AktywnoϾ obywatelska na wsi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AktywnoϾ obywatelska na wsi"

Transkrypt

1 Poprzednie numery do nabycia na: ISSN: , cena 24 zł (w tym 5% VAT) nr 29 wiosna Aktywnoœæ obywatelska na wsi 2013 ma³e granty, du e sprawy lekcja dla miejskich NGOs doœwiadczenia Lubelszczyzny 29 n zbiórki publiczne od-nowa n wolontariusz wraca z misji

2 Marek Rymsza Spo³eczny i obywatelski potencja³ polskiej wsi 1 Spis treœci Ma rek Ry m sza Społecz ny i oby wa te l ski po ten cjał pol skiej wsi...2 Ma ria Ha la m ska Anna Po tok Ry szard Ka mi ń ski Wo j ciech Sadłoń An drzej Ju ros, Ar ka diusz Biały Zróżnicowanie społeczno-zawodowe wsi a postawy obywatelskie i aktywność publiczna...9 Pro gram Od no wy Wsi i Pro gram Le a der jako czyn ni ki akty wi za cji ob sza rów wie j skich w Pol sce...19 Sto wa rzy sze nia roz wo ju wsi pro wadzące działal ność edu ka cyjną jako nowa fo r ma samo orga ni za cji i roz wiązy wa nia lo ka l nych pro ble mów...27 Społecz ny wy miar pa ra fii wie j skiej w Pol sce na pod sta wie ba dań statystycznych...37 Sektor obywatelski na obszarach wiejskich Lubelszczyzny w po szu ki wa niu włas nej to ż sa mo ści i in te gra cji...47 Izabela Mroczkowska Małe gran ty duże spra wy SONDA REDAKCYJNA: Z do świa d czeń działania oby wate l skie go na te re nach wie j skich (uczestniczki sondy: Mo ni ka Ma zu r czak-ka cz ma ryk, Ewa Smuk - Stra ten werth, Mo ni ka Szna j de r man)...70 An drzej Po la szek Zbiór ki pu b li cz ne dokąd zmie rza my?...79 Ma r ta Świę cka Kalendarium zmian prawnych...83 Da g ma ra Pie tra szek Spo so by działania w or ga ni za cji wo lon ta riac kiej na przykładzie grupy KOTYlion...99 Monika Laskowska Wo lon ta riusz wra ca z mi sji co da lej? Je rzy Re gu l ski Społecze ń stwo oby wa te l skie w pa ń stwie demo kra ty cz nym w po szu ki wa niu po jęć i de fi ni cji Jacek Sroka O mniej lub bar dziej oczywistym dialogu obywatelskim [Recenzja książek: Wojciech Misztal: Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011; Barbara Lewenstein (red.), Magdalena Dudkiewicz (współpraca): Lokalny dialog obywatelski. Refleksje i doświadczenia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011] Witold Toczyski Duch sali BHP Sto cz ni Gda ń skiej po wra ca? Da g ma ra Woś Obywatele nieufni? Relacja z konferencji Instytutu Aktywności Społecz nej Społecze ń stwo oby wa te l skie w Pol sce wy zwa nie XXI wie ku? Innowacje na ringu rozmowa z Heather Cameron, założy cielką przed się bio r stwa społecz ne go Bo x girls In ter na tio nal Abs tra kty Abstracts Noty o au to rach

3 2 Ma rek Ry m sza Spo³ecz ny i oby wa te l ski potencja³ polskiej wsi Artykuł wprowadza w problematykę dwudziestego dziewiątego numeru kwartalnika Trzeci Sektor. Autor wskazuje, że transformacja jako proces modernizacyjny o charakterze dyfuzyjno-polaryzacyjnym doprowadziła w Polsce po 1989 roku do rzeczywistej marginalizacji terenów wiejskich. Ponadto społeczny wizerunek wsi jest zniekształcany przez badania oparte na założeniach adekwatnych do analizy rozwoju obszarów miejskich, co skutkuje niedostrzeganiem specyficznie wiejskich form samoorganizacji i aktywności mieszkańców. Polska wieś doświadcza więc wielu problemów, jednocześnie jednak charakteryzuje ją spory potencjał obywatelski. Jak ba daæ oby wa te l ski po ten cja³ ob sza rów wie j skich od trud no œci meto dolo gi cz nych do za krzy wie nia per spe kty wy Pol ska wieś czę sto jest przed sta wia na jako cha - rakterystyczny element prowincji polskich peryferii zepchniętych na margines procesów rozwojowych. Co prawda transformacja prze - łomu XX i XXI wie ku jako zmia na ustro jo wa objęła cały obszar Polski, będącej, nie zapominajmy, pań - stwem uni ta r nym, czy li kra jem ob ję tym jed nym porządkiem pra wnym i z jed no litą władzą pa ń stwową (co za zna cz my nie stoi w sprze cz no ści z roz wo - jem samorządności terytorialnej). Formalnie wszyscy pol scy oby wa te le uzy ska li więc w 1991 roku ta kie same demokratyczne prawa wyborcze 1, a me cha ni z - my ryn ko we wo l na gra po py tu i po da ży objęły po wdrożeniu planu Balcerowicza wymianę wszelkiego ro dza ju dóbr i usług, do ko nującą się co dzien nie za - równo na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartoś - cio wych, jak i na ka ż dym małomia ste cz ko wym bazarze. Mówiąc najkrócej, traumą wielkiej zmiany 2 zostaliśmy objęci wszyscy. Już jednak reakcje na tę traumę były bardzo zróżnicowane: jedni wyszli z niej zwycięsko jako beneficjenci przemian, inni okazali się przegranymi transformacji 3. Przy czym, co dla tych rozważań jest szczególnie istotne, znale - zie nie się w gru pie wy gra nych albo prze gra nych nie było tylko konsekwencją zróżnicowanego poziomu indy widu a l nych ko m pe ten cji społecz nych i kwa li fi - kacji zawodowych, ale w dużej mierze zależało także od miejsca zamieszkania. Je śli bo wiem po tra ktu je my trans fo r ma cję nie (ty l ko) jako zmia nę ustro jową, a więc zmia nę za sad funkcjonowania państwa i gospodarki jako takich i zmianę podstawowych reguł poruszania się obywateli w przestrzeni publicznej, ale uznamy ją także za ste ro wa ny przez władze pu b li cz ne pro ces mo - dernizacyjny, za uwa ży my, że pro ces ten objął (i na - dal obejmuje) w pierwszej kolejności metropolie i aglomeracje miejskie. Jak to celnie obrazowo ujął Piotr Koryś, przyjęta przez polskie elity polityczne po 1989 roku dyfuzyjno-polaryzacyjna koncepcja modernizacji opiera się na założeniu, że trzeba rozwijać wielkie miasta, do których przeprowadzi się 1 Wa r to pa mię tać, że pie r wsze po dru giej wo j nie świa to wej w pełni wo l ne wy bo ry do pa r la men tu odbyły się w Pol sce w 1991 roku i do pie ro wów czas Pol ska zo stała przy ję ta do Rady Eu ro py, wa run kiem człon ko stwa w tym gre mium jest bo wiem prze strze ga nie praw człowie ka i w pełni demo kra ty cz ny man dat władz pa ń stwo wych. 2 Okre śle nie Pio tra Szto m p ki por. P. Szto m p ka: Tra u ma wie l kiej zmia ny. Społecz ne ko szty trans fo r ma cji, Instytut Studiów Po li ty cz nych Pol skiej Aka de mii Nauk, Wa r sza wa Por. M. Ja rosz (red.): Wy gra ni i prze gra ni pol skiej trans fo r ma cji, Ofi cy na Na uko wa, Wa r sza wa 2005.

4 Marek Rymsza Spo³eczny i obywatelski potencja³ polskiej wsi 3 większość ludzi, zbudować między nimi autostrady i bę dzie do brze 4. Takie założenie przyjęto nie tylko w sfe rze go spo da r czej, gdy na początku lat dzie wię ć - dziesiątych XX wieku władza państwowa biernie przyglądała się upadkowi i dewastacji państwowych gospodarstw rolnych 5, ale ta k że przy two rze niu infrastruktury społeczeństwa obywatelskiego. Zało - żo ne w Pol sce po 1989 roku infra stru ktura l ne or ga - ni za cje po zarządowe pod mio ty działające na rzecz innych organizacji, stanowiące w pewnym sensie podstawowy krwioobieg trzeciego sektora jako zorganizowanej terytorialnie i branżowo struktury to fe no men nie mal w stu pro cen tach mie j ski. Niedowartościowanie obywatelskiego potencjału pro win cji nie jest zresztą zja wi skiem pol skim. Teoria zawodności trzeciego sektora (voluntary failure) wskazuje, że słabością trzeciego sektora jako zbiorowego aktora społecznego, zauważaną w wielu miejscach na świecie, jest nierównomierny rozwój pozarządowej infrastruktury: koncentracja inicjatyw bynaj mniej nie tam, gdzie jest naj wię ksza de pry wa cja po trzeb społecz nych, ale na te re nach, gdzie lu dzie są lepiej zor gani zo wa ni, po ziom ży cia jest zaś re la - tywnie wysoki 6. Z dru giej jed nak stro ny, ka pi tał społecz ny ma większe znaczenie tam, gdzie brakuje kapitału finan - sowego, a historia dostarcza licznych przykładów udanej oddolnej (samo)organizacji społeczności marginalizowanych. Kilka lat temu staraliśmy się w In sty tu cie Spraw Pu b li cz nych przy wró cić świa do - mości zbiorowej Polaków Lisków podkaliską polską wieś, położoną na przełomie XIX i XX wie ku na krańcach ówczesnego zaboru rosyjskiego, która w wyniku mobilizacji społecznej w ciągu pierwszych trzech de kad XX wie ku zmie niła swo je ob li cze. Lisków z zacofanej prowincjonalnej miejscowości stał się wsią wzorcową Drugiej Rzeczpospolitej. Jako wieś wzorcowa Lisków: sprzyjał aktywności ekonomicznej ludności, mając własną spółdzielnię, mleczarnię, piekarnię, rzeźnię i wzajemnościową kasę kredytową, miał niezwykle rozbudowaną infrastrukturę społeczną, obe j mującą mię dzy in ny mi dom ludowy, orkiestrę parafialną, gimnazjum, ochron kę dla dzie ci, wy ró ż niał się li cz ny mi akty w nie działającymi ini cja ty wa mi stowa rzy sze niowy mi, jak Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Inteligencji Liskow - skiej, Stowarzyszenie Zbożowe czy Stowarzy - szenie Budowlane 7. Przykłady po do bnych ini cja tyw z su kce sem pod ję tych na te re nach wie j skich mo ż na by mno żyć 8. W grun cie rze czy, cały eu ro pe j ski ruch spółdzie l czy z przełomu XIX i XX wie ku był przykładem uda nej samoorganizacji ekonomicznej ludności marginalizowanej na rynku i przez ówczesny system finansowo - -bankowy, a istotną jego część stanowiły kooperatywy rolnicze 9. Wieś jawi się więc współcze s nym ba da czom społeczeństwa obywatelskiego jako miejsce o obiek - tywnie słabiej niż miasto rozwiniętej infrastrukturze sformalizowanych organizacji pozarządowych, ale o większej potencjalnej sile oddziaływania inicjatyw obywatelskich. To sugeruje, że obywatelskiego oblicza wsi nie mo ż na skre ślić jedną grubą kreską, po trze b - na jest bardziej subtelna ręka rysownika i większa paleta barw. Dlaczego więc dominujący w dyskursie publicznym w Polsce (i nie tylko w Polsce) obraz wsi jest właśnie jednowymiarowy? I dlaczego nie jest tylko produktem powierzchownej wiedzy, ale umacniają go chcąc nie chcąc przed sta wi cie le nauk społecz - nych, specjalizujący się w śledzeniu losów polskiej transformacji? Dlaczego odmienne w treści publika - cje stosunkowo niewielkiej grupy socjologów wsi są w zna cz nej mie rze przysłowio wym głosem woła - jącego na pu sz czy? Swoistemu zakrzywianiu postrzegania roz - woju inicjatyw obywatelskich na wsi sprzyja domi - nująca w dyskursie naukowym teoria trzeciego sektora, rozumiana jako w miarę spójny zbiór założeń wpływających na kształt po dej mo wa nych badań, których rezultaty następnie na zasadzie 4 Wy po wiedź Pio tra Ko ry sia w: Au to stra dy i bez dro ża pol skiej mode r ni za cji (dys ku sja re da kcy j na), Więź 2013, nr 1, s W trans fo r mującej się sąsied niej Słowa cji po li ty ka pa ń stwa stwo rzyła wa run ki re stru ktury za cji ta kich go spo darstw. 6 A. Ry m sza: Za gu bio na to ż sa mość? Ana li za po rów na w cza se kto ra po zarządo we go w Pol sce i w Sta nach Zjed no czo nych, Mi ni ste r stwo Pra cy i Po li ty ki Społecz nej, Bi b lio te ka Po ży t ku Pub li cz ne go, Wa r sza wa 2013 [w druku]. 7 T. Ka ź mie r czak, M. Du d kie wicz: Bu du je my nowy Li sków, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa Por. I. Bu kra ba- Ryl ska: Przed się bio r czość społecz na w Pol sce dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen nego przykłady, [w:] T. Ka ź mie r czak, M. Rymsza (red.): Ka pi tał społecz ny. Eko no mia społecz na, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa A. Pie cho wski: Go spo dar ka społecz na i przed się bio r stwo społecz ne w Pol sce. Tra dy cja i przykłady, [w:] E. Leś (red.): Go spo dar ka społecz na i przed się bio r stwo społecz ne. Wpro wa dze nie do pro ble ma ty ki, Wy daw ni c twa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, Wa r sza wa 2008.

5 4 sprzężenia zwrotnego umacniają te założenia. Na te o rię tę składają się mię dzy in ny mi dwa ele men ty: przekonanie o niskiej skuteczności oddolnych inicjatyw podejmowanych w warunkach braku kapitału finansowego i deprywacji potrzeb, tendencja do sprowadzania inicjatyw społecz - nych do form chara ktery sty cz nych dla akty w - ności wielkomiejskiej. Warto przyjrzeć się nieco bliżej obu elementom. Nauki społeczne formułują dwie odmienne kon - cepcje uwarunkowań rozwoju społeczności lokal - nych, jedna z nich wyraźnie jednak przeważa nad drugą. Zgodnie z podejściem dominującym, rozwój lokalny oparty na samoorganizacji społecznej jest mo ż li wy, gdy po ten cjał społecz no ści (com mu ni ty capacity) osiągnie pewien minimalny poziom krytycz - ny, pozwalający na powstanie (analogia do fizyki jądrowej) reakcji łańcuchowej, polegającej na tym, że jedne zainicjowane działania wywołują kolejne. Jeśli ten poziom krytyczny nie zostaje osiągnięty, oddolne inicjatywy okazują się wsobne, okazjonalne i w rezultacie znajduje potwierdzenie przywołana już reguła voluntary failure. Zgod nie z dru gim uję - ciem, wysoki poziom deprywacji potrzeb społeczności czyni zauważalną nawet niewielką akcję społeczną, gdyż już drobna zmiana powoduje istotną poprawę sy tu a cji ży cio wej mie sz ka ń ców. Kołem za ma cho - wym rozwoju staje się tutaj możliwość swoistego odbicia się od dna (koncepcja szeroko stosowana w terapii uzależnień, ale znajdująca potwierdzenie także w stosunku do społeczności). Obie koncepcje, przy bli ż szym ich po zna niu, jak się oka zu je, nie wy - kluczają się wzajemnie. Nie proponują one bowiem ujęcia alternatywnego, ale wskazują raczej, że narzędzia pracy środowiskowej trzeba dobierać odpowiednio do wa run ków, w ja kich jest ona pro wa dzo na. Gdy ca pa ci ty bu i l ding nie zaowocowało (jeszcze) osiągnięciem wspomnianego krytycznego poziomu potencjału rozwojowego, wówczas jest konieczna animacja społeczna: działania środowiskowe inicjo - wane na dole, ale jakby odgórnie przez społeczników, animatorów czy lokalnych liderów, polegające zaś, w gruncie rzeczy, na organizowaniu społeczności 10 (w przywołanym Liskowie w okresie pionierskim takim organizatorem był ksiądz-społecznik Wacław Bliziński). Z kolei kiedy potencjał społeczności jest wystarczająco wysoki, wtedy zazwyczaj ujawniają się samorodni liderzy kolejnych inicjatyw i mamy do czynienia raczej z samoorganizacją społeczności niż z jej organizowaniem 11. Zarówno jednak samoorganizacja społeczna, jak i organizowanie społecz - ności mają charakter inicjatyw oddolnych, są bowiem podejmowane na poziomie lokalnym, niezależnie od pa ń stwa. O sile spra w czej ka pi tału społecz ne go małych miejscowości doskonale wiedzą praktycy próbujący sieciować różne inicjatywy społecznościowe. Wiele z nich le piej bo wiem spra w dza się w małych ośro d - kach na pro win cji niż w du żych mia stach. Przy - kładem są fundusze lokalne upowszechniane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 12. Mnie osobiście przekonała rozmowa z wójtami i burmi - strzami w ramach jednego z projektów rozwojowych. Okazało się, że inicjatywy społecznego budowania pla ców za baw dla dzie ci mają wię ksze szan se na realizację na terenach marginalizowanych, w małych miejscowościach, gdzie wójt czy burmistrz jest gotów prze ka zać na taki cel działkę gminną i po kryć nie - wielkie stosunkowo koszty wyposażenia placu, praca jest zaś wkładem społecznym mieszkańców. Logika zarządzania miejscowościami z atrakcyjną lokalizacją będzie zaś podpowiadała burmistrzowi czy prezydentowi sprzedaż wolnej działki prywatnemu deweloperowi, który zapewne znajdzie bardziej intratne pomysły na jej zagospodarowanie niż budowa ogólnie dostępnego placu zabaw. Niekomercyjnego (bez biletów wstępu) placu zabaw prawdopodobnie więc nie bę dzie, ale bu dżet mia sta (gmi ny) zostanie uzupełniony o dodatkowy przychód ze sprzedaży nieruchomości. Plac zabaw okaże się atrakcy j nym po - mysłem wówczas, gdy będzie oznaczać zassanie znacznych środków, na przykład z funduszy struk - tu ra l nych Unii Eu ro pe j skiej. Atra kcy j na ini cja ty wa w tak zaprogramowanej logice rozwojowej to taka, któ ra albo przy no si duże zy ski (dla bu dże tu samorządu), albo generuje duże koszty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Korzyść mieszkańców ma tutaj znaczenie raczej drugoplanowe, a ich oferta 10 Por. T. Ka ź mie r czak: Pra ca so cja l na: ani ma cja społecz na, ka pi tał społecz ny, ne twor king, [w:] T. Ka ź mie r czak (red.): Zmia na w społecz no ści lo ka l nej. Szki ce o ka pi ta le społecz nym w pra kty ce społecz nej i nie ty l ko, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa Por. T. Ka ź mie r czak (red.): Społecz ność lo ka l na w działaniu. Ka pi tał społecz ny. Po ten cjał społecz ny. Lo ka l ne go ve r nan ce, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa Żad ne go z ki l ku na stu ta kich fun du szy nie udało się w Pol sce zbu do wać w du żym mie ście.

6 Marek Rymsza Spo³eczny i obywatelski potencja³ polskiej wsi 5 zaangażowania społecznego w gruncie rzeczy nie liczy się wcale. Nie jest to bynajmniej obywatelska perspektywa rozwoju lokalnego, ale logika mene - dżerskiego zarządzania sferą publiczną. Niestety, teza o sile spra w czej pra cy społecz nej się nie prze bi ja. Może właś nie dla te go zna cz na część działających w miastach stowarzyszeń poszukuje z lepszym lub gorszym skutkiem zasobów finansowych, zaniedbu - jąc roz wój bazy człon ko wskiej. Drugi problem interpretacyjny wiąże się ze zróż ni co wa nym cha ra kte rem ini cja tyw oby wa te l - skich. Inicjatywy oddolne mają różnorodny charak - ter, ale mo ż na wśród nich wy ró ż nić dwa główne typy, które celnie oddaje Tönnisowskie rozróżnienie na wspólnotę bazującą na więziach pierwotnych i stowarzyszenie oparte na więziach urze czowionych 13. Jak zaznacza Jan Herbst, obywatelski charakter mają jed ne i dru gie ini cja ty wy, choć urze czy wi st niają one nieco odmienne wizje społeczeństwa obywatelskiego 14. Rozwijająca się w Polsce NGOs-ologia, pole - gająca na liczeniu organizacji pozarządowych, analizowaniu pól ich działania, wielkości rocznych obrotów finansowych i zakresu współpracy z admi - nistracją publiczną, bezrefleksyjnie sprowadza społe - czeństwo obywatelskie do sformalizowanego trzeciego sektora i tym samym marginalizuje znaczenie innych form samoorganizacji i aktywności obywateli. Te zaś roz wi jają się mię dzy in ny mi właś nie na wsi, gdzie silniejsze są tradycyjne więzi społeczne oparte na szerszej rodzinie, wspólnocie sąsiedzkiej czy parafii. Ba da cze tacy kon fu dują się, gdy uwz glę d nio ne w statystyce wiejskie kluby sportowe o charakterze stowarzyszeniowym czy ochotnicze straże pożarne znacznie zmieniają geografię polskiego sektora non pro fit. Najłatwiej wów czas o za wę że nie ope ra - cyjne definicji organizacji non pro fit, tak aby wy klu - czyć wspo mnia ne pod mio ty. Jawią się one bo wiem w najlepszym razie jako organizacje drugiego gatunku, przedstawiciele porząd ku sprzed mode r - nizacji. Galia Chimiak formułuje jednak tezę wprost przeciwną, uznając, że liczba sformalizowanych organizacji pozarządowych wcale nie jest obie kty w - nym wyznacznikiem poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo może być bo wiem tak dobrze zorganizowane, a wię zi społecz ne mogą być tak silne, że organizacje okazują się po prostu niepo - trzebne mówiąc kolokwialnie: nie mają roboty do wykonania 15. Jak się wydaje, obie hipotezy znajdują po twier dze nie em pi ry cz ne. W jed nych społecz no - ściach brak organizacji będzie przejawem apatii, w innych potwierdzeniem dobrej organizacji życia zbiorowego. Ob raz wsi pol skiej nie jest jed no rod ny, nie może być więc jed no rod na oce na jej społecz ne go i oby wate l skie go po ten cjału. Ru chy mi gra cy j ne na obszarach wiejskich są alarmujące (wyludnianie się wsi peryferyjnych), obserwujemy ponadto niepokojącą ten den cję zwi ja nia in fra stru ktu ry pu b li cz nej Polski powiatowej, będącą rezultatem wspomnianej już po li ty ki kon cen tra cji in wes ty cji w ośro d kach wielkomiejskich, traktowanych jako tak zwane lokomotywy rozwoju. Niepokojące jest także przenosze - nie logiki rozwoju dyfuzyjno-polaryzacyjnego na obszary wiejskie i forsowanie koncepcji gospodarstw farmerskich wypierających gospodarstwa rodzinne. Niemniej jednak obszary wiejskie są również tere - nem po zy ty w nych zja wisk społecz nych, a ini cja ty wy społeczne realizowane na wsi odznaczają się wysokim (często znacznie wyższym niż w miastach) wskaźni - kiem efe kty w no ści (re la cja ko sztów do re zu l ta tów w wy pa d ku małych gran tów) i mają społeczną wa r tość dodaną w formie wzmacniania kapitału społecznego, czego brakuje wielu sprofesjonalizowanym i zbiuro - kratyzowanym inicjatywom pozarządowym głównego (de facto miejskiego) nurtu. Warto te inicjatywy po ka zać i tym sa mym przy bli żyć czy te l ni kom kwa r - talnika wiejską twarz sektora obywatelskiego w Pol sce. Spo³ecze ñ stwo oby wa te l skie na ob sza rach wie j skich czy wie j skie spo³ecze ñ stwo oby wa te l skie? Ana liz w ra mach nauk społecz nych nie na le ży sprowadzać do prostych pomiarów rzeczywistości społecz nej. Cho dzi w nich ta k że, a może prze de wszy stkim, o re fle ksję, mającą na celu, jak pod kre ślał Max Weber, zrozumienie tej rzeczywistości. Właśnie zrozumienie uwarunkowań działalności obywatelskiej na wsi i chęć pokazania różnych twarzy 13 F. Tönnis: Wspól no ta i sto wa rzy sze nie, przeł. M. Łuka sie wicz, Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa J. Herbst: Trze ci se ktor na roz dro żu kon dy cja or ga ni za cji po zarządo wych w Pol sce w świe t le ba dań, Trze ci Se ktor 2006, nr Por. G. Chi miak: How Individuals Make Solidarity Work, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Pożytku Publicznego, Wa r sza wa 2006.

7 6 wiejskiego społeczeństwa obywatelskiego przyświe - cały nam, gdy pod ję li śmy pra cę nad ni nie j szym numerem kwartalnika Trzeci Sektor. Do współpra - cy zaprosiliśmy badaczy i ekspertów, którzy rzadko po ja wia li się do tej pory na łamach na sze go pi s ma, a którzy specjalizują się w analizowaniu aktywności społecznej ludności obszarów wiejskich. Wstępną koncepcję numeru dyskutowaliśmy z przedstawiciela mi Fundacji Wspomagania Wsi, która doceniając nasze pomysły udzieliła nam także wsparcia finansowego. Pora zaprezentować w skrócie czytelnikom rezultaty naszej pracy. Maria Halamska 16, opie rając się na Diagnozie Społecznej 2009, charakteryzuje strukturę społeczno - -zawodową polskiej wsi. Wskazuje, że rolnicy stano - wią około jednej trzeciej mieszkańców wsi (na terenach dawnego zaboru rosyjskiego wskaźnik ten jest znacz - nie wy ższy, z ko lei na Zie miach Za chod nich ni ż szy). Ponadto, wbrew potocznym opiniom, polska wieś wca le nie jest sta r sza od mia sta wśród lud no ści wiejskiej zdecydowanie dominują ludzie w wieku produkcyjnym (mediana wieku to 36,2 roku), gospodarstwa emeryckie stanowią zaś 26,1% wszystkich go spo darstw (w mie ście wska ź nik ten jest na wet wyższy 29,5%). Autorka podkreśla przestrzenne zróżnicowanie polskiej wsi, ściślej: nierównomierny rozkład przestrzenny zaludnienia obszarów wiejskich, i za chodzące w tym aspe kcie zmia ny. Za naj - ważniejszą z nich uznaje zjawisko wyludniania się wsi peryferyjnych i rozwój wsi centralnych. Ryszard Kamiński podkreśla, przywołując między innymi prace Marii Wieruszewskiej, specyfi - kę wiejskiego kapitału społecznego opartego na wię - ziach nieformalnych, tradycji i rodzinie, i wskazuje jego współczesne przejawy: działalność kół gospo - dyń wie j skich, ocho t ni czych stra ży po ża r nych czy rad sołeckich. Bliżej analizuje jednak działalność lokalnych stowarzyszeń powoływanych w celu prowa - dzenia małych szkół wiejskich zagrożonych likwi - dacją oraz or ga ni za cji zakładających i pro wadzących wiejskie przedszkola (a ściślej placówki i punkty przedszkolne mające nieco lżejszą formułę niż tradycyjne przedszkola miejskie). Autor omawia specyficzną sytuację takich organizacji i ich inicjatyw pełnią one funkcje więziotwórcze w społecznościach wiejskich, ale jednocześnie są często przeja - wem istnienia w nich konfliktu społecznego wokół prowadzenia placówek oświatowych. Andrzej Ju ros i Arkadiusz Biały na przykład zie województwa lubelskiego starają się nakreślić specyfi kę wiejskich inicjatyw obywatelskich. W mniejszym sto p niu niż w mia stach opie rają się one na or ga ni za - cjach pozarządowych, w większym zaś wykorzystują lokalne instytucje użyteczności publicznej, jak szkoły, domy ku l tu ry czy klu by spo r to we. Zna cz nie wię ksza jest także rola samorządu, bez którego wsparcia, a przy naj mniej ży cz li wej akce p ta cji, trud no o sta bi - li za cję ini cja tyw oby wa te l skich. Istotną rolę od gry - wają ponad to pa ra fie jako ośro d ki ży cia nie ty l ko religijnego, ale także społecznego. Autorzy zazna - czają, że obok tra dy cy j nych ini cja tyw wie j skich, jak ochotnicze straże pożarne (choć należy zaznaczyć, że in fra stru ktu ra ocho t ni czych stra ży po ża r nych się kurczy, a ich tkanka społeczna dekapitalizuje się przez za uwa żalną lukę po ko le niową) i koła go spo - dyń wiejskich, coraz więcej jest inicjatyw nowych, z któ rych na uwa gę zasługują zwłasz cza wio ski tematyczne 17. Nie można również zapominać o organizacjach zrzeszających rolników i wspierających ro l ni c two czy o społecz nych sie ciach związa - nych z rozwojem agroturystyki. Na Lubelszczyźnie typowe organizacje pozarządowe funkcjonują przede wszystkim w miejscowościach w bezpośred - nim sąsiedztwie Lublina i innych większych ośrod - ków mie j skich miast po wia to wych. Andrzej Juros i Arkadiusz Biały podkreślają znaczenie, jakie dla budowy infrastruktury społeczeństwa obywatelskie - go na wsi mają pro gra my gran to we kon cen trujące swoją aktywność na obszarach wiejskich. Anna Po tok przybliża funkcjonowanie dwóch dużych programów aktywizacji wsi i obszarów wiejskich finansowanych ze środków unijnych Programu Odnowy Wsi i Programu Leader. Autorka omawia założenia obu programów, w których podkreśla się znaczenie partycypacji obywatelskiej, spójności lokalnych wspólnot, kapitału społecznego i partnerstwa, a jednocześnie zwra ca uwa gę, w jak du żym sto p niu nie są one urzeczywistniane w praktyce. Rozbieżności są uwarunkowane nadmiernie zbiurokratyzowany - mi pro ce du ra mi re a li za cji pro je któw. Szcze gó l nie za wią zane w ra mach pro je któw z Pro gra mu Le a der lokalne gru py działania czę sto ty l ko w nazwie pozostają 16 Przy wołując ar ty kuły za mie sz czo ne w tym nu me rze kwa rta l ni ka Trze ci Se ktor, wy mie niam ty l ko na zwi ska ich au to rów. W wy pa d ku po zo stałych pu b li ka cji po da ję w przy pi sach ich pełne noty bib lio gra ficz ne. 17 Por. W. Idziak: Wy my ślić wieś od nowa. Wio ski te ma ty cz ne, Fun da cja Wspo ma ga nia Wsi, Ko sza lin 2008.

8 Marek Rymsza Spo³eczny i obywatelski potencja³ polskiej wsi 7 ini cja ty wa mi lokalnymi. Czytając ten artykuł, nasuwa się nieodparta refleksja, że trudno za pomocą dzia - łań w grun cie rze czy eg zo gen nych (ta ki mi są uni j ne pro gra my ope ra cy j ne cho ć by nie wiem jak czę sto w dokumentach programujących przywoływać lokalność jako społeczną wa r tość, za zwy czaj de cy dują tutaj odgórnie narzucane priorytety i procedury) doprowadzić do endogennego rozwoju lokalnego ob sza rów tak zwa nej Pol ski B i C. Pro gra my ope ra - cy j ne przez swoją kon stru kcję i efe kty ska li sprzy jają dużym inicjatywom w dużych miastach czyli wspomnianej na wstę pie mode r ni za cji dyfuzy jno-po lary za - cyjnej. Wojciech Sadłoń, wykorzystując dane Instytu - tu Sta ty sty ki Ko ścioła Kato li c kie go, przy bli ża społeczny wymiar funkcjonowania wiejskich parafii, roz wi jając je den z wątków te kstu Andrzeja Jurosa i Arkadiusza Białego. Społecz ny wy miar, a właści - wie społeczne wymiary wiejskiej parafii to: jej aspekt wię zio twó r czy, wpływ na kształto wa nie się społecz - nej (uwspólnionej) tożsamości mieszkańców, rola w lokalnej sieci powiązań, użyczanie infrastruktury do po dej mo wa nia akty w no ści nie ty l ko stricte religij - nej, ale także obywatelskiej. Kapitał społeczny parafii wiejskich wydaje się wyższy niż parafii miejskich. Autor podkreśla także obserwowany proces uspo - łecz nia nia zarządza nia pa ra fia mi przez roz wój rad pa ra fia l nych. Wa ż ne dla ob ra zu oby wate l skie go po ten cjału polskiej wsi teksty publikujemy w dziale PUNKTY WIDZENIA. Son da re da kcy j na Z doświadczeń dzia - łania obywatelskiego na terenach wiejskich to ma te riał obejmujący refleksje trzech kobiet-społeczniczek, które rozpo częły swoją przy go dę z trze cim se kto rem w War - szawie, ale od lat są oby wa te l sko i społecz nie zaan ga - żowanymi mieszkankami wsi. Spostrzeżenia Moniki Mazurczak-Kaczmaryk, Ewy Smuk-Stratenwerth i Moniki Sznajderman opa r te na włas nych do - świadczeniach i obserwacjach przystępnie przybli - żają specyfikę działalności społecznej na wsi, być może ce l niej (niech to osądzi czy te l nik) niż od wo - łujące się do da nych sta ty sty cz nych ana li zy aka de - mików zamieszczone w dziale PRYZMAT. Z ko lei Izabela Mroczkowska przedstawia przykłady nowatorskich działań realizowanych na obszarach wiejskich i wspartych finansowo w ramach pro gra mów małych do ta cji pro wa dzo nych przez takie organizacje, jak Fundacja Wspomagania Wsi, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, Akade - mia Rozwoju Filantropii w Polsce i Polska Fundacja Dzie ci i Młod zie ży. Gran to dawcą zna cz nej czę ści ta kich pro gra mów skie ro wa nych do małych miej s co - wości w Polsce jest obecnie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a wspomniane programy dota - cyjne opierają się na mechanizmie regrantingu. Artykuł po ka zu je za rów no siłę małych lo ka l nych ini cja tyw, jak i ra cjo na l ność małych pro gra mów grantowych prowadzonych przez organizacje poza - rządowe. Miejskie organizacje, a przynajmniej ich część, weszły, niestety, w spiralę poszukiwania jak największych dotacji ze środków publicznych. Tymczasem po zy ska nie du żych do ta cji, zwłasz cza od instytucji publicznych, wiąże się z biurokraty - zacją działal no ści i wca le nie przekłada się na wzrost potencjału obywatelskiego organizacji-beneficjen - tów. Mniejsze dotacje są wydawane rozsądniej i w sposób nienaruszający społecznego ekosystemu, w któ rym fun kcjo nu je or ga ni za cja. Przykłady udanych inicjatyw wiejskich pozwalają przywrócić właści we pro po rcje, stąd tytuł te kstu: Małe gran ty duże spra wy. Mamy nadzieję, że lektura dwudziestego dzie - wiątego numeru kwartalnika Trzeci Sektor nie tylko przybliży czytelnikom obraz wsi polskiej i pro - wadzonych na obszarach wiejskich inicjatyw obywate l skich, ale ta k że skłoni do re fle ksji nad właści wym profilowaniem społecznej działalności w miastach. Oby wspo mnia ne właści we pro po rcje udało się przy - wrócić w procesach rozwojowych całego trzeciego se kto ra w Pol sce. Oby w naj bli ż szych la tach nie za - brakło funduszy na wspieranie inicjatyw obywatel - skich i tych du żych, i tych małych. I jed no cze ś nie: oby troska o fundusze nie zdominowała inwestycji w kapitał ludzki organizacji ich najważniejszy obywatelski zasób. W rezultacie: oby polski trzeci sektor zwię kszał, nie zaś zmnie j szał po ziom spo - łecz ne go za ko rze nie nia i tym sa mym wspie rał roz - wój społeczeństwa obywatelskiego. Co je sz cze w kwa rta l ni ku? Problematyka aktywności obywatelskiej na wsi nie wyczerpuje treści niniejszego numeru kwartalnika Trze ci Se ktor. W dzia le VARIA Monika Laskowska omawia trudności adaptacyjne osób powracających do kraju po długookresowym pobycie na wolontaria - cie mi sy j nym i cha ra kte ryzu je mię dzy naro do wy pro - jekt ukierunkowany na poszukiwanie możliwych

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo