Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 Jordanslutning... 4 TEKNISKA DATA... 5 BESKRIVNING... 6 Manöverpanel... 6 HANDHAVANDE... 7 Installation... 7 Tillagning... 7 Kärl... 7 INSTÄLLNING... 8 Inställning av klocka... 8 Tillagning i mikrovågsugn... 8 Laga mat med grill... 8 Kombination Kombination Automatisk tillagning... 9 Meny för Automatisk tillagning... 9 Förinställning... 9 Automatisk upptining per vikt Quick start Barnlås RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING Om ugnen inte fungerar Radiostörningar NORSK 12 SIKKERHETSAVISNINGER Jording TEKNISKE DATA BESKRIVELSE Kontrollpanel BRUK Installasjon Matlaging Velge riktig utstyr INNSTILLING Stille inn klokketid Tilberedning i mikrobølgeovn Grill-tilberedning Kombinasjon Kombinasjon Automatisk tilberedning Meny for automatisk tilberedning Forhåndsinnstilling Vektbasert tining Hurtigstart Barnesikring RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKING Hvis ovnen ikke fungerer Radioforstyrrelser POLSKI 20 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Podłączenie uziemienia DANE TECHNICZNE... 21

3 OPIS Panel sterowania OBSŁUGA Montaż Przyrządzanie potraw Naczynia USTAWIANIE Ustawianie zegara Przyrządzanie potraw w kuchence mikrofalowej Przyrządzanie potraw za pomocą grilla Kombinacja Kombinacja Funkcja automatycznego przygotowywania potraw Menu automatycznego przygotowywania potraw Programowanie Funkcja automatycznego rozmrażania z uwzględnieniem masy produktu Quick start Blokada zabezpieczająca przed dziećmi CZYSZCZENIE I KONSERWACJA WYKRYWANIE USTEREK Jeśli kuchenka nie działa Zakłócenia radiowe ENGLISH 28 SAFETY INSTRUCTIONS Earth connection TECHNICAL DATA DESCRIPTION Control panel OPERATION Installation Cooking Cookware SETTING Setting the clock Cooking in the microwave oven Cooking with the grill Combination Combination Automatic cooking Menu for automatic cooking Presetting Automatic defrost by weight Quick start Child lock CLEANING AND MAINTENANCE TROUBLESHOOTING If the oven does not work Radio interference... 35

4 SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Starta inte ugnen med luckan öppen, eftersom detta kan orsaka skadlig exponering för mikrovågsstrålning. Försök aldrig att koppla förbi eller modifiera förreglingssystemet. Placera inga föremål mellan ugnens framsida och luckan. Damm och rester av rengöringsmedel får inte finnas på tätningsytorna. Använd inte ugnen om den är skadad. Det är mycket viktigt att luckan kan stängas ordentligt och att det inte finns några skador på: - luckan (deformerad) - gångjärn och spärrar (trasiga eller lösa) - lucktätning och tätningsytor. Ugnen får endast justeras eller repareras av kvalificerad servicepersonal. Kontrollera att allt emballagematerial innanför luckan är borttaget. VARNING! Kontrollera att ugnen inte har några skador, som feljusterad eller skev lucka, skadade lucktätningar och tätningsytor, skadade eller lösa gångjärn och spärrar eller bucklor i ugnen eller på luckan. Om ugnen har skador ska den inte användas. Kontakta servicepersonal. Mikrovågsugnen ska placeras på plan och stadig yta som kan bära tyngden av mikrovågsugnen och de livsmedel som ska tillagas. Placera inte ugnen så att den utsätts för värme, fukt eller hög luftfuktighet. Den ska inte heller placeras nära brännbart material. Ugnen måste ha tillräckligt luftflöde för att fungera korrekt. Placera ugnen så att det finns 20 cm fritt utrymme ovanför, 10 cm bakom och 5 cm på vardera sidan. Produktens öppningar får inte blockeras. Ta inte bort fötterna på ugnen. Använd inte ugnen utan glasskivan eller om stödrullarna och axeln inte är i rätt läge. Kontrollera att nätsladden inte är skadad och att den inte ligger under ugnen eller på varma ytor eller skarpa kanter. Stickproppen måste vara lätt tillgänglig så att den lätt kan dras ut i nödsituation. Använd inte ugnen utomhus. Jordanslutning Apparaten måste vara jordad. Ugnen har sladd med jordledare och godkänd jordad stickpropp. Stickproppen ska anslutas till korrekt installerat jordat uttag. Jordanslutning minskar risken för elolycksfall genom att avleda elströmmen vid eventuell kortslutning. Vi rekommenderar att ugnen ansluts till en egen krets. Anslut inte ugnen till för hög spänning, det kan orsaka personskadad, brand eller annan skada på ugnen. VARNING! Felaktig användning av jordad stickpropp kan medföra elolycksfall. OBS! Rådfråga elektriker eller servicetekniker om du har frågor om elanslutning eller jordning. Varken tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar för skador på ugnen eller personskada som uppstått på grund av felaktig elanslutning. Följ alltid de grundläggande säkerhetsanvisningarna vid användning av elektriska apparater. Följ alltid nedanstående anvisningar, för att minska risken för brännskador, elolycksfall, brand, personskador och exponering för mikrovågsstrålning. Läs anvisningarna innan produkten används. Produkten får endast användas för avsedd användning som beskrivs i handboken. Frätande kemiska ämnen eller ångor får inte användas i produkten. Ugnen är avsedd för att värma, tillaga och torka livsmedel. Den är inte avsedd för industriell användning eller användning i laboratorium. Kör inte ugnen när den är tom. Använd inte apparaten om sladden eller stickproppen är skadad, om apparaten inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller annan behörig person, för att undvika fara. 4

5 SVENSKA I kombinationsläge får barn använda ugnen endast under övervakning av vuxen, eftersom temperaturerna kan bli höga. Barn får inte använda ugnen utan övervakning om de inte fått lämpliga anvisningar för att använda ugnen på säkert sätt och förstår riskerna med att använda den felaktigt. Beakta nedanstående poster för att minska risken för brand i ugnen. - Kontrollera ugnen ofta när du värmer livsmedel i förpackningar av plast eller papper, eftersom de kan fatta eld. - Ta bort påsförslutare från pappers- och plastpåsar innan de placeras i ugnen. - Stäng av ugnen eller dra ut stickproppen om det börjar ryka. Låt luckan vara stängd för att kväva eventuella lågor. - Använd inte ugnen som förvaringsutrymme. Låt inte papper, kokkärl eller livsmedel ligga kvar i ugnen när den inte används. Vätskor och livsmedel får inte värmas i täta förpackningar, eftersom de kan explodera. Vätska som värmts i mikrovågsugnen kan expandera kraftigt efter att den tagits ut ur ugnen. Hantera vätskebehållare försiktigt. Fritera inte livsmedel i ugnen. Het olja kan skada ugnen och kärlen och kan ge brännskador. Ägg med skal och hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugnen, eftersom de kan explodera även efter att de har tagits ur mikrovågsugnen. Stick hål på livsmedel med tjockt skal, som potatis, hel squash, äpplen och kastanjer, innan de tillagas i mikrovågsugnen. Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller skakas före servering. Kontrollera temperaturen för att undvika brännskador. Kokkärlen kan bli varma när värme överförs från den uppvärmda maten. Grytlappar kan behövas vid hantering av kärlet. Kontrollera att kärl är avsedda att användas i mikrovågsugn. Service eller reparation som innefattar borttagning av hölje som skyddar mot mikrovågsstrålning kan orsaka skador och får endast utföras av utbildad personal. Denna produkt tillhör grupp 2 klass B ISM. Grupp 2 omfattar all ISM-utrustning (industri, vetenskap och medicin) där radiofrekvent energi skapas med avsikt och/eller används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material och utrustning för gnistbehandling. Klass B- utrustning kan användas för hushållsbruk samt i anläggningar direkt anslutna till lågspänningsnätverk i bostadsbyggnader. Apparaten är inte avsedd att användas av personer (även barn) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. TEKNISKA DATA Märkspänning 230 V / 50 Hz Effektförbrukning W (mikrovågor), W (grill) Märkeffekt 800 W Driftfrekvens MHz Yttermått 262 x 452 x 368mm (h x b x d) Mått för ugnsutrymme 210 x 315 x 329 mm (h x b x d) Volym för ugnsutrymme 20 l Tillagningsenhet Roterande skiva Nettovikt Ca 12,5 kg 5

6 SVENSKA BESKRIVNING 1. Luckförreglingssystem 2. Ugnsfönster 3. Stöd för roterande skiva 4. Knapp för lucköppning 5. Manöverpanel 6. Ventilationsöppning 7. Roterande glasskiva 8. Grillelement 9. Metallgaller Manöverpanel MENYSKÄRM Visar tillagningstid, effekt, funktion och klocka. POWER LEVEL Tryck på knappen Power Level flera gånger för att ställa in tillagningseffekten på mikrovågsugnen. GRILL Tryck på den här knappen för att ställa in ett grillprogram på upp till 95 minuter. COMBI Laga mat genom att använda en kombination av mikrovågsugn och grill. MENU/TIME (VRED) Ställ in tillagningstiden med vredet. Välj en meny för automatisk tillagning med vredet. WEIGHT ADJUST Tryck på knappen WEIGHT ADJUST för att ange livsmedlets vikt eller antal portioner. CLOCK Tryck på den här knappen för att ställa in klockan. PRESET Tryck på knappen PRESET för att ange ett tillagningsprogram som startar automatiskt vid angiven tid. START/QUICK START (MENU/TIME) Tryck in vredet en gång för att starta ett tillagningsprogram. Tryck på vredet flera gånger för att ställa in tillagningstid och för att starta tillagningen direkt med full effekt. PAUSE/CANCEL Tryck på knappen STOP/CANCEL för att radera inställning eller för att återställa ugnen innan ett tillagningsprogram ställs in. Tryck en gång för att göra en paus i tillagningen eller två gånger för att avbryta den helt. Knappen används även för att ställa in barnlåset. 6

7 Installation SVENSKA HANDHAVANDE Kontrollera att allt emballagematerial innanför luckan är borttaget. VARNING! Kontrollera att ugnen inte har några skador, som feljusterad eller skev lucka, skadade lucktätningar och tätningsytor, skadade eller lösa gångjärn och spärrar eller bucklor i ugnen eller på luckan. Om ugnen har skador ska den inte användas. Kontakta servicepersonal. Mikrovågsugnen ska placeras på plan och stadig yta som kan bära tyngden av mikrovågsugnen och de livsmedel som ska tillagas. Placera inte ugnen så att den utsätts för värme, fukt eller hög luftfuktighet. Den ska inte heller placeras nära brännbart material. Ugnen måste ha tillräckligt luftflöde för att fungera korrekt. Placera ugnen så att det finns 20 cm fritt utrymme ovanför, 10 cm bakom och 5 cm på vardera sidan. Produktens öppningar får inte blockeras. Ta inte bort fötterna på ugnen. Använd inte ugnen utan glasskivan eller om stödrullarna och axeln inte är i rätt läge. Kontrollera att nätsladden inte är skadad och att den inte ligger under ugnen eller på varma ytor eller skarpa kanter. Stickproppen måste vara lätt tillgänglig så att den lätt kan dras ut i nödsituation. Använd inte ugnen utomhus. Tillagning Kärl Placera livsmedlet noggrant. Den tjockaste delen ska ligga närmast kärlets kant. Kontrollera tillagningstiden. Välj den kortaste angivna tiden och öka den sedan om det behövs. Livsmedel som tillagas för länge kan börja ryka eller fatta eld. Täck livsmedlet under tillagning. På så sätt stänker det inte och tillagningen blir jämnare. Vänd på livsmedlet under tillagningen för att minska tillagningstiden för exempelvis kyckling och hamburgare. Stora bitar, som stekar, måste vändas minst en gång. Flytta livsmedel som köttbullar efter halva tillagningstiden, från sidorna till mitten av kärlet och tvärt om. Det bästa materialet för ett kokkärl som ska användas i mikrovågsugn är ett som låter mikrovågorna passera genom behållaren och värma upp maten. Mikrovågor kan inte passera genom metall och därför ska inte metallkärl eller tallrikar med metallkant användas. Använd inte kärl av återvunnet papper vid tillagning i mikrovågsugn, eftersom de kan innehålla små metallfragment som kan orsaka gnistor och brand. Använd runda eller ovala fat istället för kvadratiska/rektangulära, eftersom maten i hörnen ofta blir överkokt. Smala remsor av aluminiumfolie kan användas för att undvika överkokning i sådana områden. Använd inte för mycket folie och lämna cirka 2,5 cm avstånd mellan folie och ugnsväggar. Nedan finns en förteckning över material som kan användas. TYP AV KÄRL MIKROVÅGSUGN GRILL KOMBINATION Värmetåligt glas Ja Ja Ja Ej värmetåligt glas Nej Nej Nej Värmetålig keramik Ja Ja Ja Plasttallrik avsedd för mikrovågsugn Ja Nej Nej Hushållspapper Ja Nej Nej Metallbricka Nej Ja Nej Metallställning Nej Ja Nej Aluminiumfolie och kärl av folie Nej Ja Nej 7

8 SVENSKA INSTÄLLNING En ljudsignal hörs varje gång en knapp trycks ned. När ett tillagningsprogram har avslutats avges en ljudsignal och End visas på skärmen. Tryck på en knapp eller öppna luckan för att rensa skärmen innan du väljer en annan funktion. Inställning av klocka Klockan har 24-timmarsvisning. Tryck på knappen CLOCK för att kontrollera klockslaget under tillagning. Klockslaget visas kortvarigt på skärmen. EXEMPEL: Följ anvisningarna nedan för att ställa in ugnens klocka till Tryck på knappen CLOCK. 2. Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in siffran Tryck en gång på knappen CLOCK för att bekräfta. 4. Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in timsiffran Tryck en gång på knappen CLOCK för att bekräfta. Tillagning i mikrovågsugn När du vill tillaga livsmedel med endast mikrovågsenergi trycker du på POWER LEVEL flera gånger för att ställa in tillagningseffekten. Använd sedan MENU/TIME för att ställa in önskad tillagningstid. Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter. 1. Tryck på knappen POWER LEVEL för att välja effekt. Tryck på knappen POWER LEVEL SKÄRM TILLAGNINGSEFFEKT En gång % Två gånger 80 80% Tre gånger 60 60% Fyra gånger 40 40% Fem gånger 20 20% Sex gånger 00 0% 2. Följ anvisningarna nedan för att tillaga något i tio minuter med 60 % effekt: 3. Tryck på knappen POWER LEVEL flera gånger för att ställa in effekten till Vrid MENU/TIME till Tryck på knappen START/QUICK START. Laga mat med grill Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter. Grillen passar särskilt bra för tunna köttbitar, stekar, kotletter, kebab, korvar eller kycklingbitar. Det passar även för varma smörgåsar och gratänger. Följ anvisningarna nedan för att grilla i 12 minuter. 1. Tryck på knappen GRILL. 2. Vrid MENU/TIME till 12: Tryck på knappen START/QUICK START. Kombination 1 Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter. 30 % av hela tillagningstiden är för mikrovågsugnen, 70 % för grillen. Används för fisk eller gratänger. EXEMPEL: Anta att du vill ställa in kombination 1 för en tillagningstid på 25 minuter. 1. Tryck på COMBI. för att visa CO Vrid MENU/TIME till 25: Tryck på knappen START/QUICK START. 8

9 Kombination 2 SVENSKA Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 95 minuter. 55 % av hela tillagningstiden är för mikrovågsugnen, 45% för grillen. Används för pudding, omelett, bakad potatis och fågel. EXEMPEL: Anta att du vill ställa in kombination 2 för en tillagningstid på 12 minuter. 1. Tryck på COMBI för att visa CO Vrid MENU/TIME till 12: Tryck på knappen START/QUICK START. Automatisk tillagning För nedanstående livsmedel och tillagningssätt behöver du inte ange tillagningseffekt och tid. Ange bara vad du vill tillaga och hur mycket det väger. Ugnen startar när du trycker på knappen START/QUICK START. För att livsmedlet ska tillagas jämnt kan det vara nödvändigt att vända på det efter halva tiden. Följ anvisningarna nedan för att tillaga 400 g fisk. 1. Vrid i vänteläge vredet MENU/TIME till 6, tillagning av fisk, på menyn för Auto Cooking. 2. Tryck på knappen WEIGHT ADJUST flera gånger för att ange rätt vikt. 3. Tryck på knappen START/QUICK START. Meny för Automatisk tillagning Kod Livsmedel 01 Mjölk/kaffe (200 ml/kopp) 02 Ris (g) 03 Spaghetti (g) 04 Potatis (230 g/st.) 05 Automatisk uppvärmning (g) 06 Fisk (g) 07 Kyckling (g) 08 Nötkött/lamm (g) 1. För mjölk, kaffe och potatis visas antalet portioner istället för vikt när du trycker på knappen WEIGHT ADJUST. 2. Vid nr 7, 8 och 9 i listan pausar ugnen under tillagningen och avger en ljudsignal, för att du ska kunna vända på livsmedlet så att det blir jämnt tillagat. 3. Resultatet beror på flera saker, bland annat spänningsfluktuationer, livsmedlets form och storlek, personlig smak rörande tillagning samt hur du placerar livsmedlet i ugnen. Om du är missnöjd med resultatet kan du justera tillagningstiden. 4. Häll på kokande vatten före tillagning av spaghetti. 09 Kött på spett (g) Förinställning Med den här funktionen kan du ange att ett program ska starta vid angiven tid. Exempel: Följ anvisningarna nedan för att ställa in ett tillagningsprogram som ska börja 11:30 när klockan är 9: Ange det önskade tillagningsprogrammet. 2. Tryck en gång på knappen PRESET. 3. Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in siffran 11: Tryck en gång på knappen PRESET. 5. Vrid vredet MENU/TIME för att ställa in siffran 11: Tryck en gång på knappen START/QUICK START. OBS! När funktionen har ställts in avaktiveras de andra knapparna. Du kan bara kontrollera den förinställda tiden genom att trycka på PRESET och avbryta med knappen PAUSE/CANCEL. När klockan är startar det inställda tillagningsprogrammet automatiskt. 9

10 Automatisk upptining per vikt SVENSKA Du kan tina upp livsmedel i ugnen genom att ange dess vikt. Tid och effekt för upptining ställs in automatiskt när du anger typ av livsmedel och vikt. Vikten kan variera mellan 100 g till g. EXEMPEL: Följ anvisningarna nedan för att tina upp 600 g räkor. 1. Tryck på knappen PAUSE/CANCEL. 2. Tryck på knappen WEIGHT DEFROST. 3. Tryck på WEIGHT ADJUST för att ange livsmedlets vikt. 4. Tryck på knappen START/QUICK START. OBS! Ugnen pausar under upptiningen för att du ska kunna vända på livsmedlet så att det tinas upp jämnt. När du har vänt på det trycker du på START/QUICK START för att fortsätta upptiningen. Quick start Livsmedlet tillagas snabbt i ugnen på full effekt när du väljer programmet Quick Start. Tryck på knappen START/QUICK START flera gånger för att ställa in tillagningstiden. Ugnen startar genast med full effekt. Den längsta tillagningstid som går att ställa in är 10 minuter. Barnlås Använd barnlåset så att barnen inte kan använda ugnen utan uppsikt av vuxen. När barnlåset är aktiverat visas texten CHILD LOCK på skärmen och ugnen kan inte startas. För att ställa in barnlåset: Håll knappen PAUSE/CANCEL intryckt i tre sekunder tills en signal ljuder och texten LOCK visas. För att deaktivera barnlåset: Håll knappen PAUSE/CANCEL intryckt i tre sekunder tills en signal ljuder och texten LOCK försvinner. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Stäng av ugnen och dra ut stickproppen före rengöring. Håll insidan av ugnen ren. Torka av stänk och vätskor med en fuktig trasa. Om ugnen är mycket smutsig kan ett milt rengöringsmedel användas. Undvik att använda sprej eller starka rengöringsmedel som kan ge fläckar och strimmor eller matt yta på luckan. Utsidan av ugnen ska rengöras med en fuktig trasa. Vatten får inte komma in i ventilationsöppningarna, eftersom det kan skada ugnen. Torka ofta av luckans och fönstrets båda sidor, lucktätningarna och intilliggande delar med en fuktig trasa för att ta bort fläckar och stänk. Använd inte slipande rengöringsmedel. Manöverpanelen får inte bli blöt. Rengör den med en fuktig trasa. Låt luckan vara öppen när manöverpanelen rengörs, för att undvika att ugnen startas av misstag. Torka av med en mjuk trasa om det bildas ånga på insidan eller kring kanten av luckan. Ånga kan bildas när mikrovågsugnen används vid hög luftfuktighet. Det är helt normalt. Ibland kan glasskivan behöva tas ut och rengöras. Rengör den i varmt såpvatten eller i diskmaskin. Ringen och ugnens botten ska rengöras med jämna mellanrum så att ringen kan röra sig utan problem. Torka av ugnens botten med ett milt rengöringsmedel. Ringen kan rengöras i milt såpvatten eller i diskmaskin. Kontrollera att ringen sätts tillbaka på rätt sätt i ugnen efter rengöring. Dålig lukt i ugnen tas bort med skalet och saften av en citron som blandas med 2,5 dl vatten i en mikrovågssäker skål. Kör skålen i mikrovågsugnen i 5 minuter. Torka av mikrovågsugnen noga med en mjuk trasa. Kontakta återförsäljaren när lampan i ugnen måste bytas ut. Ugnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas bort. Om mikrovågsugnen inte hålls ren kan ytorna brytas ned. Detta minskar produktens livslängd och kan orsaka skada. Apparaten får inte slängas i hushållssoporna utan ska lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning. 10

11 Om ugnen inte fungerar SVENSKA FELSÖKNING Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten. Om den inte är det drar du ut stickproppen ur uttaget, väntar 10 sekunder och sätter i stickproppen igen. Kontrollera att inga säkringar eller brytare löst ut. Om de fungerar kan du kontrollera uttaget med en annan produkt. Kontrollera att manöverpanelen är korrekt programmerad och att kopplingsuret är inställt. Kontrollera att luckan är stängd och att luckans förreglingssystem inte är aktiverat. Om luckan inte är korrekt stängd kan mikrovågsfunktionen inte aktiveras. KONTAKTA TEKNIKER OM DETTA INTE LÖSER PROBLEMET. FÖRSÖK INTE JUSTERA ELLER REPARERA PRODUKTEN SJÄLV. Radiostörningar När mikrovågsugnen används kan störningar på radio, TV eller liknande utrustning uppstå. Störningarna kan minskas genom nedanstående åtgärder: Rengör ugnens lucka och tätningsytor. Flytta antennen för radio eller TV. Flytta mikrovågsugnen i förhållande till mottagaren. Flytta mikrovågsugnen bort från mottagaren. Anslut mikrovågsugnen till en annan krets än mottagaren. Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: Jula AB, Box 363, SKARA 11

12 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSAVISNINGER Ovnen må ikke brukes med døren åpen. Det kan føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Sikkerhetsmekanismene må ikke deaktiveres eller klusses med. Ikke sett gjenstander mellom ovnsfronten og døren, og la det ikke samle seg smuss eller rester etter rengjøringsmidler på tetningsflatene. Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren lukkes skikkelig, og at det ikke er skader på - døren (bøyd), - hengsler og låser (ødelagte eller løsnet), - dørtetninger og tetningsflater. Ovnen skal ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert servicepersonale. Forsikre deg om at all emballasje fjernes fra innsiden av døren. ADVARSEL! Sjekk om ovnen er skadet, for eksempel om dørtetninger og tetningsflater er skadet, om dørhengsler og - låser er ødelagt eller løse, eller om det er bulker i ovnsrommet eller på døren. Hvis du oppdager skader, må du ikke bruke ovnen. Kontakt kvalifisert servicepersonale. Denne mikrobølgeovnen må plasseres på et flatt, stabilt underlag som tåler vekten av ovnen og den tyngste maten som skal tilberedes i den. Ikke plasser ovnen der det genereres varme, væte eller høy fuktighet, eller i nærheten av brennbart materiale. For at ovnen skal fungere riktig, må luftsirkulasjonen være tilstrekkelig. La det være en klaring på 20 cm over ovnen, 10 cm bak og 5 cm til begge sider. Ikke dekk til eller blokker åpningene på apparatet. Ikke fjern føttene. Ikke bruk ovnen uten at glasstallerkenen, rotasjonsringen og akselen er i riktig posisjon. Pass på at strømforsyningsledningen er intakt, og at den ikke ligger under ovnen eller over varme eller skarpe flater. Stikkontakten skal være lett tilgjengelig, slik at støpselet er enkelt å dra ut i nødstilfeller. Ovnen skal ikke brukes utendørs. Jording Dette apparatet må jordes. Ovnen er utstyrt med ledning som har jordingstråd med et jordingsstøpsel. Den skal koples til et vegguttak som er skikkelig montert og jordet. Ved elektrisk kortslutting reduserer jording faren for elektrisk støt ved å sørge for at strømmen ledes bort. Det anbefales å ha en egen krets som brukes bare til ovnen. Bruk av høyspenning er farlig og kan føre til brann eller annen ulykke som forårsaker skade på ovnen. ADVARSEL! Feil bruk av jordingsstøpselet kan forårsake risiko for elektriske støt. MERK! Hvis du har spørsmål om jording eller el-instruksjoner, ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller en serviceperson. Verken produsenten eller forhandleren kan påta seg ansvar for skade på ovnen eller for personskader som skyldes at prosedyrene for elektrisk tilkopling ikke er fulgt. Vær forsiktig når du bruker elektriske apparater, og pass på følgende: Slik reduserer du faren for forbrenninger, elektrisk støt, brann, personskade eller overeksponering for mikrobølgeenergi: Les alle instruksjoner før apparatet tas i bruk. Dette apparatet skal brukes bare til det formålet det er beregnet for, som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk korroderende kjemikalier eller damp i dette apparatet. Denne ovnstypen er beregnet for oppvarming, tilberedning eller tørking av mat. Den er ikke beregnet for industriell bruk eller laboratoriebruk. 12

13 NORSK Ikke bruk ovnen i tom tilstand. Ikke bruk dette apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det er skadet eller har falt i gulvet. Hvis strømledningen er skadet, skal den av sikkerhetsmessige årsaker kun skiftes ut av produsenten, en serviceforhandler som er godkjent av produsenten, eller en tilsvarende kvalifisert person. Når apparatet benyttes i kombinasjonsmodus, genereres det høye temperaturer, og barn må derfor ikke bruke ovnen uten tilsyn fra voksne. Barn skal ikke bruke ovnen alene med mindre de har fått den veiledningen som er nødvendig for å bruke ovnen på en trygg måte, og med mindre de forstår farene ved feil bruk. Slik reduserer du faren for brann i ovnsrommet: - Når du varmer opp mat i plast- eller papirbeholdere, må du sjekke ovnen ofte med tanke på antenning. - Fjern klips fra papir- eller plastposer før de legges i ovnen. - Hvis du oppdager røyk, må du slå av apparatet eller trekke ut støpselet og holde døren lukket, slik at - eventuelle flammer kveles. - Ikke oppbevar noe inne i ovnen. La ikke papirprodukter, kokekar eller mat ligge i ovnsrommet når ovnen ikke er i bruk. Væske eller annen mat må ikke varmes opp i tette beholdere, i så fall kan de eksplodere. Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan medføre støtkoking i etterkant. Vær derfor forsiktig ved håndtering av beholderen. Ikke stek mat i ovnen. Varm olje kan skade ovnsdeler og kokekar og til og med føre til hudforbrenninger. Egg med skall og hele, hardkokte egg skal ikke varmes i mikrobølgeovner. De kan eksplodere også etter avsluttet oppvarming i mikrobølgeovnen. Gjennomhull mat med hardt skall, for eksempel poteter, hel squash, epler og kastanjenøtter før tilberedning. Før servering skal innholdet i tåteflasker og glass med barnemat omrøres eller ristes og temperaturen kontrolleres, slik at forbrenninger unngås. Kokekar kan bli varme på grunn av varme som overføres fra den oppvarmede maten. Bruk eventuelt grytekluter ved håndtering av kokekaret. Sjekk kokekarene for å forsikre deg om at de kan brukes i mikrobølgeovner. Det er farlig for andre enn kvalifiserte personer å utføre service eller reparasjoner som omfatter fjerning av deksler som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi. Dette produktet er Gruppe 2, Klasse B, ISM-utstyr. Definisjonen av Gruppe 2 som inneholder alt av ISM-utstyr (industri, forskning og medisin) hvor energi fra radiobølger skapes og/eller brukes i form av elektromagnetisk stråling for behandling av materiell, og gnisterosjonsutstyr. Klasse B-utstyr er utstyr beregnet for bruk i husholdninger og andre steder som er direkte koblet til lavspenningsnett som forsyner bygninger beregnet for boligformål. Denne maskinen er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Sørg for at barn ikke leker med apparatet. TEKNISKE DATA Merkspenning 230 V / 50 Hz Effektforbruk W (mikrobølger), W (grill) Nominell utgångseffekt 800 W Driftsfrekvens MHz Utvendige mål 262 x 452 x 368mm (h x b x d) Innvendige mål 210 x 315 x 329 mm (h x b x d) Ovnens kapasitet 20 l Tilberedningsegenskap System med roterende glasstallerken Nettovekt Ca 12,5 kg 13

14 NORSK BESKRIVELSE 1. Sikkerhetslås for dør 2. Ovnsvindu 3. Rotasjonsring 4. Utløserknapp for dør 5. Kontrollpanel 6. Ovnens luftventilasjon 7. Glasstallerken 8. Grillelement 9. Metallrist Kontrollpanel MENY FOR VALG AV FUNKSJONER Tilberedningstid, effekt, handlingsindikatorer og klokketid vises POWER LEVEL Trykk på knappen Power Level flere ganger for å stille inn effektnivået som skal benyttes ved tilberedningen. GRILL Trykk på denne knappen for å angi et grill-tilberedningsprogram opptil 95 minutter. COMBI Tilberedning med kombinert mikrobølge- og grilleffekt. MENU/TIME (RATT) Vri på rattet "Menu/Time for å stille inn tiden. Vri på rattet for å velge en meny for automatisk tilberedning. WEIGHT ADJUST Trykk på knappen Weight Adjust for å angi vekten på maten eller antall porsjoner. CLOCK Trykk på knappen Clock for å stille inn ovnsklokken. PRESET Trykk på knappen Preset for å programmere et tilberedningsprogram som starter automatisk til angitt tid. START/QUICK START (MENU/TIME) Trykk én gang på rattet Start/Quick Start for å starte et tilberedningsprogram. Trykk flere ganger for å stille inn tilberedningstid og få ovnen til å starte ved full effekt umiddelbart. PAUSE/CANCEL Trykk på knappen Pause/Cancel for å stille inn eller tilbakestille ovnen før du velger et tilberedningsprogram. Trykk én gang for å stoppe tilberedningen midlertidig eller to ganger for å annullere helt. Knappen brukes også som barnesikring. 14

15 Installasjon NORSK BRUK Forsikre deg om at all emballasje fjernes fra innsiden av døren. ADVARSEL! Sjekk om ovnen er skadet, for eksempel om dørtetninger og tetningsflater er skadet, om dørhengsler og - låser er ødelagt eller løse, eller om det er bulker i ovnsrommet eller på døren. Hvis du oppdager skader, må du ikke bruke ovnen. Kontakt kvalifisert servicepersonale. Denne mikrobølgeovnen må plasseres på et flatt, stabilt underlag som tåler vekten av ovnen og den tyngste maten som skal tilberedes i den. Ikke plasser ovnen der det genereres varme, væte eller høy fuktighet, eller i nærheten av brennbart materiale. For at ovnen skal fungere riktig, må luftsirkulasjonen være tilstrekkelig. La det være en klaring på 20 cm over ovnen, 10 cm bak og 5 cm til begge sider. Ikke dekk til eller blokker åpningene på apparatet. Ikke fjern føttene. Ikke bruk ovnen uten at glasstallerkenen, rotasjonsringen og akselen er i riktig posisjon. Pass på at strømforsyningsledningen er intakt, og at den ikke ligger under ovnen eller over varme eller skarpe flater. Stikkontakten skal være lett tilgjengelig, slik at støpselet er enkelt å dra ut i nødstilfeller. Ovnen skal ikke brukes utendørs. Matlaging Vær nøye med hvordan maten anordnes. Legg de tykkeste sidene ytterst. Pass på tilberedningstiden. Bruk korteste angitte tilberedningstid og legg til mer tid etter behov. Mat som har stått for lenge i ovnen, kan ryke eller antenne. Dekk maten under tilberedningen. Tildekking hindrer sprut og gir et jevnt resultat. Snu maten en gang under tilberedningen. Det forkorter tilberedningstiden for matvarer som kylling og hamburgere. Store matstykker, for eksempel stek, må snus minst én gang. Flytt rundt på retter som kjøttboller når de halvferdige, både fra øverst til nederst og fra midten av retten til ytterkanten. Velge riktig utstyr Det ideelle materialet for bruk i mikrobølgeovn er transparent for mikrobølger, det tillater energien å passere gjennom materialet og varme opp maten. Mikrobølger kan ikke trenge gjennom metall, så metallkjeler eller skåler med metallkant bør ikke brukes. Ikke bruk resirkulerte papirprodukter i mikrobølgeovnen. De inneholder små metallfragmenter som kan forårsake gnister og/eller brann. Runde/ovale skåler anbefales fremfor firkantede/avlange skåler, fordi mat i hjørnene har en tendens til å bli kokt for lenge. Smale remser med aluminiumsfolie kan brukes til å hindre at utsatte områder kokes for mye. Pass imidlertid på at du ikke bruker for mye, og la det være en avstand på ca. 2,5 cm mellom folie og ovnsrom. Listen nedenfor er en generell hjelp til å velge riktig kokekar. MATERIALE MIKROBØLGEOVN GRILL KOMBINASJON Varmebestandig glass Ja Ja Ja Ikke varmebestandig glass Nei Nei Nei Varmebestandig keramikk Ja Ja Ja Mikrobølgesikker plast Ja Nei Nei Kjøkkenpapir Ja Nei Nei Metallbeger Nei Ja Nei Metallrist Nei Ja Nei Aluminiumsfolie og foliebeholdere Nei Ja Nei 15

16 NORSK INNSTILLING Hver gang du trykker på en knapp, høres et lydsignal som bekrefter trykkingen. Når et tilberedningsprogram er fullført, varsles brukeren i form av lydsignaler og teksten End i displayet. Trykk på en hvilken som helst knapp eller åpne døren for å fjerne varslingen før du stiller inn en annen funksjon. Stille inn klokketid Dette er en 24-timersklokke. Hvis du vil sjekke tiden mens ovnen er i gang, trykker du på knappen Clock. Da vises klokkeslettet i displayet en liten stund. EKSEMPEL: Tenk deg at du skal sette ovnens klokketid til 8: Trykk på knappen "Clock". 2. Vri rattet Menu/Time til tallet Trykk én gang på knappen "Clock" for å bekrefte timeinnstillingen. 4. Roter rattet Menu/Time for å angi minuttallet Trykk én gang på knappen "Clock" for å bekrefte innstillingen. Tilberedning i mikrobølgeovn Når du skal tilberede mat ved hjelp av mikrobølger, trykker du flere ganger på knappen Power Level for å velge effektnivået. Bruk deretter rattet Menu/Time til å stille inn ønsket tilberedningstid. Den lengste tilberedningstiden er 95 minutter. 1. Velg effekt ved å trykke på knappen Power Level. Trykk på knappen POWER LEVEL DISPLAY EFFEKT 1 gang % 2 ganger 80 80% 3 ganger 60 60% 4 ganger 40 40% 5 ganger 20 20% 6 ganger 00 0% 2. Tenk deg for eksempel at du skal tilberede mat i 10 minutter ved en mikrobølgeeffekt på 60 %. 3. Trykk på knappen Power Level flere ganger til effektnivået 60 vises. 4. Vri rattet Menu/Time til 10: Trykk på knappen Start/Quick Start. Grill-tilberedning Den lengste tilberedningstiden er 95 minutter. Grill-tilberedningen er særlig egnet for kjøtt i tynne skiver, biffer, koteletter, kebab-kjøtt, pølser eller kyllingbiter. Den passer også til varme smørbrød og gratinerte retter. Hvis du for eksempel ønsker å steke i 12 minutter. 1. Trykk på knappen "Grill". 2. Vri rattet Menu/Time til 12: Trykk på knappen Start/Quick Start. Kombinasjon 1 Den lengste tilberedningstiden er 95 minutter. 30 % av samlet tid for mikrobølgeeffekt, 70 % for grill-tilberedning. Brukes til å steke fisk eller til å gratinere. EKSEMPEL: Hvis du ønsker å stille inn kombinasjon 1 til en tilberedningstid på 25 minutter. 1. Trykk på knappen Combi for å velge CO Vri rattet Menu/Time til 25: Trykk på knappen Start/Quick Start. 16

17 Kombinasjon 2 NORSK Den lengste tilberedningstiden er 95 minutter.55 % av samlet tid med mikrobølgeeffekt, 45 % med grilltilberedning. Brukes for å tilberede desserter, omeletter, bakte poteter og fjærkre. EKSEMPEL: Hvis du ønsker å angi kombinasjon 2 til en tilberedningstid på 12 minutter. 1. Trykk på knappen Combi for å velge CO Vri rattet Menu/Time til 12:00: Trykk på knappen Start/Quick Start. Automatisk tilberedning For følgende matvarer eller tilberedningsmåter trenger du ikke å programmere effekt og tid. Du trenger bare å fortelle ovnen hva du skal tilberede, og hvor mye maten veier. Ovnen starter etter at du har trykt på Start/Quick Start. Du må kanskje snu maten når den er halvferdig, slik at du oppnår et jevnt resultat. EKSEMPEL: Tilberedning av 400 g fisk. 1. Når du er i ventemodus, vrir du rattet "Menu/Time" til alternativet for fisk, som er punkt 6 på menyen for automatisk tilberedning. 2. Trykk på knappen Weight Adjust flere ganger for å angi ønsket vekt. 3. Trykk på knappen Start/Quick Start. Meny for automatisk tilberedning Kode 01 Mat Melk/kaffe (200 ml/kopp) 1. For melk/kaffe og poteter viser displayet antall porsjoner i stedet for matvekten når du trykker på knappen Weight Adjust Ris (g) Spagetti (g) 2. For punkt 7, 8 og 9 på listen stopper ovnen under tilberedningen og avgir et lydsignal. Det skal minne deg på å åpne døren og snu maten, slik at du får et jevnt resultat. 04 Poteter (230 g hver) 05 Automatisk gjenoppvarming (g) 06 Fisk (g) 07 Kylling (g) 08 Storfe/lam (g) 09 Kjøtt i skiver (g) 3. Resultatet av den automatiske tilberedningen avhenger av faktorer som spenningssvingninger, formen og størrelsen på maten, dine personlige preferanser for hvordan maten skal være, og til og med av hvor gunstig du klarer å plassere maten i ovnen. Hvis du mener at maten uansett ikke er tilfredsstillende, justerer du tilberedningstiden etter behov. 4. Hvis du lager spagetti, tilføyer du kokende vann før tilberedningen starter. Forhåndsinnstilling Denne funksjonen lar deg forhåndsprogrammere et tilberedningsprogram som skal starte til en angitt tid. EKSEMPEL: Tenk deg at klokken er 9:00, og at du vil ha ovnen til å starte et tilberedningsprogram klokken 11: Angi et ønsket tilberedningsprogram. 2. Trykk én gang på knappen "Preset". 3. Vri rattet Menu/Time til tallet 11: Trykk én gang på knappen "Preset". 5. Vri rattet Menu/Time for å stille inn minuttene til 11: Trykk én gang på knappen Start/Quick Start. MERK! Etter at en forhåndsinnstilling er utført, kan du ikke bruke andre knapper. Det eneste du kan gjøre er å sjekke gjeldende tid ved å trykke på knappen Preset, og annullere den ved å trykke på knappen Pause/Cancel. Når klokken er 11:30, starter ønsket tilberedningsprogram automatisk. 17

18 Vektbasert tining NORSK Ovnen kan tine mat basert på den vekten brukeren angir. Tiden og effekten for tiningen stilles automatisk inn når matkategori og vekt er programmert. Vektområdet for frossen mat varerier fra 100 g til 1800 g. EKSEMPEL: Tenk deg at du skal tine 600 g reker. 1. Trykk på knappen "Pause/Cancel. 2. Trykk på knappen Weight Defrost. 3. Trykk på knappen Weight Adjust" for å velge vekten på maten som skal tines. 4. Trykk på knappen Start/Quick Start. MERK! Ovnen stopper i løpet av tiningen, slik at brukeren kan snu maten og få et jevnt resultat. Brukeren må deretter trykke på Start/Quick Start for å fortsette tiningen. Hurtigstart Ovnen tilbereder maten raskt ved HØY effekt (100 % utgangseffekt) når hurtigstartsprogrammet benyttes. Trykk på knappen Start/Quick Start flere ganger for å stille inn tilberedningstiden. Ovnen starter umiddelbart ved full effekt. Den høyeste tilberedningstiden du kan angi, er 10 minutter. Barnesikring Bruk barnesikringsfunksjonen for å unngå at ovnen brukes av små barn uten tilsyn. Indikatoren for barnesikring (en lås) vises i displayet, og ovnen kan ikke betjenes så lenge barnesikringen er aktivert. Slik stiller du inn barnesikringen: Trykk på knappen Pause/Cancel og hold den inne i tre sekunder. Et lydsignal høres, og indikatoren for barnesikring lyser. Slik opphever du barnesikringen: Trykk på knappen Pause/Cancel og hold den inne i tre sekunder. Et lydsignal høres, og indikatoren for barnesikring slukkes. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Slå av ovnen og ta ut støpselet fra stikkontakten før rengjøring. Hold ovnen ren innvendig. Mat- eller væskesøl som fester seg på ovnsveggene, skal tørkes av med en fuktig klut. Mildt rengjøringsmiddel kan benyttes hvis ovnen blir svært skitten. Unngå å bruke spray og andre sterke rengjøringsmidler, fordi disse kan føre til flekker eller render på døroverflaten eller gi den et matt preg. De utvendige flatene bør rengjøres med en fuktig klut. For å unngå skade på de operative delene inne i ovnen, må det ikke sive vann inn i ventilasjonsåpningene. Tørk hyppig av begge sider av døren og vinduet, samt dørtetningene og tilstøtende deler, med en fuktig klut for å fjerne søl og sprut. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler. Kontrollpanelet må ikke bli vått. Rengjør med en myk, fuktig klut. La døren stå åpen når du rengjør kontrollpanelet, slik at ovnen ikke slår seg på ved et uhell. Hvis det samler seg damp inne i eller rundt utsiden av ovnsdøren, tørker du den bort med en myk klut. Dette kan skje i tilfeller der mikrobølgeovnen betjenes ved høye fuktighetsnivåer. Og det er normalt. Glasstallerkenen må tas ut for rengjøring innimellom. Vask tallerkenen i varmt, såpeholdig vann eller i oppvaskmaskin. Rotasjonsringen og ovnsbunnen bør rengjøres regelmessig for å unngå høye lyder. Bruk et mildt rengjøringsmiddel til å tørke av ovnsbunnen. Rotasjonsringen kan vaskes med mildt, såpeholdig vann eller i oppvaskmaskin. Når du har tatt ut rotasjonsringen fra ovnsrommet for rengjøring, må du huske å sette den inn på riktig plass igjen. Fjern lukt fra ovnen ved å blande en kopp vann med saften og skallet fra én sitron i en dyp, mikrobølgesikker bolle. Sett dette i ovnen og la den gå i 5 minutter. Vask grundig og tørk med en myk klut. Ta kontakt med en forhandler hvis lyspæren i ovnen må byttes ut. Ovnen bør rengjøres regelmessig og matrester fjernes. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overflaten forringes. Det kan få negativ innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner. Dette apparatet skal ikke kastes i vanlig søppelkasse, men skal avhendes i henhold til gjeldende bestemmelser for avhending av elektrisk avfall. 18

19 Hvis ovnen ikke fungerer NORSK FEILSØKING Sjekk at støpselet er satt skikkelig inn i stikkontakten. Hvis det ikke er det, tar du ut støpselet fra stikkontakten, venter i 10 sekunder og setter det skikkelig på plass igjen. Sjekk om en av sikringene har gått, eller om overbelastningsbryteren har løst ut. Hvis disse ser ut til å virke som de skal, tester du stikkontakten med andre apparater. Sjekk at kontrollpanelet er programmert riktig, og at tidsvelgeren er innstilt. Sjekk at døren er skikkelig lukket, og at dørens sikkerhetslås er aktivert. I motsatt fall strømmer ikke mikrobølgeenergien inn i ovnen. HVIS INGEN AV TILTAKENE OVENFOR HJELPER, MÅ KVALIFISERT TEKNIKER TILKALLES. IKKE FORSØK Å JUSTERE ELLER REPARERE OVNEN SELV. Radioforstyrrelser Bruk av mikrobølgeovnen kan forstyrre radio, TV eller tilsvarende utstyr. Eventuelle forstyrrelser som oppstår, kan reduseres eller fjernes ved hjelp av følgende tiltak: Rengjør døren og tetningsflater på ovnen. Juster mottaksantenne til radioen eller fjernsynet. Flytt mikrobølgeovnen i forhold til mottakeren. Flytt mikrobølgeovnen vekk fra mottakeren. Kople mikrobølgeovnen til en annen stikkontakt, slik at mikrobølgeovnen og mottakeren bruker forskjellige kretser. Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon: Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 19

20 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Nie włączaj kuchenki, jeśli drzwiczki są otwarte. Może to spowodować narażenie na szkodliwe promieniowanie mikrofalowe. Nigdy nie próbuj odłączać ani modyfikować systemu zabezpieczeń. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pomiędzy czołową ścianą kuchenki a drzwiami. Nie pozwól, by na powierzchniach uszczelniających znajdował się kurz lub resztki środka czyszczącego. Nie używaj kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Ważne jest, by drzwi dokładnie się zamykały oraz by nie było uszkodzeń na: - drzwiczkach (zniekształcone); - zawiasach i zamkach (zepsute lub poluzowane); - uszczelkach drzwi i powierzchniach uszczelniających. Kuchenka może być regulowana i naprawiana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu. Upewnij się, czy z wnętrza kuchenki zostały wyciągnięte wszystkie opakowania. OSTRZEŻENIE! Sprawdź, czy kuchenka nie ma uszkodzeń, takich jak: źle ustawione lub krzywe drzwi, uszkodzone uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające, zepsute lub luźne zawiasy i zamki czy wgniecenia w kuchence lub drzwiach. Nie należy używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się z personelem serwisowym. Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która uniesie ciężar kuchenki i wkładanych do niej produktów spożywczych. Nie umieszczaj kuchenki tak, by była narażona na działanie ciepła, wilgoci lub wysokiej wilgotności powietrza. Nie umieszczaj jej także w pobliżu materiałów łatwopalnych. Do prawidłowego działania kuchenka wymaga właściwego przepływu powietrza. Umieść kuchenkę tak, by wokół niej było dostatecznie dużo wolnej przestrzeni: 20 cm ponad nią, 10 cm za nią i 5 cm po obu stronach. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek kuchenki. Nie korzystaj z kuchenki bez szklanego talerza obrotowego oraz jeśli rolki prowadnicy i oś napędowa znajdują się w nieodpowiedniej pozycji. Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony i czy nie znajduje się pod kuchenką, na gorących powierzchniach lub ostrych krawędziach. Wtyczka powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, by można ją było wyjąć z kontaktu w sytuacji awaryjnej. Nie używaj kuchenki na zewnątrz pomieszczeń. Podłączenie uziemienia Urządzenie musi być uziemione. Kuchenka mikrofalowa ma kabel z przewodem uziemionym oraz zatwierdzoną uziemioną wtyczkę. Wtyczkę należy podłączyć do poprawnie zainstalowanego uziemionego gniazdka. Uziemienie zmniejsza ryzyko wypadków elektrycznych poprzez odprowadzenie prądu przy ewentualnym zwarciu. Zalecamy, aby podłączyć kuchenkę do oddzielnego obwodu. Nie podłączaj kuchenki do zbyt wysokiego napięcia, gdyż może to spowodować obrażenia ciała, pożar lub uszkodzenie urządzenia. OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe użycie wtyczki z uziemieniem może spowodować porażenie prądem. UWAGA! W razie pytań dotyczących podłączenia elektrycznego lub uziemienia skonsultuj się z elektrykiem albo pracownikiem serwisu. Producent ani sprzedawca nie odpowiadają za uszkodzenia urządzenia i obrażenia ciała powstałe na skutek nieprawidłowego podłączenia do prądu. Używając urządzeń elektrycznych, zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zawsze przestrzegaj poniższych wskazówek, aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała oraz narażenia na promieniowanie mikrofalowe. Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji. Nie należy stosować żrących środków chemicznych i oparów. Kuchenka jest przeznaczona do podgrzewania, gotowania i suszenia żywności. Nie jest przeznaczona do użytku przemysłowego i laboratoryjnego. 20

21 POLSKI Nie uruchamiaj pustej kuchenki. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa poprawnie lub zostało uszkodzone lub upuszczone. Jeśli kabel jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez inną uprawnioną osobę. Pozwala to uniknąć zagrożenia. Podczas pracy kuchenki w trybie kombi dzieci mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych ze względu na wysokie temperatury. Dzieci nie mogą korzystać z kuchenki bez nadzoru, jeśli nie dostały odpowiednich instrukcji dotyczących używania urządzenia w bezpieczny sposób oraz jeśli nie rozumieją ryzyka towarzyszącego nieprawidłowemu użyciu. Przestrzegaj poniższych wskazówek, aby zmniejszyć ryzyko pożaru w kuchence. - Podczas podgrzewania produktów w opakowaniach z tworzywa lub papieru obserwuj, czy we wnętrzu kuchenki nie pojawił się ogień. - Usuń zamknięcia z plastikowych i papierowych toreb, zanim umieścisz je w kuchence. - Jeśli pojawi się dym, wyłącz kuchenkę lub wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie otwieraj drzwi, aby stłumić ewentualne płomienie. - Nie używaj kuchenki do przechowywania rzeczy. Nie pozostawiaj papieru, naczyń i artykułów spożywczych w kuchence, gdy nie jest używana. Ciecze i produkty spożywcze nie mogą być podgrzewane w szczelnych opakowaniach, gdyż grozi to wybuchem. Ciecz podgrzana w kuchence mikrofalowej może się gwałtownie rozszerzyć po wyjęciu z kuchenki. Obchodź się ostrożnie z pojemnikami z cieczą. Nie używaj kuchenki do smażenia produktów spożywczych. Gorący olej może uszkodzić kuchenkę, a naczynia mogą przyczynić się do poparzeń. W kuchence nie należy podgrzewać jaj w skorupce oraz jaj na twardo, ponieważ mogą pęknąć nawet po wyjęciu z urządzenia. Produkty z twardą skórką, takie jak: ziemniaki, cukinia, jabłka i kasztany, należy nakłuć przed rozpoczęciem ich podgrzewania. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z potrawami dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć przed podaniem. Sprawdź temperaturę w celu uniknięcia oparzeń. Ciepło z podgrzanej żywności może być także przenoszone na naczynie. Do manewrowania naczyniem może być potrzebna rękawica kuchenna. Sprawdź, czy naczynia są przeznaczone do użytku w kuchence mikrofalowej. Serwis i naprawy związane ze zdejmowaniem oprawy ochraniającej przed promieniowaniem mikrofalowym mogą powodować uszkodzenia i powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Produkt należy do grupy 2 klasy B ISM. Grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne), w których energia częstotliwości radiowej wytwarzana jest w sposób zamierzony i/lub jest ona wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów, a także przez urządzenia do obróbki elektroerozyjnej. Sprzęt klasy B przystosowany jest do użytku w gospodarstwie domowym oraz instalacjach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia w budynkach mieszkalnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (także dzieci) z jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w zakresie obsługi urządzenia, o ile nie uzyskają wskazówek odnośnie do obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe Zużycie mocy Moc znamionowa Częstotliwość robocza Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne Pojemność komory kuchenki Podstawa pod produkty spożywcze Masa netto V/50 Hz 1200 W (mikrofale), 1000 W (grill) 800 W 2450 MHz 262 x 452 x 368 mm (wys. x szer. x gł.) 210 x 315 x 329 mm (wys. x szer. x gł.) 20 l Talerz obrotowy Około 12,5 kg

22 POLSKI OPIS 1. System blokady drzwi 2. Okienko kuchenki 3. Podpora talerza obrotowego 4. Przycisk do otwierania drzwi 5. Panel sterowania 6. Otwór wentylacyjny 7. Szklany talerz obrotowy 8. Grzałka grilla 9. Ruszt metalowy Panel sterowania WYŚWIETLACZ MENU Wskazuje czas przygotowania, moc, funkcję i godzinę. POWER LEVEL Naciśnij kilka razy przycisk Power Level, aby ustawić moc podgrzewania w kuchence. GRILL Wciśnij ten przycisk, aby ustawić program grillowania na maksymalnie 95 minut. COMBI Przygotuj posiłek, używając kombinacji kuchenki mikrofalowej i grilla. MENU/TIME (POKRĘTŁO) Ustaw czas przygotowania posiłku za pomocą pokrętła. Za pomocą pokrętła wybierz menu dla automatycznego przygotowywania potraw. WEIGHT ADJUST Naciśnij WEIGHT ADJUST w celu wskazania masy przygotowywanego produktu lub ilości porcji. CLOCK Naciśnij ten przycisk, aby ustawić zegar. PRESET Wciśnij przycisk PRESET, aby wskazać program gotowania, który włączy się automatycznie o podanym czasie. START/QUICK START (MENU/TIME) Wciśnij pokrętło jeden raz, aby włączyć program gotowania. Wciśnij pokrętło kilka razy, aby ustawić czas gotowania i włączyć podgrzewanie z użyciem pełnej mocy. PAUSE/CANCEL Naciśnij przycisk STOP/CANCEL, aby cofnąć ustawienie lub aby zmienić ustawienia, zanim zostanie włączony konkretny program. Naciśnij raz w celu zrobienia przerwy w pracy kuchenki, dwa razy w celu całkowitego wstrzymania podgrzewania. Przycisku tego używa się także do ustawienia blokady zabezpieczającej przed dziećmi. 22

23 Montaż POLSKI OBSŁUGA Upewnij się, czy z wnętrza kuchenki zostały wyciągnięte wszystkie opakowania. OSTRZEŻENIE! Sprawdź, czy kuchenka nie ma uszkodzeń, takich jak: źle ustawione lub krzywe drzwi, uszkodzone uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające, zepsute lub luźne zawiasy i zamki czy wgniecenia w kuchence lub drzwiach. Nie należy używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się z personelem serwisowym. Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która uniesie ciężar kuchenki i wkładanych do niej produktów spożywczych. Nie umieszczaj kuchenki tak, by była narażona na działanie ciepła, wilgoci lub wysokiej wilgotności powietrza. Nie umieszczaj jej także w pobliżu materiałów łatwopalnych. Do prawidłowego działania kuchenka wymaga właściwego przepływu powietrza. Umieść kuchenkę tak, by wokół niej było dostatecznie dużo wolnej przestrzeni: 20 cm ponad nią, 10 cm za nią i 5 cm po obu stronach. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek kuchenki. Nie korzystaj z kuchenki bez szklanego talerza obrotowego oraz jeśli rolki prowadnicy i oś napędowa znajdują się w nieodpowiedniej pozycji. Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony i czy nie znajduje się pod kuchenką, na gorących powierzchniach lub ostrych krawędziach. Wtyczka powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, by można ją było wyjąć z kontaktu w sytuacji awaryjnej. Nie używaj kuchenki na zewnątrz pomieszczeń. Przyrządzanie potraw Starannie umieść żywność. Najszersza część powinna znajdować się najbliżej brzegu naczynia. Sprawdź czas podgrzewania. Wybierz najkrótszy podany czas, następnie wydłużaj go w razie potrzeby. Produkty podgrzewane zbyt długo mogą zacząć dymić lub zająć się ogniem. Przykryj produkt podczas przygotowywania w kuchence. W ten sposób unikniesz rozpryskiwania i ułatwisz równomierne podgrzewanie potrawy. Podczas podgrzewania obróć potrawę, aby skrócić czas przygotowania, np. dla kurczaka lub hamburgera. Duże kawałki, np. steki, należy obrócić co najmniej raz. W połowie czasu podgrzewania przemieść produkty, jak np. klopsiki, od brzegów naczynia do środka i na odwrót. Naczynia Najlepszym materiałem do stosowania w kuchence mikrofalowej jest taki, który pozwala mikrofalom przechodzić przez pojemnik i nagrzewać pokarm. Mikrofale nie przechodzą przez metal, dlatego nie można używać naczyń metalowych lub talerzy z metalowym brzegiem. Nie używaj do podgrzewania naczyń z przetworzonego papieru, gdyż mogą one zawierać małe elementy metalowe, powodujące powstanie iskier i ognia. Używaj naczyń okrągłych lub owalnych zamiast kwadratowych/prostokątnych, ponieważ żywność w rogach często się rozgotowuje. Aby uniknąć rozgotowania na tych powierzchniach, można użyć pasków folii aluminiowej. Nie używaj zbyt dużo folii i pozostaw około 2,5 cm odległości pomiędzy folią a ścianami kuchenki. Poniżej znajduje się spis materiałów, które można stosować w kuchence mikrofalowej. 23

24 POLSKI RODZAJ NACZYNIA KUCHENKA MIKROFALOWA GRILL KOMBINACJA Szkło żaroodporne Tak Tak Tak Szkło nieodporne na wysoką Nie Nie Nie temperaturę Żaroodporne wyroby ceramiczne Tak Tak Tak Talerze z tworzywa przeznaczone do Tak Nie Nie stosowania w kuchenkach mikrofalowych Papier do pieczenia Tak Nie Nie Taca metalowa Nie Tak Nie Ruszt metalowy Nie Tak Nie Folia aluminiowa i pojemniki foliowe Nie Tak Nie USTAWIANIE Przy każdym naciśnięciu przycisku słychać sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu programu podgrzewania słychać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pokazuje się End. Zanim wybierzesz inną funkcję, naciśnij jakiś guzik lub otwórz drzwi, aby zmazać informacje na wyświetlaczu. Ustawianie zegara Czas ustawiany jest w formacie 24-godzinnym. Naciśnij przycisk CLOCK, aby skontrolować godzinę podczas przygotowywania potrawy. Na wyświetlaczu na krótką chwilę pojawi się godzina. PRZYKŁAD: Kieruj się poniższymi wskazówkami, aby nastawić zegar kuchenki na 8: Wciśnij przycisk CLOCK. 2. Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić cyfrę Aby potwierdzić, wciśnij ponownie przycisk CLOCK. 4. Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić liczbę Aby potwierdzić, wciśnij ponownie przycisk CLOCK. Przyrządzanie potraw w kuchence mikrofalowej Jeśli chcesz przygotować produkt, używając tylko energii mikrofal, naciśnij kilka razy POWER LEVEL, aby ustawić moc pracy urządzenia. Następnie użyj MENU/TIME w celu ustawienia czasu pracy urządzenia. Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut. 1. Wciśnij przycisk POWER LEVEL, aby wybrać moc. Wciśnij przycisk POWER LEVEL WYŚWIETLACZ MOC PRACY URZĄDZENIA Jeden raz % Dwa razy 80 80% Trzy razy 60 60% Cztery razy 40 40% Pięć razy 20 20% Sześć razy 00 0% 2. Postępuj według poniższych wskazówek, aby przygotować potrawę w dziesięć minut przy 60% mocy: 3. Wciśnij kilka razy przycisk POWER LEVEL, aby ustawić moc na Przekręć MENU/TIME na 10: Wciśnij przycisk START/QUICK START. Przyrządzanie potraw za pomocą grilla Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut. Grill pasuje szczególnie do chudego mięsa, steków, kotletów, kebabu, kiełbas i kawałków kurczaka. Można go również używać do opiekania kanapek i zapiekania potraw. Postępuj według poniższych wskazówek, aby przygotować potrawę na grillu w 12 minut. 1. Wciśnij przycisk GRILL. 2. Przekręć MENU/TIME na 12: Wciśnij przycisk START/QUICK START. 24

25 Kombinacja 1 POLSKI Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut. 30% czasu przygotowania przy użyciu mikrofal, 70% przy użyciu grilla. Do ryb i zapiekanek. PRZYKŁAD: Przyjmij, że chcesz użyć kombinacji 1, ustawiając czas na 25 minut. 1. Wciśnij COMBI, by wyświetlił się napis CO Ustaw MENU/TIME na 25: Wciśnij przycisk START/QUICK START. Kombinacja 2 Czas można ustawić maksymalnie na 95 minut. 55% czasu przygotowania przy użyciu mikrofal, 45% przy użyciu grilla. Do puddingu, omletów, pieczonych ziemniaków i drobiu. PRZYKŁAD: Przyjmij, że chcesz użyć kombinacji 2, ustawiając czas na 12 minut. 1. Wciśnij COMBI, by wyświetlił się napis CO Ustaw MENU/TIME na 12: Wciśnij przycisk START/QUICK START. Funkcja automatycznego przygotowywania potraw Nie musisz wybierać mocy i czasu dla poniższych produktów i sposobów przyrządzania potraw. Podaj tylko, jaki produkt chcesz przygotować i ile waży. Kuchenka uruchamia się po naciśnięciu przycisku START/QUICK START. W celu równomiernego podgrzania produktu konieczne jest jego obracanie w połowie czasu podgrzewania. Postępuj według poniższych wskazówek, aby przygotować 400 g ryby. 1. Ustaw pokrętło MENU/TIME na 6 w trybie oczekiwania (przygotowywanie ryby w menu Auto Cooking). 2. Wciśnij przycisk WEIGHT ADJUST kilka razy, aby podać odpowiednią masę. 3. Wciśnij przycisk START/QUICK START. Menu automatycznego przygotowywania potraw Kod Produkt 01 Mleko/kawa (200 ml/filiżankę) 02 Ryż (g) 03 Spaghetti (g) 04 Ziemniaki (230 g/szt.) 05 Automatyczne podgrzewanie (g) 06 Ryba (g) 07 Kurczak (g) 08 Wołowina/jagnięcina (g) 1. Kiedy wciskasz przycisk WEIGHT ADJUST dla mleka, kawy i ziemniaków, zamiast masy pokazuje się liczba porcji. 2. Przy pozycjach 7, 8 i 9 z listy kuchenka robi przerwę podczas pracy i wydaje sygnał dźwiękowy, który przypomina o konieczności obrócenia produktu w celu równomiernego podgrzania. 3. Rezultat przygotowania potraw zależy od wielu czynników, m.in. od wahań napięcia, kształtu i rozmiaru produktu, ułożenia produktu w kuchence oraz indywidualnego smaku. Jeśli nie zadowala cię rezultat, możesz wyregulować czas przygotowania. 4. Przed gotowaniem spaghetti, wlej wrzącą wodę. 09 Szaszłyk (g) Programowanie Za pomocą tej funkcji wybierasz program, który uruchomi się w podanym czasie. Przykład: Postępuj według poniższych wskazówek, aby o godzinie 9:00 ustawić program, który rozpocznie się o 11: Wskaż wybrany program przygotowywania potraw. 2. Wciśnij jeden raz przycisk PRESET. 3. Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić 11:00. 25

26 POLSKI 4. Wciśnij jeden raz przycisk PRESET. 5. Obróć pokrętło MENU/TIME tak, by ustawić 11: Wciśnij jeden raz przycisk START/QUICK START. UWAGA! Po ustawieniu funkcji pozostałe przyciski zostają aktywowane. Możesz sprawdzić zaprogramowany czas, naciskając PRESET i wyłączyć funkcję za pomocą PAUSE/CANCEL. O godzinie 11:30 ustawiony program uruchomi się automatycznie. Funkcja automatycznego rozmrażania z uwzględnieniem masy produktu Możesz rozmrażać produkty, podając ich masę. Czas i moc rozmrażania ustawiają się automatycznie po podaniu typu i masy produktu. Możesz ustawić masę w przedziale od 100 g do 1800 g. PRZYKŁAD: Postępuj według poniższych wskazówek, aby rozmrozić 600 g krewetek. 1. Wciśnij przycisk PAUSE/CANCEL. 2. Wciśnij przycisk WEIGHT DEFROST. 3. Wciśnij WEIGHT ADJUST, aby podać masę produktu. 4. Wciśnij przycisk START/QUICK START. UWAGA! Kuchenka robi przerwę podczas pracy, co daje możliwość obrócenia produktu w celu równomiernego rozmrożenia. Po obróceniu produktu naciśnij START/QUICK START, aby kontynuować rozmrażanie. Quick start Po wyborze programu Quick Start produkt jest szybko podgrzewany w kuchence przy użyciu pełnej mocy. Naciśnij przycisk START/QUICK START klika razy, aby ustawić czas. Kuchenka uruchamia się natychmiast, używając pełnej mocy. Czas można ustawić maksymalnie na 10 minut. Blokada zabezpieczająca przed dziećmi Stosuj blokadę, aby dzieci nie mogły korzystać z kuchenki bez nadzoru osoby dorosłej. Kiedy blokada jest aktywna, na wyświetlaczu pokazuje się tekst CHILD LOCK i kuchenka nie może być uruchomiona. Aby ustawić blokadę zabezpieczającą: Trzymaj przycisk PAUSE/CANCEL wciśnięty przez trzy sekundy do momentu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się napis LOCK. Aby wyłączyć blokadę zabezpieczającą: Trzymaj przycisk PAUSE/CANCEL wciśnięty przez trzy sekundy do momentu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i napis LOCK zniknie. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Utrzymuj komorę kuchenki w czystości. Wycieraj zanieczyszczenia i ciecze za pomocą wilgotnej ściereczki. Jeśli kuchenka jest mocno zabrudzona, można użyć łagodnego środka czyszczącego. Unikaj stosowania rozpylaczy i silnych środków czyszczących, które mogłyby zostawić plamy i smugi lub zmatowić powierzchnię drzwi. Obudowę kuchenki należy czyścić wilgotną ściereczką. Woda nie może dostać się do otworów wentylacyjnych, gdyż grozi to uszkodzeniem kuchenki. Wycieraj często wilgotną szmatką obie strony drzwi i okienka, uszczelki drzwi i przylegające części, aby usunąć plamy i zabrudzenia. Nie używaj ściernych środków czyszczących. Panel sterowania nie może zamoknąć. Czyść go zwilżoną szmatką. Otwórz drzwi kuchenki podczas czyszczenia panelu sterowania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia urządzenia. Wytrzyj miękką szmatką parę, która może utworzyć się w komorze kuchenki lub na krawędziach drzwi. Para może się utworzyć, kiedy kuchenka jest stosowania w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Jest to zupełnie normalne zjawisko. Od czasu do czasu należy wyjąć talerz obrotowy i go wyczyścić. Myj go w ciepłej wodzie z płynem lub w zmywarce. Pierścień obrotowy i dno kuchenki należy regularnie czyścić, aby pierścień mógł poruszać się bez problemu. Czyść dno kuchenki łagodnym środkiem. Pierścień obrotowy można myć w wodzie z łagodnym detergentem lub w zmywarce. Dopilnuj, by po czyszczeniu pierścień został umieszczony w kuchence we właściwy sposób. Nieprzyjemny zapach usuwa się, podgrzewając skórkę i sok z cytryny zmieszane z 0,25 l wody w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych. Podgrzewaj mieszankę w kuchence przez 5 minut. Wytrzyj dokładnie kuchenkę przy użyciu miękkiej ściereczki. 26

27 POLSKI Skontaktuj się z dystrybutorem, jeśli konieczne jest wymienienie żarówki w kuchence. Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej resztki jedzenia. Jeśli kuchenka nie jest utrzymywana w czystości, może dojść do zniszczenia jej powłok. Skraca to żywotność produktu i może spowodować uszkodzenia. Urządzenia nie można wyrzucać z odpadami gospodarczymi, należy je oddać do zatwierdzonego punktu gospodarki odpadami. Jeśli kuchenka nie działa WYKRYWANIE USTEREK Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona. Jeśli nie jest, wyciągnij wtyczkę z gniazdka, odczekaj 10 sekund i włóż wtyczkę do gniazdka. Upewnij się, że żaden bezpiecznik/przełącznik nie przerwał obwodu. Jeśli działają, możesz sprawdzić gniazdko, używając innego urządzenia. Upewnij się, czy panel sterowania jest poprawnie zaprogramowany i czy wyłącznik czasowy jest nastawiony. Sprawdź, czy drzwi kuchenki są zamknięte i czy system zabezpieczeń nie jest aktywny. Jeśli drzwi nie są poprawnie zamknięte, nie zadziała funkcja mikrofali. JEŚLI TO NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU, SKONTAKTUJ SIĘ Z FACHOWCEM. NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE REGULOWAĆ ANI NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA. Zakłócenia radiowe Praca kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia pracy radia, telewizora i podobnego sprzętu. Można zmniejszyć zakłócenia, stosując poniższe środki: Wyczyść drzwi kuchenki i powierzchnie uszczelniające. Zmień położenie anteny radia lub telewizora. Zmień położenie kuchenki mikrofalowej względem odbiornika. Odsuń kuchenkę od odbiornika. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego obwodu niż odbiornik. Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 27

28 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read these instructions carefully before use! Do not start the oven with the door open as this can cause harmful exposure to microwave radiation. Never attempt to bypass or modify the interlocking system. Do not place any objects between the front of the oven and the door. Sealing surfaces must not be covered in dust and cleaning agent residue. Do not use the oven if it is damaged. It is very important that the door closes properly and that there is no damage to: - the door (deformed) - hinges and catches (broken or loose) - door seal and contact surfaces The oven may only be adjusted or repaired by qualified service personnel. Check that all packaging material inside the oven has been removed. WARNING! Check the oven for damage, e.g. a misaligned or bent door, damaged door seals and contact surfaces, damaged or loose door hinges and catches or dents in the oven or on the door. Do not use the oven if it has been damaged. Contact service personnel. The microwave oven must be placed on a flat, stable surface that can support the weight of the microwave and the food to be cooked. Do not place it where it will be exposed to heat, moisture or high humidity. Neither should it be placed near combustible materials. The oven requires an adequate flow of air to work correctly. Position the oven so that it has 20 cm of free space above, 10 cm behind and 5 cm on each side. The product's openings must not be covered. Do not remove the feet on the oven. Do not use the oven without the glass plate or if the support rollers and the axle are not in the correct position. Make sure the power cord is not damaged and that it is not under the oven or on hot surfaces or sharp edges. The plug must be easily accessible so that it can be easily pulled out in an emergency. Do not use the oven outdoors. Earth connection The appliance must be earthed or grounded. The oven has a power cord with an earth lead and approved, earthed plug. The plug must be plugged into a correctly installed earthed socket. The earth connection reduces the risk of electric shock by diverting electric current in the event of short circuits. We recommend connecting the oven to a separate circuit. Do not connect the oven to a voltage supply that is too high. This can cause injury, fire or other damage to the oven. WARNING! Incorrect use of an earthed plug can cause electric shock. NOTE! Ask your electrician or service technician if you have any questions about electrical connections or earthing. Neither the manufacturer nor retailer is liable for damage to the oven or personal injury caused by incorrect electrical connection. Always follow the basic safety instructions when using electrical appliances. Always follow the instructions below to reduce the risk of burns, electric shock, fire, personal injuries and exposure to microwave radiation. Read the instructions carefully before using the product. The product may only be used for its intended purpose as described in these Instructions. Corrosive chemicals or vapours may not be used in the product. The oven is designed to heat, cook and dry food. It is not intended for industrial or laboratory use. 28

29 ENGLISH Do not run the oven when empty. Do not use the appliance if the cord and/or plug are damaged or if the appliance is not working correctly or if it has been damaged or dropped. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service centre or other qualified person to avoid putting safety at risk. In combination mode, children may only use the oven under the supervision of an adult, as temperatures can become high. Children may not use the oven without supervision if they have not received appropriate instructions to use the oven in a safe way and understand the risks of using the oven incorrectly. Precautions to reduce the risk of fire in the oven: - Frequently check the oven when you heat food in plastic or paper packaging, as they can catch fire. - Remove bag sealers from paper and plastic bags before they are placed in the oven. - If you see smoke coming from the oven, turn it off and pull out the plug. Let the door remain closed to smother any flames. - Do not use the oven for storage. Do not allow paper, cooking utensils or food to remain in the oven when not in use. Liquids and food should not be heated in sealed containers, as they may explode. A liquid which is heated in the microwave oven can expand substantially after it has been removed from the oven. Handle the liquid container with care. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage the oven and utensils and can cause burns. Eggs with shell and hard-boiled eggs must not be heated in the microwave oven, as they may explode even after being removed from the microwave oven. Food with a thick skin (potatoes, whole courgettes, apples, chestnuts, etc.) should be pierced before cooking in the microwave oven. The contents of feeding bottles and baby food jars should be shaken or stirred before serving. Check the temperature to avoid burns. Cooking containers may be hot when heat is transferred from the heated food. Oven gloves may be needed when handling the container. Check that the container is intended for use in a microwave oven. Service or repairs that involve removal of the casing, which protects against microwave radiation, can cause injuries and must only be carried out by trained personnel. This product belongs to group 2 class B ISM. Group 2 comprises all ISM equipment (industrial, scientific and medical) where RF energy is created with the intent and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of materials and equipment for spark treatment. Class B equipment can be used for domestic purposes and in facilities directly connected to low voltage networks in residential buildings. The appliance is not intended to be used by persons (including children) with any form of disability or by persons who do not have sufficient experience or knowledge of how to use it, unless they have received instructions concerning the use of the appliance from someone who is responsible for their safety. Children must be supervised to make sure they do not play with the appliance. TECHNICAL DATA Rated voltage 230V/50 Hz Power consumption 1200 W (microwaves), 1000 W (grill) Rated output 800 W Operating frequency 2450 MHz External dimensions 262 x 452 x 368 mm (h x w x d) Dimensions of the oven area 210 x 315 x 329 mm (h x w x d) Volume of the oven area 20 l Cooking unit Rotating plate Net weight Approx kg 29

30 ENGLISH DESCRIPTION 1. Door interlock system 2. Oven window 3. Support for rotating plate 4. Door open button 5. Control panel 6. Ventilation openings 7. Rotating glass plate 8. Grill element 9. Metal rack Control panel MENU DISPLAY Shows the cooking time, power, function and clock. POWER LEVEL Press the Power Level button several times to set the cooking power of your microwave. GRILL Press this button to set a grill program of up to 95 minutes. COMBI Prepare meals using a combination of microwave and grill. MENU/TIME (KNOB) Adjust the cooking time with the knob. Choose a menu for automatic cooking using the knob. WEIGHT ADJUST Press the WEIGHT ADJUST button to indicate the weight of the food or the number of servings. CLOCK Press this button to set the clock. PRESET Press the PRESET button to enter a cooking program that starts automatically at the specified time. START/QUICK START (MENU/TIME) Press the knob once to start a cooking programme. Press the knob several times to set the cooking time and to start cooking immediately at full power. PAUSE/CANCEL Press the STOP/CANCEL button to delete the setting or to reset the oven before setting a cooking programme. Press once to pause cooking or twice to cancel it altogether. The button is also used to set the child lock. 30

31 Installation ENGLISH OPERATION Check that all packaging material inside the oven has been removed. WARNING! Check the oven for damage, e.g. a misaligned or bent door, damaged door seals and contact surfaces, damaged or loose door hinges and catches or dents in the oven or on the door. Do not use the oven if it has been damaged. Contact service personnel. The microwave oven must be placed on a flat, stable surface that can support the weight of the microwave and the food to be cooked. Do not place it where it will be exposed to heat, moisture or high humidity. Neither should it be placed near combustible materials. The oven requires an adequate flow of air to work correctly. Position the oven so that it has 20 cm of free space above, 10 cm behind and 5 cm on each side. The product's openings must not be covered. Do not remove the feet on the oven. Do not use the oven without the glass plate or if the support rollers and the axle are not in the correct position. Make sure the power cord is not damaged and that it is not under the oven or on hot surfaces or sharp edges. The plug must be easily accessible so that it can be easily pulled out in an emergency. Do not use the oven outdoors. Cooking Position the food carefully. The thickest part should be closest to the edge of the utensil. Check the cooking time. Select the shortest suggested time and then increase this, if necessary. Overcooked food can start to smoke or catch fire. Cover food during cooking. This prevents splashing and cooking is more even. Turn the food during cooking to reduce the cooking time (e.g. chicken and hamburgers). Large pieces, such as roasts, must be turned at least once. Meatballs and similar foods should be stirred halfway through cooking (from the sides to the middle of the utensil and vice versa). Cookware The best cookware material for use in a microwave oven is one that allows the microwaves to pass through the container and heat the food. Microwaves cannot pass through metal. Metal containers or dishes with metal edges should not be used. Do not use containers made of recycled paper in the microwave. These may contain small metal fragments that can cause sparks and fire. Use round or oval dishes instead of square/rectangular dishes, as food in the corners will often be overcooked. Narrow strips of aluminium foil can be used to prevent overcooking in such areas. Do not use too much foil and leave a space of about 2.5 cm between the foil and oven walls. Below is a list of materials that can be used. TYPE OF COOKWARE MICROWAVE OVEN GRILL COMBINATION Heat resistant glass Yes Yes Yes Non heat-resistant glass No No No Heat-resistant ceramics Yes Yes Yes Plastic plates designed for microwave ovens Yes No No Kitchen paper Yes No No Metal washer No Yes No Metal stand No Yes No Aluminium foil and foil cookware No Yes No 31

32 ENGLISH SETTING A beep is heard every time a button is pressed. A beep sounds when a cooking programme has finished and End is shown on the display. Press a button or open the door to clear the display before choosing another function. Setting the clock The clock as a 24-hour display. Press the CLOCK button to check the time during cooking. The time is shown briefly on the display. EXAMPLE: Follow the instructions below to set the clock to Press the CLOCK button. 2. Turn the MENU/TIME knob to set the number Press the CLOCK button once to confirm. 4. Turn the MENU/TIME knob to set the minute number Press the CLOCK button once to confirm. Cooking in the microwave oven When you want to cook foods using only microwave energy press the POWER LEVEL button several times to set the cooking power of your microwave. Now use MENU/TIME to set the cooking time. The longest cooking time that can be set is 95 minutes. 1. Press the POWER LEVEL button to select the power. Press the POWER LEVEL button DISPLAY COOKING POWER Once % Twice 80 80% Three times 60 60% Four times 40 40% Five times 20 20% Sex times 00 0% 2. Follow the instructions below to cook something for ten minutes at 60% power. 3. Press the POWER LEVEL button several times to set the cooking power to Turn MENU/TIME to Press the START/QUICK START button. Cooking with the grill The longest cooking time that can be set is 95 minutes. The grill is particularly suitable for thin pieces of meat, roasts, chops, kebabs, sausages or chicken pieces. It is also suitable for hot sandwiches and gratins. Follow the instructions below to grill for 12 minutes. 1. Press the GRILL button. 2. Turn MENU/TIME to Press the START/QUICK START button. Combination 1 The longest cooking time that can be set is 95 minutes. 30% of the complete cooking time is for the microwave oven, 70% for the grill. Used for fish or gratins. EXAMPLE: Assume you want to set combination 1 to a cooking time of 25 minutes. 1. Press the COMBI button to display CO Turn MENU/TIME to Press the START/QUICK START button. 32

33 Combination 2 ENGLISH The longest cooking time that can be set is 95 minutes. 55% of the complete cooking time is for the microwave oven, 45% for the grill. Used for puddings, omelettes, baked potatoes and poultry. EXAMPLE: Assume you want to set combination 2 to a cooking time of 12 minutes. 1. Press the COMBI button to display CO Turn MENU/TIME to Press the START/QUICK START button. Automatic cooking You do not need to set the cooking power and time for the following foods and cooking methods. Just enter what you want to cook and how much it weighs. The oven starts when you press the START/QUICK START button. The food may need turning over half way through cooking to ensure it cooks evenly. Follow the instructions below to cook 400 g of fish. 1. Turn the waiting mode MENU/TIME knob to 6, cooking fish on the Auto Cooking menu. 2. Press the WEIGHT ADJUST button several times to set the right weight. 3. Press the START/QUICK START button. Menu for automatic cooking Code Food 01 Milk/coffee (200 ml/cup) 02 Rice (g) 03 Spaghetti (g) 04 Potatoes (230 g/each) 05 Automatic heating (g) 06 Fish (g) 07 Chicken (g) 08 Beef/lamb (g) 1. For milk, coffee and potatoes, the number of servings is shown instead of weight when you press the WEIGHT ADJUST button. 2. On no. 7, 8 and 9 in the list, the oven pauses during cooking and beeps. This is so that you can turn the food to cook it evenly. 3. Cooking results depend on several things, including voltage fluctuations, the shape and size of the food, personal taste in cooking and how you place the food in the oven. If you are unhappy with the result, you can adjust the cooking time. 4. Pour boiling water over spaghetti before cooking. 09 Meat on a skewer (g) Presetting This function allows you to state that a program should start at the specified time. For example: Follow the instructions below to set a cooking programme to start at 11:30 when the time is 9: State the required cooking programme. 2. Press the PRESET button once. 3. Turn the MENU/TIME knob to set the number 11: Press the PRESET button once. 5. Turn the MENU/TIME knob to set the number 11: Press the START/QUICK START button once. NOTE! When the function is set, the other buttons are disabled. You can only check the pre-set time by pressing PRESET and cancel using the PAUSE/CANCEL button. The set cooking programme will automatically start at

34 Automatic defrost by weight ENGLISH You can defrost food in the oven by entering its weight. The time and power for defrosting is set automatically when you set the type of food and weight. The weight can vary between 100 g and 1800 g. EXAMPLE: Follow the instructions below to defrost 600 g of prawns. 1. Press the PAUSE/CANCEL button. 2. Press the WEIGHT DEFROST button. 3. Press the WEIGHT ADJUST button to set the weight of the food. 4. Press the START/QUICK START button. NOTE! The oven pauses during defrosting so that you can turn the food to defrost it evenly. Once you have turned the food, press START/QUICK START to continue defrosting. Quick start The food is cooked quickly in the oven at full power when you select the Quick Start programme. Press the START/QUICK START button several times to set the cooking time. The oven starts immediately at full power. The longest cooking time that can be set is 10 minutes. Child lock Use the child lock so that children cannot use the oven without adult supervision. When the child lock is set, the text CHILD LOCK is displayed and the oven cannot be started. To set the child lock: Press and hold the PAUSE/CANCEL button for three seconds until a beep is heard and the text LOCK is displayed. To disable the child lock: Press and hold the PAUSE/CANCEL button for three seconds until a beep is heard and the text LOCK disappears. CLEANING AND MAINTENANCE Turn off and unplug the oven before cleaning. Keep the inside of the oven clean. Remove splashes and liquids with a damp cloth. Use a mild detergent if the oven is very dirty. Avoid using sprays or strong detergents that can cause stains and streaks or dull surfaces on the door. Clean the exterior of the oven with a damp cloth. Do not allow water to enter the ventilation openings, as this can damage the oven. Wipe both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove stains and splashes. Do not use abrasive cleaning agents. The control panel must not become wet. Clean with a damp cloth. Let the door remain open when the control panel is cleaned, to prevent the oven from starting unintentionally. Wipe off with a soft cloth if steam forms on the inside or around the edge of the door. Steam may form when the microwave oven is used in high humidity. This is completely normal. Sometimes the glass plate may need to be removed and cleaned. Clean it in warm soapy water or in a dishwasher. The ring and base of the oven should be cleaned at regular intervals so that the ring can move freely. Wipe the base of the oven with a mild detergent. The ring can be cleaned in mild soapy water or in a dishwasher. Make sure the ring is refitted correctly in the oven after cleaning. Bad odours in the oven are removed using the peel and juice of one lemon mixed with 2.5 dl of water in a microwavable bowl. Cook the bowl in the microwave oven for 5 minutes. Wipe the oven thoroughly with a soft cloth. Contact the dealer when the oven light needs replacing. The oven should be cleaned regularly and food residues should be removed. If the microwave is not kept clean, the surfaces may degrade. This shortens the life of the product and can cause damage. The appliance must not be discarded in household waste, but should be taken to an approved waste disposal facility. 34

35 If the oven does not work ENGLISH TROUBLESHOOTING Check that the oven is connected correctly. If it is not, pull the plug from the wall socket, wait 10 seconds and insert the plug again. Check that no fuses or breakers have tripped. If they work, you can check the wall socket with another product. Check that the control panel is programmed correctly and that the timer is set. Check that the door is closed and that the door interlocking system has not been activated. If the door does not close properly the microwave oven will not start. CONTACT A TECHNICIAN IF THIS DOES NOT SOLVE THE PROBLEM. DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR REPAIR THE PRODUCT YOURSELF. Radio interference Interference on radios, televisions or similar equipment can occur when the microwave oven is used. To reduce interference: Clean the oven door and contact surfaces. Move the radio or TV antenna. Move the microwave oven in relation to the receiver. Move the microwave oven away from the receiver. Plug the microwave into a different circuit than the receiver. Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems, please contact our service department. 35

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-978 Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker 769-004 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Assembly Instructions for Storage Shelf 666-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Ionesco. Min käre. Kochany Panie

Ionesco. Min käre. Kochany Panie Kochany Panie Min käre Ionesco Pamiętam obraz z grudnia 1989 r udzie powiewający flagami w rumuńskich barwach narodowych z wyciętą w środku dziurą w miejscu gdzie przedtem widniał jakiś komunistyczny emblemat

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18

PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18 PL PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18 A120181 / A120186 / A120188 / A120190 OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW I URZĄDZENIE DO MYCIA MUSZLI OSTRYG SPIS TREŚCI 1 OGÓLNE WSKAZÓWKI 3 UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W Nr produktu 857396 Należy bardzo uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem i zachować ją na później tak aby można było ponownie

Bardziej szczegółowo

Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi

Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi Spis treści Strona Informacje ogólne Koncepcja bezpieczeństwa........................... 4 Symbole..........................................

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Wprowadzenie 4 Akcesorium informacje

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki ostrożności... 41 Problemy... 44 Dane techniczne... 45 Gwarancja i zastrzeżenia prawne... 47 POLSKI 1. ROZPOCZĘCIE Poznaj swojego Polara RS300X Polar RS300X wyświetla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo