Instrukcja Gantt Project

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Gantt Project"

Transkrypt

1 Instrukcja Gantt Project 1. Pasek Menu Rys. 1: Pasek Menu programu Gantt Project Zaczynamy od paska menu. Powyżej widzimy przyciski. Jeśli klikniemy na którykolwiek z nich, zobaczymy listę rozwijaną. a) Przycisk Projekt Rys. 2: Lista rozwijana przycisku Projekt Właściwości kliknięcie powoduje wyświetlenie okna pozwalającego ustawić najważniejsze projektu.

2 W zakładce Ogólne ustawiamy nazwę projektu i możemy dodać opis firmy, działu, zanotować dane dotyczące wykonawcy, bądź cokolwiek innego, co użytkownik uzna za potrzebne. Rys. 3: Okno Parametry, zakładka Ogólne Zakładka Kalendarz projektu pozwala na: - zaimportowanie danych dotyczących dni świątecznych obowiązujących w wybranym kraju - określenie dni wolnych od pracy, czyli weekendów, domyślnie jest to sobota i niedziela (jest to bardzo ważne mówiąc najprościej po to, aby program prawidłowo obliczał czasy) - określenie, czy zadania mogą być wykonywane w weekendy, czy nie - ustalenie daty rozpoczęcia projektu

3 Rys. 4: Okno Parametry, zakładka Kalendarz projektu Zakładka Rola osoby pozwala dodanie nowego stanowiska. Po co? Ponieważ kiedy będziemy dodawali w kolejnych etapach osoby odpowiedzialne za projekty przypisuje im się stanowisko, czyli rolę. Program ma zdefiniowanych kilka uniwersalnych stanowisk, a właśnie w tej zakładce dodajemy to, czego nie ma jeszcze w liście stanowisk. Rys. 5: Okno Parametry, zakładka Rola osoby

4 Pozostałe przyciski Nazwa przycisku Nowy Otwórz Ostatnie projekty Zapisz Zapisz jako Importuj Eksportuj Serwer webowy Drukuj Podgląd wydruku Wyjdź Akcja Pozwala na stworzenie nowego projektu Wyświetla zawartość folderów / pulpitu w celu wybrania pliku, który ma zostać otwarty (otwiera też pliki MS Project) Pozwala na otwarcie ostatnio przeglądanych projektów Pozwala na zapisanie zmian dokonanych w projekcie Pozwala na zapisanie projektu w wybranym formacie Umożliwia import plików MS Project, Gantt Project i plików tekstowych (*.txt) Umożliwia eksport plików do MS Project, PNG, JPG, CSV, HTML, PDF Umożliwia otwarcie pliku lub zapisanie go w sieci Pozwala na wydrukowanie wykresu i ustawienie parametrów wydruku Wyświetla zakres wykresu, który będzie wydrukowany Zamyka program b) Przycisk Edycja Rys. 6: Lista rozwijana przycisku Edycja

5 Nazwa przycisku Cofnij Przywróć Odśwież Szukaj Wytnij Kopiuj Wklej Parametry Akcja Cofa wykonaną uprzednio czynność Przywraca cofniętą czynność Aktualizuje widok Wyszukuje dane, np. zadania, itp. Żeby wyciąć np. zadanie musimy je wcześniej zaznaczyć Żeby skopiować zadanie musimy je wcześniej zaznaczyć Wkleja wcześniej skopiowane / wycięte zadanie Wyświetla okno z zakładkami, wyjaśnienie poniżej W zakładce Ogólne możemy zmienić kolorystykę programu, język, ustawić format daty jaki ma być wyświetlany oraz ustawić dzisiejszą datę (w celu zobaczenia, na jakim etapie zadań jesteśmy). Rys. 7: Okno Parametry, zakładka Ogólne W zakładce Parametry wykresu Gantt a możemy zmienić: - domyślną nazwę zadania (chodzi o to, co ma nam się wyświetlić, jak klikniemy Nowe zadanie, domyślnie jest ustawione task ), - kolor na jaki wyświetlają się zadania na wykresie, - siłę łącza, - detale znaczników (czy program ma automatycznie zaznaczać dzień bieżący i daty graniczne projektu, sposób zaznaczenia weekendów czy pasek zadania ma zakrywać weekend, czy pasek weekendu ma zakrywać zadanie) - wyświetlanie szczegółów zadań (czyli co ma się wyświetlać na pasku zadania na wykresie poniżej paska zadania, powyżej, po lewej, po prawej) - kolory porównywania stanów projektu ( zadań nie zmienionych czasowo, zakończonych przed wyznaczonym terminem, zadań opóźnionych)

6 Rys. 8: Okno Parametry, zakładka Parametry wykresu Gantta W zakładce Parametry wykresu zasobów możemy zmienić kolory zasobów (osoby właściwie wykorzystane, osoby przeciążone zadaniami, osoby nie wpieni wykorzystane, dni wolne)

7 Rys. 9: Okno Parametry, zakładka Parametry wykresu zasobów W zakładce Parametry serwera FTP ustawiamy dane serwera FTP (dane użytkownika, adres serwera, podkatalog, hasło), możemy też przetestować połączenie FTP. Rys. 10: Okno Parametry, zakładka Parametry serwera FTP

8 W zakładce Eksport do tekstowego formatu CSV mamy możliwość wyboru separatora tekstu, ogranicznika kolumn i danych, jakie mają zawierać zadania i zasoby. Rys. 11: Okno Parametry, zakładka Eksport do tekstowego formatu CSV c) Przycisk Widok Rys. 12: Lista rozwijana przycisku Widok Po kliknięciu na przycisk z wykresu Gantta przechodzimy do diagramu sieciowego PERT.

9 Rys. 13: Widok diagramu PERT Wyjaśnienie: diagram PERT W metodzie PERT projekt jest przedstawiany w postaci diagramu sieciowego, czyli grafu skierowanego, którego wierzchołki stanowią zadania składające się na projekt, natomiast łuki reprezentują ukierunkowane powiązania pomiędzy zadaniami i są do nich przypisane czasy trwania poszczególnych czynności wymaganych do przejścia do następnego zadania. Podobnie jak w przypadku metody CPM istotą metody PERT jest analiza ścieżki krytycznej. Różnica pomiędzy obiema metodami polega na traktowaniu w metodzie PERT czasu trwania zadania jako zmienną losową, nie natomiast jako zmienną zdeterminowaną, jak w przypadku metody CPM. Takie ujęcie czasu trwania zadań składających się na projekt pozwala zastosować metody statystyczne do oceny czasowego ryzyka ukończenia zadań, grup zadań i całości projektu oraz określania prawdopodobieństwa ich ukończenia w z góry zadanym terminie Na podstawie: Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie Projektami, PWE, Warszawa Brandenburg H.: Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.

10 Aby przejść z powrotem do widoku z wykresem Gantta, kliknąć na Wykres Gantta na zakładkach widocznych pod wstążką przycisków: Rys. 14: Zakładki wykresów d) Przycisk Zadania Rys. 15: Lista rozwijana przycisku Zadania Nowe zadanie Kliknięcie na Nowe zadanie powoduje dodanie na liście zadań nowej czynności, która to jednocześnie pojawia się też obok na wykresie Gantta. Zadanie takie należy nazwać i skonfigurować jego parametry.

11 Rys. 16: Pojawienie się nowego zadania na liście Właściwości zadania Kliknięcie na Właściwości zadania (musimy wybrać zadanie, którego właściwości będziemy zmieniać, aby ten przycisk był aktywny) powoduje wyświetlenie okna z zakładkami. W zakładce Ogólne możemy: - wpisać nazwę zadania, - zaznaczyć, czy jest to kamień milowy - wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia zadania - określić czas trwania - uwzględnić ograniczenia (np. że zadanie może się rozpocząć najwcześniej 4 marca - ustalić priorytet - ustalić postęp (czyli jaki % zadania jest wykonany) - zmienić kształt zadania na wykresie Gantta - zmienić kolor zadania na wykresie Gantta - dodać adres Web - dopisać notatki

12 Rys. 17: Okno Właściwości dla zadania, zakładka Ogólne Wyjaśnienie: Kamień milowy Określenia kamień milowy (i różnych jego odmian) używa się do oznaczenia przełomowych momentów w trakcie zarządzania projektem, kiedy podejmowane są kluczowe decyzje. Innymi słowy, kamień milowy oddziela kolejne etapy prac nad projektem. Kamienie milowe nie są wirtualnym oznaczeniem przejścia do kolejnego etapu. Zazwyczaj wiążą się z koniecznością skonfrontowania ze sobą najważniejszych osób zaangażowanych w projekt. Liczba kamieni milowych uzależniona jest albo od przyjętych standardów i procedur (to w przypadku prowadzenia projektu w firmie), albo od założeń jakie postawił sobie Project Manager. 2 Nie będzie to specjalnie odkrywcze, jeżeli powiemy, że każdy projekt ma swój początek, środek i koniec. Ale właśnie między tymi trzema elementami, w sposób naturalny, wstawione zostaną kamienie milowe projektu. Najważniejszym momentem w życiu projektu jest pierwszy z kamieni milowych. Na tym etapie Project Manager musi posiadać szczegółową wiedzę dotyczącą: Założeń co będzie produktem końcowym projektu. Budżetu jakimi środkami finansowymi dysponuje i w jaki sposób zostaną one rozdysponowane. Harmonogramu kto będzie pracował przy projekcie i jak długo potrwają prace. Te trzy wymienione punkty to absolutne minimum stan na dzień 2 marca 2012 r, autor: Tomasz Galanciak 3 Tamże

13 W kolejnej zakładce Zależności można dodawać i usuwać zależności między zadaniami. Rys. 18: Okno Właściwości dla zadania, zakładka Zależności W zakładce Osoby możemy dodawać i usuwać osoby odpowiedzialne za wykonanie danego zadania Rys. 19: Okno Właściwości dla zadania, zakładka Osoby W zakładce Dodatkowe kolumny można dodać lub usunąć kolumny do wypełnienia dla danego zadania. Po kliknięciu na Zarządzaj kolumnami wyświetli nam się okno takie jak poniżej, a na nim można wybrać nazwę dodatkowej kolumny np. Koordynator. Po wybraniu interesującej nas nazwy kolumny klikamy przycisk Show selected wtedy zmieni nam się widok listy zadań (widoczne na rys. XXX ) pojawi się nowa kolumna. Jeśli faktycznie odpowiada nam taka dodatkowa kolumna, należy kliknąć Akceptuj. Jeśli zaś chcemy zrezygnować z dodania kolumny klikamy Hide selected i Akceptuj.

14 Rys. 20: Okno Właściwości dla zadania, zakładka Dodatkowe kolumny Po dodaniu nowej kolumny lista zadań prezentuje się następująco. Od teraz przy każdym zadaniu możemy zaznaczyć, że ma ono koordynatora i kto nim jest. Rys. 21: Lista zadań Robi się to w następujący sposób: Na wybranym zadaniu klikamy prawym przyciskiem i z listy rozwijanej wybieramy Właściwości zadania. W zakładce Osoby, w kolumnie Nazwa osoby wybieramy pracownika, który ma być koordynatorem, klikamy na jego nazwę, a następnie w kolumnie Koordynator zaznaczamy, że jest to koordynator poprzez kliknięcie na biały kwadracik (checkbox). Wygląda to następująco:

15 Rys. 22: Miejsce oznaczenia Koordynatora Pamiętaj, że aby dodać osobę, najpierw musisz ją stworzyć (klikając w menu na przycisk Osoby, a następnie wybierając z listy rozwijanej Nowa Osoba)! Usuń zadanie przycisk usuwa wybrane zadanie e) Przycisk Osoby Rys. 23: Lista rozwijana przycisku Osoby Nowa osoba Po kliknięciu na liście rozwijanej Nowa osoba wyświetla się następujące okno. W zakładce Ogólne możemy dodać nową osobą poprzez: - wpisanie jej imienia i nazwiska, telefonu, a - przypisanie jej roli (stanowiska)

16 Rys. 24: Okno Osoby W zakładce Dni wolne wpisujemy dni, w których dana osoba nie będzie w stanie zajmować się swoimi obowiązkami w ramach projektu. W zakładce Dodatkowe kolumny możemy dodać nowe kolumny, w identyczny sposób jak w zakładce o tej samej nazwie w kategorii Zasoby. Właściwości osoby Po wybraniu z listy rozwijanej tego przycisku wyświetli nam się następujące okno. Aby przycisk ten był aktywny musimy znajdować się w zakładce diagram osób.

17 Rys. 25: Okno Osoby Nazwa zakładki Ogólne Dni wolne Dodatkowe kolumny Akcja W tej zakładce można zmienić dane wybranej osoby: jej imię i nazwisko, nr telefonu, i stanowisko. W tej zakładce możemy wpisywać urlopy i dni wolne dla wybranego pracownika Zasada dodawania nowych kolumn jest identyczna jak w przypadku zasobów Wyślij Kliknięcie na ten przycisk powoduje otwarcie programu do wysyłania i, jaki mamy ustawiony jako domyślny, np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, itp. Importuj osoby Przycisk ten pozwala na skopiowanie osób z innego projektu do tego, nad którym pracujemy obecnie. Odbywa się to w następujący sposób.

18 Po kliknięciu na przycisk wyświetla nam się następujące okno: Rys. 26: Okno otwierania plików Zaznaczamy plik (czyli nasz projekt), z którego mają być importowane osoby do pliku (projektu), nad którym pracujemy. Klikamy przycisk Open. Efektem tego działania jest wyświetlenie na liście osób nowych (zaimportowanych) pracowników. Musimy im teraz przypisać role w bieżącym projekcie. Rys. 27: Lista osób po imporcie danych

19 e) Przycisk Pomoc Rys. 28: Lista rozwijana przycisku Pomoc Nazwa przycisku O programie Pokaż dziennik Odzyskaj ostatni projekt Akcja Wyświetla okno pozwalające na przejrzenie autorów programu, bibliotek i informacji o licencji. Wyświetla informacje dot. programu Wyświetla okno z zapytaniem o odzyskanie pliku. Pozwala na odzyskanie projektu, nad którym pracowaliśmy, ale który utraciliśmy, bo np. zapomnieliśmy go zapisać

20 2. Wstążka Jako Wstążkę definiuje się przyciski widoczne pod paskiem menu. Są prawie identyczne w przypadku wykresu Gantta i diagramu osób, różnią się 1-2 przyciskami. Rys. 29: Wstążka programu Gantt Project Poniżej przedstawiono przyciski widoczna na wstążce:

21

22 3. Diagramy a. Wykres Gantta (Diagram zadań) Podstawowym widokiem jest zakładka z napisem Gantt. Zawiera ona podgląd na wykres Gantta (po prawej) oraz listę zadań (po lewej). Rys. 30: Widok Wykresu Gantta Szerokość listy zadań i wykresu Gantta można regulować za pomocą przycisku zaznaczonego czerwonym prostokątem. Wykres Gantta także ma swoje funkcjonalności. Przyciski znajdują się nad osią symbolizującą dni i tygodnie. Rys. 31: Widok Wykresu Gantta - oś czasu

23 Znaczenie poszczególnych przycisków znajdują się poniżej w tabelce. Nazwa przycisku Powiększ Pomniejsz Dzisiaj Przesuń wykres w lewo Przesuń wykres w prawo Pokaż ścieżkę krytyczną Stany projektu Akcja Powiększa widok na wykres Gantta Pomniejsza widok na wykres Gantta Przesuwa wykres tak, że pokazane są zadania, które mają być wykonywane w dniu dzisiejszym i w dniach kolejnych Przesuwa podgląd na zadania w lewo Przesuwa podgląd na zadania w prawo Pokazuje zadania, które znajdują się na ścieżce krytycznej. Program domyślnie zaznacza takie zadania w następujący sposób: Wyświetla okno, w którym można edytować lub dodać stan projektu np. zawieszony Wyjaśnienie: Ścieżka krytyczna Ścieżka krytyczna - ciąg takich zadań (podzadań projektu), że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie całego projektu. Menedżer projektu powinien zwrócić szczególną uwagę na zadania znajdujące się na ścieżce krytycznej, gdyż od nich zależy terminowość przedsięwzięcia. Ścieżka krytyczna jest trwającym najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów chronologicznie ułożonych zadań takich, że każde następne nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie skończy Stan na dzień 2 marca 2012

24 Nad listą zadań również znajdują się przyciski ułatwiające użytkowanie. Menu dla listy zadań wygląda następująco: Rys. 32: Menu listy zadań Znaczenie poszczególnych przycisków przedstawiono poniżej:

25 Dodawanie zależności Aby dodać zależność między dwoma zadaniami, należy kliknąć na nazwę wybranego zadania na wykresie Gantta. Wyświetla się wtedy okno Właściwości dla [zadania]. Przechodzimy do zakładki zależności. Rys. 33: Okno Właściwości dla zadania, Zakładka Zależności Po kliknięciu na przycisk Dodaj, w kolumnie nazwa zadania wyświetli się lista rozwijana, na której możemy wybrać zadanie do którego ma być podłączone zadanie obecnie wybrane. Następnie w kolumnie Typ wybieramy typ zależności. Typy zależności między zadaniami Koniec-Start Dopóki nie zakończymy zadania X, nie można rozpocząć zadania Y. Inaczej mówiąc: Zadanie Y nie może się rozpocząć, dopóki nie zakończy się zadanie X (a więc Y zależy od X). Na przykład: Dopóki nie zakończy się zadanie X: Uzyskanie akceptacji projektów graficznych, nie można rozpocząć zadania Y: Wdrożenie strony internetowej. X Y Rys. 34: Schemat zadań o zależność Koniec-Start

26 Koniec-Koniec Dopóki nie zakończymy zadania A, nie możemy zakończyć zadania B. Inaczej mówiąc: Zadanie B nie może się zakończyć, dopóki nie zakończy się zadanie A (B jest zależne od A). Nie muszą się one jednak kończyć w tym samym momencie. Na przykład: Dopóki nie zakończymy zadania A: Produkcja partii, nie można zakończyć zadania B: Kontrola ilościowa partii produktów. A B Rys. 35: Schemat zadań o zależność Koniec-Koniec Start-Koniec Dopóki nie rozpoczniemy zadania 1, nie możemy zakończyć zadania 2. Inaczej mówiąc: Zadanie 2 nie może się zakończyć, dopóki nie rozpocznie się zadanie 1 (2 zależy od 1). Zadanie 2 może się zakończyć w dowolnym czasie po rozpoczęciu zadania 1. Zadanie 2 nie musi też się kończyć dokładnie w momencie rozpoczęcia zadania 1. Na przykład: Dopóki nie rozpoczniemy zadania 1: Dostarczenie materiałów konstrukcyjnych, nie możemy zakończyć zadania 2: Montaż stoiska na targi. 1 2 Rys. 36: Schemat zadań o zależność Start-Koniec

27 Start-Start Dopóki nie rozpoczniemy zadania I, nie możemy rozpocząć zadania II. Inaczej mówiąc: Zadanie II nie może się rozpocząć, dopóki nie rozpocznie się zadanie I (II jest zależne od I). Zadania te nie muszą rozpoczynać jednocześnie. Na przykład: Dopóki nie rozpoczniemy zadania I: Druk materiałów reklamowych, nie możemy rozpocząć zadania II: Pakowanie materiałów reklamowych do wysyłki. I II Rys. 37: Schemat zadań o zależność Start-Start

28 Wyświetlanie wykresu Gantta Sposób wyświetlania diagramów można zmieniać według własnego uznania, kolory zadań, dni wolnych, itp. Robi się to poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na diagramie osób lub zasobów w zależności od potrzeb. Po kliknięciu na diagramie zadań pojawia się lista rozwijana z omówionymi wcześniej opcjami obecnymi także na wstążce, menu programu i menu dla listy zadań. Aby zmienić kolor wyświetlania zadań należy wybrać Parametry wykresu Rys. 38: Opcje wykresu Gantta

29 Domyślne oznaczenia zadań na wykresie Gantta Przypomnienie: Ustawienie kamienia milowego Aby zaznaczyć kamień milowy należy wejść we właściwości zadania i w zakładce ogólne zaznaczyć checkbox obok napisu kamień milowy Rys. 39: Okno Właściwości dla zadania, oznaczenie Kamienia milowego

30 Przypomnienie: Widok na ścieżkę krytyczną Aby zobaczyć, które zadania znajdują się na ścieżce krytycznej, nad osią czasu należy kliknąć przycisk Pokaż ścieżkę krytyczną Rys. 40: Oś czasu na Wykresie Gantta, Przycisk Pokaż ścieżkę krytyczną Przypomnienie: Widok na ścieżkę krytyczną Aby zmienić postęp (stan realizacji zadania), należy wejść we właściwości zadania i w zakładce ogólne zmienić postęp (dane są w %) Rys. 41: Okno Właściwości dla zadania, oznaczenie Postępu

31 b. Diagram osób Do diagramu osób przechodzi się poprzez kliknięcie zakładki zaznaczonej czerwonym kółkiem. Po lewej stronie wyświetlane są osoby imię nazwisko i stanowisko. Jeśli mają przyporządkowane zadania, obok nazwiska pojawia się mały kwadracik z plusem. Po kliknięciu na plusa rozwija się lista zadań (automatycznie jest też ona rozwijana na osi czasu po prawej). Widok ten można zminimalizować poprzez kliknięcie kwadracika z minusem, który pojawił się miejscu kwadracik z plusem. Wykres po prawej przedstawia rozłożone w czasie zadania dla osób biorących udział w projekcie oraz obciążenia tych osób (podawane w procentach). Niebieski kolor prostokąta oznacza, że osoba nie jest przeciążona. Dla każdej osoby można zmieniać właściwości i przypisać dni wolne, co było już omówione wcześniej (patrz: pkt. 1. Pasek menu -> ppkt. e. Przycisk osoby -> Właściwości osoby) Rys. 42: Widok Diagramu osób

32 Po kliknięciu na diagramie osób pojawia się przycisk Parametry wykresu. Należy na niego kliknąć. Rys. 43: Przycisk Parametry wykresu Wyświetli nam się wtedy następujące okno, w którym możemy dokonywać zmian. Rys. 44:Okno Parametry wykresu Gantta dla diagramu osób

Instrukcja Gantt Project

Instrukcja Gantt Project 1. Pasek Menu Instrukcja Gantt Project Rys. 1: Pasek Menu programu Gantt Project Zaczynamy od paska menu. Powyżej widzimy przyciski. Jeśli klikniemy na którykolwiek z nich, zobaczymy listę rozwijaną. a)

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową

Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową Podstawowe informacje Przyjmujemy zamówienia na nadruk wewnątrz kartek UNICEF w druku: cyfrowym (niezależnie od nakładu)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Śledzenie projektu Plan bazowy Plan bazowy jest zapisanym planem oryginalnym projektu, jest trwałym zapisem harmonogramu i kosztów. Plan bazowy zawiera główny

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Śledzenie postępów prac w projekcie Cel zajęć Celem laboratorium jest zapoznanie się ze śledzeniem postępów prac w projekcie. A także poznanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania platformy edukacyjnej edutodo

Instrukcja użytkowania platformy edukacyjnej edutodo S t o w a r z y s z e n i e Edukacja dla Przyszłości PLUS ul. Wachowiaka 2a 60 681 Poznań tel.: +48 61 828 89 23 Instrukcja użytkowania platformy edukacyjnej edutodo UŻYTKOWNIK - NAUCZYCIEL Wersja 1.00.00

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela Po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta należy wybrać zakładkę Szkoły u góry ekranu. Przejdziesz do okna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Project Planner wersja 2.5 podręcznik użytkownika

Project Planner wersja 2.5 podręcznik użytkownika Project Planner wersja 2.5 podręcznik użytkownika Strona 1 z 60 Spis treści 1.Wstęp... 4 2.Standardowe elementy interfejsu użytkownika...5 2.1.Okno typu lista...5 2.2.Okno edycji elementu (projektu / zadania)...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Notatnik elektroniczny w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW W oknie przeglądarki wpisujemy adres https://poczta.uni.wroc.pl. Zostaniemy przeniesieni na stronę nowego sytemu pocztowego. Tutaj musimy podać swoje

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów.

Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów. Porównanie aplikacji do tworzenia harmonogramów. WETI 23 lutego 2010 Plan prezentacji Harmonogram 1 Harmonogram Definicja Zależności miedzy zadaniami Wykres Gantta Diagram PERT 2 3 4 5 Prawie jak motto

Bardziej szczegółowo

System badań ankietowych LimeSurvey. Przewodnik

System badań ankietowych LimeSurvey. Przewodnik System badań ankietowych LimeSurvey Przewodnik Niniejszy przewodnik jest krótkim wprowadzeniem do systemu badań ankietowych LimeSurvey. Przedstawiono w nim podstawowe informacje pozwalające przygotować

Bardziej szczegółowo

Usługi sieci Internet

Usługi sieci Internet Cel ćwiczenie: Celem ćwiczenia jest przedstawienie usług dostępnych w sieci Internet. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu tego ćwiczenia będziesz: potrafił założyć konto Microsoft wraz z kontem pocztowym;

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przykładowy test egzaminacyjny Zasady oceny testu Test zawiera 32 zadania (6 teoretycznych i 26 praktycznych) za które można uzyskać maksymalnie 36 punktów. Aby zaliczyć test

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

a) Data spaceru psa z listy moich psów... 4 b) Data spaceru psa z poza mojej listy (np. wyprowadzonego na prośbę/w zastępstwie itp.)...

a) Data spaceru psa z listy moich psów... 4 b) Data spaceru psa z poza mojej listy (np. wyprowadzonego na prośbę/w zastępstwie itp.)... Instrukcja obsługi 1. Dołączenie do wybranej grupy spacerowej... 1 2. Odłączenie się od grupy spacerowej (tworzenie nowej grupy)... 2 3. Zmiana nazwy grupy spacerowej... 2 4. Wyszukanie i dodanie psa do

Bardziej szczegółowo

USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne

USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne Wypełnianie i drukowanie protokółów, Plan zajęć, Komunikacja ze studentami 1. Wypełnianie protokółów Aby załogować się do systemu (na stronie www.usosweb.amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9 POCZTA POLSKA (Moduł Magento) v.1.0.2 Strona 1 z 9 Spis treści Zgodny z Magento.... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 5 Konfiguracja cennika... 7 Tworzenie zamówienia.... 8 Wysyłka zamówień do placówki

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM Typu KD

REJESTRATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM Typu KD REJESTRATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM Typu KD INSTRUKCJA OBS UGI PROGRAMU KD ARCHIVE v.2.1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE... 5 2. INSTALACJA PROGRAMU KD Archive... 5 3. OBS UGA PROGRAMU... 8 3.1 G³ówne okno aplikacji

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROZSZERZONA

PLATFORMA ROZSZERZONA Lokalizator GPS Instrukcja Użytkownika Logowanie do systemu 1. Zaloguj się na stronie: http://www.spy-shop.pl/gps-pm-15.html#logowanierozszerzona 2. Zaloguj się używając swojego loginu i hasła (domyślnie

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Świadectwa Optivum. Eksport danych uczniów w formacie SOU z przygotowanego pliku świadectw

Świadectwa Optivum. Eksport danych uczniów w formacie SOU z przygotowanego pliku świadectw Świadectwa Optivum Jak zmienić szablon świadectwa w pliku świadectw? W pliku świadectw przechowywany jest komplet informacji potrzebnych do wydrukowania świadectw określonej grupy osób, m.in.: dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

Wykres prędkości. Infolab

Wykres prędkości. Infolab Wykres prędkości Wyświetlenie okna wykresu prędkości. Generowanie raportu prędkości z poziomu widoku cyfrowego. Generowanie raportu prędkości z poziomu danych cyfrowych. Generowanie raportu prędkości z

Bardziej szczegółowo

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika.

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. XXX XXX PROGRAMOWANIE W JAVA - PROJEKT KSIĄŻKA ADRESOWA Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. 1. Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Nauczyciel Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo