Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski"

Transkrypt

1 Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski Projekt realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą (nr ewid. 336 K) Całość niniejszych materiałów objęta jest ochroną praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie całości jak i fragmentów materiałów bez zgody wydawcy lub autora pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej.

2 I. OPIS CELÓW SZKOLENIA Podniesienie zdolności adaptacyjnych do wyzwań rynkowych i pokonywania bieŝących barier wśród 120 małopolskich MMP przez wzrost umiejętności zarządczych min. 162 przedstawicieli kadry kierowniczej i właścicieli MMP pełniących funkcje kierownicze. Cel zostanie osiągnięty do XII 2013, gdy min. 90% ze 180 uczestników projektu ukończy szkolenie. II. GRUPA DOCELOWA 120 mikro i małych przedsiębiorstw oraz 180 przedstawicieli kadry zarządzającej (pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dn KP - Dz.U. z 1998, nr 21, poz.94 z poźn. zm.), w tym 55% kobiet, prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego i posiadający strukturę organizacyjną na terenie województwa małopolskiego (10 osób samozatrudnionych, 50 z mikro i 120 z małych firm). III. PROGRAM MODUŁ I WARSZTAT SKUTECZNEGO MENEDśERA MMP Sesja 1. Skuteczne zarządzanie Planowanie strategiczne w myśleniu o rozwoju firmy Czy małe przedsiębiorstwa potrzebuję misji, wizji oraz myślenia celami strategicznymi Optymalizacja kluczowych procesów w przedsiębiorstwie jak i kiedy naleŝy poprawiać firmę Metody budowania wspólnych celów i wizji dla zespołów oraz tworzenie wspólnych norm i zasad Teorie przywództwa w praktyce Styl kierowania jako waŝny czynnik wpływający na zaangaŝowanie i motywację pracowników Reguły precyzyjnego stawiania i skutecznego osiągania celów z uwzględnieniem stylów kierowania Zarządzanie wdraŝaniem strategii Delegowanie jako waŝny motywator i impulsu rozwoju dla liderów Sesja 2. Skuteczna komunikacja Tworzenie sprawnego sytemu komunikacji pionowej i poziomej o wymiarze relacyjnoinformacyjnym Rola komunikacji w motywowaniu Metody i techniki komunikacji nakierowanej na cele Metody i techniki komunikacji skuteczne w budowaniu relacji z pracownikami i informowaniu ich o oczekiwaniach oraz wynikach pracy Wybrane techniki komunikacji perswazyjnej 2

3 Etapy eskalacji konfliktu i przyczyny powstawania konfliktów - koło konfliktów Sposoby diagnozowania typów sytuacji konfliktowych Wybrane strategie i metody rozwiązywania konfliktów Informacja zwrotna jako kluczowa sprawność komunikacyjna menedŝera Metody i narzędzia prowadzenia trudnych - waŝnych rozmów menedŝerskich: rozmowy oceniające o charakterze korygującym i dyscyplinującym, rozmowy przekazujące niepopularne decyzje, rozmowy przełamujące opór przed zmianą, rozmowy motywujące, spotkania z zespołem Sesja 3. Zarządzanie rozwojem pracowników Związek klimatu organizacyjnego z zaangaŝowaniem pracowników w organizację Zarządzanie wartościami w organizacji jako głównymi motywatorami do pracy - wartości i potrzeby jako czynniki motywacyjne Proces i zasady motywowania Katalog efektywnych narzędzi i technik budowania zaangaŝowania pracowników i sposobów motywowania pozafinansowego Systemy ocen, rozmowy oceniające i rozwojowe jako waŝne menedŝerskie narzędzia motywowania i rozwoju Zasady wytyczania celów rozwojowych dla pracownika stosowanych w zarządzaniu zespołem Metody rozwijania i doskonalenia pracowników - coaching, mentoring Zarządzanie Talentami a budowanie przewagi firmy na rynku - "odkrywanie i rozwijanie talentów" w organizacji Ustalanie programu rozwoju pracowników - budowanie ścieŝek rozwojowych, ścieŝki karier, nowe zadania, nowe role w organizacji MODUŁ II OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZARZĄDCZYCH I ZARZĄDZANIA Sesja 1. Zarządzanie czasem Praktyczne metody planowania i organizowania pracy Rangowanie zadań, określania priorytetów Kontrolowanie nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy Skuteczne metody usprawniania organizacji własnej pracy Kontrola monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach Narzędzia pozwalające na stworzenie efektywnego systemu zarządzania czasem własnym i czasem współpracowników Analiza czynników wspierających umiejętność pracy pod presją czasu Identyfikacja i likwidowanie czynników zakłócających pracę Metody zwiększania efektywności osobistej oraz zmniejszenia poziomu stresu związanego z ilością zadań Metody pracy nad prawidłowymi nawykami i eliminowaniem podstawowych błędów organizacji czasu pracy Koncentracja aktywności i potencjału na tym, co istotne z punktu widzenia stanowiska pracy Sesja 2. Zarządzanie projektami 3

4 Rola zarządzania projektami dla spójnych działań ukierunkowanych na cel Charakterystyka myślenia projektowego Optymalizacja zasobów wykorzystanych podczas prowadzenia projektu Narzędzia podnoszenia jakości prowadzonych działań projektowych Zadania Lidera projektu oraz Członka grupy projektowej Kluczowe elementy planowania projektu Cechy efektywnej struktury i cyklu Ŝycia zespołu projektowego Skład grupy projektowej i role poszczególnych jej członków Formułowanie celów projektu Zespołowe opracowanie planu projektu: cele, kamienie milowe, zadania Identyfikacja potrzeb biznesowych interesariuszy projektu i skala ich wpływu na sukces Sposobu planowania i realizowania komunikacji w projekcie Przygotowanie koncepcji wdroŝenia Etapy wdroŝenia projektu i sposoby kontroli Sesja 3. Zarządzanie zmianą Metody zarządzania zmianą stosowane przez organizacje Metodyka przygotowania i wdraŝania zmian organizacyjnych - kierowanie procesem zmian i projektowanie cyklu przewodzenia zmianą Proces przygotowania zmian - etapy w procesie zmian Etapy i prawidłowości wdraŝania zmian ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów oporu z jakim kadra kierownicza moŝe spotkać się podczas swojej pracy Psychospołeczne bariery wprowadzania zmian w organizacji - metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian oraz przezwycięŝania oporu Identyfikacji indywidualnych i sytuacyjnych nastawień pracowników do zmian Budowanie zaangaŝowania pracowników w zmianę - typy zachowań pracowników w kontekście wprowadzania zmian Komunikowanie zmiany w zespole w sposób, który zwiększa poczucie akceptacji dla zmian 4

5 IV. HARMONOGRAM WSZYSTKICH MODUŁÓW Moduł I - Warsztat skutecznego menedŝera MMP EDYCJE* MIASTO SESJA I SESJA II SESJA III Edycja 2 Kraków Edycja 3 Kraków Edycja 5 Zakopane Edycja 1 Nowy Sącz Edycja 6 Kraków Edycja 7 Kraków Edycja 8 Kraków Moduł II - Optymalizacja procesów zarządczych i zarządzania zmianą EDYCJE* MIASTO SESJA I SESJA II SESJA III Edycja 2 Kraków Edycja 3 Kraków Edycja 1 Tarnów Edycja 4 Kraków Edycja 5 Kraków Edycja 6 Zakopane Edycja 7 Kraków Edycja 8 Kraków

6 V. TRENERZY DEDYKOWANI DO PROJEKTU dr Anna Baczyńska TRENER/KONSULTANT INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE DOKTOR PSYCHOLOGII Magisterium: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność: psychologia pracy i stresu (1996) Doktorat: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2007) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Kierownik Działu Treningu, Telekomunikacja Polska SA Wykładowca, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Manager ds. Programów Szkoleniowych, PTK Centertel (Orange) Nauczyciel akademicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie; WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ( ) Recruiting & Training Manager, Back to Nature, U.S.A. - Chicago Illinois Główny Specjalista ds. Szkoleń, IDEA 25 Network Ltd. Młodszy trener, Corhill Polska KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZE, KONSULTACYJNE Rekrutacja i selekcja pracowników Audyt personalny, menedŝerski (programy Assessment i Development Centre) Projekty rozwojowe i szkoleniowe dla pracowników Analizy potrzeb szkoleniowych Warsztaty i szkolenia dla trenerów oraz pracowników budowa programów i realizacja MENEDśERSKIE Zarządzanie zespołami ludzkimi budowanie, integracja zespołu, praca z grupą, szkolenie i rozwój, nadzór merytoryczny nad budowaniem programów szkoleniowych BRANśE Telekomunikacja, FMCG, szkolnictwo wyŝsze 6

7 KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Warsztaty i szkolenia (komunikacja, asertywność, budowanie kontaktu z klientem, radzenie sobie z konfliktem, umiejętności udzielania informacji zwrotnych przy ocenach okresowych pracowników) IDEA 25 Network Ltd Warsztaty i zajęcia dydaktyczne (psychologia ogólna, psychologia poznawcza, rekrutacja i selekcja personelu, psychologia społeczna, organizacja treningów i szkoleń, psychologiczne aspekty zarządzania personelem i innych zagadnień związanych z psychologią pracy) - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia im Leona Koźmińskiego w Warszawie, WyŜsza Szkoła Promocji, WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Tworzenie autorskich programów szkoleniowych i autorskich programów zajęć dydaktycznych Projektowanie narzędzi i opracowywanie metod badawczych, m. in. adaptacja narzędzia diagnozującego deficyty kompetencyjne wśród menedŝerów (współpraca z prof. Robertem Sternbergiem (Yale University) przewodniczącym psychologów amerykańskich, autorem narzędzia) PUBLIKACJE Terelak, J.F. Gumkowska (obecnie: Baczyńska), A.K. (1997) Poczucie koherencji a palenie sytuacyjne u studentów. Studia Psychologii t. 8, s , wyd. ATK W-wa Baczyńska, A.K. (2002), Rekrutacja (nie)omylna. Personel i zarządzanie, nr 11 (128) s , wyd. Infor, W-wa Baczyńska, A.K. (2002), Co w grupie piszczy, czyli o procesach grupowych słów kilka. PROMENADA. Magazyn Młodych Profesjonalistów, grudzień/2002 s Wyd. WSP, W- wa Baczyńska, A.K. (2003), Rola szkoleń w otoczeniu ciągłej konkurencji. PROMENADA. Magazyn Młodych Profesjonalistów, styczeń/2003 s Wyd. WSP, W-wa Baczyńska, A.K. (2003), Ewaluacji szkoleń nigdy dość(1). Personel i zarządzanie, nr 7 (148) s , Wyd. Infor, W-wa Baczyńska, A.K. (2003), Ewaluacji szkoleń nigdy dość(2). Personel i zarządzanie, nr 8 (149) s , Wyd. Infor, W-wa Baczyńska, A.K. (2004), Sztuka wyraŝania siebie. Asertywność w relacjach przełoŝonypodwładny. PROMENADA. Magazyn Młodych Profesjonalistów, zima/2004 s Wyd. WSP, W-wa Baczyńska, A.K. (2005), Poczucie koherencji jako atrybut efektywności przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Makowskiego: Kształtowanie warunków pracy a efektywność organizacji, s Wyd. WSP, W-wa Baczyńska, A.K. Wysocka-Rudzińska, A. (2007), Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (1). Personel i zarządzanie, nr 9 (210), BOS, Wyd. Infor, W-wa Baczyńska, A.K. Wysocka-Rudzińska, A. (2007), Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (2). Personel i zarządzanie, nr 10 (211), BOS, s. 2-5, Wyd. Infor, W-wa Baczyńska, A.K. (2007), Ocena po szkoleniu średnio- i długookresowa. Praca zbiorowa pod red. Wiesława Harasima: Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi, cz.1, s Wyd. WSP, W-wa. 7

8 DARIUSZ JĘDA TRENER/KONSULTANT INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii; Uniwersytet Warszawski Master s Certificate in Project Management; The George Washington University School of Business Studia Podyplomowe w zakresie Psychologii Biznesu; Akademia Leona Koźmińskiego Studia Podyplomowe w zakresie Negocjacji i Mediacji; Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej Studia Podyplomowe w zakresie PR; Szkoła Główna Handlowa WYBRANE KURSY/SZKOLENIA International Coach; International Coaching Community (ICC) Certified Project Manager; GWCPM, ESI International Quality Lead Auditor; British Standard Institutions by IRCA Training Design Specialist; Instytut Neurolingwistyki PSDM; Kepner Tregoe DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE GSW / Project Manager Telekomunikacja Polska GSW / Manager programu MBO w GTP Telekomunikacja Polska Program Manager PTK Centertel Training Manager PTK Centertel Account Manager IQ Marketing (Poland) Sales Manager Ruppel S.A. Asystent Uniwersytet Warszawski KLUCZOWE KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE Strategiczne procesy zmian Przywództwo i zarządzanie WdraŜanie procesów zarządzania szkoleniami WdraŜanie systemów motywacyjnych oraz oceny pracowników Projektowanie procesów związanych z rozwojem sił sprzedaŝy i obsługi klienta Zarządzanie jakością Coaching indywidualny Negocjacje i mediacje managerskie Psychologia biznesu Podejmowanie decyzji MENEDśERSKIE Zarządzanie zespołem Zarządzanie projektami 8

9 INNE, KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Definiowanie projektów / inicjatyw, zarządzanie projektami i programami w ramach Grupy TP Opracowywanie propozycji zmian w modelu biznesowym, zmian procesowych i organizacyjnych oraz nadzorowanie ich wdroŝenia PM projektów transformacyjnych Grupy TP Zarządzanie ryzykiem w projektach transformacyjnych Grupy TP Projektowanie procesów związanych z obsługą klienta wewnętrznego Grupy TP Opracowywanie i realizowanie programów coachingowych/szkoleniowych dla menedŝerów GTP w zakresie rozwiązywania konfliktów, umiejętności negocjacyjnych, podejmowania decyzji, budowania relacji, psychologii biznesu, zarządzania zespołem projektowym WdroŜenie procesu coachingu jako metody doskonalenia umiejętności pracowników w wybranych obszarach organizacji Odpowiedzialny za funkcjonowanie systemów motywacyjnych, w tym systemu Management By Objectives w Grupie TP Opracowanie oraz wdroŝenie Stock Option Plan-u programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Grupy TP Opracowanie kompleksowego systemu oceny rocznej w Grupie TP Diagnoza potrzeb, tworzenie oraz wdroŝenie poŝądanych standardów zachowań pracowników w PTK w następujących obszarach Managerskim (psychologia zarządzania pracownikami i zespołem) Handlowym (negocjacje handlowe, obługa/tworzenie/utrzymywanie satysfakcjonujących relacji biznesowych z klientami) Negocjacyjnym (nastawione na współpracę) Trenerskim (praktyczne przygotowanie trenerów do aktywnych form szkolenia pracowników) Coachingowym (praktyczne przygotowanie trenerów wewnętrznych do doskonalenie umiejętności) Opracowanie oraz wdroŝenie systemu motywacyjnego oraz premiowego opartego o wartość. Opracowanie profili kompetencyjnych, ścieŝek karier w PTK Centertel Analiza potrzeb, planowanie i realizacja programów rozwojowych pracowników PTK Centertel WdroŜenie systemu MBO oraz systemu zarządzania kompetencjami w PTK Centertel Opracowanie i wdroŝenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi opartego o koncepcje procesową Odpowiedzialny za działalność w sektorze BTL na rzecz British American Tobbacco, Ford Motor Company, Gillette, Glaxo Welcome, Avis Odpowiedzialny za działalność PR na rzecz Ambasady Brytyjskiej w RP. Wprowadzenie na rynek polski antybiotyku Zinnat na rzecz Glaxo Wellcome Opracowanie oraz wdroŝenie strategii wejścia na rynek HoReCa dla British American Tobbacco Opracowanie koncepcji powołania klubów właściciela Forda KA dla Ford Motor Company Opracowanie koncepcji promocyjnej Gool z Gillette dla Gillette Polska Opracowanie strategii sprzedaŝy wyposaŝenia sklepowego firmy Tegometall na rzecz Rupell SA 9

10 MARCIN MARKOWSKI TRENER INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE AKTOR, SPECJALISTA PUBLIC RELATIONS Akademia Dyplomatyczna przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w zakresie Protokołu Dyplomatycznego (2007). Podyplomowe Studium Public Relations przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN ( ). Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, wydział aktorski ( ). DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Trener w Instytucie Rozwoju Biznesu Producent filmów reklamowych, programów telewizyjnych, wewnętrznych materiałów filmowych. Prezes zarządu agencji reklamowej full service będącej w pierwszej dziesiątce najwiekszych domów mediowych wg rankingu TVP. Kierownik działu eventów w agencji reklamowej trzy, 14. Aktor Teatru Dramatycznego w Warszawie, Teatr TVP, filmy fabularne: Kroniki domowe reŝ. L. Wosiewicz, Pogoda na jutro reŝ. J. Stuhr. Działalność charytatywna w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Współpraca z agencjami reklamowymi w zakresie kreowania wizerunku firm, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej projekty z obszarów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, organizacji szkoleń i eventów, budowania i wdraŝania programów lojalności konsumenckiej, obsługi klienta, marketingu. KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZE, KONSULTACYJNE Planowanie akcji promocyjnych i marketingowych Projektowanie i prowadzenie autorskich warsztatów, szkoleń i coachingów w obszarach posiadanej wiedzy i kompetencji MENEDśERSKIE Zarządzanie projektami Zarządzanie zespołami ludzkimi, szkolenie i rozwój Zarządzanie przez cele Zarządzanie strategiczne Zarządzanie marką INNE, KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Warsztaty i szkolenia (rozwój umiejętności menedŝerskich i pracowniczych, sprzedaŝ, obsługa klienta, komunikacja, umiejętności autoprezentacyjne, wystąpienia publiczne, medialne) Konsultacja merytoryczna i produkcja fabularnych seriali szkoleniowych dla Raiffeisen Bank Polska S.A. pt: Kronika wypadków bankowych i Po drugiej stronie banku, w ramach projektu MOT. WspółreŜyseria, współscenariusz, co-produkcja programu w Spełniamy Marzenia TVP odcinek. Kluczowi klienci: Alior Bank S.A., Bank Handlowy S.A., BRE Bank S.A., Geofizyka Toruń Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A., Oriflame Poland Sp. z o.o., PENTEGY S.A., Roche Polska Sp. z o.o.. 10

11 ANNA WOLSKA TRENER INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE MAGISTER EKONOMII Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych (1994) Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej, Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych (2006) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Trener szkoleń miękkich w zakresie sprzedaŝy, obsługi klienta, zarządzania ludźmi i przywództwa, Instytut Rozwoju Biznesu MenedŜer ds. obsługi klientów kluczowych ( Mobitech Engineering s.c. przedstawiciela niemieckiej firmy Dethleffs w Polsce i włoskiego producenta samochodów kempingowych Laika) Kierownik działu Centralnej Organizacji SprzedaŜy Generali T.U. S.A. i Generali śycie T.U. S.A. MenedŜer Produktu Ubezpieczenia majątkowe Generali T.U. S.A. Supervisor Obsługi PasaŜerskiej Deutsche Lufthansa AG Agent Obsługi PasaŜerskiej AMR Polskie Usługi Lotniskowe Spółka z o.o. KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZO - SZKOLENIOWE Udział w przygotowaniu i prowadzeniu Assessment i Development Centre Wprowadzanie projektów wsparcia sprzedaŝy (sprzedaŝ i obsługa posprzedaŝna) Szkolenia produktowe dla sieci sprzedaŝy Tworzenie produktów ubezpieczeniowych (obszar merytoryczny indywidualnych ubezpieczeń majątkowych) Obsługa klienta - budowanie standardów obsługi Budowanie strategii negocjacyjnych MENEDśERSKIE Zarządzanie projektami Zarządzanie zespołami ludzkimi, szkolenie i rozwój Rekrutacja i wdraŝanie nowych pracowników Koordynacja pracy działu Planowanie INNE, KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Szkolenia team building podnoszące efektywność zespołów sprzedaŝowych Szkolenia agencji reklamowych budowanie standardów obsługi klienta Koordynacja projektów szkoleniowych dla Polskiej Akcji Humanitarnej Szkolenia (obsługa klienta i budowanie zespołu) Dział Obsługi Klienta i Pion Finansowy Szkolenia symultaniczne polsko niemieckich dla firm ubezpieczeniowych Budowanie i koordynacja pakietami szkoleń produktowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych Kluczowi klienci: ABB S.A., Generali T.U. S.A., Generali Risk Consulting Sp. z o.o., Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Grupa Training & Consulting, PAH, SigmaKalon Deco, Deutsche Lufthansa A.G., AMR Polskie Usługi Lotniskowe, Mobitech, Engineering S.C., Makro Cash & Carry S.A, PZU S.A, Bank Pocztowy S.A., Getin Bank S.A. 11

12 GRAśYNA ŁAGODZIŃSKA TRENER/KONSULTANT INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE MAGISTER PSYCHOLOGII Master of Business Administration in International Finance Management Studia Podyplomowe z zakresu Marketingu Podyplomowe Studium Zarządzania Kadrami Uniwersytet Łódzki - mgr psychologii DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Trener w Instytucie Rozwoju Biznesu Trener Biznesu szkolenia z zakresu negocjacji, mediacji, komunikacji w ramach projektów mających na celu wzmocnienie dialogu społecznego z partnerami społecznymi i zwiększenia adaptacyjności polskich przedsiębiorstw w ramach współpracy z firmą FORMAC POLONIA Sp. z o.o. Dyrektor Personalny - TVP Dyrektor Biura Kadr PZU SA i PZU śycie SA Dyrektor Departamentu Strategii Personalnej - PKO BP SA KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZE, KONSULTACYJNE Strategie rozwoju organizacji poprzez: System kształcenia i doskonalenia pracowników, Zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi, Planowanie karier, optymalizację procesu adaptacji, Kształtowanie systemów motywacyjnych, Rekrutacja i selekcja, Programy Assessment i Development Centre, Audyt jakości obsługi klienta, Mediacje i Negocjacje, kształtowanie dialogu społecznego z Partnerami Społecznymi Projektowanie i prowadzenie autorskich warsztatów i szkoleń w obszarach posiadanej wiedzy i kompetencji MENEDśERSKIE Zarządzanie projektami Zarządzanie zespołami ludzkimi, szkolenie i rozwój Zarządzanie przez cele Zarządzanie strategiczne INNE, KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Warsztaty i szkolenia (przywództwo, rozwój umiejętności menedŝerskich i pracowniczych, negocjacje, psychologia perswazji, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą). Doradztwo w zakresie strategii sprzedaŝy, negocjacji, obsługi klienta, zarządzania projektami Projektowanie strategii w zakresie wynagradzania pracowników Projektowanie narzędzi do ocen okresowych pracowników, rekrutacji i selekcji, zarządzania kompetencjami. 12

13 MAGDALENA OLECHNOWICZ TRENER INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE Doktorantka - WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego (od 2007) Magister zarządzania - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania ( ) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Dyrektor ds. Marketingu, Dyrektor Programowy Obszaru Zarządzanie i Marketing, Kierownik Projektów Marketingowych, ORFE SA (branŝa farmaceutyczna/apteczna) Marketing Manager, Partner XXI (branŝa papierniczo biurowa B2B) Kierownik Działu Promocji i Reklamy, Polska Agencja Informacyjna (branŝa media/pr) Product Manager, l Oreal Polska (branŝa kosmetyczna, FMCG) KLUCZOWE KOMPETENCJE TRENERSKIE: Doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń z tematyki: komunikacji interpersonalnej, komunikacji w zespole, negocjacji, technik sprzedaŝy i obsługi klienta, tworzenia tekstów marketingowych, korespondencji z klientami, telemarketingu, zarządzania efektywnością osobistą, zarządzania projektami Praktyczne doświadczenia w organizacji szkoleń od analizy potrzeb, poprzez rekrutację i szkolenie trenerów, do oceny efektywności programów szkoleniowych MENEDśERSKIE: Zarządzanie projektami Zarządzanie zespołem KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZE I SZKOLENIOWE Doradcze (przykłady zrealizowanych projektów doradczych): Planowanie marketingowe na poziomie strategicznym i operacyjnym (Bank Millennium) System oceny jakości obsługi klienta z wykorzystaniem Mystery Shopping (Cefarm Śląski) Programy lojalnościowe dla klientów B2B i B2C (Partner XXI, Cefarm Śląski) Badania marketingowe (L Oreal Polska, grupa ORFE) Warsztaty strategiczne (moderator warsztatów) Bank Millennium Szkoleniowe (przykłady zrealizowanych szkoleń i Klienci): Profesjonalne techniki sprzedaŝy Bank Pocztowy, BZ WBK, PZU, GLS, Cefarm Śląski Standardy obsługi klienta Bank Pocztowy, PZU, BZ WBK, AXA Direct Komunikacja interpersonalna i w zespole ABB, Getin Bank Negocjacje Bank Pocztowy Umiejętności prezentacyjne TP, Getin Noble Bank Doskonalenie umiejętności menedŝerskich szkolenia otwarte, BZ WBK Korespondencja z trudnym klientem i obsługa reklamacji UPC Polska, AXA Direct Kluczowe zagadnienia marketingu Bristol Myers Squibb, ABB, Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych. 13

14 Marketing Management in Practice (w jęz. angielskim) szkolenie otwarte (pracownicy m.in. z ERA GSM, PKN ORLEN, POLBANK, AZOTY i in.) Marketing Planning (w jęz. angielskim) szkolenie otwarte (pracownicy m.in. z BRE Bank, BZWBK, Colliers) Telemarketing i obsługa klienta przez telefon Polska Agencja Informacyjna,, Geovita, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Deutsche Bank Zarządzanie czasem szkolenia otwarte, Deutsche Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego Zarządzanie projektami szkolenia otwarte, Makro Cash&Carry Coaching dla pracowników PKO BP Trening dla trenerów Sygma Bank Sztuka pisania tekstów reklamowych i ofert szkolenia otwarte (pracownicy m.in. z IBM, Infor) Publikacje: Nowoczesne koncepcje zarządzania wiedzą, Portal nf.pl, 2010 WyróŜnij się lub zgiń tworzenie marki MŚP, Poradnik przedsiębiorcy, Manager Magazin, 2008 Język korzyści, Zarządzanie Działem SprzedaŜy, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2007 Skuteczna rozmowa z klientem przez telefon, Zarządzanie Działem SprzedaŜy, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2006 Ankieta dla klienta, Reklama, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2005 ELśBIETA MYTYCH SENIOR TRENER/KONSULTANT INSTYTUTU ROZWOJU BIZNESU WYKSZTAŁCENIE Studia magisterskie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, specjalizacja: teoria ekonomii (1993) Studia podyplomowe: Wharton University of Pennsylvania, specjalizacja: zarządzanie i finanse (2010) Certyfikowany Project Manager (metodologia PRINCE2), Infovide Matrix (2004) Certyfikowany Project Manager (metodologia PMP), Project Management Institute (2005) Certyfikowany Project Manager, Black Belt (metodologia 6Sigma), AXA University (2007) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Dyrektor Departamentu Zarządzania Organizacją i Jakością, członek Komitetu Zarządzającego - AXA SA, AXA Global Direct Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego - WARTA SA, WARTA VITA SA, członek zarządu - WARTA Finance SA Dyrektor Departamentu Treasury&Revenue Assurance - Netia Telekom SA Dyrektor Departamentu Revenue Assurance, Zastępca Dyrektora Finansowego - ERA GSM Kierownik Działu Skarbu, Analityk Finansowy - PIONEER TFI KLUCZOWE KOMPETENCJE Zarządzanie projektami (w tym: budŝetami projektów) Zarządzanie projektami informatycznymi Zarządzanie wdroŝeniami informatycznymi (IT solution deliveries) Wycena wartości projektów 14

15 Zarządzanie programami i portfelami projektów Zarządzanie przez Cele (MBO) wraz z wdroŝeniami Balance Scorecard (BSC) Zarządzanie organizacją (strukturami organizacyjnymi i funkcjonalnymi) Zarządzanie kosztami i efektywnością organizacji Zarządzanie procesami (w tym: masowymi procesami), doskonalenie procesów, wdraŝanie organizacji zorientowanych procesowo Outsourcing, insourcing, co-sourcing Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, tworzenie planów awaryjnych i planów ciągłości działania Zarządzanie jakością, w tym zarządzanie reklamacjami klientów PROFIL ZAWODOWY Doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym budŝetami projektów, a takŝe w prowadzeniu duŝych, geograficznie rozproszonych zespołów projektowych o wielokulturowym charakterze Doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów, zarówno biznesowych, jak i informatycznych i zarządzaniu ponad 100-osobowymi zespołami projektowymi oraz w zarządzaniu zespołem Project Managerów Doświadczenie w prowadzeniu projektów typu start-up oraz M&A Doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi i wdroŝeniami IT Doświadczenie w zarządzaniu operacjami, w tym w zarządzaniu ich kosztami i efektywnością, jak równieŝ zarządzaniu zmianą i ryzykiem operacyjnym Doświadczenie w reorganizacji procesów biznesowych oraz procesów związanych z dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla podnoszenia ich efektywności operacyjnej, w tym projektów typu outsourcing, co-sourcing oraz insourcing AGATA WIŚNIEWSKA-SZAŁEK KONSULTANT, TRENER IRB WYKSZTAŁCENIE DR EKONOMII W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU Specjalizacja: Stymulowanie zachowań przywódczych MGR PSYCHOLOGII Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania (2007) Studium Pedagogiczne Akademii Ekonomicznej (2003) Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Pedagogicznych (2002) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Konsultant, trener, Konsultant merytoryczny i trener, projekt Nowoczesny Wykładowca Tutor i Coach, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego Kierownik Studiów Podyplomowych Szkoła Liderów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 15

16 Asystent, praca naukowo badawcza i dydaktyczna, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Członek, wiceprezes, trener, Polskie Stowarzyszenie Studentów Psychologii KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZE, KONSULTACYJNE Analizy potrzeb szkoleniowych Tworzenie i budowanie narzędzi badawczych Warsztaty i szkolenia kadry menedŝerskiej oraz pracowników Rekrutacja i selekcja MENEDśERSKIE Szkolenia i rozwój Zarządzanie projektami Zarządzanie zespołami ludzkimi BRANśE szkolnictwo wyŝsze, produkcja, usługi, samorząd KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Tworzenie autorskich programów szkoleniowych i autorskich programów zajęć dydaktycznych Projektowanie narzędzi i opracowywanie metod badawczych Organizacja i kierowanie Studiami Podyplomowymi Szkoła Liderów, koordynacja i tworzenie programu studiów - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Warsztaty zajęcia dydaktyczne kształtowanie zachowań przedsiębiorczych, warsztaty menedŝerskie, przywództwo w organizacji postindustrialnej, planowanie ścieŝki rozwoju zawodowego, trening kreatywności, kurs innowacyjności, trening komunikacji społecznej i asertywności, trening pracy grupowej, negocjacje gospodarcze, psychologia rynków finansowych Projektowanie metodologii rekrutacyjnej, rekrutacja i selekcja Assesment Center AIESEC o/wrocław VI. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Czas trwania I modułu : 3 sesje, 6 dni, 48 godzin dydaktycznych Cena: 400 zł* (zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy, obiad) 16

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER

PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Studia prowadzone są przez

Bardziej szczegółowo

Kurs HR Business Partner

Kurs HR Business Partner Kurs HR Business Partner ZAŁOŻENIA Kurs HR Business Partner Certes jest programem rozwoju kompetencji, który przygotowuje do pracy i rozwija kompetencje niezbędne na stanowisku HR Business Partnera w Organizacji.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo