REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych"

Transkrypt

1 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego numer projektu: POL /12 1 Przepisy ogólne 1. Projekt jest w całości finansowany przez nię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego. 2. Projekt pt.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego jest realizowany przez Rudzką gencję Rozwoju INWESTOR sp. z o.o., Ruda Śląska, ul. Wolności 6, tel./fax (32) , zwaną dalej Liderem, we współpracy z następującymi instytucjami, zwanymi dalej Partnerami projektu: a) Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia, ąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a, tel. (32) , b) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, Tel. (32) , c) Górnośląska gencja Rozwoju Regionalnego S.., atowice, ul. Powstańców 17, Tel. (32) , (32) , d) Fundacja Internationaler Bund Polska ( raków, ul. Wrocławska 37a), prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach, Tychy, ul. Edukacji 11, Tel. (32) , e) Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 47, Tel (32) , (32) Czas trwania projektu: r r. 4. Słownik pojęć: a) Projekt projekt nr WN-POL /12, pt. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie Strona 1 z 21 J G E N C R R O W O J

2 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. b) Wniosek o dofinansowanie wniosek złożony przez Lidera do Instytucji Pośredniczącej, który określa podstawowe założenia projektu, m.in. cele projektu, wskaźniki, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu, grupy docelowe, rodzaje oferowanego wsparcia, rodzaje działań do zrealizowania w ramach projektu c) OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej d) Lider projektu - Rudzka gencja Rozwoju INWESTOR sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej , przy ul. Wolności 6, działająca na obszarze powiatu M. Bytom, powiatu M. Gliwice, powiatu gliwickiego, powiatu M. Świętochłowice, powiatu M. Ruda Śląska oraz powiatu M. abrze e) Partnerzy projektu: - Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia z siedzibą w ąbrowie Górniczej , przy ul. Sienkiewicza 6a, działająca na obszarze powiatu M. ąbrowa Górnicza, powiatu M. Sosnowiec oraz powiatu zawierciańskiego (P1) - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie , przy ul. Grunwaldzkiej 235, działający na obszarze powiatu M. Jaworzno, powiatu M. Mysłowice oraz powiatu będzińskiego (P2) - Górnośląska gencja Rozwoju Regionalnego S.. z siedzibą w atowicach , przy ul. Powstańców 17, działająca na obszarze powiatu M. atowice, powiatu M. Chorzów, powiatu M. Siemianowice Śląskie oraz powiatu mikołowskiego (P3) - Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w rakowie , przy ul. Wrocławskiej 37a, prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach z siedzibą w Tychach , przy ul. Edukacji 11, działające na obszarze powiatu M. Tychy, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego (P5) - Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach , przy ul. Sienkiewicza 47, działająca na obszarze powiatu M. Piekary Śląskie, powiatu lublinieckiego oraz powiatu tarnogórskiego (P6) f) Strona internetowa Beneficjenta strona g) Strona internetowa projektu strona www, na której zamieszczane są informacje dotyczące projektu oraz wzory regulaminów, dokumentów rekrutacyjnych i innych dokumentów projektowych; strona ta funkcjonuje pod adresem: h) Obszar realizacji projektu / subregion centralny województwa śląskiego podregion województwa śląskiego w skład, którego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, tarnogórski i) andydat osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana udziałem w projekcie, która bierze udział w procesie rekrutacji. j) czestnicy Projektu (P) bezpośredni odbiorcy pomocy, którzy spełniają kryteria grupy docelowej, tj.: - osoby fizyczne (w zakresie doradztwa i szkoleń); - osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i pochodzące z subregionu centralnego województwa śląskiego (tzn. zamieszkujące na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego w rozumieniu art. 25 odeksu Cywilnego i jednocześnie art. 27 stawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /z.. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 239, poz. 1593/); - podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego. Strona 2 z 21 J G E N C R R O W O J

3 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. k) Grupa inicjatywna (GI) to grupa osób zainteresowana uruchomieniem spółdzielni socjalnej w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, składająca się z osób fizycznych lub z osób prawnych spełniających kryteria określone w art. 4 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych l) Beneficjent pomocy osoba fizyczna lub prawna, która otrzymała środki na założenie spółdzielni socjalnej lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w ramach projektu m) PO L Program Operacyjny apitał Ludzki n) Instytucja Pośrednicząca (IP) rząd Marszałkowski Województwa Śląskiego o) Pomoc de minimis należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia omisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (z. rz. E L 379, z r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO L. (Pomoc de minimis to pomoc publiczna, której łączna suma nie przekracza równowartości euro dofinansowania jednego podmiotu gospodarczego w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych). p) Spółdzielnia socjalna forma przedsiębiorstwa posiadającego osobowość prawną, ustanowiona na zasadach prawa spółdzielczego prowadząca działalność na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 z.. Nr 94, poz. 651 z późn. zm. q) zień przystąpienia do projektu dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie r) omisja Rekrutacyjna omisja przeprowadzająca ocenę formularzy rekrutacyjnych złożonych przez andydatów i prowadząca rozmowy z andydatami, na podstawie których dopuszcza lub odrzuca andydatów do udziału w projekcie s) Wsparcie doradczo-szkoleniowe (indywidualne i grupowe), umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej (w tym diagnoza potrzeb szkoleniowych, opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika projektu, dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania spółdzielni socjalnej i prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej). t) otacja jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa dla spółdzielni socjalnej na założenie i działalność spółdzielni socjalnej lub na zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w wysokości do 20 tysięcy złotych na osobę zakładającą/zatrudnianą w spółdzielni socjalnej. u) Podstawowe wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w kwocie miesięcznej nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, na jednego Beneficjenta Pomocy, świadczona w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia mowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, połączona z doradztwem, szkoleniami oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. v) Przedłużone wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w kwocie miesięcznej nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, na jednego Beneficjenta Pomocy, udzielana po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia mowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, połączona z doradztwem, szkoleniami oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. 5. Niniejszy regulamin rekrutacji uczestników określa: kryteria kwalifikowalności uczestników (tj. grupy docelowe projektu); wyłączenia z udziału w projekcie; etapy realizacji projektu; kryteria oceny formularzy zgłoszeniowych; metodologię przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem; Strona 3 z 21 J G E N C R R O W O J

4 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. minimalną liczbę punktów kwalifikujących uczestnika do udziału w projekcie; mechanizmy postępowania w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie Formularzy głoszeniowych; opis procedury odwoławczej przewidzianej na etapie rekrutacji do projektu. 6. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do kompetencji ierownika OWES tj. osoby odpowiedzialnej po stronie Lidera za prawidłową realizację projektu. 2 ryteria kwalifikowalności uczestników W ramach wsparcia na tworzenie spółdzielni socjalnych w projekcie mogą uczestniczyć: 1. Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.), tj.: - osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z.. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (z.. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), - osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z.. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. które: a) zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, w skład którego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki (w rozumieniu art. 25 odeksu Cywilnego i jednocześnie art. 24, 25 i 27 stawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /z.. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 239, poz. 1593/); w przypadku zameldowania na pobyt tymczasowy wymagane jest również zaświadczenie o przedmiotowym zameldowaniu, b) zamierzają utworzyć wraz z Grupą Inicjatywną spółdzielnię socjalną na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; tj. będące osobami pełnoletnimi, posiadające możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań - czyli mogące wywoływać skutki prawne w drodze czynności prawnych; d) nie pozostają w stosunku zatrudnienia z Liderem, Partnerem projektu lub wykonawcą w ramach projektu e) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadają wpisu do rejestru Ewidencji ziałalności Gospodarczej, nie są zarejestrowane w rajowym Rejestrze Sądowym i nie mają zarejestrowanej działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej); f) nie uczestniczą w tym samym czasie w innym projekcie dotacyjnym w ramach Poddziałania PO L, nie skorzystały i nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej lub założeniem, przystąpieniem do lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO L; g) dostarczą kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji. 2. Warunki, o których mowa w 2 ust. 1 w punktach od a) do g) muszą być spełnione łącznie. Strona 4 z 21 J G E N C R R O W O J

5 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.), tj.: - organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; - jednostki samorządu terytorialnego; - kościelne osoby prawne; które: a) mają swoją siedzibę na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, w skład którego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki w rozumieniu przepisów odeksu Cywilnego; b) w ramach projektu zamierzają zarejestrować spółdzielnię socjalną w rajowym Rejestrze Sądowym lub złożyć wniosek o zarejestrowanie spółdzielni socjalnej w rajowym Rejestrze Sądowym pod warunkiem zatrudnienia w spółdzielni socjalnej osoby/osób, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych. 4. Warunki, o których mowa w 2 ust. 3 w punktach od a) do b) muszą być spełnione łącznie. 5. Osoby prawne zgłaszają się do udziału w projekcie poprzez osobę/osoby fizyczne, które zamierzają zatrudnić w spółdzielni socjalnej. 6. walifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana będzie przez Lidera na etapie rekrutacji do projektu, na podstawie wypełnionego przez andydata formularza rekrutacyjnego wraz z opisem planowanej działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz złożonych oświadczeń. WG: ryteria uczestnictwa w projekcie muszą być spełnione zarówno na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, w dniu podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie, jak i na czas rejestracji spółdzielni socjalnej/zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, pod rygorem wykluczenia andydata z uczestnictwa w projekcie. Osoba podpisująca deklarację uczestnictwa musi spełniać wszystkie kryteria uczestnictwa w projekcie określone w 2 niniejszego regulaminu. 3 Wyłączenia z udziału w projekcie 1. udziału w projekcie wykluczone są osoby, które: a) nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem w 2 niniejszego regulaminu; b) prowadziły działalność gospodarczą/ zawiesiły działalność gospodarczą lub były członkiem spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dotyczy osób fizycznych); c) korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej i/lub zatrudnieniem osoby fizycznej w spółdzielni socjalnej; d) pozostawały w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Liderem, Partnerem projektu lub wykonawcą w ramach projektu, w tym również osoby, które łączy lub łączył z przedstawicielami tych podmiotów (pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem tych podmiotów uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: Strona 5 z 21 J G E N C R R O W O J

6 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub - związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; e) były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. odeks arny; f) w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego-równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy; g) zmienią status na rynku pracy w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie (nie dotyczy zmiany statusu na rynku pracy z osoby nieaktywnej zawodowo na osobę bezrobotną, w przypadku, gdy zmiana ta wynika z uczestnictwa w Programach atrudnienia Socjalnego); h) w przypadku osób prawnych, jeżeli posiadają zadłużenie w akładzie bezpieczeń Społecznych i/lub rzędzie Skarbowym; i) zarejestrują spółdzielnię socjalną w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie; j) nie udostępnią swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do monitorowania i ewaluacji Projektu oraz nie podpiszą oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych lub nie wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych; k) nie złożą oświadczenia, że w przypadku otrzymania wsparcia finansowego i/lub wsparcia pomostowego nie zawieszą/nie postawią w stan likwidacji prowadzenia spółdzielni socjalnej w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, na mocy której otrzymają przedmiotowe wsparcie; l) posiadają nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne (dotyczy osób prawnych i fizycznych). 2. Wykluczenie z udziału w projekcie wynika również z obowiązujących zapisów: a) 32 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki (z,. nr 239, poz z późn.zm.) b) Rozporządzenia omisji (WE) nr 1998/2006 z dn r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, zgodnie z którymi pomoc (a tym samym udział w projekcie) nie może być udzielona: podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji omisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym); na pokrycie wydatków kwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 ust 1. lit. a-h rozporządzenia omisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, który mówi o: - pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozp. Rady (WE) nr 104/2000; - pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu; - pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą; kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców; - pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, Strona 6 z 21 J G E N C R R O W O J

7 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; - pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; - pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002; - pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu towarowego; - pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji. 1. Projekt realizowany jest w etapach: 4 Etapy realizacji projektu a) Etap I polega na wsparciu doradczo-szkoleniowym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz na powstaniu Grup Inicjatywnych, które chcą założyć spółdzielnię socjalną w ramach projektu. Wsparcie doradczo-szkoleniowe obejmuje: - oradztwo zawodowe i utworzenie indywidualnych planów działania dla uczestników (tzw. IP) - Szkolenie pięciodniowe Spółdzielnia socjalna od do - Szkolenie dwudniowe Postawy przedsiębiorcze - oradztwo psychologiczne - oradztwo biznesowe - Wsparcie opiekuna na etapie tworzenia biznesplanu spółdzielni socjalnej. Warunkiem ubiegania się w przyznanie środków finansowych na utworzenie spółdzielni socjalnej jest udział w co najmniej 80% zajęć przewidzianych dla uczestnika w opracowanym dla niego indywidualnym planie działania i w ramach wsparcia doradczo-szkoleniowego. b) Etap II polega na przyznaniu wsparcia finansowego w wysokości do ,00 zł na osobę na założenie spółdzielni socjalnej lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. wota ,00 zł zostanie przyznana na: - założyciela - w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne; - osobę zatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych - w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Wysokość wsparcia finansowego przyznanego spółdzielni socjalnej jest uzależniona od liczby założycieli tej spółdzielni lub liczby nowozatrudnionych pracowników zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych i wynosi maksymalnie ,00 zł na jedną osobę, ale nie więcej niż ,00 złotych na jedną spółdzielnię socjalną. W projekcie zakłada się przyznanie środków finansowych na powstanie 8 spółdzielni socjalnych. Etap realizowany zgodnie z procedurami wynikającymi z Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego apitał Ludzki w województwie śląskim. W ramach tego etapu, po wyborze osób, którym przyznane zostanie wsparcie, przewidziano dodatkowo: - Szkolenia dokształcające, zgodne z IP opracowanymi dla uczestników w poprzednim etapie; - Wizyty studyjne do funkcjonujących modelowych podmiotów ekonomii społecznej. c) Etap III polega na przyznaniu wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego dla 48 osób (założycieli spółdzielni socjalnych/osób zatrudnianych do spółdzielni socjalnych) w okresie: - pierwszych 6 miesięcy (wsparcie podstawowe) i/lub - od 7 do 12 miesiąca (wsparcie przedłużone) Strona 7 z 21 J G E N C R R O W O J

8 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Wsparcie pomostowe obejmuje: - finansowe wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone - wypłacane miesięcznie w maksymalnej miesięcznej wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji za każdy miesiąc jej prowadzenia. - niefinansowe wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone, w postaci: oradztwa psychologicznego i prawnego Wsparcia opiekuna spółdzielni Obsługi księgowej spółdzielni. 5 asady rekrutacji 1. Rekrutacja do projektu jest prowadzona z zachowaniem zasady bezstronności, tj. w sposób jednakowy dla wszystkich andydatów zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. Lider projektu rozpatrzy zgłoszenia wszystkich osób i podmiotów, które w okresie rekrutacji złożą stosowne dokumenty rekrutacyjne. 2. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym regulamin rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz komunikaty i ogłoszenia dotyczące rekrutacji i udzielania wsparcia będą dostępne na stronie internetowej projektu. okumenty te i informacje będą dostępne również w siedzibie Lidera i Partnerów projektu. 3. ażdy andydat ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. W razie ewentualnych niejasności lub wątpliwości dotyczących zapisów regulaminu należy kontaktować się z Liderem projektu. 4. ażdy andydat ma obowiązek zapoznania się z przyjętymi kryteriami kwalifikacji do udziału w projekcie, określonymi w 8 niniejszego regulaminu. Spełnienie tego obowiązku andydat potwierdza poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu Rekrutacyjnym. 5. W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie każdy andydat zobowiązany jest wypełnić/przygotować i złożyć odpowiednie dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w 6 niniejszego regulaminu. okumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Lidera lub Partnerów projektu. 6. Nabór do wsparcia na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu zostanie przeprowadzony jednokrotnie. Termin rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej projektu oraz w siedzibach Lidera i Partnerów projektu. 7. ażdy andydat może zgłosić się do projektu tylko jeden raz. 8. ażdy andydat biorący udział w procesie rekrutacji otrzyma numer ewidencyjny, dzięki któremu możliwa będzie identyfikacja na liście rankingowej, o której mowa w dalszej części regulaminu. 9. uwagi na zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie w ramach wsparcia na założenie spółdzielni socjalnych do projektu zostanie zrekrutowanych 96 andydatów, spełniających kryteria grupy docelowej, przy czym w przypadku osób fizycznych: a) 60% grupy docelowej stanowić będą kobiety; b) co najmniej 30% grupy docelowej stanowić będą osoby niepełnosprawne. 10. W przypadku, gdy w trakcie trwania procesu rekrutacji andydat zmieni miejsce zamieszkania, zameldowania, status na rynku pracy, miejsce siedziby lub dokonają się inne istotne zmiany mogące mieć wpływ na proces rekrutacji, andydat jest zobowiązany do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, poinformowania Lidera o zaistniałej zmianie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej. 11. ryteria kwalifikowania uczestników będą weryfikowanie trzykrotnie tj. na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych, na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz w dniu podpisania umów o wypłatę wsparcia. Strona 8 z 21 J G E N C R R O W O J

9 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12. W przypadku wykrycia różnic pomiędzy przedstawionymi w dokumentach rekrutacyjnych kryteriami kwalifikowania, a stanem faktycznym na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa, o których andydat nie poinformował, Lider podejmie decyzję o skreśleniu andydata z listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W miejsce osoby wykreślonej zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej przy uwzględnieniu kryteriów założonych we wniosku o dofinansowanie, o których mowa w 5 ust. 9 niniejszego regulaminu. 6 okumenty rekrutacyjne 1. okumenty rekrutacyjne dla osób fizycznych/poszczególnych członków Grupy Inicjatywnej zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną obejmują: a) Formularz rekrutacyjny, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu formularz ten należy wypełnić czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem andydata; b) aświadczenie lub kserokopia zaświadczenia o przynależności do jednej z grup osób wymienionych w 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, tj.: - osoby niepełnosprawne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powiatowego/miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie lekarza orzecznika akładu bezpieczeń Społecznych lub orzeczenie asy Rolniczego bezpieczenia Społecznego (w przypadku posiadania większej ilości orzeczeń należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powiatowego/miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności). - osoby bezrobotne zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z powiatowego urzędu pracy, - osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego zaświadczenie z zakładu lecznictwa odwykowego o zakończeniu wymaganego programu terapeutycznego, - osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej o zakończeniu wymaganego programu terapeutycznego, - osoby chore psychicznie - zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej, - uchodźcy realizujący indywidualny program integracji - zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie, - osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o statusie bezdomnego realizującego indywidualny program wychodzenia z bezdomności, - osoby zwalniane z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem dokument potwierdzający zwolnienie z zakładu karnego, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, c) serokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia zawodowego z kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (dyplom, świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne zaświadczenia); d) serokopie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w przypadku osób zameldowanych na pobyt tymczasowy na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, w skład którego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki (w Strona 9 z 21 J G E N C R R O W O J

10 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. rozumieniu art. 25 odeksu Cywilnego i jednocześnie art. 24, 25 i 27 stawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /z.. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 239, poz. 1593/) e) Oświadczenie osoby założyciela spółdzielni socjalnej (załącznik nr 6 niniejszego regulaminu) 2. okumenty, o których mowa w 6 ust. 1 składane są wraz z formularzem rekrutacyjnym. 3. okumenty rekrutacyjne dla osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, chcących utworzyć spółdzielnię socjalną osób prawnych, obejmują: a) Formularz rekrutacyjny, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu formularz ten należy wypełnić czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem andydata; b) ktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną i zdolność do reprezentacji; c) okument wiążący właściwego organu/przełożonego o zaangażowaniu w projekt wraz ze wskazaniem osoby/osób oddelegowanych do udziału w projekcie; d) aświadczenia lub kserokopie zaświadczeń, wymienionych w 6 ust. 1 pkt b) o przynależności do jednej z grup osób wymienionych w 2 ust. 1 regulaminu - od osób fizycznych, które mają być zatrudnione w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1. ustawy o spółdzielniach socjalnych. okument ten jest wymagany do złożenia wraz z formularzem rekrutacyjnym. e) Oświadczenia osób, które mają być zatrudnione w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (załącznik nr 7 niniejszego regulaminu). 4. W przypadku składania kserokopii dokumentów, kserokopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez andydata. 5. a składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego. 6. Na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie Lidera i Partnerów projektu zostanie udostępniony regulamin rekrutacji uczestników wraz z wzorami następujących dokumentów: a) Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 ); b) arta oceny formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2a i 2b); c) arta oceny badania predyspozycji, preferencji i motywacji zawodowej oraz rozmowy z doradcą zawodowym (załącznik nr 3); d) arta oceny merytorycznej z rozmowy kwalifikacyjnej do projektu z uwzględnieniem oceny formularza rekrutacyjnego z etapu I oraz opinii doradcy zawodowego (zał. nr 4); e) eklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 5); f) Oświadczenie osoby fizycznej założyciela spółdzielni socjalnej (załącznik nr 6) g) Oświadczenia osób, które mają być zatrudnione przez spółdzielnię socjalną (załącznik nr 7) h) Oświadczenie osoby prawnej dotyczące prowadzenia spółdzielni socjalnej przez okres 12 miesięcy (załącznik nr 8) i) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 9) 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych 1. Rekrutację do udziału w projekcie prowadzi Lider i Partnerzy projektu w swoich siedzibach: a) Rudzka gencja Rozwoju INWESTOR sp. z o.o., Ruda Śląska, ul. Wolności 6, tel./fax (32) b) Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia, ąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a, tel. (32) , c) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, Tel. (32) , Strona 10 z 21 J G E N C R R O W O J

11 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. d) Górnośląska gencja Rozwoju Regionalnego S.., atowice, ul. Powstańców 17, Tel. (32) , (32) , e) Fundacja Internationaler Bund Polska ( raków, ul. Wrocławska 37a), prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach, Tychy, ul. Edukacji 11, Tel. (32) , f) Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 47, Tel (32) , (32) Termin i zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej projektu (www.owes.slask.pl), w prasie o zasięgu regionalnym oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Lidera i Partnerów projektu. 3. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na co najmniej 15 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji. 4. Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu zostanie przeprowadzony w trybie naboru otwartego i będzie trwać 21 dni kalendarzowych. olejność zgłoszeń nie będzie decydować o przyjęciu do projektu. 5. astrzega się możliwość wydłużenia naboru dokumentów rekrutacyjnych, jeśli złożone dokumenty nie zapewnią realizacji projektu zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie, w szczególności gdy zgłoszenia do projektu dokonane w wyznaczonym terminie nie zapewnią możliwości zakwalifikowania do projektu 96 osób spełniających kryteria grupy docelowej oraz możliwości przyjęcia do projektu kobiet w ilości 60% grupy docelowej i osób niepełnosprawnych w ilości 30% grupy docelowej. 6. Jedna osoba może ubiegać się o uczestnictwo w projekcie wyłącznie na podstawie jednego złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku złożenia więcej niż jednego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, rozpatrywane będą te dokumenty, które złożono jako pierwsze. 7. okumenty rekrutacyjne andydata na czestnika projektu powinny być wypełnione w języku polskim, czytelnie (wskazane wypełnienie elektronicznie lub drukowanymi literami). ażde pole powinno być wypełnione, pozostawienie jakiegokolwiek pola niewypełnionego będzie stanowić błąd formalny. Jeżeli w dokumencie dane pole nie dotyczy andydata, konieczny jest zapis nie dotyczy lub -. Jednocześnie złożone przez andydatów oświadczenia nie podlegają korekcie, a ich nieprawidłowe wypełnienie mające wpływ na kwalifikowalność do projektu, stanowi błąd formalny skutkujący nieprzekazaniem wniosku do oceny merytorycznej. 8. ompletne dokumenty rekrutacyjne przed złożeniem należy czytelnie własnoręcznie podpisać, parafować na każdej stronie i spiąć w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. opie załączonych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie na każdej stronie kopii klauzuli za zgodność z oryginałem, bieżącej daty i własnoręcznego czytelnego podpisu. 9. okumenty rekrutacyjne należy złożyć w opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać: imię i nazwisko andydata, adres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania) oraz dopisek okumenty rekrutacyjne do projektu OWES. Przykładowy wzór opisu koperty zamieszczono poniżej: Imię i nazwisko andydata dres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania) Rudzka gencja Rozwoju Inwestor ul. Wolności Ruda Śląska okumenty rekrutacyjne do projektu OWES Subregion Centralny. Strona 11 z 21 J G E N C R R O W O J

12 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych będzie odbywać się w terminie ogłoszonym na stronie internetowej projektu, na tablicy informacyjnej w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Lidera i Partnerów projektu oraz w prasie o zasięgu regionalnym. 11. okumenty rekrutacyjne można składać: a) osobiście w siedzibie Lidera lub Partnerów projektu, przy czym: - w Rudzkiej gencji Rozwoju INWESTOR (ul. Wolności 6; Ruda Śląska) - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00 - w Fundacji Regionalnej gencji Promocji atrudnienia (ul. Sienkiewicza 6a; ąbrowa Górnicza) - Poniedziałek, Środa, Piątek w godzinach 8:30 13:30 oraz Wtorek, Czwartek w godzinach 13:00 18:00 - w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych (ul. Grunwaldzka 235; Jaworzno) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-14:00 - w Górnośląskiej gencji Rozwoju Regionalnego (ul. Powstańców 17, atowice) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-14:00 - w Centrum Integracji Społecznej w Tychach (Fundacja Internationaler Bund Polska) (ul. Edukacji 11; Tychy) - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 13:00 - w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach (ul. Sienkiewicza 47; Tarnowskie Góry) - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 13:00b) Wymagane jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji miejsca zameldowania w przypadku zameldowania stałego; b) za pośrednictwem Poczty Polskiej (zaleca się przesłanie za potwierdzeniem odbioru ) lub firm kurierskich na adres Lidera projektu (ul. Wolności 6, Ruda Śląska); c) drogą elektroniczną, pod warunkiem opatrzenia dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres lub d) przez pełnomocnika w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów - za okazaniem właściwego pełnomocnictwa zgodnie z zapisami odeksu Cywilnego. 12. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania (data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm kurierskich liczy się data ich nadania. 13. W przypadku przekazania dokumentów w drodze korespondencji elektronicznej, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu - liczy się data ich wpływu do Lidera projektu. 14. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów liczy się data złożenia dokumentów przez pełnomocnika w siedzibie Lidera lub Partnera projektu. 15. ażdy andydat, który złoży dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonym terminie i miejscu rekrutacji, otrzyma numer ewidencyjny andydata. 16. ażdy andydat otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów: a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych potwierdzenie złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, z nadanym numerem ewidencyjnym andydata, który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej; b) w przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną andydat zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania. Przy nadaniu numeru ewidencyjnego andydata liczy się dzień i godzina (w godzinach pracy biura) wpływu dokumentów do biura Lidera projektu. Potwierdzenie wpływu dokumentów będzie przesłane do andydata droga mailową oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie pisma informującego o nadanym numerze ewidencyjnym andydata. Przesyłki będą wpisywane na bieżąco. Strona 12 z 21 J G E N C R R O W O J

13 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17. okumenty złożone po upływie terminu ich przyjmowania, wyznaczonego i ogłoszonego przez Lidera projektu, nie będą rozpatrywane. opuszcza się jednak przyjęcie dokumentów od potencjalnego andydata, który pojawi się w siedzibie Lidera lub Partnera projektu w godzinach przyjmowania dokumentów, jednak z przyczyn niezależnych (np. długi czas oczekiwania, kolejka) rzeczywiste złożenie dokumentów nastąpi po wyznaczonych godzinach ich przyjmowania. 18. ażdy andydat ma prawo wycofania złożonych przez siebie dokumentów rekrutacyjnych na każdym etapie oceny. Prośba o wycofanie wniosku musi być złożona do Lidera projektu w formie pisemnej i zawierać numer ewidencyjny andydata, dane andydata oraz musi być przez niego podpisana. Wnioski nie będą zwracane andydatom, lecz przechowywane w siedzibie Lidera Projektu przez 10 lat od zakończenia projektu. 8 Ocena dokumentów rekrutacyjnych 1. o oceny przyjętych zgłoszeń andydatów zostanie powołana omisja Rekrutacyjna. 2. Proces rekrutacji zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - Etap I weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych - Etap II rozmowa andydatów z doradcą zawodowym i z omisją Rekrutacyjną. 3. W I etapie dokonana zostanie ocena formalna i merytoryczna złożonych przez andydatów dokumentów rekrutacyjnych. Ocena ta zostanie dokonana przez omisję Rekrutacyjną. 4. W terminie do 15 dni roboczych od zakończenia naboru, wszystkie złożone wnioski aplikacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. 5. Oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych dokonuje dwóch członków omisji Rekrutacyjnej na podstawie kryteriów formalnych (spełnia/nie spełnia), zgodnie z zakresem i przy użyciu arty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (zał. 2a). 6. W przypadku wykrycia błędu formalnego kwalifikującego się do korekty zgodnie z 8 ust. 9, część II formularza rekrutacyjnego (Opis planowanej działalności w ramach spółdzielni socjalnej) nie podlega ocenie, a formularz rekrutacyjny jest kierowany do korekty. 7. Stosowane będą następujące kryteria formalne: a) kompletność złożonych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w 6 ust. 1 lub 3; b) podpisanie i parafowanie dokumentów rekrutacyjnych przez uprawnioną osobę; c) potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dołączonych dokumentów; d) wypełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumentach rekrutacyjnych; e) kwalifikowalność andydata zgodnie z zapisami 2 niniejszego regulaminu. 8. a błąd formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się: a) złożenie niekompletnych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w 6 ust. 1 lub 3; b) brak wymaganych podpisów i parafek na dokumentach rekrutacyjnych; c) brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów; d) nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumentach rekrutacyjnych. 9. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych wymienionych w 8 ust. 7 (za wyjątkiem błędów w oświadczeniach zawartych w formularzu rekrutacyjnym), Lider projektu wezwie andydata do uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania przez andydata, przekazując wykaz uchybień formalnych. 10. Wezwanie zostanie przekazane osobiście w biurze Lidera projektu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeśli andydat udostępnił adres ) lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. a moment otrzymania informacji uznaje się w zależności od sposobu przekazania: a) datę odbioru osobistego potwierdzonego podpisem andydata lub; b) datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej ( ) lub; c) datę potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej za potwierdzeniem odbioru. Strona 13 z 21 J G E N C R R O W O J

14 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11. Jeżeli andydat nie uzupełni brakującej dokumentacji w wyznaczonym terminie lub złożona dokumentacja nadal nie spełnia wymogów formalnych, określonych w niniejszym regulaminie, zgłoszenie andydata do projektu podlega odrzuceniu. 12. andydat nie ma możliwości korygowania złożonych oświadczeń zawartych w formularzu rekrutacyjnym. 13. Lider projektu zastrzega sobie prawo do zweryfikowania i sprawdzenia wiarygodności danych i oświadczeń, zawartych w formularzu rekrutacyjnym, poprzez wezwanie do okazania oryginałów dokumentów potwierdzających dane. W przypadku stwierdzenia przez omisję Rekrutacyjną poświadczenia przez andydata nieprawdy, andydat nie zostanie zakwalifikowany do dalszego etapu realizacji projektu. 14. zyskanie pozytywnego wyniku oceny formalnej formularza rekrutacyjnego dokonanej przez omisję Rekrutacyjną rekomenduje andydata do oceny części merytorycznej formularza rekrutacyjnego, zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz wniosku o dofinansowanie projektu. 15. Oceny merytorycznej każdego zgłoszenia dokonuje dwóch członków omisji Rekrutacyjnej na podstawie kryteriów zawartych w arcie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (zał. 2b). Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać na tym etapie oceny to 100 pkt. ońcowa ocena punktowa będzie średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez dwóch członków omisji. 16. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków omisji Rekrutacyjnej wynosi więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (tj. ponad 30 punktów), przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% ogólnej sumy punktów, wniosek musi być oceniony przez trzeciego członka omisji, wyłonionego losowo przez przewodniczącego omisji spośród członków, którzy wcześniej nie uczestniczyli w ocenie tego wniosku. Ocena trzeciego oceniającego jest oceną ostateczną i stanowi punktację jaka zostanie wskazana na liście rankingowej. 17. O zakwalifikowaniu andydata do projektu decydować będzie omisja Rekrutacyjna. Członkowie omisji Rekrutacyjnej będą posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu wspierania ekonomii społecznej i/lub doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 18. Członkowie omisji Rekrutacyjnej nie mogą być związani z czestnikami projektu stosunkiem osobistym (związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związkiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. Członkowie omisji Rekrutacyjnej zobowiązani są do podpisania eklaracji bezstronności i poufności. 19. omisja Rekrutacyjna dokona oceny merytorycznej według następujących kryteriów zawartych w arcie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego: a) Celowość przedsięwzięcia (0-25 pkt, waga 2, max ilość punktów: 50): Opis planowanego przedsięwzięcia (0-5 pkt) - Wyczerpujący, przejrzysty i zrozumiały opis planowanej działalności, potwierdzający celowość przedsięwzięcia 5 pkt - Szczegółowy, w większości zrozumiały i przejrzysty opis planowanej działalności, potwierdzający celowość przedsięwzięcia - 4 pkt - Ogólny, w większości zrozumiały opis planowanej działalności, częściowo uzasadniający celowość przedsięwzięcia 3 pkt - Ogólny, krótki i pobieżny opis planowanej działalności, nie stanowiący wystarczającego uzasadnienia dla celowości przedsięwzięcia 2 pkt - Opis niezrozumiały, mało czytelny, brak uzasadnienia dla celowości przedsięwzięcia 1 pkt - Brak odpowiedzi lub odpowiedź niezwiązana z pytaniem 0 pkt Charakterystyka produktu/usługi (0-5 pkt) - Wyczerpujący, przejrzysty i zrozumiały opis produktów/usług 5 pkt - Szczegółowy, w większości zrozumiały i przejrzysty opis produktów/usług - 4 pkt - Ogólny, w większości zrozumiały opis produktów/usług 3 pkt - Ogólny, krótki i pobieżny opis produktów/usług 2 pkt Strona 14 z 21 J G E N C R R O W O J

15 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Opis niezrozumiały, mało czytelny 1 pkt - Brak odpowiedzi lub odpowiedź niezwiązana z pytaniem 0 pkt Opis potencjalnych klientów (0-5 pkt) - Wyczerpujący, przejrzysty i zrozumiały opis potencjalnych klientów 5 pkt - Szczegółowy, w większości zrozumiały i przejrzysty opis potencjalnych klientów - 4 pkt - Ogólny, w większości zrozumiały opis potencjalnych klientów 3 pkt - Ogólny, krótki i pobieżny opis potencjalnych klientów 2 pkt - Opis niezrozumiały, mało czytelny 1 pkt - Brak odpowiedzi lub odpowiedź niezwiązana z pytaniem 0 pkt Opis konkurencji (0-5 pkt) - Wyczerpujący, przejrzysty i zrozumiały opis konkurencji 5 pkt - Szczegółowy, w większości zrozumiały i przejrzysty opis konkurencji - 4 pkt - Ogólny, w większości zrozumiały opis konkurencji 3 pkt - Ogólny, krótki i pobieżny opis konkurencji 2 pkt - Opis niezrozumiały, mało czytelny 1 pkt - Brak odpowiedzi lub odpowiedź niezwiązana z pytaniem 0 pkt Realność planowanych założeń (0-5 pkt) - ałożenia realne 5 pkt - ałożenia w większości realne - 4 pkt - ałożenia częściowo realne 3 pkt - ałożenia trudne do zrealizowania 2 pkt - ałożenia bardzo trudne do zrealizowania 1 pkt - ałożenia nierealne, brak odpowiedzi lub odpowiedź niezwiązana z pytaniem 0 pkt b) Potencjał uczestnika (0-10, waga 2, max ilość punktów: 20): dekwatność wykształcenia w stosunku do planu przedsięwzięcia (0-3 pkt) - decydowana zgodność wykształcenia z planem przedsięwzięcia 3 pkt - Częściowa zgodność wykształcenia z planem przedsięwzięcia 2 pkt - Brak zgodności wykształcenia z planem przedsięwzięcia 1 pkt - Brak wykształcenia 0 pkt dekwatność doświadczenia zawodowego w stosunku do planu przedsięwzięcia (0-3 pkt) - decydowana zgodność doświadczenia zawodowego z planem przedsięwzięcia 3 pkt - Częściowa zgodność doświadczenia zawodowego z planem przedsięwzięcia 2 pkt - Brak zgodności doświadczenia zawodowego z planem przedsięwzięcia, ale osoba posiada doświadczenie zawodowe 1 pkt - Brak doświadczenia zawodowego 0 pkt Predyspozycje związane bezpośrednio z profilem planowanej działalności, motywacja do założenia działalności (0-4 pkt) - Predyspozycje zdecydowanie związane z profilem planowanej działalności, wysoka motywacja 4 pkt - Predyspozycje względnie związane z profilem planowanej działalności, wysoka motywacja - 3 pkt - Predyspozycje umiarkowanie związane z profilem planowanej działalności, wysoka motywacja 2 pkt - Predyspozycje słabo związanie z profilem planowanej działalności, niska motywacja 1 pkt - Brak opisu predyspozycji i motywacji 0 pkt c) Posiadane zasoby (0-2, waga 2, max ilość punktów: 4): Posiadane zaplecze finansowe (0-1 pkt) - Możliwość zaangażowania własnych środków finansowych 1 pkt - Brak możliwości zaangażowania własnych środków finansowych 0 pkt Posiadane zaplecze techniczne lub inne (0-1 pkt) - Możliwość zaangażowania własnych środków technicznych lub innych 1 pkt - Brak możliwości zaangażowania własnych środków technicznych lub innych 0 pkt Strona 15 z 21 J G E N C R R O W O J

16 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. d) Efektywność kosztowa (0-10, waga 1, max ilość punktów: 10): Racjonalność wydatków inwestycyjnych (0-5 pkt) - Wydatki bezwzględnie racjonalne i niezbędne 5 pkt - Wydatki racjonalne i niezbędne 4 pkt - Wydatki w większości racjonalne i niezbędne 3 pkt - Wydatki częściowo niezbędne i racjonalne 2 pkt - Większość wydatków zbędnych i nieracjonalnych 1 pkt - Wydatki w całości zbędne i nieracjonalne 0 pkt godność planowanych zakupów z planowanym przedsięwzięciem (0-5 pkt) - Całkowita zgodność planowanych zakupów z planowanym przedsięwzięciem 5 pkt - godność planowanych zakupów z planowanym przedsięwzięciem 4 pkt - Planowane zakupy w większości zgodne z planowanym przedsięwzięciem 3 pkt - Planowane zakupy częściowo zgodne z planowanym przedsięwzięciem 2 pkt - Większość planowanych zakupów niezgodna z planowanym przedsięwzięciem 1 pkt - Całkowita niezgodność planowanych zakupów z planowanym przedsięwzięciem 0 pkt e) Trwałość projektu (0-4, waga 4, max ilość punktów: 16): Szanse utrzymania płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności (0-2 pkt) - Wysokie prawdopodobieństwo utrzymania płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności 2 pkt - Istnieje niewielkie ryzyko utraty płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności 1 pkt - Istnieje duże ryzyko utraty płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności 0 pkt Wielowątkowość, możliwość rozszerzenia profilu działalności (0-2 pkt) - Wielowątkowość planowanej działalności, przewidziano możliwość rozszerzenia profilu działalności 2 pkt - Wielowątkowość planowanej działalności, nie przewidziano możliwości rozszerzenia profilu działalności 1 pkt - Brak wielowątkowości planowanej działalności, przewidziano możliwość rozszerzenia profilu działalności 1 pkt - Brak wielowątkowości planowanej działalności, brak możliwości rozszerzenia profilu działalności 0 pkt 20. W ramach I etapu rekrutacji andydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy czym: a) Pozytywna ocena formalna jest warunkiem dopuszczenia andydata do oceny merytorycznej, b) W wyniku oceny merytorycznej andydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 21. Minimalna ilość punktów uprawniająca andydata do zakwalifikowania się do kolejnego etapu procesu rekrutacji wynosi 50 % ogólnej sumy punktów uzyskanej w ramach I etapu tj. 50 punktów. 22. Po zakończeniu oceny formularzy rekrutacyjnych omisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z przeprowadzonej oceny wraz z listą wniosków uwzględniającą punktację sporządzoną według malejącej ilości punktów. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z oceny Lider projektu poinformuje każdego andydata w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku (jeśli andydat udostępnił adres poczty elektronicznej) lub pisemnej, o wynikach oceny jego dokumentów rekrutacyjnych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym, dołączając kserokopie kart oceny, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 23. Lista wszystkich wniosków jakie zostały poddane ocenie merytorycznej w ramach I etapu wraz z uzyskaną punktacją zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu niezwłocznie po zakończeniu I etapu rekrutacji z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Strona 16 z 21 J G E N C R R O W O J

17 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24. andydatowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie jego kandydatury (tj. ponowną ocenę formularza rekrutacyjnego), zgodnie z procedura odwoławczą zawartą w 9 niniejszego regulaminu. 25. W ramach etapu II rekrutacji, z andydatami zostaną przeprowadzone rozmowy: a) rozmowa z omisją Rekrutacyjną oraz b) rozmowa z doradcą zawodowym, badająca predyspozycje i motywację andydata do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej. 26. Rozmowa z omisją Rekrutacyjną ma na celu weryfikację informacji przedstawionych przez andydata w formularzu rekrutacyjnym. W trakcie rozmowy omisja Rekrutacyjna będzie dokonywać oceny wg następujących kryteriów: a) Weryfikacja planowanego przedsięwzięcia (0-2): - Opis planowanego przedsięwzięcia jest całkowicie zgodny z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym Opis planowanego przedsięwzięcia jest częściowo zgodny z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym Opis planowanego przedsięwzięcia jest niezgodny z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym - 0 b) Weryfikacja potencjału andydata (0-2): - Wykształcenie, doświadczenie zawodowe i predyspozycje andydata są całkowicie zgodne z informacjami przedstawionymi w formularzu rekrutacyjnym Wykształcenie, doświadczenie zawodowe i predyspozycje andydata są częściowo zgodne z informacjami przedstawionymi w formularzu rekrutacyjnym Wykształcenie, doświadczenie zawodowe i predyspozycje andydata są niezgodne z informacjami przedstawionymi w formularzu rekrutacyjnym - 0 c) Weryfikacja posiadanych zasobów finansowych, technicznych i innych (0-2): - Informacje dotyczące posiadanych zasobów finansowych, technicznych i innych są całkowicie zgodne z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym Informacje dotyczące posiadanych zasobów finansowych, technicznych i innych są częściowo zgodne z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym Informacje dotyczące posiadanych zasobów finansowych, technicznych i innych są niezgodne z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym - 0 d) Weryfikacja efektywności kosztowej (0-2): - Informacje dotyczące planowanych wydatków inwestycyjnych są całkowicie zgodne z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym Informacje dotyczące planowanych wydatków inwestycyjnych są częściowo zgodne z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym Informacje dotyczące planowanych wydatków inwestycyjnych są niezgodne z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym - 0 e) Weryfikacja trwałości projektu (0-2): - Informacje dotyczące utrzymania płynności finansowej oraz wielowątkowości i możliwości rozszerzenia profilu działalności są całkowicie zgodne z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym Informacje dotyczące utrzymania płynności finansowej oraz wielowątkowości i możliwości rozszerzenia profilu działalności są częściowo zgodne z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym Informacje dotyczące utrzymania płynności finansowej oraz wielowątkowości i możliwości rozszerzenia profilu działalności są niezgodne z opisem przedstawionym w formularzu rekrutacyjnym Rozmowa z doradcą zawodowym ma na celu ocenę predyspozycji, preferencji i motywacji zawodowej andydata. W trakcie rozmowy doradca zawodowy będzie dokonywać oceny wg następujących kryteriów: Strona 17 z 21 J G E N C R R O W O J

18 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. a) Przygotowanie andydata do podjęcia własnej działalności, weryfikacja posiadanych kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia w zakresie planowanej działalności, wiedza merytoryczna, określenie skłonności zawodowych (0-15 pkt): - Bardzo dobre przygotowanie, wysoki poziom wiedzy merytorycznej, kwalifikacje w pełni adekwatne do planowanej działalności (11-15 pkt) - Przygotowanie i wiedza merytoryczna andydata na poziomie umiarkowanym, kwalifikacje umiarkowanie adekwatne do planowanej działalności (6-10 pkt) - Słabe przygotowanie, niskie kwalifikacje, niski poziom wiedzy merytorycznej (0-5 pkt) b) Motywacja i gotowość andydata do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej (0-15 pkt): - Wysoka motywacja i gotowość do prowadzenia spółdzielni socjalnej (11-15 pkt) - Przeciętna motywacja i gotowość do prowadzenia spółdzielni socjalnej (6-10 pkt) - Niska motywacja i gotowość do prowadzenia spółdzielni socjalnej (0-5 pkt) c) Postawa przedsiębiorcza, posiadanie uzdolnień przedsiębiorczych (0-15 pkt): - Postawa w pełni przedsiębiorcza, wysoki poziom uzdolnień przedsiębiorczych (11-15 pkt) - miarkowana postawa przedsiębiorcza oraz przeciętny poziom uzdolnień przedsiębiorczych (6-10 pkt) - Słaba postawa przedsiębiorcza i niski poziom uzdolnień przedsiębiorczych (0-5 pkt) d) miejętność planowania i myślenia analitycznego, umiejętność współpracy, kreatywność na podstawie zainteresowań i preferencji zawodowych (0-15 pkt): - Wysokie umiejętności planowania i myślenia analitycznego, duża zdolność współpracy, duża kreatywność w działaniu (11-15 pkt) - Przeciętne umiejętności planowania i myślenia analitycznego, umiarkowana zdolność współpracy, mała kreatywność (6-10 pkt) - Niskie umiejętności planowania i myślenia analitycznego, mała zdolność współpracy, brak kreatywności (0-5 pkt) 28. oradca zawodowy dokonując oceny andydata wypełnia artę oceny predyspozycji, preferencji i motywacji zawodowej oraz rozmowy z doradcą zawodowym (załącznik nr 3 niniejszego regulaminu). 29. Efektem przeprowadzonych rozmów będzie arta oceny merytorycznej z rozmowy kwalifikacyjnej do projektu z uwzględnieniem oceny formularza rekrutacyjnego oraz opinii doradcy zawodowego stanowiąca załącznik nr W ramach II etapu rekrutacji andydat może uzyskać maksymalnie 70 punktów, przy czym: a) w ramach rozmowy z omisją Rekrutacyjną maksymalnie 10 punktów. b) w ramach rozmowy z doradcą zawodowym maksymalnie 60 punktów. 31. omisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia zawodowego z kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (dyplom, świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne zaświadczenia). 32. o udziału w projekcie kwalifikują się osoby, które uzyskały min. 50% punktów w ramach etapu I oraz min. 60% w ramach etapu II. 33. Na podstawie obu etapów rekrutacji zostanie wstępnie wyłoniona 96-osobowa grupa docelowa (w tym 60% kobiet oraz minimum 30% osób niepełnosprawnych) oraz 28-osobowa grupa rezerwowa (jeśli liczba zgłoszeń do projektu umożliwi stworzenie grupy rezerwowej we wskazanej ilości). 34. Po zakończeniu obu etapów rekrutacji zostaną utworzone wstępne listy rankingowe w kolejności od największej do najmniejszej ilości punktów. Na tym etapie do projektu zostanie wstępnie zakwalifikowanych 96 andydatów, którzy podczas łącznej oceny w I i II etapie rekrutacji uzyskają najwyższą ilość punktów z uwzględnieniem struktury grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie. Strona 18 z 21 J G E N C R R O W O J

19 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 35. e względu na konieczność zachowania struktury grupy docelowej otrzymanie wyższej ilości punktów, w łącznej punktacji I i II etapu rekrutacji, w stosunku do innych andydatów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. 36. Listy rezerwowe zostaną sporządzone według malejącej liczby punktów. 37. Wstępne listy rankingowe i rezerwowe niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu i w siedzibie Lidera i Partnerów projektu w miejscu ogólnodostępnym dla andydatów, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 38. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilkoro andydatów, o zakwalifikowaniu na wstępną listę rankingową będą decydować kolejno: a) status andydata, umożliwiający osiągnięcie wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie, o których mowa w 5 ust. 9 niniejszego regulaminu, b) kolejność składania formularzy rekrutacyjnych. 39. Po zakończeniu II etapu rekrutacji, Lider projektu w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia procesu rekrutacyjnego, poinformuje andydatów pisemnie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na wstępną listę rankingową oraz przedstawi uzasadnienie oceny wraz z uzyskanym wynikiem punktowym. Informacja zostanie przekazana z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 40. amieszczenie zgłoszenia andydata na wstępnej liście rankingowej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. Ostateczne listy rankingowe i rezerwowe zostaną opublikowane po zakończeniu procedury odwoławczej, o której mowa w 9 niniejszego regulaminu. 41. W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej może ulec zmianie liczba punktów uzyskanych przez andydatów w trakcie rekrutacji, co może wpłynąć na przesunięcia zgłoszeń andydatów na liście rankingowej, w tym mogą zaistnieć następujące sytuacje: a) na ostateczną listę rankingową zostanie wpisany andydat, który na podstawie wstępnej listy rankingowej nie zakwalifikował się do projektu lub b) z ostatecznej listy rankingowej zostanie usunięty andydat, który na podstawie wstępnej listy rankingowej zakwalifikował się do projektu. 42. W przypadku, o którym mowa w 8 ust. 41 b) andydat taki nie zostanie ostatecznie zakwalifikowany do projektu i nie będzie mógł wziąć w nim udziału, za wyjątkiem sytuacji, gdy andydat zostanie wpisany na listę rezerwową i zaistnieją okoliczności, o których mowa w 8 ust. 47 niniejszego regulaminu. 43. Osoby ostatecznie zakwalifikowane do udziału w projekcie, po zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w projekcie, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 5 do regulaminu). Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie. 44. ata podpisania deklaracji uczestnictwa jest jednocześnie datą rozpoczęcia udziału w projekcie. 45. Odmowa podpisania powyższej deklaracji lub niepodpisanie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją andydata z uczestnictwa w projekcie. 46. akłada się, iż proces rekrutacji będzie trwał nie krócej niż 21 dni kalendarzowych oraz nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności celem zapewnienia struktury grupy docelowej, o której mowa w 5 ust. 9 niniejszego regulaminu, czas trwania rekrutacji może zostać wydłużony. Informacja o powyższym zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz w siedzibach Lidera i Partnerów projektu. O powyższym Lider projektu poinformuje Instytucję Pośredniczącą. 47. W przypadku rezygnacji lub skreślenia andydata z listy rankingowej, jego miejsce może zająć pierwsza, a w razie braku jej zgody, kolejna osoba z listy rezerwowej, uwzględniając kryteria założone we wniosku o dofinansowanie, wymienione w 5 ust. 9 niniejszego regulaminu. Strona 19 z 21 J G E N C R R O W O J

20 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 48. Skreślenie andydata z listy rankingowej może nastąpić w przypadku poświadczenia nieprawdy w formularzu rekrutacyjnym. 49. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie udostępniona na stronie internetowej projektu z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 9 Procedura odwoławcza 1. Od decyzji omisji Rekrutacyjnej w zakresie nie zakwalifikowania do projektu, andydatowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie do 3 dni roboczych od dnia skutecznego dostarczenia andydatowi informacji o wynikach nie zakwalifikowania do projektu i może on dotyczyć wyłącznie oceny merytorycznej w I etapie rekrutacji. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy andydat powinien szczegółowo odnieść się do kwestionowanego elementu oceny. 2. omisja Rekrutacyjna dokona powtórnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego w terminie do 4 dni roboczych od dnia osobistego doręczenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Powtórna ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego będzie dokonywana przez osoby inne niż te, które uczestniczyły w pierwszej ocenie. 3. Po zakończeniu procedury odwoławczej, w terminie do 3 dni roboczych, Lider projektu poinformuje andydatów, którzy odwołali się od decyzji omisji Rekrutacyjnej, o: a) wynikach ponownej oceny ich formularzy rekrutacyjnych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym, dołączając kserokopie kart oceny, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych b) ostatecznej kwalifikacji andydata do udziału w projekcie (tj. czy w wyniku ponownej oceny andydat zakwalifikował się do projektu czy też nie). 4. Informacja ta zostanie przekazana andydatowi w formie elektronicznej na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym (jeśli andydat udostępnił adres poczty elektronicznej) lub pisemnej. 5. Pozostałe osoby, nie odwołujące się od decyzji omisji Rekrutacyjnej, również zostaną poinformowane w formie elektronicznej na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym (jeśli andydat udostępnił adres poczty elektronicznej) lub pisemnej, o zakwalifikowaniu się do projektu po odbyciu się procedury odwoławczej. 6. andydatowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji omisji Rekrutacyjnej wydanej na podstawie przeprowadzonej procedury odwoławczej. 7. Ostateczna lista rankingowa z uwzględnieniem procedury odwoławczej, zostanie udostępniona na stronie internetowej projektu z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej. 10 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą. 2. Lider projektu nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności za zobowiązania poczynione przez czestników projektu wobec osób trzecich. 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu, wiążąca dla andydatów oraz czestników projektu należy do Rudzkiej gencji Rozwoju Inwestor, po zasięgnięciu opinii IP. 4. Lider projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie po uprzednim uzyskaniu akceptacji Instytucji Pośredniczącej. Informacja o zmianie niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Strona 20 z 21 J G E N C R R O W O J

REGULAMIN PUNKTU INFORMACYJNEGO

REGULAMIN PUNKTU INFORMACYJNEGO Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN PNT INFORMCYJNEGO w ramach projektu Nr WN-POL.07.02.02-24-007/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO realizowanego w ramach I-go typu wsparcia

REGULAMIN DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO realizowanego w ramach I-go typu wsparcia Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN ORTW SPECJLISTYCNEGO realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN PRYNWNI PIETÓW INFORMCYJNO PROMOCYJNYCH L POMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DORADZTWA OGÓLNEGO I BIZNESOWEGO realizowanego w ramach I-go typu wsparcia

REGULAMIN DORADZTWA OGÓLNEGO I BIZNESOWEGO realizowanego w ramach I-go typu wsparcia Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN ORTW OGÓLNEGO I BINESOWEGO realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU OWES subregionu południowego. Poddziałanie 7.2.2. PO KL

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU OWES subregionu południowego. Poddziałanie 7.2.2. PO KL REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU OWES subregionu południowego Poddziałanie 7.2.2. PO KL Realizator projektu: Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 1 1 Wprowadzenie 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAŁĄCZNIK NR 2 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nr WND-POKL.07.02.02-24-007/12 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU. Nr WND-POKL.07.02.02-24-007/12 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN PROJET Nr WN-POL.07.02.02-24-007/12 OŚROE WSPRCI

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner

FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner ZAŁĄCZNIK NR L.p. FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6. PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner w. Tytuł projektu Kierunek przedsiębiorczość Nr projektu WND-POKL.06.0.00-4-00/

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN SOLEŃ realizowanych w ramach I-go typu wsparcia

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr RPWP.07.03.02-30-0004/15 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PT. POMYSŁ MAM NA WŁASNY BIZNES

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PT. POMYSŁ MAM NA WŁASNY BIZNES Załącznik nr Projekt Pomysł Mam na własny biznes Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL Startuj z biznesem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr CZĘŚĆ I FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6. PO

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie pomostowe w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email:

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email: FORMULARZ REKRUTACYJNY OSÓB PRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona1 Załącznik nr 11 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POKL.06.02.00-30-066/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu: Numer z rejestru formularzy: Osoba przyjmująca: I. Dane osobowe kandydata: FORMULARZ REKRUTACYJNY Imię/Imiona: Nazwisko: Płeć K M Data i miejsce urodzenia: Dowód osobisty: seria nr wydany

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 05.11.2012 dot. projektu pt. Zawodowe skrzydła REKRUTACJA

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 05.11.2012 dot. projektu pt. Zawodowe skrzydła REKRUTACJA REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 05.11.2012 dot. projektu pt. Zawodowe skrzydła REKRUTACJA 1 - Postanowienia ogólne 1. PPH Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna realizuje projekt nr umowy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH 1. Nabór zostanie ogłoszony w dniu 15.03.2016 r. i potrwa do 31.03.2016 r. 2. O wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START \ REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Lepszy Start, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania Stypendium Mistrzowie matematyki. Stypendium współfinansowane ze środków Fundacji mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania Stypendium Mistrzowie matematyki. Stypendium współfinansowane ze środków Fundacji mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania Stypendium Mistrzowie matematyki Stypendium współfinansowane ze środków Fundacji mbanku Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: Postanowienia ogólne 1. Laureat, wynik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH Załącznik nr 2 KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo doradcze w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa 1 Projekt "Gdyński Kupiec", zwany dalej Projektem organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej SUKCES Biuro projektu: ul. Młynarska 3 87-800 Włocławek e-mail owes_sukces@op.pl Tel. 54 426-26-67 Fax. 54 426-26-66 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej BENEFICJENT ADRES SIEDZIBY PRIORYTET DZIAŁANIE TYTUŁ PROJEKTU NUMER PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY (TYP 1) Do udziału w projekcie OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Nr projektu WND-POKL.07.02.02-24-007/12

Bardziej szczegółowo

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strona 1 Karta oceny Formularza rekrutacyjnego Projekt Mój własny biznes Nr ewidencyjny Formularza rekrutacyjnego.. CZĘŚĆ I (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Aktywni,

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami

Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami Strona1 Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania wsparcia (ścieżka A) Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia w projekcie Zmiana szansą na zatrudnienie na Podkarpaciu realizowanego przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w II edycji Projektu Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa 1 II edycja Projektu "Gdyński Kupiec", zwanego dalej Projektem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu. 1 Informacja o Projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu. 1 Informacja o Projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu 1 Informacja o Projekcie 1. Projekt Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. FORMLR GŁOSENI INSTYTCJI (TYP 1) o udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na starcie

Projekt Wsparcie na starcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa Projekt Wsparcie na starcie Biuro projektu: Agencja Rozwoju Wsi, 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 III p. Tel. 75 615 13 73, e-mail: wsparcienastarcie@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. 2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

Postanowienia Ogólne. 2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r. REGULAMIN REKRUTACJI UDZIAŁU w projekcie Przedsiębiorczość jest KOBIETĄ wsparcie i promocja samozatrudnienia kobiet w Jaworznie realizowanego w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza...

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Imię i nazwisko Kandydata/tki... Osoba oceniająca... Deklaracja bezstronności

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO PROJEKTU GOTOWI DO ZMIAN

FORMULARZ INFORMACJI O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO PROJEKTU GOTOWI DO ZMIAN FORMULARZ INFORMACJI O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO PROJEKTU GOTOWI DO ZMIAN Numer wypełnia Lechaa Consulting sp. z o.o. Data wpływu Podpis osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Człowiek-najlepsza inwestycja

Człowiek-najlepsza inwestycja Gliwice, 10.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 18/POKL/2013 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Coachingowy Styl Zarządzania Zespołem z poddziałania 2.1.1 PO KL pt. Wiedza dla Rozwoju OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Projekt: Twoja firma Twój sukces! Wsparcie dla mieszkańców z powiatów białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego Nr projektu: KSI SIMIK 07-13: WND.POKL.06.02.00-32-060/12 realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo