Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 Jordanslutning... 4 TEKNISKA DATA... 5 BESKRIVNING... 6 Manöverpanel... 6 HANDHAVANDE... 7 Installation... 7 Tillagning... 7 Kärl... 7 INSTÄLLNING... 8 Inställning av klocka... 8 Tillagning i mikrovågsugn... 8 Laga mat med grill... 8 Kombination Kombination Automatisk tillagning... 9 Meny för Automatisk tillagning... 9 Förinställning... 9 Automatisk upptining per vikt Quick start Barnlås RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING Om ugnen inte fungerar Radiostörningar NORSK 12 SIKKERHETSAVISNINGER Jording TEKNISKE DATA BESKRIVELSE Kontrollpanel BRUK Installasjon Matlaging Velge riktig utstyr INNSTILLING Stille inn klokketid Tilberedning i mikrobølgeovn Grill-tilberedning Kombinasjon Kombinasjon Automatisk tilberedning Meny for automatisk tilberedning Forhåndsinnstilling Vektbasert tining Hurtigstart Barnesikring RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKING Hvis ovnen ikke fungerer Radioforstyrrelser POLSKI 20 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Podłączenie uziemienia DANE TECHNICZNE... 21

3 OPIS Panel sterowania OBSŁUGA Montaż Przyrządzanie potraw Naczynia USTAWIANIE Ustawianie zegara Przyrządzanie potraw w kuchence mikrofalowej Przyrządzanie potraw za pomocą grilla Kombinacja Kombinacja Funkcja automatycznego przygotowywania potraw Menu automatycznego przygotowywania potraw Programowanie Funkcja automatycznego rozmrażania z uwzględnieniem masy produktu Quick start Blokada zabezpieczająca przed dziećmi CZYSZCZENIE I KONSERWACJA WYKRYWANIE USTEREK Jeśli kuchenka nie działa Zakłócenia radiowe ENGLISH 28 SAFETY INSTRUCTIONS Earth connection TECHNICAL DATA DESCRIPTION Control panel OPERATION Installation Cooking Cookware SETTING Setting the clock Cooking in the microwave oven Cooking with the grill Combination Combination Automatic cooking Menu for automatic cooking Presetting Automatic defrost by weight Quick start Child lock CLEANING AND MAINTENANCE TROUBLESHOOTING If the oven does not work Radio interference... 35

4 SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Starta inte ugnen med luckan öppen, eftersom detta kan orsaka skadlig exponering för mikrovågsstrålning. Försök aldrig att koppla förbi eller modifiera förreglingssystemet. Placera inga föremål mellan ugnens framsida och luckan. Damm och rester av rengöringsmedel får inte finnas på tätningsytorna. Använd inte ugnen om den är skadad. Det är mycket viktigt att luckan kan stängas ordentligt och att det inte finns några skador på: - luckan (deformerad) - gångjärn och spärrar (trasiga eller lösa) - lucktätning och tätningsytor. Ugnen får endast justeras eller repareras av kvalificerad servicepersonal. Kontrollera att allt emballagematerial innanför luckan är borttaget. VARNING! Kontrollera att ugnen inte har några skador, som feljusterad eller skev lucka, skadade lucktätningar och tätningsytor, skadade eller lösa gångjärn och spärrar eller bucklor i ugnen eller på luckan. Om ugnen har skador ska den inte användas. Kontakta servicepersonal. Mikrovågsugnen ska placeras på plan och stadig yta som kan bära tyngden av mikrovågsugnen och de livsmedel som ska tillagas. Placera inte ugnen så att den utsätts för värme, fukt eller hög luftfuktighet. Den ska inte heller placeras nära brännbart material. Ugnen måste ha tillräckligt luftflöde för att fungera korrekt. Placera ugnen så att det finns 20 cm fritt utrymme ovanför, 10 cm bakom och 5 cm på vardera sidan. Produktens öppningar får inte blockeras. Ta inte bort fötterna på ugnen. Använd inte ugnen utan glasskivan eller om stödrullarna och axeln inte är i rätt läge. Kontrollera att nätsladden inte är skadad och att den inte ligger under ugnen eller på varma ytor eller skarpa kanter. Stickproppen måste vara lätt tillgänglig så att den lätt kan dras ut i nödsituation. Använd inte ugnen utomhus. Jordanslutning Apparaten måste vara jordad. Ugnen har sladd med jordledare och godkänd jordad stickpropp. Stickproppen ska anslutas till korrekt installerat jordat uttag. Jordanslutning minskar risken för elolycksfall genom att avleda elströmmen vid eventuell kortslutning. Vi rekommenderar att ugnen ansluts till en egen krets. Anslut inte ugnen till för hög spänning, det kan orsaka personskadad, brand eller annan skada på ugnen. VARNING! Felaktig användning av jordad stickpropp kan medföra elolycksfall. OBS! Rådfråga elektriker eller servicetekniker om du har frågor om elanslutning eller jordning. Varken tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar för skador på ugnen eller personskada som uppstått på grund av felaktig elanslutning. Följ alltid de grundläggande säkerhetsanvisningarna vid användning av elektriska apparater. Följ alltid nedanstående anvisningar, för att minska risken för brännskador, elolycksfall, brand, personskador och exponering för mikrovågsstrålning. Läs anvisningarna innan produkten används. Produkten får endast användas för avsedd användning som beskrivs i handboken. Frätande kemiska ämnen eller ångor får inte användas i produkten. Ugnen är avsedd för att värma, tillaga och torka livsmedel. Den är inte avsedd för industriell användning eller användning i laboratorium. Kör inte ugnen när den är tom. Använd inte apparaten om sladden eller stickproppen är skadad, om apparaten inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller annan behörig person, för att undvika fara. 4

5 SVENSKA I kombinationsläge får barn använda ugnen endast under övervakning av vuxen, eftersom temperaturerna kan bli höga. Barn får inte använda ugnen utan övervakning om de inte fått lämpliga anvisningar för att använda ugnen på säkert sätt och förstår riskerna med att använda den felaktigt. Beakta nedanstående poster för att minska risken för brand i ugnen. - Kontrollera ugnen ofta när du värmer livsmedel i förpackningar av plast eller papper, eftersom de kan fatta eld. - Ta bort påsförslutare från pappers- och plastpåsar innan de placeras i ugnen. - Stäng av ugnen eller dra ut stickproppen om det börjar ryka. Låt luckan vara stängd för att kväva eventuella lågor. - Använd inte ugnen som förvaringsutrymme. Låt inte papper, kokkärl eller livsmedel ligga kvar i ugnen när den inte används. Vätskor och livsmedel får inte värmas i täta förpackningar, eftersom de kan explodera. Vätska som värmts i mikrovågsugnen kan expandera kraftigt efter att den tagits ut ur ugnen. Hantera vätskebehållare försiktigt. Fritera inte livsmedel i ugnen. Het olja kan skada ugnen och kärlen och kan ge brännskador. Ägg med skal och hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugnen, eftersom de kan explodera även efter att de har tagits ur mikrovågsugnen. Stick hål på livsmedel med tjockt skal, som potatis, hel squash, äpplen och kastanjer, innan de tillagas i mikrovågsugnen. Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller skakas före servering. Kontrollera temperaturen för att undvika brännskador. Kokkärlen kan bli varma när värme överförs från den uppvärmda maten. Grytlappar kan behövas vid hantering av kärlet. Kontrollera att kärl är avsedda att användas i mikrovågsugn. Service eller reparation som innefattar borttagning av hölje som skyddar mot mikrovågsstrålning kan orsaka skador och får endast utföras av utbildad personal. Denna produkt tillhör grupp 2 klass B ISM. Grupp 2 omfattar all ISM-utrustning (industri, vetenskap och medicin) där radiofrekvent energi skapas med avsikt och/eller används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material och utrustning för gnistbehandling. Klass B- utrustning kan användas för hushållsbruk samt i anläggningar direkt anslutna till lågspänningsnätverk i bostadsbyggnader. Apparaten är inte avsedd att användas av personer (även barn) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. TEKNISKA DATA Märkspänning 230 V / 50 Hz Effektförbrukning W (mikrovågor), W (grill) Märkeffekt 800 W Driftfrekvens MHz Yttermått 262 x 452 x 368mm (h x b x d) Mått för ugnsutrymme 210 x 315 x 329 mm (h x b x d) Volym för ugnsutrymme 20 l Tillagningsenhet Roterande skiva Nettovikt Ca 12,5 kg 5

6 SVENSKA BESKRIVNING 1. Luckförreglingssystem 2. Ugnsfönster 3. Stöd för roterande skiva 4. Knapp för lucköppning 5. Manöverpanel 6. Ventilationsöppning 7. Roterande glasskiva 8. Grillelement 9. Metallgaller Manöverpanel MENYSKÄRM Visar tillagningstid, effekt, funktion och klocka. POWER LEVEL Tryck på knappen Power Level flera gånger för att ställa in tillagningseffekten på mikrovågsugnen. GRILL Tryck på den här knappen för att ställa in ett grillprogram på upp till 95 minuter. COMBI Laga mat genom att använda en kombination av mikrovågsugn och grill. MENU/TIME (VRED) Ställ in tillagningstiden med vredet. Välj en meny för automatisk tillagning med vredet. WEIGHT ADJUST Tryck på knappen WEIGHT ADJUST för att ange livsmedlets vikt eller antal portioner. CLOCK Tryck på den här knappen för att ställa in klockan. PRESET Tryck på knappen PRESET för att ange ett tillagningsprogram som startar automatiskt vid angiven tid. START/QUICK START (MENU/TIME) Tryck in vredet en gång för att starta ett tillagningsprogram. Tryck på vredet flera gånger för att ställa in tillagningstid och för att starta tillagningen direkt med full effekt. PAUSE/CANCEL Tryck på knappen STOP/CANCEL för att radera inställning eller för att återställa ugnen innan ett tillagningsprogram ställs in. Tryck en gång för att göra en paus i tillagningen eller två gånger för att avbryta den helt. Knappen används även för att ställa in barnlåset. 6

7 Installation SVENSKA HANDHAVANDE Kontrollera att allt emballagematerial innanför luckan är borttaget. VARNING! Kontrollera att ugnen inte har några skador, som feljusterad eller skev lucka, skadade lucktätningar och tätningsytor, skadade eller lösa gångjärn och spärrar eller bucklor i ugnen eller på luckan. Om ugnen har skador ska den inte användas. Kontakta servicepersonal. Mikrovågsugnen ska placeras på plan och stadig yta som kan bära tyngden av mikrovågsugnen och de livsmedel som ska tillagas. Placera inte ugnen så att den utsätts för värme, fukt eller hög luftfuktighet. Den ska inte heller placeras nära brännbart material. Ugnen måste ha tillräckligt luftflöde för att fungera korrekt. Placera ugnen så att det finns 20 cm fritt utrymme ovanför, 10 cm bakom och 5 cm på vardera sidan. Produktens öppningar får inte blockeras. Ta inte bort fötterna på ugnen. Använd inte ugnen utan glasskivan eller om stödrullarna och axeln inte är i rätt läge. Kontrollera att nätsladden inte är skadad och att den inte ligger under ugnen eller på varma ytor eller skarpa kanter. Stickproppen måste vara lätt tillgänglig så att den lätt kan dras ut i nödsituation. Använd inte ugnen utomhus. Tillagning Kärl Placera livsmedlet noggrant. Den tjockaste delen ska ligga närmast kärlets kant. Kontrollera tillagningstiden. Välj den kortaste angivna tiden och öka den sedan om det behövs. Livsmedel som tillagas för länge kan börja ryka eller fatta eld. Täck livsmedlet under tillagning. På så sätt stänker det inte och tillagningen blir jämnare. Vänd på livsmedlet under tillagningen för att minska tillagningstiden för exempelvis kyckling och hamburgare. Stora bitar, som stekar, måste vändas minst en gång. Flytta livsmedel som köttbullar efter halva tillagningstiden, från sidorna till mitten av kärlet och tvärt om. Det bästa materialet för ett kokkärl som ska användas i mikrovågsugn är ett som låter mikrovågorna passera genom behållaren och värma upp maten. Mikrovågor kan inte passera genom metall och därför ska inte metallkärl eller tallrikar med metallkant användas. Använd inte kärl av återvunnet papper vid tillagning i mikrovågsugn, eftersom de kan innehålla små metallfragment som kan orsaka gnistor och brand. Använd runda eller ovala fat istället för kvadratiska/rektangulära, eftersom maten i hörnen ofta blir överkokt. Smala remsor av aluminiumfolie kan användas för att undvika överkokning i sådana områden. Använd inte för mycket folie och lämna cirka 2,5 cm avstånd mellan folie och ugnsväggar. Nedan finns en förteckning över material som kan användas. TYP AV KÄRL MIKROVÅGSUGN GRILL KOMBINATION Värmetåligt glas Ja Ja Ja Ej värmetåligt glas Nej Nej Nej Värmetålig keramik Ja Ja Ja Plasttallrik avsedd för mikrovågsugn Ja Nej Nej Hushållspapper Ja Nej Nej Metallbricka Nej Ja Nej Metallställning Nej Ja Nej Aluminiumfolie och kärl av folie Nej Ja Nej 7

8 SVENSKA INSTÄLLNING En ljudsignal hörs varje gång en knapp trycks ned. När ett tillagningsprogram har avslutats avges en ljudsignal och End visas på skärmen. Tryck på en knapp eller öppna luckan för att rensa skärmen innan du väljer en annan funktion. Inställning av klocka Klockan har 24-timmarsvisning. Tryck på knappen CLOCK för att kontrollera klockslaget under tillagning. Klockslaget visas kortvarigt på skärmen. EXEMPEL: Följ anvisningarna nedan för att ställa in ugnens klocka till Tryck på knappen CLOCK. 2. Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in siffran Tryck en gång på knappen CLOCK för att bekräfta. 4. Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in timsiffran Tryck en gång på knappen CLOCK för att bekräfta. Tillagning i mikrovågsugn När du vill tillaga livsmedel med endast mikrovågsenergi trycker du på POWER LEVEL flera gånger för att ställa in tillagningseffekten. Använd sedan MENU/TIME för att ställa in önskad tillagningstid. Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter. 1. Tryck på knappen POWER LEVEL för att välja effekt. Tryck på knappen POWER LEVEL SKÄRM TILLAGNINGSEFFEKT En gång % Två gånger 80 80% Tre gånger 60 60% Fyra gånger 40 40% Fem gånger 20 20% Sex gånger 00 0% 2. Följ anvisningarna nedan för att tillaga något i tio minuter med 60 % effekt: 3. Tryck på knappen POWER LEVEL flera gånger för att ställa in effekten till Vrid MENU/TIME till Tryck på knappen START/QUICK START. Laga mat med grill Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter. Grillen passar särskilt bra för tunna köttbitar, stekar, kotletter, kebab, korvar eller kycklingbitar. Det passar även för varma smörgåsar och gratänger. Följ anvisningarna nedan för att grilla i 12 minuter. 1. Tryck på knappen GRILL. 2. Vrid MENU/TIME till 12: Tryck på knappen START/QUICK START. Kombination 1 Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter. 30 % av hela tillagningstiden är för mikrovågsugnen, 70 % för grillen. Används för fisk eller gratänger. EXEMPEL: Anta att du vill ställa in kombination 1 för en tillagningstid på 25 minuter. 1. Tryck på COMBI. för att visa CO Vrid MENU/TIME till 25: Tryck på knappen START/QUICK START. 8

9 Kombination 2 SVENSKA Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter. 55 % av hela tillagningstiden är för mikrovågsugnen, 45% för grillen. Används för pudding, omelett, bakad potatis och fågel. EXEMPEL: Anta att du vill ställa in kombination 2 för en tillagningstid på 12 minuter. 1. Tryck på COMBI för att visa CO Vrid MENU/TIME till 12: Tryck på knappen START/QUICK START. Automatisk tillagning För nedanstående livsmedel och tillagningssätt behöver du inte ange tillagningseffekt och tid. Ange bara vad du vill tillaga och hur mycket det väger. Ugnen startar när du trycker på knappen START/QUICK START. För att livsmedlet ska tillagas jämnt kan det vara nödvändigt att vända på det efter halva tiden. Följ anvisningarna nedan för att tillaga 400 g fisk. 1. Vrid i vänteläge vredet MENU/TIME till 6, tillagning av fisk, på menyn för Auto Cooking. 2. Tryck på knappen WEIGHT ADJUST flera gånger för att ange rätt vikt. 3. Tryck på knappen START/QUICK START. Meny för Automatisk tillagning Kod Livsmedel 01 Mjölk/kaffe (200 ml/kopp) 02 Ris (g) 03 Spaghetti (g) 04 Potatis (230 g/st.) 05 Automatisk uppvärmning (g) 06 Fisk (g) 07 Kyckling (g) 08 Nötkött/lamm (g) 1. För mjölk, kaffe och potatis visas antalet portioner istället för vikt när du trycker på knappen WEIGHT ADJUST. 2. Vid nr 7, 8 och 9 i listan pausar ugnen under tillagningen och avger en ljudsignal, för att du ska kunna vända på livsmedlet så att det blir jämnt tillagat. 3. Resultatet beror på flera saker, bland annat spänningsfluktuationer, livsmedlets form och storlek, personlig smak rörande tillagning samt hur du placerar livsmedlet i ugnen. Om du är missnöjd med resultatet kan du justera tillagningstiden. 4. Häll på kokande vatten före tillagning av spaghetti. 09 Kött på spett (g) Förinställning Med den här funktionen kan du ange att ett program ska starta vid angiven tid. Exempel: Följ anvisningarna nedan för att ställa in ett tillagningsprogram som ska börja 11:30 när klockan är 9: Ange det önskade tillagningsprogrammet. 2. Tryck en gång på knappen PRESET. 3. Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in siffran 11: Tryck en gång på knappen PRESET. 5. Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in siffran 11: Tryck en gång på knappen START/QUICK START. OBS! När funktionen har ställts in avaktiveras de andra knapparna. Du kan bara kontrollera den förinställda tiden genom att trycka på PRESET och avbryta med knappen PAUSE/CANCEL. När klockan är startar det inställda tillagningsprogrammet automatiskt. 9

10 Automatisk upptining per vikt SVENSKA Du kan tina upp livsmedel i ugnen genom att ange dess vikt. Tid och effekt för upptining ställs in automatiskt när du anger typ av livsmedel och vikt. Vikten kan variera mellan 100 g till g. EXEMPEL: Följ anvisningarna nedan för att tina upp 600 g räkor. 1. Tryck på knappen PAUSE/CANCEL. 2. Tryck på knappen WEIGHT DEFROST. 3. Tryck på WEIGHT ADJUST för att ange livsmedlets vikt. 4. Tryck på knappen START/QUICK START. OBS! Ugnen pausar under upptiningen för att du ska kunna vända på livsmedlet så att det tinas upp jämnt. När du har vänt på det trycker du på START/QUICK START för att fortsätta upptiningen. Quick start Livsmedlet tillagas snabbt i ugnen på full effekt när du väljer programmet Quick Start. Tryck på knappen START/QUICK START flera gånger för att ställa in tillagningstiden. Ugnen startar genast med full effekt. Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 10 minuter. Barnlås Använd barnlåset så att barnen inte kan använda ugnen utan uppsikt av vuxen. När barnlåset är aktiverat visas texten CHILD LOCK på skärmen och ugnen kan inte startas. För att ställa in barnlåset: Håll knappen PAUSE/CANCEL intryckt i tre sekunder tills en signal ljuder och texten LOCK visas. För att deaktivera barnlåset: Håll knappen PAUSE/CANCEL intryckt i tre sekunder tills en signal ljuder och texten LOCK försvinner. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Stäng av ugnen och dra ut stickproppen före rengöring. Håll insidan av ugnen ren. Torka av stänk och vätskor med en fuktig trasa. Om ugnen är mycket smutsig kan ett milt rengöringsmedel användas. Undvik att använda sprej eller starka rengöringsmedel som kan ge fläckar och strimmor eller matt yta på luckan. Utsidan av ugnen ska rengöras med en fuktig trasa. Vatten får inte komma in i ventilationsöppningarna, eftersom det kan skada ugnen. Torka ofta av luckans och fönstrets båda sidor, lucktätningarna och intilliggande delar med en fuktig trasa för att ta bort fläckar och stänk. Använd inte slipande rengöringsmedel. Manöverpanelen får inte bli blöt. Rengör den med en fuktig trasa. Låt luckan vara öppen när manöverpanelen rengörs, för att undvika att ugnen startas av misstag. Torka av med en mjuk trasa om det bildas ånga på insidan eller kring kanten av luckan. Ånga kan bildas när mikrovågsugnen används vid hög luftfuktighet. Det är helt normalt. Ibland kan glasskivan behöva tas ut och rengöras. Rengör den i varmt såpvatten eller i diskmaskin. Ringen och ugnens botten ska rengöras med jämna mellanrum så att ringen kan röra sig utan problem. Torka av ugnens botten med ett milt rengöringsmedel. Ringen kan rengöras i milt såpvatten eller i diskmaskin. Kontrollera att ringen sätts tillbaka på rätt sätt i ugnen efter rengöring. Dålig lukt i ugnen tas bort med skalet och saften av en citron som blandas med 2,5 dl vatten i en mikrovågssäker skål. Kör skålen i mikrovågsugnen i 5 minuter. Torka av mikrovågsugnen noga med en mjuk trasa. Kontakta återförsäljaren när lampan i ugnen måste bytas ut. Ugnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas bort. Om mikrovågsugnen inte hålls ren kan ytorna brytas ned. Detta minskar produktens livslängd och kan orsaka skada. Apparaten får inte slängas i hushållssoporna utan ska lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning. 10

11 Om ugnen inte fungerar SVENSKA FELSÖKNING Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten. Om den inte är det drar du ut stickproppen ur uttaget, väntar 10 sekunder och sätter i stickproppen igen. Kontrollera att inga säkringar eller brytare löst ut. Om de fungerar kan du kontrollera uttaget med en annan produkt. Kontrollera att manöverpanelen är korrekt programmerad och att kopplingsuret är inställt. Kontrollera att luckan är stängd och att luckans förreglingssystem inte är aktiverat. Om luckan inte är korrekt stängd kan mikrovågsfunktionen inte aktiveras. KONTAKTA TEKNIKER OM DETTA INTE LÖSER PROBLEMET. FÖRSÖK INTE JUSTERA ELLER REPARERA PRODUKTEN SJÄLV. Radiostörningar När mikrovågsugnen används kan störningar på radio, TV eller liknande utrustning uppstå. Störningarna kan minskas genom nedanstående åtgärder: Rengör ugnens lucka och tätningsytor. Flytta antennen för radio eller TV. Flytta mikrovågsugnen i förhållande till mottagaren. Flytta mikrovågsugnen bort från mottagaren. Anslut mikrovågsugnen till en annan krets än mottagaren. Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: Jula AB, Box 363, SKARA 11

12 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSAVISNINGER Ovnen må ikke brukes med døren åpen. Det kan føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Sikkerhetsmekanismene må ikke deaktiveres eller klusses med. Ikke sett gjenstander mellom ovnsfronten og døren, og la det ikke samle seg smuss eller rester etter rengjøringsmidler på tetningsflatene. Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren lukkes skikkelig, og at det ikke er skader på - døren (bøyd), - hengsler og låser (ødelagte eller løsnet), - dørtetninger og tetningsflater. Ovnen skal ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert servicepersonale. Forsikre deg om at all emballasje fjernes fra innsiden av døren. ADVARSEL! Sjekk om ovnen er skadet, for eksempel om dørtetninger og tetningsflater er skadet, om dørhengsler og - låser er ødelagt eller løse, eller om det er bulker i ovnsrommet eller på døren. Hvis du oppdager skader, må du ikke bruke ovnen. Kontakt kvalifisert servicepersonale. Denne mikrobølgeovnen må plasseres på et flatt, stabilt underlag som tåler vekten av ovnen og den tyngste maten som skal tilberedes i den. Ikke plasser ovnen der det genereres varme, væte eller høy fuktighet, eller i nærheten av brennbart materiale. For at ovnen skal fungere riktig, må luftsirkulasjonen være tilstrekkelig. La det være en klaring på 20 cm over ovnen, 10 cm bak og 5 cm til begge sider. Ikke dekk til eller blokker åpningene på apparatet. Ikke fjern føttene. Ikke bruk ovnen uten at glasstallerkenen, rotasjonsringen og akselen er i riktig posisjon. Pass på at strømforsyningsledningen er intakt, og at den ikke ligger under ovnen eller over varme eller skarpe flater. Stikkontakten skal være lett tilgjengelig, slik at støpselet er enkelt å dra ut i nødstilfeller. Ovnen skal ikke brukes utendørs. Jording Dette apparatet må jordes. Ovnen er utstyrt med ledning som har jordingstråd med et jordingsstøpsel. Den skal koples til et vegguttak som er skikkelig montert og jordet. Ved elektrisk kortslutting reduserer jording faren for elektrisk støt ved å sørge for at strømmen ledes bort. Det anbefales å ha en egen krets som brukes bare til ovnen. Bruk av høyspenning er farlig og kan føre til brann eller annen ulykke som forårsaker skade på ovnen. ADVARSEL! Feil bruk av jordingsstøpselet kan forårsake risiko for elektriske støt. MERK! Hvis du har spørsmål om jording eller el-instruksjoner, ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller en serviceperson. Verken produsenten eller forhandleren kan påta seg ansvar for skade på ovnen eller for personskader som skyldes at prosedyrene for elektrisk tilkopling ikke er fulgt. Vær forsiktig når du bruker elektriske apparater, og pass på følgende: Slik reduserer du faren for forbrenninger, elektrisk støt, brann, personskade eller overeksponering for mikrobølgeenergi: Les alle instruksjoner før apparatet tas i bruk. Dette apparatet skal brukes bare til det formålet det er beregnet for, som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk korroderende kjemikalier eller damp i dette apparatet. Denne ovnstypen er beregnet for oppvarming, tilberedning eller tørking av mat. Den er ikke beregnet for industriell bruk eller laboratoriebruk. 12

13 NORSK Ikke bruk ovnen i tom tilstand. Ikke bruk dette apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det er skadet eller har falt i gulvet. Hvis strømledningen er skadet, skal den av sikkerhetsmessige årsaker kun skiftes ut av produsenten, en serviceforhandler som er godkjent av produsenten, eller en tilsvarende kvalifisert person. Når apparatet benyttes i kombinasjonsmodus, genereres det høye temperaturer, og barn må derfor ikke bruke ovnen uten tilsyn fra voksne. Barn skal ikke bruke ovnen alene med mindre de har fått den veiledningen som er nødvendig for å bruke ovnen på en trygg måte, og med mindre de forstår farene ved feil bruk. Slik reduserer du faren for brann i ovnsrommet: - Når du varmer opp mat i plast- eller papirbeholdere, må du sjekke ovnen ofte med tanke på antenning. - Fjern klips fra papir- eller plastposer før de legges i ovnen. - Hvis du oppdager røyk, må du slå av apparatet eller trekke ut støpselet og holde døren lukket, slik at - eventuelle flammer kveles. - Ikke oppbevar noe inne i ovnen. La ikke papirprodukter, kokekar eller mat ligge i ovnsrommet når ovnen ikke er i bruk. Væske eller annen mat må ikke varmes opp i tette beholdere, i så fall kan de eksplodere. Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan medføre støtkoking i etterkant. Vær derfor forsiktig ved håndtering av beholderen. Ikke stek mat i ovnen. Varm olje kan skade ovnsdeler og kokekar og til og med føre til hudforbrenninger. Egg med skall og hele, hardkokte egg skal ikke varmes i mikrobølgeovner. De kan eksplodere også etter avsluttet oppvarming i mikrobølgeovnen. Gjennomhull mat med hardt skall, for eksempel poteter, hel squash, epler og kastanjenøtter før tilberedning. Før servering skal innholdet i tåteflasker og glass med barnemat omrøres eller ristes og temperaturen kontrolleres, slik at forbrenninger unngås. Kokekar kan bli varme på grunn av varme som overføres fra den oppvarmede maten. Bruk eventuelt grytekluter ved håndtering av kokekaret. Sjekk kokekarene for å forsikre deg om at de kan brukes i mikrobølgeovner. Det er farlig for andre enn kvalifiserte personer å utføre service eller reparasjoner som omfatter fjerning av deksler som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi. Dette produktet er Gruppe 2, Klasse B, ISM-utstyr. Definisjonen av Gruppe 2 som inneholder alt av ISM-utstyr (industri, forskning og medisin) hvor energi fra radiobølger skapes og/eller brukes i form av elektromagnetisk stråling for behandling av materiell, og gnisterosjonsutstyr. Klasse B-utstyr er utstyr beregnet for bruk i husholdninger og andre steder som er direkte koblet til lavspenningsnett som forsyner bygninger beregnet for boligformål. Denne maskinen er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Sørg for at barn ikke leker med apparatet. TEKNISKE DATA Merkspenning 230 V / 50 Hz Effektforbruk W (mikrobølger), W (grill) Nominell utgångseffekt 800 W Driftsfrekvens MHz Utvendige mål 262 x 452 x 368mm (h x b x d) Innvendige mål 210 x 315 x 329 mm (h x b x d) Ovnens kapasitet 20 l Tilberedningsegenskap System med roterende glasstallerken Nettovekt Ca 12,5 kg 13

14 NORSK BESKRIVELSE 1. Sikkerhetslås for dør 2. Ovnsvindu 3. Rotasjonsring 4. Utløserknapp for dør 5. Kontrollpanel 6. Ovnens luftventilasjon 7. Glasstallerken 8. Grillelement 9. Metallrist Kontrollpanel MENY FOR VALG AV FUNKSJONER Tilberedningstid, effekt, handlingsindikatorer og klokketid vises POWER LEVEL Trykk på knappen Power Level flere ganger for å stille inn effektnivået som skal benyttes ved tilberedningen. GRILL Trykk på denne knappen for å angi et grill-tilberedningsprogram opptil 95 minutter. COMBI Tilberedning med kombinert mikrobølge- og grilleffekt. MENU/TIME (RATT) Vri på rattet "Menu/Time for å stille inn tiden. Vri på rattet for å velge en meny for automatisk tilberedning. WEIGHT ADJUST Trykk på knappen Weight Adjust for å angi vekten på maten eller antall porsjoner. CLOCK Trykk på knappen Clock for å stille inn ovnsklokken. PRESET Trykk på knappen Preset for å programmere et tilberedningsprogram som starter automatisk til angitt tid. START/QUICK START (MENU/TIME) Trykk én gang på rattet Start/Quick Start for å starte et tilberedningsprogram. Trykk flere ganger for å stille inn tilberedningstid og få ovnen til å starte ved full effekt umiddelbart. PAUSE/CANCEL Trykk på knappen Pause/Cancel for å stille inn eller tilbakestille ovnen før du velger et tilberedningsprogram. Trykk én gang for å stoppe tilberedningen midlertidig eller to ganger for å annullere helt. Knappen brukes også som barnesikring. 14

15 Installasjon NORSK BRUK Forsikre deg om at all emballasje fjernes fra innsiden av døren. ADVARSEL! Sjekk om ovnen er skadet, for eksempel om dørtetninger og tetningsflater er skadet, om dørhengsler og - låser er ødelagt eller løse, eller om det er bulker i ovnsrommet eller på døren. Hvis du oppdager skader, må du ikke bruke ovnen. Kontakt kvalifisert servicepersonale. Denne mikrobølgeovnen må plasseres på et flatt, stabilt underlag som tåler vekten av ovnen og den tyngste maten som skal tilberedes i den. Ikke plasser ovnen der det genereres varme, væte eller høy fuktighet, eller i nærheten av brennbart materiale. For at ovnen skal fungere riktig, må luftsirkulasjonen være tilstrekkelig. La det være en klaring på 20 cm over ovnen, 10 cm bak og 5 cm til begge sider. Ikke dekk til eller blokker åpningene på apparatet. Ikke fjern føttene. Ikke bruk ovnen uten at glasstallerkenen, rotasjonsringen og akselen er i riktig posisjon. Pass på at strømforsyningsledningen er intakt, og at den ikke ligger under ovnen eller over varme eller skarpe flater. Stikkontakten skal være lett tilgjengelig, slik at støpselet er enkelt å dra ut i nødstilfeller. Ovnen skal ikke brukes utendørs. Matlaging Vær nøye med hvordan maten anordnes. Legg de tykkeste sidene ytterst. Pass på tilberedningstiden. Bruk korteste angitte tilberedningstid og legg til mer tid etter behov. Mat som har stått for lenge i ovnen, kan ryke eller antenne. Dekk maten under tilberedningen. Tildekking hindrer sprut og gir et jevnt resultat. Snu maten en gang under tilberedningen. Det forkorter tilberedningstiden for matvarer som kylling og hamburgere. Store matstykker, for eksempel stek, må snus minst én gang. Flytt rundt på retter som kjøttboller når de halvferdige, både fra øverst til nederst og fra midten av retten til ytterkanten. Velge riktig utstyr Det ideelle materialet for bruk i mikrobølgeovn er transparent for mikrobølger, det tillater energien å passere gjennom materialet og varme opp maten. Mikrobølger kan ikke trenge gjennom metall, så metallkjeler eller skåler med metallkant bør ikke brukes. Ikke bruk resirkulerte papirprodukter i mikrobølgeovnen. De inneholder små metallfragmenter som kan forårsake gnister og/eller brann. Runde/ovale skåler anbefales fremfor firkantede/avlange skåler, fordi mat i hjørnene har en tendens til å bli kokt for lenge. Smale remser med aluminiumsfolie kan brukes til å hindre at utsatte områder kokes for mye. Pass imidlertid på at du ikke bruker for mye, og la det være en avstand på ca. 2,5 cm mellom folie og ovnsrom. Listen nedenfor er en generell hjelp til å velge riktig kokekar. MATERIALE MIKROBØLGEOVN GRILL KOMBINASJON Varmebestandig glass Ja Ja Ja Ikke varmebestandig glass Nei Nei Nei Varmebestandig keramikk Ja Ja Ja Mikrobølgesikker plast Ja Nei Nei Kjøkkenpapir Ja Nei Nei Metallbeger Nei Ja Nei Metallrist Nei Ja Nei Aluminiumsfolie og foliebeholdere Nei Ja Nei 15

16 NORSK INNSTILLING Hver gang du trykker på en knapp, høres et lydsignal som bekrefter trykkingen. Når et tilberedningsprogram er fullført, varsles brukeren i form av lydsignaler og teksten End i displayet. Trykk på en hvilken som helst knapp eller åpne døren for å fjerne varslingen før du stiller inn en annen funksjon. Stille inn klokketid Dette er en 24-timersklokke. Hvis du vil sjekke tiden mens ovnen er i gang, trykker du på knappen Clock. Da vises klokkeslettet i displayet en liten stund. EKSEMPEL: Tenk deg at du skal sette ovnens klokketid til 8: Trykk på knappen "Clock". 2. Vri rattet Menu/Time til tallet Trykk én gang på knappen "Clock" for å bekrefte timeinnstillingen. 4. Roter rattet Menu/Time for å angi minuttallet Trykk én gang på knappen "Clock" for å bekrefte innstillingen. Tilberedning i mikrobølgeovn Når du skal tilberede mat ved hjelp av mikrobølger, trykker du flere ganger på knappen Power Level for å velge effektnivået. Bruk deretter rattet Menu/Time til å stille inn ønsket tilberedningstid. Den lengste tilberedningstiden er 95 minutter. 1. Velg effekt ved å trykke på knappen Power Level. Trykk på knappen POWER LEVEL DISPLAY EFFEKT 1 gang % 2 ganger 80 80% 3 ganger 60 60% 4 ganger 40 40% 5 ganger 20 20% 6 ganger 00 0% 2. Tenk deg for eksempel at du skal tilberede mat i 10 minutter ved en mikrobølgeeffekt på 60 %. 3. Trykk på knappen Power Level flere ganger til effektnivået 60 vises. 4. Vri rattet Menu/Time til 10: Trykk på knappen Start/Quick Start. Grill-tilberedning Den lengste tilberedningstiden er 95 minutter. Grill-tilberedningen er særlig egnet for kjøtt i tynne skiver, biffer, koteletter, kebab-kjøtt, pølser eller kyllingbiter. Den passer også til varme smørbrød og gratinerte retter. Hvis du for eksempel ønsker å steke i 12 minutter. 1. Trykk på knappen "Grill". 2. Vri rattet Menu/Time til 12: Trykk på knappen Start/Quick Start. Kombinasjon 1 Den lengste tilberedningstiden er 95 minutter. 30 % av samlet tid for mikrobølgeeffekt, 70 % for grill-tilberedning. Brukes til å steke fisk eller til å gratinere. EKSEMPEL: Hvis du ønsker å stille inn kombinasjon 1 til en tilberedningstid på 25 minutter. 1. Trykk på knappen Combi for å velge CO Vri rattet Menu/Time til 25: Trykk på knappen Start/Quick Start. 16

17 Kombinasjon 2 NORSK Den lengste tilberedningstiden er 95 minutter.55 % av samlet tid med mikrobølgeeffekt, 45 % med grilltilberedning. Brukes for å tilberede desserter, omeletter, bakte poteter og fjærkre. EKSEMPEL: Hvis du ønsker å angi kombinasjon 2 til en tilberedningstid på 12 minutter. 1. Trykk på knappen Combi for å velge CO Vri rattet Menu/Time til 12:00: Trykk på knappen Start/Quick Start. Automatisk tilberedning For følgende matvarer eller tilberedningsmåter trenger du ikke å programmere effekt og tid. Du trenger bare å fortelle ovnen hva du skal tilberede, og hvor mye maten veier. Ovnen starter etter at du har trykt på Start/Quick Start. Du må kanskje snu maten når den er halvferdig, slik at du oppnår et jevnt resultat. EKSEMPEL: Tilberedning av 400 g fisk. 1. Når du er i ventemodus, vrir du rattet "Menu/Time" til alternativet for fisk, som er punkt 6 på menyen for automatisk tilberedning. 2. Trykk på knappen Weight Adjust flere ganger for å angi ønsket vekt. 3. Trykk på knappen Start/Quick Start. Meny for automatisk tilberedning Kode 01 Mat Melk/kaffe (200 ml/kopp) 1. For melk/kaffe og poteter viser displayet antall porsjoner i stedet for matvekten når du trykker på knappen Weight Adjust Ris (g) Spagetti (g) 2. For punkt 7, 8 og 9 på listen stopper ovnen under tilberedningen og avgir et lydsignal. Det skal minne deg på å åpne døren og snu maten, slik at du får et jevnt resultat. 04 Poteter (230 g hver) 05 Automatisk gjenoppvarming (g) 06 Fisk (g) 07 Kylling (g) 08 Storfe/lam (g) 09 Kjøtt i skiver (g) 3. Resultatet av den automatiske tilberedningen avhenger av faktorer som spenningssvingninger, formen og størrelsen på maten, dine personlige preferanser for hvordan maten skal være, og til og med av hvor gunstig du klarer å plassere maten i ovnen. Hvis du mener at maten uansett ikke er tilfredsstillende, justerer du tilberedningstiden etter behov. 4. Hvis du lager spagetti, tilføyer du kokende vann før tilberedningen starter. Forhåndsinnstilling Denne funksjonen lar deg forhåndsprogrammere et tilberedningsprogram som skal starte til en angitt tid. EKSEMPEL: Tenk deg at klokken er 9:00, og at du vil ha ovnen til å starte et tilberedningsprogram klokken 11: Angi et ønsket tilberedningsprogram. 2. Trykk én gang på knappen "Preset". 3. Vri rattet Menu/Time til tallet 11: Trykk én gang på knappen "Preset". 5. Vri rattet Menu/Time for å stille inn minuttene til 11: Trykk én gang på knappen Start/Quick Start. MERK! Etter at en forhåndsinnstilling er utført, kan du ikke bruke andre knapper. Det eneste du kan gjøre er å sjekke gjeldende tid ved å trykke på knappen Preset, og annullere den ved å trykke på knappen Pause/Cancel. Når klokken er 11:30, starter ønsket tilberedningsprogram automatisk. 17

18 Vektbasert tining NORSK Ovnen kan tine mat basert på den vekten brukeren angir. Tiden og effekten for tiningen stilles automatisk inn når matkategori og vekt er programmert. Vektområdet for frossen mat varerier fra 100 g til 1800 g. EKSEMPEL: Tenk deg at du skal tine 600 g reker. 1. Trykk på knappen "Pause/Cancel. 2. Trykk på knappen Weight Defrost. 3. Trykk på knappen Weight Adjust" for å velge vekten på maten som skal tines. 4. Trykk på knappen Start/Quick Start. MERK! Ovnen stopper i løpet av tiningen, slik at brukeren kan snu maten og få et jevnt resultat. Brukeren må deretter trykke på Start/Quick Start for å fortsette tiningen. Hurtigstart Ovnen tilbereder maten raskt ved HØY effekt (100 % utgangseffekt) når hurtigstartsprogrammet benyttes. Trykk på knappen Start/Quick Start flere ganger for å stille inn tilberedningstiden. Ovnen starter umiddelbart ved full effekt. Den høyeste tilberedningstiden du kan angi, er 10 minutter. Barnesikring Bruk barnesikringsfunksjonen for å unngå at ovnen brukes av små barn uten tilsyn. Indikatoren for barnesikring (en lås) vises i displayet, og ovnen kan ikke betjenes så lenge barnesikringen er aktivert. Slik stiller du inn barnesikringen: Trykk på knappen Pause/Cancel og hold den inne i tre sekunder. Et lydsignal høres, og indikatoren for barnesikring lyser. Slik opphever du barnesikringen: Trykk på knappen Pause/Cancel og hold den inne i tre sekunder. Et lydsignal høres, og indikatoren for barnesikring slukkes. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Slå av ovnen og ta ut støpselet fra stikkontakten før rengjøring. Hold ovnen ren innvendig. Mat- eller væskesøl som fester seg på ovnsveggene, skal tørkes av med en fuktig klut. Mildt rengjøringsmiddel kan benyttes hvis ovnen blir svært skitten. Unngå å bruke spray og andre sterke rengjøringsmidler, fordi disse kan føre til flekker eller render på døroverflaten eller gi den et matt preg. De utvendige flatene bør rengjøres med en fuktig klut. For å unngå skade på de operative delene inne i ovnen, må det ikke sive vann inn i ventilasjonsåpningene. Tørk hyppig av begge sider av døren og vinduet, samt dørtetningene og tilstøtende deler, med en fuktig klut for å fjerne søl og sprut. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler. Kontrollpanelet må ikke bli vått. Rengjør med en myk, fuktig klut. La døren stå åpen når du rengjør kontrollpanelet, slik at ovnen ikke slår seg på ved et uhell. Hvis det samler seg damp inne i eller rundt utsiden av ovnsdøren, tørker du den bort med en myk klut. Dette kan skje i tilfeller der mikrobølgeovnen betjenes ved høye fuktighetsnivåer. Og det er normalt. Glasstallerkenen må tas ut for rengjøring innimellom. Vask tallerkenen i varmt, såpeholdig vann eller i oppvaskmaskin. Rotasjonsringen og ovnsbunnen bør rengjøres regelmessig for å unngå høye lyder. Bruk et mildt rengjøringsmiddel til å tørke av ovnsbunnen. Rotasjonsringen kan vaskes med mildt, såpeholdig vann eller i oppvaskmaskin. Når du har tatt ut rotasjonsringen fra ovnsrommet for rengjøring, må du huske å sette den inn på riktig plass igjen. Fjern lukt fra ovnen ved å blande en kopp vann med saften og skallet fra én sitron i en dyp, mikrobølgesikker bolle. Sett dette i ovnen og la den gå i 5 minutter. Vask grundig og tørk med en myk klut. Ta kontakt med en forhandler hvis lyspæren i ovnen må byttes ut. Ovnen bør rengjøres regelmessig og matrester fjernes. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overflaten forringes. Det kan få negativ innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner. Dette apparatet skal ikke kastes i vanlig søppelkasse, men skal avhendes i henhold til gjeldende bestemmelser for avhending av elektrisk avfall. 18

19 Hvis ovnen ikke fungerer NORSK FEILSØKING Sjekk at støpselet er satt skikkelig inn i stikkontakten. Hvis det ikke er det, tar du ut støpselet fra stikkontakten, venter i 10 sekunder og setter det skikkelig på plass igjen. Sjekk om en av sikringene har gått, eller om overbelastningsbryteren har løst ut. Hvis disse ser ut til å virke som de skal, tester du stikkontakten med andre apparater. Sjekk at kontrollpanelet er programmert riktig, og at tidsvelgeren er innstilt. Sjekk at døren er skikkelig lukket, og at dørens sikkerhetslås er aktivert. I motsatt fall strømmer ikke mikrobølgeenergien inn i ovnen. HVIS INGEN AV TILTAKENE OVENFOR HJELPER, MÅ KVALIFISERT TEKNIKER TILKALLES. IKKE FORSØK Å JUSTERE ELLER REPARERE OVNEN SELV. Radioforstyrrelser Bruk av mikrobølgeovnen kan forstyrre radio, TV eller tilsvarende utstyr. Eventuelle forstyrrelser som oppstår, kan reduseres eller fjernes ved hjelp av følgende tiltak: Rengjør døren og tetningsflater på ovnen. Juster mottaksantenne til radioen eller fjernsynet. Flytt mikrobølgeovnen i forhold til mottakeren. Flytt mikrobølgeovnen vekk fra mottakeren. Kople mikrobølgeovnen til en annen stikkontakt, slik at mikrobølgeovnen og mottakeren bruker forskjellige kretser. Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon: Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 19

20 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Nie włączaj kuchenki, jeśli drzwiczki są otwarte. Może to spowodować narażenie na szkodliwe promieniowanie mikrofalowe. Nigdy nie próbuj odłączać ani modyfikować systemu zabezpieczeń. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pomiędzy czołową ścianą kuchenki a drzwiami. Nie pozwól, by na powierzchniach uszczelniających znajdował się kurz lub resztki środka czyszczącego. Nie używaj kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Ważne jest, by drzwi dokładnie się zamykały oraz by nie było uszkodzeń na: - drzwiczkach (zniekształcone); - zawiasach i zamkach (zepsute lub poluzowane); - uszczelkach drzwi i powierzchniach uszczelniających. Kuchenka może być regulowana i naprawiana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu. Upewnij się, czy z wnętrza kuchenki zostały wyciągnięte wszystkie opakowania. OSTRZEŻENIE! Sprawdź, czy kuchenka nie ma uszkodzeń, takich jak: źle ustawione lub krzywe drzwi, uszkodzone uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające, zepsute lub luźne zawiasy i zamki czy wgniecenia w kuchence lub drzwiach. Nie należy używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się z personelem serwisowym. Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która uniesie ciężar kuchenki i wkładanych do niej produktów spożywczych. Nie umieszczaj kuchenki tak, by była narażona na działanie ciepła, wilgoci lub wysokiej wilgotności powietrza. Nie umieszczaj jej także w pobliżu materiałów łatwopalnych. Do prawidłowego działania kuchenka wymaga właściwego przepływu powietrza. Umieść kuchenkę tak, by wokół niej było dostatecznie dużo wolnej przestrzeni: 20 cm ponad nią, 10 cm za nią i 5 cm po obu stronach. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek kuchenki. Nie korzystaj z kuchenki bez szklanego talerza obrotowego oraz jeśli rolki prowadnicy i oś napędowa znajdują się w nieodpowiedniej pozycji. Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony i czy nie znajduje się pod kuchenką, na gorących powierzchniach lub ostrych krawędziach. Wtyczka powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, by można ją było wyjąć z kontaktu w sytuacji awaryjnej. Nie używaj kuchenki na zewnątrz pomieszczeń. Podłączenie uziemienia Urządzenie musi być uziemione. Kuchenka mikrofalowa ma kabel z przewodem uziemionym oraz zatwierdzoną uziemioną wtyczkę. Wtyczkę należy podłączyć do poprawnie zainstalowanego uziemionego gniazdka. Uziemienie zmniejsza ryzyko wypadków elektrycznych poprzez odprowadzenie prądu przy ewentualnym zwarciu. Zalecamy, aby podłączyć kuchenkę do oddzielnego obwodu. Nie podłączaj kuchenki do zbyt wysokiego napięcia, gdyż może to spowodować obrażenia ciała, pożar lub uszkodzenie urządzenia. OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe użycie wtyczki z uziemieniem może spowodować porażenie prądem. UWAGA! W razie pytań dotyczących podłączenia elektrycznego lub uziemienia skonsultuj się z elektrykiem albo pracownikiem serwisu. Producent ani sprzedawca nie odpowiadają za uszkodzenia urządzenia i obrażenia ciała powstałe na skutek nieprawidłowego podłączenia do prądu. Używając urządzeń elektrycznych, zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zawsze przestrzegaj poniższych wskazówek, aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała oraz narażenia na promieniowanie mikrofalowe. Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji. Nie należy stosować żrących środków chemicznych i oparów. Kuchenka jest przeznaczona do podgrzewania, gotowania i suszenia żywności. Nie jest przeznaczona do użytku przemysłowego i laboratoryjnego. 20

21 POLSKI Nie uruchamiaj pustej kuchenki. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa poprawnie lub zostało uszkodzone lub upuszczone. Jeśli kabel jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez inną uprawnioną osobę. Pozwala to uniknąć zagrożenia. Podczas pracy kuchenki w trybie kombi dzieci mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych ze względu na wysokie temperatury. Dzieci nie mogą korzystać z kuchenki bez nadzoru, jeśli nie dostały odpowiednich instrukcji dotyczących używania urządzenia w bezpieczny sposób oraz jeśli nie rozumieją ryzyka towarzyszącego nieprawidłowemu użyciu. Przestrzegaj poniższych wskazówek, aby zmniejszyć ryzyko pożaru w kuchence. - Podczas podgrzewania produktów w opakowaniach z tworzywa lub papieru obserwuj, czy we wnętrzu kuchenki nie pojawił się ogień. - Usuń zamknięcia z plastikowych i papierowych toreb, zanim umieścisz je w kuchence. - Jeśli pojawi się dym, wyłącz kuchenkę lub wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie otwieraj drzwi, aby stłumić ewentualne płomienie. - Nie używaj kuchenki do przechowywania rzeczy. Nie pozostawiaj papieru, naczyń i artykułów spożywczych w kuchence, gdy nie jest używana. Ciecze i produkty spożywcze nie mogą być podgrzewane w szczelnych opakowaniach, gdyż grozi to wybuchem. Ciecz podgrzana w kuchence mikrofalowej może się gwałtownie rozszerzyć po wyjęciu z kuchenki. Obchodź się ostrożnie z pojemnikami z cieczą. Nie używaj kuchenki do smażenia produktów spożywczych. Gorący olej może uszkodzić kuchenkę, a naczynia mogą przyczynić się do poparzeń. W kuchence nie należy podgrzewać jaj w skorupce oraz jaj na twardo, ponieważ mogą pęknąć nawet po wyjęciu z urządzenia. Produkty z twardą skórką, takie jak: ziemniaki, cukinia, jabłka i kasztany, należy nakłuć przed rozpoczęciem ich podgrzewania. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z potrawami dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć przed podaniem. Sprawdź temperaturę w celu uniknięcia oparzeń. Ciepło z podgrzanej żywności może być także przenoszone na naczynie. Do manewrowania naczyniem może być potrzebna rękawica kuchenna. Sprawdź, czy naczynia są przeznaczone do użytku w kuchence mikrofalowej. Serwis i naprawy związane ze zdejmowaniem oprawy ochraniającej przed promieniowaniem mikrofalowym mogą powodować uszkodzenia i powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Produkt należy do grupy 2 klasy B ISM. Grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne), w których energia częstotliwości radiowej wytwarzana jest w sposób zamierzony i/lub jest ona wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów, a także przez urządzenia do obróbki elektroerozyjnej. Sprzęt klasy B przystosowany jest do użytku w gospodarstwie domowym oraz instalacjach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia w budynkach mieszkalnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (także dzieci) z jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w zakresie obsługi urządzenia, o ile nie uzyskają wskazówek odnośnie do obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe Zużycie mocy Moc znamionowa Częstotliwość robocza Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne Pojemność komory kuchenki Podstawa pod produkty spożywcze Masa netto V/50 Hz 1200 W (mikrofale), 1000 W (grill) 800 W 2450 MHz 262 x 452 x 368 mm (wys. x szer. x gł.) 210 x 315 x 329 mm (wys. x szer. x gł.) 20 l Talerz obrotowy Około 12,5 kg

22 POLSKI OPIS 1. System blokady drzwi 2. Okienko kuchenki 3. Podpora talerza obrotowego 4. Przycisk do otwierania drzwi 5. Panel sterowania 6. Otwór wentylacyjny 7. Szklany talerz obrotowy 8. Grzałka grilla 9. Ruszt metalowy Panel sterowania WYŚWIETLACZ MENU Wskazuje czas przygotowania, moc, funkcję i godzinę. POWER LEVEL Naciśnij kilka razy przycisk Power Level, aby ustawić moc podgrzewania w kuchence. GRILL Wciśnij ten przycisk, aby ustawić program grillowania na maksymalnie 95 minut. COMBI Przygotuj posiłek, używając kombinacji kuchenki mikrofalowej i grilla. MENU/TIME (POKRĘTŁO) Ustaw czas przygotowania posiłku za pomocą pokrętła. Za pomocą pokrętła wybierz menu dla automatycznego przygotowywania potraw. WEIGHT ADJUST Naciśnij WEIGHT ADJUST w celu wskazania masy przygotowywanego produktu lub ilości porcji. CLOCK Naciśnij ten przycisk, aby ustawić zegar. PRESET Wciśnij przycisk PRESET, aby wskazać program gotowania, który włączy się automatycznie o podanym czasie. START/QUICK START (MENU/TIME) Wciśnij pokrętło jeden raz, aby włączyć program gotowania. Wciśnij pokrętło kilka razy, aby ustawić czas gotowania i włączyć podgrzewanie z użyciem pełnej mocy. PAUSE/CANCEL Naciśnij przycisk STOP/CANCEL, aby cofnąć ustawienie lub aby zmienić ustawienia, zanim zostanie włączony konkretny program. Naciśnij raz w celu zrobienia przerwy w pracy kuchenki, dwa razy w celu całkowitego wstrzymania podgrzewania. Przycisku tego używa się także do ustawienia blokady zabezpieczającej przed dziećmi. 22

23 Montaż POLSKI OBSŁUGA Upewnij się, czy z wnętrza kuchenki zostały wyciągnięte wszystkie opakowania. OSTRZEŻENIE! Sprawdź, czy kuchenka nie ma uszkodzeń, takich jak: źle ustawione lub krzywe drzwi, uszkodzone uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające, zepsute lub luźne zawiasy i zamki czy wgniecenia w kuchence lub drzwiach. Nie należy używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się z personelem serwisowym. Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która uniesie ciężar kuchenki i wkładanych do niej produktów spożywczych. Nie umieszczaj kuchenki tak, by była narażona na działanie ciepła, wilgoci lub wysokiej wilgotności powietrza. Nie umieszczaj jej także w pobliżu materiałów łatwopalnych. Do prawidłowego działania kuchenka wymaga właściwego przepływu powietrza. Umieść kuchenkę tak, by wokół niej było dostatecznie dużo wolnej przestrzeni: 20 cm ponad nią, 10 cm za nią i 5 cm po obu stronach. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek kuchenki. Nie korzystaj z kuchenki bez szklanego talerza obrotowego oraz jeśli rolki prowadnicy i oś napędowa znajdują się w nieodpowiedniej pozycji. Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony i czy nie znajduje się pod kuchenką, na gorących powierzchniach lub ostrych krawędziach. Wtyczka powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, by można ją było wyjąć z kontaktu w sytuacji awaryjnej. Nie używaj kuchenki na zewnątrz pomieszczeń. Przyrządzanie potraw Starannie umieść żywność. Najszersza część powinna znajdować się najbliżej brzegu naczynia. Sprawdź czas podgrzewania. Wybierz najkrótszy podany czas, następnie wydłużaj go w razie potrzeby. Produkty podgrzewane zbyt długo mogą zacząć dymić lub zająć się ogniem. Przykryj produkt podczas przygotowywania w kuchence. W ten sposób unikniesz rozpryskiwania i ułatwisz równomierne podgrzewanie potrawy. Podczas podgrzewania obróć potrawę, aby skrócić czas przygotowania, np. dla kurczaka lub hamburgera. Duże kawałki, np. steki, należy obrócić co najmniej raz. W połowie czasu podgrzewania przemieść produkty, jak np. klopsiki, od brzegów naczynia do środka i na odwrót. Naczynia Najlepszym materiałem do stosowania w kuchence mikrofalowej jest taki, który pozwala mikrofalom przechodzić przez pojemnik i nagrzewać pokarm. Mikrofale nie przechodzą przez metal, dlatego nie można używać naczyń metalowych lub talerzy z metalowym brzegiem. Nie używaj do podgrzewania naczyń z przetworzonego papieru, gdyż mogą one zawierać małe elementy metalowe, powodujące powstanie iskier i ognia. Używaj naczyń okrągłych lub owalnych zamiast kwadratowych/prostokątnych, ponieważ żywność w rogach często się rozgotowuje. Aby uniknąć rozgotowania na tych powierzchniach, można użyć pasków folii aluminiowej. Nie używaj zbyt dużo folii i pozostaw około 2,5 cm odległości pomiędzy folią a ścianami kuchenki. Poniżej znajduje się spis materiałów, które można stosować w kuchence mikrofalowej. 23

24 POLSKI RODZAJ NACZYNIA KUCHENKA MIKROFALOWA GRILL KOMBINACJA Szkło żaroodporne Tak Tak Tak Szkło nieodporne na wysoką Nie Nie Nie temperaturę Żaroodporne wyroby ceramiczne Tak Tak Tak Talerze z tworzywa przeznaczone do Tak Nie Nie stosowania w kuchenkach mikrofalowych Papier do pieczenia Tak Nie Nie Taca metalowa Nie Tak Nie Ruszt metalowy Nie Tak Nie Folia aluminiowa i pojemniki foliowe Nie Tak Nie USTAWIANIE Przy każdym naciśnięciu przycisku słychać sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu programu podgrzewania słychać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pokazuje się End. Zanim wybierzesz inną funkcję, naciśnij jakiś guzik lub otwórz drzwi, aby zmazać informacje na wyświetlaczu. Ustawianie zegara Czas ustawiany jest w formacie 24-godzinnym. Naciśnij przycisk CLOCK, aby skontrolować godzinę podczas przygotowywania potrawy. Na wyświetlaczu na krótką chwilę pojawi się godzina. PRZYKŁAD: Kieruj się poniższymi wskazówkami, aby nastawić zegar kuchenki na 8: Wciśnij przycisk CLOCK. 2. Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić cyfrę Aby potwierdzić, wciśnij ponownie przycisk CLOCK. 4. Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić liczbę Aby potwierdzić, wciśnij ponownie przycisk CLOCK. Przyrządzanie potraw w kuchence mikrofalowej Jeśli chcesz przygotować produkt, używając tylko energii mikrofal, naciśnij kilka razy POWER LEVEL, aby ustawić moc pracy urządzenia. Następnie użyj MENU/TIME w celu ustawienia czasu pracy urządzenia. Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut. 1. Wciśnij przycisk POWER LEVEL, aby wybrać moc. Wciśnij przycisk POWER LEVEL WYŚWIETLACZ MOC PRACY URZĄDZENIA Jeden raz % Dwa razy 80 80% Trzy razy 60 60% Cztery razy 40 40% Pięć razy 20 20% Sześć razy 00 0% 2. Postępuj według poniższych wskazówek, aby przygotować potrawę w dziesięć minut przy 60% mocy: 3. Wciśnij kilka razy przycisk POWER LEVEL, aby ustawić moc na Przekręć MENU/TIME na 10: Wciśnij przycisk START/QUICK START. Przyrządzanie potraw za pomocą grilla Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut. Grill pasuje szczególnie do chudego mięsa, steków, kotletów, kebabu, kiełbas i kawałków kurczaka. Można go również używać do opiekania kanapek i zapiekania potraw. Postępuj według poniższych wskazówek, aby przygotować potrawę na grillu w 12 minut. 1. Wciśnij przycisk GRILL. 2. Przekręć MENU/TIME na 12: Wciśnij przycisk START/QUICK START. 24

25 Kombinacja 1 POLSKI Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut. 30% czasu przygotowania przy użyciu mikrofal, 70% przy użyciu grilla. Do ryb i zapiekanek. PRZYKŁAD: Przyjmij, że chcesz użyć kombinacji 1, ustawiając czas na 25 minut. 1. Wciśnij COMBI, by wyświetlił się napis CO Ustaw MENU/TIME na 25: Wciśnij przycisk START/QUICK START. Kombinacja 2 Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut. 55% czasu przygotowania przy użyciu mikrofal, 45% przy użyciu grilla. Do puddingu, omletów, pieczonych ziemniaków i drobiu. PRZYKŁAD: Przyjmij, że chcesz użyć kombinacji 2, ustawiając czas na 12 minut. 1. Wciśnij COMBI, by wyświetlił się napis CO Ustaw MENU/TIME na 12: Wciśnij przycisk START/QUICK START. Funkcja automatycznego przygotowywania potraw Nie musisz wybierać mocy i czasu dla poniższych produktów i sposobów przyrządzania potraw. Podaj tylko, jaki produkt chcesz przygotować i ile waży. Kuchenka uruchamia się po naciśnięciu przycisku START/QUICK START. W celu równomiernego podgrzania produktu konieczne jest jego obracanie w połowie czasu podgrzewania. Postępuj według poniższych wskazówek, aby przygotować 400 g ryby. 1. Ustaw pokrętło MENU/TIME na 6 w trybie oczekiwania (przygotowywanie ryby w menu Auto Cooking). 2. Wciśnij przycisk WEIGHT ADJUST kilka razy, aby podać odpowiednią masę. 3. Wciśnij przycisk START/QUICK START. Menu automatycznego przygotowywania potraw Kod Produkt 01 Mleko/kawa (200 ml/filiżankę) 02 Ryż (g) 03 Spaghetti (g) 04 Ziemniaki (230 g/szt.) 05 Automatyczne podgrzewanie (g) 06 Ryba (g) 07 Kurczak (g) 08 Wołowina/jagnięcina (g) 1. Kiedy wciskasz przycisk WEIGHT ADJUST dla mleka, kawy i ziemniaków, zamiast masy pokazuje się liczba porcji. 2. Przy pozycjach 7, 8 i 9 z listy kuchenka robi przerwę podczas pracy i wydaje sygnał dźwiękowy, który przypomina o konieczności obrócenia produktu w celu równomiernego podgrzania. 3. Rezultat przygotowania potraw zależy od wielu czynników, m.in. od wahań napięcia, kształtu i rozmiaru produktu, ułożenia produktu w kuchence oraz indywidualnego smaku. Jeśli nie zadowala cię rezultat, możesz wyregulować czas przygotowania. 4. Przed gotowaniem spaghetti, wlej wrzącą wodę. 09 Szaszłyk (g) Programowanie Za pomocą tej funkcji wybierasz program, który uruchomi się w podanym czasie. Przykład: Postępuj według poniższych wskazówek, aby o godzinie 9:00 ustawić program, który rozpocznie się o 11: Wskaż wybrany program przygotowywania potraw. 2. Wciśnij jeden raz przycisk PRESET. 3. Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić 11:00. 25

26 POLSKI 4. Wciśnij jeden raz przycisk PRESET. 5. Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić 11: Wciśnij jeden raz przycisk START/QUICK START. UWAGA! Po ustawieniu funkcji pozostałe przyciski zostają aktywowane. Możesz sprawdzić zaprogramowany czas, naciskając PRESET i wyłączyć funkcję za pomocą PAUSE/CANCEL. O godzinie 11:30 ustawiony program uruchomi się automatycznie. Funkcja automatycznego rozmrażania z uwzględnieniem masy produktu Możesz rozmrażać produkty, podając ich masę. Czas i moc rozmrażania ustawiają się automatycznie po podaniu typu i masy produktu. Możesz ustawić masę w przedziale od 100 g do 1800 g. PRZYKŁAD: Postępuj według poniższych wskazówek, aby rozmrozić 600 g krewetek. 1. Wciśnij przycisk PAUSE/CANCEL. 2. Wciśnij przycisk WEIGHT DEFROST. 3. Wciśnij WEIGHT ADJUST, aby podać masę produktu. 4. Wciśnij przycisk START/QUICK START. UWAGA! Kuchenka robi przerwę podczas pracy, co daje możliwość obrócenia produktu w celu równomiernego rozmrożenia. Po obróceniu produktu naciśnij START/QUICK START, aby kontynuować rozmrażanie. Quick start Po wyborze programu Quick Start produkt jest szybko podgrzewany w kuchence przy użyciu pełnej mocy. Naciśnij przycisk START/QUICK START klika razy, aby ustawić czas. Kuchenka uruchamia się natychmiast, używając pełnej mocy. Czas można ustawić maksymalnie na 10 minut. Blokada zabezpieczająca przed dziećmi Stosuj blokadę, aby dzieci nie mogły korzystać z kuchenki bez nadzoru osoby dorosłej. Kiedy blokada jest aktywna, na wyświetlaczu pokazuje się tekst CHILD LOCK i kuchenka nie może być uruchomiona. Aby ustawić blokadę zabezpieczającą: Trzymaj przycisk PAUSE/CANCEL wciśnięty przez trzy sekundy do momentu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się napis LOCK. Aby wyłączyć blokadę zabezpieczającą: Trzymaj przycisk PAUSE/CANCEL wciśnięty przez trzy sekundy do momentu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i napis LOCK zniknie. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Utrzymuj komorę kuchenki w czystości. Wycieraj zanieczyszczenia i ciecze za pomocą wilgotnej ściereczki. Jeśli kuchenka jest mocno zabrudzona, można użyć łagodnego środka czyszczącego. Unikaj stosowania rozpylaczy i silnych środków czyszczących, które mogłyby zostawić plamy i smugi lub zmatowić powierzchnię drzwi. Obudowę kuchenki należy czyścić wilgotną ściereczką. Woda nie może dostać się do otworów wentylacyjnych, gdyż grozi to uszkodzeniem kuchenki. Wycieraj często wilgotną szmatką obie strony drzwi i okienka, uszczelki drzwi i przylegające części, aby usunąć plamy i zabrudzenia. Nie używaj ściernych środków czyszczących. Panel sterowania nie może zamoknąć. Czyść go zwilżoną szmatką. Otwórz drzwi kuchenki podczas czyszczenia panelu sterowania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia urządzenia. Wytrzyj miękką szmatką parę, która może utworzyć się w komorze kuchenki lub na krawędziach drzwi. Para może się utworzyć, kiedy kuchenka jest stosowania w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Jest to zupełnie normalne zjawisko. Od czasu do czasu należy wyjąć talerz obrotowy i go wyczyścić. Myj go w ciepłej wodzie z płynem lub w zmywarce. Pierścień obrotowy i dno kuchenki należy regularnie czyścić, aby pierścień mógł poruszać się bez problemu. Czyść dno kuchenki łagodnym środkiem. Pierścień obrotowy można myć w wodzie z łagodnym detergentem lub w zmywarce. Dopilnuj, by po czyszczeniu pierścień został umieszczony w kuchence we właściwy sposób. Nieprzyjemny zapach usuwa się, podgrzewając skórkę i sok z cytryny zmieszane z 0,25 l wody w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych. Podgrzewaj mieszankę w kuchence przez 5 minut. Wytrzyj dokładnie kuchenkę przy użyciu miękkiej ściereczki. 26

27 POLSKI Skontaktuj się z dystrybutorem, jeśli konieczne jest wymienienie żarówki w kuchence. Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej resztki jedzenia. Jeśli kuchenka nie jest utrzymywana w czystości, może dojść do zniszczenia jej powłok. Skraca to żywotność produktu i może spowodować uszkodzenia. Urządzenia nie można wyrzucać z odpadami gospodarczymi, należy je oddać do zatwierdzonego punktu gospodarki odpadami. Jeśli kuchenka nie działa WYKRYWANIE USTEREK Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona. Jeśli nie jest, wyciągnij wtyczkę z gniazdka, odczekaj 10 sekund i włóż wtyczkę do gniazdka. Upewnij się, że żaden bezpiecznik/przełącznik nie przerwał obwodu. Jeśli działają, możesz sprawdzić gniazdko, używając innego urządzenia. Upewnij się, czy panel sterowania jest poprawnie zaprogramowany i czy wyłącznik czasowy jest nastawiony. Sprawdź, czy drzwi kuchenki są zamknięte i czy system zabezpieczeń nie jest aktywny. Jeśli drzwi nie są poprawnie zamknięte, nie zadziała funkcja mikrofali. JEŚLI TO NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU, SKONTAKTUJ SIĘ Z FACHOWCEM. NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE REGULOWAĆ ANI NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA. Zakłócenia radiowe Praca kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia pracy radia, telewizora i podobnego sprzętu. Można zmniejszyć zakłócenia, stosując poniższe środki: Wyczyść drzwi kuchenki i powierzchnie uszczelniające. Zmień położenie anteny radia lub telewizora. Zmień położenie kuchenki mikrofalowej względem odbiornika. Odsuń kuchenkę od odbiornika. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego obwodu niż odbiornik. Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 27

28 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read these instructions carefully before use! Do not start the oven with the door open as this can cause harmful exposure to microwave radiation. Never attempt to bypass or modify the interlocking system. Do not place any objects between the front of the oven and the door. Sealing surfaces must not be covered in dust and cleaning agent residue. Do not use the oven if it is damaged. It is very important that the door closes properly and that there is no damage to: - the door (deformed) - hinges and catches (broken or loose) - door seal and contact surfaces The oven may only be adjusted or repaired by qualified service personnel. Check that all packaging material inside the oven has been removed. WARNING! Check the oven for damage, e.g. a misaligned or bent door, damaged door seals and contact surfaces, damaged or loose door hinges and catches or dents in the oven or on the door. Do not use the oven if it has been damaged. Contact service personnel. The microwave oven must be placed on a flat, stable surface that can support the weight of the microwave and the food to be cooked. Do not place it where it will be exposed to heat, moisture or high humidity. Neither should it be placed near combustible materials. The oven requires an adequate flow of air to work correctly. Position the oven so that it has 20 cm of free space above, 10 cm behind and 5 cm on each side. The product's openings must not be covered. Do not remove the feet on the oven. Do not use the oven without the glass plate or if the support rollers and the axle are not in the correct position. Make sure the power cord is not damaged and that it is not under the oven or on hot surfaces or sharp edges. The plug must be easily accessible so that it can be easily pulled out in an emergency. Do not use the oven outdoors. Earth connection The appliance must be earthed or grounded. The oven has a power cord with an earth lead and approved, earthed plug. The plug must be plugged into a correctly installed earthed socket. The earth connection reduces the risk of electric shock by diverting electric current in the event of short circuits. We recommend connecting the oven to a separate circuit. Do not connect the oven to a voltage supply that is too high. This can cause injury, fire or other damage to the oven. WARNING! Incorrect use of an earthed plug can cause electric shock. NOTE! Ask your electrician or service technician if you have any questions about electrical connections or earthing. Neither the manufacturer nor retailer is liable for damage to the oven or personal injury caused by incorrect electrical connection. Always follow the basic safety instructions when using electrical appliances. Always follow the instructions below to reduce the risk of burns, electric shock, fire, personal injuries and exposure to microwave radiation. Read the instructions carefully before using the product. The product may only be used for its intended purpose as described in these Instructions. Corrosive chemicals or vapours may not be used in the product. The oven is designed to heat, cook and dry food. It is not intended for industrial or laboratory use. 28

29 ENGLISH Do not run the oven when empty. Do not use the appliance if the cord and/or plug are damaged or if the appliance is not working correctly or if it has been damaged or dropped. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service centre or other qualified person to avoid putting safety at risk. In combination mode, children may only use the oven under the supervision of an adult, as temperatures can become high. Children may not use the oven without supervision if they have not received appropriate instructions to use the oven in a safe way and understand the risks of using the oven incorrectly. Precautions to reduce the risk of fire in the oven: - Frequently check the oven when you heat food in plastic or paper packaging, as they can catch fire. - Remove bag sealers from paper and plastic bags before they are placed in the oven. - If you see smoke coming from the oven, turn it off and pull out the plug. Let the door remain closed to smother any flames. - Do not use the oven for storage. Do not allow paper, cooking utensils or food to remain in the oven when not in use. Liquids and food should not be heated in sealed containers, as they may explode. A liquid which is heated in the microwave oven can expand substantially after it has been removed from the oven. Handle the liquid container with care. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage the oven and utensils and can cause burns. Eggs with shell and hard-boiled eggs must not be heated in the microwave oven, as they may explode even after being removed from the microwave oven. Food with a thick skin (potatoes, whole courgettes, apples, chestnuts, etc.) should be pierced before cooking in the microwave oven. The contents of feeding bottles and baby food jars should be shaken or stirred before serving. Check the temperature to avoid burns. Cooking containers may be hot when heat is transferred from the heated food. Oven gloves may be needed when handling the container. Check that the container is intended for use in a microwave oven. Service or repairs that involve removal of the casing, which protects against microwave radiation, can cause injuries and must only be carried out by trained personnel. This product belongs to group 2 class B ISM. Group 2 comprises all ISM equipment (industrial, scientific and medical) where RF energy is created with the intent and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of materials and equipment for spark treatment. Class B equipment can be used for domestic purposes and in facilities directly connected to low voltage networks in residential buildings. The appliance is not intended to be used by persons (including children) with any form of disability or by persons who do not have sufficient experience or knowledge of how to use it, unless they have received instructions concerning the use of the appliance from someone who is responsible for their safety. Children must be supervised to make sure they do not play with the appliance. TECHNICAL DATA Rated voltage 230V/50 Hz Power consumption 1200 W (microwaves), 1000 W (grill) Rated output 800 W Operating frequency 2450 MHz External dimensions 262 x 452 x 368 mm (h x w x d) Dimensions of the oven area 210 x 315 x 329 mm (h x w x d) Volume of the oven area 20 l Cooking unit Rotating plate Net weight Approx kg 29

30 ENGLISH DESCRIPTION 1. Door interlock system 2. Oven window 3. Support for rotating plate 4. Door open button 5. Control panel 6. Ventilation openings 7. Rotating glass plate 8. Grill element 9. Metal rack Control panel MENU DISPLAY Shows the cooking time, power, function and clock. POWER LEVEL Press the Power Level button several times to set the cooking power of your microwave. GRILL Press this button to set a grill program of up to 95 minutes. COMBI Prepare meals using a combination of microwave and grill. MENU/TIME (KNOB) Adjust the cooking time with the knob. Choose a menu for automatic cooking using the knob. WEIGHT ADJUST Press the WEIGHT ADJUST button to indicate the weight of the food or the number of servings. CLOCK Press this button to set the clock. PRESET Press the PRESET button to enter a cooking program that starts automatically at the specified time. START/QUICK START (MENU/TIME) Press the knob once to start a cooking programme. Press the knob several times to set the cooking time and to start cooking immediately at full power. PAUSE/CANCEL Press the STOP/CANCEL button to delete the setting or to reset the oven before setting a cooking programme. Press once to pause cooking or twice to cancel it altogether. The button is also used to set the child lock. 30

31 Installation ENGLISH OPERATION Check that all packaging material inside the oven has been removed. WARNING! Check the oven for damage, e.g. a misaligned or bent door, damaged door seals and contact surfaces, damaged or loose door hinges and catches or dents in the oven or on the door. Do not use the oven if it has been damaged. Contact service personnel. The microwave oven must be placed on a flat, stable surface that can support the weight of the microwave and the food to be cooked. Do not place it where it will be exposed to heat, moisture or high humidity. Neither should it be placed near combustible materials. The oven requires an adequate flow of air to work correctly. Position the oven so that it has 20 cm of free space above, 10 cm behind and 5 cm on each side. The product's openings must not be covered. Do not remove the feet on the oven. Do not use the oven without the glass plate or if the support rollers and the axle are not in the correct position. Make sure the power cord is not damaged and that it is not under the oven or on hot surfaces or sharp edges. The plug must be easily accessible so that it can be easily pulled out in an emergency. Do not use the oven outdoors. Cooking Position the food carefully. The thickest part should be closest to the edge of the utensil. Check the cooking time. Select the shortest suggested time and then increase this, if necessary. Overcooked food can start to smoke or catch fire. Cover food during cooking. This prevents splashing and cooking is more even. Turn the food during cooking to reduce the cooking time (e.g. chicken and hamburgers). Large pieces, such as roasts, must be turned at least once. Meatballs and similar foods should be stirred halfway through cooking (from the sides to the middle of the utensil and vice versa). Cookware The best cookware material for use in a microwave oven is one that allows the microwaves to pass through the container and heat the food. Microwaves cannot pass through metal. Metal containers or dishes with metal edges should not be used. Do not use containers made of recycled paper in the microwave. These may contain small metal fragments that can cause sparks and fire. Use round or oval dishes instead of square/rectangular dishes, as food in the corners will often be overcooked. Narrow strips of aluminium foil can be used to prevent overcooking in such areas. Do not use too much foil and leave a space of about 2.5 cm between the foil and oven walls. Below is a list of materials that can be used. TYPE OF COOKWARE MICROWAVE OVEN GRILL COMBINATION Heat resistant glass Yes Yes Yes Non heat-resistant glass No No No Heat-resistant ceramics Yes Yes Yes Plastic plates designed for microwave ovens Yes No No Kitchen paper Yes No No Metal washer No Yes No Metal stand No Yes No Aluminium foil and foil cookware No Yes No 31

32 ENGLISH SETTING A beep is heard every time a button is pressed. A beep sounds when a cooking programme has finished and End is shown on the display. Press a button or open the door to clear the display before choosing another function. Setting the clock The clock as a 24-hour display. Press the CLOCK button to check the time during cooking. The time is shown briefly on the display. EXAMPLE: Follow the instructions below to set the clock to Press the CLOCK button. 2. Turn the MENU/TIME knob to set the number Press the CLOCK button once to confirm. 4. Turn the MENU/TIME knob to set the minute number Press the CLOCK button once to confirm. Cooking in the microwave oven When you want to cook foods using only microwave energy press the POWER LEVEL button several times to set the cooking power of your microwave. Now use MENU/TIME to set the cooking time. The longest cooking time that can be set is 95 minutes. 1. Press the POWER LEVEL button to select the power. Press the POWER LEVEL button DISPLAY COOKING POWER Once % Twice 80 80% Three times 60 60% Four times 40 40% Five times 20 20% Sex times 00 0% 2. Follow the instructions below to cook something for ten minutes at 60% power. 3. Press the POWER LEVEL button several times to set the cooking power to Turn MENU/TIME to Press the START/QUICK START button. Cooking with the grill The longest cooking time that can be set is 95 minutes. The grill is particularly suitable for thin pieces of meat, roasts, chops, kebabs, sausages or chicken pieces. It is also suitable for hot sandwiches and gratins. Follow the instructions below to grill for 12 minutes. 1. Press the GRILL button. 2. Turn MENU/TIME to Press the START/QUICK START button. Combination 1 The longest cooking time that can be set is 95 minutes. 30% of the complete cooking time is for the microwave oven, 70% for the grill. Used for fish or gratins. EXAMPLE: Assume you want to set combination 1 to a cooking time of 25 minutes. 1. Press the COMBI button to display CO Turn MENU/TIME to Press the START/QUICK START button. 32

33 Combination 2 ENGLISH The longest cooking time that can be set is 95 minutes. 55% of the complete cooking time is for the microwave oven, 45% for the grill. Used for puddings, omelettes, baked potatoes and poultry. EXAMPLE: Assume you want to set combination 2 to a cooking time of 12 minutes. 1. Press the COMBI button to display CO Turn MENU/TIME to Press the START/QUICK START button. Automatic cooking You do not need to set the cooking power and time for the following foods and cooking methods. Just enter what you want to cook and how much it weighs. The oven starts when you press the START/QUICK START button. The food may need turning over half way through cooking to ensure it cooks evenly. Follow the instructions below to cook 400 g of fish. 1. Turn the waiting mode MENU/TIME knob to 6, cooking fish on the Auto Cooking menu. 2. Press the WEIGHT ADJUST button several times to set the right weight. 3. Press the START/QUICK START button. Menu for automatic cooking Code Food 01 Milk/coffee (200 ml/cup) 02 Rice (g) 03 Spaghetti (g) 04 Potatoes (230 g/each) 05 Automatic heating (g) 06 Fish (g) 07 Chicken (g) 08 Beef/lamb (g) 1. For milk, coffee and potatoes, the number of servings is shown instead of weight when you press the WEIGHT ADJUST button. 2. On no. 7, 8 and 9 in the list, the oven pauses during cooking and beeps. This is so that you can turn the food to cook it evenly. 3. Cooking results depend on several things, including voltage fluctuations, the shape and size of the food, personal taste in cooking and how you place the food in the oven. If you are unhappy with the result, you can adjust the cooking time. 4. Pour boiling water over spaghetti before cooking. 09 Meat on a skewer (g) Presetting This function allows you to state that a program should start at the specified time. For example: Follow the instructions below to set a cooking programme to start at 11:30 when the time is 9: State the required cooking programme. 2. Press the PRESET button once. 3. Turn the MENU/TIME knob to set the number 11: Press the PRESET button once. 5. Turn the MENU/TIME knob to set the number 11: Press the START/QUICK START button once. NOTE! When the function is set, the other buttons are disabled. You can only check the pre-set time by pressing PRESET and cancel using the PAUSE/CANCEL button. The set cooking programme will automatically start at

34 Automatic defrost by weight ENGLISH You can defrost food in the oven by entering its weight. The time and power for defrosting is set automatically when you set the type of food and weight. The weight can vary between 100 g and 1800 g. EXAMPLE: Follow the instructions below to defrost 600 g of prawns. 1. Press the PAUSE/CANCEL button. 2. Press the WEIGHT DEFROST button. 3. Press the WEIGHT ADJUST button to set the weight of the food. 4. Press the START/QUICK START button. NOTE! The oven pauses during defrosting so that you can turn the food to defrost it evenly. Once you have turned the food, press START/QUICK START to continue defrosting. Quick start The food is cooked quickly in the oven at full power when you select the Quick Start programme. Press the START/QUICK START button several times to set the cooking time. The oven starts immediately at full power. The longest cooking time that can be set is 10 minutes. Child lock Use the child lock so that children cannot use the oven without adult supervision. When the child lock is set, the text CHILD LOCK is displayed and the oven cannot be started. To set the child lock: Press and hold the PAUSE/CANCEL button for three seconds until a beep is heard and the text LOCK is displayed. To disable the child lock: Press and hold the PAUSE/CANCEL button for three seconds until a beep is heard and the text LOCK disappears. CLEANING AND MAINTENANCE Turn off and unplug the oven before cleaning. Keep the inside of the oven clean. Remove splashes and liquids with a damp cloth. Use a mild detergent if the oven is very dirty. Avoid using sprays or strong detergents that can cause stains and streaks or dull surfaces on the door. Clean the exterior of the oven with a damp cloth. Do not allow water to enter the ventilation openings, as this can damage the oven. Wipe both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove stains and splashes. Do not use abrasive cleaning agents. The control panel must not become wet. Clean with a damp cloth. Let the door remain open when the control panel is cleaned, to prevent the oven from starting unintentionally. Wipe off with a soft cloth if steam forms on the inside or around the edge of the door. Steam may form when the microwave oven is used in high humidity. This is completely normal. Sometimes the glass plate may need to be removed and cleaned. Clean it in warm soapy water or in a dishwasher. The ring and base of the oven should be cleaned at regular intervals so that the ring can move freely. Wipe the base of the oven with a mild detergent. The ring can be cleaned in mild soapy water or in a dishwasher. Make sure the ring is refitted correctly in the oven after cleaning. Bad odours in the oven are removed using the peel and juice of one lemon mixed with 2.5 dl of water in a microwavable bowl. Cook the bowl in the microwave oven for 5 minutes. Wipe the oven thoroughly with a soft cloth. Contact the dealer when the oven light needs replacing. The oven should be cleaned regularly and food residues should be removed. If the microwave is not kept clean, the surfaces may degrade. This shortens the life of the product and can cause damage. The appliance must not be discarded in household waste, but should be taken to an approved waste disposal facility. 34

35 If the oven does not work ENGLISH TROUBLESHOOTING Check that the oven is connected correctly. If it is not, pull the plug from the wall socket, wait 10 seconds and insert the plug again. Check that no fuses or breakers have tripped. If they work, you can check the wall socket with another product. Check that the control panel is programmed correctly and that the timer is set. Check that the door is closed and that the door interlocking system has not been activated. If the door does not close properly the microwave oven will not start. CONTACT A TECHNICIAN IF THIS DOES NOT SOLVE THE PROBLEM. DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR REPAIR THE PRODUCT YOURSELF. Radio interference Interference on radios, televisions or similar equipment can occur when the microwave oven is used. To reduce interference: Clean the oven door and contact surfaces. Move the radio or TV antenna. Move the microwave oven in relation to the receiver. Move the microwave oven away from the receiver. Plug the microwave into a different circuit than the receiver. Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems, please contact our service department. 35

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn. Bruksanvisning for mikrobølgeovn. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej. User Instructions for Microwave Oven

Bruksanvisning för mikrovågsugn. Bruksanvisning for mikrobølgeovn. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej. User Instructions for Microwave Oven Bruksanvisning för mikrovågsugn Bruksanvisning for mikrobølgeovn Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej User Instructions for Microwave Oven 801-032 Jula AB 09.09.2015 SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V 937-142 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie Bruksanvisning för batterivärmda handskar Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie User Instructions for Battery Heated Gloves 9-07 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för handvärmare. Bruksanvisning for håndvarmer. Instrukcja obsługi ogrzewacza dłoni. User Instructions for Hand Warmer

Bruksanvisning för handvärmare. Bruksanvisning for håndvarmer. Instrukcja obsługi ogrzewacza dłoni. User Instructions for Hand Warmer Bruksanvisning för handvärmare Bruksanvisning for håndvarmer Instrukcja obsługi ogrzewacza dłoni User Instructions for Hand Warmer 959-123 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 700 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 700 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 700 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 700 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 700 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 700 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 700 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 700 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 700 W Installation Instructions for Microwave Oven 700 W 801-005 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

Manual TMO-17. Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikrofalowej Microwawe oven ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSLUGI USER MANUAL

Manual TMO-17. Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikrofalowej Microwawe oven ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSLUGI USER MANUAL Manual TMO-17 Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikrofalowej Microwawe oven 2013-11-11 SE NO PL GB ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSLUGI USER MANUAL TecLime Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby,

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för multiskivare. Bruksanvisning for multikutter. Instrukcja obsługi szatkownicy wielofunkcyjnej. User Instructions for Multi Slicer

Bruksanvisning för multiskivare. Bruksanvisning for multikutter. Instrukcja obsługi szatkownicy wielofunkcyjnej. User Instructions for Multi Slicer Bruksanvisning för multiskivare Bruksanvisning for multikutter Instrukcja obsługi szatkownicy wielofunkcyjnej User Instructions for Multi Slicer 810-157 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fjärrkontroll. Bruksanvisning for fjernkontroll. Instrukcja obsługi pilota. Operating Instructions for Remote Control

Bruksanvisning för fjärrkontroll. Bruksanvisning for fjernkontroll. Instrukcja obsługi pilota. Operating Instructions for Remote Control Bruksanvisning för fjärrkontroll Bruksanvisning for fjernkontroll Instrukcja obsługi pilota Operating Instructions for Remote Control 408-055 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-556 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales Bruksanvisning för köksvåg Bruksanvisning for kjøkkenvekt Instrukcja obsługi wagi kuchennej User Instructions for Kitchen Scales 821-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set 422-584 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

604-031 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

604-031 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för kyl-/värmebox Bruksanvisning for kjøle-/varmeboks Instrukcja obsługi przenośnej lodówki / podgrzewacza Operating Instructions for cooler/thermal box 604-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lödpenna. Bruksanvisning for loddepenn. Instrukcja obsługi lutownicy. Operating Instructions for Soldering Pencil

Bruksanvisning för lödpenna. Bruksanvisning for loddepenn. Instrukcja obsługi lutownicy. Operating Instructions for Soldering Pencil Bruksanvisning för lödpenna Bruksanvisning for loddepenn Instrukcja obsługi lutownicy Operating Instructions for Soldering Pencil 213-028 / 213-029 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 801-035 Bruksanvisning för mikrovågsugn Bruksanvisning for mikrobølgeovn Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej Operating instructions for microwave oven SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

Date of production: Jula AB

Date of production: Jula AB 422-553 Bruksanvisning för toppstjärna med ljusslinga Bruksanvisning for juletrestjerne med lysslynge Instrukcja obsługi gwiazdy na choinkę z łańcuchem świetlnym User instructions for top star with string

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för dammduk Bruksanvisning for damduk Instrukcja obsługi folii do oczek wodnych Operating Instructions for Pond Liner

Bruksanvisning för dammduk Bruksanvisning for damduk Instrukcja obsługi folii do oczek wodnych Operating Instructions for Pond Liner Bruksanvisning för dammduk Bruksanvisning for damduk Instrukcja obsługi folii do oczek wodnych Operating Instructions for Pond Liner 736-009 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-261 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap Bruksanvisning för råttfälla Bruksanvisning for rottefelle Instrukcja obsługi pułapki na szczury Operating Instructions for Rat Trap 717-028 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio Bruksanvisning för FM/AM radio Bruksanvisning for FM/AM-radio Instrukcja obsługi radia FM/AM User Instructions for FM/AM radio 920-095 920-098 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-157 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för reduceringsventil. Bruksanvisning for reduksjonsventil. Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego

Bruksanvisning för reduceringsventil. Bruksanvisning for reduksjonsventil. Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Bruksanvisning för reduceringsventil Bruksanvisning for reduksjonsventil Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Operating Instructions for Relief Valve 080-207 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W Monteringsanvisning för strålkastare 30 W Monteringsanvisning for lyskaster 30 W Instrukcja montażu reflektora 30 W Assembly Instructions for Floodlight 30 W 427-601 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för dammsugare 12 V. Bruksanvisning for støvsuger 12 V. Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V

Bruksanvisning för dammsugare 12 V. Bruksanvisning for støvsuger 12 V. Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V Bruksanvisning för dammsugare 12 V Bruksanvisning for støvsuger 12 V Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V Operating instructions for Vacuum Cleaner, 12V 604-075 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa 16 W. Bruksanvisning for arbeidslampe 16 W. Instrukcja obsługi lampy roboczej 16 W

Bruksanvisning för arbetslampa 16 W. Bruksanvisning for arbeidslampe 16 W. Instrukcja obsługi lampy roboczej 16 W Bruksanvisning för arbetslampa 16 W Bruksanvisning for arbeidslampe 16 W Instrukcja obsługi lampy roboczej 16 W Operating Instructions for Work Lamp 16 W 425-060 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser 160-217 Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer Bruksanvisning för insektsdödare Bruksanvisning for insektdreper Instrukcja obsługi lampy owadobójczej Operating Instructions for Insect Killer 429-018 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för personvåg. Bruksanvisning for personvekt. Instrukcja obsługi wagi osobowej. Installation instructions for personal scales

Bruksanvisning för personvåg. Bruksanvisning for personvekt. Instrukcja obsługi wagi osobowej. Installation instructions for personal scales Bruksanvisning för personvåg Bruksanvisning for personvekt Instrukcja obsługi wagi osobowej Installation instructions for personal scales 820-188 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-472 Bruksanvisning för bälteskudde Bruksanvisning for beltepute Instrukcja obsługi siedzisko samochodowe User Instructions for child booster cushion SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Bruksanvisning för insektsskrämma Bruksanvisning for insektjager Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Operating Instructions for Insect Repeller 717-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skotork. Bruksanvisning for skotørker. Instrukcja obsługi suszarki do butów. User Instructions for Shoe Dryer

Bruksanvisning för skotork. Bruksanvisning for skotørker. Instrukcja obsługi suszarki do butów. User Instructions for Shoe Dryer Bruksanvisning för skotork Bruksanvisning for skotørker Instrukcja obsługi suszarki do butów User Instructions for Shoe Dryer 941-021 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Assembly Instructions for Storage Shelf 666-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 414-111 Bruksanvisning för badrumsfläkt Bruksanvisning for baderomsvifte Instrukcja obsługi wentylatora łazienkowego Operating Instructions for Bathroom Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

820-004. Bruksanvisning för skotork Bruksanvisning for skotørker Instrukcja obsługi suszarki do butów Operating instructions for shoe dryer

820-004. Bruksanvisning för skotork Bruksanvisning for skotørker Instrukcja obsługi suszarki do butów Operating instructions for shoe dryer 820-004 Bruksanvisning för skotork Bruksanvisning for skotørker Instrukcja obsługi suszarki do butów Operating instructions for shoe dryer SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles.

Bardziej szczegółowo

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp 423-481 Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 405-058 Bruksanvisning för vägguttagsprovare Bruksanvisning for stikkontaktstester Instrukcja obsługi próbnika gniazdek elektrycznych User instructions for wall socket tester SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för digitalvåg. Bruksanvisning for digitalvekt. Instrukcja obsługi wagi cyfrowej. Installation Instructions for Digital Scales

Bruksanvisning för digitalvåg. Bruksanvisning for digitalvekt. Instrukcja obsługi wagi cyfrowej. Installation Instructions for Digital Scales Bruksanvisning för digitalvåg Bruksanvisning for digitalvekt Instrukcja obsługi wagi cyfrowej Installation Instructions for Digital Scales 820-189 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem Bruksanvisning för tvålpump med sensor Bruksanvisning for såpedispenser med sensor Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem User Instructions for Soap Dispenser with Sensor 431-113 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för oljepump. Bruksanvisning for oljepump. Instrukcja obsługi pompy olejowej. Operating instructions for Oil Pump

Bruksanvisning för oljepump. Bruksanvisning for oljepump. Instrukcja obsługi pompy olejowej. Operating instructions for Oil Pump Bruksanvisning för oljepump Bruksanvisning for oljepump Instrukcja obsługi pompy olejowej Operating instructions for Oil Pump 605-063 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table Bruksanvisning för tapetserarbord Bruksanvisning for tapetbord Instrukcja montażu stołu do tapetowania Operating instructions for Wallpaper Table 556-003 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-17 Jula AB

Date of production: 2015-04-17 Jula AB 422-487 Bruksanvisning för julgran med belysning Bruksanvisning for juletre med belysning Instrukcja obsługi choinki z oświetleniem User instructions for christmas tree with lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Installation instructions in original

SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Installation instructions in original Bruksanvisning för lysande stenar Bruksanvisning for lysende steiner Instrukcja obsługi świecących kamieni Installation Instructions for Illuminated Stones 422-242 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle SVENSKA Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego User Instructions for Kettle 802-541 -- 802-542 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fågelkikare. Bruksanvisning for fugelkikkert. Instrukcja obsługi lornetki do obserwacji ptaków

Bruksanvisning för fågelkikare. Bruksanvisning for fugelkikkert. Instrukcja obsługi lornetki do obserwacji ptaków Bruksanvisning för fågelkikare Bruksanvisning for fugelkikkert Instrukcja obsługi lornetki do obserwacji ptaków User Instructions for Birdwatching Telescope 953-051 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Bruksanvisning för markpostlåda Bruksanvisning for bakkepostkasse Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Operating Instructions for Free-Standing Post Box 794-052 794-054 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 960-503 Bruksanvisning för radiostyrd bil Bruksanvisning for radiostyrt bil Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego samochodu User Instructions for radio controlled car SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

411-102. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 25.09.2012 Jula AB

411-102. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 25.09.2012 Jula AB Bruksanvisning för infraröd terrassvärmare 1300 W Bruksanvisning for infrarød terrassevarmer 1300 W Instrukcja obsługi promiennik podczerwieni 1300 W Operating instructions for Infrared patio heater 1300

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för handhållen massageapparat. Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat. Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu

Bruksanvisning för handhållen massageapparat. Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat. Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu Bruksanvisning för handhållen massageapparat Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu Operating Instructions for Handheld Massager 806-043 SV NO

Bardziej szczegółowo