FARMACJA POMORZA środkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACJA POMORZA środkowego"

Transkrypt

1

2

3

4

5 FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 2 (207) Luty 2010 Moje fascynacje... 2 Wykonywanie zawodu farmaceuty w Polsce i w Unii Europejskiej... 3 Zmiany w zasadach dziedziczenia... 5 Przekształcenie spółek cywilnych w spółki jawne... 7 Zmiany w ustawie o swobodzie dzałalności gospodarczej...12 Prezenty z PIT-em...15 Wiadomości...16 Z prasy...19 Zapobieganie infekcji grypowej...21 Polskie Gimnazjum w Kwidzynie...26 Aptekarskie love-story...33 Farmaceutka o talencie literackim Sienkiewicza...35 Wspomnienie o Aleksandrze Polak ( )...35 Wspomnienie o dr n. med. Leonie Koniecznym...38 Żółtodziób w stuletniej aptece...39 Muzeum Farmacji w Krakowie...45 Polski farmaceuta na Wyspach: przeżyć przygodę i wrócić...46 Cierpienia Janeczki...48 Dawne leki...55 Niecodziennik stargardzkiego aptekarza...56 Ze skarbca staropolskiej twórczości...67 Pacjent po wyrwaniu zęba...72 XVIII Sympozjum HistoriiFarmacji w Ciechocinku ( )...73 List z Biecza...77 Na wesoło...80 Farmacja Pomorza Środkowego Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Koszalin, ul. Jedności 5, tel./fax (094) , tel Nr konta NRB: Prezes Izby mgr farm. Maria Mach Redaktor Naczelny dr Jadwiga Brzezińska Wydawca: Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska (Koszalin-Słupsk) Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada ISSN Nasz adres internetowy:

6 Nieokiełznana sanna Śnieg pokrywa bielą ziemię i zabliźnia rany, Zawieja dmuchając, kładzie się zaspami; Wydaje się, że innego wymiaru dotykamy, Połykając wiatr, niczym tafle lodu kawałkami. Pośród mgławic pędzą sanie roześmiane, Wiatr echem unosi dzwoneczki dźwięczące; Chmury suną śmiało, wiatrem kołysane, Przyroda maluje kwiaty kryształy kryjące. Śmiech miesza się z wiatrem rozpędzonym, Gałązki drzew udają bałwanki śniegowe; Ich różne formy muskają działaniem kojącym, Sanie mkną dalej po białej krainie baśniowej. Sanna ze sobą porwała moje troski, myśli, Gęstą zasłoną śniegu teraz zamazane; Sanna to, jaźń czy sen mi się przyśnił? W odpowiedzi słyszę śmiech zdrowy i nieokiełznany. Na mgnienie oka czas śniegiem zdumiony, Usiłował stanąć, lecz sanie uniosły go ku nieskończoności; Bowiem chwile radosne, czasochłonne i te poronione, Pozostają na zawsze w szczelinie wieczności. mgr Weronika Zarzycka Góra Chełmska, luty 2010 r. 2 Biuletyn Informacyjny

7 Wykonywanie zawodu farmaceuty w Polsce i w Unii Europejskiej Zgodnie z Dyrektywą Rady z dnia 16 września 1985 r. (85/432/EWG), osoby posiadające dyplom w dziedzinie farmacji są specjalistami w zakresie środków farmaceutycznych i muszą mieć dostęp do podstawowego zakresu czynności w tej dziedzinie we wszystkich państwach członkowskich. Z dalszej treści preambuły wskazanej dyrektywy wynika, iż docelowo ambicją ustawodawcy unijnego jest koordynacja wymogów kształcenia w specjalnościach farmaceutycznych. Jednakże już przed osiągnięciem jednolitości w tym zakresie, prawodawstwo UE zakłada konieczność wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie dyplomów uprawniających do wykonywania zawodu farmaceuty. Cytowana powyżej dyrektywa przewiduje szereg konkretnych wymogów dotyczących kształcenia farmaceutów, wskazując zakres wiedzy koniecznej do przyswojenia przez osoby uzyskujące dyplom farmaceuty, oraz zakres teorii i praktyki uwzględnionej w programie nauczania. Równocześnie w art. 1 dyrektywy znajduje się wskazanie czynności, które wykonywać może osoba posiadająca wykształcenie farmaceutyczne. Konkretyzacja mechanizmu wzajemnego uznawania dyplomów farmaceutycznych znajduje się w Dyrektywie Rady z dnia 16 września 1985 r. (85/433/EWG). Zgodnie z zapisami wskazanego aktu prawa unijnego, każde państwo członkowskie zobowiązane jest do uznawania dyplomów, świadectw i innych formalnych kwalifikacji świadczących o prawie wykonywania zawodu farmaceuty, wydanych przez odpowiednie organy władzy państwowej czy samorządowej pozostałych państw członkowskich. Z jednej zatem strony prawo unijne przewiduje konkretne wymogi minimalne dla procesu kształcenia farmaceutów, pozostawiając szczegółowe rozwiązania konkretnym państwom członkowskim, pozostawiając im daleko idącą swobodę oraz autonomię. Z drugiej strony zaś, prawo unijne tworzy domniemanie kompatybilności wszystkich państwowych systemów kształcenia farmaceutów w UE, a co za tym idzie przewiduje nakaz wzajemnego uznawania dyplomów poświadczających prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Obydwa cytowane rozporządzenia były zmieniane w miarę upływu czasu, m.in. Dyrektywą 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. Rzeczpospolita Polska wywiązała się z obowiązków nałożonych wskazanymi powyżej aktami prawa unijnego poprzez zawarcie w ustawie z dnia 19 Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 3

8 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich zapisów dotyczących uznawania dyplomów poświadczających uprawnienia farmaceuty wydanych przez stosowne organy pozostałych państw członkowskich. Przy uwzględnieniu najświeższych zmian ustawodawczych w tym zakresie, regulacja ta obejmuje następujące elementy: Ustawodawca rezygnuje z zamieszczania definicji ustawowej farmaceuty, wprowadzając w zamian pojęcie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty. W zmienionym brzmieniu art. 2b ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich znalazły się na nowo określone wymogi dotyczące wykształcenia wymaganego do wykonywania zawodu farmaceuty (uwzględniające fakt przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej). Z kolei w art. 4h ustawy ustawodawca wskazuje wyraźnie, komu przysługuje prawo do używania tytułu farmaceuta. Zgodnie z ustępem 1 są to osoby posiadające prawo wykonywania zawodu farmaceuty. W ten sposób ustawodawca rezygnując z ustawowej definicji farmaceuty, przenosi ciężar gatunkowy na regulacje odnoszące się bezpośrednio to wymogów niezbędnych dla otrzymania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty. Poszerzone zostały warunki niezbędne do wydania konkretnej osobie prawa wykonywania zawodu farmaceuty, ujęte w art. 4 ust. 1 ustawy. Do dotychczasowych wymogów względem wnioskodawcy dodane zostały trzy kolejne, w postaci: wykazuje się przez wnioskodawcę nienaganną postawą etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty - w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz cudzoziemca, korzysta z pełni praw publicznych. Wystąpiła także zmiana co do formy nadawania prawa wykonywania zawodu. Wprowadzono uroczyste ślubowanie, które wnioskodawca składa już po podjęciu uchwały odpowiedniego organu samorządu aptekarskiego o przyznaniu mu prawa wykonywania zawodu. Z jednej strony przepis ten ma zwiększyć prestiż zawodu. Z drugiej strony należy pamiętać, iż ślubowanie nie jest wyłącznie pewnego rodzaju ozdobnikiem, czy też zwykłą formalnością. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 4e ustawy o izbach aptekarskich, wydanie farmaceucie dokumentu prawa wykonywania zawodu może odbyć się dopiero po złożeniu przez niego ślubowania. W istocie zatem do uzyskania dokumentu prawa wykonywania zawodu niezbędne są dwie przesłanki 4 Biuletyn Informacyjny

9 - pozytywna uchwała organu samorządu zawodowego oraz złożenie przez wnioskodawcę uroczystego ślubowania. Ustawodawca dokonał szeregu zmian dotyczących faktu wstąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Większość zmian ma charakter organizacyjno-formalny i wpływa na nowe brzmienie art. la, 4, 4c, 4h ustawy o izbach aptekarskich. Całkowitą nowością jest instytucja wykonywania przez cudzoziemca na terenie naszego kraju zawodu farmaceuty tymczasowo, okazjonalnie. Kwestię tą regulują przepisy art. 6a-6c, oraz art. 8a ustawy. Związane z tym jest stworzenie nowego, uproszczonego rejestru farmaceutów wykonujących na terenie naszego kraju zawód tymczasowo, okazjonalnie. Radca prawny Krystian Szulc (przedruk z Apothecariusa nr 24 z ) Zmiany w zasadach dziedziczenia Weszła w życie ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy kodeks cywilny Dz. U Zmiany dotyczą między innymi zasad dziedziczenia. Poprzedni krąg osób uprawnionych do dziedziczenia był dość wąski i często dochodziło do przypadków przejmowania majątków przez Skarb Państwa. Zmiany, które obowiązują od 28 czerwca 2009 mają zastosowanie tylko do spadków otwartych po tym terminie, (śmierć spadkodawcy). Zmieniono art. 932 do W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połową spadku. 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 5

10 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Art Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. Art W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. 2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. 3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałymi dziadkom w częściach równych. ; 3) po art. 934 dodaje się art w brzmieniu: Art W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. ; 4) art. 935 otrzymuje brzmienie: Art W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu. Nowe zasady wzmocniły pozycję rodziców spadkodawcy, którzy w odróżnieniu od poprzedniego zapisu teraz znaleźli się w pierwszym kręgu dziedziczenia, na równi z małżonkiem oraz wprowadzono zasadę, że w braku zstępnych i małżonka dziedziczą rodzice w całości. Rodzeństwo uzyska uprawnienie do spadku wtedy gdy któryś z rodziców nie dożyje otwarcia spadku. Zmiany zostały wymuszone wypadkami drogowymi w których giną całe rodziny i według dotychczasowych przepisów spadek często przypadał Skarbowi Państwa, co było społecznie nieuzasadnione. 6 Biuletyn Informacyjny

11 Drugą ważną zmianą jest wprowadzenie jako uprawnionych do dziedziczenia dziadków, wujów i pasierbów. W poprzednim stanie prawnym nie byli oni w kręgu dziedziczenia i nie dziedziczyli po zmarłym. Jeżeli wszyscy wyżej podani spadkobiercy nie żyją spadek dziedziczy gmina lub skarb państwa. Proszę pamiętać, że aby zachować uprawnienia do dziedziczenia bez podatku w I grupie należy w ciągu 6 miesięcy złożyć formularz SD-Z w urzędzie skarbowym, inaczej zwolnienie zostanie utracone. Przypominam też, że zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne spadkobiercy mają 6 miesięcy na zgłoszenie do W1F dziedziczenia apteki i zadeklarowanie dalszego jej prowadzenia. Wtedy nie wygasa zezwolenie. Następuje tylko zmiana podmiotu prowadzącego aptekę. (Przedruk z Apothecariusa nr 24/09) mec. Szulc Krystian Radca prawny Przekształcenie spółek cywilnych w spółki jawne Mec. Jan Nowaczyk W związku z tym, że wielu aptekarzy prowadzących apteki w formie spółki cywilnej rozważa zmianę formy organizacyjną działalności gospodarczej poprzez utworzenie spółki jawnej, zachodzi potrzeba wskazania w jaki sposób możliwe jest dokonanie takiego przekształcenia. Dlaczego warto dokonać przekształcenia? Na początek należy wskazać co przemawia za tym, by dokonać przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Przede wszystkim stwierdzić należy, że spółka cywilna jest obecnie niezbyt dogodną formą działalności gospodarczej, gdyż nie jest ona odrębnym przedsiębiorcą, lecz sumą poszczególnych jej Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 7

12 wspólników. Oznacza to, że przy wszelkich umowach w które zaangażowana jest spółka, stronami umowy są (a już na pewno powinni być) poszczególni wspólnicy. Wynikają z tego daleko idące konsekwencje; np. w przypadku ubiegania się o jakiekolwiek kredyty, bank może przyjąć, że ma do czynienia nie z jednym, lecz z kilkoma potencjalnymi kredytobiorcami. Podobnie w przypadku spraw z zakresu prawa pracy; pracodawcą nie jest spółka, lecz jej udziałowcy, wspólnicy. Tak samo, podatnikami podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą są poszczególni podatnicy. Wspólne prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej staje się więc coraz mniej dogodne. Kiedy należy dokonać przekształcenia? Zgodnie z art. 26 4, zd. trzecie kodeksu spółek handlowych, jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgłoszenie jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego. W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną powstanie wtedy, jeśli w latach 2007 i 2008 przychody netto ze sprzedaży towarów i usług przekroczą równowartość EURO (dwóch milionów EURO). Jak dokonać przekształcenia? Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nie musi się wiązać z likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej. Wręcz przeciwnie, takie przekształcenie może być dokonane stosunkowo płynnie, bez przerywania bieżącej działalności. Podstawę do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną daje art kodeksu spółek handlowych. Z przepisów tych wynika, że przekształcenie spółki odbywa się w następujący sposób: 1/ Wspólnicy spółki cywilnej winni w pierwszej kolejności dokonać odpowiednich zmian w umowie spółki cywilnej. Najistotniejszą zmianą będzie oczywiście zmiana typu umowy spółki. Można tego dokonać, poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Zmienia się umowę spółki cywilnej, zawartej dnia... i działającej pod firmą X w ten sposób, że występujące w umowie wyrazy spółka cywilna, zastępuje się wyrazami spółka jawna. Zmieniona umowa spółki winna też zawierać wszystkie niezbędne elementy spółki. Zgodnie z art. 25 kodeksu spółek handlowych, umowa spółki jawnej powinna zawierać: 8 Biuletyn Informacyjny

13 1) firmę i siedzibę spółki, 2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość; 3) przedmiot działalności spółki, 4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. W załączeniu do niniejszego opracowania, przedstawiamy propozycję zmiany umowy sp. cywilnej, prowadzącej do jej przekształcenia w sp. jawną 2/ Następnym krokiem, jaki powinni podjąć wspólnicy przekształconej spółki jawnej, będzie zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego. Wskazać należy, że przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń, 4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji. Wniosek o wpis spółki jawnej do rejestru wnosi się na urzędowym formularzu KRS-W1, wraz ze stosownymi załącznikami (w szczególności KRS-WB, odnoszący się do wspólników spółki jawnej, KRS-WK wskazującym wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, KRS-WM obejmujący przedmiot działalności spółki, a także, jak się wydaje, KRS-WH określający sposób powstania podmiotu. Wypełnienie tego ostatniego formularza jest problematyczne, gdyż w polach 3, 4 i 5 sekcji II 3.1. formularza KRS-WH należy podać nazwę rejestru, w którym spółka cywilna była zarejestrowana, numer w rejestrze oraz sąd prowadzący rejestr. Problem polega na tym, że cywilne nie są wpisywane do żadnego z sądowych rejestrów, co więcej nie ujmuje się ich nawet w gminnych ewidencjach działalności gospodarczej (ewidencjonowani są jedynie wspólnicy spółek cywilnych). W praktyce niektórych sądów rejestrowych utarł się wobec tego zwyczaj wskazywania w miejsce sądu prowadzącego rejestr prezydenta (ewentualnie wójta lub burmistrza) gminy, w której zarejestrowano wspólników spółki cywilnej oraz numeru z ewidencji. Wymaga to albo sporządzenia kilku formularzy KRS-WH, albo sporządzenia dodatkowego pisma objaśniającego dane odnośnie do każdego ze wspólników spółki cywilnej, które mają być ujęte w polach 3, 4 i 5 sekcji II 3.1. formularza KRS-WH. Jeżeli spółce cywilnej nadano numer REGON (sytuacje takie niestety się zdarzają), należy go podać w polu 6 omawianego formularza. Do wniosku mogą być dołączone również inne załączniki formularzowe zależnie do sytuacji spółki - powołanie prokurentów czy też występowanie oddziałów w strukturze organizacyjnej). Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 9

14 Do wniosku o wpis spółki jawnej do rejestru należy ponadto dołączyć: a) umowę spółki, b) listę wspólników zawierającą: - nazwiska i imiona bądź nazwy wspólników, - adresy wspólników, c) wykaz wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, d) wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki, e) dowód uiszczenia wpisu sądowego, f) dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jak zapewnić spółce jawnej możliwość funkcjonowania po śmierci współmałżonka Aby uzyskać jeden z celów przekształcenia sp. cywilnej w spółkę jawną, jakim winna być trwałość bytu prawnego, należy podjąć działania mające na celu możliwość funkcjonowania sp. jawnej, po śmierci jednego ze wspólników. Należy więc rozważyć dwa warianty działania, zależnie od tego czy przekształceniu podlega sp. cywilna obejmująca więcej niż dwóch wspólników / udziałowców czy też - co groźne dla bytu prawnego spółki - przekształceniu podlega sp. cywilna złożona tylko z dwóch wspólników. Jeśli przekształcana sp. cywilna obejmuje więcej niż dwóch udziałowców, wówczas do umowy przekształcającej sp. cywilną w sp. jawną, należy wprowadzić zapis następujący: W razie śmierci Wspólnika Spółka nie ulega rozwiązaniu. Na miejsce zmarłego Wspólnika wchodzą jego spadkobiercy. Jeśli natomiast przekształcana sp. cywilna jest złożona tylko z dwóch wspólników/udziałowców, wówczas nawet jej przekształcenie w sp. jawną nie daje gwarancji na jej przetrwanie, w razie śmierci jednego ze wspólników. Mówiąc inaczej, w razie śmierci jednego ze wspólników, sp. jawna złożona tylko z dwóch wspólników, ulegnie zawsze rozwiązaniu. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, a przedmiotem przekształcenia jest tylko dwuosobowa sp. cywilna proponujemy, by: 1) najpierw doprowadzić do jej przekształcenia w sp. jawną, oczywiście jedynie z udziałem ex-wspólników sp. cywilnej; 2) następnie, po zarejestrowaniu sp. jawnej w KRS, wprowadzić zmianę do umowy spółki sp. jawnej, a polegająca na zwiększeniu liczby udziałowców spółki. 10 Biuletyn Informacyjny

15 Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną Zgodnie z art kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują, wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Art kodeksu stanowi z kolei, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Z zacytowanych przepisów wynika więc, że w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy następuje zmiana właściciela apteki (np. zamiast p. Kowalskiego właścicielem apteki staję się p. Nowak), przekształcenie sp. cywilnej w sp. jawną, nie wiąże się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie apteki. Taka przekształcona spółka jest bowiem podmiotem (posiadaczem) zezwolenia na prowadzenie apteki. Mając jednak na uwadze fakt, że zawarte w treści zezwolenia na prowadzenie apteki określenie przedsiębiorcy będącego jej właścicielem winno odpowiadać rzeczywistemu stanowi faktycznemu i prawnemu uznać należy, że konsekwencją przekształcenia spółki cywilnej w sp. jawną winno być wydanie przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego decyzji o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki. Celem uzyskania takiego zezwolenia, wspólnicy spółki jawnej winni wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o wydanie decyzji zmieniającej zezwolenie na prowadzenie apteki, polegającej na zmianie oznaczenia przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, a polegającej na tym, że zamiast przedsiębiorcy pod nazwą: xy - sp. cywilna, apteka będzie prowadzona przez przedsiębiorcę pod nazwą: xy - sp. jawna. W uzasadnieniu wniosku napisać należy, że potrzeba wydania wnioskowanej decyzji uzasadniona jest tym, że w wyniku przekształcenia dokonanego na podstawie art. 26 kodeksu spółek handlowych, powstał przedsiębiorca działający pod firmą xy - sp. jawna. We wniosku napisać należy dalej, że stosownie do art. 553 kodeksu spółek handlowych, spółce tej przysługują wszelkie prawa i obowiązki sp. cywilnej - xy, który był dotychczasowym podmiotem zezwolenia na prowadzenie apteki. Taki wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego winien być podpisany przez wszystkich wspólników sp. jawnej, a załącznikiem do takiego wniosku winien być pełen wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczący sp. jawnej. mec. Jan Nowaczyk (przedruk z Biul. Wielkopol. OIA nr 3-4/08) Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 11

16 Zmiany w ustawie o swobodzie dzałalności gospodarczej Ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzono m. innymi następujące zmiany dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej: Przepisy koncentrują się przede wszystkim wokół dwóch obszarów: Rozpoczynanie działalności gospodarczej i zakładanie firm. Działalność gospodarczą będzie można rozpoczynać i prowadzić nawet wtedy, gdy firma jeszcze nie zostanie zarejestrowana. Wystarczy zgłoszenie tego faktu do urzędu prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej i bez czekania na rejestrację, będzie można rozpoczynać i prowadzić własny biznes. Sama rejestracja ma być ułatwiona i przyspieszona poprzez wprowadzenie: Jednego okienka - zasady, która w pierwszym etapie uprości i przyspieszy rejestrację firmy w tradycyjnej formie - do założenia własnej działalności wystarczy tylko jeden wniosek złożony tylko w jednym miejscu. Zero okienka - zasady, która docelowo umożliwi założenie firmy przez Internet dzięki stworzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - będzie to nowoczesna i ogólnodostępna platforma informatyczna z danymi o polskich przedsiębiorstwach. Oprócz roli ewidencyjnej będzie spełniać także zadanie informacyjne, co ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce. Ograniczenie kontroli w przedsiębiorstwach - ustawa zmienia zasady prowadzenia kontroli i porządkuje jej system. Ad. I. Działalność gospodarcza bez rejestracji. Obecnie działalność gospodarczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wypisu z ewidencji działalności gospodarczej poświadczającej rejestrację firmy. Nowelizacja uniezależnia od siebie stan faktyczny - rozpoczęcie prowadzenia własnego, prywatnego biznesu, od stanu prawnego - urzędowego zarejestrowania przedsiębiorstwa. Zainteresowany rozpoczęciem działalności ma zgłosić tylko ten fakt a resztę formalności mają za niego załatwić urzędnicy. Jedno okienko - umożliwi przedsiębiorcy składanie jednego wniosku (tzw. wniosek zintegrowany) rejestrującego działalność gospodarczą, zamiast czterech dotychczasowych i bardzo wielu różnych załączników oraz zaświadczeń. Wniosek, ten będzie można składać również elektronicznie. 12 Biuletyn Informacyjny

17 Zakładanie firmy ma być bezpłatne. Jedno okienko będzie rozwiązaniem przejściowym, przygotowującym urzędy i przedsiębiorców do wprowadzenia zasady zero okienka (nie objętej jeszcze aktualną nowelizacją). Zero okienka - to system, który pozwoli na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Proces rejestracji będzie szybki i prosty: Przedsiębiorca wypełnia jeden wniosek, tzw. wniosek zintegrowany. Składa go przez Internet lub w dowolnym urzędzie gminy, także w formie papierowej; dzięki temu rejestracja odbywa się natychmiast, bez zbędnej zwłoki. System informatyczny przekazuje dane urzędom zajmującym się rejestracją działalności gospodarczej. Organy administracji publicznej będą zobowiązane korzystać z danych zawartych w ewidencji i nie będą mogły żądać od przedsiębiorcy zaświadczeń o wpisie do ewidencji, ani innych dokumentów, które będą mogły samodzielnie pobierać z bazy informatycznej CEIDG. Informacje z wypełnionych przez firmy wniosków będą gromadzone w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie to ogólnodostępna i bezpłatna platforma informatyczna, zawierająca informacje o firmach, zintegrowana z centralną ewidencją i bazami danych innych organów państwa. Obejmie podstawowe informacje o przedsiębiorstwie i jego statusie prawnym. CEIDG ułatwi ponadto zdobywanie informacji o innych firmach poprzez co zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, przyspieszy też wzajemne kontakty przedsiębiorców, ułatwiając wymianę handlową między firmami działającymi w różnych częściach kraju i zagranicą. Ad. II. Ograniczenie kontroli. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w rewolucyjny sposób zmienia przepisy regulujące przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej, zmieniając pod tym kątem ok. 60 ustaw. Zmiana dotyczy przede wszystkim określenia przedmiotu kontroli - ustawa wskazuje, że nie powinien być nim przedsiębiorca, a jedynie wykonywana przez niego działalność gospodarcza. Główne nowości dotyczące kontroli w firmach, to m.in.: Obowiązek zawiadomienia o kontroli - wprowadza się obowiązek zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia kontroli na co najmniej 7 dni przed kontrolą (z pozostawieniem niestety wyjątków od tej zasady). Kontrola ma się odbyć w ciągu tego terminu - tj. nie wcześniej, niż po 7 dniach od zawiadomienia i nie później niż w ciągu 30 dni. Jeśli się nie odbędzie należy wyznaczyć nowy termin zawiadamiając o tym przedsiębiorcę. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 13

18 Obowiązek informowania o prawach przedsiębiorcy - przeprowadzający kontrolę będą musieli przed przystąpieniem do czynności kontrolnych poinformować przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach. Kontrolujący będą musieli także uzasadniać podejmowanie niektórych czynności kontrolnych w książce kontroli, czego nie było do tej pory. Sprzeciw przedsiębiorcy - przedsiębiorca będzie miał prawo do sprzeciwu wobec miejsca, czasu, trybu i sposobu kontrolowania jego firmy. Sprzeciw będzie wstrzymywał kontrolę do czasu rozpatrzenia sprzeciwu przez wyższą instancję. Jest to całkowicie nowy instrument - dotychczas osoby prowadzące działalność gospodarczą nie dysponowały żadnymi środkami prawnymi, które służyłyby ochronie ich interesów w przypadku prowadzenia kontroli z łamaniem prawa. Skrócenie czasu trwania - kontrole w przedsiębiorstwach zostaną skrócone w zależności od wielkości firmy i tak - do 2 tygodni w przypadku mikroprzedsiębiorstw. do 3 tygodni dla małych firm, do 4 tygodni dla średnich i do 8 tygodni dla dużych firm. Chodzi o łączny czas kontroli tej samej instytucji kontrolnej w określonym przedsiębiorstwie w danym roku kalendarzowym. Kontrole jednoczesne - ustawa zakazuje jednoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli u tego samego przedsiębiorcy przez różne instytucje kontrolne w tym samym czasie. Kontrola niezgodna z prawem - w przypadku bezprawnej kontroli, urząd będzie narażony na sankcje, m.in. odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa i samych kontrolerów, a zebrane podczas takiej kontroli dowody nie będą mogły być wykorzystane w żądnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnoskarbowym przeciwko kontrolowanemu przedsiębiorczy. Zasada ta ma doprowadzić do profesjonalizacji procedur kontrolnych i zdyscyplinowania pracowników instytucji kontrolnych. Powyższa informacja opracowana została na podstawie analizy przedmiotowej ustawy, z uwzględnieniem informacji Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki z dnia r. Część wprowadzonych zmian wchodzi w życie 30 dni od momentu ogłoszenia ustawy zmieniającej czyli 6 lutego 2009 r., część zaś w dniu r. art. 68 (centralna ewidencja) r. Zmiany nie są do końca realizacją zasady co nie jest zabronione jest dozwolone, ale idą w kierunku upodmiotowienia przedsiębiorców. (przedruk z Apothecariusa nr 24/09) mec. Szulc Krystian Radca Prawny 14 Biuletyn Informacyjny

19 Prezenty z PIT-em Czy Mikofaj podaruje nam prezent z załącznikiem? Świąteczny prezent od szefa podlega PIT. Wartość prezentu świątecznego otrzymywanego od szefa jest przychodem pracownika. Tylko prezenty sfinansowane z funduszu socjalnego będą zwolnione z PIT do 380 zł. Gdy pracodawca kupi upominki ze środków obrotowych firmy, wartość prezentu będzie przychodem pracownika.gdy będzie sfinansowane ze środków socjalnych, zastosowanie znajdzie zwolnienie z PIT. Jednak tu zwolnione z podatku będą tylko prezenty, których wartość nie przekroczy 380 zł. Przy czym limit 380 zł dotyczy całego roku podatkowego. Zatem jeśli szef w trakcie roku podatkowego oferował pracownikom inne świadczenia finansowe z funduszu socjalnego i ich wartość już przekroczyła 380 zł, to prezent świąteczny będzie podlegał opodatkowaniu. Ważne finansowanie. Skutki podatkowe przekazywania pracownikom prezentów świątecznych uzależnione jest od źródła finansowania. Wartość podarunków opłaconych ze środków obrotowych stanowi przychód ze stosunku pracy opodatkowanych na zasadach ogólnych. Prezent albo bon sfinansowany ze środków obrotowych powinien być opodatkowany jako przychód pracownika w miesiącu otrzymania przez niego tego świadczenia. Świadczenia rzeczowe Nie wszystkie świadczenia pozapłacowe będą podlegały PIT. Zwolnienie z podatku obejmuje świadczenie rzeczowe.przekazywane pracownikowi.finansowane w całości z funduszy socjalnych(czyli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - ZFŚS lub funduszu związków zawodowych) do 380 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od nadwyżki. W przypadku zaś podarunków finansowanych z dwóch funduszy jednocześnie limit 380 zł należy stosować do obu tych źródeł łącznie. Ważne jest przy tym, aby to pracodawca zakupił towary będące przedmiotem prezentu. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 15

20 PIT od prezentu świątecznego Pracodawca gdy kupuje prezent dla pracownika za 400 zł: i 1) finansuje go ze środków obrotowych firmy - podatek do zapłaty: 72,00 zł. Natomiast gdy: 2) finansuje go z funduszu socjalnego - podatek do zapłaty: 3,60 zł. (przedruk z Biul. OIA w Olsztynie nr 5/09) Wybrała J.M. Wiadomości Apel do wszystkich Aptekarzy W dn września 2010 r. odbędzie się w Gdańsku Naukowy Zjazd PTFarm. Będą tam m.in. Sekcja Aptek Otwartych, Sekcja Aptek Szpitalnych, Leku Roślinnego, Historii Farmacji i inne. Kierownikiem naukowym Sekcji Historii Farmacji jest prof. dr hab. Feliks Gajewski. Apeluje on do wszystkich aptekarzy z naszego regionu, aby przygotowali poster czyli plakat na ten Zjazd. Otrzymają za to punkty twarde. Każdy farmaceuta powinien opisać i obfotografować swoją aptekę. Tekst i fotki przykleja się (lub przypina) do plakatu. W tekście należy ująć nazwę, położenie apteki, jej dzieje, kadry, wygląd i fotografie kierowników. Plakaty muszą mieć rozmiary: 90 cm (szerokość) i 130 cm (długość). Wszelkich informacji udziela prof. Feliks Gajewski tel lub fax Żurawiny Żurawiny zawierają flawonoidy, które działają przeciwzakrzepowo, przeciwmiażdżycowo, uszczelniają i rozszerzają naczynia krwionośne. Kto chce oddać niepotrzebne książki naukowe? Prof. F. Gajewski przypomina, że Gdańska Izba Muzealna PTFarm przyjmuje stare, niepotrzebne książki i czasopisma farmaceutyczne. Można je zapakować i odesłać na adres: Muzealna Izba Pamięci przy Gdańskim Uniwer- 16 Biuletyn Informacyjny

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

OSOBISTY PORADNIK PRAWNY

OSOBISTY PORADNIK PRAWNY PREZENT ZA INSTALACJĘ APLIKACJI ASYSTENT 1 OSOBISTY PORADNIK PRAWNY www.gofin.pl WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN Sp. z o.o. 2 I. Stosunki majątkowe między małżonkami str. 4 1. Zarządzanie majątkiem wspólnym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Wstęp Bartosz Łuć str. 1 Opracowania prawnicze Mariola Więckowska

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu!

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu! Prawny Proboszcza Nr 1 Październik 2011 ISSN 1212-1212 PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE Czcigodny Księże Proboszczu! Z przyjemnością oddajemy do rąk Księdza pierwszy numer a Prawnego Proboszcza.

Bardziej szczegółowo