Sposoby ochrony komputera osobistego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposoby ochrony komputera osobistego"

Transkrypt

1 Sposoby ochrony komputera osobistego Spotkanie szkoleniowe Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Poznań, r. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Witam Państwa serdecznie. Niniejsza prezentacja ma na celu zapoznanie Państwa ze sposobami, na jakie moŝna ochronić swój komputer osobisty i zgromadzone na nim dane przed większością zagroŝeń na nie czyhających. Szczegółowe informacje techniczne moŝna uzyskać pod jednym z adresów kontaktowych wymienionych w końcowej części prezentacji. PCSS, Poznań,

2 Agenda Kilka słów o bezpieczeństwie Przed włączeniem komputera Bezpieczny system Bezpieczne oprogramowanie Specjalistyczne oprogramowanie Podstawy kryptografii Bezpieczne dane 2 Celem prezentacji jest omówienie moŝliwie szerokiego spektrum środków przeciwdziałania atakom, które podjąć moŝe kaŝdy z Państwa. Rozpoczniemy od przedstawienia działań, które nie są bezpośrednio związane z pracą przy komputerze: po kilku słowach wprowadzenia wspomniane zostanie znaczenie polityki bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej. Powiemy o bezpieczeństwie fizycznym naszego komputera i zauwaŝymy zagroŝenia, jakie niesie za sobą wykorzystanie socjotechnik. Dalsza część prezentacji to ochrona w pierwszym rzędzie systemu operacyjnego rezydującego na naszym komputerze oraz pracujących w nim programów. Oprócz dobrych praktyk (takich, jak częste aktualizacje systemu operacyjnego czy polityka tworzenia bezpiecznych haseł) w zadaniu tym wspierają nas specjalnie przeznaczone do tego celu narzędzia, takie jak ściany ogniowe, programy antywirusowe i antyspyware. Bardzo krótko wspomniana będzie kryptografia, a właściwie zasada, aby nie projektować samemu systemów szyfrujących, lecz zdać się w tym względzie na zajmujących się tą dziedziną nauki fachowców. Ostatnim poruszonym tematem będzie znaczenie kopii bezpieczeństwa danych. Następnie przewidziano czas na zadawanie pytań i krótką dyskusję. PCSS, Poznań,

3 Dlaczego bezpieczeństwo jest aŝ tak istotne? Techniki informatyczne są coraz bardziej wszechobecne Waga przesyłanych danych staje się większa Skutki naruszeń bezpieczeństwa mogą być zatem coraz powaŝniejsze Rośnie takŝe ich koszt 3 Techniki informatyczne uczestniczą w naszym Ŝyciu coraz intensywniej. Intensywny rozwój nauki i techniki (zwłaszcza w obszarze technologii IT) powoduje, iŝ tworzone są ciągle nowe sposoby wymiany informacji. Dane wymieniane są juŝ nie tylko pomiędzy komputerami, ale takŝe aparatami fotograficznymi czy urządzeniami AGD. Nieustannie ulepszane są takŝe juŝ istniejące kanały transmisyjne (przykładem rozwój moŝliwości telefonów komórkowych). Wszechobecność technik informatycznych niesie za sobą szereg pozytywów. Wykorzystanie elektronicznych dróg wymiany informacji poprzez sieć ułatwia wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem w dzisiejszym społeczeństwie, lecz z drugiej strony niesie za sobą nowe zagroŝenia. Dane składowane (i w razie potrzeby przesyłane) elektronicznie obejmują coraz więcej obszarów, których naruszenie przez osoby nieuprawnione niesie za sobą wyjątkowo negatywne skutki. Jako przykład przedstawić moŝna informacje o przygotowywanych przez firmę produktach, dane medyczne lub informacje uwierzytelniające uŝytkownika systemu bankowego. Utrata informacji podobnego rodzaju moŝe skutkować bezpośrednimi stratami finansowymi, szantaŝem, utratą rynku bądź zaufania klientów. Abstrahując od przyczyn, dla których podatności na zagroŝenia są wykorzystywane, rosnącą skalę zjawiska moŝna uświadomić sobie na podstawie danych przedstawionych przez firmę Trend Micro. Szacuje ona koszt ataków szkodliwych programów na całym świecie w 2003 roku na 55 miliardów dolarów. Dane na temat 2004 roku mówiły juŝ o niemal 200 miliardach. PCSS, Poznań,

4 Czy od zabezpieczeń nie są specjaliści? 4 Na pierwszy rzut oka wydaje się, Ŝe kwestiami zabezpieczeń sieci powinny zajmować się osoby specjalistycznie przygotowane do tego celu. PrzecieŜ najlepsze wyniki w leczeniu choroby uzyskuje niemal zawsze lekarz. Jednak podobnie, jak dzięki prowadzeniu odpowiedniego trybu Ŝycia moŝemy w duŝej części zaoszczędzić doktorowi zajmowania się naszymi dolegliwościami (a sobie wydatków na lekarstwa) - tak samo kaŝdy uŝytkownik komputera stosując odpowiednią profilaktykę jest w stanie uniknąć duŝej części zagroŝeń. Zaznajomienie się z dobrymi praktykami uŝytkowania komputera (szczególnie podłączonego do sieci) jest warunkiem koniecznym, ale i najwaŝniejszym środkiem do znaczącego podniesienia poziomu jego bezpieczeństwa. Taką profilaktykę jest w stanie podjąć kaŝdy - niekiedy potrzebuje po prostu zaznajomienia z tematyką bezpieczeństwa sieciowego. Bardzo trudno chronić się przed nieznanym przeciwnikiem, nie tylko na sieciowym polu bitwy. PCSS, Poznań,

5 Jak rozumieć bezpieczeństwo? 5 Końcową część wprowadzenia poświęcimy próbie zdefiniowania sobie pojęcia bezpieczeństwa. Jest ono dla Państwa szczególnie istotne z racji wagi informacji, na jakich Państwo operujecie. Większość zagroŝeń związana jest z dostępem do sieci publicznej. Część z systemów przetwarzających informacje wyjątkowo wraŝliwe na nieautoryzowane ujawnienie pracuje w specjalnie wyodrębnionych sieciach. Wydawałoby się więc, Ŝe zagroŝenie jest tutaj niewielkie. Niestety, napastnik moŝe zaatakować nie tylko z zewnątrz. MoŜe on, na przykład poprzez umiejętne zastosowanie socjotechniki, spenetrować taką dedykowaną sieć przeprowadzić atak o duŝych szansach powodzenia. Pamiętajmy, Ŝe nie istnieje bezpieczeństwo totalne, całkowite (mimo, Ŝe moŝna o nim często przeczytać w ofertach róŝnego rodzaju producentów systemów lub usługodawców). Tak naprawdę bezpiecznym komputerem jest sprzęt odłączony od sieci (i najlepiej bez zasilania, aby nie emitował promieniowania elektromagnetycznego, które moŝna zmierzyć i analizować). Jest jednak i dobra wiadomość: nawet bardzo wraŝliwe dane nie muszą być całkowicie bezpieczne. Wystarczy, gdy koszt ich zdobycia przez napastnika jest wyŝszy od ich wartości. Wynika stąd, Ŝe naszym głównym zadaniem jest maksymalne utrudnienie atakującemu jego działań. Istnieje wtedy duŝa szansa, Ŝe (jeśli nie ma na celowniku akurat konkretnych danych, którymi dysponujemy tylko my), mówiąc kolokwialnie, pójdzie sobie gdzieś indziej. Zabierzemy się za tę pracę juŝ za chwilę. PoniewaŜ nie jesteście Państwo administratorami sieci komputerowych, a uŝytkownikami pojedynczych maszyn, skoncentrujemy się na ochronie takiej właśnie maszyny - szarej skrzynki stojącej na Państwa biurku. PCSS, Poznań,

6 Sposoby i procedury ochrony ujmujemy w politykę bezpieczeństwa 6 Wszystkie działania związane z bezpieczeństwem od sposobu wydawania klucza do pomieszczeń komputerowych, poprzez odpowiedni sposób postępowania z własnym komputerem aŝ do procedur traktowania zwalnianych pracowników, powinny być spisane w specjalnym dokumencie. Nosi on nazwę polityki bezpieczeństwa danej firmy bądź instytucji. Przy określaniu polityki bezpieczeństwa współpracować powinni: zarząd organizacji, jej zespół do spraw bezpieczeństwa (w przypadku braku takiego mogą być konsultanci) oraz administratorzy systemów. Ci ostatni, jako znający stan infrastruktury od podszewki, muszą takŝe określić strategię realizacji polityki. Wreszcie sama realizacja leŝy w gestii zarówno administratorów, jak i uŝytkowników systemu komputerowego wdroŝonego w firmie. Polityka bezpieczeństwa musi być znana, rozumiana i co najwaŝniejsze zaakceptowana przez pracowników wdraŝającej ją organizacji. UŜytkownik systemu przechowującego wraŝliwe dane powinien zdawać sobie sprawę, dlaczego musi skonstruować długie i trudne do zapamiętania hasło. JeŜeli nie będzie doskonale zdawał sobie sprawę z konieczności stosowania poszczególnych zabezpieczeń, moŝe nie korzystać z nich w ogóle. Przy konstruowaniu polityki bezpieczeństwa naleŝy mieć na uwadze, Ŝe podwyŝszanie poziomu bezpieczeństwa organizacji/systemu odbywa się najczęściej kosztem wygody i efektywności działania dlatego tak istotne jest wypracowanie odpowiedniego złotego środka, przy uwzględnieniu specyfiki organizacji. Specjaliści bezpieczeństwa komputerowego muszą mieć z kolei na uwadze, Ŝe zabezpieczenia trudne w uŝyciu pozostaną nieuŝywane. PCSS, Poznań,

7 Fizyczne bezpieczeństwo komputera równieŝ jest waŝne! 7 Fizyczne bezpieczeństwo komputerów jest często pomijanym aspektem być moŝe dlatego, Ŝe nie wydaje się mieć swojej własnej specyfiki. Zabranie z szafy podczas nieobecności pracownika nośnika z danymi to przecieŝ kradzieŝ taka sama, jak portfela czy samochodu. Pamiętajmy teŝ o moŝliwości wybuchu poŝaru bądź zajścia katastrofy. Takie czynniki takŝe mogą zniszczyć Wasze cenne dane. PoniewaŜ moŝe być trudno się przed nimi ochronić, tym usilniej naleŝy zadbać o tworzenie kopii zapasowych, co wspomniane będzie nieco później. Z pewnością nie wszystkie aspekty fizycznego bezpieczeństwa komputerów mogą być kierowane pod adresem uŝytkownika. To nie on będzie budował solidnych drzwi do pomieszczenia z kopiami zapasowymi - powinien za to wiedzieć, Ŝe kopie powinno się w podobny sposób przechowywać. W ostatnich latach wzrasta znaczenie systemów mobilnych - dlatego trzeba poświęcić naleŝytą uwagę wynoszonym poza miejsce pracy komputerom przenośnym, palmtopom czy aparatom cyfrowym, które mogą paść ofiarą pospolitej kradzieŝy. UŜytkownicy systemów komputerowych, na których przechowywane są informacje wraŝliwe na ujawnienie - tacy jak Państwo - muszą być szczególnie świadomi istnienia fizycznego aspektu zabezpieczeń. Wyjątkowo dobrze chronione powinny być wykorzystywane przez te systemy bazy danych oraz nośniki danych zwłaszcza mając na uwadze specyfikę informacji obsługiwanych przez instytucje związane z utrzymaniem porządku publicznego w naszym kraju. PCSS, Poznań,

8 Łamałem ludzi, nie hasła Świadomość zagroŝenia Opracowanie procedur Ścisłe stosowanie się do procedur Zdrowy rozsądek /10/07/kevin.mitnick.cnna/ 8 Dobrym pomysłem powinno być wspomnienie o jeszcze jednej kwestii nie związanej bezpośrednio ze sprzętem czy teŝ oprogramowaniem, na jakim przychodzi Państwu pracować. Chodzi o zagroŝenia związane z tzw. inŝynierią społeczną (social engineering, socjotechnika). PowyŜszy cytat jest podtytułem popularnej ksiąŝki znanego hakera Kevina Mitnicka Sztuka podstępu. Warto, aby pozycję tę przeczytali wszyscy uŝytkownicy komputerów. Nie wymaga ona specjalistycznej wiedzy, znakomicie natomiast prezentuje sposoby, na jakie wykorzystać moŝna przewidywalność ludzkich zachowań w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do określonych informacji. Z opisywanych historii wynika wniosek, Ŝe najłatwiej swój niecny cel osiągnąć idąc na całość. Trzeba mieć określone dyspozycje, aby zastosować atak z uŝyciem inŝynierii społecznej, niemniej jest on trudny do odparcia, jeŝeli napastnikowi uda się znaleźć w naszej organizacji słaby punkt, np. w postaci niedawno przyjętego pracownika. Osoba taka moŝe nie być jeszcze zaznajomiona z polityką bezpieczeństwa (Dlatego tak waŝne jest odpowiednie szkolenie), nie potrafi rozpoznać wszystkich przełoŝonych i współpracowników, a jej postępowanie moŝe być nacechowane niepewnością. Świadomość istnienia tego rodzaju zagroŝeń jest tak samo waŝna, jak wiedza o zabezpieczaniu się przed wirusami komputerowymi czy poŝarem szafy z płytami CD. NajwaŜniejszą rolę w nabraniu odporności na ataki socjotechniczne powinna pełnić polityka bezpieczeństwa firmy, określająca odpowiednie procedury - na przykład: jeŝeli pracownik nie potrafi rozpoznać głosu osoby, która do niego dzwoni, powinien skontaktować się ze swoim bezpośrednim przełoŝonym, a potem sam oddzwonić do interesanta. PCSS, Poznań,

9 Bezpieczeństwo systemupo pierwsze, aktualizacje (tylko MSIE) 9 Podstawową kwestią związaną z bezpieczeństwem systemu operacyjnego jest posiadanie najnowszej dostępnej jego wersji - z wszystkimi aktualnymi łatkami (w tym bezpieczeństwa). Dzisiejsze systemy operacyjne są programami o takiej wielkości i skomplikowaniu struktury, Ŝe nie do uniknięcia jest w nich liczba błędów programistycznych rzędu tysięcy. Co prawda tylko niewielki odsetek z nich to usterki powiązane z bezpieczeństwem systemu, jednak i te wystarczą aby zaatakować nasz komputer. Dlatego aktualizacje są tak istotne. Producenci udostępniają najnowsze aktualizacje swego oprogramowania w Internecie. Strona związana z aktualizacją Microsoft Windows znajduje się od adresem Z przeglądarek internetowych do uaktualniania Windows moŝemy uŝyć jedynie Microsoft Internet Explorera. Wykorzystanie tej metody nie jest trudne dla przeciętnego uŝytkownika. Warto śledzić takŝe biuletyny bezpieczeństwa, które Microsoft Windows publikuje w kaŝdy drugi wtorek miesiąca oraz wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja (np. odkryto jakąś wyjątkowo powaŝną lukę w systemie). PCSS, Poznań,

10 Na szczęście mogą być one automatyczne Windows 2000: Start / Ustawienia / Panel sterowania / Aktualizacje automatyczne / Automatycznie Windows XP: Start / Panel sterowania / Aktualizacje automatyczne / Automatycznie 10 Pomimo, Ŝe aktualizacja systemu przy pomocy serwisu internetowego nie jest trudna, producenci systemów dostrzegają fakt, Ŝe zabiera ona czas i trzeba o niej pamiętać. Dlatego w najnowszych systemach operacyjnych takŝe Windows, pod kontrolą którego większość z Państwa pracuje przewidziana jest opcja aktualizacji automatycznej. Po jej uaktywnieniu uŝytkownik nie musi dłuŝej zaprzątać sobie głowy sprawdzaniem, czy nie są przygotowane nowe poprawki system zrobi to za niego. PoniŜej przedstawiony zostanie sposób, w jaki ustawiamy aktualizacje automatyczne w systemach Windows 2000 oraz XP: - Windows 2000: otwieramy Panel Sterowania np. poprzez menu Start Ustawienia. Z Panelu wybieramy aplikację Aktualizacje Automatyczne i uruchamiamy ją. Musi zostać zaznaczona opcja Automatycznie (zalecane). Teraz jest moŝliwy wybór czasu i częstotliwości sprawdzania i ewentualnego pobierania aktualizacji. W przedstawionym przykładzie system sprawdza dostępność uaktualnień codziennie o 3 nad ranem. JeŜeli nasz komputer jest uruchomiony tylko w godzinach pracy biurowej, trzeba oczywiście ustawić inną godzinę, - Windows XP: jedyną róŝnicą jest inna droga dostępu do Panelu Sterowania. Pozostałe kroki nie powinny się róŝnić. Aktualizacji automatycznych moŝna nie uruchamiać, jeśli chce się mieć pełną świadomość, co i kiedy jest instalowane w systemie komputerowym (zresztą dobrze zaprojektowany mechanizm powinien poinformować, jakie poprawki zamierza zainstalować i poprosić uŝytkownika o zgodę). Z tej strony trudno spodziewać się jakiegoś szczególnego zagroŝenia producenci systemów to zbyt powaŝne firmy, aby tę drogę wykorzystywać do bliŝej nieokreślonych ukrytych celów. Więcej informacji o aktualizacjach automatycznych dla systemów Windows znajduje się np. pod adresem PCSS, Poznań,

11 System musi być teŝ naleŝycie skonfigurowany 11 Producenci systemów starają się dotrzeć ze swym produktem do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Wielu z nich oczekuje od systemu operacyjnego nieco odmiennych rzeczy (rozrywka i multimedia, zadania biurowe, programowanie, udostępnianie usług sieciowych itp.). Systemy operacyjne są co prawda produkowane w kilku wersjach, jednakŝe siłą rzeczy nie moŝe ich być zbyt wiele. Dlatego w nasze ręce trafia produkt przygotowany choć w przybliŝeniu dla kaŝdego. Sytuacja taka powoduje jednak istnienie powaŝnych luk w bezpieczeństwie. Chwalebnym zamiarem producentów jest, aby zarówno gracz, jak i student, pracownik biurowy czy programista, mogli korzystać z systemu od razu po zainstalowaniu uaktywniają więc domyślnie bardzo duŝo jego składników. Przy dzisiejszym stopniu komplikacji systemów kaŝdy z nich zawiera pewną liczbę błędów, które mogą zostać wykryte i wykorzystane przez złośliwego napastnika. MoŜna sobie wyobrazić taki system jako wielki magazyn, do którego prowadzi określona liczba drzwi. Do kaŝdych z tych drzwi moŝna dobrać odpowiedni wytrych zatem im więcej drzwi, tym łatwiej włamać się do magazynu przez dowolne z nich. Powinniśmy po pierwsze zmniejszyć liczbę drzwi (czyli wyłączyć w systemie te usługi, których nam nie potrzeba), a po drugie do niezbędnych drzwi dobrać niezłe zamki (a więc odpowiednio skonfigurować potrzebne usługi). O ile dogłębna konfiguracja systemu operacyjnego jest raczej zadaniem dla specjalisty, warto wiedzieć o potrzebie takiego działania. Samo wyłączanie zbędnych usług nie jest skomplikowane. MoŜna dokonać tego w aplikacji Usługi (Windows 2000/XP: wybieramy z menu Start Uruchom, wpisujemy services.msc). Przykładowymi dość niebezpiecznymi usługami, które najczęściej moŝna wyłączyć, są Posłaniec, Telnet oraz Rejestr zdalny. Pełniejszą listę znaleźć moŝna między innymi pod adresem: PCSS, Poznań,

12 Sami zamykamy furtkę napastnikowi Czasami system moŝe ukryć wirusa jako obrazek... winlpt.jpg.exe -> winlpt.jpg 12 Przeszukiwanie zakamarków systemu operacyjnego przez osobę niemającą doświadczenia informatycznego moŝe nie być najlepszym pomysłem. Jednak nawet uŝytkownik, który z komputera po prostu korzysta, moŝe podnieść poprzeczkę potencjalnemu napastnikowi i samemu zamknąć kilka dróg ataku. Jeden z takich przykładów jest zaprezentowany na folii (Windows 2000, w Windows XP bardzo podobnie). Istnieje moŝliwość takiej konfiguracji Windows, aby w okienku systemowej przeglądarki plików nie były wyświetlane niektóre najczęściej spotykane rozszerzenia, np..exe (rozszerzenie oznaczające pliki wykonywalne). Autorzy niektórych wirusów wykorzystali ten fakt, rozsyłając swoje dzieła o specjalnie sformatowanej nazwie em i licząc na nieuwagę oraz brak znajomości dobrych praktyk u uŝytkowników. ZauwaŜmy, Ŝe jeŝeli nazwa pliku kończy się przykładowo na.jpg.exe, to system ukryje rozszerzenie.exe, pozostawiając jednakŝe wszystkie poprzednie znaki, kończące się teraz na.jpg (rozszerzenie oznaczające obrazek w formacie JPEG). JeŜeli uŝytkownik nie zwróci uwagi na to, Ŝe inne pliki tego formatu nie są wyświetlane z rozszerzeniami oraz nie dostrzeŝe, Ŝe domyślna ikonka przyporządkowana plikowi przez Windows jest inna niŝ dla obrazków, moŝe otworzyć plik w intencji obejrzenia grafiki tak naprawdę uruchamiając wirusa. Plik moŝe być przez napastnika dodatkowo nazwany tak, aby zasugerować zawartość ciekawą (np. mleczko_super.jpg.exe ) bądź związaną z samym systemem operacyjnym (jak choćby winlogo.bmp.exe ). Sytuacji takiej moŝna uniknąć wybierając z menu głównego okienka przeglądarki plików opcje Narzędzia, a następnie Opcje folderów. Pojawi się nowe okienko, w którym naleŝy przejść na zakładkę Widok, a następnie zlikwidować zaznaczenie przy opcji Ukryj rozszerzenia plików znanych typów na liście Ustawienia zaawansowane. Innym wyjściem jest korzystanie tylko z oddzielnego programu do zarządzania plikami, np. Total Commandera. PCSS, Poznań,

13 Chronimy system bezpiecznym hasłem Jakie hasła są złe? Hasło: najpopularniejszy sposób ochrony Puste / krótkie Takie, jak nazwa konta test, haslo, qwerty,... Imię psa, data urodzenia,... Istniejące słowo Jedno hasło do wielu kont Jakie hasła są dobre? Takie, które uŝytkownik będzie w stanie stosować Przykład: Bss 3_Atnmi. 13 Hasło to chyba najpowszechniej stosowany środek ochrony danych w systemach komputerowych. Niestety, ze stosowaniem haseł wiąŝe się dziś coraz więcej problemów. Związane są one głównie z faktem, Ŝe z powodu coraz szerszych zastosowań systemów informatycznych, mamy coraz więcej kont w odrębnych systemach bankowych. Ostatnie badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wskazują, Ŝe przeciętny pracownik ma 12 róŝnych kont - kaŝde z nich powinien zabezpieczyć oddzielnym, trudnym do odgadnięcia i złamania hasłem. Niestety, im hasło trudniejsze do złamania, tym gorzej jest je zapamiętać. Napastnicy stosują kilka metod zautomatyzowanych ataków na hasła. Jedną z nich jest atak siłowy (brute force). Sprawdzane są wszystkie moŝliwe kombinacje haseł dlatego dobre hasła powinny być długie i zawierać litery róŝnej wielkości, cyfry i np. znaki interpunkcyjne. Wtedy przejrzenie wszystkich moŝliwych haseł trwa zbyt długo. Kolejną metodą jest atak słownikowy (sprawdza się istniejące w słowniku określonego języka słowa) hasło nie moŝe więc być rzeczywiście istniejącym wyrazem. Nie powinno teŝ w jakikolwiek sposób kojarzyć się ze swoim właścicielem (drugie imię, pseudonim, nazwa posiadanego zwierzęcia, data urodzenia itp.). Inne waŝne zasady to: posiadanie odrębnego hasła do kaŝdego konta i niestosowanie takiego samego hasła, jak nazwa konta. NaleŜy unikać takŝe choćby ciągów znaków odpowiadających klawiszom połoŝonym obok siebie na klawiaturze. Administratorzy systemów często uŝywają programów do losowego generowania haseł. Takie hasła są jednak wyjątkowo trudne do zapamiętania. Pójściem na pewien kompromis moŝe być wypracowanie sobie sposobu generowania hasła na określonej podstawie, np. pierwszych liter fragmentu tekstu, który łatwo zapamiętać, wraz z pewnymi dodatkowymi modyfikacjami (np. literę i lub l zamieniamy na cyfrę 1 to oczywiście tylko przykład, na tyle prosty, Ŝe doskonale wiedzą o nim takŝe napastnicy). PCSS, Poznań,

14 Co jeszcze trzeba wiedzieć o hasłach? Nie zapisujemy haseł! Hasła trzeba regularnie zmieniać A co z oprogramowaniem do przechowywania haseł? 14 Hasła nie powinno utrwalać się materialnie. Znane są przypadki, kiedy w trakcie audytu teleinformatycznego kontrolujący wykrywali hasła do istotnych systemów (takie przypadki miały miejsce nawet w centrali brytyjskiego kontrwywiadu) przyklejone na Ŝółtych karteczkach do obudowy monitora lub komputera, ewentualnie pod klawiaturą. Najbezpieczniejszym miejscem do zapisania hasła jest własna pamięć. MoŜna sobie wyobrazić sytuacje wyjątkowe: pracownik opiekujący się systemem z istotnych przyczyn (np. choroba dziecka) musi opuścić miejsce pracy i przekazać swoje kompetencje koledze, który jednakŝe dopiero następnego dnia wraca z urlopu. W takim wypadku hasło moŝna np. zapieczętować i zdeponować w sejfie. Przybyły z urlopu pracownik powinien mimo to na wszelki wypadek od razu po zalogowaniu się na konto zmienić hasło. Hasła naleŝy okresowo modyfikować. Zmniejsza to szansę powodzenia ataku siłowego. Najlepiej byłoby, aby kolejne hasła nie miały ze sobą Ŝadnego związku (wymuszają to często róŝne programy i systemy chronione hasłami). Czas Ŝycia hasła powinien wynosić około 2-6 miesięcy. Istnieją programy, które przechowują hasła w postaci zaszyfrowanej na dysku twardym. Hasła moŝna odszyfrować tylko podając hasło główne (które tym bardziej musi spełniać wszystkie podane wcześniej kryteria poprawności hasła). Wadą tego podejścia jest zaleŝność od hasła głównego: jego zapomnienie powoduje utratę dostępu do wszystkich kont, a jeśli hasło główne przejmie napastnik, takŝe moŝe momentalnie zalogować się na dowolny z chronionych systemów. Parametry haseł i sposoby ich stosowania powinny być ściśle określone przez politykę bezpieczeństwa firmy. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne mają trudne zadanie znalezienia złotego środka pomiędzy odpowiednio wysokim poziomem bezpieczeństwa a wygodą działania uŝytkowników. Ci ostatni muszą z kolei dobrze rozumieć potrzebę pamiętania dziwnych haseł. PCSS, Poznań,

15 Chronimy nazwę konta Naczelna zasada: nie ujawniać zbędnych danych Start / Ustawienia / Panel sterowania / Konta uŝytkowników 15 PokaŜemy teraz, jak moŝna w praktyce zastosować jedną z naczelnych zasad rządzących bezpieczeństwem (nie tylko w sieci komputerowej) nie ujawniać danych, kiedy nie jest to potrzebne. Będzie to jednocześnie kolejny przykład tego, jak łatwo samemu załatać pewne niewielkie luki, które mógłby wykorzystać napastnik. W domyślnej konfiguracji system Windows XP wyświetla bardzo przyjemny dla oka ekran logowania, w którym na niebieskim tle widnieją opatrzone ikonami nazwy kont (uŝytkowników). Po kliknięciu takiej nazwy pojawia się pole, w które trzeba wpisać hasło. Niestety, osoba stojąca nawet w pewnej odległości za naszymi plecami moŝe w tym momencie podejrzeć nazwę nie tylko naszego konta, ale równieŝ innych obecnych w tym systemie! Sama nazwa konta jest wbrew pozorom bardzo cenna dla napastnika, poniewaŝ pozwala na zmniejszenie ilości prób niezbędnych do znalezienia pasującej pary nazwa konta / hasło (nie trzeba juŝ zgadywać nazwy uŝytkownika). Zmieniając ustawienia systemu Windows XP moŝna spowodować, by przed zalogowaniem się do systemu pojawiało się proste okienko, w którego pola naleŝy samodzielnie wpisać nazwę uŝytkownika oraz hasło. śeby tego dokonać, trzeba uruchomić Panel Sterowania (np. poprzez menu Start Ustawienia) i uruchomić aplikację Konta uŝytkowników. Na liście Wybierz zadanie... klikamy Zmień sposób logowania lub wylogowywania uŝytkowników. Program pokaŝe nową zawartość okna, w której naleŝy odznaczyć opcję UŜyj ekranu powitalnego. Gotowe! Wystarczy zatwierdzić zmiany przy pomocy przycisku OK. PCSS, Poznań,

16 Oprogramowanie takŝe trzeba aktualizować 16 Problemy dotyczące znajdowanych usterek nie dotyczą oczywiście tylko samego systemu operacyjnego. Uruchamiane w nim programy takŝe nie są wolne od błędów. JeŜeli programy te wykorzystywane są do komunikacji przez sieć i mogą pobierać dane, na których postać ma wpływ inny uŝytkownik, to konsekwencją znalezienia i wykorzystania błędu w programie takŝe moŝe być przejęcie kontroli nad naszym komputerem. Sposób aktualizacji oprogramowania jest bardzo podobny, jak systemu operacyjnego. Dla przykładu: jeśli korzystamy z pakietu biurowego Microsoft Office, warto odwiedzać stronę internetową Tam moŝna sprawdzić (juŝ nie tylko przy pomocy Internet Explorera, ale takŝe innych przeglądarek), jakie poprawki mogą być zastosowane w przypadku konkretnej instalacji MS Office'a, wreszcie ściągnąć je i zainstalować. TakŜe szereg innych aplikacji oferuje coraz łatwiejsze metody aktualizacji oprogramowania większość z nich pozwala na takie dostosowanie konfiguracji, aby uaktualnione pliki ściągały się i instalowały same. Zaprezentowany zostanie przykład dostosowania odpowiednich ustawień w przeglądarce Mozilla Firefox (wersja 1.5). Z menu głównego przeglądarki wybieramy Narzędzia, następnie Opcje i w wyświetlonym okienku wybieramy Zaawansowane. Przewijając listę Ustawienia zaawansowane w dół, napotkamy kategorię Aktualizacja oprogramowania. Zaznaczamy obie przygotowane opcje, dzięki czemu Firefox sam dba o okresowe sprawdzenie dostępności poprawek. Odpowiednio częsta aktualizacja pełni szczególną rolę w przypadku oprogramowania antywirusowego bądź antyspyware o tym będzie jednak mowa nieco później. PCSS, Poznań,

17 Alternatywy 4 Przeglądarka internetowa i program pocztowy dostarczany domyślnie wraz z systemem Windows to oznaka kłopotów Nie znaczy to, Ŝe inne są idealne, ale... warto spróbować się do nich przekonać Mozilla Firefox Opera Mozilla Thunderbird Eudora The Bat! 17 Niemal kaŝdy uŝytkownik wykonuje na komputerze trochę inne zadania. MoŜna jednak wydzielić grupę programów, które wszyscy wykorzystujemy bardzo często. Sztandarowymi przykładami są przeglądarka internetowa oraz program pocztowy. PoniewaŜ słuŝą one do komunikacji sieciowej, uŝywanie ich ma powaŝne konsekwencje w kontekście bezpieczeństwa systemu. Wraz z systemem Windows dostarczana jest przeglądarka Internet Explorer oraz program pocztowy Outlook Express. Niestety nie jest to rozsądny wybór, jeśli myślimy o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Internet Explorer (oprócz faktu, Ŝe zawiera względnie sporo błędów bezpieczeństwa) wykorzystuje technologie (ActiveX) naraŝające tę przeglądarkę na osobne klasy ataków. Z kolei wiele wirusów rozprzestrzeniało się dzięki domyślnemu skonfigurowaniu wyświetlania podglądu a w Outlooku Expressie. Alternatywne przeglądarki i programy pocztowe nie są ani idealne, ani teŝ wolne od błędów, takŝe luk bezpieczeństwa. Często jednak błędy poprawiane są duŝo szybciej od momentu ich ogłoszenia, niŝ dzieje się to w wypadku produktów wielkich korporacji. Część z tych programów charakteryzuje się powszechnie dostępnym kodem źródłowym, co wbrew pozorom nie przeszkadza w przygotowaniu bezpiecznego oprogramowania (a czasem wręcz pomaga). W przypadku alternatywnych przeglądarek, z definicji nie są takŝe naraŝone na część ataków. Z drugiej strony trzeba być świadomym, Ŝe pewne usługi (korzystające z ActiveX) działają jedynie z Internet Explorerem. TakŜe twórcy niektórych stron internetowych pozostają na bakier ze standardami, przygotowując strony tylko pod Explorera. Z godnych polecenia programów alternatywnych moŝna wymienić w zakresie przeglądarek internetowych Operę oraz Mozillę Firefoxa (www.opera.com i dostępne bezpłatnie takŝe dla zastosowań komercyjnych), natomiast z programów pocztowych: Eudorę i The Bat! (www.eudora.com, bezpłatne w wersjach podstawowych) oraz Mozillę Thunderbird (www.thunderbird.pl, całkowicie bezpłatny). PCSS, Poznań,

18 Specjalistyczne aplikacje Programy antywirusowe Ściany ogniowe (firewalle) Oprogramowanie antyspyware Programy porządkujące system Antyspam, Anty-phishing, Jak widzieliśmy, uŝytkownicy sami mogą utrudnić napastnikowi zaatakowanie swoich komputerów. Jest jednak oczywiste, Ŝe nie są w stanie zamykać wszelkich moŝliwych luk. Nie mogliby wtedy zresztą wykonywać swojej własnej pracy. Na szczęście istnieje oprogramowanie wyspecjalizowane do ochrony systemów komputerowych (zarówno całych sieci, jak i pojedynczych maszyn poniewaŝ jednak prezentacja skierowana jest do uŝytkowników głównie korzystających z komputerów biurkowych, zagadnienia ochrony sieci nie będą omawiane). Kolejna część prezentacji będzie poświęcona krótkiemu przeglądowi najbardziej znanych rozwiązań: programom antywirusowym, ścianom ogniowym (chroniącym pojedynczy komputer), oprogramowaniu antyszpiegowskiemu. Wspomniane będą krótko aplikacje wspomagające utrzymanie porządku w systemie moŝe to mieć wpływ nie tylko na komfort pracy uŝytkownika, ale takŝe na bezpieczeństwo jego danych. Z konieczności pominiętych będzie wiele innych typów oprogramowania chroniącego komputery. Przykładem mogą być aplikacje chroniące przed phishingiem, filtry antyspamowe czy systemy detekcji intruzów (IDS/IPS). NaleŜy wspomnieć, Ŝe w celu ułatwienia bezpiecznego uŝytkowania komputera producenci oprogramowania przygotowują tzw. kombajny, czyli zestawy aplikacji chroniących komputer, np. połączone w zestaw: program antywirusowy, lokalny firewall, filtr antyspamowy, aplikację antyspyware i filtr treści internetowych. Z pewnością komfort uŝytkowania rośnie, niemniej rozwiązania te są droŝsze (i ich składniki nie zawsze są najlepsze w swoich klasach). PCSS, Poznań,

19 StraŜ graniczna i słuŝby prewencji Znane zagroŝenia nie są w ogóle wpuszczane do systemu Trzeba jednak mieć najnowszą ich listę! (bazę wirusów) Obserwujemy teŝ system na bieŝąco, czy nie dzieje się nic niepokojącego (monitor rezydentny) 19 Przegląd słuŝb ochrony rozpoczniemy od oprogramowania antywirusowego. Działa ono w systemie na dwóch płaszczyznach: jako skaner oraz monitor rezydentny. Pierwszą z tych funkcji porównać moŝna do kontroli granicznej. Program antywirusowy bada wszystkie pliki (w szczególności przychodzące do komputera, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) i na podstawie posiadanej listy sygnatur opisującej zagroŝenia (analogicznej do listy osób, które naleŝy zatrzymać podczas kontroli paszportowej) wykrywa zawirusowane pliki. Absolutnie kluczowa jest konieczność odpowiedniej aktualizacji bazy znanych wirusów (celnik równieŝ musi mieć informacje o aktualnie poszukiwanych przestępcach). Producenci oprogramowania antywirusowego przygotowują aktualizacje baz nawet do kilku razy dziennie, warto więc ustawić aktualizacje automatyczne (opcja dostępna w przewaŝającej większości aplikacji). Drugim elementem ochrony jest monitor rezydentny obserwujący bieŝące zachowanie systemu i nastawiony na wykrywanie podejrzanych działań. Podobnie do patrolu policyjnego, podejmującego niezbędne kroki w przypadku młodego człowieka biegnącego z damską torebką, monitor zareaguje jeŝeli jakiś program będzie chciał skasować waŝny plik systemowy. Przykładem bezpłatnego oprogramowania antywirusowego jest AVG Free (http://free.grisoft.com, bezpłatny do uŝytku domowego). W firmie moŝna uŝywać równieŝ bezpłatnie aplikacji ClamWin (http://www.clamwin.com). Istnieje takŝe moŝliwość skanowania swojego systemu bez ponoszenia kosztów za pośrednictwem przeglądarki internetowej i tzw. skanerów online (np. Znane programy komercyjne to ArcaVir / mks_vir, Kaspersky Anti-Virus, Norton AntiVirus, Avast i wiele innych. DuŜa część z nich oferuje wersje bezpłatne do uŝytku domowego. NaleŜy pamiętać, Ŝe nie ma sensu uŝytkowanie jednocześnie więcej niŝ jednego antywirusa - moŝe to nawet uszkodzić system. PCSS, Poznań,

20 Urząd kontroli publikacji i widowisk Wszystko, co przychodzi z sieci (albo z wewnątrz systemu), jest przeglądane i akceptowane albo blokowane (wędruje do kosza) 20 Program antywirusowy moŝe poradzić sobie z duŝą liczbą zagroŝeń. Po co jednak doprowadzać do wszystkich sytuacji, w których naleŝy go zatrudniać? ZagroŜenia najczęściej przybywają do naszego komputera z zewnątrz (z sieci publicznej lub lokalnej) choć te z wewnątrz mogą być tak samo groźne. KaŜdy system komputerowy przypomina (powracając do wcześniejszego porównania) magazyn z wieloma drzwiami. KaŜde z tych drzwi to tym razem sposób, w jaki moŝna skomunikować się z komputerem tzw. port. W połączeniu z adresem IP komputera, jego numer portu (od 1 do 65535) tworzy unikalny identyfikator sieciowy. Zwykle port skojarzony jest z pewną usługą sieciową niektóre z nich, jak poczta elektroniczna czy WWW, są na codzień niezbędne, z innych (np. zdalny rejestr) nie trzeba korzystać pozostaje takŝe wiele portów nieprzyporządkowanych do Ŝadnej usługi. KaŜdy port jest potencjalną drogą ataku. W ogromnym uproszczeniu oprogramowanie typu firewall potrafi takie niepotrzebne porty pozamykać. Zasada działania zapory sieciowej podobna jest do instytucji cenzora. Program ogląda nadesłany pakiet sieciowy i analizuje go pod względem posiadanej listy kryteriów. JeŜeli pakiet moŝe być dopasowany do jednego z nich, wykonywana jest przyporządkowana danemu kryterium akcja najczęściej akceptuję lub odrzucam. Brak dopasowanej reguły powoduje wykonanie akcji domyślnej. Sztuką jest takie napisanie konfiguracji firewalla, aby lista reguł była jednocześnie pełna i mało skomplikowana inaczej zapora nie będzie działać wydajnie. Na szczęście dzisiejsze aplikacje umoŝliwiają utworzenie prostej konfiguracji na zasadzie określenia, które programy mają mieć dostęp do Internetu Ŝądania pozostałych są odrzucane (albo uŝytkownik proszony jest o decyzję). Sytuacja jest bardziej złoŝona w przypadku firewalli chroniących całe sieci ich jednak nie będziemy omawiać. Przykłady oprogramowania typu lokalny firewall dla systemów Windows to Zone Alarm, Sygate Personal Firewall czy Outpost Firewall. Wiele z nich dostępnych jest bezpłatnie, ale tylko do uŝytku niekomercyjnego. PCSS, Poznań,

21 Kontrwywiad Oprogramowanie antyspyware działa podobnie do antywirusowego Nieco inny typ zagroŝeń 21 Nasz komputer potrzebuje takŝe elektronicznego odpowiednika instytucji kontrwywiadu. Ostatnimi czasy pojawiło się dodatkowe zagroŝenie dla uŝytkownika - oprogramowanie szpiegujące (spyware). MoŜe ono monitorować działania uŝytkownika. Mniej groźne jest gromadzenie statystyk oglądanych stron WWW w celu profilowania pokazywanych reklam. Spyware potrafi jednak podpatrywać wciśnięte klawisze moŝemy w ten sposób stracić nasze hasło lub numer karty kredytowej. Obecnie napastnicy potrafią przy pomocy spyware u zbudować sieć komputerów, która moŝe dokonywać róŝnych skomplikowanych obliczeń zwalniając działanie pozostałych programów. Skradziony w ten sposób czas procesora napastnik sprzedaje firmie zewnętrznej. Na szczęście istnieje klasa programów antyspyware które chronią przed tego typu szkodliwymi działaniami. Oprogramowanie antyspyware działa w zasadzie podobnie do programów antywirusowych. TakŜe mamy skaner i bazę sygnatur (które trzeba odpowiednio często aktualizować), takŝe do dyspozycji pozostaje monitor rezydentny. RóŜna jest po prostu klasa zagroŝeń, przed którymi zabezpiecza oprogramowanie. Antyspyware potrafi między innymi wykryć dziwne wpisy w systemowym Rejestrze czy teŝ śledzące ciasteczka zostawione na twardym dysku podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. UŜytkownik komercyjny moŝe bezpłatnie skorzystać z aplikacji Spybot Search & Destroy (http://www.safer-networking.org). Ekran aktualizacji bazy zagroŝeń tego programu pokazano na powyŝszym slajdzie. UŜytkownik domowy moŝe posiłkować się programem AdAware SE Personal (http://www.lavasoft.nu/software/adaware, bez monitora rezydentnego wersja zawierająca go jest płatna). Jeśli to moŝliwe, warto wykorzystać obie aplikacje (przynajmniej w zakresie skanowania systemu w poszukiwaniu zagroŝeń) ich wyniki działania uzupełnią się. PCSS, Poznań,

22 Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania Sami teŝ moŝemy zaszkodzić danym! 22 Przedstawiliśmy klasy oprogramowania, które wspomagają uŝytkownika w ochronie przed zagroŝeniami zewnętrznymi. Niestety, bywa tak, Ŝe to sam uŝytkownik moŝe zaszkodzić swojemu komputerowi. System operacyjny podczas pracy dokonuje skomplikowanych działań. Zapisywane zostają pliki, jest instalowane i odinstalowywane oprogramowanie. JeŜeli kod systemu bądź uŝywanych programów nie jest idealny (a jest tak praktycznie zawsze), po wspomnianych operacjach pozostają określone ślady nie pokasowane pliki tymczasowe, nieuŝywane wpisy w Rejestrze systemowym, pozostawione na dysku puste katalogi. Prowadzi to do spowolnienia pracy systemu, fragmentowania twardego dysku (konkretny plik rozrzucony jest w wielu miejscach dysku, co spowalnia dostęp do niego). Konsekwencją jest początkowo spowolnienie pracy (programy, w tym system operacyjny, dłuŝej ładują się i zamykają, trudniej pracować z duŝymi plikami), ale intensywne wykorzystywanie zapchanego do granic moŝliwości i pofragmentowanego dysku zwiększa prawdopodobieństwo jego awarii i utraty danych. Inną kwestią (o której jeszcze wspomnimy) jest pozostawianie śladów po naszej bytności w Internecie. Istnieją aplikacje, które wspomagają uŝytkownika w utrzymaniu porządku w systemie. Przykładem moŝe być bezpłatny CCleaner (http://ccleaner.com). Główne okno programu obejrzeć moŝna powyŝej pozwala on na usunięcie między innymi plików tymczasowych, historii odwiedzin na stronach WWW, tymczasowych plików przeglądarki Internet Explorer, jak równieŝ pozostałości po niektórych powszechnie uŝywanych programach. UŜytkownik zyskuje na bezpieczeństwie i wydajności (traci nieco na wygodzie usuwana jest bowiem pamięć podpowiadająca nazwy wpisywanych programów lub adresów na podstawie pierwszych wprowadzonych liter). PCSS, Poznań,

23 Co powinniśmy wiedzieć o kryptografii? Nie wolno wymyślać własnych szyfrów, protokołów połączeń,... Szyfrowanie plików w Windows XP Pro 23 Posługiwanie się kryptografią brzmi tajemniczo dla uŝytkownika, który chce po prostu z komputerem w łatwy i wydajny sposób pracować. Na szczęście nie musimy być zawodowymi kryptografami, aby skorzystać z dobrodziejstw związanych z moŝliwością szyfrowania danych. Warto jednak znać podstawową zasadę dotyczącą tego obszaru. Specyfika danych nad którymi pracujecie Państwo, wymaga często przesyłania informacji, których ujawnienie mogłoby mieć nieobliczalne skutki. Często stosuje się więc systemy kryptograficzne, które zamieniają treść jawną w niezrozumiały dla ewentualnego napastnika materiał. Druga strona, wiedząc w jaki sposób (i jakim kluczem) zaszyfrowano wiadomość, moŝe ją odtworzyć. W budowie takich systemów (zarówno jeśli chodzi o wykorzystywane algorytmy szyfrowania, jak i sposoby wymiany informacji protokoły) nigdy nie naleŝy próbować wynajdywać własnych autorskich metod postępowania. O ile nie jesteśmy doświadczonymi kryptografami i nie poddamy naszych systemów wszechstronnej analizie jest bardzo prawdopodobne, Ŝe zawierają one luki koncepcyjne, w wyniku których algorytm będzie bardzo łatwo złamać, a zaszyfrowane informacje odkodować. Przekonała się o tym nawet tak znana firma jak Netscape (luki w protokole SSL w wersji 2.0). Zasada ta tyczy się nie tylko systemów komputerowych, ale kryptografii w ogóle. W systemie Windows XP (przykład dla wersji Pro) bardzo łatwo moŝna spowodować, aby nasze pliki były szyfrowane. Wystarczy w okienku systemowej przeglądarki plików wybrać z menu podręcznego Właściwości pliku lub katalogu, następnie kliknąć Atrybuty zaawansowane i w wyświetlonym okienku zaznaczyć opcję Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane. Windows będzie szyfrował plik niedostrzegalnie dla bieŝącego uŝytkownika ale jeŝeli na ten sam komputer zaloguje się ktoś inny, ujrzy jedynie niezrozumiały ciąg znaków. BliŜsza charakterystyka działania mechanizmu szyfrowania znajduje się w wielu miejscach pod hasłem Encrypting File System, np. PCSS, Poznań,

24 Czy jest o co kruszyć kopie... zapasowe Dlaczego potrzebna jest kopia zapasowa? Najprostszy backup: Start / Programy / Akcesoria / Narzędzia systemowe / Kopia zapasowa 24 Nasz komputer jest juŝ dość dobrze zabezpieczony. Co jednak będzie, jeśli jakieś nieszczęście przytrafi się samym danym, które na nim przechowujemy po co budować ufortyfikowany zamek, jeśli jego mieszkańcy mogą umrzeć wskutek epidemii? Powracając na grunt informatyki musimy wiedzieć, jak postępować z danymi. Przyczyną ich utraty nie musi być działalność napastnika ale trywialne mechaniczne lub magnetyczne uszkodzenie nośnika, na którym są przechowywane. MoŜe teŝ nastąpić katastrofa naturalna albo atak terrorystyczny niszczące nasz zestaw komputerowy. W celu uniknięcia nieprzyjemnych niespodzianek związanych z utratą danych niezbędne jest przygotowanie kopii zapasowej (backupu) danych lub całego systemu. Pozwala on na przywrócenie danych (odtworzenie systemu) w przypadku awarii. Istnieją róŝne metody tworzenia kopii zapasowej. Przykładowo, za kaŝdym razem moŝna zapisywać kopię wszystkich archiwizowanych plików to wymaga duŝej ilości nośników, ale umoŝliwia szybsze przywrócenie danych. Inne metody zmniejszają ilość niezbędnej pamięci, ale wydłuŝają czas odtwarzania. MoŜna szybko przygotować backup istotnych danych przechowywanych na naszym komputerze biurkowym. W systemie Windows 2000/XP otwieramy w tym celu z menu Start Programy Akcesoria Narzędzia systemowe aplikację Kopia zapasowa (zrzut ekranu znajduje się powyŝej). Tam moŝna wybrać, które pliki i katalogi wejdą w skład backupu oraz miejsce, gdzie ma on być zapisany. Najlepiej (jeŝeli dysponujemy nagrywarką płyt) składować dane na płycie CD lub DVD. Przykładem katalogu, który powinien być często archiwizowany, jest folder z najczęściej modyfikowanymi dokumentami. Istnieje moŝliwość konfiguracji systemu tak, aby kopia zapasowa wykonywała się automatycznie co jakiś czas. Więcej informacji moŝna znaleźć np. pod adresem PCSS, Poznań,

25 Nie trzymajmy backupu w szafie obok Kopie zapasowe przechowywane w bezpiecznej lokalizacji Zdrowy rozsądek Uwarunkowania prawne Zlecamy przechowywanie danych instytucjom zewnętrznym Odpowiednia infrastruktura Wykwalifikowana obsługa 25 Posiadanie zapasowej kopii danych ogromnie zwiększa ich bezpieczeństwo. Ale czy moŝna juŝ być spokojnym o te informacje? JeŜeli region, w którym znajduje się nasza instytucja, zostanie dotknięty klęską Ŝywiołową (na przykład powodzią) lub teŝ jej budynek ulegnie poŝarowi bądź atakowi terrorystycznemu, to przechowywane lokalnie kopie zapasowe mogą być naraŝone dokładnie w ten sam sposób, co dane właściwe. Zdrowy rozsądek podpowiada co prawda, Ŝe kopie powinny znajdować się w osobnym, dobrze zabezpieczonym przed ekstremalnymi zjawiskami (i złodziejami) pomieszczeniu. W wielu przypadkach istnieją zresztą odpowiednie regulacje prawne, które wymuszają takie postępowanie. Z drugiej strony, moŝe wystąpić sytuacja, w której zapewnienie osobnego pomieszczenia w kaŝdym oddziale naszej organizacji okazuje się ekonomicznie nieuzasadnione (szczególnie jeśli trzeba składować wielkie ilości danych, np. zapisy z kilkuset kamer monitorujących miasto). Warto wtedy rozwaŝyć skorzystanie z usług zewnętrznej instytucji zajmującej się przechowywaniem danych. Jej pracownicy są wyspecjalizowani w obsłudze tego typu działalności oraz dysponują odpowiednią, wykonaną wyłącznie w tym celu infrastrukturą pomieszczeniami oraz sprzęem komputerowym. To oni mają obowiązek dbania o przechowywane dane, zdejmując spory cięŝar z barków swych usługobiorców. Oczywiście, skorzystanie z centrum przechowywania danych kosztuje, niemniej choćby budowa naleŝycie chronionych pomieszczeń we własnym zakresie pociąga za sobą bardzo duŝe kwoty. Dane wysyłane do centrum mogą być szyfrowane po stronie klienta, co zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem. Pewną przeszkodą mogą być uwarunkowania prawne zabraniające składowania określonych informacji poza instytucją macierzystą naleŝy się jednak spodziewać, Ŝe w miarę wzrostu poziomu informatyzacji kraju sytuacja ta moŝe się zmieniać. PCSS, Poznań,

26 Usuwamy dane To nie wystarczy To teŝ nie OstroŜność II stopnia Całkowita pewność 26 Kiedy juŝ nie chcemy dłuŝej pracować z jakimś dokumentem (i nie będzie on juŝ dłuŝej potrzebny), w celu zaoszczędzenia miejsca na dysku najlepiej go skasować. Niestety, nie jest to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. System Windows po wydaniu polecenia Usuń jedynie przesuwa plik do specjalnego katalogu Kosza. Plik moŝna nadal otwierać, edytować, przywracać do poprzedniej lokalizacji. OpróŜnienie kosza powoduje zniknięcie plików z poziomu systemu operacyjnego, ale tak naprawdę niemal 100% informacji nadal znajduje się na dysku. Jedynie z wewnętrznych struktur systemu operacyjnego kasowana jest informacja o tym, Ŝe właśnie tu znajdował się określony plik miejsce jest oznaczone jako wolne. Dopóki w tym samym miejscu nie będzie zapisany nowy plik, bardzo łatwo odzyskać usuniętą informację. Tak naprawdę pojedynczy zapis nie wystarczy. Dysk zamazany w ten sposób moŝna względnie prosto odczytać przy pomocy (co prawda dość drogiego i wyspecjalizowanego) oprogramowania. Istnieją aplikacje, które kasują pliki zapisując zajmowany przez nie obszar dysku kilka, a nawet kilkadziesiąt razy przy pomocy określonych lub losowych danych. Przykładem takiego oprogramowania jest BC Wipe (http://www.jetico.com, bezpłatny w miesięcznej wersji próbnej zrzut ekranowy pokazano powyŝej). Potrafi on względnie bezpiecznie wykasować wskazany plik lub oczyścić cały wolny obszar dysku. Jednak nawet tak wyczyszczony dysk moŝna odczytać metodami sprzętowymi w wyspecjalizowanym laboratorium. Jedyną całkowicie pewną metodą, która zabezpieczy dane przed niepowołanym dostępem, jest fizyczne zniszczenie dysku (spalenie, sprasowanie, pocięcie na drobne kawałeczki). Metodę tę powinno się stosować np. w przypadku danych operacyjnych czy wywiadowczych. PCSS, Poznań,

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Szkolenie działu KDM PCSS, Poznań, 28.02.2006r. Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY INTERNET KROK PO KROKU

BEZPIECZNY INTERNET KROK PO KROKU BEZPIECZNY INTERNET KROK PO KROKU poradnik nie tylko dla seniora Wojciech Wrzos 1 DO LEKTURY ZAPRASZA www.cafesenior.pl PARTNEREM E-BOOKA JEST SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I Poznaj swojego wroga 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI Projekt finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140103 Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy: Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Inspektoratem Głównym Policji Rumuńskiej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Roman Zalewski Mariusz Bocian Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Mosina 2005/2006 Praca wykonana podczas zajęć przedmiotu: przetwarzanie informacji w

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Paweł Kowalski, Dane i Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Escape Magazine, http://www.escapemag.pl. Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO

Paweł Kowalski, Dane i Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Escape Magazine, http://www.escapemag.pl. Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO http://www.escapemag.pl 2 DANE I BEZPIECZEŃSTWO Paweł Kowalski Skład i łamanie: Kamil "Cebula" Cebulski Projekt i wykonanie okładki: Maciej "Gilek" Kłak Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

ATAK. Kierownik produkcji: Andrzej Kuca andrzej.kuca@software.com.pl

ATAK. Kierownik produkcji: Andrzej Kuca andrzej.kuca@software.com.pl 1/2011 (68) DRODZY CZYTELNICY Wraz z noworocznymi życzeniami trafia do Was najnowszy numer Hakin9. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie w nim coś interesującego dla siebie. Zaglądając do środka będziecie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr Zespół Ubuntu.pl Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr wersja 1.0 16 maja 2014 Spis treści Spis treści Spis treści 1 Wstęp.................... 2 1.1 O Ubuntu................ 2 1.2 Dlaczego warto zmienić

Bardziej szczegółowo

Kompendium bezpiecznego korzystania z Internetu

Kompendium bezpiecznego korzystania z Internetu 2012 Kompendium bezpiecznego korzystania z Internetu Niniejsze kompendium jest przeznaczone dla osób, które chcą dowiedzieć się jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Dostarcza ono spójnych i rzetelnych

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA GrzegorzPrujszczyk KamilŚliwowski Październik2010,wersja1.0.Treśćpodręcznikadostępnajestnalicencji: CreativeCommons UznanieAutorstwa NaTychSamychWarunkach3.0PL Ilustracjanaokładceaut.Richozdostępnanalicencji:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED

Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE KAMSOFT 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715, www.kamsoft.pl Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Home Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4.

avast! antivirus Home Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym sjest wirus?...

Bardziej szczegółowo