Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7"

Transkrypt

1 Spis tre ci Wprowadzenie... 5 SPIS TREŚCI CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Rozdzia 1. Organizacja stanowiska pracy... 8 Rozdzia 2. Przepisy przeciwpo arowe w miejscu pracy...17 Rozdzia 3. Sprz t komputerowy w hotelu Informacja w technice komputerowej Zarys historii komputerów Elementy zestawu komputerowego Rozdzia 4. Oprogramowanie komputerowe System operacyjny a program u ytkowy Edytory tekstu Korespondencja seryjna Arkusz kalkulacyjny Prezentacje multimedialne Przygotowywanie prostych materia ów reklamowych Rozdzia 5. Techniki bieg ego pisania na klawiaturze komputerowej Rozdzia 6. Sieci komputerowe Intranet Ekstranet Internet Ochrona antywirusowa i ograniczenia w dost pie do zasobów sieciowych Hotelowa sie komputerowa Techniki poszukiwania informacji z ró nych róde selekcja, klasyfikacja i ocena informacji Wyszukiwanie informacji w hotelarstwie Systemy rezerwacyjne w hotelarstwie Strony internetowe obiektu noclegowego Rozdzia 7. Komunikacja w sieci Poczta elektroniczna Komunikatory sieciowe Inne formy komunikacji elektronicznej Podr czne urz dzenia komunikacyjne stosowane w hotelarstwie Kultura zachowa w korespondencji elektronicznej netykieta

2 CZ II. U YTKOWE PROGRAMY INFORMATYCZNE W HOTELARSTWIE SPIS TREŚCI Rozdzia 8. Charakterystyka programów specjalistycznych stosowanych w hotelarstwie Rozdzia 9. Systemy informatyczne w praktyce Wybrane programy hotelowe firmy Micros Fidelio Polska Sp. z o.o Wybrane programy hotelowe HS Partner Pro-Test S.A Wybrane programy hotelowe firmy Gip Sp. z o.o Program hotelowy DM Plaza firmy Triarte System Oprogramowania Hotelowego CHART Porównanie najpopularniejszych hotelowych systemów informatycznych Rozdzia 10. Program Hotel Ma y CZ III. PRACA BIUROWA W HOTELARSTWIE Rozdzia 11. Funkcja pracy biurowej w firmie Rozdzia 12. Obs uga urz dze biurowych Podstawowe wyposa enie biura Telefon i faks Urz dzenia kopiuj ce Skaner Niszczarka Podr czne urz dzenia komunikacyjne Rozdzia 13. Rodzaje dokumentów biurowych i aplikacyjnych Podstawowe terminy zwi zane z dokumentacj Rodzaje dokumentów biurowych Dokumenty aplikacyjne Rozdzia 14. Redagowanie pism Rozdzia 15. Obieg i przechowywanie dokumentów Dokumentacja elektroniczna Dokumentacja papierowa Bibliografia

3 ROZDZIAŁ 2 Przepisy przeciwpo arowe w miejscu pracy Ochrona przeciwpo arowa w obiekcie hotelarskim jest bardzo wa nym elementem organizacji funkcjonowania obiektu. System ochrony obejmuje mi dzy innymi zasady dotycz ce zapobiegania po arom. Znajomo i przestrzeganie tych zasad przez wszystkich pracowników hotelu s wymagane przez prawo (Ustawa o ochronie przeciwpo arowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.). W rozdziale odpowiedziano na kilka wa nych pyta : Jakie s najcz stsze przyczyny powstawania po arów podczas u ytkowania sprz tu komputerowego? W jaki sposób mo na wyeliminowa lub ograniczy ryzyko powstawania po aru? Jakim sprz tem mo na gasi ró nego rodzaju po ary? Co to s elektroniczne systemy przeciwpo arowe? Sumienne i uczciwe wywi zywanie si z obowi zków ochrony przeciwpo arowej zabezpiecza ycie i zdrowie go ci oraz ca ej za ogi obiektu hotelarskiego. Podobnie jak ka de stanowisko pracy, równie to przy komputerze jest nara one na powstawanie po arów. Cho sam komputer rzadko bywa bezpo rednim ród em zaprószenia ognia (zwarcie instalacji elektrycznej), to u ytkownik przez niew a ciwe zachowanie mo e spowodowa po ar lub jego rozprzestrzenianie si. Do najcz stszych przyczyn powstawania po arów i ich rozprzestrzeniania si podczas u ytkowania sprz tu komputerowego lub pracy w pomieszczeniu w niego wyposa onym zalicza si : rzucanie pal cych si niedopa ków papierosów na materia y palne; pozostawienie bez dozoru w czonych odbiorników energii elektrycznej; u ycie otwartego ognia oraz palenie tytoniu w miejscach zabronionych; nieprawid owe eksploatowanie, konserwowanie urz dze i instalacji elektrycznych, gazowych oraz grzewczych; niew a ciwe sk adowanie lub pos ugiwanie si materia ami palnymi; w czanie do sieci urz dze powoduj cych przeci enie instalacji; stosowanie palnych elementów wystroju i wyposa enia pomieszcze. Powstawanie po arów mo na ograniczy przez przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przeciwpo arowej. Natomiast dzi ki znajomo ci zasad post powania przy obs udze sprz tu ppo. i wcze niejszej regularnej kontroli tego sprz tu mo na zapobiec rozprzestrzenianiu si po aru, gdy ju wybuchnie. Z tego wzgl du wszystkie pomieszczenia powinny by w dobrym stanie technicznym, wyposa one w sprz t ppo., a osoby w nich przebywaj ce odpowiednio przeszkolone. Aby wyeliminowa lub znacznie ograniczy ryzyko powstania po aru, zabrania si : wykonywania wszelkich czynno ci mog cych wywo a po ar lub utrudni akcj ratownicz (palenie tytoniu, u ywanie otwartego ognia i innych czyn- PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE W MIEJSCU PRACY 17

4 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE ników mog cych zaprószy ogie w miejscach wyst powania materia ów niebezpiecznych, strefie zagro enia wybuchem, miejscach wyst powania innych materia ów palnych, miejscach oznakowanych zgodnie z Polsk Norm ); przechowywania ponadnormatywnych ilo ci materia ów, cieczy i odpadów palnych; zamykania i tarasowanie dróg ewakuacyjnych uniemo liwiaj cych sprawn ewakuacj ; umieszczania materia ów palnych pod urz dzeniami lub instalacjami nagrzewaj cymi si do 100 C w odleg o ci mniejszej ni 0,5 m; spalania mieci i odpadów w miejscach mog cych spowodowa zagro enie po arowe; gara owania pojazdów silnikowych w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu; rozgrzewania materia ów w odleg o ci mniejszej ni 5 m od obiektów lub materia ów palnych; stosowania os on punktów wietlnych z materia ów palnych; niestosowania si do instrukcji obs ugi urz dze ; korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych i gazowych; pozostawiania bez dozoru w czonych urz dze elektrycznych nieprzystosowanych do ci g ej pracy; w czania urz dze elektrycznych powoduj cych przeci enie instalacji elektrycznej; naprawiania i przeróbki urz dze, instalacji przez osoby bez wymaganych uprawnie oraz kwalifikacji; przechowywania substancji, których wzajemne oddzia ywanie mo e spowodowa po ar; u ywania sprz tu i urz dze ppo. do celów niezwi zanych z przeznaczeniem. W celu minimalizowania ryzyka powstania po aru oraz jego ewentualnych skutków nale y: miejsca wyznaczone do palenia tytoniu wyposa y w kosze i popielniczki z materia ów niepalnych; w miejscach widocznych umie ci wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje post powania na wypadek powstania po aru; wyznaczy i oznakowa w obiekcie drogi ewakuacyjne oraz miejsca, w których znajduj si urz dzenia przeciwpo arowe; oznakowa g ówne wy czniki pr du i gazu w budynku oraz zapewni sprawne o wietlenie awaryjne; oznakowa pomieszczenia, w których wyst puj materia y atwopalne. Pracownicy powinni stosowa si do zalece przeciwpo arowych i zapozna si z rozmieszczeniem podr cznego sprz tu ga niczego. Obiekty powinny by wyposa one w podr czny sprz t ga niczy i agregaty na wypadek po arów, które mog yby w danym obiekcie wybuchn (zgodnie z PN 75/M-51000). 18

5 Po ary klasyfikuje si do nast puj cych grup: 1) grupa A po ary cia sta ych, pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk ma miejsce arzenie (s to np.: drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny); 2) grupa B po ary cieczy palnych i substancji topi cych si w skutek ciep a powstaj cego podczas po aru (dotyczy to np.: benzyny, alkoholu, lakierów, t uszczy); 3) grupa C po ary powsta e w wyniku spalania gazów, np.: metanu, propanbutanu, gazu miejskiego, acetylenu; 4) grupa D po ary metali, np.: magnezu, sodu, potasu; 5) grupa E po ary urz dze elektrycznych lub po ary z grup A, B, C, D wyst puj ce w pobli u urz dze elektrycznych i pod napi ciem; 6) grupa F po ary olei ro linnych i t uszczy zwierz cych. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE W MIEJSCU PRACY Rys Schemat przyk adowego systemu sygnalizacji po arowej Do najwa niejszego sprz tu przeciwpo arowego zalicza si : hydrant stosuje si do gaszenia wod z w a nie wolno u ywa go do gaszenia instalacji elektrycznych (w tym sprz tu komputerowego); koc ga niczy przy jego u yciu gasi si przedmioty, odcinaj c dop yw powietrza (mo na u ywa go do gaszenia sprz tu komputerowego); ga nice: pianowe u ycie ich zapewnia szybkie ch odzenie strefy po aru i materia u palnego, a tak e powoduje powstanie na powierzchni pow oki uniemo liwiaj cej ponowne zapalenie si (nie nale y stosowa do gaszenia substancji reaguj cych z wod ); proszkowe zapewniaj szybkie sch odzenie, tworz c warstw izolacyjn przed ogniem; stosuje si je g ównie do gaszenia urz dze elektrycznych, nie nale y ich u ywa do gaszenia cz ci ruchomych maszyn, komputerów i sprz tu elektronicznego; 19

6 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE niegowe dzi ki niskiej temperaturze rodka ga niczego powoduj szybkie sch odzenie, zdmuchuj p omie i dzia aj t umi co, wprowadzaj c CO 2 ; mo na je stosowa do gaszenia urz dze pod napi ciem, nie stosuje si ich do gaszenia po arów siarki, w gla, metali lekkich; nie wolno stosowa ich do gaszenia pal cych si ludzi. Rys Schemat interaktywnego systemu sygnalizacji po arowej Obecnie w obiektach hotelarskich poza stosowaniem wymienionych wy ej rodków instaluje si elektroniczne systemy przeciwpo arowe. Ich najwa niejsz funkcj jest samoczynne wykrywanie po aru i przekazywanie o tym informacji. Podstawowym elementem systemu s rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach tzw. czujki po arowe, czyli urz dzenia reaguj ce na obecno dymu oraz wzrost temperatury w nadzorowanym obszarze. Sygna z czujki przekazywany jest nast pnie do centralki, która alarmuje sygna em pracownika recepcji lub ochrony. W bardziej rozbudowanych systemach centralka identyfikuje wzbudzon czujk z numerem konkretnego pomieszczenia (lub jego cz ci), drukuje informacj o alarmie na papierze lub nawet rysuje rzut kondygnacji obiektu z zaznaczonym pomieszczeniem, którego alarm dotyczy. Uzupe nieniem czujek s rozmieszczane na drogach komunikacji ogólnej przyciski po arowe (r czne ostrzegacze po arowe zwane w skrócie ROP). Systemy sygnalizacji po arowej mog te automatycznie, np. drog radiow, powiadamia o po arze najbli sz jednostk Ratowniczo-Ga nicz Pa stwowej Stra y Po arnej lub sterowa inny- 20

7 mi urz dzeniami, np. drzwiami po arowymi, instalacj oddymiaj c, d wi kowym systemem ostrzegawczym itp., a nawet uruchamiaj zraszacze. Pytania i zadania 1. Wymie najcz stsze przyczyny powstawania po arów i ich rozprzestrzeniania si podczas u ytkowania sprz tu komputerowego. 2. Wyja nij, w jaki sposób mo na ograniczy lub wyeliminowa powstawanie po arów. 3. Podaj, jaki sprz t przeciwpo arowy nale y zastosowa do gaszenia ró nego rodzaju grup po arów. 4. Wyja nij, co to jest elektroniczny system przeciwpo arowy w obiekcie hotelarskim. Ćwiczenia 1. Zaproponuj sprz t przeciwpo arowy, który powinien znajdowa si na stanowisku pracy z wykorzystaniem komputera. 2. Opracuj podr czn instrukcj przeciwpo arow, jaka mog aby obowi zywa na stanowisku pracy z wykorzystanie komputera. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE W MIEJSCU PRACY Chcesz wiedzieć więcej, poczytaj Laurowski T., Vademecum ochrony przeciwpo arowej, Krosno, Wydawnictwo KaBe 2009.

8 ROZDZIAŁ 4 Oprogramowanie komputerowe Oprogramowaniem (software) nazywa si wszystkie informacje w postaci zestawu instrukcji oraz programów wykonywanych przez komputer oraz zintegrowanych danych przeznaczonych dla niego. Umo liwia ono przetwarzanie danych w okre lonym przez twórc zakresie. S owo oprogramowanie jest synonimem takich terminów, jak program komputerowy czy aplikacja, ale stosuje si je zazwyczaj do okre lania wi kszych programów oraz ich zbiorów. Oprogramowanie tworz programi ci w procesie programowania i jest ono chronione prawem autorskim (mo na z niego korzysta na warunkach okre- lonych w licencji). Pisze si je przy u yciu ró nych j zyków programowania, z wykorzystaniem algorytmów. Ze wzgl du na przeznaczenie oprogramowanie dzieli si na: oprogramowanie systemowe realizuj ce funkcje konieczne do dzia ania systemu komputerowego, oprogramowanie narz dziowe s u ce do okre lonych zastosowa. Wspó cze nie prawid owe funkcjonowanie obiektu hotelarskiego w du ej mierze zale y od stosowanego oprogramowania komputerowego. Jest ono niezb dne nie tylko do obs ugi recepcyjnej go ci czy w ksi gowo ci, ale równie do przygotowywania sprawnych dzia a marketingowych. W tym rozdziale zostan przedstawione mo liwo ci praktycznego wykorzystania typowego oprogramowania komputerowego na potrzeby obiektu hotelarskiego. W tym celu odpowiedziano na kilka pyta : Jak rol odgrywa system operacyjny w stosunku do programów u ytkowych? Jak poprawnie edytowa tekst? Jak pracowa z arkuszem kalkulacyjnym? Jak poprawnie tworzy prezentacje PowerPoint dla obiektu hotelarskiego? Jakie proste formy oferty mo e tworzy hotelarz dla swojego obiektu, wykorzystuj c podstawowe programy u ytkowe? Na co zwróci szczególn uwag, tworz c og oszenie prasowe, folder, ulotk czy wizytówk obiektu noclegowego? OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE 4.1. System operacyjny a program u ytkowy System operacyjny (Operating System, w skrócie OS) to program (lub uk ad wielu programów) dzia aj cy jako po rednik mi dzy programem u ytkowym a sprz tem komputerowym. Jego zadaniem jest tworzenie bezpiecznego i niezawodnego rodowiska, w którym mo e dzia a program u ytkowy. 37

9 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE System operacyjny dzia a nieustannie, tzn. rozpoczyna prac jako pierwszy program w komputerze i nie zaprzestaje jej a do wy czenia urz dzenia. Jest adowany do pami ci na pocz tku pracy komputera. Odgrywa rol cznika mi dzy sprz tem a programami u ytkowymi, jak edytory tekstu, przegl darki internetowe, systemy zarz dzania bazami danych, programy obliczeniowe i wspomagaj ce projektowanie. Do podstawowych zada systemu operacyjnego nale : nadzór nad dzia aniem innych programów, nadzór i koordynacja dost pu do sprz tu przez programy u ytkowe, dostarczenie rodków do optymalnego wykorzystania zasobów, tj. czasu procesora (procesorów), obszarów pami ci operacyjnej, pami ci masowej oraz urz dze wej cia-wyj cia, przeciwdzia anie b dom u ytkowników i sprz tu. Niezwykle wa nym zadaniem systemu operacyjnego jest interakcja z u ytkownikiem. Do tego celu s u y zewn trzna warstwa systemu nazywana pow ok (shell), która umo liwia u ytkownikowi uruchomienie aplikacji. W rodowiskach graficznych do tej cz ci systemu zalicza si równie standardowe elementy interfejsu wykorzystywane przez aplikacje, np. okienka dialogowe, kontrolki itd. Ponadto system operacyjny odpowiada za gromadzenie danych na dyskach i zarz dzanie nimi. Jest w tym celu wyposa ony w modu obs uguj cy system plików 9. Kolejnym wa nym zadaniem systemu operacyjnego jest komunikacja z innymi maszynami. Dzi ki modu om obs uguj cym sie mamy dost p zarówno do Internetu, jak i do dysków komputera stoj cego na s siednim biurku lub do drukarki sieciowej. Istnieje wiele systemów operacyjnych ró nych rodzajów i przeznaczenia, a w ród nich m.in. systemy z graficznym interfejsem u ytkownika, np. Microsoft Windows, komunikuj ce si za pomoc okienek i symboli (ikon), a tak e systemy z interfejsem tekstowym, np. system Unix lub MS-DOS, komunikuj ce si za pomoc polece wydawanych z wiersza polece. Na jednym komputerze mo e by zainstalowanych kilka ró nych systemów operacyjnych. W takim przypadku podczas uruchamiania komputera za pomoc specjalnego programu (BOOT managera) nale y zdecydowa, który z systemów ma zosta uruchomiony. Najpopularniejszym systemem operacyjnym dla komputerów osobistych jest Windows firmy Microsoft. Jego interfejs graficzny i wszystkie aplikacje, jak wskazuje sama nazwa, s oparte na oknach (windows). Otwieranie okien aplikacji, ich zamykanie i prze czanie si mi dzy nimi odbywa si zwykle za pomoc myszy. Innym systemem operacyjnym dla komputerów osobistych jest Linux, wywodz cy si z systemów Unix. Jego wersj podstawow mo na uzyska za darmo w ra- 9 System plików to sposób uporz dkowania danych zapisanych w plikach i pogrupowanych w katalogach. 38

10 mach licencji GNU 10. Obecnie coraz cz ciej korzysta si z jego rozbudowanych wersji z interfejsem graficznym, bibliotekami i aplikacjami, opartymi jak Windows na oknach. Bior c pod uwag zastosowanie, wyró nia si nast puj ce rodzaje programów komputerowych: programy do redagowania tekstu, czyli edytory tekstu maj zazwyczaj wbudowany edytor graficzny, umo liwiaj wstawianie grafiki, np. edytor tekstu Word pakietu Microsoft Office, Writer pakietu StarOffice oraz edytor AmiPro firmy Lotus; programy kalkulacyjne i obliczeniowe (zwane arkuszami kalkulacyjnymi) s u do sporz dzania automatycznych kalkulacji, zawieraj elementy baz danych, potrafi dokona graficznej prezentacji danych, nale do nich m.in.: arkusze kalkulacyjne pakietów Microsoft Works, Microsoft Office (Excel) i Calc StarOffice oraz programy Lotus i Quatro Pro; programy graficzne umo liwiaj tworzenie i modyfikacj grafiki; nale do nich m.in.: CorelDRAW, Photoshop, Adobe Ilustrator; programy do gromadzenia danych s u ce do wprowadzania i gromadzenia danych, wyszukiwania informacji, generowania raportów; dane udost pniaj poprzez tabele i formularze, cz sto wykorzystywane s do korespondencji seryjnej; s to m.in.: bazy danych pakietów Works, Office (Access) i StarOffice (Base) oraz programy dbase, FoxPo; komunikatory sieciowe i przegl darki umo liwiaj wymian informacji mi dzy komputerami w sieciach lokalnych, np. LanChat, i globalnych, np. Internet Explorer, Nestcape; programy edukacyjne s u do wspomagania procesu dydaktycznego; programy przeznaczone do okre lonych zastosowa, np. programy do obs ugi recepcji w hotelu, ksi gowe, inwentaryzacyjne, do rozlicze ; programy do ochrony danych i oprogramowania, w tym programy antywirusowe i zapory sieciowe (firewall 11 ); zadaniem programów antywirusowych jest sprawdzanie plików na ró nych no nikach danych pod k tem obecno ci wirusów, a w przypadku stwierdzenia ich obecno ci wylecze- OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE 10 GNU General Public License, Powszechna Licencja Publiczna, jest obecnie najpopularniejsz licencj wolnego oprogramowania. Licencja gwarantuje u ytkownikowi, e wolno mu: 1) uruchamia program w dowolnym celu, 2) analizowa, jak program dzia a i dostosowywa go do swoich potrzeb, 3) rozpowszechnia niezmodyfikowan kopi programu, 4) udoskonala program i publicznie rozpowszechni w asne ulepszenia, dzi ki czemu mo e z nich skorzysta ca a spo eczno. Program niespe niaj cy powy szych warunków nie mo e by uznany za wolne oprogramowanie. 11 Termin firewall (dos ownie: ciana ogniowa) mo e odnosi si zarówno do sprz tu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem, jak i do samego oprogramowania blokuj cego niepowo any dost p do komputera, który zabezpiecza. Pe ni funkcj po czenia ochrony sprz towej i programowej sieci wewn trznej LAN przed dost pem z zewn trz, tzn. z sieci publicznych. 39

11 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE nie zaka onych obszarów (np. Norton Antyvirus, MkS_Vir); zapory sieciowe uniemo liwiaj dost p do komputera przez sie lokaln lub Internet tzw. intruzów komputerowych ; cz sto programy te wchodz w sk ad pakietów antywirusowych, np. ZoneAlarm Pro, LockDown, Norton Personal Firewall Edytory tekstu Edytor tekstu (inaczej procesor tekstu, ang. text editor, word processor) to program s u cy do tworzenia i przetwarzania dokumentów tekstowych. Umo liwia ogl danie tekstu na ekranie monitora, wprowadzanie do niego dowolnych zmian bez konieczno ci przepisywania ca o ci i wydrukowanie go. Dost pnych jest wiele edytorów tekstu, pocz wszy od prostego WordPada, który wchodzi w sk ad systemu Windows, sko czywszy na takich narz dziach, jak MS Word (Microsoft) czy Writer (Sun Microsystems) patrz rys Niektóre z nich s oferowane jako cz pakietu, czyli zestawu programów, zawieraj cych tak e np. arkusz kalkulacyjny czy baz danych. Rys Okno programu WordPad Wspó czesne programy do edycji tekstu (poza wchodz cym w sk ad Windows WordPadem) s do podobne. Ró nice dotycz szczegó ów, takich jak np. liczba funkcji specjalnych, które w jednych programach wyst puj, a w innych nie. Praktycznie za pomoc ka dego edytora tekstu mo emy tworzy dokumenty tekstowe, formatowa tekst za pomoc stylów, pracowa z tabelami, wstawia grafik, sprawdza pisowni, rejestrowa i uruchamia w asne makra. Komfort pracy w ka dym z nich jest zbli ony. Podobny jest te wygl d okien i elementów steruj cych. Dzi ki temu, po opanowaniu podstaw pracy z jednym edytorem, atwo jest nauczy si obs ugi innego programu. 40

12 OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE Rys Okno programu MS Word 2007 Do edytorów zaliczany jest równie instalowany wraz z systemem Windows program Notatnik (rys. 4.4.). Nie s u y on jednak do przygotowywania pism, a edytowane w nim dokumenty nie zawieraj znaków formatowania. Dzi ki temu nadaje si do pracy z plikami konfiguracyjnymi, wsadowymi itp. Napisany w nim tekst mo e by wczytany przez dowolny edytor. Program Notatnik zaliczany jest zatem do edytorów nieformatuj cych. W przeciwie stwie do niego edytory formatuj ce w zapisanym dokumencie przechowuj zarówno tekst, jak i informacje o jego wygl dzie. Zdarza si wówczas, e niektóre edytory mog nie rozpozna poprawnie dokumentu zapisanego w innym edytorze. Jednym z elementów interfejsu edytora s paski narz dzi, czyli paski z przyciskami, za pomoc których mo na szybko wykonywa polecenia edytora. Oprócz nich znajduj si równie edytowalne listy, charakteryzuj ce si tym, e mo na z nich wybra jedn z opcji lub wpisa dan warto w polu tekstowym. Wy wietlany dokument mo e by skalowany (powi kszany lub zmniejszany). Obszar edycji edytora tekstu mo na podzieli na dwie cz ci i w ten sposób edytowa niezale nie dwie ró ne cz ci tego samego dokumentu. W MS Word 2007 tekst w obszarze edycji mo e by wy wietlany w uk adzie wydruku, sieci Web, konspektu, wersji roboczej czy te jako odczyt pe noekranowy. Ró nica mi dzy wersj robocz a uk adem wydruku polega na tym, e w tym drugim przypadku oprócz tekstu na ekranie widoczne s granice obszaru drukowa- 41

13 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE Rys Okno procesora tekstu Writer pakietu OpenOf ce Rys Okno programu Notatnik 42

14 nia (granice kartki). W widoku konspektu jest wy wietlana struktura dokumentu w postaci tytu ów rozdzia ów; mo liwe jest wówczas wykonywanie operacji na ca ych rozdzia ach. Aby efektywnie i sprawnie pos ugiwa si edytorem tekstu, konieczne jest poznanie pe nych mo liwo ci, jakie daje on u ytkownikowi, oraz nabycie pewnej wprawy w jego wykorzystaniu. Na wst pie jednak nale y wyja ni podstawowe poj cia. Dokument plik utworzony za pomoc edytora tekstu. Mo e zosta wzbogacony grafik, tabelami i wykresami; przechowany jest w postaci pliku dyskowego. Marginesy puste miejsca dooko a tekstu (u górny, u do u, po prawej i po lewej stronie (rys. 4.5.). OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE Rys Ustawianie marginesu w programie MS Word 2007 Linijka pozioma umo liwia ustawianie wci i tabulatorów, zamian rozmiarów marginesów (prawego i lewego) oraz szeroko ci kolumn w tabelach (rys. 4.6.). Rys Przyk adowe ustawianie linijki poziomej w programie MS Word

15 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE Linijka pionowa pojawia si tylko w widoku Uk ad wydruku i Podgl d wydruku. Umo liwia zmian wysoko ci ramek tekstowych, wierszy w tabelach oraz rozmiarów marginesów (górnego i dolnego) (rys. 4.7.). Margines dolny Rys Przyk adowe ustawianie linijki pionowej w programie MS Word 2007 Margines górny Czcionka znak graficzny u ywany do wy wietlania i drukowania liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, symboli i innych. Wspó czesne edytory tekstu maj ca y szereg czcionek o ró nych krojach. O tym, jak wygl da tekst, decyduj cechy czcionki, m.in. jej rozmiar, styl, krój, odst py mi dzy znakami (tzw. kerning) (rys. 4.8.). Rozmiar (wielko ) czcionki okre la wysoko u ywanych znaków; podaje si go w tzw. punktach typograficznych (1 pt = 0,353 mm); standardowy rozmiar czcionki zwyk ego tekstu wynosi 12 pkt (rys. 4.8.). Styl czcionki okre la, czy czcionka jest pogrubiona (tzw. bold), podkre lona, pochylona (italic), napisana wersalikami (wielkimi literami) itp. (rys. 4.8.). Krój czcionki okre la kszta t znaku (np. Times, Courier, Arial) (rys. 4.8.). Interlinia odst p mi dzy wierszami tekstu; standardowo stosuje si interlini 1,5 wiersza (rzadziej pojedyncz lub podwójn, istnieje te mo liwo indywidualnego ustawienia odst pu miedzy wierszami) (rys. 4.9.). Akapit element w strukturze edytowanego tekstu stanowi cy logiczn ca o (mo e sk ada si z jednego lub wielu zda ); akapit oddziela si przez wci ni cie klawisza Enter w czasie edycji tekstu (rys. 4.9.). 44

16 Grupa opcji Czcionka z karty Narzędzia główne Przycisk do wyświetlania okna dialogowego Czcionka OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE Rys Okno dialogowe Czcionka w MS Word 2007 Ustawianie formatowania akapitu w grupie opcji Akapit na karcie Narzędzia główne Przycisk do wyświetlania okna dialogowego Akapit, w którym ustawia się: wyrównanie i odstępy wierszy oraz wcięcia Ustawianie interlinii Rys Przyk adowe ustawianie akapitu w MS Word

17 TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE Wci cie tekstu odleg o wszystkich wierszy akapitu od lewej lub prawej kraw dzi kartki. Bardzo cz sto stosuje sie tzw. wci cie akapitowe, polegaj ce na wci ciu pierwszego wiersza akapitu (w ród opcji Wci cia nale y z listy rozwijanej Specjalne wybra Pierwszy wiersz rys. 4.9.). Indeks (lub skorowidz) spis poj u ywanych w tek cie (terminów, nazwisk, nazw geograficznych itp.) z numerami stron, na których wyst puj ; do czany jest cz sto na ko cu dokumentu. S owo indeks oznacza tak e znak lub znaki napisane powy ej osi wiersza tzw. indeks górny, lub poni ej osi wiersza indeks dolny (rys ). Przypis uzupe nienie tre ci dokumentu zawieraj ce obja nienia poj pojawiaj cych si w tek cie. Umieszcza sie go zwykle u do u strony (przypis dolny), na ko cu ksi ki lub rozdzia u (przypis ko cowy). Odno nik odes ania do przypisu oznacza si znakiem w indeksie górnym (liczb lub innym znakiem, np. gwiazdk ) bezpo rednio po wyrazie lub zdaniu, którego dotyczy (rys ). Grupa Przypisy dolne w karcie Odwołania Rys Grupy opcji na karcie Odwo ania w programie MS Word 2007 Grupa opcji Indeks Pagina to numer kolejny strony; pagina ywa oprócz numeru strony zawiera te np. tytu rozdzia u lub podrozdzia u. Umieszczona na dole strony nazywa si pagin doln, a na górze strony pagin górn. Pagina mo e by oddzielona od reszty strony separatorem graficznym (lini ). W edytorze MS Word obszary paginy górnej i dolnej nazywaj si odpowiednio: stopka i nag ówek. Mo na tworzy pagin jednakow dla wszystkich stron (ogóln ) lub inn dla stron parzystych i nieparzystych. Zwykle paginy nie umieszcza si na stronach pierwszej i ostatniej (rozdzia u i ca ej ksi ki) (rys ). Wyrównanie tekstu w edytorze uzyskuje si za pomoc odpowiednich narz dzi (w MS Word przyciski w grupie Akapit na karcie Narz dzia g ówne: np. Wyrównaj tekst do lewej), natomiast wci cie tekstu za pomoc linijki lub opcji w oknie dialogowym Akapit. Tekst do dokumentu mo na wprowadzi przy u yciu klawiatury lub z dowolnego pliku tekstowego. 46

18 W tej grupie opcji określa się wygląd paginy OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE Rys Wstawianie paginy w nag ówku lub stopce w MS Word Korespondencja seryjna Du e obiekty hotelarskie dysponuj najcz ciej w asnymi systemami informatycznymi zawieraj cymi podprogramy do opracowywania i wysy ania ró nego rodzaju informacji jak oferty, zaproszenia, potwierdzenia, zapytania czy te do gromadzenia baz danych o firmach wspó pracuj cych z obiektem, a tak e o go ciach korzystaj cych z ró nych programów lojalno ciowych. Znaczna grupa obiektów wiadcz cych us ug hotelarsk dysponuj ca nierozbudowanymi informatycznymi programami hotelarskimi lub nieposiadaj ca ich do tych zada wykorzystuje korespondencj seryjn np. MS Word. I tak do dokumentu g ównego ( ród owego) mo na wstawia ró ne informacje, w tym zdj cia i rysunki np. dotycz ce lokalizacji obiektu, jego oferty, danych teleadresowych. ród em danych dla korespondencji seryjnej s bazy danych stanowi ce równie spis kontrahentów. Dokument ród owy zawiera informacje, które maj by powtórzone we wszystkich dokumentach korespondencji seryjnej, a wi c: listach seryjnych wys anych do du ej liczby odbiorców, etykietach adresowych, kopertach adresowych, pozycjach katalogu. 47

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE 59 SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Pawe NIEDZIEJKO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Telekomunikacji 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo