Visions that change the World

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Visions that change the World"

Transkrypt

1 Visions that change the World Edycja / Edytion 2013

2 Gala Laurów Magellana The Award Ceremony

3 Zdjęcie: Borys+Balcerowicz Zaproszenie Invitation Szanowni Państwo, Już po raz czwarty Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje Konkurs,,Laury Magellana, w którym przyznawane są wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu różnymi przedsięwzięciami. Współcześni Magellani to osoby, które w 2011 roku, mimo kryzysu i niepewności jutra, tak w Polsce jak i w wielu krajach Europy byli gotowi podejmować wyzwania podobne do tych jakie kiedyś musiał podejmować Ferdynand Magellan. Szukamy ludzi, którzy swoją postawą przypominają F. Magellana i z równym jemu zapałem, w sposób wizjonerski przedsiębiorą i realizują swoje zamierzenia. Podobnie jak on, gdy jako pierwszy opływał Ziemię, dzisiejszy menedżer musi nawigować swoją firmą na coraz bardziej wzburzonym oceanie rzeczywistości. Tegoroczna Gala Larów Magellana będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ odbędzie się w dziesiątą rocznicę powstania naszej Korporacji. Ponadto w programie Gali, poza wręczeniem Laureatom statuetek i częścią artystyczną, w której zabawiał nas będzie Kabaret pod Wyrwigroszem, wystąpi Gość Honorowy Magellan Roku 2010 Profesor Leszek Balcerowicz. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zaszczycą nas Państwo swoją obecnością na Gali Laurów Magellana 2012 i spotkamy się 3 lutego, w pięknych wnętrzach teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Already for the fourth time the Cracow University of Economics Graduates Corporation organizes the competition Magellan s Laurels, in which awards are granted for excellent achievements in managing different projects. The contemporary Magellans are persons who in 2011, in spite of the crisis and the uncertainty of tomorrow, both in Poland and in many European countries, were ready to accept the challenges similar to those that sometime Ferdinand Magellan had to accept. We are looking for people who resemble F. Magellan in their attitude and who undertake and pursue their projects with equal enthusiasm and in a visionary manner. Alike him as the first person to sail around the Earth, the contemporary manager has to navigate his or her company on an increasingly agitated ocean of reality. This year s Magellan s Laurels Ceremony will have an extraordinary character because it will be held in the tenth anniversary year of our Corporation. Moreover, the program of the Ceremony, apart for awarding statuettes to the Winners and the artistic part in which Kabaret pod Wyrwigroszem will be entertaining us, includes a keynote speech by the Guest of Honor Magellan of the Year 2010 Professor Leszek Balcerowicz. It will be a pleasure for us if you honor us with your presence during the Magellan s Laurels Ceremony 2012 and we meet on 3rd of February, in beautiful interiors of Juliusz Słowacki Theatre in Cracow. Serdecznie zapraszam, Marek Dworak Prezes Korporacji UEK President, CUE Graduates Corporation Wręczenie tytułu Magellan Roku 2011 Tobiasowi Solorzowi przez prof. Leszka Balcerowicza Gościa Honorowego Gali Handing of the title Magellan of the Year 2011 to Tobias Solorz by Leszek Balcerowicz the Gala s Honorary guest

4 Jury IV edycji Jury of the 4th edition Prof. Oliver E. Williamson Oliver Williamson jest profesorem Wyższej Szkoły i Edgar F. Kaiser oraz emerytowanym profesorem biznesu, ekonomii i prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest laureatem nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2009 roku za analizę ekonomicznych warunków rządzenia, z wyszczególnieniem roli granic przedsiębiorstwa. Odznaczony Gran Cruz przez Kongres Peru w 2011 roku. Oliver Williamson is a professor of Edgar F. Kaiser Higher School and a retired professor of business, economy and law at the University of California in Berkeley. He is a laureate of the Nobel prize in economy in 2009 for analysis of economic conditions of management, with emphasis on the role of boundaries of an enterprise. Honoured with Gran Cruz by the Congress of Peru in Prof. Fredmund Malik Międzynarodowy ekspert w dziedzinie cybernetyki zarządzania i systemów zarządczych dla firm. Założyciel i Prezes międzynarodowej firmy Malik Management ze Szwajcarii, światowego lidera w dziedzinie zarządzania kompleksowego, zaawansowanego przywództwa oraz rozwiązań zarządczych nagrodzonej m.in. ASCO Award za Excellence Business Transformation. Wyczynowy alpinista, autor wielokrotnie nagradzanych bestsellerów, w tym klasyki Managing, Performing, Living. An international expert in the field of management cybernetics and management systems for companies. The founder and President of an international company Malik Management from Switzerland, the world leader in the field of complex management, advanced leadership and managerial solutions awarded with, among others, the ASCO Award for Excellence Business Transformation. A devoted alpinist, author of best-selling books awarded many times, including the classic Managing, Performing, Living. prof. Jerzy Hausner Polityk i ekonomista, były poseł na Sejm IV kadencji, Minister w rządach Leszka Millera i Marka Belki, Członek Rady Polityki Pieniężnej, absolwent i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w ekonomii politycznej, społecznej, gospodarce i administracji publicznej. Autor ponad 300 publikacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Politician and economist, former Member of the Polish Parliament of the 4th term, Minister in the governments of Leszek Miller and Marek Belka, member of the Monetary Policy Council, graduate and lecturer of the Cracow University of Economics. Specializes in political and social economics, economy and public administration. Author of more than 300 publications. Decorated with the Knight s Cross of the Order of Polonia Restituta.

5 Jury V edycji Jury of the 5th edition Dr Irena Eris Doktor farmacji. Współwłaścicielka Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris, w którym jest Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju. Od początku istnienia firmy zajmuje się kreacją nowych produktów i zarządza procesem ich powstawania. W listopadzie 2011, w rankingu tygodnika Wprost, znalazła się w gronie 100 Najbardziej Wpływowych Polaków. Wyróżniona przez Kapitułę Konkursu 100 Kobiet Biznesu, organizowanego przez Puls Biznesu, za wybitny wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości.. Doctor of pharmacy. Co-Owner of Dr Irena Eris Cosmetic Laboratory in which she is the Director for Research and Development. Since the beginning of the company s existence, she has been in charge of new product development and managed the process of their formation. In November 2011, in the ranking of Wprost weekly, she was classified as one of 100 Most Influential Poles. She was awarded by the Chapter of the 100 Women of Business Competition, organized by Puls Biznesu, for an outstanding contribution to the development of Polish entrepreneurship. Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademia Ekonomiczna i Wyższa Szkoła Ekonomiczna). Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, inżynier. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Rector of the Cracow University of Economics (former Academy of Economics and Higher School of Economics). Professor of the Cracow University of Economics, holds a post-doctoral habilitation title in economic sciences in the field of science of commodities, an engineer. Honoured with the Gold Cross of Merit and Medal of the Commission of National Education. Grzegorz Hajdarowicz Przedsiębiorca, producent filmowy (m. in.,,zakochany Anioł ) i wydawca (m. in. czasopism,,sukces i,,przekrój ). Założyciel firmy Gremi, specjalizującej się, wraz ze spółkami powiązanymi, w inwestycjach kapitałowych i restrukturyzacjach na całym świecie. Od drugiej połowy 2011 roku współwłaściciel Prespublica wydawcy jednego z największych dzienników w Polsce,,Rzeczpospolita. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Entrepreneur, film producer (among others, Zakochany Anioł ) and publisher (among others, magazines Sukces and Przekrój ). Founder of Gremi, specializing in capital investments and restructuring all over the world, along with affiliated companies. Co-owner of Prespublica the publisher of one of the largest dailies in Poland Rzeczpospolita - since the second half Graduate of the Jagiellonian University. Bartosz Jacyna Wiceprezes Zarządu spółki doradczej Logisys. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, inicjator wielu przedsięwzięć Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UEK). Współzałożyciel i były Prezes Korporacji Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sekretarz Jury od początku zainicjowania Konkursu, reprezentuje wartości Korporacji. Vice President of the Board of a consulting company Logisys. Graduate of the Cracow University of Economics, initiator of numerous projects of the Economic Academy in Kraków (now CUE). Co-founder and former President of the Cracow University of Economics Graduates Corporation. Secretary of the jury from the beginnings of the Competition, represents the Corporation s values. Krzysztof Hołowczyc Jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych, mający w swoim dorobku zarówno wielokrotne tytuły Mistrza Polski, Mistrza Europy, jak i udane starty w eliminacjach Mistrzostw Świata (WRC) i w legendarnym rajdzie Dakar. W 1997r. został wybrany przez telewidzów TVP1 na Najpopularniejszego Sportowca Polski. Od grudnia 2007 do lipca 2009 sprawował mandat Posła do Parlamentu Europejskiego, uczestnicząc w pracach komisji Transportu i Turystyki oraz Handlu Międzynarodowego. One of the most titled Polish rally drivers, who achieved both multiple titles of the Champion of Poland, Europe and had successful starts in qualifications to the World Championships (WRC) and in legendary Dakar rally. In 1997, he was selected by TVP1 viewers as the Most Popular Sportsman in Poland. From December 2007 to July 2009 he held the function of a Member of the European Parliament, participating in works of the Transport and Tourism Committee and International Trade Committee.

6 O Konkursie About the Competition Laury Magellana to coroczny Konkurs, zainicjowany przez Korporację Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Korporacja UEK), nagradzający ludzi, którzy podobnie jak Magellan łącząc wizję i wyobraźnię z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne rezultaty i zmieniają współczesny świat. Magellan s Laurels is an annual Competition initiated by the Corporation the Association of Cracow University of Economics Graduates (CUE Corporation), awarding people who like Magellan combine vision and imagination with persistence and management talent to achieve excellent results and change the contemporary world. Kategorie Konkursu Competition categories Magellan Roku Magellan of the Year Dostrzeganie rzeczywistości poza horyzontem, dążenie do realizacji dalekosiężnych i skomplikowanych działań, angażowanie zespołów ludzi, a przy tym wywieranie szerokiego i pozytywnego wpływu na rzeczywistość społeczno-gospodarczą Polski, powinny być cechami Magellana Roku. Tytuł ten może otrzymać osoba lub zespół z całej Polski, za wkład w 2012 roku w kreowanie Polski Jutra. Perceiving reality beyond the horizon, pursuit of the implementation of far-reaching and complex activities, involving teams of people and, at the same time, exerting wide and positive impact on socio-economic reality in Poland should be the characteristics of Magellan of the Year. A person or a team from the whole of Poland may receive this honour, for the contribution to creating a Poland of Tomorrow in Całokształt Osiągnięć Lifetime Achievement Wyrazista postawa, wizja i konsekwencja, liczne i różnorodne osiągnięcia, zaangażowanie to rysy charakteru ujawniające się na przestrzeni wielu lat. Nagroda za Całokształt jest przyznawana przez Zarząd Korporacji UEK wybitnym absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy mogą poszczycić się szerokim zbiorem dokonań w wieloletniej perspektywie czasu.. Distinctive attitude, vision and consistency, numerous and various achievements, involvement these are the characteristics showing across many years. The lifetime achievement award is granted by the Board of the CUE Corporation to outstanding graduates of the Cracow University of Economics who can take pride in a wide collection of achievements over many years. Menedżer Roku Manager of the Year Doświadczenie, umiejętność formułowania i realizacji strategii, w połączeniu z wytrwałością i wizją mogą przynieść wielkie efekty w postaci przełomowych projektów, przedsięwzięć, wyników. Kategoria Menedżer Roku może być przyznana absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w wieku powyżej 30 lat, za wybitne osiągnięcie w 2012 roku. Experience, the ability to formulate and implement strategies, in connection with persistence and vision may bring great effects in the form of breakthrough projects, enterprises, results. The Manager of the Year may be granted to graduates of the Cracow University of Economics, age over 30, for excellent achievements in Przedsiębiorca Roku Entrepreneur of the Year Przekonanie do słuszności własnych pomysłów, umiejętność ich realizacji, bez względu na przeciwności i ryzyko, determinacja w dążeniu do celu, dynamika działania to cechy wysoce cenione u Przedsiębiorcy Roku. Wyróżnienie to mogą uzyskać absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w wieku powyżej 30 lat, za wybitne osiągnięcie lub uzyskany poziom rozwoju firmy w 2012 roku. Conviction concerning the rightness of one s ideas, the ability to implement them, regardless of adversities and risk, determination in the pursuit of objectives, dynamics of operation these are the characteristics highly appreciated in an Entrepreneur of the Year. This distinction may be obtained by graduates of the Cracow University of Economics, age over 30, for excellent achievements or the obtained level of company development in Osiągnięcie Pozazawodowe Roku Extraprofessional Achievement of the Year Daleka wyprawa, akcja charytatywna, przedsięwzięcie artystyczne, itp. ludzkie talenty i przedsiębiorczość, które mają swoje odzwierciedlenie w działaniach non profit poza pracą zawodową mogą być powodem satysfakcji. W ramach tej szerokiej kategorii spośród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wyróżnione zostają osoby za realizację ciekawych dokonań w 2012 roku. A distant journey, charity campaign, artistic project, etc. - human talents and entrepreneurship which are reflected in non-profit activities outside professional work may be the reason for satisfaction. This wide category distinguishes persons from among the graduates of the Cracow University of Economics for interesting achievements in Debiut Roku Debut of the Year Błyskotliwe początki w życiu zawodowym i biznesowym, osiągnięcia pomimo braku doświadczenia, dążenie do poszerzania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji to efekty przedsiębiorczego ducha, niespożytej energii i menedżerskiej natury. Kategoria Debiut Roku wyróżnia dokonania zawodowe absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w wieku poniżej 30 lat. Brilliant beginnings in professional and business life, achievements despite lack of experience, pursuit of knowledge, skill and qualification expansion these are the effects of an enterprising spirit, everlasting energy and managerial nature. Debut of the Year distinguishes professional achievements of graduates of the Cracow University of Economics, age below 30.

7 List Mecenasa Konkursu Letter of the Competition s Patron Szanowni Państwo, Dear Ladies and Gentleman, W dzisiejszych czasach profesjonalne zarządzanie stało się jedną z kluczowych umiejętności nowoczesnego społeczeństwa. Nie ogranicza się ono do organizacji biznesowych. Profesjonalne zarządzanie jest potrzebne tak samo w sektorze publicznym, w organizacjach non-profit oraz w każdej innej organizacji o jakiej tylko możemy pomyśleć. Sukces każdego przedsięwzięcia zależy od wysokiego profesjonalizmu w zarządzaniu, a także umiejętności redukcji złożoności, która nas otacza. Professional management nowadays has become one of the crucial functions of modern socjety. It does not limit itself to business corporations. Professional management is necessary as well in the public sector, in non-profit organizations and every other organization one can think of. The success of every action depends on a highly professional management on how to reduce the complexity around us in the right way. Jest to szczególnie ważne w obliczu dużych, systemowych, globalnych zmian. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądał świat jutra, oraz za to w jakich warunkach będą żyły przyszłe pokolenia. Wielkie zmiany nie mogą być dokonane za pomocą tradycyjnych metod: metodologiczne innowacje są potrzebne aby podejmować dobre decyzje dzisiaj - takie które zabezpieczają nasze funkcjonowanie w przyszłości. This is particularly important looking at the big systemic, global changes. We are all responsible for tomorrow s world, and therefore in what conditions we and future generations will live. Major changes cannot be made with traditional management methods: methodological innovation is needed in order to take the right decisions today that secure us a prosperous future in global perspective tomorrow. In The Magellan-Laurel initiative we discovered this very dedication to management. Our decision to support the initiative is, thus, a very conscious one. And we look forward in selecting Poland`s most outstanding top-performers in the different categories of the competition and meeting the people who are taking care for a sustainable purpose in their relevant fields of activities within the different possible initiatives.? Jesteśmy bardzo zadowoleni, że konkurs Laury Magellana nagradza managerów, przedsiębiorców i osoby, które są jak Magellan, które charakteryzują się ponadprzeciętnym profesjonalizmem, a także chcą robić coś więcej, lepiej i inaczej w przedsięwzięciach biznesowych i nie-biznesowych w Polsce. Nasza organizacja jest dumna, że raz jeszcze może być mecenasem tego jednego z największych polskich konkursów managerskich. We are very happy that the Magellan Laurels awards managers, entrepreneurs and people who are like Magellan, characterized by outstanding professionalism as well as the desire to do more, better and differently in business and non-business in Poland. Our organization is proud to once more be the patron for this one of largest Polish management competition. Prof. dr hab. Fredmund Malik Prezes Zarządu Malik Management President of Malik Management Artur Zipf, dypl. psych. M.A. Dyrektor Zarządzający na Polskę Executive Director Poland

8 Magellani poprzednich edycji Magellans from previous editions Kategoria Magellan Roku została dodana do Konkursu w 2009 roku. Organizatorzy zauważyli, że są osoby, które swoimi przedsięwzięciami wykraczają daleko poza horyzont, łamiąc wszelkie schematy postępowania i utartego myślenia. Działają w myśl stwierdzenia Alberta Einsteina: wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on to właśnie robi. Tym kimś jest Magellan Roku. The category Magellan of the Year was added to the Competition in The organizers noticed that there are persons who go far beyond the horizon with their projects, breaking any schemes of conduct and general thinking. They act according to Albert Einstein s statement: everybody knows that something cannot be done and there is someone who does not know that it cannot be done and they do it. This someone is the Magellan of the Year Prof. Leszek Balcerowicz, wybitny polski ekonomista, były Prezes Narodowego Banku Polskiego, Wicepremier i Minister Finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Został nagrodzony za działania na rzecz edukacji społeczeństwa polskiego, za zwrócenie uwagi na zadłużenie publiczne przez projekt uruchomienia,,licznika długu. Prof. Leszek Balcerowicz, an outstanding Polish economist, former President of the National Bank of Poland, Vice-Prime Minister and Minister of Finance in the first non-communist government in Poland after World War II, associate professor at Warsaw School of Economics. Awarded for actions for the education of the Polish society, for drawing attention to the public debt by starting up the, debt meter Zygmunt Solorz Żak i Tobias Solorz - Prezes Zarządu; Członek Zarządu Polkomtel za sfinalizowanie największej w Polsce transakcji roku 2011 zakupu akcji i przejęcia kontroli nad operatorem komórkowym Polkomtel. Transakcja ta była realizacją wizji Zygmunta Solorza - Żaka i Tobiasa Solorza co do rozwoju mediów elektronicznych. Zygmunt Solorz Żak and Tobias Solorz President of the Board; Member of the Board of Polkomtel for finalizing the biggest transaction in Poland in 2011 stock purchase and taking control over the cellular operator, Polkomtel. This transaction was a realization of the vision of Zygmunt Solorz - Żak and Tobias Solorz with regard to development of electronic media Wojciech Sobieraj, Prezes i twórca Alior Banku, ekspert w dziedzinie bankowości detalicznej, zagadnień strategicznych, organizacyjnych, restrukturyzacyjnych i marketingowych. Został nagrodzony za skuteczne wprowadzenie na, wydawałoby się, zapełniony rynek bankowości w Polsce nowego gracza Alior Banku i szybkie zdobycie w bardzo trudnym dla tej branży okresie kryzysu stabilnej i mocnej pozycji rynkowej. Wojciech Sobieraj, President and creator of Alior Bank, expert in the field of retail banking, strategic, organizational, restructuring and marketing issues. Awarded for an effective introduction of a new player Alior Bank, to the seemingly full banking market in Poland and fast acquisition of a stable and strong market position in a crisis period, very difficult for this sector.

9 Nagrodzeni za Całokształt w poprzednich edycjach Winners of the lifetime achievement award in previous editions 2011 Prof. dr hab. h.c. Jerzy Trzcieniecki Światowej klasy metodolog w zakresie badań organizatorskich, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, twórca krakowskiej szkoły zarządzania i krakowskiego ośrodka badań nad zarządzaniem, inicjator powstania dyscypliny naukowej teoria organizacji i zarządzania, a także współautor pierwszego programu nauczania tego przedmiotu w Polsce, wielokrotnie odznaczonany medalami rangi państwowej. Prof. dr hab. h.c. Jerzy Trzcieniecki A world-class methodologist in organizational research, professor of the Cracow University of Economics, creator of the Cracow management school and the Cracow centre for research on management, initiator of a scientific discipline organization and management theory, as well as co-author of the first curriculum of this subject in Poland, many times decorated with medals of state rank Roman Kluska, twórca firmy Optimus S.A., jednej z największych firm produkujących komputery klasy PC oraz kasy fiskalne w Polsce w latach 90., a także tworzącej jeden z największych polskich portali internetowych Onet.pl. Laureat Nagrody Kisiela za,,walkę z bezprawiem aparatu państwowego. Obecnie założyciel wydawnictwa i księgarni wysyłkowej Prodoks, poświęcił się filantropii, promuje hodowlę owiec, zdrową żywność, wytwarzanie biopaliw. Roman Kluska, creator of Optimus S.A., one of the largest companies manufacturing PC computers and fiscal cash registers in Poland in the 1990s as well as creating one of the largest Polish web portals Onet.pl. Laureate of the Kisiel Award for,,fighting the illegality of the state apparatus. Currently, founder of publishing house and mail-order bookstore Prodoks, devoted to philanthropy, promotes sheep breeding, healthy food, manufacturing biofuels Adam Góral, Prezes Asseco Poland S.A., współtwórca Grupy Asseco, jednego z dziesięciu największych producentów oprogramowania w Europie, największej spółki giełdowej IT w Polsce. W ciągu kilkunastu lat zbudował międzynarodową Grupę Kapitałową, która zatrudnia obecnie 13 tys. osób, w tym ponad 5 tys. w Polsce, a jej spółki obecne są w Europie, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, a także w Indiach. Adam Góral, President of Asseco Poland S.A, co-founder of the Group Asseco, one of ten largest software manufacturers in Europe, the largest Largest stock exchange-listed IT company in Poland. Within a dozen or so years built an international Capital Group, which now employs persons, including more than in Poland, and its companies are present in Europe, Israel, the United States, Canada, Japan as well as in India Sobiesław Zasada, wybitny kierowca rajdowy i biznesmen. Jeden z dwudziestu najlepszych, polskich sportowców XX wieku. Zwycięzca 148 rajdów samochodowych (3-krotny złoty medalista mistrzostw Europy, 11-krotny mistrz Polski). Laureat wielu nagród i wyróżnień, tak w sporcie (Superchampion, Kaloskaghatos) jak i biznesie (Nagroda Kisiela dla pioniera polskiej przedsiębiorczości). Otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta z Gwiazdą. Twórca Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A. Sobiesław Zasada, an outstanding rally driver and businessman. One of the twenty best Polish sportsmen of the 20th century. Winner of 148 car rallies (3 times gold medalist of the European Championship, 11 times champion of Poland). Laureate of numerous awards and distinctions both in sport (Superchampion, Kaloskaghatos) and in business (the Kisiel Award for a pioneer of Polish entrepreneurship). Received the Commander s Cross of the Order of Polonia Restituta with Star. Creator of Capital Group Sobiesław Zasada S.A.

10 Menedżerowie poprzednich edycji Managers from previous editions 2011 Andrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu Uzdrowiska Rabka od 2006 roku, wielokrotnie wyróżniony nagrodami (m.in. Gepard Biznesu, Krakowski Dukat) Został nagrodzony za zakończenie inwestycji nowoczesnego obiektu Medical Spa Rabczański Zdrój oraz za skuteczną restrukturyzację Uzdrowiska, zmodernizowanie bazy zabiegowej, poszerzenie oferty sprzedaży (turystyka uzdrowiskowa, kosmetyki Solankowe Spa, gastronomia). Andrzej Kowalczyk, President of the Board, Rabka Health Resort from 2006 for completion of the investment project: modern facility Medical Spa Rabczański Zdrój, as well as for effective restructuring of the Health Resort, modernization of the treatment base, expanding sale offer (health-resort tourism, Saline Spa cosmetics, gastronomy) Dariusz Orłowski, Prezes Wawel S.A. od 2001 roku, wcześniej zajmował w tej firmie stanowiska Członka Zarządu i Dyrektora ds. Finansowych a także Dyrektora ds. Operacyjnych. Został nagrodzony za skuteczną restrukturyzację firmy Wawel S.A., odbudowanie jej pozycji rynkowej, marki i prestiżu, poprzez wprowadzone zmiany i przedsiębrane inwestycje. Dariusz Orłowski, President of Wawel S.A. from 2001, previously Member of the Board of Directors and Financial Director as well as Operations Director in Wawel. Awarded for effective restructuring of Wawel S.A., reconstruction of its market position, brand and prestige through the introduced changes and undertaken investments.

11 2009 Konrad Hernik, Prezes Armatury S.A. od 2005 roku, obecnie także Prezes spółek z Grupy Armatura: Armatoora S.A. i Armagor S.A. Ponadto Członek Rady Loży Małopolskiej BCC, Przewodniczący Sekcji Przemysłu IPH. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami (m. in. Złoty Lider Polskiego Biznesu, Złoty Dukat). Został nagrodzony za świetne wyniki Armatury S.A., doprowadzenie firmy na pozycję nr 1 w Polsce, z 40% udziałem w rynku. Konrad Hernik, President of Armatura S.A. from 2005, currently also President of companies from the Armatura Group: Armatoora S.A. and Armagor S.A. In addition, Member of the Board of the BCC Małopolska Lodge, head of Industry Section, Kraków Chamber of Commerce and Industry (IPH). Awarded many times (among others, Golden Leader of Polish Business, Golden Ducat). Awarded for fine results of Armatura S.A., bringing the company to no. 1 in Poland, with 40% market share Rafał Brzoska, Prezes i założyciel InPost S.A. oraz Integer S.A. InPost jako pierwsza firma konkurująca na rynku polskim z monopolistą Pocztą Polską, zdobyła wiele wyróżnień i nagród (dwukrotny laureat World Mail Awards oraz Teraz Polska). Został nagrodzony za odwagę i innowacyjne podejście mające swoje zwieńczenie w podwojeniu udziałów firmy na tak trudnym zmonopolizowanym rynku. Rafał Brzoska, President and founder of InPost S.A. and Integer S.A. InPost, as the first company competing with the monopolist Poczta Polska on the Polish market, won many distinctions and awards (twofold laureate of World Mail Awards and Teraz Polska). Awarded for courage and innovative approach being crowned by doubling the company s shares on a very difficult monopolized market.

12 O Korporacji UEK About CUE Corporation Mecenas konkursu: Patron of the Competition: Meritum Meritum Korporacja UEK jest Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, założonym w 2002 roku. Organizacja powstała z inspiracji stowarzyszeniami absolwenckimi znanych zachodnich szkół biznesowych, stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń. Jej zadaniem jest tworzenie aktywnego środowiska networkingowego pomiędzy wyróżniającymi się absolwentami Uczelni. CUE Corporation is an Association of Cracow University of Economics Graduates established in The organization was established as an inspiration with graduate associations of renowned western business schools, is a platform for knowledge and experience exchange. Its task is to create an active networking environment between the distinguishing graduates of the University. Ludzie People Korporację UEK tworzy wielopokoleniowe środowisko osób pracujących w różnych branżach. Członkami stowarzyszenia są przedsiębiorcy, menedżerowie i naukowcy, których wyróżnia umiejętność tworzenia trwałych kontaktów i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i poparciu. Dzielenie się wiedzą oraz nawiązywanie relacji z jak najszerszymi kręgami z różnych branż, to postawy promowane przez organizację. The CUE Corporation is created by many generations of persons working in various trades. Members of the association are entrepreneurs, managers and scientists who are distinguished by the ability to create permanent contacts and relations based on mutual trust and support. Sharing knowledge and establishing relations with as broad circles from different trades as possible are the attitudes promoted by the organization. Działalność Activities Korporacja UEK aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami biznesowymi i non profit. Organizuje ciekawe spotkania i prelekcje dla swoich członków i sympatyków. Ponadto realizując Konkurs Laury Magellana, wpisuje się jako stowarzyszenie działające na rzecz promocji jakości zarządzania, poszerzania wiedzy i budowania świadomości w tej tak ważnej dziedzinie zawodowej. CUE Corporation actively cooperates with numerous business and non-profit organizations. It organizes interesting meetings and lectures for its members and sympathizers. In addition, organizing the Magellan s Laurels Competition, it is considered as an association acting for promotion of management quality, expanding knowledge and creating awareness in this important professional field. Patroni honorowi: Honorary Patrons: Patroni medialni: Media Patrons: Partnerzy organizacyjni: Organizational Partners: akademickie centrum kariery Design by

13 Program Gali Gala Programme 18:30 Recepcja we Foyer Teatru im. J. Słowackiego Reception desk in the Foyer of J. Słowacki Theatre 19:00 Gala wręczenia nagród: Wykład Gościa Honorowego Gali:???? Prowadzenie Gali:??? Ogłoszenie nominowanych i zwycięzców W trakcie Gali wystąpi???? Award gala: Lecture by the Gala s Honorary guest:??? Gala host:??? Announcement of nominations and winners During of the Gala:??? 20:45 Bankiet Proponowane atrakcje podczas Gali i Bankietu: -???, -???. Banquet Proposed attractions during the Gala and the Banquet: -???, -???. fot. Dagmara Dworak

14

15

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA założeń 3. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta

PREZENTACJA założeń 3. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta PREZENTACJA założeń 3. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta TRZECIA EDYCJA NAGRODY POLSKIEJ RADY BIZNESU im. JANA WEJCHERTA Warszawa, listopad 2013 1 Agenda prezentacji Organizator i

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Informacje o projekcie To największy biznesowy Festiwal, który odbywa się cyklicznie na wszystkich najważniejszych uczelniach wyższych w największych miastach w całej Polsce nieprzerwanie od 12 lat. Składa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Konsulat Generalny RP w Sydney, Związek Nauczycieli Języka Polskiego w NPW oraz Federację

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Dokument informacyjny Opis inicjatywy 1. W skrócie Global Student Entrepreneur Awards to prestiżowy, międzynarodowy konkurs skierowany do studentów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Celem

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Activities. May - 2011. Farewell. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1

Activities. May - 2011. Farewell. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1 Activities May - 2011 Farewell Mr R.P. Singh Secretary, DIPP, Ministry of Commerce, India H.E. Mr Deepak Vohra Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1 POŻEGNANIE PANA AMBASADORA

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego; Patroni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Business Centre Club Loża Małopolska;

Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego; Patroni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Business Centre Club Loża Małopolska; Konkurs MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Konkurs realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu systemowego Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko. Organisation and organisational structures dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.pl The system model by Leavitt Structure Aims and objectives Technology (Administration)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo