Wprowadzenie do Spójności Społecznej w opracowaniu CoNet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do Spójności Społecznej w opracowaniu CoNet"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do Spójności Społecznej w opracowaniu CoNet Podejście Wprowadzone w Dzielnicach Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym URBACT II Wiele dzielnic europejskich miast boryka się z wykluczeniem społecznym, podziałami oraz związanym z nimi obniżeniem się poziomu życia w mieście. Podjęto liczne, różnorodne starania, aby odwrócić te procesy czego nauczyliśmy się z owych sukcesów i porażek? Eksperci oraz osoby z doświadczeniem Cohesion Network badają to zagadnienie oraz podsumowują swoje wyniki badań w postaci siedmiu zasadniczych działań, wyszczególnionych w niniejszym Wprowadzeniu do Spójności Społecznej. Wiele zależy od politycznej i społecznej siły woli oraz przedsięwziętych działań. Niemniej jednak, zasadniczym warunkiem wstępnym jest praca na rzecz wzajemnego zrozumienia oraz rozwój wspólnych interesów w celu ustalenia wydajnych strategii. Ściśle powiązane ze sobą kwestie wymagają całościowego podejścia włączenie do działań każdego, kto może współpracować oraz uwzględnienie ogólnej jakości życia są elementami kluczowymi. Potencjał zintegrowanego podejścia w żadnym wypadku nie został w pełni wykorzystany! Książka ta ilustruje praktyczne instrukcje i przykłady służące wszystkim tym, którzy pragną poznać sposoby wywierania większego wpływu na życie społeczne.

2 Wprowadzenie do Spójności Społecznej w opracowaniu CoNet Podejście Wprowadzone w Dzielnicach Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

3 Partner Wiodący: Senate Department for Urban Development, Berlin Hella Dunger-Löper, Permanent Secretary for Building and Housing Petra Nothdorf, Head of Unit Neighbourhood Management, CoNet Manager Section Socially Integrative City Reinhard Fischer, CoNet Communication Manager Wiodący Eksperci: Rotraut Weeber, Weeber+Partner, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung HfWU Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen Liverpool Kim Griffiths, Liverpool City Council, Head of Employment Programme Sonia Bassey-Williams, Plus Dane Group Vaulx-en-Velin Jean Pirot, Directeur Général Adjoint, Social Affairs, Culture & Education Stéphane Bienvenue, Adviser to the Mayor, European Affairs Sofia Mariana Georgieva, City of Sofia, European Programmes and Projects Minka Vladimirova, Director Social Affairs, Sofia Municipality Teodora Polimerova, Senior Expert, Sofia Municipality Alba Iulia Nicolaie Moldovan European Projects Manager, Senior Expert, Alba Iulia Local Council Daniela Micu Councillor Alba Iulia Local Council Brussels Christel de Lutis, Social Mediator (Médiatrice Social) Neder-Over-Heembeek Marthe Djilo Kamga, Maison Jeunes NOH Thierry Hendrickx, Bravvo, City of Brussels, Internal Evaluator Apeldoorn Lucienne Berenschot, City of Apeldoorn Jaap van Leyden, Neighbourhood Manager Zuidoost Steven Gerritsen, Neighbourhood Manager District South Zabrze Marcin Bania, Zabrze Municipality, Senior Expert Beata Haremska, Zabrze Municipality, Social Worker Malmö Bertil Nilsson, Project Manager, District of Fosie, City of Malmö Maria Gonzalez, District of Fosie, Coordinator for Youth Questions Martin Grander, School of Education, Malmö University Gijón Beatriz Cerezo, Director of the Municipal Foundation of Social Services Beatriz Gala Quesada, Municipal Foundation of Social Services Palermo Germana Console, City of Palermo Luisa Ardizzone, CESIE, Palermo Podziękowania: Dr.-Ing. Hannes Weeber, Institute for Urban Planning and Social Research, Urban Planner, photos Lauren Borgas, Project Assistent Wprowadzenie do Spójności Społecznej w opracowaniu CoNet Podejście Wprowadzone w Dzielnicach Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

4 Spis treści 0 Wprowadzenie Siedem zasadniczych działań w celu polepszenia kondycji dzielnic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej 6 1 Ulepszaj proces włączenia we wszystkich ważnych sferach życia! Działaj w sposób możliwie najbardziej wyczerpujący! Spójność społeczna oraz zintegrowane podejście zwiększanie zakresu zdolności zarządczych Pełniejsze działanie integracja obszarów działania z aktorami Rozwój struktur umożliwianie zintegrowanego działania oraz współpracy w ramach obszarów miejskich 20 2 Włączaj i motywuj każdego, kto może współpracować i zdolny jest przypisać mieszkańcom czynną rolę, szczególnie zaś młodych ludzi! Różne obowiązki administracyjne różne rodzaje interesariuszy różne poziomy terytorialne w jaki sposób można wzmocnić współpracę? Zaangażowanie obywatelskie wybór realnych form partycypacji Włączanie mieszkańców w życie wspólnoty, szczególnie słabiej wykształconych bądź mniej niezależnych oraz migrantów: uczestnictwo osadzone w rozwoju społeczności Praca na rzecz porozumienia oraz rozwoju wspólnych interesów jak odnaleźć przekonujące strategiczne wizje? 47 3 Wzmacniaj lokalne powiązania mieszkańców oraz poczucie, że dzielnica jest dla nich domem! Kapitał społeczny i kulturowy konieczność radzenia sobie z trudnymi warunkami życia Podejście Nieformalnych Więzi Międzyludzkich stwarzanie sposobności do trwałych, choć zwykłych i codziennych związków pomiędzy ludźmi oraz miejscami Kluczowe Osoby oraz Podejście Relacji Interpersonalnych zwielokrotnione efekty poprzez zawiązywanie sieci połączeń Podejście Grupowe Robienie czegoś wspólnie łączy Podejście Komisyjne najbardziej wydajna praca efektem łączenia podejść 71 4 Udostępniaj obiekty komunalne i usługi publiczne oraz adaptuj je do potrzeb mieszkańców tak, aby osoby w niekorzystnym położeniu społecznym także miały do nich dostęp! Włączenie społeczne oraz społeczeństwo otwarte poszerzanie dostępności obiektów publicznych Zintegrowane centra dzielnic maksymalne wykorzystanie społecznej i kulturowej infrastruktury Scentralizowane i zdecentralizowane usługi łączenie usług i ludzi Zatrudnienie promowanie aktywnego włączenia społecznego, także w odniesieniu do działań ukierunkowanych na konkretny obszar 81 5 Przede wszystkim młodzież i dzieci sięgaj do ich potencjału i pogłębiaj zrozumienie międzypokoleniowe! Młodzież jej tematy stały się priorytetowe w kwestii spójności społecznej w dzielnicach borykających się z problemami społecznymi Edukacja lepsze wyniki poprzez urzeczywistnienie pełnego zrozumienia procesu uczenia się Zintegrowane podejście w dzielnicach mające na celu podniesienie poziomu wykształcenia Praca z młodzieżą porzucenie grupowej izolacji na rzecz pracy w ścisłym związku z wszystkimi istotnymi partnerami Od szkoły do kariery zawodowej - budowanie mostu nad przepaścią Wyzwania związane z zarządzaniem - rozwijanie trwałych dobrych praktyk oraz wdrażanie projektów terminowych Ograniczaj podziały poprawiaj jakość życia mieszkańców i podejmuj starania w celu przezwyciężania uprzedzeń! Zmniejszanie podziałów mieszkaniowych poprzez rewitalizację obszarów miejskich dostosowywanie pojęć, skali oraz tempa do określonej sytuacji lokalnej Złożone warunki wstępne mające na celu osiągnięcie zmiany w tendencjach związanych z segregacją mieszkaniową Zdobywanie wiedzy w celu akceptacji niejednorodności etnicznej i kulturowej mieszkańców Postawy samowykluczenia miejska odpowiedzialność za poprawę włączenia społecznego w dzielnicach o wysokim stopniu podziałów społecznych Rozwijaj związki dzielnicy z całym miastem i wzmacniaj solidarność miasta z dzielnicą! Integracja dzielnic wewnątrz miasta krzewienie świadomości przynależności do jednego miasta Więzi i dostępność wprowadzanie miasta w życie dzielnicy i vice versa Narzędzie zarządzania opracowywanie zintegrowanych lokalnych planów działania, najlepiej poprzez osadzenie ich w strategiach obejmujących obszar całego miasta lub regionu Dalsze narzędzie zarządzania dzielenie się diagnozą, monitorowanie oraz ocena Nowy styl zarządzania i przywództwa zwiększanie zakresu zdolności zarządczych

5 1 Wprowadzenie I_Headline I_Text 6 Jak możemy zmniejszać biedę i wykluczenie w dzielnicach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji? Mając na uwadze ten cel, uczyniono wiele wysiłków i godnych uwagi kroków. Jednakże wcale nie możemy być zadowoleni w obliczu narastającej polaryzacji i segregacji społecznej obszarów miejskich, gdzie głównie żyją ludzie ubodzy. Uzyskanie większej siły płynącej z wysiłku każdego człowieka poprzez użycie zintegrowanego podejścia jest obecnie obiecującą koncepcją. Wszystko to, co pozostaje ze sobą we wzajemnych relacjach, musi być traktowane łącznie. Osiągane jest to za pomocą środków całościowych działań na przestrzeni wszystkich obszarów życia edukacji, gospodarki, zatrudnienia, życia wspólnoty, warunków mieszkaniowych, zdrowia oraz środowiska. Oczekiwany efekt synergii może być osiągnięty jedynie wówczas, gdy każdy, kto może współpracować, współpracuje. Jak najlepiej wdrożyć zintegrowane podejście, które ma na celu osiągnięcie spójności społecznej w dzielnicach? Na tym pytaniu skupiają się wymiany doświadczeń w ramach CoNet oraz niniejszy przewodnik. Jak konkretnie wygląda to podejście, szczególnie w kategoriach naszych głównych zagadnień: edukacji, zatrudnienia i życia wspólnoty? Co naprawdę przynosi efekty, a co nie? A co przyniesie efekty zwłaszcza w dłuższej perspektywie? W zintegrowanych procedurach specjalistyczna wiedza ( know-how ) różnych partnerów oraz ich doświadczenie są wysoce zróżnicowane. W założeniu jego twórców przewodnik ten stanowić ma filar wzajemnego zrozumienia oraz wspólnego języka dla wszystkich specjalistów w ramach ich współpracy. Każdy rozdział zaczyna się podsumowaniem kluczowych pojęć oraz wyników badań. Sprawą najwyższej wagi jest odzwierciedlenie powodów naszych działań. Następnie podano szczegóły dotyczące metod realizacji podejść, o których mowa, co ma na celu zmniejszenie różnic pomiędzy retoryką a rzeczywistością. W świetle obecnych trendów wydaje się to bardziej istotne niż forsowanie nowych idealistycznych pojęć. Przykłady zaczerpnięte z jedenastu miast CoNet ukazują szerokie spektrum wielozadaniowych oraz interdyscyplinarnych działań, które mają na celu wzmocnienie spójności społecznej w dzielnicach. Następujące siedem zadań okazało się być niezbędne w procesie polepszania sytuacji ludzi i dzielnicy. Siedem zasadniczych działań mających na celu polepszenia kondycji dzielnic wykluczonych społecznie: 1. Ulepszaj proces włączenia we wszystkich ważnych sferach życia! Działaj w sposób możliwie najbardziej wyczerpujący! 2. Włączaj i motywuj każdego, kto może współpracować i zdolny jest przypisać mieszkańcom czynną rolę, szczególnie zaś młodych ludzi! 3. Wzmacniaj lokalne powiązania mieszkańców oraz poczucie, że dzielnica jest dla nich domem! 4. Stwarzaj i adaptuj udogodnienia oraz usługi w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców tak, aby osoby zagrożone wykluczeniem społecznym także miały do nich dostęp. 5. Przede wszystkim młodzież i dzieci sięgaj do ich potencjału i pogłębiaj zrozumienie międzypokoleniowe! 6. Ograniczaj podziały poprawiaj jakość życia mieszkańców i podejmuj starania w celu przezwyciężania uprzedzeń! 7. Rozwijaj związki dzielnicy z całym miastem i wzmacniaj solidarność miasta z dzielnicą! 7

6 1 1 Ulepszaj proces włączenia we wszystkich ważnych sferach życia! Działaj w sposób możliwie najbardziej wyczerpujący! Wszystko to, co pozostaje ze sobą we wzajemnych relacjach, musi być poddawane namysłowi oraz rozpatrywane łącznie. Wszyscy zdolni do współpracy aktorzy, w szczególności mieszkańcy, powinni być włączani do życia społecznego. Oto idea zintegrowanego podejścia, wykorzystywanego w celu poprawy sytuacji w dzielnicach, będących przedmiotem niniejszego opracowania. Wzmacnianie spójności społecznej oznacza podnoszenie poziomu inkluzji w każdej ważnej sferze życia: gospodarce i zatrudnieniu, edukacji, życiu wspólnoty, środowisku, sytuacji mieszkaniowej oraz zdrowiu. Przeciwieństwo powyższego wiąże się z ubóstwem oraz koncentracją biedy w obszarach upośledzonych społecznie, co jest wynikiem różnych przeplatających się czynników. Zintegrowane podejście wymaga nowego stylu rządzenia, bazującego na zintensyfikowanej współpracy administracji publicznej, społeczeństwa obywatelskiego oraz czynników prywatnych, a także zakładającego bardziej rozważny proces podejmowania decyzji. Ta nowa forma zarządzania wpływa na zwiększenie zdolności zarządczej i powinna lepiej radzić sobie z dzisiejszym zmieniającym się społeczeństwem. Rozwijanie tradycji współpracy jest najważniejszym zadaniem z punktu widzenia głównego nurtu zmian i zrównoważonego rozwoju. Najlepsze rezultaty w tym zakresie otrzymuje się nie tylko poprzez koordynację ogólnych strategii, ale także poprzez skoordynowanie wielu także mniejszych zadań. Poprzez lepsze formy współpracy można wygenerować wielorakie synergie osiągnąć zwiększoną efektywność przy mniejszych kosztach. Istnieje wiele różnych planów zarządzania dzielnicą, aczkolwiek wszystkie lokalne zintegrowane podejścia korzystają z ugruntowanych, dobrze znanych oraz całościowych lokalnych programów dotyczących informacji, koordynacji oraz współpracy. 1.1 Spójność społeczna oraz zintegrowane podejście zwiększenie zakresu zdolności zarządczych Sieć naszych jedenastu miast nazwaliśmy CoNet sieć spójności społecznej (ang. social cohesion network). Nasz sposób rozumienia spójności w tym kontekście może być zobrazowany za pomocą odniesienia do tzw. róży wiatrów, przedstawiającej włączenie społeczne ludzi we wszystkich ważnych sferach życia. Częścią owej róży wiatrów w odniesieniu do spójności jest zaangażowanie się w życie społeczności, co stanowi warunek wstępny i jednocześnie jest wynikiem poczucia przynależności, wspólnej tożsamości oraz wspólnoty. Istotną podstawą spójności, na równi z obiektywnymi faktami związanymi z włączeniem, jest także subiektywny wymiar terminu spójność. 2 W momencie, gdy brakuje inkluzji, możemy mówić o ubóstwie. Ubóstwo jest zjawiskiem złożonym, wielowarstwowym i nie jest oparte wyłącznie na fakcie, że dotknięci biedą nie mają wystarczającej ilości pieniędzy. Często ludzie ubodzy są także mniej lub bardziej wykluczeni pod względem zatrudnienia, wykształcenia, życia społecznego, dobrych warunków środowiskowych i mieszkaniowych oraz zdrowia, co więcej upośledzenia te wzajemnie się potęgują. W dzielnicach, gdzie koncentrują się wspomniane problemy społeczne, obniża się wartość samego obszaru tworzą się problemy związane z budownictwem mieszkaniowym, procesami urbanizacyjnymi oraz gospodarką miejską. Z tego powodu, w dzielnicach, gdzie skupiają się problemy społeczne, zintegrowane podejście gwarantuje większy sukces niż poszczególne działania podejmowane oddzielnie. Zintegrowane polityki miejskie są osadzone w kontekście obszaru. Odzwierciedlają one złożoność życia w mieście w sposób odmienny w porównaniu do tradycyjnej administracji opartej jedynie na wyznaczonych sektorach. A zatem kształtowanie polityk staje się bardziej z dołu do góry (ang. bottom-up ), a mniej z góry na dół (ang. top- down ). Oznacza to, że rezygnuje się podejścia zewnętrznego polegającego na dzieleniu całości na mniejsze podsystemy, czyli podejścia analitycznego (ang. top-down ), na rzecz procesu, który generuje wyniki za pomocą prostych, lokalnych zależności między poszczególnymi elementami systemu (ang. bottom-up ). Zintegrowane polityki na poziomie lokalnym i projektu są możliwe jedynie poprzez wdrożenie nowego stylu zarządzania. W ten sposób poszerza się świadomość oraz obszary działania biorąc pod uwagę szersze układy polityczne, rynkowe i społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnianie ich wzajemnego współdziałania. Ta wspólna odpowiedzialność oraz partnerstwo związane z pojęciem nowego zarządzania lub nowego stylu zarządzania są potrzebne, by zwiększyć zdolności zarządcze w miastach oraz aby sprostać przemianie społecznej. Wiąże się to z olbrzymim nakładem pracy, jaki będziemy musieli wykonać. Róża Wiatrów Spójności Społecznej 1 inkluzja wszystkich ważnych sfer życia Zintegrowane podejście skupiające: obszary działania, aktorów, poziomy odpowiedzialności Zdrowie Zasoby mieszkaniowe Gospodarka Zatrudnienie Edukacja Życie Wspólnoty Inwestorzy i Dostawcy Miejscowe Władze podejmujące decyzje planistyczne Dzielnica Lokalna Społeczność Grupy Społeczne UE narodowy regionalny lokalny obszary działań Weeber+Partner Środowisko aktorzy Barton, H.; Grant, M.; Guise, R. 1 poziomy odpowiedzialności 8 9

7 1 hella dunger-löper Stały Sekretarz ds. Co według pani jest najważniejszym krokiem do osiągnięcia spójności społecznej i miejskiej? \Sukces wynika z faktu zastosowania zintegrowanego podejścia. Działania w dzielnicach zostały że warto podejmować te wysiłki, ponieważ ukazują one, jak bardzo poważnie traktujemy ideę wzmacniania poprzez partycypację. Dlaczego warto było podejmować starania? Czym jest zintegrowane podejście? Co ma być zintegrowane? Skupiając różne obszary działania, CoNet zwraca uwagę na sześć z nich, które mają na celu poprawę sytuacji w ubogich dzielnicach: \ gospodarka i zatrudnienie, edukacja, życie wspólnoty, środowisko, gospodarka mieszkaniowa, zdrowie 1.2 Pełniejsze działanie integracja obszarów działania z aktorami Idea niniejszego podrozdziału jest wyrażona za pomocą wspomnianej Róży Wiatrów Spójności Społecznej. W dzisiejszej dobie pragniemy pracować bardziej całościowo we wszystkich obszarach związanych z urbanizacją. Jest to szczególnie niezbędne w procesie walki z niedostatkiem oraz segregacją ludzi w gorszej sytuacji materialnej. Budownictwa i spraw podjęte zarówno na pozi- \Za pomocą swojego Kogo należy integrować? Skupianie różnych aktorów: Mieszkaniowych, Wydział Senacki ds. Rozwoju Miasta, Berlin W Berlinie program Miejskiej Integracji Społecznej został wdrożony w sposób aktywny i twórczy. Skąd pochodziły energia, poświęcenie i kreatywność? \Po upadku Muru Berlińskiego na przestrzeni bardzo krótkiego okresu czasu miał miejsce silny społeczno przestrzenny proces segregacji. To było powodem decyzji Wydziału Senackiego ds. Rozwoju Miasta by przejść do ofensywy i zainicjować pozytywne przemiany w dzielnicach we współpracy z mieszkańcami, aktywnymi lokalnymi placówkami w zakresie edukacji i sektorów społecznych oraz ze spółdzielniami mieszkaniowymi. omie strukturalnym oraz socjokulturowym i dopełniają się wzajemnie. Z powodzeniem zmotywowano zarazem ogromną liczbę wolontariuszy wśród obywateli. Zaangażowanie obywatelskie odgrywa bardzo ważną rolę w Berlinie. Czy przypadkiem nie sprawiło to wielkich trudności? \Z całą pewnością pełne uczestnictwo wymaga dużego zaangażowania od lokalnych aktorów. W Berlinie dobrowolnie aktywne rady dzielnicowe biorą udział w decyzjach dotyczących podziału zasobów finansowych na obszarach, którymi zarządzają. Oczywiście, konfrontacja z bardzo długimi debatami za i przeciw wspomaganiu projektów jest także wyzwaniem dla administracji Berlina. Niemniej jednak jestem przekonana, zarządzania dzielnicami administracja Berlina w znacznym stopniu doprowadziła do poważnych zmian, jako że odpowiednie modele i procedury najpierw musiały być opracowane, a następnie zastosowane w praktyce. Znaleźliśmy się i wciąż kontynuujemy proces uczenia się, w którym nasze instrumenty naukowe są sprawdzane, oceniane i stale usprawniane. Fakt, że tymczasem dzielnice gorzej sytuowane społecznie nie odbiegają znacząco od procesu rozwoju całego miasta, a nawet pod pewnymi względami dorównują innym jego częściom, pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. Szczególnie zadowalające jest to, że udało nam się w równym stopniu zaangażować ludzi z różnych środowisk kulturowych, a także z różnych grup wiekowych. \ różnego rodzaju podmioty: lokalne ośrodki planowania, grupy społeczne, miejscowa ludność, inwestorzy i dostawcy, drobni przedsiębiorcy oraz lokalne władze samorządowe \ podmioty na różnych poziomach działania: dzielnicowym, lokalnym, regionalnym, narodowym, Wspólnoty Europejskiej (jeśli chodzi o różne wertykalne obowiązki i zaangażowanie) Integracja poprzez jakie działania? CoNet zidentyfikował sześć różnych typów zintegrowanych metod postępowania. Wszystkie one są częścią zintegrowanego rozwoju ubogich dzielnic: \ zintegrowane kampanie: bycie bardziej widocznym \ zintegrowane narzędzia: bycie bardziej widocznym \ zintegrowana infrastruktura i usługi: ulepszanie jakości, zwiększona efektywność przy rozsądnych kosztach \ zintegrowane struktury: redukowanie niewydajności i promowanie profesjonalizmu \ zintegrowane planowanie inwestycyjne lub programowe: harmonizacja działań i poszukiwanie synergii profesjonalizmu \ zintegrowane plany zarządzania dzielnicą mające na celu wspomaganie zintegrowanych metod działania: zarządzanie złożonymi strukturami oraz uczynienie nowego sposobu rządzenia kwestią oczywistą Eliminacja ubóstwa stanowi centralny aspekt społecznej spójności. Ale biednymi nie są jedynie ci, którzy nie posiadają pieniędzy są nimi także ci, którzy mają tak mało środków ekonomicznych, kulturowych oraz socjalnych, że powoduje to ich wykluczenie z normalnego życia w społeczeństwie. To nowoczesne wielowymiarowe rozumienie ubóstwa wyjaśnia, że potrzeba więcej niż tylko przeznaczania pieniędzy czy alimentów. Wiemy i jest to wszelako dowiedzione że powody ekskluzji są ściśle ze sobą powiązane. A zatem wzajemne działania są ważne: upośledzenie społeczne w różnych obszarach życia wzmacnia się wzajemnie. Jeśli na przykład osoba bezrobotna nie ma odpowiedniego zakwaterowania, a dodatkowo jest uzależniona od alkoholu, nie wystarczy jej jedynie wesprzeć finansowo czy nawet złożyć ofertę pracy. Życie w wysoce podzielonej, źle postrzeganej dzielnicy stwarza dodatkowe zagrożenia napiętnowanie, powielanie negatywnych wzorców, pesymizm, niską siłę nabywczą i słabą gospodarkę lokalną. Oczywistym jest, że zintegrowane podejście, które ma na celu stawienie czoła ubóstwu w obszarach dotkniętych segregacją, byłoby bardziej skuteczne. Jednoczenie aktorów i obszarów działania za pomocą jakich działań? Wzmocnienie społecznej spójności oznacza wzmocnienie inkluzji w każdym ważnym obszarze życia. W związku z tym różne działania powinny być podjęte jednocześnie. Obowiązki prawne i zawodowe są zwykle zorganizowane w sposób monodyscyplinarny. Podział zadań na różne specjalistyczne obszary jest znacznie bardziej zaawansowany

8 Zaangażowanie wielu współuczestników oraz dostarczanie rzeczywistych rezultatów Respect Weeks of Action, Liverpool Kampania Respect Weeks of Action miała miejsce w Liverpool u i ilustruje zwiększony wpływ i synergię zintegrowanej metody postępowania, która angażuje wielu partnerów, jednakże wymaga też wysokiego stopnia profesjonalizmu, aby zarządzać efektywnie. Obszary działań, które powinny zostać włączone, zależą od konkretnych potrzeb, priorytetów i możliwości dzielnic, które mają zostać poddane rewitalizacji. Pajęczyna diagramu spójności CoNet może być pomocnym narzędziem w dyskusji o priorytetach na danych obszarach działania. Przykładowo w zagrożonych dzielnicach Berlina główne braki widoczne były w obszarze edukacji, zatrudnienia oraz zaangażowania migrantów w życie wspólnoty, podczas gdy warunki środowiskowe oraz sytuacja mieszkaniowa stanowiły mocne strony dzielnicy. Istnieje wiele różnych rodzajów zintegrowanego sposobu postępowania zintegrowane kampanie, narzędzia, infrastruktura, organizacja, kierownictwo jest wiele możliwości, które mogą być wykorzystane. Zintegrowane kampanie i narzędzia bycie bardziej widocznym Kampanie i komunikacja społeczna mogą wywierać większy wpływ, kiedy różni współuczestnicy biorą udział i powiązane kwestie wchodzą w skład większej kampanii, także jeśli uwzględnimy różnorodne obowiązki wydziałów miejskich. Integracja działań oraz ich spójna komunikacja optymalizuje przedsięwzięcia oraz przynosi korzyści dużo większe niż wiele małych inicjatyw, które przechodzą niezauważone. 12 Program Bezpieczne Miasto (ang. City Safe) obejmuje Partnerstwo ds. Zwalczania Przestępstw i Nieładu (ang. Crime and Disorder Reduction Partnership) oraz Zespół Działań ds. Alkoholu dla Liverpool u (ang. Alcohol Action Team for Liverpool). W skład partnerów zaliczyć można Radę Miejską Liverpool u, Policję Merseyside, Straż Pożarną i Ratownictwo Merseyside, Ośrodek Zdrowia, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Mersey (ang. Service Mersey Travel), Narodowe Kuratorstwo Merseyside, uniwersytety, lokalną działalność gospodarczą, organizacje społeczne oraz wiele innych współpracujących ze sobą podmiotów w celu zbudowania bezpieczniejszych społeczności. Głównym założeniem Bezpiecznego Miasta jest współpraca z partnerami celem zmniejszenia poziomu przestępczości, zachowania aspołecznego oraz strachu przed przestępstwami. Partnerzy opracowali program comiesięcznych wydarzeń zwanych Respect Weeks of Action, które odbywają się w tych zakątkach miasta, gdzie przestępczość i kwestie środowiskowe zostały przez miejscową społeczność określone jako niepokojące. Celem tych przedsięwzięć jest wypracowanie silniejszego i bardziej skoordynowanego podejścia. Respect Weeks to Tygodnie Szacunku, które zasadniczo się od siebie różnią. Żadne dwa tygodnie nie są takie same. Przykładowo organizowana jest dyskoteka dla młodzieży, usuwane są ptasie nieczystości, organizowane rodzinne spotkania o tematyce zdrowotnej oraz związanej z dobrym samopoczuciem, usuwane graffiti. Odbywają się lokalne targi pracy, zbierane są śmieci, przeprowadzane są czynności operacyjne funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego, działania zapobiegające przestę-pstwom i pożarom, powoływana jest straż zapobiegająca wagarom, miejscowa ludność zaopatrywana jest w pojemniki na odpady. witamy w Speke-Garston Respect Week of Action! Odwiedzimy waszą okolicę w tygodniu pomiędzy 9 a 16 grudnia stawiając w waszym imieniu czoła problemom trapiącym dzielnicę. To już szósty tydzień w programie Respect Weeks of Action, który realizowany jest w całym Liverpoolu. Będziemy z wami współpracować przy podejmowaniu działań mających na celu poradzenie sobie z kwestiami, które waszym zdaniem stanowią problem, takimi jak przestępczość i zachowania aspołeczne, poprawa warunków na rynku pracy oraz możliwości w zakresie szkoleń, a także ograniczenie ilości śmieci i usunięcie ptasich nieczystości. Działanie obejmie swoim zakresem zarówno młodszych jak i starszych. Liverpool bezpieczniejszy, silniejszy, czystszy i bardziej zielony. 13

9 Bliżej obywateli Zintegrowane centra miejskie Gijón oraz karta obywatela Bliskość (hiszp. Proximidad ) jest słowem kluczowym charakteryzującym podejście Gijón, które obejmuje świadczenie usług miejskich i udostępnianie obiektów użyteczności publicznej mieszkańcom. Sześć zintegrowanych miejskich ośrodków każde świadczące usługi dla maksymalnie 50,000 mieszkańców stanowi podstawę podejścia w naszym rozumieniu. Mieszkańcy mogą się tutaj rejestrować, otrzymywać paszporty, wypełniać podania lub otrzymywać zezwolenia bądź dokumenty. W tym samym czasie, pięć z tych zintegrowanych miejskich ośrodków stanowi centra kulturowe, sportowe, zdobywania wiedzy, a także życia społecznego. Mieszkańców przyciągają do siebie pokoje zabaw dla dzieci, biblioteki i pokoje przeznaczone do nauki dla studentów, sale teatralne, a także w niektórych przypadkach obiekty sportowe. Publikowany co miesiąc program funkcjonowania każdego takiego ośrodka dostarcza informacji o ich działalności oraz o wydarzeniach tam organizowanych. Wśród nich znajdują się zajęcia językowe dla dzieci zorganizowane przez stowarzyszenie imigrantów, sesja szkoleniowa dla członków związków zawodowych oraz występy amatorskich grup teatralnych. Poprzez takie stowarzyszenia mieszkańcy mają wpływ na program owych ośrodków. W mieście Gijón zarejestrowanych jest 1,278 stowarzyszeń, które w ten sposób uzyskują prawo do korzystania z obiektów zintegrowanych centrów miejskich. Jednocześnie stowarzyszenia te uczestniczą w decyzjach dotyczących ponad 2% rocznego budżetu Gijón przeznaczonego na projekty związane z dzielnicami. Ta osobista karta, zawierająca zdjęcie i nazwisko posiadacza oraz z chip zbliżeniowy, zapewnia łatwy dostęp to szerokiej gamy usług miejskich poczynając od bibliotek, środków transportu publicznego i miejskich parkingów, a kończąc na obiektach sportowych. Każda osoba mieszkająca w Gijón, łącznie z imigrantami, może składać wniosek o taką kartę. Posiadanie rachunku bankowego nie jest warunkiem koniecznym, gdyż karty można doładowywać w bankomatach. Obecnie używa jej ponad 70% wszystkich zamieszkujących Gijón. Karta niesie ze sobą wiele korzyści:.. mieszkaniec może w sposób wygodny odwiedzić centrum usług publicznych, co pozwala zaoszczędzić czas oraz zrezygnować z wypełniania formularzy.. władze samorządowe ponoszą mniejsze wydatki związane z biurokracją oraz utrzymaniem funkcjonowania miasta.. rezultat jest bardziej dalekosiężny, usługi są dostępniejsze, obieg informacji sprawniejszy, a wykonywane zadania uzupełniają się. Karta obywatela zintegrowane narzędzie Karta obywatela (hiszp. tarjeta ciudadana) została wprowadzona w 1999 roku

10 Infrastruktura i usługi służące wielowarstwowym celom: więcej jakości, zwielokrotnione efekty przy rozsądnych kosztach Najlepsze są te projekty, które przyczyniają się do osiągnięcia osobistych celów a jednocześnie wspomagają inne działania, niemniej jednak są one trudne do realizacji, która wymaga często sporej dozy inwencji, aby uniknąć ograniczeń administracyjnych, przełamać granice pomiędzy grupami zawodowymi i aby uzgodnić różne budżety. Z reguły wydziały miejskie próbują unikać mieszanej odpowiedzialności oraz mieszanych sposobów finansowania. Miasta partnerskie CoNet opracowały kilka dobrych praktyk zgodnych z tymi, jakie opisano w tej książce. Często są to pojedyncze projekty typu latarnia morska, mające na celu wykazać rozwój oraz usprawnienie. Ale w wielu obszarach szerzą one również między innymi integrację wsparcia pracy w ośrodkach młodzieżowych lub domach kultury tudzież wielofunkcyjnych ośrodkach kulturowych. Doświadczenie i porządek codziennych zajęć rozwija się poprzez udoskonalanie zintegrowanych usług i kierowanie nimi. Takie rodzaje projektów są ważne z punktu widzenia nadawania odpowiedniego tempa praktykom interdyscyplinarnym. Karta koordynacji usług Skoncentrowane Przykładowym modelem zintegrowanego świadczenia usług poprzez międzyinstytucjonalne sieci i zespoły są Centra Edukacji Dziecięcej w Wielkiej Brytanii (ang. the United Kingdom Children s Centres). W latach dziewięćdziesiątych niektóre kraje miały bardziej efektywne spojrzenie na rodzaje usług integrujących dla młodych dzieci i ich rodzin. Rząd Wielkiej Brytanii przedsięwziął szereg inicjatyw i stworzył programy, gwarantujące spójne wsparcie dla rodzin, aby mogły one zapewnić najlepszy możliwy start dzieciom w wieku przedszkolnym, w tym także dzieciom w najbardziej niekorzystnej sytuacji społecznej (programy takie jak: Early-Excellence Centres, Sure Start Local Programmes, Neighbourhood Nurseries). W 2003 roku raport zatytułowany Every Child Matters ( Liczy się każde dziecko ) stał się kluczowy dla rozwoju i rozpowszechniania Centrów Edukacji Dziecięcej (ang. Children s Centres). W 2010 w Wielkiej Brytanii istniało około 3,500 takich ośrodków. Stanowią one kompleksowe centra, skupiające w jednym miejscu szereg usług, różniących się w zależności od miejscowych potrzeb. Na poziomie usług bezpośrednich integracja może przybierać różne formy, które następują w sposób ciągły. W tym kontekście identyfikuje się wiele badań nad najlepszymi praktykami, hamulcami oraz czynnikami sprzyjającymi pracy zespołów międzyinstytucjonalnych 3. Współistnienie Współdziałanie Koordynacja Współpraca Integracja Usługi funkcjonują niezależnie \nie ma ani formalnych ani nieformalnych związków Usługi funkcjonują na bazie porozumienia \ wzajemny kontakt oraz dzielenie się informacjami Usługi funkcjonują na bazie nieformalnych porozumień \zaplanowane zharmonizowanie działań w celu świadczenia usług międzyinstytucjonalnych Usługi funkcjonujące na bazie umów wiążących \ wspólne zasoby, poszczególne usługi wspólnie planowane i świadczone Usługi są łączone w jedną całość \ świadczenie zintegrowanych usług interdyscyplinarnych Integracja świadczenia usług doprowadzanie do pozytywnych rezultatów dla rodzin Ośrodek Dziecięcy Vauxhall, Liverpool Ośrodek Dziecięcy Vauxhall świadczy usługi dla rodzin z dziećmi od urodzenia do piątego roku życia, ale także dla rodziców oczekujących dziecka. Zintegrowane doradztwo i wsparcie obejmują: zdrowie dziecka i rodziny, kwestie prenatalne i poporodowe, zdrowe odżywianie i ćwiczenia fizycznie, rozwój mowy i języka, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, szkolenia, zatrudnienie i proces edukacji rodziny, bezpieczeństwo w domu i na ulicy, trudności wewnątrzrodzinne oraz związane z rodzicielstwem, zabawę i możliwość ruchu wraz z całodzienną opieką, włączając opiekę nad dziećmi oraz elementy edukacyjne. Na przestrzeni miasta znajdują się 24 ośrodki, z których 4 prowadzone są przez organizacje trzeciego sektora albo przedsiębiorstwa społeczne, 8 bezpośrednio przez Władze Miejskie, a 12 pozostałych przez szkoły. Związki z Urzędem Pracy sprzyjają i podtrzymują udział w rynku pracy rodziców i opiekunów, którzy szkolenia i zatrudnienie traktują poważnie. Istnieje także możliwość skorzystania z usług pracowników społecznych, którzy przedstawiają perspektywy w zakresie znalezienia pracy. Pomaga się bezrobotnym członkom społeczności w znalezieniu pracy w Ośrodkach Dziecięcych na przestrzeni miasta, gdzie zatrudnia się ich na 12 tygodni w charakterze wolontariuszy i gdzie pracują w celu zdobycia kwalifikacji krajowych. Jeśli po 12 tygodniach praca ich satysfakcjonuje i ukończą wszystkie części szkolenia, wtedy zatrudniani są na stałe lub ewentualnie pomaga im się znaleźć pracę w innym miejscu. Rozmieszczone Usługi są rozmieszczone Usługi są rozmieszczone Usługi są rozmieszczone Usługi są rozmieszczone Usługi są świadczone z jednej lokalizacji Weeber+Partner, na podstawie: Department of Education and Early Childhood Development (2008): Evaluation of Victorian children s centres, Appendix C

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Andrzej Juros, Arkadiusz Biały Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Lublin 2011 Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska Białystok 2014 Redakcja: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Małgorzata Halicka Korekta: Krzysztof Rutkowski Projekt graficzny i skład: Konrad

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Publikacja stanowi podsumowanie prac w ramach projektu Wyprzedzić zmianę partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego powiatu sztumskiego.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM WYZWANIEM DLA PRACY SOCJALNEJ

WSPIERANIE RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM WYZWANIEM DLA PRACY SOCJALNEJ WSPIERANIE RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM WYZWANIEM DLA PRACY SOCJALNEJ BADANIA RODZIN Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM - 1 - - 2 - Wojciech Otrębski Konrad Konefał Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych

Przewodnik dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych Grudzień 2010 Table of content 1 1 2 2 3 7 8 9 10 13 13 14 16 17 18 20 21 Słowo wstępne Kontekst Definicja I. Dobre praktyki w kwestii procesu starzenia Dialog obywatelski obejmujący osoby starsze i ich

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo