ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA DO EGZAMINU"

Transkrypt

1 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba typy grafiki. 3. Przykłady programów obliczeniowych ogólnych i wyspecjalizowanych. 4. Języki programowania i ich charakterystyka. 5. Języki i programy do tworzenia stron internetowych. 6. Języki i programy do projektowania relacyjnych baz danych. 7. Wymień i scharakteryzuj programy do analizy i projektowania obwodów. 8. Wymień i scharakteryzuj programy do analizy pól elektromagnetycznych. 9. Wymień najważniejsze znaczniki języka HTML i podaj ich znaczenie. 10. Scharakteryzuj generatory stron internetowych. 11. Wymień i porównaj programy wspomagające obliczenia matematyczne. 12. Charakterystyka programów Visio Technical, Corel Draw. 13. Przeznaczenie i możliwości programu PowerPoint. 14. Co to są szablony i pola w edytorze równań matematycznych programu Word for Windows. Excel 15. Różnica w formatowaniu liczb i tekstu w komórce. 16. Na czym polega działanie uchwytu wypełnienia ( inteligentnego kopiowania ) komórek? 17. Czym różni się skoroszyt od arkusza? 18. Przykłady formuł w Excelu. 19. Na czym polega różnica w adresowaniu względnym i bezwzględnym komórek w Excelu. 20. Naszkicuj i omów przykład prostego arkusza zawierającego formułę z warunkiem logicznym. 21. Co to są predefiniowane serie danych w Excelu? Podać przykłady. 22. Sposoby formatowania danych tekstowych i liczbowych oraz komórek w Excelu. 23. Typy formatowania danych i komórek w Excelu. 24. Różnice między wykresem typu liniowego i typu XY 25. Etapy tworzenia wykresu w Excelu 26. Jakie znasz funkcje logiczne dostępne w Excelu? FAŁSZ; JEŻELI; LUB; NIE; ORAZ; PRAWDA. 27. Podąć składnie funkcji baz danych? Wybrana funkcja (baza danych;pole;kryteria) 28. Czy przy zatwierdzaniu wykonywania operacji na macierzach takich jak obliczanie macierzy odwrotnej czy transponowaniu macierzy możemy nacisnąć ENTER i dlaczego? Nie ponieważ pracujemy na kilku komórkach i musimy zatwierdzać operacje wciskając klawisze Ctr + Shift + Enter. 29. Podaj przykładowe zastosowania dodatku Solver? Do m.in. ustalenia maksymalnej lub minimalnej wartości określonej komórki przez zmianę innych komórek oraz rozwiązywać układy równań. 30. Co to jest hiperłącze? Hiperłącze jest to element tekstowy lub graficzny, po naciśnięciu którego wyświetlane są inne informacje (np. kolejne strony Web). Excel pozwala na tworzenie dwóch rodzajów hiperłącz: Łącze URL (Uniform Resource Locator) jest to adres określonego miejsca w sieci Internet. Excel pozwala na tworzenie dwóch rodzajów łącz URL: łącza do stron sieci Web zlokalizowanych na serwerach sieci Web mailto:// łącza do adresów poczty elektronicznej Łącza do innych dokumentów zlokalizowanych na dysku twardym Twojego komputera bądź na dysku sieciowym. 31. Na czym polegają i jakie są podstawowe funkcje tekstowe w programie Excel? Funkcje tekstowe udostępnione w programie Excel umożliwiają formatowanie, łączenie, konwersję i przetwarzanie łańcuchów tekstowych. Do podstawowych funkcji należą: LITERY.MAŁE, LITERY.DUŻE i Z.WIELKIEJ.LITERY PRAWY, LEWY i FRAGMENT.TEKSTU ZŁĄCZ.TEKSTY 32. Jakie mechanizmy w programie Excel usprawniają prace np. w środowisku biurowym? Właściwości dokumentu przechowują informacje o zawartości dokumentu oraz jego autorze. Komentarze pozwalają zespołowi oceniająco-korygującemu na wprowadzenie odpowiednich komentarzy i uwag co do zawartości dokumentu. Domyślnie takie uwagi nie są umieszczane na wydruku chyba, że użytkownik zadecyduje inaczej. Śledzenie wprowadzonych zmian pozwala zespołowi oceniająco-korygującemu na wprowadzanie dowolnych modyfikacji dokumentu przy zachowaniu nienaruszonej oryginalnej zawartości. Podczas procesu finałowej korekty dokumentu poszczególne modyfikacje mogą być zatwierdzane bądź odrzucane. Ochrona dokumentów pozwala na

2 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 2 ograniczenie możliwości edycji dokumentu. Opcje zapisu pozwalają na zabezpieczenie dokumentu przed nieautoryzowanym otwarciem bądź modyfikacją. Udostępnianie skoroszytów pozwala wielu użytkownikom na jednoczesną pracę z tym samym skoroszytem poprzez sieć komputerową. 33. Czy Excel pozwala na zabezpieczanie dokumentów? Mechanizm ochrony dokumentów programu Excel pozwala na ograniczenie rodzajów modyfikacji dozwolonych w danym arkuszu. Istnieją cztery poziomy ochrony dokumentu: Polecenie Chroń arkusz zapewnia ochronę przed dokonywaniem niektórych zmian w skoroszytach oraz zablokowanych komórkach arkusza. Polecenie Zezwalaj użytkownikom na edycję zakresów zapewnia ochronę przed modyfikacją określonych zakresów komórek arkusza. Polecenie Chroń skoroszyt zapewnia ochronę struktury oraz okienek skoroszytu. Polecenie Chroń i udostępnij skoroszyt pozwala na współużytkowanie arkusza, ale wyłącznie w trybie śledzenia dokonywanych zmian. Excel udostępnia szereg opcji pozwalających na zabezpieczenie hasłem zapisywanych dokumentów, dzięki czemu nie będzie możliwe otwarcie lub modyfikacja dokumentu bez podania hasła. W oknie dialogowym Opcje zapisywania wybieramy poziom ochrony plików: Zawsze z kopią zapasową powoduje, że Excel zapisuje kopię zapasową (poprzednią wersję) przy każdym zapisaniu skoroszytu. Poprzednia wersja dokumentu jest zapisywana pod nazwą Kopia zapasowa oryginalna_nazwa_pliku.xlk. Hasło ochrony przed otwarciem pozwala na zdefiniowanie hasła, którego podanie będzie niezbędne do otwarcia pliku. Hasło ochrony przed zmianami pozwala na zdefiniowanie hasła, którego podanie będzie niezbędne do modyfikacji zawartości skoroszytu. Zalecane tylko do odczytu powoduje, że Excel zaleca użytkownikom otwieranie skoroszytu w trybie tylko do odczytu. Gdy użytkownik otworzy skoroszyt w trybie tylko do odczytu i dokona modyfikacji jego zawartości, wówczas skoroszyt będzie musiał być zapisany pod inną nazwą. 34. Na czym polegają Odwołania 3-W? Zastosowanie odwołań 3-W pozwala na tworzenie formuł odwołujących się do komórek (zakresów komórek) znajdujących się na innych arkuszach bądź skoroszytach. Utworzone w ten sposób połączenia są cały czas aktywne jeżeli zmieni się zawartość dowolnej komórki użytej w odwołaniu, zmieni się również wynik działania formuły korzystającej z odwołania do takiej komórki. 35. Co to są konsolidacje? Polecenie Konsolidacja pozwala na łączenie danych pochodzących z różnych źródeł. Excel umożliwia przeprowadzenie konsolidacji danych na dwa sposoby: Konsolidacja w oparciu o strukturę danych jest to opcja szczególnie użyteczna w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba przetwarzania danych znajdujących się w tych samych miejscach szeregu arkuszy o identycznej strukturze. Konsolidacja w oparciu o etykiety bądź kategorie danych jest to opcja przydatna w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba przetwarzania danych znajdujących się na szeregu arkuszy o różnych strukturach. 36. Co to jest makro? Makro jest to inaczej mówiąc seria poleceń, którą Excel jest w stanie wykonać automatycznie. Proste makra mogą być wykorzystywane np. do automatyzacji powtarzających się zadań i operacji jak np. wprowadzanie danych czy formatowanie komórek. Pomimo, że makra są zapisywane w postaci kodu wbudowanego języka Visual Basic, to jednak, aby utworzyć makro wcale nie musisz być programistą. Excel udostępnia tzw. rejestrator makr, który zapisuje wykonywane przez Ciebie czynności, naciśnięcia klawiszy, wybierane z menu polecenia i opcje itd. a następnie automatycznie tworzy na tej podstawie odpowiednie kod programu (makra). Dzięki takiemu rozwiązaniu tworzenie makr jest niezwykle prostą operacją, nawet dla zupełnie początkującego użytkownika programu Excel. 37. Podaj różnice między adresowaniem względnym a adresowaniem bezwzględnym. Adresowanie względne powoduje że podczas kopiowania formuły adresy komórek w niej zawartych zmieniają się. Po zastosowaniu adresowania bezwzględnego adresy komórek podczas kopiowania formuły nie ulegają zmianie. 38. Co się dzieje gdy w arkuszu występują odwołania cykliczne? Program Excel automatycznie odnajduje komórki powodujące odwołania cykliczne wyświetla komunikat o ich wystąpieniu i uruchamia narzędzie Odwołania cykliczne. 39. Do czego służy funkcja COMPLEX? Jaka jest jej składnia? Funkcja ta przekształca współczynniki rzeczywiste i urojone w liczbę zespoloną w postaci x + yi lub x + yj. COMPLEX (część_rzeczywista;część_urojona;jednostka_urojona ) 40. Do czego służą makra? Makro jest serią poleceń i funkcji, które są przechowywane w module Visual Basic. Makro ma na celu zautomatyzować pewne określone przez użytkownika czynności aby nie było konieczności odwoływania się do skomplikowanych algorytmów postępowania albo tworzenia rozbudowanych formuł. 41. Do czego służy funkcja logiczna JEŻELI oraz jaka jest jej składnia? Odp. Podaje w wyniku jedną wartość, jeśli argument test_logiczny zostanie obliczony jako PRAWDA lub inną, jeśli wartością tą będzie FAŁSZ. 42. Funkcję JEŻELI należy wykorzystywać w celu przeprowadzenia testu logicznego na wartościach i formułach. SkładniaJEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz ) 43. Jakie są kategorie, na które dzielą się funkcje? (wymień 3) Matematyczne Statystyczne Logiczne Tekstowe Finansowe Bazy danych Informacyjne Daty i Czasu Wyszukiwania i adresu 44. Do czego można wykorzystać funkcje? Funkcje możemy stosować zarówno przy prostych obliczeniach (ILOCZYN, SILNIA) w arkuszu kalkulacyjnym, jak i tych bardziej skomplikowanych (np. SUMA.JEŻELI czy też WYZNACZNIK.MACIERZ)

3 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/ Co to są MAKRA? Makra są to niewielkie programy, służące do rozszerzenia funkcjonalności programów. 46. Jak nazywa się język, w którym programujemy MAKRA? Microsoft Visual Basic 47. Jakie są sposoby programowania MAKR? Rejestrowanie czynności wykonanych w programie Pisanie skryptów bezpośrednio kodem w edytorze języka Visual Basic 48. Podaj różnice między adresowaniem względnym a adresowaniem bezwzględnym. Odp. Adresowanie względne powoduje że podczas kopiowania formuły adresy komórek w niej zawartych zmieniają się. Po zastosowaniu adresowania bezwzględnego adresy komórek podczas kopiowania formuły nie ulegają zmianie. 49. Co się dzieje gdy w arkuszu występują odwołania cykliczne? Program Excel automatycznie odnajduje komórki powodujące odwołania cykliczne wyświetla komunikat o ich wystąpieniu i uruchamia narzędzie Odwołania cykliczne. 50. Do czego służy funkcja COMPLEX? Jaka jest jej składnia? Odp. Funkcja ta przekształca współczynniki rzeczywiste i urojone w liczbę zespoloną w postaci x + yi lub x + yj. COMPLEX (część_rzeczywista;część_urojona;jednostka_urojona ) 51. Do czego służą makra? Odp. Makro jest serią poleceń i funkcji, które są przechowywane w module Visual Basic. Makro ma na celu zautomatyzować pewne określone przez użytkownika czynności aby nie było konieczności odwoływania się do skomplikowanych algorytmów postępowania albo tworzenia rozbudowanych formuł. 52. Do czego służy funkcja logiczna JEŻELI oraz jaka jest jej składnia? Odp. Podaje w wyniku jedną wartość, jeśli argument test_logiczny zostanie obliczony jako PRAWDA lub inną, jeśli wartością tą będzie FAŁSZ. Funkcję JEŻELI należy wykorzystywać w celu przeprowadzenia testu logicznego na wartościach i formułach. Składnia JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz ) 53. Co będzie wynikiem formuły wprowadzonej do poniższego arkusza : =SUMY.POŚREDNIE(1;A2:A4) A B C Wynikiem tej formuły będzie liczba 8 będąca średnią z zakresu komórek A2:A Co to jest DDE? Jest to protokół umożliwiający wymianę danych między programami systemu Microsoft Windows. 8. Do czego służy funkcja =STOPNIE(wartość)? Aby wyrazić argument wartość w stopniach. 9. Co będzie wynikiem formuły : =ADRES(1;1)? Wynikiem będzie $A$1 10. Do czego służy funkcja =LITERY.MAŁE(tekst)? Konwertuje wszystkie duże litery w ciągu tekstowym na małe. Argument tekst to tekst, który należy przekonwertować na małe litery. 11. Co należy zrobić w przypadku gdy arkusz Excel przy próbie zastosowania funkcji operujących na liczbach zespolonych sygnalizuje błąd (#ARG!)? Odp.: Jeśli funkcja nie jest dostępna, należy uruchomić Instalatora, aby zainstalować dodatek Analysis Toolpak. Po zainstalowaniu dodatek należy uaktywnić używając polecenia Dodatki w menu Narzędzia. 12. Podaj nazwę i składnię funkcji, która zamienia liczby z dziedziny liczb rzeczywistych na liczby z dziedziny liczb zespolonych. Odp.: Jest to funkcja COMPLEX, składnia tej funkcji jest następująca: COMPLEX(część_rzeczywista;część_urojona) 13. Podaj przykład, co należy wpisać do danej komórki w arkuszu kalkulacyjnym Excel, aby uzyskać liczbę zespoloną: 3+4i? Odp.: Aby uzyskać liczbę zespoloną 3+4i należy wpisać do danej komórki: =complex(3;4) 14. Jakie postaci liczb zespolonych są akceptowane przez arkusz Excel? Odp.: Arkusz Excel akceptuje liczby zespolone postaci: x+yi lub x+yj, w przypadku podania innej składni liczby zespolonej program sygnalizuje błąd (#ARG!) 15. Podaj jaka będzie zawartość komórki A2 ( i dlaczego), jeśli wpisano do niej funkcję: =IMCONJUGATE(A1)? W komórce A1 znajduje się liczba zespolona 12-8j. Odp.: W komórce A2 pojawi się liczba zespolona 12+8j, jest tak dlatego, że funkcja IMCOJUGATE podaje wartość liczby sprzężonej do danej liczby zespolonej. 16. Podaj jaka będzie zawartość komórki C1 jeśli wpisano do niej funkcję: =IMSUB(A1;B1)? W komórce A1 znajduje się liczba zespolona 12-8j, a w komórce B1liczba 5+4j Odp.: W komórce C1 pojawi się liczba zespolona 7-12j, jest tak dlatego, że funkcja IMSUB wykonała odejmowanie na liczbach zespolonych: (12-8j)-(5+4j)=7-12j. PowerPoint 1. Wymień minimum 4 rodzaje obiektów które można wstawić do prezentacji? O. Film, dźwięk, wykres, tabela, pole tekstowe, WordArt, autokształty, ClipArt, schemat organizacyjny

4 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/ Kiedy używamy kreatora zawartości i do czego on służy? O. Wtedy kiedy nie mamy gotowej prezentacji i nie chcemy zaczynać od zera. Kreator przeprowadzi nas krok po kroku przez proces tworzenia prezentacji. 3. Co należy zrobić aby dodać efekty animacji obiektów? O. Z paska narzędzi wybrać "Efekty animacji" i potem "Animacja niestandardowa" lub wybrać z menu "Pokaż" opcje "Animacja niestandardowa" 3. Do czego służą przyciski akcji? O. Za ich pomocą osoba uruchamiająca prezentację może ustalać własne tempo, określać co ma być wyświetlane dalej, uruchomić odtwarzanie filmu lub inny program komputerowy 4. Wymień przynajmniej jedną funkcję (narzędzie) programu Microsoft Power Point 2003 umożliwiającą łatwiejsze i szybsze tworzenie spójnych prezentacji? autoukłady, schematy, wzorce slajdów 5. Czy Microsoft PowerPoint 2003 pozwala na tworzenie zaawansowanych wykresów i diagramów bez wywoływania zewnętrznych aplikacji? Jeśli tak jak nazywa się to narzędzie? Tak, "Wstaw wykres", "Wstaw diagram lub Schemat organizacyjny" 6. Jakie narzędzia w Microsoft PowerPoint umożliwiają wygodniejsze rozmieszczanie i wyrównywanie obiektów? "Siatka i prowadnice", "Wyrównaj lub rozłóż" 7. Czy możliwe jest zapisanie prezentacji tak, aby otwierała się w widoku pokaz slajdów, bez możliwości edycji? Jeśli tak, to w jakim formacie? Pokaz programu PowerPoint (*.pps) Mathcad 55. Wymień palety narzędzi w programie Mathcad. 56. Typy przekształceń i obliczeń symbolicznych w programie Mathcad. 57. Rozwiązywanie układu równań liniowych w programie Mathcad. 58. Rozwiązywanie równań wielomianowych oraz równań i układów nieliniowych w programie Mathcad. 59. Rozwiązywanie układu równań różniczkowych w programie Mathcad. 60. Instrukcje programowania w programie Mathcad. AutoCAD 61. Sposoby wydawania poleceń w AutoCADzie. 62. Punkty lokalizacyjne obiektów rysunkowych w programie AutoCAD - cel stosowania i ich typy. 63. Różnica między stałym a chwilowym trybem lokalizacji. 64. Wymień sposoby rysowania precyzyjnego. 65. Wymień polecenia modyfikacji obiektów rysunkowych w programie AutoCAD. 66. Typy wymiarowania w programie AutoCAD. 67. Różnica między wymiarowaniem szeregowym i wymiarowaniem od bazy. 68. Wymień polecenia modyfikacji obiektów rysunkowych w programie AutoCAD. 69. Omów parametry polecenia SZYK PROSTOKĄTNY. 70. Omów parametry polecenia SZYK KOŁOWY. 71. Co to jest rysunek izometryczny. 72. Typy modelowania trójwymiarowego w programie AutoCAD. 73. Globalny i lokalne układy współrzędnych. 74. Wymienić trzy sposoby na wybieranie narzędzi. Wyboru narzędzia możemy dokonać w jeden z 3 sposobów: - za pomocą menu rozwijanego, - za pomocą ikony na pasku rysuj/zmiana, - za pomocą komendy w oknie poleceń. 75. Jakie typy szyku możemy używać w programie AutoCAD? Typy szyku to prostokątny i kołowy. 76. Do czego służą warstwy? Warstwy dają możliwość grupowania podobnych elementów dzięki temu rysunki stają się bardziej przejrzyste i czytelne. 77. Jakie układy współrzędnych wyróżniamy w AutoCAD? Globalny i lokalny układ współrzędnych. 78. Jakie są rodzaje modelowania 3D w AutoCAD? Kreskowe, powierzchniowe (ściankowe), bryłowe. 79. Podaj 5 przykładowych sposobów modyfikacji obiektów 3D w AutoCAD. Zmiana koloru, wyciągnij, przekręć, kopiuj ściankę, odbicie lustrzane, dopasuj. 80. Za pomocą jakich 3 podstawowych poleceń tworzymy bryły złożone? Suma, różnica, iloczyn. 81. Do czego służy multilinia? Multilinia pozwala na rysowanie równoległych linii. Za jej pomocą możemy narysować od 1 do 16 linii równoległych.

5 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/ Co to są regiony? Regiony są to dwuwymiarowe obszary, które można tworzyć z zamkniętych kształtów lub pętli. Regiony można utworzyć poprzez sumowanie, odejmowanie oraz określenie przecięcia. 83. W jaki sposób wyłączyć kropki siatki w obszarze rysunku? Kropki siatki w obszarze rysunku można wyłączyć poprzez kliknięcie na ikonę z napisem siatka na dolnym pasku AutoCAD-a. 84. Podać style kreskowania oraz krótko je opisać. Styl normalny -zaczyna kreskowanie ponownie po rozpoznaniu następnego obiektu Styl skrajny -zaczyna kreskowanie od zewnętrznej obwiedni, a kończy na pierwszym napotkanym elemencie Styl całkowity -kreskowanie całego obszru ograniczonego najbardziej zewnętrzną obwiednią 85. Podać różnicę pomiędzy funkcjami Wymiar liniowy, a Wymiar normalny. Różnią się one od siebie tym, że za pomocą funkcji Wymiar liniowy uzyskujemy wymiar zaznaczonych elementów tylko w linii osi x lub osi y. Wymiar normalny umożliwia zwymiarowanie części ukośnych rysunku. 86. Czy w programie AUTOCAD jest możliwe wprowadzanie tekstu z polskimi znakami graficznymi a jak tak to przy użyciu jakiej czcionki? Tak-jest to możliwe. W Edytorze tekstu wielowierszowego należy wybrać typ czcionki z końcówką CE. 87. Jakie korzyści dają warstwy? Możliwość grupowania tych samych elementów na jednej warstwie 88. Dlaczego zaleca się stosowanie warstw? Zaleca się ich stosowanie ponieważ rysunek staje się przejrzysty. 89. Kiedy używa się kreskowanie? Kreskowanie używa się w przekrojach, pół widokach-pół przekrojach. 90. Co umożliwia zwymiarowanie obiektu? Umożliwia zrealizowanie projektu w odpowiednich wymiarach. 91. O nakazuje zasada wymiarów koniecznych? Zasada ta nakazuje podawanie na rysunku tylko koniecznych wymiarów 92. AutoCAD wyposażono w VBA (Visual Basic for Applications). W jakim celu? VBA wspomaga, ułatwia i skraca czas tworzenia projektu poprzez automatyzację pracy z programem. 93. Które funkcje AutoCAD a ułatwiają precyzyjne rysowanie? - polecenia tekstowe (obszar dialogowy), - skok i siatka, - lokalizacja względem obiektu 94. Czy rysunki utworzone za pomocą AutoCAD a można edytować w programach graficznych? Tak, wystarczy użyć funkcji Eksportuj i zapisać plik w wymaganym formacie. 95. Podstawowe polecenia w programie AutoCAD służące do edycji brył? Suma, różnica, iloczyn, zwężenie powierzchni. 96. Czym różni się widok: model krawędziowy 3D od widoku ukryj? W widoku model krawędziowy 3D w aktualnym rzucie bryły widać wszystkie krawędzie zarówno widoczne jak i niewidoczne. W widoku Ukryj widać tylko krawędzie widoczne w rzeczywistości dla aktualnego położenia bryły. 97. Do czego służy polecenie EDPLIN? Polecenie EDPLIN powoduje przekształcenie obiektu w pojedynczy segment polilinii 2D, który można następnie poddać edycji. Można wykorzystać tę operację do łączenia linii i łuków w polilinię. 98. Podstawowe polecenia do tworzenia obiektów 3D z obiektów 2D? wyciągnij, przekręć. 99. Do czego służy polecenie SUMA? Łączy wybrane regiony lub bryły poprzez dodawanie, czyli z kilku brył powstaje jedna bryła o kształcie złożonym z sumy brył składowych Napisz formułę która utworzy nam prostokąt o długości boków a= Napisz formułę która utworzy nam prostą o długości 400 która nachylona jest pod kątem Podaj skrót klawiszowy który pozwoli nam utworzyć blok Co przypisane jest do każdej warstwy w AutoCadzie. Kolor linii, typ linii, grubość kresek Co to jest i do czego się stosuje wyciągnięcia? Jest to narzędzie wywoływane poleceniem extrude służące do tworzenia brył trójwymiarowych z prostych szkiców 2D Co to jest Algebra Boole a i do czego się ją stosuje? Jest to narzędzie stosowane do modyfikacji bryl 3D takich jak wykonywanie otworów w bryłach, różnorakich wybrań, lub tworzenie z kilku brył jednej bryły poprzez ich sumę. Operacje te opierają się na działaniach takich jak suma, iloczyn i różnica, tzn że od jednej bryły możemy odjąć drugą bryłę, znaleźć ich część wspólną lub ich sumę Co to jest polilinia i do czego się ją stosuje? Jest to narzędzie wywoływane poleceniem 3P Polilinia jest najczęściej wykorzystywana do tworzenia szkicow profili, ktore są następnie wyciągane do trzeciego wymiaru.kolejnym zastosowaniem polilinii jest moŝliwość obrysowywania nią np. skanowanych obiektow mam tu na myśli rzuty bądź mapy. Oszczędza to pracę i daje projektantowi większe pole manewru ze zwektoryzowanym rysunkiem.

6 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/ Czy AutoCAD zalicza się do programów CAD/CAM? Programy CAD/CAM to programy służące jednocześnie do wspomagania tworzenia dokumentacji technicznej produkcji jak i wspomagania wytwarzania projektowanego produktu (Computer Aided Manufacture), zaś AutoCAD jest tylko programem CAD czyli Computer Aided Design czyli słuzy tylko do komputerowego wspomagania projektowania Do czego stosuje się warstwy w AutoCadzie? Wprowadzenie warstw w AutoCAD-zie ma wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość grupowania tych samych elementów na jednej warstwie (kreskowanie, linie konturowe itd.). rysunek staje się bardziej czytelny, można wyłączyć lub włączyć dodolne elementy, np. linie wymiarowanie, osie symetrii, linie pomocnicze. W zamierzchłych czasach kolory przypisywane do warstw były odpowiednio interpretowane przez plotery pisakowe (odpowiedni kolor zawierał informacje o odpowiednim rodzaju linii) -- ten sposób jest wykorzystywany do dziś Wymienić trzy sposoby na wybieranie narzędzi. Wyboru narzędzia możemy dokonać w jeden z 3 sposobów: - za pomocą menu rozwijanego, - za pomocą ikony na pasku rysuj/zmiana, - za pomocą komendy w oknie poleceń Jakie typy szyku możemy używać w programie AutoCAD? Typy szyku to prostokątny i kołowy Do czego służą warstwy? Warstwy dają możliwość grupowania podobnych elementów dzięki temu rysunki stają się bardziej przejrzyste i czytelne Jakie układy współrzędnych wyróżniamy w AutoCAD? Globalny i lokalny układ współrzędnych Jakie są rodzaje modelowania 3D w AutoCAD? Kreskowe, powierzchniowe (ściankowe), bryłowe Podaj 5 przykładowych sposobów modyfikacji obiektów 3D w AutoCAD. Zmiana koloru, wyciągnij, przekręć, kopiuj ściankę, odbicie lustrzane, dopasuj Za pomocą jakich 3 podstawowych poleceń tworzymy bryły złożone? Suma, różnica, iloczyn Do czego służy multilinia? Multilinia pozwala na rysowanie równoległych linii. Za jej pomocą możemy narysować od 1 do 16 linii równoległych Co to są regiony? Regiony są to dwuwymiarowe obszary, które można tworzyć z zamkniętych kształtów lub pętli. Regiony można utworzyć poprzez sumowanie, odejmowanie oraz określenie przecięcia W jaki sposób wyłączyć kropki siatki w obszarze rysunku? Kropki siatki w obszarze rysunku można wyłączyć poprzez kliknięcie na ikonę z napisem siatka na dolnym pasku AutoCAD-a Podać style kreskowania oraz krótko je opisać. Styl normalny -zaczyna kreskowanie ponownie po rozpoznaniu następnego obiektu Styl skrajny -zaczyna kreskowanie od zewnętrznej obwiedni, a kończy na pierwszym napotkanym elemencie Styl całkowity -kreskowanie całego obszru ograniczonego najbardziej zewnętrzną obwiednią 120. Podać różnicę pomiędzy funkcjami Wymiar liniowy, a Wymiar normalny. Różnią się one od siebie tym, że za pomocą funkcji Wymiar liniowy uzyskujemy wymiar zaznaczonych elementów tylko w linii osi x lub osi y. Wymiar normalny umożliwia zwymiarowanie części ukośnych rysunku Czy w programie AUTOCAD jest możliwe wprowadzanie tekstu z polskimi znakami graficznymi a jak tak to przy użyciu jakiej czcionki? Tak-jest to możliwe. W Edytorze tekstu wielowierszowego należy wybrać typ czcionki z końcówką CE. SolidEdge 1. Co to jest i do czego służy pasek wstęgowy w programie SolidEdge? Pasek zmieniający swój wygląd w zależności od wykonywanego polecenia,pozwala na zmianę parametrów rysowanego lub edytowanego obiektu ( np. kolor, grubość, długość itd.) 2. Sposoby rysowania prostokąta w module Draft programu SolidEdge -narysowanie przybliżonego zarysu figury, -narysowanie przekątnej prostokąta, -zaznaczenie trzech kolejnych jego wierzchołków. 3. Na czym polega kreskowanie, jak się je robi w programie SolidEdge? W SolidEdge w zasadzie nie istnieje polecenie kreskowania obszaru. Obszar można wypełnić, a na wypełnienie składają się: tło i wzór, czyli kreskowanie. 4. Jakie są rodzaje wymiarowań w programie SolidEdge? Do dyspozycji mamy 5 rodzaji wymiarowań: 1. Smart Dimension narzędzie do wymiarowania pojedynczych elementów. 2. Odległość między (Distance between) wymiarowanie odległości między dwoma wskazanymi punktami. 3. Kąt między (Angle between) wymiarowanie kątów. 4. Współrzędne (Coordinate Dimension) wymiarowanie za pomocą współrzędnych w stosunku do określonego wcześniej początku układu. 5. Średnica połówkowa (Symmetric Diameter) wymiarowanie średnic połówkowych 5. W czym pomaga funkcja Jnteli Sketch w programie SolidEdge? Pomaga tworzyć elementy o konkretnych cechach (np. poziome, pionowe) lub pozostające w określonych relacjach w stosunku do innych obiektów na rysunku (np. styczne, prostopadłe).

7 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/ Czym jest program Solid Edge? Solid Edge jest jednym z najnowocześniejszych systemów trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania wykorzystującym jądro Parasolid. 7. Na jakie podstawowe moduły dzieli się Solid Edge? Do podstawowych modułów programu Solid Edge zalicza się moduły Draft, Part, Sheet metal, Assembly oraz Weldment. 8. Co to jest PathFinder? PathFinder jest narzędziem okna EdgeBar umożliwiającym na dostęp do kolejnych operacji wykonywania projektu pozwalając na ich edycje, usuwanie, blokowanie, ukrywanie, zmianę kolejności bądź nazwy. 9. Do czego służy moduł Part? Moduł Part służy do modelowania pojedyńczych części niezależnie od stopnia ich skomplikowania. 10. Za pomocą którego modułu programu możemy zaprojektować spawaną konstrukcje hali przemysłowej? Możemy tego dokonać za pomocą modułu Weldment. 11. Co to jest i do czego służy pasek wstęgowy? Pasek zmieniający swój wygląd w zależności od wykonywanego polecenia,pozwala na zmianę parametrów rysowanego lub edytowanego obiektu ( np. kolor, grubość, długość itd.) 12. Sposoby rysowania prostokąta w module Draft? -narysowanie przybliżonego zarysu figury, -narysowanie przekątnej prostokąta, -zaznaczenie trzech kolejnych jego wierzchołków. 13. Na czym polega kreskowanie, jak się je robi? odp: W Solid Edge w zasadzie nie istnieje polecenie kreskowania obszaru. Obszar można wypełnić, a na wypełnienie składają się: tło i wzór, czyli kreskowanie. 14. Jakie są rodzaje wymiarowań? Do dyspozycji mamy 5 rodzaji wymiarowań: 1. Smart Dimension narzędzie do wymiarowania pojedynczych elementów. 2. Odległość między (Distance between) wymiarowanie odległości między dwoma wskazanymi punktami. 3. Kąt między (Angle between) wymiarowanie kątów. 4. Współrzędne (Coordinate Dimension) wymiarowanie za pomocą współrzędnych w stosunku do określonego wcześniej początku układu. 5. Średnica połówkowa (Symmetric Diameter) wymiarowanie średnic połówkowych 15. Czy Solid Edge posiada swoją tablice znaków? Moduł Draft nie posiada swojej własnej tablicy znaków, korzysta z tablicy systemu, na którym został zainstalowany. 16. W czym pomaga funkcja Jnteli Sketch? Pomaga tworzyć elementy o konkretnych cechach (np. poziome, pionowe) lub pozostające w określonych relacjach w stosunku do innych obiektów na rysunku (np. styczne, prostopadłe). Delphi 1. Jaki komponent umożliwia wstawianie do formularza prostych figur np.: elipsy i gdzie się znajduje? Odp. Umożliwia to komponent Shape z paska Additional. 2. Co to jest płótno Canvas? Odp. Jest to własność formularza określająca jego powierzchnię. 3. Jaki jest inny sposób wstawiania tekstu do formularza, niż za pośrednictwem komponentu Label? Odp. Można wykorzystać odwołanie się do płótna poprzez funkcję TextOut() 4. W jaki sposób można umieścić rysunek z pliku na formularzu? Odp. Należy umieścić na formularzu komponent Image i poprzez wywołanie odpowiedniej funkcji wczytać obraz z pliku do komponentu. 5. Do czego służy komponent Button? Komponent ten jest to przycisk, dzięki któremu możemy zatwierdzać wybór, przechodzić do następnego kroku, lub wybierać aktualnie dostępną opcję. W polu Caption Inspector Object'a (zakładka Properties) możemy zmienić tekst widoczny na przycisku. Najbardziej użyteczne zdarzenie dla przycisku jest zdarzenie OnClick, które określa reakcję na kliknięcie na nim. 6. Jakie różnice występują między komponentem Edit i Memo? W komponencie Edit możemy wstawić lub odczytać jedną linijkę tekstu, a w komponencie Memo mamy możliwość wstawiania i wyświetlania wielu linii, jak również możemy zapisywać cały tekst do pliku, lub odczytać jego zawartość i wyświetlić w oknie tego komponentu. 7. Jakie są najbardziej przydatne funkcje komponentu FontDialog? Execute powoduje otwarcie okna dialogowego, Device określa skąd mają być pobierane czcionki (ekranowe, z drukarki, z obu źródeł), Font określa rodzaj wybranej w oknie dialogowym czcionki, MaxFontSize określa maksymalny rozmiar czcionki dostępny w okienku wyboru rozmiaru czcionki, MinFontSize - określa minimalny rozmiar czcionki dostępny w okienku wyboru rozmiaru czcionki. 8. Co to jest i do czego służy komponent Trackbar. Jest to komponent w formie paska, który umożliwia zmianę przypisanej do niego wielkości zwanej pozycją w określonym zakresie. Dzięki powiązaniu innych komponentów z cechą pozycja możemy sterować innymi elementami programu. TrackBar jest wyposażony w suwak określający aktualną pozycję oraz umożliwiający jej zmianę lewym przyciskiem myszy. Jeśli zostanie on wyłączony zmiana będzie możliwa jedynie klawiszami strzałek.

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sposób nawiązania kontaktu Siedziba firmy: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCJA Główny: +33(0)4 38 02 22 00 Obsługa klienta/ Obsługa techniczna:

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo