Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZEŃSTWO W SIECI"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

2 W wychowaniu nie tyle daje się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile następstwa złej. A. Dygasiński 1. Wstęp Jednym z ważnych osiągnięć rozwoju cywilizacyjnego świata jest niewątpliwie powstanie Internetu. To dzięki niemu można obecnie uzyskać informacje na określony temat, kontaktować z innymi osobami, czy zawierać różnego rodzaju transakcje. Młodzież pobiera muzykę, korzysta z wiadomości błyskawicznych, poczty elektronicznej i gra w internetowe gry. Aktywnie korzysta z wyszukiwarek, aby odnaleźć w Internecie interesujące informacje. Większość nastolatków ma już za sobą wizyty w pokojach rozmów, wielu uczestniczyło w rozmowach dorosłych lub prywatnych. Chłopcy w tej grupie wiekowej prawdopodobnie przekraczają dozwolone granice poszukując grubiańskiego humoru, krwi, hazardu lub witryn przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. Dziewczęta raczej korzystają z pokojów rozmów, są więc bardziej narażone na molestowanie seksualne. Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jego niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń. Młodzież narażona jest na szkodliwe treści, takie jak: wulgarność, nienawiść, przemoc, kradzieże, pornografia, hazard czy używki. W Internecie może stać się ofiarą przestępców, którzy wykorzystują jej naiwność, ufność i łatwowierność. Dzieci i młodzież narażone są również na oszustwa, wyłudzenia. Internet może stać się narzędziem wywiadu przestępców, miejscem obrotu danymi osobowymi. Największym chyba zagrożeniem, na jakie narażeni są młodzi użytkownicy Internetu jest pedofilia. Istotnym, a często niedostrzegalnym zagadnieniem jest uzależnienie od Internetu, problemy psychospołeczne (niektórzy młodzi użytkownicy Internetu czerpią przyjemność z nękania innych w sieci; wiąże się to z dostawaniem e- maili z wirusami lub obraźliwych listów czy wiadomości za pomocą komunikatorów), szkodliwość dla zdrowia, uszkodzenia sprzętu, wirusy czy koszty połączenia z Internetem. Należy również pamiętać, że długotrwałe 2

3 korzystanie z wirtualnego kontaktu utrudnia bezpośrednie relacje z drugim człowiekiem, a to w żaden sposób nie zastąpi spotkań twarzą w twarz. Dlatego też bardzo ważna jest profilaktyka, gdyż lepiej uniknąć sytuacji, w której dziecko zostaje narażone na niebezpieczeństwo, niż zmagać się ze skutkami. Rodzice i nauczyciele powinny podejmować takie działania, aby młodzi ludzie czuli się bezpieczni. Program Bezpieczny Internet został stworzony w celu uświadomienia uczniom, jak również ich rodzicom i nauczycielom, zagrożeń wynikających z surfowania w Internecie oraz wskazania im sposobów radzenia sobie z nimi. Zarówno młodzież, jak i osoby pracujące z nią, a także ich opiekunowie w obliczu dynamicznego postępu techniki powinni posiadać podstawową wiedzę na temat Internetu, jego możliwości oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z tego narzędzia. Powinni wiedzieć, gdzie szukać pomocy, czy też informacji w przypadku, gdy jakaś sytuacja budzi ich niepokój. 3

4 2. Podstawy prawne działalności profilaktycznej ZSP w Czarnkowie. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. wraz z późniejszymi zmianami; Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami; Konstytucja RP z dnia 17 października 1997 r.; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; Konwencja o Prawach Dziecka; Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996 r. (Dz. U. nr 127, poz. 593); Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 75, poz. 468); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Uchwała Rady Ministrów Nr 186 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach ze zmianami. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Rządowy program na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła. 4

5 3. Cele ogólne. Światowa sieć komputerowa Internet niesie ze sobą wspaniałe możliwości zdobywania informacji, kontaktów z innymi ludźmi, wymiany poglądów, przesyłania danych, zamawiana towarów konsumpcyjnych, dokonywania zakupu książek oraz innych publikacji, jak również wykonywania wielu innych czynności bez potrzeby zbędnego marnowania czasu. Jednak Internet to niestety nie tylko same korzyści. Niezbędne jest uzmysłowienie sobie drugiej strony, pełnej zagrożeń czyhających na jej użytkowników. Dotyczy to głównie osób o nie wyrobionym jeszcze światopoglądzie a więc młodzieży kształtującej swój obraz świata w oparciu o zdobywaną ciągle wiedzę, również za pośrednictwem Internetu. 4. Cele szczegółowe. Przedstawienie uczniom rodzajów zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość). Upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie, głównie poprzez promowanie internetowej etykiety. Wyrobienie postawy dystansu wobec przekazów elektronicznych i krytycyzmu wobec treści informacji. Wyrabianie umiejętności klasyfikowania i wartościowania wiadomości zdobytych w Internecie. Uświadomienie uczniom faktu, że anonimowość w Sieci jest tylko pozorna. Pokazanie korzyści wypływających z właściwego korzystania z Sieci. Zapoznanie rodziców ze sposobami kontrolowania dostępu młodzieży do niepożądanych treści. Promowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli akcji i programów o różnym zasięgu na rzecz bezpiecznego Internetu. Uczulenie nauczycieli na problem bezpieczeństwa w Sieci. 5

6 5. Formy realizacji. Ograniczanie i kontrola dostępu do Internetu. Kontrola dostępu do stron www oparta została o program o nazwie Dansguardian. Jest to program filtrujący, działający na innej zasadzie niż większość tego typu programów. Wykorzystuje on algorytm punktowania zawartości strony. Strony zawierające przemoc, erotykę czy inne niepożądane treści są odpowiednio oceniane. Jeżeli ocena przekroczy pewien ustalony przez administratora poziom, strona nie zostaje wyświetlona na komputerze klienta. Dodatkowo strony testowane są pod kątem występowania na tzw. Blacklistach, czyli listach stron zawierających treści niepożądane. Ograniczenie dostępu polega przede wszystkim na wykorzystaniu oprogramowania firewall jest to program Shorewall Firewall. Pozwala on na zablokowanie portów, które nie muszą być wykorzystywane przez komputery klienckie. Pozwala to na unieszkodliwienie większości programów typu Peer2Peer, które uczniowie mogliby wykorzystać do pobieranie nielegalnej muzyki, filmów czy oprogramowania. Dodatkowo firewall wykorzystywany jest do utworzenia tzw. Transparent Proxy, czyli programu, który automatycznie kieruje wszystkie żądania otworzenia strony www do programu DansGuardian. Dzięki temu nie ma możliwości ominięcia programu filtrującego. Bezpieczne korzystanie z Internetu. Na lekcjach informatyki prowadzone są zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Poruszane są zagadnienia związane z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo w sieci, ochroną przed wirusami, robakami itp. ochroną przed przejęciem danych. Na każdej lekcji odbywającej się w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu nauczyciele nadzorują pracę uczniów. Szkolenie Rady Pedagogicznej. Zapoznanie nauczycieli z zadaniami szkolnego programu profilaktycznego Bezpieczny Internet oraz przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z sieci Internet, sposobów ich zapobiegania podczas szkolenia: Bezpieczny Internet, bezpieczna młodzież. Apel dla uczniów. Apel przeprowadzony w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu- inicjatywa Komisji Europejskiej; w Polsce współorganizatorem tej akcji jest Fundacja Dzieci Niczyje. Celem jest 6

7 propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Przeprowadzenie tematycznych zajęć warsztatowych dla rodziców czemu sprzyjają postawy współdziałania, akceptacji, rozumnej swobody i uznania praw dziecka w ramach programu: Bezpieczny Internet. Zajęcia dla uczniów z pedagogiem szkolnym. Tematami zajęć są poczucie własnej wartości, rozwiązywanie konfliktów, kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, pokonywanie bariery swojej nieśmiałości bez wspierania się internetowymi możliwościami komunikowania się. 6. Osiągnięcia. Ograniczanie i kontrola dostępu do Internetu. Uczeń wie, co to jest oprogramowanie filtrujące, antywirusowe. Rodzic zna i stosuje zasady ograniczenia dostępu do Internetu, zapewnia dziecku bezpieczny dostęp do Internetu. Nauczyciel dba o bezpieczny dostęp do sieci, dba o zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania filtrującego. Bezpieczne korzystanie z Internetu. Uczeń zna prawidłowe zastosowanie Internetu, potrafi wyszukać i oddzielić interesujące go informacje od niepotrzebnych, ma świadomość, że nie wszystkie strony internetowe tworzone są przez profesjonalistów i zawierają prawdziwe dane. Nauczyciel uczy jak prawidłowo korzystać z sieci, zapoznaje z szerokimi możliwościami Internetu, zachęca ucznia do rozwijania zainteresowań za pośrednictwem Internetu, przestrzega zasad nadzoru nad uczniami i skutecznie zarządza klasą, przygotowuje ucznia do korzystania z nowych technologii, rozwija aktywność poznawczą i twórczą dziecka. Szkolenie nauczycieli. Nauczyciel uczy jak prawidłowo korzystać z sieci, zapoznaje z szerokimi możliwościami Internetu, zachęca ucznia do rozwijania zainteresowań za pośrednictwem Internetu, przestrzega zasad nadzoru nad uczniami i skutecznie zarządza klasą, przygotowuje ucznia do korzystania z nowych technologii, rozwija aktywność poznawczą i twórczą dziecka, przekazuje wiedzę na temat nielegalnych treści w sieci, przekazuje wiedzę na temat sposobu 7

8 zwalczania nielegalnych treści w sieci, podaje adresy witryn internetowych właściwych organizacji. Apel dla uczniów. Uczeń wie, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc w razie poczucia zagrożenia, zna Internetowe adresy fundacji i innych organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w sieci, ma świadomość, jakie treści nie powinny znaleźć się w Internecie, sygnalizuje pojawiające się niebezpieczeństwo. Zagrożenia a bezpieczeństwo w sieci Uczeń wie, że komputery sterują wieloma procesami, które dzieją się wokół nas. My nimi sterujemy. Służą do rozrywki, poszukiwania informacji, utrzymywania kontaktów ze światem, poznawania nowych ludzi na całym świecie. Dzięki nim możemy rozszerzać swoje horyzonty, robić zakupy i sprzedawać przedmioty czy usługi bez wychodzenia z domu, oglądać filmy, słuchać muzyki, a także pracować i zarabiać pieniądze. Ale wśród tych wszystkich dobrodziejstw czyha na nas mnóstwo zagrożeń. Jakie są to zagrożenia oraz jak możemy chronić przed nimi siebie i swoich najbliższych? Wady i zalety Internetu Uczeń wie, że Internet jako sieć usług jest tak popularny, że używa sie go do wielu celów. Zna zalety jakie oferuje sieć internetowa : poczta elektroniczna,czaty, łatwe i szybkie wyszukiwanie wielu potrzebnych informacji, aukcje internetowe, konta internetowe, edukacja, rozrywka oraz wady: wirusy, spamy, hakerzy, anonimowość. Niebezpieczna sieć Uczeń wie, że Polska jest krajem wysokiego ryzyka dla dzieci i młodzieży korzystających z Internetu, wie jak chronić siebie i innych przed tymi zagrożeniami. Pedagogizacja rodziców. Rodzic zna prawidłowe zastosowanie Internetu, rozumie potrzebę korzystania z Internetu, zna i stosuje zasady ograniczenia dostępu do Internetu, zapewnia dziecku bezpieczny dostęp do Internetu, potrafi udzielić wsparcia swojemu dziecku w przypadku niepokojących sytuacji związanych z pracą w Internecie, wie, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc w razie poczucia zagrożenia, zna internetowe adresy fundacji i innych organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w sieci, ma świadomość, jakie treści nie powinny znaleźć się w Internecie, sygnalizuje pojawiające się niebezpieczeństwo. 8

9 7. Realizacja programu. Program Bezpieczeństwo w sieci adresowany jest do nauczycieli, rodziców, uczniów wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. Realizowany będzie na lekcjach informatyki oraz innych przedmiotów, godzinach do dyspozycji wychowawcy, posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach r rodzicami, podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. 8. Plan Pracy. Korzystanie z oprogramowania filtrującego, umożliwiającego kontrolę dostępu do Internetu. 1. Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu. 2. Przygotowanie ulotek dla rodziców oraz umowy między rodzicem a młodym użytkownikiem komputera (www.dbi.pl). 3. Prowadzenie podczas zebrań z rodzicami zajęć na temat bezpieczeństwa młodzieży w Internecie. 4. Prowadzenie godzin wychowawczych (www.dbi.pl). 5. Wprowadzanie treści związanych z bezpieczeństwem w Internecie w ramach zajęć z informatyki, pozostałych przedmiotów informatycznych i zajęć pozalekcyjnych, na których wykorzystywana jest TI. 6. Zajęcia dla uczniów z pedagogiem szkolnym. 7. Przygotowanie tematycznych gazetek w pracowniach komputerowych i na korytarzach szkoły. 8. Prezentacje multimedialne, filmy dla uczniów oraz nauczycieli. 9. Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami. 10. Udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących TI. 11. Umieszczenie na witrynie szkolnej informacji dotyczących bezpieczeństwa w Internecie w postaci relacji z działań szkolnych oraz adresów internetowych witryn związanych z tą tematyką. 9

10 12. Systematyczne odwiedzanie stron internetowych i gromadzenie nowości dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. 13. Uczestnictwo w konkursach internetowych. 9. Ewaluacja Sprawdzenie, czy program osiągnął zamierzony cel opierać się będzie na obserwacji uzyskiwanych efektów. 10

11 10. Diagnoza i ewaluacja Wdrożony program oceniany będzie na bieżąco i okresowo. Informacje bieżące w formie zapytań, uwag, propozycji i skarg zbierane są w formie opinii wyrażanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Ewaluacja programu nastąpi po upływie 2 lat. Dokona jej powołany do tego celu zespół oraz autorzy programu. Analiza wyników stanie się podstawą do modyfikacji form i metod zastosowanych w programie. 11. Zakończenie. Internet tak jak większość dobrodziejstw cywilizacji ma swoje wady i zalety, natomiast jak zostanie wykorzystany zależy od jego użytkowników. Bądźmy więc świadomymi gośćmi portali, a młodszym mniej doświadczonym wskażmy zasady internetowego savoir-vivre. Kontrolujmy przestrzeganie tych zasad, bądźmy czujni. Zapobiegajmy niebezpieczeństwu. Bibliografia

12 Spis Treści 1. Wstęp Podstawy prawne działalności profilaktycznej ZSP w Czarnkowie Cel programu Analiza wyników badań dotyczących internetowej aktywności młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Organizacja, cel i przebieg badań.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Częstotliwość i miejsce korzystania z sieci... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Cele korzystania z Internetu... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Zagrożenia w Internecie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród rodziców.. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Orientacja dorosłych w internetowej aktywności dzieci... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Zagrożenia w Internecie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Podsumowanie wyników badań... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 5. Zadania.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 6. Formy realizacji Osiągnięcia Realizacja programu Plan Pracy Diagnoza i ewaluacja Zakończenie

Szkoła Podstawowa nr 24 STO w Warszawie BEZPIECZNY INTERNET. Program bezpieczeństwa w Internecie

Szkoła Podstawowa nr 24 STO w Warszawie BEZPIECZNY INTERNET. Program bezpieczeństwa w Internecie Szkoła Podstawowa nr 24 STO w Warszawie BEZPIECZNY INTERNET Program bezpieczeństwa w Internecie Warszawa 2005/2006 1 Spis treści 1. O programie 2. Cele 3. Treści 4. Realizacja programu 5. Plan pracy 6.

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr Klaudia Świtała mgr Daniel Roczniok

Opracowali: mgr Klaudia Świtała mgr Daniel Roczniok Opracowali: mgr Klaudia Świtała mgr Daniel Roczniok SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 Podstawa prawna:... 3 2. CELE PROGRAMU:... 3 3. FORMY I SPOSOBY REALIZACJI... 4 4. UDZIAŁ W AKCJACH, PROGRAMACH I KAMPANIACH

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki Dziecko w Sieci Sieciaki Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć Podręcznik zawiera scenariusze zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Internet - program. Wstęp

Bezpieczny Internet - program. Wstęp Bezpieczny Internet - program Wstęp Rozwój nowoczesnych technologii i powszechne wykorzystywanie komputerów i Internetu w Ŝyciu osobistym i zawodowym pociąga za sobą znaczący wzrost zagroŝeń związanych

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ Szczecin 2009 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej www.razembezpieczniej.pl Skład komputerowy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci

Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci Dr Roland Łukasiewicz WSM Warszawa Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo, edukacja, netykieta Abstrakt Prawo stanowione w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców Bezpieczne media poradnik dla rodziców Spis treści To tylko statystyka, ale... Wstęp.... 5 To tylko statystyka, ale...... 6 Dla dziecka internet znaczy więcej... 6 Nie tylko w domu... 7 Serwisy społecznościowe

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rodzinny podręcznik bezpieczeństwa internetowego Praktyczne porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu

Rodzinny podręcznik bezpieczeństwa internetowego Praktyczne porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu Rodzinny podręcznik bezpieczeństwa internetowego Praktyczne porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu Autor: Caroline Cockerill Przedmowa: Childnet International Wprowadzenie Internet to cudowne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu

Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu Szkolenie Beneficjentów Ostatecznych przeprowadzone w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo