SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU Kraków, 16 czerwca 2014 r.

2 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 WSTĘP SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAP Działalność statutowa Działalność gospodarcza SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAP

3 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej Kraków, ul. Rakowicka 10B/10 T: NIP: REGON: Zrejestrowana dnia r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu: Marek Ćwiklicki Członek Zarządu: Magdalena Banaś Członek Zarządu: Adam Gałecki 3

4 WSTĘP Zarząd Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) przedstawia sprawozdanie z działalności Fundacji GAP w roku Sprawozdanie obejmuje część merytoryczną, w ramach której aktywność Fundacji przedstawiono w podziale na działalność statutową i gospodarczą oraz część finansową. Przedsięwzięcia podejmowane przez Fundację GAP, w ww. okresie, były związane z realizacją podstawowych celów statutowych Fundacji tj. prowadzeniem działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w tym rozwoju przedsiębiorczości, promocji, innowacyjności, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, nauki, w tym również polegającej na kształceniu studentów, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia. Rok 2013 obfitował w wiele wydarzeń, projektów i szkoleń, najważniejsze z nich opisano w niniejszym sprawozdaniu. Istotnym przedsięwzięciem w okresie objętym sprawozdaniem było także podjęcie w dniu 24 września 2013 r. uchwały Zarządu Fundacji, na mocy której została zawiązana jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki swoim licznym działaniom podjętym w ww. okresie Fundacja GAP znalazła się wśród półfinalistów IX edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Jako półfinalista brała udział w plebiscycie o tytuł Laureata Nagrody Internautów Konkursu Kryształy Soli, w którym otrzymała 1203 głosy, plasując się tym samym na 6 miejscu. W 2013 r. Fundacja GAP kontynuowała swoje członkostwo w Krajowej Sieci Tematycznej ds. Dobrego Rządzenia powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jak również podejmowała stałą aktywność w Małopolskim Pakcie na rzecz Ekonomii Społecznej. Oprócz tego w ramach licznych działań sieciujących stała się członkiem Sieci na rzecz monitorowania efektywności świadczenia usług administracyjnych wraz z 18 innymi organizacjami z terenu Małopolski. 4

5 1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUN- DACJI GAP 1.1. Działalność statutowa W ramach działalności statutowej Fundacja GAP w 2013 r. zrealizowała następujące wydarzenia: 1. Sympozja Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Sympozja są cyklicznym, odbywającym się dwa razy w roku spotkaniem, przyjmującym formę wykładów i dyskusji panelowych z udziałem ekspertów z wybranych dziedzin. Sympozja adresowane są głównie do studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W minionym roku odbyły się dwa sympozja: XXXVI Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Zawiercie, stycznia 2013 r. bloki tematyczne: PRZYSZŁOŚĆ EUROPY gospodarz dnia: dr Włodzimierz Cimoszewicz, KIM SĄ POLACY gospodarz dnia: Jerzy Sadecki. XXXVII Sympozjum cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Rytro, maja 2013 r. bloki tematyczne: ŚWIAT I POLSKA WEDŁUG KONGRESU KOBIET gospodarz dnia: Dorota Warakomska, KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GSPODARKI gospodarz dnia: Maciej Witucki. 2. Projekt Partycypacja Społeczna w praktyce wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2014 r. we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Fundacja GAP odpowiada w projekcie za opracowanie Atlasu Dobrych Praktyk oraz przeprowadzenie 10 edycji działań animacyjnych w formie: lokalnych seminariów edukacyjno-informacyjnych dla administracji publicznej i przedstawicieli społeczności lokalnej, których celem jest budowanie świadomości na temat możliwości wzmacniania lokalnych społeczności poprzez inicjowanie oraz aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz ich rozwoju. warsztatów/szkoleń podnoszących kompetencje lokalnych liderów społecznych i NGO w zakresie partycypacji obywatelskiej, Dni Aktywnego Obywatela prowadzonych w szkołach średnich mające na celu kreowanie postaw prospołecznych u osób młodych. Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja aktorów społeczności lokalnych w zakresie realizacji partycypacyjnego modelu prowadzenia polityk publicznych. 5

6 W 2013 roku wydana została publikacja pt. Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk pod redakcją dr hab. Marka Ćwiklickiego i dr Macieja Frączka. Publikacja ukazała się w nakładzie: 300 egzemplarzy. Atlas zawiera przykłady mechanizmów włączania się różnych przedstawicieli społeczności lokalnych w kreowanie polityk publicznych oraz rozwiązywanie lokalnych problemów. Ponadto przeprowadzono: 5 edycji lokalnych seminariów edukacyjno-informacyjnych i szkoleń połączonych z wizytami studyjnymi dla mieszkańców gmin: Mszana Dolna, Dobczyce, Brzesko, Nowy Targ oraz Chrzanów. W wydarzeniach tych udział wzięło ok. 200 osób, 5 edycji Dnia Aktywnego Obywatela, w których łącznie uczestniczyło prawie 450 uczniów ze szkół w Krakowie, Chrzanowie, Bochni, Wieliczce i Dobczycach. W ramach każdej edycji wydarzenia zorganizowano debatę oksfordzką z udziałem uczniów, prelekcję nt. partycypacji społecznej, wystąpienie przedstawiciela administracji oraz kwiz wiedzy pt. Świadomy Obywatel. Każdorazowo, jako wydarzenie towarzyszące dla Dnia Aktywnego Obywatela, miały miejsce targi lokalnych organizacji pozarządowych. Projekt jest finansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 3. Projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. Projekt obejmuje zasięgiem całe województwo małopolskie w podziale na 5 subregionów (krakowskim, zachodnim, południowym, tarnowskim i nowosądeckim). Prowadzony jest w partnerstwie z: Towarzystwem Oświatowym w Chrzanowie, Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei w Krakowie, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie oraz Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie. Fundacja GAP poza pełnieniem funkcji Lidera Projektu realizuje działania na terenie subregionu południowego, w którego skład wchodzą powiaty: nowotarski, suski i tatrzański. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego małopolskich podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz ułatwienie powstawania nowych PES w Małopolsce, jako skutecznego narzędzia walki z wykluczeniem. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących zadań: 1. Podniesienie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli małopolskich PES oraz osób fizycznych z zakresu zakładania i prowadzenia PES. 2. Ułatwienie tworzenia i/lub funkcjonowania spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe. 3. Wypracowanie narzędzi i metod zapewniających spółdzielniom socjalnym i Małopolskiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej trwałość funkcjonowania oraz podniesienie wiedzy PES na temat zewnętrznych źródeł finansowania, m.in. w postaci preferencyjnych pożyczek. 6

7 4. Ułatwienie dostępu do usług prawnych, marketingowych i księgowych dla małopolskich PES. 5. Zacieśnienie współpracy na rzecz rozwoju ES oraz promocja idei i zatrudnienia w sektorze ES. W ramach swoich zadań Fundacja w 2013 roku: przeprowadziła 2 edycje szkolenia pn. Menedżer Ekonomii Społecznej, w których wzięło udział 28 osób, przeprowadziła szkolenie pn. Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej dla 18 osób, połączonych z doradztwem grupowym i wizytą studyjną, przeprowadziła 2 edycje szkolenia pn. Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej dla 23 uczestników, połączone z doradztwem grupowym i wizyta studyjną, zorganizowała dwa Fora Ekonomii Społecznej w Nowym Targu: w czerwcu pt. Produkty i usługi PES wspierają całe społeczeństwo, w którym wzięło udział 26 przedstawicieli lokalnych podmiotów ekonomii społecznej i władz lokalnych oraz w grudniu PES atrakcyjnym pracodawcą, w którym wzięło udział 17 osób, dwa Festiwale i Targi Ekonomii Społecznej: w czerwcu w Szczawnicy 10 wystawców miało okazję pochwalić się swoimi wyrobami, odbyły się warsztaty rękodzieła, gra miejska, występy zespołów ludowych; w grudniu na Rynku w Nowym Targu 7 wystawców wzięło udział w kiermaszu świątecznym, warsztaty plastyczne, występy artystyczne, zabawy i konkursy, na stronie projektu opublikowano 4 numery Biuletynu Ekonomii Społecznej, na łamach których znalazło się 11 artykułów poruszających szeroko pojętą tematykę ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wspieranie ekonomii społecznej. 4. Projekt PI NAWIKUS innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej jest Liderem projektu i realizuje go we współpracy z Gminą Miejską Kraków. Głównym celem projektu PI NAWIKUS innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych jest zwiększenie poziomu i wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych oferowanych samorządowi terytorialnemu przez jednostki NGO w Małopolsce. Cel główny jest realizowany poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitoringu jakości i efektów kontraktowania usług społecznych. Prowadzone zadania przyczynią się do wypracowania metody umożliwiającej kompleksowe monitorowanie efektywności 7

8 ekonomicznej i społecznej oraz jakości zakontraktowanej usługi. Powyższa metoda zostanie przygotowana na podstawie badań, a następnie będzie udoskonalona zgodnie z wnioskami wynikającymi z zaplanowanej w ramach projektu fazy testowania. Na produkt finalny projektu złożą się trzy elementy: narzędzie monitorowania kontraktowanych usług społecznych, program komputerowy wspomagający zbieranie wystandaryzowanych danych, program edukacyjny dotyczący przygotowania, realizacji i badania wartości kontraktowanych usług społecznych. W 2013 roku przeprowadzono diagnozę i analizę problemu, która pozwoliła dokładnie zidentyfikować i ocenić obecny stan kontraktowania usług społecznych. Podjęte w tym obszarze działania obejmowały m.in. analizę baz danych, organizację grup fokusowych, przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych. W wyniku powyższego przygotowano raport pt. Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w Gminie Miejskiej Kraków. Synteza wyników badań oraz raport pt. Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych. Najważniejsze działania w 2013 r. koncentrowały się na opracowaniu wstępnej wersji metody monitoringu kontraktowania usług społecznych. Przygotowany produkt został poddany ocenie podczas posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej w Obszarze Dobre Rządzenie POKL. PI NAWI- KUS uzyskał jej akceptację. Druga połowa 2013 r. poświęcona była testowaniu opracowanego produktu. Projekt PI NAWIKUS innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 5. Projekt WiP Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków Projekt realizowany w okresie od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Fundacja GAP pełni rolę Lidera projektu, Partnerem projektu jest Gmina Miejska Kraków. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywizacyjnych, badawczych. Cele zostaną osiągnięte poprzez wykonanie poszczególnych zadań: 1. NGO a polityki publiczne w Gminie Miejskiej Kraków badanie lokalnych problemów, ocena wzajemnych relacji, moduł informatyczny usprawniający prowadzenie konsultacji, interaktywna mapa NGO i inicjatyw obywatelskich. 2. Sprawna współpraca finansowa i poza finansowa badania w zakresie standaryzacji usług publicznych GMK, opracowanie standardów realizacji usług publicznych, wprowadzenie standardów do polityki publicznej GMK, opracowanie internetowego poradnika poruszania się po zasadach realizacji współpracy finansowej i pozafinansowej. 8

9 3. Włączenie poprzez promocję i informację Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa, Forum Organizacji Pozarządowych, Konferencje: otwierająca i zamykająca projekt, Przewodnik dla NGO, wsparcie szkoleniowe, wsparcie doradcze. 9 grudnia 2013 r. zorganizowana została konferencja inaugurująca projekt, w której uczestniczyło 100 przedstawicieli krakowskiego samorządu i organizacji pozarządowych. Projekt WiP Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 6. Projekt Jedność w Rozmaitości, Rozmaitość w Jedności - Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego W roku 2013 Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej podjęła działania zmierzające do rozpoczęcia projektu Jedność w Rozmaitości, Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 r. Fundacja GAP jest Liderem Projektu i realizuje go w partnerstwie z Powiatem Krakowskim oraz FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji. Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych. Projekt zakłada wypracowanie propozycji standardów konsultacyjnych oraz nowych mechanizmów współpracy międzysektorowej pomiędzy Powiatem Krakowskim i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu. Projekt stanowić będzie płaszczyznę do dialogu pomiędzy samorządem oraz lokalnymi organizacjami, co powinno pozytywnie przełożyć się na wzmocnienie procesów komunikacji i integracji sektora społecznego w powiecie krakowskim oraz wzrost efektywności i jakości funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych.. Projekt Jedność w Rozmaitości, Rozmaitość w Jedności Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 7. Projekt Start w Biznes! Projekt realizowany jest w okresie od 2 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Liderem projektu jest Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej, Fundacja GAP jest Partnerem projektu. Do zadań Fundacji należy: organizacja kursów i doradztwa z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz wsparcie doradcze dla nowopowstałych podmiotów. Planowanym efektem projektu będą odpowiednio: 85 absolwentów kursu, 540 godzin zajęć dydaktycznych, 120 godzin doradztwa grupowego, 1800 godzin doradztwa indywidualnego, 90 uczestników szkoleń i doradztwa oraz 1130 godzin dydaktycznych doradztwa indywidualnego w okresie podstawowego wsparcia pomostowego, 150 godzin dydaktycznych doradztwa indywidualnego w okresie przedłużonego wsparcia pomostowego. 9

10 Głównym celem projektu jest wsparcie samozatrudnienia osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatów: krakowskiego, proszowickiego i miechowskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: 1. Podniesienie wiedzy uczestników Projektu na temat zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Ułatwienie sfinansowania kosztów niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej uczestników Projektu. 3. Ułatwienie utrzymania płynności finansowej w pierwszym roku funkcjonowania na rynku nowopowstałym firmom poprzez objęcie ich wsparciem finansowym i doradczym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 8. Projekt Mamo, tato, możesz wracać do pracy idę do Klubu Dziecięcego W czerwcu 2013 r. Fundacja GAP przystąpiła do realizacji projektu, którego celem było utworzenie dwóch klubów dziecięcych na terenie Krakowa i świadczenie opieki dla 90 dzieci w wieku 1-3 lat. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jednak z przyczyn logistycznych konieczne było odstąpienie od realizacji projektu z dniem r. 9. Konferencja Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Stosowanie, Egzekwowanie, Zmiany. Konferencja łącząca wiedzę, doświadczenie środowisk: akademickich, administracyjnych oraz biznesowych odbyła się w dniach kwietnia 2013 roku. Było to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie tak szeroko ujmujące zagadnienia delegowania pracowników przez polskie przedsiębiorstwa. Podczas konferencji odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek Labor Mobilis Konferencja zorganizowana była we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Inicjatywą Mobilności Pracy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a Mecenasem Gali była Promedica24. W Konferencji wzięło udział ponad 170 osób. 10. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce Fundacja GAP podjęła partnerstwo wydawnicze z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK w celu wydania raportu Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Fundacja pokryła część kosztów związanych z przygotowaniem publikacji. 11. Program stażowy GAP Program zakłada podpisanie umów o współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami państwowymi celem zapewnienia studentom kierunku Gospodarka i Administracja Pu- 10

11 bliczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie możliwości korzystania z płatnych stażów we wspomnianych jednostkach. W roku 2013 zawarto umowy z: Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz LOTOS Petrobaltic S.A. 12. Projekt Kulturalne Niepołomice W dniach 1 maja 31grudnia 2013 r. realizowany był projekt Kulturalne Niepołomice, którego celem była promocja lokalnej tradycji i historii Niepołomic, odnosząc się do muzyki i kultury oraz upowszechnia tradycji polskiej kultury muzycznej XX wieku. Projekt zakładał stworzenie unikalnego, teoretyczno-praktycznego programu nauczania, rozwijającego wiedzę i umiejętności tak w obszarze kultury, jak i sztuki. W czerwcu i lipcu odbyły się warsztaty dziennikarskie i filmowe, a w dniach 5-7 lipca festiwal muzyczny Ballady Europy. Projekt realizowany był w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 13. XVII Promocja Absolwentów W dniu 21 września 2013 r. Fundacja była wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie współorganizatorem XVII Promocji Absolwentów specjalności i kierunku GAP. Jest to coroczna uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunku GAP. Odbywa się ona w obecności władz uczelni i zaproszonych gości, połączona jest z prezentacją najlepszych prac magisterskich. Na okoliczność tego wydarzenia wydano folder zawierający opisy sylwetek poszczególnych absolwentów oraz płytę Marcina Skrzypczaka, które zostały wręczone jako pamiątka dla wszystkich absolwentów. Podczas Promocji Absolwentów po raz VI przyznana została nagroda im. prof. dr hab. J. Indraszkiewicza. Fundatorami nagrody byli Zbigniew Adamczyk, Adam Kiczek, Andrzej Bartuzi, Gabriel Broda, Dominik Pokruszyński, a jej laureatem został Łukasz Maźnica. 14. XI Bal karnawałowy studentów i absolwentów specjalności i kierunku GAP XI karnawałowy BAL GAP-u odbył się 9 lutego 2013 roku w Klubie Kwadrat. W spotkaniu uczestniczyło około 260 osób studentów i absolwentów specjalności oraz kierunku GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kadra dydaktyczna Katedry GAP oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tegorocznym tematem była Wioska Olimpijska. 15. Białoprądnicki Teatr Ogrodowy i Letnie Koncerty Kameralne Projekt realizowany w okresie od 29 kwietnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. we współpracy z Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, jako jedno z wydarzeń X Lata Artystycznego z Dworkiem Białoprądnickim. Projekt miał na celu propagowanie twórczości muzycznej i teatralnej oraz upowszechnianie kultury. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 11

12 16. XXIII Międzynarodowy Festiwal Letnie Koncerty Organowe Projekt realizowany w okresie od 21 maja 2013 r. do 30 października 2013 r. we współpracy z Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. W ramach Festiwalu zorganizowanych zostało 5 koncertów organowych w zabytkowych krakowskich świątyniach: w Bazylice Mariackiej, Bazylice oo. Paulinów na Skałce oraz Bazylice oo. Karmelitów na Piasku. W koncertach wzięli udział wybitni artyści z całego świata: Marco Aurelio Lischt z Brazylii, Witold Zalewski, Roman Perucki, Christoph Lorenz z Niemiec oraz Katerina Chrobokova z Republiki Czeskiej. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 17. I Nowohucki Festiwal Sztuki W dniach października w Nowohuckim Centrum Kultury odbyła się inauguracyjna odsłona imprezy promocyjno-targowej. Współorganizatorem wydarzenia było Nowohuckie Centrum Kultury. Festiwal łączył w sobie prezentację różnych nurtów sztuki od malarstwa i rzeźby po nowoczesny design ze sprzedażą dzieł i wyrobów artystycznych. Wydarzenie miało charakter międzypokoleniowy obok młodych twórców, studentów i absolwentów krakowskich szkół o profilu artystycznym, zaprezentowały się także postacie, które w świecie kultury zdołały wypracować już markę i uznanie. Festiwalowi towarzyszyły bardzo ciekawe imprezy towarzyszące: koncerty: Back OFF, Karoliny Cichej z zespołem, Tomasza Bereźnickiego, Kremlowskich Kurantów, Piotra Lutyńskiego oraz Panny Marzanny i Bizonów; warsztaty plastyczne: kaligrafii, ceramiki oraz tworzenia biżuterii; Targi Młodej Sztuki i Designu: prezentujących ponad 50 wystawców produkujących między innymi biżuterię, ozdoby, przedmioty codziennego użytku; budowa pieca węgierskiego do wypalania rzeźb; odsłonięcie pierwszego w Nowej Hucie murala dzieło sztuki o powierzchni 600 m2 na południowej ścianie budynku Nowohuckiego Centrum Kultury; debata otwarta Sztuka i rynek. 18. Sztuka i cykl debat otwartych W ramach tego kulturalno-edukacyjnego projektu organizowane są debaty odnoszące się do związków sztuki z innymi dziedzinami i wymiarami życia społecznego. W roku 2013 zrealizowane zostały następujące tematy: 25 lutego 2013 r. w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie: Sztuka i wolność z udziałem prof. Krzysztofa Globisza, Agnieszki Holland, prof. dr hab. Marii Poprzęckiej oraz Michała Zadary, moderatorem dyskusji była prof. dr hab. Janina Filek. 12

13 20 maja 2013 r. w Akademii Muzycznej w Krakowie Sztuka i państwo z udziałem Andrzeja Celińskiego, prof. Ryszarda Karczykowskiego, Janusza Sepioła oraz Andrzeja Wajdy, moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Jacek Purchla. 20 października 2013 r. w Nowohuckim Centrum Kultury podczas I Nowohuckiego Festiwalu Sztuki Sztuka i rynek z udziałem Edwina Bendyka, Marii Anny Potockiej oraz Piotra Krajewskiego, moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Jerzy Hausner. 25 listopada 2013 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Sztuka i odpowiedzialność z udziałem prof. UJ dr hab. Wiesława Gomuły, dr hab. Piotra Mroza, prof. Jacka Waltosia, Janusza Wojtarowicza, moderatorem dyskusji była prof. dr hab. Janina Filek. 19. VI Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie W lipcu 2013 r. odbyła się szósta edycja Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie. Przedsięwzięcie to stanowi innowacyjną formę rozwijania umiejętności gry na gitarze połączoną z kształtowaniem wrażliwości artystycznej uczestników i poszerzanie ich horyzontów twórczych poprzez udział w dodatkowych zajęciach z innych dyscyplin sztuki. Przez dziesięć lipcowych dni dzieci i młodzież z całej Polski brała udział w indywidualnych i grupowych lekcjach gry na gitarze, prowadzonych przez: Michała Nagy, Marcina Siatkowskiego, Michała Pindakiewicza, Piotra Domagały, Petra Saidla, Marka Nosala oraz Tatiany Stachak. Poza lekcjami gitarowymi odbyły się także warsztaty literackie, ilustratorskie, taneczne oraz fotograficzne. Warsztaty urozmaicały liczne imprezy towarzyszące takie jak: wystawa fotograficzna Janusza i Daniela Leśniaków prezentująca portrety mieszkańców Lanckorony i okolic, wieczór autorski Bronisława Maja oraz koncerty: Guitar4mation, Małych Instrumentów, Alexandra Swete, J. Lauer a, H. Svendova, P. Dyyak a koncert młodych talentów, Arianny Savall & Pettera Udlanda Johannsena Hirundo Moris, koncert finałowy uczestników warsztatów oraz Solo Tres. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego. 20. Koncert Motion Trio&Leszek Możdżer W 2013 r. trwały przygotowania do premierowego koncertu nowej płyty zespołu Motion Trio, ze specjalnym udziałem Leszka Możdżera. Motion Trio to zespół doskonale znany koneserom muzyki. Jego założycielem i liderem jest Janusz Wojtarowicz, tworzą go także Paweł Baranek i Marcin Gałażyn. Najnowsza płyta zespołu, Polonium, zawiera muzykę polskich kompozytorów powstałą w XX i XXI stuleciu między innymi Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara, Henryka M. Góreckiego i Marty Ptaszyńskiej (kompozycja dedykowana Motion Trio). W roli gościa specjalnego koncertu wystąpi Leszek Możdżer. Wykona on między innymi partię solową koncertu na klawesyn lub fortepian H.M. Góreckiego. Koncert odbędzie się dnia 23 stycznia 2014 r. w Hali Widowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej

14 21. Jędrusik po Cichu Projekt zakłada nowatorską aranżację utworów Kaliny Jędrusik w wykonaniu Karoliny Cichej. Program Jędrusik po Cichu został zaprezentowany podczas trzech koncertów: 7 lipca w Niepołomicach podczas festiwalu Ballady Europy ; 10 lipca w Studiu Koncertowym Radia Kraków im. Romany Bobrowskiej; 4 września w Krynicy-Zdroju podczas XXIII Forum Ekonomicznego. Koncert zrealizowany w Radiu Kraków został zarejestrowany, a na podstawie nagranego materiału wydano płytę Jędrusik po Cichu. 22. Spektakl Wszyscy byli odwróceni Opowiadanie Marka Hłaski Wszyscy byli odwróceni w reżyserii Michała Zadary zostało premierowo wystawione w lipcu 2013 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich. W spektaklu zagrało grono znanych polskich aktorów, na czele z Edwardem Linde-Lubaszenką. Spektakl opisuje życie polskich Żydów w latach 60. XX wieku, którzy starają się ułożyć życie na nowo po Holokauście. Jest to opowieść o lojalności, miłości i samotności. Inscenizacja stanowiła unikalne połączenie muzyki, wizualizacji oraz słowa. Aktorzy sami operowali światłem i dźwiękiem, tworząc w ten sposób sceniczny świat odpowiadający kultowej wizji Marka Hłaski. Scenografię stanowiły jedynie stare magnetofony, gramofony, projekcje wideo oraz jeden spadochron. 23. Spektakl Chopin bez fortepianu Scenariusz zakładał wykonanie dwóch koncertów fortepianowych Chopina f-moll op. 21 i e- moll op. 11 bez fortepianu. Reżyser Michał Zadara postanowił zastąpić partie instrumentu tekstem literackim, a pianistę aktorką. W marcu 2013 roku odbyła się premiera spektaklu na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego, natomiast w sierpniu miała miejsce druga odsłona spektaklu w ramach festiwalu Chopin i jego Europa w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Dwójka Polskie Radio, TVP Kultura, The Warsaw Voice, Gazeta Krakowska oraz Radio Kraków. Spektakl otrzymał wiele pozytywnych recenzji, między innymi drugie miejsce wśród najciekawszych wydarzeń sezonu teatralnego 2012/2013 według redaktorów branżowego portalu e- teatr.pl. Sporym wyróżnieniem była też Marka Radia Kraków za najciekawsze wydarzenie kulturalne marca 2013 roku, przyznawana przez największą małopolską rozgłośnię radiową. 24. Koncert dla Tadzia 2013 Koncert poświęcony pamięci Tadeusza Gardziela, zmarłego w roku 2011 znanego politologa, byłego wiceburmistrza Dębicy. Wieczór wypełniony rosyjskimi, ukraińskimi i polskimi pieśniami został zorganizowany przez jego przyjaciół. Usłyszeć było można utwory z repertuaru m.in. Bułata Okudżawy, Jacka Kaczmarskiego, Włodzimierza Wysockiego w wykonaniu Tomka Wachnowskiego, Pawła Orkisza, Marcina Kukiełki oraz Zbigniewa Grzyba. Gwiazdą wieczoru był zespół Caci Vorba z Lublina. Po koncercie można było zobaczyć wystawę fotografii poświęconą pamięci Tadeusza Gardzieli. 14

15 25. Wystawy W 2013 r. zorganizowano poniższe wystawy: Adam Procki. Rzeźba, wernisaż wystawy odbył się 18 kwietnia 2013 r. w holu Pawilonu Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; wystawa fotograficzna Twarze Lanckorony w ramach VI Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie, 14 lipca 2013 r.; wernisaż wystawy malarstwa Janiny Kraupe Obrazy Muzyczne w ramach I Nowohuckiego Festiwalu Sztuki, 19 października 2013 r., Galeria CENTRUM; wystawa retrospektywna Paulina Wojtyny w Krakowie w dniach listopada 2013 r. W związku z organizacją wystawy wydany został Album biograficzny prac Paulina Wojtyny w nakładzie 500 egzemplarzy. 26. Wieczory Klubowe GAP W 2013 roku odbyły się trzy Wieczory Klubowe GAP, formuła tych spotkań zakłada integrację środowiska akademickiego połączoną z promowaniem twórców kultury. W 2013 r. podczas Wieczorów Klubowych wystąpili: W trakcie X Wieczoru Klubowego (12 kwietnia 2013 r., Klub Forty Kleparz) swoje wiersze deklamował Michał Zabłocki przy akompaniamencie gitary Marcina Siatkowskiego. Podczas XI Wieczoru Klubowego (24 maja 2013 r. NCK w Krakowie) wystąpił Mieczysław Czyżykiewicz w repertuarze z płyty Ma cherie. Występ poprzedziło otwarcie wystawy komiksu Tomasza Bereźnickiego. XII Wieczór Klubowy (22 listopada 2013 r., Klub Muzyczny Mezcal) uświetnił wspólny występ zespołów R.U.T.A. i Paprika Korps. 27. Skup Interwencyjny Piosenek Projekt polega na zakupie piosenek od polskich artystów. Zgromadzony zbiór w przyszłości wykorzystany zostanie do wyprodukowania płyty muzycznej. Płyta służyć będzie do celów promocyjnych. 28. Dzień Dziecka GAP Tegoroczna edycja dnia dziecka organizowana była we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Domem Harcerza przy ulicy Reymonta w Krakowie. Licznym atrakcjom zapewnionym przez MDK towarzyszyło spotkanie z prof. Anną Karwińską, autorką książeczki Psia opowieść wydanej specjalnie na tę okazję. 29. XIV Rajd Górski GAP W dniach października 2013 r. w Górach Stołowych odbył się kolejny, czternasty Rajd GAP. To forma wspólnego spędzania czasu i integracji kadry ze studentami i absolwentami kierunku GAP. Jest to również impreza zainicjowana przez Studentów i przez nich co roku organizowana. Fundacja GAP wsparła finansowo i organizacyjnie realizację tego przedsięwzięcia. 15

16 30. Wsparcie innych organizacji pozarządowych W ramach swojej działalności w 2013 r. Fundacja GAP wsparła finansowo i organizacyjnie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wspierania Szczawy, Klub Sportowy Szczawa oraz Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictw, 31. Działalność sportowa W trakcie całego roku Fundacja organizowała zajęcia sportowe, tj. mecze i treningi piłkarskie dla zainteresowanych osób, w tym przede wszystkim dla studentów specjalności i kierunku GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto odbył się też turniej: GAP CUP Cracow futsal tournament at UEK. 32. Umowa Konsorcjum z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej Zawarta 26 marca 2013 roku umowa zawiązała Konsorcjum naukowe w celu wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu Aktywacja osób starszych poprzez samoorganizację wspomaganą narzędziami IT AKTYWOS, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 33. Umowa Konsorcjum z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu oraz FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji. Zawarta 27 marca 2013 roku umowa zawiązała Konsorcjum naukowe w celu wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu Model Rozwoju Obywatelskiej Sfery Publicznej (Model ROSP), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Działalność gospodarcza W roku 2013 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja GAP zrealizowała następujące przedsięwzięcia: 1. Tydzień Ekonomii Społecznej IV Tydzień Ekonomii Społecznej odbył się w dniach listopada 2013 r. i został zrealizowany przy współpracy z ROPS w Krakowie. Fundacja GAP odpowiadała za: przygotowanie i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej Ta izba twierdzi, że ekonomia społeczna jest najlepszą odpowiedzią na kryzys, przygotowanie i przeprowadzenie seminarium PES jako atrakcyjny pracodawca. 2. Publikacja raportu Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? W dniu 20 maja 2013 r. Fundacja GAP zawarła z Telekomunikacją Polską S.A. umowę, której przedmiotem była promocja marki wskazanej przez TP (Orange) w związku z wydaniem raportu pt. Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?. Raport składa się z trzech części: (1) konceptualnego i metodologicznego wprowadzenia, (2) obszernej analizy 16

17 danych empirycznych, dotyczących różnych czynników i aspektów pozycji konkurencyjnej i potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki oraz (3) określenia wyzwań rozwojowych stojących przez Polską, czyli podmiotami gospodarczymi i władzą publiczną, oraz sformułowania kluczowych rekomendacji dla polityki publicznej. 3. Raport Towards a Competitive Poland How Can Poland Climb the World Economics League Table? Z uwagi na szerokie zainteresowanie raportem Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? 8 października 2013 r. podpisano z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności umowę, której przedmiotem było przygotowanie oraz wydanie angielskojęzycznej wersji raportu o tytule Towards a Competitive Poland How Can Poland Climb the World Economics League Table? 4. Raport dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Cel projektu to przygotowanie raportu dla MSN w Warszawie na temat modeli zarządzania oraz działań edukacyjnych realizowanych przez wybrane muzea i instytucje wystawiennicze. Raport obejmuje część teoretyczną (dotyczącą istniejących modeli zarządzania instytucjami muzealnymi i modeli prowadzenia działań z zakresu edukacji muzealnej) oraz część badawczą (obejmującą analizę wybranych muzeów pod względem zarządzania i prowadzenia działań edukacyjnych). 5. Kultura i rozwój W 2013 roku na zlecenie Narodowego Centrum Kultury Fundacja GAP przygotowała podręcznik akademicki Kultura a rozwój pod redakcją Jerzego Hausnera, Anny Karwińskiej i Jacka Purchli. Kultura a rozwój to podręcznik do ekonomii kultury. Głównym celem podręcznika jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi wiadomościami na temat związków kultury i szeroko pojętego rozwoju. Prezentuje on oryginalne ujęcie tej problematyki wykraczające poza szlaki utarte przez zachodni dyskurs ekonomiczny. Jej autorami jest grupa naukowców związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Międzynarodowym Centrum Kultury. Został stworzony z myślą o słuchaczach różnych kierunków nauk społecznych oraz wszystkich pracujących w kulturze. 6. Badanie rynku zapotrzebowania na produkty końcowe powstałe w ramach projektu E- muzea 23 listopada 2013 r. została podpisana umowa o współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, której przedmiotem jest wykonanie badania rynku zapotrzebowania na produkty końcowe powstałe w ramach projektu E-muzea i świadczone przez instytucje muzealne, w szczególności przeprowadzenie badania dostępności, potencjalnego kręgu odbiorców oraz sporządzenie raportu końcowego po wykonaniu badania. 7. Przy okazji prowadzonych przez Fundację GAP działań świadczone były także usługi w ramach umów sponsoringowych i reklamowych. 17

18 2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDA- CJI GAP PRZYCHODY FUNDACJI darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych ,00 zł darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych 4 249,54 zł dotacje i granty ,17 zł dochody z akcji charytatywnych 00,00 zł działalność statutowa odpłatna ,48 zł przychody z działalności gospodarczej ,01 zł odsetki z rachunku bankowego 1 042,41 zł pozostałe przychody 2 742,93 zł WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH W 2013 ROKU NA: realizację celów statutowych Fundacji ,25 zł Projekt Białoprądnicki Teatr Ogrodowy i Letnie Koncerty Kameralne ,00 zł Projekt Letnie Koncerty Organowe ,00 zł Projekt VI Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie ,20 zł Projekt Kulturalne Niepołomice ,24 zł Projekt Jędrusik po ciuchu ,04 zł Projekt Sztuka i ,84 zł Projekt MOWES ,06 zł Projekt PI NAWIKUS innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych Projekt WIP współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy miejskiej Kraków Projekt Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski ,33 zł 00,00 zł ,00 zł Projekt Start w Biznes ,76 zł działalność gospodarcza ,85 zł inne wydatki /koszty finansowe oraz CIT-8/ 970,49 zł DANE O : A) LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI na umowę o pracę 8 osób, w tym na r. 7 osób /Specjalista ds. organizacji wydarzeń artystycznych, Asystent specjalisty ds. organizacji wydarzeń artystycznych, Kierownik Projektu, Koordynator Subregionu, Specjalista ds. promocji i monitoringu, Specjalista ds. aktywizacji młodzieży, Asystent kierownika projektu, Specjalista ds. promocji, animacji współpracy i partnerstwa/: 18

19 *w tym w działalności gospodarczej 3 B) ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ (BRUTTO) wynagrodzenia ,88 zł nagrody 5 556,00 zł premie 0,00 zł WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIOWYCH NA UMOWĘ PRACĘ (BRUTTO) wynagrodzenia nagrody premie ,06 zł 00,00 zł 00,00 zł WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ (BRUTTO) wynagrodzenia ,38 zł nagrody 00,00 zł premie 00,00 zł C) WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACANEGO ŁĄCZNIE (BRUTTO) członkom zarządu i innych organów Fundacji nie wypłacano osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą nie wypłacano D) WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO I HONORARIÓW (BRUTTO) ,82 zł E) UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH Z PODZIAŁEM WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI, ZE WSAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I WARUNKÓW PRZYZNANIA POŻYCZEK ORAZ Z PODANIEM PODSTAWY STATUTOWEJ UDZIELANIA TAKICH POŻYCZEK Fundacja nie udzielała pożyczek F) KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU ING Bank konto 84, na dzień łączna kwota ,76 zł ING Bank konto 08, na dzień łączna kwota ,50 zł ING Bank konto 90, na dzień łączna kwota 323,73 zł ING Bank konto 68, na dzień łączna kwota ,94 zł ING Bank konto 82, na dzień łączna kwota 00,00 zł ING Bank konto 49, na dzień łączna kwota ,00 zł ING Bank konto 91, na dzień łączna kwota 1 705,87 zł ING Bank konto 23, na dzień łączna kwota 3 708,29 zł 19

20 ING Bank konto 02, na dzień łączna kwota ING Bank konto 60, na dzień łączna kwota ING Bank konto 34, na dzień łączna kwota ING Bank Lokata 84, na dzień łączna kwota 00,00 zł -38,25 zł -9,13 euro 314,94 zł G) WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK Fundacja nabyła udziały w Przedsiębiorstwie Społecznym Agencja Artystyczna GAP sp z o.o.: Procent posiadanych udziałów 100 Liczba udziałów -100 Wartość nominalna udziałów 5000 zł H) NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ICH PRZEZNACZENIU ORAZ WYSOKOŚCI KWOT WYDAT- KOWANYCH NA TO NABYCIE Fundacja nie nabywała nieruchomości I) NABYCIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 5000,00 Fundacja nabyła w 2013 r. środek trwały Aparat Canon o wartości 5090,00 zł J) WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZ- DANIACH FINANSOWYCH SPORZADZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH: Aktywa Zobowiązania ,34 zł ,89 zł K) DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJE Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ RE- ALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ: Przychody działalności statutowej odpłatnej ,48 zł Koszty działalności statutowej odpłatnej ,96 zł L) DANE O DZIAŁALNOSCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄ- DOWE (usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ O WYNIKU FINAN- SOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI: Ł) INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄ- ZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODAT- KOWYCH zobowiązania na dzień składane deklaracje ZUS i US łącznie ,00 zł PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1R, VAT-7, CIT-8. 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU Kraków, 15 czerwca 2012 r. Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 WSTĘP... 4 1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam Siedziba i jej adres: ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2011 Kraków, kwiecień 2012 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012-1/9 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2012 1. DANE REJESTRACYJNE a) nazwa: Fundacja,,In Corpore b) siedziba: ul. Puchały 4, 40-750 Katowice c) adres do korespondencji: ul. Puchały 4,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Salemander z siedzibą we Wroclawiu, adres: ul. Legnicka 65 54-206 adres korespondencyjny: Ogrodowa 23 55-040 Bielany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Film Spring Open w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres od 31.08.2012 do 31.12.2012.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Film Spring Open w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres od 31.08.2012 do 31.12.2012. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Film Spring Open w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres od 31.08.2012 do 31.12.2012. Nazwa: Fundacja Film Spring Open 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok 1) Dane rejestracyjne fundacji: a) nazwa fundacji FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO b) siedziba fundacji WARSZAWA c) adres fundacji 04-937 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2012 Kraków, maj 2013 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź;

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź; Toruń, 30.03.2011 Fundacja Miasto Projekt 87-100 Toruń ul. Żeglarska 11/6 NIP 9562262230, REGON 340608631 KRS 0000339643 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Miasto Projekt z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2013 Kraków, maj 2014 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie. Upowszechniających Harcerstwo im. Harcmistrza Radosława Turzańskiego. Ul. Pocztowa 1, 58-200 DzierŜoniów, woj.

Roczne Sprawozdanie. Upowszechniających Harcerstwo im. Harcmistrza Radosława Turzańskiego. Ul. Pocztowa 1, 58-200 DzierŜoniów, woj. Roczne Sprawozdanie Fundacji ROPUH Rozwoju Organizacji Pozarządowych Upowszechniających Harcerstwo im. Harcmistrza Radosława Turzańskiego za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416 Zgierz, dnia 21 marca 2011r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. Nazwa stowarzyszenia: KAMELEON Siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Długa 42, Data wpisu w KRS : 22.05.2006r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008 Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel: +48 12 6624294 fax: +48 12 6624291 e-mail: fundacjaraiar.krakow.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Kraków, marzec 2010 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji 3. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo