SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU Kraków, 16 czerwca 2014 r.

2 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 WSTĘP SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAP Działalność statutowa Działalność gospodarcza SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAP

3 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej Kraków, ul. Rakowicka 10B/10 T: NIP: REGON: Zrejestrowana dnia r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu: Marek Ćwiklicki Członek Zarządu: Magdalena Banaś Członek Zarządu: Adam Gałecki 3

4 WSTĘP Zarząd Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) przedstawia sprawozdanie z działalności Fundacji GAP w roku Sprawozdanie obejmuje część merytoryczną, w ramach której aktywność Fundacji przedstawiono w podziale na działalność statutową i gospodarczą oraz część finansową. Przedsięwzięcia podejmowane przez Fundację GAP, w ww. okresie, były związane z realizacją podstawowych celów statutowych Fundacji tj. prowadzeniem działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w tym rozwoju przedsiębiorczości, promocji, innowacyjności, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, nauki, w tym również polegającej na kształceniu studentów, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia. Rok 2013 obfitował w wiele wydarzeń, projektów i szkoleń, najważniejsze z nich opisano w niniejszym sprawozdaniu. Istotnym przedsięwzięciem w okresie objętym sprawozdaniem było także podjęcie w dniu 24 września 2013 r. uchwały Zarządu Fundacji, na mocy której została zawiązana jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki swoim licznym działaniom podjętym w ww. okresie Fundacja GAP znalazła się wśród półfinalistów IX edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Jako półfinalista brała udział w plebiscycie o tytuł Laureata Nagrody Internautów Konkursu Kryształy Soli, w którym otrzymała 1203 głosy, plasując się tym samym na 6 miejscu. W 2013 r. Fundacja GAP kontynuowała swoje członkostwo w Krajowej Sieci Tematycznej ds. Dobrego Rządzenia powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jak również podejmowała stałą aktywność w Małopolskim Pakcie na rzecz Ekonomii Społecznej. Oprócz tego w ramach licznych działań sieciujących stała się członkiem Sieci na rzecz monitorowania efektywności świadczenia usług administracyjnych wraz z 18 innymi organizacjami z terenu Małopolski. 4

5 1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUN- DACJI GAP 1.1. Działalność statutowa W ramach działalności statutowej Fundacja GAP w 2013 r. zrealizowała następujące wydarzenia: 1. Sympozja Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Sympozja są cyklicznym, odbywającym się dwa razy w roku spotkaniem, przyjmującym formę wykładów i dyskusji panelowych z udziałem ekspertów z wybranych dziedzin. Sympozja adresowane są głównie do studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W minionym roku odbyły się dwa sympozja: XXXVI Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Zawiercie, stycznia 2013 r. bloki tematyczne: PRZYSZŁOŚĆ EUROPY gospodarz dnia: dr Włodzimierz Cimoszewicz, KIM SĄ POLACY gospodarz dnia: Jerzy Sadecki. XXXVII Sympozjum cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Rytro, maja 2013 r. bloki tematyczne: ŚWIAT I POLSKA WEDŁUG KONGRESU KOBIET gospodarz dnia: Dorota Warakomska, KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GSPODARKI gospodarz dnia: Maciej Witucki. 2. Projekt Partycypacja Społeczna w praktyce wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2014 r. we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Fundacja GAP odpowiada w projekcie za opracowanie Atlasu Dobrych Praktyk oraz przeprowadzenie 10 edycji działań animacyjnych w formie: lokalnych seminariów edukacyjno-informacyjnych dla administracji publicznej i przedstawicieli społeczności lokalnej, których celem jest budowanie świadomości na temat możliwości wzmacniania lokalnych społeczności poprzez inicjowanie oraz aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz ich rozwoju. warsztatów/szkoleń podnoszących kompetencje lokalnych liderów społecznych i NGO w zakresie partycypacji obywatelskiej, Dni Aktywnego Obywatela prowadzonych w szkołach średnich mające na celu kreowanie postaw prospołecznych u osób młodych. Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja aktorów społeczności lokalnych w zakresie realizacji partycypacyjnego modelu prowadzenia polityk publicznych. 5

6 W 2013 roku wydana została publikacja pt. Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk pod redakcją dr hab. Marka Ćwiklickiego i dr Macieja Frączka. Publikacja ukazała się w nakładzie: 300 egzemplarzy. Atlas zawiera przykłady mechanizmów włączania się różnych przedstawicieli społeczności lokalnych w kreowanie polityk publicznych oraz rozwiązywanie lokalnych problemów. Ponadto przeprowadzono: 5 edycji lokalnych seminariów edukacyjno-informacyjnych i szkoleń połączonych z wizytami studyjnymi dla mieszkańców gmin: Mszana Dolna, Dobczyce, Brzesko, Nowy Targ oraz Chrzanów. W wydarzeniach tych udział wzięło ok. 200 osób, 5 edycji Dnia Aktywnego Obywatela, w których łącznie uczestniczyło prawie 450 uczniów ze szkół w Krakowie, Chrzanowie, Bochni, Wieliczce i Dobczycach. W ramach każdej edycji wydarzenia zorganizowano debatę oksfordzką z udziałem uczniów, prelekcję nt. partycypacji społecznej, wystąpienie przedstawiciela administracji oraz kwiz wiedzy pt. Świadomy Obywatel. Każdorazowo, jako wydarzenie towarzyszące dla Dnia Aktywnego Obywatela, miały miejsce targi lokalnych organizacji pozarządowych. Projekt jest finansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 3. Projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. Projekt obejmuje zasięgiem całe województwo małopolskie w podziale na 5 subregionów (krakowskim, zachodnim, południowym, tarnowskim i nowosądeckim). Prowadzony jest w partnerstwie z: Towarzystwem Oświatowym w Chrzanowie, Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei w Krakowie, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie oraz Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie. Fundacja GAP poza pełnieniem funkcji Lidera Projektu realizuje działania na terenie subregionu południowego, w którego skład wchodzą powiaty: nowotarski, suski i tatrzański. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego małopolskich podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz ułatwienie powstawania nowych PES w Małopolsce, jako skutecznego narzędzia walki z wykluczeniem. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących zadań: 1. Podniesienie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli małopolskich PES oraz osób fizycznych z zakresu zakładania i prowadzenia PES. 2. Ułatwienie tworzenia i/lub funkcjonowania spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe. 3. Wypracowanie narzędzi i metod zapewniających spółdzielniom socjalnym i Małopolskiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej trwałość funkcjonowania oraz podniesienie wiedzy PES na temat zewnętrznych źródeł finansowania, m.in. w postaci preferencyjnych pożyczek. 6

7 4. Ułatwienie dostępu do usług prawnych, marketingowych i księgowych dla małopolskich PES. 5. Zacieśnienie współpracy na rzecz rozwoju ES oraz promocja idei i zatrudnienia w sektorze ES. W ramach swoich zadań Fundacja w 2013 roku: przeprowadziła 2 edycje szkolenia pn. Menedżer Ekonomii Społecznej, w których wzięło udział 28 osób, przeprowadziła szkolenie pn. Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej dla 18 osób, połączonych z doradztwem grupowym i wizytą studyjną, przeprowadziła 2 edycje szkolenia pn. Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej dla 23 uczestników, połączone z doradztwem grupowym i wizyta studyjną, zorganizowała dwa Fora Ekonomii Społecznej w Nowym Targu: w czerwcu pt. Produkty i usługi PES wspierają całe społeczeństwo, w którym wzięło udział 26 przedstawicieli lokalnych podmiotów ekonomii społecznej i władz lokalnych oraz w grudniu PES atrakcyjnym pracodawcą, w którym wzięło udział 17 osób, dwa Festiwale i Targi Ekonomii Społecznej: w czerwcu w Szczawnicy 10 wystawców miało okazję pochwalić się swoimi wyrobami, odbyły się warsztaty rękodzieła, gra miejska, występy zespołów ludowych; w grudniu na Rynku w Nowym Targu 7 wystawców wzięło udział w kiermaszu świątecznym, warsztaty plastyczne, występy artystyczne, zabawy i konkursy, na stronie projektu opublikowano 4 numery Biuletynu Ekonomii Społecznej, na łamach których znalazło się 11 artykułów poruszających szeroko pojętą tematykę ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wspieranie ekonomii społecznej. 4. Projekt PI NAWIKUS innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej jest Liderem projektu i realizuje go we współpracy z Gminą Miejską Kraków. Głównym celem projektu PI NAWIKUS innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych jest zwiększenie poziomu i wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych oferowanych samorządowi terytorialnemu przez jednostki NGO w Małopolsce. Cel główny jest realizowany poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitoringu jakości i efektów kontraktowania usług społecznych. Prowadzone zadania przyczynią się do wypracowania metody umożliwiającej kompleksowe monitorowanie efektywności 7

8 ekonomicznej i społecznej oraz jakości zakontraktowanej usługi. Powyższa metoda zostanie przygotowana na podstawie badań, a następnie będzie udoskonalona zgodnie z wnioskami wynikającymi z zaplanowanej w ramach projektu fazy testowania. Na produkt finalny projektu złożą się trzy elementy: narzędzie monitorowania kontraktowanych usług społecznych, program komputerowy wspomagający zbieranie wystandaryzowanych danych, program edukacyjny dotyczący przygotowania, realizacji i badania wartości kontraktowanych usług społecznych. W 2013 roku przeprowadzono diagnozę i analizę problemu, która pozwoliła dokładnie zidentyfikować i ocenić obecny stan kontraktowania usług społecznych. Podjęte w tym obszarze działania obejmowały m.in. analizę baz danych, organizację grup fokusowych, przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych. W wyniku powyższego przygotowano raport pt. Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w Gminie Miejskiej Kraków. Synteza wyników badań oraz raport pt. Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych. Najważniejsze działania w 2013 r. koncentrowały się na opracowaniu wstępnej wersji metody monitoringu kontraktowania usług społecznych. Przygotowany produkt został poddany ocenie podczas posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej w Obszarze Dobre Rządzenie POKL. PI NAWI- KUS uzyskał jej akceptację. Druga połowa 2013 r. poświęcona była testowaniu opracowanego produktu. Projekt PI NAWIKUS innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 5. Projekt WiP Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków Projekt realizowany w okresie od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Fundacja GAP pełni rolę Lidera projektu, Partnerem projektu jest Gmina Miejska Kraków. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywizacyjnych, badawczych. Cele zostaną osiągnięte poprzez wykonanie poszczególnych zadań: 1. NGO a polityki publiczne w Gminie Miejskiej Kraków badanie lokalnych problemów, ocena wzajemnych relacji, moduł informatyczny usprawniający prowadzenie konsultacji, interaktywna mapa NGO i inicjatyw obywatelskich. 2. Sprawna współpraca finansowa i poza finansowa badania w zakresie standaryzacji usług publicznych GMK, opracowanie standardów realizacji usług publicznych, wprowadzenie standardów do polityki publicznej GMK, opracowanie internetowego poradnika poruszania się po zasadach realizacji współpracy finansowej i pozafinansowej. 8

9 3. Włączenie poprzez promocję i informację Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa, Forum Organizacji Pozarządowych, Konferencje: otwierająca i zamykająca projekt, Przewodnik dla NGO, wsparcie szkoleniowe, wsparcie doradcze. 9 grudnia 2013 r. zorganizowana została konferencja inaugurująca projekt, w której uczestniczyło 100 przedstawicieli krakowskiego samorządu i organizacji pozarządowych. Projekt WiP Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 6. Projekt Jedność w Rozmaitości, Rozmaitość w Jedności - Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego W roku 2013 Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej podjęła działania zmierzające do rozpoczęcia projektu Jedność w Rozmaitości, Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 r. Fundacja GAP jest Liderem Projektu i realizuje go w partnerstwie z Powiatem Krakowskim oraz FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji. Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych. Projekt zakłada wypracowanie propozycji standardów konsultacyjnych oraz nowych mechanizmów współpracy międzysektorowej pomiędzy Powiatem Krakowskim i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu. Projekt stanowić będzie płaszczyznę do dialogu pomiędzy samorządem oraz lokalnymi organizacjami, co powinno pozytywnie przełożyć się na wzmocnienie procesów komunikacji i integracji sektora społecznego w powiecie krakowskim oraz wzrost efektywności i jakości funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych.. Projekt Jedność w Rozmaitości, Rozmaitość w Jedności Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 7. Projekt Start w Biznes! Projekt realizowany jest w okresie od 2 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Liderem projektu jest Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej, Fundacja GAP jest Partnerem projektu. Do zadań Fundacji należy: organizacja kursów i doradztwa z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz wsparcie doradcze dla nowopowstałych podmiotów. Planowanym efektem projektu będą odpowiednio: 85 absolwentów kursu, 540 godzin zajęć dydaktycznych, 120 godzin doradztwa grupowego, 1800 godzin doradztwa indywidualnego, 90 uczestników szkoleń i doradztwa oraz 1130 godzin dydaktycznych doradztwa indywidualnego w okresie podstawowego wsparcia pomostowego, 150 godzin dydaktycznych doradztwa indywidualnego w okresie przedłużonego wsparcia pomostowego. 9

10 Głównym celem projektu jest wsparcie samozatrudnienia osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatów: krakowskiego, proszowickiego i miechowskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: 1. Podniesienie wiedzy uczestników Projektu na temat zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Ułatwienie sfinansowania kosztów niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej uczestników Projektu. 3. Ułatwienie utrzymania płynności finansowej w pierwszym roku funkcjonowania na rynku nowopowstałym firmom poprzez objęcie ich wsparciem finansowym i doradczym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 8. Projekt Mamo, tato, możesz wracać do pracy idę do Klubu Dziecięcego W czerwcu 2013 r. Fundacja GAP przystąpiła do realizacji projektu, którego celem było utworzenie dwóch klubów dziecięcych na terenie Krakowa i świadczenie opieki dla 90 dzieci w wieku 1-3 lat. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jednak z przyczyn logistycznych konieczne było odstąpienie od realizacji projektu z dniem r. 9. Konferencja Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Stosowanie, Egzekwowanie, Zmiany. Konferencja łącząca wiedzę, doświadczenie środowisk: akademickich, administracyjnych oraz biznesowych odbyła się w dniach kwietnia 2013 roku. Było to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie tak szeroko ujmujące zagadnienia delegowania pracowników przez polskie przedsiębiorstwa. Podczas konferencji odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek Labor Mobilis Konferencja zorganizowana była we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Inicjatywą Mobilności Pracy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a Mecenasem Gali była Promedica24. W Konferencji wzięło udział ponad 170 osób. 10. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce Fundacja GAP podjęła partnerstwo wydawnicze z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK w celu wydania raportu Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Fundacja pokryła część kosztów związanych z przygotowaniem publikacji. 11. Program stażowy GAP Program zakłada podpisanie umów o współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami państwowymi celem zapewnienia studentom kierunku Gospodarka i Administracja Pu- 10

11 bliczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie możliwości korzystania z płatnych stażów we wspomnianych jednostkach. W roku 2013 zawarto umowy z: Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz LOTOS Petrobaltic S.A. 12. Projekt Kulturalne Niepołomice W dniach 1 maja 31grudnia 2013 r. realizowany był projekt Kulturalne Niepołomice, którego celem była promocja lokalnej tradycji i historii Niepołomic, odnosząc się do muzyki i kultury oraz upowszechnia tradycji polskiej kultury muzycznej XX wieku. Projekt zakładał stworzenie unikalnego, teoretyczno-praktycznego programu nauczania, rozwijającego wiedzę i umiejętności tak w obszarze kultury, jak i sztuki. W czerwcu i lipcu odbyły się warsztaty dziennikarskie i filmowe, a w dniach 5-7 lipca festiwal muzyczny Ballady Europy. Projekt realizowany był w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 13. XVII Promocja Absolwentów W dniu 21 września 2013 r. Fundacja była wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie współorganizatorem XVII Promocji Absolwentów specjalności i kierunku GAP. Jest to coroczna uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunku GAP. Odbywa się ona w obecności władz uczelni i zaproszonych gości, połączona jest z prezentacją najlepszych prac magisterskich. Na okoliczność tego wydarzenia wydano folder zawierający opisy sylwetek poszczególnych absolwentów oraz płytę Marcina Skrzypczaka, które zostały wręczone jako pamiątka dla wszystkich absolwentów. Podczas Promocji Absolwentów po raz VI przyznana została nagroda im. prof. dr hab. J. Indraszkiewicza. Fundatorami nagrody byli Zbigniew Adamczyk, Adam Kiczek, Andrzej Bartuzi, Gabriel Broda, Dominik Pokruszyński, a jej laureatem został Łukasz Maźnica. 14. XI Bal karnawałowy studentów i absolwentów specjalności i kierunku GAP XI karnawałowy BAL GAP-u odbył się 9 lutego 2013 roku w Klubie Kwadrat. W spotkaniu uczestniczyło około 260 osób studentów i absolwentów specjalności oraz kierunku GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kadra dydaktyczna Katedry GAP oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tegorocznym tematem była Wioska Olimpijska. 15. Białoprądnicki Teatr Ogrodowy i Letnie Koncerty Kameralne Projekt realizowany w okresie od 29 kwietnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. we współpracy z Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, jako jedno z wydarzeń X Lata Artystycznego z Dworkiem Białoprądnickim. Projekt miał na celu propagowanie twórczości muzycznej i teatralnej oraz upowszechnianie kultury. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 11

12 16. XXIII Międzynarodowy Festiwal Letnie Koncerty Organowe Projekt realizowany w okresie od 21 maja 2013 r. do 30 października 2013 r. we współpracy z Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. W ramach Festiwalu zorganizowanych zostało 5 koncertów organowych w zabytkowych krakowskich świątyniach: w Bazylice Mariackiej, Bazylice oo. Paulinów na Skałce oraz Bazylice oo. Karmelitów na Piasku. W koncertach wzięli udział wybitni artyści z całego świata: Marco Aurelio Lischt z Brazylii, Witold Zalewski, Roman Perucki, Christoph Lorenz z Niemiec oraz Katerina Chrobokova z Republiki Czeskiej. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 17. I Nowohucki Festiwal Sztuki W dniach października w Nowohuckim Centrum Kultury odbyła się inauguracyjna odsłona imprezy promocyjno-targowej. Współorganizatorem wydarzenia było Nowohuckie Centrum Kultury. Festiwal łączył w sobie prezentację różnych nurtów sztuki od malarstwa i rzeźby po nowoczesny design ze sprzedażą dzieł i wyrobów artystycznych. Wydarzenie miało charakter międzypokoleniowy obok młodych twórców, studentów i absolwentów krakowskich szkół o profilu artystycznym, zaprezentowały się także postacie, które w świecie kultury zdołały wypracować już markę i uznanie. Festiwalowi towarzyszyły bardzo ciekawe imprezy towarzyszące: koncerty: Back OFF, Karoliny Cichej z zespołem, Tomasza Bereźnickiego, Kremlowskich Kurantów, Piotra Lutyńskiego oraz Panny Marzanny i Bizonów; warsztaty plastyczne: kaligrafii, ceramiki oraz tworzenia biżuterii; Targi Młodej Sztuki i Designu: prezentujących ponad 50 wystawców produkujących między innymi biżuterię, ozdoby, przedmioty codziennego użytku; budowa pieca węgierskiego do wypalania rzeźb; odsłonięcie pierwszego w Nowej Hucie murala dzieło sztuki o powierzchni 600 m2 na południowej ścianie budynku Nowohuckiego Centrum Kultury; debata otwarta Sztuka i rynek. 18. Sztuka i cykl debat otwartych W ramach tego kulturalno-edukacyjnego projektu organizowane są debaty odnoszące się do związków sztuki z innymi dziedzinami i wymiarami życia społecznego. W roku 2013 zrealizowane zostały następujące tematy: 25 lutego 2013 r. w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie: Sztuka i wolność z udziałem prof. Krzysztofa Globisza, Agnieszki Holland, prof. dr hab. Marii Poprzęckiej oraz Michała Zadary, moderatorem dyskusji była prof. dr hab. Janina Filek. 12

13 20 maja 2013 r. w Akademii Muzycznej w Krakowie Sztuka i państwo z udziałem Andrzeja Celińskiego, prof. Ryszarda Karczykowskiego, Janusza Sepioła oraz Andrzeja Wajdy, moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Jacek Purchla. 20 października 2013 r. w Nowohuckim Centrum Kultury podczas I Nowohuckiego Festiwalu Sztuki Sztuka i rynek z udziałem Edwina Bendyka, Marii Anny Potockiej oraz Piotra Krajewskiego, moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Jerzy Hausner. 25 listopada 2013 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Sztuka i odpowiedzialność z udziałem prof. UJ dr hab. Wiesława Gomuły, dr hab. Piotra Mroza, prof. Jacka Waltosia, Janusza Wojtarowicza, moderatorem dyskusji była prof. dr hab. Janina Filek. 19. VI Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie W lipcu 2013 r. odbyła się szósta edycja Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie. Przedsięwzięcie to stanowi innowacyjną formę rozwijania umiejętności gry na gitarze połączoną z kształtowaniem wrażliwości artystycznej uczestników i poszerzanie ich horyzontów twórczych poprzez udział w dodatkowych zajęciach z innych dyscyplin sztuki. Przez dziesięć lipcowych dni dzieci i młodzież z całej Polski brała udział w indywidualnych i grupowych lekcjach gry na gitarze, prowadzonych przez: Michała Nagy, Marcina Siatkowskiego, Michała Pindakiewicza, Piotra Domagały, Petra Saidla, Marka Nosala oraz Tatiany Stachak. Poza lekcjami gitarowymi odbyły się także warsztaty literackie, ilustratorskie, taneczne oraz fotograficzne. Warsztaty urozmaicały liczne imprezy towarzyszące takie jak: wystawa fotograficzna Janusza i Daniela Leśniaków prezentująca portrety mieszkańców Lanckorony i okolic, wieczór autorski Bronisława Maja oraz koncerty: Guitar4mation, Małych Instrumentów, Alexandra Swete, J. Lauer a, H. Svendova, P. Dyyak a koncert młodych talentów, Arianny Savall & Pettera Udlanda Johannsena Hirundo Moris, koncert finałowy uczestników warsztatów oraz Solo Tres. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego. 20. Koncert Motion Trio&Leszek Możdżer W 2013 r. trwały przygotowania do premierowego koncertu nowej płyty zespołu Motion Trio, ze specjalnym udziałem Leszka Możdżera. Motion Trio to zespół doskonale znany koneserom muzyki. Jego założycielem i liderem jest Janusz Wojtarowicz, tworzą go także Paweł Baranek i Marcin Gałażyn. Najnowsza płyta zespołu, Polonium, zawiera muzykę polskich kompozytorów powstałą w XX i XXI stuleciu między innymi Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara, Henryka M. Góreckiego i Marty Ptaszyńskiej (kompozycja dedykowana Motion Trio). W roli gościa specjalnego koncertu wystąpi Leszek Możdżer. Wykona on między innymi partię solową koncertu na klawesyn lub fortepian H.M. Góreckiego. Koncert odbędzie się dnia 23 stycznia 2014 r. w Hali Widowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej

14 21. Jędrusik po Cichu Projekt zakłada nowatorską aranżację utworów Kaliny Jędrusik w wykonaniu Karoliny Cichej. Program Jędrusik po Cichu został zaprezentowany podczas trzech koncertów: 7 lipca w Niepołomicach podczas festiwalu Ballady Europy ; 10 lipca w Studiu Koncertowym Radia Kraków im. Romany Bobrowskiej; 4 września w Krynicy-Zdroju podczas XXIII Forum Ekonomicznego. Koncert zrealizowany w Radiu Kraków został zarejestrowany, a na podstawie nagranego materiału wydano płytę Jędrusik po Cichu. 22. Spektakl Wszyscy byli odwróceni Opowiadanie Marka Hłaski Wszyscy byli odwróceni w reżyserii Michała Zadary zostało premierowo wystawione w lipcu 2013 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich. W spektaklu zagrało grono znanych polskich aktorów, na czele z Edwardem Linde-Lubaszenką. Spektakl opisuje życie polskich Żydów w latach 60. XX wieku, którzy starają się ułożyć życie na nowo po Holokauście. Jest to opowieść o lojalności, miłości i samotności. Inscenizacja stanowiła unikalne połączenie muzyki, wizualizacji oraz słowa. Aktorzy sami operowali światłem i dźwiękiem, tworząc w ten sposób sceniczny świat odpowiadający kultowej wizji Marka Hłaski. Scenografię stanowiły jedynie stare magnetofony, gramofony, projekcje wideo oraz jeden spadochron. 23. Spektakl Chopin bez fortepianu Scenariusz zakładał wykonanie dwóch koncertów fortepianowych Chopina f-moll op. 21 i e- moll op. 11 bez fortepianu. Reżyser Michał Zadara postanowił zastąpić partie instrumentu tekstem literackim, a pianistę aktorką. W marcu 2013 roku odbyła się premiera spektaklu na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego, natomiast w sierpniu miała miejsce druga odsłona spektaklu w ramach festiwalu Chopin i jego Europa w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Dwójka Polskie Radio, TVP Kultura, The Warsaw Voice, Gazeta Krakowska oraz Radio Kraków. Spektakl otrzymał wiele pozytywnych recenzji, między innymi drugie miejsce wśród najciekawszych wydarzeń sezonu teatralnego 2012/2013 według redaktorów branżowego portalu e- teatr.pl. Sporym wyróżnieniem była też Marka Radia Kraków za najciekawsze wydarzenie kulturalne marca 2013 roku, przyznawana przez największą małopolską rozgłośnię radiową. 24. Koncert dla Tadzia 2013 Koncert poświęcony pamięci Tadeusza Gardziela, zmarłego w roku 2011 znanego politologa, byłego wiceburmistrza Dębicy. Wieczór wypełniony rosyjskimi, ukraińskimi i polskimi pieśniami został zorganizowany przez jego przyjaciół. Usłyszeć było można utwory z repertuaru m.in. Bułata Okudżawy, Jacka Kaczmarskiego, Włodzimierza Wysockiego w wykonaniu Tomka Wachnowskiego, Pawła Orkisza, Marcina Kukiełki oraz Zbigniewa Grzyba. Gwiazdą wieczoru był zespół Caci Vorba z Lublina. Po koncercie można było zobaczyć wystawę fotografii poświęconą pamięci Tadeusza Gardzieli. 14

15 25. Wystawy W 2013 r. zorganizowano poniższe wystawy: Adam Procki. Rzeźba, wernisaż wystawy odbył się 18 kwietnia 2013 r. w holu Pawilonu Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; wystawa fotograficzna Twarze Lanckorony w ramach VI Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie, 14 lipca 2013 r.; wernisaż wystawy malarstwa Janiny Kraupe Obrazy Muzyczne w ramach I Nowohuckiego Festiwalu Sztuki, 19 października 2013 r., Galeria CENTRUM; wystawa retrospektywna Paulina Wojtyny w Krakowie w dniach listopada 2013 r. W związku z organizacją wystawy wydany został Album biograficzny prac Paulina Wojtyny w nakładzie 500 egzemplarzy. 26. Wieczory Klubowe GAP W 2013 roku odbyły się trzy Wieczory Klubowe GAP, formuła tych spotkań zakłada integrację środowiska akademickiego połączoną z promowaniem twórców kultury. W 2013 r. podczas Wieczorów Klubowych wystąpili: W trakcie X Wieczoru Klubowego (12 kwietnia 2013 r., Klub Forty Kleparz) swoje wiersze deklamował Michał Zabłocki przy akompaniamencie gitary Marcina Siatkowskiego. Podczas XI Wieczoru Klubowego (24 maja 2013 r. NCK w Krakowie) wystąpił Mieczysław Czyżykiewicz w repertuarze z płyty Ma cherie. Występ poprzedziło otwarcie wystawy komiksu Tomasza Bereźnickiego. XII Wieczór Klubowy (22 listopada 2013 r., Klub Muzyczny Mezcal) uświetnił wspólny występ zespołów R.U.T.A. i Paprika Korps. 27. Skup Interwencyjny Piosenek Projekt polega na zakupie piosenek od polskich artystów. Zgromadzony zbiór w przyszłości wykorzystany zostanie do wyprodukowania płyty muzycznej. Płyta służyć będzie do celów promocyjnych. 28. Dzień Dziecka GAP Tegoroczna edycja dnia dziecka organizowana była we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Domem Harcerza przy ulicy Reymonta w Krakowie. Licznym atrakcjom zapewnionym przez MDK towarzyszyło spotkanie z prof. Anną Karwińską, autorką książeczki Psia opowieść wydanej specjalnie na tę okazję. 29. XIV Rajd Górski GAP W dniach października 2013 r. w Górach Stołowych odbył się kolejny, czternasty Rajd GAP. To forma wspólnego spędzania czasu i integracji kadry ze studentami i absolwentami kierunku GAP. Jest to również impreza zainicjowana przez Studentów i przez nich co roku organizowana. Fundacja GAP wsparła finansowo i organizacyjnie realizację tego przedsięwzięcia. 15

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy MARZEC 2014 6 W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy Agnieszka Pacut Kształcenie pozaformalne w zakresie przedsiębiorczości społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1 Podstawowe Informacje o Fundacji... 6 2 Struktura dokumentu... 8 3 Działania merytoryczne zrealizowane w 2013 r....

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo