Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski"

Transkrypt

1 Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski Projekt realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą (nr ewid. 336 K) Całość niniejszych materiałów objęta jest ochroną praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie całości jak i fragmentów materiałów bez zgody wydawcy lub autora pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej.

2 I. OPIS CELÓW SZKOLENIA Podniesienie zdolności adaptacyjnych do wyzwań rynkowych i pokonywania bieŝących barier wśród 120 małopolskich MMP przez wzrost umiejętności zarządczych min. 162 przedstawicieli kadry kierowniczej i właścicieli MMP pełniących funkcje kierownicze. Cel zostanie osiągnięty do XII 2013, gdy min. 90% ze 180 uczestników projektu ukończy szkolenie. II. GRUPA DOCELOWA 120 mikro i małych przedsiębiorstw oraz 180 przedstawicieli kadry zarządzającej (pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dn KP - Dz.U. z 1998, nr 21, poz.94 z poźn. zm.), w tym 55% kobiet, prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego i posiadający strukturę organizacyjną na terenie województwa małopolskiego (10 osób samozatrudnionych, 50 z mikro i 120 z małych firm). III. PROGRAM MODUŁ I WARSZTAT SKUTECZNEGO MENEDśERA MMP Sesja 1. Skuteczne zarządzanie Planowanie strategiczne w myśleniu o rozwoju firmy Czy małe przedsiębiorstwa potrzebuję misji, wizji oraz myślenia celami strategicznymi Optymalizacja kluczowych procesów w przedsiębiorstwie jak i kiedy naleŝy poprawiać firmę Metody budowania wspólnych celów i wizji dla zespołów oraz tworzenie wspólnych norm i zasad Teorie przywództwa w praktyce Styl kierowania jako waŝny czynnik wpływający na zaangaŝowanie i motywację pracowników Reguły precyzyjnego stawiania i skutecznego osiągania celów z uwzględnieniem stylów kierowania Zarządzanie wdraŝaniem strategii Delegowanie jako waŝny motywator i impulsu rozwoju dla liderów Sesja 2. Skuteczna komunikacja Tworzenie sprawnego sytemu komunikacji pionowej i poziomej o wymiarze relacyjnoinformacyjnym Rola komunikacji w motywowaniu Metody i techniki komunikacji nakierowanej na cele Metody i techniki komunikacji skuteczne w budowaniu relacji z pracownikami i informowaniu ich o oczekiwaniach oraz wynikach pracy Wybrane techniki komunikacji perswazyjnej 2

3 Etapy eskalacji konfliktu i przyczyny powstawania konfliktów - koło konfliktów Sposoby diagnozowania typów sytuacji konfliktowych Wybrane strategie i metody rozwiązywania konfliktów Informacja zwrotna jako kluczowa sprawność komunikacyjna menedŝera Metody i narzędzia prowadzenia trudnych - waŝnych rozmów menedŝerskich: rozmowy oceniające o charakterze korygującym i dyscyplinującym, rozmowy przekazujące niepopularne decyzje, rozmowy przełamujące opór przed zmianą, rozmowy motywujące, spotkania z zespołem Sesja 3. Zarządzanie rozwojem pracowników Związek klimatu organizacyjnego z zaangaŝowaniem pracowników w organizację Zarządzanie wartościami w organizacji jako głównymi motywatorami do pracy - wartości i potrzeby jako czynniki motywacyjne Proces i zasady motywowania Katalog efektywnych narzędzi i technik budowania zaangaŝowania pracowników i sposobów motywowania pozafinansowego Systemy ocen, rozmowy oceniające i rozwojowe jako waŝne menedŝerskie narzędzia motywowania i rozwoju Zasady wytyczania celów rozwojowych dla pracownika stosowanych w zarządzaniu zespołem Metody rozwijania i doskonalenia pracowników - coaching, mentoring Zarządzanie Talentami a budowanie przewagi firmy na rynku - "odkrywanie i rozwijanie talentów" w organizacji Ustalanie programu rozwoju pracowników - budowanie ścieŝek rozwojowych, ścieŝki karier, nowe zadania, nowe role w organizacji MODUŁ II OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZARZĄDCZYCH I ZARZĄDZANIA Sesja 1. Zarządzanie czasem Praktyczne metody planowania i organizowania pracy Rangowanie zadań, określania priorytetów Kontrolowanie nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy Skuteczne metody usprawniania organizacji własnej pracy Kontrola monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach Narzędzia pozwalające na stworzenie efektywnego systemu zarządzania czasem własnym i czasem współpracowników Analiza czynników wspierających umiejętność pracy pod presją czasu Identyfikacja i likwidowanie czynników zakłócających pracę Metody zwiększania efektywności osobistej oraz zmniejszenia poziomu stresu związanego z ilością zadań Metody pracy nad prawidłowymi nawykami i eliminowaniem podstawowych błędów organizacji czasu pracy Koncentracja aktywności i potencjału na tym, co istotne z punktu widzenia stanowiska pracy Sesja 2. Zarządzanie projektami 3

4 Rola zarządzania projektami dla spójnych działań ukierunkowanych na cel Charakterystyka myślenia projektowego Optymalizacja zasobów wykorzystanych podczas prowadzenia projektu Narzędzia podnoszenia jakości prowadzonych działań projektowych Zadania Lidera projektu oraz Członka grupy projektowej Kluczowe elementy planowania projektu Cechy efektywnej struktury i cyklu Ŝycia zespołu projektowego Skład grupy projektowej i role poszczególnych jej członków Formułowanie celów projektu Zespołowe opracowanie planu projektu: cele, kamienie milowe, zadania Identyfikacja potrzeb biznesowych interesariuszy projektu i skala ich wpływu na sukces Sposobu planowania i realizowania komunikacji w projekcie Przygotowanie koncepcji wdroŝenia Etapy wdroŝenia projektu i sposoby kontroli Sesja 3. Zarządzanie zmianą Metody zarządzania zmianą stosowane przez organizacje Metodyka przygotowania i wdraŝania zmian organizacyjnych - kierowanie procesem zmian i projektowanie cyklu przewodzenia zmianą Proces przygotowania zmian - etapy w procesie zmian Etapy i prawidłowości wdraŝania zmian ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów oporu z jakim kadra kierownicza moŝe spotkać się podczas swojej pracy Psychospołeczne bariery wprowadzania zmian w organizacji - metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian oraz przezwycięŝania oporu Identyfikacji indywidualnych i sytuacyjnych nastawień pracowników do zmian Budowanie zaangaŝowania pracowników w zmianę - typy zachowań pracowników w kontekście wprowadzania zmian Komunikowanie zmiany w zespole w sposób, który zwiększa poczucie akceptacji dla zmian 4

5 IV. HARMONOGRAM WSZYSTKICH MODUŁÓW Moduł I - Warsztat skutecznego menedŝera MMP EDYCJE* MIASTO SESJA I SESJA II SESJA III Edycja 2 Kraków Edycja 3 Kraków Edycja 5 Zakopane Edycja 1 Nowy Sącz Edycja 6 Kraków Edycja 7 Kraków Edycja 8 Kraków Moduł II - Optymalizacja procesów zarządczych i zarządzania zmianą EDYCJE* MIASTO SESJA I SESJA II SESJA III Edycja 2 Kraków Edycja 3 Kraków Edycja 1 Tarnów Edycja 4 Kraków Edycja 5 Kraków Edycja 6 Zakopane Edycja 7 Kraków Edycja 8 Kraków

6 V. TRENERZY DEDYKOWANI DO PROJEKTU dr Anna Baczyńska TRENER/KONSULTANT INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE DOKTOR PSYCHOLOGII Magisterium: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność: psychologia pracy i stresu (1996) Doktorat: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2007) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Kierownik Działu Treningu, Telekomunikacja Polska SA Wykładowca, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Manager ds. Programów Szkoleniowych, PTK Centertel (Orange) Nauczyciel akademicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie; WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ( ) Recruiting & Training Manager, Back to Nature, U.S.A. - Chicago Illinois Główny Specjalista ds. Szkoleń, IDEA 25 Network Ltd. Młodszy trener, Corhill Polska KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZE, KONSULTACYJNE Rekrutacja i selekcja pracowników Audyt personalny, menedŝerski (programy Assessment i Development Centre) Projekty rozwojowe i szkoleniowe dla pracowników Analizy potrzeb szkoleniowych Warsztaty i szkolenia dla trenerów oraz pracowników budowa programów i realizacja MENEDśERSKIE Zarządzanie zespołami ludzkimi budowanie, integracja zespołu, praca z grupą, szkolenie i rozwój, nadzór merytoryczny nad budowaniem programów szkoleniowych BRANśE Telekomunikacja, FMCG, szkolnictwo wyŝsze 6

7 KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Warsztaty i szkolenia (komunikacja, asertywność, budowanie kontaktu z klientem, radzenie sobie z konfliktem, umiejętności udzielania informacji zwrotnych przy ocenach okresowych pracowników) IDEA 25 Network Ltd Warsztaty i zajęcia dydaktyczne (psychologia ogólna, psychologia poznawcza, rekrutacja i selekcja personelu, psychologia społeczna, organizacja treningów i szkoleń, psychologiczne aspekty zarządzania personelem i innych zagadnień związanych z psychologią pracy) - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia im Leona Koźmińskiego w Warszawie, WyŜsza Szkoła Promocji, WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Tworzenie autorskich programów szkoleniowych i autorskich programów zajęć dydaktycznych Projektowanie narzędzi i opracowywanie metod badawczych, m. in. adaptacja narzędzia diagnozującego deficyty kompetencyjne wśród menedŝerów (współpraca z prof. Robertem Sternbergiem (Yale University) przewodniczącym psychologów amerykańskich, autorem narzędzia) PUBLIKACJE Terelak, J.F. Gumkowska (obecnie: Baczyńska), A.K. (1997) Poczucie koherencji a palenie sytuacyjne u studentów. Studia Psychologii t. 8, s , wyd. ATK W-wa Baczyńska, A.K. (2002), Rekrutacja (nie)omylna. Personel i zarządzanie, nr 11 (128) s , wyd. Infor, W-wa Baczyńska, A.K. (2002), Co w grupie piszczy, czyli o procesach grupowych słów kilka. PROMENADA. Magazyn Młodych Profesjonalistów, grudzień/2002 s Wyd. WSP, W- wa Baczyńska, A.K. (2003), Rola szkoleń w otoczeniu ciągłej konkurencji. PROMENADA. Magazyn Młodych Profesjonalistów, styczeń/2003 s Wyd. WSP, W-wa Baczyńska, A.K. (2003), Ewaluacji szkoleń nigdy dość(1). Personel i zarządzanie, nr 7 (148) s , Wyd. Infor, W-wa Baczyńska, A.K. (2003), Ewaluacji szkoleń nigdy dość(2). Personel i zarządzanie, nr 8 (149) s , Wyd. Infor, W-wa Baczyńska, A.K. (2004), Sztuka wyraŝania siebie. Asertywność w relacjach przełoŝonypodwładny. PROMENADA. Magazyn Młodych Profesjonalistów, zima/2004 s Wyd. WSP, W-wa Baczyńska, A.K. (2005), Poczucie koherencji jako atrybut efektywności przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Makowskiego: Kształtowanie warunków pracy a efektywność organizacji, s Wyd. WSP, W-wa Baczyńska, A.K. Wysocka-Rudzińska, A. (2007), Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (1). Personel i zarządzanie, nr 9 (210), BOS, Wyd. Infor, W-wa Baczyńska, A.K. Wysocka-Rudzińska, A. (2007), Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (2). Personel i zarządzanie, nr 10 (211), BOS, s. 2-5, Wyd. Infor, W-wa Baczyńska, A.K. (2007), Ocena po szkoleniu średnio- i długookresowa. Praca zbiorowa pod red. Wiesława Harasima: Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi, cz.1, s Wyd. WSP, W-wa. 7

8 DARIUSZ JĘDA TRENER/KONSULTANT INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii; Uniwersytet Warszawski Master s Certificate in Project Management; The George Washington University School of Business Studia Podyplomowe w zakresie Psychologii Biznesu; Akademia Leona Koźmińskiego Studia Podyplomowe w zakresie Negocjacji i Mediacji; Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej Studia Podyplomowe w zakresie PR; Szkoła Główna Handlowa WYBRANE KURSY/SZKOLENIA International Coach; International Coaching Community (ICC) Certified Project Manager; GWCPM, ESI International Quality Lead Auditor; British Standard Institutions by IRCA Training Design Specialist; Instytut Neurolingwistyki PSDM; Kepner Tregoe DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE GSW / Project Manager Telekomunikacja Polska GSW / Manager programu MBO w GTP Telekomunikacja Polska Program Manager PTK Centertel Training Manager PTK Centertel Account Manager IQ Marketing (Poland) Sales Manager Ruppel S.A. Asystent Uniwersytet Warszawski KLUCZOWE KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE Strategiczne procesy zmian Przywództwo i zarządzanie WdraŜanie procesów zarządzania szkoleniami WdraŜanie systemów motywacyjnych oraz oceny pracowników Projektowanie procesów związanych z rozwojem sił sprzedaŝy i obsługi klienta Zarządzanie jakością Coaching indywidualny Negocjacje i mediacje managerskie Psychologia biznesu Podejmowanie decyzji MENEDśERSKIE Zarządzanie zespołem Zarządzanie projektami 8

9 INNE, KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Definiowanie projektów / inicjatyw, zarządzanie projektami i programami w ramach Grupy TP Opracowywanie propozycji zmian w modelu biznesowym, zmian procesowych i organizacyjnych oraz nadzorowanie ich wdroŝenia PM projektów transformacyjnych Grupy TP Zarządzanie ryzykiem w projektach transformacyjnych Grupy TP Projektowanie procesów związanych z obsługą klienta wewnętrznego Grupy TP Opracowywanie i realizowanie programów coachingowych/szkoleniowych dla menedŝerów GTP w zakresie rozwiązywania konfliktów, umiejętności negocjacyjnych, podejmowania decyzji, budowania relacji, psychologii biznesu, zarządzania zespołem projektowym WdroŜenie procesu coachingu jako metody doskonalenia umiejętności pracowników w wybranych obszarach organizacji Odpowiedzialny za funkcjonowanie systemów motywacyjnych, w tym systemu Management By Objectives w Grupie TP Opracowanie oraz wdroŝenie Stock Option Plan-u programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Grupy TP Opracowanie kompleksowego systemu oceny rocznej w Grupie TP Diagnoza potrzeb, tworzenie oraz wdroŝenie poŝądanych standardów zachowań pracowników w PTK w następujących obszarach Managerskim (psychologia zarządzania pracownikami i zespołem) Handlowym (negocjacje handlowe, obługa/tworzenie/utrzymywanie satysfakcjonujących relacji biznesowych z klientami) Negocjacyjnym (nastawione na współpracę) Trenerskim (praktyczne przygotowanie trenerów do aktywnych form szkolenia pracowników) Coachingowym (praktyczne przygotowanie trenerów wewnętrznych do doskonalenie umiejętności) Opracowanie oraz wdroŝenie systemu motywacyjnego oraz premiowego opartego o wartość. Opracowanie profili kompetencyjnych, ścieŝek karier w PTK Centertel Analiza potrzeb, planowanie i realizacja programów rozwojowych pracowników PTK Centertel WdroŜenie systemu MBO oraz systemu zarządzania kompetencjami w PTK Centertel Opracowanie i wdroŝenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi opartego o koncepcje procesową Odpowiedzialny za działalność w sektorze BTL na rzecz British American Tobbacco, Ford Motor Company, Gillette, Glaxo Welcome, Avis Odpowiedzialny za działalność PR na rzecz Ambasady Brytyjskiej w RP. Wprowadzenie na rynek polski antybiotyku Zinnat na rzecz Glaxo Wellcome Opracowanie oraz wdroŝenie strategii wejścia na rynek HoReCa dla British American Tobbacco Opracowanie koncepcji powołania klubów właściciela Forda KA dla Ford Motor Company Opracowanie koncepcji promocyjnej Gool z Gillette dla Gillette Polska Opracowanie strategii sprzedaŝy wyposaŝenia sklepowego firmy Tegometall na rzecz Rupell SA 9

10 MARCIN MARKOWSKI TRENER INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE AKTOR, SPECJALISTA PUBLIC RELATIONS Akademia Dyplomatyczna przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w zakresie Protokołu Dyplomatycznego (2007). Podyplomowe Studium Public Relations przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN ( ). Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, wydział aktorski ( ). DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Trener w Instytucie Rozwoju Biznesu Producent filmów reklamowych, programów telewizyjnych, wewnętrznych materiałów filmowych. Prezes zarządu agencji reklamowej full service będącej w pierwszej dziesiątce najwiekszych domów mediowych wg rankingu TVP. Kierownik działu eventów w agencji reklamowej trzy, 14. Aktor Teatru Dramatycznego w Warszawie, Teatr TVP, filmy fabularne: Kroniki domowe reŝ. L. Wosiewicz, Pogoda na jutro reŝ. J. Stuhr. Działalność charytatywna w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Współpraca z agencjami reklamowymi w zakresie kreowania wizerunku firm, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej projekty z obszarów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, organizacji szkoleń i eventów, budowania i wdraŝania programów lojalności konsumenckiej, obsługi klienta, marketingu. KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZE, KONSULTACYJNE Planowanie akcji promocyjnych i marketingowych Projektowanie i prowadzenie autorskich warsztatów, szkoleń i coachingów w obszarach posiadanej wiedzy i kompetencji MENEDśERSKIE Zarządzanie projektami Zarządzanie zespołami ludzkimi, szkolenie i rozwój Zarządzanie przez cele Zarządzanie strategiczne Zarządzanie marką INNE, KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Warsztaty i szkolenia (rozwój umiejętności menedŝerskich i pracowniczych, sprzedaŝ, obsługa klienta, komunikacja, umiejętności autoprezentacyjne, wystąpienia publiczne, medialne) Konsultacja merytoryczna i produkcja fabularnych seriali szkoleniowych dla Raiffeisen Bank Polska S.A. pt: Kronika wypadków bankowych i Po drugiej stronie banku, w ramach projektu MOT. WspółreŜyseria, współscenariusz, co-produkcja programu w Spełniamy Marzenia TVP odcinek. Kluczowi klienci: Alior Bank S.A., Bank Handlowy S.A., BRE Bank S.A., Geofizyka Toruń Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A., Oriflame Poland Sp. z o.o., PENTEGY S.A., Roche Polska Sp. z o.o.. 10

11 ANNA WOLSKA TRENER INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE MAGISTER EKONOMII Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych (1994) Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej, Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych (2006) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Trener szkoleń miękkich w zakresie sprzedaŝy, obsługi klienta, zarządzania ludźmi i przywództwa, Instytut Rozwoju Biznesu MenedŜer ds. obsługi klientów kluczowych ( Mobitech Engineering s.c. przedstawiciela niemieckiej firmy Dethleffs w Polsce i włoskiego producenta samochodów kempingowych Laika) Kierownik działu Centralnej Organizacji SprzedaŜy Generali T.U. S.A. i Generali śycie T.U. S.A. MenedŜer Produktu Ubezpieczenia majątkowe Generali T.U. S.A. Supervisor Obsługi PasaŜerskiej Deutsche Lufthansa AG Agent Obsługi PasaŜerskiej AMR Polskie Usługi Lotniskowe Spółka z o.o. KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZO - SZKOLENIOWE Udział w przygotowaniu i prowadzeniu Assessment i Development Centre Wprowadzanie projektów wsparcia sprzedaŝy (sprzedaŝ i obsługa posprzedaŝna) Szkolenia produktowe dla sieci sprzedaŝy Tworzenie produktów ubezpieczeniowych (obszar merytoryczny indywidualnych ubezpieczeń majątkowych) Obsługa klienta - budowanie standardów obsługi Budowanie strategii negocjacyjnych MENEDśERSKIE Zarządzanie projektami Zarządzanie zespołami ludzkimi, szkolenie i rozwój Rekrutacja i wdraŝanie nowych pracowników Koordynacja pracy działu Planowanie INNE, KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Szkolenia team building podnoszące efektywność zespołów sprzedaŝowych Szkolenia agencji reklamowych budowanie standardów obsługi klienta Koordynacja projektów szkoleniowych dla Polskiej Akcji Humanitarnej Szkolenia (obsługa klienta i budowanie zespołu) Dział Obsługi Klienta i Pion Finansowy Szkolenia symultaniczne polsko niemieckich dla firm ubezpieczeniowych Budowanie i koordynacja pakietami szkoleń produktowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych Kluczowi klienci: ABB S.A., Generali T.U. S.A., Generali Risk Consulting Sp. z o.o., Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Grupa Training & Consulting, PAH, SigmaKalon Deco, Deutsche Lufthansa A.G., AMR Polskie Usługi Lotniskowe, Mobitech, Engineering S.C., Makro Cash & Carry S.A, PZU S.A, Bank Pocztowy S.A., Getin Bank S.A. 11

12 GRAśYNA ŁAGODZIŃSKA TRENER/KONSULTANT INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE MAGISTER PSYCHOLOGII Master of Business Administration in International Finance Management Studia Podyplomowe z zakresu Marketingu Podyplomowe Studium Zarządzania Kadrami Uniwersytet Łódzki - mgr psychologii DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Trener w Instytucie Rozwoju Biznesu Trener Biznesu szkolenia z zakresu negocjacji, mediacji, komunikacji w ramach projektów mających na celu wzmocnienie dialogu społecznego z partnerami społecznymi i zwiększenia adaptacyjności polskich przedsiębiorstw w ramach współpracy z firmą FORMAC POLONIA Sp. z o.o. Dyrektor Personalny - TVP Dyrektor Biura Kadr PZU SA i PZU śycie SA Dyrektor Departamentu Strategii Personalnej - PKO BP SA KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZE, KONSULTACYJNE Strategie rozwoju organizacji poprzez: System kształcenia i doskonalenia pracowników, Zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi, Planowanie karier, optymalizację procesu adaptacji, Kształtowanie systemów motywacyjnych, Rekrutacja i selekcja, Programy Assessment i Development Centre, Audyt jakości obsługi klienta, Mediacje i Negocjacje, kształtowanie dialogu społecznego z Partnerami Społecznymi Projektowanie i prowadzenie autorskich warsztatów i szkoleń w obszarach posiadanej wiedzy i kompetencji MENEDśERSKIE Zarządzanie projektami Zarządzanie zespołami ludzkimi, szkolenie i rozwój Zarządzanie przez cele Zarządzanie strategiczne INNE, KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Warsztaty i szkolenia (przywództwo, rozwój umiejętności menedŝerskich i pracowniczych, negocjacje, psychologia perswazji, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą). Doradztwo w zakresie strategii sprzedaŝy, negocjacji, obsługi klienta, zarządzania projektami Projektowanie strategii w zakresie wynagradzania pracowników Projektowanie narzędzi do ocen okresowych pracowników, rekrutacji i selekcji, zarządzania kompetencjami. 12

13 MAGDALENA OLECHNOWICZ TRENER INSTYTUTU WYKSZTAŁCENIE Doktorantka - WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego (od 2007) Magister zarządzania - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania ( ) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Dyrektor ds. Marketingu, Dyrektor Programowy Obszaru Zarządzanie i Marketing, Kierownik Projektów Marketingowych, ORFE SA (branŝa farmaceutyczna/apteczna) Marketing Manager, Partner XXI (branŝa papierniczo biurowa B2B) Kierownik Działu Promocji i Reklamy, Polska Agencja Informacyjna (branŝa media/pr) Product Manager, l Oreal Polska (branŝa kosmetyczna, FMCG) KLUCZOWE KOMPETENCJE TRENERSKIE: Doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń z tematyki: komunikacji interpersonalnej, komunikacji w zespole, negocjacji, technik sprzedaŝy i obsługi klienta, tworzenia tekstów marketingowych, korespondencji z klientami, telemarketingu, zarządzania efektywnością osobistą, zarządzania projektami Praktyczne doświadczenia w organizacji szkoleń od analizy potrzeb, poprzez rekrutację i szkolenie trenerów, do oceny efektywności programów szkoleniowych MENEDśERSKIE: Zarządzanie projektami Zarządzanie zespołem KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZE I SZKOLENIOWE Doradcze (przykłady zrealizowanych projektów doradczych): Planowanie marketingowe na poziomie strategicznym i operacyjnym (Bank Millennium) System oceny jakości obsługi klienta z wykorzystaniem Mystery Shopping (Cefarm Śląski) Programy lojalnościowe dla klientów B2B i B2C (Partner XXI, Cefarm Śląski) Badania marketingowe (L Oreal Polska, grupa ORFE) Warsztaty strategiczne (moderator warsztatów) Bank Millennium Szkoleniowe (przykłady zrealizowanych szkoleń i Klienci): Profesjonalne techniki sprzedaŝy Bank Pocztowy, BZ WBK, PZU, GLS, Cefarm Śląski Standardy obsługi klienta Bank Pocztowy, PZU, BZ WBK, AXA Direct Komunikacja interpersonalna i w zespole ABB, Getin Bank Negocjacje Bank Pocztowy Umiejętności prezentacyjne TP, Getin Noble Bank Doskonalenie umiejętności menedŝerskich szkolenia otwarte, BZ WBK Korespondencja z trudnym klientem i obsługa reklamacji UPC Polska, AXA Direct Kluczowe zagadnienia marketingu Bristol Myers Squibb, ABB, Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych. 13

14 Marketing Management in Practice (w jęz. angielskim) szkolenie otwarte (pracownicy m.in. z ERA GSM, PKN ORLEN, POLBANK, AZOTY i in.) Marketing Planning (w jęz. angielskim) szkolenie otwarte (pracownicy m.in. z BRE Bank, BZWBK, Colliers) Telemarketing i obsługa klienta przez telefon Polska Agencja Informacyjna,, Geovita, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Deutsche Bank Zarządzanie czasem szkolenia otwarte, Deutsche Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego Zarządzanie projektami szkolenia otwarte, Makro Cash&Carry Coaching dla pracowników PKO BP Trening dla trenerów Sygma Bank Sztuka pisania tekstów reklamowych i ofert szkolenia otwarte (pracownicy m.in. z IBM, Infor) Publikacje: Nowoczesne koncepcje zarządzania wiedzą, Portal nf.pl, 2010 WyróŜnij się lub zgiń tworzenie marki MŚP, Poradnik przedsiębiorcy, Manager Magazin, 2008 Język korzyści, Zarządzanie Działem SprzedaŜy, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2007 Skuteczna rozmowa z klientem przez telefon, Zarządzanie Działem SprzedaŜy, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2006 Ankieta dla klienta, Reklama, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2005 ELśBIETA MYTYCH SENIOR TRENER/KONSULTANT INSTYTUTU ROZWOJU BIZNESU WYKSZTAŁCENIE Studia magisterskie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, specjalizacja: teoria ekonomii (1993) Studia podyplomowe: Wharton University of Pennsylvania, specjalizacja: zarządzanie i finanse (2010) Certyfikowany Project Manager (metodologia PRINCE2), Infovide Matrix (2004) Certyfikowany Project Manager (metodologia PMP), Project Management Institute (2005) Certyfikowany Project Manager, Black Belt (metodologia 6Sigma), AXA University (2007) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Dyrektor Departamentu Zarządzania Organizacją i Jakością, członek Komitetu Zarządzającego - AXA SA, AXA Global Direct Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego - WARTA SA, WARTA VITA SA, członek zarządu - WARTA Finance SA Dyrektor Departamentu Treasury&Revenue Assurance - Netia Telekom SA Dyrektor Departamentu Revenue Assurance, Zastępca Dyrektora Finansowego - ERA GSM Kierownik Działu Skarbu, Analityk Finansowy - PIONEER TFI KLUCZOWE KOMPETENCJE Zarządzanie projektami (w tym: budŝetami projektów) Zarządzanie projektami informatycznymi Zarządzanie wdroŝeniami informatycznymi (IT solution deliveries) Wycena wartości projektów 14

15 Zarządzanie programami i portfelami projektów Zarządzanie przez Cele (MBO) wraz z wdroŝeniami Balance Scorecard (BSC) Zarządzanie organizacją (strukturami organizacyjnymi i funkcjonalnymi) Zarządzanie kosztami i efektywnością organizacji Zarządzanie procesami (w tym: masowymi procesami), doskonalenie procesów, wdraŝanie organizacji zorientowanych procesowo Outsourcing, insourcing, co-sourcing Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, tworzenie planów awaryjnych i planów ciągłości działania Zarządzanie jakością, w tym zarządzanie reklamacjami klientów PROFIL ZAWODOWY Doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym budŝetami projektów, a takŝe w prowadzeniu duŝych, geograficznie rozproszonych zespołów projektowych o wielokulturowym charakterze Doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów, zarówno biznesowych, jak i informatycznych i zarządzaniu ponad 100-osobowymi zespołami projektowymi oraz w zarządzaniu zespołem Project Managerów Doświadczenie w prowadzeniu projektów typu start-up oraz M&A Doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi i wdroŝeniami IT Doświadczenie w zarządzaniu operacjami, w tym w zarządzaniu ich kosztami i efektywnością, jak równieŝ zarządzaniu zmianą i ryzykiem operacyjnym Doświadczenie w reorganizacji procesów biznesowych oraz procesów związanych z dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla podnoszenia ich efektywności operacyjnej, w tym projektów typu outsourcing, co-sourcing oraz insourcing AGATA WIŚNIEWSKA-SZAŁEK KONSULTANT, TRENER IRB WYKSZTAŁCENIE DR EKONOMII W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU Specjalizacja: Stymulowanie zachowań przywódczych MGR PSYCHOLOGII Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania (2007) Studium Pedagogiczne Akademii Ekonomicznej (2003) Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Pedagogicznych (2002) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Konsultant, trener, Konsultant merytoryczny i trener, projekt Nowoczesny Wykładowca Tutor i Coach, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego Kierownik Studiów Podyplomowych Szkoła Liderów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 15

16 Asystent, praca naukowo badawcza i dydaktyczna, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Członek, wiceprezes, trener, Polskie Stowarzyszenie Studentów Psychologii KLUCZOWE KOMPETENCJE DORADCZE, KONSULTACYJNE Analizy potrzeb szkoleniowych Tworzenie i budowanie narzędzi badawczych Warsztaty i szkolenia kadry menedŝerskiej oraz pracowników Rekrutacja i selekcja MENEDśERSKIE Szkolenia i rozwój Zarządzanie projektami Zarządzanie zespołami ludzkimi BRANśE szkolnictwo wyŝsze, produkcja, usługi, samorząd KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE Tworzenie autorskich programów szkoleniowych i autorskich programów zajęć dydaktycznych Projektowanie narzędzi i opracowywanie metod badawczych Organizacja i kierowanie Studiami Podyplomowymi Szkoła Liderów, koordynacja i tworzenie programu studiów - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Warsztaty zajęcia dydaktyczne kształtowanie zachowań przedsiębiorczych, warsztaty menedŝerskie, przywództwo w organizacji postindustrialnej, planowanie ścieŝki rozwoju zawodowego, trening kreatywności, kurs innowacyjności, trening komunikacji społecznej i asertywności, trening pracy grupowej, negocjacje gospodarcze, psychologia rynków finansowych Projektowanie metodologii rekrutacyjnej, rekrutacja i selekcja Assesment Center AIESEC o/wrocław VI. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Czas trwania I modułu : 3 sesje, 6 dni, 48 godzin dydaktycznych Cena: 400 zł* (zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy, obiad) 16

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy Wartościowanie i opisy stanowisk pracy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1535 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 114,54

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności I. Informacje ogólne. Nazwa i adres Zamawiającego: BIMs PLUS Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa

Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa Prezentowane obszary 1. Notka biograficzna 2. Działalność szkoleniowa 3. Działalność biznesowa 4. Działalność naukowo dydaktyczna 5. Wybrani klienci Notka biograficzna

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Lider zespołu. 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie

Lider zespołu. 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie 2 Lider zespołu Szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie Cele szkolenia Ta grupa szkoleń adresowana jest do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności handlowych

Windykacja należności handlowych Windykacja należności handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/11/7120/5877 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika.

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/6138/7571 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - Studia w WSB w Bydgoszczy Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz wię

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w WS w Toruniu Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR Niniejszym oddajemy do Państwa dyspozycji nowy projekt szkoleniowy przygotowany przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Projekt realizowany będzie pod nazwą: AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Profil Absolwenta SALES MANAGER kierownik/dyrektor sprzedaży opracowywanie strategii sprzedażowych kierowanie

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Komunikacja w życiu osobistym,

Szkolenie - Komunikacja w życiu osobistym, Szkolenie - Komunikacja w życiu osobistym, Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/30/5911/9971 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł Cena brutto za godzinę 76,06

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie

Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Zarządzanie KADRA DYDAKTYCZNA Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan Marketingowych

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

HR Menedżer. Opis kierunku. WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe. HR Menedżer - studia podyplomowe w WSB

HR Menedżer. Opis kierunku. WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe. HR Menedżer - studia podyplomowe w WSB HR Menedżer WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku HR Menedżer - studia podyplomowe w WSB Od HR menedżera wymaga się już nie tylko wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ale także partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

SPEKTAKULARNE PORAŻKI W PROJEKTACH IT Wnioski z doświadczeń

SPEKTAKULARNE PORAŻKI W PROJEKTACH IT Wnioski z doświadczeń V Spotkanie Zawodowe 2013-01-10 WEiTI PW R.ZAŁ.. 1951 SPEKTAKULARNE PORAŻKI W PROJEKTACH IT Wnioski z doświadczeń Piotr Malec Jacek Papużyński Maciej Bodych Piotr Malec Wszelkie prawa zastrzeŝone Prowadzący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7726 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 28,74 zł Cena

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników.

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/29/5911/9896 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I MARKETING KOMPETENCJE OSOBISTE ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE HUMAN RESOURCES SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SPRZEDAŻ I MARKETING KOMPETENCJE OSOBISTE ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE HUMAN RESOURCES SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ BIIURO ORGANIIZACJII DORADZTWA II SZKOLENIIA KATALOG SZKOLENIA 2009 SPRZEDAŻ I MARKETING KOMPETENCJE OSOBISTE ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE HUMAN RESOURCES INTEGRACJA/ TEAM BUILDING SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A.

śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A. śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A. Pan Dariusz Ciborski Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Ciborski - ukończył studia magisterskie w zakresie kierunku informatyka na Politechnice Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Do kogo skierowane są szkolenia? Szkolenie skierowane jest do Ciebie jeśli:

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny doradca klienta - metody i narzędzia coachingu w aktywizacji zawodowej

Profesjonalny doradca klienta - metody i narzędzia coachingu w aktywizacji zawodowej Motto: Wierzę, że jeśli pokażesz ludziom problemy i wskażesz ich rozwiązania, to pobudzisz ich do działania Bill Gates Profesjonalny doradca klienta - metody i narzędzia coachingu w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo