Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7"

Transkrypt

1 Spis tre ci Wprowadzenie... 5 SPIS TREŚCI CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Rozdzia 1. Organizacja stanowiska pracy... 8 Rozdzia 2. Przepisy przeciwpo arowe w miejscu pracy...17 Rozdzia 3. Sprz t komputerowy w hotelu Informacja w technice komputerowej Zarys historii komputerów Elementy zestawu komputerowego Rozdzia 4. Oprogramowanie komputerowe System operacyjny a program u ytkowy Edytory tekstu Korespondencja seryjna Arkusz kalkulacyjny Prezentacje multimedialne Przygotowywanie prostych materia ów reklamowych Rozdzia 5. Techniki bieg ego pisania na klawiaturze komputerowej Rozdzia 6. Sieci komputerowe Intranet Ekstranet Internet Ochrona antywirusowa i ograniczenia w dost pie do zasobów sieciowych Hotelowa sie komputerowa Techniki poszukiwania informacji z ró nych róde selekcja, klasyfikacja i ocena informacji Wyszukiwanie informacji w hotelarstwie Systemy rezerwacyjne w hotelarstwie Strony internetowe obiektu noclegowego Rozdzia 7. Komunikacja w sieci Poczta elektroniczna Komunikatory sieciowe Inne formy komunikacji elektronicznej Podr czne urz dzenia komunikacyjne stosowane w hotelarstwie Kultura zachowa w korespondencji elektronicznej netykieta

2 CZ II. U YTKOWE PROGRAMY INFORMATYCZNE W HOTELARSTWIE SPIS TREŚCI Rozdzia 8. Charakterystyka programów specjalistycznych stosowanych w hotelarstwie Rozdzia 9. Systemy informatyczne w praktyce Wybrane programy hotelowe firmy Micros Fidelio Polska Sp. z o.o Wybrane programy hotelowe HS Partner Pro-Test S.A Wybrane programy hotelowe firmy Gip Sp. z o.o Program hotelowy DM Plaza firmy Triarte System Oprogramowania Hotelowego CHART Porównanie najpopularniejszych hotelowych systemów informatycznych Rozdzia 10. Program Hotel Ma y CZ III. PRACA BIUROWA W HOTELARSTWIE Rozdzia 11. Funkcja pracy biurowej w firmie Rozdzia 12. Obs uga urz dze biurowych Podstawowe wyposa enie biura Telefon i faks Urz dzenia kopiuj ce Skaner Niszczarka Podr czne urz dzenia komunikacyjne Rozdzia 13. Rodzaje dokumentów biurowych i aplikacyjnych Podstawowe terminy zwi zane z dokumentacj Rodzaje dokumentów biurowych Dokumenty aplikacyjne Rozdzia 14. Redagowanie pism Rozdzia 15. Obieg i przechowywanie dokumentów Dokumentacja elektroniczna Dokumentacja papierowa Bibliografia

3 ROZDZIAŁ 2 Przepisy przeciwpo arowe w miejscu pracy Ochrona przeciwpo arowa w obiekcie hotelarskim jest bardzo wa nym elementem organizacji funkcjonowania obiektu. System ochrony obejmuje mi dzy innymi zasady dotycz ce zapobiegania po arom. Znajomo i przestrzeganie tych zasad przez wszystkich pracowników hotelu s wymagane przez prawo (Ustawa o ochronie przeciwpo arowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.). W rozdziale odpowiedziano na kilka wa nych pyta : Jakie s najcz stsze przyczyny powstawania po arów podczas u ytkowania sprz tu komputerowego? W jaki sposób mo na wyeliminowa lub ograniczy ryzyko powstawania po aru? Jakim sprz tem mo na gasi ró nego rodzaju po ary? Co to s elektroniczne systemy przeciwpo arowe? Sumienne i uczciwe wywi zywanie si z obowi zków ochrony przeciwpo arowej zabezpiecza ycie i zdrowie go ci oraz ca ej za ogi obiektu hotelarskiego. Podobnie jak ka de stanowisko pracy, równie to przy komputerze jest nara one na powstawanie po arów. Cho sam komputer rzadko bywa bezpo rednim ród em zaprószenia ognia (zwarcie instalacji elektrycznej), to u ytkownik przez niew a ciwe zachowanie mo e spowodowa po ar lub jego rozprzestrzenianie si. Do najcz stszych przyczyn powstawania po arów i ich rozprzestrzeniania si podczas u ytkowania sprz tu komputerowego lub pracy w pomieszczeniu w niego wyposa onym zalicza si : rzucanie pal cych si niedopa ków papierosów na materia y palne; pozostawienie bez dozoru w czonych odbiorników energii elektrycznej; u ycie otwartego ognia oraz palenie tytoniu w miejscach zabronionych; nieprawid owe eksploatowanie, konserwowanie urz dze i instalacji elektrycznych, gazowych oraz grzewczych; niew a ciwe sk adowanie lub pos ugiwanie si materia ami palnymi; w czanie do sieci urz dze powoduj cych przeci enie instalacji; stosowanie palnych elementów wystroju i wyposa enia pomieszcze. Powstawanie po arów mo na ograniczy przez przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przeciwpo arowej. Natomiast dzi ki znajomo ci zasad post powania przy obs udze sprz tu ppo. i wcze niejszej regularnej kontroli tego sprz tu mo na zapobiec rozprzestrzenianiu si po aru, gdy ju wybuchnie. Z tego wzgl du wszystkie pomieszczenia powinny by w dobrym stanie technicznym, wyposa one w sprz t ppo., a osoby w nich przebywaj ce odpowiednio przeszkolone. Aby wyeliminowa lub znacznie ograniczy ryzyko powstania po aru, zabrania si : wykonywania wszelkich czynno ci mog cych wywo a po ar lub utrudni akcj ratownicz (palenie tytoniu, u ywanie otwartego ognia i innych czyn- PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE W MIEJSCU PRACY 17

4 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE ników mog cych zaprószy ogie w miejscach wyst powania materia ów niebezpiecznych, strefie zagro enia wybuchem, miejscach wyst powania innych materia ów palnych, miejscach oznakowanych zgodnie z Polsk Norm ); przechowywania ponadnormatywnych ilo ci materia ów, cieczy i odpadów palnych; zamykania i tarasowanie dróg ewakuacyjnych uniemo liwiaj cych sprawn ewakuacj ; umieszczania materia ów palnych pod urz dzeniami lub instalacjami nagrzewaj cymi si do 100 C w odleg o ci mniejszej ni 0,5 m; spalania mieci i odpadów w miejscach mog cych spowodowa zagro enie po arowe; gara owania pojazdów silnikowych w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu; rozgrzewania materia ów w odleg o ci mniejszej ni 5 m od obiektów lub materia ów palnych; stosowania os on punktów wietlnych z materia ów palnych; niestosowania si do instrukcji obs ugi urz dze ; korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych i gazowych; pozostawiania bez dozoru w czonych urz dze elektrycznych nieprzystosowanych do ci g ej pracy; w czania urz dze elektrycznych powoduj cych przeci enie instalacji elektrycznej; naprawiania i przeróbki urz dze, instalacji przez osoby bez wymaganych uprawnie oraz kwalifikacji; przechowywania substancji, których wzajemne oddzia ywanie mo e spowodowa po ar; u ywania sprz tu i urz dze ppo. do celów niezwi zanych z przeznaczeniem. W celu minimalizowania ryzyka powstania po aru oraz jego ewentualnych skutków nale y: miejsca wyznaczone do palenia tytoniu wyposa y w kosze i popielniczki z materia ów niepalnych; w miejscach widocznych umie ci wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje post powania na wypadek powstania po aru; wyznaczy i oznakowa w obiekcie drogi ewakuacyjne oraz miejsca, w których znajduj si urz dzenia przeciwpo arowe; oznakowa g ówne wy czniki pr du i gazu w budynku oraz zapewni sprawne o wietlenie awaryjne; oznakowa pomieszczenia, w których wyst puj materia y atwopalne. Pracownicy powinni stosowa si do zalece przeciwpo arowych i zapozna si z rozmieszczeniem podr cznego sprz tu ga niczego. Obiekty powinny by wyposa one w podr czny sprz t ga niczy i agregaty na wypadek po arów, które mog yby w danym obiekcie wybuchn (zgodnie z PN 75/M-51000). 18

5 Po ary klasyfikuje si do nast puj cych grup: 1) grupa A po ary cia sta ych, pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk ma miejsce arzenie (s to np.: drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny); 2) grupa B po ary cieczy palnych i substancji topi cych si w skutek ciep a powstaj cego podczas po aru (dotyczy to np.: benzyny, alkoholu, lakierów, t uszczy); 3) grupa C po ary powsta e w wyniku spalania gazów, np.: metanu, propanbutanu, gazu miejskiego, acetylenu; 4) grupa D po ary metali, np.: magnezu, sodu, potasu; 5) grupa E po ary urz dze elektrycznych lub po ary z grup A, B, C, D wyst puj ce w pobli u urz dze elektrycznych i pod napi ciem; 6) grupa F po ary olei ro linnych i t uszczy zwierz cych. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE W MIEJSCU PRACY Rys Schemat przyk adowego systemu sygnalizacji po arowej Do najwa niejszego sprz tu przeciwpo arowego zalicza si : hydrant stosuje si do gaszenia wod z w a nie wolno u ywa go do gaszenia instalacji elektrycznych (w tym sprz tu komputerowego); koc ga niczy przy jego u yciu gasi si przedmioty, odcinaj c dop yw powietrza (mo na u ywa go do gaszenia sprz tu komputerowego); ga nice: pianowe u ycie ich zapewnia szybkie ch odzenie strefy po aru i materia u palnego, a tak e powoduje powstanie na powierzchni pow oki uniemo liwiaj cej ponowne zapalenie si (nie nale y stosowa do gaszenia substancji reaguj cych z wod ); proszkowe zapewniaj szybkie sch odzenie, tworz c warstw izolacyjn przed ogniem; stosuje si je g ównie do gaszenia urz dze elektrycznych, nie nale y ich u ywa do gaszenia cz ci ruchomych maszyn, komputerów i sprz tu elektronicznego; 19

6 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE niegowe dzi ki niskiej temperaturze rodka ga niczego powoduj szybkie sch odzenie, zdmuchuj p omie i dzia aj t umi co, wprowadzaj c CO 2 ; mo na je stosowa do gaszenia urz dze pod napi ciem, nie stosuje si ich do gaszenia po arów siarki, w gla, metali lekkich; nie wolno stosowa ich do gaszenia pal cych si ludzi. Rys Schemat interaktywnego systemu sygnalizacji po arowej Obecnie w obiektach hotelarskich poza stosowaniem wymienionych wy ej rodków instaluje si elektroniczne systemy przeciwpo arowe. Ich najwa niejsz funkcj jest samoczynne wykrywanie po aru i przekazywanie o tym informacji. Podstawowym elementem systemu s rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach tzw. czujki po arowe, czyli urz dzenia reaguj ce na obecno dymu oraz wzrost temperatury w nadzorowanym obszarze. Sygna z czujki przekazywany jest nast pnie do centralki, która alarmuje sygna em pracownika recepcji lub ochrony. W bardziej rozbudowanych systemach centralka identyfikuje wzbudzon czujk z numerem konkretnego pomieszczenia (lub jego cz ci), drukuje informacj o alarmie na papierze lub nawet rysuje rzut kondygnacji obiektu z zaznaczonym pomieszczeniem, którego alarm dotyczy. Uzupe nieniem czujek s rozmieszczane na drogach komunikacji ogólnej przyciski po arowe (r czne ostrzegacze po arowe zwane w skrócie ROP). Systemy sygnalizacji po arowej mog te automatycznie, np. drog radiow, powiadamia o po arze najbli sz jednostk Ratowniczo-Ga nicz Pa stwowej Stra y Po arnej lub sterowa inny- 20

7 mi urz dzeniami, np. drzwiami po arowymi, instalacj oddymiaj c, d wi kowym systemem ostrzegawczym itp., a nawet uruchamiaj zraszacze. Pytania i zadania 1. Wymie najcz stsze przyczyny powstawania po arów i ich rozprzestrzeniania si podczas u ytkowania sprz tu komputerowego. 2. Wyja nij, w jaki sposób mo na ograniczy lub wyeliminowa powstawanie po arów. 3. Podaj, jaki sprz t przeciwpo arowy nale y zastosowa do gaszenia ró nego rodzaju grup po arów. 4. Wyja nij, co to jest elektroniczny system przeciwpo arowy w obiekcie hotelarskim. Ćwiczenia 1. Zaproponuj sprz t przeciwpo arowy, który powinien znajdowa si na stanowisku pracy z wykorzystaniem komputera. 2. Opracuj podr czn instrukcj przeciwpo arow, jaka mog aby obowi zywa na stanowisku pracy z wykorzystanie komputera. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE W MIEJSCU PRACY Chcesz wiedzieć więcej, poczytaj Laurowski T., Vademecum ochrony przeciwpo arowej, Krosno, Wydawnictwo KaBe 2009.

8 ROZDZIAŁ 4 Oprogramowanie komputerowe Oprogramowaniem (software) nazywa si wszystkie informacje w postaci zestawu instrukcji oraz programów wykonywanych przez komputer oraz zintegrowanych danych przeznaczonych dla niego. Umo liwia ono przetwarzanie danych w okre lonym przez twórc zakresie. S owo oprogramowanie jest synonimem takich terminów, jak program komputerowy czy aplikacja, ale stosuje si je zazwyczaj do okre lania wi kszych programów oraz ich zbiorów. Oprogramowanie tworz programi ci w procesie programowania i jest ono chronione prawem autorskim (mo na z niego korzysta na warunkach okre- lonych w licencji). Pisze si je przy u yciu ró nych j zyków programowania, z wykorzystaniem algorytmów. Ze wzgl du na przeznaczenie oprogramowanie dzieli si na: oprogramowanie systemowe realizuj ce funkcje konieczne do dzia ania systemu komputerowego, oprogramowanie narz dziowe s u ce do okre lonych zastosowa. Wspó cze nie prawid owe funkcjonowanie obiektu hotelarskiego w du ej mierze zale y od stosowanego oprogramowania komputerowego. Jest ono niezb dne nie tylko do obs ugi recepcyjnej go ci czy w ksi gowo ci, ale równie do przygotowywania sprawnych dzia a marketingowych. W tym rozdziale zostan przedstawione mo liwo ci praktycznego wykorzystania typowego oprogramowania komputerowego na potrzeby obiektu hotelarskiego. W tym celu odpowiedziano na kilka pyta : Jak rol odgrywa system operacyjny w stosunku do programów u ytkowych? Jak poprawnie edytowa tekst? Jak pracowa z arkuszem kalkulacyjnym? Jak poprawnie tworzy prezentacje PowerPoint dla obiektu hotelarskiego? Jakie proste formy oferty mo e tworzy hotelarz dla swojego obiektu, wykorzystuj c podstawowe programy u ytkowe? Na co zwróci szczególn uwag, tworz c og oszenie prasowe, folder, ulotk czy wizytówk obiektu noclegowego? OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE 4.1. System operacyjny a program u ytkowy System operacyjny (Operating System, w skrócie OS) to program (lub uk ad wielu programów) dzia aj cy jako po rednik mi dzy programem u ytkowym a sprz tem komputerowym. Jego zadaniem jest tworzenie bezpiecznego i niezawodnego rodowiska, w którym mo e dzia a program u ytkowy. 37

9 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE System operacyjny dzia a nieustannie, tzn. rozpoczyna prac jako pierwszy program w komputerze i nie zaprzestaje jej a do wy czenia urz dzenia. Jest adowany do pami ci na pocz tku pracy komputera. Odgrywa rol cznika mi dzy sprz tem a programami u ytkowymi, jak edytory tekstu, przegl darki internetowe, systemy zarz dzania bazami danych, programy obliczeniowe i wspomagaj ce projektowanie. Do podstawowych zada systemu operacyjnego nale : nadzór nad dzia aniem innych programów, nadzór i koordynacja dost pu do sprz tu przez programy u ytkowe, dostarczenie rodków do optymalnego wykorzystania zasobów, tj. czasu procesora (procesorów), obszarów pami ci operacyjnej, pami ci masowej oraz urz dze wej cia-wyj cia, przeciwdzia anie b dom u ytkowników i sprz tu. Niezwykle wa nym zadaniem systemu operacyjnego jest interakcja z u ytkownikiem. Do tego celu s u y zewn trzna warstwa systemu nazywana pow ok (shell), która umo liwia u ytkownikowi uruchomienie aplikacji. W rodowiskach graficznych do tej cz ci systemu zalicza si równie standardowe elementy interfejsu wykorzystywane przez aplikacje, np. okienka dialogowe, kontrolki itd. Ponadto system operacyjny odpowiada za gromadzenie danych na dyskach i zarz dzanie nimi. Jest w tym celu wyposa ony w modu obs uguj cy system plików 9. Kolejnym wa nym zadaniem systemu operacyjnego jest komunikacja z innymi maszynami. Dzi ki modu om obs uguj cym sie mamy dost p zarówno do Internetu, jak i do dysków komputera stoj cego na s siednim biurku lub do drukarki sieciowej. Istnieje wiele systemów operacyjnych ró nych rodzajów i przeznaczenia, a w ród nich m.in. systemy z graficznym interfejsem u ytkownika, np. Microsoft Windows, komunikuj ce si za pomoc okienek i symboli (ikon), a tak e systemy z interfejsem tekstowym, np. system Unix lub MS-DOS, komunikuj ce si za pomoc polece wydawanych z wiersza polece. Na jednym komputerze mo e by zainstalowanych kilka ró nych systemów operacyjnych. W takim przypadku podczas uruchamiania komputera za pomoc specjalnego programu (BOOT managera) nale y zdecydowa, który z systemów ma zosta uruchomiony. Najpopularniejszym systemem operacyjnym dla komputerów osobistych jest Windows firmy Microsoft. Jego interfejs graficzny i wszystkie aplikacje, jak wskazuje sama nazwa, s oparte na oknach (windows). Otwieranie okien aplikacji, ich zamykanie i prze czanie si mi dzy nimi odbywa si zwykle za pomoc myszy. Innym systemem operacyjnym dla komputerów osobistych jest Linux, wywodz cy si z systemów Unix. Jego wersj podstawow mo na uzyska za darmo w ra- 9 System plików to sposób uporz dkowania danych zapisanych w plikach i pogrupowanych w katalogach. 38

10 mach licencji GNU 10. Obecnie coraz cz ciej korzysta si z jego rozbudowanych wersji z interfejsem graficznym, bibliotekami i aplikacjami, opartymi jak Windows na oknach. Bior c pod uwag zastosowanie, wyró nia si nast puj ce rodzaje programów komputerowych: programy do redagowania tekstu, czyli edytory tekstu maj zazwyczaj wbudowany edytor graficzny, umo liwiaj wstawianie grafiki, np. edytor tekstu Word pakietu Microsoft Office, Writer pakietu StarOffice oraz edytor AmiPro firmy Lotus; programy kalkulacyjne i obliczeniowe (zwane arkuszami kalkulacyjnymi) s u do sporz dzania automatycznych kalkulacji, zawieraj elementy baz danych, potrafi dokona graficznej prezentacji danych, nale do nich m.in.: arkusze kalkulacyjne pakietów Microsoft Works, Microsoft Office (Excel) i Calc StarOffice oraz programy Lotus i Quatro Pro; programy graficzne umo liwiaj tworzenie i modyfikacj grafiki; nale do nich m.in.: CorelDRAW, Photoshop, Adobe Ilustrator; programy do gromadzenia danych s u ce do wprowadzania i gromadzenia danych, wyszukiwania informacji, generowania raportów; dane udost pniaj poprzez tabele i formularze, cz sto wykorzystywane s do korespondencji seryjnej; s to m.in.: bazy danych pakietów Works, Office (Access) i StarOffice (Base) oraz programy dbase, FoxPo; komunikatory sieciowe i przegl darki umo liwiaj wymian informacji mi dzy komputerami w sieciach lokalnych, np. LanChat, i globalnych, np. Internet Explorer, Nestcape; programy edukacyjne s u do wspomagania procesu dydaktycznego; programy przeznaczone do okre lonych zastosowa, np. programy do obs ugi recepcji w hotelu, ksi gowe, inwentaryzacyjne, do rozlicze ; programy do ochrony danych i oprogramowania, w tym programy antywirusowe i zapory sieciowe (firewall 11 ); zadaniem programów antywirusowych jest sprawdzanie plików na ró nych no nikach danych pod k tem obecno ci wirusów, a w przypadku stwierdzenia ich obecno ci wylecze- OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE 10 GNU General Public License, Powszechna Licencja Publiczna, jest obecnie najpopularniejsz licencj wolnego oprogramowania. Licencja gwarantuje u ytkownikowi, e wolno mu: 1) uruchamia program w dowolnym celu, 2) analizowa, jak program dzia a i dostosowywa go do swoich potrzeb, 3) rozpowszechnia niezmodyfikowan kopi programu, 4) udoskonala program i publicznie rozpowszechni w asne ulepszenia, dzi ki czemu mo e z nich skorzysta ca a spo eczno. Program niespe niaj cy powy szych warunków nie mo e by uznany za wolne oprogramowanie. 11 Termin firewall (dos ownie: ciana ogniowa) mo e odnosi si zarówno do sprz tu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem, jak i do samego oprogramowania blokuj cego niepowo any dost p do komputera, który zabezpiecza. Pe ni funkcj po czenia ochrony sprz towej i programowej sieci wewn trznej LAN przed dost pem z zewn trz, tzn. z sieci publicznych. 39

11 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE nie zaka onych obszarów (np. Norton Antyvirus, MkS_Vir); zapory sieciowe uniemo liwiaj dost p do komputera przez sie lokaln lub Internet tzw. intruzów komputerowych ; cz sto programy te wchodz w sk ad pakietów antywirusowych, np. ZoneAlarm Pro, LockDown, Norton Personal Firewall Edytory tekstu Edytor tekstu (inaczej procesor tekstu, ang. text editor, word processor) to program s u cy do tworzenia i przetwarzania dokumentów tekstowych. Umo liwia ogl danie tekstu na ekranie monitora, wprowadzanie do niego dowolnych zmian bez konieczno ci przepisywania ca o ci i wydrukowanie go. Dost pnych jest wiele edytorów tekstu, pocz wszy od prostego WordPada, który wchodzi w sk ad systemu Windows, sko czywszy na takich narz dziach, jak MS Word (Microsoft) czy Writer (Sun Microsystems) patrz rys Niektóre z nich s oferowane jako cz pakietu, czyli zestawu programów, zawieraj cych tak e np. arkusz kalkulacyjny czy baz danych. Rys Okno programu WordPad Wspó czesne programy do edycji tekstu (poza wchodz cym w sk ad Windows WordPadem) s do podobne. Ró nice dotycz szczegó ów, takich jak np. liczba funkcji specjalnych, które w jednych programach wyst puj, a w innych nie. Praktycznie za pomoc ka dego edytora tekstu mo emy tworzy dokumenty tekstowe, formatowa tekst za pomoc stylów, pracowa z tabelami, wstawia grafik, sprawdza pisowni, rejestrowa i uruchamia w asne makra. Komfort pracy w ka dym z nich jest zbli ony. Podobny jest te wygl d okien i elementów steruj cych. Dzi ki temu, po opanowaniu podstaw pracy z jednym edytorem, atwo jest nauczy si obs ugi innego programu. 40

12 OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE Rys Okno programu MS Word 2007 Do edytorów zaliczany jest równie instalowany wraz z systemem Windows program Notatnik (rys. 4.4.). Nie s u y on jednak do przygotowywania pism, a edytowane w nim dokumenty nie zawieraj znaków formatowania. Dzi ki temu nadaje si do pracy z plikami konfiguracyjnymi, wsadowymi itp. Napisany w nim tekst mo e by wczytany przez dowolny edytor. Program Notatnik zaliczany jest zatem do edytorów nieformatuj cych. W przeciwie stwie do niego edytory formatuj ce w zapisanym dokumencie przechowuj zarówno tekst, jak i informacje o jego wygl dzie. Zdarza si wówczas, e niektóre edytory mog nie rozpozna poprawnie dokumentu zapisanego w innym edytorze. Jednym z elementów interfejsu edytora s paski narz dzi, czyli paski z przyciskami, za pomoc których mo na szybko wykonywa polecenia edytora. Oprócz nich znajduj si równie edytowalne listy, charakteryzuj ce si tym, e mo na z nich wybra jedn z opcji lub wpisa dan warto w polu tekstowym. Wy wietlany dokument mo e by skalowany (powi kszany lub zmniejszany). Obszar edycji edytora tekstu mo na podzieli na dwie cz ci i w ten sposób edytowa niezale nie dwie ró ne cz ci tego samego dokumentu. W MS Word 2007 tekst w obszarze edycji mo e by wy wietlany w uk adzie wydruku, sieci Web, konspektu, wersji roboczej czy te jako odczyt pe noekranowy. Ró nica mi dzy wersj robocz a uk adem wydruku polega na tym, e w tym drugim przypadku oprócz tekstu na ekranie widoczne s granice obszaru drukowa- 41

13 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE Rys Okno procesora tekstu Writer pakietu OpenOf ce Rys Okno programu Notatnik 42

14 nia (granice kartki). W widoku konspektu jest wy wietlana struktura dokumentu w postaci tytu ów rozdzia ów; mo liwe jest wówczas wykonywanie operacji na ca ych rozdzia ach. Aby efektywnie i sprawnie pos ugiwa si edytorem tekstu, konieczne jest poznanie pe nych mo liwo ci, jakie daje on u ytkownikowi, oraz nabycie pewnej wprawy w jego wykorzystaniu. Na wst pie jednak nale y wyja ni podstawowe poj cia. Dokument plik utworzony za pomoc edytora tekstu. Mo e zosta wzbogacony grafik, tabelami i wykresami; przechowany jest w postaci pliku dyskowego. Marginesy puste miejsca dooko a tekstu (u górny, u do u, po prawej i po lewej stronie (rys. 4.5.). OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE Rys Ustawianie marginesu w programie MS Word 2007 Linijka pozioma umo liwia ustawianie wci i tabulatorów, zamian rozmiarów marginesów (prawego i lewego) oraz szeroko ci kolumn w tabelach (rys. 4.6.). Rys Przyk adowe ustawianie linijki poziomej w programie MS Word

15 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE Linijka pionowa pojawia si tylko w widoku Uk ad wydruku i Podgl d wydruku. Umo liwia zmian wysoko ci ramek tekstowych, wierszy w tabelach oraz rozmiarów marginesów (górnego i dolnego) (rys. 4.7.). Margines dolny Rys Przyk adowe ustawianie linijki pionowej w programie MS Word 2007 Margines górny Czcionka znak graficzny u ywany do wy wietlania i drukowania liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, symboli i innych. Wspó czesne edytory tekstu maj ca y szereg czcionek o ró nych krojach. O tym, jak wygl da tekst, decyduj cechy czcionki, m.in. jej rozmiar, styl, krój, odst py mi dzy znakami (tzw. kerning) (rys. 4.8.). Rozmiar (wielko ) czcionki okre la wysoko u ywanych znaków; podaje si go w tzw. punktach typograficznych (1 pt = 0,353 mm); standardowy rozmiar czcionki zwyk ego tekstu wynosi 12 pkt (rys. 4.8.). Styl czcionki okre la, czy czcionka jest pogrubiona (tzw. bold), podkre lona, pochylona (italic), napisana wersalikami (wielkimi literami) itp. (rys. 4.8.). Krój czcionki okre la kszta t znaku (np. Times, Courier, Arial) (rys. 4.8.). Interlinia odst p mi dzy wierszami tekstu; standardowo stosuje si interlini 1,5 wiersza (rzadziej pojedyncz lub podwójn, istnieje te mo liwo indywidualnego ustawienia odst pu miedzy wierszami) (rys. 4.9.). Akapit element w strukturze edytowanego tekstu stanowi cy logiczn ca o (mo e sk ada si z jednego lub wielu zda ); akapit oddziela si przez wci ni cie klawisza Enter w czasie edycji tekstu (rys. 4.9.). 44

16 Grupa opcji Czcionka z karty Narzędzia główne Przycisk do wyświetlania okna dialogowego Czcionka OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE Rys Okno dialogowe Czcionka w MS Word 2007 Ustawianie formatowania akapitu w grupie opcji Akapit na karcie Narzędzia główne Przycisk do wyświetlania okna dialogowego Akapit, w którym ustawia się: wyrównanie i odstępy wierszy oraz wcięcia Ustawianie interlinii Rys Przyk adowe ustawianie akapitu w MS Word

17 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE Wci cie tekstu odleg o wszystkich wierszy akapitu od lewej lub prawej kraw dzi kartki. Bardzo cz sto stosuje sie tzw. wci cie akapitowe, polegaj ce na wci ciu pierwszego wiersza akapitu (w ród opcji Wci cia nale y z listy rozwijanej Specjalne wybra Pierwszy wiersz rys. 4.9.). Indeks (lub skorowidz) spis poj u ywanych w tek cie (terminów, nazwisk, nazw geograficznych itp.) z numerami stron, na których wyst puj ; do czany jest cz sto na ko cu dokumentu. S owo indeks oznacza tak e znak lub znaki napisane powy ej osi wiersza tzw. indeks górny, lub poni ej osi wiersza indeks dolny (rys ). Przypis uzupe nienie tre ci dokumentu zawieraj ce obja nienia poj pojawiaj cych si w tek cie. Umieszcza sie go zwykle u do u strony (przypis dolny), na ko cu ksi ki lub rozdzia u (przypis ko cowy). Odno nik odes ania do przypisu oznacza si znakiem w indeksie górnym (liczb lub innym znakiem, np. gwiazdk ) bezpo rednio po wyrazie lub zdaniu, którego dotyczy (rys ). Grupa Przypisy dolne w karcie Odwołania Rys Grupy opcji na karcie Odwo ania w programie MS Word 2007 Grupa opcji Indeks Pagina to numer kolejny strony; pagina ywa oprócz numeru strony zawiera te np. tytu rozdzia u lub podrozdzia u. Umieszczona na dole strony nazywa si pagin doln, a na górze strony pagin górn. Pagina mo e by oddzielona od reszty strony separatorem graficznym (lini ). W edytorze MS Word obszary paginy górnej i dolnej nazywaj si odpowiednio: stopka i nag ówek. Mo na tworzy pagin jednakow dla wszystkich stron (ogóln ) lub inn dla stron parzystych i nieparzystych. Zwykle paginy nie umieszcza si na stronach pierwszej i ostatniej (rozdzia u i ca ej ksi ki) (rys ). Wyrównanie tekstu w edytorze uzyskuje si za pomoc odpowiednich narz dzi (w MS Word przyciski w grupie Akapit na karcie Narz dzia g ówne: np. Wyrównaj tekst do lewej), natomiast wci cie tekstu za pomoc linijki lub opcji w oknie dialogowym Akapit. Tekst do dokumentu mo na wprowadzi przy u yciu klawiatury lub z dowolnego pliku tekstowego. 46

18 W tej grupie opcji określa się wygląd paginy OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE Rys Wstawianie paginy w nag ówku lub stopce w MS Word Korespondencja seryjna Du e obiekty hotelarskie dysponuj najcz ciej w asnymi systemami informatycznymi zawieraj cymi podprogramy do opracowywania i wysy ania ró nego rodzaju informacji jak oferty, zaproszenia, potwierdzenia, zapytania czy te do gromadzenia baz danych o firmach wspó pracuj cych z obiektem, a tak e o go ciach korzystaj cych z ró nych programów lojalno ciowych. Znaczna grupa obiektów wiadcz cych us ug hotelarsk dysponuj ca nierozbudowanymi informatycznymi programami hotelarskimi lub nieposiadaj ca ich do tych zada wykorzystuje korespondencj seryjn np. MS Word. I tak do dokumentu g ównego ( ród owego) mo na wstawia ró ne informacje, w tym zdj cia i rysunki np. dotycz ce lokalizacji obiektu, jego oferty, danych teleadresowych. ród em danych dla korespondencji seryjnej s bazy danych stanowi ce równie spis kontrahentów. Dokument ród owy zawiera informacje, które maj by powtórzone we wszystkich dokumentach korespondencji seryjnej, a wi c: listach seryjnych wys anych do du ej liczby odbiorców, etykietach adresowych, kopertach adresowych, pozycjach katalogu. 47

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym dba o porządek na stanowisku komputerowym posługuje się myszą i klawiaturą; z pomocą

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do niego format strony i jej układ. Pozostaw rozsądnie duże marginesy, nie stłaczaj tekstu. Jeżeli strony będą spięte,

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I-10.6-02 ZASADY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA W P. H. ELMAT SP. Z O. O.

I-10.6-02 ZASADY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA W P. H. ELMAT SP. Z O. O. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO INSTRUKCJA Strona 1 Stron 8 Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Data Sporządził: Pełnomocnik ds. SZŚ Joanna Hezner Sprawdził: Specjalista ds. BHP Justyna Kurek Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 5 do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, słuŝącymi do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 2. Edytory tekstu.

Laboratorium nr 2. Edytory tekstu. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - laboratoria Laboratorium nr 2. Edytory tekstu. Spis treści OpenOffice Writer - edytor tekstu.... 2 Ćwiczenie 1: formatowanie znaków, tekstu, akapitów.... 2 Ćwiczenie 2: listy

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ 350/06/12/2013/N/Jasło Zamawiający: Nazwa podmiotu: Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle Adres siedziby: ul. Piotra Skargi 84,38-200 Jasło NIP: 685-000-76-93

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system kształcenia PLAN WYNIKOWY

Wewnątrzszkolny system kształcenia PLAN WYNIKOWY Przedmiot 5. Rola i narzędzia informatyki zna podstawy obsługi komputera; zna elementy zestawu komputerowego; rozróżnia elementy zestawu komputerowego; opisuje elementy zestawu komputerowego. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk. klasa 1, 3 godziny tygodniowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk. klasa 1, 3 godziny tygodniowo WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk klasa 1, 3 godziny tygodniowo Ogólne kryteria oceny wiadomości i umiejętności: celująca Ocena Wiadomości Umiejętości Wykonanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne spisy. Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014

Automatyczne spisy. Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014 Automatyczne spisy Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014 Automatyczny spis treści Część I Automatyczny spis treści OpenOffice.org: automatyczny spis treści 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu WordPad Czyli mój pierwszy edytor tekstu Żadna sztuka? Witaj młody adepcie sztuk tajemnych. Jestem Maggus twój nauczyciel i przewodnik w świecie edytora tekstu. Zapewne, mój młody i niedoświadczony uczniu,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki klasa II gimnazjum WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ

PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ CEL ZAJĘĆ: Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat sprawnego poruszania się w środowisku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: licencjackie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Ramki tekstowe w programie Scribus

Ramki tekstowe w programie Scribus - 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Załącznik do zarządzenia Nr 2/2012 Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 24.01.2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych

Program praktyk zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach ul. Swiętopełka 3 89-600 Chojnice tel. 52-3974916 Program praktyk zawodowych Kwalifikacja : E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH...

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH... WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczaj cego. 2. Nazwa firmy i adres Ubezpieczonego, je eli jest inn osob ni Ubezpieczaj cy. Je

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW DIH-83-4( 1)/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW Warszawa, 25 luty 2016 r. I. WSTĘP Zgodnie z Planem Kontroli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo