FARMACJA POMORZA środkowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACJA POMORZA środkowego"

Transkrypt

1

2

3

4

5 FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 2 (207) Luty 2010 Moje fascynacje... 2 Wykonywanie zawodu farmaceuty w Polsce i w Unii Europejskiej... 3 Zmiany w zasadach dziedziczenia... 5 Przekształcenie spółek cywilnych w spółki jawne... 7 Zmiany w ustawie o swobodzie dzałalności gospodarczej...12 Prezenty z PIT-em...15 Wiadomości...16 Z prasy...19 Zapobieganie infekcji grypowej...21 Polskie Gimnazjum w Kwidzynie...26 Aptekarskie love-story...33 Farmaceutka o talencie literackim Sienkiewicza...35 Wspomnienie o Aleksandrze Polak ( )...35 Wspomnienie o dr n. med. Leonie Koniecznym...38 Żółtodziób w stuletniej aptece...39 Muzeum Farmacji w Krakowie...45 Polski farmaceuta na Wyspach: przeżyć przygodę i wrócić...46 Cierpienia Janeczki...48 Dawne leki...55 Niecodziennik stargardzkiego aptekarza...56 Ze skarbca staropolskiej twórczości...67 Pacjent po wyrwaniu zęba...72 XVIII Sympozjum HistoriiFarmacji w Ciechocinku ( )...73 List z Biecza...77 Na wesoło...80 Farmacja Pomorza Środkowego Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Koszalin, ul. Jedności 5, tel./fax (094) , tel Nr konta NRB: Prezes Izby mgr farm. Maria Mach Redaktor Naczelny dr Jadwiga Brzezińska Wydawca: Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska (Koszalin-Słupsk) Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada ISSN Nasz adres internetowy:

6 Nieokiełznana sanna Śnieg pokrywa bielą ziemię i zabliźnia rany, Zawieja dmuchając, kładzie się zaspami; Wydaje się, że innego wymiaru dotykamy, Połykając wiatr, niczym tafle lodu kawałkami. Pośród mgławic pędzą sanie roześmiane, Wiatr echem unosi dzwoneczki dźwięczące; Chmury suną śmiało, wiatrem kołysane, Przyroda maluje kwiaty kryształy kryjące. Śmiech miesza się z wiatrem rozpędzonym, Gałązki drzew udają bałwanki śniegowe; Ich różne formy muskają działaniem kojącym, Sanie mkną dalej po białej krainie baśniowej. Sanna ze sobą porwała moje troski, myśli, Gęstą zasłoną śniegu teraz zamazane; Sanna to, jaźń czy sen mi się przyśnił? W odpowiedzi słyszę śmiech zdrowy i nieokiełznany. Na mgnienie oka czas śniegiem zdumiony, Usiłował stanąć, lecz sanie uniosły go ku nieskończoności; Bowiem chwile radosne, czasochłonne i te poronione, Pozostają na zawsze w szczelinie wieczności. mgr Weronika Zarzycka Góra Chełmska, luty 2010 r. 2 Biuletyn Informacyjny

7 Wykonywanie zawodu farmaceuty w Polsce i w Unii Europejskiej Zgodnie z Dyrektywą Rady z dnia 16 września 1985 r. (85/432/EWG), osoby posiadające dyplom w dziedzinie farmacji są specjalistami w zakresie środków farmaceutycznych i muszą mieć dostęp do podstawowego zakresu czynności w tej dziedzinie we wszystkich państwach członkowskich. Z dalszej treści preambuły wskazanej dyrektywy wynika, iż docelowo ambicją ustawodawcy unijnego jest koordynacja wymogów kształcenia w specjalnościach farmaceutycznych. Jednakże już przed osiągnięciem jednolitości w tym zakresie, prawodawstwo UE zakłada konieczność wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie dyplomów uprawniających do wykonywania zawodu farmaceuty. Cytowana powyżej dyrektywa przewiduje szereg konkretnych wymogów dotyczących kształcenia farmaceutów, wskazując zakres wiedzy koniecznej do przyswojenia przez osoby uzyskujące dyplom farmaceuty, oraz zakres teorii i praktyki uwzględnionej w programie nauczania. Równocześnie w art. 1 dyrektywy znajduje się wskazanie czynności, które wykonywać może osoba posiadająca wykształcenie farmaceutyczne. Konkretyzacja mechanizmu wzajemnego uznawania dyplomów farmaceutycznych znajduje się w Dyrektywie Rady z dnia 16 września 1985 r. (85/433/EWG). Zgodnie z zapisami wskazanego aktu prawa unijnego, każde państwo członkowskie zobowiązane jest do uznawania dyplomów, świadectw i innych formalnych kwalifikacji świadczących o prawie wykonywania zawodu farmaceuty, wydanych przez odpowiednie organy władzy państwowej czy samorządowej pozostałych państw członkowskich. Z jednej zatem strony prawo unijne przewiduje konkretne wymogi minimalne dla procesu kształcenia farmaceutów, pozostawiając szczegółowe rozwiązania konkretnym państwom członkowskim, pozostawiając im daleko idącą swobodę oraz autonomię. Z drugiej strony zaś, prawo unijne tworzy domniemanie kompatybilności wszystkich państwowych systemów kształcenia farmaceutów w UE, a co za tym idzie przewiduje nakaz wzajemnego uznawania dyplomów poświadczających prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Obydwa cytowane rozporządzenia były zmieniane w miarę upływu czasu, m.in. Dyrektywą 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. Rzeczpospolita Polska wywiązała się z obowiązków nałożonych wskazanymi powyżej aktami prawa unijnego poprzez zawarcie w ustawie z dnia 19 Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 3

8 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich zapisów dotyczących uznawania dyplomów poświadczających uprawnienia farmaceuty wydanych przez stosowne organy pozostałych państw członkowskich. Przy uwzględnieniu najświeższych zmian ustawodawczych w tym zakresie, regulacja ta obejmuje następujące elementy: Ustawodawca rezygnuje z zamieszczania definicji ustawowej farmaceuty, wprowadzając w zamian pojęcie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty. W zmienionym brzmieniu art. 2b ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich znalazły się na nowo określone wymogi dotyczące wykształcenia wymaganego do wykonywania zawodu farmaceuty (uwzględniające fakt przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej). Z kolei w art. 4h ustawy ustawodawca wskazuje wyraźnie, komu przysługuje prawo do używania tytułu farmaceuta. Zgodnie z ustępem 1 są to osoby posiadające prawo wykonywania zawodu farmaceuty. W ten sposób ustawodawca rezygnując z ustawowej definicji farmaceuty, przenosi ciężar gatunkowy na regulacje odnoszące się bezpośrednio to wymogów niezbędnych dla otrzymania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty. Poszerzone zostały warunki niezbędne do wydania konkretnej osobie prawa wykonywania zawodu farmaceuty, ujęte w art. 4 ust. 1 ustawy. Do dotychczasowych wymogów względem wnioskodawcy dodane zostały trzy kolejne, w postaci: wykazuje się przez wnioskodawcę nienaganną postawą etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty - w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz cudzoziemca, korzysta z pełni praw publicznych. Wystąpiła także zmiana co do formy nadawania prawa wykonywania zawodu. Wprowadzono uroczyste ślubowanie, które wnioskodawca składa już po podjęciu uchwały odpowiedniego organu samorządu aptekarskiego o przyznaniu mu prawa wykonywania zawodu. Z jednej strony przepis ten ma zwiększyć prestiż zawodu. Z drugiej strony należy pamiętać, iż ślubowanie nie jest wyłącznie pewnego rodzaju ozdobnikiem, czy też zwykłą formalnością. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 4e ustawy o izbach aptekarskich, wydanie farmaceucie dokumentu prawa wykonywania zawodu może odbyć się dopiero po złożeniu przez niego ślubowania. W istocie zatem do uzyskania dokumentu prawa wykonywania zawodu niezbędne są dwie przesłanki 4 Biuletyn Informacyjny

9 - pozytywna uchwała organu samorządu zawodowego oraz złożenie przez wnioskodawcę uroczystego ślubowania. Ustawodawca dokonał szeregu zmian dotyczących faktu wstąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Większość zmian ma charakter organizacyjno-formalny i wpływa na nowe brzmienie art. la, 4, 4c, 4h ustawy o izbach aptekarskich. Całkowitą nowością jest instytucja wykonywania przez cudzoziemca na terenie naszego kraju zawodu farmaceuty tymczasowo, okazjonalnie. Kwestię tą regulują przepisy art. 6a-6c, oraz art. 8a ustawy. Związane z tym jest stworzenie nowego, uproszczonego rejestru farmaceutów wykonujących na terenie naszego kraju zawód tymczasowo, okazjonalnie. Radca prawny Krystian Szulc (przedruk z Apothecariusa nr 24 z ) Zmiany w zasadach dziedziczenia Weszła w życie ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy kodeks cywilny Dz. U Zmiany dotyczą między innymi zasad dziedziczenia. Poprzedni krąg osób uprawnionych do dziedziczenia był dość wąski i często dochodziło do przypadków przejmowania majątków przez Skarb Państwa. Zmiany, które obowiązują od 28 czerwca 2009 mają zastosowanie tylko do spadków otwartych po tym terminie, (śmierć spadkodawcy). Zmieniono art. 932 do W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połową spadku. 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 5

10 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Art Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. Art W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. 2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. 3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałymi dziadkom w częściach równych. ; 3) po art. 934 dodaje się art w brzmieniu: Art W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. ; 4) art. 935 otrzymuje brzmienie: Art W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu. Nowe zasady wzmocniły pozycję rodziców spadkodawcy, którzy w odróżnieniu od poprzedniego zapisu teraz znaleźli się w pierwszym kręgu dziedziczenia, na równi z małżonkiem oraz wprowadzono zasadę, że w braku zstępnych i małżonka dziedziczą rodzice w całości. Rodzeństwo uzyska uprawnienie do spadku wtedy gdy któryś z rodziców nie dożyje otwarcia spadku. Zmiany zostały wymuszone wypadkami drogowymi w których giną całe rodziny i według dotychczasowych przepisów spadek często przypadał Skarbowi Państwa, co było społecznie nieuzasadnione. 6 Biuletyn Informacyjny

11 Drugą ważną zmianą jest wprowadzenie jako uprawnionych do dziedziczenia dziadków, wujów i pasierbów. W poprzednim stanie prawnym nie byli oni w kręgu dziedziczenia i nie dziedziczyli po zmarłym. Jeżeli wszyscy wyżej podani spadkobiercy nie żyją spadek dziedziczy gmina lub skarb państwa. Proszę pamiętać, że aby zachować uprawnienia do dziedziczenia bez podatku w I grupie należy w ciągu 6 miesięcy złożyć formularz SD-Z w urzędzie skarbowym, inaczej zwolnienie zostanie utracone. Przypominam też, że zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne spadkobiercy mają 6 miesięcy na zgłoszenie do W1F dziedziczenia apteki i zadeklarowanie dalszego jej prowadzenia. Wtedy nie wygasa zezwolenie. Następuje tylko zmiana podmiotu prowadzącego aptekę. (Przedruk z Apothecariusa nr 24/09) mec. Szulc Krystian Radca prawny Przekształcenie spółek cywilnych w spółki jawne Mec. Jan Nowaczyk W związku z tym, że wielu aptekarzy prowadzących apteki w formie spółki cywilnej rozważa zmianę formy organizacyjną działalności gospodarczej poprzez utworzenie spółki jawnej, zachodzi potrzeba wskazania w jaki sposób możliwe jest dokonanie takiego przekształcenia. Dlaczego warto dokonać przekształcenia? Na początek należy wskazać co przemawia za tym, by dokonać przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Przede wszystkim stwierdzić należy, że spółka cywilna jest obecnie niezbyt dogodną formą działalności gospodarczej, gdyż nie jest ona odrębnym przedsiębiorcą, lecz sumą poszczególnych jej Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 7

12 wspólników. Oznacza to, że przy wszelkich umowach w które zaangażowana jest spółka, stronami umowy są (a już na pewno powinni być) poszczególni wspólnicy. Wynikają z tego daleko idące konsekwencje; np. w przypadku ubiegania się o jakiekolwiek kredyty, bank może przyjąć, że ma do czynienia nie z jednym, lecz z kilkoma potencjalnymi kredytobiorcami. Podobnie w przypadku spraw z zakresu prawa pracy; pracodawcą nie jest spółka, lecz jej udziałowcy, wspólnicy. Tak samo, podatnikami podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą są poszczególni podatnicy. Wspólne prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej staje się więc coraz mniej dogodne. Kiedy należy dokonać przekształcenia? Zgodnie z art. 26 4, zd. trzecie kodeksu spółek handlowych, jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgłoszenie jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego. W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną powstanie wtedy, jeśli w latach 2007 i 2008 przychody netto ze sprzedaży towarów i usług przekroczą równowartość EURO (dwóch milionów EURO). Jak dokonać przekształcenia? Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nie musi się wiązać z likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej. Wręcz przeciwnie, takie przekształcenie może być dokonane stosunkowo płynnie, bez przerywania bieżącej działalności. Podstawę do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną daje art kodeksu spółek handlowych. Z przepisów tych wynika, że przekształcenie spółki odbywa się w następujący sposób: 1/ Wspólnicy spółki cywilnej winni w pierwszej kolejności dokonać odpowiednich zmian w umowie spółki cywilnej. Najistotniejszą zmianą będzie oczywiście zmiana typu umowy spółki. Można tego dokonać, poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Zmienia się umowę spółki cywilnej, zawartej dnia... i działającej pod firmą X w ten sposób, że występujące w umowie wyrazy spółka cywilna, zastępuje się wyrazami spółka jawna. Zmieniona umowa spółki winna też zawierać wszystkie niezbędne elementy spółki. Zgodnie z art. 25 kodeksu spółek handlowych, umowa spółki jawnej powinna zawierać: 8 Biuletyn Informacyjny

13 1) firmę i siedzibę spółki, 2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość; 3) przedmiot działalności spółki, 4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. W załączeniu do niniejszego opracowania, przedstawiamy propozycję zmiany umowy sp. cywilnej, prowadzącej do jej przekształcenia w sp. jawną 2/ Następnym krokiem, jaki powinni podjąć wspólnicy przekształconej spółki jawnej, będzie zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego. Wskazać należy, że przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń, 4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji. Wniosek o wpis spółki jawnej do rejestru wnosi się na urzędowym formularzu KRS-W1, wraz ze stosownymi załącznikami (w szczególności KRS-WB, odnoszący się do wspólników spółki jawnej, KRS-WK wskazującym wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, KRS-WM obejmujący przedmiot działalności spółki, a także, jak się wydaje, KRS-WH określający sposób powstania podmiotu. Wypełnienie tego ostatniego formularza jest problematyczne, gdyż w polach 3, 4 i 5 sekcji II 3.1. formularza KRS-WH należy podać nazwę rejestru, w którym spółka cywilna była zarejestrowana, numer w rejestrze oraz sąd prowadzący rejestr. Problem polega na tym, że cywilne nie są wpisywane do żadnego z sądowych rejestrów, co więcej nie ujmuje się ich nawet w gminnych ewidencjach działalności gospodarczej (ewidencjonowani są jedynie wspólnicy spółek cywilnych). W praktyce niektórych sądów rejestrowych utarł się wobec tego zwyczaj wskazywania w miejsce sądu prowadzącego rejestr prezydenta (ewentualnie wójta lub burmistrza) gminy, w której zarejestrowano wspólników spółki cywilnej oraz numeru z ewidencji. Wymaga to albo sporządzenia kilku formularzy KRS-WH, albo sporządzenia dodatkowego pisma objaśniającego dane odnośnie do każdego ze wspólników spółki cywilnej, które mają być ujęte w polach 3, 4 i 5 sekcji II 3.1. formularza KRS-WH. Jeżeli spółce cywilnej nadano numer REGON (sytuacje takie niestety się zdarzają), należy go podać w polu 6 omawianego formularza. Do wniosku mogą być dołączone również inne załączniki formularzowe zależnie do sytuacji spółki - powołanie prokurentów czy też występowanie oddziałów w strukturze organizacyjnej). Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 9

14 Do wniosku o wpis spółki jawnej do rejestru należy ponadto dołączyć: a) umowę spółki, b) listę wspólników zawierającą: - nazwiska i imiona bądź nazwy wspólników, - adresy wspólników, c) wykaz wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, d) wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki, e) dowód uiszczenia wpisu sądowego, f) dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jak zapewnić spółce jawnej możliwość funkcjonowania po śmierci współmałżonka Aby uzyskać jeden z celów przekształcenia sp. cywilnej w spółkę jawną, jakim winna być trwałość bytu prawnego, należy podjąć działania mające na celu możliwość funkcjonowania sp. jawnej, po śmierci jednego ze wspólników. Należy więc rozważyć dwa warianty działania, zależnie od tego czy przekształceniu podlega sp. cywilna obejmująca więcej niż dwóch wspólników / udziałowców czy też - co groźne dla bytu prawnego spółki - przekształceniu podlega sp. cywilna złożona tylko z dwóch wspólników. Jeśli przekształcana sp. cywilna obejmuje więcej niż dwóch udziałowców, wówczas do umowy przekształcającej sp. cywilną w sp. jawną, należy wprowadzić zapis następujący: W razie śmierci Wspólnika Spółka nie ulega rozwiązaniu. Na miejsce zmarłego Wspólnika wchodzą jego spadkobiercy. Jeśli natomiast przekształcana sp. cywilna jest złożona tylko z dwóch wspólników/udziałowców, wówczas nawet jej przekształcenie w sp. jawną nie daje gwarancji na jej przetrwanie, w razie śmierci jednego ze wspólników. Mówiąc inaczej, w razie śmierci jednego ze wspólników, sp. jawna złożona tylko z dwóch wspólników, ulegnie zawsze rozwiązaniu. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, a przedmiotem przekształcenia jest tylko dwuosobowa sp. cywilna proponujemy, by: 1) najpierw doprowadzić do jej przekształcenia w sp. jawną, oczywiście jedynie z udziałem ex-wspólników sp. cywilnej; 2) następnie, po zarejestrowaniu sp. jawnej w KRS, wprowadzić zmianę do umowy spółki sp. jawnej, a polegająca na zwiększeniu liczby udziałowców spółki. 10 Biuletyn Informacyjny

15 Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną Zgodnie z art kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują, wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Art kodeksu stanowi z kolei, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Z zacytowanych przepisów wynika więc, że w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy następuje zmiana właściciela apteki (np. zamiast p. Kowalskiego właścicielem apteki staję się p. Nowak), przekształcenie sp. cywilnej w sp. jawną, nie wiąże się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie apteki. Taka przekształcona spółka jest bowiem podmiotem (posiadaczem) zezwolenia na prowadzenie apteki. Mając jednak na uwadze fakt, że zawarte w treści zezwolenia na prowadzenie apteki określenie przedsiębiorcy będącego jej właścicielem winno odpowiadać rzeczywistemu stanowi faktycznemu i prawnemu uznać należy, że konsekwencją przekształcenia spółki cywilnej w sp. jawną winno być wydanie przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego decyzji o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki. Celem uzyskania takiego zezwolenia, wspólnicy spółki jawnej winni wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o wydanie decyzji zmieniającej zezwolenie na prowadzenie apteki, polegającej na zmianie oznaczenia przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, a polegającej na tym, że zamiast przedsiębiorcy pod nazwą: xy - sp. cywilna, apteka będzie prowadzona przez przedsiębiorcę pod nazwą: xy - sp. jawna. W uzasadnieniu wniosku napisać należy, że potrzeba wydania wnioskowanej decyzji uzasadniona jest tym, że w wyniku przekształcenia dokonanego na podstawie art. 26 kodeksu spółek handlowych, powstał przedsiębiorca działający pod firmą xy - sp. jawna. We wniosku napisać należy dalej, że stosownie do art. 553 kodeksu spółek handlowych, spółce tej przysługują wszelkie prawa i obowiązki sp. cywilnej - xy, który był dotychczasowym podmiotem zezwolenia na prowadzenie apteki. Taki wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego winien być podpisany przez wszystkich wspólników sp. jawnej, a załącznikiem do takiego wniosku winien być pełen wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczący sp. jawnej. mec. Jan Nowaczyk (przedruk z Biul. Wielkopol. OIA nr 3-4/08) Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 11

16 Zmiany w ustawie o swobodzie dzałalności gospodarczej Ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzono m. innymi następujące zmiany dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej: Przepisy koncentrują się przede wszystkim wokół dwóch obszarów: Rozpoczynanie działalności gospodarczej i zakładanie firm. Działalność gospodarczą będzie można rozpoczynać i prowadzić nawet wtedy, gdy firma jeszcze nie zostanie zarejestrowana. Wystarczy zgłoszenie tego faktu do urzędu prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej i bez czekania na rejestrację, będzie można rozpoczynać i prowadzić własny biznes. Sama rejestracja ma być ułatwiona i przyspieszona poprzez wprowadzenie: Jednego okienka - zasady, która w pierwszym etapie uprości i przyspieszy rejestrację firmy w tradycyjnej formie - do założenia własnej działalności wystarczy tylko jeden wniosek złożony tylko w jednym miejscu. Zero okienka - zasady, która docelowo umożliwi założenie firmy przez Internet dzięki stworzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - będzie to nowoczesna i ogólnodostępna platforma informatyczna z danymi o polskich przedsiębiorstwach. Oprócz roli ewidencyjnej będzie spełniać także zadanie informacyjne, co ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce. Ograniczenie kontroli w przedsiębiorstwach - ustawa zmienia zasady prowadzenia kontroli i porządkuje jej system. Ad. I. Działalność gospodarcza bez rejestracji. Obecnie działalność gospodarczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wypisu z ewidencji działalności gospodarczej poświadczającej rejestrację firmy. Nowelizacja uniezależnia od siebie stan faktyczny - rozpoczęcie prowadzenia własnego, prywatnego biznesu, od stanu prawnego - urzędowego zarejestrowania przedsiębiorstwa. Zainteresowany rozpoczęciem działalności ma zgłosić tylko ten fakt a resztę formalności mają za niego załatwić urzędnicy. Jedno okienko - umożliwi przedsiębiorcy składanie jednego wniosku (tzw. wniosek zintegrowany) rejestrującego działalność gospodarczą, zamiast czterech dotychczasowych i bardzo wielu różnych załączników oraz zaświadczeń. Wniosek, ten będzie można składać również elektronicznie. 12 Biuletyn Informacyjny

17 Zakładanie firmy ma być bezpłatne. Jedno okienko będzie rozwiązaniem przejściowym, przygotowującym urzędy i przedsiębiorców do wprowadzenia zasady zero okienka (nie objętej jeszcze aktualną nowelizacją). Zero okienka - to system, który pozwoli na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Proces rejestracji będzie szybki i prosty: Przedsiębiorca wypełnia jeden wniosek, tzw. wniosek zintegrowany. Składa go przez Internet lub w dowolnym urzędzie gminy, także w formie papierowej; dzięki temu rejestracja odbywa się natychmiast, bez zbędnej zwłoki. System informatyczny przekazuje dane urzędom zajmującym się rejestracją działalności gospodarczej. Organy administracji publicznej będą zobowiązane korzystać z danych zawartych w ewidencji i nie będą mogły żądać od przedsiębiorcy zaświadczeń o wpisie do ewidencji, ani innych dokumentów, które będą mogły samodzielnie pobierać z bazy informatycznej CEIDG. Informacje z wypełnionych przez firmy wniosków będą gromadzone w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie to ogólnodostępna i bezpłatna platforma informatyczna, zawierająca informacje o firmach, zintegrowana z centralną ewidencją i bazami danych innych organów państwa. Obejmie podstawowe informacje o przedsiębiorstwie i jego statusie prawnym. CEIDG ułatwi ponadto zdobywanie informacji o innych firmach poprzez co zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, przyspieszy też wzajemne kontakty przedsiębiorców, ułatwiając wymianę handlową między firmami działającymi w różnych częściach kraju i zagranicą. Ad. II. Ograniczenie kontroli. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w rewolucyjny sposób zmienia przepisy regulujące przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej, zmieniając pod tym kątem ok. 60 ustaw. Zmiana dotyczy przede wszystkim określenia przedmiotu kontroli - ustawa wskazuje, że nie powinien być nim przedsiębiorca, a jedynie wykonywana przez niego działalność gospodarcza. Główne nowości dotyczące kontroli w firmach, to m.in.: Obowiązek zawiadomienia o kontroli - wprowadza się obowiązek zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia kontroli na co najmniej 7 dni przed kontrolą (z pozostawieniem niestety wyjątków od tej zasady). Kontrola ma się odbyć w ciągu tego terminu - tj. nie wcześniej, niż po 7 dniach od zawiadomienia i nie później niż w ciągu 30 dni. Jeśli się nie odbędzie należy wyznaczyć nowy termin zawiadamiając o tym przedsiębiorcę. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 13

18 Obowiązek informowania o prawach przedsiębiorcy - przeprowadzający kontrolę będą musieli przed przystąpieniem do czynności kontrolnych poinformować przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach. Kontrolujący będą musieli także uzasadniać podejmowanie niektórych czynności kontrolnych w książce kontroli, czego nie było do tej pory. Sprzeciw przedsiębiorcy - przedsiębiorca będzie miał prawo do sprzeciwu wobec miejsca, czasu, trybu i sposobu kontrolowania jego firmy. Sprzeciw będzie wstrzymywał kontrolę do czasu rozpatrzenia sprzeciwu przez wyższą instancję. Jest to całkowicie nowy instrument - dotychczas osoby prowadzące działalność gospodarczą nie dysponowały żadnymi środkami prawnymi, które służyłyby ochronie ich interesów w przypadku prowadzenia kontroli z łamaniem prawa. Skrócenie czasu trwania - kontrole w przedsiębiorstwach zostaną skrócone w zależności od wielkości firmy i tak - do 2 tygodni w przypadku mikroprzedsiębiorstw. do 3 tygodni dla małych firm, do 4 tygodni dla średnich i do 8 tygodni dla dużych firm. Chodzi o łączny czas kontroli tej samej instytucji kontrolnej w określonym przedsiębiorstwie w danym roku kalendarzowym. Kontrole jednoczesne - ustawa zakazuje jednoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli u tego samego przedsiębiorcy przez różne instytucje kontrolne w tym samym czasie. Kontrola niezgodna z prawem - w przypadku bezprawnej kontroli, urząd będzie narażony na sankcje, m.in. odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa i samych kontrolerów, a zebrane podczas takiej kontroli dowody nie będą mogły być wykorzystane w żądnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnoskarbowym przeciwko kontrolowanemu przedsiębiorczy. Zasada ta ma doprowadzić do profesjonalizacji procedur kontrolnych i zdyscyplinowania pracowników instytucji kontrolnych. Powyższa informacja opracowana została na podstawie analizy przedmiotowej ustawy, z uwzględnieniem informacji Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki z dnia r. Część wprowadzonych zmian wchodzi w życie 30 dni od momentu ogłoszenia ustawy zmieniającej czyli 6 lutego 2009 r., część zaś w dniu r. art. 68 (centralna ewidencja) r. Zmiany nie są do końca realizacją zasady co nie jest zabronione jest dozwolone, ale idą w kierunku upodmiotowienia przedsiębiorców. (przedruk z Apothecariusa nr 24/09) mec. Szulc Krystian Radca Prawny 14 Biuletyn Informacyjny

19 Prezenty z PIT-em Czy Mikofaj podaruje nam prezent z załącznikiem? Świąteczny prezent od szefa podlega PIT. Wartość prezentu świątecznego otrzymywanego od szefa jest przychodem pracownika. Tylko prezenty sfinansowane z funduszu socjalnego będą zwolnione z PIT do 380 zł. Gdy pracodawca kupi upominki ze środków obrotowych firmy, wartość prezentu będzie przychodem pracownika.gdy będzie sfinansowane ze środków socjalnych, zastosowanie znajdzie zwolnienie z PIT. Jednak tu zwolnione z podatku będą tylko prezenty, których wartość nie przekroczy 380 zł. Przy czym limit 380 zł dotyczy całego roku podatkowego. Zatem jeśli szef w trakcie roku podatkowego oferował pracownikom inne świadczenia finansowe z funduszu socjalnego i ich wartość już przekroczyła 380 zł, to prezent świąteczny będzie podlegał opodatkowaniu. Ważne finansowanie. Skutki podatkowe przekazywania pracownikom prezentów świątecznych uzależnione jest od źródła finansowania. Wartość podarunków opłaconych ze środków obrotowych stanowi przychód ze stosunku pracy opodatkowanych na zasadach ogólnych. Prezent albo bon sfinansowany ze środków obrotowych powinien być opodatkowany jako przychód pracownika w miesiącu otrzymania przez niego tego świadczenia. Świadczenia rzeczowe Nie wszystkie świadczenia pozapłacowe będą podlegały PIT. Zwolnienie z podatku obejmuje świadczenie rzeczowe.przekazywane pracownikowi.finansowane w całości z funduszy socjalnych(czyli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - ZFŚS lub funduszu związków zawodowych) do 380 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od nadwyżki. W przypadku zaś podarunków finansowanych z dwóch funduszy jednocześnie limit 380 zł należy stosować do obu tych źródeł łącznie. Ważne jest przy tym, aby to pracodawca zakupił towary będące przedmiotem prezentu. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 15

20 PIT od prezentu świątecznego Pracodawca gdy kupuje prezent dla pracownika za 400 zł: i 1) finansuje go ze środków obrotowych firmy - podatek do zapłaty: 72,00 zł. Natomiast gdy: 2) finansuje go z funduszu socjalnego - podatek do zapłaty: 3,60 zł. (przedruk z Biul. OIA w Olsztynie nr 5/09) Wybrała J.M. Wiadomości Apel do wszystkich Aptekarzy W dn września 2010 r. odbędzie się w Gdańsku Naukowy Zjazd PTFarm. Będą tam m.in. Sekcja Aptek Otwartych, Sekcja Aptek Szpitalnych, Leku Roślinnego, Historii Farmacji i inne. Kierownikiem naukowym Sekcji Historii Farmacji jest prof. dr hab. Feliks Gajewski. Apeluje on do wszystkich aptekarzy z naszego regionu, aby przygotowali poster czyli plakat na ten Zjazd. Otrzymają za to punkty twarde. Każdy farmaceuta powinien opisać i obfotografować swoją aptekę. Tekst i fotki przykleja się (lub przypina) do plakatu. W tekście należy ująć nazwę, położenie apteki, jej dzieje, kadry, wygląd i fotografie kierowników. Plakaty muszą mieć rozmiary: 90 cm (szerokość) i 130 cm (długość). Wszelkich informacji udziela prof. Feliks Gajewski tel lub fax Żurawiny Żurawiny zawierają flawonoidy, które działają przeciwzakrzepowo, przeciwmiażdżycowo, uszczelniają i rozszerzają naczynia krwionośne. Kto chce oddać niepotrzebne książki naukowe? Prof. F. Gajewski przypomina, że Gdańska Izba Muzealna PTFarm przyjmuje stare, niepotrzebne książki i czasopisma farmaceutyczne. Można je zapakować i odesłać na adres: Muzealna Izba Pamięci przy Gdańskim Uniwer- 16 Biuletyn Informacyjny

z dnia 2017 r. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

z dnia 2017 r. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. U S T AWA Projekt z dnia 18 listopada 2016 r. z dnia 2017 r. o uchyleniu ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Sędzia SN Jan Górowski (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech (sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Dariusza Ś. i

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Podstawy prawne - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /tekst

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE Przyznawana na podstawie: - art. 27c updof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. - art. 53 uzpdof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. polega na obniżeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

KRS-W1. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO

KRS-W1. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO KRS-W1 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa sądu Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Powiat BYDGOSKI

1. Nazwa sądu Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Powiat BYDGOSKI KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe. Małgorzata Filipiak

Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe. Małgorzata Filipiak Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe Małgorzata Filipiak Nadzór jest realizowany na podstawie: art. 7b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje )

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) STOWARZYSZENIE ( rejestrowane w sądzie ) musi powołać co najmniej 15 pełnoprawnych osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw. PROCEDURA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw. PROCEDURA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy...W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Sąd Rejonowy...W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM V WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) C O R S Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres pracodawcy: Imię i nazwisko pracodawcy:... Telefon Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:

1. Nazwa i adres pracodawcy: Imię i nazwisko pracodawcy:... Telefon Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: Miejski Urząd Pracy w Płocku... (pieczątka zakładu pracy) Płock, dnia.. Prezydent Miasta Płocka Miejski Urząd Pracy w Płocku W N I O S E K o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA Jak zapobiec

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Plan Sukcesji

Indywidualny Plan Sukcesji Indywidualny Plan Sukcesji dziedziczenie ustawowe - spadek Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (art. 922 KC) Spadek otwiera się z chwilą śmierci

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego - postępowanie:

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego - postępowanie: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Informacje ogólne 1. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Stanisława Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NABYCIA SPADKU

URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Stanisława Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NABYCIA SPADKU URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Stanisława Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NABYCIA SPADKU KARTA INFORMACYJNA obowiązuje od 02.11.2015 r. 1. Kogo dotyczy Osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność

Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność Krajowy Rejestr Sądowy zawiera istotne dane i informacje o przedsiębiorcy, między innymi w zakresie składu jego organów, siedziby, kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Karta podatkowa. II. Jakie dokumenty należy złożyć

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Karta podatkowa. II. Jakie dokumenty należy złożyć URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Karta podatkowa K-024/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy : Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 14 300 aptek i punktów aptecznych Konieczność wprowadzenia Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 67, poz. 678. o zmianie ustawy o łączności Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 982) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 26.01.07r. U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

2) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się

2) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się Uchwała Nr LIII/334/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres pracodawcy:... ... 2. Imię i nazwisko pracodawcy:... Telefon...email:... 3. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:... ...

1. Nazwa i adres pracodawcy:... ... 2. Imię i nazwisko pracodawcy:... Telefon...email:... 3. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:... ... Miejski Urząd Pracy w Płocku... (pieczątka zakładu pracy) Płock, dnia.. Prezydent Miasta Płocka Miejski Urząd Pracy w Płocku W N I O S E K o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.4.2014 Olsztyn, dnia 21 lipca 2014 roku Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 355)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 355) Warszawa, 21 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 355) I. Cel i przedmiot ustawy Przedmiotowa ustawa ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ KRS-W8 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi EWELINA KUCZKOWSKA Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi Celem pracy jest omówienie zasad ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w świetle aktualnie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2010.10.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody Warszawa, 25 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.2.2015 Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza 25 08 124 Mokobody WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania PWZ w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach:

Procedura wydawania PWZ w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach: Katowice 2011-01-21 Procedura wydawania PWZ w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach: Złożenie ślubowania i wydanie zaświadczenia o Prawie Wykonywania Zawodu jest podstawą do rozpoczęcia pracy w aptece

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT Zał. do uchwały Nr 120/2008/IV KRLW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4944 Poz. 437 437 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Klub Parlamentarny Solidarna Polska Warszawa, dnia 10.02.2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo