Rola mowy ciała w kreowaniu wizerunku publicznego polityków na przykładzie Angeli Merkel i Gerharda Schrödera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola mowy ciała w kreowaniu wizerunku publicznego polityków na przykładzie Angeli Merkel i Gerharda Schrödera"

Transkrypt

1 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Studia Podyplomowe Public Relations Marzena Kamińska Rola mowy ciała w kreowaniu wizerunku publicznego polityków na przykładzie Angeli Merkel i Gerharda Schrödera Praca dyplomowa Pod kierunkiem naukowym dr Sebastiana Chachołka Olsztyn 2006

2 SPIS TREŚCI I WSTĘP 4 II KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 5 1. DEFINICJA POJĘCIA KOMUNIKACJA 5 2. MODELE KOMUNIKACJI MODEL WG SHANNON / WEAVER MODEL WG MC CROSKEY 7 3. BARIERY KOMUNIKACYJNE ZAKŁÓCENIA W KOMUNIKACJI WG PAULA WATZLAWICKA FUNKCJE KOMUNIKACJI RODZAJE KOMUNIKACJI KOMUNIKACJA WERBALNA KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 13 III KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W ŚWIECIE POLITYKI KANAŁY KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ RODZAJE EKSPRESJI NIEWERBALNEJ FUNKCJE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ DEMONSTRACJA WŁADZY PRZY POMOCY MOWY CIAŁA POJĘCIE WŁADZY FORMY DEMONSTRACJI WŁADZY SYGNAŁY WŁADZY W MIMICE, GESTYCE, POSTAWIE CIAŁA ORAZ SPOSOBIE PORUSZANIA SIĘ AUTOPREZENTACJA PRZY POMOCY MOWY CIAŁA POJĘCIE AUTOPREZENTACJI AUTOPREZENTACJA POLITYKÓW SYGNAŁY AUTOPREZENTACJI W MIMICE, GESTYCE, POSTAWIE CIAŁA ORAZ SPOSOBIE PORUSZANIA SIĘ 26 2

3 IV KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W POLITYCE NA PRZYKŁADZIE MOWY CIAŁA ANGELI MERKEL ORAZ GERHARDA SCHRÖDERA SYLWETKA ANGELI MERKEL WIZERUNEK ANGELI MERKEL PRZED I PO WYBORACH NA KANCLERZA SYLWETKA GERHARDA SCHRÖDERA WIZERUNEK PUBLICZNY GERHARDA SCHRÖDERA ANALIZA PORÓWNAWCZA MOWY CIAŁA ANGELI MERKEL ORAZ GERHARDA SCHRÖDERA BEZPOŚREDNIA KONFRONTACJA ELEFANTENRUNDE 43 V WNIOSKI Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ ZAKOŃCZENIE 44 VI BIBLIOGRAFIA 46 VII ZAŁĄCZNIKI 47 3

4 I WSTĘP Nasze życie zdominowane jest przez różnorodne procesy komunikacyjne, zarówno werbalne, jaki i niewerbalne. Jest to fakt o tyle interesujący, gdyż ponad 93% informacji człowiek zdobywa poprzez odbiór wizualny, a jedynie 7% zawdzięcza pozostałym zmysłom. Wydaje się to dość uzasadnione choćby ze względu na naszą ewolucję. Zanim bowiem człowiek wytworzył i wypracował mowę, posługiwał się już gestami i mimiką, aby wyrazić swoje uczucia i nawiązać komunikację z innymi osobnikami swojego gatunku. W XX wieku zagadnienia związane z mową ciała spotkały się z silnym zainteresowaniem w środowiskach naukowców i badaczy. Psychologowie, socjologowie oraz językoznawcy skupili się na takich pojęciach jak kinestyka, gestyka czy proksemika. Także dynamiczny rozwój mediów oraz pojawienie się nowych możliwości przekazywania informacji wywarły ogromny wpływ na zainteresowanie się komunikacją niewerbalną. W związku z niezwykle ważną rolą, jaką odgrywają osoby publiczne, takie jak politycy, warto przyjrzeć się tej specyficznej grupie, która do mowy ciała przywiązuje bardzo dużą wagę. W tym przypadku należy rozważyć język ciała ze szczególnym uwzględnieniem demonstracji władzy oraz autoprezentacji. W mojej pracy zajmę się ogólnie pojęciem komunikacji interpersonalnej, jej formami, modelami, podziałami oraz funkcjami. Następnie przyjrzę się szczegółowo mowie ciała, czyli tzw. komunikacji niewerbalnej. W ostatniej części mojej pracy przedstawię sylwetki dwóch liczących się polityków: byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera oraz obecnie urzędującej pani kanclerz Angeli Merkel. Postaram się wykazać, jak wielki wpływ na wizerunek publiczny tych osób ma ich mowa ciała. Celem mojej pracy jest wykazanie, iż sposób zachowania, gesty, mimika oraz postawa ciała są znaczącymi elementami, nie tylko na poziomie zwykłej komunikacji interpersonalnej, ale przede wszystkim wpływają na wizerunek i postrzeganie osób publicznych, a w przypadku polityków stanowią często o demonstracji władzy. 4

5 II KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. DEFINICJA POJĘCIA KOMUNIKACJA Słowo komunikacja wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i znaczy tyle, co łączność, wymiana, rozmowa. 1 Komunikowanie się oznacza proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. W procesie tym można wyodrębnić kilka etapów: inicjacja: bardziej lub mniej świadoma intencja nadawcy (osoby, która wytwarza przekaz) dot. przekazania pewnej treści, kodowanie: tj. przełożenie tych treści na określone zachowania, nadawanie: tj. przekazanie wiadomości za pośrednictwem określonych zachowań, odbiór: tj. percepcja przez narządy zmysłów odbiorcy zachowań nadawcy, odkodowywanie: tj. przełożenie odebranych sygnałów na wiadomość, interpretacja wiadomości: tj. przypisanie jej przez odbiorcę znaczenia w kontekście jego ogólnej wiedzy o świecie. 2 Wśród wielu definicji komunikacji warto zwrócić uwagę na tę wyprowadzoną przez austriackiego naukowca i radykalnego konstruktywistę Paula Watzlawicka, który skonstruował jedną z najwybitniejszych teorii komunikacji. W przytoczonym poniżej cytacie widać jak wielką wagę przywiązywał on bowiem do komunikacji niewerbalnej, co w kontekście niniejszej pracy nabiera istotnego wymiaru. Nie można się nie zachowywać. Kiedy się zatem zaakceptuje, iż każde zachowanie w sytuacji spotkania dwóch osób ma charakter informacyjny, tzn. jest komunikacją, można z tego wywnioskować, iż jakkolwiek by się nie próbowało, nie można się nie komunikować. Postępowanie czynne czy też bierność, słowa czy też milczenie, wszystko to ma charakter informacyjny. To bowiem oddziałuje na innych, a oni natomiast nie mogą nie zareagować i tym samym biorą udział w procesie komunikacji. 3 Przekazami w komunikacji interpersonalnej mogą być bowiem nie tylko zachowania werbalne (wypowiedzi), ale także niewerbalne (mimika twarzy, pozycja ciała, postawa, 1 sie,pp_2,1.php 2 3 Watzlawick Paul, Janet H. Beavin, Don D. Jackson; Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien; Verlag Hans Huber; Bern, 1990, Str. 50 5

6 gesty, odległość między komunikującymi się osobami, jak również wysokość i natężenie głosu czy też śmiech) MODELE KOMUNIKACJI Podczas procesu komunikacji mamy zawsze do czynienia z nadawcą oraz odbiorcą informacji. Niezależnie od modelu, którym się posługujemy natrafiamy na poszczególne elementy, które towarzyszą każdej komunikacji. W kolejnych punktach przedstawię i omówię model opracowany przez C. E. Shannona i W. Weavera oraz przez J.C. Mc Croskey. 2.1 MODEL WG SHANNON / WEAVER Jeden w pierwszych modeli komunikacji został opracowany w 1949 roku przez dwóch amerykańskich naukowców Claude a Elwooda Shannona oraz Warrena Weavera. W modelu tym pojawiają się najważniejsze elementy potrzebne podczas komunikacji społecznej: 5 Model komunikacji wg C.E. Shannona / W. Weavera ŹRÓDŁO information source NADAWCA transmitter Sygnał ODBIORCA receiver CEL destination ŻRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ noise source Źródło: Weinlich Alice, Körpersprache von Politikern. Machtdemonstration und Selbstdarstellung. Powyższa grafika przedstawia najprostszy jednokanałowy model, który w zasadzie tak uproszczony nie ma praktycznego zastosowania w procesie komunikacji. Mamy tutaj do czynienia ze źródłem informacji, które wykorzystuje nadawca, a następnie posługując się 4 Ibidem 2, Str. 1 5 Weinlich Alice; Körpersprache von Politikern. Machtdemonstration und Selbsdarstellung; Uni Press Hochschulschriften Bd. 125; Münster, 2001, Str. 11 6

7 konkretnym sygnałem wysyła przekaz do odbiorcy, osiągając tym samym wyznaczony cel. Na poziomie sygnału może jednak dojść do zakłóceń, które mogą prowadzić do zniekształcenia informacji lub jej błędnego zrozumienia przez odbiorcę. Proces komunikacji jest jednakże o wiele bardziej złożony i często określany jest jako system multikanałowy. 6 Podczas przekazu informacji oraz sygnałów należy bowiem uwzględnić wiele kanałów, takich jak np.: kanał wizualny (kontakt wzrokowy) kanał audytywny (słowo mówione) kanał taktylny (kontakt cielesny) kanał termalny (ciepło, chłód) kanał zapachowy (zapach) kanał dot. naszych preferencji, gustów (smak, gust). 7 Jak widać proces komunikacji nie jest w żadnym wypadku jednoznaczny i bezpośredni, a raczej kompleksowy i skomplikowany. Aby lepiej go zrozumieć warto przyjrzeć się jeszcze innym modelom komunikacji, takim jak np. ten opracowany przez Jamesa C. McCroskey. 2.2 MODEL WG MC CROSKEY W dobie społeczeństwa informacyjnego rozwinęło się wiele różnorodnych modeli komunikacji interpersonalnej. Jeden z ciekawszych zawdzięczamy amerykańskiemu profesorowi Jamesowi C. McCroskey, który od lat zajmuje się problemami związanymi z komunikacją oraz jest autorem wielu prac badawczych dotyczących kontaktów interpersonalnych. W procesie komunikacji wg McCroskey zawsze stykamy się z dwoma osobami, nadawcą oraz odbiorcą. Nadawca formułuje pewną informację, którą chce przekazać partnerowi. Odbiorca po otrzymaniu przekazu musi poddać go dekodowaniu, a następnie w jakiś sposób zareagować. Ta reakcja jest równocześnie konfrontacją z własnymi 6 Delhees Karl Heinz; Soziale Kommunikation. Psychologische Grundlagen für das Miteinander in der modernen Gesellschaft; Westdeutscher Verlag, Opladen, 1994, Str Ibidem 6, Str. 27 7

8 doświadczeniami odbiorcy oraz jego nastawieniem do świata. Dostraja on swoją reakcję stosownie do sytuacji, zanim sam przejdzie w rolę nadawcy i prześle zakodowaną informację do partnera. Dokładnie widać ten proces na poniższej grafice: 8 Model komunikacji wg J. C. Mc Croskey : NADAWCA : (SENDER) : : KODOWANIE BUDOWANIE OPINII, SELEK PRZEKAZ CJA ZACHOWAŃ : ODBIORCA : (REZIPIENT) : : DEKODOWANIE : : : REAKCJA : : : ODBIORCA : (REZIPIENT) : : REAKCJA : BUDOWANIE DEKODOWANIE NADAWCA (SENDER) : : PRZEKAZ : : KODOWANIE : : : : OPINII, SELEKCJA ZACHOWAŃ Źródło: Weinlich Alice, Körpersprache von Politikern. Machtdemonstration und Selbstdarstellung. Na podstawie powyższej grafiki łatwo zauważyć, iż proces komunikacji interpersonalnej zawsze jest dwustronny i zależy zarówno od odbiorcy jak i nadawcy, gdyż role te nie są stałe. W każdej sytuacji spotkania dwóch osób i próbie nawiązania porozumienia następuje proces kodowania i odkodowywania informacji, a partnerzy na przemian wchodzą w rolę nadawcy lub odbiorcy. 9 8 Ibidem 5, Str Ibidem 8, Str. 12 8

9 3. BARIERY KOMUNIKACYJNE Bardzo ważnym czynnikiem, który może pojawić się podczas komunikacji interpersonalnej są tzw. bariery komunikacyjne. Tym mianem określa się wszystkie czynniki, które utrudniają zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi. Można wyodrębnić bariery o dwojakim charakterze: fizycznym oraz psychologicznym. 10 Warto zwrócić uwagę na kilka barier, które najczęściej zakłócają proces komunikacji międzyludzkiej. Jedną z najważniejszych mogą być różnice kulturowe dzielące partnerów komunikacji. W związku z tym, iż przeszłość i wpisane w nią doświadczenia w decydujący sposób wpływają na system poznawczy jednostki, pojawiają się różnice w interpretacji tej samej wypowiedzi przez kilka osób wynikające z faktu, iż każda z nich posiada własny kontekst poznawczy (bagaż doświadczeń), który w sposób nieświadomy wpływa na sposób myślenia. 11 Innym ważnym aspektem, który może prowadzić do zakłóceń jest brak umiejętności decentracji, bowiem pełne zrozumienie rozmówcy możliwe jest tylko wówczas, gdy przyjmie się jego perspektywę i respektuje jego punkt widzenia. Nie można pominąć faktu, iż utrudnienia percepcyjne wpływają na jakość komunikacji. Jeśli jeden z partnerów mówi niezrozumiałym językiem, źle artykułuje wyrazy, czy też się jąka, dochodzi do nieporozumień, a w rezultacie do niepowodzenia w komunikacji. 12 Wśród innych barier warto wymienić takie jak: posługiwanie się stereotypami, zakłócenia zewnętrzne (np. hałas), problemy z koncentracją, nieprawidłową postawę rozmówców czy też złe samopoczucie. Coraz częściej psychologowie oraz naukowcy zajmujący się komunikacją interpersonalną wskazują, iż jedną z barier komunikacyjnych może okazać się odmienna płeć rozmówców. Mózgi kobiet i mężczyzn różnią się od siebie. Mózg, narząd najważniejszy tak dla ludzkich emocji, jak i działań, jest u nich skonstruowany odmiennie. Przetwarza on informacje w 10 Str Ibidem 10, Str Ibidem 10, Str. 1 9

10 różny sposób, co daje w efekcie odmienne postrzeżenia, preferencje i zachowania, a w rezultacie powoduje zakłócenia w komunikacji. 13 Jak trafne są to spostrzeżenia najlepiej ilustruje załączony do pracy film rysunkowy, w którym małżeństwo prowadzi krótki dialog, na podstawie, którego widać, jak daleko jest do porozumienia między mężczyzną, a kobietą. 3.1 ZAKŁOCENIA W KOMUNIKACJI WG PAULA WATZLAWICKA Zakłócenia w komunikacji są jej stałym elementem i nie można ich tak po prostu wykluczyć. Według austriackiego psychoterapeuty Paula Watzlawicka, który przez lata zajmował się komunikacją i problemami z nią związanymi jest oczywiste, iż na płaszczyźnie komunikacji mamy do czynienia z dwoma aspektami: treścią przekazu (zawartością informacyjną) oraz wzajemną relacją partnerów komunikacji (stosunek rozmówców do siebie). 14 Zakłócenia występujące na poziomie treści przekazu są wg Watzlawicka bardzo łatwe do rozwiązania. Odnoszą się one najczęściej do zawartości informacji i dlatego na drodze argumentacji i dyskusji dochodzi relatywnie szybko do porozumienia. Problem komplikuje się dopiero wtedy, gdy powstałe zaburzenia mają tło we wzajemnych relacjach między partnerami rozmowy. Ogromny obszar możliwych interpretacji oraz nieprawidłowe odkodowanie przekazu mogą bardzo łatwo doprowadzić do nieporozumień. Pod wpływem nagromadzenia się wielu małych nieporozumień może dojść wg Watzlawicka do, pseudokonfliktu, który przenika wszystkie płaszczyzny komunikacji i jest bardzo trudny do rozwiązania. 15 Idealny proces komunikacji polega na całkowitym zrozumieniu na obu płaszczyznach. Jak podkreśla autor, każde zachowanie jednego z partnerów podczas konfliktu jest równocześnie przyczyną i rezultatem zachowania drugiego partnera Moir Anne, Jessel David; Płeć mózgu; Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993, Str frankfurt o.de/virtulearn/hs.sommer00/ling 2/kmodelle2.html, Str Ibidem 14, Str Ibidem 14, Str. 1 10

11 Łatwo z tego wywnioskować, iż jedna sytuacja konfliktowa pociąga za sobą następne i powoduje coraz większe zaburzenia w komunikacji, co w efekcie powoduje tworzenie się stałych barier, których przezwyciężenie staje się niezwykle trudne. 4. FUNKCJE KOMUNIKACJI Komunikacja interpersonalna spełnia wiele różnorodnych funkcji, które próbuje się w różnorodny sposób klasyfikować. Warto wymienić najważniejsze z nich: funkcja informacyjna, związana z przekazywaniem i odbieraniem informacji funkcja instruująca, określająca zadanie do wykonania, adresata wiadomości oraz formę przekazu funkcja kontrolna, podkreślająca kompetencje nadawcy funkcja perswazyjna, związana z wywieraniem wpływu na odbiorcę funkcja motywacyjna, zachęcająca funkcja regulacyjna, podkreślająca odczucia i napięcia emocjonalne funkcja integrująca, określająca właściwe kanały komunikacyjne RODZAJE KOMUNIKACJI Komunikacje można podzielić według różnych kategorii. Uwzględniając związek zachodzący pomiędzy partnerami można mówić o komunikacji bezpośredniej, czy też pośredniej. Uwzględniając inne czynniki, takie jak na przykład formę przekazu, wyróżnia się komunikację ustna, pisemną, wizualną oraz akustyczną. Każdy z podziałów kładzie nacisk na inną cechę i stara się z jej uwzględnieniem usystematyzować pojęcia. W moim podziale skupię się na tym najczęściej przyjmowanym, czyli na rozróżnieniu między komunikacją werbalną oraz niewerbalną. Jest to klasyfikacja najpopularniejsza i najodpowiedniejsza pod kątem tematyki mojej pracy. 17 Siegfried Frey; Die Macht des Bildes. Der Einfluß der nonverbalen Kommunikation auf Kultur und Politik; Verlag Hans Huber, Bern 1999, Str

12 5.1 KOMUNIKACJA WERBALNA W przypadku komunikacji werbalnej nośnikiem informacji jest słowo. Słowo te może być przekazywane w sposób bezpośredni (np. podczas rozmowy) lub też przy pomocy graficznego zapisu słów (np. podczas czytania). Analizując informacje przekazywane przy pomocy kanałów werbalnych należy uwzględnić następujące aspekty: zawartość rzeczową (przekaz informacji) samoujawnienie się nadawcy kontakt, stosunek partnerów komunikacji (ujawnienie się relacji między nadawcą, a odbiorcą) apel (informacje powinny wywrzeć jakiś wpływ na odbiorcę). 18 Na poziomie instytucjonalnym, biorąc pod uwagę kierunek przekazywanych informacji rozróżniamy: KOMUNIKACJĘ PIONOWĄ, która jest zwykle formalna; następuje w górę i w dół wzdłuż linii podporządkowania w organizacji. Celem komunikacji skierowanej w dół jest informowanie, doradzanie, kierowanie i ocena. Z kolei komunikacja skierowana w górę ma na celu przede wszystkim informowanie (składanie sprawozdań, propozycje zmian itd.). Typowe przeszkody w komunikacji pionowej to: różnice pozycji i władzy, pragnienie awansu podwładnego, brak zaufania. KOMUNIKACJĘ POZIOMĄ, która ulepsza koordynację w organizacji i pomaga w rozwiązywaniu problemów. Dodatkową korzyścią jest możliwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, co wpływa na wzrost zadowolenia z pracy. W komunikacji poziomej wiele informacji przepływa poza kanałami formalnymi (nieformalny charakter komunikacji) grosshadern.de/campus/kommun/kommu2/kommun.html, Str Str. 1 12

13 5.2 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Komunikaty niewerbalne uzupełniają, modyfikują i wspomagają komunikaty słowne nadając im większą wyrazistość i czytelność. 20 Rodzaj ten jest znacznie starszy niż słowo i swe początki bierze w prehistorii. Jednakże prawdziwy rozkwit mowy ciała przypada na okres Antyku, kiedy to w starożytnej Grecji i Rzymie rozwijała się retoryka i sztuka prezentacji. Bezsłowne komunikaty ze względu na ich ewolucyjne pochodzenie można podzielić na: sygnały wrodzone, stanowiące część dziedzictwa biologicznego sygnały wyuczone, należące do dziedzictwa kulturowego. 21 To jak dobrym partnerem komunikacji jesteśmy, zależy od obu tych czynników. Bardzo ważny jest tutaj proces uczenia, w którym na podstawie zdobywanych informacji oraz własnych doświadczeń odkrywamy, które z naszych zachowań służą, a które zakłócają komunikację z innymi osobami. Antropolog Albert Mehrabian odkrył, że w procesie komunikacji interpersonalnej jedynie 7% informacji przekazują słowa, 38% brzmienie głosu i aż 55% zachowania niewerbalne. Podobne wyniki uzyskał amerykański psycholog Ray Birdwhistell. Jego badania dowodzą, że w konwersacjach bezpośrednich 35% informacji pochodzi ze słów, 65% z ekspresji niewerbalnej. 22 Badania te potwierdzają fakt, iż mówiąc posługujemy się słowami, jednakże porozumiewając się używamy całego naszego ciała. Na podstawie powyższych danych nie dziwi również fakt, iż 99% opinii o partnerze rozmowy powstaje w ciągu pierwszych 9 sekund kontaktu z nim. W kolejnym rozdziale mojej pracy zajmę się szczegółowo komunikacją niewerbalną, jej podziałami, rodzajami ekspresji oraz funkcjami. 20 Jamrożek Bożena, Sobczak Joanna; Komunikacja interpersonalna; empi 2, Poznań 2000, Str Str Ibidem 20, Str. 1 13

14 III KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W ŚWIECIE POLITYKI 1. KANAŁY EKSPRESJI NIEWERBALNEJ Jak już wcześniej zostało wspomniane komunikacja niewerbalna jest jednym z najważniejszych rodzajów komunikacji. Jest to ten rodzaj, w którym największe znaczenie mają fenomeny pozajęzykowe, niezależnie od tego, czy nadawca i odbiorca posługują się tym samym kodem i intencjami. 23 Wyodrębnione zostało 5 kanałów ekspresji niewerbalnej ściśle związanych z naszymi zmysłami: kanał wizualny (wzrokowy), kanał audytywny (słuchowy), kanał gustatywny (smakowy), kanał olfaktoryczny (zapachowy), kanał taktylny (dotykowy). 24 Najważniejszym organem dostarczającym nam informacji podczas komunikacji niewerbalnej jest oko, co wskazuje na najważniejszą rolę kanału wizualnego. To właśnie oko dostarcza nam informacji na temat mimiki, gestyki, pozycji ciała czy też wzorów ruchów, bliskości oraz odległości, wielkości źrenic rozmówcy, symptomów wegetatywnych czy innych. 25 Dzięki kanałowi słuchowemu doświadczamy awerbalnych elementów komunikacji językowej, takich jak ton czy barwa głosu. Także smak, np. podczas pocałunku może spełniać rolę komunikacji niewerbalnej. Nasz nos natomiast odbiera bodźce zapachowe, które wysyła do nas partner rozmowy. Kanał taktylny jest przyporządkowany zmysłowi dotyku, temperatury i poczucia bólu Harald G. Wallbott; Nonverbale Kommunikation: Forschungsberichte zum Interaktionsverhalten; Weinheim: Beltz, 1984, Str da.de/projekte/ws0304/kursbuch/nonverbalekommunikation/definition.htm, Str Ibidem 24, Str Ibidem 24, Str. 1 14

15 2. RODZAJE EKSPRESJI NIEWERBALNEJ Na ekspresję niewerbalną składają się następujące elementy: 1. mimika 2. gestyka 3. kinezjetyka 4. proksemika oraz 5. parajęzyk. 1. Mimika twarzy stanowi źródło informacji na temat stanów emocjonalnych i postaw, takich jak sympatia czy wrogość. Naukowcy stwierdzili, że istnieje sześć głównych rodzajów mimiki odpowiadających następującym emocjom: szczęście, zdziwienie, strach, smutek, gniew, pogarda. 27 Pośród dwudziestu mięśni twarzy, aż siedemnaście odpowiada za naszą mimikę. Mimika jest czymś wrodzonym, na co nie mamy wpływu, a często odkrywa skrywane przez rozmówcę emocję i odsłania prawdę. 28 Wyraz naszej twarzy ma ogromne znaczenie podczas całego procesu komunikacji i często od niego zależy, czy nasza komunikacja zakończy się sukcesem, czy też nie. 2. Gestyka to element uzupełniający język, jest wyrażana za pomocą dłoni oraz ramion. Przy pomocy dłoni podmalowujemy i komentujemy wypowiedziane słowa. Gestyka stanowi często o naszej pewności siebie oraz uzewnętrznia naszą osobowość. Naukowcy potwierdzili, iż osoby cierpiące na nadpobudliwość zazwyczaj nadużywają gestykulacji, natomiast u osób pogrążonych w depresji gestyka praktycznie nie występuje Kinezjetyka skupia się na ruchach ciała, które obserwuje się podczas komunikacji. Pojęcie to jest stosunkowo młode i zostało wyprowadzone i opisane przez antropologa Raya Birdwhistella. 30 Kinezjetyka analizuje postawy oraz ruchy ciała, 27 Ibidem 20, Str Str Ibidem 28, Str Str. 1 15

16 jak również wygląd zewnętrzny. Jest pojęciem szerszym niż mimika oraz gestyka i zawiera w sobie analizę obu tych elementów. 4. Proksemika zajmuje się wzajemnym wpływem relacji przestrzennych między osobami oraz między osobami, a otoczeniem na relacje psychologiczne oraz komunikację interpersonalną. Proksemika dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawie przestrzennej odległości miedzy nimi, sposobu strukturyzowania i wykorzystania mikroprzestrzeni. Zachowania proksemiczne pozostają pod wpływem dwóch sprzecznych potrzeb: afiliacji i prywatności. 31 Jednym z najważniejszych pojęć w proksemice jest pojęcie stref dystansu komunikacyjnego. Wyróżnia się 4 takie strefy: intymną, osobistą, społeczną oraz publiczną. W zależności od rodzaju relacji między osobami wchodzącymi w proces komunikacji poruszamy się w poszczególnych strefach, i tak np. do naszej strefy intymnej mają dostęp jedynie osoby, z którymi czujemy się związani uczuciowo (rodzice, dzieci, małżonkowie), podczas gdy w strefie publicznej odległość między partnerami wynosi już prawie 4 metry i zazwyczaj występuje więcej niż dwóch partnerów komunikacji Parajęzyk zajmuje się analizą głosu, jego wysokością, natężeniem, tempem mówienia, oraz innymi zakłóceniami płynności mowy. Podkreślają one znaczenie przesyłanych komunikatów oraz nasz stosunek do tego, co i o czym mówimy. Należą do nich między innymi: intonacja i barwa głosu, tempo i rytm mówienia, sposób akcentowania naszych odczuć i emocji. Komunikaty te podkreślają nasze intencje i są skutecznym narzędziem oddziaływania. 33 Ekspresja niewerbalna poszczególnych osób różni się, gdyż każdy z nas posługuje się inną gestyką i mimiką oraz parajęzykiem. Także płeć i uwarunkowania fizyczne znajdują odzwierciedlenie w naszej mowie ciała, a co za tym idzie na podstawie ekspresji niewerbalnej budujemy swój wizerunek i wpływamy na to jak postrzegają nas inni. 31 wyswietl_vad.php?id=199, Str Thiel E.; Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów; (wyd. IV); Wydawnictwo Astrum, Wrocław, Ibidem 20, Str

17 3. FUNKCJE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ Komunikaty niewerbalne spełniają szereg następujących funkcji; służą przekazywaniu znaczeń; są to wyuczone i znane w danym środowisku ruchowe znaki stosowane najczęściej tam, gdzie niemożliwe jest posługiwanie się językiem lub też pojawia się chęć zwiększenia siły ekspresji komunikatu; ilustrują to, co się mówi; towarzyszą rozmowie podkreślając i akcentując treści, pełnią rolę wizualnej interpretacji wypowiedzi. Rozszerzają treść wypowiedzi, ułatwiają precyzowanie niejasnych myśli i wyobrażenie omawianego obiektu; regulują przebieg rozmowy i stosunki między rozmówcami; regulatorami są ruchy rąk, mimika, postawa ciała, sposób patrzenia itp. służą przekazywaniu uczuć; wyrażanie emocji angażuje bardzo wiele aktów werbalnych: intonację głosu, mimikę, rodzaj spojrzeń, zasłanianie oczu, gestykulację, zabarwienie skóry; pozwalają dostosować się do aktualnej sytuacji; jako adaptatorów używamy niekiedy różnych przedmiotów, stąd też obserwować można u niektórych osób bawienie się ołówkiem, rysowanie po kartce, łamanie zapałek, wkładanie i zdejmowanie okularów, zwijanie papieru. 34 Powyżej przytoczona klasyfikacja funkcji komunikacji niewerbalnej jest tylko jedną z wielu cytowanych w literaturze. Jednakże wszystkie podziały są do siebie stosunkowo zbliżone. Dla porównania inna klasyfikacja, która wyróżnia następujące funkcje: informacyjną jest źródłem informacji o partnerze w procesie komunikacji; wspierania przekazów słownych przybiera różne formy, np. powtarzanie, zaprzeczanie, uzupełnianie, zastępowanie i akcentowanie sygnałów werbalnych; wyrażania postaw i emocji uzewnętrznia nasze wewnętrzne nastawienie do partnera (sympatia wrogość); definiowania relacji określanie bilansu kontroli, poziomu zażyłości i poufałości pomiędzy rozmówcami; kształtowania wrażenia przyjmowanie najlepszych strategii w kreowaniu wizerunku Ibidem 20, Str Ibidem 31, Str. 1 17

18 4. DEMONSTRACJA WŁADZY PRZY POMOCY MOWY CIAŁA Ze względu na ogromną rolę mowy ciała w relacjach między partnerami w procesie komunikacji, Nancy Henley zajęła się mową ciała z zupełnie nowego punktu widzenia. Wzięła ona pod uwagę rolę komunikacji niewerbalnej w budowaniu władzy, statusu, dominacji oraz przewagi. 36 Ta specyficzna rola mowy ciała jest szczególnie interesująca, gdy przyjrzeć się zachowaniom i postawom polityków oraz innych osób znajdujących się w sferze publicznej. 4.1 POJĘCIE WŁADZY Zastanawiając się nad wpływem mowy ciała na kreowanie wizerunku dominacji i demonstracji władzy należy najpierw przyjrzeć się samemu pojęciu władzy, skąd pochodzi i co właściwie oznacza. Od XVII wieku wyraz władza jest używany w znaczeniu, w którym rozumiemy je dzisiaj, jako panowanie, rządzenie. W języku staropolskim w XV i XVI wieku pojęcie włodza oznaczało posiadłość, majętność, majątek. 37 Władza to w szerokim znaczeniu stosunek społeczny między dwiema jednostkami lub dwiema grupami społecznymi, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać stronę drugą do określonego postępowania i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania; tak pojęte stosunki władzy występują w każdej grupie społecznej, w której ktoś wydaje polecenia, a ktoś inny je wykonuje. Władza może się opierać na dobrowolnej akceptacji mającej źródło w uznaniu jej autorytetu i prawowitości bądź w przymusie społecznym, a nawet przemocy fizycznej. 38 Władzę możemy rozumieć jako ogólne pojęcie skupiające w sobie takie elementy jak dominacja (cecha jednostki o silnej osobowości, która dąży do wywierania wpływu na innych), status (nadrzędna pozycja społeczna względem innych poprzez zarobki, 36 Henley Nancy; Körperstrategien. Geschlecht, Macht und nonverbale Kommunikation; Fischer Taschenbuch Verlag; Frankfurt am Main 1988, Str Boryś Wiesław; Słownik Etymologiczny Języka Polskiego; Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, Str Str. 1 18

19 wykształcenie, rasę itd.), przewaga, autorytet (uznanie, prestiż oparte na cenionych w danym społeczeństwie wartościach). Powyżej przytoczone pojęcia pomagają lepiej zdefiniować i zrozumieć znaczenie władzy i jej funkcje. Nancy Henley stwierdza biorąc pod uwagę konsekwencje wypływające z dominacji oraz serwilizmu: Ci, którzy chcą panować nad innymi ludźmi, wykazują względem sobie równych, takie same zachowania jak osoby nadrzędne względem innych stojących niżej w hierarchii władzy. 39 Dokładnie taka postawa wyraża się często w mowie ciała, ponieważ zachowania werbalne dążące do zdobycia dominacji byłyby zbyt widoczne. Sięgnięcie po środki ekspresji niewerbalnej ułatwiają zdobycie władzy i przewagi nad innymi jednostkami. Osoby, które aktywnie sprawują władzę nad innymi często posługują się różnorodnymi metodami ekspresji, aby osiągnąć zamierzone rezultaty w relacjach interpersonalnych. 4.2 FORMY DEMONSTRACJI WŁADZY Władza ukazuje się w mowie ciała na wiele różnych sposobów. Do stałych elementów należą: zachowanie równowagi oraz opanowania, pokazanie jak najmniej emocji, spokojne odpieranie zarzutów, ignorowanie tych, którzy próbują zburzyć nasz autorytet. 40 W celu lepszego zrozumienia problemu i poznania sposobów ekspresji niewerbalnej najlepiej przyjrzeć się poszczególnym elementom mimiki, gestyki oraz postawy ciała, które najwyraźniej pokazują, w jaki sposób politycy demonstrują swoją władzę i nadrzędność nad innymi. W poniższym rozdziale przyjrzymy się konkretnym elementom mowy ciała, które wskazują na pozycję społeczną osoby, która z nich korzysta. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych postaw i zachowań warto przyjrzeć się tabeli, którą zestawiła Nancy Henley. Poniższa tabela najlepiej ilustruje, jakie niewerbalne sygnały najczęściej i najlepiej stanowią o władzy, przewadze i przywilejach w stosunku do osób stojących w hierarchii 39 Ibidem 36, Str Ibidem 36, Str

20 społecznej na równi, w stosunku do osób wyżej bądź niżej postawionych, jak również w kontaktach między mężczyznami, a kobietami: 41 Osoby o tym samym Osoby o różnym statusie Mężczyźni kontra statusie społecznym społecznym kobiety Osoby zaufane Osoby obce Przełożeni Podwładni Mężczyźni Kobiety Przemowa zaufana formalna zaufana uprzejma zaufana? uprzejma? Postawa rozluźniona spięta rozluźniona spięta rozluźniona spięta Zachowanie informujące ostrożne informujące ostrożne informujące ostrożne Kontakt wzrokowy nawiązanie unikanie wlepianie wzroku, ignorancja odwracanie wzroku, wizualna uwaga wlepianie wzroku, ignorancja odwracanie wzroku, uwaga wizualna Wyraz uśmiech? brak brak uśmiech brak uśmiech twarzy uśmiechu? uśmiechu uśmiechu Wyrażanie uczuć pokazanie uczuć ukrywanie uczuć ukrywanie uczuć pokazanie uczuć ukrywanie uczuć pokazanie uczuć Dotyk dotyk brak dotyku dotyk brak dotyku dotyk brak dotyku (opcja) Przestrzeń bliskość dystans bliskość dystans bliskość dystans osobista (opcja) Czas długi krótki długi krótki długi krótki Kompetencje nie pokazanie pokazanie nie pokazanie nie pokazanie kompetencji kompetencji kompetencji pokazanie kompetencji kompetencji pokazanie kompetencji Nancy Hanley przedstawiła w powyższej tabeli zachowania specyficzne dla poszczególnych typów komunikacji. Na podstawie przeprowadzonych przez nią badań i obserwacji zauważyła swoistą powtarzalność zachowań w zależności od tego, w jakim związku znajdują się osoby, które znalazły się w sytuacji komunikacji interpersonalnej. 4.3 SYGNAŁY WŁADZY W MIMICE, GESTYCE, POSTAWIE CIAŁA ORAZ SPOSOBIE PORUSZANIA SIĘ Przy pomocy gestów, mimiki, postawy ciała oraz sposobu poruszania się kreuje się swój wizerunek i wykazuje stosunek do partnera komunikacji. Przyjrzyjmy się poszczególnym elementom i ich roli w kreowaniu wizerunku władzy. 41 Ibidem 36, Str

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Elżbieta Bowdur Komunikacja i informacja Wstęp do zagadnienia 1 Wstęp spółczesny świat wprowadza w życie człowieka wiele paradoksów. Otóż, z jednej strony należy stwierdzić, że komunikacja międzyludzka

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKUTECZNE POROZUMIEWANIE ZASADY OGÓLNE... 3 MODELE PROCESU KOMUNIKACJI... 5 REGUŁY RZĄDZĄCE POROZUMIEWANIEM SIĘ... 9 WYWIERANIE WRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych a Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Katarzyna Kamińska

Bardziej szczegółowo

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Dlaczego wizerunek w sporcie jest ważny? Ludzi na świecie dzieli wiele różnic, kulturowych, politycznych, biologicznych, ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Public relations w działaniach policji

Public relations w działaniach policji Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Studia Podyplomowe Public Relations Alicja Zembrzuska Public relations w działaniach policji Praca dyplomowa Pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

I Ty jesteś mentalistą! Naucz się odczytywać myśli, emocje i zachowania otaczających Cię osób

I Ty jesteś mentalistą! Naucz się odczytywać myśli, emocje i zachowania otaczających Cię osób Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany Zapowiedzi katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Systemy ocen pracowników.

Systemy ocen pracowników. Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ Systemy ocen pracowników. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemów ocen pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

metoda zarządzania talentami

metoda zarządzania talentami Tutoring metoda zarządzania talentami z praktyki tutoringu akademickiego Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Redakcja merytoryczna: dr Barbara

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8 tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, w nowym semestrze zapraszam Was do przeczytania nowego Kwadransa Akademickiego. W tym numerze między innymi dowiecie się jak działa rynek Forex, będziecie mogli sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo