Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Opiekun medyczny Warszawa 2011

2 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie. 2

3 Wstp Centralna Komisja Egzaminacyjna poleca Pastwa uwadze kolejny informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe w zawodzie Opiekun medyczny. Podstaw prawn egzaminu jest: Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83; poz. 562, z pón. zm.), Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124 poz.860, z pón. zm.), Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymaga bdcych podstaw przeprowadzenia egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z pón. zm.). Informator, który przygotowalimy, ma charakter przede wszystkim praktyczny chcemy za jego pomoc da Pastwu moliwo przyjrzenia si, w jaki sposób zapisy prawa owiatowego dotyczcego systemu egzaminów zewntrznych w dwuletnim ksztaceniu zawodowym przekadaj si na konkrety, czyli na: opis wymaga, które trzeba speni, aby przystpi do egzaminu, opis warunków koniecznych do zdania egzaminu, opis struktury egzaminu w jego czci pisemnej i praktycznej wraz z wymaganiami egzaminacyjnymi i przykadowymi kryteriami oceniania, przykady zada wraz z odpowiedziami. Informator o egzaminie zawodowym kierujemy do tych uczniów szkó zawodowych, którzy po ukoczeniu szkoy przystpi do egzaminu przed zewntrzn komisj egzaminacyjn, eby potwierdzi dyplomem kwalifikacje w zawodzie, w którym odbywali ksztacenie. Informacje o umiejtnociach zawodowych, które bd potwierdzane na egzaminie, pozwol nauczycielom waciwie ukierunkowa ksztacenie, a pracodawcom prezentuj poziom kwalifikacji zawodowych absolwentów szkó legitymujcych si dyplomem. Suy te mog teoretykom i praktykom ksztacenia zawodowego jako istotna pomoc w projektowaniu modeli zawodów przewidywanych do ksztacenia i doskonalenia zawodowego w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz systemach zatrudnienia. 3

4 SPIS TRECI I. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE 5 1. Struktura egzaminu oraz formy sprawdzania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu zawodu Jakie wiadomoci i umiejtnoci bd sprawdzane na egzaminie? Jakie wymagania trzeba speni, eby zda egzamin Jakie wymagania trzeba speni, eby móc przystpi do egzaminu? Gdzie i od kogo mona uzyska szczegóowe informacje o egzaminie zawodowym?..8 II. ETAP PISEMNY EGZAMINU Organizacja i przebieg Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci I Wymagania egzaminacyjne z przykadami zda do czci II Odpowiedzi do przykadowych zada.. 27 III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Organizacja i przebieg Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania Przykad zadania do tematu:...33 IV. ZACZNIKI Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu Przykad karty odpowiedzi do etapu pisemnego

5 Ogólne informacje o egzaminie I. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe jest form oceny poziomu opanowania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu danego zawodu okrelonych w standardzie wymaga, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin ten, zwany równie egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewntrznym. Umoliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osigni zdajcego poprzez zastosowanie jednolitych wymaga, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewntrzne, funkcjonujce niezalenie od systemu ksztacenia. Rol instytucji zewntrznych peni: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okrgowych komisji egzaminacyjnych powoanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej dziaalnoci okrgowe komisje egzaminacyjne przygotowuj, organizuj i przeprowadzaj zewntrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy ocenia bd zewntrzni egzaminatorzy. Egzaminy zawodowe mog zdawa absolwenci wszystkich typów szkó zawodowych ponadgimnazjalnych i policealnych, które ksztac w zawodach ujtych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w cigu roku szkolnego w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Dla absolwentów szkó, w których zajcia dydaktyczno-wychowawcze kocz si w styczniu, egzamin zawodowy jest przeprowadzany w okresie od stycznia do marca, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego, dyrektor Komisji Centralnej ustala i ogasza na stronie internetowej Komisji Centralnej nie póniej ni na 4 miesice przed terminem egzaminu zawodowego. Dla absolwentów zasadniczych szkó zawodowych i szkó policealnych egzaminy przeprowadzane s od nastpnego tygodnia po zakoczeniu zaj dydaktyczno-wychowawczych, a dla absolwentów technikum i technikum uzupeniajcego - od nastpnego tygodnia po zakoczeniu egzaminu maturalnego. Do egzaminu mog przystpi równie absolwenci szkó zawodowych ksztaccych modzie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej modziey, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub orzecze lekarskich, czas egzaminu pisemnego i praktycznego moe by wyduony, a warunki i forma przeprowadzenia egzaminu bd dostosowane do jej potrzeb. Szczegóowe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu zawodowego opracowuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogasza j na stronie internetowej CKE nie póniej ni do dnia 1 wrzenia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. 5

6 Ogólne informacje o egzaminie 1. Struktura egzaminu oraz formy sprawdzania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu zawodu Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Etap pisemny skada si z dwóch czci: cz I obejmuje sprawdzenie wiadomoci i umiejtnoci waciwych dla kwalifikacji w danym zawodzie, a cz II sprawdzenie wiadomoci i umiejtnoci zwizanych z zatrudnieniem i dziaalnoci gospodarcz. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu skadajcego si z zada zamknitych zawierajcych cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowied jest prawidowa. W czci I test zawiera 50 zada, a w czci II 20 zada. Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut. Etap praktyczny sprawdza okrelony zakres praktycznych umiejtnoci dla zawodu wynikajcych z tematów zada ustalonych w standardzie wymaga egzaminacyjnych. W tym etapie zdajcy powinien wykona zadanie egzaminacyjne w formie testu praktycznego. Czas trwania etapu praktycznego nie moe by krótszy ni 180 minut i nie duszy ni 240 minut. 2. Jakie wiadomoci i umiejtnoci bd sprawdzane na egzaminie? Na egzaminie bd sprawdzane tylko te wiadomoci i umiejtnoci, które zostay zapisane w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standardy wymaga egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostay rozporzdzeniem Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymaga bdcych podstaw przeprowadzania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe z (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z pón. zm.). Teksty standardów wymaga egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów zostay zamieszczone w oddzielnie opublikowanym zaczniku do w/w rozporzdzenia. Struktura standardu wymaga egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu. Oznacza to, e zawarte w standardzie umiejtnoci sprawdzane na egzaminie, ustalono odrbnie dla obu etapów egzaminu. Umiejtnoci zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, s przyporzdkowane do okrelonych obszarów wymaga. Umiejtnoci sprawdzane w czci I ujto w trzech obszarach wymaga: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zada zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska. 6

7 Ogólne informacje o egzaminie Umiejtnoci sprawdzane w czci II ujto w dwóch obszarach wymaga: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejtnoci przyporzdkowano do czterech obszarów wymaga: planowanie czynnoci zwizanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska, prezentowanie efektu wykonanego zadania. Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstaw do przygotowania zada egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, e zadania egzaminacyjne bd sprawdzay tylko te umiejtnoci, które zapisane s w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla danego zawodu. Rodzaj zada egzaminacyjnych sprawdzajcych umiejtnoci przyporzdkowane do danego obszaru wymaga w etapie pisemnym bdzie wiza si cile z tym obszarem. Umiejtnoci ujte w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów egzaminu, bd omówione wraz z przykadami zada w rozdziaach II. i III. informatora. Kady zdajcy powinien zapozna si ze standardem wymaga egzaminacyjnych dla zawodu, w którym chce potwierdzi kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV niniejszego informatora. 3. Jakie wymagania trzeba speni, eby zda egzamin? Przyjto, e w etapie pisemnym zdajcy moe otrzyma za kade prawidowo rozwizane zadanie 1 punkt. Zdajcy zda ten etap egzaminu, jeli uzyska: z czci I co najmniej 50% punktów moliwych do uzyskania, z czci II co najmniej 30% punktów moliwych do uzyskania. W etapie praktycznym oceniany bdzie sposób wykonania zadania praktycznego oraz jego efekt, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjtymi dla danego zadania. Spenienie ustalonych w zadaniu kryteriów wykonania pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów. Zdajcy zda ten etap egzaminu, jeli uzyska co najmniej 75% punktów moliwych do uzyskania. Zdajcy zda egzamin zawodowy, jeli speni wymagania ustalone dla etapu pisemnego i etapu praktycznego. Zdajcy, który zda egzamin otrzymuje dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. 7

8 Ogólne informacje o egzaminie UWAGA! Informacje o wynikach egzaminu zdajcy uzyska od dyrektora szkoy. 4. Jakie wymagania trzeba speni, eby móc przystpi do egzaminu? Zdajcy powinien: 1. Ukoczy szko i otrzyma wiadectwo ukoczenia szkoy. 2. Zoy pisemn deklaracj przystpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szkoy, w terminie okrelonym w rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83; poz. 562 z pón. zm.) 3. Zgosi si na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okrgow komisj egzaminacyjn z dokumentem potwierdzajcym tosamo. Zdajcy o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedoy opini lub orzeczenie wskazujce na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb. UWAGA! Informacje o terminie i miejscu egzaminu moe przekaza zdajcym dyrektor szkoy lub dyrektor okrgowej komisji egzaminacyjnej. W zalenoci od specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony bdzie egzamin zawodowy, okrgowa komisja egzaminacyjna moe wezwa zdajcego na szkolenie w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy zwizane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na okrelonych stanowiskach egzaminacyjnych. Szkolenie powinno by zorganizowane nie wczeniej ni na dwa tygodnie przed terminem egzaminu. 5. Gdzie i od kogo mona uzyska szczegóowe informacje o egzaminie zawodowym? Szczegóowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjanie dotyczcych m.in. moliwoci: powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zday egzaminu, przystpienia do egzaminu w terminie innym ni bezporednio po ukoczeniu szkoy, udostpniania informacji na temat wyniku egzaminu, otrzymania dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe, udziela dyrektor szkoy i okrgowa komisja egzaminacyjna. 8

9 Etap pisemny II. ETAP PISEMNY EGZAMINU 1. Organizacja i przebieg Etap pisemny egzaminu moe by zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej przez okrgow komisj egzaminacyjn. W dniu egzaminu powiniene zgosi si w szkole/placówce na 30 minut przed godzin jego rozpoczcia. Powiniene posiada dokument potwierdzajcy Twoj tosamo. Przed wejciem do sali egzaminacyjnej bdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoci przystpienia do etapu pisemnego egzaminu. Suchaj uwanie informacji przewodniczcego zespou nadzorujcego, który bdzie omawia regulamin przebiegu egzaminu. Po zajciu miejsca w sali egzaminacyjnej otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KART ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny zawiera: stron tytuow z nazw i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa si etap pisemny egzaminu oraz Instrukcj dla zdajcego (w instrukcji znajduj si informacje o liczbie stron arkusza egzaminacyjnego, wskazania dotyczce rozwizywania zada, zaznaczania odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi w KARCIE ODPOWIEDZI), test 70 zada wielokrotnego wyboru, w tym 50 zada w czci I ponumerowanych od 1 do 50 oraz 20 zada w czci II ponumerowanych od 51 do 70. KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedn stron i zawiera: miejsce na wpisanie symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia wersji arkusza egzaminacyjnego (ze strony tytuowej arkusza egzaminacyjnego), miejsce, którym naley zamieci numer PESEL, miejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia, tabele z numerami zada odpowiadajcych czci I oraz czci II arkusza egzaminacyjnego z ukadem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi. Przeczytaj uwanie Instrukcj dla zdajcego w arkuszu egzaminacyjnym i sprawd, czy Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim bdów. Wykonaj polecenia zgodnie z Instrukcj dla zdajcego. Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe). 9

10 Etap pisemny UWAGA! Jeli jeste egzaminowanym o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo do wyduonego czasu trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Przewodniczcy szkolnego zespou egzaminacyjnego wskae Ci miejsce na sali egzaminacyjnej i dopilnuje, aby móg zdawa egzamin w ustalonym dla Ciebie czasie. Kolejno rozwizywania zada jest dowolna. Dobrze jednak bdzie, jeli rozplanujesz sobie czas egzaminu. Na rozwizanie zada z czci I arkusza powiniene przeznaczy okoo 80 minut, na rozwizanie zada z czci II - okoo 30 minut. Pozostae 10 minut powiniene wykorzysta na sprawdzenie, czy prawidowo zaznaczye odpowiedzi do poszczególnych zada w KARCIE ODPOWIEDZI. Pamitaj! Pracuj samodzielnie! Przystpujc do rozwizywania kadego zadania powiniene: uwanie przeczyta cae zadanie, przeanalizowa rysunki, tabele, itp. oraz tre polece, dobrze zastanowi si nad wyborem prawidowej odpowiedzi, starannie zaznaczy wybran odpowied w KARCIE ODPOWIEDZI zgodnie z instrukcj w arkuszu egzaminacyjnym. Po zakoczeniu rozwizywania zada, sprawd w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla wszystkich zada zaznaczye odpowiedzi. Przewodniczcy ogosi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób bdziesz móg odda swoj KART ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny moesz zatrzyma dla siebie. Jeli wczeniej zakoczysz rozwizywanie zada, zgo przez podniesienie rki gotowo do oddania KARTY ODPOWIEDZI. 10

11 Etap pisemny 2. Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci I Zakres wiadomoci i umiejtnoci waciwych dla kwalifikacji w zawodzie Absolwent powinien umie: 1. Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególnoci: 1.1. stosowa terminologi z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia, stosowa terminologi z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, np.: anatomia czynnociowa, tkanka, narzd, ukad krwionony, metabolizm, niewydolno oddechowa, stomia, stosowa terminologi z zakresu higieny i promocji zdrowia, np.: aktywno fizyczna, czynniki ryzyka, profilaktyka. Przykadowe zadanie 1. Podstawowy element budowy ludzkiego organizmu, w którym przebiegaj wszystkie podstawowe procesy yciowe to A. komórka. B. tkanka. C. nabonek. D. misie posugiwa si podstawow terminologi z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, pielgniarstwa i pielgnowania, posugiwa si podstawowymi pojciami z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, np.: komunikacja niewerbalna, asertywno, resocjalizacja, aktywno spoeczna, posugiwa si podstawowymi pojciami z zakresu pielgniarstwa i dziaa pielgnacyjnych, np.: iniekcja, sterylizacja, pielgnacja aktywizujca, asekuracja, aseptyka. Przykadowe zadanie 2. Postpowanie bezbakteryjne polegajce na posugiwaniu si sprztem i materiaem wyjaowionym to A. aseptyka. B. antyseptyka. C. sanityzacja. D. dezynfekcja. 11

12 Etap pisemny 1.3. rozpoznawa ukady i narzdy czowieka, rozpoznawa ukady i narzdy czowieka, na podstawie opisów, rysunków i zdj, np.: ukad trawienny, ukad nerwowy, serce, odek. Przykadowe zadanie 3. Jaki ukad organizmu czowieka przedstawiono na rysunku? A. Rozrodczy. B. Moczowy. C. Limfatyczny. D. Pokarmowy okrela wpyw czynników rodowiskowych na zdrowie czowieka, okrela wpyw czynników rodowiskowych na zdrowie czowieka, np.: haasu, promieniowania nadfioletowego, zanieczyszczenia gleby i wód fluorem, pestycydami, metalami cikimi, zanieczyszczenia powietrza zwizkami siarki i azotu, pyami, okrela wpyw czynników rodowiskowych na ukady i narzdy czowieka, np.: stan ukadu oddechowego, ukadu krenia, ukadu immunologicznego, narzdu suchu. Przykadowe zadanie 4. Wykorzystywanie w gospodarstwie domowym wody zanieczyszczonej ciekami bytowymi grozi zakaeniem A. grulic i tcem. B. bonic i osp wietrzn. C. gorczk reumatyczn i odr. D. durem brzusznym i glist ludzk okrela drogi szerzenia si chorób, okrela drogi szerzenia si chorób, np.: wirusowego zapalenia wtroby, grulicy, kiy, grypy, okrela drogi i mechanizmy przenoszenia zakaenia, np.: zakaenie drog pokarmow, kropelkow, zakaenie wertykalne, przez zakaon krew. Przykadowe zadanie 5. Podstawow drog szerzenia si wirusowego zapalenia wtroby typu A jest droga 12

13 Etap pisemny A. pokarmowa. B. kropelkowa. C. przez kontakty seksualne. D. przez kontakt z zakaon krwi okrela przeznaczenie sprztu, narzdzi i przyborów stosowanych podczas wykonywania czynnoci higienicznych i pielgnacyjnych, okrela przeznaczenie sprztu, narzdzi i przyborów stosowanych do wykonywania czynnoci higienicznych i pielgnacyjnych, np.: zmiany pozycji w óku, karmienia, toalety ciaa, rozrónia sprzt, narzdzia i przybory stosowane do wykonywania czynnoci pielgnacyjnych, np.: zgbnik odkowy, worek do stomii, materac przeciwodleynowy, maty lizgowe, baki lekarskie. Przykadowe zadanie 6. Do czego przeznaczony jest sprzt przedstawiony na rysunku? A. Zbiórki moczu. B. Przechowywania gazików. C. Pobierania plwociny. D. Zabezpieczania stomii okrela przeznaczenie podstawowego sprztu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, okrela przeznaczenie podstawowego sprztu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, np.: protez, stabilizatorów, pionizatorów, rozrónia podstawowy sprzt ortopedyczny i rehabilitacyjny, np.: balkoniki, kule, nosida, drabinki. Przykadowe zadanie 7. Sprzt, który stosuje si do pionizacji osób z niedowadami koczyn dolnych oraz tuowia przedstawiony jest na rysunku oznaczonym liter A. B. C. D. 13

14 Etap pisemny 1.8. rozrónia podstawowe procesy patologiczne i wskazywa ich przyczyny, rozrónia najczciej wystpujce procesy patologiczne, np.: cukrzyc, chorob wrzodow odka, wskazywa przyczyny procesów patologicznych, np.: zmiany miadycowe ttnic, nadcinienie ttnicze, zakaenia bakteryjne i wirusowe, czynniki genetyczne. Przykadowe zadanie 8. Powstaniu zawau minia sercowego w najwikszym stopniu sprzyja A. dieta niskocholesterolowa. B. miadyca ttnic, napicie psychiczne. C. dua aktywno fizyczna. D. nieregularne odywianie, czynniki genetyczne rozrónia zabiegi higieniczne, pielgnacyjne i pielgniarskie, rozrónia zabiegi higieniczne i pielgnacyjne, np.: zmiana bielizny osobistej, pocielowej, dezynfekcja przyborów, toaleta poranna, oklepywanie, rozrónia zabiegi pielgnacyjne i pielgniarskie, np.: wykonanie iniekcji, zmiana opatrunku, wykonanie kompresu, nacieranie. Przykadowe zadanie 9. Zabiegiem pielgniarskim jest A. czyszczenie zewntrznego przewodu suchowego. B. zakadanie czepca przeciw wszawicy. C. wykonanie okadu ochadzajcego. D. podanie leku drog doyln rozpoznawa problemy opiekucze osoby chorej, niepenosprawnej i niesamodzielnej, rozpoznawa problemy opiekucze osoby chorej, niepenosprawnej i niesamodzielnej, wykorzystujc w tym celu, np.: wywiad, obserwacj, rozmowy indywidualne, dokumentacj medyczn pacjenta, ocenia moliwoci psychofizyczne osoby chorej, niepenosprawnej i niesamodzielnej w zakresie wykonywania czynnoci dnia codziennego, np.: prowadzenia gospodarstwa domowego, zaatwiania spraw urzdowych. Przykadowe zadanie 10. Objto opiek 70-letni kobiet, samotnie mieszkajc w domu na wsi. Podopieczna zamaa nog i po przebytym zamaniu ma trudnoci w poruszaniu si po domu. Z wywiadu wynika, e nie posiada 14

15 Etap pisemny rodziny, ani adnych bliskich znajomych. Kobieta bardzo lubi robótki rczne. Które z wymienionych dziaa opiekuczych naley przede wszystkim zaplanowa dla tej pacjentki? A. Codzienn toalet caego ciaa. B. Aktywne wypenienie czasu wolnego. C. Pomoc w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. D. Zorganizowanie wicze usprawniajcych koczyny górne okrela sposoby dezynfekcji, konserwowania i przechowywania przyborów i narzdzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów higienicznych i pielgnacyjnych, okrela sposoby dezynfekcji przyborów i narzdzi stosowanych podczas zabiegów pielgnacyjnych, np.: dezynfekcja za pomoc promieni UV, zwizków chloru, wysokiej temperatury, okrela procedury dezynfekcji przyborów i narzdzi wykorzystywanych podczas zabiegów pielgnacyjnych, np.: termometrów lekarskich, basenów, kaczek, okrela warunki konserwowania i przechowywania przyborów i narzdzi stosowanych podczas zabiegów higienicznych, np.: worków na mocz, przyborów do toalety ciaa. Przykadowe zadanie 11. Który z wymienionych sposobów postpowania naley zastosowa do zdezynfekowania tacy po wykonaniu toalety u pacjenta? A. Moczenie w roztworze rodka dezynfekcyjnego. B. Mycie detergentem i spukanie pod bieca wod. C. Spryskanie preparatem do dezynfekcji w spray u. D. Dezynfekcj par wodn o temperaturze 100 C stosowa przepisy prawa dotyczce wykonywanych zada zawodowych, stosowa przepisy prawa dotyczce sprawowania opieki nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi, np.: ustaw o ochronie zdrowia psychicznego, ustaw o zakadach opieki zdrowotnej, ustaw o pomocy spoecznej, rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej w sprawie sposobu zastosowania przymusu bezporedniego, stosowa akty prawne dotyczce pracy zawodowej opiekuna medycznego, np.: ustaw Kodeksu Pracy, rozporzdzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakadach opieki zdrowotnej i sposobu jej przetwarzania. Przykadowe zadanie 12. Na podstawie którego z wymienionych aktów prawnych opiekun medyczny moe zastosowa przymus bezporedni wobec agresywnego podopiecznego? 15

16 Etap pisemny A. Karty praw pacjenta. B. Ustawy o pomocy spoecznej. C. Ustawy o zakadach opieki zdrowotnej. D. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 2. Przetwarza dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoci: 2.1. wskazywa funkcje i czynnoci ukadów i narzdów czowieka, wskazywa funkcje ukadów i narzdów czowieka, np.: ukadu krenia, ukadu pciowego, nerek, wtroby, wskazywa funkcje i czynnoci ukadów i narzdów czowieka, np.: termoregulacj ustroju, zapewnienie przepywu krwi w naczyniach, wydzielanie enzymów trawiennych. Przykadowe zadanie 13. Rola trzustki w organizmie czowieka polega na A. neutralizacji toksyn. B. wydzielaniu enzymów trawiennych. C. wchanianiu skadników pokarmowych. D. usuwaniu szkodliwych produktów przemiany materii wskazywa zachowania zagraajce zdrowiu i yciu, wskazywa zachowania zagraajce zdrowiu, np.: palenie tytoniu, zaywanie leków w sposób niezgodny z zaleceniami lekarza, stosowanie niewaciwej diety, prowadzenie siedzcego trybu ycia, prowadzenie niehigienicznego trybu ycia. Przykadowe zadanie 14. Które postpowanie pacjenta w najwikszym stopniu przyczynia si do wystpienia osteoporozy? A. Stosowanie diety ubogiej w wap. B. Stosowanie diety ubogiej w biako. C. Naduywanie leków przeciwbólowych. D. Wykonywanie zbyt intensywnych wicze fizycznych dobiera czynnoci pielgnacyjne dla osób chorych, niepenosprawnych i niesamodzielnych, dobiera czynnoci pielgnacyjne dla osób chorych, niepenosprawnych i niesamodzielnych, np.: dziaania zapobiegajce powstawaniu odleyn, odparze, dziaania zapobiegajce przykurczom i znieksztaceniom. 16

17 Etap pisemny Przykadowe zadanie 15. Objto opiek podopiecznego lecego, ze skonnociami do powstawania odparze. Które z wymienionych dziaa pielgnacyjnych najskuteczniej zapobiegaj powstawaniu tych powika? A. Utrzymanie higieny miejsc naraonych na odparzenia, stosowanie lunej, bawenianej bielizny. B. Talkowanie miejsc naraonych na odparzenia, nakadanie opatrunków ochronnych. C. Czsta zmiana bielizny pocielowej, dokadne osuszanie skóry po umyciu. D. Stosowanie udogodnie, wiczenia relaksacyjne dobiera techniki wykonania czynnoci zwizanych z higien ciaa, przemieszczaniem, odywianiem i wydalaniem, dobiera techniki wykonania czynnoci: higienicznych, np.: technik wykonania toalety jamy ustnej, toalety caego ciaa, mycia wosów, zwizanych z przemieszczeniem pacjenta, np.: technik przecielenia óka, przemieszczenia pacjenta z óka na nosze lub z wózka inwalidzkiego na óko, zwizanych z odywianiem pacjenta, np.: technik karmienia, pojenia, zwizanych z wydalaniem, zalenie od stanu zdrowia pacjenta, np.: technik wykonania czynnoci zwizanych z wyprónianiem pacjenta w óku, na krzele higienicznym. Przykadowe zadanie 16. Mycie wosów u pacjenta z poraeniem czterokoczynowym naley wykona A. pod prysznicem w pozycji siedzcej. B. pod prysznicem w pozycji stojcej. C. w wannie. D. w óku okrela czynnoci z zakresu wykonywania zabiegów higienicznych i pielgnacyjnych oraz dziaa opiekuczych, z uwzgldnieniem ich kolejnoci, okrela kolejno czynnoci podczas wykonywania zabiegów higienicznych i pielgnacyjnych, np.: karmienia przez zgbnik, kpieli w óku, mycia gowy, okrela kolejno czynnoci dotyczcych wykonywania dziaa opiekuczych, np.: organizowania spaceru, wyjazdu do rodziny, dziaa zwizanych z pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Przykadowe zadanie 17. Jaka jest waciwa kolejno czynnoci podczas wykonywania toalety jamy ustnej u pacjenta, który ma protez zbow? 17

18 Etap pisemny A. Zaoenie rkawiczek, przygotowanie sprztu, wyjcie protezy zbowej, pdzlowanie jamy ustnej, uporzdkowanie przyborów, udokumentowanie zabiegu, umycie i woenie protezy. B. Przygotowanie sprztu, zaoenie rkawiczek, wyjcie protezy zbowej, pdzlowanie jamy ustnej, umycie i woenie protezy, uporzdkowanie przyborów, udokumentowanie zabiegu. C. Przygotowanie sprztu, wyjcie i umycie protezy zbowej, zaoenie rkawiczek, pdzlowanie jamy ustnej, uporzdkowanie przyborów, zaoenie protezy, udokumentowanie zabiegu. D. Zaoenie rkawiczek, wyjcie protezy zbowej, przygotowanie sprztu, umycie i woenie protezy, pdzlowanie jamy ustnej, udokumentowanie zabiegu, uporzdkowanie przyborów dobiera materiay, rodki, urzdzenia, narzdzia i przybory do wykonywania zabiegów higienicznych i pielgnacyjnych, dobiera materiay, rodki, urzdzenia, narzdzia i przybory ze wzgldu na rodzaj zabiegu, np.: zakadanie czepca przeciw wszawicy, wykonanie okadu zimnego wilgotnego, dobiera materiay, rodki, urzdzenia, narzdzia i przybory ze wzgldu na ich waciwoci, np.: opatrunki ochronne, wkadki urologiczne, podnoniki krzesekowe, maty antypolizgowe. Przykadowe zadanie 18. Do mycia skóry wokó kolostomii naley zastosowa A. eter. B. benzyn. C. spirytus 2%. D. wod z mydem wyjania znaczenie przestrzegania higieny dla zdrowia, wyjania znaczenie przestrzegania higieny, np.: w zapobieganiu szerzenia si chorób pasoytniczych, odzwierzcych, chorób przewodu pokarmowego, profilaktyce stomatologicznej, wyjania znaczenie przestrzegania higieny osobistej w kontaktach midzyludzkich, higieny psychicznej w profilaktyce zaburze psychosomatycznych. Przykadowe zadanie 19. Uywanie podczas zabiegów higienicznych wasnych przyborów toaletowych zapobiega zakaeniu A. wonic. B. wszawic. C. salmonelloz. D. toksoplazmoz. 18

19 Etap pisemny 2.8. wskazywa zachowania prozdrowotne, wskazywa zachowania sprzyjajce zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, np.: regularny tryb ycia, aktywno fizyczna, badania profilaktyczne, stosowanie prawidowej diety. Przykadowe zadanie 20. Które zachowania pacjentów maj najwikszy, pozytywny wpyw na ich zdrowie psychiczne i dobre relacje z innymi ludmi? A. Realizowanie zainteresowa i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich. B. Stosowanie prawidowej diety i utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej. C. Regularne badania profilaktyczne, czste wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. D. Unikanie sytuacji konfliktowych, regularne wiczenia usprawniajce dobiera sposoby aktywizowania pacjentów, sposoby komunikowania si z pacjentami oraz metody kompensowania utraconej sprawnoci zalenie od stanu zdrowia pacjentów, dobiera sposoby aktywizowania pacjentów i podopiecznych, np.: wypenianie czasu wolnego w sposób czynny i atrakcyjny dla pacjentów, przyuczanie pacjentów do uywania sprztu uatwiajcego samodzielne wykonywanie podstawowych czynnoci pielgnacyjnych, organizowanie spotka towarzyskich, dobiera sposoby komunikowania si z pacjentami i podopiecznymi, np.: stosowanie komunikacji wielokanaowej w przypadku osób z zaburzeniami suchu, osób niewidzcych, dobiera metody kompensowania utraconej sprawnoci, np.: gone czytanie pacjentom niewidzcym, stosowanie nasadek kompensacyjnych na sztuce dla osób z przykurczami lub poraeniami doni. Przykadowe zadanie 21. Pacjent 40-letni, aktywny zawodowo, bardzo towarzyski, przeszed operacj resekcji odcinka jelita grubego. W wyniku operacji wyoniono kolostomi. Sytuacja ta spowodowaa, e pacjent unika kontaktów z ludmi, obawia si powrotu do pracy, zaobserwowano wyranie zanion samoocen. Który sposób aktywizowania pacjenta naley uzna za najbardziej waciwy w zaistniaej sytuacji? A. Spotkanie z aktywnymi osobami po podobnym zabiegu. B. Grupowe wyjcie do kina lub teatru. C. Spotkanie z kolegami z pracy. D. Wizyt u psychologa. 19

20 Etap pisemny 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska, a w szczególnoci: 3.1. stosowa przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpoarowej, ochrony rodowiska oraz przepisy sanitarne podczas wykonywania dziaa opiekuczych oraz czynnoci higienicznych i pielgnacyjnych u osoby chorej, niepenosprawnej i niesamodzielnej, stosowa przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska, np.: stosowa zalecane rodki ochrony indywidualnej, obowizujce przepisy dotyczce masy podnoszonych przedmiotów i pacjentów, stosowa przepisy sanitarne podczas wykonywania dziaa opiekuczych oraz czynnoci higienicznych i pielgnacyjnych u osób chorych, niepenosprawnych i niesamodzielnych np.: przepisy dotyczce postpowania ze zuytymi workami stomijnymi, zabrudzon bielizn osobist, materiaem zakanym. Przykadowe zadanie 22. Przedstawiony piktogram informuje o wystpieniu niebezpieczestwa w postaci A. dziaania bardzo silnego pola magnetycznego. B. wystpowania substancji radioaktywnych. C. poraenia prdem elektrycznym. D. skaenia materiaem zakanym stosowa zasady aseptyki i antyseptyki w podejmowanych czynnociach pielgnacyjnych i dziaaniach opiekuczych, stosowa zasady aseptyki i antyseptyki w podejmowanych dziaaniach pielgnacyjno opiekuczych, np.: podczas pielgnowania pacjenta z opatrzonymi ranami, wymiany worków na mocz, higienicznego mycia rk. Przykadowe zadanie 23. Po jakim zabiegu higienicznym lub pielgnacyjnym naley bezwzgldnie wykona higieniczne mycie rk? A. Po przemieszczeniu pacjenta w óku za pomoc maty lizgowej. B. Po wykonaniu czynnoci gospodarczych w domu pacjenta. C. Po zmianie zabrudzonej bielizny pocielowej pacjenta. D. Po wykonaniu pacjentowi kompresu ochadzajcego. 20

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03]

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 19 wiersze 20 21 otrzymuj brzmienie: 2.5. dobiera materiay, leki, narzdzia i urzdzenia stomatologiczne do rodzaju zabiegów higieniczno-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Monter-elektronik Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn we

Bardziej szczegółowo

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje: STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODACH, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH, TECHNIKACH, TECHNIKACH

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Opiekun medyczny Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowoci Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze kelner 512[01]

Zmiany w informatorze kelner 512[01] Kelner errata sierpie 2011 Strona 16 wiersze 22 27 otrzymuj brzmienie: Przykadowe zadanie 8. Kiedy kelner podaje konsumentowi rachunek? A. Przed deserem. B. Na yczenie. C. Po zakoczonej konsumpcji. D.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01]

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Technik administracji errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Strona 13 punkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia z zakresu prawa i ekonomii, stosowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: protetyk suchu Symbol cyfrowy zawodu: 322[17] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[17]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05]

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05] Technik obsugi turystycznej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik obsugi turystycznej 341[05] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia i terminy z zakresu turystyki, stosowa

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik informatyk Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn we

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Kucharz maej gastronomii Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04]

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Technik hotelarstwa errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa podstawowe pojcia i terminy z zakresu hotelarstwa, gastronomii

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 343[01]-01-112 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze sprzedawca 522[01]

Zmiany w informatorze sprzedawca 522[01] Sprzedawca errata sierpie 2011 Strona 19 punkt 2.2. otrzymuje brzmienie: Zmiany w informatorze sprzedawca 522[01] 2.2. wykonywa obliczenia zwizane z funkcjonowaniem sklepu, w tym: oblicza ceny, mare, podatek

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Kucharz Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2008 Opiekun medyczny Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-02-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-03-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-02-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014 Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy zawodu: 321[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[05]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: opiekunka dziecica Symbol cyfrowy zawodu: 322[21] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[21]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: opiekunka dziecica Symbol cyfrowy zawodu: 322[21] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[21]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy zawodu: 322[12] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[12]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!..., data... Nazwisko dziecka i imi (imiona)... Data

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu Ukad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJCY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik budownictwa wodnego 311[49]

Zmiany w informatorze technik budownictwa wodnego 311[49] Zmiany w informatorze technik budownictwa wodnego 311[49] Strona 18 punkt 1.8. otrzymuje brzmienie: 1.8. Opisywa podstawowe zjawiska zwizane z przepywem wody oraz wpyw obiektów budownictwa wodnego na rodowisko,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy zawodu: 321[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[01]-01-142 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

ONFORMACJA DOTYCZ CA

ONFORMACJA DOTYCZ CA ONFORMACJA DOTYCZCA OLSZTN, grudzie 2012r. BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA BRANA : TEMAT : ADRES : INWESTOR : ARCHITEKTURA Droga poarowa do budynku Specjalnego Orodka Szkolno-wychowawczego przy ul. Pisudskiego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Dane wnioskodawcy:..., dnia... Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy zawodu: 342[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 342[01]-01-142 Czas trwania egzaminu: 180 minut

Bardziej szczegółowo

Porady dla nauczycieli ubiegaj?cych si? o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Porady dla nauczycieli ubiegaj?cych si? o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Porady dla nauczycieli ubiegaj?cych si? o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Porady dla nauczycieli ubiegaj?cych si? o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Uwaga!Sta?

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] ZAŁĄCZNIK Nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY I. OPIS ZAWODU SYMBOL CYFROWY 513[02] 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: terapeuta zajciowy Symbol cyfrowy zawodu: 322[1] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[1]-1-142 Czas trwania egzaminu: 24 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem (Wpisuje zdajcy przed rozpoczciem pracy) KOD ZDAJCEGO MMA-PGP-0 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut ARKUSZ I MAJ ROK 00 Instrukcja dla zdajcego.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014 Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy zawodu: 515[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 515[01]-01-141 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 padziernika 2005 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Druk sprawozdania jest przeznaczony do wypełnienia przez dyrektorów szkół/placówek realizujcych praktyczn nauk zawodu. Informacje zawarte w sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik elektroradiolog Symbol cyfrowy zawodu: 322[19] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[19]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014 Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy zawodu: 315[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 315[01]-01-141 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO ODDZIA2ÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W POZNANIU

REKRUTACJA DO ODDZIA2ÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W POZNANIU Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do oddziaów przedszkolnych i do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJN1Y ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJN1Y ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[20]-01-121 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa organu waciwego prowadzcego postpowanie w sprawie wiadcze rodzinnych: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców skich 43-150 Bieru ul. Licealna 17 SZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców skich 43-150 Bieru ul. Licealna 17 SZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnoksztace im. Powstaców skich 43-150 Bieru ul. Licealna 17 SZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Bieru 2013 SZKOLNYSYSTEMZAPEWNIANIAPOMOCYPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-05-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik dentystyczny Symbol cyfrowy zawodu: 322[09] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[09]-04-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik rachunkowoci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 412[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-03-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGO Obowizujeod02listopada2013r ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEMI DO LAT SIEDMIU I OSOBAMI ZALENYMI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[03]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C HCV Wirusowe zapalenie wtroby typu C Kampania edukacyjna dla uczniów szkół rednich. Temat: Wirusowe zapalenie wtroby typu C. Inicjator działa: Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV Prometeusze Patronat merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE 51! 99 +, -. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzdnicze w tym kierownicze stanowiska urzdnicze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-04-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy zawodu: 311[24] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[24]-01-12 Czas trwania egzaminu: 180 minut

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem okrela zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Konkursie Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos.

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo