PTTK BESKID ŚLĄSKI W CIESZYNIE Załącznik do Uchwały Nr 1/2008 Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK z dnia 13 marca 2008. w sprawie zmian w Regulaminie Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK przy Oddziale

Bardziej szczegółowo

Statut klubu AKTK Bystrze

Statut klubu AKTK Bystrze Statut klubu AKTK Bystrze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Akademicki Klub Turystyki Kajakowej "BYSTRZE" zwane dalej Klubem. 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wrocławskiego Klubu Wodniaków Wiadrus. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Organizacja Klubu

REGULAMIN. Wrocławskiego Klubu Wodniaków Wiadrus. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Organizacja Klubu Wrocław, 13 stycznia 2015r REGULAMIN Wrocławskiego Klubu Wodniaków Wiadrus Rozdział I. Postanowienia ogólne. Organizacja Klubu 1. Regulamin Wrocławskiego Klubu Wodniaków Wiadrus, zwanego dalej Klubem określa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU GÓRSKIEGO PROBLEM

S T A T U T KLUBU GÓRSKIEGO PROBLEM S T A T U T KLUBU GÓRSKIEGO PROBLEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Klub Górski Problem, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury i turystyki. 1. Klub współpracuje z Klubem Wysokogórskim w Lubinie.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załączniki do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015

Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015 Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015 Kierownik Kursu: Dariusz Walczyna Warszawa, marzec 2015 Spis treści 1. Regulamin Organizatora i Animatora InO... 3 1.1 Regulamin Organizatora

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE

STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH Lider, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy

Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy - 1 - OD D Z I A Ł PI E N I Ń S K I PTT K W SZ C Z A W N I C Y RO K Z A Ł O Ż E N I A 1893 Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy

Bardziej szczegółowo

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO /Tekst jednolity przyjęty Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU TURYSTYKI AKTYWNEJ SPACERNIAK działającego przy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

REGULAMIN KLUBU TURYSTYKI AKTYWNEJ SPACERNIAK działającego przy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie REGULAMIN KLUBU TURYSTYKI AKTYWNEJ SPACERNIAK działającego przy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne organizacji Art. 1 Regulamin Klubu Turystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2011

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2011 Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2011 Autor: Andrzej Olejniczak Ryszard Wilk 17 marca 2012 r. 1. Dane Komisji 1.1. Skład

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 Wykaz skrótów str. 11 Od autora str. 13 Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 1. Pojęcie krajoznawstwa i turystyki str. 15 1.1. Turystyka str. 15 1.2. Krajoznawstwo

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Rozdział I - Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, zwane dalej "Stowarzyszeniem", określane skrótem "PTMS", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPECJALISTYCZNEJ SEKCJI CHIRURGI ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ ROZDZIAŁ I

REGULAMIN SPECJALISTYCZNEJ SEKCJI CHIRURGI ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ ROZDZIAŁ I REGULAMIN SPECJALISTYCZNEJ SEKCJI CHIRURGI ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Specjalistyczna Sekcja Chirurgii Estetycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO MORZKULC

STATUT STUDENCKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO MORZKULC STATUT STUDENCKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO MORZKULC Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Studencki Klub Kajakowy Morzkulc jest klubem międzyuczelnianym działającym na terenie Trójmiasta i okolic. 2 Siedziba Klubu

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Andrzej Olejniczak Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK 1. Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin i program kursu na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Regulamin i program kursu na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawa, 10 kwietnia 2016 Spis treści 1 Regulamin kursu... 3 2 Program Kursu... 4 2.1 Zajęcia teoretyczne... 4 2.2 Zajęcia praktyczne... 5 2.3 Egzamin... 5 2.3.1 Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Statut. Koło Naukowe Fotografii i Grafiki Komputerowej

Statut. Koło Naukowe Fotografii i Grafiki Komputerowej Statut Koło Naukowe Fotografii i Grafiki Komputerowej Statut Koła Naukowego Fotografii i Grafiki Komputerowej Niniejszy statut został przyjęty przez założycieli Koła Naukowego Fotografii i Grafiki Komputerowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie " Stowarzyszenie Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji (tekst jednolity)

Statut Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji (tekst jednolity) STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW RADIESTEZJI Statut Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji (tekst jednolity) Statut niniejszy jest zgodny z zarejestrowanym w Sądzie Wojewódzkim VII Wydział Cywilny i Rejestrowy

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

Cele i sposoby działania

Cele i sposoby działania STATUT Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Studenckie Koło Naukowe Wspierania

Bardziej szczegółowo

Oddziałowa komisja Turystyki Pieszej w Kłodzku w 60-leciu OTP PTTK.

Oddziałowa komisja Turystyki Pieszej w Kłodzku w 60-leciu OTP PTTK. Oddziałowa komisja Turystyki Pieszej w Kłodzku w 60-leciu OTP PTTK. Po uzyskaniu uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej przez braci - Henryka i Andrzeja Berczyńskich w kwietniu 1980 roku - rozpoczeli

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE 1 Zarząd jest organem władzy TOZPN w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów. 2 1. Zarząd składa się z 10 osób wybranych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Ultra Beskid Sport. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT STOWARZYSZENIA Ultra Beskid Sport. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT STOWARZYSZENIA Ultra Beskid Sport Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ultra Beskid Sport zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I STATUT SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO. II. Cele i założenia Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego:

PROGRAM I STATUT SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO. II. Cele i założenia Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego: PROGRAM I STATUT SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO I. Postanowienia ogólne: 1) Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne zostało powołane w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie w marcu 2002 roku na czas nieokreślony

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Wrotkarskie HABUNGO, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZOSP RP. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZOSP RP. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT ZOSP RP Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej" zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK (TM & MOT)

REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK (TM & MOT) REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK (TM & MOT) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK (KTM ZG PTTK) ustanawia: Młodzieżową Odznakę Turysta Motorowy (TM), Motorową Odznakę Turystyczną

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR. W dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/23/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Śląska w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 11 Regulamin Rady Rodziców Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zawsze Razem i w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA USTRONIE MORSKIE 2001 ROK Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 4/2001 z dnia 17 listopada 2001 r. 2 3 Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO

Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie STOMIDO zwane dalej Stowarzyszeniem jest samorządną organizacją osób fizycznych i prawnych. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS, w dalszych

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Statut. Koła Naukowego Dietetyków. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Statut. Koła Naukowego Dietetyków. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Dietetyków. 2. Koło zrzesza studentów Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE Załącznik nr 14 Do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo