Visions that change the World

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Visions that change the World"

Transkrypt

1 Visions that change the World Edycja / Edytion 2013

2 Gala Laurów Magellana The Award Ceremony

3 Zdjęcie: Borys+Balcerowicz Zaproszenie Invitation Szanowni Państwo, Już po raz czwarty Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje Konkurs,,Laury Magellana, w którym przyznawane są wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu różnymi przedsięwzięciami. Współcześni Magellani to osoby, które w 2011 roku, mimo kryzysu i niepewności jutra, tak w Polsce jak i w wielu krajach Europy byli gotowi podejmować wyzwania podobne do tych jakie kiedyś musiał podejmować Ferdynand Magellan. Szukamy ludzi, którzy swoją postawą przypominają F. Magellana i z równym jemu zapałem, w sposób wizjonerski przedsiębiorą i realizują swoje zamierzenia. Podobnie jak on, gdy jako pierwszy opływał Ziemię, dzisiejszy menedżer musi nawigować swoją firmą na coraz bardziej wzburzonym oceanie rzeczywistości. Tegoroczna Gala Larów Magellana będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ odbędzie się w dziesiątą rocznicę powstania naszej Korporacji. Ponadto w programie Gali, poza wręczeniem Laureatom statuetek i częścią artystyczną, w której zabawiał nas będzie Kabaret pod Wyrwigroszem, wystąpi Gość Honorowy Magellan Roku 2010 Profesor Leszek Balcerowicz. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zaszczycą nas Państwo swoją obecnością na Gali Laurów Magellana 2012 i spotkamy się 3 lutego, w pięknych wnętrzach teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Already for the fourth time the Cracow University of Economics Graduates Corporation organizes the competition Magellan s Laurels, in which awards are granted for excellent achievements in managing different projects. The contemporary Magellans are persons who in 2011, in spite of the crisis and the uncertainty of tomorrow, both in Poland and in many European countries, were ready to accept the challenges similar to those that sometime Ferdinand Magellan had to accept. We are looking for people who resemble F. Magellan in their attitude and who undertake and pursue their projects with equal enthusiasm and in a visionary manner. Alike him as the first person to sail around the Earth, the contemporary manager has to navigate his or her company on an increasingly agitated ocean of reality. This year s Magellan s Laurels Ceremony will have an extraordinary character because it will be held in the tenth anniversary year of our Corporation. Moreover, the program of the Ceremony, apart for awarding statuettes to the Winners and the artistic part in which Kabaret pod Wyrwigroszem will be entertaining us, includes a keynote speech by the Guest of Honor Magellan of the Year 2010 Professor Leszek Balcerowicz. It will be a pleasure for us if you honor us with your presence during the Magellan s Laurels Ceremony 2012 and we meet on 3rd of February, in beautiful interiors of Juliusz Słowacki Theatre in Cracow. Serdecznie zapraszam, Marek Dworak Prezes Korporacji UEK President, CUE Graduates Corporation Wręczenie tytułu Magellan Roku 2011 Tobiasowi Solorzowi przez prof. Leszka Balcerowicza Gościa Honorowego Gali Handing of the title Magellan of the Year 2011 to Tobias Solorz by Leszek Balcerowicz the Gala s Honorary guest

4 Jury IV edycji Jury of the 4th edition Prof. Oliver E. Williamson Oliver Williamson jest profesorem Wyższej Szkoły i Edgar F. Kaiser oraz emerytowanym profesorem biznesu, ekonomii i prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest laureatem nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2009 roku za analizę ekonomicznych warunków rządzenia, z wyszczególnieniem roli granic przedsiębiorstwa. Odznaczony Gran Cruz przez Kongres Peru w 2011 roku. Oliver Williamson is a professor of Edgar F. Kaiser Higher School and a retired professor of business, economy and law at the University of California in Berkeley. He is a laureate of the Nobel prize in economy in 2009 for analysis of economic conditions of management, with emphasis on the role of boundaries of an enterprise. Honoured with Gran Cruz by the Congress of Peru in Prof. Fredmund Malik Międzynarodowy ekspert w dziedzinie cybernetyki zarządzania i systemów zarządczych dla firm. Założyciel i Prezes międzynarodowej firmy Malik Management ze Szwajcarii, światowego lidera w dziedzinie zarządzania kompleksowego, zaawansowanego przywództwa oraz rozwiązań zarządczych nagrodzonej m.in. ASCO Award za Excellence Business Transformation. Wyczynowy alpinista, autor wielokrotnie nagradzanych bestsellerów, w tym klasyki Managing, Performing, Living. An international expert in the field of management cybernetics and management systems for companies. The founder and President of an international company Malik Management from Switzerland, the world leader in the field of complex management, advanced leadership and managerial solutions awarded with, among others, the ASCO Award for Excellence Business Transformation. A devoted alpinist, author of best-selling books awarded many times, including the classic Managing, Performing, Living. prof. Jerzy Hausner Polityk i ekonomista, były poseł na Sejm IV kadencji, Minister w rządach Leszka Millera i Marka Belki, Członek Rady Polityki Pieniężnej, absolwent i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w ekonomii politycznej, społecznej, gospodarce i administracji publicznej. Autor ponad 300 publikacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Politician and economist, former Member of the Polish Parliament of the 4th term, Minister in the governments of Leszek Miller and Marek Belka, member of the Monetary Policy Council, graduate and lecturer of the Cracow University of Economics. Specializes in political and social economics, economy and public administration. Author of more than 300 publications. Decorated with the Knight s Cross of the Order of Polonia Restituta.

5 Jury V edycji Jury of the 5th edition Dr Irena Eris Doktor farmacji. Współwłaścicielka Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris, w którym jest Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju. Od początku istnienia firmy zajmuje się kreacją nowych produktów i zarządza procesem ich powstawania. W listopadzie 2011, w rankingu tygodnika Wprost, znalazła się w gronie 100 Najbardziej Wpływowych Polaków. Wyróżniona przez Kapitułę Konkursu 100 Kobiet Biznesu, organizowanego przez Puls Biznesu, za wybitny wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości.. Doctor of pharmacy. Co-Owner of Dr Irena Eris Cosmetic Laboratory in which she is the Director for Research and Development. Since the beginning of the company s existence, she has been in charge of new product development and managed the process of their formation. In November 2011, in the ranking of Wprost weekly, she was classified as one of 100 Most Influential Poles. She was awarded by the Chapter of the 100 Women of Business Competition, organized by Puls Biznesu, for an outstanding contribution to the development of Polish entrepreneurship. Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademia Ekonomiczna i Wyższa Szkoła Ekonomiczna). Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, inżynier. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Rector of the Cracow University of Economics (former Academy of Economics and Higher School of Economics). Professor of the Cracow University of Economics, holds a post-doctoral habilitation title in economic sciences in the field of science of commodities, an engineer. Honoured with the Gold Cross of Merit and Medal of the Commission of National Education. Grzegorz Hajdarowicz Przedsiębiorca, producent filmowy (m. in.,,zakochany Anioł ) i wydawca (m. in. czasopism,,sukces i,,przekrój ). Założyciel firmy Gremi, specjalizującej się, wraz ze spółkami powiązanymi, w inwestycjach kapitałowych i restrukturyzacjach na całym świecie. Od drugiej połowy 2011 roku współwłaściciel Prespublica wydawcy jednego z największych dzienników w Polsce,,Rzeczpospolita. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Entrepreneur, film producer (among others, Zakochany Anioł ) and publisher (among others, magazines Sukces and Przekrój ). Founder of Gremi, specializing in capital investments and restructuring all over the world, along with affiliated companies. Co-owner of Prespublica the publisher of one of the largest dailies in Poland Rzeczpospolita - since the second half Graduate of the Jagiellonian University. Bartosz Jacyna Wiceprezes Zarządu spółki doradczej Logisys. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, inicjator wielu przedsięwzięć Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UEK). Współzałożyciel i były Prezes Korporacji Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sekretarz Jury od początku zainicjowania Konkursu, reprezentuje wartości Korporacji. Vice President of the Board of a consulting company Logisys. Graduate of the Cracow University of Economics, initiator of numerous projects of the Economic Academy in Kraków (now CUE). Co-founder and former President of the Cracow University of Economics Graduates Corporation. Secretary of the jury from the beginnings of the Competition, represents the Corporation s values. Krzysztof Hołowczyc Jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych, mający w swoim dorobku zarówno wielokrotne tytuły Mistrza Polski, Mistrza Europy, jak i udane starty w eliminacjach Mistrzostw Świata (WRC) i w legendarnym rajdzie Dakar. W 1997r. został wybrany przez telewidzów TVP1 na Najpopularniejszego Sportowca Polski. Od grudnia 2007 do lipca 2009 sprawował mandat Posła do Parlamentu Europejskiego, uczestnicząc w pracach komisji Transportu i Turystyki oraz Handlu Międzynarodowego. One of the most titled Polish rally drivers, who achieved both multiple titles of the Champion of Poland, Europe and had successful starts in qualifications to the World Championships (WRC) and in legendary Dakar rally. In 1997, he was selected by TVP1 viewers as the Most Popular Sportsman in Poland. From December 2007 to July 2009 he held the function of a Member of the European Parliament, participating in works of the Transport and Tourism Committee and International Trade Committee.

6 O Konkursie About the Competition Laury Magellana to coroczny Konkurs, zainicjowany przez Korporację Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Korporacja UEK), nagradzający ludzi, którzy podobnie jak Magellan łącząc wizję i wyobraźnię z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne rezultaty i zmieniają współczesny świat. Magellan s Laurels is an annual Competition initiated by the Corporation the Association of Cracow University of Economics Graduates (CUE Corporation), awarding people who like Magellan combine vision and imagination with persistence and management talent to achieve excellent results and change the contemporary world. Kategorie Konkursu Competition categories Magellan Roku Magellan of the Year Dostrzeganie rzeczywistości poza horyzontem, dążenie do realizacji dalekosiężnych i skomplikowanych działań, angażowanie zespołów ludzi, a przy tym wywieranie szerokiego i pozytywnego wpływu na rzeczywistość społeczno-gospodarczą Polski, powinny być cechami Magellana Roku. Tytuł ten może otrzymać osoba lub zespół z całej Polski, za wkład w 2012 roku w kreowanie Polski Jutra. Perceiving reality beyond the horizon, pursuit of the implementation of far-reaching and complex activities, involving teams of people and, at the same time, exerting wide and positive impact on socio-economic reality in Poland should be the characteristics of Magellan of the Year. A person or a team from the whole of Poland may receive this honour, for the contribution to creating a Poland of Tomorrow in Całokształt Osiągnięć Lifetime Achievement Wyrazista postawa, wizja i konsekwencja, liczne i różnorodne osiągnięcia, zaangażowanie to rysy charakteru ujawniające się na przestrzeni wielu lat. Nagroda za Całokształt jest przyznawana przez Zarząd Korporacji UEK wybitnym absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy mogą poszczycić się szerokim zbiorem dokonań w wieloletniej perspektywie czasu.. Distinctive attitude, vision and consistency, numerous and various achievements, involvement these are the characteristics showing across many years. The lifetime achievement award is granted by the Board of the CUE Corporation to outstanding graduates of the Cracow University of Economics who can take pride in a wide collection of achievements over many years. Menedżer Roku Manager of the Year Doświadczenie, umiejętność formułowania i realizacji strategii, w połączeniu z wytrwałością i wizją mogą przynieść wielkie efekty w postaci przełomowych projektów, przedsięwzięć, wyników. Kategoria Menedżer Roku może być przyznana absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w wieku powyżej 30 lat, za wybitne osiągnięcie w 2012 roku. Experience, the ability to formulate and implement strategies, in connection with persistence and vision may bring great effects in the form of breakthrough projects, enterprises, results. The Manager of the Year may be granted to graduates of the Cracow University of Economics, age over 30, for excellent achievements in Przedsiębiorca Roku Entrepreneur of the Year Przekonanie do słuszności własnych pomysłów, umiejętność ich realizacji, bez względu na przeciwności i ryzyko, determinacja w dążeniu do celu, dynamika działania to cechy wysoce cenione u Przedsiębiorcy Roku. Wyróżnienie to mogą uzyskać absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w wieku powyżej 30 lat, za wybitne osiągnięcie lub uzyskany poziom rozwoju firmy w 2012 roku. Conviction concerning the rightness of one s ideas, the ability to implement them, regardless of adversities and risk, determination in the pursuit of objectives, dynamics of operation these are the characteristics highly appreciated in an Entrepreneur of the Year. This distinction may be obtained by graduates of the Cracow University of Economics, age over 30, for excellent achievements or the obtained level of company development in Osiągnięcie Pozazawodowe Roku Extraprofessional Achievement of the Year Daleka wyprawa, akcja charytatywna, przedsięwzięcie artystyczne, itp. ludzkie talenty i przedsiębiorczość, które mają swoje odzwierciedlenie w działaniach non profit poza pracą zawodową mogą być powodem satysfakcji. W ramach tej szerokiej kategorii spośród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wyróżnione zostają osoby za realizację ciekawych dokonań w 2012 roku. A distant journey, charity campaign, artistic project, etc. - human talents and entrepreneurship which are reflected in non-profit activities outside professional work may be the reason for satisfaction. This wide category distinguishes persons from among the graduates of the Cracow University of Economics for interesting achievements in Debiut Roku Debut of the Year Błyskotliwe początki w życiu zawodowym i biznesowym, osiągnięcia pomimo braku doświadczenia, dążenie do poszerzania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji to efekty przedsiębiorczego ducha, niespożytej energii i menedżerskiej natury. Kategoria Debiut Roku wyróżnia dokonania zawodowe absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w wieku poniżej 30 lat. Brilliant beginnings in professional and business life, achievements despite lack of experience, pursuit of knowledge, skill and qualification expansion these are the effects of an enterprising spirit, everlasting energy and managerial nature. Debut of the Year distinguishes professional achievements of graduates of the Cracow University of Economics, age below 30.

7 List Mecenasa Konkursu Letter of the Competition s Patron Szanowni Państwo, Dear Ladies and Gentleman, W dzisiejszych czasach profesjonalne zarządzanie stało się jedną z kluczowych umiejętności nowoczesnego społeczeństwa. Nie ogranicza się ono do organizacji biznesowych. Profesjonalne zarządzanie jest potrzebne tak samo w sektorze publicznym, w organizacjach non-profit oraz w każdej innej organizacji o jakiej tylko możemy pomyśleć. Sukces każdego przedsięwzięcia zależy od wysokiego profesjonalizmu w zarządzaniu, a także umiejętności redukcji złożoności, która nas otacza. Professional management nowadays has become one of the crucial functions of modern socjety. It does not limit itself to business corporations. Professional management is necessary as well in the public sector, in non-profit organizations and every other organization one can think of. The success of every action depends on a highly professional management on how to reduce the complexity around us in the right way. Jest to szczególnie ważne w obliczu dużych, systemowych, globalnych zmian. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądał świat jutra, oraz za to w jakich warunkach będą żyły przyszłe pokolenia. Wielkie zmiany nie mogą być dokonane za pomocą tradycyjnych metod: metodologiczne innowacje są potrzebne aby podejmować dobre decyzje dzisiaj - takie które zabezpieczają nasze funkcjonowanie w przyszłości. This is particularly important looking at the big systemic, global changes. We are all responsible for tomorrow s world, and therefore in what conditions we and future generations will live. Major changes cannot be made with traditional management methods: methodological innovation is needed in order to take the right decisions today that secure us a prosperous future in global perspective tomorrow. In The Magellan-Laurel initiative we discovered this very dedication to management. Our decision to support the initiative is, thus, a very conscious one. And we look forward in selecting Poland`s most outstanding top-performers in the different categories of the competition and meeting the people who are taking care for a sustainable purpose in their relevant fields of activities within the different possible initiatives.? Jesteśmy bardzo zadowoleni, że konkurs Laury Magellana nagradza managerów, przedsiębiorców i osoby, które są jak Magellan, które charakteryzują się ponadprzeciętnym profesjonalizmem, a także chcą robić coś więcej, lepiej i inaczej w przedsięwzięciach biznesowych i nie-biznesowych w Polsce. Nasza organizacja jest dumna, że raz jeszcze może być mecenasem tego jednego z największych polskich konkursów managerskich. We are very happy that the Magellan Laurels awards managers, entrepreneurs and people who are like Magellan, characterized by outstanding professionalism as well as the desire to do more, better and differently in business and non-business in Poland. Our organization is proud to once more be the patron for this one of largest Polish management competition. Prof. dr hab. Fredmund Malik Prezes Zarządu Malik Management President of Malik Management Artur Zipf, dypl. psych. M.A. Dyrektor Zarządzający na Polskę Executive Director Poland

8 Magellani poprzednich edycji Magellans from previous editions Kategoria Magellan Roku została dodana do Konkursu w 2009 roku. Organizatorzy zauważyli, że są osoby, które swoimi przedsięwzięciami wykraczają daleko poza horyzont, łamiąc wszelkie schematy postępowania i utartego myślenia. Działają w myśl stwierdzenia Alberta Einsteina: wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on to właśnie robi. Tym kimś jest Magellan Roku. The category Magellan of the Year was added to the Competition in The organizers noticed that there are persons who go far beyond the horizon with their projects, breaking any schemes of conduct and general thinking. They act according to Albert Einstein s statement: everybody knows that something cannot be done and there is someone who does not know that it cannot be done and they do it. This someone is the Magellan of the Year Prof. Leszek Balcerowicz, wybitny polski ekonomista, były Prezes Narodowego Banku Polskiego, Wicepremier i Minister Finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Został nagrodzony za działania na rzecz edukacji społeczeństwa polskiego, za zwrócenie uwagi na zadłużenie publiczne przez projekt uruchomienia,,licznika długu. Prof. Leszek Balcerowicz, an outstanding Polish economist, former President of the National Bank of Poland, Vice-Prime Minister and Minister of Finance in the first non-communist government in Poland after World War II, associate professor at Warsaw School of Economics. Awarded for actions for the education of the Polish society, for drawing attention to the public debt by starting up the, debt meter Zygmunt Solorz Żak i Tobias Solorz - Prezes Zarządu; Członek Zarządu Polkomtel za sfinalizowanie największej w Polsce transakcji roku 2011 zakupu akcji i przejęcia kontroli nad operatorem komórkowym Polkomtel. Transakcja ta była realizacją wizji Zygmunta Solorza - Żaka i Tobiasa Solorza co do rozwoju mediów elektronicznych. Zygmunt Solorz Żak and Tobias Solorz President of the Board; Member of the Board of Polkomtel for finalizing the biggest transaction in Poland in 2011 stock purchase and taking control over the cellular operator, Polkomtel. This transaction was a realization of the vision of Zygmunt Solorz - Żak and Tobias Solorz with regard to development of electronic media Wojciech Sobieraj, Prezes i twórca Alior Banku, ekspert w dziedzinie bankowości detalicznej, zagadnień strategicznych, organizacyjnych, restrukturyzacyjnych i marketingowych. Został nagrodzony za skuteczne wprowadzenie na, wydawałoby się, zapełniony rynek bankowości w Polsce nowego gracza Alior Banku i szybkie zdobycie w bardzo trudnym dla tej branży okresie kryzysu stabilnej i mocnej pozycji rynkowej. Wojciech Sobieraj, President and creator of Alior Bank, expert in the field of retail banking, strategic, organizational, restructuring and marketing issues. Awarded for an effective introduction of a new player Alior Bank, to the seemingly full banking market in Poland and fast acquisition of a stable and strong market position in a crisis period, very difficult for this sector.

9 Nagrodzeni za Całokształt w poprzednich edycjach Winners of the lifetime achievement award in previous editions 2011 Prof. dr hab. h.c. Jerzy Trzcieniecki Światowej klasy metodolog w zakresie badań organizatorskich, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, twórca krakowskiej szkoły zarządzania i krakowskiego ośrodka badań nad zarządzaniem, inicjator powstania dyscypliny naukowej teoria organizacji i zarządzania, a także współautor pierwszego programu nauczania tego przedmiotu w Polsce, wielokrotnie odznaczonany medalami rangi państwowej. Prof. dr hab. h.c. Jerzy Trzcieniecki A world-class methodologist in organizational research, professor of the Cracow University of Economics, creator of the Cracow management school and the Cracow centre for research on management, initiator of a scientific discipline organization and management theory, as well as co-author of the first curriculum of this subject in Poland, many times decorated with medals of state rank Roman Kluska, twórca firmy Optimus S.A., jednej z największych firm produkujących komputery klasy PC oraz kasy fiskalne w Polsce w latach 90., a także tworzącej jeden z największych polskich portali internetowych Onet.pl. Laureat Nagrody Kisiela za,,walkę z bezprawiem aparatu państwowego. Obecnie założyciel wydawnictwa i księgarni wysyłkowej Prodoks, poświęcił się filantropii, promuje hodowlę owiec, zdrową żywność, wytwarzanie biopaliw. Roman Kluska, creator of Optimus S.A., one of the largest companies manufacturing PC computers and fiscal cash registers in Poland in the 1990s as well as creating one of the largest Polish web portals Onet.pl. Laureate of the Kisiel Award for,,fighting the illegality of the state apparatus. Currently, founder of publishing house and mail-order bookstore Prodoks, devoted to philanthropy, promotes sheep breeding, healthy food, manufacturing biofuels Adam Góral, Prezes Asseco Poland S.A., współtwórca Grupy Asseco, jednego z dziesięciu największych producentów oprogramowania w Europie, największej spółki giełdowej IT w Polsce. W ciągu kilkunastu lat zbudował międzynarodową Grupę Kapitałową, która zatrudnia obecnie 13 tys. osób, w tym ponad 5 tys. w Polsce, a jej spółki obecne są w Europie, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, a także w Indiach. Adam Góral, President of Asseco Poland S.A, co-founder of the Group Asseco, one of ten largest software manufacturers in Europe, the largest Largest stock exchange-listed IT company in Poland. Within a dozen or so years built an international Capital Group, which now employs persons, including more than in Poland, and its companies are present in Europe, Israel, the United States, Canada, Japan as well as in India Sobiesław Zasada, wybitny kierowca rajdowy i biznesmen. Jeden z dwudziestu najlepszych, polskich sportowców XX wieku. Zwycięzca 148 rajdów samochodowych (3-krotny złoty medalista mistrzostw Europy, 11-krotny mistrz Polski). Laureat wielu nagród i wyróżnień, tak w sporcie (Superchampion, Kaloskaghatos) jak i biznesie (Nagroda Kisiela dla pioniera polskiej przedsiębiorczości). Otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta z Gwiazdą. Twórca Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A. Sobiesław Zasada, an outstanding rally driver and businessman. One of the twenty best Polish sportsmen of the 20th century. Winner of 148 car rallies (3 times gold medalist of the European Championship, 11 times champion of Poland). Laureate of numerous awards and distinctions both in sport (Superchampion, Kaloskaghatos) and in business (the Kisiel Award for a pioneer of Polish entrepreneurship). Received the Commander s Cross of the Order of Polonia Restituta with Star. Creator of Capital Group Sobiesław Zasada S.A.

10 Menedżerowie poprzednich edycji Managers from previous editions 2011 Andrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu Uzdrowiska Rabka od 2006 roku, wielokrotnie wyróżniony nagrodami (m.in. Gepard Biznesu, Krakowski Dukat) Został nagrodzony za zakończenie inwestycji nowoczesnego obiektu Medical Spa Rabczański Zdrój oraz za skuteczną restrukturyzację Uzdrowiska, zmodernizowanie bazy zabiegowej, poszerzenie oferty sprzedaży (turystyka uzdrowiskowa, kosmetyki Solankowe Spa, gastronomia). Andrzej Kowalczyk, President of the Board, Rabka Health Resort from 2006 for completion of the investment project: modern facility Medical Spa Rabczański Zdrój, as well as for effective restructuring of the Health Resort, modernization of the treatment base, expanding sale offer (health-resort tourism, Saline Spa cosmetics, gastronomy) Dariusz Orłowski, Prezes Wawel S.A. od 2001 roku, wcześniej zajmował w tej firmie stanowiska Członka Zarządu i Dyrektora ds. Finansowych a także Dyrektora ds. Operacyjnych. Został nagrodzony za skuteczną restrukturyzację firmy Wawel S.A., odbudowanie jej pozycji rynkowej, marki i prestiżu, poprzez wprowadzone zmiany i przedsiębrane inwestycje. Dariusz Orłowski, President of Wawel S.A. from 2001, previously Member of the Board of Directors and Financial Director as well as Operations Director in Wawel. Awarded for effective restructuring of Wawel S.A., reconstruction of its market position, brand and prestige through the introduced changes and undertaken investments.

11 2009 Konrad Hernik, Prezes Armatury S.A. od 2005 roku, obecnie także Prezes spółek z Grupy Armatura: Armatoora S.A. i Armagor S.A. Ponadto Członek Rady Loży Małopolskiej BCC, Przewodniczący Sekcji Przemysłu IPH. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami (m. in. Złoty Lider Polskiego Biznesu, Złoty Dukat). Został nagrodzony za świetne wyniki Armatury S.A., doprowadzenie firmy na pozycję nr 1 w Polsce, z 40% udziałem w rynku. Konrad Hernik, President of Armatura S.A. from 2005, currently also President of companies from the Armatura Group: Armatoora S.A. and Armagor S.A. In addition, Member of the Board of the BCC Małopolska Lodge, head of Industry Section, Kraków Chamber of Commerce and Industry (IPH). Awarded many times (among others, Golden Leader of Polish Business, Golden Ducat). Awarded for fine results of Armatura S.A., bringing the company to no. 1 in Poland, with 40% market share Rafał Brzoska, Prezes i założyciel InPost S.A. oraz Integer S.A. InPost jako pierwsza firma konkurująca na rynku polskim z monopolistą Pocztą Polską, zdobyła wiele wyróżnień i nagród (dwukrotny laureat World Mail Awards oraz Teraz Polska). Został nagrodzony za odwagę i innowacyjne podejście mające swoje zwieńczenie w podwojeniu udziałów firmy na tak trudnym zmonopolizowanym rynku. Rafał Brzoska, President and founder of InPost S.A. and Integer S.A. InPost, as the first company competing with the monopolist Poczta Polska on the Polish market, won many distinctions and awards (twofold laureate of World Mail Awards and Teraz Polska). Awarded for courage and innovative approach being crowned by doubling the company s shares on a very difficult monopolized market.

12 O Korporacji UEK About CUE Corporation Mecenas konkursu: Patron of the Competition: Meritum Meritum Korporacja UEK jest Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, założonym w 2002 roku. Organizacja powstała z inspiracji stowarzyszeniami absolwenckimi znanych zachodnich szkół biznesowych, stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń. Jej zadaniem jest tworzenie aktywnego środowiska networkingowego pomiędzy wyróżniającymi się absolwentami Uczelni. CUE Corporation is an Association of Cracow University of Economics Graduates established in The organization was established as an inspiration with graduate associations of renowned western business schools, is a platform for knowledge and experience exchange. Its task is to create an active networking environment between the distinguishing graduates of the University. Ludzie People Korporację UEK tworzy wielopokoleniowe środowisko osób pracujących w różnych branżach. Członkami stowarzyszenia są przedsiębiorcy, menedżerowie i naukowcy, których wyróżnia umiejętność tworzenia trwałych kontaktów i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i poparciu. Dzielenie się wiedzą oraz nawiązywanie relacji z jak najszerszymi kręgami z różnych branż, to postawy promowane przez organizację. The CUE Corporation is created by many generations of persons working in various trades. Members of the association are entrepreneurs, managers and scientists who are distinguished by the ability to create permanent contacts and relations based on mutual trust and support. Sharing knowledge and establishing relations with as broad circles from different trades as possible are the attitudes promoted by the organization. Działalność Activities Korporacja UEK aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami biznesowymi i non profit. Organizuje ciekawe spotkania i prelekcje dla swoich członków i sympatyków. Ponadto realizując Konkurs Laury Magellana, wpisuje się jako stowarzyszenie działające na rzecz promocji jakości zarządzania, poszerzania wiedzy i budowania świadomości w tej tak ważnej dziedzinie zawodowej. CUE Corporation actively cooperates with numerous business and non-profit organizations. It organizes interesting meetings and lectures for its members and sympathizers. In addition, organizing the Magellan s Laurels Competition, it is considered as an association acting for promotion of management quality, expanding knowledge and creating awareness in this important professional field. Patroni honorowi: Honorary Patrons: Patroni medialni: Media Patrons: Partnerzy organizacyjni: Organizational Partners: akademickie centrum kariery Design by

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo