1. Platformy Technologiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Platformy Technologiczne"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Wstęp 1. Platformy Technologiczne Maciej Piechówka Platformy, zasady projektowania, elementy architektury SI Infrastruktury i ich usługi, - przykłady PT: CORBA, FIPA, SOA, SaaS, WOA, EDA, - Wybór technologii, emerging technologies hype cycle 2. Platforma.NET Microsoft.NET Framework: CLR, podzespoły, biblioteka klas Dostęp do danych: ADO.NET, LINQ, Entity Framework Wytwarzanie aplikacji.net: ASP.NET Usługi Web (web services) - SOAP, WSDL, UDDI 3. Platforma JEE (Java Enterprise Edition) Java Platform, JSE Serwlety, Java Server Pages, JSF Java Architecture for XML Binding Persistence, JPA M. Piechówka

2 Literatura Materiały firm: Microsoft, MSDN msdn.microsoft.com/pl-pl/default.aspx, IBM, Sun, OMG, zasoby Internetu, labs.jboss.com, Sommerville I.: Inżynieria oprogramowania. WNT, 2003 Szyperski C.: Oprogramowanie komponentowe obiekty to za mało. WNT 2001 Liberty J. C# programowanie, Helion, Jones A. C# Księga przykładów,, Promise, 2005 Perry S. Core C# i.net, Helion,2006 Wei-Meng Lee, C# Warsztat programisty, Helion 2010 Troelsen A. Pro C# 2008 and the.net 3.5 Platform, Apress 2009, WNT 2009 Connolly R. ASP.NET 2.0. Projektowanie aplikacji internetowych, Helion 2008 Evjen B., S. Hanselman, D. Rader ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie, Helion Cabrera L.F., Ch.Kurt Architektura usług Web i jej specyfikacje, APN Promise, 2006 Fyżlewicz Z, Salamon A. Podstawy architektury i technologii uslug XML sieci Web, Mikom, 2008 Bruce Eckel Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, 2006 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. a Podstawy. Wydanie VIII, Helion, 2008 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Techniki zaawansowane. Wydanie VIII, Helion, 2009 Fowler M., Pattern of Enterprise application architecture, 2002, Helion 2004 Alur D., J2EE Wzorce projektowe, 2003, Helion 2004 Bodof S., Armstrong, J2EE Vademecum profesjonalisty, Helion, 2005 Freeman E., Freeman E., Sierra K, Bates B. Head First Servlets & JSP. Edycja polska, Helion, 2006 Burke B., Richard Monson-Haefel, Enterprise JavaBeans 3.0., Helion, M. Piechówka

3 Technologie wytwarzania oprogramowania Platformy technologiczne? Komponenty, integracja, SOA, MDA, WOA Object technology Component technology Model technology Packages, Procedures, Objects, Frameworks, Pascal, Classes, Patterns, C, Smalltalk, C++, Web Services SOA Models, Meta-Models, Ontology, UML, MOF, XML, XMI, XSLT, SaaS Web2.0 WOA Clouds Procedural Object, service Model refinement composition transformation Collective intelligence. Technologia całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu. Dana rzecz może (i zazwyczaj posiada) wiele różnych technologii realizacji, a o wyborze konkretnej z nich decydować może wiele czynników, np. koszt, czas, obwarowania prawne, bezpieczeństwo, wygoda itp. Platforma szczegóły technologiczne i inżynierskie, które nie mają ścisłego związku z podstawową funkcjonalnością opracowywanych komponentów programowych infrastruktura z usługami podstawą do budowy aplikacji M. Piechówka

4 Aspekty projektowania Funkcjonalność Wiarygodność Efektywność Pielęgnowalność Elastyczność Ponowne użycie... No silver bullets? Inżynieria dziedziny, Wzorce analizy, architektury, projektowe, aplikacji,.. Technologia Wytwarzanie systemu w oparciu o komponenty (CBD), usługi (SOA)... Zakres Wzrost produktywności Lepsze narzędzia, automatyzacja (8%) Polepszać proces wytwórczy (17%) Używać co już istnieje (47%) Jakość -ogół cech hi właściwości ł ś ś i wyrobu lub usługi decydujący o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb użytkownika produktu M. Piechówka

5 Wyzwania projektowe - ilities problem Skalowalność (scaleability) Elastyczność (flexibility y & changeability) Ponowne użycie (reusability) Współdziałanie (interoperability) Dostępność (availability) Niezawodność (reliability) Bezpieczeństwo zewnętrzne (safety) Odtwarzalność (recoverability) Wiarygodność (dependability) Bezpieczeństwo wewnętrzne (security) Pielęgnowalność (maintainability) Wydajność (performance) Charakterystyki ki czasu wytwarzania i pielęgnacji... TCO/ROI Charakterystyki czasu wykonania M. Piechówka

6 Ogólne zasady projektowania oprogramowania (1) Hermetyzacja, ukrycie informacji (encapsulation, information hiding): Oddzielenie zewnętrznych aspektów modułu, dostępnych dla innych, od szczegółów jego wewnętrznej realizacji, niedostępnych z zewnątrz tylko tyle wiedzieć i ć ile potrzeba aby go efektywnie użyć. Minimalizacja powiązania (minimize coupling): Każdy moduł powinien się komunikować jak najmniej z innymi, jak tylko to jest możliwe. Minimalizować także ilość wymienianych informacji (small interfaces). Powiązanie określa stopień zależności pomiędzy funkcjami, modułami. Spójność, zwartość (cohesion): Utrzymywanie zachowania razem ze związaną informacją dotyczącą jednej rzeczy w High Cohesion with Loose Coupling jednym miejscu. Spójność określa relację pomiędzy operacjami wewnątrz pojedynczej funkcji, modułu. Metaprogramowanie Używanie metadanych do opisu konfiguracji aplikacji (deskryptory), innych danych. Megaprogramming (Large-scale Interoperation and Composition): a move from coding as the focus of programming g to a focus on composition based on a very-high level (mega-) programming language for software module composition. (Gio Wiederhold) M. Piechówka

7 Ogólne zasady projektowania oprogramowania (2) Projektowanie w oparciu o kontrakt DBC - Design by Contract (B. Meyer) Kontrakt wiąże ą daną ą operację i operacje ją wywołujące poprzez p określenie ograniczeń implementowanych jako: warunek wstępny (precondition) - definiuje, co powinno być spełnione, aby dana operacja wykonała się poprawnie, warunek końcowy (postcondition) -określa, co będzie po poprawnym wykonaniu operacji, inwariant - definiowany warunek jest zawsze spełniony z punktu widzenia programu wywołującego Odpowiedzialność za gwarancje poprawności warunków: warunek wstępny - operacja wywołująca, warunek końcowy i inwarianty - operacja wywoływana Zasada otwartości i zamkniętości (Open-Closed Principle) element programowy (klasa, moduł, funkcja) powinien być otwarty na rozszerzenia, a zamknięty przed modyfikacjami. Separation of concerns Podejście aspektowe: rozdzielenie zagadnień API AOSD - Aspect-Oriented Software Development AOP aspect oriented programming Funkcjonalnych od niefunkcjonalnych Rozdzielnie wybranych zakresów funkcjonalnych, jeśli są niezależne Rozdzielenie poszczególnych aspektów technicznych (zarządzania wykonaniem, współbieżnością, komunikacją, synchronizacją, trwałością danych, bezpieczeństwem, niezawodnością,...) M. Piechówka

8 Adnotacje Adnotacje, odwrócone sterowanie (3) dodatkowe informacje (metadane) umieszczone bezpośrednio w kodzie (C#, Java) dla klas, metod czy pola, wykorzystywane na różnych etapach życia aplikacji - definiowania Web Services; - definiowania komponentów - opisu sposobu odwzorowania klas (C#, Java) na tabele w bazie danych; - wstrzykiwania referencji do wykorzystywanych y y y komponentów oraz różnych zasobów; - konfiguracji ustawień bezpieczeństwa aplikacji. Odwrócone sterowanie (ang. Inversion of Control, IoC) możliwość konfigurowania i łączenia komponentów bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego; rolę definiowania i i i rozwiązywania i zależności ż ś pomiędzy nimi i spełnia ł kontener: zna komponenty i dostarcza ich instancje M. Piechówka

9 Infrastruktura (platforma) komponentów programowych Infrastruktura - zbiór usług zarządzania dostępnych dla wszystkich komponentów umożliwiających ich koordynację tak, żeby system oprogramowania zbudowany przy użyciu ż tych komponentów i interfejsów spełniał ł ł specyfikację biznesową. Podstawowe oferowane kategorie usług to usługi: pakowania, czyli opis usług komponentów w postaci zrozumiałej dla infrastruktury cyklu życia i rozproszenia odpowiedzialne za tworzenie, aktywację/deaktywację instancji komponentów i zarządzanie ą przydziałem zasobów do ich wykonywania, y z zachowaniem przeźroczystości lokalizacji usługobiorców i usługodawców, obsługa zależności pomiędzy komponentami bezpieczeństwa odpowiedzialne za uwierzytelnianie źródeł żądań i odpowiedzi, autoryzacja dostępu oraz zachowanie prywatności wymienianych informacji zarządzania transakcjami odpowiedzialnymi za spójną modyfikację trwałych danych komunikacji asynchronicznej zapewniająca dostęp do usług, wymianę komunikatów bez konieczności synchronizacji klienta i dostawcy. Dominujące infrastruktury komponentowe: Object Management Architecture t (CORBA) związane z organizacją Object Management Group, COM+,.NET firmy Microsoft oraz Java Enterprise Edition (JEE, J2EE) firmy Sun Microsystems M. Piechówka

10 Komponent programowy Platforma a architektura Elementy architektury systemów informatycznych y Architektury klient-serwer, obiektów rozproszonych, zorientowane na usługi - SOA, Event-driven Architecture EDA, P2P (P4P), Warstwy logiczne (prezentacji, przetwarzania użytkowego, zarządzania danymi, dostępu do usług) Składowe po stronie klienta, serwera aplikacji i danych. Model klienta cienkiego i grubego (bogatego) Komunikacja pomiędzy elementami architektury systemów IT Przeglądarka WWW jako platforma aplikacji klienta Aplikacje wszechobecne (ubiquitous), systemy wbudowane, mobilne Współdziałanie, integracja systemów (interoperability) Model Driven Architecture (MDA) M. Piechówka

11 Architektura warstwowa rozdzielenie zadań Środowisko zewnętrzne Usługi oferowane Communic cation Operationa al Managem ment Security Warstwa klienta Klienci i aplikacji, aplety, aplikacje i inne elementy z graficznym interfejsem użytkownika Warstwa prezentacji Strony (JSP, ASP.NET) i inne elementy interfejsu użytkownika Warstwa biznesowa Komponenty biznesowe, dziedzinowe jednostki danych Interakcja z użytkownikiem, urządzenia ą i prezentacja interfejsu użytkownika Logowanie, zarządzanie sesją, tworzenie zawartości, formatowanie i dostarczanie informacji Logika biznesowa, transakcje, dane, usługi Warstwa integracji Konektory i połączenia z systemami zewnętrznymię Adaptery zasobów, systemy zewnętrzne, mechanizmy zasad, przepływ sterowania Warstwa zasobów Bazy danych, systemy y zewnętrzne e i pozostałe osta zasoby Środowisko zewnętrzne Zasoby, dane i usługi zewnętrzne; źródła danych Usługi wymagane M. Piechówka

12 Ogólna architektura systemów IT Przeglądarka WWW strony HTML Skrypty AJAX aplet Java /ActiveX Aplikacja HTTP WWW Serwer RMI CORBA/IIOP DCOM NSAPI ISAPI CGI pośredniczące oprogramowanie SQL Przeglądarka WWW - środowisko interpretujące strony w formacie HTML, oraz języki skryptowe (JavaScript, VBScript,..). HTTP protokół komunikacyjny oparty o TCP/IP, służący do wymiany danych pomiędzy przeglądarką WWW a serwerem udostępniającym strony WWW. CGI (Common Gateway Interface), ISAPI (Internet Server API), NSAPI (Netscape Server API) bramy (gateways) umożliwiające komunikację pomiędzy klientami HTTP a usługami serwera; BROKER Usługi aplikacji (obiekty biznesowe, komponenty, itp.) Serwer aplikacji monitory Istniejące przetwarzania DBMS RMI (Remote Method Invocation) zdalne wywoływanie metod, jeden z mechanizmów komunikacji w aplikacjach rozproszonych w języku Java. CORBA (Common Object Request Broker Architecture) specyfikacja zdefiniowana przez grupę OMG, określająca usługi w obiektowych środowiskach rozproszonych. CORBA/IIOP (Internet Inter ORB Protocol) mechanizm komunikacji oparty o zarządców wymiany obiektów ORB (Object Request Broker) i protokół wymiany danych pomiędzy nimi IIOP. COM (Component Object Model), DCOM (Distributed COM) technologia umożliwiająca tworzenie i uruchamianie komponentów.; HTML (Hyper Text Markup Language) język opisu strony stron WWW, oparty na znacznikach Aplet Java to aplikacja napisana w języku Java, wykonywana y w środowisku Wirtualnej Maszyny y Javy ( JVM Java Virtual Machine) ) ActiveX ogólna nazwa (Microsoft), technologii związanej z komponentami graficznymi i realizującymi interakcję z użytkownikiem (tzw. kontrolki), wykorzystywanej w aplikacjach internetowych w oparciu o technologie OLE/COM/DCOM M. Piechówka

13 Przykład PT: CORBA - ogólna architektura OMA - Architektura Zarządzania ą Obiektami Przykład infrastruktury Wspólne udogodnienia pionowe Obiekty Aplikacyjne Użytkownika Finanse Rachunkowość Wspólne udogodnienia poziome Rozproszone dokumenty Zarządzanie informacją Medycyna Zarządzanie systemem Zarządzanie zadaniami... Wspólne udogodnienia (facilities) CORBA Object Request Broker (ORB) Pośrednik Zapotrzebowania na Obiekty Nazwy Transakcje Zdarzenia Cykl życia własności Usługi CORBA Związki Czas Licencje Handlowa Współbieżność Zapytania Ochrona Kolekcje Start Trwałość M. Piechówka

14 Przykład PT: Agent Platform Software Agent Agent Platform Agent Management System Agent Communication Channel Directory Facilitator A place where agents live Agent management Register, creation, invoke, termination, resource management, security Agent communication services Agent directory services Baseline Protocol Agent Communication Channel JADE - Java Agent Development Framework Agent Platform Foundations of Intelligent Physical Agents (FIPA) M. Piechówka

15 Przykład PT: WOA - Web Oriented Architecture Rozwój funkcjonalności WEB: siła społeczności Łatwe tworzenie i dodawanie treści w Internecie oraz wspólna praca nad zawartością serwisu 9sekund.pl, Shopping.com porównywanie cen, Web2.0: -użytkownicy na swoich podstronach w serwisie gromadzą i kategoryzują według słów kluczowych linki do ulubionych stron WWW. Wszystkie osobiste kolekcje linków są dostępne publicznie. Podobne: Digg.com, Flickr.comcom serwisy oparte na tzw. sieciach znajomości (social networks) LinkedIn.com wykorzystywany m.in. przez menedżerów w celach rekrutacyjnych blogi -pamiętniki pisane w sieci. Technorati.com - wyszukuje blogi o zadanej tematyce - com/comm msp - Kanały RSS (Really Simple Sindication, Rich Site Summary) -: użytkownicy y sami wybierają źródła informacji i są ą powiadamiani (podejście push vs. pull) ) o nowych wiadomościach, zmienionych / nowych stronach, dodanych linkach do stron zewnętrznych, nowych terminach w kalendarzu, Systemy zarządzania treścią (Content Management Systems, CMS). Mashup strona internetowa lub aplikacja, która jest połączeniem informacji z więcej niż jednego źródła M. Piechówka

16 Aplikacje Web 2.0 Pozwalają użytkownikom za zarządzanie danymi prezentowanymi na stronie Umożliwiają łączenie różnych technologii Zapewniają agregację danych z heterogenicznych źródeł, prezentowanie materiałów przesłanych przez użytkownika, dobieranie treści przez oznaczanie Zapewniają interaktywne działanie (Ajax, Flash, Silverlight) M. Piechówka

17 SOA Service Oriented Architecture Web service composition: BPEL4WS, BPML Publishing and discovery: UDDI Service Description Layer: WSDL, WSCL, WSCI XML messaging layer: SOAP Transport layer: HTTP, SMTP, FTP, etc. BPML- business process modeling language WSCL - Web Services Conversation Language WSCI - Web Service Choreography Interface M. Piechówka

18 Enterprise Service Bus (ESB) SOA simplifying the infrastructure to manage complexity standards for interoperability for flexible integration inside your enterprise, and with your business partners, across vendors and platforms Customer apps Gateway Data Mgmt Portlet Portal Portlet Java Services Java apps Business Process Model.Net apps PHP apps Enterprise Service Bus Partner apps ERP adapter BPEL Engine CICS gateway ERP system CICS An Enterprise Service Bus (ESB) is a flexible connectivity infrastructure for integrating applications and services that combines: messaging, web services, data transformation and intelligent routing to reliably connect and coordinate the interaction of significant numbers of diverse applications across extended enterprises with transactional integrity. Open-Source ESB: Mule; ServiceMix M. Piechówka

19 EDA Event driven architecture Event in Space Sense / Interpret Event in Time Oracle EDA Suite Field Events Event Sampling & Management Event Listener Event Handler Event Disseminator Sequential Event Processing Event Correlation Engine Event Assimilator Stream Complex Business Activity Monitoring Event Decision Management Rules Engine Event Data Base Logistics Event Controller Interpret & Response Knowledge Management System Event/s Response Date Aggregator Pattern Probabilistic Modeling Stochastic Discreet Event Modeling M. Piechówka

20 Modele są przeznaczone do wyrażania struktury i działania aplikacji (systemu). Po wyborze standardu platformy docelowej następuje transformacja niezależnego modelu (PIM) opisującego logikę działania systemu na model zawierający elementy związane z wybraną platformą (PSM). Następnym krokiem jest wygenerowanie reprezentacji wykonywalnej systemu w konkretnym środowisku programistycznym Standard OMG budowy systemów: MDA - Model Driven Architecture Integracja dobrych praktyk: modelowanie, oprogramowanie pośredniczące (middleware), metadata, Internet, architektura oprogramowania Model Driven (UML, MOF, CWM ) Platform Independent Models (PIM) Platform Specific Models (PSM) Odwzorowanie : PIM <==> PSM Korzyści Wzrost produktywności (architektów, projektantów, programistów, administratorów) Obniżenie kosztów wytwarzania i zarządzania aplikacjami Zwiększenie przenośności i współdziałania Model biznesowy i technologie ewoluują dotrzymując kroku k zmianom platform MOF Meta Object Facility CWM Common Warehous Metamodel M. Piechówka

21 Przykład PT: Software As a Service Oprogramowanie projektowane jest z myślą o obsłudze wielu niezależnych klientów na jednej platformie serwerowej. Model świadczenia usługi zdalnego dostępu (wynajmu) do oprogramowania aplikacji. Salesforce.com Niskie nakłady, Integracja z posiadanym oprogramowaniem może być trudna Wielopodmiotowość: o dzielenie zasobów, skalowalność o separacja, zabezpieczenia T. Kopacz M. Piechówka

22 Software As a Service Salesforce.com Usługi w modelu na żądanie Salesforce SFA - system do zarządzania sprzedażą Salesforce Service - obsługa klientów, może pomóc usprawnić funkcjonowanie call center Salesforce PRM -współpraca i komunikacja z partnerami w ramach sprzedaży, obsługi klienta Salesforce Marketing - definiowanie i zarządzanie realizacją kampanii marketingowych oraz pełną analizę ę ich wyników AppExchange - rynek aplikacji biznesowych "na żądanie". Każdy Klient oraz Partner Salesforce.com może tam umieścić napisane przez siebie rozszerzenie lub pełne aplikacje, które następnie inni użytkownicy będą mogli łatwo wyszukać, wypróbować i zacząć wykorzystywać M. Piechówka

23 Industry Trends Leading to Cloud Computing Cloud Computing - styl wykonywania obliczeń w którym wysoce skalowalna infrastruktura IT jest udostępniona jako usługa zewnętrznym klientom. => nowa Platforma do uruchamiania aplikacji 1990 Grid Computing 1998 Solving large problems with parallel computing Made mainstream by Globus Alliance Utility Computing Offering computing resources as a metered service Introduced d in late 1990s 2000 Software as a Service Network-based subscriptions to applications Gained momentum in Google Docs Amazon EC2 Microsfot Azure Services Cloud Computing Next-Generation Internet computing Next-Generation Data Centers Free Software Foundation Founder Stallman told that cloud computing was "worse 1.60 than stupidity. It's a marketing hype campaign. 10 M. Piechówka

24 Obliczenia w chmurze Zestaw połączonych ze sobą serwerów dostępnych w Internecie, na których programista może instalować i uruchamiać aplikacje, zapisywać i pobierać dane. Redukcja inwestycji i kosztów operacyjnych: obniżony koszt sprzętu, wysoka dostępność (SLA), wypożyczalnia infrastruktury sprzętowej Elastyczność aplikacji i infrastruktury, skalowalność (moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa) Uproszczone wdrażanie i zarządzanie Uproszczone skalowanie rozwiązań masowych (internet) Tania obsługa obciążenia w szczycie Pozwala skupić się na funkcjonalności nie infrastrukturze Oferta kierowana głównie dla producentów oprogramowania, a nie użytkowników ż końcowych ń h? IaaS Infrastructure-as-a-service PaaS Platform-as-a-service SaaS Software-as-a service M. Piechówka

25 Technology Selection Technology Selection comprises of reviewing user needs and technology opportunities (Requirements View), identifying Critical Technology Elements (Concept t Refinement View) ) and conducting maturity analysis (Maturity t View). ) Requirements View Maturity View Concept Refinement View ICD Tech. Hype Cycle Tech. Adoption Cycle AoA TDS P rogrammatic Technolog gy Custo omer De eveloper Risk ICD - Initial Capabilities Document ebusiness Risk Analysis Services AoA - analysis of alternatives TDS - Technology Development Strategy M. Piechówka

26 Technology Evaluation Cycles A Hype Cycle provides a snapshot of technologies, identifying which technologies are hyped, suffering disillusionment, and stable enough to study deployment. Visibility Maturity Source: Gartner, Hype Cycle for Emerging Technologies M. Piechówka

27 Emerging technologies hype cycle M. Piechówka

28 Emerging technologies hype cycle M. Piechówka

29 Emerging technologies hype cycle M. Piechówka

30 Industry Trends SOA: Service Oriented Architecture Interop, Reuse and Agility RIA: Rich Internet Applications User Experience Software + Services SaaS: Software as a Service Web 2.0 Flexible pricing and delivery SocialNetwork Effect Cloud Computing Service Utility & Scale M. Piechówka

31 Trzy trendy ICT Wi-Fi Connected Society Smart Networked Objects wireless ultra-wide band Semantic Web XBRL wearables locationbased services smart phones Semantic Connectivity extensible Bussines Reporting Language RFID MEMS Internet of Things digital ink Micro-Electro-Mechanical Systems automatic tagging affinity yprofiles information extraction M. Piechówka

32 Trzy główne technologie WEB JSP,, JSF JSP Servlets ADO.NET JDBC,, JPA JDBC Base Class Library JEE Class Library CLR Java runtime Win32 JEE App Servers GlassFish,Websphere, Jboss, etc. MSMQ, COM+, IIS, WMI, AD, ADAM, Indexing, UDDI, etc. JMS Apache Win32, Unix, Linux framework ODBC, PDO funkcje b.d Interpreter PHP Serwer WWW Bibiliotek B ki, szablo ony ASP.Net pakiety Ję ęzyk skry yptowy P PHP Visu ual Studio..net Perl C# Struts,, Struts Open Source Java C++ P&P blocks Netbeans s VB V Extensions: JFX, IceFaces, Webshpere W Studio E Eclipse Python n Third party extensions 1.82 Enterprise solutions Enterprise p solutions SO 10 M. Piechówka

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 19 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland SOA strategia IT funkcjonalność zawarta w aplikacjach jest zorganizowana w postaci opartych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

2. Platforma Microsoft.NET

2. Platforma Microsoft.NET 2. Platforma Microsoft.NET Maciej Piechówka macpi@eti.pg.gda.pl 2010 Spis treści: 2.1 Microsoft.NET Framework: CLR, podzespoły, biblioteka klas 2.2 Elementy języka C#, BCL, typy uogólnione, obsługa XML

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Telekomunikacja wersja 2.0 STRESZCZENIE W referacie omówiono zmiany zachodzące na rynku telekomunikacyjnym i w sposobie implementacji i

Bardziej szczegółowo

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego nauka SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego i wdrażania oprogramowania korporacyjnego Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych dla polskiego systemu edukacji

Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych dla polskiego systemu edukacji Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych dla polskiego systemu edukacji Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych dla polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania Temat pracy Środowisko do badania użyteczności aplikacji internetowej Trust Case Toolbox Temat pracy w Usability testing environment for Trust Case Toolbox web application jęz. angielskim dr inż. Aleksander

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12 IIC MAGAZINE I kwartał 2007 nr 12 IBM SysBack Start serwerów blade z sieci SAN Nowinki technologiczne WebSphere Business Integration OD REDAKCJI Drodzy Deweloperzy, zgodnie z powiedzeniem: Jaki początek

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Zawartość Dostępne platformy Przykłady 2 Platformy Platformy Cloud computing ma olbrzymi potencjał komercyjny. Zgodnie badaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo