Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2013 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2013 roku."

Transkrypt

1 Cennik za usługi reprograficzne ykonyane przez Praconię Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniersyteckiej e Wrocłaiu ze zbioró specjalnych Biblioteki Uniersyteckiej. Cennik oboiązuje od dnia 1 lutego 2013 roku. L.p. 1/a 1/b 1/c 1/d 2 3/a 3/b 3/c rodzaj usługi (do 22 stron arkusz ydaniczy) format A-4 Materiały ydane po 1950 roku - tym samym dniu ekspres (do 22 stron arkusz ydaniczy) format A-4 Materiały ydane po 1950 roku (do 22 stron arkusz ydaniczy) format A-3 Materiały ydane po 1950 roku - tym samym dniu ekspres (do 22 stron arkusz ydaniczy) format A-3 Materiały ydane po 1950 roku Zdjęcie ykonane czytelni, przez czytelnika, łasnym aparatem fotograficznym - B E Z P Ł A T N I E b e z u ż y c i a l a m p y b ł y s k o e j. Każdorazoo za zgodą kieronika oddziału lub osoby przez niego upoażnionej i obecności bibliotekarza. Nie ykonuje się tej usługi z rękopisó i starych drukó. Skanoanie z orygału rozdzielczości 150 DPI 1:1 do formatu A-2 Skanoanie z orygału rozdzielczości 300 DPI 1:1 do formatu A-2 Skanoanie z orygału rozdzielczości 600 DPI 1:1 do formatu A-2 jedn. miary netto zł netto netto W VAT % brutto zł brutto brutto szt. 0,40 0,20 0,30 ZW szt. 0, ZW szt. 0,80 0,40 0,60 ZW szt. 1, ZW plik --- plik 4,88 2,36 3, ,00 2,90 4,20 plik 9,6 4,2 6, ,00 5,80 8,40 plik 24,39 11,1 1, ,00 14,40 21,00 4/a Skanoanie z mikroform czarno-białe (pojedyncze klatki) plik 1,63 0,81 1, ,00 1,00 1,40 4/b Skanoanie z mikroform czarno-białe tylko cały zój filmu + nagranie na CD (mimum 50 klatek) plik 0,41 0,24 0, ,50 0,30 0,40 5 Digitalizacja na żądanie dyidualne ustalenia z Praconią Reprografii i Digitalizacji plik 2,44 1,22 1,1 23 3,00 1,50 2,10 6 Prace przy plikach ymagających dodatkoej obróbki na komputerze dyidualne ustalenia z Praconią Reprografii i Digitalizacji za każdą rozpoczętą godzę pracy. 60,00 30,00 42,00 ZW Kopioanie plikó zgromadzonych BUWr p a k i e t (do 20 plikó i nagranie na płytę CD cenie) pakiet 16,26,80 11, ,00 9,60 14,00 8/a Plik cyfroy czarno-biały niskiej jakości ykonany aparatem fotograficznym jakość czytelnicza orygał do formatu A-3 plik 0,98 0,49 0,3 23 1,21 0,60 0,90 Nie ykonuje się tej usługi z rękopisó i starych drukó. 8/b Plik cyfroy koloroy ysokiej jakości ykonany aparatem fotograficznym nagranie na płytę CD cenie usługi plik 12,20 5,85 8, ,01,20 10,50 9/a Wydruki do formatu A-4 czarno-białe szt. 0,40 0,20 0,30 ZW 9/b Wydruki do formatu A-3 czarno-białe szt. 0,80 0,40 0,60 ZW 9/c Wydruki do formatu A-4 koloroe szt. 4,00 2,00 2,80 ZW 10 Mikrofilm negatyoy z orygału (mimum 10 klatek) klatka 0,98 0,49 0,3 23 1,21 0,60 0,90 11 Kopie mikrofilmoe pozytyoe srebroe (mimum 10 klatek 1/2 mb) metr 12,20 5,85 8, ,01,20 10,50 ykonujemy z mikrofilmu negatyoego 12 Kopie mikrofilmoe diazo (kopiujemy tylko cały zój mikrofilmu) metr 6,10 2,93 4,31 23,50 3,60 5,30 ykonujemy z mikrofilmu negatyoego lub pozytyoego 13 Fotoreportaże uroczystości ogólnouczelniane B E Z P Ł A T N I E temat Archiizacja na płycie CD szt. 4,0 2,03 2, ,01 2,50 3,50 15 Archiizacja na płycie DVD szt. 8,13 4,0 5, ,00 5,00,00 16 Na prace nie ymienione cenniku, cenę za ich ykonanie każdorazoo ustala się z Praconią

2 Zgodnie z Ustaą o praie autorskim i praach pokrenych, kopioane mogą być tylko fragmenty opublikoanych materiałó nie iększe niż 1 arkusz ydaniczy (do 22 stron). Nie ykonuje się odbitek kserograficznych z materiałó ydanych przed 1950 rokiem oraz z gazet opranych, których format jest iększy od formatu A-3. Zdjęcia ykonyane czytelni przez czytelnikó łasnym aparatem fotograficznym (tylko bez użycia lampy błyskoej!) są BEZPŁATNE, ale nie mogą być ykorzystyane do publikacji i celó ekspozycyjnych. - Zgodę na fotografoanie ydaje każdorazoo kieronik oddziału lub osoba przez niego upoażniona a fotografoanie odbya się obecności bibliotekarza. - W zależności od stanu zachoania materiału bibliotekarz ma prao odmóić ydania zgody. Zdjęcia pochodzące ze zbioró BUWr, które będą ykorzystane do celó ydaniczych (publikacje) bądź ekspozycyjnych m u s z ą b y ć ykonane Praconi Reprografii i Digitalizacji BUWr. Usługi z pozycji cennika: 3a; 3b; 3c; 4a; 4b; 5; ; 8a; 8b. są zolnione z podatku VAT na podstaie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustay o VAT, przypadku jeżeli n i e b ę d ą n a g r a n e na jakimkoliek nośniku (czytelnik sam pobiera dane z serera FTP, lub dane są ysłane za pomocą poczty elektronicznej). Kerendy zagraniczne ysyła Sekretariat Biblioteki. Zamóienia ypełnione nieczytelnie lub niepraidłoo opisane nie będą realizoane. W przypadku szczególnie pracochłonnych prac poszukiaczych do rachunku może być doliczony koszt pracy bibliotekarzy ysokości 40,00 zł brutto za godzę pracy ziązku z poszukianiem materiałó bibliotecznych do kopioania. Wszystkie prace ykonyane są na materiałach łasnych biblioteki. Do rachunku za prace ysyłane pocztą dolicza się koszty opłat pocztoych. Cennik został zatierdzony przez Prorektora do Spra Studenckich oraz Kestora Uniersytetu Wrocłaskiego dniu roku.

3 PRICE LIST for the reprographic service made by the Reprographic and Digitalization Unit of the Wrocla University Library. This list is valid from the 1st February Ord al num ber 1/a 1/b 1/c 1/d 2 Kd of service Black and hite photocopies (up to 22 pages - publishg sheet) format A-4 Black and hite photocopies - made the same day express (up to 22 pages publishg sheet) format A-4 Black and hite photocopies (up to 22 pages publishg sheet) format A-3 Black and hite photocopies - made the same day express (up to 22 pages publishg sheet) format A-3 Picture taken by reader Readg Room ith one's on camera F R E E O F C H A R G E - ithout flashlight Every-time permission from the head of library department or other authorized person is needed, pictures can be taken only presence of librarian. The service is not available for manuscripts and old prts. Units of measurem ent net net net piece 0,40 0,20 0,30 piece 0, piece 0,80 0,40 0,60 piece 1, VAT % gross gross gross file --- 3/a Scanng of the origals 150 DPI defition 1:1 up to format A-2 file 4,88 2,36 3, ,00 2,90 4,20 3/b Scanng of the origals 300 DPI defition 1:1 up to format A-2 file 9,6 4,2 6, ,00 5,80 8,40 3/c Scanng of the origals 600 DPI defition 1:1 1,0 file 24,39 11,1 up to format A ,00 14,40 21,00 4/a Scanng of black and hite microforms (sgle frame) file 1,63 0,81 1, ,00 1,00 1,40 4/b Scanng of black and hite microforms (only hole roll of film + burng on CD (mim. 50 frames) file 0,41 0,24 0, ,50 0,30 0,40 5 Digitalization on demand - dividual agreements ith the Reprographic and Digitalization Unit file 2,44 1,22 1,1 23 3,00 1,50 2,10 6 Computer ork on files volvg special processg dividual agreements ith the Reprographic and Digitalization Unit for every orkg hour 60,00 30,00 42,0 0 Copyg of the files gathered WUL p a c k a g e 11,3 package 16,26,80 (up to 20 files, burng on CD cluded ) ,00 9,60 14,00 Digital file lo quality (black and hite) photographed 8/a ith a digital camera previe quality the origal format up to A-3 file 0,98 0,49 0,3 23 1,21 0,60 0,90 The service is not available for manuscripts and old prts. 8/b Digital file high quality (color) photographed ith a digital camera publishg quality file 12,20 5,85 8, ,01,20 10,50 burng on CD cluded 9/a Prtouts up to format A-4 (black and hite) piece 0,40 0,20 0,30 9/b Prtouts up to format A-3 (black and hite) piece 0,80 0,40 0,60 9/c Prtouts up to format A-4 (color) piece 4,00 2,00 2,80 10 Negative microfilm form the origal (mim. 10 frames) frame 0,98 0,49 0,3 23 1,21 0,60 0,90 11 Positive silver microfilm copies (mimum 10 frames 0.5 lear metre) metre 12,20 5,85 8, ,01,20 10,50 from negative microfilm 12 Diazo microfilm copies e copy only the entire roll of a negative or positive metre 6,10 2,93 4,31 23,50 3,60 5,30 microfilm) 13 Picture stories all-university ceremonie F R E E O F C H A R G E theme Burng on CD piece 4,0 2,03 2, ,01 2,50 3,50 15 Burng on DVD piece 8,13 4,0 5, ,00 5,00,00 16 Works not cluded the list should every time be consulted ith the Reprographic and Digitalization Unit

4 Accordg to the copyright la and similar las (La Gazette 1994, no 24, par. 83), only fragments up to 22 pages can be copied legally.. Photocopies of the origals published before 1950 and from bound nespapers over A-3 format are not made at all. Pictures taken by reader Readg Room ith one's on camera (ithout flashlight!) are free of charge, but can not be used for publications or exhibition purposes. - Every-time permission from the head of library department or other authorized person is needed, pictures can be taken only presence of librarian. - This service could be denied if materials are bad condition. Pictures from WUL s collection, that ill be used for publications or exhibitions purposes, have to be done by Reprographic and Digitalization Unit of Wrocla University Library. Services from list, items: 3a; 3b; 3c; 4a; 4b; 5; ; 8a; 8b are exempt from the VAT tax accordance to article 43 paragraph 1 item 33 of VAT Act, if they ill not be preserved on any kd of media (reader donload them personally from FTP server or are sent to him or her via ). Foreign queries are sent by the Front Office of the Wrocla University Library. Illegible or rongly filled ordergs ill not be completed. In case of very difficult and long-lastg quiries (e.g. searchg for the library materials for copyg), the costs can be creased and they can be added to the voice (40 for librarian s every sgle orkg hour). All the ork is made on the materials of the Wrocla University Library. Postal charges are added to the voices hich are sent by traditional mail. The list as approved by Pro-vice Chancellor for Students Matters and Bursar of the University of Wrocła on the

5 Die liste für die Dienstleistungen der Reprografie- und Digitalisierung- Werkstatt UBWr aus der Sondersammlung der Universitätsbibliothek Wrocla. e gültig ab 1. Februar Ord.- Nr. Dienstleistungen Maßeheit Netto Netto Netto MSt. % Brutto Brutto 1/a Scharz-eiße Xerokopien nicht mehr als e Verlagsbogen A-4 Format (eta 22 Seiten) Stück 0,40 0,20 0,30 befreit Scharz-eiße Xerokopien - Express-Bestellung Express-Bestellung 1/b nicht mehr als e Verlagsbogen A-4 Format Stück 0, befreit (eta 22 Seiten) Scharz-eiße Xerokopien 1/c nicht mehr als e Verlagsbogen A-3 Format (eta 22 Seiten) Stück 0,80 0,40 0,60 befreit Scharz-eiße Xerokopien - Express-Bestellung Express-Bestellung 1/d nicht mehr als e Verlagsbogen A-3 Format Stück 1, befreit (eta 22 Seiten) 2 Foto mit eigenem Fotoapparat im Lesesaal gemacht KOSTENFREI o h n e B l i t z. Mit dem Everständnis der jeeiligen Abteilungsleiter oder ee von ihm bevollmächtigte Person Anesenheit des Datei --- Bibliothekars. Man führt diesen Service mit keen Handschriften und Alten Drucke durch. 3/a Das Scannen der Origale von 150 DPI 1:1 bis A-2 Format Datei 4,88 2,36 3, ,00 2,90 4,20 3/b Das Scannen der Origale von 300 DPI 1:1 bis A-2 Format Datei 9,6 4,2 6, ,00 5,80 8,40 3/c Das Scannen der Origale von 600 DPI 1:1 bis A-2 Format Datei 24,39 11,1 1, ,00 14,40 21,00 4/a Das Scannen der Microform - scharz-eiß (ezelne Microformausschnitte) Datei 1,63 0,81 1, ,00 1,00 1,40 4/b Das Scannen der Microform - scharz-eiß nur die ganze Rolle + Aufnahme auf CD (M. 50 Ausschnitte) Datei 0,41 0,24 0, ,50 0,30 0,40 5 Digitalisierung auf Anfrage dividuelle Bedgungen mit Reprografie- und Digitalisierung- Werkstatt Datei 2,44 1,22 1,1 23 3,00 1,50 2,10 Die Arbeiten mit den Dateien, die ee spezielle für jede 6 Computerverarbeitung brauchen dividuelle angefangene Bedgungen mit Reprografie- und Digitalisierung- Arbeitsstund 60,00 30,00 42,00 befreit Werkstatt e Das Kopieren von Dateien von UBWr aufbeahrt P a k e t (bis 20 Dateien und Aufnahmen auf CD im ) Paket 16,26,80 11, ,00 9,60 14,00 8/a Digitale Dateien von niedriger Qualität, die mit Fotoapparat aufgenommen erden Lesequalität/Origal bis A-3 Format. Datei 0,98 0,49 0,3 23 1,21 0,60 0,90 Man führt diesen Service mit keen Handschriften und Alten Drucke durch. 8/b Hochertige digitale Dateien, die mit Digitalkamera aufgenommen urden Aufnahme auf CD im Datei 12,20 5,85 8, ,01,20 10,50 9/a scharz-eißes Drucken A 4 Format Stück 0,40 0,20 0,30 befreit 9/b scharz-eißes Drucken A 3 Format Stück 0,80 0,40 0,60 befreit 9/c Farbdrucken A-4 Format Stück 4,00 2,00 2,80 befreit Negative Mikrofilme aus den Origalen (M. 10 Ausschnitte) Kopien der positiven Mikrofilme (M. 10 Ausschnitte 1/2 mb) aus den existierenden negativen Mikrofilmen gemacht. Kopien der diazo Mikrofilme aus der negative und positive Mikrofilme (Wir kopieren nur die ganze Rolle des Mikrofilms) Brutto Ausschnitt 0,98 0,49 0,3 23 1,21 0,60 0,90 Meter 12,20 5,85 8, ,01,20 10,50 Meter 6,10 2,93 4,31 23,50 3,60 5,30 13 Photoreportagen Festlichkeiten der Universität K O S T E N F R E I Schuss Archivierung auf CD Stück 4,0 2,03 2, ,01 2,50 3,50 15 Archivierung auf DVD Stück 8,13 4,0 5, ,00 5,00,00 16 dividuelle der Reprografie- und Digitalisierung- Werkstatt besprochene Bedgungen

6 Gemäß dem Gesetz über Urheberrecht und verandten Schutzrechten (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.) darf man nur veröffentlichte Fragmente kopieren, die nicht mehr als e Verlagsbogen (bis 22 Seiten) hat. Es darf kee Fotokopien von Zeitungen größer als A3 Format und Prt-Materialien machen, die vor 1950 herausgegeben urden. Die Photographien (ohne Blitz), die Leser selbständig und mit eigenem Photoapparat anfertigen sd KOSTENLOS, aber dürfen nicht für die Veröffentlichungen bz. Ausstellungszecke gebraucht erden. - Der Bibliothekar hat das Recht auf das Verbot des Fotografierens, enn die Materialien zu beschädigt sd. - Abhängig vom Zustand des Materials, hat der Bibliothekar recht, die Durchführung eer solchen Dienstleistung zu vereigern. Die Photographien aus den Materialien der BUWr, die zur Abbildung eer Publikation bz. eer Ausstellung benutzt erden, m ü s s e n der Reprographischen Werkstatt der BUWr gemacht erden. Die Dienstleistungen nach der Position der liste: 3a; 3b; 3c; 4a; 4b; 5; ; 8a; 8b sd aufgrund des Artikels 43. Absatz 1. Punkt 33. des Umsatzsteuergesetzes frei vom Umsatzsteuer, sobald sie auf k e i n e n T r ä g e r g e s p e i c h e r t e r d e n (der Leser lädt selber die Daten vom FTP-Server runter bz. bekommt sie als Anhang mit der elektronischer Post). Die ausländischen Anfragen sendet das Sekretariat der Universitätsbibliothek. Die Bestellungen, die falsch oder unlesbar beschrieben erden, erden nicht realisiert. Im Falle der besonders arbeitstensiven Materialiensuche können die zusätzlichen Kosten von 40 pro Arbeitstunde zugegeben erde. Alle Arbeiten erden auf Bibliotheksmaterialien durchgeführt. Zur Rechnung für die bestellte Materialien erden Versandkosten zugerechnet. Die liste urde vom Prorektor für Studentenangelegenheiten und Der Quästor der Universität Wrocła am genehmigt.

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii Low-emission-zone label in Danish low emission zones New statutory requirement for driving in Danish low emission zones from 1 November 2011 Umweltplakette in dänischen Umweltzonen Neue gesetzliche Vorschriften

Bardziej szczegółowo

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv GT-B3800 User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv English...1 Deutsch... 27 Polski... 55 Česky... 85 Magyar... 111 CONTENTS WELCOME THANK YOU FOR CHOOSING

Bardziej szczegółowo

system es-cape ES-SYSTEM

system es-cape ES-SYSTEM Zdjęcia i parametry produktów zawarte w niniejszym katalogu stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu prawa. Niektóre parametry dostarczanych produktów (w szczególności waga lub

Bardziej szczegółowo

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne Final Terms for Certificates, Turbo Certificates, Discount Certificates and Bonus Certificates Endgültige Konditionen für Zertifikate, Turbo Zertifikate, Discount Zertifikate und Bonus Zertifikate Warunki

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Handsfree Kit BT77R

Bluetooth Handsfree Kit BT77R www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77R for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manuel Utilisateur Manual de Usuario Instrukcja uzytkowania - 1 - Manual English. P.2 P.13 Deutsch......P.14

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. ENGLISH VERSION FOLLOWS Załącznik nr 5 do P-193/PT/2009, obowiązuje od dnia 5 maja 2009 r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 05 maja

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association

International Project Management Association International Project Management Association Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2 Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Version 2.0b Stowarzyszenie Project Management Polska National

Bardziej szczegółowo

THERMO BODEN TBS TB 50 160/1 8 TBS TB 50 Set 160/1 5

THERMO BODEN TBS TB 50 160/1 8 TBS TB 50 Set 160/1 5 THERMO BODEN TBS TB 50 160/1 8 TBS TB 50 Set 160/1 5 TWIN-Baureihen Gebrauchs- und Montageanweisung Deutsch TWIN Lines Operating and Installation instructions English Séries TWIN Notice d'utilisation et

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

koszt uczestnictwa: 10% od zysków ze sprzedaży plus koszta odesłania prac

koszt uczestnictwa: 10% od zysków ze sprzedaży plus koszta odesłania prac REGULAMIN Kioosk Targi Publikacji Niezależnych 16 17 Listopada 2013 DK Kolejarza, ul. Św. Filipa 6 Kraków Zasady ogólne: 1.Kioosk to projekt organizowany z myślą o niezależnych autorach publikujących w

Bardziej szczegółowo

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko baseline+ Garagentorantriebe Garage door opener Napędy bram garażowych Pohony garážových vrat MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.0.00/B.drienko D Montage- und Betriebsanleitung t Installation and Operating

Bardziej szczegółowo

Chifa - Instrumenty chirurgiczne

Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chirurgia kostna Knochenchirurgie Bone Surgery - producent ponad 3.000 wzorów narzêdzi medycznych o œwiatowych parametrach jakoœciowych znajduj¹cych zastosowanie w chirurgii

Bardziej szczegółowo

Hudba 19. století ve Vratislavi, Štýrském Hradci a Praze (2. díl)

Hudba 19. století ve Vratislavi, Štýrském Hradci a Praze (2. díl) Muzyka w XIX-wiecznym Wrocławiu, Grazu i Pradze (cz. 2) The Music of 19th Century Wrocław, Graz and Prague (part II) Die Musik im 19. Jahrhundert in Breslau, Graz und Prag (II. Teil) Hudba 19. století

Bardziej szczegółowo

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS Spis treści Fuzja kodu... 3 Eksperci do wynajęcia... 4 Branża: turystyka... 5 Nearshore outsourcing... 8 Nasze produkty... 9 Branża: przemysł... 12

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO OLEJ SMAROWY NISKOLEPKOŚCIOWY CN 2710 19 99 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Olej smarowy niskolepkościowy

Bardziej szczegółowo

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe Axialventilatoren Axial fans Wentylatory osiowe Elektror Axialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Elektror axial fans Operating and assembly instructions Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów

Bardziej szczegółowo

2010-12-11 POLSKA FUNDACJA MEDYTACJI VIPASSANA ZASADY OCHRONY DANYCH

2010-12-11 POLSKA FUNDACJA MEDYTACJI VIPASSANA ZASADY OCHRONY DANYCH 2010-12-11 POLSKA FUNDACJA MEDYTACJI VIPASSANA ZASADY OCHRONY DANYCH Dokument ten dotyczy zbierania, przechowywania i dostępu do informacji podawanych przez uczestników kursów medytacji Vipassana. Dane

Bardziej szczegółowo

HANDBUCH DER LADUNGSSICHERUNG

HANDBUCH DER LADUNGSSICHERUNG HANDBUCH DER LADUNGSSICHERUNG Manual on Securing Loads Handboek Ladingzekering Podręcznik zabezpieczania ładunku 3. Auflage Stand Dezember 2011 Deutsch Vorwort Die Ladungssicherung von Papierrollen und

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support 1 Jak zacząć www.apple.com/pl/support Instalacja Leoparda Aby uaktualnić system operacyjny do wersji Mac OS X Leopard, włóż płytę instalacyjną i kliknij dwukrotnie w ikonę Instalacja Mac OS X. Następnie

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE Z WIRNIKIEM KLATKOWYM THREE-PHASE INDUCTION MOTORS WITH SQUIRREL-CAGE ROTOR DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOREN MIT KÄFIGLÄUFER

TRÓJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE Z WIRNIKIEM KLATKOWYM THREE-PHASE INDUCTION MOTORS WITH SQUIRREL-CAGE ROTOR DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOREN MIT KÄFIGLÄUFER TRÓJFAZWE SILNIKI INDUKCYJNE Z WIRNIKIEM KLATKWYM THREEPHASE INDUCTIN MTRS WITH SQUIRRELCAGE RTR DREHSTRMASYNCHRNMTREN MIT KÄFIGLÄUFER ZNACZENIA FERWANYCH SILNIKÓW 01. SYMBLS F FFERED MTRS BEZEICHNUNGEN

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Warsaw Solar Roof Project Solardachprojekt Warschau Sytuacja i fakty / Background & Facts / Hintergründe & Fakten Project lead: Project implementation:

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGIONAL RALLY CUP 2015

SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGIONAL RALLY CUP 2015 SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGIONAL RALLY CUP 2015 ORGANIZÁTOŘI Chemnitzer Automobil und Motorradclub e.v. im ADMV Rehwiesenstraße 8 09125 Chemnitz Germany Deutschland www. erzgebirgsrallye.de REGIONAL

Bardziej szczegółowo

1.1 The... 1 ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH

1.1 The... 1 ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH 1.1 The... 1 ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH 2 Contents NR 2951 Contents 3 Marcin Zabawa ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN PL ENG DE KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN SPRZEDAWCA / SELLER / VERKÄUFER: FIRMA / COMPANY / FIRMA ADRES / ADDRESS / ADRESSE TELEFON

Bardziej szczegółowo