1. Platformy Technologiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Platformy Technologiczne"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Wstęp 1. Platformy Technologiczne Maciej Piechówka Platformy, zasady projektowania, elementy architektury SI Infrastruktury i ich usługi, - przykłady PT: CORBA, FIPA, SOA, SaaS, WOA, EDA, - Wybór technologii, emerging technologies hype cycle 2. Platforma.NET Microsoft.NET Framework: CLR, podzespoły, biblioteka klas Dostęp do danych: ADO.NET, LINQ, Entity Framework Wytwarzanie aplikacji.net: ASP.NET Usługi Web (web services) - SOAP, WSDL, UDDI 3. Platforma JEE (Java Enterprise Edition) Java Platform, JSE Serwlety, Java Server Pages, JSF Java Architecture for XML Binding Persistence, JPA M. Piechówka

2 Literatura Materiały firm: Microsoft, MSDN msdn.microsoft.com/pl-pl/default.aspx, IBM, Sun, OMG, zasoby Internetu, labs.jboss.com, Sommerville I.: Inżynieria oprogramowania. WNT, 2003 Szyperski C.: Oprogramowanie komponentowe obiekty to za mało. WNT 2001 Liberty J. C# programowanie, Helion, Jones A. C# Księga przykładów,, Promise, 2005 Perry S. Core C# i.net, Helion,2006 Wei-Meng Lee, C# Warsztat programisty, Helion 2010 Troelsen A. Pro C# 2008 and the.net 3.5 Platform, Apress 2009, WNT 2009 Connolly R. ASP.NET 2.0. Projektowanie aplikacji internetowych, Helion 2008 Evjen B., S. Hanselman, D. Rader ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie, Helion Cabrera L.F., Ch.Kurt Architektura usług Web i jej specyfikacje, APN Promise, 2006 Fyżlewicz Z, Salamon A. Podstawy architektury i technologii uslug XML sieci Web, Mikom, 2008 Bruce Eckel Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, 2006 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. a Podstawy. Wydanie VIII, Helion, 2008 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Techniki zaawansowane. Wydanie VIII, Helion, 2009 Fowler M., Pattern of Enterprise application architecture, 2002, Helion 2004 Alur D., J2EE Wzorce projektowe, 2003, Helion 2004 Bodof S., Armstrong, J2EE Vademecum profesjonalisty, Helion, 2005 Freeman E., Freeman E., Sierra K, Bates B. Head First Servlets & JSP. Edycja polska, Helion, 2006 Burke B., Richard Monson-Haefel, Enterprise JavaBeans 3.0., Helion, M. Piechówka

3 Technologie wytwarzania oprogramowania Platformy technologiczne? Komponenty, integracja, SOA, MDA, WOA Object technology Component technology Model technology Packages, Procedures, Objects, Frameworks, Pascal, Classes, Patterns, C, Smalltalk, C++, Web Services SOA Models, Meta-Models, Ontology, UML, MOF, XML, XMI, XSLT, SaaS Web2.0 WOA Clouds Procedural Object, service Model refinement composition transformation Collective intelligence. Technologia całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu. Dana rzecz może (i zazwyczaj posiada) wiele różnych technologii realizacji, a o wyborze konkretnej z nich decydować może wiele czynników, np. koszt, czas, obwarowania prawne, bezpieczeństwo, wygoda itp. Platforma szczegóły technologiczne i inżynierskie, które nie mają ścisłego związku z podstawową funkcjonalnością opracowywanych komponentów programowych infrastruktura z usługami podstawą do budowy aplikacji M. Piechówka

4 Aspekty projektowania Funkcjonalność Wiarygodność Efektywność Pielęgnowalność Elastyczność Ponowne użycie... No silver bullets? Inżynieria dziedziny, Wzorce analizy, architektury, projektowe, aplikacji,.. Technologia Wytwarzanie systemu w oparciu o komponenty (CBD), usługi (SOA)... Zakres Wzrost produktywności Lepsze narzędzia, automatyzacja (8%) Polepszać proces wytwórczy (17%) Używać co już istnieje (47%) Jakość -ogół cech hi właściwości ł ś ś i wyrobu lub usługi decydujący o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb użytkownika produktu M. Piechówka

5 Wyzwania projektowe - ilities problem Skalowalność (scaleability) Elastyczność (flexibility y & changeability) Ponowne użycie (reusability) Współdziałanie (interoperability) Dostępność (availability) Niezawodność (reliability) Bezpieczeństwo zewnętrzne (safety) Odtwarzalność (recoverability) Wiarygodność (dependability) Bezpieczeństwo wewnętrzne (security) Pielęgnowalność (maintainability) Wydajność (performance) Charakterystyki ki czasu wytwarzania i pielęgnacji... TCO/ROI Charakterystyki czasu wykonania M. Piechówka

6 Ogólne zasady projektowania oprogramowania (1) Hermetyzacja, ukrycie informacji (encapsulation, information hiding): Oddzielenie zewnętrznych aspektów modułu, dostępnych dla innych, od szczegółów jego wewnętrznej realizacji, niedostępnych z zewnątrz tylko tyle wiedzieć i ć ile potrzeba aby go efektywnie użyć. Minimalizacja powiązania (minimize coupling): Każdy moduł powinien się komunikować jak najmniej z innymi, jak tylko to jest możliwe. Minimalizować także ilość wymienianych informacji (small interfaces). Powiązanie określa stopień zależności pomiędzy funkcjami, modułami. Spójność, zwartość (cohesion): Utrzymywanie zachowania razem ze związaną informacją dotyczącą jednej rzeczy w High Cohesion with Loose Coupling jednym miejscu. Spójność określa relację pomiędzy operacjami wewnątrz pojedynczej funkcji, modułu. Metaprogramowanie Używanie metadanych do opisu konfiguracji aplikacji (deskryptory), innych danych. Megaprogramming (Large-scale Interoperation and Composition): a move from coding as the focus of programming g to a focus on composition based on a very-high level (mega-) programming language for software module composition. (Gio Wiederhold) M. Piechówka

7 Ogólne zasady projektowania oprogramowania (2) Projektowanie w oparciu o kontrakt DBC - Design by Contract (B. Meyer) Kontrakt wiąże ą daną ą operację i operacje ją wywołujące poprzez p określenie ograniczeń implementowanych jako: warunek wstępny (precondition) - definiuje, co powinno być spełnione, aby dana operacja wykonała się poprawnie, warunek końcowy (postcondition) -określa, co będzie po poprawnym wykonaniu operacji, inwariant - definiowany warunek jest zawsze spełniony z punktu widzenia programu wywołującego Odpowiedzialność za gwarancje poprawności warunków: warunek wstępny - operacja wywołująca, warunek końcowy i inwarianty - operacja wywoływana Zasada otwartości i zamkniętości (Open-Closed Principle) element programowy (klasa, moduł, funkcja) powinien być otwarty na rozszerzenia, a zamknięty przed modyfikacjami. Separation of concerns Podejście aspektowe: rozdzielenie zagadnień API AOSD - Aspect-Oriented Software Development AOP aspect oriented programming Funkcjonalnych od niefunkcjonalnych Rozdzielnie wybranych zakresów funkcjonalnych, jeśli są niezależne Rozdzielenie poszczególnych aspektów technicznych (zarządzania wykonaniem, współbieżnością, komunikacją, synchronizacją, trwałością danych, bezpieczeństwem, niezawodnością,...) M. Piechówka

8 Adnotacje Adnotacje, odwrócone sterowanie (3) dodatkowe informacje (metadane) umieszczone bezpośrednio w kodzie (C#, Java) dla klas, metod czy pola, wykorzystywane na różnych etapach życia aplikacji - definiowania Web Services; - definiowania komponentów - opisu sposobu odwzorowania klas (C#, Java) na tabele w bazie danych; - wstrzykiwania referencji do wykorzystywanych y y y komponentów oraz różnych zasobów; - konfiguracji ustawień bezpieczeństwa aplikacji. Odwrócone sterowanie (ang. Inversion of Control, IoC) możliwość konfigurowania i łączenia komponentów bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego; rolę definiowania i i i rozwiązywania i zależności ż ś pomiędzy nimi i spełnia ł kontener: zna komponenty i dostarcza ich instancje M. Piechówka

9 Infrastruktura (platforma) komponentów programowych Infrastruktura - zbiór usług zarządzania dostępnych dla wszystkich komponentów umożliwiających ich koordynację tak, żeby system oprogramowania zbudowany przy użyciu ż tych komponentów i interfejsów spełniał ł ł specyfikację biznesową. Podstawowe oferowane kategorie usług to usługi: pakowania, czyli opis usług komponentów w postaci zrozumiałej dla infrastruktury cyklu życia i rozproszenia odpowiedzialne za tworzenie, aktywację/deaktywację instancji komponentów i zarządzanie ą przydziałem zasobów do ich wykonywania, y z zachowaniem przeźroczystości lokalizacji usługobiorców i usługodawców, obsługa zależności pomiędzy komponentami bezpieczeństwa odpowiedzialne za uwierzytelnianie źródeł żądań i odpowiedzi, autoryzacja dostępu oraz zachowanie prywatności wymienianych informacji zarządzania transakcjami odpowiedzialnymi za spójną modyfikację trwałych danych komunikacji asynchronicznej zapewniająca dostęp do usług, wymianę komunikatów bez konieczności synchronizacji klienta i dostawcy. Dominujące infrastruktury komponentowe: Object Management Architecture t (CORBA) związane z organizacją Object Management Group, COM+,.NET firmy Microsoft oraz Java Enterprise Edition (JEE, J2EE) firmy Sun Microsystems M. Piechówka

10 Komponent programowy Platforma a architektura Elementy architektury systemów informatycznych y Architektury klient-serwer, obiektów rozproszonych, zorientowane na usługi - SOA, Event-driven Architecture EDA, P2P (P4P), Warstwy logiczne (prezentacji, przetwarzania użytkowego, zarządzania danymi, dostępu do usług) Składowe po stronie klienta, serwera aplikacji i danych. Model klienta cienkiego i grubego (bogatego) Komunikacja pomiędzy elementami architektury systemów IT Przeglądarka WWW jako platforma aplikacji klienta Aplikacje wszechobecne (ubiquitous), systemy wbudowane, mobilne Współdziałanie, integracja systemów (interoperability) Model Driven Architecture (MDA) M. Piechówka

11 Architektura warstwowa rozdzielenie zadań Środowisko zewnętrzne Usługi oferowane Communic cation Operationa al Managem ment Security Warstwa klienta Klienci i aplikacji, aplety, aplikacje i inne elementy z graficznym interfejsem użytkownika Warstwa prezentacji Strony (JSP, ASP.NET) i inne elementy interfejsu użytkownika Warstwa biznesowa Komponenty biznesowe, dziedzinowe jednostki danych Interakcja z użytkownikiem, urządzenia ą i prezentacja interfejsu użytkownika Logowanie, zarządzanie sesją, tworzenie zawartości, formatowanie i dostarczanie informacji Logika biznesowa, transakcje, dane, usługi Warstwa integracji Konektory i połączenia z systemami zewnętrznymię Adaptery zasobów, systemy zewnętrzne, mechanizmy zasad, przepływ sterowania Warstwa zasobów Bazy danych, systemy y zewnętrzne e i pozostałe osta zasoby Środowisko zewnętrzne Zasoby, dane i usługi zewnętrzne; źródła danych Usługi wymagane M. Piechówka

12 Ogólna architektura systemów IT Przeglądarka WWW strony HTML Skrypty AJAX aplet Java /ActiveX Aplikacja HTTP WWW Serwer RMI CORBA/IIOP DCOM NSAPI ISAPI CGI pośredniczące oprogramowanie SQL Przeglądarka WWW - środowisko interpretujące strony w formacie HTML, oraz języki skryptowe (JavaScript, VBScript,..). HTTP protokół komunikacyjny oparty o TCP/IP, służący do wymiany danych pomiędzy przeglądarką WWW a serwerem udostępniającym strony WWW. CGI (Common Gateway Interface), ISAPI (Internet Server API), NSAPI (Netscape Server API) bramy (gateways) umożliwiające komunikację pomiędzy klientami HTTP a usługami serwera; BROKER Usługi aplikacji (obiekty biznesowe, komponenty, itp.) Serwer aplikacji monitory Istniejące przetwarzania DBMS RMI (Remote Method Invocation) zdalne wywoływanie metod, jeden z mechanizmów komunikacji w aplikacjach rozproszonych w języku Java. CORBA (Common Object Request Broker Architecture) specyfikacja zdefiniowana przez grupę OMG, określająca usługi w obiektowych środowiskach rozproszonych. CORBA/IIOP (Internet Inter ORB Protocol) mechanizm komunikacji oparty o zarządców wymiany obiektów ORB (Object Request Broker) i protokół wymiany danych pomiędzy nimi IIOP. COM (Component Object Model), DCOM (Distributed COM) technologia umożliwiająca tworzenie i uruchamianie komponentów.; HTML (Hyper Text Markup Language) język opisu strony stron WWW, oparty na znacznikach Aplet Java to aplikacja napisana w języku Java, wykonywana y w środowisku Wirtualnej Maszyny y Javy ( JVM Java Virtual Machine) ) ActiveX ogólna nazwa (Microsoft), technologii związanej z komponentami graficznymi i realizującymi interakcję z użytkownikiem (tzw. kontrolki), wykorzystywanej w aplikacjach internetowych w oparciu o technologie OLE/COM/DCOM M. Piechówka

13 Przykład PT: CORBA - ogólna architektura OMA - Architektura Zarządzania ą Obiektami Przykład infrastruktury Wspólne udogodnienia pionowe Obiekty Aplikacyjne Użytkownika Finanse Rachunkowość Wspólne udogodnienia poziome Rozproszone dokumenty Zarządzanie informacją Medycyna Zarządzanie systemem Zarządzanie zadaniami... Wspólne udogodnienia (facilities) CORBA Object Request Broker (ORB) Pośrednik Zapotrzebowania na Obiekty Nazwy Transakcje Zdarzenia Cykl życia własności Usługi CORBA Związki Czas Licencje Handlowa Współbieżność Zapytania Ochrona Kolekcje Start Trwałość M. Piechówka

14 Przykład PT: Agent Platform Software Agent Agent Platform Agent Management System Agent Communication Channel Directory Facilitator A place where agents live Agent management Register, creation, invoke, termination, resource management, security Agent communication services Agent directory services Baseline Protocol Agent Communication Channel JADE - Java Agent Development Framework Agent Platform Foundations of Intelligent Physical Agents (FIPA) M. Piechówka

15 Przykład PT: WOA - Web Oriented Architecture Rozwój funkcjonalności WEB: siła społeczności Łatwe tworzenie i dodawanie treści w Internecie oraz wspólna praca nad zawartością serwisu 9sekund.pl, Shopping.com porównywanie cen, Web2.0: -użytkownicy na swoich podstronach w serwisie gromadzą i kategoryzują według słów kluczowych linki do ulubionych stron WWW. Wszystkie osobiste kolekcje linków są dostępne publicznie. Podobne: Digg.com, Flickr.comcom serwisy oparte na tzw. sieciach znajomości (social networks) LinkedIn.com wykorzystywany m.in. przez menedżerów w celach rekrutacyjnych blogi -pamiętniki pisane w sieci. Technorati.com - wyszukuje blogi o zadanej tematyce - com/comm msp - Kanały RSS (Really Simple Sindication, Rich Site Summary) -: użytkownicy y sami wybierają źródła informacji i są ą powiadamiani (podejście push vs. pull) ) o nowych wiadomościach, zmienionych / nowych stronach, dodanych linkach do stron zewnętrznych, nowych terminach w kalendarzu, Systemy zarządzania treścią (Content Management Systems, CMS). Mashup strona internetowa lub aplikacja, która jest połączeniem informacji z więcej niż jednego źródła M. Piechówka

16 Aplikacje Web 2.0 Pozwalają użytkownikom za zarządzanie danymi prezentowanymi na stronie Umożliwiają łączenie różnych technologii Zapewniają agregację danych z heterogenicznych źródeł, prezentowanie materiałów przesłanych przez użytkownika, dobieranie treści przez oznaczanie Zapewniają interaktywne działanie (Ajax, Flash, Silverlight) M. Piechówka

17 SOA Service Oriented Architecture Web service composition: BPEL4WS, BPML Publishing and discovery: UDDI Service Description Layer: WSDL, WSCL, WSCI XML messaging layer: SOAP Transport layer: HTTP, SMTP, FTP, etc. BPML- business process modeling language WSCL - Web Services Conversation Language WSCI - Web Service Choreography Interface M. Piechówka

18 Enterprise Service Bus (ESB) SOA simplifying the infrastructure to manage complexity standards for interoperability for flexible integration inside your enterprise, and with your business partners, across vendors and platforms Customer apps Gateway Data Mgmt Portlet Portal Portlet Java Services Java apps Business Process Model.Net apps PHP apps Enterprise Service Bus Partner apps ERP adapter BPEL Engine CICS gateway ERP system CICS An Enterprise Service Bus (ESB) is a flexible connectivity infrastructure for integrating applications and services that combines: messaging, web services, data transformation and intelligent routing to reliably connect and coordinate the interaction of significant numbers of diverse applications across extended enterprises with transactional integrity. Open-Source ESB: Mule; ServiceMix M. Piechówka

19 EDA Event driven architecture Event in Space Sense / Interpret Event in Time Oracle EDA Suite Field Events Event Sampling & Management Event Listener Event Handler Event Disseminator Sequential Event Processing Event Correlation Engine Event Assimilator Stream Complex Business Activity Monitoring Event Decision Management Rules Engine Event Data Base Logistics Event Controller Interpret & Response Knowledge Management System Event/s Response Date Aggregator Pattern Probabilistic Modeling Stochastic Discreet Event Modeling M. Piechówka

20 Modele są przeznaczone do wyrażania struktury i działania aplikacji (systemu). Po wyborze standardu platformy docelowej następuje transformacja niezależnego modelu (PIM) opisującego logikę działania systemu na model zawierający elementy związane z wybraną platformą (PSM). Następnym krokiem jest wygenerowanie reprezentacji wykonywalnej systemu w konkretnym środowisku programistycznym Standard OMG budowy systemów: MDA - Model Driven Architecture Integracja dobrych praktyk: modelowanie, oprogramowanie pośredniczące (middleware), metadata, Internet, architektura oprogramowania Model Driven (UML, MOF, CWM ) Platform Independent Models (PIM) Platform Specific Models (PSM) Odwzorowanie : PIM <==> PSM Korzyści Wzrost produktywności (architektów, projektantów, programistów, administratorów) Obniżenie kosztów wytwarzania i zarządzania aplikacjami Zwiększenie przenośności i współdziałania Model biznesowy i technologie ewoluują dotrzymując kroku k zmianom platform MOF Meta Object Facility CWM Common Warehous Metamodel M. Piechówka

21 Przykład PT: Software As a Service Oprogramowanie projektowane jest z myślą o obsłudze wielu niezależnych klientów na jednej platformie serwerowej. Model świadczenia usługi zdalnego dostępu (wynajmu) do oprogramowania aplikacji. Salesforce.com Niskie nakłady, Integracja z posiadanym oprogramowaniem może być trudna Wielopodmiotowość: o dzielenie zasobów, skalowalność o separacja, zabezpieczenia T. Kopacz M. Piechówka

22 Software As a Service Salesforce.com Usługi w modelu na żądanie Salesforce SFA - system do zarządzania sprzedażą Salesforce Service - obsługa klientów, może pomóc usprawnić funkcjonowanie call center Salesforce PRM -współpraca i komunikacja z partnerami w ramach sprzedaży, obsługi klienta Salesforce Marketing - definiowanie i zarządzanie realizacją kampanii marketingowych oraz pełną analizę ę ich wyników AppExchange - rynek aplikacji biznesowych "na żądanie". Każdy Klient oraz Partner Salesforce.com może tam umieścić napisane przez siebie rozszerzenie lub pełne aplikacje, które następnie inni użytkownicy będą mogli łatwo wyszukać, wypróbować i zacząć wykorzystywać M. Piechówka

23 Industry Trends Leading to Cloud Computing Cloud Computing - styl wykonywania obliczeń w którym wysoce skalowalna infrastruktura IT jest udostępniona jako usługa zewnętrznym klientom. => nowa Platforma do uruchamiania aplikacji 1990 Grid Computing 1998 Solving large problems with parallel computing Made mainstream by Globus Alliance Utility Computing Offering computing resources as a metered service Introduced d in late 1990s 2000 Software as a Service Network-based subscriptions to applications Gained momentum in Google Docs Amazon EC2 Microsfot Azure Services Cloud Computing Next-Generation Internet computing Next-Generation Data Centers Free Software Foundation Founder Stallman told that cloud computing was "worse 1.60 than stupidity. It's a marketing hype campaign. 10 M. Piechówka

24 Obliczenia w chmurze Zestaw połączonych ze sobą serwerów dostępnych w Internecie, na których programista może instalować i uruchamiać aplikacje, zapisywać i pobierać dane. Redukcja inwestycji i kosztów operacyjnych: obniżony koszt sprzętu, wysoka dostępność (SLA), wypożyczalnia infrastruktury sprzętowej Elastyczność aplikacji i infrastruktury, skalowalność (moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa) Uproszczone wdrażanie i zarządzanie Uproszczone skalowanie rozwiązań masowych (internet) Tania obsługa obciążenia w szczycie Pozwala skupić się na funkcjonalności nie infrastrukturze Oferta kierowana głównie dla producentów oprogramowania, a nie użytkowników ż końcowych ń h? IaaS Infrastructure-as-a-service PaaS Platform-as-a-service SaaS Software-as-a service M. Piechówka

25 Technology Selection Technology Selection comprises of reviewing user needs and technology opportunities (Requirements View), identifying Critical Technology Elements (Concept t Refinement View) ) and conducting maturity analysis (Maturity t View). ) Requirements View Maturity View Concept Refinement View ICD Tech. Hype Cycle Tech. Adoption Cycle AoA TDS P rogrammatic Technolog gy Custo omer De eveloper Risk ICD - Initial Capabilities Document ebusiness Risk Analysis Services AoA - analysis of alternatives TDS - Technology Development Strategy M. Piechówka

26 Technology Evaluation Cycles A Hype Cycle provides a snapshot of technologies, identifying which technologies are hyped, suffering disillusionment, and stable enough to study deployment. Visibility Maturity Source: Gartner, Hype Cycle for Emerging Technologies M. Piechówka

27 Emerging technologies hype cycle M. Piechówka

28 Emerging technologies hype cycle M. Piechówka

29 Emerging technologies hype cycle M. Piechówka

30 Industry Trends SOA: Service Oriented Architecture Interop, Reuse and Agility RIA: Rich Internet Applications User Experience Software + Services SaaS: Software as a Service Web 2.0 Flexible pricing and delivery SocialNetwork Effect Cloud Computing Service Utility & Scale M. Piechówka

31 Trzy trendy ICT Wi-Fi Connected Society Smart Networked Objects wireless ultra-wide band Semantic Web XBRL wearables locationbased services smart phones Semantic Connectivity extensible Bussines Reporting Language RFID MEMS Internet of Things digital ink Micro-Electro-Mechanical Systems automatic tagging affinity yprofiles information extraction M. Piechówka

32 Trzy główne technologie WEB JSP,, JSF JSP Servlets ADO.NET JDBC,, JPA JDBC Base Class Library JEE Class Library CLR Java runtime Win32 JEE App Servers GlassFish,Websphere, Jboss, etc. MSMQ, COM+, IIS, WMI, AD, ADAM, Indexing, UDDI, etc. JMS Apache Win32, Unix, Linux framework ODBC, PDO funkcje b.d Interpreter PHP Serwer WWW Bibiliotek B ki, szablo ony ASP.Net pakiety Ję ęzyk skry yptowy P PHP Visu ual Studio..net Perl C# Struts,, Struts Open Source Java C++ P&P blocks Netbeans s VB V Extensions: JFX, IceFaces, Webshpere W Studio E Eclipse Python n Third party extensions 1.82 Enterprise solutions Enterprise p solutions SO 10 M. Piechówka

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1. Sprawy organizacyjne, wprowadzenie

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1. Sprawy organizacyjne, wprowadzenie Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 Sprawy organizacyjne, wprowadzenie 1 Informacje organizacyjne Program: Co będzie na tym wykładzie, a czego nie będzie? apteka rolnictwo Java Enterprise Edition vs

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008 Adam 1 grudnia 2008 Wstęp Opis Historia Apache kontener serwletów rozwijany w ramach projektu Apache jeden z bardziej popularnych kontenerów Web open source, Apache Software License rozwijany przez ASF

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE

Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE 211 Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE Maciej Zakrzewicz Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/ Plan rozdziału 212 Wstęp Techniki projektowe: Wprowadzenie modułu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Karol Gołąb karol.golab@tls-technologies.com 28 listopada 2001 1 Streszczenie Omówienie i porównanie popularnych standardów mechanizmów komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Serwery Aplikacji "CC" Grzegorz Blinowski. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80

Serwery Aplikacji CC Grzegorz Blinowski. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Serwery Aplikacji Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Aplikacje Web Aplikacje Web - nowe wcielenie modelu klientserwer: przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia RAD (wykład 1)

Narzędzia RAD (wykład 1) Narzędzia RAD (wykład 1) Piotr Cybula Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki cybula@math.uni.lodz.pl http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Rys historyczny (1) lata 80-te i początek 90-tych: środowiska programistyczne

Bardziej szczegółowo

SOP System Obsługi Parkingów

SOP System Obsługi Parkingów SOP System Obsługi Parkingów JEE i Android Marcin Tatjewski Tomasz Traczyk Grzegorz Zieliński Paweł Borycki 5 listopada 2009 www.sopark.pl Plan prezentacji Java Platform, Enterprise Edition (JEE) Wstęp

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Serwery aplikacji. mgr Radosław Matusik. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz.

Serwery aplikacji. mgr Radosław Matusik. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz.pl Serwer aplikacji Serwer aplikacji to: Serwer wchodzący w skład sieci komputerowej, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Szczególne problemy projektowania aplikacji Jarosław Kuchta Miejsce projektowania w cyklu wytwarzania aplikacji SWS Analiza systemowa Analiza statyczna Analiza funkcjonalna Analiza dynamiczna Analiza behawioralna

Bardziej szczegółowo

Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF. Tomasz Turski 26.05.2011

Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF. Tomasz Turski 26.05.2011 Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF Tomasz Turski 26.05.2011 Plan prezentacji Architektura korporacyjna Frameworki Pryncypia Metodyka TOGAF

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy,

Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do J2EE. Maciej Zakrzewicz. Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/

Wprowadzenie do J2EE. Maciej Zakrzewicz. Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/ 1 Wprowadzenie do J2EE Maciej Zakrzewicz Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/ Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy internetowe

Rozproszone systemy internetowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozproszone systemy internetowe Wprowadzenie do usług WWW (Web Services) Podniesienie potencjału uczelni

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe (Web Services)

Usługi sieciowe (Web Services) Usługi sieciowe (Web Services) Karol Kański Seminarium Systemy Rozproszone 14 października 2010 Agenda 1. Idea i historia usług sieciowych 2. Różne podejścia do tworzenia usług sieciowych 3. Języki opisu

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi Charakterystyka technologii

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida Cel pracy Analiza wybranych ram projektowych dostępnych dla platformy Java Warunki selekcji napisany z wykorzystaniem języka Java oraz

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

IBM Corporation IBM SOA Center of Excellence

IBM Corporation IBM SOA Center of Excellence IBM Corporation IBM SOA Center of Excellence Service Oriented Architecture - definicje W3C (World Wide Web Consortium) A set of components which can be invoked, and whose interface description can be published

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services Wykład 6 Wprowadzenie do Web Services wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Web Services 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność: : wizja Microsoftu

Interoperacyjność: : wizja Microsoftu Interoperacyjność: : wizja Microsoftu Janusz Majchrzak National Technology Officer, Microsoft III Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliŝej nas Poznań,, 16.04.2009 1 Zapotrzebowanie na interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Web Services / Gridy

Web Services / Gridy Web Services / Gridy Autor: Dariusz Dwornikowski tdi@vercom.pl tdi@kill-9.pl Web Services - wstęp SOA/Web Services odpowiedź na potrzeby komercyjnego internetu pryzmat biznesowy Dariusz Dwornikowski 3

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Opis Java 2 Enterprise Edition (JEE) jest potężną platformą do tworzenia aplikacji webowych. PLatforma JEE oferuje wszystkie zalety tworzenia w Javie plus wszechstronny

Bardziej szczegółowo

MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA

MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA NOWE MOŻLIWOŚCI Jeżeli chcesz: to: obniżyć koszty i ułatwić sobie pracę, wykorzystywać niezawodną, wydajną i otwartą technologię, używać innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NAZWA KURSU AUTORSKIE SZKOLENIA JAVA i PHP TERMINY KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY W PLN JavaScript JS 01 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 50-068 Wrocław Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Na początek - moja praca magisterska Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające

Bardziej szczegółowo

Web Tools Platform. Adam Kruszewski

Web Tools Platform. Adam Kruszewski Web Tools Platform Adam Kruszewski Plan prezentacji 1. Co to jest WTP i dlaczego powstało. 2. Ogólne omówienie projektu 3. Web Standard Tools 4. J2EE Standard Tools 5. Plany następnej wersji Co to jest

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Tworzenie modelu sieci Tworzenie specyfikacji sprzętowej i programowej Problemy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Paweł Berus Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013. Interoperacyjność z QXtend

Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013. Interoperacyjność z QXtend Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013 Trzebieszowice 3-4 październik Interoperacyjność z QXtend Tomasz Porzeziński, QAD Building the Effective Enterprise Wstęp Rozwój interoperacyjności Elementy integracji

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie 1 Programowanie obiektowe Wprowadzenie 2 Programowanie obiektowe Object-oriented programming Najpopularniejszy obecnie styl (paradygmat) programowania Rozwinięcie koncepcji programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? K O N F E R E N C J A I N F O S H A R E 2 0 0 7 G d a ń s k 25-26.04.2007 JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? Zespół Zarządzania Technologiami Informatycznymi Prezentacja dr inż.

Bardziej szczegółowo

SOA w oparciu o domeny kompetencyjne oraz architekturę referencyjną

<Insert Picture Here> SOA w oparciu o domeny kompetencyjne oraz architekturę referencyjną SOA w oparciu o domeny kompetencyjne oraz architekturę referencyjną Komponenty w produkcji aut Skoda Octavia VW Touran Seat Marbella Seat Altea Audi A3 Ilość VW Golf V VW Garbus Fiat

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW Wprowadzenie

Aplikacje WWW Wprowadzenie Aplikacje WWW Wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie http://www.e-informatyka.edu.pl/ http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=aplikacje_www Plan wykładu Składniki architektury WWW: klient HTTP, serwer

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Wojciech Pająk, Radosław Smilgin XXIV Jesienne Spotkania PTI Wisła, 20-24 października 2008 Agenda Wprowadzenie do automatyzacji testowania Technologie WEB 2.0 Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans. Przegląd architektur: CORBA. Cele budowy aplikacji rozproszonych

Plan prezentacji. Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans. Przegląd architektur: CORBA. Cele budowy aplikacji rozproszonych Plan prezentacji Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans Przegląd architektur aplikacji rozproszonych: CORBA,, Wprowadzenie do Enterprise JavaBeans () Budowa komponentów sesyjnych Budowa komponentów

Bardziej szczegółowo

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy w Rodzaje Przykłady Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania 17 marca 2009 Standardy w Rodzaje Przykłady Plan prezentacji 1 Wstęp 2 Standardy w 3 4 Rodzaje 5 Przykłady 6 Standardy

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo