REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych"

Transkrypt

1 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego numer projektu: POL /12 1 Przepisy ogólne 1. Projekt jest w całości finansowany przez nię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego. 2. Projekt pt.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego jest realizowany przez Rudzką gencję Rozwoju INWESTOR sp. z o.o., Ruda Śląska, ul. Wolności 6, tel./fax (32) , zwaną dalej Liderem, we współpracy z następującymi instytucjami, zwanymi dalej Partnerami projektu: a) Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia, ąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a, tel. (32) , b) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, Tel. (32) , c) Górnośląska gencja Rozwoju Regionalnego S.., atowice, ul. Powstańców 17, Tel. (32) , (32) , d) Fundacja Internationaler Bund Polska ( raków, ul. Wrocławska 37a), prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach, Tychy, ul. Edukacji 11, Tel. (32) , e) Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 47, Tel (32) , (32) Czas trwania projektu: r r. 4. Słownik pojęć: a) Projekt projekt nr WN-POL /12, pt. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie Strona 1 z 21 J G E N C R R O W O J

2 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. b) Wniosek o dofinansowanie wniosek złożony przez Lidera do Instytucji Pośredniczącej, który określa podstawowe założenia projektu, m.in. cele projektu, wskaźniki, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu, grupy docelowe, rodzaje oferowanego wsparcia, rodzaje działań do zrealizowania w ramach projektu c) OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej d) Lider projektu - Rudzka gencja Rozwoju INWESTOR sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej , przy ul. Wolności 6, działająca na obszarze powiatu M. Bytom, powiatu M. Gliwice, powiatu gliwickiego, powiatu M. Świętochłowice, powiatu M. Ruda Śląska oraz powiatu M. abrze e) Partnerzy projektu: - Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia z siedzibą w ąbrowie Górniczej , przy ul. Sienkiewicza 6a, działająca na obszarze powiatu M. ąbrowa Górnicza, powiatu M. Sosnowiec oraz powiatu zawierciańskiego (P1) - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie , przy ul. Grunwaldzkiej 235, działający na obszarze powiatu M. Jaworzno, powiatu M. Mysłowice oraz powiatu będzińskiego (P2) - Górnośląska gencja Rozwoju Regionalnego S.. z siedzibą w atowicach , przy ul. Powstańców 17, działająca na obszarze powiatu M. atowice, powiatu M. Chorzów, powiatu M. Siemianowice Śląskie oraz powiatu mikołowskiego (P3) - Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w rakowie , przy ul. Wrocławskiej 37a, prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach z siedzibą w Tychach , przy ul. Edukacji 11, działające na obszarze powiatu M. Tychy, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego (P5) - Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach , przy ul. Sienkiewicza 47, działająca na obszarze powiatu M. Piekary Śląskie, powiatu lublinieckiego oraz powiatu tarnogórskiego (P6) f) Strona internetowa Beneficjenta strona g) Strona internetowa projektu strona www, na której zamieszczane są informacje dotyczące projektu oraz wzory regulaminów, dokumentów rekrutacyjnych i innych dokumentów projektowych; strona ta funkcjonuje pod adresem: h) Obszar realizacji projektu / subregion centralny województwa śląskiego podregion województwa śląskiego w skład, którego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, tarnogórski i) andydat osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana udziałem w projekcie, która bierze udział w procesie rekrutacji. j) czestnicy Projektu (P) bezpośredni odbiorcy pomocy, którzy spełniają kryteria grupy docelowej, tj.: - osoby fizyczne (w zakresie doradztwa i szkoleń); - osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i pochodzące z subregionu centralnego województwa śląskiego (tzn. zamieszkujące na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego w rozumieniu art. 25 odeksu Cywilnego i jednocześnie art. 27 stawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /z.. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 239, poz. 1593/); - podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego. Strona 2 z 21 J G E N C R R O W O J

3 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. k) Grupa inicjatywna (GI) to grupa osób zainteresowana uruchomieniem spółdzielni socjalnej w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, składająca się z osób fizycznych lub z osób prawnych spełniających kryteria określone w art. 4 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych l) Beneficjent pomocy osoba fizyczna lub prawna, która otrzymała środki na założenie spółdzielni socjalnej lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w ramach projektu m) PO L Program Operacyjny apitał Ludzki n) Instytucja Pośrednicząca (IP) rząd Marszałkowski Województwa Śląskiego o) Pomoc de minimis należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia omisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (z. rz. E L 379, z r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO L. (Pomoc de minimis to pomoc publiczna, której łączna suma nie przekracza równowartości euro dofinansowania jednego podmiotu gospodarczego w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych). p) Spółdzielnia socjalna forma przedsiębiorstwa posiadającego osobowość prawną, ustanowiona na zasadach prawa spółdzielczego prowadząca działalność na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 z.. Nr 94, poz. 651 z późn. zm. q) zień przystąpienia do projektu dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie r) omisja Rekrutacyjna omisja przeprowadzająca ocenę formularzy rekrutacyjnych złożonych przez andydatów i prowadząca rozmowy z andydatami, na podstawie których dopuszcza lub odrzuca andydatów do udziału w projekcie s) Wsparcie doradczo-szkoleniowe (indywidualne i grupowe), umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej (w tym diagnoza potrzeb szkoleniowych, opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika projektu, dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania spółdzielni socjalnej i prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej). t) otacja jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa dla spółdzielni socjalnej na założenie i działalność spółdzielni socjalnej lub na zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w wysokości do 20 tysięcy złotych na osobę zakładającą/zatrudnianą w spółdzielni socjalnej. u) Podstawowe wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w kwocie miesięcznej nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, na jednego Beneficjenta Pomocy, świadczona w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia mowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, połączona z doradztwem, szkoleniami oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. v) Przedłużone wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w kwocie miesięcznej nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, na jednego Beneficjenta Pomocy, udzielana po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia mowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, połączona z doradztwem, szkoleniami oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. 5. Niniejszy regulamin rekrutacji uczestników określa: kryteria kwalifikowalności uczestników (tj. grupy docelowe projektu); wyłączenia z udziału w projekcie; etapy realizacji projektu; kryteria oceny formularzy zgłoszeniowych; metodologię przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem; Strona 3 z 21 J G E N C R R O W O J

4 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. minimalną liczbę punktów kwalifikujących uczestnika do udziału w projekcie; mechanizmy postępowania w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie Formularzy głoszeniowych; opis procedury odwoławczej przewidzianej na etapie rekrutacji do projektu. 6. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do kompetencji ierownika OWES tj. osoby odpowiedzialnej po stronie Lidera za prawidłową realizację projektu. 2 ryteria kwalifikowalności uczestników W ramach wsparcia na tworzenie spółdzielni socjalnych w projekcie mogą uczestniczyć: 1. Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.), tj.: - osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z.. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (z.. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), - osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z.. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. które: a) zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, w skład którego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki (w rozumieniu art. 25 odeksu Cywilnego i jednocześnie art. 24, 25 i 27 stawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /z.. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 239, poz. 1593/); w przypadku zameldowania na pobyt tymczasowy wymagane jest również zaświadczenie o przedmiotowym zameldowaniu, b) zamierzają utworzyć wraz z Grupą Inicjatywną spółdzielnię socjalną na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; tj. będące osobami pełnoletnimi, posiadające możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań - czyli mogące wywoływać skutki prawne w drodze czynności prawnych; d) nie pozostają w stosunku zatrudnienia z Liderem, Partnerem projektu lub wykonawcą w ramach projektu e) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadają wpisu do rejestru Ewidencji ziałalności Gospodarczej, nie są zarejestrowane w rajowym Rejestrze Sądowym i nie mają zarejestrowanej działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej); f) nie uczestniczą w tym samym czasie w innym projekcie dotacyjnym w ramach Poddziałania PO L, nie skorzystały i nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej lub założeniem, przystąpieniem do lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO L; g) dostarczą kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji. 2. Warunki, o których mowa w 2 ust. 1 w punktach od a) do g) muszą być spełnione łącznie. Strona 4 z 21 J G E N C R R O W O J

5 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.), tj.: - organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; - jednostki samorządu terytorialnego; - kościelne osoby prawne; które: a) mają swoją siedzibę na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, w skład którego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki w rozumieniu przepisów odeksu Cywilnego; b) w ramach projektu zamierzają zarejestrować spółdzielnię socjalną w rajowym Rejestrze Sądowym lub złożyć wniosek o zarejestrowanie spółdzielni socjalnej w rajowym Rejestrze Sądowym pod warunkiem zatrudnienia w spółdzielni socjalnej osoby/osób, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych. 4. Warunki, o których mowa w 2 ust. 3 w punktach od a) do b) muszą być spełnione łącznie. 5. Osoby prawne zgłaszają się do udziału w projekcie poprzez osobę/osoby fizyczne, które zamierzają zatrudnić w spółdzielni socjalnej. 6. walifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana będzie przez Lidera na etapie rekrutacji do projektu, na podstawie wypełnionego przez andydata formularza rekrutacyjnego wraz z opisem planowanej działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz złożonych oświadczeń. WG: ryteria uczestnictwa w projekcie muszą być spełnione zarówno na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, w dniu podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie, jak i na czas rejestracji spółdzielni socjalnej/zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, pod rygorem wykluczenia andydata z uczestnictwa w projekcie. Osoba podpisująca deklarację uczestnictwa musi spełniać wszystkie kryteria uczestnictwa w projekcie określone w 2 niniejszego regulaminu. 3 Wyłączenia z udziału w projekcie 1. udziału w projekcie wykluczone są osoby, które: a) nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem w 2 niniejszego regulaminu; b) prowadziły działalność gospodarczą/ zawiesiły działalność gospodarczą lub były członkiem spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dotyczy osób fizycznych); c) korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej i/lub zatrudnieniem osoby fizycznej w spółdzielni socjalnej; d) pozostawały w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Liderem, Partnerem projektu lub wykonawcą w ramach projektu, w tym również osoby, które łączy lub łączył z przedstawicielami tych podmiotów (pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem tych podmiotów uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: Strona 5 z 21 J G E N C R R O W O J

6 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub - związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; e) były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. odeks arny; f) w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego-równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy; g) zmienią status na rynku pracy w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie (nie dotyczy zmiany statusu na rynku pracy z osoby nieaktywnej zawodowo na osobę bezrobotną, w przypadku, gdy zmiana ta wynika z uczestnictwa w Programach atrudnienia Socjalnego); h) w przypadku osób prawnych, jeżeli posiadają zadłużenie w akładzie bezpieczeń Społecznych i/lub rzędzie Skarbowym; i) zarejestrują spółdzielnię socjalną w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie; j) nie udostępnią swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do monitorowania i ewaluacji Projektu oraz nie podpiszą oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych lub nie wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych; k) nie złożą oświadczenia, że w przypadku otrzymania wsparcia finansowego i/lub wsparcia pomostowego nie zawieszą/nie postawią w stan likwidacji prowadzenia spółdzielni socjalnej w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, na mocy której otrzymają przedmiotowe wsparcie; l) posiadają nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne (dotyczy osób prawnych i fizycznych). 2. Wykluczenie z udziału w projekcie wynika również z obowiązujących zapisów: a) 32 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki (z,. nr 239, poz z późn.zm.) b) Rozporządzenia omisji (WE) nr 1998/2006 z dn r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, zgodnie z którymi pomoc (a tym samym udział w projekcie) nie może być udzielona: podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji omisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym); na pokrycie wydatków kwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 ust 1. lit. a-h rozporządzenia omisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, który mówi o: - pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozp. Rady (WE) nr 104/2000; - pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu; - pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą; kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców; - pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, Strona 6 z 21 J G E N C R R O W O J

7 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; - pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; - pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002; - pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu towarowego; - pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji. 1. Projekt realizowany jest w etapach: 4 Etapy realizacji projektu a) Etap I polega na wsparciu doradczo-szkoleniowym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz na powstaniu Grup Inicjatywnych, które chcą założyć spółdzielnię socjalną w ramach projektu. Wsparcie doradczo-szkoleniowe obejmuje: - oradztwo zawodowe i utworzenie indywidualnych planów działania dla uczestników (tzw. IP) - Szkolenie pięciodniowe Spółdzielnia socjalna od do - Szkolenie dwudniowe Postawy przedsiębiorcze - oradztwo psychologiczne - oradztwo biznesowe - Wsparcie opiekuna na etapie tworzenia biznesplanu spółdzielni socjalnej. Warunkiem ubiegania się w przyznanie środków finansowych na utworzenie spółdzielni socjalnej jest udział w co najmniej 80% zajęć przewidzianych dla uczestnika w opracowanym dla niego indywidualnym planie działania i w ramach wsparcia doradczo-szkoleniowego. b) Etap II polega na przyznaniu wsparcia finansowego w wysokości do ,00 zł na osobę na założenie spółdzielni socjalnej lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. wota ,00 zł zostanie przyznana na: - założyciela - w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne; - osobę zatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych - w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Wysokość wsparcia finansowego przyznanego spółdzielni socjalnej jest uzależniona od liczby założycieli tej spółdzielni lub liczby nowozatrudnionych pracowników zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych i wynosi maksymalnie ,00 zł na jedną osobę, ale nie więcej niż ,00 złotych na jedną spółdzielnię socjalną. W projekcie zakłada się przyznanie środków finansowych na powstanie 8 spółdzielni socjalnych. Etap realizowany zgodnie z procedurami wynikającymi z Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego apitał Ludzki w województwie śląskim. W ramach tego etapu, po wyborze osób, którym przyznane zostanie wsparcie, przewidziano dodatkowo: - Szkolenia dokształcające, zgodne z IP opracowanymi dla uczestników w poprzednim etapie; - Wizyty studyjne do funkcjonujących modelowych podmiotów ekonomii społecznej. c) Etap III polega na przyznaniu wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego dla 48 osób (założycieli spółdzielni socjalnych/osób zatrudnianych do spółdzielni socjalnych) w okresie: - pierwszych 6 miesięcy (wsparcie podstawowe) i/lub - od 7 do 12 miesiąca (wsparcie przedłużone) Strona 7 z 21 J G E N C R R O W O J

8 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Wsparcie pomostowe obejmuje: - finansowe wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone - wypłacane miesięcznie w maksymalnej miesięcznej wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji za każdy miesiąc jej prowadzenia. - niefinansowe wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone, w postaci: oradztwa psychologicznego i prawnego Wsparcia opiekuna spółdzielni Obsługi księgowej spółdzielni. 5 asady rekrutacji 1. Rekrutacja do projektu jest prowadzona z zachowaniem zasady bezstronności, tj. w sposób jednakowy dla wszystkich andydatów zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. Lider projektu rozpatrzy zgłoszenia wszystkich osób i podmiotów, które w okresie rekrutacji złożą stosowne dokumenty rekrutacyjne. 2. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym regulamin rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz komunikaty i ogłoszenia dotyczące rekrutacji i udzielania wsparcia będą dostępne na stronie internetowej projektu. okumenty te i informacje będą dostępne również w siedzibie Lidera i Partnerów projektu. 3. ażdy andydat ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. W razie ewentualnych niejasności lub wątpliwości dotyczących zapisów regulaminu należy kontaktować się z Liderem projektu. 4. ażdy andydat ma obowiązek zapoznania się z przyjętymi kryteriami kwalifikacji do udziału w projekcie, określonymi w 8 niniejszego regulaminu. Spełnienie tego obowiązku andydat potwierdza poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu Rekrutacyjnym. 5. W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie każdy andydat zobowiązany jest wypełnić/przygotować i złożyć odpowiednie dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w 6 niniejszego regulaminu. okumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Lidera lub Partnerów projektu. 6. Nabór do wsparcia na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu zostanie przeprowadzony jednokrotnie. Termin rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej projektu oraz w siedzibach Lidera i Partnerów projektu. 7. ażdy andydat może zgłosić się do projektu tylko jeden raz. 8. ażdy andydat biorący udział w procesie rekrutacji otrzyma numer ewidencyjny, dzięki któremu możliwa będzie identyfikacja na liście rankingowej, o której mowa w dalszej części regulaminu. 9. uwagi na zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie w ramach wsparcia na założenie spółdzielni socjalnych do projektu zostanie zrekrutowanych 96 andydatów, spełniających kryteria grupy docelowej, przy czym w przypadku osób fizycznych: a) 60% grupy docelowej stanowić będą kobiety; b) co najmniej 30% grupy docelowej stanowić będą osoby niepełnosprawne. 10. W przypadku, gdy w trakcie trwania procesu rekrutacji andydat zmieni miejsce zamieszkania, zameldowania, status na rynku pracy, miejsce siedziby lub dokonają się inne istotne zmiany mogące mieć wpływ na proces rekrutacji, andydat jest zobowiązany do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, poinformowania Lidera o zaistniałej zmianie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej. 11. ryteria kwalifikowania uczestników będą weryfikowanie trzykrotnie tj. na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych, na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz w dniu podpisania umów o wypłatę wsparcia. Strona 8 z 21 J G E N C R R O W O J

9 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12. W przypadku wykrycia różnic pomiędzy przedstawionymi w dokumentach rekrutacyjnych kryteriami kwalifikowania, a stanem faktycznym na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa, o których andydat nie poinformował, Lider podejmie decyzję o skreśleniu andydata z listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W miejsce osoby wykreślonej zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej przy uwzględnieniu kryteriów założonych we wniosku o dofinansowanie, o których mowa w 5 ust. 9 niniejszego regulaminu. 6 okumenty rekrutacyjne 1. okumenty rekrutacyjne dla osób fizycznych/poszczególnych członków Grupy Inicjatywnej zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną obejmują: a) Formularz rekrutacyjny, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu formularz ten należy wypełnić czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem andydata; b) aświadczenie lub kserokopia zaświadczenia o przynależności do jednej z grup osób wymienionych w 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, tj.: - osoby niepełnosprawne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powiatowego/miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie lekarza orzecznika akładu bezpieczeń Społecznych lub orzeczenie asy Rolniczego bezpieczenia Społecznego (w przypadku posiadania większej ilości orzeczeń należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powiatowego/miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności). - osoby bezrobotne zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z powiatowego urzędu pracy, - osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego zaświadczenie z zakładu lecznictwa odwykowego o zakończeniu wymaganego programu terapeutycznego, - osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej o zakończeniu wymaganego programu terapeutycznego, - osoby chore psychicznie - zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej, - uchodźcy realizujący indywidualny program integracji - zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie, - osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o statusie bezdomnego realizującego indywidualny program wychodzenia z bezdomności, - osoby zwalniane z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem dokument potwierdzający zwolnienie z zakładu karnego, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, c) serokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia zawodowego z kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (dyplom, świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne zaświadczenia); d) serokopie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w przypadku osób zameldowanych na pobyt tymczasowy na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, w skład którego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki (w Strona 9 z 21 J G E N C R R O W O J

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą.

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo