ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Certyfikowany Project Manager EY Academy of Bsiness dni zaawansowanych warsztatów + egzamin Edycja 2015/2016 Start: września Warszawa FOCUS Kontakt Eliza Krzemieniewska tel Zapraszamy na wielomodłowy zaawansowany program warsztatów zakończony egzaminem potwierdzającym kompleksowe kwalifikacje z obszar zarządzania projektami Certyfikowany Project Manager EY Academy of Bsiness. Krs obejmje przekrój metodyk zarządzania projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań dla członków zespołów projektowych Uczestnicy poznają dominjące światowe standardy zarządzania projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile oraz rozwiązania hybrydowe składa się z 10 modłów tematycznych, obejmje szeroki zakres wiedzy i miejętności Uczestnicy naczą się dobierać podejścia projektowe w zależności od typ planowanego i realizowanego projekt oraz celów projekt Trzy ścieżki rozwoj dla PM ów : krs 8 modłów krs 10 modłów wybrane warsztaty tematyczne

2 PROGRAM Uczestnicy Do dział w krsie zapraszamy Kierowników projektów i liderów zespołów projektowych Kadrę menedżerską, dyrektorów i pracowników PMO Członków zespołów projektowych oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem kompetencji specjalistycznych z obszar zarządzania projektami Korzyści z dział w krsie Po kończeni program czestnicy samodzielnie zarządzać projektami niezależnie od ich skali skomplikowania i złożoności efektywnie zarządzać zadaniami w projektach realizować harmonogramy zgodnie z założonymi terminami i w ramach stalonych bdżetów korzystać z zaawansowanych narzędzi wspierających projekt dobierać style zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem organizować efektywne spotkania zespoł projektowego przygotować i nadzorować projekt metodą CCPM wdrożyć zarządzanie projektem Agile zarządzać projektami metodą KANBAN zbdować Biro Projektów Strktra program prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów EY Academy of Bsiness posiadających wieloletnie doświadczenie trenerskie oraz biznesowe we wdrażani projektów w firmach działających w różnych branżach. Cały program ma formłę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami praca nad projektami stanowi 50% zajęć. Zdecydowana większość treści prezentowana jest w postaci ćwiczeń, tj.: analiza ciekawych przypadków, praca indywidlana i grpowa nad wybranymi case stdies, dysksje, symlacje zadań zespołowych. Gotowe rozwiązania wypracowane na krsie czestnicy będą mogli wdrożyć w swojej firmie. Certyfikat i egzamin Uczestnik wybiera ścieżkę dla siebie: Certyfikowany Project Manager EY Academy: dział w 8 modłach krs (12 dni) i zdanie egzamin końcowego Exective Project Manager EY Academy: dział w 10 modłach krs (16 dni) i zdanie egzamin końcowego Osoby biorące dział w pojedynczych modłach krs otrzymją zaświadczenie kończenia szkolenia wydawane po każdym modle Literatra Uczestnikom naszego krs polecamy literatrą zpełniającą: Eliyah M. Goldratt Cel I: Doskonałość w prodkcji (powieść biznesowa z wątkiem osobistym: fndamentalne koncepcje teorii ograniczeń oraz rachnkowości przerobowej na przykładzie zarządzania prodkcją) Eliyah M. Goldratt Cel II: To nie przypadek (powieść biznesowa: przekształcanie przewagi operacyjnej w przewagę biznesową, strategia, logistyka, sprzedaż, narzędzia myślowe w biznesie i w życi codziennym) Eliyah M. Goldratt Łańcch krytyczny: Powieść o zarządzani projektami (powieść biznesowa: zarządzanie projektem wedłg łańccha krytycznego) Mark J. Woeppel Jak wdrożyć teorię ograniczeń w firmie prodkcyjnej (przewodnik praktyka, zawiera konkretne rady, wskazania, opisy oraz przykłady wdrożenia metody TOC krok po krok) Eliyah M. Goldratt, Efrat Goldrat- Ashlag Wolność wybor (powieść biznesowa: dzięki czytelnym przykładom możemy zobaczyć, jak działa i jak może być osiągnięta Viable Vision Goldrata)

3 Modł 1. Planowanie projekt (2 dni) Cele szkolenia Przygotowanie czestników do samodzielnego definiowania założeń planowanych projektów Przygotowanie czestników do profesjonalnego przygotowania planów projektów, które będą w pełni wykorzystane w procesie zarządzania projektami Zapoznanie czestników z przekrojem metodyk i podejść zarządzania projektami Po kończeni warsztat czestnicy Zdefiniować cele projekt Stworzyć kartę zgłoszenia projekt Zdefiniować zadania w projekcie za pomocą WBS Zbdować sieć projekt Zdefiniować kamienie milowe w projekcie Harmonogramować projekt wg ścieżki krytycznej Zarządzać dokmentacją projektową Dzień 1 i 2 Przekrój metodyk i podejść Definicja projekt, projekto-proces i portfela projekt Uwarnkowania sktecznego zarządzania projektami. Etapy proces zarządzania projektami Praktyczne wnioski z implikacji metodyk i podejść: TLS (Theory of Constraints, Lean i Six Sigma) prowadzące do podniesienia efektywności zarządzania projektami w organizacji Omówienie dominjących światowych standardów zarządzania projektami i ich podstawowe założenia metodologiczne: PMI, Prince2, CCPM, Agile. Uwarnkowania skteczności i wnioski z wdrożenia. Rozwiązania hybrydowe Planowanie projektów Definiowanie celów projekt. Definicja cel głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Opis i parametryzacja celów. Piramida celów poszkiwanie i eliminacja sprzeczności oraz asynchroniczności w procesie definiowania celów Trójkąt projektowy: zakres, czas i zasoby. Definiowanie rozwiązań alternatywnych. Ocena i wybór rozwiązania dominjącego. Tworzenie karty (rejestr) zgłoszenia projekt Analiza prodktów projekt definicja wymiernych rezltatów realizacji projekt. Definiowanie kryterim odbior prodktów projekt. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń z zastosowaniem matrycy cel/prodkt Definiowanie zadań w projekcie z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Strctre). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziom szczegółowości opis zadań w WBS Definiowanie sieci projekt. Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznijrozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarnkowania sktecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowani projekt. Kalklacja czasochłonności zadań w projekcie. Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością. Różnica pomiędzy czasochłonnością ambitną a bezpieczną. Uwarnkowania sktecznej wyceny czasochłonności w projekcie Definiowanie etapów w projekcie. Rola etapowania w zarządzani projektami. Uwarnkowania sktecznego wykorzystywania etapów w zarządzani projektami i raporting zarządczym. Definiowanie kamieni milowych w projekcie. Rola kamieni milowych w zarządzani projektem. Uwarnkowania sktecznego wykorzystywania kamieni milowych w projekcie. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzani projektami Definiowanie zadań z ograniczeniem w projekcie. Rola zadań z ograniczeniem w projekcie. Typy ograniczeń w definiowani zadań w projekcie. Uwarnkowania sktecznego wykorzystywania zadań z ograniczeniem w projekcie. Uwarnkowania sktecznego przeplanowania projekt z względnieniem wpływ zadań z ograniczeniem Definiowanie ścieżki krytycznej w projekcie. Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w zarządzani projektem. Metoda tworzenia kolejnych wersji plan w przypadk gdy ścieżka krytyczna nie spełnia warnków termin ostatecznego projekt. Dokmentacja proces planowania. Tworzenie indywidalnych kart projekt. Zasady archiwizowania, wersjonowania, modyfikowania kart projekt. Zastosowanie i wykorzystanie dokmentów w efektywnym zarządzani projektami.

4 Modł 2. Zarządzanie ryzykiem (1 dzień) Modł 3. Zarządzanie zasobami w projekcie (1 dzień) Dzień 1. Zarządzanie ryzykiem Na szkoleni czestnicy dowiedzą się, jak: przygotować się do radzenia sobie z ryzykami i szansami, które mogą wystąpić w trakcie projekt wyszkać najbardziej wrażliwe miejsce w projekcie oraz w jaki sposób zebrać ryzyka i wybrać te najważniejsze, zabezpieczyć się przed nimi bądź zminimalizować ich wpływ modelowo przeprowadzić proces analizy ryzyka zabezpieczyć projekt przed możliwymi do zidentyfikowania ryzykami zmniejszyć prawdopodobieństwa porażki projekt Po kończeni warsztat czestnicy Przeanalizować projekt pod kątem możliwych do wystąpienia ryzyk Wybrać ryzyka najbardziej istotne z pnkt widzenia realizowanego cel projekt Wybrać właściwą strategię dla ryzyka Zaktalizować projekt o działania zabezpieczające i minimalizjące wpływ ryzyk na efekt projekt Przygotowywać i aktalizować rejestr ryzyk Definicja ryzyka. Co jest a co nie jest ryzykiem projekt. Założenia projektowe a ryzyka Miary ryzyka: wpływ i prawdopodobieństwo Metoda ilościowa i jakościowa pomiar ryzyk kiedy którą wybrać Strategie zarządzania ryzykiem kiedy którą zastosować Rejestr ryzyk, czyli przekształcenie analizy w ciągły proces zarządzania ryzykiem w projekcie Uczestnicy przeprowadzą analizę ryzyka przykładowego projekt i zmodyfikją wcześniej przygotowany harmonogram o wyniki swojej pracy. Dzień 2. Zarządzanie zasobami i rchamianie projekt Na szkoleni czestnicy dowiedzą się, jak: ocenić i dokmentować zasoby wymagane do realizacji zaplanowanych prac opracować bdżet projekt w oparci o zdefiniowane zasoby określić odpowiedzialność za wykonywanie poszczególnych prac i warnki, na jakich może być ona egzekwowana przygotować projekt do rozpoczęcia realizacji Po kończeni warsztat czestnicy Opracować zapotrzebowanie na zasoby w projekcie oraz bdżet projekt Przygotować rozpoczęcie realizacji projekt Relacje w zespole realizjącym zadanie i ich wpływ na powodzenie zadania podległość słżbowa na co dzień a podległość w projekcie Dwie najczęściej spotykane metody kalklacji kosztów projekt Wady i zalety obydw metod kalklacji i wybór lepszej Płapki kalklacji w oparci o alokację kosztów Jak w praktyce stalić, co powinno się względniać jako koszt a co nie Podział odpowiedzialności w pracach nad bdżetem Metody weryfikacji bdżet projekt Potrzeba wprowadzenia bforów Odpowiedzialność za zatwierdzenie, modyfikację i realizację bdżet Tolerancja bdżet Regły, które mszą być na pewno stalone i zakomnikowane przed rozpoczęciem prac Rola poszczególnych osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem w realizacji tych regł Czym jest start realizacji projekt w potocznym rozmieni a czym powinien być Zachowania wymagane od sponsora i kierownika projekt w momencie rozpoczęcia prac Ryzyka pozytywne i negatywne Proces analizy ryzyka. Kiedy należy wykonać analizę ryzyka i dlaczego Rodzaje ryzyk: operacyjne/biznesowe, czyli przed czym powinniśmy zabezpieczyć projekt Ryzyka systemowe i projektowe. Jak je odróżnić. Konsekwencje pomyłki Macierz ryzyk metoda na wybranie najbardziej istotnych zagrożeń dla projekt Rodzaje zasobów wymaganych dla realizacji poszczególnych zadań w projekcie Sposoby definiowania wymaganych zasobów Odpowiedzialność za określenie zasobów, rola kierownika projekt w planowani zasobów Potrzeba oddzielenia kompetencji od konkretnych osób Warnki czestnictwa, które trzeba przedysktować z potencjalnymi czestnikami prac

5 Modł 4. Zarządzanie zespołem projektowym (2 dni) Cele szkolenia Zbdowanie świadomości wartości ldzi w kontekście skteczności realizacji projekt Podniesienie efektywności działań indywidalnych i zespołowych Poznanie założeń zarządzania przez cele z wykorzystaniem potencjał indywidalnego i zespołowego Poszerzenie miejętności komnikowania w oblicz różnic charakterologicznych Wyposażenie w podstawowe informacje dotyczące współpracy w zespole projektowym Dostarczenie wiedzy na temat faz bdowania i rozwoj zespołów projektowych Poznanie zależności zachodzących podczas proces grpowego w zespole Wzmocnienie efekt synergii jako podstawowej wartości pracy zespołowej Po kończeni warsztat czestnicy Wykorzystywać narzędzia samodoskonalenia i bdowania potencjał rozwojowego zespołów projektowych Sktecznie komnikować się w sytacji kryzysowej Biegle tworzyć plan zebrania, dobierać odpowiednie środki przekaz, właściwie dobierać treść, sktecznie zarządzać sesją pytań i odpowiedzi, ocenić adytorim pod kątem ról pełnionych podczas spotkania projektowego, formłować podsmowania oraz ewalację realizacji zadań podczas spotkań projektowych Dobrać optymalny styl zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem Zastosować w praktyce różnorodne techniki motywowania członków zespołów projektowych Dzień 1 Strktra zespoł projektowego Zarządzanie jako skteczna forma realizacji zadań powierzonych zespołowi projektowem Zależności pomiędzy członkami zespołów projektowych, powiązania, relacje, schematy współpracy Zakresy kompetencji osób pełniących określone fnkcje w zespole Cechy dobrych kierowników zespołów, klczowe aktywności kierowników zespołów Relacje przełożony-podwładny, motywowanie, klaryfikacja celów, współpraca i monitoring działania Efekt synergii zespołowej jako podstawowa wartość pracy w zespole, sposoby bdowania i trwalania efekt synergii Bdowanie i rozwój zespoł projektowego Fazy tworzenia się zespołów (typologia Tckman'a), klczowe aktywności zarządcze podczas poszczególnych faz Cechy sktecznych zespołów projektowych, dobre praktyki zarządcze, najczęściej popełniane błędy Bdowanie indywidalnego potencjał poszczególnych członków zespoł projektowego Podejmowanie decyzji osobistych i grpowych jako droga do efektywności zespołowej Delegowanie zadań w kontekście rozwoj zespołów projektowych Analiza ról pełnionych w zespole (typologia Mereditha Belbina) a sposoby sktecznego komnikowania i motywowania w zależności od pełnionej roli Rodzaje i modele sktecznego motywowania Zarządzanie zmianą (perspektywa zespoł) Etapy zarządzania zmianą w kontekście pracy z zespołem Rozpoznawanie symptomów sytacji kryzysowej Motywowanie w oblicz kryzys, dobór odpowiednich narzędzi motywjących Dzień 2 Prowadzenie efektywnych spotkań projektowych Planowanie spotkań projektowych Sposoby wzbdzania określonych zachowań za pomocą przekaz pblicznego, panowanie nad adytorim, techniki perswazji Typy osób przeszkadzających na zebraniach, sposoby motywowania i aktywniania poszczególnych typów podczas spotkań zespołów projektowych Podstawowe błędy popełniane podczas spotkań projektowych Klczowe zasady prowadzenia efektywnych spotkań projektowych, najczęściej popełniane błędy Laboratorim prowadzenia spotkań projektowych. Prowadzenie spotkań w konkretnych jęciach tematycznych z wykorzystaniem rządzeń rejestrjących obraz i dźwięk. Zarządzanie zespołem projektowym wedłg różnych metodyk projektowych Główne założenia poszczególnych metodyk projektowych i ich wpływ na zarządzanie zespołem, specyfika poszczególnych podejść pod kątem pracy zespołowej Bdowanie zespołów projektowych zależnie od przyjętej metodyki realizacji projekt, opracowywanie plan zarządzania zespołem, nadzór, ocena efektów pracy Różnice w podejściach do sposob zarządzania zespołem w metodykach sieciowych i zwinnych, mocne i słabe strony poszczególnych metodyk w kontekście efektywności pracy zespołowej 14 klczowych regł skces kierownika projekt Laboratorim bdowania zespołów i tworzenia koncepcji zarządzania zespołowego w odniesieni do przyjętej metodyki projektowej.

6 Modł 5. Nadzór projekt metody sieciowe (2 dni) Dzień 1. Metody sieciowe CCPM W trakcie szkolenia czestnicy dowiedzą się, jak: sktecznie zarządzać projektem, w którym termin zakończenia oraz bdżet jest krytyczny z pnkt widzenia celów projekt przekształcić harmonogram projekt w łańcch krytyczny oszacować, które zadania w projekcie są najważniejsze i jak dotrzymać terminowość ich realizacji jak prowadzić spotkania statsowe, aby wykryć zagrożenia i szybko na nie zareagować W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami metodą łańccha krytycznego. Po kończeni tego modł czestnicy Zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą łańccha krytycznego (CCPM) Przygotować a następnie nadzorować projekt metodą CCPM Dostosować harmonogram projekt do specyfiki tej metody nadzor Zarządzać niepewnością w projekcie Zarządzać głównymi przyczynami opóźnień projektów Sktecznie prowadzić spotkania statsowe Zadawać właściwe pytania na etapie nadzor projekt Wybrać właściwe narzędzie do zarządzania projektami metodą łańccha krytycznego Ewolcja metod zarządzania projektami: Wykres Gannta, PERT, ścieżka krytyczna, łańcch krytyczny. Podobieństwa i różnice ToC a CCPM. 5 kroków POOGI w zarządzani projektami Psychologiczne przyczyny opóźnień projektów: syndrom stdenta, syndrom Parkinsona, kotwiczenie Techniczne przyczyny opóźnień projektów: dża wielozadaniowość, pnkty integracji, współdzielenie zasobów Planowanie zadań ASAP i ALAP. Zalety i wady - którą metodę kiedy zastosować Wykorzystanie statystyki do skrócenia planowanego czas trwania zadania. Czas brtto a czas netto. Bfor zadania a bfor projekt Przygotowanie harmonogram do zarządzania metodą łańccha krytycznego Bfor projekt. Metody wyliczenia dłgości bforów. Sposób wstawiania bforów do harmonogram. Bfory zasilające Bfor zasobów. Wyznaczenie zasob ograniczającego. Przygotowanie harmonogram zasob Harmonogram zewnętrzny podwykonawcy a łańcch krytyczny Dzień 2. Metoda klasyczna W trakcie szkolenia czestnicy dowiedzą się, jak: sktecznie zarządzać projektem, w którym krytycznym aspektem jest dża formalizacja podejmowanych działań komnikować się ze sponsorem projekt zabezpieczyć się przed pełzającym zakresem projekt planować kolejne etapy projekt monitorować postęp prac i na co zwracać wagę przy wdrażani zmiany w projekcie Po kończeni warsztat czestnicy Zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą tradycyjną Zarządzać projektem zgodnie z tradycyjną metodą opartą na prodktach Dostosować harmonogram projekt do specyfiki tradycyjnej metody nadzor Monitorować postęp prac w projekcie Zarządzać zmianami Porszać się w ramach stalonych tolerancji Kiedy stosjemy metodę tradycyjną. Rynek dostawcy i rynek klienta Od zasadnienia biznesowego do opis prodkt końcowego projekt Trzy strony interesów w projekcie. Strktra zespoł zarządzania projektem. Nadzór projekt a nadzór jakości Planowanie projekt oparte na prodktach. Strktra podział prodktów. Diagram następstw prodktów. Zarządzanie konfigracją Plan projekt. Plan etap. Plan zespoł. Plan nadzwyczajny. Etapy techniczne i zarządcze Monitoring postęp prac. Rejestrowanie i raportowanie doświadczeń. Raportowanie postępów Rodzaje tolerancji. Tolerancje jako narzędzie do zarządzania niepewnością. Tolerancje a sytacje nadzwyczajne Sposoby wprowadzania zmian w projekcie. Wniosek o wprowadzenie zmiany. Odstępstwo. Problem/obawa. Bdżet zmian

7 Modł 6. Nadzór projekt metody zwinne (2 dni) Dzień 1. Wprowadzenie do Agile Project Management Po kończeni szkolenia czestnicy rozpoznawać zadania i projekty, w których warto zastosować zwinne podejście definiować wymagania biznesowe w sposób łatwiający ich zmianę w trakcie realizacji projekt zastosować podejście Agile w swoich projektach bdować zespół Agile i aktywnie w nim czestniczyć w trakcie realizacji projektów Wprowadzenie do Agile Project Management z jakich powodów powinniśmy zmienić sposób naszej pracy dlaczego żywać agilepm jaak Lean Agile wpływa na lepsze rezltaty czy do Wszystkich projektów mogę żywać agilepm kto żywa agile PM i jak tego żywa AgilePM w organizacji Agile Manifesto dla biznes Wartości Tradycyjne zarządzanie i porównanie do Agile Filary agilepm Agile Project Management i Scrm Poznanie proces agilepm Zarządzanie zakresem w agilepm Estymowanie i kontrola Podsmowanie Poznanie Agile poprzez ćwiczenia Inicjacja projekt (karta projekt, planowanie, backlog oraz historie żytkownika) Planowanie wdrożeń (mapowanie, estymowanie, priorytetyzacja, plany wdrożeniowe) Planowanie iteracji (składniki ceremonie iteracji) Realizacja Agile (raportowanie, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem) Przegląd iteracji (retrospektywa) Dzień 2. Zarządzanie przepływem zadań KANBAN W trakcie szkolenia czestnicy dowiedzą się, jak: zarządzać projektem metodą KANBAN przyspieszyć przepływ pracy w projekcie dostosować projekt do specyfiki nadzor metody KANBAN sktecznie zarządzać projektem, w którym bardzo trdno na początk zdefiniować wymagania klienta wykorzystywać metodę pll zamiast psh w realizacji zadań pogodzić zadania projektowe z pracą bieżącą Po kończeni warsztat czestnicy zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą kanban przygotować kanban przepływ pracy określić zasady kanbana zorganizować skteczne spotkanie projektowe dostosować kanbana do własnych potrzeb korzystać z narzędzi ciągłego doskonalenia kanbana wizalizować przepływ pracy i ograniczać ilość pracy w tok, co przyniesie korzyść w postaci zmniejszenia wielozadaniowości członków zespoł projektowego Do jakich projektów stosjemy metodę KANBAN Lean Management w projektach. Zamiana PULL na PUSH. Jst-in-time. Mda. Korzyści z zastosowania kanbana. Zasady dobrego kanbana. Regły pracy na kanbanie Zarządzanie ilością pracy w tok (WIP). Zmniejszenie wielozadaniowości. Eliminacja przełączeń między zadaniami Wizalizacja wszystkich zadań projektowych i pozaprojektowych realizowanych przez zespół Codzienny monitoring postępów. Cotygodniowe spotkania z klientem. Nadawanie priorytetów Psychologiczny efekt wizalizacji przepływ pracy oraz pracy w tok Dostosowanie narzędzia do własnych potrzeb. Podkolmny. Kryteria akceptacji. Wykorzystanie kolorów. Tory pływackie Narzędzia słżące do korygowania założeń kanbana. Wykres wypalania. Diagram skmlowanego przepływ. Proces ciągłego dostosowania kanbana

8 Modł 7. Zarządzanie portfelem projektów (1 dzień) Modł 8. Rozliczanie i zamykanie projektów (1 dzień) Dzień 1. Zarządzanie portfelem projektów W trakcie szkolenia czestnicy dowiedzą się, jak: sktecznie zarządzać portfelem projektów stosować czytelne mechanizmy kontroli postęp wiel projektów elastycznie reagować na częste zmiany w projektach Uczestnicy poznają metody: bdowy harmonogram portfela projektów wyznaczania zadań krytycznych z pnkt widzenia realizacji całego portfela wyszkiwania zasob ograniczającego koordynacji projektów realizowanych przez wiel dostawców. Po kończeni szkolenia czestnicy zarządzać złożonym portfelem projektów stworzyć portfel projektów wyznaczyć i nadzorować międzyprojektową ścieżkę krytyczną zarządzać niepewnością w środowisk wieloprojektowym sktecznie koordynować prace wiel projektów zbdować Biro Projektów Rodzaje portfeli projektów Różnice pomiędzy zarządzaniem projektem a zarządzaniem portfelem projektów - czy istnieją projekty całkowicie niezależne Wybór parametr słżącego do priorytetyzacji projektów Efekt synergii wynikający z zarządzania portfelem projektów Planowanie realizacji portfela projektów Dostosowanie harmonogram projekt do warnków środowiska wieloprojektowego Wprowadzanie modyfikacji projekt bez zabrzania plan prac w pozostałych projektach Nadzór nad realizacją projektów w środowisk wieloprojektowym Narzędzia do zarządzania portfelem projektów Biro Projektów na czym polega praca i czy zawsze jest potrzebne Tworzenie efektywnego Bira Projektów W trakcie zajęć czestnicy poznają kilka programów informatycznych wspierających zarządzanie portfelem projektów. Dzień 2. Rozliczanie i zamykanie projekt W trakcie szkolenia czestnicy dowiedzą się, jak: prawidłowo zakończyć i zamknąć prace w projekcie ocenić stopień realizacji celów projekt w porządkowany sposób przeprowadzić ocenę projekt na poziomie wykonawczym, jak również na metapoziomie praktyk stosowanych do zarządzania projektem wypracować i zgodnić powtarzalny proces ciągłego doskonalenia stosowanych praktyk zarządzania projektem Po kończeni szkolenia czestnicy zgodnić z zespołem projektowym zasady formalnej oceny projekt poprowadzić w porządkowany i systematyczny sposób proces oceny skteczności zastosowanych praktyk zarządzania projektem wybrać i zastosować w praktyce odpowiednie narzędzia dysksji i wyciągania wniosków z doświadczeń zebranych w trakcie prac nad projektem zainicjować i nadzorować proces ciągłego doskonalenia w obszarze zarządzania projektem Zasady i odpowiedzialność za zakończenie realizacji projekt Konieczność rozliczenia projekt a stosowane na co dzień praktyki Next time try harder zamiast Next time try smarter - przyczyny występowania tego konflikt Konieczność przeprowadzenia oceny projekt na dwóch poziomach logicznych Narzędzia stosowane do formalizacji oceny doświadczeń w projekcie oraz ich wady i zalety Urchamiania proces ciągłego doskonalenia projektów - wskazówki praktyczne Diagram stan obecnego jako wzorcowe narzędzie słżące wspólniani wniosków i obserwacji formłowanych przez osoby zaangażowane w realizację projekt Techniki angażowania czestników projekt we wdrożenie follow-p Warnki konieczne do sktecznego rozwoj organizacji projektowej

9 Modł 9. Agile Project Management (2 dni) Po kończeni szkolenia czestnicy wdrożyć Agile PM w swojej organizacji stosować podejście Agile w swoich projektach stosować narzędzia Agile i efektywnie łączyć je z metodami klasycznymi Osoby, które wezmą dział w modłach 6 i 9, mogą przystąpić z naszym certyfikatem do egzamin PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Dzień 1 i 2 Wprowadzenie do Agile Project Management Praktyka proces agilepm (ćwiczenia) Poznanie proces projektowego w praktyce Planowanie i przeprowadzenie projekt Zarządzanie zakresem w zwinnym projekcie (Rejestry i historie żytkownika) Szacowanie i kontrola w zwinnym projekcie jak zmierzyć efekty Priorytetyzowanie wartości biznesowej techniki Plan iteracji oraz plan wdrożenia Bforowanie Zarządzanie ryzykiem. Bdżetowanie projekt Symlacja proces zwinnego projekt w praktyce od początk do końca narzędzia i podejścia wykorzystywane przy różnych projektach, np. wdrożenie system, zmiana organizacyjna, poznanie najbardziej efektywnych technik pracy zespoł projektowego. AgilePM w zastosowani Servant Leadership Agile Project Management i XP Agile Project Management i DSDM Zastosowanie Kanban w AgilePM AgilePMO Skalowanie Agile w organizacji Zarządzanie em w AgilePM Zarządzanie Portfelem w AgilePM Łączenie waterfall z Agile w organizacji Kontrakty Agile Wdrożenie Agile/SCRUM do organizacji AgilePM w organizacji Inspirjące praktyczne podpowiedzi zastosowania AgilePM w organizacji Dobre praktyki i narzędzia do zastosowanie przy współpracy zespoł rozproszonego Podsmowanie oraz omówienie mapowania zarządzania programem i portfelem PMBOK na AgilePM.

10 Modł 10. Thinking Tools (2 dni) Cele szkolenia Zapoznanie czestników z klczowymi informacjami dotyczącymi roli i znaczenia narzędzi myślowych Poznanie oraz przećwiczenie wybranych narzędzi myślowych : "poziomów opor przed zmianą oraz diagram stan obecnego (CRT) i diagram konflikt (Clod) Zdobycie wiedzy i motywacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia i zwiększania efektywności firmy Po zakończeni warsztatów czestnicy Wykorzystać w praktyce poznane narzędzia myślowe Wstęp Czym są narzędzia myślowe? Ile ich jest? W jakim cel zostały stworzone? Kiedy je wykorzystywać Dlaczego większość dobrych pomysłów na projekty związane z sprawnieniem działania firmy ma charakter leczenia objawowego Dlaczego dobry pomysł może zostać odrzcony przez decydentów Proces zmian w organizacji Czy ldzie zawsze boją się zmian? Czym może być podyktowany strach przed zmianą? Jakie pytania należy zadać planjąc wprowadzenie zmiany? Thinking Tools w praktyce Jak opracować diagram stan obecnego (CRT Crrent Reality Tree)? Wykorzystanie diagram stan obecnego w bdowani porozmienia wewnątrz organizacji Przygotowanie diagram konflikt (ang. Clod diagram) i zastosowanie go do odnalezienia przełomowego rozwiązania Jak wykorzystać narzędzia myślowe do poprowadzenia w organizacji dysksji o źródłach problemów, jakie na co dzień obserwowane są przez wszystkich pracowników w różnych obszarach Konflikt Samodzielnie poprowadzić prace nad diagnozą sytacji w firmie przy zastosowani odpowiednich Thinking Tools Wykorzystać poznane narzędzia do przeprowadzenia proces podejmowania decyzji o wprowadzeni zmian w firmie oraz do identyfikacji ograniczeń i selekcji projektów, których wdrożenie sktecznie snie te ograniczenia Poziomy opor przed zmianą. W jaki sposób sobie z nim radzić Ocena gotowości środowiska, w którym planjemy wprowadzić zmianę. Sposoby komnikowania wprowadzenia zmian, które gwarantją skces Dlaczego praktycznie każdy problem i związaną z nim decyzję można przedstawić jako konflikt Dlaczego na co dzień siłjemy rozwiązywać konflikty metodą szkania kompromis Dlaczego dla każdego problem/decyzji istnieje potencjalnie przełomowe rozwiązanie (breakthrogh soltion) Jak odnaleźć klczowy konflikt każdej firmy (tzw. Master Clod) Ograniczenia w organizacji Jak zidentyfikować ograniczenia w organizacji Jak przełożyć wyniki zastosowania narzędzi myślowych na portfel projektów, którego wdrożenie sktecznie snie wszystkie ograniczenia

11 10% zniżki dla zgłoszeń do 15 lipca. Liczba miejsc w grpie ograniczona. Cena zł netto + 23% VAT zapis na cały krs 8-modłowy (12 dni) + egzamin zł netto + 23% VAT zapis na cały krs 10-modłowy (16 dni) + egzamin Udział w pojedynczych modłach ceny podane są w harmonogramie Cena obejmje materiały szkoleniowe i piśmiennicze, przerwy kawowe, lnch, przeprowadzenie egzamin i wydanie certyfikatów. Opłaty wnosi się 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć na podstawie faktry pro forma. Harmonogram Miejsce Centrm Szkoleniowe EY Academy of Bsiness w Warszawie, al. Armii Ldowej 26, bdynek Focs. Warsztaty trwają w godz W trakcie zajęć są dwie przerwy kawowe oraz przerwa na obiad. Zgłoszenia Wypełnij formlarz zgłoszeniowy na ostatniej stronie lb zgłoszenie on-line: Po otrzymani zgłoszenia wysyłamy w ciąg 24 godzin potwierdzenie rejestracji na szkolenie, a następnie 7 dni przed rozpoczęciem krs wysyłamy zaproszenie na szkolenie z informacjami organizacyjnymi. Więcej informacji o krsach i warsztatach dla PM-ów Eliza Krzemieniewska tel EY Academy of Bsiness al. Armii Ldowej Warszawa tel Zapraszamy do śledzenia wydarzeń, promocji i nowości: Krs ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Termin Cena netto Modł 1 Planowanie projekt września zł Modł 2 Zarządzanie ryzykiem 20 października zł Modł 3 Zarządzanie zasobami 21 października zł Modł 4 Zarządzanie zespołem projektowym listopada zł Modł 5 Nadzór projekt metody sieciowe grdnia zł Modł 6 Nadzór projekt metody zwinne stycznia zł Modł 7 Zarządzanie portfelem projektów 18 ltego zł Modł 8 Rozliczanie i zamykanie projektów 19 ltego zł Egzamin 29 ltego Krs ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Exective Modł 9 Agile Project Management 5-6 listopada zł Modł 10 Thinking Tools 7-8 grdnia zł

12 Rekomendacja EY Academy dla kadry zarządzającej Krsy z certyfikacją Szkolenia specjalistyczne Informacje dodatkowe PMP intensywny 5-dniowy krs przygotowjący do międzynarodowego egzamin PMP wg aktalnej edycji PMBOK Gide. Skierowany do menedżerów posiadających jż praktyczną wiedzę i doświadczenie z zakres zarządzania projektami. Zarządzanie procesowe 4-dniowy krs Modelowanie i Optymalizacja procesów biznesowych. Uczestnictwo w ob 2- dniowych warsztatach pozwala zyskać certyfikat KAIZEN Facilitator. LEAN Management & Teoria Ograniczeń certyfikowany 6-modłowy program warsztatów dla menedżerów zarządzających firmą, obejmjący realizację własnego projekt z wykorzystaniem narzędzi Lean poznawanych podczas rozgrywanej przez cały krs GRY symljącej procesy. Krs kończy się egzaminem i zyskaniem certyfikat EY Green Belt. Oferjemy atrakcyjne rabaty dla osób zapisjących się na więcej niż jedno szkolenie z tej grpy. Bdjemy pakiety szkoleń i ścieżki rozwojowe dla kadry menedżerskiej wysokiego szczebla: Zarządzanie ryzykiem podczas 2- dniowego warsztat trener omawia kompetencje menedżerów w zakresie zarządzania ryzykiem, daje praktyczne wskazówki. Zajęcia są realizowane na podstawie case ów. Zarządzanie wiedzą warsztat dla PM, IT, HR kompleksowe podejście do oceny stan zarządzania wiedzą, tworzenia strategii, wdrażania zarządzania wiedzą, pozyskiwania, lokalizowania, tworzenia, transfer, wykorzystania i retencji wiedzy. Uczestnicy poznają wszystkie aspekty zarządzania wiedzą: strategiczny, procesowy, ldzki, technologiczny. LEAN Management Exective Smmary - 2-dniowy przegląd narzędzi i technik zarządzania Lean w połączeni z Theory od Constraints. Identyfikacja wąskich gardeł oraz zastosowanie narzędzi Lean to najskteczniejszy sposób na zwiększenie efektywności i snięcie ograniczeń w firmie. Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA. PMI) dotyczące dalszego kształcenia ich członków. Uczestnicy na podstawie otrzymanych zaświadczeń otrzymją od swoich organizacji członkowskich pnkty PDU, CPE, CPD. Wszystkie krsy i warsztaty organizjemy również w formle zamkniętej na indywidalne zamówienia firm Zarządzanie zmianą 2-dniowy warsztat klczowej miejętności menedżerskiej jak sprawnie przeprowadzić zespół przez proces zmian

13 o/projec Zgłaszam dział w krsie ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI: o Certyfikacja 8 modłów (12 dni) o Certyfikacja 10 modłów (16 dni) Zgłaszam dział w wybranych modłach: o M1 ( ) o M2 ( ) o M3 ( ) o M4 ( ) o M5 ( ) o M6 ( ) o M7 ( ) o M8 ( ) o M9 ( ) o M10 ( ) Prześlij wypełniony formlarz na adres: - potwierdzenie rejestracji otrzymasz w ciąg 24 godz. Imię i nazwisko czestnika Stanowisko Telefon Dane osoby zgłaszającej Dane do faktry VAT Nazwa firmy Adres NIP Adres korespondencyjny Wyrażam zgodę na wystawienie i przesłanie faktry w formie elektronicznej: o TAK, na adres ... Warnki czestnictwa w szkoleniach Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k.: Warnkiem czestnictwa w szkoleni jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres: lb faksemna nr Płatności za dział w szkoleni należy dokonać na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem krs Opłata powinna być dokonana przelewem na konto HSBC Bank Polska, nr rachnk (PLN): Warnki rezygnacji: Bezkosztowa anlacja dział w szkoleni możliwa jest po przesłani pisemnej rezygnacji na minimm 7 dni przed rozpoczęciem krs. W przypadk niedochowania termin czestnik ponosi koszt 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleni nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrot należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego czestnika. Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. zastrzega sobie prawo do odwołania lb zmiany termin szkolenia. W trybie art. 10 st. 2 stawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeni słg drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tego szkolenia, jak i informacji o innych prodktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji z firmy Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., al. Armii Ldowej 26, Warszawa (zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U nr 101 poz. 926, ze zm). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysłgjącym mi prawie odwołania dzielonej zgody, co spowodje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych Oświadczam, że zapoznałem się z warnkami czestnictwa i rezygnacji w szkoleni i je akceptję. Data i podpis Pieczątka firmy Ernst & Yong. Wszystkie prawa zastrzeżone Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp.k. al. Armii Ldowej Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego, KRS: Kapitał zakładowy: zł, NIP

LEAN Management w praktyce Executive Summary warsztat z symulacją

LEAN Management w praktyce Executive Summary warsztat z symulacją LEAN w praktyce Exective Smmary warsztat z symlacją Przegląd narzędzi i technik Lean & Theory of Constraints (ToC) Korzyści ze stosowania narzędzi Lean i Teorii Ograniczeń Pokonywanie opor przed wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Zintegrowany program poprawy efektywności operacyjnej zorientowany na pracowników

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych faktoringowych wedłg MSSF oraz stawy o rachnkowości Szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze

Bardziej szczegółowo

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne Leasing - nowe podejście MSSF, jęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie czestników z najnowszymi propozycjami zmian rachnkowych MSSF, reglacjami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje PMI Award 2013 Edukacja mobilna Uczysz się kiedy chcesz i gdzie chcesz Wiedza podana w wygodnych do czytania porcjach

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTERIM MANAGEMENT

METODYKA INTERIM MANAGEMENT METODYKA INTERIM MANAGEMENT Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Interim Management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą POKL.08.01.01-14-029/12 Beneficjent: Stowarzyszenie Interim Managers Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo