Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów. Zator, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów. Zator, 13.12.2013 r."

Transkrypt

1 Zator, r. I. Zamawiający: Zatorska Agencja Rozwoju spółka z o. o.,, Zator, tel wew. 3, Na podstawie art. ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapraszam do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą, zameldowanych na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK 1 Dolina Karpia szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Tj. Gmin: Zator, Osiek, Brzeźnica, Polanka Wielka, Przeciszów. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla maksymalnie 12 osobowych grup bezrobotnych oraz osób, które planują otworzyć działalność gospodarczą na obszarze realizacji Projektu KIK 1 Dolina Karpia szansa na przyszłość. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czas realizacji: do 31 grudzień 201 r. Planowana liczba jednostek szkoleniowych: 50 (liczba ta może ulec zmianie i zależy od zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców gmin biorących udział w projekcie) Zajęcia prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem w dniach od poniedziałku do soboty Zajęcia będą się odbywać w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (w Gminach: Zator, Przeciszów, Osiek, Polanka Wielka, Brzeźnica). Tematyka szkoleń: Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości,

2 Przedmiot szkolenia Aktywizacja i motywacja w procesie poszukiwania pracy Kompetencje oraz predyspozycje zawodowe i kwalifikacyjne Poruszanie się po rynku pracywykorzystanie wyspecjalizowanych technik i narzędzi Poradnictwo i wsparcie psychologiczne - indywidualne i grupowe Aktywizacja osób bezrobotnych Ilość godzin Krótka charakterystyka zainteresowania i preferencje zawodowe; analiza oczekiwań i planów zawodowych; rola uświadomienia sobie własnego systemu wartości oraz swoich mocnych i słabszych stron; rola motywacji w planowaniu i podejmowaniu aktywnego poszukiwania pracy; potrzeby jako źródło motywacji. kompetencje zawodowe; diagnoza predyspozycji zawodowych; określenie celu zawodowego; analiza mocnych i słabych stron uczestników szkolenia. sposoby szukania pracy; gdzie i jak szukać pracy; zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych tj. list motywacyjny oraz życiorysu; zasady i sposób przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. wsparcie uczestników/uczestniczek projektu w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących ich szeroko rozumianej aktywności społecznozawodowej, w szczególności zniwelowanie barier psychologicznych występujących u skierowanych osób, podniesienie ich kompetencji życiowych, umiejętności społeczno - zawodowych, pomoc w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i rodzinnych, wpływanie na Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości,

3 Trening kompetencji społecznych poprawę ich relacji z innymi, komunikacji interpersonalnej, wzmocnienie ich pewności siebie, określenie predyspozycji psychofizycznych, pomoc w wyborze zawodu lub w przekwalifikowaniu, radzenie sobie z sytuacją pozostawania osobą niepracującą lub wykluczoną społecznie, zmotywowanie do aktywnej postawy w celu powrotu ich do życia społecznego i na rynek pracy, przezwyciężania ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. charakterystyka procesu komunikacji (dzięki czemu ludzie się porozumiewają, czym jest komunikacja, modele komunikowania, funkcje i poziomy komunikowania) komunikacja niewerbalna a werbalna pierwsze wrażenie (czyli mówisz zanim wypowiesz pierwsze słowo efekt halo, efekt aureoli forma i treść - spójność komunikatu) doskonalenie komunikacji werbalnej (jak mówić by coś powiedzieć, podstawowe zasady efektywnej komunikacji jasność, zwięzłość, empatia, odpowiedzialność za jakość komunikacji kanały komunikacyjne (odbiór i nadawanie - słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy) rodzaje pytań i ich zastosowanie aktywne słuchanie (parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja) komunikacja asertywna (komunikat typu "tu i teraz" i komunikat typu "ja" - czyli jak mówić by wyrazić siebie i nie ranić innych) mowa ciała (powitanie i kontakt wzrokowy, dystans i postawa ciała, mimika twarzy) bariery w komunikacji i ich Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości,

4 Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy Księgowo prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości przezwyciężanie (co nam przeszkadza porozumieć się, najczęściej spotykane bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania) udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej (sztuka wyrażania osobistych przekonań i opinii, plus i minus - zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych, trening asertywnego reagowania na pochwały i krytyki) rodzaje działalności gospodarczej, formy prawne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, wypełnianie wniosku CEIDG-1. zawieranie umowy o prowadzenie rachunku bankowego. zgłoszenie VAT-R, wybieranie formy rozliczenia, zgłoszenie do ubezpieczenia, zgłoszenie osoby ubezpieczonej w ZUS, zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy, zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. podstawy prawa pracy (nawiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, czas pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników) podstawy ubezpieczeń społecznych (zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą i ich rodzin, zasady naliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego), podstawy księgowości (rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej, majątek Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości,

5 Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Biznes Plan i analiza wykonalności projektu trwały i obrotowy, bilans, konta bilansowe, operacje gospodarcze, konta, koszty w różnych aspektach, środki trwałe, książka przychodów i rozchodów, deklaracje PIT 5, rozrachunki z Urzędem Skarbowym, podatek VAT, inwentaryzacja) fazy rozwoju przedsiębiorstwa i potencjalne źródła finansowania; fundusze pomocowe, w tym fundusze strukturalne UE i SPPW wypełnianie wniosków beneficjenci, koszty kwalifikowane, procedura aplikowania pomoc publiczna sformułowanie założeń do biznes planu; diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa (w tym finansowa) przygotowującego biznes plan oraz opis przedsięwzięcia, funkcje biznes planu (założenie nowej firmy, łączenie firm, zmiana profilu działalności i restrukturyzacja, uzyskanie środków zewnętrznych), zdobywanie przewagi konkurencyjnej i udziału w rynku, poprawa rentowności, analiza finansowa przedsięwzięcia (biznesu, projektu lub rozwoju przedsiębiorstw), analiza planowanych źródeł finansowania, analiza finansowej zdolności instytucji, analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji, konstruowanie bilansu, konstruowanie rachunku zysków i strat, konstruowanie przepływów pieniężnych, analiza wskaźnikowa projektu, charakterystyka nakładów inwestycyjnych (w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) zasoby przedsięwzięcia, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości,

6 Marketing, reklama i promocja firmy analiza ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia oraz analiza wrażliwości na możliwe zmiany kluczowych parametrów. potencjał działań marketingowych metody uzyskiwania rzetelnej informacji o rynku zasady kreowania i zarządzania marką praktyczne zastosowanie koncepcji marketing-mix projektowanie optymalnej strategii marketingowej planowanie, realizowanie i kontrolowanie kampanii marketingowej wykorzystanie w 100% możliwości oferowanych przez reklamę kod kolorów w marketingu i reklamie Tematyka i zakres szkoleń w obrębie przedsiębiorczości oraz aktywizacji osób bezrobotnych może zostać poszerzona (w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania) Termin realizacji szkoleń będzie uzgadniany na bieżąco w porozumieniu stron i każdorazowo określany przez Zamawiającego w oparciu o telefoniczne lub mailowe uzgodnienie terminu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkoleń, o czym powiadomi wykonawcę min. 3 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Wykonawca zapewnieni kadrę szkoleniową osób mających wykształcenie oraz doświadczenie udokumentowane co najmniej 2 letnim stażem pracy: a) w branży szkoleniowej związanej z przedsiębiorczością w tym osobę prowadzącą szkolenia z zakresu księgowości, prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, biznesplanu, marketingu i reklamy, wykonawca oświadcza, że dysponuje trenerem posiadających wykształcenie wyższe, co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w charakterze trenera oraz w okresie ostatnich 2 lat zrealizowała co najmniej 100 godzin szkoleń z tematyki powiązanej z zakresem przedmiotu zamówienia. b) jako doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy związanej z aktywizacją osób bezrobotnych, wykonawca oświadcza, że dysponuje trenerem/doradcą: posiadającym wykształcenie wyższe, co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w charakterze doradcy/ trenera oraz w okresie ostatnich 2 lat, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości,

7 zrealizowała co najmniej 100 godzin usług szkoleniowych z tematyki powiązanej z zakresem przedmiotu zamówienia (aktywizacja osób bezrobotnych); Jednostka szkoleniowa składa się z godzin zegarowych oraz 15 minutowej przerwy; Oferent potwierdza iż dysponuje kadrą niezbędną do realizacji zadania; Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji szczegółowy program planowanych zajęć, Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone zgodnie z zasadami promocji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy SPPW. Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone na miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie eksternistycznej itp. za wyjątkiem indywidualnych konsultacji dla uczestników szkoleń. Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy szkoleń mają możliwość skorzystania z indywidualnych, konsultacji (telefonicznych lub mailowych) z trenerem dot. wdrożenia umiejętności i rozwiązań poznanych na szkoleniu. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu ekspertyzy (opinie) z przeprowadzonych konsultacji, które przygotował dla uczestników. Koszt jednostki szkoleniowej obejmuje niezbędne materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia i jeden zestaw dla Zamawiającego, konsultacje, dojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie zajęć; Istnieje możliwość dzielenia jednostki szkoleniowej wg. stopnia zaawansowania uczestników w danym temacie. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe w postaci podręczników lub skryptów edukacyjnych dla każdego uczestnika szkolenia i jeden zestaw dla Zamawiającego, aktualne akty prawne, formularze, wzory dokumentów itp., Wykonawca przygotowuje dokumentacje fotograficzną z każdych przeprowadzonych zajęć i zobowiązuje się ją przedłożyć zamawiającemu w terminie 2 dni od ich zakończenia. Jedna grupa szkoleniowa obejmuje maksymalnie 12 osób. III. Termin realizacji całości zamówienia: od dnia podpisana umowy do 31 grudnia 201 roku Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości,

8 IV. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym według załączonego wzoru - załącznik nr 1 i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą elektroniczną na podane w punkcie I adresy. Do oferty należy dołączyć CV oraz referencje poświadczające kwalifikacje trenerów określone punkcie II. V. Nieprzekraczalny termin przedstawienia oferty cenowej do r. do godz , decyduje data wpływu. VI. Wybór oferty nastąpi w oparciu o jedyne kryterium - cena - 100%. VII. Oferta najtańsza będzie podlegała dodatkowo negocjacjom cenowym. VIII. Z wybranym oferentem zawarta zostanie pisemna umowa. IX. W razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, informacje można uzyskać pod numerem tel. 33/ wew. 1 X. Załączniki : wzór formularza ofertowego. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości,

9 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Zatorska Agencja Rozwoju spółka z o.o. z siedzibą: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,, tel.(0-33) wew. 3, 1. Nazwa i adres wykonawcy powiat :... województwo :... tel. (kier.)... fax... internet: Regon... NIP... Nr rachunku i nazwa banku Przedmiot oferty Po zapoznaniu się z zaproszeniem i warunkami realizacji zamówienia podejmujemy się wykonać cały zakres prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, za cenę ofertową: a....zł netto za jedną jednostkę szkoleniową (bez VAT) b....zł VAT (...%) c....zł brutto za jedną jednostkę szkoleniową (z VAT) słownie(brutto).... Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości,

10 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Zamawiający: Alior Bank SA AL. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa KRS: 0000305178 NIP: 1070010731 (tel. +48 48 22 555 22 22; fax. +48 22 555 23 23) Dane kontaktowe: Agnieszka Więcław mail: agnieszka.wieclaw@alior.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH Spis treści I. SZKOLENIA MIĘKKIE... 2 1. BLOK 1: MAPA CELÓW I MARZEŃ... 2 2. BLOK 2: ROZWÓJ OSOBISTY... 3 II. SZKOLENIA TWARDE... 5 3. BLOK TEMATYCZNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo