Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula Postorder AB

2 SVENSK A SVENSKA Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! MONTERING 1. Lägg försiktigt ned rökskåpet på dess baksida på ett skyddande underlag och montera de fyra benen (G). Ställ sedan rökskåpet upprätt. 2. Montera en ventil (E) på varje sida av rökskåpet och en på ovansidan. 3. Montera termometern (M) och handtaget (L) på rökskåpets framsida. 4. Montera en gallerställning (C) på varje sida inne i rökskåpet. 5. Placera rökgallren (B) och behållaren för rökspån (K) på gallerställningen enligt figuren. För sedan in kolbehållaren (I) i rökskåpet. 6. Rökskåpet är nu klart för att användas. HANDHAVANDE Röken är avsedd att användas vid rökning av mindre kvantiteter hemma och på semestern. Röken kan användas för varmrökning, hetrökning och för kallrökning. Röken och värmen alstras genom att en kolbädd glöder under en behållare med rökspån (K) (t.ex. bok), varvid spånen alstrar den nödvändiga röken. Data under rökning Varmrökning: Röktemperatur: 30º-50º C Luftfuktighetskrav: 80 % Rökningstid: 2-24 timmar Rökningsobjekt: Kassler, skinka, mm Hetrökning: Röktemperatur: 60º-110º C Luftfuktighetskrav: 80 % Rökningstid: 1-1,5 timmar Rökningsobjekt: Fisk, fågel, vilt, små korvar, mm 2

3 SVENSKA Kallrökning: Röktemperatur: 12º-24º C Luftfuktighetskrav: % Rökningstid: Några dagar 3 veckor. T.ex. skinka skall rökas tills den uppvisar en guldgul färg och smakar bra. Saltning Torrsaltning Vid torrsaltning av fisk skall saltet anbringas på både yttre och inre ytor. Jodsalt skall inte användas till fisk. Rökobjektet skall dra i saltet i 3-15 timmar beroende på vikt och fettinnehåll. Våtsaltning Vid våtsaltning kan en 10 %-ig blandning användas. Dragningstiden är då timmar. Om en 25 %-ig blandning används kan rökningsobjektet dra i kortare tid. Följande tider gäller vid 25 %-ig blandning. Forell: Sill: Makrilfile: Aborrfile: 1,75-2 timmar 2 timmar 1,75 timmar 0,75 timmar Saltningen skall äga rum i temperatur av högst 7º-12º C. Efter dragningen i saltlösningen skall rökobjektet spolas av i dricksvatten som är högst 20º C. Rökning VARNING! Röken får aldrig flyttas då den är i drift. Förbjudet att använda brandfarliga vätskor. Allmänt 1. Ställ upp röken på en vindskyddad plats. 2. Flytta aldrig röken då den används. Kallrökning Vid kallrökning är det av största vikt att rökningsobjektet är torrt, speciellt skinka och korv. Även rökspånen skall vara torr. Kontrollera regelbundet spån och kolmängden. Fyll på vid behov. Varm- och hetrökning 1. Hetta först upp röken till korrekt temperatur, se Data under rökningen. 2. Placera därefter rökningsobjektet inne i röken. 3. Ställ in spånbehållaren med rökspånen (bok) på avsedd plats. 4. Reglera temperaturen med luftspjällen. UNDERHÅLL Hur ofta du behöver rengöra rökskåpet beror på hur intensivt du använder rökskåpet. Kontrollera noga att kolen är helt släckta innan du rengör rökskåpet invändigt. Skölj noggrant med vatten och låt rökskåpet torka innan du använder rökskåpet igen. Torka av invändigt med en trasa eller pappershanddukar. Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: Jula Postorder AB, Box 363, SKARA 3

4 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! MONTERING 1. Legg røykeskapet forsiktig med baksiden ned på et beskyttende underlag og monter de fire beina (G). Sett deretter opp røykeskapet. 2. Monter en ventil (E) på hver side av røykeskapet og én på oversiden. 3. Monter termometeret (M) og håndtaket (L) på forsiden av røykeskapet. 4. Monter en ristholder (C) på hver side inne i røykeskapet. 5. Plasser ristene (B) og beholderen for røykespon (K) på ristholderen i henhold til illustrasjonen. Plasser deretter kullbeholderen (I) i røykeskapet. 6. Røykeskapet er nå klart til bruk. BRUK Røykeovnen er beregnet til røyking av mindre mengder hjemme og på ferie. Den kan brukes til varmrøyking og kaldrøyking. Røyken og varmen produseres ved at kull gløder under en beholder med røykespon (K) (f.eks. bøk), og sponene danner den nødvendige røyken. Data for røyking Halvvarm røyking: Røyketemperatur: 30º-50º C Luftfuktighetskrav: 80 % Røyketid: 2-24 timer Røykeobjekt: Hamburgerrygg, skinke m.m. Varmrøyking: Røyketemperatur: 60º-110º C Luftfuktighetskrav: 80 % Røyketid: 1-1,5 timer Røykeobjekt: Fisk, fugl, vilt, små pølser m.m. 4

5 NORSK Kaldrøyking: Røyketemperatur: 12º-24º C Luftfuktighetskrav: % Røyketid: Noen dager 3 uker. F.eks. skal skinke røykes til den har en gyllengul farge og smaker godt. Salting Tørrsalting Ved tørrsalting av fisk skal saltet påføres på både ytre og indre flater. Ikke bruk jodsalt til fisk. Røykeobjektet skal trekke i saltet i 3-15 timer avhengig av vekt og fettinnhold. Våtsalting Ved våtsalting kan det brukes en 10 % blanding. Trekketiden er da timer. Hvis det brukes en 25 % blanding, kan røykeobjektet trekke litt kortere. Følgende tider gjelder ved 25 % blanding: Ørret: Sild Makrellfilet: Abborfilet: 1,75-2 timer 2 timer 1,75 timer 0,75 timer Saltingen bør skje ved temperaturer på maks 7-12 C. Etter trekkingen i saltløsningen skal røykeobjektet skylles i drikkevann på maks 20 C. Røyking ADVARSEL! Røykeovnen må aldri flyttes når den er i bruk. Advarsel! Ikke bruk brannfarlige væsker. Generelt 1. Plasser røykeovnen på et vindstille sted. 2. Ikke flytt røykeovnen når den er i bruk. Kaldrøyking Ved kaldrøyking er det viktig at røykeobjeketet, særlig skinke og pølser, er tørt. Røykesponene må også være tørre. Kontroller spon og kullmengde regelmessig. Fyll på ved behov. Halvvarm røyking og varmrøyking 1. Varm først opp røyken til riktig temperatur, se "Data under røykingen" 2. Plasser deretter røykeobjektet i røykeovnen. 3. Plasser sponbeholderen med røykespon (bøk) på riktig sted. 4. Temperaturen reguleres med luftspjeldene. VEDLIKEHOLD Hvor ofte det er nødvendig å rengjøre røykeskapet, er avhengig av hvor intensivt du bruker det. Kontroller nøye at kullet er helt slukket før du rengjør røykeskapet innvendig. Skyll nøye med vann og la røykeskapet tørke før du bruker det igjen. Tørk av røykeskapet innvendig med en klut eller tørkepapir. Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon: Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 5

6 POL SKI POLSKI Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! MONTAŻ 1. Ostrożnie ułóż wędzarkę na plecach na zabezpieczonym podłożu i zamontuj cztery nogi (G). Następnie postaw wędzarkę w pozycji pionowej. 2. Z każdej strony wędzarki zamontuj po jednym zaworze (E) oraz jeden na górze. 3. Z przodu zamontuj termometr (M) i uchwyt (L). 4. Po każdej stronie wewnątrz wędzarki zamontuj uchwyt na ruszt (C). 5. Załóż ruszty (B) na uchwyty i wstaw zbiornik na wióry (K) według rysunku. Następnie wstaw do wędzarki zbiornik na węgiel (I). 6. Wędzarka jest gotowa do użytku. OBSŁUGA Wędzarka służy do wędzenia mniejszych ilości produktów na potrzeby domowe oraz do użytku podczas wakacji. Wędzarka służy do wędzenia na ciepło, gorąco i zimno. Dym i ciepło wytwarzane jest przez żarzącą się warstwę węgla umieszczonego pod zbiornikiem z wiórami (K) (np. bukowymi). Potrzebny dym powstaje za pośrednictwem wiórów. Dane dotyczące wędzenia Wędzenie na ciepło: Temperatura wędzenia: Wymagana wilgotność powietrza: Czas wędzenia: Wędzony produkt: 30-50ºC 80% 2-24 godziny Peklowane mięso, szynka itp. Wędzenie na gorąco: Temperatura wędzenia: Wymagana wilgotność powietrza: Czas wędzenia: Wędzony produkt: ºC 80% 1-1,5 godziny Ryby, drób, dziczyzna, małe kiełbasy itp. 6

7 POLSKI Wędzenie na zimno: Temperatura wędzenia: Wymagana wilgotność powietrza: Czas wędzenia: Peklowanie Peklowanie na sucho 12-24ºC 75-80% Kilka dni 3 tygodnie. Np. szynkę należy wędzić, aż będzie miała złotożółty kolor i dobry smak. Podczas peklowania suchego ryb sól należy umieścić na zewnątrz i wewnątrz. Ryb nie należy peklować w soli jodowanej. Zasalany produkt należy przechowywać w soli przez 3-15 godzin w zależności od masy i zawartości tłuszczu. Peklowanie na mokro Do peklowania mokrego należy zastosować 10-procentowy roztwór. Czas peklowania wynosi wówczas godzin. Przy zastosowaniu roztworu 25-procentowego peklowanie może być krótsze. Przy zastosowaniu roztworu 25-procentowego obowiązują następujące czasy peklowania: Pstrąg: Śledź: Filet z makreli: Filet z okonia: 1,75-2 godziny 2 godziny 1,75 godziny 0,75 godziny Maksymalna temperatura peklowania to 7-12ºC. Po peklowaniu w roztworze soli produkt należy opłukać pitną wodą o temperaturze maksymalnej 20ºC. Wędzenie OSTRZEŻENIE! Nie należy przemieszczać wędzarki podczas jej pracy. Nie należy stosować łatwopalnych cieczy. Informacje ogólne 1. Ustaw wędzarkę w miejscu osłoniętym od wiatru. 2. Nie należy przemieszczać wędzarki podczas używania. Wędzenie na zimno Podczas wędzenia na zimno szczególnie ważne jest, by wędzony produkt, zwłaszcza szynka i kiełbasa, był suchy. Wióry również muszą być suche. Regularnie kontroluj wióry i ilość węgla. W razie potrzeby dosypuj wiórów i węgla. Wędzenie na ciepło i gorąco 1. Rozgrzej wędzarkę do właściwej temperatury, zobacz Dane dotyczące wędzenia. 2. Następnie umieść wędzony produkt w dymie. 3. Ustaw zbiornik z wiórami (bukowymi) na swoim miejscu. 4. Wyreguluj temperaturę za pomocą przepustnicy. 7

8 POLSKI KONSERWACJA Częstotliwość czyszczenia wędzarki jest zależna od intensywności użytkowania wędzarni. Przed czyszczeniem wnętrza wędzarki dokładnie sprawdź, czy węgiel całkowicie wygasł. Przed ponownym użyciem wędzarki opłucz ją dokładnie wodą i odczekaj, aż wyschnie. Osusz wnętrze wędzarki przy użyciu szmatki lub papierowych ręczników. Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 8

9 ENGLISH ENGLISH Read the Operating Instructions carefully before use! ASSEMBLY 1. Carefully place the smoker on its back on a protected surface and fit the four legs (G). Now turn the smoker upright. 2. Fit a valve (E) on each side of the smoker and one on the top. 3. Fit the thermometer (M) and handle (L) on the front of the smoker. 4. Fit a rack support (C) on each side inside the smoker. 5. Place the smoking rack (B) and the container for smoking chips (K) on the rack support as shown. Now insert the charcoal container (I) in the smoker. 6. The smoker is now ready to use. OPERATION The smoker is designed to smoke small quantities of food at home and on holiday. The smoker can be used for warm smoking, hot smoking and for cold smoking. The smoke and heat are generated by a charcoal bed glowing under a container of smoking chips (C) (e.g. beech), where the chips generate the necessary smoke. Data for smoking Warm smoking: Smoke temperature 30º-50ºC Humidity requirements 80% Smoking time 2-24 hours For smoking Loin of pork, ham, etc. Hot smoking: Smoke temperature 60º-110ºC Humidity requirements 80% Smoking time hours For smoking Fish, poultry, game, small sausages, etc. 9

10 ENGLISH Cold smoking: Smoke temperature 12º-24ºC Humidity requirements 75-80% Smoking time A few days - 3 weeks. For example, ham needs to be smoked until it is golden yellow and tastes great. Curing Dry curing Salt is applied when dry curing fish on both the outside and inside surfaces. Iodized salt must not be used for fish. The food being smoked needs to soak in the salt for 3-15 hours depending on the weight and fat content. Wet curing Use a 10% mixture when wet curing. The soaking time is then hours. If using a 25% mixture, soak the food for a shorter time. The following times apply with a 25% mixture. Trout: Herring: Mackerel fillet: Perch fillet: 1 3/4-2 hours 2 hours 1 hour 45 mins 45 mins Salting must be done at a temperature of max 7º -12ºC. After it has soaked in the salt solution, rinse the food item in drinking water (no warmer than 20ºC). Smoking WARNING! The smoker must never be moved when in use. The use of flammable liquids is prohibited. General 1. Set up the smoker in a sheltered spot. 2. Never move the smoker when it is in use. Cold smoking It is essential that the item to be cold-smoked is dry, especially ham and sausages. The smoking chips must also be dry. Check the quantity of chips and charcoal regularly. Top up if necessary. Warm and hot smoking 1. First heat up the smoker to the correct temperature, see Data for smoking. 2. Then place the food item into the smoker. 3. Insert the chip container with smoking chips (beech) in the appropriate place. 4. Regulate the temperature with the air dampers. MAINTENANCE How often you clean the smoker depends on how intensively you use it. Check carefully that the charcoal has been completely extinguished before cleaning the inside of the smoker. Rinse thoroughly with water and allow the smoker to dry before using it again. Wipe the inside with a cloth or paper towels. Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems, please contact our service department. 10

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Assembly Instructions for Storage Shelf 666-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-978 Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W 801-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Asennusohjeet (FI) Instrukcja montażu (PL)

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Asennusohjeet (FI) Instrukcja montażu (PL) Monteringsinstruktion () Assembly instructions () Asennusohjeet () Instrukcja montażu () Air handling with the focus on L Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer 11. lekcja jedenasta jedenasście eleven. jedenasty eleventh WEATHER, TIMES OF THE YEAR COMPASS DIRECTIONS MONTHS THE IMPERATIVE CONDITIONAL MOOD EXPRESSIONS OF OBLIGATION MINI- LESSON: ORDINAL NUMBERS

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Integrated Stereo Amplifier

Integrated Stereo Amplifier 2-688-078-12(1) Integrated Stereo Amplifier Operating Instructions GB Manual de instrucciones ES Bruksanvisning SE PL TA-FA1200ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2006 Sony Corporation WARNING To reduce

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth 12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth FOOD AND EATING THE GENITIVE PLURAL (SUMMARY). COUNTING, DATES. GETTING MARRIED. Mini- lekcja: WORD ORDER Kosorożec - żca Capricorn grudzień, w grudniu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Ionesco. Min käre. Kochany Panie

Ionesco. Min käre. Kochany Panie Kochany Panie Min käre Ionesco Pamiętam obraz z grudnia 1989 r udzie powiewający flagami w rumuńskich barwach narodowych z wyciętą w środku dziurą w miejscu gdzie przedtem widniał jakiś komunistyczny emblemat

Bardziej szczegółowo

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten. MS-450Ci Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference. Lire ces instructions avant utilisation. Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure. Lea estas instrucciones

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio 10. lekcja dziesiąta dziesięć ten. dziesiąty tenth PLURAL- ONLY NOUNS. NOMINATIVE PLURAL OF NOUNS AND ADJECTIVES. MASCULINE- PERSONAL PLURALS. NUMBERS 2, 3, 4; 'BOTH'. Suplement: DZIEDZINY NAUKI skorpion

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo System Wilo-VR PL Instrukcja montażu i obsługi 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo Rys. 1: 4 3 2 1 Rys. 2: Rys. 3: 8 Rys. 4: Rys. 5: Rys. 6: Rys. 7: 1 Informacje ogólne... 2 1.1 Zakres zastosowania... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo