bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla Biolobrain Dokumentacja użytkowa wersja 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla Biolobrain Dokumentacja użytkowa wersja 1.0"

Transkrypt

1 bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla Biolobrain Dokumentacja użytkowa wersja 1.0

2 Spis treści 1. Wstęp Instalacja Uruchomienie bbapp interfejs Panel lewy Przyciski lewego panelu Zakładka Logs Zakładka State-positions Zakładka Playback Wstęp bbsoft to para programów służąca do zdalnego sterowania robotem BIOLOID firmy ROBOTIS wyposażonym w sterownik BioloBrain firmy Altronit Sp. z o.o. Pierwszy z tych programów, bbres, jest działa na sterowniku robota, zarządza czujnikami i efektorami robota i jest serwerem obsługującym połączenie przez sieć WiFi. Drugi program, bbapp, jest uruchomiony na komputerze biurkowym. Program ten pokazuje użytkownikowi stan robota w swoim interfejsie graficznym oraz umożliwia mu zdalne sterowanie robotem. bbapp jest klientem połączenia z bbres poprzez WiFi. 2. Instalacja Program bbres nie wymaga instalacji. Jest to plik bbres znajdujący się w folderze /home/bbuser/bbres systemu plików BioloBrain. Bezpośrednio z tego folderu tego może być uruchamiany. Program bbapp znajduje się pierwotnie w folderze /home/bbuser/bbappexe w systemie plików BioloBrain. Cały ten folder należy przegrać do wybranego folderu komputera z systemem operacyjnym Windows. Można to zrobić przy użyciu programu do bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla BioloBrain 2

3 przenoszenia plików, takiego jak WinSCP. 3. Uruchomienie Program bbres jest uruchomiony przez wywołanie./bbres wykonane w folderze, w którym się znajduje. Aby dokonać takiego wywołania, użytkownik musi być zdalnie zalogowany na BioloBrain, np. przy użyciu programu PuTTY. Program bbres wyłącza się naciskając Ctrl+C. Program bbres może także działać w trybie serwisowym, w którym nie jest serwerem do komunikacji przez WiFi, tylko programem konsolowym umożliwiającym użytkownikowi odczyt i zapis rejestrów serwomechanizmów. Wywołanie./bbRes -s uruchamia program w takim właśnie trybie. Program bbapp jest uruchamiany przez podwójne kliknięcie pliku bbapp.exe w systemie Windows w folderze zgranym z BioloBrain'a. Jest istotne, aby program był uruchamiany z folderu, w którym są dynamiczne biblioteki, z których korzysta. Są to biblioteki Qt oraz MinGW obsługujące program, które nie ingerują w żaden inny sposób w funkcjonowanie systemu. Aby programy bbres i bbapp rozpoczęły komunikację ze sobą, należy wpisać w kratkę IP address and port interfejsu bbapp, dwukropek, nr IP BioloBrain'a i nr portu, na którym nasłuchuje bbres. Numer IP BioloBrain'a może być znaleziony przez wywołanie komendy ifconfig na jego konsoli. Efektem jej wywołania będzie długi ciąg napisów. W jego sekcji wlan0 znajdzie się właściwy numer IP. Numerem portu, na którym działa bbres jest Do efektywnej komunikacji bbres i bbapp ważne jest aby działający na komputerze biurkowym program antywirusowy czy firewall nie blokował połączenia na porcie bbapp interfejs Interfejs programu bbapp dzieli się na dwie strony. Lewa strona zawiera zbiory przycisków odpowiedzialnych za wysyłanie żądań do robota. W sekcji Reflexes znajdują się przyciski odpowiadające za ruch i wykonywanie predefiniowanych czynności robota. Sekcja Service to tryby odpowiedzialne za nadzór nad ustawieniami robota. Sekcja Maintenance zawiera przyciski uruchamiające procedury kalibrujące czujniki robota i sprawdzające poprawność działania części robota. bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla BioloBrain 3

4 Prawa strona intefejsu przedstawia bieżące komunikaty otrzymane od robota i pozwala programować czynności ruchu. W zakładce Logs zapisane są wszystkie komunikaty w paśmie relacji między rezydentem i użytkownikiem. Zakładka States-positions informuje użytkownika o położeniu poszczególnego serwa i danych zebranych z czujników podłączonych do sterownika Biolobrain. Zakładka Playback pozwana na tworzenie własnych czynności wykonywanych przez robota. Rysunek 1 Intefejs bbapp 4.1. Panel lewy Panel lewy Interfejs użytkownika jest przedstawiony na Rysunkach Przyciski na jego lewym panelu powodują wysyłanie do Rezydenta komunikatu z żądaniem zmiany bieżącego jego stanu na dany, określony przez przycisk. W praktyce więc przyciski na tym panelu służą do zdalnego sterowania robotem z poziomu bbapp. Napis przy Current State oznacza który stan przycisk został ostatnio użyty. bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla BioloBrain 4

5 Rysunek 2 bbapp, panel lewy Ewentualny czerwony napis Warning: robot not connected sygnalizuje, że bbapp nie ma kontaktu z bbres. Lista rozwijana Configuration pozwala na ustalenie konfiguracji robota; do wyboru jest konfiguracja zakładająca zasilanie z baterii, WITH BATTERY konfiguracja zakładająca, że robot ma wymontowane baterie i jest zasilany bezpośrednio z zasilacza, NO BATTERY (robot jest wtedy silniejszy i lżejszy). Poniżej opisano poszczególne przyciski Przyciski lewego panelu Reflexes - Proste predefiniowane czynności robota. Small Turn Left - Stojący robot obraca się o niewielki kąt w lewo. Go Forward - Robot idzie do przodu. Small Turn Right - Stojący robot obraca się o niewielki kąt w prawo. U Turn Left - Stojący robot obraca się w tył przez lewy bark. bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla BioloBrain 5

6 Stop - Serwomechanizmy robota ustawiane są stopniowo w swoich zerowych pozycjach logicznych. U Turn Right - Stojący robot obraca się w tył przez prawy bark. Rising front - Robot wstaje z brzucha. Rising back - Robot wstaje z pleców. Distance - Odczytanie wartości odległości, natężenia światła oraz odtworzenie dźwięku (czujnik AX-S1). Playback 1 - Robot wykonuje pierwszą z czynności określoną w zakładce Playback. Playback 2 - Robot wykonuje drugą z czynności określoną w zakładce Playback. Playback 3 - Robot wykonuje trzecią z czynności określoną w zakładce. User1 - Pusty stan (do oprogramowania przez użytkownika). User2 - Pusty stan (do oprogramowania przez użytkownika). User3 - Pusty stan (do oprogramowania przez użytkownika). Maintenance Zero Velocity - Rezydent zakłada, że robot nie porusza się, wobec tego zerowana jest estymata prędkości. Do nothing - Rezydent nie wpływa w żaden sposób na serwomechanizmy robota. Rest - Rezydent dezaktywuje serwomechanizmy robota. Service - Tryby odpowiedzialne za nadzór nad ustawieniami robota. Calibrate Gyro - Kalibracja żyroskopu w IMU. Self check - Procedura testująca serwa i żyroskop. Calibrate Acc - Procedura kalibracji akcelerometru. bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla BioloBrain 6

7 4.3. Zakładka Logs Rysunek 3 zakładka Logs IP address and port Adres IP oraz port z którymi łączy się bbapp (w formacie a.b.c.d:port). Connect Wznawia połączenie pod adresem z okienka IP address and port. Output queue Liczba wiadomości w kolejce wychodzącej bbapp. Input queue Liczba wiadomości w kolejce przychodzącej bbapp. Sent Całkowita liczba wysłanych przez bbapp wiadomości. Received Całkowita liczba wiadomości otrzymanych przez bbapp. Clear view Czyści widok. Widok Prezentuje wiadomości typu log w bbapp. bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla BioloBrain 7

8 4.4. Zakładka State-positions Zakładka ta prezentuje kompletny stan robota. Wizualizowane odczyty pochodzą z IMU zlokalizowanego w korpusie robota, serwomechanizmów oraz czujników dotyku w stopach. Rysunek 4 zakładka State-positions lin speed - Wektor liniowej prędkości zaczepiony w korpusie. arc speed - Wektor prędkości kątowych zaczepiony w korpusie; jest to bezpośredni odczyt ze zlokalizowanego tam żyroskopu. gravity - Wektor przyspieszenia ziemskiego zaczepiony w korpusie. lin acc - Wektor przyśpieszenia zaczepiony w korpusie; jest to bezpośredni odczyt z akcelerometru zlokalizowanego w korpusie. Serwomechanizmy Servo 0 - lewy łokieć, Servo 1 - prawy łokieć, bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla BioloBrain 8

9 Servo 2 - serwo poruszające lewym ramieniem na boki, Servo 3 - serwo poruszające prawym ramieniem na boki, Servo 4 - serwo poruszające lewym ramieniem w kierunku przód tył, Servo 5 - serwo poruszające prawym ramieniem w kierunku przód tył, Servo 6 - lewe biodro, Servo 7 - prawe biodro, Servo 8 - serwo poruszające lewym udem w kierunku przód tył, Servo 9 - serwo poruszające prawym udem w kierunku przód tył, Servo 10 - serwo poruszające lewym udem na boki, Servo 11 - serwo poruszające prawym udem na boki, Servo 12 - lewe kolano, Servo 13 - prawe kolano, Servo 14 - serwo zginające lewą kostkę w kierunku przód tył, Servo 15 - serwo zginające prawą kostkę w kierunku przód tył, Servo 16 - serwo zginające lewą kostkę na boki, Servo 17 - serwo zginające prawą kostkę na boki, Servo X / Position - aktualna pozycja serwa o indeksie logicznym X, Servo X / Velocity - aktualna prędkość serwa X, Servo X / Load - obciążenie serwa X. Przycisk Set Gyro Bias = 0 - zerowanie estymaty obciążenia żyroskopu. bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla BioloBrain 9

10 4.5. Zakładka Playback Rysunek 5 Zakładka Playback Playback 1 - Move Pattern - Naciskając przycisk Playback 1 użytkownik powoduje wykonywanie przez robota czynności wskazanej w tej ramce. Hand Waving - W tym podstanie robot stojąc macha ręką. Walking Straight 1 - W tym podstanie robot porusza się do przodu wyprostowany, wzorzec 1. Walking Straight 2 - W tym podstanie robot porusza się do przodu wyprostowany, wzorzec 2. Preset #4 - Podstan do zagospodarowania. Move Workshop - W tym podstanie możliwe jest używanie elementów z grupy Move Workshop opisanych poniżej. None - W tym podstanie robot nic nie robi. bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla BioloBrain 10

11 Playback 1 - Workshop active lines - Jeśli w ramce Playback 1 Move Pattern wybrany jest Move Workshop, wówczas przyciśnięcie guzika Playback 1 spowoduje, że robot zacznie wykonywać trajektorię w określoną w polu tekstowym Working Copy od linii start do stop. Playback 2 - Workshop active lines - Przyciśnięcie guzika Playback 2 spowoduje, że robot zacznie wykonywać trajektorię w określoną w polu tekstowym Working Copy od linii start do stop. Playback 3 - Workshop active lines - Przyciśnięcie guzika Playback 3 spowoduje, że robot zacznie wykonywać trajektorię w określoną w polu tekstowym Working Copy od linii start do stop. Servos Positions Overview - W okienku tym prezentowane są aktualne odczyty z serwomechanizmów. Po najechaniu kursorem na każde z okienek, pojawia się tzw. tooltip, w którym wyświetlony jest numer serwomechanizmu, którego ono dotyczy. Snapshot Take - Po naciśnięciu guzika, w okienku Snapshot pojawiają się aktualne pozycje serwomechanizmów. Clear - Po naciśnięciu guzika, okienko Snapshot czyści się z zawartości. Move Workshop umożliwia kompozycję ruchów robota. Kolejne linie w okienku Working Copy reprezentują kolejne pozycje docelowe dla serwomechanizmów i sposób dochodzenia do nich. Linia zawiera zestaw oddzielonych przecinkami pozycji docelowych serwomechanizmów w kolejności ich indeksów logicznych od 0 do 17. Po nich, po średniku, następuje liczba klatek na wykonanie ruchu, ostatnią pozycją po przecinku jest rodzaj interpolacji do wykonania w tym ruchu. Do wyboru jest interpolacja liniowa, l, oraz spline-owa, s. Zawartość pola może wyglądać następująco: 0, 10, 10, 23, 45, 300, 56, 77, 88, 23, 63, 11, 10, 12, 25, 67, 22; 30, l. Zaś bardziej skomplikowany ruch: 0. 0, 10, 10, 23, 45, 300, 56, 77, 88, 23, 63, 11, 10, 12, 25, 67, 22; 30, l. 1. 0, 13, 10, 23, 55, 300, 22, 77, 88, 23, 63, 44, 10, 12, 25, 67, 22; 20, s. 2. 0, 10, 14, 23, 45, 322, 56, 77, 88, 23, 63, 11, 12, 12, 25, 67, 22; 20, s. Co będzie oznaczało najpierw przejście z pozycji aktualnej do pozycji 0. w 30 ruchach, interpolując liniowo kolejne pozycje. Przejście z pozycji 0. do 1. w 20 ruchach, używając interpolacji liniowo aż w końcu przejście z 1. do 2. w 20 ruchach interpolując spline m. Poniżej zestawiono poszczególne elementy panelu Move Workshop. Working Copy - Okienko, w którym wpisuje się kolejne nastawy serwomechanizmów. bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla BioloBrain 11

12 UnFreeze Servos - Po wykonaniu ruchu serwomechanizmy, których indeksy logiczne są wpisane po przecinku w to okienko zostaną przestawione na tryb luzu. Paste from clipboard - Powoduje wklejenie zawartości ze schowka do okienka WorkingCopy. Dane w schowku powinny być w formacie podobnym do opisanego w WorkingCopy, z tym, że zamiast przecinków i średników powinny być tabulatory; taką postać będzie miała zawartość schowka po skopiowaniu prostokątnego obszaru z arkusza kalkulacyjnego, np. Excela. Jeżeli ww. kryteria zostaną spełnione wklejane ze schowka dane zostaną od razu poprawnie sformatowane. Symmetry Mirror - Powoduje zamianę w okienku Working Copy, tak by zaprojektowany ruch zamienił się na ruch symetryczny. Jeśli np. został opracowany ruch, który sprawia, że robot wykonuje wypad w prawą stronę, to po naciśnięciu Symmetry Mirror, zawartość okienka Working Copy będzie definiowała wypad w stronę lewą. Format Working Copy - Powoduje zmianę w okienku Working Copy tak aby zaprojektowany ruch uległ takiemu sformatowaniu, by każda kolumna była równo pod sobą. Copy Coding - Powoduje skopiowanie zawartości okienta Working Copy, tak by zawartość została skopiowana do schowka systemowego w formie trzech macierzy: przedstawiającej kolejne klatki ruchu, kolejne liczby klatek oraz interpolacje. bbsoft oprogramowanie demonstracyjne dla BioloBrain 12

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Axence. NetTools. Podręcznik użytkownika. Copyright 2005-2009 Axence Software, Inc.

Axence. NetTools. Podręcznik użytkownika. Copyright 2005-2009 Axence Software, Inc. Axence NetTools Podręcznik użytkownika Copyright 2005-2009 Axence Software, Inc. Axence NetTools Narzędzia sieciowe Axence Software, Inc NetTools to świetne rozwiązanie służące do monitorowania urządzeń

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika CommView Network Monitor and Analyzer for MS Windows Podręcznik użytkownika Copyright 1999-2003 TamoSoft, Inc. Tłumaczenie na język polski Krzysztof Satoła www.studioinfo.pl Wstęp O programie CommView

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo